Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

Nguy n Minh Trí

Ngày 23 tháng 2 năm 2010

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1

M t s đ nh nghĩa – Các phép toán trên ma tr n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1 2

M t s đ nh nghĩa – Các phép toán trên ma tr n Đ nh th c.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1 2 3

M t s đ nh nghĩa – Các phép toán trên ma tr n Đ nh th c. Ma tr n ngh ch đ o

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1 2 3 4

M t s đ nh nghĩa – Các phép toán trên ma tr n Đ nh th c. Ma tr n ngh ch đ o H ng c a ma tr n.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1. M t s đ nh nghĩa – Các phép toán trên ma tr n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n c p m × n(m, n ∈ N∗ ) trên trư ng K (K là R hay C) là m t b ng g m m × n s đư c s p x p thành m dòng, n c t như sau:   a11 a12 . . . a1n  a21 a22 . . . a2n    A= . . .  .. . . .   . . . . am1 am2 . . . amn

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n c p m × n(m, n ∈ N∗ ) trên trư ng K (K là R hay C) là m t b ng g m m × n s đư c s p x p thành m dòng, n c t như sau:   a11 a12 . . . a1n  a21 a22 . . . a2n    A= . . .  .. . . .   . . . . am1 am2 . . . amn Ta cũng kí hi u ma tr n A có m hàng và n c t là A = (aij )m×n ; ph n t n m hàng th i, c t th j c a ma tr n A đư c kí hi u là aij

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n c p m × n(m, n ∈ N∗ ) trên trư ng K (K là R hay C) là m t b ng g m m × n s đư c s p x p thành m dòng, n c t như sau:   a11 a12 . . . a1n  a21 a22 . . . a2n    A= . . .  .. . . .   . . . . am1 am2 . . . amn Ta cũng kí hi u ma tr n A có m hàng và n c t là A = (aij )m×n ; ph n t n m hàng th i, c t th j c a ma tr n A đư c kí hi u là aij T p h p các ma tr n c p m × n trên K kí hi u là Mm×n (K)
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n c p n × n đư c g i là ma tr n vuông c p n.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n c p n × n đư c g i là ma tr n vuông c p n. Ma tr n c p m × 1 đư c g i là ma tr n c t.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n c p n × n đư c g i là ma tr n vuông c p n. Ma tr n c p m × 1 đư c g i là ma tr n c t.   1 2 A=  4 5

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n c p n × n đư c g i là ma tr n vuông c p n. Ma tr n c p m × 1 đư c g i là ma tr n c t.   1 2 A=  4 5 Ma tr n c p 1 × n đư c g i là ma tr n dòng.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n c p n × n đư c g i là ma tr n vuông c p n. Ma tr n c p m × 1 đư c g i là ma tr n c t.   1 2 A=  4 5 Ma tr n c p 1 × n đư c g i là ma tr n dòng. B= 1 3 4 5

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n không n u m i ph n t c a nó đ u b ng 0.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n không n u m i ph n t c a nó đ u b ng 0. Ma tr n đơn v là ma tr n vuông mà các ph n t aii = 1 còn các ph n t còn l i b ng 0, kí hi u In

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n không n u m i ph n t c a nó đ u b ng 0. Ma tr n đơn v là ma tr n vuông mà các ph n t aii = 1 còn các ph n t còn l i b ng 0, kí hi u In   1 0 ... 0 0 1 . . . 0   In =  . . . . .  . . . . . . . 0 0 ... 1

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n chéo là ma tr n vuông mà các ph n t aij = 0 v i i=j

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Ma tr n chéo là ma tr n vuông mà các ph n t aij = 0 v i i=j   a1 0 . . . 0  0 a2 . . . 0    D =  . . .. . . . . . . . . 0 0 . . . an

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Các ma tr n vuông c p n có d  a11 a12  0 a22   . . .  . . . 0 0 hay  a11 0  a21 a22   . . .  . . . an1 an2

ng  . . . a1n . . . a2n   ... .  .  . . . . ann ... ... .. . 0 0 . . .     

