2012

AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?
(2012 End or Beginning rÉÉ mÉÑxiÉMüÉcÉÉ AlÉÑuÉÉS)

sÉåZÉMü

AprÉÉxÉ MåÇüSìÉcÉå xÉSxrÉ
AlÉÑuÉÉS

xÉÉæ. mÉÔÍhÉïqÉÉ mÉÂVåûMüU

qÉÉlÉxÉÉ TüÉFÇQåûvÉlÉ (UÎeÉ.)

iÉmÉÉålÉaÉU, ÍcÉYMüaÉÑÎooÉ, oÉÇaÉsÉÉåU AoÉïlÉ 562 149
TüÉålÉ –
080 28465280, 2271 5501, 93420 30250
C-qÉåsÉ : info@saptarishis.com
uÉåoÉ xÉÉCOû : www.saptarishis.com

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?
“2012 End or Beginning” rÉÉ mÉÑxiÉMüÉcÉÉ qÉUÉPûÏ AlÉÑuÉÉS

sÉåZÉMü : AprÉÉxÉ MåÇüSìÉcÉå xÉSxrÉ
qÉUÉPûÏ AlÉÑuÉÉS : xÉÉæ. mÉÔÍhÉïqÉÉ mÉÂVåûMüU

mÉëMüÉvÉMü :
qÉÉlÉxÉÉ TüÉFÇQåûvÉlÉ (UÎeÉ.)
iÉmÉÉålÉaÉU, ÍcÉYMüaÉÑÎooÉ, oÉÇaÉsÉÉåU AoÉïlÉ 562 149.
TüÉålÉ : 080 28465280, 22715501, 9342030250
C-qÉåsÉ : info@saptarishis.com
uÉåoÉ xÉÉCOû : www.saptarishis.com
www.lightchannels.com

© xÉuÉï WûYMü mÉëMüÉvÉMüÉkÉÏlÉ
mÉëjÉqÉ AÉuÉרÉÏ : BaÉxOû 2009
qÉÑZÉ mÉ׸ : xÉÉåqÉÉrÉÉeÉÏ
ISBN : 978-81-88161-67-6
ÌMüÇqÉiÉ : Ã. 100/qÉÑSìMü :
AÉOïû ÌmÉëÇOû, 719/L, qÉÉåSÏ WûÊÎxmÉOûsÉ qÉålÉ UÉåQû,

uÉåxOû BTü MüÊQïû UÉåQû, oÉÇaÉsÉÉåU –
560 086
TüÉålÉ : 080 23359992, 6530 0052

AÉmÉsrÉÉsÉÉ mÉëMüÉzÉÉcÉÉ qÉÉaÉï SÉZÉuÉhÉÉîrÉÉ
GwÉÏÇlÉÉ AÉÍhÉ mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüirÉÉïÇlÉÉ
xÉÉSU AmÉïhÉ

AprÉÉxÉ MåÇüSìÉcÉå xÉSxrÉ:
UÉbÉuÉåÇSì xÉÉåqÉrÉÉeÉÏ
xÉÏqÉÉ AsÉqÉåsÉ
MüÉÌiÉïMü

ÌuÉzÉåwÉ qÉÉkrÉqÉ:
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ

qÉÉkrÉqÉ AÉÍhÉ qÉÉaÉïSzÉïMü:
qÉWûwÉÏï M×üwhÉÉlÉÇS

AlÉÑ¢üqÉÍhÉMüÉ
GwÉÏ, qÉWûwÉÏï AqÉU, aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS
AÉÍhÉ ÌuÉzÉåwÉ qÉÉkrÉqÉ xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ ÌuÉwÉrÉÏ ÌlÉuÉåSlÉ

i

AprÉÉxÉ MåüÇSìÉÌuÉwÉrÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ

v

qÉlÉÉåaÉiÉ

vi

mÉëxiÉÉuÉlÉÉ

vii

GwÉÏ AÉÍhÉ mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüirÉÉïÇÌuÉwÉrÉÏ ÌlÉuÉåSlÉ
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû

xii

1

mÉëuÉåzÉÉcÉÏ uÉåVû

3

mÉËUhÉÉqÉ

4

eÉÉÍhÉuÉåiÉÏsÉ oÉSsÉ

5

AÉmÉsÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏ

6

DµÉUÏ AÉ¥ÉÉ

8

Wåû oÉSsÉ AÉmÉsrÉÉuÉU sÉÉSsÉå eÉÉiÉ AÉWåûiÉ, AxÉå lÉÉWûÏ MüÉ?

8

lÉurÉÉ eÉÉaÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ

9

ÎxjÉirÉÇiÉUÉcrÉÉ mÉÉrÉîrÉÉ

11

MüÉVûÉuÉU mÉËUhÉÉqÉ

13

AÉiÉÉ mÉÑRåû MüÉrÉ?

15

uÉwÉï 2012

17

AÉmÉsÉå iÉÉUÉqÉÇQûVû

17

AÉMüÉzÉxjÉ oÉÑήqɨÉÉ

21

iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcÉÏ xÉUVû UåwÉåiÉ qÉÉÇQûhÉÏ

22

iÉÉUÉqÉÇQûVûÏrÉ MåÇüSìÉzÉÏ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcÉå mÉËUhÉÉqÉ

25

mÉ×juÉÏuÉUcÉå oÉSsÉ

25

qÉlÉÑwrÉ ÌlÉÍqÉïiÉ urÉuÉxjÉÉÇcÉå MüÉåxÉVûhÉå

29

ÌuÉlÉÉzÉÉmÉÉxÉÔlÉ oÉcÉÉuÉ

30

zÉÉUÏËUMü oÉSsÉ

32

mÉëÉhÉ AÉÍhÉ lÉÉQèûrÉÉ

34

zÉÇoÉsÉÉ

36

eÉaÉSèaÉÑÂÇcÉå AuÉiÉUhÉ

36

ÌlÉuÉÉQèûrÉÉcÉÉ ÌSuÉxÉ

37

2012 xÉÉsÉÉiÉÏsÉ CiÉU bÉOûlÉÉ

38

SÒxÉUÉ xÉÔrÉï

38

qÉÉrÉlÉ sÉÉåMü

40

iÉÉUÉqÉÇQûVûÏrÉ cÉ¢ü

42

xÉÉæU cÉ¢åü

42

MÑÇüpÉ MüÉVû

43

zÉÔqÉlÉ AlÉÑlÉÉS

44

pÉÉMüÐiÉå

45

2012 xÉÉsÉÉlÉÇiÉUcÉå eÉÏuÉlÉ

46

qÉWûÉuÉiÉÉU

48

AÉmÉsÉÏ ÌlÉrÉiÉÏ

49

M×üiÉÏ rÉÉåeÉlÉÉ

50

GwÉÏ, qÉWûwÉÏï AqÉU, aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS AÉÍhÉ
ÌuÉzÉåwÉ qÉÉkrÉqÉ xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ ÌuÉwÉrÉÏ ÌlÉuÉåSlÉ
GwÉÏ ½É xÉ×¹ÏiÉÏsÉ xÉuÉÉïÍkÉMü qÉWûÉlÉ AÉiqÉå AÉWåûiÉ. iÉå AxÉå mÉUqÉ aÉÑÂ
AÉWåûiÉ eÉå ASØzrÉ UÉWÕûlÉ mÉUqÉåµÉUÏ rÉÉåeÉlÉåcÉÏ AÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏ MüUiÉÉiÉ AÉÍhÉ
mÉëirÉåMü eÉÏuÉÉsÉÉ irÉÉcrÉÉ eÉÏuÉlÉÉcÉå E̬¹ xÉTüsÉ MüUhrÉÉiÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ SåiÉÉiÉ.
irÉÉÇcrÉûÉMüQåû ¥ÉÉlÉ uÉ cÉÉiÉÑrÉï ÍqÉVûÌuÉhrÉÉcÉÏ, kÉÉUhÉ MüUhrÉÉcÉÏ AÉÍhÉ irÉÉcÉÉ
mÉëxÉÉU MüUhrÉÉcÉÏ ATüÉOû ¤ÉqÉiÉÉ AxÉiÉå.
GwÉÏ oÉlÉhrÉÉcÉÏ xÉÑmiÉ ¤ÉqÉiÉÉ mÉëirÉåMü AÉiqrÉÉMüQåû AxÉiÉå. rÉÉ xÉ×¹ÏqÉkrÉå
AlÉåMü GwÉÏ AÉWåûiÉ. irÉÉiÉÏsÉ oÉWÒûiÉåMü eÉhÉ GwÉÏÇcrÉÉ LMüÉ xÉÍqÉiÉÏcrÉÉ
AÉÍkÉmÉirÉÉZÉÉsÉÏ MüÉqÉ MüUiÉÉiÉ, eÉå xÉuÉÉåïŠ AÍkÉMüÉUÏ ÌMÇüuÉÉ xÉmiÉ GwÉÏ
qWûhÉÔlÉ AÉåVûZÉsÉå eÉÉiÉÉiÉ. irÉÉÇcrÉÉMüQåû AÉmÉsrÉÉ mÉ×juÉÏcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ AÉWåû. iÉå
rÉÉ mÉ×juÉÏuÉU bÉQûhÉÉîrÉÉ xÉuÉï qÉWû¨uÉÉcrÉÉ bÉOûlÉÉÇuÉU SåZÉUåZÉ MüUiÉÉiÉ AÉÍhÉ xÉuÉï
qÉlÉÑwrÉ mÉëÉhrÉÉÇlÉÉ irÉÉÇcÉå uÉærÉÎYiÉMü uÉ xÉÉqÉÔÌWûMü E¬åzÉ xÉÉkrÉ MüUhrÉÉiÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ
MüUiÉÉiÉ.
mÉÉæuÉÉïirÉ SåzÉÉiÉ GwÉÏ xÉÑmÉëÍxÉ® AÉWåûiÉ. mÉhÉ xÉuÉï xÉÉkÉÉUhÉ xÉqÉeÉ AxÉÉ
AÉWåû MüÐ iÉå TüYiÉ mÉëÉcÉÏlÉ MüÉVûÉiÉ WûÉåFlÉ aÉåsÉå ÌMÇüuÉÉ iÉå SÇiÉMüjÉÉÇqÉkrÉå
AxÉiÉÉiÉ. AÉmÉsÉÏ uÉærÉÎYiÉMü AÉkrÉÉÎiqÉMü krÉårÉå xÉÉkrÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ iÉå
xÉqÉÉeÉÉmÉÉxÉÔlÉ SÕU aÉÑWûÉÇqÉkrÉå uÉxÉiÉÏ MüÃlÉ UÉWûiÉÉiÉ. irÉÉÇcrÉÉoɬsÉ AzÉÉ iÉîWåûcÉå
AlÉåMü aÉæUxÉqÉeÉ AÉWåûiÉ.
rÉÉcrÉÉ AaÉSÏ EsÉOû, GwÉÏ ZÉUÉåZÉûUcÉ AÉWåûiÉ. iÉå AÉiÉÉ xÉÑ®É uÉUcrÉÉ
sÉÉåMüÉÇiÉ AÎxiÉiuÉÉiÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ iÉå qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏcrÉÉ MüsrÉÉhÉÉxÉÉPûÏ
ÌlÉxuÉÉjÉïmÉhÉÉlÉå fÉOûiÉ AxÉiÉÉiÉ. irÉÉÇcrÉÉeÉuÉVû AqÉrÉÉïS ¤ÉqÉiÉÉ AÉWåûiÉ. irÉÉÇcÉÏ
ÌuÉlÉqÉëiÉÉ, ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉ AÉÍhÉ zÉWûÉhÉmÉhÉ Wåû AÉmÉsrÉÉ AÉMüsÉlÉÉcrÉÉ
AÉuÉÉYrÉÉoÉÉWåûU AÉWåû.
xÉkrÉÉ rÉÉ mÉ×juÉÏuÉU UÉWûÉiÉ AxÉsÉåsrÉÉ 1,44,000 GwÉÏÇcÉÉ aÉOû xÉmiÉ

ii

GwÉÏÇcrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉZÉÉsÉÏ qÉÉlÉuÉ eÉÉiÉÏcrÉÉ MüsrÉÉhÉÉxÉÉPûÏ MüÉrÉïUiÉ AÉWåû.
rÉÉÍzÉuÉÉrÉ ½É eÉaÉÉiÉ uÉ uÉUcrÉÉ EŠ eÉaÉÉÇiÉ AxÉå AlÉåMü GwÉÏ AÉWåûiÉ eÉå qÉÉlÉuÉ
eÉÉiÉÏsÉÉ mÉËUuÉiÉïlÉÉxÉÉPûÏ qÉSiÉ MüUÏiÉ AÉWåûiÉ. xÉuÉï rÉÑaÉÉÇxÉÉPûÏ AÉuÉzrÉMü,
AÉkrÉÉÎiqÉMü iÉå sÉÉæÌMüMü AxÉå xÉuÉï iÉîWåûcÉå ¥ÉÉlÉ irÉÉÇlÉÉ xÉÑxÉÉkrÉ AÉWåû.
AÉmÉhÉ qÉÉlÉuÉ eÉÉiÉÏcrÉÉ MüÉsÉ-mÉjÉÉiÉÏsÉ AirÉÇiÉ ÌlÉhÉÉïrÉMü OûmmrÉÉmÉÉzÉÏ
AÉWûÉåiÉ. ÌlÉhÉÉïrÉMü AzÉÉxÉÉPûÏ MüÐ WûÏ uÉåVû qÉÉåPèûrÉÉ oÉSsÉÉÇcÉÏ AÉWåû. AzÉÉ uÉåVûÏ
GwÉÏ rÉÉ oÉSsÉÉÇqÉkÉÔlÉ mÉÉU mÉQûhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉsÉå qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüUhrÉÉcÉÏ AirÉÇiÉ
qÉWû¨uÉÉcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ oÉeÉÉuÉiÉÉiÉ. rÉÉ mÉUϤÉåcrÉÉ MüÉVûÉiÉ mÉëirÉåMü urÉYiÉÏlÉå
xÉÑZÉÃmÉ mÉæsÉiÉÏUÉsÉÉ sÉÉaÉÉuÉå AÉÍhÉ zÉÉÇiÉÏmÉÔhÉï uÉ AÉlÉÇSqÉrÉ eÉÏuÉlÉ eÉaÉÉuÉå
rÉÉxÉÉPûÏ qÉSiÉ MüUÉrÉsÉÉ iÉå uÉÉOû mÉÉWûiÉ AÉWåûiÉ.
xɱ mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ, AÉmÉsÉå eÉaÉ YsÉåzÉ AÉÍhÉ ÌuÉkuÉÇxÉ rÉÉmÉÉxÉÔlÉ qÉÑYiÉ WûÉåDsÉ
WûÏ zÉYrÉiÉÉ TüÉU SÕUcÉÏ uÉÉOûiÉå. GwÉÏ qWûhÉiÉÉiÉ MüÐ eÉU rÉÉ uÉxÉÑÇkÉUåcrÉÉ
mÉÉPûÏuÉUcrÉÉ mÉëirÉåMü urÉYiÉÏsÉÉ zÉÉÇiÉÏ WûuÉÏ AxÉåsÉ, iÉU xÉÉUå SÒÈZÉ pÉÉåaÉ LMüÉ
¤ÉhÉÉiÉ xÉÇmÉiÉÏsÉ. WûÏ mÉëÌ¢ürÉÉ MüÉrÉÉïÎluÉiÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ irÉÉÇlÉÏ LMü eÉÉaÉÌiÉMü
cÉVûuÉVû xÉÑÃ MåüsÉÏ AÉWåû erÉÉiÉ mÉëirÉåMüeÉhÉ xÉWûpÉÉaÉÏ WûÉåF zÉMüiÉÉå, lÉuWåû
mÉëirÉåMüÉlÉå xÉWûpÉÉaÉÏ fÉÉsÉåcÉ mÉÉÌWûeÉå. rÉÉ cÉVûuÉVûÏcÉå iÉmÉzÉÏsÉ ½É mÉÑxiÉMüÉcrÉÉ
zÉåuÉOûÏ ÌSsÉå AÉWåûiÉ.
AÉmÉsÉÏ mÉ×juÉÏ erÉÉ oÉSsÉÉÇqÉkÉÔlÉ eÉÉiÉå AÉWåû, rÉÉ oÉSsÉÉÇcÉÏ MüÉUhÉå, irÉÉÇcÉÉ
AÉmÉsrÉÉuÉU WûÉåhÉÉUÉ mÉËUhÉÉqÉ AÉÍhÉ urÉÎYiÉaÉiÉ mÉÉiÉVûÏuÉU AÉÍhÉ xÉÇmÉÔhÉï
qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏcrÉÉ mÉÉiÉVûÏuÉU AÉmÉhÉ rÉÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ MüxÉå iÉÉåÇQû ±ÉrÉcÉå rÉÉcÉå ÌuÉuÉåcÉlÉ
mÉëxiÉÑiÉ mÉÑxiÉMüÉiÉ MåüsÉå AÉWåû. Wåû qÉÉaÉïSzÉïlÉ xÉmiÉGwÉÏÇMüQÕûlÉ aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS
AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉxÉÉUZrÉÉ CiÉUÉÇlÉÉ ÍqÉVûiÉ AxÉÔlÉ irÉÉÇcrÉÉ qÉÉTïüiÉ iÉå xÉuÉÉïÇlÉÉ
ÍqÉVåûsÉ.
½É mÉÑxiÉMüÉsÉÉ xÉuÉÉïiÉ qÉWû¨uÉÉcÉÏ qÉSiÉ GwÉÏÇMüQÕûlÉ ÍqÉVûÉsÉÏ AÉWåû. lÉuÉÏlÉ
rÉÑaÉÉÌuÉwÉrÉÏ eÉå ¥ÉÉlÉ aÉÉåVûÉ MüÃlÉ irÉÉÇlÉÉ xÉÉSU MüUhrÉÉiÉ AÉsÉå irÉÉsÉÉ irÉÉÇlÉÏ
mÉÑ¹Ï ÌSsÉÏ, irÉÉcÉÉ AxxÉsÉmÉhÉÉ mÉëqÉÉÍhÉiÉ MåüsÉÉ uÉ AÉuÉzrÉMü ÌiÉjÉå ZÉÑsÉÉxÉÉ
MåüsÉÉ. rÉÉ oÉUÉåoÉUcÉ ÌMüiÉÏ iÉUÏ lÉuÉÏlÉ ¥ÉÉlÉ oÉÉUÏMüxÉÉUÏMü iÉmÉzÉÏsÉÉÇxÉWû aÉÑÂeÉÏ
M×üwhÉÉlÉÇSÉÇcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ mÉëuÉÉÌWûiÉ MåüsÉå.

iii

qÉWûwÉÏï AqÉU
qÉWûwÉÏï AqÉU (1919-1982) LMü TüÉU jÉÉåU GwÉÏ WûÉåiÉå, erÉÉÇlÉÏ AÉmÉsÉå
eÉuÉVû eÉuÉVû xÉÇmÉÔhÉï AÉrÉÑwrÉ xÉmiÉ GwÉÏÇxÉÉåoÉiÉ MüÉqÉ MüUhrÉÉiÉ urÉiÉÏiÉ MåüsÉå. iÉå
UqÉhÉ qÉWûwÉÏï, UÉqÉM×üwhÉ mÉUqÉWÇûxÉ AÉÍhÉ rÉÉåaÉÏ AUÌuÉÇSÉÇcrÉÉ iÉÉåQûÏcÉå GwÉÏ WûÉåiÉå.
irÉÉÇlÉÏ GwÉÏÇMüQÕûlÉ krÉÉlÉÉcrÉÉ zÉÉx§ÉÉxÉWû ATüÉOû ¥ÉÉlÉ ZÉÉsÉÏ mÉ×juÉÏiÉsÉÉuÉU
AÉhÉsÉå AÉÍhÉ irÉÉcÉÉ AÉkÉÑÌlÉMü MüÉVûÉzÉÏ xÉÑxÉÇaÉiÉ AxÉÉ AjÉï sÉÉuÉsÉÉ. irÉÉÇlÉÏ
AirÉÇiÉ mÉëaÉiÉ iÉUÏWûÏ xÉÉåmÉÏ AzÉÏ krÉÉlÉÉcÉÏ iÉǧÉå ÌSsÉÏ eÉÏ SælÉÇÌSlÉ eÉÏuÉlÉ eÉaÉiÉÉ
eÉaÉiÉÉ AÉÍhÉ ÌWûqÉÉsÉrÉÉiÉ lÉ eÉÉiÉÉ ÌMÇüuÉÉ xÉuÉïxÉÇaÉ mÉËUirÉÉaÉ lÉ MüUiÉÉ xÉÑ®É
AÉcÉUiÉÉ rÉåF zÉMüiÉÉiÉ. irÉÉÇlÉÏ WûeÉÉUÉå sÉÉåMüÉÇlÉÉ krÉÉlÉÉcÉÏ SϤÉÉ ÌSsÉÏ AÉÍhÉ
AlÉåMüÉÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ AÇÌiÉqÉ qÉÑYiÉÏcÉÉ qÉÉaÉï SÉZÉuÉsÉÉ.
irÉÉÇcrÉÉ eÉÏuÉlÉMüÉVûÉiÉ iÉå TüÉUxÉå mÉëÍxÉû® lÉuWûiÉå, MüÉUhÉ irÉÉÇlÉÏ WåûiÉÑmÉÑUxxÉU
xuÉiÉÈsÉÉ mÉëÍxÉ®ÏmÉÉxÉÔlÉ SÕU PåûuÉsÉå WûÉåiÉå. iÉå xÉÉqÉÉlrÉ qÉÉhÉxÉÉmÉëqÉÉhÉå eÉÏuÉlÉ
eÉaÉsÉå AÉÍhÉ AÉkrÉÉÎiqÉMüiÉÉ, AÉkrÉÉÎiqÉMü AprÉÉxÉ, qÉÑYiÉÏ, xÉÇlrÉÉxÉ, EmÉcÉÉU
(WûÏÍsÉÇaÉ), MüqÉåï, mÉÑlÉeÉïlqÉ AÉÍhÉ lÉuÉ rÉÑaÉÉcrÉÉ xÉÇMüsmÉlÉÉ irÉÉÇlÉÏ MüÉåhÉÉsÉÉWûÏ
xÉqÉeÉiÉÏsÉ AzÉÉ xÉÉåmrÉÉ zÉoSÉiÉ xmɹ MüÃlÉ xÉÉÇÌaÉiÉsrÉÉ.
iÉå irÉÉÇcrÉÉ MüÉVûÉcrÉÉ TüÉU mÉÑRåû WûÉåiÉå AÉÍhÉ oÉîrÉÉcÉ eÉhÉÉÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ ÍzÉMüuÉhÉÏcÉå
qÉqÉï AÉiqÉxÉÉiÉ MüUiÉÉ AÉsÉå lÉÉWûÏ.

aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS
M×üwhÉÉlÉÇS aÉÑÂeÉÏ Wåû qÉWûwÉÏï AqÉUÉÇcÉå mÉëirÉ¤É ÍzÉwrÉ AxÉÔlÉ irÉÉÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ
aÉÑÂÇxÉÉåoÉiÉ mÉÉcÉ uÉwÉåï AÌiÉzÉrÉ ÌlÉMüOû xÉWûuÉÉxÉÉiÉ bÉÉsÉÌuÉsÉÏ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ
oÉîrÉÉcÉzÉÉ ÍzÉMüuÉhÉÏcÉÏ irÉÉÇlÉÏ lÉÉåÇS MüÃlÉ PåûuÉsÉÏ. qÉWûwÉÏï AqÉUÉÇcrÉÉ
ÍzÉMüuÉhÉÏcrÉÉ AÉkÉÉUå irÉÉÇlÉÏ krÉÉlÉrÉÉåaÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MåüsÉÉ AÉÍhÉ 1988
xÉÉsÉÉmÉÉxÉÔlÉ iÉå WûeÉÉUÉå sÉÉåMüÉÇlÉÉ krÉÉlÉ MüUÉrÉsÉÉ ÍzÉMüuÉiÉ AÉWåûiÉ uÉ irÉÉÇlÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉïSzÉïlÉ SåiÉ AÉWåûiÉ.
irÉÉÇcrÉÉ aÉÑÂÇmÉëqÉÉhÉåcÉ iÉåWûÏ cÉÉæMüxÉ uÉ TÑüOûMüVû qÉÉhÉxÉÉÇlÉÉ OûÉVûhrÉÉxÉÉPûÏ,
mÉëÍxÉ®ÏsÉÉ SÕU PåûuÉiÉÉiÉ AÉÍhÉ erÉÉÇlÉÉ ZÉUÉåZÉUcÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉïSzÉïlÉÉcÉÏ

iv

AÉxÉ AÉWåû AzÉÉÇlÉÉcÉ E¨ÉåeÉlÉ SåiÉÉiÉ. iÉå mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüiÉåï uÉ GwÉÏ AÉWåûiÉ eÉå
qÉÉlÉxÉÉ TüÉFÇQåûzÉlÉ rÉÉ xÉÇxjÉåcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ, irÉÉÇcrÉÉ aÉÑÂÇMüQÕûlÉ uÉ xÉmiÉ
GwÉÏÇMüQÕûlÉ ÍqÉVûÉsÉåsÉå ¥ÉÉlÉ uÉÉOûiÉÉiÉ. qÉÉlÉxÉÉ TüÉFÇQåûzÉlÉ WûÏ zÉÉåkÉMüÉÇlÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉïSzÉïlÉ SåhrÉÉcrÉÉ LMüqÉåuÉ E¬åzÉÉlÉå, lÉÉ-lÉTüÉ iɨuÉÉuÉU
cÉÉsÉhÉÉUÏ, ÌuÉÍzɹ kÉÉÍqÉïM oÉÉÇkÉÏsÉMüÐ lÉxÉhÉÉUÏ xÉÇxjÉÉ AÉWåû.
“How to Meditate” uÉ “Channelled Knowledge from the
Rishis” rÉÉxÉÉUZÉÏ AlÉåMü qÉWû¨uÉÉcÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÑxiÉMåü irÉÉÇlÉÏ ÍsÉÌWûsÉÏ
AÉWåûiÉ. irÉÉÇcÉå xÉÑmÉëÍxÉ® mÉÑxiÉMü, “Doorways to Light” Wåû mÉUqÉWÇûxÉ
rÉÉåaÉÉlÉÇSÉÇlÉÏ ÍsÉÌWûsÉåsrÉÉ
“The Autobiography of a Yogi” rÉÉ
mÉÑxiÉMüÉlÉÇiÉUcÉå AirÉÇiÉ qÉWû¨uÉÉcÉå mÉÑxiÉMü qÉÉlÉsÉå eÉÉiÉå.
WûssÉÏcÉ irÉÉÇlÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü xÉirÉå eÉÉhÉhrÉÉxÉÉPûÏ uÉ xÉÉåmÉÏ MüÃlÉ iÉÏ
CcNÒûMüÉÇlÉÉ ÌuÉzÉS MüÃlÉ xÉÉÇaÉhrÉÉxÉÉPûÏ AprÉÉxÉ MåüÇSìÉcÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ MåüsÉÏ
AÉWåû. AprÉÉxÉ MåüÇSìÉcrÉÉ uÉ aÉÑÂeÉÏÇcrÉÉ LMü̧ÉiÉ mÉërɦÉÉÇqÉÑVåû AÉÍhÉ aÉÑÂeÉÏÇcrÉÉ
qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ ÍqÉVûÉsÉåsrÉÉ GwÉÏÇcrÉÉ AÌiÉzÉrÉ qÉWû¨uÉÉcrÉÉ rÉÉåaÉSÉlÉÉqÉÑVåû mÉëxiÉÑiÉ
mÉÑxiÉMü eÉlqÉÉsÉÉ AÉsÉå AÉWåû.

xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ, ÌuÉzÉåwÉ mÉëuÉÉÌWMüÉ (special channel)
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ WûÏ LMü AÌiÉzÉrÉ iÉÂhÉ rÉÑuÉiÉÏ AÉWåû. ÌiÉcrÉÉ rÉÉmÉÔuÉÏïcrÉÉ
AÉrÉÑwrÉÉÇqÉkrÉå ÌiÉlÉå GwÉÏÇoÉUÉåoÉU MüÉqÉ MåüsÉå AÉWåû. ½É AÉrÉÑwrÉÉiÉÏsÉ krÉÉlÉÉqÉÑVåû
ÌiÉcrÉÉ AlÉåMü AÉkrÉÉÎiqÉMü ¤ÉqÉiÉÉ eÉÉaÉ×iÉ fÉÉsrÉÉ AÉWåûiÉ. GwÉÏ AÉiÉÉ ÌiÉsÉÉ
irÉÉÇcrÉÉ xÉÔ¤qÉ xiÉUÉuÉUÏsÉ MüÉqÉÉÇxÉÉPûÏ mÉëÍzÉͤÉiÉ MüUÏiÉ AÉWåûiÉ.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ WûÏ ÌuÉzÉåwÉ mÉëuÉÉÌWûMüÉ qWûhÉeÉåcÉ qÉÉkrÉqÉ AÉWåû. iÉÏ eÉzÉÏ xÉÔ¤qÉ
sÉÉåMüÉiÉÏsÉ GwÉÏÇzÉÏ xÉWûeÉ xÉÇmÉMïü xÉÉkÉÔ zÉMüiÉå iÉzÉÏcÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûzÉÏ xÉÑ®É
xÉWûeÉ xÉÇuÉÉS xÉÉkÉÔ zÉMüiÉå. ½É mÉÑxiÉMüÉxÉÉPûÏ eÉå ¥ÉÉlÉ ÌiÉlÉå cÉälÉsÉ qWûhÉeÉå
mÉëuÉÉÌWûiÉ MåüsÉå AÉWåû irÉÉrÉÉåaÉå ½É mÉÑxiÉMüÉiÉÏsÉ qÉeÉMÔüU xÉqÉ×® fÉÉsÉÉ AÉWåû.

AprÉÉxÉ MåüÇSìÉÌuÉwÉrÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ

AprÉÉxÉ MåÇüSì Wåû AÉkrÉÉÎiqÉMü xÉirÉÉÇcrÉÉ AprÉÉxÉÉxÉÉPûÏ AxÉsÉåsÉå MåüÇSì
AÉWåû. CjÉå mÉëÍzÉͤÉiÉ krÉÉlÉxÉÉkÉMü, aÉÑÂÇcrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉZÉÉsÉÏ EŠ sÉÉåMüÉÇiÉÏsÉ
GwÉÏÇMüQÕûlÉ xÉirÉÉÇcÉå ¥ÉÉlÉ ÍqÉVûuÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUiÉÉiÉ, eÉÏ pÉÉæÌiÉMü ÌuÉ¥ÉÉlÉÉcrÉÉ
AÉuÉÉYrÉÉoÉÉWåûU AÉWåiÉû. GwÉÏÇeÉuÉVû irÉÉÇlÉÏ jÉåOû ÍqÉVûÌuÉsÉåsrÉÉ xÉuÉï ¥ÉÉlÉÉcÉå
pÉÉÇQûÉU AÉWåû. GwÉÏÇMüQÕûlÉ ÍqÉVûhÉÉUå ¥ÉÉlÉ AÇiÉÈmÉëåUhÉålÉå aÉëWûhÉ MåüsÉå eÉÉiÉå.
AÇiÉÈmÉëåUhÉÉ Wåû CjÉsÉå qÉÑZrÉ xÉÉkÉlÉ AÉWåû.

AprÉÉxÉ MåÇüSìÉcÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ 2006 xÉÉsÉÏ, “
AÇiÉU-qÉÉlÉxÉÉ, lÉÉQûaÉÉæQûÉ
aÉÉåssÉÉWûssÉÏ, oÉÇaÉsÉÉåU, AoÉïlÉ ÌQûÎxOíûYOû rÉåjÉå aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇSÉÇcrÉÉ WûxiÉå
fÉÉsÉÏ. irÉÉÇlÉÏ 1988 xÉÉsÉÏ xjÉÉmÉlÉ MåüsÉåsrÉÉ xÉmiÉ GwÉÏ qÉÉaÉÉïcÉÉ WûÉ
xÉÇzÉÉåkÉlÉ ÌuÉpÉÉaÉ AÉWåû. qÉÉlÉxÉÉ TüÉFÇQåûzÉlÉ (AÉU), rÉÉ xÉmiÉwÉÏï qÉÉaÉÉïcrÉÉ
EmÉ¢üqÉÉÇlÉÉ AÉkÉÉUpÉÔiÉ AxÉsÉåsrÉÉ xÉÇxjÉåiÉTåïü ÌiÉcÉå qÉÑZrÉÉsÉrÉ, qÉÉlÉxÉÉ,
iÉmÉÉålÉaÉU, ÍcÉYMüaÉÑÎooÉ, oÉÇaÉsÉÉåU AoÉïlÉ ÌQûÎxOíûYOû rÉåjÉå uÉ CiÉU ÌuÉÌuÉkÉ

MåÇüSìÉÇqÉkrÉå GwÉÏÇlÉÏ ÍzÉMüÌuÉsÉå iÉxÉå krÉÉlÉ ÍzÉMüÌuÉsÉå eÉÉiÉå. “
qÉÉlÉxÉÉ uÉ AÇiÉUqÉÉlÉxÉÉ LMüqÉåMüÉÇmÉÉxÉÔlÉ TüYiÉ LMü ÌMüsÉÉåqÉÏOûU SÕU AÉWåûiÉ.
AprÉÉxÉ MåÇüSì GwÉÏÇMüQÕûlÉ xÉirÉÉcÉå ¥ÉÉlÉ ÍqÉVûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ mÉëiɦÉÉÇcÉÏ
mÉUÉMüÉ¸É MüUiÉå, eÉåhÉåMüÂlÉ ÌuÉmÉrÉÉïxÉ uÉ cÉÑMüÐcrÉÉ xÉqÉeÉÔiÉÏ SÕU MüUhrÉÉiÉ uÉ
lÉuÉÏlÉ rÉÑaÉÉiÉ ÌMÇüuÉÉ xÉirÉ rÉÑaÉÉiÉ eÉÉhrÉÉxÉÉPûÏ MüUÉuÉrÉÉcÉå mÉërÉ¦É AÉÍhÉ qÉÉaÉï
xÉÑkÉÉUhrÉÉiÉ sÉÉåMüÉÇcÉÏ qÉSiÉ MüUiÉÉ rÉåDsÉ.

qÉlÉÉåaÉiÉ
eÉå sÉÉåMü 2012 xÉÉsÉÉÌuÉwÉrÉÏ uÉiÉïuÉsÉåsrÉÉ pÉÉMüÐiÉÉÇzÉÏ mÉËUÍcÉiÉ AÉWåûiÉ
irÉÉÇcrÉÉ qÉlÉÉiÉ 2012 oɬsÉ mÉÑwMüVûxÉÉ aÉÉåÇkÉVû AÉÍhÉ irÉÉWÕûlÉ eÉÉxiÉ pÉÏiÉÏ
AÉWåû. WåûWûÏ ÌiÉiÉMåücÉ ZÉUå AÉWåû MüÐ oÉUåcÉ sÉÉåMü 2012 xÉÉsÉÉcrÉÉ
qÉWû¨uÉÉÌuÉwÉrÉÏ AlÉÍpÉ¥É AÉWåûiÉ. 2012 xÉÉsÉÉcÉÏ uÉxiÉÑÎxjÉiÉÏ AÉÍhÉ
irÉÉoɬsÉcÉÏ pÉÏiÉÏ rÉÉÌuÉwÉrÉÏ jÉÉåQûYrÉÉiÉ ÌuÉuÉåcÉlÉ MüUhrÉÉcÉÉ AÉÍhÉ irÉÉiÉÔlÉ
ÌlÉpÉÉuÉÔlÉ eÉÉhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÉaÉï xÉÑcÉÌuÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É mÉëxiÉÑiÉ mÉÑxiÉMüÉiÉ MåüsÉÉ AÉWåû.
bÉÉoÉUuÉhÉå xÉÉåmÉå AxÉiÉå, mÉhÉ AxÉå qWûhÉhÉå xÉÉåmÉå lÉxÉiÉå MüÐ, ``ÍcÉÇiÉÉ MüÃ
lÉMüÉ. MüÉWûÏWûÏ ÌuÉmÉUÏiÉ bÉQûhÉÉU lÉÉWûÏ. AÉmÉhÉ xÉÑUͤÉiÉ AxÉÔ.'' 2012
xÉÉsÉÉoɬsÉcÉå uÉÉxiÉuÉ Wåû AÉWåû MüÐ, lÉuÉ rÉÑaÉÉcrÉÉ mÉëuÉiÉïMüÉÇlÉÏ AÉÍhÉ mÉëMüÉzÉ
MüÉrÉïMüirÉÉïÇlÉÏ eÉUÏ AlÉåMü EimÉÉiÉ WûÉåhrÉÉcÉå pÉÌuÉwrÉ uÉiÉïuÉsÉå AxÉsÉå iÉUÏ WûÏ
pÉÉMüÐiÉå rÉÉ zÉYrÉiÉÉ AÉWåûiÉ. iÉxÉå bÉQÕû zÉMüiÉå ÌMÇüuÉÉ lÉÉWûÏWûÏ. rÉÉ bÉQûÏsÉÉ qÉÏ
MåüuÉVû CiÉMåücÉ qWûhÉÔ zÉMüiÉÉå: ``MüÉrÉ WûÉåDsÉ iÉå AÉmÉsrÉÉsÉÉ qÉÉWûÏiÉ lÉÉWûÏ.'' WåcÉ
xÉirÉ AÉWåû.
AÉmÉhÉ ÌMüiÉmÉiÉ xÉMüÉUÉiqÉMü fÉÉsÉÉå AÉWûÉåiÉ AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉqÉkÉå ÌMüiÉÏ
oÉSsÉ fÉÉsÉÉ AÉWåû ½ÉÇcÉÉ AÉmÉsrÉÉ ÌlÉrÉiÉÏuÉU mÉËUhÉÉqÉ WûÉåiÉÉå. eÉU AÉmÉhÉ xÉaÉVåû
oÉSsÉsÉÉå iÉU ÌlÉrÉiÉÏ oÉSsÉiÉå. iÉxÉå bÉQûsÉå iÉU 2012 xÉÉsÉ mÉëMüÉzÉÉcÉå mÉëuÉåzɲÉU
PûUåsÉ.
2012 qÉkrÉå eÉaÉÉcÉÉ AÇiÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. 2012 qÉkrÉå LMü lÉuÉÏ mÉWûÉOû
WûÉåDsÉ, LMü lÉuÉÉ AÉUÇpÉ WûÉåDsÉ.
18-05-2009

-aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS

mÉëxiÉÉuÉlÉÉ
rÉÉ cÉÉsÉÔ SzÉMüÉqÉkrÉåcÉ 2012 xÉÉsÉÉoɬsÉ oÉUåcÉ oÉÉåsÉsÉå AÉÍhÉ ÍsÉÌWûsÉå
aÉåsÉå AÉWåû. rÉÉiÉsÉÏ oÉUÏcÉzÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ CÇOûUlÉåOûuÉU EmÉsÉokÉ AÉWåû. 2012
oɬsÉcrÉÉ LMüÉ xÉÉkrÉÉ zÉÉåkÉÉsÉÉ eÉuÉVûmÉÉxÉ 238 SzÉsÉ¤É uÉåoÉ mÉåeÉåxÉ
xÉÉmÉQûsÉÏ! AÉÍhÉ irÉÉiÉÏsÉ mÉÑwMüVûzÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ pÉÏiÉÏSÉrÉMü AÉWåû MüÉUhÉ oÉWÒûiÉåMü
x§ÉÉåiÉÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉå MüÐ WûÉ eÉaÉÉcÉÉ AÇiÉ AÉWåû.
eÉaÉÉcrÉÉ AÇiÉÉcÉÉ ÌSuÉxÉ uÉiÉïÌuÉhrÉÉcÉÏ WûÏ qÉÉlÉuÉÏ CÌiÉWûÉxÉÉiÉsÉÏ MüÉWûÏ
mÉÌWûsÉÏcÉ uÉåVû lÉuWåû. 2000 xÉÉsÉ Wåû lÉÎeÉMücrÉÉ MüÉVûÉiÉÏsÉ AxÉåcÉ LMü
ESÉWûUhÉ AÉWåû eÉåuWûÉ AlÉåMüÉÇlÉÉ ÌuɵÉÉxÉ WûÉåiÉÉ MüÐ AÉiÉÉ eÉaÉÉcÉÉ AÇiÉ WûÉåhÉÉU.
eÉzÉÏ eÉaÉÉcrÉÉ AÇiÉÉÌuÉwÉrÉÏcÉÏ LMåüMü pÉÌuÉwrÉuÉÉhÉÏ ZÉÉåOûÏ PûUiÉ eÉÉiÉå, iÉxÉå
mÉÑRûcrÉÉ pÉÌuÉwrÉuÉÉhÉÏ oɬsÉ AÍkÉMüÉÍkÉMüü sÉÉåMü xÉÇzÉrÉÏ oÉlÉiÉÉiÉ. AxÉå pÉÉMüÐiÉ
rÉÉ bÉQûÏsÉÉ 2012 oɬsÉ MåüsÉå aÉåsÉå AÉWåû.
mÉ×juÉÏuÉU AÉÍhÉ oÉÉWåûU AlÉåMü bÉOûlÉÉ bÉQûiÉ AÉWåûiÉ erÉÉÇcÉÉ MüÉ MüÉåhÉ eÉÉhÉå
mÉhÉ 2012 xÉÉsÉÉzÉÏ xÉÇoÉÇkÉ AxÉsrÉÉcÉå qÉÉlÉsÉå eÉÉiÉå. Wåû mÉÑxiÉMü eÉå qÉÉlÉxÉÉû
TüÉFÇQåûzÉlÉcrÉÉ AprÉÉxÉ MåÇüSìÉlÉå MåüsÉåsrÉÉ xÉÇzÉÉåkÉlÉÉcÉå TüÍsÉiÉ AÉWåû, rÉÉiÉsrÉÉ
MüÉWûÏ bÉOûlÉÉÇcÉÉ FWûÉmÉÉåWû MüÃlÉ 2012 xÉÉsÉÉcÉå qÉWû¨uÉ AkÉÉåUåÎZÉiÉ MüUhrÉÉcÉÉ
mÉëiÉ¦É MüUiÉå. AÉÍhÉ Wåû MüUÏiÉ AxÉiÉÉlÉÉ, Wåû eÉaÉ ZÉUÉåZÉUcÉ lÉÉzÉ mÉÉuÉhÉÉU MüÉ
MüÐ WûÉ eÉÉaÉÌiÉMü mÉÉiÉVûÏuÉU MåüsÉåsÉÉ lÉÑxÉiÉÉcÉ aÉuÉaÉuÉÉ AÉWåû, rÉÉxÉÉUZrÉÉ
mÉëzlÉÉÇlÉÉ E¨ÉU SåhrÉÉcÉÉ mÉërɦÉWûÏ MüUiÉå.
bÉQûiÉ AxÉsÉåsrÉÉ MüÉWûÏ bÉQûÉqÉÉåQûÏ mÉÔhÉïmÉhÉå xÉqÉeÉÔlÉ bÉåhrÉÉxÉÉPûÏ
AÉmÉsrÉÉMüQåû ÌuÉ¥ÉÉlÉ, ZÉaÉÉåsÉzÉÉx§É, pÉÔUcÉlÉÉzÉÉx§É C.cÉå xÉZÉÉåsÉ ¥ÉÉlÉ AxÉhÉå
AÉuÉzrÉMü AÉWåû. ½É mÉÑxiÉMüÉcÉÉ E¬åzÉ eÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉ sÉÉåMüÉÇmÉrÉïÇiÉ AÌiÉ
qÉWû¨uÉÉcÉå AÍkÉM×üiÉ uÉ mÉëxÉÇaÉÉåÍcÉiÉ ¥ÉÉlÉ mÉÉåWûÉåcÉuÉhÉå WûÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû iÉÉÇ̧ÉMü
xÉÇMüsmÉlÉÉ uÉ xÉÇ¥ÉÉ zÉYrÉ ÌiÉiÉYrÉÉ OûÉVÕûlÉ iÉå xÉÉåmrÉÉ pÉÉwÉåiÉ ÍsÉÌWûsÉå AÉWåû. ÎeÉjÉå

viii

eÉÂUÏ AÉWåû ÌiÉjÉå AzÉÉ xÉÇMüsmÉlÉÉÇcÉÉ zÉYrÉ ÌiÉiÉYrÉÉ xmɹmÉhÉå ZÉÑsÉÉxÉÉ MåüsÉÉ
AÉWåû.

