၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               1

8888 People Power
ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ၊ေအျပီလ၊ အတြဲ (၅ )-အမွတ္ (၃)
သူရေ
ဲ ကာင္းေတြ ထြန္းသည့္ေျမ

သူရေ
ဲ ကာင္းဆိုသည္မွာ
တဦးတေရာက္တည္းက်န္ပါေစ
မိမိယံုၾကည္ခ်က္အေပၚ
ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ဆက္လက္ရပ္တည္ျပီး
ကဗ်ာ

အရွံဳးမေပးဘဲ အေသခံ၇ဲရမည္၊။

ပန္းတိုင္ရွိရာ
(စာမ်က္ႏွာ-၂)

သူ ့မွာတမ္း
(စာမ်က္ႏွာ-၁၁)

သတင္း
ရႈတ္ခ် ေကာင္စီ
(စာမ်က္ႏွာ-၃)

ျပည္ပကအဖြဲ ့ေတြ
(စာမ်က္ႏွာ-၄)

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စစ္ေခြးမ်ား၀က္တုတ္ေကြးျဖစ္ 88PP 30-03-2010
ေနျပည္ေတာ္ မွာျပိးခဲ့တဲ့ေတာ္လွန္ေရးေန့ တပ္မေတာ္စစ္ေရး အခမ္းအနား
လုပ္စဥ္မွာအနယ္နယ္အရပ္၇ပ္က

လာတဲ့တပ္မေတာ္သားေတြ

အတြင္း

AH1N1 ေရာ၈ါပိုး လကၡဏာမ်ားေတြ၇ွိခ်က္ေတြေႀကာင့္ တပ္ခဲြ ၂ခဲြခန့္ အျပင္
ထြက္ျပီးေနျပည္ေတာ္ေဆးရံုမွာေဆး၀ါးကုသ ခံခဲ့ရျပိးအခုထတခ်ိဳ ့လူနာေတြ

ဗီဒီယို႐ံုအေရယူျပီ

ဟာ မျပန္ရေသးဘူးလို့ဆိုပါတယ္။ ျပိးခဲ့တဲ့ေတာ္လွန္ေ၇းေန့ အခမ္းအနား

(စာမ်က္ႏွာ-၅)

ကိုေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္စဥ္အတြင္း စစ္ေရးျပလုပ္မဲ့ စစ္သားေတြနားေန တဲ့

၈၈သူေတာင္းစား

ေနရာမွာ ၀က္တုတ္ေကြးေရာဂါေတြ ျဖစ္ေနႀကာင္း ဒီအတြက္ စစ္ေႀကာင္း

(စာမ်က္ႏွာ-၇)

ေတြက ရဲေဘာ္ေတြ ကူးစက္ခံရေႀကာင္း၊

(စာမ်က္ႏွာ-၈)

စစ္ေရးျပလာတဲ့ တက္ေရာက္လာတဲ့ စစ္သားေတြဟာ ေနရာအႏွံအျပားကေန

အေလာင္းမင္းတရား

တပ္ခဲြတခဲြ

(စာမ်က္ႏွာ-၉)

ျဖစ္တဲ့သူေတြက ဘယ္တပ္ရင္းကျဖစ္တယ္ ဆိုတာ မသိႏို္င္ေႀကာင္း သူတို့

လူဦးေ၇းခဲြတမ္းနဲ့လာေရာက္ႀကတာေႀကာင့္

အမ်ားစုကမ္းရိုးတန္းတပ္ေတြက လာႀကတယ္လု့ိဆိုပါတယ္ ။ ေနျပည္ေတာ္က
ေဆာင္းပါး
NLD ဦးေဆာင္ပါ
(စာမ်က္ႏွာ-၁၂)
ေဆးပညာေပး
အိပ္မရဘူးလား
(စာမ်က္နွာ-၁၄)
ေလထန္ကုန္း
ၾသစီကမဆလာ

၀က္တုတ္ေကြးကိစဟာ ျပိးခဲ့တဲ့ျပည္ေထာင္စုေနတုန္းကလည္း တုိင္းရင္းသား
တခ်ိဳ

့အဲဒိအေဆာင္ေတြမွာတည္း

ခုိရင္

၀က္တုတ္ေကြးျဖစ္တယ္

ဆိုတဲ့

သတင္းေတြလည္း ထြက္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ အခုျဖစ္ရပ္နဲ့ပတ္သက္ျပီး ေနျပည္
ေတာ္က်န္းမာေရးဥိးစီး ဌာနကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေပမဲ့ေျဖႀကားျခင္း မရွိ
သလို ေဆးရံုကလည္း ေျဖႀကားျခင္းမရိွပါဘူး၊ ေနျပည္ေတာ္က စစ္တပ္မိ
သားစု၀င္တဦးကေတာ့ ေဆးရံုမွာေသဆံုးသြား သူ(၃၀) ထက္မနည္းရွိတယ္
လို ့ေျပာေနၾကပါတယ္၊ အာဏာပိုင္ေတြဘက္ကေတာ့ တရား၀င္ထုတ္ျပန္
ျခင္း မရွိေသးပါဘူး၊။

“ပါတီမရွိလည္း ႏိုင္ငံေရးရွိေနဖို႔က အေရးႀကီးတယ္” (ဦးဝင္းတင္)”
 

အဆက္ဆက္တြင္
ရဲ ၀န္ ့စြာ
ေတာ္လွန္ခဲ့ၾက
သည့္သူရဲေကာင္း
အေပါင္းအား
ဦးညြတ္ ဂုဏ္ျပ ု
ပါသည္။

စိုးရိမ္စရာျမစ္မ်ား
တပ္ရင္းတရင္းကုိ

ေခတ္သမိုင္း

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               2

 
၈၈၈၈ ျပည္
ျပ သူ ့သတင္
တ းစဥ္ရဲ ့ဆႏၵမြန္
မင္းရမ္းကာားစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တိ
တု ့ ထင္ရာလုပ္
ပ ၾကမည့္
၂၀၁၀
၀ေဘာင္းဘီခ်ြတ္
တနန္းတက္ပဲအား၊


သန္းၾကြယ္
ယသူေဌးဗိုလခ်ဳပ္

္ မ်ားနွင့္ ၄င္
င္းတို ့၏
ေနာက္လက္
က
ို အလိုေတာ္ရိ
ရိမ်ားနဖါးၾကိဳးအ
အဆြဲခံခ်င္
ေနၾကေသာ မ်ိ
မ ဳးပ်က္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊

ဘ ေျပာင္း
ဘက္
သြားသည့္၈၈ေက်ာ
်ာင္းသားအမည
ည္ခံ

သူေတာာင္းစားအုပ္စုတိ
တုိ ့က
သစၥာေဖါက္
ျပားးျပား၀တ္ဖိနွိပ္ျခင္
ျခ းခံ ေနရေသ
သာ
ျပည္သူနွင့္ လူထုဘက္မွ
မရပ္တည္ေနၾက
ၾကသည့္
ကအခံပါတီ၊ႏိင္

ု ္ငံေရးသမားတ
တို ့၏
အတိုက္
ေက်ာျပ
ျပင္အေပၚ မွနငးတက္
င္
ရင္း ျမိ ု ့ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာာင္ပြဲခံၾကပါ ေတ
တာ့မည္။

ဇတ္ပ်က္ႏိုင္ငေရး
ငံ
ႏိုင္ငံတကာေရာက္
သမားအုပစု
ပ္ မ်ားသည္လည္း တရား၀င္ေသာ္

၄င္း

 

 
 
 
 
ပန္းတိုငရွ

္ ိရာ - ေမာင္
င္စိန္၀င္း(ပုတ
တီးကုန္း)
ဒူးမတုန္နကေလး
ဲက

ဒီလုိထရပ္
ပ္လုိက္တာကိုက
ေျခလွမ္းေတြ
ေ စႏိုင္ဖို႔အတြ
တက္ပါပဲ။

တိတ္တဆိတ္ေသာ္လည္း ရန္သူျဖင့္ေပါင္
ေ း၍
င္းကိုက္ရန္ ျပည
ည္ေတာ္ျပန္ၾကလ
လိမ့္မည္၊
အရိုးအရင္

တ မွ
ရပ္ႏိုင္ေတာ့

ယခုရက္
ကပိုင္းအတြင္း နအဖဆန္ ့က်င္
က် ေရး

မင္းဘ၀ရဲ႕ပထမေျခလွမ္
မး္

တိုကပေခၚထု

္ ဲြ
တ္ျပန္ခ်က္
ခ မ်ား သတ
တင္းနွင့္

မင္းစၿပီးလွမ္းရမွာ…။

အ တာနက္စာမ
အင္
မ်က္နွာမ်ားတြင္
င္
ပလူပ်ံေအာင္
အာ ေပၚလာေခ်
ခ်ျပီ ၊အမ်ိဳးယုတ္
တတ
္ ို ့အား
ေျခမွုန္းရမည္

့ လက္ေတြ
တ ့စိန္ေခၚပြဲတိ
တုိ ့သည္
အာာသာေျပ ထုတ္
တျ္ ပန္ခ်က္မ်ားျဖ
ျဖင့္
ေရးးေန၊ေတြးေန၊ေ
ေျပာေနႀကရံု မရ။
ျပည္တြင္းျပည္
ျပ ပဆန္ ့က်င္
င္ပြဲမ်ားကိုအားလ
လံုးျပိဳင္တူ
တိုက္ပြဲဆင္ႀကရေတာ့ာ့မည္ျဖစ္ပါေၾက
ၾကာင္း၊၊

ေၾကာက္စိ
စတ
ိ ္မ၀င္နဲ႔ကေလး

ပထမေျခလ
လွမ္းမွယိုငလ
္ ဲ
ဒူးၿပဲခ်င္ၿပဲမယ္

လဲရင္ျပန္ရပ္

ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းေတ
တြစမယ္။

ေလ
လးဖက္တြားရင္
င္းေက်နပ္
ထၿပီးမရပ္ဘဲေနမယ့္အစား
ရပ္
ပ္စမ္းလဲစမ္း
ရဲရဲ
ရဲလွမ္းကေလး…(ၿပီးရင္)
ေျပ
ျပးလမ္းေပၚတက္ၾကရေအာင
င္။

 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               3

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ရႈတ္ခ် 26-03-2010

ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ

မေန႔က

မနက္ပိုင္းမွာ

က်င္းပခဲ့တဲ့

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး

ေကာင္စီရဲ႕

အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္
ေနတဲ့အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်သြားပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္
အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ တိုးမာ့တ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနား ကိုလည္း လက္ရွိတာ၀န္ကို
တႏွစ္ထပ္ၿပီးေတာ့ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို
ဦးေက်ာ္ဇံသာက တင္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ရႈတ္ခ်တဲ့ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ မစၥတာ တိုးမာ့တ္စ္ အုိေဟး
ကင္တားနား ကို သက္တမ္းတႏွစ္ တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာ မေန႔မနက္က လူ႔အခြင့္
အေရး ေကာ္မရွင္ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ ၇ ခ်က္ထဲမွာ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ
ရွိေနတဲ့အတြက္

ရႈတ္ခ်ဖို႔အဆိုျပဳခ်က္ကို

ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စား

ဥေရာပသမဂၢ

အလွည့္က်ဥကၠဌျဖစ္တဲ့

စပိန္ႏိုင္ငံရဲ႕

သံအမတ္ႀကီးက အခုလို အဆိုျပဳၿပီးေတာ့ တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
"ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ကိုယ္စား သမဂၢရဲ႕ တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူညီခ်က္အရ က်ေနာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ
ျပဌာန္းခ်က္အမွတ္ L-၁၅ ကို တင္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အားေပးတဲ့ အေနနဲ႔တင္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္ တိုးမာ့
တ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနား ကို လာေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳတဲ့အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ အခု အဆိုျပဳ
တဲ့ျပဌာန္းခ်က္ဟာ မစၥတာ ကင္တားနားရဲ႕ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကမၻာကသိေစခ်င္လို႔ တင္ျပမယ့္ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်ိဳး
ေဖာက္ က်ဴးလြန္မႈေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္တိုင္းက် က်ဴးလြန္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနကို ဆက္
လက္ ေလ့လာတင္ျပႏုိင္ဖို႔ မစၥတာ တိုးမာ့တ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနားကို လက္ရွိ ရာထူးတာ၀န္မွာ တႏွစ္ဆက္လက္ တာ၀န္ ေပး
အပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။"
စပိန္သံအမတ္ႀကီးက ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တင္ျပသြားရာမွာ ဒီႏွစ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ႏစ
ွ ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အထူး
အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္
စဥ္တရပ္ ထြန္းကားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္း ျပဳလုပ္ဖို႔
လိုအပ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး တရားဥပေဒနဲ႔အညီ
စစ္ေဆး အေရးယူဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုသာြ းပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအေမရိကန္အမတ္ေတြအားေပး
ထင္ရွားေသာ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၉ ဦးက ျမန္မာစစ္အစိုးရ အားအေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ မ်ားဆက္လက္တိုးျမွင့္ လုပ္
ေဆာင္သြားရန္ အိုဘားမား အစိုးရ အဖြဲ ့အား ယေန ့ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။သမၼတေလာင္းအျဖစ္ပါ၀င္ အေရြးခံဖူးသည့္ ဂၽြန္မက္
ကိန္း ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ မခ်္ မက္ေကာနယ္ တို ့က ဦးေဆာင္ ၿပီးသမၼတ ဆီ ေပးပို ့သည့္ စာတြင္ အဓိက အတိုက္
အခံႏိုင္ငံေရး ပါတီ ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အား ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မပါ၀င္ ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထား သျဖင့္
အေရးယူပိတ္ဆို ့မႈမ်ား ထပ္မံတိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္ထားသည္။ျမန္မာ့အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိုဘားမား အစိုးရ ၏
မေအာင္ျမင္ေသာ မူ၀ါဒမွ လည္း ေ၀ဖန္ ခံေနရသည္။အေမရိကန္အစိုးရ အေနျဖင့္ NLD မပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲ အား
အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ မွ ေရွာင္ရွားၿပီး တရား၀င္မႈမရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္သည္ ဟု ယေန ့ထုတ္ ၀ါရွင္တန္ ပို ့စ္သတင္း စာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။အေမရိကန္အစိုးရ အဖြဲ ့အား အာရွာ ေရးရာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပး သည့္ Think Tank အဖြဲ ့အ
စည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Asia Society က ယေန ့ထုတ္ျပန္သည့္ အစီအရင္ခံစာတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိ ေသာ အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အား တရားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း အား ေရွာင္ရွားဖို ့ တိုက္တြန္း
ထားသည္။ယမန္ေန ့က အိ္မ္ျဖဴေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဖိလစ္ ခရိုေလးက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ ့ခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ စစ္အစိုးရ ၏ လြဲမွားမႈ ၊ မတရား မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု အျပစ္ဖို ့ခဲ့သည္။