. . . ann

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Các ma tr n vuông c p n có d  a11 a12  0 a22   . . .  . . . 0 0 hay  a11 0  a21 a22   . . .  . . . an1 an2

ng  . . . a1n . . . a2n   ... .  .  . . . . ann ... ... .. . 0 0 . . .     

. . . ann

đư c g i là ma tr n tam giác trên hay ma tr n tam giác dư i
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.1. M t s đ nh nghĩa

Các ma tr n vuông c p n có d  a11 a12  0 a22   . . .  . . . 0 0 hay  a11 0  a21 a22   . . .  . . . an1 an2

ng  . . . a1n . . . a2n   ... .  .  . . . . ann ... ... .. . 0 0 . . .     

. . . ann

đư c g i là ma tr n tam giác trên hay ma tr n tam giác dư i
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

1. Ma tr n b ng nhau

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

1. Ma tr n b ng nhau Hai ma tr n A = (aij )m×n và B = (bij )m×n đư c g i là b ng nhau n u chúng có cùng c p m × n, và các v trí tương ng cũng b ng nhau aij = bij , ∀1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

2. Ma tr n chuy n v

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

2. Ma tr n chuy n v Cho ma tr n A = (aij )m×n , ma tr n chuy n v c a A kí hi u là AT = (bij )n×m v i bij = aji

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

2. Ma tr n chuy n v Cho ma tr n A = (aij )m×n , ma tr n chuy n v c a A kí hi u là AT = (bij )n×m v i bij = aji

A=

1 2 5 −9 7 4

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

2. Ma tr n chuy n v Cho ma tr n A = (aij )m×n , ma tr n chuy n v c a A kí hi u là AT = (bij )n×m v i bij = aji  1 −9 1 2 5 ⇒ AT =  A= −9 7 4

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

2. Ma tr n chuy n v Cho ma tr n A = (aij )m×n , ma tr n chuy n v c a A kí hi u là AT = (bij )n×m v i bij = aji  1 −9 1 2 5 ⇒ AT = 2 7 A= −9 7 4

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

2. Ma tr n chuy n v Cho ma tr n A = (aij )m×n , ma tr n chuy n v c a A kí hi u là AT = (bij )n×m v i bij = aji   1 −9 1 2 5 ⇒ AT = 2 7  A= −9 7 4 5 4

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

3. Nhân m t s v i m t ma tr n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

3. Nhân m t s v i m t ma tr n Cho A ∈ Mm×n (K) và α ∈ K αA = (αaij )

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

3. Nhân m t s v i m t ma tr n Cho A ∈ Mm×n (K) và α ∈ K αA = (αaij ) Tính ch t: 1 1.A = A 2 0.A = 0 3 α.0 = 0, ∀α ∈ K

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

3. Nhân m t s v i m t ma tr n Cho A ∈ Mm×n (K) và α ∈ K αA = (αaij ) Tính ch t: 1 1.A = A 2 0.A = 0 3 α.0 = 0, ∀α ∈ K 4 α(β.A) = (αβ)A, ∀α, β ∈ K

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

4. C ng hai ma tr n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

4. C ng hai ma tr n A = (aij )m×n và ma tr n B = (bij )m×n cùng c p m × n. Khi đó A + B = (aij + bij )m×n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

4. C ng hai ma tr n A = (aij )m×n và ma tr n B = (bij )m×n cùng c p m × n. Khi đó A + B = (aij + bij )m×n Ví d : A= 1 2 3 1 3 5 ;B = 4 5 0 2 4 6

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

4. C ng hai ma tr n A = (aij )m×n và ma tr n B = (bij )m×n cùng c p m × n. Khi đó A + B = (aij + bij )m×n Ví d : 1 2 3 1 3 5 ;B = 4 5 0 2 4 6 Khi đó A= A+B = 2 5 8 6 9 6

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

Các tính ch t 1 A+B =B+A

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

Các tính ch t 1 A+B =B+A 2 (A + B) + C = A + (B + C)

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

Các tính ch t 1 A+B =B+A 2 (A + B) + C = A + (B + C) 3 (u + v)A = uA + vA v i u, v ∈ K