ÌuÉzÉåwÉ EssÉåZÉlÉÏrÉ oÉÉoÉ WûÏ AÉWåû MüÐ, 2012 xÉÉsÉÉzÉÏ xÉÇoÉÇÍkÉiÉ bÉOûlÉÉÇlÉÉ
qÉÑZrÉ mÉëuÉÉWûÉiÉÏsÉ mÉëxÉÉU qÉÉkrÉqÉûÉÇMüQÕûlÉ YuÉÍcÉiÉcÉ mÉëÍxÉ®Ï ÌSsÉÏ eÉÉiÉå. AxÉå
ÌSxÉiÉå MüÐ qÉÑZrÉ mÉëuÉÉWûÉiÉÏsÉ mÉëxÉÉUqÉÉkrÉqÉå MåüuÉVû ÌuÉ¥ÉÉlÉÉuÉU AÉkÉÉËUiÉ uÉרÉå
mÉëÍxÉ® MüUiÉÉiÉ qWûhÉeÉå erÉÉ bÉOûlÉÉ qÉÑZrÉ mÉëuÉÉWûÉiÉÏsÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉlÉå mÉëqÉÉÍhÉiÉ
MåüsrÉÉ AÉWåûiÉ AzÉÉÇlÉÉcÉ mÉëÍxÉ®Ï ÍqÉVûiÉå. uÉxiÉÑÎxjÉiÉÏ WûÏ AÉWåû MüÐ ½ÉmÉæMüÐ
AlÉåMü bÉOûlÉÉ iÉjÉÉMüÍjÉiÉ “
ÌuÉ¥ÉÉlÉ”
xmɹ Müà zÉMüiÉ lÉÉWûÏ MüÉUhÉ irÉÉ
qÉÉhÉxÉÉlÉå AÉeÉÍqÉiÉÏmÉrÉïÇiÉ zÉÉåkÉ sÉÉuÉsÉåsrÉÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉcrÉÉ AÉuÉÉYrÉÉoÉÉWåûU
AÉWåûiÉ.
Wåû xÉqÉeÉÔlÉ bÉåhÉå qÉWû¨uÉÉcÉå AÉWåû MüÐ, AÉmÉsrÉÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉcÉÏ cÉÉæMüOû MåüuÉVû
AzÉÉ aÉÉå¹Ï xmɹ MüUhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É Müà zÉMüiÉå, erÉÉÇcÉÉ qÉÉhÉÔxÉ uÉ irÉÉcÉÏ
EmÉMüUhÉå zÉÉåkÉ bÉåF zÉMüiÉÉiÉ. ÌuÉ¥ÉÉlÉÉcÉÏ eÉxÉeÉzÉÏ mÉëaÉiÉÏ WûÉåiÉå iÉxÉiÉxÉå
irÉÉsÉÉ mÉÔuÉÏï erÉÉÇcÉå xmɹÏMüUhÉ SåiÉÉ rÉåiÉ lÉuWûiÉå, AzÉÉ AÍkÉMüÉÍkÉMü aÉÔRû
bÉOûlÉÉÇcÉå xmɹÏMüUhÉ MüUhrÉÉiÉ rÉzÉ rÉåiÉå.
AzÉÉ UÏiÉÏlÉå ÌuÉ¥ÉÉlÉÉlÉå ÌlÉͶÉiÉ MåüsÉåsrÉÉ uÉÉxiÉuÉÉcrÉÉ xÉÏqÉÉUåwÉÉ ÌuÉxiÉÉUiÉ
eÉÉiÉÉiÉ. qWûhÉÔlÉcÉ erÉÉ AmÉÔuÉï aÉÉå¹Ï rÉÉ xÉÏqÉÉUåwÉÉÇcrÉÉ oÉÉWåûU AÉWåûiÉ irÉÉ
AÎxiÉiuÉÉiÉcÉ lÉÉWûÏiÉ ÌMÇüuÉÉ AxÉirÉ AÉWåûiÉ AxÉå qWûhÉiÉÉ rÉåhÉÉU lÉÉWûÏiÉ.
AxÉå LMü ESÉWûUhÉ ±ÉrÉcÉå fÉÉsÉå iÉU, ÌuÉ¥ÉÉlÉÉsÉÉ xÉeÉÏuÉÉiÉÏsÉ cÉæiÉlrÉÉcÉÉ
AeÉÔlÉ zÉÉåkÉ sÉÉuÉiÉÉ AÉsÉåsÉÉ lÉÉWûÏ. iÉUÏWûÏ mÉëirÉåMü urÉYiÉÏsÉÉ qÉÉWûÏiÉ AxÉiÉå MüÐ
iÉÉå ÌMÇüuÉÉ iÉÏ ÎeÉuÉÇiÉ AÉWåû AÉÍhÉ irÉÉxÉÉPûÏ mÉÑUÉurÉÉcÉÏ aÉUeÉ lÉxÉiÉå.
irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå uÉæ±Mü zÉÉx§ÉÉsÉÉ ÌMÇüuÉÉ lrÉÉrÉxÉÇxjÉåsÉÉ qÉ×irÉÑ rÉÉ bÉOûlÉåcÉÉ
ÌlÉͶÉiÉmÉhÉå zÉÉåkÉ sÉÉuÉiÉÉ AÉsÉåsÉÉ lÉÉWûÏ MüÐ urÉÉZrÉÉ MüUiÉÉ AÉsÉåsÉÏ lÉÉWûÏ.
(qÉ×irÉÑ qWûhÉeÉå urÉYiÉÏqÉkÉsrÉÉ cÉæiÉlrÉÉcÉÉ MüÉrÉqÉcÉÉ ApÉÉuÉ).
rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉU AÉiÉÉmÉrÉïÇiÉ uÉæ±MüÐrÉ uÉ MüÉrɱÉcrÉÉ cÉÉæMüOûÏiÉ AlÉåMü ÌlÉwTüVû

ix

cÉcÉÉï fÉÉsrÉÉ AÉWåûiÉ. AzÉÉcÉ LMüÉ bÉOûlÉåqÉkrÉå LMüÉ UÉåarÉÉsÉÉ irÉÉcÉÉ qÉåÇSÕ qÉ×iÉ
fÉÉsrÉÉqÉÑVåû qÉ×iÉ bÉÉåÌwÉiÉ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉå (eÉÉå ZÉîrÉÉ AjÉÉïlÉå mÉëqÉÉÍhÉiÉ qÉ×irÉÑ
xÉqÉeÉsÉÉ eÉÉiÉÉå). irÉÉlÉÇiÉU iÉÉå zÉÑ®ÏuÉU AÉsÉÉ, EPûsÉÉ AÉÍhÉ cÉÉsÉiÉ ÌlÉbÉÔlÉ
aÉåsÉÉ. (QûÊYOûU UåqÉÇQû qÉÔQûÏÇcÉå “Life After Life” Wåû mÉÑxiÉMü uÉÉcÉÉuÉå.)
AlÉåMü UÉ·íÉÇcÉÏ xÉUMüÉUå xÉÑ®É eÉÉaÉÌiÉMü qÉWû¨uÉÉcrÉÉ bÉOûlÉÉÇcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ
mÉëxÉÉËUiÉ MüUhrÉÉmÉÉxÉÔlÉ qÉÑZrÉ mÉëuÉÉWûÉiÉÏsÉ mÉëxÉÉUqÉÉkrÉqÉÉÇlÉÉ oÉWÒûSÉ mÉëÌiÉoÉÇkÉ
MüUÏiÉ AxÉÉuÉÏiÉ. MüÉUhÉ xɨÉÉkÉÉîrÉÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉå MüÐ ½É oÉÉiÉqrÉÉÇqÉÑVåû bÉoÉUÉOû
mÉxÉUåsÉ; irÉÉqÉÑVåû zÉåAU oÉÉeÉÉU MüÉåxÉVåûsÉ, AjÉïurÉuÉxjÉÉ RûÉxÉVåûsÉ AÉÍhÉ AÇiÉÏ
UÉerÉxɨÉÉ xÉÑ®É MüÉåsÉqÉQûiÉÏsÉ.
Wåû mÉÑxiÉMü AzÉÉ bÉOûlÉÉÇcÉå xmɹÏMüUhÉ SåhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUiÉå erÉÉ AirÉÇiÉ
qÉWû¨uÉÉcrÉÉ AÉÍhÉ AÉeÉcrÉÉ bÉQûÏzÉÏ xÉÇoÉÇÍkÉiÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ erÉÉ LMüiÉU
ÌuÉ¥ÉÉlÉÉcrÉÉ AÉuÉÉYrÉÉoÉÉWåûU AÉWåûiÉ ÌMÇüuÉÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉqÉÑSÉrÉÉMüQÕûlÉ SÒsÉïͤÉsrÉÉ
aÉåsrÉÉ AÉWåûiÉ. AzÉÉ iÉîWåûcÉÏ AÍkÉM×üiÉ qÉÉÌWûiÉÏ ÍqÉVûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ uÉÉmÉUsÉåsÉÏ
mÉ®iÉ ZÉÉsÉÏ ÌSsrÉÉmÉëqÉÉhÉå AÉWåû.
mÉëjÉqÉiÉÈ AprÉÉxÉ MåÇüSìÉlÉå MåüsÉåsÉå xÉÇzÉÉåkÉlÉ Wåû qÉÑZrÉ mÉëuÉÉWûÉiÉÏsÉ
xÉÇzÉÉåkÉlÉÉmÉëqÉÉhÉå lÉÉWûÏ, ÎeÉjÉå mÉërÉÉåaÉzÉÉVûÉ AÉÍhÉ EmÉMüUhÉå qÉÑZrÉ AÉkÉÉU
AxÉiÉÉiÉ. CjÉå AÉqWûÏ AirÉÇiÉ mÉëaÉiÉ urÉÎYiÉiuÉÉÇMüQÕûlÉ qÉÉÌWûiÉÏ ÍqÉVûuÉhrÉÉcÉÉ
mÉërÉ¦É MüUiÉÉå erÉÉÇlÉÉ pÉÔiÉMüÉVû, uÉiÉïqÉÉlÉMüÉVû uÉ pÉÌuÉwrÉMüÉVûÉiÉÏsÉ xÉuÉï ¥ÉÉlÉ
xÉÑxÉÉkrÉ AÉWåû.
¥ÉÉlÉ ÍqÉVûuÉhrÉÉxÉÉPûÏ CjÉå uÉÉmÉUhrÉÉiÉ rÉåhÉÉUå AirÉÇiÉ qÉWû¨uÉÉcÉå EmÉMüUhÉ
AÉWåû AÇiÉÈmÉëåUhÉÉ.
AÇiÉÈmÉëåUhÉÉ WûÉ AÉmÉsrÉÉ aÉÉprÉÉiÉÔlÉ, xuÉiuÉÉcrÉÉ ZÉÉåsÉuÉU eÉÉÍhÉuÉåmÉÉxÉÔlÉ
rÉåhÉÉUÉ AÉuÉÉeÉ AxÉiÉÉå AÉÍhÉ iÉÉå MükÉÏcÉ cÉÑMüÐcÉÉ AxÉiÉ lÉÉWûÏ. AÇiÉÈmÉëåUhÉåcrÉÉ
qÉSiÉÏlÉå AÉmÉhÉ EŠ xiÉUÏrÉ zÉWûÉhÉmÉhÉÉcrÉÉ EaÉqÉÉmÉÉzÉÏ mÉÉåcÉÔ zÉMüiÉÉå.
mÉëirÉåMü urÉYiÉÏxÉÉPûÏ xuÉiÉÈcÉÉ AÉiÉsÉÉ AÉuÉÉeÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUhÉå TüÉU

x

qÉWû¨uÉÉcÉå AÉWåû MüÉUhÉ, AÉmÉhÉ AÌiÉzÉrÉ aÉÉåÇkÉVûuÉhÉÉîrÉÉ MüÉVûÉiÉÔlÉ cÉÉsÉsÉÉå
AÉWûÉåiÉ, ÎeÉjÉå AlÉåMü sÉÉåMü xuÉiÉÈeÉuÉVû AÍkÉM×üiÉ ¥ÉÉlÉ AxÉsrÉÉcÉÉ SÉuÉÉ
MüUÏiÉ AÉWåûiÉ. eÉU AÉmÉhÉ AÉmÉsrÉÉ AÉiÉsÉÉ AÉuÉÉeÉ LåMüsÉÉ iÉU AÉmÉsrÉÉsÉÉ
xÉirÉ xÉqÉeÉåsÉ ÌMÇüuÉÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉirÉÉMüQåû eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï SÉZÉuÉsÉÉ eÉÉDsÉ.
Wåû eÉUÏ xÉUxÉMüOû qÉÉlrÉ MåüsÉå eÉÉiÉ lÉxÉsÉå iÉUÏ AÇiÉÈmÉëåUhÉålÉå AÉkÉÑÌlÉMü
ÌuÉ¥ÉÉlÉÉlÉå sÉÉuÉsÉåsrÉÉ eÉuÉVûmÉÉxÉ xÉaÉtrÉÉ qÉWû¨uÉÉcrÉÉ zÉÉåkÉMüÉrÉÉïiÉ qÉÉåPûÏ
pÉÔÍqÉMüÉ oÉeÉÉuÉsÉÏ AÉWåû.
Wåû mÉÑxiÉMü MüÉåhÉÉsÉÉWûÏ MüÉWûÏ mÉOûuÉÔlÉ SåhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÏiÉ lÉÉWûÏ MüÐ
mÉëÉrÉÉåÌaÉMü mÉÑUÉurÉÉÌlÉzÉÏ MüÉåhÉiÉå mÉëqÉårÉ ÍxÉ® MüUhrÉÉcÉÉ mÉëiÉ¦É MüUÏiÉ lÉÉWûÏ, mÉUÇiÉÑ
AzÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ mÉÑUuÉiÉå ÎeÉcrÉÉmÉÉxÉÔlÉ uÉÉcÉMü xÉirÉÉcÉÉ ÌlÉwMüwÉï MüÉRÕû zÉMåüsÉ.
uÉU uÉhÉïlÉ MåüsÉåsÉÏ mÉëaÉiÉ urÉÎYiÉiuÉå AzÉÉ mÉëÉÇiÉÉiÉ UÉWûiÉÉiÉ erÉÉÇcÉÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉsÉÉ
AeÉÔlÉ zÉÉåkÉ sÉÉaÉsÉåsÉÉ lÉÉWûÏ. ½É urÉÎYiÉiuÉÉÇlÉÉ ÌMÇüuÉÉ qÉWûÉiqrÉÉÇlÉÉ mÉͶÉqÉåMüQåû
SåuÉSÕiÉ ÌMÇüuÉÉ xÉåÇOû qWûhÉÔlÉ iÉU mÉÔuÉåïMüQåû GwÉÏ qWûhÉÔlÉ AÉåVûZÉiÉÉiÉ. irÉÉÇcrÉÉiÉÏsÉ
AlÉåMü eÉhÉ AÉmÉsrÉÉ mÉëqÉÉhÉå pÉÉæÌiÉMü zÉUÏU kÉÉUhÉ MüÃlÉ UÉWûiÉ WûÉåiÉå. irÉÉÇcÉå
xjÉÔsÉ SåWû xÉÉåQûsrÉÉlÉÇiÉU irÉÉÇlÉÏ qÉÉlÉuÉ mÉëÉhrÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ MüUhÉå uÉ irÉÉÇcÉå
SÒÈZÉpÉÉåaÉ MüqÉÏ MüUhrÉÉiÉ AÉÍhÉ AÍkÉMü cÉÉÇaÉsÉå eÉÏuÉlÉ eÉaÉhrÉÉiÉ irÉÉÇcÉÏ qÉSiÉ
MüUûhÉå xÉÑÃ PåûuÉhrÉÉcÉÉ ÌlÉhÉïrÉ bÉåiÉsÉÉ.
eÉUÏ AÉmÉsrÉÉmÉæMüÐ oÉWÒûiÉåMü eÉhÉ irÉÉÇlÉÉ ÌuÉxÉUsÉå AxÉsÉå iÉUÏ GwÉÏÇlÉÏ
AÉmÉsrÉÉ MüsrÉÉhÉÉxÉÉPûÏ MüÉqÉ MüUhÉå jÉÉÇoÉuÉsÉåsÉå lÉÉWûÏ. AÉmÉhÉ irÉÉÇlÉÉ mÉÉWÕû
zÉMüiÉ lÉxÉsrÉÉqÉÑVåû iÉå AzÉÉ MüÉWûÏ jÉÉåQèûrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉDzÉUå AÉmÉsrÉÉsÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ
MüUiÉÉiÉ eÉå irÉÉÇcrÉÉ MüQÕûlÉ xÉÇSåzÉ ÍqÉVûuÉÔ zÉMüiÉÉiÉ. (qÉÉkrÉqÉ WûÏ AzÉÏ urÉYiÉÏ
AxÉiÉå eÉÏ GwÉÏÇxÉÉUZrÉÉ mÉëaÉiÉ urÉÎYiÉiuÉÉMüQÕûlÉ ÌMÇüuÉÉ xÉuÉï ¥ÉÉlÉÉcÉå EaÉqÉxjÉÉlÉ
AxÉsÉåsrÉÉ EŠ xiÉUÏrÉ oÉÑήqɨÉåMüQÕûlÉ ¥ÉÉlÉ pÉÔiÉsÉÉuÉU AÉhÉÔ zÉMüiÉå.)
LZÉÉSÏ urÉYiÉÏ eÉU zÉÑ® AÉÍhÉ ÌlÉxuÉÉjÉÏï AxÉåsÉ iÉU ÌiÉcrÉÉeÉuÉVû
AxÉsÉåsrÉÉ iÉÏuÉë AÇiÉÈmÉëåUhÉålÉå AzÉÉ qÉWûÉiqrÉÉzÉÏ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉxÉÉPûÏ xÉÇmÉMïü

xi

xÉÉkÉhÉå ÌiÉsÉÉ zÉYrÉ AÉWåû. AzÉÉ qÉWûÉiqrÉÉÇzÉÏ SÒuÉÉ WûÉ AÉqÉcrÉÉ AprÉÉxÉ
MüÉrÉÉïcÉÉ qÉÔsÉpÉÔiÉ mÉÉrÉÉ AÉWåû. Wåû qÉWûÉiqÉå AÉqÉcrÉÉ ÌlÉwMüwÉÉïÇcÉå uÉ AjÉïoÉÉåkÉÉÇcÉå
mÉëqÉÉhÉÏMüUhÉ MüUiÉÉiÉ. GwÉÏÇcrÉÉ xÉÇmÉMüÉïiÉ AxÉsÉåsrÉÉ SÉålÉ qÉÉkrÉqÉÉÇlÉÏ MåüsÉåsrÉÉ
MüÉqÉÉcrÉÉ AÉkÉÉUÉuÉU Wåû mÉÑxiÉMü ÍsÉÌWûsÉå AÉWåû. ½É mÉÑxiÉMüÉiÉ ÌSsÉåsÉÏ xÉuÉï
qÉÉÌWûiÉÏ rÉÉ SÉålÉ qÉÉkrÉqÉÉÇlÉÏ mÉQûiÉÉVÕûlÉ mÉÉÌWûsÉÏ AÉWåû.
irÉÉÇcrÉÉmÉæMüÐ LMü aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS AÉWåûiÉ eÉå 1982 mÉÉxÉÔlÉ GwÉÏÇzÉÏ
xÉÇsÉalÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ erÉÉÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉMüQÕûlÉ jÉåOû ÍqÉVûÉsÉåsÉå ¥ÉÉlÉ mÉëcÉÇQû
mÉëqÉÉhÉÉiÉ mÉ×juÉÏuÉU AÉhÉsÉå AÉWåû. rÉÉiÉÏsÉ oÉUåcÉxÉå ¥ÉÉlÉ mÉÑxiÉMüÃmÉÉlÉå uÉ
qÉÉÍxÉMü mȨ́ÉMåüiÉÏsÉ sÉåZÉÉÇcrÉÉ ÃmÉÉlÉå mÉëMüÉÍzÉiÉ fÉÉsÉåsÉå AÉWåû.
SÒxÉîrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉsÉÉ GwÉÏÇlÉÏ xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ AxÉå lÉÉuÉ ÌSsÉå AÉWåû. (xÉÇxM×üiÉÉiÉ
`xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ'cÉÉ AjÉï WûÉåiÉÉå cÉÉÇaÉsÉÏ uÉÉÌWûlÉÏ ÌMÇüuÉÉ qÉÉkrÉqÉ). rÉÉ qÉÉkrÉqÉÉsÉÉ
ÌlÉlÉÉuÉÏ UÉWûÉuÉrÉÉcÉå AxÉsrÉÉqÉÑVåû ÌiÉcÉå iÉmÉzÉÏsÉ CjÉå ÌSsÉåsÉå lÉÉWûÏiÉ. ÌiÉcrÉÉMüQåû
GwÉÏ, aÉëWû, iÉÉUå, iÉÉUÉqÉÇQûVåû, zÉYiÉÏ ¤Éå§Éå, `AcÉåiÉlÉ' uÉxiÉÔ uÉaÉæUåÇzÉÏ xÉÇuÉÉS
xÉÉkÉhrÉÉcÉÏ ÌuÉsɤÉhÉ zÉYiÉÏ AÉWåû.
ÌiÉcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ mÉëuÉÉÌWûiÉ fÉÉsÉåsÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ rÉÉ mÉÑxiÉMüÉiÉ xmɹmÉhÉå
SzÉïuÉsÉåsÉÏ AÉWåû AÉÍhÉ ÌiÉcÉÏ xÉirÉiÉÉ aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇSÉÇlÉÏ xÉÑ®É mÉQûiÉÉVÕûlÉ
mÉÉÌWûåsÉÏ AÉWåû. rÉÉ mÉÔhÉï mÉÑxiÉMüÉiÉ EssÉåZÉsÉåsÉå xÉuÉï qÉWû¨uÉÉcÉå qÉѬå rÉÉ SÉåbÉÉÇlÉÏ
mÉëirÉåMüÐ SÉålÉ iÉÉxÉÉÇcrÉÉ MåüuÉVû cÉÉU xɧÉÉiÉ mÉQûiÉÉVÕûlÉ mÉÉÌWûsÉå AÉÍhÉ mÉëqÉÉÍhÉiÉ
MåüsÉå.
irÉÉqÉÑVåû, Wåû eÉÉhÉhÉå qÉWû¨uÉÉcÉå AÉWåû MüÐ Wåû mÉÑxiÉMü qWûhÉeÉå CÇOûUlÉåOûuÉU uÉ
CiÉU§É EmÉsÉokÉ AxÉsÉåsrÉÉ, 2012 xÉÉsÉÉzÉÏ xÉÇoÉÇÍkÉiÉ bÉOûlÉÉuÉרÉÉÇiÉ xuÉÃmÉ
qÉÉÌWûiÉÏcÉå lÉÑxÉiÉåcÉ xÉÇMüsÉlÉ lÉÉWûÏ.

GwÉÏ AÉÍhÉ mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüirÉÉïÇÌuÉwÉrÉÏ ÌlÉuÉåSlÉ

ÌuÉ¥ÉÉlÉÉcÉå qÉÉlÉhÉå AÉWåû MüÐ ½É ÌuɵÉÉcÉÉ eÉlqÉ WûÉ AmÉbÉÉiÉ AÉWåû AÉÍhÉ
iÉÉUÉqÉÇQûVûÉÇcÉÏ, iÉÉîrÉÉÇcÉÏ uÉ aÉëWûÉÇcÉÏ UcÉlÉÉ AÉÍhÉ aÉëWûÉÇuÉUcÉå eÉÏuÉlÉ
mÉSÉjÉïÌuÉ¥ÉÉlÉ uÉ UxÉÉrÉlÉzÉÉx§ÉÉcrÉÉ ÌlÉrÉqÉÉÇlÉÑxÉÉU cÉÉsÉiÉå.
xÉirÉ Wåû AÉWåû MüÐ rÉÉ ÌuɵÉÉiÉ AÉÍhÉ irÉÉ mÉsÉÏMüQåû aÉÉå¹Ï MükÉÏ AmÉbÉÉiÉÉlÉå
bÉQûiÉ lÉÉWûÏiÉ. GwÉÏ uÉ mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüirÉÉïÇeÉuÉVû MüsmÉlÉÉiÉÏiÉ zÉYiÉÏ AÉWåûiÉ uÉ
iÉå ½É xÉ×¹ÏcÉå AÉÍhÉ xÉÇmÉÔhÉï ÌuɵÉÉiÉÏsÉ eÉÏuÉlÉÉcÉå MüÉVûeÉÏuÉÉWûMü AÉWåûiÉ.
AirÉÑŠ xiÉUÉuÉUÏsÉ oÉÑήqɨÉÉ qWûhÉeÉåcÉ xÉuÉÉïÇcÉÉ qÉÔsÉx§ÉÉåiÉ AÉÍhÉ xÉuÉÉïÇcÉÉ
ÌlÉqÉÉïiÉÉ irÉÉÇcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ xÉ×¹ÏcÉå mÉÉsÉlÉ MüUiÉÉå.
xÉÇiÉ AÉÍhÉ GwÉÏ eÉUÏ xÉuÉÉïÇlÉÉ ¥ÉÉiÉ AxÉsÉå iÉUÏ Wåû xÉWûxÉÉ qÉÉWûÏiÉ lÉxÉiÉå MüÐ
irÉÉÇlÉÏ SåWû Påû uÉsrÉÉuÉUWûÏ irÉÉÇcÉå MüÉrÉï xÉÑÃcÉ AxÉiÉå.
xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ SعÏMüÉålÉ AxÉÉ AÉWåû MüÐ, Wåû eÉaÉ eÉå MümÉOûÏ uÉ pÉë¹ qÉÉhÉxÉÉÇlÉÏ
pÉUsÉåsÉå AÉWåû, iÉå ÌlÉwmÉÉmÉÉÇcÉÏ ÌmÉVûuÉhÉÔMü AzÉÏcÉ MüÉrÉqÉ MüUÏiÉ UÉWûhÉÉU. eÉåuWûÉ
AÉmÉhÉ AzÉÉ iÉîWåûcrÉÉ lÉæUÉzrÉÉlÉå aÉëÉxÉsÉå eÉÉiÉÉå iÉåuWûÉ AÉmÉhÉ Wåû sɤÉÉiÉ bÉåiÉsÉå
mÉÉÌWûeÉå MüÐ mÉëÉcÉÏlÉ GwÉÏ uÉ mÉëMüÉzÉÉcÉå MüÉrÉïMüiÉåï WûÏ mÉËUÎxjÉiÉÏ mÉÔhÉïmÉhÉå eÉÉhÉÔlÉ
AÉWåûiÉ AÉÍhÉ ZÉÔmÉ SÕUuÉU mÉxÉUsÉåsrÉÉ AlrÉÉrÉÉcÉÉ uÉ rÉÉiÉlÉÉÇcÉÉ AÇiÉ
MüUhrÉÉxÉÉPûÏ iÉå AWûÌlÉïzÉ fÉOûiÉ AÉWåûiÉ.
rÉÉ ÌuɵÉÉiÉ AaÉÍhÉiÉ GwÉÏ AÉWåûiÉ. 1,44,000 GwÉÏÇcÉå eÉÉVåû AÉmÉsrÉÉ
mÉ×juÉÏuÉUcrÉÉ qÉÉqÉsrÉÉÇcÉå ÌlÉrÉÉåeÉlÉ MüUiÉå. irÉÉÇlÉÉ WûÉiÉpÉÉU sÉÉuÉÉrÉsÉÉ CiÉU AlÉåMü
GwÉÏ uÉ mÉëMüÉzÉÉcÉå MüÉrÉïMüiÉåï AÉWåûiÉ. GwÉÏÇcÉÏ WûÏ iÉÑMüQûÏ xÉuÉÉåïŠ AÍkÉMüÉUÏ
AxÉsÉåsrÉÉ xÉÉiÉ GwÉÏÇcrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉZÉÉsÉÏ MüÉqÉ MüUiÉå erÉÉÇlÉÉ xÉÇxM×üiÉqÉkrÉå
xÉmiÉ GwÉÏ AxÉå xÉÇoÉÉåkÉiÉÉiÉ. xÉmiÉwÉÏï jÉåOû xÉuÉÉåïŠ oÉÑήqɨÉÉ ETïü xÉuÉÉïcÉÉ

xiii

qÉÔsÉx§ÉÉåiÉ ETïü xÉ×¹ÏcrÉÉ ÌlÉqÉÉïirÉÉcrÉÉ AÉÍkÉmÉirÉÉZÉÉsÉÏ MüÉqÉ MüUiÉÉiÉ.
irÉÉÇcrÉÉeÉuÉVû AmÉÉU zÉYiÉÏ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ iÉå ½É ÌuɵÉÉiÉsrÉÉ xÉuÉï
iÉÉUÉqÉÇQûVûÉÇiÉÏsÉ xÉuÉï mÉ×juÉÏaÉÉåsÉÉÇcÉå qÉÉaÉïSzÉïlÉ uÉ ÌlÉrÉÉåeÉlÉ MüUiÉÉiÉ.
uÉÉxiÉÌuÉMü GwÉÏÇlÉÏ ½É eÉaÉÉsÉÉ AÉiÉÉmÉrÉïÇiÉ AlÉåMü uÉåVûÉ WûU iÉîWåûcrÉÉ qÉÉlÉuÉ
ÌlÉÍqÉïiÉ AÉÍhÉ lÉæxÉÌaÉïMü AÉmɨÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ aÉÑmÉcÉÔmÉ uÉÉcÉuÉsÉå AÉWåû. AaÉSÏ
AqÉÏoÉÉcrÉÉ eÉlqÉÉmÉÉxÉÔlÉ irÉÉÇlÉÏ ½É eÉaÉÉcrÉÉ CÌiÉWûÉxÉÉiÉ qÉWû¨uÉÉcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ
mÉÉU mÉÉQûsÉÏ AÉWåû. zÉYiÉÏÇcrÉÉ oÉUÉåoÉUcÉ GwÉÏÇMüQåû qÉÉlÉuÉ mÉëÉhÉÏ uÉ CiÉU
eÉÏuÉÉÇÌuÉwÉrÉÏ AqÉrÉÉïS mÉëåqÉ, SrÉÉ AÉÍhÉ xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉiÉÉ AÉWåû AÉÍhÉ iÉå qÉÉlÉuÉ
eÉÉiÉÏcrÉÉ SÒÈZÉÉÇcÉÉ AÇiÉ WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ AÉOûÉåMüÉOû mÉërÉ¦É MüUÏiÉ AÉWåûiÉ.

½É mÉÑxiÉMüÉcÉå xuÉÃmÉ
Wåû mÉÑxiÉMü iÉÏlÉ pÉÉaÉÉiÉ ÍsÉÌWûsÉå aÉåsÉå AÉWåû. mÉÌWûsrÉÉ pÉÉaÉÉiÉ qÉÑZrÉiÉÈ TüÉåOûÊlÉ
oÉåsOû xÉÇoÉÇkÉÏ ÌuÉuÉåcÉlÉ AÉWå,

MüÉUhÉ 2012 zÉÏ xÉÇoÉÇÍkÉiÉ AxÉsÉåsÉÏ iÉÏ

AÌiÉzÉrÉ qÉWû¨uÉÉcÉÏ AsÉÉæÌMüMü bÉOûlÉÉ AÉWåû.
SÒxÉîrÉÉ pÉÉaÉÉiÉ, iÉÉUÉqÉÇQûVûÉiÉÏsÉ MüÉWûÏ aÉëWû iÉÉîrÉÉÇcrÉÉ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcrÉÉ
bÉOûlÉÉ uÉ mÉ×juÉÏuÉU WûÉåhÉÉUå oÉSsÉ rÉÉxÉÉUZrÉÉ CiÉU sÉÉåMüÉå¨ÉU bÉOûlÉÉ erÉÉ 2012
crÉÉ AÉxÉmÉÉxÉ bÉQûhÉå AmÉåͤÉiÉ AÉWåû irÉÉÇcrÉÉoɬsÉ qÉÉÌWûiÉÏ AÉWåû.
ÌiÉxÉîrÉÉ AÉÍhÉ xÉuÉÉïiÉ qÉWû¨uÉÉcrÉÉ pÉÉaÉÉiÉ rÉÉ xÉuÉï bÉOûlÉÉÇqÉkrÉå AÉmÉsÉÏ
pÉÔÍqÉMüÉ MüÉrÉ AxÉåsÉ iÉå ÌuÉzÉS MåüsÉå AÉWåû AÉÍhÉ ½É ÍcɨÉuÉåkÉMü uÉ bÉOûlÉÉmÉÔhÉï
MüÉVûÉiÉÔlÉ xÉWûÏ xÉsÉÉqÉiÉ mÉÉU mÉQûhrÉÉxÉÉPûÏ MüÉåhÉÉsÉÉWûÏ mÉÉVûiÉÉ rÉåiÉÏsÉ AzÉÉ
ÌlÉÈxÉÇÌSakÉ xÉÔcÉlÉÉ uÉ iÉǧÉå ÌSsÉåsÉÏ AÉWåûiÉ.

TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû

AÉmÉsÉÏ mÉ×juÉÏ xÉÔrÉïqÉÉÍsÉMåüiÉÏsÉ CiÉU aÉëWûÉÇxÉÉåoÉiÉ xÉÔrÉÉïpÉÉåuÉiÉÏ mÉëSͤÉhÉÉ
bÉÉsÉiÉå. xÉÔrÉï xuÉiÉÈ SåZÉÏsÉ AsxÉÉrÉuÉlÉ (Alcyone) lÉÉuÉÉcrÉÉ irÉÉcrÉÉmÉå¤ÉÉ
ZÉÔmÉcÉ qÉÉåPèûrÉÉ iÉÉîrÉÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUiÉÉå erÉÉsÉÉ qÉkrÉuÉiÉÏï xÉÔrÉï qWûhÉiÉÉiÉ. eÉåuWûÉ
xÉÔrÉï xuÉiÉÈcrÉÉ Mü¤ÉåiÉ ZÉÉåsÉ AuÉMüÉzÉÉiÉ mÉëuÉÉxÉ MüUiÉÉå iÉåuWûÉ irÉÉsÉÉ
ÌlÉUÌlÉUÉVûÏ zÉYiÉÏ ¤Éå§Éå pÉåOûiÉÉiÉ. WûÏ zÉYiÉϤÉå§Éå MükÉÏ MükÉÏ eÉuÉVûmÉÉxÉcrÉÉ
iÉÉîrÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ ESèpÉuÉsÉåsÉÏ AxÉiÉÉiÉ. WûÏ zÉYiÉϤÉå§Éå AeÉQû qWûhÉeÉåcÉ xÉÔ¤qÉ
AxÉiÉÉiÉ.
xÉ×¹ÏiÉÏsÉ mÉëirÉåMü uÉxiÉÔ zÉYiÉÏmÉÉxÉÔlÉ (LlÉeÉÏï) oÉlÉsÉåsÉÏ AÉWåû. mÉëirÉåMü AhÉÔ
uÉ mÉUqÉÉhÉÔ eÉQû qWûhÉeÉåcÉ xjÉÔsÉ zÉYiÉÏmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsÉÉ AÉWåû. mÉëirÉåMü aÉëWû, iÉÉUÉ
AÉÍhÉ iÉÉUÉqÉÇQûVû iÉzÉÉcÉ mÉëMüÉUcrÉÉ zÉYiÉÏmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉå AÉWåûiÉ AÉÍhÉ
mÉëirÉåMüÉpÉÉåuÉiÉÏ xÉÔ¤qÉ zÉYiÉÏcÉå ¤Éå§É AxÉiÉå erÉÉcÉÉ CiÉU aÉëWûÉÇuÉU AÉÍhÉ
iÉÉîrÉÉÇuÉU mÉËUhÉÉqÉ WûÉåiÉÉå.
mÉëirÉåMü zÉYiÉϤÉå§ÉÉsÉÉ xuÉiÉÈcÉÉ AxÉÉ SeÉÉï uÉ mÉëpÉÉuÉ AxÉiÉÉå. ESÉWûUhÉÉjÉï,
AÉmÉsrÉÉ cÉÇSìÉcÉå zÉYiÉϤÉå§É mÉ×juÉÏuÉU mÉÉåcÉÔlÉ ÌiÉcrÉÉuÉUÏsÉ xÉuÉï eÉÏuÉÉÇuÉU
mÉËUhÉÉqÉ MüUiÉå. Wåû ÍxÉ® fÉÉsÉåsÉå AÉWåû MüÐ cÉÇSìÉcrÉÉ zÉYiÉϤÉå§ÉÉcÉÉ AÉÍhÉ
irÉÉiÉÏsÉ cÉRûEiÉÉUÉÇcÉÉ qÉÉlÉuÉÏ qÉlÉÉuÉU qÉÉåPûÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåiÉÉå.
iÉxÉåcÉ, xÉÔrÉï AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ xÉÔrÉïqÉÉsÉåiÉÏsÉ CiÉU aÉëWû xÉÑ®É AÉmÉsrÉÉuÉU
uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ iÉîWåûlÉå AÉÍhÉ uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ mÉëqÉÉhÉÉiÉ mÉËUhÉÉqÉ MüUiÉÉiÉ. AÌiÉSÕUcrÉÉ
iÉÉîrÉÉÇlÉÉ xÉÑ®É zÉYiÉϤÉå§É AxÉiÉå AÉÍhÉ AÉmÉhÉ erÉÉuÉåVûÏ irÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MüUiÉÉå
iÉåuWûÉ irÉÉcÉÉ mÉËUhÉÉqÉ AÉmÉsrÉÉuÉU WûÉåiÉÉå.
xÉkrÉÉ AÉmÉhÉ ÍxÉUÏAxÉ (Sirius) lÉÉuÉÉcrÉÉ iÉÉîrÉÉcrÉÉ zÉYiÉϤÉå§ÉÉcrÉÉ
eÉuÉVû cÉÉsÉsÉÉå AÉWûÉåiÉ. ½É zÉYiÉϤÉå§ÉÉsÉÉ AlÉåMü lÉÉuÉå AÉWåûiÉ. xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ iÉå

2

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû rÉÉ lÉÉuÉÉlÉå AÉåVûZÉsÉå eÉÉiÉå.
AsxÉÉrÉuÉlÉ Alcyone
(Central Sun)

TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû Photon Belt
xÉÏËUAxÉ Sirius
(Greater Central Sun)

Sun in its orbits
around Alcyone

(xÉÔrÉï AsxÉÉrÉuÉlÉ pÉÉåuÉiÉÏ mÉËU¢üqÉÉ MüUiÉÉlÉÉ MükÉÏ MükÉÏ
xÉÏËUAxÉ rÉÉ iÉÉîrÉÉcrÉÉ zÉÎYiɤÉå§ÉÉiÉ ÍzÉUiÉÉå)

ÍxÉUÏAxÉ, AsxÉÉrÉuÉlÉ AÉÍhÉ AÉmÉsÉÉ xÉÔrÉï Wåû LMü̧ÉiÉmÉhÉå AÉmÉsrÉÉ
iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ, AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÌoÉÇSÕpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUiÉÉiÉ.
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcÉÏ zÉYiÉÏ ÌlÉtrÉÉ UÇaÉÉcÉÏ AÉWåû. WûÏ zÉYiÉÏ TüÉU xÉÔ¤qÉ AÉWåû.
xÉ×¹ÏiÉÏsÉ CiÉU xÉuÉï uÉxiÉÔÇmÉëqÉÉhÉå ÌiÉsÉÉ oÉÑ®Ï AÉWåû. ÌiÉcrÉÉ MÇümÉlÉzÉÏsÉiÉåcÉÏ
mÉÉiÉVûÏ ZÉÔmÉ EŠ AÉWåû. MÇümÉlÉÉÇcÉÏ EŠ uÉÉUÇuÉÉËUiÉÉ (TëüÏYuÉålxÉÏ) Wåû mÉëaÉiÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü AuÉxjÉåcÉå uÉæÍzÉwš AÉWåû. TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcÉå ÌlÉrÉÉåeÉlÉ uÉ SåZÉUåZÉ
xÉmiÉwÉÏï MüUÏiÉ AÉWåûiÉ.
GwÉÏ ÌMÇüuÉÉ xÉÇiÉÉÇxÉÉUZÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü SØwšÉ mÉëaÉiÉ eÉÏuÉ MÇümÉlÉÉÇcrÉÉ
AÌiÉzÉrÉ EŠ mÉÉiÉVûÏuÉU AxÉiÉÉå. irÉÉcrÉÉ EsÉOû, AÉiqÉMåÇüÌSìiÉ uÉ xÉÇMÑüÍcÉiÉ
qÉlÉÉcrÉÉ qÉÉhÉxÉÉÇcrÉÉ MÇümÉlÉÉÇcÉÏ mÉÉiÉVûÏ ZÉÔmÉ ZÉÉsÉÏ AxÉiÉå.
rÉÉcÉå iÉÉimÉrÉï AaÉSÏ xÉÉkÉå AÉWåû. eÉxÉå AÉmÉhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ AÍkÉMü
eÉuÉVû eÉÉF, iÉzÉÏ AÉmÉhÉ AÉmÉsrÉÉ MÇümÉlÉÉÇcÉÏ mÉÉiÉVûÏ EÇcÉÉuÉsÉÏ mÉÉÌWûeÉå.
SÒxÉîrÉÉ zÉoSÉiÉ xÉÉÇaÉÉrÉcÉå iÉU, mÉ×juÉÏlÉå TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ MüUhrÉÉAÉkÉÏ
AÉmÉhÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏ xÉÉkÉÔlÉ jÉÉåU GwÉÏÇcrÉÉ rÉÉåarÉiÉåcÉå oÉlÉsÉå mÉÉÌWûeÉå.
iÉåuWûÉ qÉlÉÉiÉ rÉåhÉÉUå MüÉWûÏ xuÉÉpÉÉÌuÉMü mÉëzlÉ AxÉå AÉWåûiÉ. TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

3

oɬsÉ uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉÇcÉå MüÉrÉ qWûhÉhÉå AÉWåû? AÉmÉhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ MükÉÏ
MüUhÉÉU AÉWûÉåiÉ? mÉÔuÉÏï MükÉÏ AÉmÉhÉ irÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MåüsÉÉ WûÉåiÉÉ MüÉ? mÉëuÉåzÉÉcrÉÉ
bÉQûÏmÉrÉïÇiÉ eÉU AÉmÉsÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏ fÉÉsÉÏ lÉÉWûÏ iÉU MüÉrÉ WûÉåDsÉ?
GwÉÏÇcrÉÉ rÉÉåarÉiÉåcÉÏ mÉëaÉiÉÏ MüUhÉå ZÉUåcÉ zÉYrÉ AÉWåû MüÉ? erÉÉÇlÉÉ rÉÉ xÉuÉÉïcÉÏ
MüÉWûÏcÉ eÉÉhÉÏuÉ lÉÉWûÏ irÉÉÇcÉå MüÉrÉ WûÉåDsÉ?
½É AÉÍhÉ CiÉU AlÉåMü mÉëzlÉÉÇcÉÏ E¨ÉUå SåhÉå Wåû rÉÉ mÉÑxiÉMüÉcÉå E̬¹ AÉWåû.
mÉëuÉåzÉÉcÉÏ uÉåVû
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû Wåû AÌiÉzÉrÉ xÉÔ¤qÉ zÉYiÉϤÉå§É AxÉsrÉÉqÉÑVåû AÉÍhÉ irÉÉcÉÏ
UcÉlÉÉ mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ lɤɧÉxÉqÉÔWûÉmÉëqÉÉhÉå xjÉÔsÉ bÉlÉiÉåcÉÏ lÉxÉsrÉÉqÉÑVåû, zÉÉx§É¥ÉÉÇlÉÉ
irÉÉÇcrÉÉ ÌuɱqÉÉlÉ EmÉMüUhÉÉÇcrÉÉ xÉɽÉlÉå irÉÉcÉÉ uÉåkÉ bÉåhÉå zÉYrÉ lÉÉWûÏ. AÉÍhÉ
eÉUÏ qÉÑZrÉ mÉëuÉÉWûÉiÉÏsÉ zÉÉx§É¥ÉÉÇlÉÏ irÉÉcÉÉ zÉÉåkÉ sÉÉuÉsÉÉcÉ AÉÍhÉ irÉÉcÉå
AÎxiÉiuÉ AÍkÉM×üiÉmÉhÉå qÉÉlrÉ MåüsÉå iÉUÏ xÉuÉï§É bÉoÉUÉOû mÉxÉUhrÉÉcrÉÉ pÉÏiÉÏlÉå
irÉÉÇcÉå xÉUMüÉU irÉÉÇlÉÉ iÉå mÉëÍxÉ® Müà SåhÉÉU lÉÉWûÏ.
AÉmÉhÉ 21 ÌQûxÉåÇoÉU 2012 UÉåeÉÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû qÉkrÉå mÉëuÉåzÉ Müà AÉÍhÉ
MüÉWûÏ zÉiÉMåü irÉÉiÉ UÉWÕû; ÌlÉͶÉiÉmÉhÉå xÉÉÇaÉÉrÉcÉå fÉÉsÉå iÉU, xÉuÉï xÉÉkÉÉUhÉ xÉqÉeÉ
AÉWåû irÉÉmÉëqÉÉhÉå 2000 uÉwÉåï lÉÉWûÏ iÉU 505 uÉwÉåï AÉmÉhÉ irÉÉiÉ AxÉÔ.
21 ÌQûxÉåÇoÉU 2009 UÉåeÉÏ AÉmÉhÉ irÉÉcrÉÉ mÉëpÉÉuÉÉcrÉÉ Mü¤ÉåiÉ mÉëuÉåzÉ MüÃ.
rÉÉcÉÉ AjÉï, AÉmÉhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëirÉ¤É mÉëuÉåzÉ MüUhrÉÉcrÉÉ iÉÏlÉ uÉwÉåï AÉkÉÏ
irÉÉcÉÉ mÉëpÉÉuÉ xÉÑà WûÉåDsÉ. irÉÉcrÉÉ mÉëpÉÉuÉÉcrÉÉ xÉÏqÉåiÉ mÉëuÉåzÉ MüUhrÉÉmÉÔuÉÏï xÉÑ®É
AÉmÉhÉ irÉÉcrÉÉzÉÏ xÉÇsÉalÉ WûÉåF zÉMüiÉÉå AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ mÉËUuÉiÉïlÉÉsÉÉ uÉåaÉ
rÉåhrÉÉxÉÉPûÏ irÉÉcrÉÉmÉÉxÉÔlÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûuÉÔ zÉMüiÉÉå.
AÉmÉhÉ eÉåuWûÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ MüÃ, iÉåuWûÉ irÉÉcrÉÉ zÉYiÉÏ mÉëjÉqÉ
xÉÉæU MÑüOÒÇûoÉÉiÉÏsÉ aÉëWûÉÇMüQÕûlÉ aÉëWûhÉ MåüsrÉÉ eÉÉiÉÏsÉ. irÉÉlÉÇiÉU mÉ×juÉÏuÉUÏsÉ AÉÍhÉ
mÉ×juÉÏuÉUcrÉÉ xÉeÉÏuÉÉÇuÉUÏsÉ, rÉÉ aÉëWûÉÇcrÉÉ mÉëpÉÉuÉÉiÉ TüUMü mÉQåûsÉ. irÉÉqÉÑVåûcÉ
2012 xÉÉsÉÉlÉÇiÉU xÉuÉï TüsÉerÉÉåÌiÉwÉ ÌuÉwÉrÉMü pÉÉMüÐiÉå ÌlÉͶÉiÉmÉhÉå cÉÑMüiÉÏsÉ.

