UNFC ႏွစ္ပတ္လည္ေကာင္စီအစည္းအေ၀း
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္
၁။ UNFC ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ေကာင္စီအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔ မွ (၁၀)ရက္ေန႔အထိ
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပခ
္ ဲပ
့ ါသည္။ ဌာနဆိင
ု ္ရာအလိုက္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္သြင္းျခင္း၊ သုံးသပ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္
လစ္လပ္သြားေသာေနရာမ်ားအတြက္

လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္

အသစ္ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္

ေရွလ
႕ ပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိလ
ု ည္း ခ်မွတခ
္ ဲၾ့ ကသည္။
၂။ တစ္ႏင
ို ္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း
လက္ရွိအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္တို႔ႏွင့္ အၿပီးသတ္ဆက္လက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာ
ႏိုင္ေရးကိုလည္း

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊

ထိသ
ု ို႔

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္

ႏိင
ု ္ငံေရးဆိင
ု ္ရာညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၃။

NCA

ကုိ

ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးသားမႈကာလတေလွ်ာက္

ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ

တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုုံးမွ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးႏိင
ု ္ျခင္း မရွိေသးမီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
(၈)ရက္ေန႔တြင္

လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိသ
ု ို႔ တႏိင
ု ္ငလ
ံ ုံးအတိင
ု ္းအတာ မေဆာင္သည့္

စာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳၿပီး၊ အားလုံးပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆပ
ို ါက အားလုုံးမွ လိလ
ု ားေသာ
အေျဖကို ရရွိမည္မဟုုတ္သကဲ့သို႔ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိလ
ု ည္း တည္ေဆာက္ႏင
ို ္မည္ မဟုုတ္ပါ။
၄။ လက္ရွိအစိုးရသည္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ၿပီးေျမာက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအခ့်ဳိႏွင့္သာ ႏိင
ု ္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆင
ို ္ရာမူေဘာင္အား အၿပီးသတ္ေရးဆြဲ၍
ႏိင
ု ္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲစတင္ရန္ အေဆာတလ်င္ ႀကိဳးပမ္းေနလွ်က္ရွိသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသမ်ား၌ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ေျမျပင္ ေ၀ဟင္ စစ္ဆင္ေရးတုိ႔ျဖင့္ အရွိန္ျမွင့္ ထိုးစစ္ဆင္ ေနလွ်က္ရွိ
သည္။ အဆိပ
ု ါထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ အမ်ားအျပားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္
သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း အစရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္
ေနရပါသည္။
၅။ UNFC အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္သန္လွ်က္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၊ ပါတီ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ဆက္လက္ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားရန္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)နီးပါး ရွည္ၾကာေနၿပီ
ျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အတိဒုကၡအနိဌာရုံမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္တအ
ုိ႔ တြက္ ပါ၀င္လပ
ု ္ေဆာင္
သြားရန္ သံႏဌ
ၷိ ာန္ျပဳထားပါေၾကာင္း အသိေပးထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)
ဆက္သြယ္ရန္

 

ႏုိင္ဟံသာ

- ဒုတိယဥကၠ႒

ဖုန္း - +66(0)80-503-0849

ခူဦးရယ္

- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ဖုန္း - +66(0)84-805-1344