You are on page 1of 3

αρχιτεκτονικα θεματα architecture ίπ greece

ετησια επιθεωρηση

annual review

1970

αρχιτεκτονικα θεματα architecture ίπ greece ετησια επιθεωρηση annual review 1970

. Η ήλεκτρονικη

πολεοδομία

ΠαράλληλΕς "ΩταοltΕύΙς (ουνέΧΕια)

τοl) άρχ.τέκτονος Τ.Χ. ΖΕνΙτου

Στό nιίΧ(>ζ 31.969 τών "ΆρxιrεltToν'ltών

θψάτων_ (σ. Ι Ι~_ Ι15) δημοσι.<ύτηιtε δΡθρσ Ι· ούτΩ τά τεύχος δημοσιεύοντοl όρισμΙνο

τΟ" Τ, χ. 2ενΙτο" μΙ τόν ""ροπάνω τίτλο.

ΥΡΟΦΙ"ΙΙ στοιχείο πo~ πρotKυ+oν όπά T~ αυνιχ<ζόμ"'''Ι Ιπε~ερyoσ{o τής μελΙτης'.

ι, eii

..

no' .υ,bμ"

...

fj",,,,,,,,, ••,,. '.""'η ...",",.

""'.'" i. Οιτ«<>. 'Α"''' ,~

City planning and electronics

ρ"."IΙ.Ι .t.ucIu ••• (contlnu.dJ

by

a.chlt.ct Τ, Ch, Ζ.η.Ιοι

59

-,,--,Γ------

ό

"

. Η ήλεκτρονικη πολεοδομία ΠαράλληλΕς "ΩταοltΕύΙς (ουνέΧΕια) τοl) άρχ.τέκτονος Τ.Χ. ΖΕνΙτου Στό nιίΧ(>ζ 31.969 τών "ΆρxιrεltToν'ltών
. Η ήλεκτρονικη πολεοδομία ΠαράλληλΕς "ΩταοltΕύΙς (ουνέΧΕια) τοl) άρχ.τέκτονος Τ.Χ. ΖΕνΙτου Στό nιίΧ(>ζ 31.969 τών "ΆρxιrεltToν'ltών

~r"

'Ά.cΙΙΙΙθεΙυ'θlπ G.eec." 3/1969 publlshed

θπ

artlcle

by

τ,

Ch.

Ζοποlοι unde. IΙΙθ

ΙllΙθ "CΊty ΡΙΜπΙπυ ΒΠιΙ EIect'onlcs". ΤΙΙΒ

folIowlnll drawlng$ a.o • ,esull οΙ further elabo.allon οι Iho 1doas contained Ιπ Ih.t

BΓlIεlθ.

E-~I~-...

φ

11

11

_LL_jj6-~JLnΠl

. Η ήλεκτρονικη πολεοδομία ΠαράλληλΕς "ΩταοltΕύΙς (ουνέΧΕια) τοl) άρχ.τέκτονος Τ.Χ. ΖΕνΙτου Στό nιίΧ(>ζ 31.969 τών "ΆρxιrεltToν'ltών
. Η ήλεκτρονικη πολεοδομία ΠαράλληλΕς "ΩταοltΕύΙς (ουνέΧΕια) τοl) άρχ.τέκτονος Τ.Χ. ΖΕνΙτου Στό nιίΧ(>ζ 31.969 τών "ΆρxιrεltToν'ltών

-

- -

---

. Η ήλεκτρονικη πολεοδομία ΠαράλληλΕς "ΩταοltΕύΙς (ουνέΧΕια) τοl) άρχ.τέκτονος Τ.Χ. ΖΕνΙτου Στό nιίΧ(>ζ 31.969 τών "ΆρxιrεltToν'ltών

,

. Η ήλεκτρονικη πολεοδομία ΠαράλληλΕς "ΩταοltΕύΙς (ουνέΧΕια) τοl) άρχ.τέκτονος Τ.Χ. ΖΕνΙτου Στό nιίΧ(>ζ 31.969 τών "ΆρxιrεltToν'ltών

,.

..

ή μονόδα'πόλη, μΙ

Ή Ισοτρσπ

περιορ,σμΙνο (opllmum) μίΥιθος. ΣΤιΙ<τ/ ΙπιΦόνεια: 'υσ,.ό ιτιριβόλλον tlJνoil<iI.

,.

Ή μονόδα μφ,ον,κών δ,αδ,ι<αοιών, μΙ όπεριόρ,στο μίΥΙθο<; ι<αl δυναμικότητα, ΛευK~ ιιτιφόνιιο: φυσικό περιβόλ/ον όδlΙΙΨΟρσ·

,.

ΟΙ λειτoυρylες οΙ ιτλfιριι tλευθφlα.

Τό τμfιμoΤΩ σΙ κΙνιιση (ρευστότητο Ito!

καθολικότητα τών μερών).

,.

'Απιρl6ρισπς Ιπl"εΙΡ,l"ιοκΙς δυνοτότηπς.

,.

Ρευστότητα ΟΤ!'Ιν IΠOTT~σ1o» κο-Ι ατtι αημασ[Ω ..

:ον όλσ"οι.<ϊταl τή στ'Υιιή "οί στόν τl>"ο 1ής

δΟλων "όλων. Τό ""ΙντΡο'

ΙνεΡΥεΙο-ς.

,.