4

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

mÉËUhÉÉqÉ
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû Wåû iÉÏuÉë MÇümÉlÉÉÇcrÉÉ xÉMüÉUÉiqÉMü zÉYiÉÏcÉå ¤Éå§É AxÉsrÉÉqÉÑVåû,
AÉmÉhÉ irÉÉiÉÔlÉ eÉÉiÉ AxÉiÉÉÇlÉÉ MüÉåhÉiÉÏWûÏ lÉMüÉUÉiqÉMü aÉÉå¹ rÉÉ mÉ×juÉÏuÉU ÌOûMÔü
zÉMühÉÉU lÉÉWûÏ.
rÉÉ eÉaÉÉiÉÔlÉ lÉMüÉUÉiqÉMüiÉåcÉå EŠÉOûlÉ WûÏ xÉuÉÉïÇxÉÉPûÏ lÉxÉsÉÏ iÉUÏ oÉWÒûxÉÇZrÉ
sÉÉåMüÉÇxÉÉPûÏ LMü TüÉU EixÉÉWûuÉkÉïMü zÉYrÉiÉÉ AÉWåû. eÉxÉå MüÐ AÉmÉsrÉÉsÉÉ
qÉÉWûÏiÉ AÉWåû, AlÉåMü eÉhÉ mÉæzÉÉcÉÏ, xɨÉåcÉÏ AÉÍhÉ mÉëÍxÉ®ÏcÉÏ WûÉuÉ rÉÉxÉÉUZrÉÉ
lÉMüÉUÉiqÉMüiÉåuÉU eÉaÉiÉ AxÉiÉÉiÉ AÉÍhÉ Wåû ÌuÉkÉÉlÉ irÉÉÇlÉÉ pÉrÉÇMüU uÉÉOÕû zÉMüiÉå.
eÉÏ qÉÉhÉxÉå ÌlÉUÉaÉxÉ, ÌlÉxuÉÉjÉÏï, mÉëÉqÉÉÍhÉMü AÉÍhÉ xÉ‹lÉ AÉWåûiÉ, erÉÉÇcrÉÉ
qÉlÉÉiÉ oÉÉÇkÉuÉÉÇoɬsÉ uÉ mÉrÉÉïuÉUhÉÉoɬsÉ mÉëåqÉ, SrÉÉ, qÉSiÉÏcÉÏ pÉÉuÉlÉÉ uÉ xÉÌWûwhÉÑiÉÉ
pÉUsÉåsÉÏ AÉWåû, irÉÉÇcrÉÉxÉÉPûÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ WûÉ LMü ÌuÉsɤÉhÉ
AlÉÑpÉuÉ AxÉåsÉ MüÉUhÉ Wåû aÉÑhÉ irÉÉcrÉÉ MÇümÉlÉÉÇzÉÏ eÉÑVûhÉÉUå AÉWåûiÉ.
eÉå TüÉU cÉÉÇaÉsÉå lÉÉWûÏiÉ mÉhÉ erÉÉÇlÉÉ xuÉiÉÈqÉkÉÏsÉ EhÉÏuÉÉÇcÉÏ eÉÉhÉÏuÉ AÉWå
AÉÍhÉ cÉÉÇaÉsÉÏ qÉÉhÉxÉå oÉlÉhrÉÉcÉÏ erÉÉÇcÉÏ CcNûÉ AÉWåû irÉÉÇcrÉÉxÉÉPûÏ WûÉ
AÌiÉzÉrÉ cÉÉÇaÉsÉÉ MüÉVû AÉWåû. TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû mÉëirÉåMüÉxÉÉPûÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü E³ÉiÉÏ
xÉÉkÉhrÉÉcrÉÉ AxÉÇZrÉ xÉÇkÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUiÉÉå. iÉxÉåcÉ, AÉmÉsrÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü
mÉëaÉiÉÏsÉÉ iÉÉå qÉSiÉ MüUiÉÉå uÉ AmÉÔuÉï aÉiÉÏ SåiÉÉå.
ÌuÉzÉåwÉ MüÃlÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏxÉÉPûÏ AlÉåMü uÉwÉåï kÉQûmÉQûhÉÉîrÉÉ xÉccrÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü xÉÉkÉMüÉÇxÉÉPûÏ WûÉ TüÉU cÉÉÇaÉsÉÉ MüÉVû AÉWåû. MüÉUhÉ eÉåuWûÉ AÉmÉhÉ
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå ÌMÇüuÉÉ irÉÉcrÉÉ eÉuÉVû eÉÉF, iÉåuWûÉ AaÉSÏ jÉÉåQåû mÉëÉqÉÉÍhÉMü
mÉërÉ¦É xÉÑ®É qÉÉåPåû AÉÍhÉ eÉsÉS oÉSsÉ bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉiÉÏsÉ.
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉÑwMüVû AÉUÉåarÉuÉkÉïMü zÉYiÉÏ AxÉiÉÉiÉ erÉÉÇcÉÏ AÉmÉhÉ
irÉÉ oÉåsOûqÉkrÉå eÉÉiÉÉlÉÉ aÉUeÉ AxÉiÉå. iÉÉå MüMïüUÉåaÉÉxÉÉUZÉå UÉåaÉ oÉUå Müà zÉMüiÉÉå.
xÉÔrÉÉïsÉÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûmÉÉxÉÔlÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûiÉÉiÉ, iÉÉå irÉÉÇcÉå ÃmÉÉÇiÉU MüUiÉÉå uÉ irÉÉ
AÉmÉsrÉÉMüQåû mÉÉPûuÉiÉÉå. AzÉÉ UÏiÉÏlÉå AÉmÉsrÉÉsÉÉ mÉëirɤÉmÉhÉå TüÉåOûÊlÉ
oÉåsOûMüQÕûlÉ AÉÍhÉ AmÉëirɤÉmÉhÉå xÉÔrÉÉïMüQÕûlÉ AzÉÉ SÉålWûÏ MüQÕûlÉ zÉYiÉÏ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

5

ÍqÉVûiÉÉiÉ.
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû AÉmÉsrÉÉ eÉÉÍhÉuÉåcrÉÉ ÌuÉxiÉÉUÉsÉÉ qÉSiÉ MüUiÉÉå. rÉÉcÉÉ AjÉï,
CiÉUÉÇcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUhrÉÉxÉÉPûÏ uÉ CiÉUÉÇxÉÉPûÏ xÉWûuÉåSlÉÉ EimÉ³É WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ iÉÉå
AÉmÉsÉÏ qÉSiÉ MüUiÉÉå. iÉÉå AÉmÉsrÉÉ ¤ÉqÉiÉÉ oÉWÒûaÉÑÍhÉiÉ MüUiÉÉå. irÉÉcrÉÉqÉÑVåû qÉÉlÉuÉ
eÉÉaÉÌiÉMüiÉåmÉÉxÉÔlÉ uÉæ͵ÉMüiÉåMüQåû eÉÉiÉÉå.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏcrÉÉ qWûhÉhrÉÉlÉÑxÉÉU, AÉmÉsrÉÉsÉÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûMüQÕûlÉ zÉYiÉÏ
ÍqÉVûÉrÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ xÉÑ®É fÉÉsÉåsÉÏ AÉWåû uÉ erÉÉÇcÉÏ iÉrÉÉUÏ mÉÔhÉï fÉÉsÉÏ AÉWåû iÉå
irÉÉ aÉëWûhÉ Müà zÉMüiÉÉiÉ. 2018 xÉÉsÉÉiÉ irÉÉcÉÉ MüVûxÉ aÉÉPûsÉÉ eÉÉDsÉ,
iÉimÉÔuÉÏï AÉmÉhÉ mÉÔhÉïmÉhÉå oÉSsÉsÉå mÉÉÌWûeÉå.
eÉÉÍhÉuÉåiÉÏsÉ oÉSsÉ
eÉaÉÉiÉ xÉuÉï§É sÉÉåMü eÉÉÍhÉuÉåiÉÏsÉ ÎxjÉirÉÇiÉUÉoɬsÉ oÉÉåsÉiÉ AÉWåûiÉ. WûÉ oÉSsÉ
AlÉåMü bÉOûlÉÉÇqÉÑVåû mÉëåËUiÉ WûÉåiÉÉå AÉWåû. irÉÉiÉÏsÉ LMü bÉOûlÉÉ AÉmÉsÉÉ TüÉåOûÊlÉ
oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ WûÏ AÉWåû.
CjÉå eÉÉhÉÏuÉ WûÉ zÉoS qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏcrÉÉ LMü̧ÉiÉ ÌuÉcÉÉUkÉÉUåcrÉÉ xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ
AÉM×üiÉÏoÉÇkÉÉsÉÉ E¬åzÉÔlÉ uÉÉmÉUsÉÉ AÉWåû.
xɱ MüÉVûÉiÉÏsÉ xÉuÉï urÉuÉxjÉÉ ÌuÉÌlÉqÉrÉÉcrÉÉ iɨuÉÉuÉU qWûhÉeÉå SåuÉÉhÉ
bÉåuÉÉhÉÏcrÉÉ urÉuÉxjÉåuÉU cÉÉsÉiÉÉiÉ. qÉÉhÉxÉå, xÉÇxjÉÉ AÉÍhÉ UÉ·íå ÌOûMÔülÉ
UÉWûhrÉÉxÉÉPûÏ AzÉÉ iÉîWåûcrÉÉ urÉÉmÉÉUÉuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ AxÉiÉÉiÉ. eÉaÉhrÉÉcÉÏ pÉÏiÉÏ
rÉÉ xÉuÉï urÉuÉxjÉÉÇlÉÉ cÉÉsÉuÉiÉå. E±ÉxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉeÉuÉVû mÉÑUåxÉå lÉxÉåsÉ ½É
pÉÏiÉÏqÉÑVåû AÉmÉhÉ xmÉkÉÉï, xÉÉPûÉ AÉÍhÉ WûurÉÉxÉÉcÉÏ MüÉxÉ kÉUiÉÉå.
WûÏ mÉ®iÉ AzÉÉ MüÉVûÉcÉÏ ÌMÇüuÉÉ rÉÑaÉÉcÉÏ AÉWåû eÉå AÉiÉÉ xÉÇmÉsÉåsÉå AÉWåû.
AÉmÉhÉ mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MüUiÉÉå AÉWûÉåiÉ. Wåû AxÉå rÉÑaÉ AÉWåû ÎeÉjÉå pÉÏiÉÏ
AÎxiÉiuÉÉiÉ lÉÉWûÏ. Wåû qÉÑoÉsÉMüiÉåcÉå rÉÑaÉ AÉWåû eÉåjÉå urÉÉmÉÉUÉsÉÉ AjÉï EUiÉ lÉÉWûÏ.
Wåû ÌlÉxuÉÉjÉÏïmÉhÉÉcÉå uÉ LMüÉiqÉiÉåcÉå rÉÑaÉ AÉWåû eÉå ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉÉuÉU cÉÉsÉiÉå.
eÉÉÍhÉuÉåiÉÏsÉ oÉSsÉ Wåû pÉÏiÉÏuÉU AÉkÉÉËUiÉ urÉuÉxjÉåmÉÉxÉÔlÉ, mÉëåqÉ uÉ mÉëMüÉzÉÉuÉU

6

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

AÉkÉÉËUiÉ urÉuÉxjÉåMüQåû WûÉåhÉÉUå ÎxjÉirÉÇiÉU AÉWåû. qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏsÉÉ eÉU AxÉåcÉ UÉlÉ
qÉÉåMüVåû ÍqÉVûÉsÉå iÉU xÉkrÉÉcrÉÉcÉ mÉ®iÉÏlÉå iÉÏ uÉÉaÉiÉ UÉWûÏsÉ AÉÍhÉ LMüiÉU
AhÉÑrÉÑ®É ²ÉUå ÌMÇüuÉÉ mÉrÉÉïuÉUhÉÉcÉÉ îWûÉxÉ MåüsrÉÉqÉÑVåû AÉåRûuÉsÉåsrÉÉ qÉWûÉmÉÔU,
pÉÔMÇümÉ C. mÉësÉrÉÇMüÉUÏ bÉOûlÉÉDzÉUå zÉåuÉOûÏ xuÉiÉÈcÉÉ xÉuÉïlÉÉzÉ AÉåRûuÉÔlÉ bÉåDsÉ.
AÉmÉhÉ eÉåuWûÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ eÉuÉVû eÉÉiÉÉå iÉåuWûÉ irÉÉcrÉÉ mÉëMüÉzÉÉcÉÉ rÉÉ
mÉ×juÉÏuÉUÏsÉ mÉëirÉåMüÉuÉU mÉËUhÉÉqÉ WûÉåiÉÉå. iÉÉå eÉÉÍhÉuÉåcÉÉ ESìåMü bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉiÉÉå
eÉÉå mÉëirÉåMü urÉYiÉÏsÉÉ A¥ÉÉlÉ uÉ pÉÏiÉÏ qÉkÉÔlÉ oÉÉWåûU mÉQÕûlÉ mÉëåqÉ uÉ qÉÑoÉsÉMüiÉÉ
rÉÉuÉU AÉkÉÉËUiÉ urÉuÉxjÉÉÇMüQåû eÉÉhrÉÉxÉ qÉSiÉ MüUiÉÉå.
AÉmÉsÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏ

eÉåuWûÉ AÉqWûÏ rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉU cÉcÉÉï MüUÏiÉ WûÉåiÉÉå, iÉåuWûÉ AÉqÉcÉå qÉÉkrÉqÉ,
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏû qWûhÉÉsÉÏ, “
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû AÉmÉsrÉÉ zÉUhÉ eÉÉhrÉÉcrÉÉ ¤ÉqÉiÉåcÉÏ
mÉUϤÉÉ bÉåDsÉ. WûÏ mÉUϤÉÉ AÉmÉsrÉÉ EhÉÏuÉÉ AkÉÉåUåÎZÉiÉ MüUåsÉ AÉÍhÉ irÉÉ
AÉåVûZÉÔlÉ irÉÉÇcrÉÉuÉU qÉÉiÉ MüUhrÉÉcÉÏ xÉÇkÉÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ SåDsÉ. AÉmÉsrÉÉ
EhÉÏuÉÉÇuÉU qÉÉiÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉhÉ zÉUhÉ eÉÉhrÉÉcÉÏ uÉ DµÉUÏ oÉÑ®ÏsÉÉ
AÉmÉsrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ MüÉqÉ Müà SåhrÉÉcÉÏ aÉUeÉ AÉWåû. zÉUhÉÉaÉiÉÏ ÍzÉuÉÉrÉ
mÉëaÉiÉÏ zÉYrÉ lÉÉWûÏ. zÉUhÉÉaÉiÉÉsÉÉ pÉÏiÉÏ lÉxÉiÉå.”
zÉUhÉÉaÉiÉÏ ÌMÇüuÉÉ xÉqÉmÉïhÉ qWûhÉeÉå MüÉrÉ AÉÍhÉ iÉå AÉmÉhÉ MüxÉå MüUÉuÉå uÉ
MüzÉÉcÉå xÉqÉmÉïhÉ MüUÉrÉcÉå?
xÉWûpÉÉaÉzÉÔlrÉ uÉ oÉVûeÉoÉUÏlÉå MåüsÉåsÉå xÉqÉmÉïhÉ WûÏ zÉUhÉÉaÉiÉÏ lÉuWåû. irÉÉqÉÑVåû
aÉÑsÉÉqÉÏ rÉåiÉå. xÉqÉmÉïhÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉhÉ mÉÔuÉïaÉëWûSÕÌwÉiÉ lÉ WûÉåiÉÉ AÉmÉsrÉÉ qÉkÉÏsÉ
lÉMüÉUÉiqÉMüiÉÉÇMüQåû mÉÉÌWûsÉå mÉÉÌWûeÉå AÉÍhÉ irÉÉ ÌiÉjÉå AÉWåiÉ rÉÉcÉÉ lÉqÉëmÉhÉÉlÉå
xuÉÏMüÉU MåüsÉÉ mÉÉÌWûeÉå. xuÉÏMüÉU MåüsrÉÉlÉÇiÉU, eÉÉhÉÏuÉmÉÔuÉïMü AÉÍhÉ AÌiÉzÉrÉ
xmɹmÉhÉå irÉÉ lÉMüÉUÉiqÉMüiÉÉÇcÉÉ irÉÉaÉ MüUÉrÉcÉå PûUÌuÉsÉå mÉÉÌWûeÉå.
LMüSÉ MüÉ AÉmÉhÉ AÉmÉsrÉÉiÉsrÉÉ lÉMüÉUÉiqÉMüiÉÉ AÉåVûZÉÔlÉ, xuÉÏMüÉÃlÉ
irÉÉÇcÉÉ irÉÉaÉ MüUÉrÉcÉå PûUÌuÉsÉå MüÐ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûmÉÉxÉÔlÉ rÉåhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏ Wåû
mÉëirɤÉÉiÉ AÉhÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉuÉzrÉMü iÉå oÉVû AÉmÉsrÉÉsÉÉ SåiÉÏsÉ.

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

7

AÉmÉsrÉÉiÉsrÉÉ lÉMüÉUÉiqÉMüiÉÉ AÉåVûZÉhrÉÉxÉÉPûÏ, AÉmÉsrÉÉsÉÉ MüÉrÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉWåû AÉÍhÉ MüÉrÉ lÉÉWûÏ iÉå xÉqÉeÉÔlÉ bÉååiÉsÉå mÉÉÌWûeÉå. MüÉrÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉWåû AÉÍhÉ MüÉrÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü lÉÉWûÏ iÉå mÉëirÉåMü qÉÉhÉxÉÉsÉÉ
AÇiÉÈmÉëåUhÉålÉå xÉqÉeÉiÉå. eÉå eÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü lÉÉWûÏ AzÉÉ xÉuÉï aÉÉå¹ÏÇcÉÏ
sÉÉÇoÉsÉcÉMü rÉÉSÏ oÉlÉÌuÉhÉå AÉÍhÉ irÉÉ aÉÉå¹Ï AÉmÉsrÉÉ AÉiÉ zÉÉåkÉhÉå ZÉUåcÉ zÉYrÉ
AÉWå. mÉhÉ MüÉrÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉWåû AÉÍhÉ MüÉrÉ lÉÉWûÏ iÉå eÉÉhÉhrÉÉcÉÏ LMü
eÉÉxiÉ xÉÉåmÉÏ AÉÍhÉ eÉuÉVûcÉÏ mÉ®iÉ AÉWåû AÉÍhÉ iÉÏ AzÉÏ AÉWåû.
ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉÉlÉå AÉåiÉmÉëÉåiÉ pÉUsÉåsrÉÉ qÉÉhÉxÉÉcÉÉ mÉëirÉåMü ÌuÉcÉÉU, pÉÉuÉlÉÉ uÉ
M×üiÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü AxÉiÉå. rÉÉ urÉÉZrÉåcrÉÉ AÉkÉÉUå MüÉrÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü lÉxÉiÉå iÉå
xÉqÉeÉhÉå xÉÉåmÉå AÉWåû. eÉÉå qÉÉhÉÔxÉ AWÇûMüÉU uÉ mÉëåqÉÉcrÉÉ ApÉÉuÉÉlÉå pÉUsÉåsÉÉ
AxÉiÉÉå, irÉÉcrÉÉ M×üiÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü AxÉiÉ lÉÉWûÏiÉ.
AzÉÉ iÉîWåûlÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü oÉlÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ CiÉU qÉÉhÉxÉÉÇoɬsÉ
ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉ eÉÉåmÉÉxÉsÉå mÉÉÌWûeÉå. ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉÉiÉ MüÉåhÉÉuÉU mÉëåqÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ
MüÉåhÉiÉÏWûÏ mÉÔuÉï AOû AxÉiÉ lÉÉWûÏ. ESÉWûUhÉÉjÉï, qÉÑsÉå oÉUÏ uÉÉDOû, rÉzÉxuÉÏ uÉÉ
ArÉzÉxuÉÏ MüzÉÏWûÏ AxÉsÉÏ iÉUÏ AÉD AÉmÉsrÉÉ qÉÑsÉÉÇuÉU mÉëåqÉ MüUiÉå. AxÉå mÉëåqÉ
eÉU mÉëirÉåMüÉuÉU uÉ mÉëirÉåMü uÉxiÉÔuÉU MüUiÉÉ AÉsÉå iÉU iÉå ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉ WûÉårÉ.
ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉÉcÉÉ mÉëåqÉmÉɧÉÉzÉÏ xÉÇoÉÇkÉ lÉxÉiÉÉå. iÉÏ urÉYiÉÏ ÍqɧÉ-qÉæ§ÉÏhÉ,
LZÉÉSå eÉlÉÉuÉU, LZÉÉSå fÉÉQû ÌMÇüuÉÉ LZÉÉSÉ SaÉQûWûÏ AxÉÔ zÉMåüsÉ. AxÉå mÉëåqÉ
mÉëirÉåMü urÉYiÉÏ uÉ mÉëirÉåMü uÉxiÉÔ ÌuÉwÉrÉÏ uÉÉOûhÉÉîrÉÉ LMü¨uÉÉcrÉÉ pÉÉuÉlÉåiÉÔlÉcÉ
EimÉ³É WûÉåF zÉMüiÉå.
eÉåuWûÉ AÉmÉhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ Müà iÉåuWûÉ MüÉWûÏWûÏ bÉQûsÉå iÉUÏ
AÉmÉhÉ xuÉiÉÈsÉÉ ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉÉlÉå pÉÃlÉ iÉå iÉxÉåcÉ kÉÉUhÉ MåüsÉå mÉÉÌWûeÉå. AÉmÉhÉ
bÉÉoÉÃlÉ eÉÉiÉÉ MüÉqÉÉ lÉrÉå.
½É mÉÑxiÉMüÉiÉ ÌSsÉåsrÉÉ qÉÉÌWûiÉÏcÉÉ pÉÏiÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUhÉå WûÉ E¬åzÉ lÉÉWûÏ.
uÉÉcÉMüÉsÉÉ bÉQûiÉ AxÉsÉåsrÉÉ oÉSsÉÉÇoɬsÉ eÉÉaÉ×iÉ MüUhÉå AÉÍhÉ rÉÉ oÉSsÉÉÇlÉÉ
AirÉÇiÉ rÉÉåarÉ mÉ®iÉÏlÉå xÉÉqÉÉåUå eÉÉrÉsÉÉ uÉ iÉrÉÉUÏ MüUÉrÉsÉÉ irÉÉsÉÉ ÌMÇüuÉÉ ÌiÉsÉÉ
qÉSiÉ MüUhÉå WûÉ WåûiÉÔ AÉWåû.

DµÉUÏ AÉ¥ÉÉ
AzÉÉ UÏiÉÏlÉå TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkÉÔlÉ xÉWûÏ xÉsÉÉqÉiÉ oÉÉWåûU mÉQûÉrÉsÉÉ LMücÉ
`DµÉUÏ AÉ¥ÉÉ' eÉÂUÏ AÉWåû iÉÏ qWûhÉeÉå, ÌuÉlÉÉAOû mÉëåqÉ uÉ LMüÉiqÉiÉåcÉÏ pÉÉuÉlÉÉ
eÉÉåmÉÉxÉÉ AÉÍhÉ AÉcÉUhÉÉiÉ AÉhÉÉ. ZÉUÇ iÉU WûÏ DµÉUÏ AÉ¥ÉÉ lÉxÉÔlÉ MåüuÉVû LMü
qÉÉaÉïSzÉïMü iɨuÉ AÉWåû.
rÉÉqÉÑVåû AÉmÉsrÉÉ MÇümÉlÉÉÇcÉÏ mÉÉiÉVûÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ mÉÉiÉVûÏmÉrÉïÇiÉ
AÉmÉÉåAÉmÉ uÉÉRåûsÉ AÉÍhÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏ AQûcÉhÉÏÌuÉlÉÉ AÉmÉhÉ irÉÉiÉÔlÉ iÉÃlÉ
eÉÉF. GwÉÏ ÌMÇüuÉÉ xÉÇiÉ, xÉ×¹ÏqÉkÉÏsÉ mÉëirÉåMü uÉxiÉÔuÉUÏsÉ AÉÍhÉ xÉ×¹ÏMüirÉÉïuÉUÏsÉ
irÉÉÇcrÉÉ ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉÉqÉÑVåû CiÉUÉÇmÉå¤ÉÉ ÌlÉUÉVåû PûUiÉÉiÉ.
eÉÉaÉÌiÉMü mÉÉiÉVûÏuÉU eÉU mÉÑwMüVû sÉÉåMüÉÇiÉ eÉsÉS mÉËUuÉiÉïlÉ fÉÉsÉå iÉU irÉÉqÉÑVåû
oÉUåcÉ YsÉåzÉ OûVûiÉÏsÉ ÌMÇüuÉÉ MüqÉÏ iÉUÏ WûÉåiÉÏsÉ.
Wåû oÉSsÉ AÉmÉsrÉÉuÉU sÉÉSsÉå eÉÉiÉ AÉWåûiÉ, AxÉå lÉÉWûÏ MüÉ?
eÉU LZÉÉ±É qÉÉhÉxÉÉcÉÏ oÉSsÉÉrÉcÉÏ
CcNû
É plÉxÉå
2012 AÇiÉ 8MüÐ
AÉUÇ
É ? sÉ iÉU MüÉrÉ WûÉåDsÉ? TüÉåOûÊlÉ
oÉåsOû AÉmÉsrÉÉ CcNûÉxuÉÉiÉǧrÉÉcrÉÉ AÉQû rÉåiÉ lÉÉWûÏ MüÉ? erÉÉÇlÉÉ mÉëaÉiÉÏ lÉMüÉå
AxÉåsÉ irÉÉÇcÉå MüÉrÉ WûÉåDsÉ?
eÉåuWûÉ GiÉÔ oÉSsÉiÉÉiÉ ÌMÇüuÉÉ kÉûUhÉÏMÇümÉÉxÉÉUZrÉÉ AÉÍhÉ mÉÔUÉÇxÉÉUZrÉÉ pÉrÉÇMüU
bÉOûlÉÉ bÉQûiÉÉiÉ iÉåuWûÉ AÉmÉhÉ irÉÉÇlÉÉ lÉæxÉÌaÉïMü qWûhÉÔlÉ xuÉÏMüÉUiÉÉå. SåuÉÉuÉU
ÌuɵÉÉxÉ AxÉhÉÉUå MüÉWûÏ eÉhÉ irÉÉÇcÉÉ AÉmÉsrÉÉ mÉÉmÉÉÇcÉÏ irÉÉlÉå ÌSsÉåsÉÏ ÍzɤÉÉ
qWûhÉÔlÉ xuÉÏMüÉU MüUiÉÉiÉ ÌMÇüuÉÉ irÉÉqÉÑVåû fÉÉsÉåsrÉÉ ÌuÉlÉÉzÉÉoɬsÉ AÉÍhÉ
rÉÉiÉlÉÉÇoɬsÉ SåuÉÉsÉÉ ÍzÉurÉÉzÉÉmÉ SåiÉÉiÉ.
erÉÉmÉëqÉÉhÉå mÉ×juÉÏ xÉÔrÉÉïcrÉÉ AÍkÉMü eÉuÉVû aÉåsrÉÉqÉÑVåû iÉmÉqÉÉlÉ uÉÉRûiÉå uÉ
ElWûÉVûÉ WûÉåiÉÉå irÉÉmÉëqÉÉhÉåcÉ mÉ×juÉÏlÉå TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ MåüsrÉÉqÉÑVåû WûÉåhÉÉUå
mÉËUhÉÉqÉ lÉæxÉÌaÉïMü uÉ AÉlÉÑwÉÇÌaÉMü AÉWåûiÉ; sÉÉSsÉå aÉåsÉåsÉå lÉÉWûÏiÉ. TüÉåOûÊlÉ
oÉåsOûqÉkÉÏsÉ mÉëuÉåzÉÉcrÉÉ mÉËUhÉÉqÉ xuÉÃmÉ ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåhÉÉUå SÒÈZÉpÉÉåaÉ xÉÑ®É
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûlÉå ÌlÉqÉÉïhÉ MåüsÉåsÉå lÉÉWûÏiÉ iÉU, xÉMüÉUÉiqÉMü oÉSsÉÉÇlÉÉ AÉmÉhÉ
MåüsÉåsrÉÉ ÌuÉUÉåkÉÉqÉÑVåû iÉå ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåiÉÉiÉ.

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

9

mÉëirÉåMüÉlÉå oÉSsÉsÉå mÉÉÌWûeÉå AzÉÏ MüÉåhÉÉuÉU xÉYiÉÏ lÉÉWûÏ. LZÉÉSÏ urÉYiÉÏ
AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉWåû ÌMÇüuÉÉ lÉÉWûÏ rÉÉsÉÉ qÉWû¨uÉ lÉÉWûÏ. iÉÏ mÉÔhÉïiÉÈ irÉÉ urÉYiÉÏcÉÏ
ÌlÉuÉQû AÉWåû. rÉÉ ÌlÉuÉQûÏuÉU rÉÉåarÉ uÉÉ ArÉÉåarÉ AxÉÉ ÍzÉYMüÉ qÉÉUhÉå oÉUÉåoÉU
lÉÉWûÏ.
aÉåsrÉÉ AlÉåMü WûeÉÉU uÉwÉÉïÇiÉ qÉlÉÑwrÉ eÉÉiÉÏlÉå AÉmÉsrÉÉ xÉÉqÉÔÌWûMü lÉMüÉUÉiqÉMü
ÌuÉcÉÉUmÉ®iÉÏiÉÔlÉ qÉÉåPèûrÉÉ mÉëqÉÉhÉÉiÉ lÉMüÉUÉiqÉMü ÌuÉcÉÉU eÉlqÉÉsÉÉ bÉÉiÉsÉå AÉWåûiÉ.
½É xÉuÉï lÉMüÉUÉiqÉMü ÌuÉcÉÉUÉÇlÉÏ, pÉÉuÉlÉÉÇlÉÏ AÉÍhÉ M×üiÉÏÇlÉÏ mÉ×juÉÏ xÉpÉÉåuÉiÉÉsÉÏ
lÉMüÉUÉiqÉMü zÉYiÉÏcÉå LMü mÉëcÉÇQû ¤Éå§É ÌlÉqÉÉïhÉ MåüsÉå AÉWåû.
eÉåuWûÉ AÉmÉhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ Müà iÉåuWûÉ irÉÉcrÉÉ xÉMüÉUÉiqÉMü
MÇümÉlÉÉÇqÉÑVåû ½É lÉMüÉUÉiqÉMü zÉYiÉÏcrÉÉ ¤Éå§ÉÉcÉå ÌuÉbÉOûlÉ WûÉåDsÉ, MüÉUhÉ irÉÉcÉå
zÉYiÉϤÉå§É AÉmÉsrÉÉ xÉuÉÉïÇcrÉÉ LMü̧ÉiÉ lÉMüÉUÉiqÉMüiÉåmÉå¤ÉÉ ÌMüiÉÏiÉUÏ AÍkÉMü
oÉsÉuÉÉlÉ AÉWåû.
xÉÉqÉÔÌWûMü lÉMüÉUÉiqÉMü ÌuÉcÉÉUÉÇcrÉÉ ÌuÉlÉÉzÉÉqÉÑVåû xjÉÔsÉ mÉÉiÉVûÏuÉU qÉÉåPûÏ
EsÉjÉÉmÉÉsÉjÉ WûÉåDsÉ. ½É pÉÉæÌiÉMü oÉSsÉÉÇcÉå ÌlÉͶÉiÉ xuÉÃmÉ AÉÍhÉ urÉÉmiÉÏ qÉÉlÉuÉ
mÉëÉhÉÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ MüzÉÉ mÉëMüÉUå iÉrÉÉUÏ MüUiÉÉiÉ irÉÉuÉU
AuÉsÉÇoÉÔlÉ UÉWûÏsÉ.
lÉurÉÉ eÉÉaÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ
erÉÉÇcÉÏ xuÉiÉÈcrÉÉ qÉÉsÉqɨÉåuÉU iÉÏuÉë AÉxÉYiÉÏ AÉWåû AÉÍhÉ iÉÏ xÉÉåQûÉrÉcÉÏ
erÉÉÇcÉÏ iÉrÉÉUÏ lÉÉWûÏ AzÉÉÇlÉÉ irÉÉcÉ iÉîWåûcÉå AlÉÑpÉuÉ bÉåhÉå cÉÉsÉÔ PåûuÉhrÉÉcÉÏ qÉÑpÉÉ
ÍqÉVåûsÉ. mÉUÇiÉÑ, zÉYiÉϤÉå§ÉÉiÉ WûÉåhÉÉîrÉÉ ÎxjÉirÉÇiÉUÉqÉÑVåû rÉÉmÉÑRåû ½É mÉ×juÉÏuÉU irÉÉÇlÉÉ
WûurÉÉxÉ AÉÍhÉ pÉÉåaÉÉxÉYiÉÏcÉå AlÉÑpÉuÉ ÍqÉVûhÉå zÉYrÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ.
irÉÉÇlÉÉ AxÉå AlÉÑpÉuÉ bÉåiÉÉ rÉÉuÉåiÉ rÉÉxÉÉPûÏ xÉÉiÉ ÌlÉUÉtrÉÉ uÉxÉÑÇkÉUÉ EmÉsÉokÉ
AÉWåûiÉ.
AÉmÉsrÉÉ uÉxÉÑÇkÉUåcÉÏ MÇümÉlÉzÉÏsÉiÉÉ eÉzÉÏ uÉåaÉÉlÉå oÉSsÉiÉ eÉÉDsÉ, iÉxÉå Wåû
oÉSsÉ mÉcÉuÉÔ lÉ zÉMühÉÉîrÉÉÇlÉÉ rÉÉ mÉ×juÉÏuÉÃlÉ SÕU lÉåsÉå eÉÉDsÉ. irÉÉÇcÉå xjÉsÉÉÇiÉU
AzÉÉ SÒxÉîrÉÉ mÉ×juÉÏuÉU MüUhrÉÉiÉ rÉåDsÉ eÉÏ irÉÉÇlÉÏ ÌlÉuÉQûsÉåsrÉÉ mÉ®iÉÏcÉå

10

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

eÉÏuÉlÉ eÉaÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AuÉxjÉåxÉÉPûÏ AlÉÑÃmÉ
AxÉåsÉ.
ÌlÉUÉtrÉÉ zÉoSÉiÉ xÉÉÇaÉÉrÉcÉå fÉÉsrÉÉxÉ eÉå mÉËUuÉiÉïlÉÉsÉÉ iÉrÉÉU lÉÉWûÏiÉ irÉÉÇcÉÉ
lrÉÉrÉÌlÉuÉÉQûÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ, irÉÉÇcÉÉ ÍkÉYMüÉU MåüsÉÉ eÉÉhÉÉU lÉÉWûÏ, mÉUÇiÉÑ irÉÉÇlÉÉ
AzÉÉ iÉîWåûcÉÏ eÉaÉå AÉÍhÉ xÉÇkÉÏ EmÉsÉokÉ MüÃlÉ SåhrÉÉiÉ rÉåiÉÏsÉ eÉåjÉå irÉÉÇcÉå
xÉkrÉÉcÉå AlÉÑpÉuÉ bÉåhÉå iÉå cÉÉsÉÔ PåûuÉÔ zÉMüiÉÏsÉ.
mÉhÉ, irÉÉÇcÉå xjÉsÉÉÇiÉU WûÉåhrÉÉmÉÔuÉÏï irÉÉÇlÉÉ irÉÉÇcÉå xjÉÔsÉ SåWû xÉÉåQûÉuÉå sÉÉaÉiÉÏsÉ
AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ lÉuÉÏlÉ qÉÑYMüÉqÉÏ lÉuÉÏlÉ SåWû kÉÉUhÉ MüUÉuÉå sÉÉaÉiÉÏsÉ.

xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ mÉÑRåû qWûhÉiÉå, ``TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû qWûhÉiÉÉå, irÉÉcrÉÉMüQÕûlÉ zÉYiÉÏ uÉ
mÉÉËUiÉÉåÌwÉMåü ÍqÉVûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉhÉ ÌuÉlÉqÉë AxÉsÉå mÉÉÌWûeÉå.'' iÉÏ AxÉåWûÏ
qWûhÉiÉå MüÐ AÉmÉsrÉÉ lÉMüÉUÉiqÉMü AuÉxjÉåqÉÑVåû TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû AÌiÉzÉrÉ urÉÍjÉiÉ
fÉÉsÉÉ AÉWåû. AÉmÉsÉÏ mÉUϤÉÉ bÉåiÉsÉÏ eÉÉDsÉ AÉÍhÉ AÉmÉhÉ iÉÏ E¨ÉÏhÉï fÉÉsÉÉå iÉU
AÉmÉsrÉÉsÉÉ oɤÉÏxÉ ÌSsÉå eÉÉDsÉ. AÉÍhÉ eÉU AÉmÉhÉ mÉUϤÉåiÉ AlÉѨÉÏhÉï fÉÉsÉÉå
iÉU AÉmÉsÉÏ UuÉÉlÉaÉÏ AzÉÉ mÉ×juÉÏaÉÉåsÉÉÇuÉU MåüsÉÏ eÉÉDsÉ eÉå AÉmÉsrÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü AuÉxjÉåsÉÉ xÉÉeÉåxÉå AxÉiÉÏsÉ.”
iÉÏ qWûhÉiÉå, AÉmÉhÉ erÉÉ iÉîWåûlÉå mÉ×juÉÏqÉÉiÉåzÉÏ aÉæUuÉiÉïlÉ MåüsÉå AÉWåû AÉÍhÉ
GwÉÏÇlÉÏ ÌiÉcÉå U¤ÉhÉ MüUhrÉÉcÉÉ AÉOûÉåMüÉOû mÉërÉ¦É MüÃlÉWûÏ AÉmÉhÉ ÌiÉsÉÉ WûÉlÉÏ
mÉÉåcÉÌuÉsÉÏ AÉWåû irÉÉqÉÑVåû GwÉÏ ZÉÔmÉ Mü¹Ï fÉÉsÉå AÉWåûiÉ. iÉå, TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ
oÉUÉåoÉUÏlÉå mÉ×juÉÏsÉÉ qÉÔVû uÉæpÉuÉ mÉëÉmiÉ MüÃlÉ SåhrÉÉxÉÉPûÏ ÌiÉcrÉÉ eÉZÉqÉÉ pÉÃlÉ
MüÉRûiÉ AÉWåûiÉ.
GwÉÏ xÉÉÇaÉiÉÉiÉ MüÐ AÉiÉÉ CjÉÔlÉ mÉÑRåû AÉmÉhÉ mÉëMüÉzÉÉlÉå mÉËUmÉÔhÉï eÉÏuÉlÉ
eÉaÉsÉå mÉÉÌWûeÉå AÉÍhÉ eÉU AÉmÉhÉ iÉxÉå MåüsÉå lÉÉWûÏ iÉU AÉmÉsrÉÉsÉÉ pÉrÉÇMüU
mÉËUhÉÉqÉÉÇlÉÉ xÉÉqÉÉåUå eÉÉuÉå sÉÉaÉåsÉ. mÉÑlWûÉ, WûÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ WûÉåhÉÉUÏ ÍzɤÉÉ lÉxÉÔlÉ
AÉmÉsrÉÉcÉ M×üiÉÏÇcÉå iÉå TüVû AxÉåsÉ.
eÉU AÍkÉMüÉÇzÉ sÉÉåMü AÉkrÉÉÎiqÉMü SØwšÉ mÉëaÉiÉ fÉÉsÉå iÉU, 2012
xÉÉsÉÉiÉÏsÉ xÉÇ¢üqÉhÉ pÉÉæÌiÉMü mÉÉiÉVûÏuÉU eÉÉxiÉ pÉrÉÇMüU AxÉhÉÉU lÉÉWûÏ. eÉå

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

11

sÉÉrÉMü AxÉiÉÏsÉ irÉÉÇcÉå MÇümÉlÉÉÇcrÉÉ LMüÉ ÌlÉUÉtrÉÉ mÉÉiÉVûÏuÉU xÉÇxjÉÉmÉlÉ MåüsÉå
eÉÉDsÉ. eÉå sÉÉrÉMü lÉxÉiÉÏsÉ iÉå irÉÉÇlÉÉ mÉÉWÕû zÉMühÉÉU lÉÉWûÏiÉ.
eÉå xuÉiÉÈcrÉÉ eÉÉÍhÉuÉåsÉÉ AirÉÑŠ mÉÉiÉVûÏuÉU lÉåhrÉÉxÉÉPûÏ EŠxiÉUÏrÉ eÉÏuÉlÉ
eÉaÉhÉå mÉxÉÇiÉ MüUiÉÉiÉ, irÉÉÇlÉÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ zÉYiÉÏ qÉSiÉ MüUiÉÉiÉ.
ÎxjÉirÉÇiÉUÉcrÉÉ mÉÉrÉîrÉÉ
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏlÉå xmɹ MåüsrÉÉlÉÑxÉÉU, eÉxÉeÉxÉå AÉmÉhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ eÉuÉVû
eÉÉiÉÉå uÉ irÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MüUiÉÉå iÉxÉiÉxÉå qÉÉhÉxÉÉÇcÉå ÎxjÉirÉÇiÉU oÉÉUÉ AuÉxjÉÉÇiÉÔlÉ
WûÉåiÉå. Wåû oÉSsÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkÉÏsÉ oÉÉUÉ ÌlÉUÌlÉUÉtrÉÉ mÉëMüÉUcrÉÉ zÉYiÉÏÇqÉÑVåû
WûÉåiÉÉiÉ.
mÉÌWûsrÉÉ AuÉxjÉåiÉ, eÉaÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ oÉSsÉÉuÉå sÉÉaÉåsÉ ½É
uÉÉxiÉuÉÉcÉå pÉÉlÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ rÉåiÉå.
SÒxÉîrÉÉ AuÉxjÉåiÉ, sÉÉåMü uÉxiÉÑÎxjÉiÉÏcÉÉ xuÉÏMüÉU MüUiÉÉiÉ uÉ mÉËUuÉiÉïlÉÉsÉÉ
iÉrÉÉU WûÉåiÉÉiÉ. iÉå iÉzÉÏ xmɹ ÌlÉuÉQû MüUiÉÉiÉ.
ÌiÉxÉîrÉÉ AuÉxjÉåiÉ AÉmÉsrÉÉ ÌlÉuÉQûÏcrÉÉ mÉËUhÉÉqÉxuÉÃmÉ AÉmÉsrÉÉxÉqÉÉåU
AlÉåMü AÉuWûÉlÉå EpÉÏ PûÉMüiÉÉiÉ. irÉÉÇlÉÉ EssÉÇbÉÔlÉ eÉÉhÉå MüPûÏhÉ AxÉiÉå. LMüSÉ
MüÉ AÉmÉhÉ rÉÉ AÉuWûÉlÉÉÇlÉÉ mÉÉU MåüsÉå MüÐ AÉmÉhÉ xÉѹ AÉÍhÉ SÒ¹ rÉÉcrÉÉ
mÉsÉÏMüQåû eÉÉF zÉMÔü AÉÍhÉ EŠ xiÉUÉuÉU ÎxjÉiÉ eÉÏuÉÉÇzÉÏ xÉÇmÉMïü xÉÉkÉÔ zÉMÔü.
cÉÉæjrÉÉ AuÉxjÉåqÉkrÉå AÉmÉhÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ EŠ mÉëÉhÉ (mÉëÉhÉzÉYiÉÏ) zÉÉåwÉÔlÉ
bÉåF zÉMÔü AÉÍhÉ irÉÉuÉU ÎeÉuÉÇiÉ UÉWÕû zÉMÔü. A³É aÉëWûhÉ MüUhrÉÉcrÉÉ aÉUeÉåuÉU
AÉmÉhÉ ÌuÉeÉrÉ ÍqÉVûuÉÔ.
mÉÉcÉurÉÉ mÉÉrÉUÏuÉU AÉmÉhÉ LMüiuÉÉcÉÉ AlÉÑpÉuÉ bÉåiÉÉå AÉÍhÉ AÉmÉhÉ uÉæ͵ÉMü
eÉÏuÉ oÉlÉiÉÉå.
xÉWûÉurÉÉ mÉÉrÉUÏuÉU AlÉåMü GwÉÏ uÉ AuÉiÉÉU mÉ×juÉÏuÉU rÉåiÉÏsÉ. EŠiÉU
oÉÑήqɨÉåcÉå AÎxiÉiuÉ xÉWûeÉmÉhÉå AlÉÑpÉuÉÉxÉ rÉåDsÉ.

