ϑήη΃ ϰϠϋ ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ϭ ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϢϴΣήϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍ ϢδΑ

. ϦϴόϤΟ΃ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϦϴϠγήϤϟ΍

c
ϒϳήθϟ΍ ϞόϨϟ΍ ϲϓ ϲϧΎϬΒϨϟ΍ ΓΪϴμϗ
ΎϬϴϤ˰Τϳ ϲ˰ϟ ήϜΑϮ˰Α΍

ϱήΨ˰ϓ ΩϮ˰ΟϮ˰ϟ΍ ή˰Ψϓϭ

ΎϬϳά˰Ϗ΍ ωϭή ϔϠϟ Ύϧ΍ϭ

ϲϠ˰λ΍ ΎϬ˰ϴ˰ϓ ΏΎσ Ϊ˰ϗ

ϲ˰ϗΎ˰γ ΎϬϟ ϲϧ΍ϭ

c ϲ΋ΎϨΛϭ ϪϧΎΤΒγ Ϫϟ ϱήϜθϓ

ϲ˰Αή˰ϗ Ύ˰ϴ˰Ϥ˰Σ Ζ˰ϗ΍έϭ
ϯϮ˷δϟ΍ ϻϭ ϲδϔϨΑ ϻ ϲϣΎϴϗ ϲΑήΑ

ˬϦϴόϤΟ΃ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΁ϭ ΪϤΤϣ Ύϧ˷Ϊϴγ ϦϴϠγήϤϟ΍ϭ ˯ΎϴΒϧϻ΍ ϑήη΍ ϰϠϋ ϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ϭ ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ Ϳ ΪϤΤϟ΍
. ΎϤϴϠδΗ ϢϠγϭ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ ϚϘϠΧ ϊϳΪΑ ΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ Ϟ͋ λ νέϷ΍ϭ Ε΍ϮϤδϟ΍ ϊϳΪΑ Ύϳ ϢϬϠϟ΍
c

c

Ϫϟϼχ Ζ˰ΤΗ ϖ˰ϠΨϟ΍ ϊ˵ ˰ϴϤΠϓ Ζ˰Ϡϋ
Ϫ˰ϟΎόϧ ϊ˰ϠΨΑ ϥΫΆϳ Ϣ˰ϟ Ώή˵Ϙϟ΍ ϰϠϋ
Ϊ˰ϗ΍ήϔϟ΍ Ϫ˰Ϩϣ Ώή˰Θϟ΍ ϡΎ˰Ϙϣ Ζ˰ϨϤΗ
Ϊ˰γ΍Ϯ˰Σ ϙϮ˰Ϡ˰Ϥϟ΍ ϥ
˵ Ύ˰Π˰ϴΗϭ ϯέΎ˰ϴϏ

ΪϤΤϣ Ϟ˵ όϧ ϥϮϜϟ΍ ΍άϫ α΃έ ϰϠϋ
˲ΪϤΣ΃ϭ ϊϠΧ΍ ϱΩϮ˵ϧ ϰγϮϣ έϮτϟ΍ ϯΪϟ
Ϟ˰γήϣ ϑή˰ηϻ ϼ
˱ ˰όϧ ϰ˰ϜΣ ϝΎΜϣ
Ύ˰Ϭ͊Ϡϛ Ε
˵ ΍Ϯ˰Ϥδϟ΍ ϊ˵˰Βδϟ΍ Ύ˰ϫή˵΋΍ήο

Ϟ˰Τ˵ϛ Ϫ˰Α ϲ˰Ϩϴόϟ ˲Ρ΍έ Ϫ˰Α ϲ˰Σϭήϟ

Ϟ˵ ˰Μϣ Ϫ˰ϟΎϣ ϰ˰ϔτμϤϟ΍ Ϟ˰όϨϟ ˲ϝΎΜϣ

Ϟ˰˰Ο˶έ Ϫ˰˰ϧ΍ Ϯ˰˰ϟ Ω͉ ϭ˴ α΃έ Ϟ˰˰ϛ Ύ˰Ϭ˰ϟ

Δ˰Ϥ˰ϳήϛ Ϟ˰ό˰ϧ ϝΎ˰Μ˰Ϥ˶Η Ϫ˰˰Α ϡή˰ϛ΄ϓ

Ύ˰ϨμΣ ϩΪ˰ϴγ Ϟ˰όϧ ϲ˰δϔϨϟ Ζ˰ϠόΟ
ΎϨϣϻ΍ ϪϠχ ϲϓ Ζ
˵ Ϡϧ ϊϴϨϣ έϮδΑ
Ύ˰Ϭ˰ϟϼχ Ζ˰˰ΤΗ Ϧ˰ϳέ΍Ϊϟ΍ ϲ˰ϓ ζ˰ϴϋϷ
Ύ˰Ϭ˰ϟΎΜϤϟ ϲ˰Θ˰ϣΪΨΑ Ϊ˰ϴ˰όδϟ΍ Ύ˰˰ϧ΃ϭ