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

Các tính ch t 1 A+B =B+A 2 (A + B) + C = A + (B + C) 3 (u + v)A = uA + vA v i u, v ∈ K 4 u(A + B) = uA + uB v i u ∈ K

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

Các tính ch t 1 A+B =B+A 2 (A + B) + C = A + (B + C) 3 (u + v)A = uA + vA v i u, v ∈ K 4 u(A + B) = uA + uB v i u ∈ K 5 (uA + vB)T = uAT + vB T

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

5. Phép nhân hai ma tr n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

5. Phép nhân hai ma tr n Cho ma tr n A = (aij )m×n và B = (bij )n×p , ma tr n C = A.B = (cik )m×p xác đ nh như sau:
n

cik =
j=1

aij bjk

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

5. Phép nhân hai ma tr n Cho ma tr n A = (aij )m×n và B = (bij )n×p , ma tr n C = A.B = (cik )m×p xác đ nh như sau:
n

cik =
j=1

aij bjk

Tính ch t 1 (A.B).C = A.(B.C)

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

5. Phép nhân hai ma tr n Cho ma tr n A = (aij )m×n và B = (bij )n×p , ma tr n C = A.B = (cik )m×p xác đ nh như sau:
n

cik =
j=1

aij bjk

Tính ch t 1 (A.B).C = A.(B.C) 2 I.A = A

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

5. Phép nhân hai ma tr n Cho ma tr n A = (aij )m×n và B = (bij )n×p , ma tr n C = A.B = (cik )m×p xác đ nh như sau:
n

cik =
j=1

aij bjk

Tính ch t 1 (A.B).C = A.(B.C) 2 I.A = A 3 A(B + C) = AB + AC

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

5. Phép nhân hai ma tr n Cho ma tr n A = (aij )m×n và B = (bij )n×p , ma tr n C = A.B = (cik )m×p xác đ nh như sau:
n

cik =
j=1

aij bjk

Tính ch t 1 (A.B).C = A.(B.C) 2 I.A = A 3 A(B + C) = AB + AC 4 (A + B)C = AC + BC

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

5. Phép nhân hai ma tr n Cho ma tr n A = (aij )m×n và B = (bij )n×p , ma tr n C = A.B = (cik )m×p xác đ nh như sau:
n

cik =
j=1

aij bjk

Tính ch t 1 (A.B).C = A.(B.C) 2 I.A = A 3 A(B + C) = AB + AC 4 (A + B)C = AC + BC 5 (AB)T = B T AT
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

5. Phép nhân hai ma tr n Cho ma tr n A = (aij )m×n và B = (bij )n×p , ma tr n C = A.B = (cik )m×p xác đ nh như sau:
n

cik =
j=1

aij bjk

Tính ch t 1 (A.B).C = A.(B.C) 2 I.A = A 3 A(B + C) = AB + AC 4 (A + B)C = AC + BC 5 (AB)T = B T AT
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.2. Các phép toán trên ma tr n

5. Phép nhân hai ma tr n Cho ma tr n A = (aij )m×n và B = (bij )n×p , ma tr n C = A.B = (cik )m×p xác đ nh như sau:
n

cik =
j=1

aij bjk

Tính ch t 1 (A.B).C = A.(B.C) 2 I.A = A 3 A(B + C) = AB + AC 4 (A + B)C = AC + BC 5 (AB)T = B T AT Chú ý: Phép nhân ma tr n không có tính giao hoán.
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.3. Các phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n

Ta g i phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n là phép bi n đ i có m t trong các d ng sau:

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.3. Các phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n

Ta g i phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n là phép bi n đ i có m t trong các d ng sau: 1 hi ↔ hj (ci ↔ cj ): đ i ch hai hàng (c t) cho nhau

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.3. Các phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n

Ta g i phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n là phép bi n đ i có m t trong các d ng sau: 1 hi ↔ hj (ci ↔ cj ): đ i ch hai hàng (c t) cho nhau 2 hi → a.hi (ci → a.ci ), a = 0: nhân vào hàng th i (c t i) v is a=0