12

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

xÉÉiÉurÉÉ OûmmrÉÉuÉU, erÉÉÇcrÉÉ qÉkrÉå mÉËUuÉiÉïlÉ fÉÉsÉå AÉWåû iÉå WûÉ xÉÇSåzÉ
mÉxÉUuÉiÉÏsÉ AÉÍhÉ CiÉUÉÇlÉÉ mÉËUuÉiÉïlÉÉxÉÉPûÏ qÉÉaÉïSzÉïlÉ uÉ qÉSiÉ MüUiÉÏsÉ.
AÉPûurÉÉ OûmmrÉÉuÉU, xÉÇ¢üqÉhÉ mÉÔhÉï WûÉåDsÉ AÉÍhÉ mÉëirÉåMüÉcrÉÉ xjÉÔsÉ zÉUÏUÉcÉå
mÉëMüÉzÉ zÉUÏUÉiÉ ÃmÉÉÇiÉU WûÉåDsÉ.
lÉuÉurÉÉ OûmmrÉÉiÉ, mÉëirÉåMü eÉhÉ mÉëMüÉzÉÉcÉÉ AlÉÑpÉuÉ bÉåDsÉ.
SWûÉurÉÉ OûmmrÉÉuÉU sÉÉåMüÉÇlÉÉ AÉiqÉxÉɤÉÉûiMüÉU WûÉåDsÉ. DµÉUÏ xÉɤÉÉiMüÉUÉcrÉÉ
ÌSzÉålÉå Wåû mÉÌWûsÉå mÉÉFsÉ AxÉåsÉ. iÉå zÉɵÉiÉ oÉlÉiÉÏsÉ uÉ xÉÑuÉhÉï rÉÑaÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ
MüUhrÉÉxÉ sÉÉrÉMü oÉlÉiÉÏsÉ.
AMüUÉurÉÉ OûmmrÉÉuÉU iÉå xuÉiÉÈ DµÉU oÉlÉiÉÏsÉ. eÉuÉVû eÉuÉVû mɳÉÉxÉ OûYMåü
sÉÉåMü oÉWÒûSÉ WûÉ OûmmÉÉ mÉÉU MüUiÉÏsÉ.
oÉÉUÉurÉÉ OûmmrÉÉuÉU xÉÑuÉhÉïrÉÑaÉ xÉÑÃ WûÉåDsÉ, eÉå 20000 uÉwÉåï ÌOûMåüsÉ. iÉåuWûÉ
AÉmÉhÉ LMüÉiqÉiÉåcrÉÉ UÉerÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MüÃ.
AÉmÉhÉ LMüÉ OûmmrÉÉiÉÔlÉ SÒxÉîrÉÉ OûmmrÉÉiÉ eÉÉiÉÉÇlÉÉ, eÉå mÉÑRûcrÉÉ OûmmrÉÉiÉ eÉÉF
zÉMüiÉ lÉÉWûÏiÉ irÉÉÇlÉÉ aÉOûÉaÉOûÉlÉå rÉÉ mÉ×juÉÏuÉÃlÉ SÒxÉUÏMüQåû lÉåhrÉÉiÉ rÉåDsÉ.
oÉÉUÉurÉÉ OûmmrÉÉcrÉÉ zÉåuÉOûÏ AÉmÉhÉ 2018 xÉÉsÉÉiÉ AxÉÔ AÉÍhÉ iÉÉå xÉÑuÉhÉï
rÉÑaÉÉcÉÉ ÌMÇüuÉÉ lÉurÉÉ rÉÑaÉÉcÉÉ AÉUÇpÉ AxÉåsÉ. LMüSÉ MüÉ AÉmÉhÉ lÉuÉÏlÉ rÉÑaÉÉiÉ
aÉåsÉÉå MüÐ AÉmÉsrÉÉsÉÉ EŠ mÉÉiÉVûÏuÉUcÉå AlÉÑpÉuÉ rÉåiÉ UÉWûiÉÏsÉ. AÉmÉsÉÏ
AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏ WûÉåiÉ UÉWûÏsÉ AÍhÉ 7000 uÉwÉÉïÇlÉÇiÉU AÉmÉhÉ AÉmÉsrÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏcÉÉ MüVûxÉ aÉÉPÕû.
aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS qWûhÉiÉÉiÉ, ``GwÉÏ AÉÍhÉ qÉWûÉiqÉå MåüuWûÉmÉÉxÉÔlÉcÉ TüÉåOûÊlÉ
oÉåsOûqÉkÉÔlÉ zÉYiÉÏ AÉhÉiÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ erÉÉÇcÉÏ iÉrÉÉUÏ AÉWåû AzÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ
uÉÉOûiÉ AÉWåûiÉ. AlÉåMü eÉhÉ ½É zÉYiÉÏ ÍqÉVûÌuÉiÉÉlÉÉ, xuÉÏMüÉUiÉÉlÉÉ AÉÍhÉ
irÉÉÇcrÉÉzÉÏ eÉÑVûuÉÔlÉ bÉåiÉÉlÉÉ kÉQûmÉQûiÉ AÉWåûiÉ. AÉmÉsÉÏ kÉQûmÉQû WûÉåiÉå MüÉUhÉ
AÉmÉhÉ zÉÇMüÉ bÉåiÉÉå.''
``eÉxÉå MüÉåzÉÉqÉkÉÔlÉ TÑüsÉmÉÉZÉ oÉÉWåûU rÉåiÉå iÉxÉå xÉÇmÉÔhÉï MüÉrÉÉmÉÉsÉOûÉcrÉÉ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

13

ÌMÇüuÉÉ ÃmÉÉÇiÉUÉcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉåqÉkrÉå eÉÑlrÉÉcrÉÉ eÉÉaÉÏ lÉuÉå rÉåiÉå.''
MüÉVûÉuÉU mÉËUhÉÉqÉ
MüÍsÉrÉÑaÉ, erÉÉqÉkÉÔlÉ AÉmÉhÉ aÉåsÉÏ 5000 uÉwÉåï eÉÉiÉ WûÉåiÉÉå, iÉå 1974 xÉÉsÉÏ
xÉÇmÉsÉå AÉWåû. iÉåuWûÉ mÉÉxÉÔlÉ AÉmÉhÉ xÉÇ¢üqÉhÉMüÉVûÉiÉ AÉWûÉåiÉ, eÉÉå AÇkÉÉU rÉÑaÉÉiÉÔlÉ
ÌMÇüuÉÉ MüÍsÉrÉÑaÉÉiÉÔlÉ mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉMüQåû ÌMÇüuÉÉ xÉirÉ rÉÑaÉÉMüQåû ÌMÇüuÉÉ lÉuÉ rÉÑaÉÉMüQåû
xÉÇ¢üÍqÉiÉ WûÉåhrÉÉcÉÉ MüÉVû AÉWåû.
WûÉ xÉÇ¢üqÉhÉMüÉVû xÉWûxÉÉ 432 uÉwÉÉïÇcÉÉ AxÉiÉÉå, erÉÉuÉåVûÏ rÉÉ eÉaÉÉiÉÏsÉ
sÉÉåMüÉÇlÉÉ oÉSsÉhrÉÉcÉÏ uÉ mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉcrÉÉ lÉurÉÉ uÉÉOûÉÇzÉÏ xÉÉqÉÉlrÉ aÉiÉÏlÉå
eÉÑVûuÉÔlÉ bÉåhrÉÉcÉÏ xÉÇkÉÏ ÍqÉVûiÉå.
mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉ ÌMÇüuÉÉ lÉuÉÏlÉ rÉÑaÉ WûÉ AxÉÉ MüÉVû AÉWåû eÉåuWûÉ AÇkÉÉU ÌOûMÔü
zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. WûÉ MüÉVû mÉëMüÉzÉ, mÉëåqÉ AÉÍhÉ xÉqÉ×®ÏlÉå mÉËUmÉÔhÉï AxÉiÉÉå. WûÉ AxÉÉ
MüÉVû AÉWåû eÉåuWûÉ sÉÉåMü pÉrÉqÉÑYiÉ, UÉåaÉUÉDqÉÑYiÉ AÉÍhÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏ iÉîWåûcÉå
SÒÈZÉ lÉxÉsÉåsÉå AxÉå mÉUqÉ xÉÑZÉÉcÉå uÉ LMüÉåmrÉÉcÉå mÉËUmÉÔhÉï AÉrÉÑwrÉ eÉaÉiÉÉiÉ.
xÉkrÉÉ bÉQûiÉ AxÉsÉåsrÉÉ bÉOûlÉÉÇcrÉÉ mÉɵÉïpÉÔqÉÏuÉU, AzÉÉ iÉîWåûcrÉÉ AÉSzÉï
mÉËUÎxjÉiÉÏcrÉÉ zÉYrÉiÉåuÉU ÌuɵÉÉxÉ PåûuÉhÉå AlÉåMüÉÇlÉÉ MüPûÏhÉ eÉÉDsÉ. iÉjÉÉÌmÉ,
xÉÑuÉhÉï rÉÑaÉ Wåû MüsmÉlÉÉUqrÉ xuÉmlÉUÇeÉlÉ lÉÉWûÏ AÉÍhÉ xɱ mÉËUÎxjÉiÉÏ MüzÉÏWûÏ
AxÉsÉÏ iÉUÏ mÉ×juÉÏ irÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MüUhÉÉUcÉ.
mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉ 20304 uÉwÉÉïÇcÉå AxÉåsÉ AÉÍhÉ irÉÉlÉÇiÉU sÉÉåMüÉÇcrÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü AuÉxjÉåcÉÉ îWûÉxÉ uWûÉrÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ WûÉåDsÉ. WûÉ îWûÉxÉ mÉÑRûcrÉÉ
AlÉÑ¢üqÉå 15228, 10152 AÉÍhÉ 5076 uÉwÉÉïÇcrÉÉ iÉÏlÉ AÇkÉÉîrÉÉ
MüÉsÉZÉÇQûÉÇqÉkrÉå xÉÑà UÉWûiÉÉå. zÉåuÉOûcrÉÉ 5000 uÉwÉÉïÇiÉ lÉMüÉUÉiqÉMüiÉÉ MüVûxÉÉxÉ
mÉÉåcÉiÉå.
WûÏ rÉÑaÉå cÉ¢üÏrÉ AxÉiÉÉiÉ AÉÍhÉ xÉÇ¢üqÉhÉÉcrÉÉ MüÉVûÉlÉÇiÉU AÉmÉhÉ mÉÑlWûÉ
LMüSÉ mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉiÉ eÉÉiÉÉå. (iÉmÉzÉÏsÉuÉÉU qÉÉÌWûiÉÏxÉÉPûÏ M×ümÉrÉÉ AprÉÉxÉ
MåÇüSìÉlÉå ÍsÉÌWûsÉåsrÉÉ 'New Age Realities' rÉÉ mÉÑxiÉMüÉiÉÏsÉ 'Time and its
Cycles' WûÉ AkrÉÉrÉ uÉÉcÉÉuÉÉ.)

14

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

rÉÉ AÉMüQèûrÉÉÇcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ oÉUåcÉ eÉhÉ xÉWûqÉiÉ lÉÉWûÏiÉ. MüÉWûÏ eÉhÉÉÇcÉÉ
ÌuɵÉÉxÉ AÉWåû MüÐ MüÍsÉrÉÑaÉ AeÉÔlÉ sÉÉZÉÉå uÉwÉåï cÉÉsÉÔ UÉWûÏsÉ. mÉÔuÉÏï bÉQûsÉåsrÉÉ
EsÉjÉÉmÉÉsÉjÉÏÇmÉæMüÐ LMüÐ qÉkrÉå rÉÑaÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÏcÉÏ ÌoÉlÉcÉÔMü qÉÉÌWûiÉÏ aÉWûÉVû fÉÉsÉÏ.
Wåû AÉMüQåû aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇSÉÇcÉå aÉÑÂ, AqÉU qÉWûwÉÏï rÉÉÇlÉÏ ÌSsÉå AÉWåûiÉ. AqÉU
qÉWûwÉÏï AÌiÉzÉrÉ jÉÉåU GwÉÏ WûÉåiÉå erÉÉÇcÉÉ ¥ÉÉlÉÉcrÉÉ qÉÑZrÉ x§ÉÉåiÉÉzÉÏ mÉëirɤÉ
xÉÇmÉMïü WûÉåiÉÉ.
AÉmÉsÉÏ mÉ×juÉÏ AzÉÉ MüÉsÉcÉ¢üÉiÉÔlÉ AlÉåMüSÉ aÉåsÉÏ AÉWåû AÉÍhÉ xÉÇ¢üqÉhÉ
MüÉVûÉiÉÔlÉ AÉmÉhÉ MüxÉå eÉÉiÉÉå irÉÉcrÉÉ iÉmÉzÉÏsÉÉiÉ mÉëirÉåMü cÉ¢üÉiÉ oÉSsÉ WûÉåF
zÉMüiÉÉiÉ. TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû WûÉ AzÉÉ oÉSsÉ bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉhÉÉîrÉÉ MüÉUhÉÉÇmÉæMüÐ LMü
AÉWåû.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏcrÉÉ qWûhÉhrÉÉlÉÑxÉÉU LMüÉ MüÉsÉcÉ¢üÉ SUqrÉÉlÉ AÉmÉhÉ TüÉåOûÊlÉ
oÉåsOûqÉkrÉå AlÉåMüSÉ mÉëuÉåzÉ Müà zÉMüiÉÉå ÌMÇüuÉÉ MüSÉÍcÉiÉ LMüSÉWûÏ mÉëuÉåzÉ MüUiÉ
lÉÉWûÏ. xÉkrÉÉcrÉÉ 51840 uÉwÉÉïÇcrÉÉ MüÉsÉcÉ¢üÉiÉ AÉmÉhÉ AÉiÉÉmÉrÉïÇiÉ 108 uÉåVûÉ
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkÉÔlÉ aÉåsÉÉå AÉWûÉåiÉ.
eÉåuWûÉ AÉmÉhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ MüUiÉÉå iÉåuWûÉ MüÉVû eÉÉxiÉ uÉåaÉÉlÉå
mÉVûiÉÉå. irÉÉcrÉÉ mÉëpÉÉuÉÉqÉÑVåû 432 uÉwÉÉïÇcÉÉ AÇkÉÉUrÉÑaÉÉiÉÔlÉ mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉMüQåû
eÉÉhrÉÉcÉÉ xÉÇ¢üqÉhÉ MüÉVû MåüuÉVû 44 uÉwÉÉïÇmÉrÉïÇiÉ xÉÇMÑüÍcÉiÉ WûÉåDsÉ. rÉÉcÉÉ AxÉÉ
AjÉï WûÉåiÉÉå MüÐ lÉuÉÏlÉ rÉÑaÉ xÉuÉÉïjÉÉïlÉå 2018 xÉÉsÉÏ xÉÑà WûÉåDsÉ.
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû xÉuÉïxÉÉqÉÉlrÉ xÉqÉeÉÉcrÉÉ oÉUÉåoÉU EsÉOû xÉÉÇaÉiÉÉå MüÐ, AÉiÉÉ
AÉmÉsÉÉ cÉÉåuÉÏxÉ iÉÉxÉÉÇcÉÉ ÌSuÉxÉ mÉëirɤÉÉiÉ MåüuÉVû cÉÉæSÉ iÉÉxÉÉiÉcÉ mÉÔhÉï WûÉåiÉÉå.
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû MüÉVûÉsÉÉ AeÉÔlÉ MüqÉÏ MüÃlÉ ÌSuÉxÉÉsÉÉ oÉÉUÉ iÉÉxÉÉÇuÉU AÉhÉåsÉ.
lÉÉåuWåÇûoÉU 2010 qÉkrÉå ÌSuÉxÉ SWûÉ iÉÉxÉÉÇcÉÉ WûÉåDsÉ.
½É xÉuÉï mÉëÌ¢ürÉåqÉkrÉå, urÉYiÉÏ uÉ mÉ×juÉÏ ½É SÉålWûÏqÉkrÉå AlÉåMü qÉÉåPåû uÉ eÉsÉS
oÉSsÉ WûÉåiÉÏsÉ eÉå 2012 xÉÉsÉÏ xÉÑà WûÉåFlÉ lÉÇiÉUcrÉÉ xÉÉiÉ uÉwÉÉïÇcrÉÉ MüÉVûÉiÉ
ÌuÉZÉÑUsÉåsÉå AxÉiÉÏsÉ. oÉSsÉÉÇcrÉÉ uÉÉRûsÉåsrÉÉ aÉiÉÏqÉÑVåû oÉîrÉÉcÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ oÉSsÉhÉå
AÉÍhÉ lÉuÉÏlÉ mÉËUÎxjÉiÉÏzÉÏ cÉOûMülÉç eÉÑVûuÉÔlÉ bÉåhÉå eÉQû eÉÉDsÉ. mÉUÇiÉÑ rÉÉ
MüÉVûÉiÉ eÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉ xÉÇkÉÏ EmÉsÉokÉ WûÉåiÉÉiÉ AÉÍhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûMüQÕûlÉ,

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

15

GwÉÏÇMüQÕûlÉ AÉÍhÉ AuÉiÉÉUÉÇMüQÕûlÉ zÉYrÉ ÌiÉiÉMüÐ eÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉ qÉSiÉ ÍqÉVûiÉå.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏcrÉÉ xÉÉÇaÉhrÉÉlÉÑxÉÉU mÉÔuÉÏïcrÉÉ LMüÉ MüÉsÉcÉ¢üÉiÉ mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉ
2032 xÉÉsÉÉiÉ xÉÑà fÉÉsÉå. eÉU AÉmÉsÉÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûzÉÏ aÉÉPû mÉQûsÉÏ lÉxÉiÉÏ
iÉU AÉmÉsrÉÉsÉÉ mÉËUuÉiÉïlÉÉxÉÉPûÏ 432 uÉwÉÉïÇcÉÉ qÉÉåPûÉ MüÉsÉZÉÇQû ÍqÉVûÉsÉÉ
AxÉiÉÉ. iÉÏ qWûhÉiÉå MüÐ 20 LÌmÉësÉ 2009 UÉåeÉÏ UɧÉÏ 8 uÉÉeÉÔlÉ 50
ÍqÉÌlÉOûÉÇmÉÉxÉÔlÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû ZÉÔmÉ xÉÌ¢ürÉ fÉÉsÉÉ AÉWåû.
MüÉWûÏ fÉÉsÉå iÉUÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉÑVåû AlÉåMü SÒÈZÉS AlÉÑpÉuÉ OûÉVÕûlÉ mÉëMüÉzÉ
rÉÑaÉÉiÉ AÉmÉsÉÉ uÉåaÉÉlÉå mÉëuÉåzÉ WûÉåDsÉ.
AÉiÉÉ mÉÑRåû MüÉrÉ?
rÉÉmÉæMüÐ LMüWûÏ aÉÉå¹ ZÉUÏ lÉÉWûÏ AxÉå eÉUÏ qÉÉlÉsÉå, iÉUÏ AÉqWûÏ CjÉå TüYiÉ
LuÉRåûcÉ xÉÉÇaÉiÉÉå AÉWûÉåiÉ MüÐ ÌoÉlÉzÉiÉï mÉëåqÉ AÉÍhÉ LMüÉåmÉÉ uÉÉRûÏxÉ sÉÉuÉÉ. eÉUÏ
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû uÉÉxiÉuÉÉiÉ AÎxiÉiuÉÉiÉ lÉxÉsÉÉ, iÉUÏWûÏ eÉU qÉÉåPèûrÉÉ xÉÇZrÉålÉå
sÉÉåMüÉÇlÉÏ rÉÉ SÉålÉ iɨuÉÉÇcÉå AÉcÉUhÉ MåüsÉå iÉU Wåû eÉaÉ uÉÉxiÉurÉÉxÉÉPûÏ LMü
AÍkÉMü cÉÉÇaÉsÉÏ eÉÉaÉÉ oÉlÉåsÉ. xÉMüÉUÉiqÉMü ÌuÉcÉÉUÉÇcrÉÉ xÉÇbÉÌOûiÉ zÉYiÉÏqÉÑVåû
lÉMüÉUÉiqÉMüiÉåcÉå rÉåjÉÔlÉ EŠÉOûlÉ WûÉåF zÉMåüsÉ.

TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå uÉåSlÉÉUÌWûiÉ mÉëuÉåzÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉhÉ MüzÉÏ iÉrÉÉUÏ
MüUÉrÉcÉÏ? rÉÉ mÉëzlÉÉcrÉÉ E¨ÉUÉxÉÉPûÏ M×ümÉrÉÉ ½É mÉÑxiÉMüÉcrÉÉ zÉåuÉOûcÉÉ “
M×üiÉÏ
rÉÉåeÉlÉÉ”
WûÉ AkrÉÉrÉ uÉÉcÉÉ.
"

"

"

21 LÌmÉësÉ 2009 rÉÉ ÌSuÉzÉÏ SÒmÉÉUÏ LMü uÉÉeÉiÉÉ AÉqWûÏ TüÉåOûÊlÉ
oÉåsOûuÉUcÉÏ AÉqÉcÉÏ cÉcÉÉï xÉÇmÉÌuÉsÉÏ. AÉqWûÏ aÉÉåÇkÉVûsÉåsrÉÉ qÉlÉÈÎxjÉiÉÏiÉ WûÉåiÉÉå.
eÉåuWûÉ AÉqWûÏ AprÉÉxÉ MåÇüSìÉiÉÔlÉ oÉÉWåûU mÉÉFsÉ OûÉMüsÉå iÉåuWûÉ mÉëirÉåMü aÉÉå¹
uÉåaÉVûÏcÉ pÉÉxÉsÉÏ. mÉhÉ oÉÉWåûU AÉrÉÑwrÉ lÉåWûqÉÏmÉëqÉÉhÉåcÉ xÉÑÃ WûÉåiÉå.
oÉåÌTüMüÐU UWûSÉUÏ; BÌTüxÉåxÉ, zÉÉVûÉ AÉÍhÉ kÉDZÉiÉ ÌOûMührÉÉxÉÉPûÏ
eÉÏuÉbÉåhÉÏ xmÉkÉÉï; eÉaÉ sÉuÉMüUcÉ AÉÍjÉïMü qÉÇSÏiÉÔlÉ oÉÉWåûU mÉQåûsÉ, zÉåAU

16

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

oÉÉeÉÉUÉiÉ ZÉUåSÏ ÌuÉ¢üÏcÉÉ xÉOèOûÉ eÉÉåqÉÉlÉå xÉÑà WûÉåDsÉ AxÉå AÇSÉeÉ oÉÉÇkÉiÉ
oÉxÉsÉåsÉÏ xÉUMüÉUå, AÉhÉZÉÏ mÉÉcÉ uÉwÉåï SåzÉÉuÉU UÉerÉ MüUiÉÉ rÉÉuÉå qWûhÉÔlÉ xɨÉåuÉU
mÉÑlWûÉ ÌlÉuÉQÕûlÉ rÉåhrÉÉxÉÉPûÏ xmÉkÉÉï MüUhÉÉUÏ pÉë¹ UÉeÉMüÐrÉ lÉåiÉåqÉÇQûVûÏ . . . . .
xÉuÉï MüÉWûÏ iÉxÉåcÉ WûÉåiÉå.
oÉÉWåûU xÉuÉï MüÉWûÏ lÉåWûqÉÏmÉëqÉÉhÉå cÉÉsÉsÉåsÉå ÌSxÉiÉ WûÉåiÉå, eÉhÉÔ MüÉWûÏ AlÉÇiÉ
MüÉVû Wåû AxÉåcÉ mÉÑRåû cÉÉsÉÔ UÉWûhÉÉU AÉWåû.
eÉåuWûÉ AÉmÉhÉ oÉÉWåûUcrÉÉ eÉaÉÉMüQåû mÉÉWûiÉÉå iÉåuWûÉ ÌuɵÉÉxÉ PåûuÉhÉå MüPûÏhÉ eÉÉiÉå
MüÐ Wåû xÉuÉï TüYiÉ SÉålÉ uÉwÉÉïÇiÉ oÉSsÉÉuÉå sÉÉaÉåsÉ. WûÉårÉ. Wåû xÉuÉï xuÉÏMüÉUhÉå ZÉÔmÉ
AuÉbÉQû AÉWåû. mÉUÇiÉÑ, xÉirÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ MüÉrÉ uÉÉOûiÉå irÉÉuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ lÉxÉiÉå. eÉå
uÉÉxiÉÌuÉMü AÉWåû iÉåcÉ xÉirÉ AxÉiÉå.
erÉÉÇlÉÉ rÉÉuÉU ÌuɵÉÉxÉ PåûuÉhÉå eÉQû eÉÉiÉå irÉÉÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ AÇiÉÈmÉëåUhÉåsÉÉ
OûÉåMüSÉU oÉlÉuÉÉuÉå AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ AÉeÉÑoÉÉeÉÔcrÉÉ FeÉÉïÇqÉkrÉå WûÉåhÉÉUå oÉSsÉ
AlÉÑpÉuÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÉuÉÉ AÉÍhÉ bÉQûiÉ AxÉsÉåsrÉÉ eÉÉaÉÌiÉMü bÉOûlÉÉÇcÉÉ
qÉÉaÉÉåuÉÉ bÉåhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÉuÉÉ. sÉuÉMüUcÉ ÎxjÉirÉÇiÉU xuÉrÉÇÍxÉ® WûÉåDsÉ.
oÉÉrÉoÉsÉqÉkÉsÉÏ sÉÊOûcÉÏ aÉÉå¹ AÉmÉsrÉÉsÉÉ AÉPûuÉiÉå, erÉÉiÉ irÉÉsÉÉ SåuÉSÕiÉÉÇlÉÏ
xÉÉåQûÉåqÉ zÉWûUÉcÉÉ ÌuÉlÉÉzÉ WûÉåhrÉÉmÉÔuÉÏï iÉå xÉÉåQÕûlÉ eÉÉhrÉÉcÉÉ CzÉÉUÉ ÌSsÉåsÉÉ
AxÉiÉÉå. iÉÉå CiÉUÉÇlÉÉ mÉOûuÉÔlÉ SåhrÉÉcÉÉ urÉjÉï mÉërÉ¦É MüUiÉÉå MüÐ irÉÉ zÉWûUÉcÉÉ
ÌuÉlÉÉzÉ WûÉåhÉÉU AÉWåû AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÏ eÉÏuÉ uÉÉcÉÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ iÉåjÉÔlÉ mÉÉåoÉÉUÉ MåüsÉÉ
mÉÉÌWûeÉå. rÉÉuÉU AjÉÉïiÉcÉ MüÉåhÉÏWûÏ ÌuɵÉÉxÉ PåûuÉiÉ lÉÉWûÏ. . . . .

uÉwÉï 2012

2012 xÉÉsÉÉiÉ AmÉåͤÉiÉ AxÉsÉåsrÉÉ CiÉU bÉOûlÉÉÇcrÉÉ iÉmÉzÉÏsÉÉiÉ
eÉÉhrÉÉmÉÔuÉÏï AÉmÉhÉ Wåû xÉqÉeÉÉuÉÔlÉ bÉåhÉå qÉWû¨uÉÉcÉå AÉWåû MüÐ ½É bÉOûlÉÉ
AÌlɹxÉÔcÉMü lÉÉWûÏiÉ, iÉU xÉMüÉUÉiqÉMü AÉÍhÉ cÉÉÇaÉsrÉÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ
mÉëzÉÇxÉlÉÏrÉ AÉWåûiÉ. AÉqÉcÉÏ AmÉå¤ÉÉ AÉWåû MüÐ ½É mÉÑxiÉMüÉcrÉÉ zÉåuÉOûÏ
mÉÉåcÉsrÉÉuÉU uÉÉcÉMü EixÉÉÌWûiÉ WûÉåDsÉ AÉÍhÉ 2012 xÉÉsÉÉcÉÏ EixÉÑMüiÉålÉå uÉÉOû
mÉÉWûÏsÉ.
"

"

"

2012 qÉkrÉå oÉîrÉÉcÉ bÉQûÉûqÉÉåQûÏ WûÉåhÉå AmÉåͤÉiÉ AÉWåû. AÌiÉzÉrÉ qÉWû¨uÉÉcrÉÉ
bÉOûlÉÉÇmÉæMüÐ LMüû AÉmÉsÉÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ WûÏ AÉWåû ÎeÉcrÉÉoɬsÉ rÉÉ
AÉkÉÏcrÉÉ mÉëMüUhÉÉiÉ iÉmÉzÉÏsÉuÉÉU FWûÉmÉÉåWû MåüsÉåsÉÉ AÉWåû.
mÉëxiÉÑiÉ mÉëMüUhÉÉiÉ 2012 iÉå 2018 rÉÉ MüÉVûÉiÉ AmÉåͤÉiÉ AxÉsÉåsrÉÉ CiÉU
ÌiÉiÉYrÉÉcÉ qÉWû¨uÉÉcrÉÉ bÉOûlÉÉÇcÉÉ FWûÉmÉÉåWû MåüsÉÉ AÉWåû. 2018 xÉÉsÉÉiÉ xÉuÉï
oÉSsÉ AÉÍhÉ mÉËUhÉÉqÉ mÉÔhÉïiuÉÉxÉ eÉÉiÉÉiÉ.
mÉÔuÉÏïcrÉÉ mÉëMüUhÉÉiÉ xmɹ MåüsrÉÉmÉëqÉÉhÉå, TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ xÉÉͳÉkrÉÉqÉÑVåû
irÉÉcÉÉ AÉmÉsrÉÉuÉUÏsÉ mÉëpÉÉuÉ iÉÏlÉ uÉwÉåï AÉkÉÏmÉÉxÉÔlÉ qWûhÉeÉå 21 ÌQûxÉåÇoÉU
2009 mÉÉxÉÔlÉ xÉÑÃ WûÉåDsÉ. irÉÉlÉÇiÉUcÉÏ qÉWû¨uÉÉcÉÏ bÉOûlÉÉ AÉWåû AÉmÉsÉÉ xÉÔrÉï
AÉmÉsrÉÉ iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ (AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ) MåÇüSìÉcrÉÉ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhÉå eÉÏ
AÉmÉsrÉÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkÉÏsÉ mÉëuÉåzÉÉcrÉÉ uÉåVåûxÉcÉ bÉQûhÉÉU AÉWåû. WûÉ AjÉÉïiÉcÉ
rÉÉåaÉÉrÉÉåaÉ lÉÉWûÏ.
AÉmÉsÉå iÉÉUÉqÉÇQûVû
mÉëjÉqÉ rÉÉcÉÏ jÉÉåQûYrÉÉiÉ mÉɵÉïpÉÔqÉÏ mÉÉWÕû.

18

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

AÉmÉsÉÏ mÉ×juÉÏ AÉmÉsrÉÉ xÉÔrÉïqÉÉsÉåiÉÏsÉ CiÉU aÉëWûaÉÉåsÉÉÇoÉUÉåoÉU xÉÔrÉÉïpÉÉåuÉiÉÏ
mÉëSͤÉhÉÉ bÉÉsÉiÉå. xÉÔrÉï irÉÉcrÉÉmÉå¤ÉÉ ÌMüiÉÏiÉUÏ qÉÉåPèûrÉÉ iÉÉîrÉÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUiÉÉå eÉÉå
AsxÉÉrÉuÉlÉ rÉÉ lÉÉuÉÉlÉå ÌMÇüuÉÉ qÉkrÉuÉiÉÏï xÉÔrÉï qWûhÉÔlÉ AÉåVûZÉsÉÉ eÉÉiÉÉå.
AsxÉÉrÉuÉlÉ xÉÑ®É LMüÉ mÉëcÉÇQû qÉÉåPèûrÉÉ iÉÉîrÉÉpÉÉåuÉiÉÏ mÉëSͤÉhÉÉ bÉÉsÉiÉÉå erÉÉcÉå
lÉÉuÉ AÉWåû ÍxÉËUAxÉ. iÉÉå qÉÉåPûÉ qÉkrÉuÉiÉÏï xÉÔrÉï qWûhÉÔlÉWûÏ AÉåVûZÉsÉÉ eÉÉiÉÉå.
AsxÉÉrÉuÉlÉ Alcyone
(Central Sun)

xÉÏËUAxÉ Sirius
(Greater Central Sun)

Sun in its orbits
around Alcyone

xÉÔrÉï AÉÍhÉ AsxÉÉrÉuÉlÉ irÉÉÇcrÉÉ Mü¤ÉåiÉ

WûÉû LMüÉ iÉÉîrÉÉlÉå SÒxÉîrÉÉ iÉÉîrÉÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUhrÉÉcÉÉ ¢üqÉ AlÉåMü mÉÉiÉtrÉÉÇuÉU
cÉÉsÉÔcÉ UÉWûiÉÉå. AÇÌiÉqÉiÉÈ xÉÇmÉÔhÉï iÉÉUÉqÉÇQûVûÉiÉÏsÉ xÉaÉVåû iÉÉUå iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ
MåÇüSìÌoÉÇSÕ pÉÉåuÉiÉÏ mÉëSͤÉhÉÉ bÉÉsÉiÉÉiÉ. AÉmÉsrÉÉ iÉÉUÉqÉÇQûVûÉiÉ qWûhÉeÉå
AÉMüÉzÉaÉÇaÉåiÉ 300 AoeÉ iÉÉUå AÉWåûiÉ.

AÉmÉsÉÏ AÉMüÉzÉaÉÇaÉÉ

MüzÉÉqÉÑVåû 300 AoeÉ iÉÉUå MåÇüSìÌoÉÇSÕpÉÉåuÉiÉÏ mÉëcÉÇQû uÉåaÉÉlÉå aÉUaÉUÉ ÌTüUiÉ
AxÉiÉÏsÉ? iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ aÉÑÂiuÉÉMüwÉïhÉÉcÉå mÉëqÉÉhÉ iÉUÏ ÌMüiÉÏ
AxÉåsÉ?

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

19

iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ AÌiÉmÉëcÉÇQû uÉxiÉÑqÉÉlÉÉcÉÏ AÉÍhÉ aÉÑÂiuÉÉMüwÉïhÉÉcÉÏ
MüsmÉlÉÉ MüUhÉå TüÉU MüPûÏhÉ AÉWåû. mÉëirÉåMü iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ MåÇüSìxjÉÉlÉÏ LMü
AÌiÉmÉëcÉÇQû mÉÉÇRûUå ÍNûSì (white hole) AjÉuÉÉ MüÉVåû ÍNûSì (black hole)
AxÉiÉå erÉÉqÉkrÉå xÉÇmÉÔhÉï iÉÉUÉqÉÇQûVûÉsÉÉ xuÉiÉÈpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUÉrÉsÉÉ sÉÉuÉhrÉÉxÉ
mÉÑUåxÉå aÉÑÂiuÉÉMüwÉïhÉ AxÉiÉå. (osÉäMü WûÉåsÉ xÉÇoÉÇkÉÏ AÍkÉMü qÉÉÌWûiÉÏxÉÉPûÏ AprÉÉxÉ
MåÇüSìÉcÉå New Age Realities Wåû mÉÑxiÉMü M×ümÉrÉÉ uÉÉcÉÉ.)
rÉÉ ÌuɵÉÉiÉ AoeÉÉuÉkÉÏ sÉWûÉlÉ qÉÉåPûÏ iÉÉUÉqÉÇQûVåû AÉWåûiÉ.
iÉÉUÉqÉÇQûVûÉiÉÏsÉ iÉÉîrÉÉÇcrÉÉ ¢üqÉÉcÉå qÉWû¨uÉ ZÉÉsÉÏ ÌSsrÉÉmÉëqÉÉhÉå AÉWåû.
iÉÉîrÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ EŠiÉU AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉYiÉÏ ÍqÉVûiÉÉiÉ.
ESÉWûUhÉÉjÉï, AsxÉÉrÉuÉlÉ mÉÉxÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏ AÉmÉsrÉÉ
xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏÇmÉå¤ÉÉ EccÉ AxÉiÉÉiÉ. iÉxÉåcÉ,
ÍxÉËUAxÉmÉÉxÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏ AsxÉÉrÉuÉlÉ mÉÉxÉÔlÉ
AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏÇmÉå¤ÉÉ AÍkÉMü mÉëiÉÏcrÉÉ AxÉiÉÉiÉ uÉaÉæUå, uÉaÉæUå.
irÉÉqÉÑVåû xÉuÉÉïiÉ eÉÉxiÉ zÉÎYiÉzÉÉsÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü MÇümÉlÉå iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ
MåÇüSìxjÉÉlÉÉiÉÔlÉ mÉëxÉ×iÉ WûÉåiÉÉiÉ eÉÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ mÉëirɤÉWûÏ ÍqÉVûiÉÉiÉ AÉÍhÉ
AÉmÉsrÉÉ xÉÔrÉÉïcrÉÉ AÉÍhÉ qÉkrÉuÉiÉÏï xÉÔrÉÉïcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉWûÏ ÍqÉVûiÉÉiÉ.
AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉuÉï MüÉVû xÉuÉï iÉÉîrÉÉÇMüQÕûlÉ AÉÍhÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ
MåÇüSìÉMüQÕûlÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûiÉ AxÉiÉÉiÉ. mÉhÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ irÉÉ xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉmÉhÉå
MüqÉÏ mÉëqÉÉhÉÉiÉ ÍqÉVûiÉÉiÉ. eÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉ mÉëqÉÉhÉÉiÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûhrÉÉxÉÉPûÏ
AÉmÉsÉÏ mÉ×juÉÏ zÉYiÉÏx§ÉÉåiÉÉcrÉÉ rÉÉåarÉ uÉ xÉUVû qÉÉÇQûhÉÏiÉ rÉåhÉå AÉuÉzrÉMü
AxÉiÉå.
ESÉWûUhÉÉjÉï, eÉåuWûÉ mÉ×juÉÏ, xÉÔrÉï AÉÍhÉ cÉÇSì LMüÉ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåiÉÉiÉ iÉåuWûÉ
AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ eÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉ mÉëqÉÉhÉÉiÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûiÉÉiÉ. irÉÉÇcrÉÉ
AzÉÉ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉqÉÑVåû aÉëWûhÉ ESèpÉuÉiÉå, erÉÉuÉåVûÏ krÉÉlÉ MüÃlÉ AÉmÉhÉ
AÉmÉsrÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü E³ÉiÉÏsÉÉ cÉÉsÉlÉÉ SåhrÉÉxÉÉPûÏ, eÉÉxiÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûuÉÔ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

20

zÉMüiÉÉå AÉÍhÉ xÉÉqÉÉuÉÔlÉ bÉåF zÉMüiÉÉå.
aÉëWûhÉÉÇcrÉÉ SUqrÉÉlÉ mÉ×juÉÏsÉÉ AÍkÉMü zÉYiÉÏ ÍqÉVûiÉÉiÉ. rÉÉ zÉYiÉÏÇcÉÉ UÉ·íÉÇuÉU
AÉÍhÉ sÉÉåMüÉÇuÉU xÉMüÉUÉiqÉMü mÉëpÉÉuÉ mÉQûiÉÉå. ÌMüirÉåMüSÉ eÉÉaÉÌiÉMü bÉOûlÉÉÇuÉU
SåZÉÏsÉ irÉÉÇcÉÉ mÉëpÉÉuÉ mÉQûiÉÉå. aÉëWûhÉÉÇcrÉÉ mÉëpÉÉuÉÉ ÌuÉwÉrÉÏ AlÉåMü SÇiÉMüjÉÉ uÉ
AÇkÉÌuɵÉÉxÉ AÉWåûiÉ. MüÉWûÏ SåzÉÉÇiÉ sÉÉåMü xÉÔrÉï aÉëWûhÉÉcrÉÉ MüÉVûÉiÉ bÉUÉoÉÉWåûU
mÉQûhrÉÉcÉå xÉÉWûxÉ MüUÏiÉ lÉÉWûÏiÉ. AÉÍhÉ aÉëWûhÉ xÉÇmÉsrÉÉuÉU aÉëWûhÉÉcÉå `uÉÉDOû
mÉËUhÉÉqÉ' kÉÑuÉÔlÉ MüÉRûhrÉÉxÉÉPûÏ xlÉÉlÉ MüUiÉÉiÉ. WûÉ uÉÉxiÉuÉÉcÉÉ ÌuÉmÉrÉÉïxÉ AÉWåû.
mÉëÉcÉÏlÉ MüÉVûÏ sÉÉåMüÉÇlÉÉ aÉëWûhÉMüÉVûÉiÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏÇcÉå TüÉrÉSå qÉÉWûÏiÉ
WûÉåiÉå. AzÉÉ uÉåVûÏ iÉå bÉUÉiÉ UÉWûiÉ iÉå pÉÏiÉÏmÉÉåOûÏ lÉxÉÔlÉ krÉÉlÉ MüÃlÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ
eÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûÌuÉhrÉÉcrÉÉ E¬åzÉÉlÉå AxÉå. AÉÍhÉ aÉëWûhÉ xÉÇmÉsrÉÉuÉU
irÉÉÇcrÉÉ zÉUÏUÉuÉU eÉqÉsÉåsrÉÉ eÉÉxiÉÏcrÉÉ zÉYiÉÏ kÉÑuÉÔlÉ OûÉMührÉÉxÉÉPûÏ iÉå xlÉÉlÉ
MüUÏiÉ.
aÉëWûhÉÉcrÉÉ SUqrÉÉlÉ AlÉåMü iÉîWåûcrÉÉ zÉYiÉÏ qÉÑYiÉ MåüsrÉÉ eÉÉiÉÉiÉ. AlÉåMü
GwÉÏ rÉÉ mÉëÉÇiÉÉiÉ iÉe¥É AÉWåûiÉ. mÉëirÉåMü aÉëWûhÉÉiÉ qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏsÉÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ
AxÉåsÉ iÉåuWûÉ EmÉrÉÉåaÉÏ mÉQûÉurÉÉ rÉÉ WåûiÉÑlÉå iÉå ½É zÉYiÉÏÇcÉå xÉÇMüsÉlÉ MüÃlÉ
mÉ×juÉÏuÉU AÉÍhÉ CiÉU§É irÉÉÇcÉÉ xÉÇcÉrÉ MüUiÉÉiÉ. AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏsÉÉ AÉÍhÉ
eÉÉaÉ×iÉÏsÉÉ qÉSiÉ uWûÉuÉÏ rÉÉ E¬åzÉÉlÉå aÉëWûhÉÉcrÉÉ SUqrÉÉlÉ iÉå mÉëirÉåMüÉsÉÉ ½É zÉYiÉÏ
ÌuÉiÉUÏiÉ MüUiÉÉiÉ.
mÉëirÉåMü aÉëWûhÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ LMüÉ OûmmrÉÉlÉå mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉcrÉÉ eÉuÉVû bÉåFlÉ
eÉÉiÉå.
iÉxÉåcÉ, eÉåuWûÉ xÉÔrÉï qÉkrÉuÉiÉÏï xÉÔrÉÉïcrÉÉ AÉÍhÉ irÉÉWÕûlÉ qÉÉåPèûrÉÉ qÉkrÉuÉiÉÏï
xÉÔrÉÉïcrÉÉ LMüÉ UåwÉåiÉ rÉåiÉÉå iÉåuWûÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ AÍkÉMü ´Éå¸ mÉëiÉÏcrÉÉ zÉYiÉÏ
ÍqÉVûiÉÉiÉ erÉÉ AÉmÉsrÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏsÉÉ AeÉÔlÉ mÉÑRåû lÉåiÉÉiÉ. Wåû LMü§É
rÉåhÉå xÉUVû UåwÉåiÉ lÉxÉÔlÉ LMüÉcÉ mÉÉiÉVûÏuÉU ̧ÉMüÉåhÉÉiÉ bÉQûiÉå.