ϯέϮ˰ϟ΍ ΏέΎΣ Ϊϗ ήϫΪϟ΍ Ζϳ΃έ ΎϤϟϭ
ΎϬϟΎΜϣ ϊϳΪΑ ϲϓ ϪϨϣ ΖϨμΤΗ
ϰ˰ϔτμϤϟ΍ Ϟ˰όϧ ϝΎ˰Μϣ Ζ˰ϣΪΧ ϲ˰ϧ΃
Ϫ˰Ϡ˰όϧ Δ˰ϣΪΨΑ ΩϮ˰όδϣ Ϧ˰Α΍ Ϊ˰όγ

------------------------------------------------

ΎϬϴϤ˰Τϳ ϲ˰ϟ ήϜΑϮ˰Α΍

ϱήΨ˰ϓ ΩϮ˰ΟϮ˰ϟ΍ ή˰Ψϓϭ

ΎϬϳά˰Ϗ΍ ωϭήϔϠϟ Ύϧ΍ϭ

ϲϠ˰λ΍ ΎϬ˰ϴ˰ϓ ΏΎσ Ϊ˰ϗ

c ΎϬ˰ϴ˰ϗΎ˰γ ΎϬϟ ϲϧ΍ϭ

ϲ˰Αή˰ϗ Ύ˰ϴ˰Ϥ˰Σ Ζ˰ϗ΍έϭ

c
c
Ϫѧμ΋ΎμΧ Ϧѧϣ ϥϷ ˬ ϢϠѧγϭ Ϫѧϟ΁ϭ ϪѧϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϒϳήθϟ΍ ϪϠόϧ ωϮοϮϣ ϲϓ ΍Ϯϔϟ΃ϭ ΍ϮϤΘϫ΍ Ϊϗ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍
ΎϬΘϔѧѧλ Ϧѧѧϋ ΔѧѧϘϴϤόϟ΍ Δѧѧγ΍έΪϟ΍ϭ ϖϴϗΪѧѧϟ΍ ΚѧѧΤΒϟΎΑ ϢϬϣΎѧѧϤΘϫ΍ϭ ϪѧѧϠόϨΑ ˯ΎѧѧϤϠόϟ΍ ˯ΎѧѧϨΘϋ΍ ϢϠѧѧγϭ Ϫѧѧϟ΁ϭ ϪѧѧϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠѧѧλ
. ΍ήΜϧϭ ΍ήόη ϚϟΫ ϲϓ ϦϨϔΘϟ΍ϭ ΎϬϴϠϋ ˯ΎϨΜϟ΍ϭ ΎϬΣΪϣϭ ΎϬϠϣΎΣϭ ΎϫΩΪϋϭ ΎϬδϨΟϭ ΎϬϧϮϟϭ ΎϬϟΎΜϣϭ

ϝϮѧΤϓ ΔѧϤ΋΃ ήϴѧδϟ΍ ΐѧΘϛ ϲѧϓ ΚѧΤΒϟΎΑ ϢϠѧγϭ Ϫѧϟ΁ϭ ϪѧϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠѧλ ϪѧϠόϧ ϝΎΜϣ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΪϬΘΟ΍ Ϊϗϭ
υΎϔΤϟ΍ Ϧϣ
ϲ΋ΎѧΘΘϟ΍ϭ ϱϭΎΨѧδϟ΍ϭ ϲσϮϴѧδϟ΍ϭ ϲϗέΎѧϔϟ΍ϭ ϕϭίήѧϣ ϦѧΑ΍ϭ ήϛΎѧδϋ ϦѧΑ΍ϭ ϲѧΑήόϟ΍ ϦΑ΍ ϢϬϨϤϓ . ϦϴΛΪΤϤϟ΍ έΎΒϛϭ
. ϲϗ΍ήόϟ΍ϭ

