You are on page 1of 2

/

MINISTER ZDRAVOTNiCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Viliam CISLAK

Bratislava 8. decem bra 2015
Cislo: Z53078-2015-KO

Vazemi pani Wienk,

dovol'te, aby som reagoval na podnet, ktory bol formou e-mailu doruceny na
Ministerstvo zdravotnictva SR (MZ SR) diia 3. decembra 2015 a tykal sa verejneho
obstaravania na v;'robu a dodavku elektronickych preukazov poistencov (d'alej ,ePP")
a bezpecnostnych k6dov k ePP. V prvom rade povazujem za potrebne zd6raznit', ze MZ SR
nikdy nespochybnilo moznost' vyuzitia eiD v ramci elektronickych sluzieb zdravotnictva. Oba
preukazy maju vsak v rieseni eHealth svoje osobitne vyuzitie a nezamenitel'ne ulohy.
Za d6lezitu v tejto suvislosti povazujeme aj skutocnost', ze vymena obcianskych
preukazov za eiD funguje na dobrovol'nej haze a zaroveii sifrovaci certifikat na Cipe, ktory je
potrebny pri vyuzivani sluzieb eHealth, si nemusi dat' aktivovat' kazdy obcan, ktory si
vymieiia obciansky preukaz. Podl'a aktualne dostupnych udajov rna eiD s elektronickJ'm
sifrovacim certifikatom (vydava sa uz takmer dva roky), len cca 50-tis. obcanov, co
predstavuje zhruba 4% z priblizne 1 300 000 doteraz vydanych eiD. Okrem toho mozno
poznamenat', ze podl'a v minulosti platnej legislativy boli obcanom nad 60 rokov vydavane
OP s neobmedzenym casom platnosti. V zmysle § 17a ods. 4 zakona c. 224/2006 Z. z.
, ObCianske preukazy, ktore bali vydane s neobmedzenou dobou platnosti, zostavaju v
platnosti aj po 1. juli 2012 s neobmedzenou dobou platnosti." Aktualne tak zrejme neexistuje
mechanizmus, v zmysle ktoreho by obcania nad 60 rokov museli absolvovat' vJ'menu stareho
obcianskeho preukazu za novy s cipom.
Vazena pani Wienk,
vzhl'adom na to, ze tuto problematiku sledujete, urCite ste informovana aj o tom, ze
Ministerstvo zdravotnictva SR pripravilo legislativu tykajucu sa elektronickych preukazov
poistenca este pocas roka 2014 a tento legislativny navrh presiel standardnym legislativnym
procesom. Schvalili ho poslanci Narodnej rady SR. Nasledne tento navrh podpisal v marci
2015 prezident Andrej Kiska.
Vo Vasom podnete piSete aj o , nekvalitnej studii uskutocnitel'nosti ". Je potrebne vsak
poznamenat', ze predmetna studia je este len v stadiu pripomienkoveho konania. Zverejnena
bude po definitivnom schvaleni, pricom viacere varianty riesenia su detailne porovnane

a popisane, k dispozicii Je aj analyza vsetkych moznosti ako eliminovat' dva preukazy
s Cipom.
V zavere je potrebne uviest', ze termin celoplosneho zavedenia eHealth je v zmysle
aktualne platnej legislativy 1. januar 2017. Aby bolo mozne cerpat' financne benefity zo
zavedenia eHealthu, je potrebne zabezpeCit' vsetkym obcanom preukaz so sifrovacim
certifikatom, co je podl'a nas mozne dosiahnut' prave vydanim elektronickeho preukazu
poistenca.
Vazena pani Wienk, ide o problematiku, ktora sa dotyka vsetkych obcanov, preto
osobne privitam vecnu a odbomu diskusiu, ktora by bola prinosom pre skvalitnenie procesov
tykajucich sa tejto oblasti. Vo Vasom podnete piSete o moznej diskusii so zastupcami
platformy slovensko.digital aj Aliancie Fair-play. Som presvedceny, ze zainteresovani
predstavitelia jednotlivych zastupcov, vratane Ministerstva zdravotnictva SR, sa na takomto
type rokovania zucastnia a prispeju do diskusie podnetnY'mi a efektivnymi navrhmi.

S pozdravom

Vazena pani
Zuzana Wienk
programova riaditel'ka
Aliancia Fair-play
Smrecianska 21
811 05 Bratislava