Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª

Ca ngîi
§¶ng
§¶ng lµ c©y chuyÓn nî ®êi Nu«i con nu«i c¶ ®Êt trêi në hoa. §¶ng lµ biÓn réng bao la Trµo mu«n ®ît sãng chÝnh lµ chóng con. DÉu mai biÓn c¹n nói mßn Ngµn n¨m ¬n §¶ng vÉn cßn ghi s©u.
1960 Ph¹m Ngäc ChÈn

C¶nh xu©n
Xu©n sang hoa chóm chÝm chµo Cóc, Lan, HuÖ, Thuû tiªn, §µo në hoa C¶nh xu©n t¬i ®Ñp lßng ta Vui xu©n h¸t khóc t×nh ca d¹t dµo §«i bå c©u tr¾ng bay cao Ph¸o gißn tiÕn næ cê sao rîp trêi. Xu©n sang t« th¾m cuéc ®êi Ngêi ngêi no Êm t¬i cêi nh hoa. Xu©n vÒ chµo ®ãn §¶ng ta B¸c Hå - §¶ng m·i lµ hoa mu«n mÇu. Xu©n 1961 Ph¹m Ngäc ChÈn

Xu©n lßng
Xu©n sang t«i viÕt mÊy dßng Göi ngêi b¹n trÎ tÊm lßng cña t«i.

B¹n nh hoa në trªn ®åi Xu©n vÒ n¸o nøc båi håi lßng ai! Tho¶ng th¬m h¬ng nhuþ hoa nhµi Xu©n vÒ m¬ mét ngµy mai huy hoµng. Xu©n 1961

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª

Ta vÒ ta nhí n¬i ®©y Yªn Viªn ta nhí tõng gi©y, tõng giê. Nhí c©y ta cÊy bªn bê Nhí g¬ng mÆt giÕng, nhí giê soi chung. Nhí ®Öm, ch¨n Êm ®¾p cïng V¾t x«i b÷a s¸ng ¨n chung lãt lßng. Nhí sao nh÷ng lóc quay vßng Quanh bªn bÕp löa sëi lßng gi¸ b¨ng. Nhí sao nh÷ng lóc ®ªm tr¨ng

Hai quª ta nhí
Ta vÒ ta nhí Yªn Viªn Ta ®i ta nhí bng biÒn quª ta. Kim s¬n quª m¹ ®Êt cha Bèn mïa sãng bña phï xa déi vÒ, Yªn Viªn mît lóa ®ång quª Rén vui hîp t¸c trµn trÒ niÒm tin. Kim S¬n rén r· tiÕng chim Yªn Viªn tiÕng m¸y kh«ng im phót nµo. Ta ®i ta nhí s«ng §µo Quª ta chuèi ngät biÕt bao nhiªu t×nh. Ta vÒ ta nhí B¾c Ninh TiÕng ca quan hä Êm t×nh quª h¬ng. Ta ®i ta nhí Lu Ph¬ng Nhµ thê Ph¸t DiÖm th¸nh ®êng nguy nga. Xu©n Lan, Hång Th¸i kh«ng xa Tiªn Hoµng quª mÑ, quª cha ta vÒ. Ta ®i vÉn nhí lêi thÒ Quª h¬ng ta ®ã ta vÒ dùng x©y

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª
Song song ®«i b¹n! hay ch¨ng thña nµo! Giã ®a h¬ng lóa ngät ngµo §ªm tr¨ng buæi Êy d¹t dµo t×nh quª Ta m¬ quª mÑ ta vÒ NiÒm vui chan chøa trµn trÒ lßng ta. Ta trång thÌm nh÷ng khãm hoa Mïa xu©n hoa në ®· qua bao lÇn. Ta trång c©y lín lªn dÇn Nh hån ta ®· bao lÇn ®æi thay. Ngµy xu©n quª mÑ giang tay §ãn ta xu©n Êy mét ngµy kh«ng xa. Yªn Viªn 1962.