 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               4

ပညပက အဖ အစည တ ဆ ဖတခ နတန ပ
မတလ ၃ဝ ရက နထတ Washington Post သတင စ မ NLD ဗဟ
အလပအမ ဆ င အဖ ဝင ဦ ဝင တငက မတရ တ ရ က ကပ ဥပ ဒ က င
NLD က ပ တ မတပတင ခင န ရ က ကပက က ခင ဖ ဆ ဖတလကလ မနမ
ဒမက ရစ လပရ တ အဖ အစည တ အ နန စစမနတ ဒမက ရစ ပ ပ က ရ က
အ သနခနစက လပ ကဖ ဆ ဖတခ န တန ပ လ ရ သ ထ ပ တယ်။
အဒအတက အ မရကန အ ခစက US Campaign for Burma မ စည လပရ ရ
ဒ ကတ Jennifer Quigley က ဆကသယ မ မန ရ မ မနမ အ ရ န ပတသကလ လကရ ရ က ကပ က င ပ တ မယ
အ ခအ နမ ဘ တ လပရ ဆ ငရက နပ သလ ဆ တ ကလသမဂ အဖ ဝင ငင တအ နန လ မယ ရ က ကပ က
အသအမတ မ ပ ဖ၊ ရ က ကပ ရလ ဒက လည လကမခဖ စည မယ အ က င ၊ နအဖ အစ ရပင ကမ လန ရန လပငန က
ဘဏစ ရင ဝင င က ပစမတထ ပတဆ အ ရ ယ ရ ၊ စစအစ ရ က လနတ စစရ ဇဝတ ပစမ တက ငငတက ရ ဇဝတ
ခ ငတင ရ အတက စစမ စစ ဆ ရ က မရင ပ ပ က ရ စတ တ လပ ဆ ငမယ အ က င ဘဘစ က ပ ပပ တယ။
တကယလ တ တ န ရ တက မနမ ဖကက ရပတည ပ ရ က ကပက အသအမတ ပ မယ ၊ တကလ တ အစ ရသစ ကလည
က ဆမယဆရင က လ မ ကည တ Jennifer Quigley က ပ ခတ သတင ပတက ကလသမဂ အတင ရ မ ခ ပ ဘနကမန
ခ ယတ မနမ မတ ဆမ
ငင တ ဆ
ပမ တ တန ရ ကယစ လယ သတမန တ ကယတငက အခ ရ က ကပ
ဖစလ မ
ဥပ ဒဟ
ငင ရ ပ တ တ အ လ ပ ဝငခင မ ပ လ ဒ ရ က ကပဟ လတလပ ပ တရ မ တတ အ နအထ
မဟတဘ ဆတ အခ က ပ မ သ ဘ တတ က တ ရပ တယ။ဒ က ငမ ကလသမဂ လ ခ ရ က ငစက ခ မတထ တ မနမ အ ရ
အ ပ သ ဘ ထ က ငငတက က လကခ ကမယ အ ခအ န ရတ က တ ရပ တယလ Jennifer Quigley က ရင ပခပ တယ။

မႏၲေလးရႇိ 78 Shopping Centre တြင္ မီးေလာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြား 
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၇၈ လမ္းႏႇင့္ ၃၈ လမ္းေထာင့္ရႇိ 78 Shopping Centre တြင္မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕က၀ါယာအပူလြန္ကဲမႈေၾကာင့္
မီးေလာင္ကၽြ မ္းမႈ တစ္ခုျဖစ္ ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။'' 78 Shopping Centre မႇာ
မီးစေလာင္ တာကေတာ့ ညေနပိုင္း ၄ နာရီခြဲ ေလာက္ကပါပဲ။၅ နာရီအတိမႇာ မီးၿငိမ္း သြား
ပါတယ္။ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရတဲ့ သူမရႇိသလိုေသဆံုး သူလည္း မရႇိပါဘူး''ဟု တာ၀န္ရႇိသူ
တစ္ဦးက ေျပာပါ သည္။ အဆိုပါ 78 Shopping Centre မီးေလာင္မႈ ကိုအမႇတ္(၉)ရဲ
စခန္းမႇပ/၁၀၉-၁၀အရ အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္ လ်က္ရႇိေၾကာင္း ႏႇင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုးမႇာ သိန္း
၃၀ ခန္႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
မ၀တီ-သကၤန္းညီေနာင္-ဘားအံလမ္းကို
ေဆာင္ရက
ြ ္ ကရင္ျပည္နယ္မႇ

ထုိင္းႏုိင္ငံ

ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း
ဘက္သုိ႔

လုပ္ငန္းအား

နယ္စပ္ဆက္သြယ္လမ္း

ဘားအံလမ္းကို

ကြန္ကရစ္

တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္
သိရပါသည္။အဆုိပါ
ဖာလုံရႇည္ျပီး၊

တစ္လမ္းျဖစ္သည့္
B.O.T

ျမ၀တီ-သကၤန္းညီ

စနစ္ျဖင့္ေဆာင္

ေအေက

စနစ္ျဖင့္
ညီေနာင္ကုမၸဏီက

ရြက္လ်က္ရိႇေၾကာင္း

ေနာင္-ဘားအံလမ္းသည္

ပညာရႇင္မ်ားအသုံးျပဳကာ

B.O.T

ျမ၀တီ-သကၤန္း

လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား

လႊဲေျပာင္း

ထုိင္းႏုိင္ငံမႇ

ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုက

၁၁၀

မုိင္

၂၂

ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းလုပ္

ငန္းအား ဘားအံ  ဘက္ ျခမ္းႏႇင့္ ျမ၀တီဘက္ျခမ္းတုိ႔မႇ တစ္ ျပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရက
ြ ္
လ်က္ရိႇ သည္ဟု သိရသည္။

လမ္းအက်ယ္မႇာ ၂၄ ေပက်ယ္ ျဖစ္ျပီး ႏႇစ္လမ္းသြား

ျဖစ္ကာ လမ္းသာ  းအျမင့္မႇာကိုးေပျဖစ္ျပီး လက္ရိႇ တြင္ ၁၂ေပ အက်ယ္ တစ္လမ္းသြား
အျဖစ္ ေဖာက္လုပ္မႈကုိ ဘားအံ ဘက္ျခမ္းႏႇင့္ ျမ၀တီဘက္ျခမ္းတုိ႔မႇ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း
ေဖာက္လုပ္ လ်က္ရိႇေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။ လမ္းခင္းက်င္းျခင္း လုပ္ငန္း ကုိ မုိးမက်မီ အျပီးသတ္သြားမည္ ဟု သိရျပီး၊ လမ္းခင္း
က်င္းဆဲကာလတြင္ ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္ လမ္းမ်ား၌ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ တတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းျပဳ ျပင္ထိန္း
သိမ္းမႈမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

 
 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               5

ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ဟုိတယ္ဇုန္မ်ားတြင္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္
ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ဟုိတယ္ဇုန္မ်ားတြင္ ႏႇစ္သစ္ကူးမဟာသႀကၤန္ အတြက္
ေရကစားမ႑ပ္မ်ားစတင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေနျပည္ေတာ္ မဟာသႀကၤန္အား အစည္ကားဆံုး ျဖစ္ေအာင္
ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ဟုိတယ္ ဇုန္မ႑ပ္မ်ား၊ အစိုးရ ၀န္ႀကီး႐ံုးမ႑ပ္ မ်ား၊
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ႏႇင့္

ရန္ကုန္

မႇ

နာမည္ႀကီး

တီး၀ိုင္း

မ်ား၊

နာမည္

ႀကီးအဆုိေတာ္မ်ားႏႇင့္ ႐ုပ္ရႇင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား လာ ေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈျပဳ
လုပ္ၿပီး ၄င္းမ႑ပ္မ်ားတြင္ သႀကၤန္ယိမ္း အက မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖသြား မည္ဟု
သိရႇိရသည္။''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဟုိတယ္ဇုန္ အသိုင္းအ၀ုိင္းက သႀကၤန္မ႑ပ္ေတြ
ကို အခုမတ္လထဲမႇာ စတင္တည္ ေဆာက္ေနတာပါ။ မ႑ပ္ေတြကိုခုိင္ ခံ့ေအာင္နဲ႔လႇပေအာင္ တည္ေဆာက္ သြားမႇာပါ။
ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆုိေတာ့ ဒီႏႇစ္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္ဟာ တစ္မူထူးျခားၿပီး အရမ္းစည္ကားမႇာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္း
ဆုိေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မႇာ မဟာ သႀကၤန္က်မႇာျဖစ္လုိ႔''ဟု ေန ျပည္ေတာ္ျမတ္ေတာ္၀င္ဟုိတယ္ သႀကၤန္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ
တာ၀န္ရႇိ သူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။ျမတ္ေတာ္၀င္ဟုိတယ္မႇ ေဆာက္လုပ္ေသာ ေရကစားမ႑ပ္ မႇာ အလ်ား(၂၀၀)ေပ၊ အနံ(၄၀)ေပ၊
အျမင့္(၈) ေပရႇိၿပီး
တာ၀န္ရႇိ

အလယ္ေပ(၈၀) ကို ယိမ္းအကမ်ားႏႇင့္ အျခား အက အခုန္မ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္၊ ညာေပ(၄၀)စီကို

သူမ်ားထုိင္ၾကည့္

ဖုိ႔ျဖစ္ၿပီးက်န္

ေသာေပ(၃၀)စီကုိေရကစားအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ျဖစ္

ေၾကာင္းသိရႇိရ

သည္။ '

'ဟုိတယ္တုိင္းမႇာေတာ့ ေရက စားမ႑ပ္ရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းဟာ အလ်ား(၂၀၀)ေပ၊ အနံ(၄၀)ေပ၊ အျမင့္ကေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္
ေပၚမူတည္ၿပီးကြာျခားသြားႏုိင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရႊဧည့္သည္ဟုိတယ္ကေတာ့ မ႑ပ္ကို ခုိင္ခန္႔ဖုိ႔အတြက္ သံဖရိန္ေတြနဲ႔
တည္ေဆာက္သြား မႇာပါ'' ဟု ေရႊဧည့္သည္ဟုိတယ္ သႀကၤန္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ေရးတာ ၀န္ခံက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္
ခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာ့ ႏႇစ္သစ္ကူးမဟာသႀကၤန္အား စည္ ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပႏုိင္ရန္ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ဟိုတယ္ ဇုန္မ်ား၊
၀န္ႀကီး႐ံုးမ်ား၊ ရပ္ကြက္ မ်ားႏႇင့္ အမ်ဳိးသားအထိမ္းအမႇတ္ ဥယ်ာဥ္တို႔တြင္ စည္ကားစြာ က်င္း ပသြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ အား ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ ဆရာစံလမ္းအျပင္
ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားတြင္ ခ်ထားေပးရန္စီစဥ္ 
ယခုႏႇစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္
အား ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းႏႇင့္
ဆရာစံလမ္းတို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း(Down Town) ဧရိယာမ်ားရႇိ
အ၀ီစိတြင္းရႇိေသာေနရာမ်ားတြင္ ဦးစားေပးခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရႇိ
ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမႇ
တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက

ေျပာျပခဲ့သည္။

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္

ခြင့္မ်ား

ခ်ထားေပးရာ၌ ျပည္လမ္းတစ္ေလ်ာက္ (ခေရပင္လမ္းခြဲမႇစ၍) ေပးသြား
မည္ျဖစ္ၿပီး ရႇစ္မိုင္လမ္းဆံုအနီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ
ေျခာက္မိုင္ခမ
ဲြ ႇ အင္းလ်ားကန္ေပါင္ ေရႇ႕တစ္ေလ်ာက္တြင္ ကုမၸဏီ အသီးသီး၏ မ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ေျမနီကုန္းမီးပြိဳင့္အနီးတြင္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားေဆာက္ လုပ္ခြင့္ေပး မည္ မဟုတ္ဘဲ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုးေထာင့္(ျပည္လမ္းႏႇင့္
မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းေထာင့္)တြင္

မ႑ပ္မ်ားေဆာက္

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္အေနျဖင့္

ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ေရႇ႕

လုပ္ခြင့္ျပဳမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

(အင္းလ်ားကန္ေပါင္အနီး)ႏႇင့္

သိရသည္။
Marina

ကမၻာေအးေစတီလမ္းတြင္
Residence

ေရႇ႕တို႔တြင္

ခ်ထားေပးမည္ဟု သိရႇိရသည္။ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း တြင္မူ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ေထာင့္၊ သိမ္ျဖဴကား ေမာင္းသင္တန္းကြင္း
ေနရာအနီးႏႇင့္ Chatrium ဟိုတယ္ ေရႇ႕တို႔တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးမည္ဟု သိရသည္။

 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               6

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရႇိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုေခြမ်ားျပသေသာ ဗီဒီယို႐ံုႏႇင့္ ျပည္သူမ်ားအား အေရးယူေတာ့မည္

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရႇိ

ေက်းရြာမ်ားတြင္

ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုကား

ျပသေသာ

ဗီဒီယို႐ံုမ်ားႏႇင့္အတူ ျပသသူမ်ားကိုပါ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း
ရရႇိသည္ေက်းရြာမ်ားတြင္ မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနရျခင္းမႇာ ညစ္ညမ္းေခြပ်ံ႕ ႏႇံ႔မႈမ်ား
ေၾကာင့္ဟု ယူဆရသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပသသည့္ ဗီဒီယို႐ံုမ်ား၊ ျပသသူမ်ားကို
အေရးယူသြားရန္

စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

သိရႇိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔

ျပဳလုပ္

ရျခင္းမႇာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မုဒိမ္းမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
''ေက်းရြာေတြမႇာ မုဒိမ္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာဟာ ညစ္ညမ္းေခြ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ အတြက္ ညစ္ညမ္း ေခြေတြ
ျပသတဲ့

ဗီဒီယို႐ံုေတြ၊

ျပသတဲ့သူေတြကိုပါ

အေရးယူသြားမႇာပါ။

ဒါ့အျပင္

ညစ္ညမ္းေခြေတြ

ျပသတဲ့စက္ေတြကို

လည္း

သိမ္းဆည္းသြားမႇာပါ။ ဒီလို လုပ္ရျခင္းဟာ ေက်းရြာေတြမႇာ မုဒိမ္းမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေစဖို႔ ရည္ရြယ္ ပါတယ္'' ဟု ရန္ကုန္တိုင္း
ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါ သည္''အခု မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္တဲ့သူ ေတြက
ညစ္ညမ္းေခြေတြကို အတု ခိုးၿပီး က်ဴးလြန္သူေတြရႇိပါတယ္။ ဒီ လိုေခြမ်ဳိးေတြက ဆင္ဆာမဲ့ေခြေတြ ပါ။ အခုဆိုရင္ အျခား ဆင္ဆာမဲ့
ဆက္ လက္ေျပာျပခဲ့ သည္ ညစ္ညမ္းေခြျပသသူႏႇင့္ ျပသ
ေခြ ေတြကိုလည္း အေရးယူလ်က္ရႇိပါ တယ္''ဟု ယင္းတာ၀န္ရႇိသက

သည့္ဗီဒီယို႐ံုမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာမ်ားရႇိ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာရပ္ ကြက္ေအးခ်မ္းသာ ယာေရး ႏႇင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးေကာင္စီ၀င္မ်ားမႇ လိုက္လံစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပသေနသည္ကို ေတြ႕ရႇိပါက ဗီဒီယို အက္ဥပေဒႏႇင့္အညီ အေရးယူသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းတြင္ ေက်းရြာ အုပ္စုေပါင္း ၂၁၂၈ ခုရႇိေၾကာင္း လည္း သိရႇိရပါသည္။
ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာကားလမ္းရႇိ ေက်ာက္ေခ်ာင္းႀကီးတံတား ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့

ပုသိမ္မႇ ေခ်ာင္းသာသို႕ သြားသည့္ လမ္းေပၚရႇိ ေက်ာက္ေခ်ာင္း
ႀကီးတံတားမႇာ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္
ၿပိဳက်မႈ

ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း

သတင္းရရႇိသည္။

အဆိုပါတံတားမႇာ

ေခ်ာင္းသာ ဘက္မႇလာေသာ ဘတ္စ္ကား တစ္စီး ျဖတ္ၿပီးေနာက္
ကုန္ကားတစ္စီးထပ္မံ ျဖတ္သန္းခ်ိန္တြင္ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ ျခင္းခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ကုန္ကားမႇာေခ်ာင္း ထဲသို႕ ျပဳတ္က်သြား ခဲ့ေၾကာင္းမ်က္ျမင္
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသူ တစ္ဦး ကဆို ပါသည္''ေခ်ာင္းသာကို အသြားျပန္လုပ္တဲ့ ကားတိုင္း ေက်ာက္ေခ်ာင္းႀကီး တံတားကိုျဖတ္ရပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေခ်ာင္းသာက မတ္လ ၁၆ ရက္ ေန႕ကျပန္အလာေက်ာက္ေခ်ာင္းႀကီး တံတားျဖတ္မလို႕ ေစာင့္ေနတုန္းမႇာ ကြၽန္
ေတာ္တို႕ ကားေရႇ႕က ျဖတ္သြား တဲ့ကုန္ကားႀကီးနဲ႕အတူတံတားႀကီး တစ္ျခမ္းၿပိဳ က်သြား ပါတယ္။ တံတား ကသစ္သား တံတား
ျဖစ္ၿပီး တံတား အေဟာင္းပါ။ တံတားၿပိဳက်သြား ေတာ့ ကုန္ကားႀကီးက ေခ်ာင္းထဲကို က်သြား ပါတယ္။ပထမတံတားတစ္
ျခမ္းၿပိဳက်ၿပီးေနာက္ထပ္မိနစ္ ၂၀ အ ၾကာမႇာေနာက္ထပ္တံတားတစ္ျခမ္း ကထပ္ၿပီး ၿပိဳက်သြားပါတယ္။ ျမင္ရ တဲ့ ျမင္ကြင္းကေတာ့
ထိတ္လန္႕စရာ ပဲ။ ေတာ္ ေသးတယ္လူေတြဘာမႇ မ ျဖစ္ဘူး''ဟု မတ္လ ၁၅ ရက္ေန့တြင္ ေခ်ာင္းသာမႇ ျပန္လာသူတစ္ဦးက သူ ၏
ေတြ႕ႀကံဳရမႈမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ သည္။ ေက်ာက္ေခ်ာင္းႀကီးတံတားမႇာ တံတားအရႇည္ ၃၃၀ ေပရႇိၿပီး တံတား ခံႏိုင္၀န္မႇာ ယာဥ္ႏႇင့္
ကုန္အပါအ၀င္ ၈ တန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၈၈၈
၈၈ျပည္သူ ့သတင္
င္းစဥ္

   

                               7

ေရြ
ရးေကာက္ပြဲေကာ္
က မရႇင္သို႔ ပထ
ထမဆုံး စတင္ေလ်ာက္

ထားသ
သည့္ ေဖါက္ျပန္
န္ေရးပါတီမႇာ ၈၈
၈ မ်ဳိးဆက္ ေ
ေက်ာင္းသား
နအ
အဖ အလိုေတာ္ာ္ရိ လူငယ္မ်ားး (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ျဖစ္
ျ ေၾကာင္း သိရ

ျပည္ေထာင္
ထာ စုေရြးေကာာက္ပြဲ

ေက
ကာ္မရႇင္သို႔

ပထမဆုံးစတ
တင္ေလ်ာက္

ထားသည့္ပ
ပါတီ
ါ မႇာ

၈၈

မ်ဳိးဆက
က္

က်ာင္းသားလူငယ္
င မ်ား(ျပည္ေထာင္

စု ျမန္မာႏိ
မ ုင္ငံ) ျဖစ္ၿပီ
ၿပီး မတ္လ ၂၂
၂ ရက္ ေန႔က ေလ်ာက္ထ
ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္
ၾက း ထုတျပန္
ျ္ ပ
ေက
ခ်က
က္အရ သိရသည္
သ ။ယင္းပါတီ
တီ၏ႏိုင္ငံေရးေပ
ပၚလစီမႇာ တစ္
တ ပါတီစနစ္ဖ်က
က္သိမ္းရန္၊ ပါတီ

စုံစနစ္ေ
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏႇင့္ အစားထိ
ထိုး
တစ
စ္ပါတီစနစ္

မျဖစ္ေပၚရန္
န္

ျဖစ္ေၾကာင္
ၾက း

အဆ
ဆိုပါပါတီကို

ဦးေဆာင္သူ

ဦးေအးးလြင္က

ေျပာၾကားသည္

ည္။

ျ မာ တစ္ႏိုင္
င္ငံလုံးမႇာ ႏႇစ္သိ
သန္း၀န္းက်င္ ရႇိၿပီ''ဟု မတ္လ ၂၆ ရက္ေန
န႔တြင္ မႏၲေလးၿမိ
လ ဳ႕သုိ႔ စည္း႐ု
႐ံံး
''လက္ရႇိပါတီ ၀င္ဦးေရက ျမန္
ရးေရာက္ရႇိ ေန
နေသာဦးေအးလ
လြင္က ဆိသည္


။ ယခုႏႇစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ရက္
က္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျျပန္
ပ ေသာ ႏိုငငံ
္ငေရး ပါတီမ်ာား
ေရ
မႇတ္
တပုံတင္ျခင္းနည
ည္းဥပေဒ မ်ားးအရ ပါတီသစ္တည္ေထာင္လိ
လုသူ သည္ အနည္

းဆုံး ၁၅
၅ ဦးျဖင့္ ေလ််ာက္ထားခြငျပဳသည္
့္ျပ
့ရက္မႇစ၍
ရက
က္ေပါင္း ၃၀ အတြ
အ င္း ဥပေဒႏႇ
ႏင့္ အညီ ျပည္ေထာင္

စုေရြးေကာက္

ပြဲ ေကာ္ာ္မရႇင္သုိ႔ ေလ််ာက္ထားရမည္
ည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရႇိ၌ ျပည္
ည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္
က မရႇင္သို႔ ေလ
လ်ာက္ ထားၿပီ
ၿပီးသည့္ ပါတီမ်ားမႇ
မ် ာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူ

ငယ္မ်ာား
န္မာႏိုင္ငံ) ႏႇင္
င့္ ျပည္ေထာင
င္စု ျမန္မာႏိုင္
င္ငံအမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ျဖစ္ေ
ေၾကာင္း ျပည္
ည္ေထာင္စု ေရြ
ရြး
(ျပည္ေထာင္စုျမန္
ကာက္ပြဲေကာ္မရႇ
မ င္ ၏ထုတျပန္
ျ္ ပ ခ်က္အရ သိ
သရသည္။လက
က္ရႇိ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီ

သစ္ အျဖစ္

ေလ်ာက္
ကထားရန္ ျပင္ဆင္
ဆ ေန သည့္ပါ

ေက
တီသစ္
သ ေပါင္း ၁၀ ခုခန္႔ရႇိသည္ဟု
ဟ ႏိုင္ငံေရးအသ
သိုင္းအ၀ိုင္းမႇ သိ
သရၿပီး ၁၉၉၀ျပည့္ႏႇစ္ေရြးေက
ကာက္ပြဲမႇ ပါတီ
တီအျဖစ္ က်န္ရိ
ရႇိ သည့္ပါတီ ၁၀

ခု

အနက္

အ ႕မႇာ
အခ်ဳိ

ျပည
ည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္

မရႇင္သို႔

ေလ်ာက္ထား

ျခင္းႏႇင့္ပ
ပတ္သက္၍ပါတ
တီတြင္း

ေဆြ
ဆြး

ႏးလ်က္ရႇိေၾကာာင္း သိရသည္။ယခု

ႏႇစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ထတ္
င္ငံေရး ပါတီမ်ာား မႇတ္ပုံတင္ျခင္
ျခ း ဥပေဒအရ

ေႏြ
ုတျပန္ေသာ ႏိုင္
ဆိုပါ ပါတီမ်ာားအေနျဖင့္ ႏင္
ႏို ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္
လ တည္ေထာင္

လိုပါက ဥပေဒစတင္
င္ျပ႒ာန္းသည့္ ေန႔ရက္ မႇစ၍
အဆ
ရက
က္ေပါင္း ၆၀ အတြ
အ င္း ေလ်ာက
က္ထားရမည္ျဖစ္
ျဖ ေၾကာင္း သိရသည္။၁၉၉
၉၀ ျပည့္ႏႇစ္ေရးေကာက္
ရြ
ပြဲမႇ ပ
ပါတီအျဖစ္ က်န္
က ရႇိသည့္ ပါတ
တီ
၁၀
၀ ခု မႇာ အမ်ဳိးသားဒီ
သ မိုကေရစီ
စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရႇမ္
မ္းအမ်ဳိးသားမ်ာ
်ားဒီမိုကေရစီအဖြ
အ ဲ႕ ခ်ဳပ္၊ တိင္

ု ္းရင္းသားစည္
ည္းလုံးညီညတ
ြ ္ ေရးပါတီ၊ ျပည
ည္
ေထ
ထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိ
အ း သားအဖြ
ဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရႇမ္းျပည
ည္ကိုးကန္႔ဒီမို ကရက္တစ္ပါတ
တီ၊ လားဟူအမ်ဳိ
အ းသား ဖြံ႕ၿဖိဳဳးတိုးတက္ ေရ
ရးပါတီ၊ ၿမိဳ(ေခၚၚ)
ခမိ
မအမ်ဳိးသားညီညြ
ညတ္ေရးအဖြဲ႕၊ '၀' အမ်ဳိးသားဖြ
သ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကိ
ကုးကန္႔ဒီမိုကေရစီ
ေ ႏႇင့္ညီညြတ
တ္ေရးပါတီ ႏႇင္
င့ျ္ ပည္ ေထာင္
ငစု
ကရ
ရင္အမ်ဳိးသားမ
မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တိ
တု့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မွတ္
တမွတ္သားသ
သားေခြးစက
ကား
` ဒီေန႔ စည္ပင္႐ံုးမွာ ႐ွိၾကတဲ
တဲ့ အရာ႐ွိေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းအားလံ

ုးကို က်ဳဳပ္ေျပာမယ္။ အခု
အ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပမွ
ဲြမာ ဘယ္သူ႔ကိ
ကု
မဲထည္
ထ ့ရမယ္ဆိုတာ
တ သိၾကလား´´ (မည္သူမွ မေျဖဆိုပါ) `` ခင္ဗ်ားတိ
တ႔ု႔ သိၾကလား။ ခင္ဗ်ားတို႔အားးလံုး ျခေသၤကိ
က
့ ုိ မဲထည့္ရမယ္
ယ္။
ျခေ
ေသၤ့ကို မဲထည့္မွ ခင္ဗ်ားတို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ရ႕ဲ မိန္းမေတြ၊ သားသမီ

းေဆြမ်ဳးေတြ
်ိ
ေကာင္
ငးစားမယ္။ ဘယ
ယ္သူ႔ကို ထည္
ည့္မွာလဲ ျခေသၤ
သနဲ
့ ႔
ခြပေဒါင္
ပ္
း ဘယ္သူ
သ႔ကို ထည့္မွာလဲ
လ´´ (မည္သူမွ မေျဖဆိုပါ) `` ခင္ဗ်ားတိ႔ု ျခေသၤ့နဲ႔ ေဒါင္
င္းမွာ ျခေသၤ့က
ကိိုပဲ မဲထည့္ရမယ
ယ္။ မေသမခ်င္
င္း
မွတ္
တထားၾကပါ။ ဒေရြ
ဒီ းေကာက္ပဲြမွ
မာ ခင္ဗ်ားတို႔ ျခေသၤ့ကို မဲမထည္
ထ ့လို႔ ဟိုေကာင္
က မ ႏိုင္သာြ းရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာျဖစ္သာြ းမ
မလဲ သိလား´´ (
၄င္
ငးမွ အမ်ိဳးသမီး၀န္
း ထမ္းမ်ားကိ
ကို အစည္းအေ
ေ၀းခန္းျပင္သို႔ ထြက္ခိုင္းသည္
ည္။) ထို႔ေနာက္
က္ `` ေဒါင္းႏိုင
င္္သာြ းရင္ ဒီကိ
ကုိ အေမရိ ကန္
က
ေက
ကာင္ေတြ ေရာက
က္လာလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ ဒီေကာင္
က ေတြက အလကားေနၾက

ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ မ
မေအေတြ၊ မိနးမေတြ
္း
၊ ႏွမေတြ
တြ၊
သမ
မီးေတြ တက္လုပ္ၾကမွာ ခင
င္ဗ်ားတို႔ အလ
လုပ္ခံခ်င္ရင္ ေဒါင္
ေ းကို မဲေပးၾက

က်ဳပ္ တစ္
တ ခုထပ္ေျပာာမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ စည္ပင္က
လူေတြ
ေ အားလံုး ျခေသၤ့ကို မဲမထည္

့ရင္ ဘယ္လိုအေရးယူ
ယူမလဲဆိုတာ ေတြ
ေ ႕ရမယ္။ ခင္
ခ ဗ်ားတို႔အားလံုး က်ဳပ္တကိ
က
ို႔ ုပဲ မဲထည့္ကိ
ကု
ထည
ည့္ရမယ္။´´

ရန္
နကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္

စက
ကားပင္ျဖစ္ပါသ
သည္။

 

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သန္
သိ းလင္း၏

၀ ထမ္းမ်ားအ
၀န္
အား

ၿခိမ္းေျခာာက္

အက်ပ္
ပ္ကိုင္ေသာ

စစ္အာဏာ႐ွ
႐င္

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               8

ေျပာင္းလဲလာေသာရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားႏွင့္

ပ်က္စီးလာေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဓိကျမစ္ႀကီးမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္လာ
ရန္ကုန္၊မတ္-၁၂
ေျပာင္းလဲလာေသာ

ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားႏွင့္

ပ်က္စီးလာေသာ

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျမစ္ႀကီးမ်ားအတြက္
စုိးရိမ္စရာအေျခ

အေနမ်ား

စတင္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ား
ေၾကာင့္

ျပည္တြင္းရွိ

အဓိကျမစ္ႀကီးမ်ား

သည္

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္

ျမစ္ေရက် ဆင္းမႈမ်ား ပုိမုိဆုိးရြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

"ဧရာ၀တီျမစ္ ႏွင့္

ခ်င္းတြင္းျမစ္တုိ႔ျမစ္ေရေတြက်ဆင္းမႈမ်ားလာတာဟာအဓိကအေၾကာင္းသုံးခု
ရွိပါတယ္။ ဒါေတြ က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ရာသီဥတု မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရ ျခင္းနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း
သိမ္းမႈ အား နည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ အခုေနာက္ပုိင္းမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ေနတယ္ဆုိတာ အားလုံးသိပါတယ္။
ဒီလုိ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလဲလုိ႔လဲ မုိးရြာသြန္း မႈနည္းသြားတယ္။ မုိးရြာသြန္းမႈနည္းသြား တဲ့အတြက္ ျမစ္ေရေတြလဲ နည္းလာတာ
ေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မႈေတြဟာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာ ေရး အားလုံးက ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီ လုိ
အားလုံးနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ အား လုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ မုိးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ က
ေျပာသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ခ်င္းတြင္းျမစ္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္အေရး ပါေသာျမစ္ေတြျဖစ္ၿပီး ေဒသအတြင္းကုန္
စည္သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးအတြက္ မရွိ မျဖစ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည္"ဒီျမစ္ေတြရဲ႕အေရးပါပုံကုိ ေျပာ ရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြး
ေၾကာလုိ႔ ေတာင္ တင္စားေခၚရတဲ့အထိပါပဲ။ ဒီလုိ အေရးပါတဲ့ျမစ္ႀကီးေတြဟာ အခုေနာက္ ပုိင္းမွာ ျမစ္ေရနည္းပါးလာၿပီး
ေရေၾကာင္း က်ပ္ျခင္းေတြ ေသာင္ျဖစ္ေပၚမႈေတြဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တုိးပြားလာပါတယ္။ အဲဒီလုိေရလမ္းေၾကာင္းေတြ က်ပ္
တည္း လာတဲ့အတြက္ ေဒသအတြင္း ကုန္စည္ပုိ႔ ေဆာင္ေရးေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ၿပီး တင္ပုိ႕လာရတယ္။ လမ္းေၾကာင္း
ေျပာင္းၿပီး တင္ပုိ႕ရတဲ့အတြက္ သယ္ယူ ပုိ႕ေဆာင္ေရးစရိတ္ေတြ တက္လာမယ္။ ေနာက္ဆုံးအဲဒီကုန္စည္ကုိ ၀ယ္ယူတဲ့သူ ေတြ
ေစ်းႀကီးႀကီးနဲ႕ ၀ယ္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ကာကြယ္ေရးလုပ္ ငန္းေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ လုိ အပ္လာပါၿပီ"ဟု ေရေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္ ပညာ
ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ အဆုိပါရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္မႈအားနည္း လာျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု
မဟုတ္ ေသာအေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၏ အဓိကျမစ္ႀကီး မ်ားတြင္ ျမစ္ေရမ်ားက်ဆင္းကာ ေရလမ္း ေၾကာင္း က်ပ္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိ သည့္အျပင္ တခ်ဳိ႕ေသာျမစ္ငယ္ေလးမ်ား မွာ တစ္စတစ္စပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္မႈ မ်ားျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာ
ရွင္မ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