c

c

Ϊόѧγ ϦѧΑ ϞϴϋΎϤѧγ· Δѧϴϣ΃ ϮѧΑ΃ϭ ϲѧδϧϼΒϟ΍ Ϊόѧγ ϦѧΑ΍ ϦδΤϟ΍ ϮΑ΃ ϢϬϨϤϓ . ϦϴΠϴΠϤϟ΍ ˯ΎΑΩϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϞόϨϟ΍ ΡΪΘϣ΍ϭ
φϓΎѧΤϟ΍ϭ ϲΘΒѧδϟ΍ ϞѧΣήϤϟ΍ ϦѧΑ ϢѧϜΤϟ΍ ϮѧΑ΃ϭ ϱήμϤϟ΍ ϲΑϮϨτϟ΍ ϥΎϤϴϠγ ϦΑ ϰδϴϋ ϦϳΪϟ΍ ϑήηϭ ήϴϔϋ ϦΑ ΩϮόδϟ΍
ϦѧѧδΤϟ΍ ϮѧѧΑ΃ ϲѧѧϠϋϭ ϲѧѧϋϼτϟ΍ ϥΎϤϴϠѧѧγ ϊѧѧϴΑήϟ΍ ϮѧΑ΃ φϓΎѧѧΤϟ΍ϭ ϲѧѧδϧϼΒϟ΍ ϲϋΎѧѧπϘϟ΍ έΎѧΑϷ΍ ϦѧѧΑ ΪѧѧϤΤϣ Ϳ΍ ΪѧѧΒϋ ϮѧΑ΃
Ϳ΍ ΪѧΒϋ ϮѧΑ΃ φϓΎѧΤϟ΍ϭ ϱέΰѧΠϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣήϴΨϟ΍ ϮΑ΃ ϡΎϣϻ΍ϭ ϲΟέΰΨϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϦδΤϟ΍ ϮΑ΃ ϲϠϋϭ ϲϨϴϋήϟ΍
Ϣϴѧψϋ ϰѧϠϋ ΔϠϤΘѧθϤϟ΍ ΔѧϠϳϮτϟ΍ Ϊ΋ΎѧμϘϟ΍ ϚѧϟΫ ϲѧϓ ϢѧϬϟϭ ϱήϘϤϟ΍ΪѧϤΣ΃ Δѧϣϼόϟ΍ϭ ϲΘΒѧδϟ΍ ϱήѧϬϔϟ΍ Ϊϴηέ ϦΑ ΪϤΤϣ
Ϧѧϣ ϚϟάѧΑ Ϣѧϫ ΩϮѧμϘϣ ΎѧϤϧ·ϭ ϝΎѧόϨϟ΍ ΩϮѧμϘϤϟ΍ βϴѧϟϭ ϢϠѧγϭ ϪѧϴϠϋ ͿΎϯϠѧλ ϪϠόϧ ϝΎΜϤΑ ϙήΒΘϟ΍ϭ ϞγϮΘϟ΍ϭ ˯ΎϨΜϟ΍
Ϫѧϟ΁ϭ ϪѧϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠѧλ ΎϬΒΣΎѧλ ϑΎѧλϭϷ΍ ϞѧϤϛ΄Α Ϳ΍ κѧΧ ϲѧΘϟ΍ ϡΪѧϘϠϟ ΔϠϴѧγϭϻ· ϡήѧϜϤϟ΍ ϝΎѧΜϤϟ΍ Ύϣϭ ϝΎόϨϟ΍ βΒϟ
. ϢϠγϭ