Δlόyρaμμα βασι,,~ς δIOτά~εως·όj;lx~ς:

αχΙσεις ΚΩ! <",καλύ+εος λεlToυρylών (jIUnc ιφ.,.ρμοΥή στό ρυθμιστικό αχΙδ,ο τljς Άθήνας-μεΤΩβαηκό στάδιο,

κΆρχιπ:ι<τονl"ά θΙματα. 3/1%9).

Ή π6λη διατηιχϊτο' ~ ~ανσy!νεταl μιΙΙ 4στ'''~ ("οlνων,,,ή) Ινότητα.

.:

;,:"

,.

Ι

:~. n c~ C\.ΓIΓ'> ΟΓ\ 1"\ n n R

,

.•• L_1.;1".

-

.,. .

;,

, .•

,

:'.

'.t:Γ.O....."

.-

..

.'

'>J~

' ".

:

...

u~uuv

.....

.....

.'

=-

_;,' ·".,,'n;', Η_

...

~

'0 •.~ •. ..

'

'

....

."

'.,

.

.....

.....

......

~

.,

. ;-.~""~----"',

...

"

<;Y<JV4;)U4JO

.

.

Ι

,

,

,. ΤΙΙΟ isalroplc urban unll, ΟΙ Ilmlled (opllmum) ΙΙΖ•. Dotted 1I'.a: ph111cal .nvlronmenl laνouΓabJ•. 2 ΤΙΙΟ
,.
ΤΙΙΟ isalroplc urban unll, ΟΙ Ilmlled
(opllmum) ΙΙΖ•. Dotted 1I'.a: ph111cal
.nvlronmenl laνouΓabJ•.
2
ΤΙΙΟ ορΟΓθΙΙΟΠθl υπΙΙ, ΟΙ unllmll.d sl ••.
Blank ΒΓαθ: ph1slcal .nvlronmenl
unlmportant.
3

τιιο funC1lons βΓθ allowed Ιυll freedom.

••

ΤΙΙ. Ιθειlοπι

globalily

Ιπ mollon ΟΙ IΙΙα parts).

(!luldlty and

••

Unllmlled ΟΡ.Γ1lIΙΟΠΒI pO$slbllllles.

••

Fluldity ln IΙΙα "ιΙΙυΒΙίοπ" and Importance

οΙ IΙΙα Immaterlal poles. ΤΙΙο "εθπl,α" Ιι

m.l.rlallsed at Ihe moment ΒΠιΙ .ι Ih. place ΟΙ acllon.

,.

Dlagram

οΙ Ihe

baslc orgllnlsellon

. Η ήλεκτρονικη πολεοδομία ΠαράλληλΕς "ΩταοltΕύΙς (ουνέΧΕια) τοl) άρχ.τέκτονος Τ.Χ. ΖΕνΙτου Στό nιίΧ(>ζ 31.969 τών "ΆρxιrεltToν'ltών

scheme: 1nle".I.llon .πιι ον.ΓIΒΡΡlπιι οΙ fLInC1lons (s •• θρρlΙεΒΙiοπ lπ Ihe masl.r

ρlθΠ ΙΟΓ ΑΙΙΙθΠθ, 'Ά,εΙΙίΙαεΙυΓθΙη G,eece"

3/1969), Thecily ΙΙ malnlalned, orbecomes

again

ΒΠ

urban

(50clal) unl!.

60

",.:

': ..

-~-

~~"

':'.'

,-

,

. '.-

.:"

--

, ,

.

.

; ~'-"

".

.

.,. ~

c/

.-

..

'

"

'-

,

"Α"'Ιρτ/IιΙνη πόλη, Τό πφιβ6.λλοv. '0 πολεοδομικός Ιστός ",ννυπάρχα μΙ η') φύση. Παραλλάνo'l μΙ <tTό,χtία_μ<:>V<Ιδες δομής ιJ.ι:pι>θαλ6.μaα(arόδLQ οχηματ."μ"';).

,.

Σχηματικό δ'ΙΙΥριιμμο της διοτόζ<ως ποΥ <Ixoνlζcτoι στό σ"έδ,ο 8 "οΙ πού βαοίζ'ΤΟΙ σ-ιή a10Tl,," Auo!) τ/ς προεΥ1'άσοως τών Ιναλλilζ τετραγώνω". Α. -Αζονας διαμoVΉς-δδ6ς (πεζοί). B(C}. "Αζονας κ<ντριχών δραστηριοτήτων, C(B). ΆζοV<lς μ.tToΦoρc:.ν, Ο. Moνlιδα "<\Πρι,,':'..

δραστηρ,ο";'των, ε. "Ελεύθφος Φ"<"ΚΟς χώρος. ΟΙ "ατo,,,ίtς Ι"ονν

δμ<ση <"αφή. όπό τη μll1 πλινplι. μΙ ro

,

Suspended cί!Υ, The envlronment. The

urben struCIur9 co-e'lsts with neture. Υ",ίιιΙίοη with p"eumetIc modules (et

th" stιιIIII ο! I",mιItlon).

Schomatlc dlagram ο! tho layoul sho"n In dra"ing 8, b"sod on the stnIctu:al solution οΙ prestressing altornate sQueres. Α. Rosldentl,,1 axis.stroet (pedestrlansj, Β (C). A.Is οΙ central aclivities, C(B). T'ensportation axis,

  • D. Unit οΙ centrel ectl.itles, Ε. Open spece.

One slde οΙ the d"elllngs feces the ecllvltles centre end the other the open

spaC8.

κ'ντρο δρο.στηριοτήΤ<,.Jν. καΙ ό.πό τήν όλλη μΙ τόν tλιύoφo φνσ,,,ό χ.:ιρο.

,

Β'