တာခ်ီလိတ္မွ က်ဳိင္းတံုအသြား ခရီးသည္ယာဥ္ ေခ်ာက္ထဲထိုးက် ခရီးသည္ ၁၀ဦးထက္မနည္း ေသဆံုး
ရန္ကုန္၊

တာခ်ီလိတ္မွ

က်ဳိင္းတံုအသြား

ခရီးသည္တင္ယာဥ္

တစ္စီး

လမ္းေဘးေခ်ာက္ထဲက်ကာ

လူ

၁၁ဦးေသဆံုးၿပီး

၂၀ဦးဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕မွ ခုနစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ပန္ကြဲေတာင္အနီး၌ မတ္ ၁၆ရက္၊ ေန႔လည္ ၁နာရီခန္႔က
ဆယ္ဘီးကားတစ္စီး ဘရိတ္ေပါက္၍ ယင္းခရီးသည္တင္ကားကို ၀င္ေရာက္ တုိက္မိကာလမ္းေဘး ေခ်ာက္ထဲသို႔က် သြားခဲ့
ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ ေရႊေရကန္ကားဂိတ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။ တာခ်ီ
လိတ္- က်ဳိင္းတံုခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ေရႊေရကန္ ကားဂိတ္မွ Express ခရီးသည္ကားတစ္စီးျဖစ္ကာ တာခ်ီလိတ္မွ က်ဳိင္းတံု
အသြား ပန္ကြဲေတာင္အနီး ပန္းေလာ့ရြာ တြင္ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။"အဲ့ဒီအခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာနားမွာ ဆယ္ဘီး
ကားတစ္စီး ဘရိတ္ေပါက္ၿပီး မထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ကေန တိုက္မိ လိုက္တာပဲ။ ကားေပၚက ခရီးသည္ ၁၁ဦး ေသၾကတယ္။
ဆယ္ဘီးကား ဒ႐ိုင္ဘာေရာ၊ Express ကားဒ႐ိုင္ဘာ၊ စပယ္ယာအပါအ၀င္ Express ကားေပၚက ခရီးသည္၁၁ ဦးေသတယ္။ ၂၀ဦး
ဒဏ္ရာ ရၾကတယ္။ Express ကားေပၚမွာ ခရီးသည္ ၅၄ဦးပါတယ္"ဟု က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ ေရႊ ေရကန္ကား ဂိတ္ တာ၀န္ခံက ေျပာသည္။

 
 


၈၈၈
၈၈ျပည္သူ ့သတင္
င္းစဥ္

ရာဇ
ဇ၀င္ ထဲကသူရဲ
ရဲေကာင္းမ်ား

He
eroes in history
အေ
ေလာင္းမင္းတရ
ရားႀကီး ဦးေအာ
အာင္ေဇယ်
ျမန္မာ့
မ သမိုင္းတြင္ အေလာင္းဘု
ဘရားသည္ ျမန
န္မာနိုင္ငံကို တတိ
တ ယအႀကိ
ႀကမ္
စုစည္
ညးတည္ေထာင္သူအျဖစ္ ထင္
ထ ရွားသည္။ ထ
ထို႕ျပင္ ကုန္းေဘ
ဘာင္မင္း ဆက
က္
ကို ထူေထာင္သအျဖစ္


လည္း ထင္
ထ ရွားသည္။အ
အေလာင္း ဘုရား
ရ သည္ မုဆိ
ဆုးိ

တ ရြာ တစ္ၿမိဳဳ႕ၿပီး တစ္ၿမိဳ႕ တိ
တုက္ခိုက္စုစည္း
ဘိရြ
ု ြာကို အေျချပဳဳ၍ တစ္ရြာၿပီးတစ္
သိမ္
မ္းသြင္းခဲ့သည္။ ဤသို႕ၿမိဳ႕ရြ
ရြာမ်ားကို တိက
ုက္ခိုက္ စုစည္းရာ၌ ရဲေဘာ္

ေျခာာက္က်ိပ္ရွစ္ေယာက္

ကို အမ
မာခံထား၍ တစ္
စ္ဦး ၿပီးတစ္ဦး တစ္စုၿပီးတစ္
စစု
စည္
ည္းရံုးသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။အေလ
လာင္း ဘုရားသ
သည္ သိမ္းသြင္
ငး္ ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ရြ
ရြာ

အခ
ခ်ိဳ႕ကို အမည္
ညသစ္မ်ား မွည္
ညေ
့္ ခၚေစခဲ့သည္။ လြန္ေဆးၿမိ
ၿမိဳ႕ကို ျမန္ေအာာင္ၿမိဳ႕၊ ဒဂုန္ၿမိ
ၿမိဳ႕ကို ရန္ကုန္ၿၿမိဳ႕ စသည္ျဖင္
င့္ အမည္တြငခဲ
င္ ့
ေစ
စသူမွာ အေလာာင္းဘုရားပင္ ျဖစ္
ျ သည္။အေလ
လာင္းဘုရား၏
၏ အမည္ရင္းမာ
မွာ ဦးေအာင္ေဇယ်

ျဖစ္သည္။

အေလာင္
းဘုရားကို အေလာင္
င္းမင္းတရားဟူ
ဟူ၍လည္း ေခၚၚၾကသည္။ အေလာင္

းဘုရားသည္

တည္
ညၾကည္ရဲရင့္၍ အထူး အေျမ
ျမာ္
အျျမင္ ရွိသည္။ လုပ္ရည္ႀကံရည္
ညလည္း ရွသည္


။ စစ္ေရး စစ္
စ မွဳတို႕၌ စည
ည္းကမ္း ၾကပ္မတ္
မ စြာ ထားရွ
ရိိၿပီး ရန္သူတ႕ကိ
႕ို ု ျပင္းထန္စြ
စြာ
နွိမနင္
မ္ းသုတ္သင္တတ္္သည္။ နိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္
် ရာ၌ အက်င္
င့္စာရိတၱိကုိ ပ်က္
ပ် ျပားေစသည
ည့္ ေသရည္ေသ
သရက္မွ စ၍ မူးယစ္ေစေသ
သာ
ေသာက္အစားး အရွဴတို႕ကို ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္

ပိတ္ပင္သည္။ ခိုး၀ွက္
က္ လုယက္ျခင္း စသည္တို႕ကိုလည္း အထူ
ထးတားျမစ္သည္။
အေ
တရ
ရားခံမ်ားကို နပ္
နွိ ကြပ္ျခင္း ျပဳသ
သည္သာမက သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္
လမ်ားကိုလည္း အေရးယူသ
သည္။ ၿမိဳ႕ရြာတြင္ သူခိုး သူ၀က္
ွက
ေၾက
ၾကာင့္ ပစၥည္းေပ်ာက္ခဲ့ေသာ္ ထိုၿမိဳ႕ရြာကို အု
အပ္ခ်ဳပ္ေသာ အႀကီးအကဲတိ
တ႕ုိ က ဥစၥာေပ်ာာက္သူကို ေလ
လ်ာ္ရသည္။ ရြာနွ
ာ စ္ရြာ စပ္ၾကာား
တြင္
င ဒျမတိုက္ပါမူ နီးေသာရြာမွ
မ ရြာသူႀကီးက ေလ်ာ္ရသည
ည္။ ဤသို႕ျပဳလ
လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင္

့ သက္ဆ
ဆိုင္ရာ မင္းမွဳထမ္

း တို႕သည
ည္
မိမတိ
မိ ု႕ တာ၀န္ကိ
ကုိ ပိမ
ု ိုဂရုစိုက္ ေဆာင္

ရြက္လာၾကေစသည္
လာ

။အေလာင္
းဘုရား
ရ သည္ စိက္
က
ု ပ
္ ်ိဳး ေရးကို အ
အထူးအားေပးသ
သည္။ မိုးရွားပါ
ပါး
သာ ေရႊဘိုနယ္တ၀ိုက္တြင္ ျပည္
ျပ သူျပည္သားတိ

ု႕ စိုက္ပ်ိဳးလု
ဳ ပ္ကိုင္နုိငရန္
္ရ မူးျမစ္ကို ဆည္
ဆ ခဲ့ သည္။ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကို ေရေပး နိုငရန္


ေသ
လည
ည္း မဟာနႏၵာကန္

ေတာ္ႀကီ
ႀကီးကို တူးေဖာ္ေစသည္

။တရာားဌာန အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအတြက္ ပါဠိဘာ သာျဖ
ျဖင့္ ေရးထားေ
ေသာ ဓမၼသတ္

က််မ္းမ်ားကို လည
ည္းေကာင္း ယခင္
ယ က ျမန္မာျျပန္ဆိုထားေသ
သာ္လည္း ပါဠိစကားလံ

ုး မ်ားစ
စြာညွပ္၍ ေရးထ
ထားသျဖင့္ ဖတ
တ္ရွဳရန္ မလြယ္

ကူေသာ

ဓမၼသတ္
တက်မ္းမ်ားကိ
ကို လည္းေကာင္း အလြယတကူ


ဖတ္ရွဳနာား လည္နိုင္ေစရန္ ပညာရွင
င္္ မ်ားအား ျမန္
ျမ မာဘာ သာ

သက
က္သက္ျဖင့္ ေရးသားျပန္ဆိ
ဆုေစသည္။အေ
ေလာင္းဘုရား သည္ ဘုရားတရားကိ

ု အလြန္ၾကည္ည
ညိဳသည္။ ေစ
စတီပုထိုး မ်ာား
တည
ည္ခဲ့သည္။
ပ်က
က္စီးေသာ ေစ
စတီပုထိုးမ်ား ေက်ာင္

းကန္ဇရပ္မ်ားကို အၿမ
ၿမဲမျပတ္ ျပင္ဆင္
ဆ ေစသည္။ မဟာဒါန္

၀န္ခန္႕၍ ၀ိနည္း က်မ္
က းဂန္နွင့္အညီ

မက
က်င့္ေသာ ရဟ
ဟန္းတို႕ကို မျျပတ္သုတ္သင္ရွင္းလင္း စစ္
စ္ေၾကာေစသည
ည္။ အမဲသတျခင္
တ္ း ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ျခင္းတ႕ကိ
တို ု တားျမစ္
စခဲ့
သည
ည္။အေလာင္းဘုရားသည္ ျမန္
ျမ မာနိုင္ငံ တစ္
စ္နိုင္ငံလံုးကို တိ
တုက္ခိုက္စုစည္းနုိင္ခဲ့သည္ သာမက

ယခင္
င္က ျမန္မာနိုငငံ

္ ကို မၾကာခဏ

လာာေရာက္ထိပါးတ
တတ္သည့္ မဏ
ဏိပူရ ကသည
ည္းျပည္ကိုလည္း တိုက္ခိုကသိ

္ မ္းယူနိုင္ခဲ့သည္
သ ။ ထို႕ေနာက
က္ ယိုးဒယားမ်
မ်ားက ထား၀ယ
ယ္
ေက
က်းစြန္ ရြာလြတ္
တမ
္ ်ားကို ထိပါးးသျဖင့္ ယိုးဒယ
ယားသို႕ ခ်ီတက္
ကတိုက္ခိုက္ခသည္
ဲသ

။ အယုဒယ
ၶ ၿမိဳ႕ေတာ္က
ကိို ၀န္းရံလုပႀကံ
ႀ္ ကံစဥ္ အေလာင္
င္း
ဘုရားသည္

မက
က်န္းမာသျဖင့္ ျပန္လာရာ လမ္
လ းခရီး မုတၱမကင္းရြာ၌ ကြ
ကယ္လြန္သည္။အေလာင္းဘုရား သည္ ျမန္
ျမ မာသကၠရာဇ္

၁၀
၀၇၆ ခုတြင္ ဖြားသည္

။ ၁၁၁၅
၅ ခုနွစ္တင
ြ ္ ဘု
ဘရင္ျဖစ္သည္။ ၁၁၂၁ ခုနွစ္ (ခရစ္နွစ္ ၁၇
၇၅၉) သက္ေတ
တာ္ ၄၅ နွစတြ
္တင
ြ ္လြန္ ခဲ့သည္။
အေ
ေလာင္းဘုရား၏သခ်ိဳၤ င္းျပသ
သာဒ္ကယ
ို ခုတိုင္
င္ေရႊဘိုၿမိဳ႕၌ေတ
တြ႕ျမင္နိုင္သည္။အေလာင္းဘု
ဘရားအားျမင္ေ
ေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ ၿဗိတိသ်ွလမ်ိ

ူ ်ိဳး
ကပ
ပၸတိန္ေဘကာာက သူ၏ မွတ္
တတမ္းတြင္ အေလာင္

းဘုရားသည္

အရပ
ပ္ ငါးေပ ဆယ
ယ့္တစ္လက္မခန္႕ရွိ၍ က်န္းမာ ေသာ ရပ္
ရု
လက
ကၡဏာရွိေၾကာာင္း သန္မာ၍ တင့္တယ္ညီညြ
ညတ္ေသာ လံ
လုးရပ္သ႑ာန္ရွိေၾကာင္း အသားညိဳ၍ မ်က
က္နွာ သြယ္ၿပီးလ်ွင္ ေက်ာက
က္
ေပါ
ပါက္မာ သဲ့သဲရေၾကာင္

့ ွိ
း မ်က္
ကနွာတည္ၾကည္
ည္ မာတင္းေၾကာ
ၾ ာင္း ရာဇဣေျႏၵ
ျႏၵနွင့္ ျပည့္စံုေၾကာင္
ၾက း ေဖာ္ျပထ
ထားပါသည္။

 

10 
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ASTROLOGY

2010 အတြက္ ယၾတာလက္ေဆာင္ ...
ေငြၿမဲေစရန္ယၾတာ

ေၾကြပန္းကန္ျပား(

အေသး

)တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္

မတ္ေစ႔တစ္ေစ႔ကုိခုိင္ၿမဲေအာင္ကပ္၍မတ္ေစ႔ေပၚဖေယာင္းတုိင္ထြန္းပါ။
ေန႔စဥ္တစ္တုိင္စီထြန္းရင္းလုိရာဆုေတာင္းပါေလ။
လာဘ္ရႊင္ေစရန္ယၾတာ ။

။ ၾကာသပေတးေန႔ မနက္ ( ၆း၀၀ ) တြင္ခေရ ( ၆ ) ၫြန္႔ကုိ

ဖန္ခြက္ျဖင့္ထည့္၍အိမ္ဘုရားတြင္လွဴပါ။(အျခားဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္...ျမင့္ျမတ္ရာေနရာတစ္
တြင္တင္ထားႏုိင္ပါသည္။)
ႏုိင္ငံျခားအျမန္ထက
ြ ္ရရန္ယၾတာ ။
ေလယာဥ္ (သုိ႔မဟုတ္) သေဘၤာပုံခ်ဳိးေခါက္ကာ

။ စကၠဴျဖင့္

နာမည္ေရး၍ ျပတင္းေပါက္တြင္အပ္ခ်ည္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆဲြထားပါ။ (၂၁) ရက္ထား