c

ϝΎόϨϟ΍ βΒϟ Ϧϣ ΐΣ ϦϜϟϭ

ϲΒϠϗ Ϧϔϐη ϝΎόϨϟ΍ ΐΣ Ύϣϭ

:ϱϮΒϨϟ΍ ϞόϨϟ΍ ϝΎΜϣ ήμΑ΃ ϦϴΣ ϝΎϗ Ϋ· ϲϜϟΎϤϟ΍ ϱέΪϨϜγϻ΍ ϲϧΎϬϛΎϔϟ΍ Φϴθϟ΍ Ϳ΍ ϢΣήϳϭ
ˮ ΎϫΎϳ΍ϭί ϲϓ Ύϣϭ ΎϴϧΪϟ΍ ϡ΃ ΪϳήΗ ΎϬϠλϭϭ ϰϠϴϟ ϥϮϨΠϤϟ Ϟϴϗ Ϯϟ ϭ
΍άѧϫ ϲѧϓ ΔѧλΎΧ Ϟ΋Ύγέ ϢϬπόΑ ϒϟ΃ Ϊϗϭ ΍άϫ ˬ Ύϫ΍ϮϠΒϟ ϰϔη΃ϭ ϲ˰δϔϧ ϰϟ· ΐΣ΃ Ύ˰ϬϟΎόϧ Ώ΍ή˰Η Ϧϣ έΎΒϏ : ϝΎϘϟ
ϲѧϓ ϝΎѧόΘϤϟ΍ ΢Θѧϓ ) ΎϫΎϤѧγϭ ϚѧϟΫ ϲѧϓ ΔϟΎγέ ϒϟ΃ ϱάϟ΍ ϱήϘϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ΏΎϬθϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϡΎϣϷ΍ ϢϬϨϣϭ ˬ ωϮοϮϤϟ΍
Ϧѧϣ ( ΔѧϣϷ΍ ϢϴѧϜΣ ) ˰ѧΑ ΐѧϘϠϤϟ΍ ϱϮϧΎѧϬΘϟ΍ ϲѧϠϋ ϑήѧη΃ Φϴѧθϟ΍ ήϴϬѧθϟ΍ ΪѧϨϬϟ΍ Δϣϼϋ ϢϫήΧ΁ βϴϟϭ ( ϝΎόϨϟ΍ ΡΪϣ
ϞѧѧόϨΑ Ύϔѧѧθϟ΍ Ϟѧѧϴϧ) ΎϫΎϤѧѧγ ΔϟΎѧѧγέ ϒѧѧϟ΃ ΚѧѧϴΣ ΪѧѧϨϬϟ΍ ϲѧѧϓ ΓήϴϬѧѧθϟ΍ ΔϴϣϼѧѧγϹ΍ ( ΪѧѧϨΑϮϳΩ ΔѧѧόϣΎΟ) ˯ΎѧѧϤϠϋ έΎѧѧΒϛ
Ϛѧѧδϣ ˯΍ήѧΟ Ϧѧѧϣ ΔѧϛήΒϟ΍ Ϧѧѧϣ ήѧϴΜϛ ϝϮѧѧμΣ ϲѧϓ ΏέΎѧѧΠΗ ˯ΎѧϤϠόϟ΍ Ϧѧѧϋ ϱήѧϘϤϟ΍ϭ ϲϧϼτѧѧδϘϟ΍ ϞѧϘϧ Ϊѧѧϗϭ (ϰϔτѧμϤϟ΍
βϣΎѧѧΨϟ΍˯ΰΠϟ΍ ˰ ϲϧϼτѧѧδϘϠϟ ΐѧѧϫ΍ϮϤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϲϧΎѧѧϗέΰϠϟ ΐѧѧϫ΍ϮϤϟ΍ Ρήѧѧη ϊѧѧΟ΍ήϳ ) ϒϳήѧѧθϟ΍ ϪѧѧϟΎόϧ ϝΎѧѧΜϣ ϞѧѧϤΣϭ
Ϫѧϴϟ · έΎѧθϤϟ΍ ( ϝΎѧόΘϤϟ΍ ΢Θѧϓ )ϪѧΑΎΘϛ ϲѧϓ ϱήѧϘϤϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ΐϨσ΃ Ϊϗϭ ˬ ( ΕϭήϴΒΑ ΔϓήόϤϟ΍ έ΍Ω ϊΒσ 48 ΔΤϔλ
Ϧѧϋ ϝΎѧϗϭ ϢϠѧγϭ Ϫѧϟ΍ϭ ΔѧϴϠϋ ϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϰϠѧλ ΐѧϴΒΤϟ΍ ϝΎѧόϨϟ ΢ΟήѧϤϟ΍ ϝΎѧΜϤϟ΍ϭ ΓΪѧϤΘόϤϟ΍ Δϔѧμϟ΍ ΪѧϳΪΤΗ ϲϓ ΎϘΑΎγ
ϱϭΎΨѧѧδϟ΍ϭ ϲσϮϴѧѧδϟ΍ϭ ϲϗέΎѧѧϔϟ΍ϭ ϕϭίήѧѧϧ ϦѧΑ΍ϭ ήϛΎѧѧδϋ ϦѧѧΑ΍ϭ ϰѧΑήόϟ΍ ϦѧѧΑ΍ ΪѧѧϤΘόϣ Ϯѧϫϭ ) ϪѧѧΤΟέ ϱάѧѧϟ΍ ϝΎѧΜϤϟ΍
ΪѧϨϋ ΖѧϧΎϛ ϢϠѧγϭ ϪѧϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠѧλ ϪѧϠόϧ ϥ΍ ϲѧϓ ) ϩΪϴϧΎѧγ΍ϭ ϢϫΪϴϧΎѧγ΍ ήѧϛΫϭ ( ΥϮϴѧθϟ΍ Ϧѧϣ ΪΣ΍ϭ ήϴϏϭ ϲ΋ΎΘΘϟ΍ϭ
ϝΎѧόϧ ϝΎѧόϨϟ΍ Ϧѧϣ ΎѧϬϴϠϋ ϱάѧΣ Ύѧϣ ϰѧϠϋϭ ϝΎѧόϧ ΎѧϬϴϠϋ ϯΪѧΤΗϭ ϞѧϘΘϨΗ ϝΰѧΗ Ϣѧϟ ϢѧΛ ΎѧϬϨϋ Ϳ΍ ϲѧοέ Δѧθ΋Ύϋ ΓΪϴδϟ΍
ϮѧΑ΍ ϢϬϨѧϣ ΔѧϋΎϤΟ Ϫѧϴϓ ϒѧϟ΃ ϰѧΘΣ ΪϴϧΎѧγϻ΍ Ώ ϩϮѧϠϘϧϭ ϕέϮѧϟ΍ ϰѧϠϋ ΥϮϴѧθϟ΍ ΎѧϬϟΎΜϣ Ϣѧγέ ϥ΍ ϰѧϟ΍ ϢѧΛϭ ϢѧΛ ϯήΧ΍
ϱήѧϘϤϟ΍ ϰѧϟ΍ Ϟѧλϭ ϰѧΘΣ ςΒѧπϟΎΑ ϱήѧϗϭ ΪϴϧΎѧγϻΎΑ ϪѧΑΎΘϛ ϱϭέ ϢѧΛ . ˰ѧϫ . ΍ ϪѧΑΎΘϛ ϲѧϓ ϪϤѧγέϭ ήϛΎδϋ ϦΑ ϦϤϴϟ΍
ϲσϮϴѧѧδϟΎϛ υΎѧѧϔΤϟ΍ϭ ˯ΎѧѧϤϠόϟ΍ ρϮѧѧτΧ ΎѧѧϬϴϠϋ ϲѧѧΘϟ΍ ΓΪѧѧϤΘόϤϟ΍ ήϛΎѧѧδϋ ϦѧѧΑ΍ ΔΨѧѧδϧ Ϧѧѧϣ ϝΎѧѧόΘϤϟ΍ ΢Θѧѧϓ ϲѧѧϓ ϪϤѧѧγήϓ
ϲϧΎѧϬΒϨϟ΍ ϒѧγϮϳ Φϴѧθϟ΍ Δѧϣϼόϟ΍ ϦϳήΧ΄ѧΘϤϟ΍ Ϧѧϣ ϪѧϨϋ ΐѧΘϛϭ ϚϟάѧΑ ϢΘϫ΍ ϦϤϣϭ . Ϳ΍ ϢϬϤΣέ ϲϤϠϳΪϟ΍ ϱϭΎΨδϟ΍ϭ