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

21

iÉÏlÉ xÉÔrÉï - LMüÉ UåwÉåiÉ AxÉiÉÉlÉÉ

WûÏ bÉOûlÉÉ 2012 xÉÉsÉÉiÉ bÉQûhÉå AmÉåͤÉiÉ AÉWåû. rÉÉ iÉÉîrÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ
ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏ AlÉåMü xÉMüÉUÉiqÉMü eÉÉaÉÌiÉMü oÉSsÉ bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉiÉÏsÉ.
AÉMüÉzÉxjÉ oÉÑήqɨÉÉ
mÉ×juÉÏ, xÉÔrÉï AÉÍhÉ iÉÉîrÉÉÇxÉÉUZÉå AÉMüÉzÉxjÉ aÉÉåsÉ ½Éû ÌuɵÉÉiÉ pÉëqÉhÉ
MüUhÉÉîrÉÉ AcÉåiÉlÉ uÉxiÉÔ lÉÉWûÏiÉ. xÉ×¹ÏiÉÏsÉ mÉëirÉåMü uÉxiÉÔsÉÉ oÉÑ®Ï AxÉiÉå.
AaÉSÏ ÌlÉeÉÏïuÉ SaÉQûÉcrÉÉ AÉiÉ mÉhÉ oÉÑήqɨÉÉ AxÉiÉå.
xÉuÉï uÉxiÉÔqÉɧÉ, xjÉÔsÉ AÉÍhÉ xÉÔ¤qÉ, cÉæiÉlrÉ lÉÉuÉÉcrÉÉ LMüÉ AÌiÉzÉrÉ
qÉÔsÉpÉÔiÉ SæuÉÏ uÉxiÉÔmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉå AÉWåû. xÉ×¹ÏiÉÏsÉ mÉëirÉåMü aÉÉå¹ÏcrÉÉ qÉÔVûÉzÉÏ
AxÉsÉåsÉå cÉæiÉlrÉ LMücÉ AÉWåû. SaÉQû Wåû cÉæiÉlrÉÉlÉå kÉÉUhÉ MåüsÉåsÉå xÉÉMüÉU ÃmÉ
AÉWåû.
iÉxÉåcÉ, fÉÉQû, mÉëÉhÉÏ AÉÍhÉ qÉÉhÉÔxÉ WûÏ LMüÉcÉ qÉÔsÉpÉÔiÉ cÉæiÉlrÉÉlÉå kÉÉUhÉ
MåüsÉåsÉÏ ÌuÉÌuÉkÉ ÃmÉå AÉWåûiÉ. cÉæiÉlrÉ xuÉiÉÈ ÌlÉUÉMüÉU AÉWåû. rÉÉqÉÑVåûcÉ rÉÉ
xÉ×¹ÏiÉÏsÉ mÉëirÉåMü aÉÉå¹ LMüqÉåMüÉzÉÏ eÉÉåQûsÉåsÉÏ AÉWåû; xÉ×¹ÏiÉÏsÉ mÉëirÉåMü aÉÉå¹
LMü AÉWåû.
cÉæiÉlrÉÉcrÉÉ mÉëirÉåMü ÃmÉÉsÉÉ eÉÉhÉÏuÉ AÉÍhÉ oÉÑ®Ï AÉWåû. oÉÑ®ÏcrÉÉ AzÉÉ
MüÉåhÉirÉÉWûÏ ¤Éå§ÉÉcrÉÉ aÉÉprÉÉsÉÉ LMü urÉÎYiÉiuÉ AxÉiÉå erÉÉcrÉÉzÉÏ AÉmÉhÉ ÌuÉcÉÉU
ÌuÉÌlÉqÉrÉ Müà zÉMüiÉÉå.
AxÉÉcÉ aÉÉpÉÉ ÌMÇüuÉÉ SæuÉÏ urÉÎYiÉiuÉ mÉ×juÉÏ, cÉÇSì, xÉÔrÉï, iÉÉUå AÉÍhÉ
iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ zÉYiÉϤÉå§ÉÉsÉÉ AxÉiÉå. mÉ×juÉÏcÉå SæuÉÏ urÉÎYiÉiuÉ
mÉ×juÉÏqÉÉiÉÉ AjÉuÉÉ aÉärÉÉ (xÉÇxM×üiÉqÉkrÉå pÉÔSåuÉÏ) rÉÉ lÉÉuÉÉlÉå mÉëcÉÍsÉiÉ AÉWåû.
xÉÔrÉÉïcÉå SæuÉÏ urÉÎYiÉiuÉ MüÉWûÏ xÉÇxM×üiÉÏÇqÉkrÉå `UÉ' ÌMÇüuÉÉ xÉÔrÉï SåuÉ (xÉÇxM×üiÉÉiÉ

22

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉ) qWûhÉÔlÉ AÉåVûZÉsÉå eÉÉiÉå.
iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ MåÇüSìxjÉÉlÉÉsÉÉ xÉÑ®É irÉÉcrÉÉ aÉÉprÉÉqÉkrÉå SæuÉÏ urÉÎYiÉiuÉ
AxÉiÉå (xÉÇxM×üiÉÉiÉ irÉÉsÉÉ mÉëhÉuÉ mÉÑÂwÉ qWûhÉiÉÉiÉ). ½É SæuÉÏ urÉÎYiÉiuÉÉÇqÉkrÉå
eÉå¸iÉåcÉÏ ¢üqÉuÉÉUÏ AxÉiÉå eÉÏ uÉU eÉÉiÉ eÉÉiÉ jÉåOû qÉÔsÉx§ÉÉåiÉÉmÉrÉïÇiÉ eÉÉiÉå. mÉ×juÉÏ
xÉÉUZrÉÉ aÉëWûÉÇuÉU eÉÏuÉlÉ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUhÉå AÉÍhÉ eÉaÉuÉhÉå WûÉ irÉÉÇcÉÉ qÉÔsÉpÉÔiÉ WåûiÉÔ
AxÉiÉÉå. GwÉÏ AÉÍhÉ mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüiÉåï ½É urÉÎYiÉiuÉÉÇoÉUÉåoÉU ÍqÉVÕûlÉ xÉuÉï
mÉ×juÉÏaÉÉåsÉÉÇuÉUcrÉÉ xÉuÉï eÉÏuÉlÉÉcrÉÉ MüsrÉÉhÉÉxÉÉPûÏ MüÉqÉ MüUiÉÉiÉ.
AÉMüÉzÉxjÉ aÉÉåsÉÉÇcrÉÉ LMüÉ UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉqÉÑVåû ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåhÉÉîrÉÉ mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ
AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏ ½É SæuÉÏ urÉÎYiÉiuÉÉÇMüQÕûlÉ ÍqÉVûiÉ AxÉiÉÉiÉ.
AÉÍhÉ irÉÉqÉÑVåû irÉÉ AÌiÉzÉrÉ mÉÌuÉ§É AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü Ei¢üÉÇiÉÏxÉÉPûÏ
AÌiÉzÉrÉ qÉWû¨uÉÉcrÉÉ AxÉiÉÉiÉ.
iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcÉÏ xÉUVû UåwÉåiÉ qÉÉÇQûhÉÏ
xÉÔrÉï qÉkrÉuÉiÉÏï xÉÔrÉÉïpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUiÉÉå, iÉxÉÉcÉ iÉÉå AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ
MåÇüSìÌoÉÇSÕpÉÉåuÉiÉÏ xÉÑ®É ÌTüUiÉÉå. LMü mÉëSͤÉhÉÉ mÉÔhÉï MüUhrÉÉxÉ irÉÉsÉÉ sÉÉZÉÉå uÉwÉåï
sÉÉaÉiÉÉiÉ. iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ MåÇüSìÌoÉÇSÒcrÉÉ xÉUVû UåwÉåuÉÃlÉ (Galactic Plane)
mÉÉÌWûsrÉÉxÉ, xÉÔrÉï xÉUVû UåwÉåiÉ ÌTüUiÉ lÉxÉÔlÉ qÉåUÏ-aÉÉå-UÉFÇQû mÉëqÉÉhÉå sÉÉOûÉÇcrÉÉ
AÉMüÉUÉiÉ (uÉU ZÉÉsÉÏ MüUiÉ) ÌTüUiÉÉå.

Galactic Plane
Movement of Sun

Movement of the Sun along the Galactic Plane

xÉÔrÉï eÉåuWûÉ aÉäsÉåÎYOûMü msÉålÉsÉÉ xmÉzÉï MüUiÉÉå, iÉåuWûÉ iÉÉå AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ
MåÇüSìxjÉÉlÉÉcrÉÉ UåwÉåiÉ AxÉsrÉÉcÉå qWûOûsÉå eÉÉiÉå. WûeÉÉUÉå uÉwÉÉïÇlÉÏ LMüSÉ AzÉÏ
bÉOûlÉÉ bÉQûiÉå. xÉÔrÉï eÉåuWûÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉzÉÏ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåiÉÉå iÉåuWûÉ,

23

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

erÉÉÇcrÉÉ MÇümÉlÉzÉÏsÉiÉåcÉÏ mÉÉiÉVûÏ AÌiÉzÉrÉ EŠ AÉWåû AzÉÉ zÉÎYiÉÇcÉÉ AÉåbÉ
AÉmÉsrÉÉ mÉ×juÉÏsÉÉ AÉÍhÉ xÉÔrÉïqÉÉsÉåsÉÉ urÉÉmÉÔlÉ OûÉMüiÉÉå. ½É zÉÎYiÉÇcrÉÉ
mÉËUhÉÉqÉÉÇÌuÉwÉrÉÏ lÉÇiÉU ÌuÉuÉåcÉlÉ MåüsÉå AÉWåû.
ÌuÉzÉåwÉ qWûhÉeÉå, xÉÔrÉïqÉÉsÉÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcÉÏ WûÏ bÉOûlÉÉ 21
ÌQûxÉåÇoÉU 2012 UÉåeÉÏ bÉQûhÉå AmÉåͤÉiÉ AÉWåû, erÉÉuÉåVûÏ mÉ×juÉÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå
mÉëuÉåzÉ MüUåsÉ. AÉkrÉÉÎiqÉMü SØ̹MüÉålÉÉiÉÔlÉ rÉÉ SÉålÉ bÉOûlÉÉÇcÉÉ LMü̧ÉiÉ mÉëpÉÉuÉ
mÉëcÉÇQû AxÉåsÉ. rÉÉ SÉålÉ bÉOûlÉÉ lÉåqÉYrÉÉ LMüÉcÉ ÌSuÉzÉÏ bÉQûhÉå WûÉ rÉÉåaÉÉrÉÉåaÉ
lÉYMüÏcÉ lÉÉWûÏ. iÉÉå SæuÉÏ rÉÉåeÉlÉåcÉÉ LMü pÉÉaÉ AÉWåû AÉÍhÉ AÌiÉ qÉÉåPåû mÉËU´ÉqÉ lÉ
MüUiÉÉ qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏsÉÉ eÉsÉS E³ÉiÉÏ MüUhrÉÉiÉ qÉSiÉ uWûÉuÉÏ WûÉ irÉÉqÉÉaÉÏsÉ WåûiÉÔ
AÉWåû.
eÉxÉå xÉÉîrÉÉ qÉÉåPèrÉÉ bÉOûlÉÉÇcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ bÉQûiÉå iÉxÉåcÉ AÉmÉsÉÏ xÉÔrÉïqÉÉsÉÉ
AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ LMüÉ UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcÉÏ iÉÉUÏZÉ, WûÉ ÌlÉUÌlÉUÉtrÉÉ
aÉOûÉÇqÉkrÉå uÉÉSÉcÉÉ ÌuÉwÉrÉ AÉWåû. MüÉWûÏ aÉOûÉÇcrÉÉ qÉiÉÉlÉÑxÉÉU xÉÔrÉï 1980 xÉÉsÉÏ
AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ LMüÉ UåwÉåiÉ AÉsÉÉ AxÉÔlÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉcÉÏ
eÉÉQûÏ mÉÉU MüÃlÉ mÉsÉÏMüQåû xÉUMührÉÉxÉÉPûÏ irÉÉsÉÉ 36 uÉwÉåï sÉÉaÉiÉÏsÉ.
Galactic Plane

Movement
of the Sun

2 01
6

8

2

199

0

201

198

Movement of the Sun across the Galactic Plane

rÉÉcÉÉ AjÉï AxÉÉ MüÐ xÉÔrÉï AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcÉÏ
bÉOûlÉÉ 1998 xÉÉsÉÏ bÉQûsÉÏ AxÉhÉÉU AÉÍhÉ 2016 xÉÉsÉÉiÉ AÉmÉhÉ
AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ UåwÉåiÉ AxÉhrÉÉcrÉÉ ÎxjÉiÉÏiÉÔlÉ mÉÔhÉïmÉhÉå oÉÉWåûU mÉQûsÉåsÉå

24

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

AxÉÔ.
xÉÔrÉÉïcrÉÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ UåwÉåiÉ AxÉhrÉÉcrÉÉ MüÉsÉZÉÇQûÉÌuÉwÉrÉÏ CiÉUWûÏ
AlÉÑqÉÉlÉå AÉWåûiÉ, ESÉ. 1982 iÉå 2018 WûÉ MüÉVû.
AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉcÉÏ eÉÉQûÏ AÇSÉeÉå LMü WûeÉÉU mÉëMüÉzÉ uÉwÉåï CiÉMüÐ
AÉWåû. AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ ÌlÉͶÉiÉ xÉÏqÉÉUåwÉÉ mÉ×juÉÏuÉÂlÉ xÉqÉeÉhÉå
uÉÉxiÉÌuÉMü AzÉYrÉmÉëÉrÉ AÉWåû. AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcÉå MåÇüSì AÉmÉsrÉÉ mÉ×juÉÏmÉÉxÉÔlÉ
24600 mÉëMüÉzÉ uÉwÉåï iÉå 27400 mÉëMüÉzÉ uÉwÉåï SÕU AxÉÉuÉå AxÉÉ AÇSÉeÉ AÉWåû.
irÉÉqÉÑVåû mÉëirɤÉÉiÉsÉÏ xÉÔrÉï, mÉ×juÉÏ uÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcÉå MåÇüSì LMüÉ UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcÉÏ
bÉOûlÉÉ uÉUÏsÉ iÉÉUZÉÉÇcrÉÉ MüÉWûÏ uÉwÉåï AÉkÉÏ ÌMÇüuÉÉ MüÉWûÏ uÉwÉåï lÉÇiÉU bÉQÕû zÉMüiÉå.
MüÉVûÉcÉÉû uÉ AuÉMüÉzÉÉcÉÉ xÉÇMüÉåcÉ WûÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ AlÉåMü
mÉËUhÉÉqÉÉÇmÉæMüÐ LMü AÉWåû. ½ÉqÉÑVåû, mÉÉUÇmÉÉËUMü mÉ®iÉÏ uÉÉmÉÃlÉ MüÉRûsÉåsÉÏ rÉÉ
bÉOûlÉåcÉÏ ÌlÉͶÉiÉ uÉåVû WûÏ AcÉÔMü AxÉhÉå AxÉÇpÉuÉlÉÏrÉ AÉWåû. MüÉUhÉ MüÉVûÉcrÉÉ
xÉÇMüÉåcÉÉcÉå mÉëqÉÉhÉ ÌlÉͶÉiÉ PûUsÉåsÉå lÉxÉiÉå AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ iÉå PûÉFMüWûÏ
lÉxÉiÉå.
AzÉÉ AuÉMüÉzÉÉiÉÏsÉ UcÉlÉåcÉÏ ÌlÉͶÉiÉ iÉÉUÏZÉ uÉ uÉåVû AÉmÉsrÉÉsÉÉ MüzÉÏ
eÉÉhÉiÉÉ rÉåDsÉ AÉÍhÉ iÉå eÉÉhÉhÉå LuÉRåû qÉWû¨uÉÉcÉå MüÉ AÉWåû?
AÉqÉcrÉÉ LMüÉ xÉÉÍkÉMåüsÉÉ LMü AlÉÑpÉuÉ AÉsÉÉ. WûÉ AlÉÑpÉuÉ rÉåhrÉÉmÉÔuÉÏï
ÌiÉsÉÉ rÉÉ iÉÉUÉqÉÇQûVûÏrÉ UcÉlÉåcrÉÉ uÉåVûÉxÉÇoÉÇkÉÏ MüÉWûÏWûÏ qÉÉWûÏiÉ lÉuWûiÉå. ÌiÉcrÉÉ
AlÉÑpÉuÉÉcÉÉ MüÉWûÏ pÉÉaÉ CjÉå ESèkÉ×iÉ MåüsÉÉ AÉWåû.
``AÉqWûÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûzÉÏ oÉÉåsÉÔ zÉMüiÉÉå Wåû AÉqWûÉsÉÉ xÉÉÇaÉhrÉÉiÉ AÉsrÉÉlÉÇiÉU
qÉÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûsÉÉ qÉÉfrÉÉzÉÏ oÉÉåsÉhrÉÉcÉÏ ÌuÉlÉÇiÉÏ MåüsÉÏ. TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûlÉå qÉsÉÉ
AxÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå........
``21 ÌQûxÉåÇoÉU 2012 UÉåeÉÏ uÉæ͵ÉMü uÉåVåûlÉÑxÉÉU xÉMüÉVûÏ 11 uÉÉeÉÔlÉ 11
ÍqÉÌlÉOûÉÇlÉÏ mÉ×juÉÏ, xÉÔrÉï (xÉÔrÉï lÉÉUÉrÉhÉ, AsxÉÉrÉuÉlÉ AÉÍhÉ ÍxÉËUAxÉ) AÉÍhÉ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

25

AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcÉÉ MåÇüSìÌoÉÇSÕ LMüÉ UåwÉåiÉ rÉåiÉÏsÉ. rÉÉcÉÉ AÌiÉzÉrÉ zÉÎYiÉzÉÉsÉÏ
mÉËUhÉÉqÉ bÉQåûsÉ erÉÉqÉÑVåû xÉÔrÉï AÉÍhÉ mÉ×juÉÏcrÉÉ cÉÑÇoÉMüÐrÉ AÉxÉÉcÉÏ EsÉOûÉmÉÉsÉOû
WûÉåDsÉ. mÉUqÉ ÌuÉkÉÉirÉÉcÉÏ AzÉÏ CcNûÉ AÉWåû MüÐ WûÏ iÉÉUÉqÉÇQûVûÏrÉ UcÉlÉÉ AÉÍhÉ
mÉ×juÉÏcÉÉ qÉÉfrÉÉqÉkÉÏsÉ mÉëuÉåzÉ rÉÉ SÉålWûÏ bÉOûlÉÉ LMüÉcÉ uÉåVûÏ bÉQûÉurÉÉ.''
``irÉÉlÉÇiÉU TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû qÉsÉÉ qWûhÉÉsÉÉ, `xuÉiÉÈsÉÉ zÉÑ® oÉlÉuÉÉ, AÉmÉsrÉÉ
AÇiÉqÉïlÉÉcÉÏ ²ÉUå EbÉQûÉ. qÉÏ iÉÑqÉcrÉÉ qÉSiÉÏsÉÉ AÉWåû.

qÉÏ iÉÑqÉcÉÏ eÉÉhÉÏuÉ

EÇcÉÉuÉhÉÉU AÉWåû.' lÉÇiÉU TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûlÉå ÌlÉtrÉÉ UÇaÉÉcrÉÉ zÉYiÉÏ qÉÉfrÉÉMüQåû
mÉÉPûÌuÉsrÉÉ.''
``½É AlÉÑpÉuÉÉlÉÇiÉU 2012 xÉÉsÉÉcrÉÉ qÉÉÌWûiÉÏxÉÉPûÏ qÉÏ CÇOûUlÉåOûuÉU zÉÉåkÉ
bÉåiÉsÉÉ AÉÍhÉ ÌiÉjÉå iÉÏcÉ iÉÉUÏZÉ uÉ uÉåVû mÉÉWÕûlÉ qÉÉfrÉÉ AɶÉrÉÉïsÉÉ mÉÉUÉuÉÉU EUsÉÉ
lÉÉWûÏ.''
iÉÉUÉqÉÇQûVûÏrÉ MåÇüSìÉzÉÏ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcÉå mÉËUhÉÉqÉ
mÉ×juÉÏcrÉÉ iÉÉUÉqÉÇQûVûÏrÉ MåÇüSìÉzÉÏ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉlÉå uÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkÉÏsÉ
mÉëuÉåzÉÉqÉÑVåû WûÉåhÉÉUå LMü̧ÉiÉ mÉËUhÉÉqÉ pÉÉæÌiÉMü AÉÍhÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AzÉÉ SÉålÉ
pÉÉaÉÉiÉ ÌuÉpÉÉaÉiÉÉ rÉåiÉÏsÉ. iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ MåÇüSìÉzÉÏ LMüÉ UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉqÉÑVåû WûÉåhÉÉUå
mÉËUhÉÉqÉ pÉÉæÌiÉMü AÉÍhÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AxÉå SÉålWûÏ mÉëMüÉUcÉå AxÉiÉÏsÉ iÉU TüÉåOûÊlÉ
oÉåsOûcÉÉ mÉëpÉÉuÉ ÌlÉZÉVû AÉkrÉÉÎiqÉMü AxÉåsÉ.
mÉ×juÉÏuÉUcÉå oÉSsÉ
eÉxÉå mÉ×juÉÏcÉå cÉÑÇoÉMüÐrÉ ¤Éå§É ÌuÉwÉÑuÉuÉרÉÉzÉÏ xÉuÉÉïiÉ eÉÉxiÉ iÉÏuÉë AxÉiÉå
iÉxÉåcÉ, iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ cÉÑÇoÉMüÐrÉ ¤Éå§ÉÉcÉÏ iÉÏuÉëiÉÉ aÉäsÉåÎYOûMü msÉålÉzÉÏ
xÉuÉÉïiÉ AÍkÉMü AxÉiÉå. eÉåuWûÉ xÉÔrÉï uÉ mÉ×juÉÏ ½É aÉäsÉåÎYOûMü msÉålÉcrÉÉ mÉëÉÇiÉÉiÉ
mÉëuÉåzÉ MüUiÉÏsÉ iÉåuWûÉ, irÉÉÇcrÉÉ cÉÑÇoÉMüÐrÉ ¤Éå§ÉÉiÉ ZÉVûoÉVû qÉÉeÉåsÉ.
MüSÉÍcÉiÉ jÉÉåQèûrÉÉ MüÉVûÉMüËUiÉÉ xÉkrÉÉcÉå cÉÑÇoÉMüÐrÉ kÉëÑuÉ lÉÉWûÏxÉå WûÉåiÉÏsÉ
AÉÍhÉ lÉÇiÉU AÉiÉÉmÉå¤ÉÉ ÌlÉUÉtrÉÉ ÌPûMüÉhÉÏ mÉÑlWûÉ AuÉiÉUiÉÏsÉ. rÉÉcÉÉ mÉ×juÉÏcrÉÉ

26

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

pÉÉæaÉÉåÍsÉMü kÉëÑuÉÉÇuÉU SåZÉÏsÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåDsÉ.
AɨÉÉ mÉ×juÉÏ ÌiÉcrÉÉ AÉxÉÉuÉU LMüÉ ÌuÉÍzɹ MüÉålÉÉiÉ MüsÉsÉåsÉÏ AÉWåû.
iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ MåÇüSìÉzÉÏ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcrÉÉ mÉËUhÉÉqÉ xuÉÃmÉ ÌiÉcÉÉ MüsÉ
AlÉåMü AÇzÉÉÇlÉÏ oÉSsÉhrÉÉcÉÏ zÉYrÉiÉÉ AÉWåû. pÉÉæaÉÉåÍsÉMü kÉëÑuÉÉÇcrÉÉ rÉÉ oÉSsÉÉqÉÑVåû
kÉëÑuÉÉÇuÉU AxÉsÉåsrÉÉ oÉTüÉïcrÉÉ OûÉåmrÉÉÇcÉå xjÉÉlÉ oÉSsÉåsÉ.
aÉäsÉåÎYOûMü msÉålÉ qÉkrÉå mÉëuÉåzÉ MüUhrÉÉcrÉÉ uÉåVûÏ qWûhÉeÉå 21 ÌQûxÉåÇoÉU 2012
UÉåeÉÏ, uÉæ͵ÉMü uÉåVåûlÉÑxÉÉU xÉMüÉVûÏ 11 uÉÉeÉÔlÉ 11 ÍqÉÌlÉOûÉÇlÉÏ mÉ×juÉÏ, irÉÉ ¤ÉhÉÏ
AÉmÉhÉ MüÉåhÉirÉÉ pÉÉaÉÉiÉ AxÉÔ irÉÉlÉÑxÉÉU, iÉÏlÉ ÌSuÉxÉ ÌMÇüuÉÉ iÉÏlÉ UɧÉÏ
AÉxÉÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUÉrÉcÉÏ jÉÉÇoÉhrÉÉcÉÏ zÉYrÉiÉÉ AÉWåû. irÉÉlÉÇiÉU mÉ×juÉÏ ÌuÉ®
ÌSzÉålÉå (bÉŽÉVûÉcrÉÉ ÌSzÉålÉå) mÉÑlWûÉ AÉxÉÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUÉrÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ MüUåsÉ.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏcrÉÉ xÉÉÇaÉhrÉÉlÉÑxÉÉU, 21 ÌQûxÉåÇoÉU 2012 sÉÉ, eÉåuWûÉ mÉ×juÉÏ
AÉxÉÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUÉrÉcÉÏ jÉÉÇoÉåsÉ, iÉåuWûÉü pÉÔMÇümÉ, euÉÉsÉÉqÉÑZÉÏÇcÉå ESìåMü,
fÉÇfÉÉuÉÉiÉÏ uÉÉSVåû C. WûÉåiÉÏsÉ. ½É bÉQûÉqÉÉåQûÏ mÉ×juÉÏ iÉÉUÉqÉÇQûVûÉcrÉÉ xÉUVû UåwÉåiÉ
rÉåhrÉÉqÉÑVåû WûÉåiÉÏsÉ, TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉÑVåû lÉuWåû.
iÉjÉÉÌmÉ, eÉÏ qÉÉhÉxÉå mÉËUuÉiÉïlÉ xuÉÏMüÉÃlÉ oÉSsÉsÉÏ AÉWåûiÉ irÉÉÇcrÉÉuÉU rÉÉ
oÉSsÉÉÇcÉÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. rÉÉiÉsÉå MüÉWûÏ oÉSsÉ mÉ×juÉÏlÉå xuÉiÉÈsÉÉ oÉUå
MüUhrÉÉxÉÉPûÏ bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉsÉåsÉå AxÉiÉÏsÉ iÉU MüÉWûÏ qÉÉlÉuÉ eÉÉiÉÏcrÉÉ xÉÉqÉÔÌWûMü
lÉMüÉUÉiqÉMüiÉåqÉÑVåû bÉQûiÉÏsÉ.
rÉÉ qÉÑSè±ÉÇuÉU cÉcÉÉï cÉÉsÉsÉÏ AxÉiÉÉlÉÉ xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ qWûhÉÉsÉÏ, ``MüÉsÉ (19
LÌmÉësÉ 2009) pÉÉæaÉÉåÍsÉMü kÉëÑuÉ AkrÉÉï AÇzÉÉlÉå iÉU cÉÑÇoÉMüÐrÉ kÉëÑuÉ LMüÉ AÇzÉÉlÉå
oÉSsÉsÉå. GwÉÏÇlÉÏ MüÉsÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûsÉÉ zÉYiÉÏ ÌSsrÉÉ AÉÍhÉ irÉÉsÉÉ ÎxjÉU
MåüsÉå. irÉÉsÉÉ oÉVûMüOû MüUhrÉÉxÉÉPûÏ irÉÉÇlÉÏ sÉÉZÉÉå mÉëMüÉzÉ x§ÉÉåiÉ eÉÉåQûsÉå
eÉåhÉåMüÂlÉ ÎxjÉirÉÇiÉU eÉsÉS bÉQåûsÉ. zÉYiÉÏcrÉÉ EaÉqÉÉMüQÕûlÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûsÉÉ
ÌlÉtrÉÉ uÉ aÉÑsÉÉoÉÏ zÉYiÉÏ ÍqÉVûiÉ AÉWåûiÉ. ½É zÉYiÉÏ AlÉÑ¢üqÉå oÉVû uÉ oÉUå
MüUhrÉÉcrÉÉ Ì¢ürÉåzÉÏ xÉÇoÉÇÍkÉiÉ AxÉiÉÉiÉ.''

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

27

iÉÏ mÉÑRåû qWûhÉÉsÉÏ, ``9 LÌmÉësÉ 2009 UÉåeÉÏ cÉÑÇoÉMüÐrÉ kÉëÑuÉ LMüÉ AÇzÉÉlÉå
xÉUMüsÉå. qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏcrÉÉ mÉËUuÉiÉïlÉÉcrÉÉ mÉëqÉÉhÉÉlÉÑxÉÉU 2018 xÉÉsÉÉmÉrÉïÇiÉ
kÉëÑuÉÉÇcÉå LMÔühÉ ÎxjÉirÉÇiÉU 20 iÉå 30 AÇzÉÉlÉå WûÉåDsÉ. cÉÑÇoÉMüÐrÉ kÉëÑuÉÉcrÉÉ
ÎxjÉirÉÇiÉUÉqÉÑVåû cÉÉÇaÉÑsÉmÉhÉÉ uÉÉRûÏxÉ sÉÉaÉiÉÉå, uÉÉDOûÉcÉÉ mÉëpÉÉuÉ MüqÉÏ WûÉåiÉÉå,
AÉmÉsrÉÉ mÉåzÉÏÇqÉkrÉå oÉSsÉ bÉQûiÉÉiÉ erÉÉrÉÉåaÉå irÉÉ AÍkÉMü mÉëMüÉzÉ kÉÉUhÉ MüÃ
zÉMüiÉÉiÉ AÉÍhÉ MÑÇüQûÍsÉlÉÏ xÉWûeÉmÉhÉå eÉÉaÉ×iÉ WûÉåF zÉMüiÉå.''
iÉÏ mÉÑRåû qWûhÉÉsÉÏ, ``cÉÑÇoÉMüÐrÉ zÉYiÉÏcÉå eÉÉVåû AɨÉÉ 1.5 AÇzÉÉlÉå oÉSsÉiÉ
AÉWåû. xÉkrÉÉ iÉå 8.5 AÇzÉ AÉWåû (22 LÌmÉësÉ 2009). 22 eÉÑsÉæ 2009 UÉåeÉÏ
WûÉåhÉÉîrÉÉ mÉÑRûÏsÉ xÉÔrÉï aÉëWûhÉÉqÉkrÉå irÉÉiÉ AÉhÉZÉÏ LMü oÉSsÉ bÉQåûsÉ. pÉÉæaÉÉåÍsÉMü
kÉëÑuÉ oÉSsÉhrÉÉcÉÏ zÉYrÉiÉÉ AÉiÉÉ eÉuÉVûmÉÉxÉ 60% AÉWåû.''
cÉÑÇoÉMüÐrÉ zÉYiÉÏcÉå eÉÉVåû qWûhÉeÉå cÉÑÇoÉMüÐrÉ zÉYiÉÏcrÉÉ UåwÉÉ aÉëWûÉuÉU AÉQûurÉÉ
ÌiÉQûurÉÉ aÉÑÇTÔülÉ oÉlÉsÉåsÉÉ eÉÉVûÏSÉU xÉqÉÔWû. rÉÉ cÉÑÇoÉMüÐrÉ eÉÉVûÏcÉÉ xjÉsÉÉÇiÉU
MüUhÉÉUå qÉÉxÉå uÉ mɤÉÏ ÌSzÉÉ zÉÉåkÉlÉÉxÉÉPûÏ EmÉrÉÉåaÉ MüUiÉÉiÉ. iÉxÉåcÉ ÌiÉcÉå CiÉUWûÏ
EmÉrÉÉåaÉ AÉWåûiÉ.
pÉÉæaÉÉåÍsÉMü kÉëÑuÉÉÇcÉå ÎxjÉirÉÇiÉU AÉÍhÉ xÉuÉï qÉWû¨uÉÉcrÉÉ bÉOûlÉÉ bÉQûhÉå Wåû irÉÉ
uÉåVûÏ mÉ×juÉÏuÉU UÉWûiÉ AxÉsÉåsrÉÉ qÉÉhÉxÉÉÇcrÉÉ xÉÉqÉÔÌWûMü AÉkrÉÉÎiqÉMü
AuÉxjÉåuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ AÉWåû. eÉU sÉÉåMüÉÇlÉÏ xuÉiÉÈqÉkrÉå eÉsÉS mÉËUuÉiÉïlÉ bÉQûuÉÔlÉ
AÉhÉsÉå, iÉU xÉÉqÉÔÌWûMü eÉÉÍhÉuÉåcrÉÉ ÎxjÉirÉÇiÉUÉqÉÑVåû mÉ×juÉÏuÉUÏsÉ MüÉåhÉiÉÉWûÏ
mÉësÉrÉÇMüÉUÏ oÉSsÉ OûÉVûsÉÉ eÉÉDsÉ.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ qWûhÉiÉå, cÉÑÇoÉMüÐrÉ kÉëÑuÉÉÇcÉå xjÉsÉÉÇiÉU 95 % qÉÉhÉxÉÉÇqÉkrÉå mÉËUuÉiÉïlÉ
bÉQûuÉÔ zÉMüiÉå. iÉå qÉÉhÉxÉÉÇcÉÉ MüÉåiÉåmÉhÉÉ SÕU MüUiÉå AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉqÉkÉÏsÉ EhÉÏuÉÉ
iÉÉoÉQûiÉÉåoÉ SÕU MüUhrÉÉiÉ irÉÉÇcÉÏ qÉSiÉ MüUiÉå.
rÉÉmÉÔuÉÏï AlÉåMü uÉåVûÉ mÉ×juÉÏlÉå AÉmÉsÉÏ AÉxÉÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUhrÉÉcÉÏ ÌSzÉÉ
oÉSsÉsÉÏ AÉWåû AÉÍhÉ pÉÔaÉpÉïzÉÉx§É¥ÉÉÇlÉÏ iÉzÉÏ lÉÉåÇS MåüsÉåsÉÏ AÉWåû. mÉ×juÉÏcÉÉ
MüsÉ AÉkÉÏcÉ oÉSsÉÔ sÉÉaÉsÉÉ AÉWåû erÉÉqÉÑVåû kÉëÑuÉ xÉUMüiÉ AÉWåûiÉ. xÉuÉïxÉÉqÉÉlrÉ

28

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

xÉqÉeÉ AÉWåû irÉÉmÉqÉÉhÉå mÉëSÕwÉhÉMüÉUÏ uÉÉrÉÔÇqÉÑVåû ESèpÉuÉsÉåsrÉÉ eÉÉaÉÌiÉMü iÉmÉqÉÉlÉ
uÉÉRûÏqÉÑVåû kÉëÑuÉÉÇuÉUcÉå oÉTïü ÌuÉiÉVûiÉ lÉxÉÔlÉ, kÉëÑuÉÏrÉ mÉëSåzÉcÉ oÉSsÉiÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû
kÉëÑuÉÉÇuÉUcÉå oÉTïü ÌuÉiÉVûiÉå AÉWåû.
AaÉSÏ lÉÎeÉMücrÉÉcÉ pÉÌuÉwrÉMüÉVûÉiÉ AÉmÉhÉ mÉÉWÕû MüÐ kÉëÑuÉÉÇuÉUÏsÉ xÉuÉï oÉTïü
ÌuÉiÉVåûsÉ AÉÍhÉ lÉuÉÏlÉ kÉëÑuÉmÉëSåzÉÉuÉU mÉÑlWûÉ oÉTïü eÉqÉÉ WûÉåDmÉrÉïÇiÉ xÉqÉÑSìÉcÉÏ
mÉÉiÉVûÏ uÉÉRÕûlÉ eÉqÉÏlÉ xÉqÉÑSìÉiÉ oÉÑQåûsÉ.
xÉÔrÉÉïcÉå cÉÑÇoÉMüÐrÉ kÉëÑuÉ MükÉÏcÉ ASØzrÉ fÉÉsÉå AÉWåûiÉ. rÉÉcÉÉ mÉ×juÉÏcrÉÉ
cÉÑÇoÉMüÐrÉ iÉxÉåcÉ pÉÉæaÉÉåÍsÉMü kÉëÑuÉÉÇuÉU mÉËUhÉÉqÉ WûÉåDsÉ.
mÉ×juÉÏqÉÉiÉåsÉÉ ÌMÇüuÉÉ aÉärÉÉsÉÉ ½É oÉSsÉÉÇcÉÏ MüsmÉlÉÉ AÉWåû. Wåû oÉSsÉ AÇqÉsÉÉiÉ
AÉhÉÔlÉ MükÉÏ xuÉiÉÈcÉå lÉÔiÉlÉÏMüUhÉ MüUÉrÉcÉå Wåû iÉÏ eÉÉhÉiÉå. iÉxÉåcÉ ÌiÉsÉÉ GwÉÏ uÉ
mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüiÉåï xÉÑ®É qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüUiÉÉiÉ.
ÌuÉzÉåwÉ qWûhÉeÉå, AsÉÏMüQåûcÉ AzÉÏ lÉÉåÇS MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ AÉWåû MüÐ
MüoÉïuÉÉrÉÔcÉÏ (MüÉoÉïlÉ-QûÉrÉç-BYxÉÉDQû) EmÉsÉokÉiÉÉ uÉÉRûsrÉÉqÉÑVåû fÉÉQûÉÇlÉÏ
uÉÉiÉÉuÉUhÉÉiÉÔlÉ mÉÔuÉÏïmÉå¤ÉÉ AÍkÉMü MüoÉïuÉÉrÉÔ zÉÉåwÉÔlÉ brÉÉrÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ MåüsÉÏ AÉWåû.
irÉÉqÉÑVåû mÉëSÕwÉhÉMüÉUÏ uÉÉrÉÔÇcÉÉ mÉËUhÉÉqÉ MüqÉÏ fÉÉsÉÉ AÉWåû.
iÉxÉåcÉ zÉÉx§É¥ÉÉÇlÉÏ AxÉåWûÏ ÌlÉUϤÉhÉ MåüsÉå AÉWåû MüÐ, 20011 xÉÉsÉÉmÉÉxÉÔlÉ
eÉÉaÉÌiÉMü iÉmÉqÉÉlÉuÉÉRû uÉÉxiÉÌuÉMümÉhÉå jÉÉÇoÉsÉÏ AÉWåû mÉhÉ irÉÉcÉuÉåVûÏ iÉmÉqÉÉlÉuÉÉRû
2
eÉaÉÉcrÉÉ CiÉU pÉÉaÉÉÇcrÉÉ iÉÑsÉlÉåiÉ kÉëÑuÉÏrÉ mÉëSåzÉÉiÉ eÉÉxiÉ AÉWåû.
3

2003 xÉÉsÉÉmÉÉxÉÔlÉ xÉqÉÑSì uÉÉxiÉÌuÉMümÉhÉå jÉÇQû fÉÉsÉå AÉWåûiÉ . eÉaÉpÉUÉiÉÔlÉ
AMüÉsÉÏ ÌWûqÉuÉwÉÉïuÉ, iÉmÉqÉÉlÉÉiÉ iÉÏuÉë EiÉÉU AÉÍhÉ oÉTüÉïcrÉÉ uÉÉSVûÉÇcrÉÉ oÉÉiÉqrÉÉ
rÉåiÉ AÉWåûiÉ4. cÉÏlÉ aÉåsrÉÉ 100 uÉwÉÉïÇiÉ fÉÉsÉÉ lÉÉWûÏ AxÉÉ xÉuÉÉïÍkÉMü jÉÇQû
ÌWûuÉÉVûÉ xÉÉåxÉiÉÉå AÉWåû5 iÉU eÉqÉïlÉÏcÉå iÉmÉqÉÉlÉ EhÉå 28 AÇzÉ xÉåÎsxÉAxÉ CiÉMåü
1
2
3
4

dsc.discovery.com/news/2009/03/02/global-warming-pause.html
www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090121144049.html
www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24122117-7583,00.html
www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/3563532/The-worldhas-never-seen-such-freezing-heat.html
5 www.dailytech.com/Temperature+Monitors+Report+Worldwide+Global+Cooling/article10866.html
6 www.rense.com/general51/mag.html