ေပးပါ။(၂၁)ရက္အတြင္းထူးပါလိမ္႔မည္။
မေျပာင္းလုိလွ်င္

(

သုိ႔မဟုတ္

)တစ္တုိင္ေပၚတြင္ေအာက္ပါ

)

Tarot

အျမန္ေျပာင္းလုိလွ်င္လုပ္ရန္ယၾတာ

ဖေယာင္းတုိင္အျဖဴေရာင္

တံဆိပ္ေလးကုိမိတၱဴကူး၍ကပ္ကာေန႔စဥ္မီးထြန္း/ဆုေတာင္းပါ။အနည္းဆုံး(

(

ႀကီးႀကီး
၉)

ရက္၊

အမ်ားဆုံး(၂၇)ရက္လုပ္လုိက္လွ်င္အဆင္ေျပပါသည္။
အခ်စ္ေရး၌အေႏွာင့္အယွက္ႀကဳံလွ်င္လုပ္ရန္ယၾတာ

အဂၤါညေန၌

စြယ္ေတာ္တစ္ရြက္ေပၚတြင္

သူ႔နာမည္ႏွင့္

ကုိယ့္နာမည္ေရးကာနတ္ရဲသစ္ပင္၌သြားလွဴ၍လုိရာဆုေတာင္းပါ။
က်န္းမာေရးသက္သာေကာင္းမြန္ရန္ယၾတာ ။
အၿပိဳင္အဆုိင္ကင္းေစရန္ယၾတာ ။

။ ေမြးေန႔ညေန၌ ဆံပင္ ၇ ေခ်ာင္းႏႈတ္ယူ၍ စာအိတ္ထဲ ထည့္ကာေရေမွ်ာပါ။

။ ဓားတစ္ေခ်ာင္းေပၚေန႔စဥ္ဖေယာင္းတုိင္ အနီတစ္တုိင္ထြန္းရင္း အတုိက္အခံ၊ အၿပိဳင္အဆုိင္

ကင္းေစရန္ဆုေတာင္းပါ။
ပညာေရး၊ စာေမးပဲအ
ြ တြက္ယၾတာ ။

။ ေမြးနံမွ ၆ ခုေျမာက္ ( ဆပြတ္ ) နံသစ္ရြက္ေပၚ တြင္လုိရာဆုေတာင္းစာေရး၍

ေဆာင္ထားပါ။ ဥပမာ .... တနဂၤေႏြသားသမီးဆုိလွ်င္ သီဟုိဠ္ရြက္ေပၚ၌ '' စာေမးပဲြေအာင္ပါေစ .. '' ဟုေရး၍ေဆာင္ထားပါ။
ေနေရးထုိင္ေရးအခက္အခဲေတြ႕လွ်င္ေခ်ရန္ယၾတာ

ပုလင္းတစ္လုံးထဲ

ေရအျပည့္ထည့္ကာ

ပုလင္း၀၌

မတ္ေစ႔တစ္ေစ႔တင္ကာဖေယာင္းတုိင္ထြန္း၍လုိရာဆုေတာင္းပါ။ေန႔စဥ္လုပ္ပါ။
ရာထူး၊ လခ၊ ေနရာေကာင္းရရွိတုိးတက္ေစရန္ယၾတာ ။

။ ထန္းလ်က္ ၁၁ ခဲကုိ စကၠဴ ျဖင့္ထုပ္၍ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေန၌

ေခြးတစ္ေကာင္ကုိပစ္ေကြ်းပါ။
စိတ္ေသာက

(

စိတ္ပူပန္မႈ

)

ေျပေစရန္ယၾတာ

မိမိဒုကၡကိုေရးသားကာလမ္း၄ခြ၌စြန္႔ပစ္ရင္း
ရပ္ေ၀း၌ဒုကၡေတြ႕ေနသူအဆင္ေျပေစရန္ယၾတာ

''

ေမြးေန႔ညေန၌

ပ်ားဖေယာင္းတစ္မတ္သားကုိ

ငါ့ဒုကၡေတြေနခဲ့ေတာ့

ဒုကၡေတြ႕ေနသူ၏

...

''

ေမြးနံအစားအစာတစ္ခုကုိ

အျပားခတ္၍
ဟုေျပာပါ။
ဘုရား၌လွဴပါ။

ထုိအစားအစာထည့္ေသာခြက္ေအာက္၌မတ္ေစ႔တစ္ေစ႔ထည့္ထားရန္မေမ႔ပါႏွင့္။
တရားတေဘာင္၊ အမႈအခင္းအတြက္ယၾတာ ။

။ တရားတေဘာင္၊ အမႈအခင္းျဖစ္ေနသူ၏ လုံခ်ည္တစ္ထည္ကုိ စေနညေန၌

ေရေမွ်ာပါ။ငါးလႊတ္ပါ။
အင္တာဗ်ဴး၊ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ေအာင္ျမင္ရန္ယၾတာ ။

။ ေမြးနံမွ ၅ ခုေျမာက္ ( ပဥၥပြတ္ ) နံသစ္ရြက္ေပၚတြင္ လုိရာ

ဆုေတာင္းစာေရး၍ ေဆာင္သြားပါ။ ဥပမာ ... တနဂၤေႏြသားသမီးဆုိလွ်င္ မွန္ေသးေသးတစ္ခ်ပ္ေပၚ၌ မာကာ ( Marker )
ပင္ျဖင့္အဆင္ေျပပါေစ''ဟုေရး၍ေဆာင္သြားပါ။
သားသမီးေျပာစကားနားမေထာင္လွ်င္ေခ်ရန္ယၾတာ ။
ပတ္ကာ

၀ါးလုံးတစ္ထြာခန္႔အထဲသြတ္ပါ။

အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပလွ်င္ေခ်ရန္ယၾတာ ။

။ ထုိသားသမီး၏ေမြးနံသစ္ရြက္မ်ားကို သူ၏အ၀တ္ေဟာင္းတစ္ထည္ျဖင့္

ၿပီးလွ်င္

ထုိ၀ါးလုံးကုိဇီးသားတစ္ေတာင္ျဖင့္

႐ုိက္၍လိမၼာေစဖုိ႔ဆုေတာင္းပါ။

။ ေၾကြပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ထဲ ၾကက္ဥျပဳတ္တစ္လုံးထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အေပၚမွ

ဖန္ခြက္ျဖင့္အုပ္ရင္း ... '' အိမ္ေထာင္ေရးဒုကၡအဆင္ေျပလုိေၾကာင္း '' ဆုေတာင္းပါ။ ဆုေတာင္း၍အားရလွ်င္ ၾကက္ဥျပဳတ္ကုိ
ကေလးငယ္တစ္ဦးအားေကြ်းလုိက္ပါ။(မိမိသားသမီးမေကြ်းရ။)
ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္တည္းမွေဖါက္ထက
ြ ္ရန္ယၾတာ

သင္ယခုေနထိုင္ေနသည့္ ေနရာမွ လက္သီးဆုတ္၍ လမ္းမေပၚထြက္လိုက္ပါ

လမ္းမအလည္ေရာက္ပါက မ်က္လံုးစံုမွတ္လ်ွက္ အမ်ိဳးယုတ္စစ္တပ္ က်ဆံုးပါေစဟု အသံကုန္သံုးၾကိမ္ေအာ္ပါေလ၊

 

11 
၈၈၈
၈၈ျပည္သူ ့သတင္
င္းစဥ္

Po
olitical poem
m
ႏိုင္ငံေရးကဗ်ာ

                                              
                                                           သူ႔မွာတမ္
တ း-မင္းသု၀ဏ္
၀  

သူတို႔အဆု
ဆတ္၊ထားခဲျမပ္
့ျမွ သည့္
ဗံုးငုတ္တိုကမွ

္ ွား၊ေမာင္ေျပာာက္ၾကားကို
႐ြာသား႐ြ
႐ြာလူ၊ေမးၾကျမ
ျမဴသည္
အူလူယမ္းေငြ႕၊ထတုနးတည္
္း
း။
အေမာင္ေျပာက္
ျပ
က်ား၊ခ်စ္
စသူအားကို
ဘာမ်ားးမွာၾကားလိသနည္
ုသ
း။
ငယ္ကၾကင္
ၾက ျမတ္၊မိသက္မွတ္ကို
ခြင့္လႊတခဲ

္ ဲ့ေၾကာင္းေျပာာပါေလ။
အေမာင္ေျပာက္
ျပ
က်ား၊မိဘအားကိ


ဘာမ်ားးမွာၾကားလိသနည္
ုသ
း။
ေမြးသည
ည့္မိခင္၊ေမြးဖခ
ခင္ကို
ဦးတင္ခေၾကာင္
ခဲ့
းေျပာပ
ပါေလ။
အေမာင္ေျပာက္က်ား၊တိုင္းျပည္အားကို
ိသ
း။
ဘာမ်ားးမွာၾကားလုသနည္
ခရီးမတ္တတ္
တ ၊လမ္းခုလတ္
လ တင
ြ ္
ကိုယလြ

္ ြတ္ေရွာင္ခြာ၊ခြ
ခြဲရပါ၍
အားနာခဲ
ခဲေ
့ ၾကာင္းေျပာပါေလ။
ယမ္းေငြ
ေ ႕အူအူ၊တလူ
လူလူနဲ႔
ေမးျမဴၾကတ
တုန္း၊အေနာက္
က္ကုန္း၀ယ္
ေနလံုးကြ
ကယ္ေလၿပီတကား

 

12 
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

လူထုတိုက္ပြဲ ၊ ဦးေဆာင္ပါတီ NLD ”

ဗိုလ္သူ

စစ္အုပ္စုရဲ႕ နိုင့္ထက္စီနင္းထုတ္ျပန္လာတဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ ေတြက NLD
ဘာလုပ္မလဲလို႕ စိန္ေခၚခဲ့ပါတယ္ ။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ထိုးႏွက္မွဳေၾကာင့္ NLDပါတီတြင္း ေရွ႕ ဘယ္လိုရပ္တည္မလဲ ၊ သေဘာ ထားကြဲ
လြဲမွဳေတြ ထံုးစံ အတိုင္းရွိခဲ့ေပမဲ့ “ မတရားတဲ့အမိန္႔အာဏာဟူသမ်ွ တာ၀န္အရဖီဆန္ၾက ” ဆိုတဲ့ ၊ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အဆိုအမိန္႔နဲ႔ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္းကို အခိုင္အမာ ဆုတ္ကိုင္ရင္း ၊ အညံ့မခံ အရွဳံးမေပး တဲ႔ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) က ခ်မွတ္လိုက္ပါျပီ ။
ဒါဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ စိန္ေခၚမွဳကို “မွတပ
္ ံုမတင္ဘူး ၊ ဘာလုပ္မလဲလို႔ ” စိန္ေခၚမွဳနဲ႔ပဲ တုန္႔ျပန္ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္ ၊ ခုေလာက္
ညီညတ
ြ ္ၾကမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေတြးထင္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ NLD ျပိဳကြဲေအာင္လုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ၊ ဒီလို မျပိဳမကြဲ တညီတညြတ္ထဲ ဆံုးျဖတ္
လိုက္ေတာ့ စစ္အုပ္စု နည္းနည္းေတာ့ျပာယာခတ္သြားမွာပါ ။ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ဘာလုပ္မလဲလို႔ ၾကိဳျပင္ ထားတာမ်ိဳးလဲရွိမွာပါ ၊
သူတို႔ရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း တက္ၾကြသူေတြကိုဖမ္းမယ္ ၊ မတရားအသင္းေၾကျငာမယ္ ၊ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ေတြ ျဖဳတ္ခ်ခိုင္း မယ္ ၊ အနိုင္
က်င့္မွဳမ်ိဳးစံုကို ေကာက္က်စ္တဲ့နည္းလမ္းစံုသံုးျပီး လုပ္လာမယ္ ၊ ၾကံ့ဖြတ္ေတြ ၊ ရာဇ၀တ္သားေတြကိုသံုးျပီး NLDအဖြဲ႔ ၀င္ေတြကို
၀ိုင္းရိုက္တာမ်ိဳး ေတြလုပ္လာမယ္ ၊ ျပီးေတာ့ NLD ထဲက မွတ္ပံုတင္ခ်င္တဲ့လူေၾကာက္ေတြ ၊ ေရြး ေကာက္ပြဲ၀င္ခ်င္တဲ့ အခြင့္
ေရးသမားေတြ၊ ကို ေျမွာက္ေပးျပီး အနိမ္႔ဆံုးအဆင့္ NLDကႏွဳတ္ထြက္ပါသည္ဆိုတာမ်ိဳး ၊ လုပ္ခိုင္း နိုင္ပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔လဲ
ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပင္ရပါေတာ့မယ္ ၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕ မတရားတဲ့ဥပေဒေတြ ေအာက္မွာ ပါတီမွတ္ပံု မတင္ဘူး ၊ တင္စရာ
မလိုေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ကမၻာ့နိုင္ငံေတြၾကားမွာ ၊ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူ ထုၾကားမွာ ၊ ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစုေတြၾကားမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္သာျဖစ္ပါတယ္ ၊ အဲဒီ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာ ေၾကာင္းျပဘို႔ ၊ ရန္ျပဳလာ
မဲ့စစ္အုပ္စုကိုကာကြယ္ဘို႔ ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြခ်မွတ္ရပါမယ္ ။
ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္းပါအခ်က္ေတြကို ေၾကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ကိုင္ဆြဲရင္း လူထုကို ဦးေဆာင္ ရပါမယ္ ၊ NLD ဟာ လူထုဦး
ေဆာင္ပါတီ ၊ လူထုေရွ႕ က တပ္ဦးပါတီ ျဖစ္ေနရပါမယ္ ။ စစ္အုပ္ စုက ဖိႏွိပ္မွဳမ်ိဳးစံုလုပ္လာခဲ့ရင္ နယ္စပ္ကို ထြက္လာ တာမ်ိဳးမ
ျဖစ္ဘို႔ေတာ့ သတိထားရပါမယ္ ။ ကိုယ္ကနယ္စပ္မွာေနျပီး ဒီလိုေျပာရတာ NLD ကို အားနာမွဳမ်ား စြာနဲ႔ေတာင္းပန္ပါတယ္ ၊ စစ္
အုပ္စုက နယ္စပ္ကေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကို လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဂရုကိုမစိုက္ပါ ဘူး ၊ ျပည္သူလူထုအံုၾကြမွာနဲ႔ ျငိမ္း
ခ်မ္းေရးရထားတဲ့တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက ျပန္တိုက္မွာပဲ ဂရုစိုက္တာပါ ၊ လူေတြနယ္စပ္ကိုထြက္တာ တျခားနိုင္ငံ ေတြ ကိုခို
လံွဳတာ စစ္အုပ္စုအၾကိဳက္ပါ ၊ နယ္စပ္ေရာက္သြားျပီးရင္ ေတာ္လွန္ေရးအလုပ္ထက္ ဘ၀ရပ္တည္ ေရးအလုပ္ေတြပဲ လုပ္ျဖစ္ သြား
ၾကတာမ်ားပါတယ္ ၊ လက္ရွိနယ္စပ္ေတြမွာရွိေနၾကတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားဆိုသူ အမ်ားစုဟာ အလုပ္ သမားေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာ
ေရး ၊ ကေလးအခြင့္အေရး ၊ အမ်ိဳးသမီးအေရး စသျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ေတြျပ ၊ NGO ေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး ကိုယ့္ရပ္တည္ ေရးအ တြက္ကိုယ္
လုပ္ေနၾကတာမ်ား ပါတယ္ ၊ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရွိရင္ လင္ကတစ္ဖဲြ႔ မယားကတစ္ဖဲြ႔ ၊ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းျပီး
တပ္ေပါင္းစုရယ္လို႔ တစ္ဖဲြ႔ ၊ ႏွစ္ေယာက္ရွိရင္ သံုးဖြဲ႔ ဖြဲ႔ျပီး လစာထုတ္စားေနၾကတဲ့ လခစားနိုင္ငံ ေရးသမားေတြ မ်ား ပါတယ္ (
မွန္မွန္ကန္ကန္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူေတြကို မေျပာပါ) ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုက နယ္စပ္ကလူေတြကိုမေၾကာက္ပါဘူး ၊ ျပည္တြင္းထဲက