c

c

αΎѧѧΒϟ ϞѧόϨϟ΍ϭ ϲѧΑήόϟ΍ ϦѧΑ΍ ϝΎѧϗ Ϟ΋ΎϤѧθϟ΍ Ρήѧη ϲѧϓ ϱέΎѧϘϟ΍ϭ ϱϭΎѧϨϤϟ΍ ϝΎѧϗ ) ΐѧΘϛ ΎѧϤϴϓ Ωέϭ΃ϭ ϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϪѧϤΣέ
ϲѧϓ ϢϠѧγϭ ϪѧϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠѧλ Ϫ΋ΎϤѧγ΃ Ϧϣ ϥ΃ ήϛΫ ΎϤϛ . Ϧϴτϟ΍ Ϧϣ ϢϬοέ΃ ϲϓ ΎϤϟ ΎϫήϴϏ αΎϨϟ΍ άΨΗ΍ ΎϤϧ·ϭ ˯ΎϴΒϧϷ΍
. Ώήόϟ΍ ΓΩΎϋ ϝΎόϨϟ΍ αΎΒϟ ϥϷ ( ϦϴϠόϨϟ΍ ΐΣΎλ ) ΔϤϳΪϘϟ΍ ΐΘϜϟ΍
: ϒϳήθϟ΍ ϞόϨϟ΍ ϒλϭ
ϝΎѧΒϘϟ΍ϭ ϥϻΎѧΒϗ ΎѧϬϟϭ ήόѧη ΎϬϴϓ βϴϟ ϕΎσ ϰϠϋ Ύ˱ ϗΎσ ϱ΃ ϪϓϮμΨϣ ΖϧΎϛ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϪϠόϧ ϥ΃ ΢λ Ϊϗϭ
ϰτѧγϮϟ΍ ϦϴѧΑ ήѧΧϷ΍ϭ ΎѧϬϴϠΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ϪѧϠΟέ ϡΎѧϬΑ· ϦϴѧΑ ϦϴϣΎѧϣΰϟ΍ ΪѧΣ΃ ϊπϳ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϥΎϜϓ ϞόϨϟ΍ ϡΎϣί
ϩήѧϘΒϟ΍ ΩϮѧϠΟ Ϧѧϣ ΖѧϧΎϛϭ Ϧϳήϴѧγ Ϧѧϣ ϰϨΜϣ ϥΎϛϭ ϙ΍ήθϟ΍Ϯϫϭ ϪϣΪϗ ήϬψΑ ϱάϟ΍ ήϴδϟ΍ ϰϟ· ΎϬόϤΠϳϭ ΎϬϴϠΗ ϲΘϟ΍ϭ
ξѧόΑ ϝΎѧϗϭ ϞѧΟήϟ΍ ϪѧΑ ϢѧπΗ έϮϴѧγ Ϧѧϣ ΐϘϋ ΎϬϟ ϱ΃ ϪΒϘόϣ ϥΎδϠϟ΍ ΔΌϴϫ ϰϠϋ ϱ΃ ϪϨδϠϣ ήμΧ ΎϬϟ ϱ΃ ϩήμΨϣ
. ˰ϫ . ΃ ( ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ΎϤϬϴϠϋ ΢δϣϭ ϦϴϔΨϟ΍ βΒϟϭ ˯΍ήϔλ ΖϧΎϛ υΎϔΤϟ΍