GiËn m×nh
Bµi th¬ anh viÕt tÆng em

Mµ kh«ng d¸m göi ®Ó xem mét m×nh. §Ó råi l¹i ph¶i giËn m×nh V× th¬ kh«ng ®¹t mèi t×nh cña anh. Lµm th¬ nhng ý ch¼ng thµnh Lêi th¬ kh«ng thÊu lßng anh tá t×nh. Nãi ra th× sî hæ m×nh Bá ®i th× khæ mèi t×nh yªu em! Ngäc Håi – Thêng TÝn 11-12-1964

Ngåi buån xem bøc th yªu RÌm t©y ng¶ bãng n¾mg chiÒu thiÕt tha. TiÕng nghe ®Çm Êm mÆn mµ Lêi nghe thñ thØ nh lµ ¸i ©n, C©u nghe nh tiÕng chu«ng ng©n §iÖu nghe trÇm bæng nh gÇn nh xa. Göi em lµ mét ®o¸ hoa TÆng em lµ mét bµi ca t©m t×nh./.

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª ChuyÕn tÇu Quª h¬ng
£m nh tiÕng gäi quª h¬ng TÇu ta quay b¸nh ®o ®êng ngµy xu©n. Trêi xanh, m©y tr¾ng v« ngÇn H×nh nh tÇu còng gieo vÇn th¬ xu©n. Bµn ch©n nèi gãt bµn ch©n Cïng ®i mét chuyÕn tÇu xu©n quª nhµ. Mau vÒ gÆp gì quª ta Nh¹c lßng vang tiÕng reo ca ®ãn mõng. Xu©n 65 Trªn chuyÕn tÇu vÒ quª

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª §«i m¾t

1964

Ng«i sao h«m s¸ng tuyÖt trÇn M¾t em t«i vÉn ngµn lÇn s¸ng h¬n. Long lanh hå níc dËp dên Sao mai thua s¸ng, LiÔu hên kÐm xanh. §Ñp sao ®«i m¾t em anh Ngµn ng«i sao s¸ng kÕt thµnh m¾t em! Thêng TÝn 64

§äc th em

§ªm Quª
Ngoµi thÒm vâng kÏo kÑt ®a Hay lµ tiÕng h¸t ngµy xa väng vÒ! Hay lµ tiÐng h¸t t×nh quª §ªm khuya thanh v¾ng vç vÒ lßng ta. T×nh quª tùa bÓ bao la §ªm quª ta thÊy nh lµ ®ªm tiªn./. ¬ng 3.8.62 Quª h-

Ruéng rau chµo ®ãn chÞ H»ng MÇm xanh bËt në tõng hµng bóp non. Tr¨ng vµng lÊp l¸nh vµng son Mu«n vµn níc m¸t s¨n trßn tay em. 1970 §ªm Thanh Tr×

B¬i thuyÒn
B¬i thuyÒn chØ cã m×nh ta Hå T©y sãng níc bao la tuyÖt vêi. N¾ng vµng to¶ chiÕu mu«n n¬i Mªnh m«ng m©y níc t×nh ®êi bao la. ¤ k×a! trêi ®· xÕ tµ Trªn thuyÒn chØ cã m×nh ta quay vÒ. 64 Hµ Néi 5-

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª M ưa tr ăng
(TÆng C¸c c« g¸i trång rau ngo¹i thµnh) Tr¨ng vµng to¶ s¸ng long lanh CÇn nï em tíi mÇu xanh cho ®êi. Ruéng rau rén r· tiÕng cêi Mµ nghe t×nh ®Êt t×nh ngêi bao la. Long lanh mu«n h¹t sao xa LÊp la lÊp l¸nh nh lµ ma tr¨ng.