 

13 
၈၈၈
၈၈ျပည္သူ ့သတင္
င္းစဥ္

NLLD အဖြဲ႔၀င္ ေတြကိုေတာ့ လူငယ္ေလးေတြကအစ ေၾကာက္ပါတယ
ယ္ ၊ ျပည္သူ
သေတြနဲ႔ထိေတြ႔ေနျပီး ျပည္သူ
သ႔ အံုၾကြမွဳကိ
ကု
ဦးေဆာင္

နိုင္မဲ့သေတြ
သူ
ျဖစ္သြားမ
မွာစိုးရိမ္လို႔ ပါ ။ ဗမာျပည္အက်ဥ္

းေထာင္အသီ
အ းသီး က နိုင္ငံေရးအက်ဥ
ဥ္းသား ၂၁၀၀
၀ ေက်ာ္မွာ NLLD
အဖဲ
ဖဲြ႔၀င္ ၅၀၀ နီးပါးရွိေနတာ ၊ လူထုက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္

ပြဲမွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တ့ဲ NLD ကို ၊ စစ္အုပ္စု တေလ်ွာက္လံ
လုးံ
ေၾက
ၾကာက္ေနခဲ့လပါ

ို႔ ။ အဲဒီေတာ့ာ့ အဖမ္းခံစရာာရွိ ရဲရအ
ဲ ဖမ္းခံ
ခ ၊ ေသစရာရိ
ရွိရဲရဲေသျပီး ျပည္
ျပ တြင္းမွာပဲ ျပည္သူေတြန႔
နဲ႔ အတူ တိုကပြ
က္ ဲ
၀င္
ငရင္ျဖတ္သန္းဘိ
ဘု႔ ၊ ျပည္သကိ
က
ူ ုဦးေဆာင္မွဳေပးဘိ

ု႔ အားနာာနာနဲ႔ပဲ ေတာင္
င္းဆို ပါရေစ ။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏင္
ႏွ ့ နိုင္ငံ ေရးအ

က််ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးရန္ ေတ
တာင္းဆိုသည္ ’ လို႔ တဆက္တည္းဆံုးျဖတ္
တ္ခဲ့တာ ဒီကေန
န႔ အေျဖအေနနဲ
နဲ႔ အကိုက္ညီ ဆံုး ေတာင္းဆိ
ဆု
မွဳပါ ၊ အေရး ၾကးတာက
ၾကီ
ေတာာင္းဆိုမွဳက အခ်ိန္အကန္႔အသတ္
သ လိုေနပါတ
တယ္ ၊ ျပီးရင္ အဲ
အဒီအခ်ိန္အတ
တြင္း ေတာင္း ဆိုမွဳကို မလိက္
က

ေလ
လ်ာရင္ ဘာလု
လပ္မလဲဆိုတာပ
ပါ ၊ ၾကိဳတင္ျပင္
ျပ ထားဘို႔လိုပါတယ္

၊ ေတာာင္းဆို ေနရံုသက္
သ သက္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္အပ္
ုပစု က မလိုက္
က
ေလ
လ်ာတတ္ဘူးဆိုတာ ၊ ၂၁ႏွစစာ

္ အေတြ႔အၾကံ
ၾကဳေတြကေန သိ
သသင့္ပါျပီ ၊ တိ
တုက္ပြဲနဲ႔ ေတာာင္းဆိုမွရမွာပါ ။
ကၽြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိ
မိုကေရစီဘက္ေ
္ တာ္သားအာားလံုးကလဲ NLD ကို တပ္ဦ
ဥးတင္ လိုကပါဘိ


ု႔ လိုပါတယ္ ၊ စစ္အပစု

ကု
ု ္ က NLD ကိ
၂၁
၁ႏွစ္တာကာလ
လ တေလ်ာက္လံ
လုး ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ သလိ
သ ု ၊ ခုလဲ အရင္
အ ထက္ဆိုးတဲ
တ့ ႏွိပ္ကြပ္မွဳေတြ
ေ နဲ႔ တုန္႔ျပန္လ
လာေတာ့မွာပါ ၊ ခုခ်ိန္မွာ NLD
အေ
ေရး ဟာ ျပည္သူ႔အေရးပါ ၊ NLD
N ျဖိဳခြဲခံရရင
င္ ကၽြန္ေတာ္တိ
တု႔ေတာ္လွန္ေရး
ရ ၾကာသထက္
က္ၾကာေနဦးမွာပါ ၊ “စစ္အုပစရဲ
္စု ႕ ေရြးေကာက
က္
ပြဲက်င္
က းပေရးေကာ္ာ္မရွင္မွာ ပါတီ
တီမွတ္ပံုတင္ဘ႔
ဘမ
ို႔ လိုပါ ”ဆိတဲ

ု ဲ့ NLDရဲ႕ ဆံးျဖတ္
းု
ခ်က္ကို ေထာက္ခံပါသ
သည္ဆိုတာမ်ိဳး ၊ ေၾကျငာခ်က
က္
ေတ
တြထုတ္ေနရံသာမဟု


တ္ပဲ NLLD ႏွင့္ထပ္တူ ထိထိေရာက္ေရာက္

တိုက္ပ၀င္
ြဲ မွဳမ်ိဳး လုပ္ၾကရပါေတာ့
ၾက
မယ
ယ္ ၊ ၂၀၁၀ လူထုတိုက္ပြဲ ၾကီး
လူထု
ထအေရးေတာ္ာ္ပံုၾကီးဆင္ႏဘိ

ႊဲ ု႕ိ အခ်ိန္က်ျပီ ၊ ဦးေဆာင္ရမွာက NLD ပါ ။

စစ္
စအာဏာရွင္စနစ္
န မုခ်က်ဆံုးရမည္

။ ျပည္
ညသူ႕ဒီမိုကေရစီ
စီ အေရးေတာ္ပံ
ပု ေအာင္ရမည္
ည္ ။

ဒီလိုလမ္းကိ
ကုေရြးမလာား

ဒီလိ
လုမိုက္ၾကမ
မလား

ဒီလိုေတာ့
တ မေနၾက
ၾကပါနဲ ့

၂၀၁၀ နဲ ့ အိ
အုဗားမားရဲ ့ ၃၆.၅ သန္း အတ
တြက္ စဥ္းစားေနတာ..မေႏွာက္
ာ ယွက္ၾကပ
ပါနဲ ့.။

 

14 
၈၈၈
၈၈ျပည္သူ ့သတင္
င္းစဥ္

ျပည
ည္သူ ့ က်န္းမာေ၇း

pu
ublic health

အိပ္ရာ၀င္ခါန
နီး မိုဘိုင္းလ္
လဖုန္းေျပာာရင္
Thursday,, 01 Octobe
er 2009 09:15 မႏၱလာသ
သား
အိပ္ရာ၀င္ခါနီး မိုဘိုင္းလ္ ဖုနးဆက္
္း
ေလ့ရွိသူ
သေ
ူ တြဟာ အိပ
ပ္္မေပ်ာ္တဲ့ ေရ
ရာဂါ စြဲကပ္လာ

ယ္။အေ၀းေရာာက္ေနတဲ့ ကိယ့

ု ္ခ်စ္မိတ္ေဆြ
ဆနဲ႔ အိပ္ရာ၀င္ခါနီ
ခါ း စကားေျပ
ျပာ
ေလ့ ရွိေၾကာာင္း သိရွိရတယ
ရတာက ပီတိ
တ ျဖစ္စရာပဲ။လူ
။ ေတြက ကုန္သြယ္ခရီး ေျခဆန္

႔သထက
က္ ေျခဆန္႔ လာတာ

ေၾကာာင့္
ေ၀းကြာေနသ
သူေတြရဲ႕ အလ
လြမ္းေတြကို လည္
လ း မိုဘိုင္းလ္
လဖုန္းမွတစ္ဆ
ဆင့္ ေျဖသိမ့္ လာၾက

ရတယ္
ယ္။
ဒါေပမယ့္ အိပ္ရာ၀င္ခါနီး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳမႈဟာ ေကာင္းမြနတ
္တဲ့ စိတ္ကူး တစ္
တ ခု မဟုတ္တာ

ေတာ့ အမွန္
န္ပါပဲ။မၾကာမီက ေလ့လာေတ
တြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ
အ ဆဲလ္ဖုန္းးရဲ႕ အခ်က္ျပ သေကၤတေတ
တြ
ဟာ ဦးေႏွာက္
ကလိႈင္းေတြကိ
ကုိ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစေၾကာ
ၾကာင္းသိရွိရတယ
ယ္။
အက
က်ိဳးဆက္ကေတာ့ဖုန္းဆက္သူ
သေတြအိပ္မရေတာ့

ဘဲမ်က္လံ
လုးေၾကာင္ေနေ
ေလ့ရွိတာပဲ။ၾသစေတ်းလ်ႏိ
ၾသ
ုင
င္္ငံရဲ႕

ဆြငဘာေနး
္ဘ

နည္းပ

ညာာတကၠသိုလ္မွ အာ႐ံုေၾကာဆ
ဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွ
ည င္ ေရာ့ဒေနး


ခေရာ့ဖထ္
္ထန
္ ဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိ
ကုင
ိ ္ဖက္ေတြရဲ႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွခ်က္


ျဖစ္တယ္။
No
okia6110ဆဲလ္
လဖ
္ ုန္းအသံုးျပဳသ
သူအမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီး၁၂၀
၀ကိုေလ့လာစ
စမ္းသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
ျဖ တယ္။ဆဲလ
လ္္ဖုန္းအသံုးျပဳၿပီ
ၿပီး

ေနာက
က္

အိပ္
ပ္ရာ၀င္ၾကတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဦးေႏွ
ႏွာက္လိႈင္းေတြ
တြကို စစ္ေဆးေ
ေလ့လာၾကတယ
ယ္။ သူတို႔ ဦးေ
ေႏွာက္ထဲမွ Alp
pha ဦးေႏွာက္လိႈင္းေတြထဲမာ
မွ
႐ုတ္
တတရက္ တိုးပြားလာတဲ့ စြမးအင္

ေတြကို ျမင္
ျမ ေတြ႔ခဲ့ရတယ
ယ္။ Alpha လိင
ႈ ္းေတြဟာ ျပင္
ျပ ပေလာကနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အေတြးေတြကိ
ကု
ရပ္
ပၿပီး အတြင္းစိတ္
တရဲ႕ ျပန္လည္ေတြးေတာတဲ
တဲက
့ ာလမွာလႈပ္
ပ္ရွားလာေလ့ရိ
ရတ
ွိ ယ္။ သူ႔ရဲ႕ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္တယ္
တ ။ ဆဲလ္ဖန္

ု ္း
ထဲမွ
မ မိုက္က႐ိေ၀့

ု ဖ္ ေရဒီယဓာတ္

ို
ေရာင္ျခည
ည္ တုန္ခါမႈေၾကာင့
ၾက ္ ဦးေႏွာက္

ဓာတ္စီးပတ္
ပ လမ္းမွာ လွ်ပ္စစ္၀င္ေရာက္

စြတ္ဖက္
က
လာာျခင္းကို ျဖစ္ေစတယ္

။ အဲဒါကိ
ဒါ ု ျပန္လည္စု
စစည္းၿပီး ထိန္
န္းသိမ္းဖို႔ လိအပ္
ုအ လာတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးေႏ
ႏွာက္ထဲက Alpha
A
လိႈင္းေတ
တြ
ျမင့
င့္ျမင့္မားမား ထြ
ထက္ေပၚလာရ
ရတယ္။ ဆဲလ္
လဖ
္ ုန္းရဲ႕ လွ်ပ္စစ္
စ စက္စြက္း ၀င္ေရာက္လာၿပီ
ာ းေနာက္ ဦးးေႏွာက္ကို ျပန္
ျပ လည္ အနာား
ရရွ
ရဖိ
ိ ု႔အတြက္ အိပ္ခ်င္စိတ္ ႏွစ္
စ္ဆတိုးလာေၾက
ၾကာင္း တင္ျပသ
သူေတြလည္း ရွိတယ္။ အခ
ခ်ိဳ႕ သိပၸံပညာာရွင္ေတြကေတ
တာ့ ေကာ္ဖီခြက္
က
တစ
စ္၀က္ေသာက္
က္တာေလာက္ ေတာင္

မွ ထိခိုက္
ကမႈ မရွိဘူးလိလ
ု႔ ည္း ဆုိၾကတ
တယ္။

ညည အိပ္မေပ်ာ္ သူ
သမ်ားအတြက္
က္ Royal Mya
anmar  
ညည လူေတြ အိပခ်ိ

္ ်ိန္မွာ အိပ္မရတ
တဲ့ ေရာဂါ ခံစာားေနရပါသလာ
လား။ ဒါမွ မဟုတ္

း ိးခ်ဴပ္ ခဏခဏ နုိးလာ၍ အိ
အပ္ေရးမဝ တဲ့ ေရာဂါ ခံစားးေနရပါသလာား။
ညၾကီးမု
ဒီလုိမမဟု


တ္ အၿမဲတမ္
တ း မနက္အေစာၾကီ

း နုိးနုိး ေနသလား။ ဒီလုိၿဖစ္ေနတ
တာ
သင္တစ္
တ ေယာက္တည္
ညးမဟုတ္ပါဘူ
ဘူး လူေပါင္းမ််ားစြာ ထုိကသု
ဲသ
့ ိ. ေဝဒနာမ်ာား
ခံစားေ
ေနရၿပီး ေကာင္းေကာင္းအိပနိ
္နင
ုိ ္ဖုိ. ၾကိဳးစားေ
ေနၾကပါတယ္။ေကာင္

းေကာင္
င္း
အိပ္ေပ်ာ္
ပ ေစဖုိ. နည္းလမ္

းေကာင္းေလးမ်ားကု

ိ စု
စစည္းတင္ၿပေပ
ပးလုိက္ပါတယ္
ယ္။
ေလ့က်င္
က ့ခန္း

မွနမွ
န္ န္လုပ္ၿခင္းေလ
လ့က်င့္ခန္းလုပ
ပ္ၿခင္းၿဖင့္

အိ
အပ္ေရးေကာင္
င္း

ေကာင္
င္း ရေစရံုမွ် မက
ကပဲ အၿခား က်န္
က မားေရး အ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါ

ရရွိနုိင္ ပါ

တယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း ဆုိလုိ. ပင္းပန္
န္းႏြမ္းနယ္ စြာ လုပ္ရေသာ ေလ့
ေ က်င့္ခန္း မ်ိဳး
မဟ
ဟုတ္ပဲ နာရီဝက္
ကေလာက္ ေၿပးလု

ိက္၊ စက
က္ဘီးစီးလုိက္ ၿခင္းဟာလဲ သင့္အား အက်ိ
အ ဳးေက်းဇူးမ််ား ရရွိေစပါတ
တယ္။ အိပ္ခါနီ
နီး
ေလ
လ့က်င့္ခန္း လပ္
လု ၿခင္းကုိ ေရွာင္
ာ က်ဥ္သင့္ပါတ
တယ္။ ခႏၶာကိ
ကုယ
ိ ္ နုိးၾကား ၿခင္
ၿခ း အပူခ်ိန္ ၿမင္
ၿ ့တက္လာၿခ
ၿခင္းတုိ.ေၾကာင္
င့္ အလြယ္တကူ
က
အိပ္
ပ္မေပ်ာ္နုိင္ပါဘ
ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေယာဂ ကဲ့သု
သိ. သက္သာေ
ေသာ ေလ့က်င္
် ့ခန္း ကုိေတာ့
တာ အိပ္ခါနီးအခိ်န္မွာ လုပ္ေပးလု
ပ ိ.ရပါတယ္
ယ္။
ေန
န.ခင္း တေမွးအိ
အပ္ၿခင္း ေရွာင္ပါအခ်ိဳ.ေသာာ သူမ်ားဟာ ေန.လည္