: (νΎϴϋ ϲοΎϘϟ΍ έΎ ΒΧ΃ ϲϓ νΎϳήϟ΍ έΎϫί΃) ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϲϧΎδϤϠΘϟ΍ ϱήϘϤϟ΍ ΎϧϻϮϣ ϝΎϗ -1
:ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ Ϟόϧ ϲϓ Ϟϴϗ Ύ˷Ϥϟ Ω΍ήτΘγ΍
ϲѧϓ Ϟѧϴϗ ΎѧϤϣ ΔѧϠϤΟ ΩέϮѧϧ ϥ
͉ ΃ ΪѧΑ ϼѧϓ ˬϡϼѧδϟ΍ϭ Γϼѧμϟ΍ Ϟѧπϓ΃ ΎϬΒΣΎѧλ ϰѧϠϋ ˬΔѧϳϮΒϨϟ΍ ϞόϨϟ΍ ήϛΫ ϯήΟ Ϋ·ϭ :ΖϠϗ
ϥ
͉ ΃ϭ ˬΓήѧΧϵ΍ϭ ΎϴϧΪѧϟ΍ Ώήѧϛ ϪѧϫΎΠΑ ΎѧϨϋ Νήѧϔϳ ϥ
͉ ΃ ˬϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ ϰϟ· ΎϬΒΣΎμΑ ϞλϮΘϟ΍ϭ ˬϙήΒΘϟ΍ ΔϬΟ ϰϠϋ ΎϬϟΎΜϣ
ϚϟΫ ϦϤϓ .ϰϨδΤϟ΍ϭ ΓΩΎϳΰϟΎΑ ΍ϭίΎϓϭ ˬϲϨγϷ΍ ϡΎϘϤϟΎΑ ΍ϭήϔχϭ ˬΓήΧΎϔϟ΍ ΐΗήϟ΍΍ϭίΎΣ Ϧϳάϟ΍ Ϧϣ ΎϨϠόΠϳ
ϪѧϤΣέ ˬϲѧϋϼϜϟ΍ ϢϟΎѧγ ϦѧΑ ϊѧϴΑήϟ΍ ϲѧΑ΃ ήϴϬѧθϟ΍ ϡΎѧϣϹ΍ ΕΎѧϴΑϷ ΎѧδϤΨϣ ˬΝήѧϓ ϦѧΑ Ϊѧ˷ϤΤϣ Ϳ΍ ΪΒϋ ϲΑ΃ Φϴθϟ΍ ϝϮϗ
:Ύ˱ ϔϧ΁ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΕΎϴΑϷ΍ ϲϓ ˬͿ΍ ϪϤΣέ ˬέΎΑϵ΍ ϦΑ΍ ϚϠγ ΎϬΘϴϓΎϗϭ ΎϬϳϭέ ϰϠϋ ϲΘϟ΍ ˬͿ΍

c
ϯϮϨϟ΍ ϯϮγ ϩΎϨΟ ϥ
͉ · Ύϣ ΍ήϋ ϝΎΒΧ
ϯϮϧ Ύϣ ϯϮϠΑ ϒθϛ Ϧϣ ϯϮϧ Ϧϣ ϯϮϧ
ϯϮϬϟ΍ ϲϓ ϲϧ΍ήϋ Ϊϗ Ύϣ ήϜϨϣ Ύϴϓ
ϝΎΒΧ ϪϳήΘόϳ ϡϮϳ Ϟϛ ϲϔϓ * ϯϮΠϟΎΑ ήϣ΍Ϯϋ ϯϮϠΒϟ΍ ϱΫ ήσ΍ϮΧ
ΎϓήθϤϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϰϠϋϷ΍ ϪϤγ΍ ΖόϤγ
ΎϔγϮϳ ήϛΫ ΏϮϘόϳ ϲϨϨΘϠϴΤϓ
ΎϓϮϟ΍ ϱΫ ϢϴΘϤϟ΍ ΐμϟ΍ Ϣϴη Ϧϣ ϭ
ϝΎΑ ϒδϜϳϭ ϝΎΒϠΑ ΝΎΘϬϴϓ * Ύϔϫ ϪΑϮΒΤϣ ϢγΎΑ ω
˳ ΍Ω ωΪϳ ϰΘϣ
ΖϤγ Ϫδϔϧ ϯϮϬϟΎΑ ΎΒλ Ϳ΍ ϰϋέ
ΖϤϜΣ΃ ϢΘϜϟΎΑ ΐΤϟ΍ ϲϓ Δϳ΁ Ϫϟ
c

