Introducere în Psihologie

IV. Conduita/Activitatea despre obiectul psihologiei

1.

2. 3. 4.

5.

Aspectul psihic propus ca obiect de studiu. studiu. Reprezentan i, promotori. promotori. Concepte propuse. Metoda utilizat . propuse. Metoda Contribu ii. Limite teoretice/metodologice. ii. Limite teoretice/metodologice. Încercari de redresare, reînnoire - curentele reî neo... neo... Aprecierea personal cu privire la for a explicativ a perspectivei propuse.

1.1. Aspectul psihic propus ca obiect de studiu. studiu. 1.2. Reprezentan i, promotori. Reprezentan promotori. 

Psihologia conduitei pare s î i propun s ia în studiu atât fenomenele de con tiin , interioritatea individului cât i comportamentele sau mai bine zis manifestarea în exterior a acestei interiorit i. i. Cei doi promotori ai psihologiei conduitei, P. Janet i D. Lagache încerac s opera ionalizeze conceptul de conduit nu doar în scopul de explica psihicul ci i în scopul de a identifica modalit i de interven ie asupra lui. lui. 

P.Janet (1859 1947) 

Orientarea promovat de P.Janet care afirm c

ÅPsihologia nu este altceva decât tiin a ac iunii umaneµ creaz cadrele pentru construirea acelui model interac ionist de care are atât de mare nevoie psihologia, care s nu reduc omul la ceea ce face mediul din el i nici s nu neglijeze influen ele mediului în modelarea interiorit ii individului.

2.1. Concepte propuse 

P.Janet define te conduita încercând s -i demonstreze caracterul evolutiv i diferen a calitativ fa de comportament (conduitele au scop i semnifica ie decelabile spre deosebire de comportament). comportament). Prin conduit Janet în elege totalitatea manifest rilor vizibile i invizibile, ansamblul actelor unui individ de la cele mai simple la cele mai complexe (de la mi c ri la ra ionamente) orientate spre un scop i înc rcate de sens, dep ind astfel limit rile sens, impuse de definirea comportamentului. comportamentului.  

De i este mai pu in obiectiv decât conceptul de comportament, conceptul de conduit exprim mult mai corect expresia exterioar a interiorit ii subiective. subiective. Segmentele de comportament sunt privite ca formând un Åtorent al conduiteiµ care integreaz astfel i motiva ia ac iunilor umane. umane. Comportamentul depinde doar de stimulare, conduita presupune i reglare. Conduitele se achizi ioneaz i se reglare. complic într-o anumit ordine ajungând la nivele întrcalitative diferite, prin înv are ca urmare a rela iilor de interac iune dintre organism i mediul natural i social. social. 

D. Lagache (1903-1972) (1903

În defini ia lui D.Lagache, conduita este Åansamblul opera iilor materiale sau simbolice prin care organismul aflat în situa ie tinde s - i realizeze propriile posibilit i i s reduc tensiunile care-i amenin careunitateaµ  

Conduite sunt atât manifest rile exterioare, limbajul, modific rile somatice obiective, cât i produsele activit ii individului. Diferen a dintre ele se înregistreaz în ce prive te: te:
- sursa: sursa:
dinspre interior ² ac iuni interofective  dinspre exterior ² ac iuni exterofective 

- sensul lor de derulare: derulare:
ac iuni aloplastice ² care produc modific ri în exterior  ac iuni autoplastice ² care produc modific ri în organism 

2.2. Metoda utilizat Metoda 

Psihologia conduitei recurge atât la metode obiective cât i la metode subiective (atât la observa ie i experiment cât i la interpret ri de tip psihanalitic). psihanalitic). Metoda complex utilizat de Janet, numit metoda clinic implic un sofisticat studiu de caz care combin observarea sistematic a subiectului cu ascultarea lui i cu interpretarea modalit ii în care se exprim .  

Lagache recomand adaptarea modalit ii de investigare la tipul de conduit cercetat: naturalist , clinic , psihanalitic , microsociologic i experimental .
M. PSIHANALITICA

M. CLINICA

M. MICROSOCIOLOGICA

M. NATURALISTA

M. EXPERIMENTALA

3.1. Contribu ii

3.2. Limite teoretice/metodologice teoretice/metodologice

4. Încerc ri de redresare, reînnoire reî 

Extinderea obiectului psihologiei de la conduit la activitate, la ac iune (Wallon, Piaget, Vâgotski) a constituit un pas înainte în cunoa terea psihologic . În termenul de activitate sunt incluse, conduitele exterioare sau mintale realizate cu consum energetic i care duc la rezultate adaptative.  

V.Ceau u observ c în cadrul activit ii organismul se afl într-o tripl ipostaz : de subiect, de beneficiar i de întrinstrument. Acest lucru afirm activitatea uman , o dat în plus ca domeniu extrem de interesant de cercetare pentru psihologi. Cauz i efect ale dezvolt rii i împlinirii umane, nevoie i condi ie a existen ei, activitatea ca obiect al psihologiei poate aduce informa ii pre ioase pentru în elegerea psihicului.