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

29

ZÉÉsÉÏ AÉsÉå AÉWåû AÉÍhÉ kÉëÑuÉÉÇuÉUcrÉÉ oÉTüÉïcrÉÉ OûÉåmrÉÉ lÉ jÉÉÇoÉiÉÉ pÉrÉÇMüU uÉåaÉÉlÉå
ÌuÉiÉVûiÉcÉ AÉWåûiÉ.
xÉÉkÉÉ MÇümÉÉxÉ AÉÍhÉ EmÉaÉëWûÏrÉ mÉëÌiÉqÉÉÇcrÉÉ xÉɽÉlÉå AlÉåMü sÉÉåMüÉÇlÉÏ
6
cÉÑÇoÉMüÐrÉ kÉëÑuÉÉÇcrÉÉ xÉUMührÉÉcÉå uÉÉxiÉÌuÉMümÉhÉå ÌlÉUϤÉhÉ xÉÑ®É MåüsÉå AÉWåû .
AqÉåËUMåücÉå qÉÉeÉÏ EmÉ UÉ·íÉkrÉ¤É AÉÍhÉ lÉÉåoÉåsÉ mÉÉËUiÉÉåÌwÉMü ÌuÉeÉåiÉå ´ÉÏ AsÉç aÉÉåU
erÉÉÇlÉÏ eÉÉaÉÌiÉMü iÉmÉqÉÉlÉuÉÉRû uÉ WûuÉÉqÉÉlÉÉiÉÏsÉ oÉSsÉÉÇoɬsÉ AÉuÉÉeÉ EPûuÉsÉÉ
WûÉåiÉÉ, irÉÉÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ “The Inconvenient Truth” rÉÉ ÍcɧÉmÉOûÉiÉ AsÉÏMüQåû
bÉQûsÉåsrÉÉ AlÉåMü WûuÉÉqÉÉlÉ oÉSsÉÉÇcÉå mÉÑUÉuÉå xÉÉSU MåüsÉå AÉWåûiÉ.
oÉÉrÉoÉsÉqÉkrÉå pÉÉæaÉÉåÍsÉMü kÉëÑuÉÉÇcrÉÉ oÉSsÉÉcÉÉ EssÉåZÉ AÉsÉÉ AÉWåû AÉÍhÉ
DÎeÉmiÉ, WûÉåmÉÏ, mÉÉuÉlÉÏ CÇÌQûrÉlxÉ, LÎxMüqÉÉåeÉ, ÍcÉlÉÏ C. xÉÉUZrÉÉ AlÉåMü
xÉÇxM×üiÉÏÇlÉÏ irÉÉcÉÏ lÉÉåÇS MåüsÉÏ AÉWåû.
qÉlÉÑwrÉ ÌlÉÍqÉïiÉ urÉuÉxjÉÉÇcÉå MüÉåxÉVûhÉå
AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåüÇSìÉiÉÔlÉ WûÉåhÉÉîrÉÉ zÉÎYiÉzÉÉsÉÏ cÉÑÇoÉMüÐrÉ
ÌMüUhÉÉåixÉaÉÉïqÉÑVåû ÌuÉeÉåuÉU cÉÉsÉhÉÉUÏ AÉÍhÉ GhÉ ÌuɱÑiÉçMühÉÉÇcrÉÉ aÉiÉÏuÉU
cÉÉsÉhÉÉUÏ (CsÉåYOíûÊÌlÉMü) xÉuÉï EmÉMüUhÉå oÉÇS mÉQûiÉÏsÉ. uÉÏeÉ ÌlÉÍqÉïiÉÏ MüUhÉÉUå
xÉuÉï ÌuɱÑiÉç xÉÇcÉ oÉÇS mÉQûiÉÏsÉ. rÉÉcÉå SÕUaÉÉqÉÏ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåF zÉMüiÉÉiÉ.
eÉå AÉxÉYiÉÏ AÉÍhÉ WûurÉÉxÉÉcrÉÉ ÃmÉÉlÉå xuÉiÉÈcrÉÉ lÉMüÉUÉiqÉMüiÉåsÉÉ
MüuÉOûÉVÕûlÉ oÉxÉiÉÏsÉ irÉÉÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ ÌMÇüqÉiÉÏ qÉÉsÉqɨÉåcrÉÉ ÌuÉrÉÉåaÉÉqÉÑVåû SÒÈZÉ
WûÉåDsÉ. ÌuɱqÉÉlÉ eÉÏuÉlÉmÉ®iÉÏsÉÉ AÉkÉÉUpÉÔiÉ AxÉsÉåsrÉÉ qÉlÉÑwrÉ ÌlÉÍqÉïiÉ rÉǧÉhÉÉ
MüÉåxÉVûiÉÏsÉ, irÉÉoÉUÉåoÉUcÉ qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏcÉÏ mÉUϤÉÉ WûÉåDsÉ. rÉÉ mÉiÉlÉÉqÉÑVåû AÉmÉhÉ
AÉmÉsÉå AÉæSÉÍxÉlrÉ fÉOûMÔülÉ ZÉQûoÉQÕûlÉ eÉÉaÉå WûÉåF.
AÉmÉhÉ lÉÑMüiÉåcÉ mÉÉÌWûsÉåsÉå AxÉå LMü mÉiÉlÉ qWûhÉeÉå AÉmÉsrÉÉ AÉÍjÉïMü
urÉuÉxjÉåsÉÉ oÉxÉsÉåsÉÉ WûÉSUÉ WûÉårÉ. eÉxÉeÉxÉå AÉmÉhÉ xÉirÉrÉÑaÉÉMüQåû MÔücÉ MüÃ
iÉxÉiÉxÉå eÉå eÉå AxÉirÉ AÉWåû irÉÉcÉÉ îWûÉxÉ fÉÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå AÉÍhÉ iÉxÉå WûÉåDsÉcÉ.
uÉÏeÉ ÌlÉqÉÉïhÉ MåÇüSìÉÇcrÉÉ AÉÍhÉ ÌuɱÑiÉç cÉÑÇoÉMüÐrÉ iɨuÉÉuÉU cÉÉsÉhÉÉîrÉÉ xÉuÉï
urÉuÉxjÉÉÇcrÉÉ MüÉåsÉqÉQûhrÉÉqÉÑVåû, ÌuÉeÉåuÉU cÉÉsÉhÉÉUÏ SVûhÉ uÉVûhÉÉcÉÏ xÉuÉï

30

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

xÉÉkÉlÉå ESÉ. UåÌQûAÉå, SÕUSzÉïlÉ, SÕUkuÉlÉÏ, pÉëqÉhÉ kuÉlÉÏ, DqÉåsÉ AÉÍhÉ CÇOûUlÉåOû
oÉÇS mÉQûiÉÏsÉ. uÉÏeÉ lÉxÉsrÉÉqÉÑVåû qÉÑÌSìiÉ mÉëxÉÉU qÉÉkrÉqÉÉÇlÉÉ xÉÑ®É uÉiÉïqÉÉlÉmɧÉå
NûÉmÉiÉÉ rÉåhÉÉU lÉÉWûÏiÉ. MüÉåhÉiÉå lÉÉ MüÉåhÉiÉå iÉǧɥÉÉlÉ uÉÉmÉUhÉÉUÏ uÉÉWûiÉÔMüÐcÉÏ
xÉÉkÉlÉå PûmmÉ WûÉåûiÉÏsÉ, irÉÉqÉÑVåû mÉÑUuÉPèûrÉÉcrÉÉ xÉuÉï xÉÉZÉtrÉÉ ÌuÉxMüÍVûiÉ WûÉåûiÉÏsÉ.
rÉÉcrÉÉ mÉËUhÉÉqÉxuÉÃmÉ mÉUxmÉUÉÇzÉÏ xÉÇoÉÇkÉ mÉÔhÉïmÉhÉå iÉÑOåûsÉ. sÉÉåMüÉÇlÉÉ
LMüqÉåMüÉÇzÉÏ xÉÇmÉMïü xÉÉkÉhÉå ÌMÇüuÉÉ mÉëuÉÉxÉ MüUhÉå SÒUÉmÉÉxiÉ WûÉåDsÉ. rÉÉcÉÉcÉ AjÉï
xÉuÉï UÉerÉ urÉuÉxjÉÉ MüÉåxÉVûiÉÏsÉ MüÉUhÉ, SVûhÉ uÉVûhÉÉcrÉÉ xÉÉkÉlÉÉÇÍzÉuÉÉrÉ SåzÉ
cÉÉsÉÌuÉhÉå AzÉYrÉ AÉWåû. eÉåuWûÉ uÉÉWûiÉÑMüÐcÉÏ xÉuÉï xÉÉkÉlÉå PûmmÉ WûÉåiÉÏsÉ, iÉåuWûÉ
A³É uÉ AÉæwÉkÉå rÉÉxÉÉUZrÉÉ eÉÏuÉlÉÉuÉzrÉMü uÉxiÉÔ xÉÑ®É mÉÑUuÉiÉÉ rÉåhÉÉU lÉÉWûÏiÉ.
AÉæwÉkÉ urÉuÉxÉÉrÉ, WûuÉÉDSsÉ, xÉælrÉ, AÉUqÉÉU, mÉÉåsÉÏxÉ SsÉ C. oÉÇS mÉQûiÉÏsÉ
MüÉUhÉ, xÉuÉï iÉǧɥÉÉlÉÉsÉÉ ÌuɱÑiÉçzÉYiÉÏcÉÏ aÉUeÉ AxÉiÉå. xÉuÉï xÉÉqÉÉlrÉ
eÉlÉeÉÏuÉlÉ mÉÔhÉïmÉhÉå ÌuÉxMüÍVûiÉ WûÉåDsÉ. MüÉåhÉÏWûÏ ÌuÉcÉÉUÉiÉ mÉQåûsÉ MüÐ AzÉÉ
mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ MüÉåhÉÏ MüxÉå uÉÉcÉÔ zÉMåüsÉ?
ÌuÉlÉÉzÉÉmÉÉxÉÔlÉ oÉcÉÉuÉ
Wåû xÉÔrÉïmÉëMüÉzÉÉCiÉMåü xmɹ AÉWåû MüÐ xÉkrÉÉ EmÉsÉokÉ AxÉsÉåsrÉÉ xÉÉkÉlÉÉÇcrÉÉ
xÉɽÉlÉå AzÉÉ mÉËUÎxjÉiÉÏiÉÔlÉ MüÉåhÉÏ uÉÉcÉhÉå zÉYrÉ lÉÉWûÏ. AzÉÉ mÉËUÎxjÉiÉÏqÉÑVåû
MüSÉÍcÉiÉ MüÉWûÏ MüÉVû sÉÑOûÉsÉÔOû uÉ AÇSÉkÉÑÇSÏ qÉÉeÉåsÉ. mÉhÉ sÉuÉMüUcÉ uÉxiÉÔÇcÉå
xÉuÉï xÉÉPåû xÉÇmÉiÉÏsÉ AÉÍhÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ sÉÑOûhrÉÉxÉÉPûÏ uÉ qÉÉUÉqÉÉUÏ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ
MüÉWûÏ ÍzÉssÉMücÉ UÉWûhÉÉU lÉÉWûÏ.
Wåû xÉuÉï WûÉåhrÉÉmÉÔuÉÏï xÉoÉÇkÉ eÉaÉÉiÉ AlÉåMü sÉÉåMü MüÉWûÏ ÌuÉÍzɹ iɨuÉÉÇcÉå AÉÍhÉ
iÉǧÉÉÇcÉå mÉÉsÉlÉ MüUiÉÏsÉ eÉÏ irÉÉÇlÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü SØwšÉcÉ lÉuWåû iÉU zÉÉUÏËUMü
mÉÉiÉVûÏuÉU SåZÉÏsÉ Ei¢üÉÇiÉ uWûÉrÉsÉÉ qÉSiÉ MüUiÉÏsÉ. irÉÉÇcrÉÉ mÉåzÉÏÇqÉkrÉå ÌuÉzÉåwÉ
oÉSsÉ bÉQûiÉÏsÉ erÉÉqÉÑVåû irÉÉÇlÉÉ A³ÉÉuÉU MüqÉÏ AuÉsÉÇoÉÔlÉ UÉWûÉuÉå sÉÉaÉåsÉ.
iÉå mÉëÉhÉ qWûhÉeÉåcÉ xÉÔrÉÉïMüQÕûlÉ ÍqÉVûhÉÉUÏ eÉÏuÉlÉÉuÉzrÉMü zÉYiÉÏ zÉÉåwÉÔlÉ bÉåF
zÉMüiÉÏsÉ AÉÍhÉ ÌiÉcÉå xÉÑÂuÉÉiÉÏcrÉÉ MüÉVûÉiÉ zÉUÏUÉiÉÏsÉ mÉåzÉÏÇlÉÉ sÉÉaÉhÉÉîrÉÉ
xÉÉZÉUåiÉ (asÉÔMüÉåeÉ) ÃmÉÉÇiÉU Müà zÉMüiÉÏsÉ. AzÉÏ MüÉWûÏ qÉÉhÉxÉå AÉiÉÉcÉ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

31

AÉWåûiÉ eÉÏ mÉÔhÉïmÉhÉå mÉëÉhÉ zÉYiÉÏuÉU eÉaÉÔ zÉMüiÉÉiÉ. eÉzÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü E³ÉiÉÏ
WûÉåiÉ eÉÉiÉå iÉxÉÉ xjÉÔsÉ SåWû mÉÔhÉïmÉhÉå mÉëMüÉzÉ SåWûÉiÉ ÃmÉÉÇiÉËUiÉ WûÉåiÉÉå, eÉÉå
eÉaÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉuÉzrÉMü iÉå mÉÉåwÉhÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ zÉÉåwÉÔlÉ bÉåiÉÉå.
mÉëMüÉzÉ SåWû eÉUÏ pÉÉæÌiÉMü AxÉsÉÉ iÉUÏ xÉkrÉÉcrÉÉ WûÉQûÉqÉÉÇxÉÉcrÉÉ SåWûÉmÉå¤ÉÉ
ZÉÔmÉ AÍkÉMü iÉUsÉ AxÉiÉÉå. iÉÉå uÉUcrÉÉ mÉÉiÉVûÏuÉU MÇümÉ mÉÉuÉiÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû
irÉÉcÉÏ bÉlÉiÉÉ MüqÉÏ AxÉiÉå. irÉÉqÉÑVåû MüÉåhÉirÉÉWûÏ pÉÉæÌiÉMü EimÉÉiÉÉcÉÉ irÉÉcrÉÉuÉU
mÉËUhÉÉqÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. AaÉSÏ AhÉÑzÉYiÉÏcÉÉ xTüÉåOûWûÏ mÉëMüÉzÉ SåWûÉuÉU AÉbÉÉiÉ
Müà zÉMüiÉ lÉÉWûÏ.
MüÉWûÏ MüÉVû pÉÉæÌiÉMü SåWûkÉÉUÏ uÉ mÉëMüÉzÉ SåWûkÉÉUÏ AzÉÏ SÉålWûÏ mÉëMüÉUcÉÏ
qÉÉhÉxÉå LMüÉcÉ ÌPûMüÉhÉÏ UÉWûiÉÏsÉ, eÉåuWûÉ mÉëMüÉzÉ SåWûkÉÉUÏ qÉÉhÉxÉå CiÉUÉÇlÉÉ
oÉSsÉÉrÉsÉÉ qÉSiÉ MüUiÉÏsÉ. ÌuɱÑiÉç zÉYiÉÏcÉÏ eÉÉaÉÉ lÉuÉÏlÉ mÉëMüÉUcÉÏ FeÉÉï bÉåDsÉ
eÉÏ jÉåOû uÉÉiÉÉuÉUhÉÉiÉÔlÉ zÉÉåwÉÔlÉ bÉåiÉÉ rÉåDsÉ. mÉëirÉåMü MÑüOÒÇûoÉ irÉÉcÉÏ ÌlÉÍqÉïiÉÏ MüÃ
zÉMåüsÉ AÉÍhÉ iÉxÉåcÉ aÉUeÉåcÉÏ MüÉåhÉiÉÏWûÏ aÉÉå¹ mÉëMüOû Müà zÉMåüsÉ. FeÉåïcÉÉ
mÉÑUuÉPûÉ ÌlÉrÉÇ̧ÉiÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ MüÉåhÉiÉÏWûÏ qÉkrÉuÉiÉÏï xɨÉÉ lÉxÉåsÉ. MüÉåhÉiÉÉWûÏ
kÉÇSÉ lÉxÉåsÉ, urÉÉmÉÉU lÉxÉåsÉ MüÐ mÉÉåsÉÏxÉ lÉxÉiÉÏsÉ uÉaÉæUå uÉaÉæUå.
aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS qWûhÉiÉÉiÉ, ``eÉåuWûÉ qÉlÉÑwrÉ ÌlÉÍqÉïiÉ urÉuÉxjÉåcÉå mÉiÉlÉ WûÉåiÉå
iÉåuWûÉ, ÌiÉcÉÏ eÉÉaÉÉ SæuÉÏ urÉuÉxjÉÉ bÉåiÉå. eÉåuWûÉ SVûhÉuÉVûhÉ rÉǧÉhÉÉ oÉÇS mÉQåûsÉ,
iÉåuWûÉ iÉå ÌuÉcÉÉUÉÇcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ MüUiÉÉ rÉåDsÉ. eÉåuWûÉ A³É EmÉsÉokÉ lÉxÉiÉå iÉåuWûÉ
AÉmÉhÉ iÉå jÉåOû xÉÔrÉÉïMüQÕûlÉ ÍqÉVûuÉÉrÉsÉÉ ÍzÉMüiÉÉå. AÉmÉhÉ ÎeÉuÉÇiÉ UÉWûiÉÉå AÉÍhÉ
lÉurÉÉ urÉuÉxjÉÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUiÉÉå. eÉÏuÉlÉ mÉÑRåû cÉÉsÉÔ UÉWûiÉå.''
iÉå mÉÑRåû qWûhÉÉsÉå, ``mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüiÉåï, xÉÔ¤qÉ xiÉUÉuÉUÏsÉ ÌuÉpÉÔiÉÏ AÉÍhÉ SæuÉÏ
rÉÉåeÉlÉÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉɽ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ eÉaÉhrÉÉxÉÉPûÏ EŠ
mÉëiÉÏcrÉÉ xÉÑÌuÉkÉÉ AÉÍhÉ xÉÑZÉxÉÉårÉÏÇcÉÏ SåhÉaÉÏ SåhrÉÉxÉÉPûÏ uÉÉOû mÉÉWûiÉ AÉWåûiÉ.
irÉÉ ÍqÉVûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉhÉ iÉrÉÉUÏ MåüsÉÏ mÉÉÌWûeÉå. AÉmÉhÉ rÉÉ SåhÉarÉÉ
ÍqÉVûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ xuÉiÉÈsÉÉ mÉÉ§É oÉlÉÌuÉsÉå mÉÉÌWûeÉå. AÉmÉhÉ mÉÉ§É MüxÉå oÉlÉÔ
zÉMüiÉÉå? AÉmÉhÉ MåüuÉVû AÉmÉsrÉÉ qÉÔVû AuÉxjÉåsÉÉ mÉUiÉ mÉëÉmiÉ WûÉåFlÉ xuÉiÉÈsÉÉ
mÉÉ§É oÉlÉuÉÔ zÉMüiÉÉå. iÉÏ qÉÔVû AuÉxjÉÉ AÉWåû mÉëåqÉ, zÉÉÇiÉÏ AÉÍhÉ xÉirÉÉcÉÏ AuÉxjÉÉ.

32

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

xÉMüÉUÉiqÉMü oÉlÉÉ, xÉuÉï mÉëMüÉUcÉÏ ÌWÇûxÉÉ, pÉë¹ÉcÉÉU AÉÍhÉ AÉ¢üqÉMüiÉÉ xÉqÉÔVû
ÌlÉmÉOÕûlÉ OûÉMüÉ. Wåû MüUhÉå xÉÉåmÉå lÉÉWûÏ, mÉUÇiÉÑ AÉmÉhÉ iÉxÉÉ mÉrÉë¦ÉcÉ MåüsÉåsÉÉ lÉÉWûÏ.
AÉmÉhÉ krÉÉlÉ MåüsÉå mÉÉÌWûeÉå AÉÍhÉ oÉSsÉ bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉhrÉÉxÉÉPûÏ mÉÑwMüVû mÉëMüÉzÉ
mÉëuÉÉÌWûiÉ (cÉälÉsÉ) MåüsÉÉ mÉÉÌWûeÉå. mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉqÉkrÉå zÉÉÇiÉÏmÉÔhÉï AÉÍhÉ uÉåSlÉÉUÌWûiÉ
xÉÇ¢üqÉhÉ WûÉåhrÉÉMüËUiÉÉ Wåû MüUhÉå uÉxiÉÑiÉÈ zÉYrÉ AÉWåû.''
mÉëMüÉzÉ SåWûÉiÉ AxÉhÉÉîrÉÉÇqÉkrÉå ÌuÉzÉåwÉ ¤ÉqÉiÉÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉåiÉÏsÉ. CiÉU
mÉëMüÉzÉ SåWûkÉÉUÏ urÉYiÉÏÇzÉÏ iÉå AÇiÉÈmÉëåUhÉålÉå xÉÇuÉÉS xÉÉkÉÔ zÉMüiÉÏsÉ. irÉÉÇlÉÉ
GwÉÏÇzÉÏ AÉÍhÉ mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüirÉÉïÇzÉÏ xÉÑ®É xÉÇuÉÉS xÉÉkÉiÉÉ rÉåDsÉ, eÉå irÉÉÇlÉÉ rÉÉ
EimÉÉiÉÉÇiÉÔlÉ mÉÉU mÉQûÉrÉsÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüUiÉÏsÉ.
MüÉsÉÉÇiÉUÉlÉå, AÉmÉhÉ LMüÉ ÌlÉUÉtrÉÉcÉ ÌPûûMüÉhÉÏ AÉWûÉåiÉ AxÉå mÉëMüÉzÉ
SåWûkÉÉUÏ urÉYiÉÏÇcrÉÉ sɤÉÉiÉ rÉåDsÉ ÎeÉjÉå irÉÉÇlÉÉ mÉëirÉåMü aÉÉå¹ oÉSsÉsÉåsÉÏ AÉÍhÉ
xÉÑÇSU ÌSxÉåsÉ.
oÉÉrÉoÉsÉcÉÉ SÉZÉsÉÉ ±ÉrÉcÉÉ fÉÉsÉÉ iÉU, ``QûÉåtrÉÉcÉÏ mÉÉmÉhÉÏ sÉuÉiÉå lÉ sÉuÉiÉå
iÉÉåcÉ (¤ÉhÉÉkÉÉïiÉ) iÉÔ AqÉUiuÉ mÉëÉmiÉ MüUzÉÏsÉ.''
zÉÉUÏËUMü oÉSsÉ
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkÉÔlÉ AÉÍhÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉiÉÔlÉ rÉåhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏÇqÉkÉÔlÉ
ESèpÉuÉhÉÉUÏ zÉÎYiÉzÉÉsÉÏ MÇümÉlÉå eÉUÏ xÉÔ¤qÉ AxÉsÉÏ iÉUÏ iÉÏ AÉmÉsrÉÉ pÉÉæÌiÉMü
zÉUÏUÉuÉU mÉËUhÉÉqÉ MüUiÉÉiÉ. irÉÉqÉÑVåû WûÉåhÉÉUå zÉÉUÏËUMü oÉSsÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏ MüUhrÉÉiÉ qÉSiÉ MüUiÉÉiÉ. ½É oÉSsÉÉÇqÉÑVåû AÉmÉsrÉÉ eÉuÉVû
rÉåiÉ AxÉsÉåsrÉÉ mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉcÉå qÉÉaÉï ÌlÉuÉQûhÉå AÉmÉsrÉÉsÉÉ AÍkÉMü xÉÉåmÉå eÉÉiÉå.
AlÉåMü AÉkrÉÉÎiqÉMü xÉÉkÉMü xjÉÔsÉ SåWûÉcrÉÉ qÉWû¨uÉÉMüQåû SÒsÉï¤É MüUÏiÉ
AÉsÉå AÉWåûiÉ. irÉÉcÉÉ AÉmÉsrÉÉ urÉÎYiÉûqÉiuÉÉuÉU TüÉU qÉÉåPûÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåiÉÉå. SåWû
AÉÍhÉ qÉlÉ Wåû LMüqÉåMüÉÇuÉU mÉËUhÉÉqÉ MüUiÉÉiÉ AÉÍhÉ LMüqÉåMüÉÇlÉÉ mÉÔUMü AxÉiÉÉiÉ.
ESÉ. pÉÏiÉÏxÉÉUZÉÏ pÉÉuÉlÉÉ zÉUÏUÉiÉ uÉÉRûsÉåsÉå ¾ûSrÉÉcÉå PûÉåMåü, bÉÉqÉ TÑüOûhÉå C.
qÉkÉÔlÉ eÉÉhÉuÉiÉå. irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå, zÉUÏUÉsÉÉ fÉÉsÉåsÉÏ eÉZÉqÉ uÉåSlÉÉ EimÉ³É MüUiÉå eÉÏ
qÉlÉɲÉUå AlÉÑpÉuÉsÉÏ eÉÉiÉå.

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

33

oÉÑ®ÏiÉ EimÉ³É WûÉåhÉÉUå xÉuÉï ÌuÉcÉÉU AÉÍhÉ qÉlÉÉiÉ EimÉ³É WûÉåhÉÉîrÉÉ xÉuÉï pÉÉuÉlÉÉ
pÉÉæÌiÉMü zÉUÏUÉuÉU mÉËUhÉÉqÉ MüUiÉÉiÉ. AÌiÉzÉrÉ iÉÏuÉë AÉÍhÉ oÉUÉcÉ MüÉVû xÉÉcÉÔlÉ
UÉÌWûsÉåsÉå lÉMüÉUÉiqÉMü ÌuÉcÉÉU uÉ pÉÉuÉlÉÉ zÉUÏUÉqÉkrÉå MüÉrÉqÉxuÉÃmÉÏ oÉSsÉ
bÉQûuÉiÉÉiÉ. irÉÉÇcrÉÉ FeÉÉï mÉåzÉÏÇqÉkrÉå WûxiÉÉÇiÉËUiÉ WûÉåiÉÉiÉ AÉÍhÉ AxÉå ÌuÉcÉÉU
AÉÍhÉ pÉÉuÉlÉÉ ÌOûMÔülÉ UÉÌWûsrÉÉ iÉU irÉÉÇlÉÉ AÉhÉZÉÏ oÉVûMüOûÏ ÍqÉVûiÉå. zÉåuÉOûÏ iÉå
urÉÎYiÉqÉiuÉÉcÉå AÇaÉ oÉlÉÔlÉ eÉÉiÉÉiÉ uÉ pÉÉæÌiÉMü mÉÉiÉVûÏuÉU UÉåaÉ C. crÉÉ ÃmÉÉiÉ
mÉëMüOû WûÉåiÉÉiÉ.
rÉÉ ÌuÉcÉÉUÉÇcÉÉ AÉÍhÉ pÉÉuÉlÉÉÇcÉÉ mÉËUhÉÉqÉ lɹ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉ oÉÑ®ÏiÉ
AÉÍhÉ qÉlÉÉiÉ oÉSsÉ MüUhÉå mÉÑUåxÉå lÉÉWûÏ, eÉå MüUhÉå iÉÑsÉlÉålÉå xÉÉåmÉå AÉWåû. eÉU
urÉYiÉÏlÉå lÉMüÉUÉiqÉMü ÌuÉcÉÉU MüUhÉå AÉÍhÉ qÉlÉÉiÉ lÉMüÉUÉiqÉMü pÉÉuÉlÉÉ AÉhÉhÉå
oÉÇS MåüsÉå iÉU irÉÉqÉÑVåû oÉÑ®Ï uÉ qÉlÉÉiÉ oÉSsÉ bÉQûiÉÉå mÉhÉ ÌiÉiÉYrÉÉ sÉuÉMüU SåWûÉiÉ
oÉSsÉ bÉQûiÉ lÉÉWûÏ. MüÉUhÉ Wåû oÉSsÉ SåWûÉiÉ mÉëÌiÉÌoÉÇÌoÉiÉ WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ TüÉU AÍkÉMü
MüÉVû eÉÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå.
ESÉ. AsÉÏMüQåûcÉ ¾ûSrÉÉiÉ ÌoÉbÉÉQû fÉÉsÉåsrÉÉ qÉÉhÉxÉÉuÉU ¾ûSrÉUÉåmÉhÉÉcÉÏ
zÉx§ÉÌ¢ürÉÉ fÉÉsÉÏ. zÉx§ÉÌ¢ürÉåiÉÔlÉ mÉÔhÉï oÉUÉ fÉÉsrÉÉuÉU sÉaÉåcÉcÉ irÉÉsÉÉ
kÉÔqÉëmÉÉlÉÉcÉÏ iÉsÉTü AÉsÉÏ. AzÉÏ CcNûÉ irÉÉsÉÉ zÉx§ÉÌ¢ürÉåmÉÔuÉÏï MükÉÏWûÏ fÉÉsÉÏ
lÉuWûiÉÏ. MüÉsÉÉÇiÉUÉlÉå irÉÉsÉÉ xÉqÉeÉsÉå MüÐ irÉÉ ¾ûSrÉÉcÉÉ SÉiÉÉ AÌiÉ kÉÔqÉëmÉÉlÉ
MüUhÉÉUÉ WûÉåiÉÉ AÉÍhÉ irÉÉcÉÉ kÉÔqÉëmÉÉlÉÉcÉÉ krÉÉxÉ ¾ûSrÉÉcrÉÉ xlÉÉrÉÔÇoÉUÉåoÉU irÉÉcrÉÉ
mÉëÉmiÉMüirÉÉïMüQåû WûxiÉÉÇiÉËUiÉ fÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ.
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ AÉÍhÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ zÉYiÉÏ uÉ mÉ×juÉÏcrÉÉ
cÉÑÇoÉMüÐrÉ ¤Éå§ÉÉiÉÏsÉ oÉSsÉ AÉmÉsrÉÉ xlÉÉrÉÔÇqÉkÉsÉå AxÉå lÉMüÉUÉiqÉMü PûxÉå mÉÑxÉÔlÉ
OûÉMühÉå TüÉU xÉÉåmÉå oÉlÉÌuÉiÉÉiÉ. AÉmÉsrÉÉsÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉiÉÏ MüUÉrÉcÉÏ AxÉåsÉ
iÉU mÉåzÉÏÇcrÉÉ mÉÉiÉVûÏuÉU oÉSsÉ uWûÉuÉå sÉÉaÉiÉÉiÉ. qWûhÉÔlÉcÉû xjÉÔsÉ SåWûÉiÉ oÉSsÉ
bÉQûhÉå CiÉMåü qÉWû¨uÉÉcÉå AxÉiÉå.
rÉÉ zÉYiÉÏ AÉÍhÉ xÉÔrÉÉïMüQÕûlÉ ÍqÉVûhÉÉUÏ mÉëÉhÉzÉYiÉÏ (eÉÏuÉlÉÉuÉzrÉMü zÉYiÉÏ)
eÉåuWûÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉiÉiÉ ÍqÉVûiÉ UÉWûiÉå, iÉåuWûÉ AÉmÉsrÉÉ xlÉÉrÉÇÔqÉkrÉå ÌuÉÍzɹ
oÉSsÉ bÉQûiÉÉiÉ erÉÉqÉÑVåû irÉÉÇcÉå A³ÉÉmÉÉxÉÔlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ FeÉåïuÉUcÉå AuÉsÉÇÌoÉiuÉ

34

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

MüqÉÏ WûÉåiÉå. ½É zÉYiÉÏÇlÉÉ SÏbÉï krÉÉlÉÉcÉÏ eÉÉåQû ÌSsÉÏ AxÉiÉÉ irÉÉ mÉåzÉÏÇcrÉÉ
mÉÉiÉVûÏuÉU oÉSsÉ bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉiÉÉiÉ. irÉÉlÉÇiÉU AÉmÉhÉ mÉÔhÉïmÉhÉå lÉÑxÉirÉÉ
mÉëÉhÉzÉYiÉÏuÉU ÌlÉuÉÉïWû Müà zÉMÔü. A³É AÉÍhÉ mÉÉhÉÏ aÉëWûhÉ MüUhrÉÉcÉÏ
AÉmÉsrÉÉsÉÉ aÉUeÉ EUhÉÉU lÉÉWûÏ. rÉÉqÉÑVåû mÉcÉlÉxÉÇxjÉÉ ÌlÉÂmÉrÉÉåaÉÏ oÉlÉÔlÉ UÉWûÏsÉ.
ÌmÉcÉÑOûUÏ (Pituitary) aÉëÇjÉÏcrÉÉ qÉÉaÉå AxÉsÉåsÉÏ ÌmÉlÉsÉ (Pineal) aÉëÇjÉÏ
ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉåDsÉ AÉÍhÉ AÍkÉMü mÉëÉhÉzÉYiÉÏ uÉ mÉëMüÉzÉ zÉÉåwÉÔlÉ bÉåhrÉÉcÉÏ ÌiÉcÉÏ
¤ÉqÉiÉÉ uÉÉRåûsÉ.
ÌlÉrÉÍqÉiÉ uÉ SÏbÉï krÉÉlÉÉlÉå eÉU AÉmÉhÉ mÉÑUåxÉå mÉëÉhÉ uÉ zÉYiÉÏ zÉÉåwÉÔlÉ bÉåiÉsÉåsÉÏ
AxÉåsÉ iÉU, 2012 xÉÉsÉÉmÉrÉïÇiÉ AÉmÉsÉå SåWû mÉÔhÉïiÉÈ mÉëMüÉzÉ SåWûÉiÉ ÃmÉÉÇiÉËUiÉ
fÉÉsÉåsÉå AxÉiÉÏsÉ.
aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS xÉÉÇaÉiÉÉiÉ, ``AÉmÉsÉå xÉuÉï AÉåfÉå TåüMÔülÉ SåFlÉ LMüÉ ¤ÉhÉÉiÉ
lÉMüÉUÉiqÉMüiÉåcrÉÉ xÉÉîrÉÉ ZÉÑhÉÉ mÉÑxÉÔlÉ OûÉûMühÉå ZÉUåcÉ zÉYrÉ AÉWåû. TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû
uÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉmÉÉxÉÔlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏÇcrÉÉ qÉSiÉÏÍzÉuÉÉrÉ mÉËUuÉiÉïlÉ
bÉQûÌuÉhÉå ZÉÔmÉ AÍkÉMü AuÉbÉQû oÉlÉsÉå AxÉiÉå. irÉÉxÉÉPûÏ qÉaÉ eÉÉxiÉ iÉÉxÉ krÉÉlÉ
uÉ AÍkÉMü mÉËU´ÉqÉ MüUÉuÉå sÉÉaÉsÉå AxÉiÉå.''
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ qWûhÉiÉå, ``xÉkrÉÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ eÉÉå mÉëMüÉzÉ ÍqÉVûiÉ AÉWåû irÉÉqÉÑVåû
mÉëirÉåMüÉcrÉÉ cÉ¢üÉÇqÉkrÉå AÉÍhÉ MÑÇüQûÍsÉlÉÏ zÉYiÉÏqÉkrÉå oÉSsÉ bÉQÕûlÉ rÉåiÉ AÉWåûiÉ.
rÉÉcÉÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ eÉÉxiÉ mÉëMüÉzÉ zÉÉåwÉÔlÉ brÉÉrÉsÉÉ AÉÍhÉ uÉåaÉÉlÉå oÉSsÉÉrÉsÉÉ
qÉSiÉ WûÉåDsÉ.''
mÉëÉhÉ AÉÍhÉ lÉÉQèûrÉÉ
AÉmÉsÉå xjÉÔsÉ zÉUÏU AÉÍhÉ xÉÔ¤qÉ zÉUÏU mÉëÉhÉqÉrÉ MüÉåzÉÉcrÉÉ rÉÉåaÉå
mÉUxmÉUÉÇzÉÏ eÉÉåQûsÉåsÉå AxÉiÉå. (xÉÔ¤qÉ zÉUÏU Wåû qÉlÉÉåqÉrÉ MüÉåzÉ, ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉrÉ MüÉåzÉ
AÉÍhÉ MüÉUhÉ SåWû LMü̧ÉiÉ MüÃlÉ oÉlÉsÉåsÉå AxÉiÉå.) xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ
(AÉkrÉÉÎiqÉMü) zÉYiÉÏ uÉ cÉÇSìÉmÉÉxÉÔlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ (pÉÉæÌiÉMü) zÉYiÉÏ qWûhÉeÉåcÉ
mÉëÉhÉ Wåû mÉëÉhÉzÉUÏUÉqÉkrÉå (mÉëÉhÉqÉrÉ MüÉåzÉÉqÉkrÉå) uÉÉÌWûlrÉÉÇcrÉÉ (xÉÇxM×üiÉqÉkrÉå
lÉÉQèûrÉÉ) eÉÉtrÉÉiÉÔlÉ uÉÉWûiÉ AxÉiÉÉiÉ.

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

35

mÉ×juÉÏuÉU eÉxÉå pÉÉæaÉÉåÍsÉMü oÉSsÉ WûÉåiÉÏsÉ iÉxÉå ÌiÉcÉå aÉÑÂiuÉÉMüwÉïhÉ MüqÉÏ MüqÉÏ
WûÉåiÉ eÉÉDsÉ. zÉåuÉOûÏ eÉåuWûÉ iÉÏ AÉxÉÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUÉrÉcÉÏ jÉÉÇoÉåsÉ iÉåuWûÉ ÌiÉcÉå
aÉÑÂiuÉÉMüwÉïhÉ LuÉRåû MüqÉÏ AxÉåsÉ MüÐ cÉÇSì, eÉÉå AÉiÉÉ mÉ×juÉÏcrÉÉ
aÉÑÂiuÉÉMüwÉïhÉÉcrÉÉ mÉMüQûÏiÉ AÉWåû, iÉÉå irÉÉ mÉMüQûÏiÉÔlÉ ÌlÉxÉOÕûlÉ xÉÔrÉïqÉÉsÉåqÉkrÉå
AlrÉ§É xÉUMåüsÉ.
cÉÇSìÉcrÉÉ lÉxÉhrÉÉqÉÑVåû qÉlÉÉcÉå cÉRû EiÉÉU jÉÉÇoÉiÉÏsÉ. qÉlÉ urÉÉMÑüVû WûÉåhÉÉU
lÉÉWûÏ. qÉlÉÉcÉÏ zÉYiÉÏ uÉÉRåûsÉ AÉÍhÉ lÉuÉÏlÉ ¤ÉqÉiÉÉ MüÉrÉïUiÉ WûÉåiÉÏsÉ.
cÉÇSì SÕU aÉåsrÉÉqÉÑVåû irÉÉcrÉÉmÉÉxÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûhÉå oÉÇS WûÉåDsÉ.
rÉÉqÉÑVåû mÉëÉhÉqÉrÉ MüÉåzÉÉiÉ mÉëÉhÉÉcÉå uÉWûlÉ MüUhÉÉîrÉÉ uÉÉÌWûlrÉÉÇcrÉÉ rÉǧÉhÉåiÉ ÌoÉbÉÉQû
WûÉåDsÉ. xÉqÉiÉÉåsÉ mÉÑlWûÉ mÉëxjÉÉÌmÉiÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ rÉÉ uÉÉÌWûlrÉÉ (lÉÉQèûrÉÉ) sÉuÉMüUcÉ
SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ FeÉÉïÇlÉÏ pÉÃlÉ eÉÉiÉÏsÉ. (SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïcÉå
uÉhÉïlÉ rÉÉcÉ ÌuÉpÉÉaÉÉiÉ mÉÑRåû ÌSsÉå AÉWåû.) cÉÇSìÉcrÉÉ aÉæUWûeÉåUÏqÉÑVåû mÉ×juÉÏuÉUÏsÉ
mÉËUÎxjÉiÉÏ ÌlÉZÉVû pÉÉæÌiÉMüuÉÉSÉsÉÉ AlÉÑMÔüsÉ UÉWûhÉÉU lÉÉWûÏ.
cÉÇSìÉmÉÉxÉÔlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ pÉÉæÌiÉMü zÉYiÉÏÇcrÉÉ AlÉÑmÉÎxjÉiÉÏqÉÑVåû AÉÍhÉ SÒxÉîrÉÉ
xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ TüÉU EŠ mÉëiÉÏcrÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉYiÉÏÇqÉÑVåû, eÉå ½É
zÉYiÉÏÇcÉÉ xuÉÏMüÉU MüUiÉÏsÉ irÉÉÇcÉå mÉëMüÉzÉ eÉÏuÉÉÇiÉ ÃmÉÉÇiÉU WûÉåDsÉ.
cÉÉæiÉÏxÉÉurÉÉ mÉëMüÉUcÉÏ MÑÇüQûÍsÉlÉÏ eÉÉaÉ×iÉ WûÉåFlÉ xÉÇmÉÔhÉï zÉUÏU rÉǧÉhÉåsÉÉ
pÉÃlÉ OûÉMåüsÉ. xÉkrÉÉ xÉÉiÉ AÉÍhÉ oÉÉUÉ rÉÉ SÉåWûÉåÇcrÉÉ qÉkÉûsrÉÉ mÉëMüÉUcÉÏ
MÑÇüQûÍsÉlÉÏ zÉYiÉÏ MüÉrÉïUiÉ AÉWåû. 2018 xÉÉsÉÉmÉrÉïÇiÉ, erÉÉÇcÉå mÉËUuÉiÉïlÉ mÉÔhÉï
fÉÉsÉå AÉWåû AzÉÉ sÉÉåMüÉÇqÉkrÉå oÉWûɨÉUÉuÉÏ qWûhÉeÉåcÉ xÉuÉÉåïŠ MÑÇüQûÍsÉlÉÏ eÉÉaÉ×iÉ
fÉÉsÉåsÉÏ AxÉåsÉ. ½É zÉYiÉÏ AÉmÉsÉÏ MüqÉåï AÌiÉzÉrÉ uÉåaÉÉlÉå eÉÉVÕûlÉ OûÉMüiÉÉiÉ.
mÉëMüÉzÉ SåWûÉcÉÏ MÇümÉlÉå xjÉÔsÉ SåWûÉcrÉÉ MÇümÉlÉÉÇmÉå¤ÉÉ ZÉÔmÉ uÉUcrÉÉ mÉÉiÉVûÏuÉU
AxÉsrÉÉ MüÉUhÉå mÉëMüÉzÉ SåWûkÉÉUÏ urÉYiÉÏ ASØzrÉ AxÉiÉÏsÉ. AzÉÉ AoeÉÉuÉkÉÏ
sÉÉåMüÉÇcÉå xjÉsÉÉÇiÉU ÌlÉUÉtrÉÉ AÌiÉiÉUsÉ ÌPûMüÉhÉÏ MüUhrÉÉiÉ rÉåDsÉ. eÉå AxÉå
mÉËUuÉiÉïlÉ Müà zÉMüiÉ lÉÉWûÏiÉ iÉå irÉÉÇcrÉÉ xjÉÔsÉ SåWûÉiÉcÉ eÉaÉiÉ UÉWûiÉÏsÉ.
Wåû lÉuÉÏlÉ ÌPûMüÉhÉ irÉÉcÉ eÉÉaÉÏ AxÉåsÉ AÉÍhÉ xjÉÔsÉ zÉUÏUÉiÉ AxÉhÉÉîrÉÉÇlÉÉ

36

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

rÉÉ lÉuÉÏlÉ ÌPûMüÉhÉÉcÉÏ eÉÉhÉÏuÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. rÉÉcÉÏ iÉÑsÉlÉÉ zÉÇoÉsÉÉ lÉaÉUÏzÉÏ WûÉåF
zÉMüiÉå eÉÏ AÉiÉÉ ½É mÉ×juÉÏuÉUcÉ AÉWåû, mÉUÇiÉÑ MÇümÉlÉÉÇcrÉÉ ÌlÉUÉtrÉÉ xiÉUÉuÉU
AxÉsrÉÉqÉÑVåû xÉÉqÉÉlrÉ qÉlÉÑwrÉ mÉëÉhrÉÉcrÉÉ eÉÉÍhÉuÉåcrÉÉ Mü¤ÉåoÉÉWåûU AÉWåû.
zÉÇoÉsÉÉ
zÉÇoÉsÉÉ WûÏ mÉëMüÉzÉ lÉaÉUÏ AÉWåû eÉÏ aÉÉåoÉÏcrÉÉ uÉÉVûuÉÇOûÉiÉ MÑüPåûiÉUÏ AÉWåû. ÌiÉjÉå
TüYiÉ GwÉÏ AÉÍhÉ mÉëaÉiÉ eÉÏuÉcÉ eÉÉF zÉMüiÉÉiÉ. mÉëirÉåMü mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉiÉ WûÏ lÉaÉUÏ
xÉuÉÉïÇxÉÉPûÏ EbÉQûiÉå. mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉ xÉÇmÉsrÉÉuÉU mÉÑRûcÉå rÉÑaÉ xÉÑà WûÉåiÉå iÉåuWûÉ
qÉÉhÉxÉÉcÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü AuÉxjÉÉ ZÉÉsÉÉuÉÉrÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ WûÉåiÉå. eÉåuWûÉ AxÉå
bÉQûiÉå iÉåuWûÉ zÉÇoÉsÉÉ lÉaÉUÏ mÉÑlWûÉ oÉÇS MüUhrÉÉiÉ rÉåiÉå. AÉmÉsÉÏ mÉëaÉiÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü
AuÉxjÉÉ ÌOûMüuÉÔlÉ PåûuÉhÉÉîrÉÉÇlÉÉcÉ TüYiÉ ÌiÉjÉå mÉëuÉåzÉ ÍqÉVûiÉÉå.
AÉkrÉÉÎiqÉMü AuÉxjÉåcÉå ZÉÉsÉÉuÉhÉå eÉxÉå cÉÉsÉÔ UÉWûiÉå AÉÍhÉ qÉÉhÉxÉÉcÉÏ
MÇümÉlÉzÉÏsÉiÉÉ eÉzÉÏ sɤÉuÉåkÉMü UÏirÉÉ ZÉÉsÉÏ rÉåiÉå, iÉzÉÏ zÉÇoÉsÉÉ lÉaÉUÏ ASØzrÉ
WûÉåiÉå MüÉUhÉ ÌiÉcÉÏ MÇümÉlÉå ZÉÔmÉ EŠ AÉWåûiÉ.
eÉU LZÉÉ±É urÉYiÉÏcÉÏ zÉÇoÉsÉÉ lÉaÉUÏ mÉÉWûhrÉÉcÉÏ ÌMÇüuÉÉ ÌiÉsÉÉ pÉåOû SåhrÉÉcÉÏ
CcNûÉ AxÉåsÉ iÉU irÉÉ urÉYiÉÏsÉÉ xuÉiÉÈcÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü AuÉxjÉÉ xÉÑkÉÉÃlÉ
xuÉiÉÈcrÉÉ MÇümÉlÉzÉÏsÉiÉåcÉÉ xiÉU EÇcÉÉuÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå.
2012 xÉÉsÉÉqÉkrÉå eÉåuWûÉ eÉÉÍhÉuÉåcÉå ÎxjÉirÉÇiÉU bÉQåûsÉ iÉåuWûÉ eÉå EŠ xiÉUÏrÉ
eÉÉÍhÉuÉåcÉÏ ÌlÉuÉQû MüUiÉÏsÉ iÉå zÉÇoÉsÉÉ xÉSØzÉ AuÉxjÉåiÉ mÉëuÉåzÉ MüUiÉÏsÉ. eÉå EŠ
eÉÉÍhÉuÉåcÉÏ ÌlÉuÉQû Müà zÉMühÉÉU lÉÉWûÏiÉ iÉå AÉmÉhÉ xÉkrÉÉ erÉÉ AuÉxjÉåiÉ
AÉWûÉåiÉ irÉÉcÉ AuÉxjÉåiÉ eÉaÉiÉ UÉWûiÉÏsÉ. (zÉÇoÉsÉÉ ÌuÉwÉrÉÏ AÍkÉMü qÉÉÌWûiÉÏxÉÉPûÏ
aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇSÉÇlÉÏ ÍsÉÌWûsÉåsÉå 'Doorways to Light' Wåû mÉÑxiÉMü M×ümÉrÉÉ
uÉÉcÉÉ.)
eÉaÉSèaÉÑÂÇcÉå AuÉiÉUhÉ
eÉaÉÉiÉsrÉÉ oÉWÒûiÉÉÇzÉ mÉëqÉÑZÉ kÉqÉÉïÇcÉÏ ´É®É AÉWåû MüÐ irÉÉÇcÉÉ kÉqÉï xÉÇxjÉÉmÉMü
eÉaÉÉsÉÉ uÉÉcÉÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ mÉUiÉ rÉåhÉÉU AÉWåû. ÎZÉë¶ÉlÉÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉå ÎZÉëxiÉ mÉUiÉ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