c

ϝΎΤγ ϦϴϠΘϘϤϟ΍ ΏϭήϏ Ϧϣ Ϫϟ * ΖϤϫ ΍˱ήΛ΃ ϩέΎΛ΁ Ϧϣ ήϳ Ϣϟ ΎϤϓ
ΎϬϟϼϫ ΎϫΎΟΩ ϲϟΎΠϟ΍ ϲδϔϧ Ύϴϓ
ΎϬϟΎϤϛ έϭΪΒϟ΍ έϮϧ Ϫ͉ϧ΃ Ύϣ΃
ΎϬϟΎΤϓ ϦΤΗ Ύδϔϧ ϱέάϋΎϓ ϻ΃
ϝΎΜϣ ϲϤηΎϬϟ΍ ϝϮγήϟ΍ ϞόϨϟ * ΎϬϟΎΜϣ ϼόϧ ΕήμΑ΃ Ϊϗϭ ϲϛΎΤϛ
΍ΪϨϔϣ ϰϟ· ϲϧ΍ήϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ ϭ
΍ΪΠγϷ ϲΒΣ ϰϬϧ ϻϮϟ ΕΪϛ Ϊϗ ϭ
΍ΩΪΠΗ ήϫΩ ϞΒϳ ˸ϥ· ϱΪΟϭ ϯϮϫ
"ϝ΁ ΔΒΣϷ΍ ϰϨϐϣ Ϧϣ ϪϴϨϴόϟ * ΍ΪΑ ΍Ϋ· ΐΤϤϟ΍ ϭήόϳ Ύϣ ϲϧ΍ήϋ
΍ΪϫΎόϣϭ ϰπϣ ΍˱ήμϋ ϪΑ ΕήϛΫ
΍ΪϋΎδϣ ˯˱ ΍Ϊϧ βϔϧ Ϧϣ ΖϳΩϮϨϓ
΍ΪΟ΍ϭ ωΪΗ ϪϤΜϟ ΩϭΎόϓ ΕΪΣ ϭ
"ϝϼΟ ϩ΍Ϯϫ ϲϓ ϲϟΫ ϥ
͉ ΃ ϯέ΃ * ΍ΩϭΎόϣ ϝΎΜϤϟ΍ ϙ΍Ϋ ϲϓ ΖϠΒϘϓ
Δ˱ ϘϳΪΣ ΎΤϔϧϭ ΎΤϔλ ϪΘϬΒη ϭ
ΔϘϴϧ΃ ΎϨϏ έΎϫίϷ΍ ΔΤΘϔϣ
ΔϘϳΪϏ ϥϭΪϏ Ϊϗ Ω˳ ΍ϮϏ ΎϬΘϘη
"ϝΎΤϣ ϙ΍Ϋ ϥ
͉ ΃ ϱέΩϷ ϲϧ· ϭ * ΔϘϴϘΣ ϝϮγήϟ΍ Ϟόϧ ϪΘϠΜϣ ϭ
΍ϭΪϟ΍ϭ ϦϴΒΤϤϟ΍ ˯΍Ω ϼϫΎΟ Ύϴϓ
ϯϮϏ Ϧϣ ϥΎϛ ϼϓ ϱέΪΗ ϻϭ ΖϳϮϏ
ϯϮϨϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϞΜϤϟ΍ ϢΜϟ ήϜϨΗ΃
"ϝΎϴΧ ϡ΍ήϐϟ΍ ΩΎΘϘϳϭ ϝΎΜϣ * ϯϮϬϟ΍ ΚόΒϳ ˸ϥ΃ ϕΎθόϟ΍ ΔϨγ Ϧϣ ϭ
ΪμϘϣ Ϟϛ ϲϓ ΐΤϟ΍ ϲϧΎόϣ ΕϭΎδΗ
ΪϬδϣ ϦϔΟϭ ϯήΒϋ ΔϠϘϣ ϦϤϓ
ΩΪΠϣ ϕϮηϭ ϡΎϴϬΗϭ ΡήΑ ϭ
ϝϼο ϩ΍Ϊϋ ϦϤΒϓ ϯϮϬϟ΍ϭ ϯΪϫ * Ϊ˷ϤΤϣ ΐΣ ϥ
͉ ΃ ϻ˷ · ϕήϓ ϼϓ