စာ စားသံ

ုးၿပီး တစ္
စ္ေရးတစ္ေမာ အိပ္တက္က်ပါတယ္။ တခ်ိ
ခ်ိဳ.
က််ေတာ့လဲ တေ
ေမွးအိပ္ ေလ့ရွိသလု
သ ိ ညအိပခ်ိ

္ န္မွာလဲ ေက
ကာင္းေကာင္း အိ
အပ္ေပ်ာ္ပါတယ
ယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ ညအိ
အိပ္ရခက္ ေနတ
တဲ့
သူဆု
ဆိရင္ေတာ့ ေန.ခင္

းဖက္ တေမွ
တ းမအိပ္သင္
သ ့ပါဘူး။ တက
ကယ္လုိ. မအိ
အိပ္ရင္ မေနနုိင္ဆပ
နစ္၃ဝ ထက္ပုိ မအိပ္ ပါနွင္
င့္။
ုိ ါက မိန

 

15 
၈၈၈
၈၈ျပည္သူ ့သတင္
င္းစဥ္

အလ
လင္းေရာင္ နွင္
င့ ထိေတြ.ပါေ
ေန.အခါ မွာ အလင္

းေရာင္ ကုိ လံုေလာက
က္စြာ ထိေတြ.ေပးပါ။ မၿဖစ္
စနုိင္ခဲ့ေသာ္ မီးထြ
း န္းၿပီး ေနပါ
ပါ။
ေဆ
ဆးလိပ္၊အရက္
က၊ caffeine ေရ
ရွာင္ပါလူေတာ္ာ္ေတာ္မ်ားမ်ားးဟာ အိပ္ခါနီးအခ်ိန္မွာ အရ
ရက္ အနည္း င
ငယ္ေသာက္ၿခင္
ၿခ းၿဖင့္ ေကာင္
င္း
ေက
ကာင္းအိပ္စက္နု
နိင္သည္ဟု ယူ
ယဆၾကပါတယ္
ယ္။ မွန္ပါတယ္။ အရက္ေသာာက္ၿခင္းၿဖင့္ အၿမန္
အ အိပ္ စက္
က္ၿခင္းကုိ ရရွိနင္
ုိငသလုိ အိပ္ေန

ခ်ိန္
န္အတြင္း ခဏ
ဏခဏ နုိးနုိး တတ္
တ တဲ့အတြက္
က္ ေကာင္းမြန္တဲ
တ့ အိပ္စက္ၿခင္
ၿခ းကုိ ေတာ့ မရရွိနုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အိ
အပ္ခါနီး အရက
က္
မေ
ေသာက္သင့္ပါဘ
ဘူး။ ဒါမွမဟုတ္
တ အရက္ကုိ လုံးဝ ဖ်က္သင္
သ ့ပါတယ္။Caffeine
C
ဓါတ္
တ္ပါေသာ ေကာ
ကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္
ကရည္၊ဆုိဒါ ကု
ကိ
ေသ
သာက္သံုးၿခင္းၿဖင္
ၿဖ ့ ေသာက္သံ
သုးၿပီး ၁ဝနာရီ ကေန ၁၂ နာရီ
န ထိ ေကာင္
င္းေကာင္း မအိ
အိပ္နုိင္ပါဘူး။ေဆ
ဆးလိပ္ေသာက
က္ၿခငး္ၿဖင့္ နီကု
ကိ
တင
င္း ဓါတ္ ဟာ လန္
လ းဆန္းတက
က္ၾကြ မူကုိ ေပးးတဲ့အတြက္ အိပ္ရာဝင္ ရာတြ
တြင္ အခက္ အခဲ
အ ၿဖစ္တက္ပါတ
တယ္။ ခုတင္။။ သင္အိပ္ တခု
တဲ့
တင
င္ ဟာ ေသးေ
ေနလုိ.လား။ လူတစ္ေယာက္အတြ
အ က္ ခုတင္ဟာ အေၾကာာဆန္.ရန္ ဟုဘက္


ဒီဘက္ လ
လွည့္ရန္ လံဳေလ
လာက္ေသာ အ
က််ယ္ရွိ သင့္ပါသ
သည္။ ဒါမွ မဟ
ဟုတ္ အိပ္ရာၿပ
ၿပင္ အရမ္းမာေန
နသလား၊ ေခါါင္းအံု. အရမ္ၿပားေနသလား၊
ၿပ
၊ ၾကီးေနသလာ
လား။ မိမိအတြက္
က
သက
က္ေတာင့္သက္
ကသာၿဖစ္ေစေသ
သာ ေခါင္းအံ.ု မ်ိဳး ကုိ သံုးပါ။
ပါ

အခန္
န္း။ ။။သင့္အခန
န္းကုိ တိတ္ တ
တိတ္ဆိတ္ဆတ္

ိ ၊ ေမွာင္ေမွာင္၊

သင
င့္ေတာ္တဲ့ အပ
ပူခ်ိန္ နဲ. ေလဝ
ဝင္ေလထြက္ေကာင္းေကာင္း ၿဖစ္ေအာင္ လု
လပ္ပါ။အိပ္ရာဝ
ဝင္ခ်ိန္ ထခ်ိန္ ေတြကုိ အခ်ိန္
န၁
္ ခုတည္း ပံမန္

ု ွ
သတ
တ္မွတ္ေပးထာားပါ။ ဥပမာ - ည ၁၁ နာ၇ီ အိ
အပ္ရာဝင္၊ မန
နက္ ၇ နာရီ အိ
အပ္ရာပံုမွန္ထၿခင္
ၿခ း။ တကယ္လ
လုိ. အိပ္ရာဝင္
င္ခ်ိန္ ေနာက္က်
က
ခဲ့ရင္
ရ လဲ မိနစ္ ၃ဝ
ဝ ထက္ ပုိၿပီး ေနာက္

မက်သင့္ပါဘူး။ ရံုးပိတ္
တရက္ ေတြမာလဲ
ွာ အခ်ိန္မွန္မွ
မွန္ ၿဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထာား သင့္ပါတယ္
ယ္။
အစ
စားအစာအစာားစားၿပီးရင္ အိပ္ငုိက္တက္တယ္

ဆုိၿပီး အိပ္ခါနီး အစားမ်ားမ်ား မစားးသင့္ပါဘူး။ မ
မအိပ္ခင္ ၂ ေလ
လာက္ အတြင္
င္း
အစ
စားမစားသင္ပါ။

့ ါ

ဆရ
ရာ၀န္ရဲ႔စမ္းသပ္
သ ပံု

ကို

အမ
မ်ဳိးသမီးတစ္ဥးကေလးေခၚျပီ
းီ
ျပီးကေလးေဆးးရံုကိုေရာက္လာခဲ
လ ့

ထို႔ေနာက္

အႀကံ တစ္
တ ခုရျပီး လူနာာကိုေမးလိုက္ တယ္...ခင္ဗ်ာား

တယ
ယ္။

အရင္
ငက ဒီေရာ ဂါျဖ
ျဖစ္ဖူးလားလို ့ေ
ေမးေတာ့ လူနာက

“ဟုတ္ကဲ
ကဲ။့

ဆရ
ရာ၀န္။....။ကေ
ေလးကိုမိခင္ႏို႔တိ
တုက္တာလားး..ႏြားႏို႔တိုက္တာ

လြနခဲ
္ခတ
ဲ့ ဲ့ သံုးႏွစ္ေလာက္
လ က ျဖစ
ျ စ္ဖူးပါ တယ္“ဟု
“ တ္ျပီ။ ဒါဆ
ဆို

လာား...

အဲဒေရာဂါ
ီေ
ျပန္ထတာပဲ
တ ဗ်၊

အမ်ိဳးသ
သမီး။....။မိခင္ႏိ
ႏု႔ပါ။

ဆရ
ရာ၀န္။....။ကြ်န္
နေတာ္စမ္းသပ
ပ္မလို႔ခင္ဗ်ားအ
အကၤ်ီကိုခြ်တ္လိ
လုက
ိ ္
ပါ။အ
အမ်ဳိးသမီး။...။ဟင္..ဘာလိလဲ

ု႔ ..

စမ္းသပ္ရင္း

သျဖင့္
ေရာဂါရွာမရသ

ေခၽြးျပန္
ျပ လာ

သည္
ည္။

-----------------------------------------------------------

ဆရ
ရာ၀န္။....။စိတ္
တမ
္ ပူပါနဲ႔။ဒါေဆ
ဆးရံုပါ။က်ဴးလြန္
န္တာေတြမရွပါဘူ

ိ ါ း
။အ
အမ်ဳိးသမီးကယံ
ယတစ္

၀က္မယံတစ္


၀က္နဲ႔ဆရာ၀န္

ရဲ႔အစမ္းသပ္

ကိခံ
ုခလိုက္တယ္။ခဏေလာက္

စ းသပ္ျပီးဆရာ
စမ္
ရာ၀န္က“ခင္ဗ်ာားမွာ
မိခင္
ခ ႏို႔ရည္မွမရွိတာ။ဒါေၾကာင္

့ ကေလးက အာဟာရ

ျပတ္
တ္ေန
တာာေပါ့” လို႔ ေျပာေတာ့

အ းသမီးက“ကြ
အမ်ဳိ
ကြ်န္မမွာ ဘယ
ယ္လို
လုပ္
ပျပီး မိခင္ႏု႔ိရည္

ရွိမလဲ။ကြ်န္မကသူ႔အေဒၚရွ

င့္”လို႔ ေဒ
ဒါသ
တၾၾကီး ျပန္ေအာ္လိ
လုက္တယ္။
အထ
ထင္နဲ႔အျမင္
"ကြ
ကြၽန္မသားေလးးေရနစ္တုန္းကဆယ္
က
ၿပီးအိမ္လာပိ
လ ု႔ေပးတာရွ
ရင္မ

STOP
S
TO
OUCHER ON
N WOMAN

ဟုတ္
တလား"
" ဟု
ဟတ္ပါတယ္ ၊ ဒီလိုေပါ့ဗ်ာာ ၊ ႀကံဳႀကိဳကလိ
က္ ု႔ကယ္တာပဲ
ပဲဟာ
၊ေက
က်းဇူးတင္ေၾကာင္
ၾက း တကူးတကလာေျပာစ

စရာ မလိုပါဘူး ""
ေက
က်းဇူးတင္ေၾကာာင္း လာေျပာတ
တာမဟုတ္ဘးရွ
းူ င့္ ၊ သူ႔လည္ပင္း
မွာဆြ
ဆဲထားတဲ့ ဆြဲၾကိ
ၾ ုးပါမလာလိ
လို႔ "
(၂))ေရာဂါေဟာင္း

ေဆးေ
ေက်ာင္းဆင္းကာစ
က
ဆရာ၀န္တစ္

ေယ
ယာက္သည္သေဆးခန္

ူ႔
းသို႔ပထမဆံ

ုးေရာက္
က္လာသည့္လနာ

 

ကအမ်ိဳူးသမီးငယ္
င တဦးမုဒိမး္းက်င့္ခံရသည့္
(အီရက္

မွ
ျဖစ္ရပ္မန္

ပံုျဖစ္ ပါသည္၊) In a
a report issu
ued by the IInternationaal 

Red Cross:

16 
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

Air power

ေလထန္ကုန္း

peoplepower2008@gmail.com

မွားမိပါတယ္ ။မဲေဆာက္ေစ်းတြင္း ျမန္မာဘက္ကမ္းမွလာေသာ သူေတာင္းစားမ်ား
အေတာင္းၾကမ္း လြန္းသျဖင့္ တေန ့တြင္ ထိုင္းရဲမ်ားေစ်းတခုလံုးပတ္ဖမ္းရာ ကယ္ပါ
တရာ ေက်ာ္မိသြား၏၊ အား လံုးကားေပၚတင္ ၍ ျမန္မာဘက္ပို ့ရန္ကမ္း နားအေရာက္
တြင္ လူနွစ္ေယာက္က သူတို ့မွာသူ ေတာင္း စားမ်ားမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ ေရးသမား
မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း မနက္ အိပ္ရာထမုန္ ့ဟင္းခါး စား လဘက္ေရေသာက္ ထြက္ရင္း
အဖမ္းခံရပံု။ျမန္မာဘက္ ကမ္း ျပန္ပို ့ ပါက ေထာင္ နွစ္၇ွည္က်မွာျဖစ္လို ့ လြတ္ေပးဖို ့
စကားျပန္မွ တဆင့္ အသနား ခံေနၾကသည္၊ အဆိုပါ ထိုင္းရဲမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စိတ္
၀င္စားသူ ျဖစ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အားေလးစားသူျဖစ္ျပီး သူမတိုင္း ျပည္က
ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာသျဖင့္ အဆိုပါလူနွစ္ဦးအား ကမ္း နား အ ေရာက္
တြင္ကားေပၚမွ မသိမသာ ဆင္းသြား ၾကရန္ ထိုင္း ဘက္ကိုျပန္ သြားဘို ့စကား ျပန္
အားေျပာလိုက္သည္၊
ျမန္မာသူေတာင္းစားမ်ားအားလံုးျပန္ပို ့ျပီးခ်ိန္တြင္ ရဲနားသို ့ စကားျပန္ေရာက္လာသည္ ၊ဆရာေရ အားလံုးျပီးသြားပါျပီ ၊အဲ ဆရာ

သနားလို ့လြတ္ေပးလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားနွစ္ေရာက္က ဆရာကိုစကားေျပာခ်င္ေနၾကတယ္၊”
ရဲအရာရွိ ။

။ “ေအာ္ ေက်းဇူးတင္စရာမလိုဘူးေျပာလိုက္ကြာ ..ငါလည္းေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလးစားပါတယ္လို ့၊”

စကားျပန္ ။

။ “မဟုတ္ဘူးဆရာ အျပန္ကားခ ဘတ္ ၂၀၀ ေလာက္ေပးဖို ့ ဆရာဆီေျပာေပးပါတဲ့…”……..။

“ေဟ” ဟို

တရာထဲမွာ ထည့္မေပးမိတာ မွားမိေလျခင္းကြာ။
(ေပးပို ့လာသူ ေအာင္မင္း)
ကဲဇတ္လမ္းစံု စျပီဗ်ိဳ ့