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.3. Các phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n

Ta g i phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n là phép bi n đ i có m t trong các d ng sau: 1 hi ↔ hj (ci ↔ cj ): đ i ch hai hàng (c t) cho nhau 2 hi → a.hi (ci → a.ci ), a = 0: nhân vào hàng th i (c t i) v is a=0 3 hi → hi + a.hj (ci → hi + a.cj ): bi n hàng th i (c t th i) thành hi → hi + a.hj (ci → hi + a.cj )

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.3. Các phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n

Ta g i phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n là phép bi n đ i có m t trong các d ng sau: 1 hi ↔ hj (ci ↔ cj ): đ i ch hai hàng (c t) cho nhau 2 hi → a.hi (ci → a.ci ), a = 0: nhân vào hàng th i (c t i) v is a=0 3 hi → hi + a.hj (ci → hi + a.cj ): bi n hàng th i (c t th i) thành hi → hi + a.hj (ci → hi + a.cj )

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.3. Các phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n

Ta g i phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n là phép bi n đ i có m t trong các d ng sau: 1 hi ↔ hj (ci ↔ cj ): đ i ch hai hàng (c t) cho nhau 2 hi → a.hi (ci → a.ci ), a = 0: nhân vào hàng th i (c t i) v is a=0 3 hi → hi + a.hj (ci → hi + a.cj ): bi n hàng th i (c t th i) thành hi → hi + a.hj (ci → hi + a.cj ) Ta dùng kí hi u A → B đ ch ma tr n B nh n đư c t A sau h u h n các phép bi n đ i sơ c p trên A.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.3. Các phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n

Ma tr n b c thang là ma tr  a11 a12  0 a22   . . .  . .  . 0 0 0 0

n có d ng  . . . . . . a1n . . . . . . a2n   . . arn   arr .  ... ... 0  ... ... 0

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.1.3. Các phép bi n đ i sơ c p trên ma tr n

Ma tr n b c thang là ma tr  a11 a12  0 a22   . . .  . .  . 0 0 0 0 B đ

n có d ng  . . . . . . a1n . . . . . . a2n   . . arn   arr .  ... ... 0  ... ... 0

M i ma tr n đ u có th đưa v d ng b c thang nh các phép bi n đ i sơ c p

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2. Đ NH TH C

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.1 Đ nh th c c p 1, 2, 3

Đ nh th c c p 1, 2, 3

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.1 Đ nh th c c p 1, 2, 3

Đ nh th c c p 1, 2, 3 A là ma tr n vuông c p 1; A = [a11 ] thì đ nh th c c a A là m t s đư c kí hi u là detA = a11

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.1 Đ nh th c c p 1, 2, 3

Đ nh th c c p 1, 2, 3 A là ma tr n vuông c p 1; A = [a11 ] thì đ nh th c c a A là m t s đư c kí hi u là detA = a11 A là ma tr n vuông c p 2: A= a11 a12 a21 a22

đ nh th c c p 2 c a A là m t s đư c kí hi u detA = a11 a12 = a11 a22 − a12 a21 a21 a22

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.1 Đ nh th c c p 1, 2, 3

Đ nh th c c p 1, 2, 3 A là ma tr n vuông c p 1; A = [a11 ] thì đ nh th c c a A là m t s đư c kí hi u là detA = a11 A là ma tr n vuông c p 2: A= a11 a12 a21 a22

đ nh th c c p 2 c a A là m t s đư c kí hi u detA = a11 a12 = a11 a22 − a12 a21 a21 a22

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.1 Đ nh th c c p 1, 2, 3

Đ nh th c c p 1, 2, 3 A là ma tr n vuông c p 3   a11 a12 a13 A = a21 a22 a23  a31 a32 a33