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª

GÆp b¹n

Anh hïng

(Bµi lµm nh©n dÞp ®oµn Pelegin Liªn X« sang th¨m ViÖt Nam n¨m 1966) B¹n bÌ ta ë kh¾p n¬i VÒ ®©y c¸c b¹n nghe lêi níc non Kremlin ®Êy vÉn cßn

Ba §×nh ta còng lµ hßn m¸u chung. §êng ®i rõng nói chËp trïng Anh hïng gÆp b¹n anh hïng h«m nay, Vui mõng tay n¾m chÆt tay Giã xu©n chµo b¹n cê bay rîp trêi. MiÒn nam ruét thÞt ta ¬i VÒ ®ay gÆp b¹n chung lêi níc non. §¸ mµi níc m¾t ®· mßn Nhng cßn giÆc Mü nªn cßn ®Êu tranh, HËu ph¬ng vui ®ãn ngêi anh TiÒn ph¬ng ®¸nh Mü mõng anh c«ng ®Çu. §Ó mai cÇu l¹i nèi cÇu §ãn anh kh«ng chØ nöa ®Çu quª h¬ng §Ó mai ®êng l¹i nèi ®êng Mõng anh kh«ng chØ t×nh th¬ng mÆn nång. Níc V«nga níc S«ng Hång Hoµ chung dßng níc vui cïng lêi ca ViÖt nam ¬i! M¹c t khoa Võa lµ ®ång chÝ võa lµ anh em. (1) (1). Dùa theo lêi chñ tÞch Hå ChÝ Minh

ChiÒu xu©n anh ghÐ qua nhµ ThÊy em ch¶i tãc mît mµ anh th¬ng! Tãc dµi nh sîi t¬ v¬ng Tãc dµi thªu dÖt nªn ®êng t¬ yªu. ChiÒu nay vµ ch¾c mçi chiÒu Em th¬ng lÊy tãc dÖt nhiÒu íc m¬ Bao giê cho ®Õn bao giê §Ó anh vuèt m¸i tãc t¬ mît mµ! H¹ Håi – Thêng TÝn 4-65

B×nh minh
S¸ng ra ®¸nh thøc mÆt trêi Ng¾m nh×n bèn híng s¸ng ngêi b×nh minh Vinh quang trªn ®Êt níc m×nh Tõ trong n« lÖ n¶y sinh nªn ngêi! 19-51970

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª §êng t¬

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª

BÕn v¾ng
ThuyÒn ®êi cËp bÕn h«m nµo Mµ sao bÕn v¾ng lao xao giã lïa, Mïa ®«ng l¹nh buèt giã mïa BÕn ®êi sao v¾ng tiÕng ®ïa trÎ th¬. DËp dÒnh mÆt níc thê ¬ Gèi ®Çu bÕn v¾ng cháng ch¬ con ®ß. Ph¶i ch¨ng ®êi qu¸ dµy vß Tr¶I qua sang giã con ®ß ®au th¬ng, ThuyÒn ®êi biÓn sãng trêi s¬ng Hay ch¨ng ®ß vÉn vÊn v¬ng bÕn bê. Mµ sao ®ß vÉn h÷ng hê T¬ng lai vÉy gäi ®ß th¬ nªn ®êng, Dï cho ngËm giã nuèt s¬ng V÷ng tay chÌo l¸i §¹i d¬ng sang cån, BiÓn x« sang giã dËp dên Cìi trªn sang d÷ n©ng hån ra kh¬i. BiÓn kh¬i ¬i!BiÓn kh¬i ¬i! ThuyÒn ®êi ta sÏ ra kh¬i tù giê. 1971 Hµ néi

Lªn ®êng
(Kû niÖm ngµy nhËp ngò) Ngµy mai anh sÏ lªn ®êng Ra ®i mang nÆng t×nh th¬ng mÆn nång. Anh ®i b¶o vÖ non s«ng ë nhµ em nhÐ! Chê tr«ng anh vÒ. Hµ néi 23-5-1972

X¹ trêng

(1)

X¹ trêng n¾ng löa chang chang §¹n kªu ch¸t chóa vang vang nói ®ßi. Vµo thi xin chí båi håi §õng nªn håi hép ®øng ngåi kh«ng yªn, Bia kia ta ng¾m tríc tiªn §· cho næ sóng ®¹n xuyªn vßng mêi. Ba V× - Hµ T©y 72

(1). §Ó kû niÖm ®ît thi b¾n ®¹n qu©n dông t¹i Ba V×, b¾n ba viªn ®¹t 30 ®iÓm, ®îc thëng phÐp vÒ th¨m nhµ mét tuÇn.

Næi ch×m lôc b¸t t×nh quª