ၾသစီမဆလာနဲ့ ေဂၚဇီလာ ၊ ၾသစေတးလွ်ေရာက္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ေတာ့
တျခား ႏိုင္ငံေရာက္သြားတဲ့အီးထုတ္ေတြ ထက္ သာပါတယ္ခင္ဗ်၊အႏုေရာ၊အၾကမ္းေရာ
၊အလြမ္းေရာစြယ္စံု ရပါတယ္၊ ခ်ီးထုတ္ ေတြထဲ မွာေတာ့ မဆလာမ်ားမ်ားထည့္ထားတဲ့
ဟင္းစားျပီးပါလိုက္တဲ့ အီးအီးလိုေပါ့ နဲနဲ ပိုေမႊး သ ေပါ့ဗ်ာ၊
ကိုယ္ေတြ ့မို ့ေရးရတာဗ်ိဳ ့၊ ျသစီကရဲေဘာ္ၾကီးမဆလာတဦးကိုသတိယလို ့ပါဗ်ာ၊တဦးထဲ
အဖြဲ ့ေျခာက္ဖြဲ ့ ေထာင္ႏိုင္တဲ့အာဂလူပါ၊ သူဖြဲ ့တဲ့ အ ဖြဲ ့ေတြ အကုန္ မမွတ္မိေပမယ္ ့
အဖြဲ ့နံမည္တခု၊ ေတာ္ေတာ္သေဘာက်လို ့မွတ္ ထားရတယ္..ဘာတဲ့ ဗ်ာ.. တိုင္းျပည္ ကို
ကယ္တင္ဘို ့နမိတ္ နဲ ့အတိတ္ ေဆာင္ျပီး သကာလ သၾကားမင္းနံမည္ပါ ေအာင္ အမည္
ေပး ထားတာ…. မာဃလုင္ေလးမ်ား အဖြဲ ့ျမန္မာ ႏိုင္ငံ (Burma Marga Youth
Organization)၊ ေန ေတာ့လည္း ၾကည့္ ဗ်ာ၊ ဘံုခုႏွစ္ဆင့္ တိုက္ခန္းၾကီး ဌားေနတာ၊ လူ(၁၀၀) ေလာက္က အျငိမ့္က ေနႏိုင္တယ္၊
ေဟ့ဒီမွာ ျသစီကလာတဲ့ေကာင္ေတြ ႏိုင္ငံေရးျပန္လုပ္ရင္ သူမ်ား ထက္ျမင့္ျမင့္ၾကံ ရမတဲ့၊ ေနာက္တ ၾကိမ္ ျပည္ တြင္းက ေနဆႏၵ
ေတြျပျပီးထြက္လာၾကျပီေဟ့ဆို ေနစရာ အသင့္ျဖစ္ ေအာင္လို ့တဲ့၊ ေကာင္း ပါတယ္.. ေကာင္းပါတယ္၊ ေနာက္ ေျခာက္လ ေလာက္
ၾကာေတာ့ သူေကာင္တေယာက္ သူ ့ဆီဖုန္း ဆက္လာတယ္သူ ့တိုက္ခန္း တခါးေသာ့ ဖြင့္မရ ျဖစ္ေနလို ့ ၀င္မရျဖစ္ ေနတယ္
လာကူပါ ဆိုလို ့၊သူ ့ေကာင္ကသြားေခၚေတာ့ အိမ္ေအာက္မွာ အထုတ္ အပိုးေတြနဲ ့ ဘယ္ကျပန္ လာသလဲ မသိဘူး၊ ေသာ့က
တိုက္ခန္္း ထဲမွာက်န္ခဲ့ရင္ ဖ်က္၀င္ပါ ေနာက္မွတံခါး ကိုျပင္ ေပးလိုက္ေပါ့ လို ့အၾကံေပးေတာ့ ရဲေဘာ္ၾကီး မဆလာ က စိတ္ပ်က္
လက္ပ်က္နဲ့ ေျဖတယ္၊

အထုတ္ေတြအိမ္

“ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး၊ အိမ္လခ မေပး တာနွစ္လရွိသာြ းလို ့အျပင္ သြားေနတံုး အိမ္ရွင္ ကငါ ပိုင္ တဲ့

ေ၇ွ ့မွာ ထုတ္ပံုထားျပီး ေသာ့ အသစ္ခတ္ သြား တာပါကြာ.၊“ (သို ့ႏွင့္ရဲေဘာ္ၾကီး မဆလာ ဒုကၡသည္ ဘ၀သို

့ျပန္ေရာက္ သြားခဲ့သည္)
အင္း…ၾသစေတးလ်ွက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ေနာက္ျပန္လည္တာတို ့၊ေဘးတိုက္လည္ၾကတာမ်ားတယ္ခင္ဗ်၊ ခုလည္းၾကည့္ေလ
သူမ်ား ေတြ စားလို ့၀ါးလို ့ျပီးျပီးဆိုမွ သြားၾကားထိုးတန္ေကာက္ရေအာင္

ဒီတခ်ီေတာ့ ဒို ့အလွည့္ ဆိုျပီး သီးေလး သီးအျငိမ့္

ကိုျသဇီမွာရံု သြင္း ရံပံုေငြရွ ာဖို ့လုပ္တယ္ေလ၊ ဟ..ဟ..ဟ သိတဲ့အတိုင္း မေမးမျမန္းဘဲ မဲေဆာက္ ႏိုင္ငံ ေရး သမားေတြ ပြဲကံ
ထရိုက္ေတြကိုေက်ာ္ျပီး အျငိမ့္က တာ၀န္ခံေယာင္ေဆာင္ထား တဲ့ ေဂၚဇီလာနဲ ့တိုက္ ရိုက္ဆက္ျပီး စရံေငြေတြေပးထားတာ၊
ေဂၚဆီလာတဦးထဲ ၀ိုက္ ထည့္ လိုက္ပါျပီ၊ ေဂၚဇီလာ ေဆာ္ၾကည္ဘဲ( တာက ေတာ့ဗ်ာ ၊ ခ်င္းမိုင္မွာ သူ ့စာရင္းကိုင္က လူရြင္ေတာ္
ေညွာင္ေညွာင္ရဲ ့ မယား ငယ္ ေခါင္း ေဆာင္မင္းသမီးေလ၊ ေဂၚဆီလာ က မယားငယ္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းျပန္လုပ္ျပီး ျခံၾကီး၀င္းၾကီး၊

 

17 
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ကားၾကီးနဲ ့စံစားေန လိုက္တာ မ်ား ဗ်ာ ၊ဟဟ သူလုပ္လိုက္ေတာ့ သီးေလးသီးအဖြဲ ့၀င္ေလးေတြခဗ်ာ အတြဲ ေလးေတြနဲ့ ေလ်ွာက္
လယ္ဘို ့ဓါတ္ဆီဘိုးေလ်ွာ့သြားတာပါ့ဗ်ာ ၊အဲဒိစရံေငြ ကို တိတ္ တိတ္၀ါးလိုက္ေတာ့ အဖြဲ ့သားေတြနဲ ့ ဇတ္ေခါင္း ကြဲၾကျပဲၾကေလ
သတည္းေပါ့၊ ေဂၚဇီလာ ကေျပာပါတယ္ စားေနတာခု မွမ ဟုတ္ ပါဘူး၊ ၾသဇီကေေပးတဲေငြ အလကား မျဖစ္ပါဘူး ရန္ကုန္ က
မယားၾကီၤးအတြက္လည္းပို ့ေပးပါတယ္ ၊ ႀသစီက လူေတြေရစက္ခ်ပါတဲ့ ၊၀ယ္ထား တဲ့ကား ထဲမွာ စီဒီ စက္ အသစ္လဲ တတ္ဖို ့သံုး
လိုက္ ပါ တယ္တဲ့ သာဓု ေခၚၾကပါ.. အမွ်၊…အမွ် ။

ကုလေျခသုတ္ခံုဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ ငိုေနသည္

အေ၀းပ်က္အစိုးရရဲ

ကုလ

တာ၀န္ခံလုပ္စားေနတာ အေမႊးျဖဴေနျပီျဖစ္ေသာ ေသာင္းထြန္း တေယာက္ NLDက ေရြး ေကာက္ပြဲ
မွတ္ပံုမတင္တာကို အလြန္စိတ္ပ်က္သာြ းပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ မ်ိဳးမေကာင္း၊ စိတ္ ဓါတ္မမွန္တဲ့ သူေတြ
ဟာ တူရာလူေတြစုမိၾကတာဘဲခင္ဗ်၊ ႏိုင္ငံျခားေရးလုပ္ကြက္ေတြ မူပိုင္ကန္ထရိုက္၏ဆြဲထားတဲ့ေျခ
သုတ္ခံုဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ ေသာင္ထြန္းဟာမိခင္အဖဲြစည္း

ABSDFကို နင္း တက္ျပီး ကုလ

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္နွစ္နွစ္ဆယ္လုပ္စားေနတာ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးေလာကနဲ ့မီဒီယာ မွာေတာ့ ဆရာ
ခ်ီးတပါးပါဘဲ ၊သူနဲ ့မကင္း တဲ့ နယ္စပ္ က ႏိုင္ငံေရးပြဲ စား ေတြဆို ဘယ္ေလာက္ပင္ ဟိတ္ေတြဟန္ေတြသံုးေန အုန္း ေသာင္း
ထြန္းေရွ ့ေရာက္ သြား ရင္ကို တကယ့္ကို ပုိးႏံွေကာင္ ကေလး ေတြျဖစ္ ပါကေရာလား.၊ ျပဴးတူးေႀကာင္ေတာင္ေလး ေတြနဲ ့ကုတ္
ကုတ္ေလး ထိုင္ေနပံုမ်ား ဗ်ာျမင္ရသူတိုင္းျပံဳးရတဲ့ျဖစ္ ရပ္ပါ၊သူကႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္ေတြဆက္ေပး၊ ေထာက္ခံေပး မွျမက္ျမက္ ေလး
စား ေနရတာေလဗ်ာ၊
ေျခသုတ္ခံုကိုယ္စားလွယ္ ေသာင္းထြန္းက NLDက ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တခ်ိဳ ့ကိုေငြေပး တပည့္ေမြးထားပါေသး တယ္။ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲတခုမွာေပါခင္ဗ်ာ FTBက ေခါင္းစားၾကီးလင္မယားႏွစ္ေယာက္က သူ ့ေအာက္မွာပါတဲ ့အဖြဲ ့ေလးေတြကိုႀသ၀ါဒ ေတြ
ေပးေနတံုး ၀ုန္းဒိုင္းဆိုေျခသုတ္ခံု ေသာင္းထြန္းေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာဗ်ာ မယားကေသာင္း ထြန္းေျပာ သမ်ွ လိုက္မွတ္ ေပးရ တဲ့
မွတ္တမ္း ပရပိုက္ေ၇းတဲ့သူျဖစ္သြားျပီး၊ လင္ကေတာ့ လူမရွိတံုးသူေဌးအခန္းထဲ၀င္ေဆာ့ေနတဲ့ကေလး သူေဌး နဲ ့ပက္ ပင္းတိုး
လိုက္သလို ေခါင္းငံု ့မ်က္လႊာေလးခ်ျပီးသကာလ ဒူးတုတ္ျပီး လက္အုပ္ခ်ီလိုက္ရတယ္။ဒီေလာက္အစြမ္းထက္တဲ့ ေသာင္း ထြန္းပါ။
၂၀၁၀ မွာ NLDပါတီကိုအုပ္စုခြဲျပီး ၀င္အေရြးခံဘို ့ က်ံဳးသြင္းပြဲမွာ တပည့္ေက်ာ္ ျပည္တြင္းက သံုးဘက္ ခြ်န္ဆမူဆာ ခင္ေမာင္ေဆြ
နဲ ့ေသခါနီးေအာင္ေရႊတို ့အုပ္စုအေရးနိမ့္သာြ းခဲ့ပါတယ္၊ဒါေတြက ေသာင္းထြန္းနဲ့ဘယ္လိုပတ္သက္သလဲ ေမးရင္ ေျပာျပမယ္ခင္ဗ်ာ။
ဒါေတြကိုသိလို့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္မွ

က်မပါတီမွာလူေမြးတာ လူေမြးဖို့လုပ္တာ မႀကိဳက္ဘူးလို့ ေႀကျငာခ်က္ထုတ္

ေျပာရတဲ့ အျဖစ္။
ခင္ေမာင္ေဆြဟာ နအဖကိုလည္း မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး၊ ေငြေပးထားတဲ့ ကုလ သမဂၢေျခသုတ္ခံုကိုယ္စားလွယ္ ေသာင္းထြန္းအမိန္ ့အ
တိုင္း လည္း လုပ္ေနရ ၊ေနာက္ျပီး ပါတီမွာ လည္း ေန ရာလိုခ်င္ဆိုေတာ့ သံုး ဖက္ ခြ်န္ စမူဆာ ေပါ့ေနာ့၊ ေခါင္းနားနီး ေအာင္ေရႊ
တေယာက္ ကေတာ့ NLDပါတီက မွတ္ပံုမတင္ေရး ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေန

့မွာ မ်က္နွာၾကီးမဲမဲနဲ ့ ပါတီကေကာင္ေတြ ဒိီမိက

ေရစီအင္းအားစုဆိုတဲ့ အဖြဲ ့ေတြ အေတာ္ ေသာက္ သံုး မၾကတဲ့ေကာင္ေတြလို ့ စိတိ္ဆိုးမန္ဆိုး ေျပာ ေနသတဲ့ဗ်၊ ေခါင္းနားနီး
ေအာင္ေရြနဲ့ ေငြကိုပဲျမင္တဲ့ဆမူဆာခင္ေမာင္ေဆြတို့ကို ေပါင္းျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ေလာက္ ကုလေျခသုတ္ခံုမွာ ကန္ထရိုက္ဆဲြဖို ့ျပင္
ထားတဲ့ ေသာင္းထြန္းလည္း အန္အယ္ဒီ ရဲ ့မွတ္ပံုမတင္ေရး သေဘာထား ထြက္လာျပိး ငိုလိုက္တာ မ်ား ကုလသမဂၢ ဌာန ခ်ဳပ္မွာ
ဆူနာမီျဖစ္သလား မွတ္တယ္ ။ေျပာရအုန္းမယ္ သူထုိင္ရတဲ့ေနရာက ကုလသမဂၢရဲ ့ထုိင္ခံုမွာထုိင္ရသလို စတိုင္က်က်နဲ့ အင္တာ
ဗ်ဳးေနလိုက္တာ မသိတဲ့လူေတြဆို အထင္ေတြႀကီးအုန္းမယ္ အမွန္ကေတာ့သူေနရတဲ့ေနရာကေလ ကုလ၀န္ထမ္းေတြ တက္တဲ့
အမ်ားသံုးအိမ္သာေဘးက ေျခသုတ္ခံုေလးမွာထုိင္ရရွာတာပါ။
မတ္လ ၂၉ရက္ေနက ေသာင္းထြန္း၇ဲ ့ငိုပဲြ ေႀကာင့္ ကုလ အိမ္သာ ေဘးတ၀ိုက္ ဆူနာမီျဖစ္လို့ ကယ္ဆယ္ေရးတပ္ေတြ ေတာင္
ေခၚရတဲ့အဆင့္ ျဖစ္သြားတယ္ ဟင့္ ရြတ္ ဖတ္ (ႏွပ္ခ်ီးသုတ္သံ)။
ေသာင္းထြန္းဟာ ျပည္ေတာ္ျပန္ႏို္င္ေရးအတြက္NLDေ၇ြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရးက သူအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ဒီအတြက္ ခင္ေမာင္
ေဆြကိုေငြေပးေမြးရတာ ေမြးရက်ိဳးမနပ္ေတာ့ အရင္းမေႀကတဲ့အျဖစ္ ျဖစ္သြားတာပါ ။သူတာ ၀န္ေတြကလည္း မ်ားသကိုး

ႏွစ္

ေပါင္း ၂၀တြင္းမွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကို အစိပ္စိပ္ျဖစ္ေအာင္ခဲြျပီးျပီ။ ကုလမွာ နအဖဆိုတဲ့ေခြးသူေတာင္းစားေတြ ထုိင္ခံုမရ
ေရးဖယ္၇ွားတဲ့ အုပ္စုကိုဆန့္က်င္ျပိး နအဖကိုကာကြယ္ေပးခဲ့ရာမွာလည္း စိန္၀င္းကိုနဖားႀကိဳးဆဲြႏုိ္င္ခဲ့တယ္။ အန္အယ္ဒီ ကိုလည္း
၂ျခမ္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို့ တာ၀န္ကို နအဖက သူကိုေပးလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ သူတာ၀န္မေက်သလို ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ႏွစ္ ၂၀လံုး
ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေယာင္ ေဆာင္လာသမ်ွလည္း ရုပ္လံုးေပၚလာပါေတာ့တယ္ ေအာ္ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ျပည္ေတာ္ ျပန္ေရးက
မလြယ္လို့သာ ေအာ္ငိုေနပါေတာ့တာေပါ့ ။

 

18 
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

Political cartoon 

we fight for truth and justice in Burma 

 
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးေရးအတြက္ ျပည္သူ ့တိုက္ပြဲျမုင့္တင္ေရးတြင္
နည္းလမ္းတခုအေနႏွင့္ မိမိတို ့ အသိစိတ္ဓါတ္ ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
peoplepower2008@gmail.com
 
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful