VLERËSIMI I STOQEVE

Llogaritja e KMSH

VLERËSIMI I STOQEVE

TË HYRAT KMSH FITIMI BRUTO KMSH - Kostoja e mallrave të shitura gjendet duke zbritur mallin e regjistruar në fund të vitit nga mallrat për shitje gjatë vitit
Mexhide Çollaku 2

VLERËSIMI I STOQEVE

Metodat e përcaktimit të shpenzimeve (të KMSHsë) janë: ‡ Metoda e identifikimit specifik ‡ FIFO ‡ LIFO ‡ Metoda e çmimit mesatar Sistemet e përpunimit të stoqeve: ‡ E vazhdueshme ‡ Periodike
Mexhide Çollaku 3

VLERËSIMI I STOQEVE SIPAS SISTEMIT TË VAZHDUESHËM
Regjistrimi i vazhdueshëm i sasive dhe shpenzimeve të mallit bëhet në momentin e blerjes dhe të shitjes. Tek ky sistem KMSH akumulohet sipas shitjeve të mallrave dhe kostoja bartet nga kontoja e stoqeve në atë të KMSH Regjistrimet: Blerjet: D: Stoqet K: Llogaritë e pagueshme/Arka Shitjet: D: Llogaritë e arkëtueshme/ Arka K: Shitjet D: KMSH K: Stoqet
Mexhide Çollaku 4

VLERËSIMI I STOQEVE SIPAS SISTEMIT PERIODIK

Te sistemi periodik vetëm stoqet në fund të vitit numërohen dhe vlerësohen. Tek ky sistem KMSH përcaktohet duke zbritur vlerën e mallit sipas regjistrimit në fund të vitit nga vlera e tërë e mallrave që janë në dispozicion për shitje. Regjistrimet: Blerjet: D: Blerjet K: LLog. e pagueshme/Arka Shitjet: D: Llogatitë e arkëtueshme/ Arka K: Shitjet
Mexhide Çollaku 5

VLERËSIMI I STOQEVE SIPAS SISTEMIT PERIODIK

KMSH në fund të vitit llogaritet si vijon: Stoqet në fillim të vitit + Blerjet gjatë vitit - Stoqet në fund të vitit K M SH

Mexhide Çollaku

6

VLERËSIMI I STOQEVE SIPAS SISTEMIT PERIODIK
Shembull: Arta hapi një biznis të ri dhe investoi 5.000,00¼ dhe bëri këto veprime: ‡ Bleu 200 palë këpucë nga 20,00¼ për palë dhe pagoi me para të gatshme 200 x 20,00 = 4.000,00¼ ‡ Shiti 120 palë këpucë nga 24,00¼ dhe 30 palë nga 25,00¼ 120 x 24,00 = 2.880,00 30 x 25,00 = 750,00 150 3.630,00 Nuk ka ndrrime të tjera gjatë vitit. Llogarit stoqet dhe fitimin në fund të periudhës!
Mexhide Çollaku 7

VLERËSIMI I STOQEVE SIPAS SISTEMIT PERIODIK

Zgjidhja:

Pasqyra e të ardhurave

-

Shitjet KMSH FITIMI

3.630,00 3.000,00 630,00

Llogaritja e KMSH: Blerjet 200 x 20,00 = 4.000,00 - Stoqet në fund 50 x 20,00 = 1.000,00 KMSH 3.000,00
Mexhide Çollaku 8

Bilanci i gjendjes Arka (5.000-4.000+3.630) 4.630,00 Stoqet (50 x 20) 1.000,00 5.630,00 Kapitali i pronarit Fitimi 5.000,00 630,00 5.630,00
Mexhide Çollaku 9

MENAXHIMI I STOQEVE

Qarkullimi i stoqeve, - tregon se sa herë gjatë vitit shiten (qarkullojnë) stoqet. Formula: Kostoja e mallit të shitur Stoqet mesatare ‡ Qarkullimi i lartë i stoqeve tregon menaxhim të mirë të stoqeve ‡ Koeficienti i lartë mund të tregojë se ekziston sasi e vogël në stoqe ‡ Qarkullimi i ulët tregon tepricë në stoqe apo stoqe të vjetruara
Mexhide Çollaku 10

MENAXHIMI I STOQEVE

Stoqet në ditë, - tregon numrin mesatar të ditëve që nevoiten për t´i shitur stoqet. Formula: Stoqet mesatare x 360 ditë Kostoja e mallit të shitur

‡ Tregon se sa ditë i mbaj mesatarisht stoqet ‡ Sa më pak ditë, qarkullimi është më i shpejtë, shpenzime më pak dhe e kundërta

Mexhide Çollaku

11

MENAXHIMI I STOQEVE

Llogaritë e pagueshme në ditë, - tregon gjatësinë mesatare të kohës ku LLP janë të papaguara, para se të paguhen (nuri i ditëve të shitjes në kosto të LLP). Formula: Mesatarja e LLP x 360 ditë Kostoja e mallit të shitur ‡ Tregon se sa ditë i mbaj mesatarisht llogaritë e pa paguara ‡ Sa më pak ditë, pagesa është më e shpejtë që dtth. se shpenzoj mjete financiare më shumë dhe e kundërta
Mexhide Çollaku 12