37

rÉåhÉÉU iÉU oÉÉæ®ÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉå MüÐ oÉÑ® qÉæ§ÉårÉ qWûhÉÔlÉ mÉÑlÉeÉïlqÉ bÉåhÉÉU. erÉÔ irÉÉÇcrÉÉ
qÉxÉÏWûÉcÉÏ uÉÉOû mÉÉWûiÉÉiÉ iÉU qÉÑÎxsÉqÉ CqÉÉqÉ qÉWûSÏcÉÏ AÉÍhÉ ÌWÇûSÕ pÉaÉuÉÉlÉ
ÌuÉwhÉÔÇcrÉÉ SWûÉurÉÉ AuÉiÉÉUÉcÉÏ, pÉaÉuÉÉlÉ MüsMüÏÇcÉÏ uÉÉOû mÉÉWûiÉÉiÉ.
MüÉåhÉÏ lÉÉuÉ MüÉWûÏWûÏ SåuÉÉåiÉ, mÉhÉ iÉå xÉÉUå LMüÉcÉ eÉaÉSèaÉÑÂÇoɬsÉ oÉÉåsÉiÉ
AÉWåûiÉ erÉÉÇlÉÏ eÉÉÍhÉuÉåcrÉÉ ÎxjÉirÉÇiÉUÉcÉå ÌlÉrÉqÉlÉ MüUÉrÉsÉÉ xÉÑUuÉÉiÉ xÉÑ®É MåüsÉÏ
AÉWåû. 1924 xÉÉsÉÏ zÉÇoÉsÉÉ lÉaÉUÏiÉ irÉÉÇcÉÉ eÉlqÉ fÉÉsÉÉ AÉÍhÉ iÉåuWûÉmÉÉxÉÔlÉ iÉå
iÉrÉÉUÏ MüUÏiÉ AÉWåûiÉ, MüÉrÉï MüUÏiÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ mÉËUuÉiÉïlÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉ eÉÉåU
kÉUhrÉÉcÉÏ uÉÉOû mÉÉWûiÉ AÉWåûiÉ. iÉå zÉÇoÉsÉÉiÉ UÉWûiÉÉiÉ.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏlÉå mÉÑRåû xÉÉÇÌaÉiÉsÉå, ``pÉaÉuÉÉlÉ MüsMüÏ qWûhÉiÉÉiÉ, 2012 xÉÉsÉÉiÉ
irÉÉÇcrÉÉ MüÉrÉÉïcÉÏ mÉUÉMüÉ¸É WûÉåDsÉ MüÉUhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉÑVåû ESèpÉuÉsÉåsÉÏ
mÉËUÎxjÉiÉÏ, AÉmÉsÉå AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉcrÉÉ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcÉÏ bÉOûlÉÉ,
cÉÑÇoÉMüÐrÉ kÉëÑuÉÉÇcÉå xjÉsÉÉÇiÉU AÉÍhÉ CiÉU bÉOûlÉÉ, irÉÉÇcrÉÉ M×üiÉϲÉUå mÉËUuÉiÉïlÉ
bÉQuÉÔlÉ AÉhÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉSzÉï mÉËUÎxjÉiÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUiÉÏsÉ. 2012 xÉÉsÉÉiÉ
qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏiÉÔlÉ AzÉÑ®iÉåcÉå EŠÉOûlÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ iÉå `mÉëMüÉzÉÉ'cÉÉ uÉÉmÉU
MüUiÉÏsÉ. oÉUåcÉ eÉhÉ WûÏ zÉÑ®ÏMüUhÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉ xÉWûlÉ Müà zÉMühÉÉU lÉÉWûÏiÉ.''
iÉÏ mÉÑRåû qWûhÉÉsÉÏ, ``eÉÉlÉåuÉÉUÏ 2012 qÉkrÉå mÉËUhÉÉqÉÉÇlÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ WûÉåDsÉ
AÉÍhÉ 21 ÌQûxÉåÇoÉU 2012 UÉåeÉÏ iÉå MüVûxÉ aÉÉPûiÉÏsÉ. oÉUÏcÉ AÇSÉkÉÑÇSÏ
qÉÉeÉsÉåsÉÏ qÉÏ mÉÉWÕû zÉMüiÉå AÉWåû.''
ÌlÉuÉÉQèûrÉÉcÉÉ ÌSuÉxÉ
MüÉWûÏ kÉqÉï ÌlÉuÉÉQèûrÉÉcrÉÉ ÌSuÉxÉÉxÉÇoÉÇkÉÏ oÉÉåsÉiÉÉiÉ, erÉÉ ÌSuÉzÉÏ SåuÉ ÌMÇüuÉÉ
irÉÉcÉå mÉëÌiÉÌlÉkÉÏ xuÉaÉÉïiÉÔlÉ rÉåiÉÉiÉ AÉÍhÉ mÉëirÉåMü urÉYiÉÏ ½É mÉ×juÉÏuÉU MüzÉÉ
iÉîWåûlÉå eÉÏuÉlÉ eÉaÉsÉÏ irÉÉcÉå qÉÔsrÉqÉÉmÉlÉ MüUiÉÉiÉ. ÌlÉuÉÉQèûrÉÉcÉÉ AxÉÉ LMücÉ
ÌSuÉxÉ lÉxÉÔlÉ xÉlÉç 2012 iÉå 2018 AxÉÉ MüÉsÉZÉÇQû AÉWåû, erÉÉcÉå xÉÉiÉ
uÉwÉÉïÇcÉÉ rÉÉiÉlÉÉÇcÉÉ MüÉVû AxÉå oÉÉrÉoÉsÉqÉkrÉå uÉhÉïlÉ AÉWåû.
iÉjÉÉÌmÉ MüÉåhÉÏ LMü eÉhÉ ÌlÉuÉÉQûÉ MüUÉrÉsÉÉ oÉxÉÔlÉ MüÉåhÉÉcÉÉ ÌlÉuÉÉQûÉ MüUhÉÉU
lÉÉWûÏ. irÉÉLåuÉeÉÏ, rÉÉ MüÉsÉZÉÇQûÉiÉ mÉ×juÉÏsÉÉ urÉÉmÉÔlÉ OûÉMühÉÉîrÉÉ zÉÑ® zÉYiÉÏ

38

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

mÉëirÉåMüÉiÉÏsÉ AzÉÑ®iÉÉ MüÉRÕûlÉ OûÉMüiÉÏsÉ.
oÉUåcÉ sÉÉåMü MüÉåhÉiÉÉWûÏ oÉSsÉ bÉQûuÉÔlÉ lÉ bÉåiÉÉ iÉxÉåcÉ eÉaÉiÉ UÉWûiÉÏsÉ MüÉUhÉ
iÉxÉå eÉaÉhÉå WûÏ irÉÉÇcÉÏ ÌlÉuÉQû AxÉåsÉ.
aÉÑÂeÉÏ M×üwhÉÉlÉÇS qWûhÉiÉÉiÉ, ``WûÉ LMümÉëMüÉUå mÉUiÉTåüQûÏcÉÉ xÉÑ®É MüÉVû AÉWåû.
Wåû ÌuÉµÉ mÉUiÉTåüQûÏ xÉÉPûÏ xÉ‹ AÉWåû. AÉmÉsrÉÉMüQÕûlÉ irÉÉsÉÉ ÍqÉVûÉsÉåsrÉÉ
mÉëirÉåMü aÉÉå¹ÏcÉÏ iÉå mÉUiÉTåüQû MüUåsÉ. AÉmÉhÉ eÉU TüYiÉ xÉMüÉUÉiqÉMü MÇümÉlÉå
mÉÉPûÌuÉsÉÏ AxÉiÉÏsÉ iÉU ÌuÉµÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ iÉÏcÉ MÇümÉlÉå ÌMüiÉÏiÉUÏ mÉOûÏiÉ
mÉÉPûuÉåsÉ. AÉmÉsrÉÉ xÉMüÉUÉiqÉMü iÉxÉåcÉ lÉMüÉUÉiqÉMü pÉÉuÉlÉÉ ÌuɵÉÉMüQåû mÉÉåcÉiÉÉiÉ.
``mÉUiÉTåüQû MüUhÉå WûÉ ÌuɵÉÉcÉÉ kÉqÉï AÉWåû. iÉÏ ÍzɤÉÉ lÉxÉiÉå. AÉmÉsrÉÉMüËUiÉÉ
iÉÏ xuÉiÉÈcrÉÉ cÉÑMüÉ AÉåVûZÉÔlÉ xuÉiÉÈsÉÉ xÉÑkÉÉUhrÉÉcÉÏ xÉÇkÉÏ AxÉiÉå. WûÉ
ÌuÉlÉÉÌuÉsÉÇoÉ ¤ÉqÉÉ ÍqÉVûhrÉÉcÉÉ MüÉVû AÉWåû. AÉmÉsrÉÉ cÉÑMüÉ qÉlÉÉmÉÉxÉÔlÉ
xuÉÏMüÉÃlÉ eÉU AÉmÉhÉ mɶÉɨÉÉmÉ MåüsÉÉ iÉU AÉmÉsrÉÉsÉÉ qÉÉTüÐ ÍqÉVåûsÉ. qÉaÉ
LMüWûÏ MüqÉï, xÉqÉxrÉÉ ÌMÇüuÉÉ SÒÈZÉ ÍzÉssÉMü UÉWûhÉÉU lÉÉWûÏ.''

2012 xÉÉsÉÉiÉÏsÉ CiÉU bÉOûlÉÉ
2012 xÉÉsÉÉiÉ erÉÉ CiÉU qÉWû¨uÉÉcrÉÉ bÉOûlÉÉ bÉQûhÉå AmÉåͤÉiÉ AÉWåû irÉÉÇcÉÏ
qÉÉÌWûiÉÏ ½É pÉÉaÉÉiÉ ÌSsÉÏ AÉWåû.
SÒxÉUÉ xÉÔrÉï
erÉÉÇcrÉÉ aÉëWûqÉÉsÉåiÉÏsÉ LMüÉ aÉëWûÉuÉU eÉÏuÉxÉ×¹Ï AxÉiÉå AzÉÉ xÉuÉï iÉÉîrÉÉÇlÉÉ
LMü xÉWûrÉÉåaÉÏ iÉÉUÉ ÌMÇüuÉÉ eÉÑVûÉ iÉÉUÉ AxÉiÉÉå. AÉmÉsrÉÉ xÉÔrÉÉïsÉÉ xÉÑ®É eÉÑVûÉ
pÉÉF AÉWåû erÉÉsÉÉ SÒxÉUÉ xÉÔrÉï qWûhÉÔûlÉ AÉåVûZÉiÉÉiÉ (xÉÇxM×üiÉqÉkrÉå irÉÉsÉÉ Ì²iÉÏrÉ
xÉÔrÉï lÉÉUÉrÉhÉ qWûhÉiÉÉiÉ). SÒxÉUÉ xÉÔrÉï mÉÌWûsrÉÉmÉëqÉÉhÉå SØzrÉqÉÉlÉ lÉxÉiÉÉå. zÉÇoÉsÉÉ
lÉaÉUÏ mÉëqÉÉhÉå iÉÉå AÌiÉiÉUsÉ xiÉUÉuÉU AÉWåû mÉUÇiÉÑ, aÉUeÉ mÉQûsÉÏ iÉU iÉÉå xjÉÔsÉ
ÃmÉÉiÉ SØaaÉÉåcÉU WûÉåF zÉMüiÉÉå.
SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïoɬsÉ AlÉåMü ZÉaÉÉåsÉ zÉÉx§É¥ÉÉÇqÉkrÉå uÉ lÉuÉÏlÉ rÉÑaÉÉcrÉÉ
mÉëuÉiÉïMüÉÇqÉkrÉå aÉæUxÉqÉeÉ AÉWåûiÉ MüÐ iÉÉå AÌiÉ SÕUcÉÉ aÉëWû AÉWåû ÌMÇüuÉÉ iÉmÉÌMüUÏ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

39

UÇaÉÉcÉÉ ZÉÑeÉÉ iÉÉUÉ AÉWåû AÉÍhÉ iÉÉå msÉälÉåOû LYxÉ, ÌlÉÌoÉÂ, lÉåqÉåÍxÉxÉ C. lÉÉuÉÉÇlÉÏ
AÉåVûZÉsÉÉ eÉÉiÉÉå.
SÒxÉUÉ xÉÔrÉï WûÉ aÉëWû lÉÉWûÏ ÌMÇüuÉÉ qÉ×iÉ iÉÉUÉ lÉÉWûÏ, mÉUÇiÉÑ ZÉUÉZÉÑUÉ iÉÉUÉ AÉWåû eÉÉå
mÉ×juÉÏuÉÂlÉ mÉÉWÕû aÉåsrÉÉxÉ xÉÔrÉÉïcrÉÉ mÉÉPûÏqÉÉaÉå ÌSxÉiÉÉå. MükÉÏ iÉUÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü
UÏirÉÉ Ei¢üÉÇiÉ urÉYiÉÏÇlÉÉ iÉÉå ÌSxÉiÉÉå. AÉÍhÉ eÉåuWûÉ iÉÉå SØzrÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉå iÉåuWûÉ QûÉåVåû
ÌSmÉÔlÉ eÉÉiÉÏsÉ CiÉMüÉ SæSÏmrÉqÉÉlÉ ÌSxÉiÉÉå.
SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïcrÉÉ zÉYiÉÏ UÇaÉÉlÉå ÌlÉVûxÉU AxÉiÉÉiÉ. iÉÉå TüÉU SæSÏmrÉqÉÉlÉ
AÉÍhÉ AÉMüÉUÉlÉå AÉmÉsrÉÉ xÉÔrÉÉïmÉå¤ÉÉ ZÉÔmÉ qÉÉåPûÉ AÉWåû.

lrÉÔfÉÏsÉÇQcrÉÉ mÉÉCsÉOû oÉå, qÉÉælÉÉaÉlÉÉåC mÉuÉïiÉÉuÉU,
xÉÉåsÉÑÇOíûÉ ÌMÇüaÉlÉå eÉÉlÉåuÉÉUÏ 2002 sÉÉ SÉålWûÏ xÉÔrÉÉïÇcÉÉ bÉåiÉsÉåsÉÉ TüÉåOûÉå

uÉU ÌSsÉåsÉå NûÉrÉÉÍcÉ§É lrÉÑfÉÏsÉÇQû rÉåjÉÏsÉ mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüirÉÉï ´ÉÏqÉiÉÏ
xÉÉåsÉÑÇOíûÉ ÌMÇüaÉ rÉÉÇlÉÏ bÉåiÉsÉå WûÉåiÉå. SÒxÉUÉ xÉÔrÉï SØzrÉqÉÉlÉ uWûÉuÉÉ rÉÉxÉÉPûÏ AlÉåMü
mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüirÉÉïÇlÉÏ MüxÉÉåzÉÏlÉå mÉërÉ¦É MåüsÉå eÉåhÉåMüÂlÉ irÉÉcÉå NûÉrÉÉÍcÉ§É bÉåiÉÉ
rÉåDsÉ.
SÒxÉUÉ xÉÔrÉï AÉmÉsrÉÉ xÉÔrÉÉï pÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUiÉ lÉÉWûÏ AÉÍhÉ irÉÉsÉÉ xuÉiÉÈcÉÏ
aÉëWûqÉÉsÉÉ lÉÉWûÏ. rÉÉ SÉålÉ xÉÔrÉÉïÇqÉkÉsÉå AÇiÉU MüÉrÉqÉ iÉåuÉRåûcÉ AxÉiÉå. eÉåuWûÉ eÉåuWûÉ
AÉmÉsÉÉ xÉÔrÉï MüqÉeÉÉåU WûÉåiÉÉå, iÉåuWûÉ SÒxÉUÉ xÉÔrÉï UÉZÉÏuÉ qÉSiÉlÉÏxÉÉcÉå MüÉqÉ
MüUiÉÉå AÉÍhÉ xuÉiÉÈMüQûcrÉÉ zÉYiÉÏÇlÉÏ xÉÔrÉÉïcÉÏ zÉYiÉÏcÉÏ MüqÉiÉUiÉÉ pÉÃlÉ
MüÉRûiÉÉå.

40

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

xÉkrÉÉ SÒxÉUÉ xÉÔrÉï qÉWû¨uÉÉcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ ÌlÉpÉÉuÉiÉ AÉWåû. xÉÇ¢üqÉhÉÉsÉÉ qÉSiÉ
MüUhrÉÉxÉÉPûÏ 2012 xÉÉsÉÉmÉÉxÉÔlÉ SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ mÉëxÉ×iÉ WûÉåhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏ
uÉÉRûiÉÏsÉ. AÉmÉsrÉÉiÉ mÉËUuÉiÉïlÉ WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ
mÉëÉhÉzÉYiÉÏ (eÉÏuÉlÉÉuÉzrÉMü FeÉÉï) ÍqÉVûuÉÉuÉÏ sÉÉaÉåsÉ. SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ
ÍqÉVûhÉÉUÏ EŠ mÉëiÉÏcÉÏ mÉëÉhÉzÉYiÉÏ ÍqÉVûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉ lÉÉQèûrÉÉ
(AÉmÉsrÉÉ mÉëÉhÉqÉrÉ MüÉåzÉÉiÉÏsÉ mÉëÉhÉuÉÉWûMü uÉÉÌWûlrÉÉÇcÉå eÉÉVåû) AaÉÉåSUcÉ oÉSsÉÔ
sÉÉaÉsÉåsrÉÉ AÉWåûiÉ.
eÉåuWûÉ AÇkÉÉUÉiÉÔlÉ oÉÉWåûU mÉQûhÉå AÉmÉsrÉÉsÉÉ zÉYrÉ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ iÉåuWûÉ AÉmÉhÉ
SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïcÉÏ qÉSiÉ bÉåiÉÉå. SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïsÉÉ MükÉÏ MüÉrÉïUiÉ MüUÉrÉcÉå AÉÍhÉ
MükÉÏ lÉÉWûÏ, iÉå GwÉÏÇlÉÉ qÉÉWûÏiÉ AxÉiÉå. SÒxÉUÉ xÉÔrÉï AÉmÉsrÉÉzÉÏ xÉÇmÉMïü
xÉÉkÉhrÉÉxÉÉPûÏ uÉÉOû mÉÉWûiÉÉå AÉWåû. rÉÉmÉÑRåû AÉmÉhÉ SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïzÉÏ mÉUxmÉU xÉÇoÉÇkÉ
xÉÉkÉÉrÉsÉÉ xÉÑUuÉÉiÉ MüUÉrÉsÉÉ WûuÉÏ.
SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ zÉYiÉÏ lÉuÉÏlÉ xÉirÉÉÇlÉÉ xÉÉqÉÉåUå eÉÉrÉsÉÉ
AÉmÉsÉÏ qÉSiÉ MüUiÉÉiÉ. SÒxÉUÉ xÉÔrÉï mÉëaÉiÉ ¥ÉÉlÉÉcÉÉ x§ÉÉåiÉ AÉWåû. Wåû mÉëaÉiÉ ¥ÉÉlÉ
mÉëMüÉzÉ rÉÑaÉÉiÉ AÉuÉzrÉMü AxÉåsÉ.
qÉÉrÉlÉ sÉÉåMü
qÉÉrÉlÉ Wåû ÎZÉëxiÉmÉÔuÉï 2000 xÉÉsÉÉiÉ qÉkrÉ AqÉåËUMåüiÉ UÉWûhÉÉUå ZÉÔmÉ
mÉÑRûÉUsÉåsÉå sÉÉåMü WûÉåiÉå. iÉå aÉÍhÉiÉÉiÉ uÉ ZÉaÉÉåsÉzÉÉx§ÉÉiÉ ÌlÉwhÉÉiÉ WûÉåiÉå. irÉÉÇcrÉÉ
¥ÉÉlÉÉcrÉÉ AÉkÉÉUå irÉÉÇlÉÏ AlÉåMü ÌSlÉSÍzÉïMüÉ (calendar) oÉlÉÌuÉsrÉÉ. qÉÉrÉlÉ
ÌSlÉSÍzÉïMüÉ MåüuÉVû ÌSuÉxÉ, qÉÌWûlÉå, uÉwÉåï AÉÍhÉ qÉÉåPèûrÉÉ AuÉkÉÏcÉå MüÉsÉZÉÇQû
qÉÉåeÉÉrÉsÉÉ qÉSiÉ MüUiÉå AxÉå lÉÉWûÏ iÉU iÉÏ qÉlÉÑwrÉ mÉëÉhrÉÉcrÉÉ Ei¢üÉÇiÉÏcrÉÉ
ÌlÉUÌlÉUÉtrÉÉ AuÉxjÉÉ xÉÑ®É SzÉïÌuÉiÉå.
irÉÉÇcÉÏ sÉÉÇoÉ mÉssrÉÉcÉÏ (Long Count) ÌSlÉSÍzÉïMüÉ eÉÏ aÉëåaÉËUAlÉ
ÌSlÉSÍzÉïMåülÉÑxÉÉU 5126 uÉwÉÉïÇcÉÏ AÉWåû, 21 ÌQûxÉåÇoÉU 2012 sÉÉ xÉÇmÉiÉå AÉÍhÉ
lÉuÉÏlÉ xÉÑÃ WûÉåiÉå qWûhÉeÉå ÌiÉcÉÏ 12.19.19.17.19 mÉÉxÉÔlÉ iÉå 13.0.0.0.0.
AzÉÏ mÉÑlÉUïcÉlÉÉ WûÉåiÉå.

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

41

eÉåuWûÉ eÉåuWûÉ sÉÉÇoÉ mÉssrÉÉcÉÏ ÌSlÉSÍzÉïMüÉ xÉÇmÉiÉå, iÉåuWûÉ qÉÉhÉxÉÉcrÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü E³ÉiÉÏcÉÏ LMü AuÉxjÉÉ xÉÇmÉÔlÉ SÒxÉUÏ lÉuÉÏlÉ AuÉxjÉÉ xÉÑà WûÉåiÉå.
xÉuÉï xÉÉqÉÉlrÉ xÉqÉeÉ AÉWåû irÉÉmÉëqÉÉhÉå qÉÉrÉlÉ ÌSlÉSÍzÉïMåücÉÉ zÉåuÉOû eÉaÉÉcÉÉ AÇiÉ
SzÉïÌuÉiÉ lÉÉWûÏ. iÉÉå lÉuÉÏlÉ rÉÑaÉÉcÉÉ AÉUÇpÉ, LMü lÉuÉÉ zÉMüÉUÇpÉ xÉÑcÉuÉiÉÉå.
xÉkrÉÉ mÉëcÉÍsÉiÉ AxÉsÉåsrÉÉ aÉëåaÉËUAlÉ ÌSlÉSÍzÉïMåüiÉ AlÉåMü SÉåwÉ AÉWåûiÉ. irÉÉ
iÉÑsÉlÉålÉå qÉÉrÉlÉ ÌSlÉSÍzÉïMüÉ ZÉÔmÉ eÉÉxiÉ mÉëaÉiÉ AÉÍhÉ AcÉÔMü AÉWåûiÉ.
qÉÉrÉlÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ xÉÔrÉÉïcÉÏ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåiÉÏsÉ Mü¤ÉÉ, irÉÉcrÉÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ
MåüÇSìÌoÉÇSÕzÉÏ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcÉå qÉWû¨uÉ uÉ irÉÉcÉÏ uÉÉUÇuÉÉËUiÉÉ (TëüÏYuÉålxÉÏ) ½É
xÉuÉÉïÇcÉå ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉå. AxÉå qÉÉlÉsÉå eÉÉiÉå MüÐ, AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÌoÉÇSÕzÉÏ xÉUVû
UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcrÉÉ bÉOlÉåqÉÑVåû irÉÉÇcrÉÉ sÉÉÇoÉ mÉssrÉÉcrÉÉ ÌSlÉSÍzÉïMåücÉÏ 21 ÌQûxÉåÇoÉU
2012 UÉåeÉÏ mÉÑlÉUïcÉlÉÉ WûÉåiÉå AÉÍhÉ mÉ×juÉÏuÉUÏsÉ sÉÉåMüÉÇcrÉÉ eÉÏuÉlÉÉiÉ lÉuÉÏlÉ
AuÉxjÉåcÉÏ xÉÑUuÉÉiÉ xÉÔÍcÉiÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ iÉå mÉÑlWûÉ xÉÑà WûÉåiÉå. qÉÉrÉlÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ
ÌuɵÉÉxÉ WûÉåiÉÉ MüÐ EŠ oÉÑήqɨÉåzÉÏ LMüiÉÉlÉiÉÉ ÌMÇüuÉÉ xÉÑxÉÇuÉÉS AxÉÉWûÏ LMü
AjÉï AÉmÉsrÉÉ iÉÉUÉqÉÇQûVûÏrÉ MåüÇSìÉcrÉÉ xÉUVû UåwÉåiÉ rÉåhrÉÉcrÉÉ bÉOûlÉåiÉ AÍpÉmÉëåiÉ
AÉWåû.
M×üwhÉÉlÉÇS aÉÑÂeÉÏ xÉÉÇaÉiÉÉiÉ, ``¥ÉÉlÉ xÉÇmÉÉSlÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÉrÉlÉ qÉÇQûVûÏÇlÉÏ
AprÉÉxÉ AjÉuÉÉ xÉÇzÉÉåkÉlÉ MåüsÉå lÉuWûiÉå. ½É mÉ×juÉÏuÉU rÉåhrÉÉmÉÔuÉÏï xÉÑ®É irÉÉÇcrÉÉ
eÉuÉVû AxÉå ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉå. AÉmÉsrÉÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉeÉuÉVû AxÉsÉåsrÉÉ LMüÉ
iÉÉîrÉÉuÉÃlÉ iÉå AÉsÉå WûÉåiÉå.''
``qÉÉrÉlÉ sÉÉåMüÉÇlÉÏ mÉ×juÉÏuÉUcrÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ eÉuÉVûcÉå ¥ÉÉlÉ SåhrÉÉcÉÉ
mÉërÉ¦É MåüsÉÉ, mÉhÉ irÉÉiÉ MüÉåhÉÉsÉÉWûÏ UxÉ lÉuWûiÉÉ MüÐ irÉÉÇcrÉÉeÉuÉVû iÉåuÉRûÏ
mÉɧÉiÉÉWûÏ lÉuWûiÉÏ. irÉÉÇlÉÏ qÉÉlÉuÉÉcÉå SÒÈZÉ MüqÉÏ MüUhrÉÉxÉ qÉSiÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ
mÉërÉ¦É MåüsÉå. iÉå GwÉÏÇcrÉÉ xÉÇmÉMüÉïiÉ AxÉiÉ. GwÉÏÇlÉÏ irÉÉÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ aÉëWûÉuÉU mÉUiÉ
eÉÉrÉsÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå. irÉÉÇcrÉÉ AcÉÉlÉMü aÉÉrÉoÉ WûÉåhrÉÉÌuÉwÉrÉÏ AlÉåMü qÉÏqÉÉÇxÉÉ
AÉWåûiÉ. AÉmÉsrÉÉ pÉÉæÌiÉMü SåWûÉÇiÉ AuÉMüÉzÉrÉÉlÉÉÇiÉ oÉxÉÔlÉ iÉå ÌlÉbÉÔlÉ aÉåsÉå. MüÉWûÏ
MüÉVûÉlÉÇiÉU iÉå mÉ×juÉÏuÉU mÉUiÉ rÉåiÉÏsÉ.''

42

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

´ÉÏqÉiÉÏ xÉÉåsÉÑÇOíûÉ ÌMÇüaÉ, erÉÉ lrÉÑÎfÉsÉÇQû rÉåjÉÏsÉ mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüirÉÉï AÉWåûiÉ,
irÉÉÇlÉÉ LMüSÉ AlÉÑpÉuÉ AÉsÉÉ erÉÉqÉkrÉå qÉÉrÉlÉ ÌSlÉSÍzÉïMüÉ irÉÉÇcrÉÉzÉÏ oÉÉåsÉsÉÏ.
iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ MüÐ 21 ÌQûxÉåÇoÉU 2009 UÉåeÉÏ mÉ×juÉÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ mÉëpÉÉuÉ
¤Éå§ÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MüUåsÉ irÉÉlÉÇiÉU mÉÑRåû iÉrÉÉUÏ MüUÉrÉsÉÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ iÉÏlÉ uÉwÉÉïÇcÉÉ
MüÉVû ÍqÉVåûsÉ.
iÉÉUÉqÉÇQûVûÏrÉ cÉ¢ü
AÉmÉsÉÉ qÉkrÉuÉiÉÏï xÉÔrÉï, AsxÉÉrÉuÉlÉ AÉMüÉzÉaÉÇaÉåcrÉÉ MåÇüSìÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUiÉÉå.
LMü mÉëSͤÉhÉÉ mÉÔhÉï MüUhrÉÉxÉ irÉÉsÉÉ 225 SzÉsÉ¤É uÉwÉåï sÉÉaÉiÉÉiÉ.
AsxÉÉrÉuÉlÉcÉå iÉÉUÉqÉÇQûVûÏrÉ cÉ¢ü xÉÑ®É 2012 xÉÉsÉÏ xÉÇmÉiÉå AÉWåû AÉÍhÉ Wåû
AÌiÉzÉrÉ qÉWû¨uÉÉcÉå qÉÉlÉsÉå eÉÉiÉå.
xÉÉæU cÉ¢åü
xÉÔrÉÉïuÉUcÉå QûÉaÉ qWûhÉeÉå xÉÔrÉÉïcrÉÉ mÉ׸pÉÉaÉÉuÉUÏsÉ aÉëWûÉÇcrÉÉ AÉMüÉUûÉ LuÉRûÏ
aÉQûS ÌPûaÉVåû AÉWåûiÉ ÎeÉjÉå iÉÏuÉë cÉÑÇoÉMüÐrÉ WûÉsÉcÉÉsÉ WûÉåiÉ AxÉiÉå eÉÏ irÉÉ
pÉÉaÉÉcÉå iÉmÉqÉÉlÉ AÉÍhÉ iÉåeÉxuÉÏmÉhÉÉ MüqÉÏ MüUiÉå. xÉÔrÉÉïuÉUcÉå QûÉaÉ cÉ¢ü¢üqÉÉlÉå
EimÉ³É WûÉåiÉÉiÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉÉ MüÉsÉZÉÇQû AÇSÉeÉå AMüUÉ uÉwÉÉïÇcÉÉ AxÉiÉÉå. LMü
xÉÉæU cÉ¢ü AMüUÉ uÉwÉÉïÇcÉå AxÉiÉå.
xÉÉæU cÉ¢üÉqÉkrÉå WûÉåhÉÉîrÉÉ iÉÏuÉë cÉÑÇoÉMüÐrÉ WûÉsÉcÉÉsÉÏÇqÉÑVåû xÉÉæU AÉaÉÏ
pÉQûMüiÉÉiÉ. xÉÉæU AÉaÉÏcÉÉ pÉQûMüÉ WûÉ xÉÔrÉÉïcrÉÉ mÉ׸pÉÉaÉÉuÉUcÉÉ mÉëcÉÇQû xTüÉåOû
AxÉiÉÉå. irÉÉcÉÏ iÉÏuÉëiÉÉ LuÉRûÏ AxÉiÉå MüÐ irÉÉiÉÔlÉ EixÉÎeÉïiÉ WûÉåhÉÉUå ¤É ÌMüUhÉ
AÉÍhÉ AsOíûÉ uWûÉrÉÉåsÉåOû ÌMüUhÉ mÉ×juÉÏuÉU mÉÉåWûÉåcÉÔlÉ UåÌQûAÉå sÉWûUÏDzÉUå WûÉåhÉÉîrÉÉ
SVûhÉ uÉVûhÉÉiÉ AÉÍhÉ ÌuɱÑiÉç xÉÇMüsÉlÉ uÉ ÌuÉiÉUhÉ MåÇüSìÉiÉ ÌoÉbÉÉQû bÉQûuÉiÉÉiÉ.
cÉÉsÉÔ xÉÉæU cÉ¢ü 2012 crÉÉ xÉÑqÉÉUÉxÉ xÉÇmÉhÉå AmÉåͤÉiÉ AÉWåû. EmÉaÉëWûÉÇcrÉÉ
cÉÉsÉMüÉÇlÉÉ AÉÍhÉ AuÉMüÉzÉ qÉÉåWûÏqÉÉ AÉZÉhÉÉîrÉÉÇlÉÉ mÉÑRûÏsÉ xÉÉæU cÉ¢üÉ ÌuÉwÉrÉÏ
EiMÇüPûÉ AÉWå MüÉUhÉ AxÉå AmÉåͤÉiÉ AÉWåû MüÐ iÉå AmÉuÉÉSÉiqÉMü UÏirÉÉ uÉÉSVûÏ
AxÉåsÉ AÉÍhÉ irÉÉqÉÑVåû MüSÉÍcÉiÉ mÉ×juÉÏuÉU pÉÔMÇümÉ uÉ euÉÉsÉÉqÉÑZÉÏÇcÉå ESìåMü
WûÉåiÉÏsÉ AÉÍhÉ mÉÔU rÉåiÉÏsÉ.

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

43

mÉ×juÉÏuÉU mÉÉåWûÉåcÉhÉÉîrÉÉ xÉÉæU AÉaÉÏcrÉÉ FixÉeÉïlÉÉqÉkrÉå AÉmÉsrÉÉ
mÉËUuÉiÉïlÉÉsÉÉ mÉÉåwÉMü zÉYiÉÏ AxÉiÉÉiÉ. xÉuÉï aÉëWûÉÇlÉÉ rÉÉ oÉSsÉÉÇcÉå ¥ÉÉlÉ AÉWåû.
MÑÇüpÉ MüÉVû
erÉÉåÌiÉwÉ zÉÉx§ÉÉlÉÑxÉÉU xÉÔrÉï eÉåuWûÉ AuÉMüÉzÉÉiÉ pÉëqÉhÉ MüUiÉÉå iÉåuWûÉ iÉÉå oÉÉUÉ
lÉ¤É§É xÉqÉÔWûÉÇqÉkÉÔlÉ eÉÉiÉÉå erÉÉÇlÉÉ UÉzÉÏcÉ¢ü qWûhÉiÉÉiÉ. AxÉå qWûhÉiÉÉiÉ MüÐ xÉkrÉÉ
AÉmÉhÉ qÉÏlÉ UÉzÉÏqÉkÉÔlÉ eÉÉiÉÉå AÉWûÉåiÉ AÉÍhÉ sÉuÉMüUcÉ AÉmÉhÉ MÑÇüpÉ UÉzÉÏiÉ
mÉëuÉåzÉ Müà AxÉå AmÉåͤÉiÉ AÉWåû. Wåû qÉWû¨uÉÉcÉå qÉÉlÉsÉå eÉÉiÉå MüÉUhÉ MÑÇüpÉ
MüÉVûÉMüQåû xÉÑuÉhÉï rÉÑaÉÉcÉå xÉqÉÉlÉÉjÉÏï qWûhÉÔlÉ mÉÉÌWûsÉå eÉÉiÉå.
mÉhÉ MÑÇüpÉ UÉzÉÏiÉÏsÉ mÉëuÉåzÉÉcÉÏ AcÉÔMü iÉÉUÏZÉ qÉÉWûÏiÉ lÉÉWûÏ. MüÉWûÏ eÉhÉ
qWûhÉiÉÉiÉ AÉmÉhÉ ÌiÉjÉå AaÉÉåSUcÉ mÉÉåcÉsÉÉå AÉWûÉåiÉ, iÉU MüÉWûÏ eÉhÉ qWûhÉiÉÉiÉ MüÐ
AÉmÉhÉ 360 uÉwÉÉïÇlÉÇiÉU MÑÇüpÉ UÉzÉÏiÉ mÉëuÉåzÉ MüÃ.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ qWûhÉiÉå, ``AÉmÉhÉ MÑÇüpÉ MüÉVûÉiÉ AaÉÉåSUcÉ mÉëuÉåzÉ MåüsÉåsÉÉ AÉWåû
AÉÍhÉ xÉkrÉÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ MÑÇüpÉ UÉzÉÏMüQÕûlÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûiÉ AÉWåûiÉ erÉÉ ÌlÉVûxÉU
mÉÉÇRûîrÉÉ UÇaÉÉcrÉÉ AÉWåûiÉ. MÑÇüpÉ UÉxÉ qWûhÉiÉå MüÐ mÉ×juÉÏlÉå ÌiÉcrÉÉqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ
MåüsrÉÉqÉÑVåû sÉÉåMüÉÇqÉkrÉå ZÉÔmÉ aÉÉåÇkÉVû qÉÉeÉåsÉ erÉÉcÉÏ irÉÉÇlÉÉ AÍkÉMü mÉëMüÉzÉ
zÉÉåwÉÔlÉ brÉÉrÉsÉÉ uÉ irÉÉÇcrÉÉ AÉiqrÉÉcrÉÉ eÉuÉVû sÉuÉMüU eÉÉrÉsÉÉ qÉSiÉ WûÉåDsÉ.''
M×üwhÉÉlÉÇS aÉÑÂeÉÏ qWûhÉiÉÉiÉ, ``mÉëirÉåMü lÉ¤É§É xÉqÉÔWû Wåû zÉYiÉϤÉå§É AÉWåû
erÉÉcÉÉ AÉmÉsrÉÉuÉU mÉëpÉÉuÉ mÉQûiÉÉå. MÑÇüpÉ UÉzÉÏiÉ mÉëuÉåzÉÉcÉÉ qÉÑZrÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉ
AÉWåû MüÐ irÉÉqÉÑVåû qÉÉhÉxÉÉÇcÉÉ ZÉUÉ xuÉpÉÉuÉ ETüÉVÕûlÉ uÉU rÉåiÉÉå eÉåhÉåMüÂlÉ iÉå
irÉÉsÉÉ xÉÉqÉÉåUå eÉÉFlÉ rÉÉåarÉ UÏiÉÏlÉå WûÉiÉÉVÕû zÉMüiÉÏsÉ. mÉÔuÉÉïrÉÑwrÉÉiÉ MåüsÉåsrÉÉ
MüÉWûÏ cÉÑMüÉ xÉÑ®É iÉÉåÇQû uÉU MüÉRûiÉÏsÉ. AÉmÉsrÉÉ cÉÑMüÉ qÉÉlrÉ MüUhrÉÉcÉÏ WûÏ LMü
xÉÇkÉÏ irÉÉÇlÉÉ ÍqÉVåûsÉ.''
iÉå mÉÑRåû qWûhÉÉsÉå, ``mÉëirÉåMü UÉzÉÏiÉ xÉuÉï oÉÉUÉ mÉëMüÉUcrÉÉ zÉYiÉÏ AxÉiÉÉiÉ
AÉÍhÉ ÌiÉcÉÏ xuÉiÉÈcÉÏ AzÉÏ ÌuÉzÉåwÉ zÉYiÉÏ AxÉiÉå. AÉmÉhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå
mÉëuÉåzÉ MüUÏiÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû, mÉËUuÉiÉïlÉÉxÉÉPûÏ AÉuÉzrÉMü AzÉÉ zÉYiÉÏ eÉÉaÉ×iÉ
MåüsrÉÉ eÉÉiÉ AÉWåûiÉ. irÉÉqÉÑVåû xÉÑuÉÉÌWûlÉÏsÉÉ ÌlÉVûxÉU zÉYiÉÏ ÌSxÉsrÉÉ. uÉÉxiÉÌuÉMü

44

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

rÉÉ zÉYiÉÏ MüÉåhÉiÉÏWûÏ UÉxÉ mÉëxÉ×iÉ Müà zÉMüsÉÏ AxÉiÉÏ. TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûcrÉÉ
mÉëpÉÉuÉÉcrÉÉ iÉÑsÉlÉåqÉkrÉå MÑÇüpÉ UÉzÉÏcÉÉ mÉëpÉÉuÉ MüqÉÏ AxÉiÉÉå.''
zÉÔqÉlÉ AlÉÑlÉÉS
eÉåuWûÉ eÉÉaÉÌiÉMü ÌuɱÑiÉç cÉÑÇoÉMüÐrÉ sÉWûUÏ mÉ×juÉÏcÉÉ mÉ׸pÉÉaÉ uÉ uÉÉiÉÉuÉUhÉÉcÉÉ
uÉUcÉÉ pÉÉaÉ ½ÉqÉkÉÏsÉ eÉÉaÉåiÉÔlÉ eÉÉiÉÉiÉ iÉåuWûÉ irÉÉ LMüÉ ÌuÉÍzɹ uÉÉUÇuÉÉËUiÉålÉå
(TëüÏYuÉålxÉÏ) ÌlÉlÉÉS EimÉ³É MüUiÉÉiÉ. rÉÉsÉÉ zÉÔqÉlÉ AlÉÑlÉÉS AxÉå qWûhÉiÉÉiÉ.
xÉWûxÉÉ LMüÉ xÉåMÇüSÉsÉÉ 7.8 cÉ¢åü rÉÉ uÉÉUÇuÉÉËUiÉålÉå iÉå EimÉ³É WûÉåiÉÉiÉ. WûÏ
uÉÉUÇuÉÉËUiÉÉ ÌlÉUÌlÉUÉtrÉÉ ÌPûMüÉhÉÏ, ÌlÉUÉtrÉÉ mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ ÍpÉ³É AxÉÔ zÉMüiÉå.
WûÉ AlÉÑlÉÉS xÉÉqÉÉlrÉmÉhÉå mÉ×juÉÏcrÉÉ ¾ûSrÉÉcÉå xmÉÇSlÉ qWûhÉÔlÉ AÉåVûZÉsÉÉ
eÉÉiÉÉå.
eÉåuWûÉ oÉɽ AuÉMüÉzÉÉiÉ uÉÉRûÏuÉ MüÉVû UÉWûhÉÉîrÉÉ AuÉMüÉzÉ rÉɧÉÏÇlÉÉ §ÉÉxÉ
WûÉåF sÉÉaÉsÉÉ uÉ uÉÉOû cÉÑMüsrÉÉcÉÏ pÉÉuÉlÉÉ WûÉåF sÉÉaÉsÉÏ iÉåuWûÉ zÉÔqÉlÉ AlÉÑlÉÉSÉcÉå
qÉWû¨uÉ mÉëMüÉzÉÉiÉ AÉsÉå. eÉåuWûÉ M×ü̧ÉqÉ UÏirÉÉ zÉÔqÉlÉ sÉWûUÏ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUhÉÉUå
EmÉMüUhÉ AuÉMüÉzÉrÉÉlÉÉiÉ oÉxÉÌuÉhrÉÉiÉ AÉsÉå iÉåuWûÉ AuÉMüÉzÉ xÉTüUÏcÉÉ §ÉÉxÉ
lÉÉWûÏxÉÉ fÉÉsÉÉ.
(www.luxevivant.com/index.asp?PageAction=Custom&ID=68)

