Kèm theo

:
[1]--Lá Thơ Đoàn Tụ: Làm thế nào để có đoàn tụ gia đình - Apr. 1978

[2]--Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chấp thuận lời cầu xin Đoàn Tụ - Jun. 1978

[3]-- Lá Thơ của LHQ chấp thuận thỉnh nguyện đoàn tụ- Oct. 1978.