c
˭ ϡϭΰѧϟ ϲѧϓ ˬϢѧΠόϤϟ΍ ϑϭήѧΣ ϰѧϠϋ ϊѧτϗ ˭ϪѧϨϣ ϪѧΘϤΣέϭ ϪѧϣήϜΑ ϞѧΒϘΗϭ ˬϪѧϨϋ Ϳ΍ Ύѧϔϋ έϮϛάѧϤϟ΍ Νήϓ ϦΑ ΪϤΤϤϟ ϭ
.ΔγΪϘϤϟ΍ ϝΎόϨϟ΍ ΡΪϣ ϲϓ ˬΔδϤΨϤϟ΍ ϊτϘϟΎΑ ΎϫΎϤγϭ
c

c

˭ΎѧϬψϔϠϟ ωήѧΑ΃ϭ ˬΎѧϬψϔΤϟ ωήѧγ΃ ϥϮѧϜϴϟ ˬήϴѧθόΘϟ΍ ϰϠϋ βϴϤΨΘϟ΍ ΕήΛ΁ ϭ :ϪτΧ Ϧϣ ΖϠϘϧ ΎϤΒδΣ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϝΎϗ
ϥΎѧϛ ˸ϥ·ϭ ΍άѧϫ .ήѧθϋ ΩϮѧΟϭ Ϧѧϣ ήѧϜϔϟ΍ ϰѧϠϋ ϥϮѧϫ΃ ˬήѧΜϧ ϭ΃ ϲѧϣϭΰϟ Ϣѧψϧ ϲѧϓ ϲϓ΍ϮѧϘϟ΍ Ϧѧϣ βϤΧ ΩϮΟϮϓ Ύ˱ πϳ΃ϭ
˸ϥ΃ ˬΔѧόϟΎτϤϟ΍ ρήѧη Ϧѧϣ βϴѧϟ ˭ϖѧϳήϓ Ϟѧϛ ϥΎѧδϟ ϪѧϨϋ ΝήѧΨϳ ΩΎѧϜϳ ϻϭ ˬϖϴѧπϳ ϻ Ύ˱ Τϴѧδϓ Ύ˱ Τϴѧμϓ ϲΑήόϟ΍ ϥΎδϠϟ΍
ϲѧΘϟ΍ Ϟ΋ΎѧγϮϟ΍ϭ ˬϊѧϔϨΗ ϲѧΘϟ΍ ΕΎѧΑήϘϟ΍ Ϧѧϣ ΎѧϬϠόΠϳ ˸ϥ΃ ϝ΄ѧγ΃ ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ϭ ˭ϪόϟΎσ Ϧϣ Ϟϛ ϡϼϜϟ΍ Ϧϣ ΐϳήϐϟ΍ φϔΤϳ
ˬ˱ΎϤϴϠѧδΗ ϢϠѧγϭ Ϫѧϟ΁ϭ ˭ϊϔѧθϤϟ΍ ϊϴϔѧθϟ΍ ϰѧϠϋ Ϳ΍ ϰϠѧλϭ ˬϊϓΪѧΗϭ Ϧϳέ΍Ϊϟ΍ ϲϓ ˯Ϯγ Ϟϛ ΩϭάΗ ϲΘϟ΍ Ϣ΋ΎϤΘϟ΍ϭ ˬϊϔθΗ
.ΎϤϴϠγ ϝΎμϔϧϻ΍ Δϓ΁ Ϧϣ

ΓΰϤϬϟ΍ ΔϴϓΎϗ
˯ϒϛ Ϫϟ βϴϟ ϝΎγέϷ΍ ΕΪϋ ΍Ϋ· * ϱάϟ΍ ΎϬδΒϠϳ ϥΎϛ Ϟόϧ ϝΎΜϤΗ΃
˯ρϮϟ΍ ΎϬϓήθϓ ϼϴϟ ϪμϤΧ΄Α * ΎϤδϟ΍ ϰσϭ ϱάϟ΍ ϰϤγϷ΍ ϢγΎϘϟ΍ ϮΑ΃
˯ήΒϟ΍ ϲϟ ϚϠϜη ϞϴΒϘΗ ϲϓϭ ϞϴϠϋ * ϲϨϧ΄ϛ ϙ΍ϮΣ α
˳ ήσ ϲϓ ϞΒϗ΃
˯ήϤϟ΍ ϊϨϗ ΍Ϋ· ϲτΨϳ Ϊϗϭ ΖόϨϗ * ϪΘϳϮϫ ϦϤϣ έΎΛϵΎΑ ˯ήϤϟ΍ Ύϧ΃
˯ΪΒϟ΍ ΔΒΗήϟ΍ ϲϓ ˯ϲθϟ΍ ΩϮϋ ϡΪϘΗ * Ύϣ ϙ΍Ϯγ Ω΍Άϔϟ΍ ϯϮϬϳ ϻ ΪϤΣ΃ ΃

c
c
c

c

c