AzÉÉ UÏiÉÏlÉå xÉÉqÉÉlrÉ eÉÏuÉlÉ eÉaÉhrÉÉxÉÉPûÏ zÉÔqÉlÉ sÉWûUÏ eÉÂUÏ AÉWåûiÉ.
AsÉÏMüQûcÉÏ qÉÉåeÉqÉÉmÉå AxÉå SzÉïÌuÉiÉÉiÉ MüÐ zÉÔqÉlÉ AlÉÑlÉÉS xÉåMÇüSÉsÉÉ 11
cÉ¢åü CiÉMüÉ uÉÉRûsÉÉ AÉWåû.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏcrÉÉ qWûhÉhrÉÉlÉÑxÉÉU, xÉkrÉÉ zÉÔqÉlÉ AlÉÑlÉÉS 11.34 WûOïèûfÉ CiÉMüÉ
AÉWåû. xÉÇ¢üqÉhÉMüÉVûÉcrÉÉ zÉåuÉOûÏ qWûhÉeÉå 2018 xÉÉsÉÏ iÉÉå WûVÒûWûVÕû 15 WûOïèûfÉ
mÉrÉïÇiÉ uÉÉRûhrÉÉcÉÏ AmÉå¤ÉÉ AÉWåû. rÉÉ uÉÉUÇuÉÉËUiÉåcrÉÉ mÉɵÉïpÉÔqÉÏuÉU AÉmÉsrÉÉiÉÏsÉ
lÉMüÉUÉiqÉMüiÉÉ ÌOûMÔü zÉMühÉÉU lÉÉWûÏ. xÉÑuÉhÉïrÉÑaÉÉcrÉÉ AirÉÑŠ OûmmrÉÉuÉU zÉÔqÉlÉ
AlÉÑlÉÉS xÉuÉÉïÍkÉMü qWûhÉeÉå 22.82 WûOïèûfÉ WûÏ mÉÉiÉVûÏ aÉÉPåûsÉ.
iÉÏ qWûhÉiÉå, eÉåuWûÉ mÉ×juÉÏcrÉÉ ¾ûSrÉÉcÉÏ xmÉÇSlÉå uÉÉRûiÉÉiÉ iÉåuWûÉ irÉÉcÉÏ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

45

SQûmÉsÉåsrÉÉ lÉMüÉUÉiqÉMüiÉåsÉÉ oÉÉWåûU MüÉRûhrÉÉiÉ qÉSiÉ WûÉåiÉå. irÉÉlÉÇiÉU qÉÉ§É irÉÉ
urÉYiÉÏsÉÉ lÉMüÉUÉiqÉMüiÉåsÉÉ xÉÉqÉÉåUå eÉÉuÉå sÉÉaÉiÉå. uÉÉRûsÉåsÉÏ uÉÉUÇuÉÉËUiÉÉ,
mÉëMüÉzÉÉcÉÉ AÉuÉÉeÉ LåMührÉÉxÉ AÉÍhÉ irÉÉcrÉÉ uÉÉUÇuÉÉËUiÉåzÉÏ eÉÑVûuÉÔlÉ bÉåhrÉÉxÉ
iÉxÉåcÉ EŠ mÉëÉhÉ zÉYiÉÏzÉÏ eÉÑVûuÉÔlÉ bÉåhrÉÉxÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉɽ MüUiÉå. rÉÉqÉÑVåû
SÒxÉîrÉÉ xÉÔrÉÉïMüQÕûlÉ jÉåOû mÉëÉhÉ zÉYiÉÏ ÍqÉVûÌuÉhrÉÉxÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ qÉSiÉ WûÉåiÉå.
pÉÉMüÐiÉå
lÉÊxOíûÉQåûqÉxÉ, qÉåUÍsÉlÉ S uÉÉDsQû AÉÍhÉ qÉSU ÍzÉmOûlÉ rÉÉÇcrÉÉxÉÉUZÉå MüÉWûÏ
qÉÉåeÉMåü Sì¹å uÉ pÉÌuÉwrÉuÉå¨Éå WûÉåFlÉ aÉåsÉå erÉÉÇlÉÏ MüÉWûÏ qÉWû¨uÉÉcrÉÉ eÉÉaÉÌiÉMü
bÉOûlÉÉ oÉîrÉÉmÉæMüÐ iÉÇiÉÉåiÉÇiÉ uÉiÉïÌuÉsrÉÉ AÉWåûiÉ, irÉÉÇlÉÏ xÉÑ®É 2012 xÉÉsÉÉcrÉÉ
qÉÉlÉÉlÉå WûÉåhÉÉîrÉÉ qÉÉåPèû rÉÉ oÉSsÉÉÇoɬsÉ oÉÉåsÉÔlÉ Påû uÉsÉå AÉWåû. cÉÉrÉlÉÏeÉ C- ÍcÉÇaÉ
ÌMÇüuÉÉ `S oÉÑMü BTü cÉåÇeÉåxÉ' AÉÍhÉ oÉÉrÉoÉsÉ rÉÉ xÉÉUZÉÏ mÉÑxiÉMåü AzÉÉ
eÉÉaÉÌiÉMü bÉOûlÉÉÇoɬsÉ pÉÉMüÐiÉå MüUiÉÉiÉ.
AxÉÉ LMü AÉkÉÑÌlÉMü pÉÌuÉwrÉuÉå¨ÉÉ AÉWåû erÉÉlÉå zÉÉx§É¥ÉÉÇlÉÉ xÉÑ®É cÉ¢üÉuÉÔlÉ
OûÉMüsÉå AÉWåû. Wåû LMü aÉÑÇiÉÉaÉÑÇiÉÏcÉå xÉÇaÉhÉMü iÉǧɥÉÉlÉ AÉWåû eÉå sÉÉZÉÉå NûÉåšÉ
AÉ¥ÉÉuÉsÉÏÇcrÉÉ (program) qÉSiÉÏlÉå CÇOûUlÉåOûcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ sÉÉåMüÉÇcrÉÉ
xÉÇpÉÉwÉhÉÉcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ aÉÉåVûÉ MüUiÉå. rÉÉcÉÉ qÉÔVû E¬åzÉ ½É qÉÉÌWûiÉÏcÉå ÌuÉzsÉåwÉhÉ
MüÃlÉ, qÉÉhÉxÉÉÇcrÉÉ xÉÉqÉÔÌWûMü ÌuÉcÉÉUkÉÉUåcrÉÉ MüsÉÉxÉÇoÉÇkÉÏ AlÉÑqÉÉlÉ oÉÉÇkÉhÉå WûÉ
WûÉåiÉÉ, eÉåhÉåMüÂlÉ xOûÊMü qÉÉMåïüOûcrÉÉ MüsÉÉxÉÇoÉÇkÉÏ MüÉWûÏ xÉÑaÉÉuÉÉ sÉÉaÉÔ zÉMåüsÉ.
eÉUÏ AjÉï ÌuɵÉÉxÉÇoÉÇkÉÏ pÉÉMüÐiÉå uÉiÉïÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ rÉÉ iÉǧɥÉÉlÉÉcÉÏ UcÉlÉÉ
MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ AxÉsÉÏ iÉUÏ irÉÉcÉÉ uÉÉmÉU MüUhÉÉîrÉÉÇcrÉÉ sɤÉÉiÉ AÉsÉå MüÐ
irÉɲÉUå sÉÉåMüÉÇqÉkrÉå pÉÉuÉÌlÉMü ZÉVûoÉVû qÉÉeÉÔ zÉMåüsÉ AzÉÉ pÉÌuÉwrÉÉiÉÏsÉ bÉOûlÉÉ
xÉÑ®É uÉiÉïÌuÉsrÉÉ eÉÉiÉ WûÉåirÉÉ. MüxÉå MüÉåhÉ eÉÉhÉå mÉhÉ pÉÌuÉwrÉÉiÉ bÉQûhÉÉîrÉÉ
xÉÇWûÉUMü bÉOûlÉÉÇcÉÏ sÉÉåMüÉÇlÉÉ xÉÉqÉÔÌWûMü UÏirÉÉ eÉÉhÉÏuÉ WûÉåiÉå AÉWåû.
½É xÉÇaÉhÉMü iÉǧɥÉÉlÉÉlÉå MåüsÉåsrÉÉ MüÉWûÏ pÉÉMüÐiÉÉÇqÉkrÉå 2001 crÉÉ xÉmOåÇûoÉU
qÉkÉsÉÉ lrÉÔrÉÊMïücrÉÉ eÉÑtrÉÉ qÉlÉÉåîrÉÉÇuÉUcÉÉ (ÎOèuÉlÉ OûÊuÉU) WûssÉÉ (eÉÔlÉ 2001
qÉkrÉå Wåû pÉÉMüÐiÉ MåüsÉå aÉåsÉå), 2004 xÉÉsÉÉiÉÏsÉ xÉÑlÉÉqÉÏ, uÉÊÍzÉÇaOûlÉuÉU

46

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

fÉÉsÉåsÉÉ KljÉëæYxÉcÉÉ WûssÉÉ AÉÍhÉ CiÉU AlÉåMü pÉÉMüÐiÉå AÉWåûiÉ.
irÉÉcÉÏ mÉÑRûÏsÉ pÉÉMüÐiÉå AzÉÏ AÉWåûiÉ. 2008 ÌMÇüuÉÉ 2009 qÉkrÉå AhÉÑrÉÑ®
ÌMÇüuÉÉ iÉixÉqÉ rÉÑ® WûÉåDsÉ AÉÍhÉ irÉÉlÉÇiÉU pÉrÉÇMüU AÉmɨÉÏÇcÉÏ qÉÉÍsÉMüÉ AÉåRûuÉåsÉ
eÉÏ 2012 xÉÉsÉÉcrÉÉ AÇiÉÏ LZÉÉ±É eÉÉaÉÌiÉMü bÉOûlÉåcrÉÉ ÃmÉÉiÉ MüVûxÉ aÉÉPåûsÉ.
( urbansurvival.com/simplebots.htm ).
2012 xÉÉsÉÉlÉÇiÉUcÉå eÉÏuÉlÉ
AÉmÉsrÉÉeÉuÉVû xÉuÉï qÉÉÌWûiÉÏ EmÉsÉokÉ AxÉÔlÉxÉÑ®É xÉlÉç 2012 lÉÇiÉU eÉÏuÉlÉ
MüxÉå AxÉåsÉ irÉÉcÉÏ MüsmÉlÉÉ MüUhÉå MüPûÏhÉ AÉWåû. CjÉå AÉqWûÏ AÉhÉZÉÏ jÉÉåQåû
iÉmÉzÉÏsÉ AÉÍhÉ AlÉÑpÉuÉ SåiÉ AÉWûÉåiÉ erÉÉÇcÉÏ MüSÉÍcÉiÉ irÉÉ ÌSzÉålÉå uÉÉOûcÉÉsÉÏiÉ
qÉSiÉ WûÉåDsÉ.
2012 xÉÉsÉÉiÉÏsÉ AÉmɨÉÏÇqÉkÉÔlÉ eÉå sÉÉåMü uÉÉcÉiÉÏsÉ irÉÉÇcÉÏ ÌuÉpÉÉaÉhÉÏ,
erÉÉÇlÉÏ oÉSsÉÉrÉsÉÉ xÉÑUuÉÉiÉ MåüsÉÏ AÉWåû iÉå AÉÍhÉ erÉÉÇlÉÏ iÉxÉå MåüsÉå lÉÉWûÏ iÉå
AzÉÉ SÉålÉ aÉOûÉÇiÉ MüUiÉÉ rÉåDsÉ. irÉÉÇlÉÉ bÉQûhÉÉUå uÉÉxiÉuÉÉcÉå SzÉïlÉ xÉÇmÉÔhÉïmÉhÉå
irÉÉÇcrÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AuÉxjÉåuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ UÉWûÏsÉ.
M×üwhÉÉlÉÇS aÉÑÂeÉÏ qWûhÉiÉÉiÉ, ``GwÉÏ AÉÍhÉ xÉÔ¤qÉ sÉÉåMüÉiÉ UÉWûhÉÉUå rÉÉåaÉÏ
qÉWûÉiqÉå AÉmÉsrÉÉzÉÏ xÉÇmÉMïü xÉÉkÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ SåiÉÏsÉ. AÉmÉsrÉÉsÉÉ
irÉÉÇcrÉÉ oÉUÉåoÉU xÉÇoÉÇkÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUÉuÉÉ sÉÉaÉåsÉ eÉåhÉåMüÂlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ irÉÉÇcÉå
qÉÉaÉïSzÉïlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåF zÉMåüsÉ. 2012 xÉÉsÉÉiÉ AzÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉcÉÏ ÌlÉiÉÉÇiÉ
AÉuÉzrÉMüiÉÉ AÉWåû. rÉÉcÉ MüÉUhÉÉqÉÑVåû AÉmÉhÉ AÉiÉÉmÉÉxÉÔlÉcÉ eÉÉxiÉ MüÉVûmÉrÉïÇiÉ
krÉÉlÉ MåüsÉå mÉÉÌWûeÉå AÉÍhÉ mÉëMüÉzÉÉzÉÏ oÉÉåsÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUhÉå xÉÑà PåûuÉsÉå
mÉÉÌWûeÉå.''
kÉëÑuÉÉÇcÉå xjÉsÉÉÇiÉU AÉÍhÉ CiÉU pÉÉæaÉÉåÍsÉMü oÉSsÉ Wåû mÉËUuÉiÉïlÉÉcÉÏ urÉÉmiÉÏ
AÉÍhÉ mÉËUuÉÌiÉïiÉ sÉÉåMüÉÇcÉÏ xÉÇZrÉÉ rÉÉuÉÂlÉ PûUiÉå. ÌuÉeÉåcÉÏ EmÉsÉokÉiÉÉ xÉÑ®É
eÉÉaÉÌiÉMü mÉËUuÉiÉïlÉÉcrÉÉ urÉÉmiÉÏuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ AÉWåû.
sÉÉåMü zÉÉMüÉWûÉUÏ oÉlÉiÉÏsÉ. irÉÉqÉÑVåû A³ÉÉxÉÉPûÏ mÉëÉhrÉÉÇcÉÏ WûirÉÉ jÉÉÇoÉåsÉ.

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

47

sÉÉåMü mÉrÉÉïuÉUhÉÉsÉÉ WûÉlÉÏ mÉÉåcÉuÉhÉÉUå msÉÉÎxOûMü xÉÉUZÉå M×ü̧ÉqÉ xÉÉÌWûirÉ uÉÉmÉUhÉå
oÉÇS MüUiÉÏsÉ. iÉå MüÉmÉxÉÉ xÉÉUZrÉÉ lÉæxÉÌaÉïMü xÉÉÌWûirÉÉMüQåû uÉVûiÉÏsÉ. qÉÌSUÉ
xÉåuÉlÉ oÉÇS WûÉåDsÉ.
eÉå sÉÉåMü AeÉÔlÉWûÏ A³ÉÉuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ AxÉiÉÏsÉ iÉå xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ AÉÍhÉ
̲iÉÏrÉ xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ AÍkÉMü mÉëÉhÉzÉYiÉÏ brÉÉrÉsÉÉ ÍzÉMüiÉÏsÉ. jÉÉåQèûrÉÉ
MüÉsÉÉuÉkÉÏiÉcÉ iÉå xÉÇmÉÔhÉïmÉhÉå mÉëÉhÉzÉYiÉÏuÉU eÉaÉÉrÉsÉÉ sÉÉaÉiÉÏsÉ.
xÉuÉï qÉÉhÉxÉå ÌlÉUÉåaÉÏ AxÉiÉÏsÉ. irÉÉÇcÉå SåWû mÉëqÉÉhÉoÉ® AÉMüÉUÉcÉå AxÉiÉÏsÉ.
MüÉåhÉÏWûÏ AÌiÉ oÉÉUÏMü ÌMÇüuÉÉ sÉ›û lÉxÉåsÉ. ÌuÉeÉåcÉÏ eÉÉaÉÉ lÉuÉÏlÉ mÉëMüÉUcÉÏ FeÉÉï
bÉåDsÉ, eÉÏ uÉÉiÉÉuÉUhÉÉiÉÔlÉ zÉÉåwÉÔlÉ bÉåiÉÉ rÉåDsÉ. mÉëirÉåMü MÑüOÒÇûoÉÉMüQåû AqÉrÉÉïS
AÉÍhÉ ÌuÉlÉÉqÉÔsrÉ FeÉåïcÉÉ irÉÉÇcÉÉ xuÉiÉÈcÉÉ x§ÉÉåiÉ AxÉåsÉ AÉÍhÉ qÉkrÉuÉiÉÏï FeÉÉï
ÌuÉiÉUhÉMåÇüSìÉcÉÏ aÉUeÉ EUhÉÉU lÉÉWûÏ.
AÍkÉMü AlÉÑpÉuɤÉqÉ AzÉÉ lÉuÉÏlÉ mÉëeÉÉiÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåiÉÏsÉ erÉÉÇcrÉÉ
eÉÉÍhÉuÉåcÉÉ xiÉU EŠ AxÉåsÉ. xÉÉkrÉÉ SaÉQûÉsÉÉ xÉÑ®É EŠ MÇümÉlÉå AxÉiÉÏsÉ.
mÉ×juÉÏuÉUcÉÏ mÉëirÉåMü aÉÉå¹, mÉëirÉåMü AhÉÔ AÍkÉMü mÉëMüÉzÉ zÉÉåwÉÔlÉ bÉåDsÉ AÉÍhÉ
SæuÉÏ mÉëMüÉzÉÉlÉå cÉqÉMåüsÉ. AÉmÉhÉ LMüÉ lÉuÉÏlÉ cÉæiÉlrÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ Müà eÉå mÉëåqÉÉcrÉÉ
mÉÉrÉÉuÉU EpÉå AxÉåsÉ.
ÌuÉsɤÉhÉ SعÉÇiÉ AÉÍhÉ AlÉÑpÉuÉÉÇxÉÉPûÏ mÉëÍxÉ® AxÉsÉåsrÉÉ LMüÉ xÉÉÍkÉMåüsÉÉ
LMü xÉÑxmɹ xuÉmlÉ mÉQûsÉå. irÉÉiÉ ÌiÉsÉÉ ÌSxÉsÉå MüÐ iÉÏlÉ ÌSuÉxÉ AÇkÉÉU WûÉåiÉÉ
AÉÍhÉ xÉuÉï§É AÇSÉkÉÑÇSÏ qÉÉeÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. sÉÉåMü xÉæUÉuÉæUÉ mÉVûiÉ WûÉåiÉå AÉÍhÉ cÉsÉlÉÏ
lÉÉåOûÉ AÉeÉÑoÉÉeÉÔsÉÉ EQûiÉ WûÉåirÉÉ AÉÍhÉ MüÉåhÉÉsÉÉWûÏ irÉÉÇcrÉÉiÉ UxÉ lÉuWûiÉÉ.
xuÉmlÉÉiÉ ÌiÉsÉÉ eÉÉhÉÏuÉ fÉÉsÉÏ MüÐ mÉ×juÉÏlÉå lÉÑMüiÉÉcÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ
MåüsÉÉ WûÉåiÉÉ.
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏ rÉÉ AÉqÉcrÉÉ mÉëuÉÉÌWûMåüsÉÉ (cÉälÉsÉ) 2018 xÉÉsÉÉiÉ bÉQûhÉÉîrÉÉ
bÉOûlÉÉÇoɬsÉ ZÉÉsÉÏsÉ SعÉÇiÉ fÉÉsÉÉ.
``xÉaÉVåû krÉÉlÉxÉÉkÉMü krÉÉlÉ MüUÏiÉ AÉWåûiÉ. oÉÉMüÐcÉå ÌMÇücÉÉVûiÉ AÉWåûiÉ.
oÉÉWåûU mÉëcÉÇQû pÉÏiÉÏcÉå xÉÉqÉëÉerÉ AÉÍhÉ AÇSÉkÉÑÇSÏ qÉÉeÉsÉåsÉÏ AÉWå, mÉUÇiÉÑ xÉÉkÉMü

48

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

irÉÉqÉÑVåû ÌuÉcÉÍsÉiÉ fÉÉsÉåsÉå lÉÉWûÏiÉ. xÉÉkÉMüÉÇlÉÏ xuÉiÉÈsÉÉ pÉUmÉÔU zÉÑpÉë mÉëMüÉzÉÉlÉå
pÉÃlÉ bÉåiÉsÉå AÉWåû. oÉÉWåûU kÉUhÉÏMÇümÉ WûÉåiÉ AÉWåûiÉ. xÉÉkÉlÉÉ MüUhÉÉUå xÉuÉï eÉhÉ
xÉimÉÉ§É AÉÍhÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü SØwšÉ mÉëaÉiÉ fÉÉsÉåsÉå AÉWåûiÉ.''
``rÉÉiÉlÉÉ pÉÉåaÉhÉÉîrÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ xÉɽ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ iÉå irÉÉÇcrÉÉMüQåû mÉÑwMüVû
mÉëMüÉzÉ mÉëuÉÉÌWûiÉ MüUÏiÉ AÉWåûiÉ. ÎeÉcÉå mÉËUuÉiÉïlÉ fÉÉsÉåsÉå lÉÉWûÏ AzÉÏ eÉaÉÉcÉÏ
AÇSÉeÉå 80% sÉÉåMüxÉÇZrÉÉ ½É eÉÉaÉåcrÉÉ oÉÉWåûU AÉWåû.''
``irÉÉlÉÇiÉU pÉaÉuÉÉlÉ MüsMüÏ eÉå eÉaÉSèaÉÑ AÉWåûiÉ iÉå AzÉÉ eÉÉaÉÏ AuÉiÉUiÉÉiÉ
ÎeÉjÉå sÉÉåMü krÉÉlÉ MüUÏiÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ mÉëirÉåMüÉsÉÉ iÉÏlÉ ÌSuÉxÉ krÉÉlÉ MüUÉrÉsÉÉ
xÉÉÇaÉiÉÉiÉ. iÉå qWûhÉiÉÉiÉ, `AÉmÉhÉ mÉÑwMüVû mÉëMüÉzÉ kÉÉUhÉ MüÃrÉÉ AÉÍhÉ ½É
MüÉsÉÉuÉkÉÏqÉkrÉå AÉmÉhÉ mÉëÉhÉzÉYiÉÏuÉU eÉaÉÔrÉÉ. oÉÉWåûU AxÉsÉåsÉå oÉUåcÉxÉå sÉÉåMü
qÉUiÉÏsÉ AÉÍhÉ mÉÑRûÏsÉ mÉËUuÉiÉïlÉÉxÉÉPûÏ xÉÉiÉ mÉ×juÉÏaÉÉåsÉÉÇuÉU irÉÉÇcÉå xjÉsÉÉÇiÉU
MüUhrÉÉiÉ rÉåDsÉ.'
``xÉuÉï SåuÉ AÉÍhÉ SåuÉiÉÉ ZÉÉsÉÏ mÉ×juÉÏuÉU AuÉiÉUiÉ AÉWåûiÉ. iÉå xÉÉålÉåUÏ
mÉëMüÉzÉÉcÉÉ LMü aÉÉåsÉ ZÉÉsÉÏ AÉhÉiÉ AÉWåûiÉ. irÉÉlÉÇiÉU qÉWûÉuÉiÉÉU (ZÉÉsÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ
mÉÉWûÉ) mÉåÎlxÉsÉcrÉÉ AÉMüÉUÉcÉå EmÉMüUhÉ mÉëirÉåMüÉcrÉÉ zÉUÏUÉuÉU sÉÉuÉiÉÉiÉ eÉå
irÉÉÇlÉÉ cÉÉÇaÉsÉå aÉÑhÉ MüÉrÉqÉ UÉZÉhrÉÉiÉ qÉSiÉ MüUiÉå. xÉÔrÉÉïmÉÉxÉÔlÉ jÉåOû mÉëÉhÉzÉYiÉÏ
ÍqÉVûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ iÉå qÉSiÉ MüUiÉå. CiÉUÉÇlÉÉ xÉɽ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ SÒÍqÉïVû ¥ÉÉlÉ
pÉÔiÉsÉÉuÉU AÉhÉhrÉÉxÉÉPûÏWûÏ iÉå qÉSiÉ MüUiÉå.''
``½É mÉåÎlxÉsÉ xÉÉUZrÉÉ ÌSxÉhÉÉîrÉÉ EmÉMüUhÉÉqÉÑVåû xÉuÉï sÉÉåMü xÉÉUZrÉÉ
AÉMüÉUÉcÉå uÉ uÉeÉlÉÉcÉå WûÉåiÉÏsÉ. xÉuÉï eÉhÉ ÌSxÉÉrÉsÉÉWûÏ SåZÉhÉå AxÉiÉÏsÉ.''
qÉWûÉuÉiÉÉU
eÉaÉSèaÉÑÂ, eÉå qÉæ§ÉårÉ, pÉaÉuÉÉlÉ MüsMüÏ C. lÉÉuÉÉÇlÉÏ AÉåVûZÉsÉå eÉÉiÉÉiÉ iÉå
qÉÉlÉuÉiÉåsÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ lÉuÉ rÉÑaÉÉcrÉÉ xÉÇ¢üqÉhÉ MüÉVûÉiÉ mÉ×juÉÏuÉU
rÉåiÉÉiÉ. LMüSÉ MüÉ xÉÇ¢üqÉhÉ mÉÔhÉï fÉÉsÉå AÉÍhÉ AÉmÉhÉ mÉëMüÉzÉrÉÑaÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MåüsÉÉ
MüÐ iÉSlÉÇiÉU GwÉÏ mÉ×juÉÏuÉUÏsÉ eÉÏuÉlÉ qÉWûÉÌuÉwhÉÔcÉå AuÉiÉÉU AxÉsÉåsrÉÉ
qÉWûÉuÉiÉÉUÉÇcrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉlÉÑxÉÉU cÉÉsÉuÉiÉÏsÉ. mÉÉͶÉqÉÉirÉ pÉÌuÉwrÉuÉå¨ÉÉ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

49

lÉÊxOíûÉQûqÉxÉsÉÉ qÉWûÉuÉiÉÉUÉÇoɬsÉ qÉÉWûÏiÉ WûÉåiÉå. iÉÉå irÉÉÇlÉÉ ÌMüUhÉ qWûhÉiÉ AxÉå.
qÉWûÉuÉiÉÉUÉÇlÉÏ mÉ×juÉÏuÉU eÉlqÉ bÉåiÉsÉÉ AÉWåû AÉÍhÉ iÉå mÉëMüOû WûÉåhrÉÉcrÉÉ
iÉrÉÉUÏiÉ AÉÍhÉ mÉëiÉϤÉåiÉ AÉWåûiÉ.
AÉmÉsÉÏ ÌlÉrÉiÉÏ
½É mÉÑxiÉMüÉiÉÏsÉ oÉUÉcÉxÉÉ qÉeÉMÔüU AzÉÉ bÉOûlÉÉÇÌuÉwÉrÉÏ AÉWåû erÉÉ
lÉÎeÉMücrÉÉ pÉÌuÉwrÉÉiÉ xÉÉMüÉU WûÉåhrÉÉcÉÏ zÉYrÉiÉÉ AÉWåû. WûÏ pÉÉMüÐiÉå ÌMüiÉÏWûÏ
AxxÉsÉ AxÉsÉÏ iÉUÏ AÉmÉhÉ qWûhÉÔ zÉMüiÉÉå MüÐ ½É MåüuÉVû zÉYrÉiÉÉ AÉWåûiÉ.
MüÉåhÉiÉÏWûÏ pÉÌuÉwrÉÉiÉÏsÉ bÉOûlÉÉ ÌMüiÉÏWûÏ eÉÉåUMüxÉmÉhÉå uÉiÉïÌuÉsÉåsÉÏ AxÉsÉÏ iÉUÏ
mÉëirɤÉÉiÉ iÉÏ bÉQiÉå AjÉuÉÉ bÉQûiÉWûÏ lÉÉWûÏ. rÉÉcÉå Wåû MüÉUhÉ AÉWåû MüÐ AÉmÉsÉå
pÉÌuÉwrÉ AÉmÉsrÉÉuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ AxÉiÉå. qÉÉlÉuÉeÉÉiÉ LMü̧ÉiÉmÉhÉå mÉërÉ¦É MüÃlÉ
xuÉiÉÈsÉÉ WûuÉå iÉxÉå pÉÌuÉwrÉ ÌlÉuÉQÕû zÉMüiÉå. irÉÉxÉÉPûÏ TüYiÉ LuÉRåûcÉ MüUÉrÉsÉÉ WûuÉå
MüÐ xÉÉîrÉÉ eÉaÉÉlÉå LMü§É rÉÉrÉsÉÉ WûuÉå AÉÍhÉ qÉÉhÉxÉÉcÉå SÒÈZÉ MüqÉÏ MüUhrÉÉcrÉÉ
LMüqÉåuÉ E¬åzÉÉlÉå ÌlÉxuÉÉjÉÏïmÉhÉå uÉ LMüxÉÇbÉmÉhÉå mÉërÉ¦É MüUÉrÉsÉÉ WûuÉå.
mÉUÇiÉÑ AÉmÉhÉ eÉÉhÉiÉÉå MüÐ xÉÇmÉÔhÉï qÉÉlÉuÉ xÉqÉÉeÉÉsÉÉ LMü§É eÉqÉÌuÉhÉå xÉÉåmÉå
MüÉqÉ lÉÉWûÏ. qÉaÉ, AÉmÉhÉ urÉYiÉÏ rÉÉ lÉÉirÉÉlÉå xuÉiÉÈxÉÉPûÏ AÉÍhÉ eÉaÉÉxÉÉPûÏ MüÉrÉ
Müà zÉMüiÉÉå?
mÉÑRûcrÉÉ mÉëMüUhÉÉiÉ AzÉÉ mÉ®iÉÏÇÌuÉwÉrÉÏ AÉÍhÉ iÉǧÉÉÇÌuÉwÉrÉÏ ÌuÉuÉåcÉlÉ MåüsÉå
AÉWåû, erÉÉqÉkrÉå AÉmÉsrÉÉiÉ mÉËUuÉiÉïlÉ bÉQûÌuÉhrÉÉcÉÏ AÉÍhÉ eÉaÉÉsÉÉ mÉëpÉÉÌuÉiÉ
MüUhrÉÉcÉÏ zÉYiÉÏ AÉWåû.

M×üiÉÏ rÉÉåeÉlÉÉ
qÉWûwÉÏï M×üwhÉÉlÉÇS
2012 xÉÉsÉÉiÉÔlÉ mÉÉU mÉQûhrÉÉxÉÉPûÏ AÉÍhÉ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå eÉaÉhrÉÉxÉÉPûÏ
AxÉsÉåsÉÏ M×üiÉÏ rÉÉåeÉlÉÉ AaÉSÏ xÉÉåmÉÏ AÉWåû. ÌuɵÉÉxÉ oÉxÉhÉÉU lÉÉWûÏ CiÉMüÐ xÉÉåmÉÏ
AÉWåû. AÉmÉhÉ CiÉMåücÉ MüUÉrÉcÉå AÉWåû MüÐ xuÉiÉÈsÉÉ zÉÑ® oÉlÉuÉÉrÉcÉå AÉÍhÉ AxÉå
oÉSsÉÉrÉcÉå MüÐ AÉmÉhÉ xÉirÉuÉcÉlÉÏ uÉ zÉÉÇiÉÏmÉÔhÉï oÉlÉÔ AÉÍhÉ xÉuÉÉïÇuÉU mÉëåqÉ MüÃ. mÉëåqÉ
AÉÍhÉ mÉëMüÉzÉ WûÉ AÉmÉsÉÉ ZÉUÉ xuÉpÉÉuÉ kÉqÉï mÉëMüOû MüUÉrÉcÉÉ.

Wåû uÉUuÉU ZÉÔmÉ xÉÉåmÉå ÌSxÉiÉ AxÉsÉå iÉUÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ qÉÉWûÏiÉ AÉWåû MüÐ Wåû TüÉU
MüPûÏhÉ AÉWåû. ÌuÉzÉåwÉiÉÈ 5000 uÉwÉåï MüÍsÉrÉÑaÉÉcrÉÉ AÇkÉÉUÉiÉ bÉÉsÉuÉsrÉÉlÉÇiÉU TüÉUcÉ
MüPûÏhÉ AÉWåû. mÉhÉ irÉÉsÉÉ mÉrÉÉïrÉ lÉÉWûÏ. TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû AÉqÉcrÉÉ ÌuÉzÉåwÉ mÉëuÉÉÌWûMåüzÉÏ,
xÉÑuÉÉÌWûlÉÏzÉÏ oÉÉåsÉsÉÉ. iÉÉå qWûhÉÉsÉÉ, “
xuÉiÉÈsÉÉ oÉSsÉÉ lÉÉWûÏ iÉU lɹ uWûÉ.”
oÉSsÉhÉå TüÉU MüPûÏhÉ AÉWåû qWûhÉÔlÉcÉ ZÉÔmÉ, ZÉÔmÉ mÉëMüÉzÉ MüÉrÉïMüirÉÉïÇoÉUÉåoÉUcÉ
xuÉiÉÈ GwÉÏ, pÉaÉuÉÉlÉ MüsMüÏ AÉÍhÉ zÉÇoÉsÉÉcÉå AÍkÉmÉiÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ qÉæ§ÉårÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ
qÉSiÉ uÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ mÉëiÉϤÉÉ MüUÏiÉ AÉWåûiÉ. AÉmÉhÉ mÉëMüÉzÉqÉrÉ
eÉÏuÉlÉÉcÉÏ ÌlÉuÉQû MåüsÉÏ mÉÉÌWûeÉå. qÉaÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉuÉï xÉWûÉrrÉ ÍqÉVåûsÉ.
WûÏ ÌlÉuÉQû MüUhrÉÉcÉÏ uÉåVû AÉWåû. ÍpÉÇiÉÏuÉU oÉxÉÔlÉ uÉÉOû mÉÉWûÉrÉsÉÉ AÉiÉÉ eÉÉxiÉ
uÉåVû EUsÉåsÉÉ lÉÉWûÏ.
TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkÉå mÉëåqÉÉcrÉÉ ApÉÉuÉÉsÉÉ, ÌWÇûxÉåsÉÉ AÉÍhÉ pÉë¹ÉcÉÉUÉsÉÉ eÉÉaÉÉ lÉÉWûÏ.
iÉÉå mÉëåqÉ, zÉÉÇiÉÏ uÉ mÉëMüÉzÉÉlÉå pÉUsÉåsÉÉ AÉWåû. TüÉåOûÊlÉ oÉåsOûqÉkrÉå mÉëuÉåzÉÉxÉÉPûÏ AÉÍhÉ
2012 xÉÉsÉÉiÉÔlÉ xÉÑZÉÃmÉ mÉÉU mÉQûhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÏ AxÉå xÉÑcÉuÉiÉÉå MüÐ M×üiÉÏ rÉÉåeÉlÉåcÉÉ
LMü pÉÉaÉ qWûhÉÔlÉ ZÉÉsÉÏ ÌSsÉåsrÉÉ iÉǧÉÉÇcÉå UÉåeÉ mÉÉsÉlÉ MüUÉ. ½É iÉǧÉÉcÉå mÉÉsÉlÉ
MüÉåhÉÏWûÏ AÉÍhÉ mÉëirÉåMü eÉhÉWûÏ Müà zÉMüiÉÉå. Wåû kÉÉÍqÉïMü lÉuWåû iÉU AÉkrÉÉÎiqÉMü
xÉÉkÉlÉ AÉWåû.
iÉÇ§É :
mÉëMüÉzÉÉcÉå mÉëuÉWûlÉ
mÉëMüÉzÉ WûÉ qÉÔsÉx§ÉÉåiÉ AÉWåû erÉÉmÉÉxÉÔlÉ WûÏ xÉuÉï xÉ×¹Ï ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsÉÏ AÉWåû. WûÉ

2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ ?

51

mÉëMüÉzÉ MÇümÉlÉÉÇcrÉÉ LMüÉ uÉåaÉtrÉÉ mÉÉiÉVûÏuÉU xÉuÉï§É mÉxÉUsÉåsÉÉ AÉWåû. irÉÉcrÉÉmÉÉzÉÏ
oÉÑ®Ï, mÉëåqÉ AÉÍhÉ zÉÉÇiÉÏ AÉWåû. erÉÉuÉåVûÏ AÉmÉhÉ mÉëMüÉzÉ mÉëuÉÉÌWûiÉ MüUiÉÉå, irÉÉuÉåVûÏ
AÉmÉhÉ xuÉiÉÈsÉÉ AÉÍhÉ irÉÉoÉUÉåoÉUcÉ eÉaÉÉsÉÉ xÉÑ®É oÉSsÉiÉ AxÉiÉÉå.
18-05-2008 UÉåeÉÏ qÉÏ eÉÉaÉÌiÉMü mÉëMüÉzÉ uÉWûlÉÉcÉÏ cÉVûuÉVû xÉÑà MåüsÉÏ.
iÉmÉzÉÏsÉÉxÉÉPûÏ M×ümÉrÉÉ www.lightchannels.com ½É uÉåoÉxÉÉDOûsÉÉ pÉåOû ±É.
mÉëMüÉzÉÉcÉå mÉëuÉWûlÉ (cÉälÉÍsÉÇaÉ) MüUhrÉÉxÉÉPûÏ E¨ÉU ÌSzÉåsÉÉ iÉÉåÇQû MüÃlÉ
AÉUÉqÉzÉÏU AÉxÉlÉÉiÉ oÉxÉÉ AÉÍhÉ MüsmÉlÉÉ MüUÉ MüÐ iÉÑqÉcrÉÉ uÉU mÉëMüÉzÉÉcÉÉ xÉÉaÉU
AÉWåû. AÉiÉÉ MüsmÉlÉÉ MüUÉ MüÐ mÉëMüÉzÉ iÉÑqÉcrÉÉ AÉiÉ mÉëuÉåzÉ MüÃlÉ iÉÑqÉcÉå xÉÇmÉÔhÉï
zÉUÏU pÉÃlÉ OûÉMüiÉ AÉWåû. mÉëMüÉzÉÉcrÉÉ mÉëåqÉÉcÉÉ AÉÍhÉ zÉÉÇiÉÏcÉÉ ¤ÉhÉpÉU AlÉÑpÉuÉ brÉÉ
AÉÍhÉ lÉÇiÉU MüsmÉlÉÉ MüUÉ MüÐ mÉëMüÉzÉ iÉÑqÉcrÉÉ xÉpÉÉåuÉiÉÉsÉÏ mÉxÉUiÉ AÉWåû; iÉÑqÉcÉå bÉU,
mÉËUxÉU, SåzÉ AÉÍhÉ WûVÒûWûVÕû xÉÇmÉÔhÉï eÉaÉcÉ mÉëMüÉzÉÉlÉå pÉÃlÉ eÉÉiÉå AÉWåû.
rÉÉ iÉǧÉÉcÉå UÉåeÉ 7 ÍqÉÌlÉOåû mÉÉsÉlÉ MüUÉ.
iÉÑqWûÏ ½É iÉǧÉÉcÉå mÉÉsÉlÉ LMü iÉÉxÉ ÌMÇüuÉÉ irÉÉWÕûlÉ AÍkÉMü MüÉVûWûÏ Müà zÉMüiÉÉ.
WûÉ LMümÉëMüÉUcÉÉ EŠ krÉÉlÉÉcÉÉ mÉëMüÉU AÉWåû. LMüÉ oÉæPûMüÐiÉ iÉÉxÉlÉç iÉÉxÉ krÉÉlÉ
MüUhrÉÉcÉÏ pÉÌuÉwrÉÉiÉ aÉUeÉ mÉQûhÉÉU AÉWåû.
CiÉU iÉǧÉå
AzÉÏ AÉhÉZÉÏWûÏ iÉǧÉå AÉWåûiÉ eÉÏ TüÉåOûÊlÉ oÉåsOû uÉ CiÉU ÌuÉzÉåwÉ zÉYiÉÏ ¤Éå§ÉÉÇzÉÏ
xÉÇoÉÇkÉ mÉëxjÉÉÌmÉiÉ MüUhrÉÉxÉ qÉSiÉ MüUiÉÉiÉ. qÉsÉÉ uÉÉOûiÉå MüÐ irÉÉÇcÉå AÉcÉUhÉ
uÉærÉÎYiÉMü qÉÉaÉïSzÉïlÉÉZÉÉsÉÏ MüUÉuÉå.
qÉsÉÉ uÉÉOûiÉå, MüÉåhÉirÉÉWûÏ qÉÉaÉÉïiÉÏsÉ krÉÉlÉ xÉÉkÉlÉÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ qÉSiÉ MüUiÉå AÉÍhÉ
lÉuÉÏlÉ rÉÑaÉÉqÉkrÉå mÉëuÉåzÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉsÉÏ iÉrÉÉUÏ MüÃlÉ bÉåiÉå.
xÉqÉÉUÉåmÉ....
Wåû NûÉåOåû mÉÑxiÉMü pÉÏiÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ lÉÉWûÏ iÉU eÉÉaÉ×iÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉWåû.
2012 xÉÉsÉÉiÉ eÉaÉÉcÉÉ AÇiÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. iÉU lÉuÉå AÉUÇpÉ WûÉåiÉÏsÉ.

AÉqÉcÉÏ CiÉU mÉëMüÉvÉlÉå
Doorways to Light
Beyond 2012
2012 - End or Beginning
Light
Living in Light
A Package from the Rishis
(containing 5 Booklets)
- How to Meditate
- Dhyana Yoga
- Descent of Soul
- Practising Shambala Principles
- Astral Ventures of A Modern Rishi
Channelled Knowledge from the Rishis
Guruji Speaks Part - I
Guruji Speaks Part - II
The Book of Reflections - Vol 1
The Book of Reflections - Vol 2
The Masters Answer
Living in the Light of My Guru
New Age Realities
iGuruji - Vol 1
iGuruji - Vol 2
Meditators on Meditations
Meditators on Experiences
Meditational Experiences
Awareness

UÀÄgÀÆf £Á PÀAqÀAvÉ
¨É¼ÀQ£À°è §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ
PÁªÀåPÀAoÀ ªÀ¹µÀ× UÀt¥Àw ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ
D£ÉÃPÀ°è£À C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ
zÉʪÀ¸ÁPÁëvÁÌgÀPÉÌ gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
GwÉÏÇMüQÕûlÉ ÍqÉVûÉsÉåsÉå ¥ÉÉlÉ (Marathi)
2012 AÇiÉ MüÐ AÉUÇpÉ? (Marathi)
mÉëMüÉzÉuÉÉOû (Marathi)
mÉëMüÉzÉû (Marathi)
AÉrÉçaÉÑÃeÉÏ (Marathi)
krÉÉlÉ MüxÉå MüUÉuÉå (Marathi)
krÉÉlÉrÉÉåaÉ (Marathi)
AÉiqrÉÉcÉå mÉ×juÉÏuÉU AuÉiÉUhÉ (Marathi)
zÉÇoÉsÉÉ iɨuÉÉÇcÉÉ AprÉÉxÉ (Marathi)
mÉëMüÉvÉqÉrÉ eÉÏuÉlÉ (Marathi)
LMüÉ AÉkÉÑÌlÉMü GwÉÏcÉå
xÉÔ¤qÉeÉaÉÉiÉÏsÉ mÉUÉ¢üqÉ (Marathi)
krÉÉlÉ MæüxÉå MüUå (Hindi)
mÉëMüÉvÉqÉrÉ eÉÏuÉlÉ (Hindi)
mÉëMüÉzÉ MüÐ AÉåU (Hindi)
mÉëMüÉzÉ (Hindi)
krÉÉlÉ-rÉÉåaÉ (Hindi)
¾¢Â¡Éõ ¨ºöÅÐ ±ôÀÊ
´Ç¢Â¢ý š¢ø¸û
´Ç£Â£ø Å¡ú쨸
¾¢Â¡É §Â¡¸õ
¬òÁ¡Å¢ý «Å§Ã¡¸½õ
¿Å£É ¡¢„¢ ´ÕÅ¡¢ý
݉Á º¡¸ºí¸û
ºõÀÄ¡ ¿¢ÂÁí¸Ç¢ý
«ôÀ¢Â¡ºí¸û
´Ç¢
2012 ÓÊÅ¡ «øÄÐ ¦¾¡¼¸Á¡

¨É¼ÀQUÉ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ
IĶUÀ½AzÀ §AzÀ eÁÕ£À
¨É¼ÀPÀÄ
2012 CAvÀå CxÀªÁ DgÀA¨sÀ
L-UÀÄgÀÆf - ¨sÁUÀ 1
L-UÀÄgÀÆf - ¨sÁUÀ 2
C¤¹PÉUÀ¼ÀÄ
IĶUÀ½AzÀ §AzÀ PÉÆqÀÄUÉ
(LzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ)
lû¸ï¶mA VɱÀµÀïfµA Iv¹
- zsÁå£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ
È¢vÀSµÀvÑ a£AVµfµA
- zsÁå£À AiÉÆÃUÀ
O¸AiOº l¸ö±µ¶¢ÀÀvÀ
- DvÀäzÀ CªÀgÉÆúÀt
O¸Ai
- ±ÀA§® ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À C¨sÁå¸À
- DzsÀĤPÀ IĶAiÉƧâgÀ CwÃA¢æAiÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ

Related Interests