BILANCI I GJENDJES

Mexhide Çollaku

1

Bilanci i gjendjes
Tregon pozitën financiare të ndërmarrjes në një datë të caktuar SKK 1 (Prezentimi i pasqyrave financiare) cakton kërkesat minimale për prezentim Zakonisht prezentohet në formë vertikale, sipas radhës së lehtësisë sipas të cilës një pasuri mund të kthehet në para të gatshme dhe deryrimet sipas afatit të pagesës. Zërat e regjistruar janë në vlerë monetare Pasqyron dhe balancon gjithë pasurinë e ndërmarrjes në një anë, detyrimet (borxhet) dhe kapitalin e pronarit në anën tjetër

Mexhide Çollaku

2

Bilanci i gjendjes (mostër prezantimi)
Bilanci i gjendjes me 31.12.XXXX

PASURITË Pasuritë qarkulluese: PARATË E GATSHME ____________________ PARAPAGIMET __________________________ LLOGARITË E ARKËTUESHME ____________ STOQET _________________________________ Gjithsej pasuritë qarkulluese ________________________________ Pasuritë joqarkulluese: INVESTIMET ______________________________ PASURITË E DHËNA NË LIZING _( qiraja)___________ MJETET (PASURITË) THEMELORE __________ Gjithsej pasuritë joqarkulluese _______________________________ GJITHSEJ PASURITË _____________________________________ DETYRIMET DHE KAPITALI Detyrimet afarshkurta: MBITËRHEQJET BANKARE __________________ TATIMET E PAGUESHME ___________________ LLOGARITË E PAGUESHME ________________ KREDITË AFATSHKURTA __________________ Gjithsej detyrime afatshkurta ___________________________________ Detyrimet afatgjata: KREDITË AFATGJATA ______________________ Gjithsej detyrimet afatgjata _____________________________________ KAPITALI I PRONARIT ______________________________________ GJITHSEJ DETYRIMET DHE KAPITALI I PRONARIT ________________
Mexhide Çollaku
3

Bilanci i gjendjes
MJETET = DETYRIMET + KAPITALI I PRONARIT KAPITALI I PRONARIT = MJETET - DETYRIMET

DETYRIMET

MJETET
KAPITALI I PRONARIT

Mexhide Çollaku

4

Bilanci i gjendjes

Paratë e gatshme 
Paratë  Çeqet  Depozitat

e gatshme në dorë (arkë) në bankë (xhirollogari)

(Kujdes: nëse nga xhirollogaria është tërhequr më shumë para se sa që kemi në të atëherë është detyrim!!

Mexhide Çollaku

5

Bilanci i gjendjes

PARAPAGIMET Shumat e paguara para datës së bilancit të gjendjes, që kanë të bëjnë me datat pas bilancit të gjendjes Psh.: Qiratë e parapaguara, paradhëniet për mall, etj.
Mexhide Çollaku
6

Bilanci i gjendjes

LLOGARITË E ARKËTUESHME Përfshijnë paratë (pasuritë) e ndërmarrjes që përkohësisht i zotërojnë të tjerët e të cilat priten të arkëtohen gjatë rrjedhës normale të punës. Psh. mallrat e shitura por të pa arkëtuara
Mexhide Çollaku
7

Bilanci i gjendjes

STOQET
Mallrat Lënda e parë Materialet Produktet e gatshme Gjysëmproduktet

Mexhide Çollaku

8

Bilanci i gjendjes

INVESTIMET Zakonisht janë kredi, aksione apo hua të dhëna të tjerëve Mund të klasifikohen si pasuri qarkulluese apo joqarkulluese Investimet në vijim (ndërtimet vetjake) si pasuri joqarkulluese
Mexhide Çollaku
9

Bilanci i gjendjes

PASURITË JOQARKULLUESE Të patrupëzuara: të drejtat të ndryshme, patentat, licencat, marka etj. Të trupëzuara: paluejtshmëritë (toka, ndërtesat), paisjet e mjetet e punës.
Mexhide Çollaku
10

Bilanci i gjendjes

DETYRIMET (Obligimet financiare) Përfshijnë përgjegjësitë tek palët tjera, psh. detyrimet tatimore, llogatitë e pagueshme, kreditë, etj. Zakonisht renditen sipas kohës së pagesës 


Afatshkurta Afatgjata
Mexhide Çollaku
11

Bilanci i gjendjes

KAPITALI I PRONARIT Tregon pjesën detyrimeve ndaj pronarëve, e cila ngelet pasi nga pasuritë zbresim detyrimet. Fitimi/Humbja e periudhës

Mexhide Çollaku

12

Bilanci i gjendjes
Detyrë: Rendit bilancin e FU ABC Kapitali i pronarit Mallrat Rroga të pagueshme Toka Fitimi i pashpërndarë Llogari të pagueshme Llogari të arkëtueshme Paratë e gatshme Qiraja e parapaguar Ndërtesa e paisje Kreditë afatshkurta 180.000,00 60.000,00 4.000,00 56.500,00 17.800,00 53.500,00 44.000,00 16.500,00 3.300,00 147.000,00 72.000,00
Mexhide Çollaku
13

Bilanci i gjendjes

FU ABC Bilanci i gjendjes me 31.12.2005 në Euro

PASURITË Pasuritë qarkulluese Paratë e gatshme 16.500,00 Llogari të arkëtueshme 44.000,00 Qiraja e parapaguar 3.300,00 Mallrat 60.000,00 Gjithsej pasuritë qarkulluese Pasuritë joqarkulluese Toka 56.500,00 Ndërtesa e paisje 147.000,00 Gjithsej pasuritë joqarkulluese GJITHSEJ PASURITË DETYRIMET DHE KAPITALI Detyrimet afatshkurta Rroga të pagueshme Llogari të pagueshme Kreditë afatshkurta Gjithsej detyrimet

123.800,00

203.500,00 327.300,00

4.000,00 53.500,00 72.000,00 129.500,00

Kapitali i pronarit Kapitali i pronarit 180.000,00 Fitimi i pashpërndarë 17.800,00 Gjithsej kapitali i pronarit 197.800,00 GJITHSEJ DETYRIMET DHE KAPITALI

327.300,00

Mexhide Çollaku

14