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.1 Đ nh th c c p 1, 2, 3

Đ nh th c c p 1, 2, 3 A là ma tr n vuông c p 3   a11 a12 a13 A = a21 a22 a23  a31 a32 a33 đ nh th c c p 3 c a ma tr n A là m t s , kí hi u a11 a12 a13 detA = a21 a22 a23 a31 a32 a33 = a11 a22 a33 + a13 a21 a32 + a12 a23 a31 − a31 a22 a13 − a11 a23 a32 − a33 a12 a21
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.2. Hoán v

Hoán v

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.2. Hoán v

Hoán v Cho t p N = {1, 2, 3, . . . , n}. Ta g i m t cách s p x p t p N theo m t th t nào đó: {i1 , i2 , . . . , in } là m t hoán v c a t pN Như v y có n! hoán v c a t p N

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.2. Hoán v

Hoán v Cho t p N = {1, 2, 3, . . . , n}. Ta g i m t cách s p x p t p N theo m t th t nào đó: {i1 , i2 , . . . , in } là m t hoán v c a t pN Như v y có n! hoán v c a t p N Ví d : N u N = {1, 2, 3, 4} thì có 4! = 24 hoán v 1234 2134 3124 4123 1243 2143 3142 4132 1324 2314 3214 4213 1342 2341 3241 4231 1423 2413 3412 4312 1432 2431 3421 4321

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..2. Hoán v

Ngh ch th

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..2. Hoán v

Ngh ch th Trong hoán v {i1 , i1 , . . . , ij , . . . , ik , . . . , in } ta nói c p s (ij , ik ) làm thành m t ngh ch th n u j < k mà ij > ik

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..2. Hoán v

Ngh ch th Trong hoán v {i1 , i1 , . . . , ij , . . . , ik , . . . , in } ta nói c p s (ij , ik ) làm thành m t ngh ch th n u j < k mà ij > ik Trong hoán v 3241 ta có các ngh ch th (3,2), (3,1), (4,1), (2,1)

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..2. Hoán v

Ngh ch th Trong hoán v {i1 , i1 , . . . , ij , . . . , ik , . . . , in } ta nói c p s (ij , ik ) làm thành m t ngh ch th n u j < k mà ij > ik Trong hoán v 3241 ta có các ngh ch th (3,2), (3,1), (4,1), (2,1) Trong hoán v 3124 ta có các ngh ch th ...

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..2. Hoán v

Ngh ch th Trong hoán v {i1 , i1 , . . . , ij , . . . , ik , . . . , in } ta nói c p s (ij , ik ) làm thành m t ngh ch th n u j < k mà ij > ik Trong hoán v 3241 ta có các ngh ch th (3,2), (3,1), (4,1), (2,1) Trong hoán v 3124 ta có các ngh ch th ... Hoán v ch n: hoán v có s ngh ch th ch n.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..2. Hoán v

Ngh ch th Trong hoán v {i1 , i1 , . . . , ij , . . . , ik , . . . , in } ta nói c p s (ij , ik ) làm thành m t ngh ch th n u j < k mà ij > ik Trong hoán v 3241 ta có các ngh ch th (3,2), (3,1), (4,1), (2,1) Trong hoán v 3124 ta có các ngh ch th ... Hoán v ch n: hoán v có s ngh ch th ch n. Hoán v l : hoán v có s ngh ch th l .

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.3 Đ nh th c c p n

Cho A là ma tr n vuông c p n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.3 Đ nh th c c p n

Cho A là ma tr n vuông c p n Xét tích a1i1 , a2i2 , . . . , anin (1)

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.3 Đ nh th c c p n

Cho A là ma tr n vuông c p n Xét tích a1i1 , a2i2 , . . . , anin (1) trong đó i1 , i2 , . . . , in là m t hoán v b c n. Ta có n! tích có d ng (1).

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.3 Đ nh th c c p n

Cho A là ma tr n vuông c p n Xét tích a1i1 , a2i2 , . . . , anin (1) trong đó i1 , i2 , . . . , in là m t hoán v b c n. Ta có n! tích có d ng (1). M i tích d ng (1) có 1 d u: N u hoán v i1 , i2 , . . . , in là ch n thì tích đó l y d u +, n u là hoán v l thì tích đó là d u −

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.3 Đ nh th c c p n

Đ nh th c c p n c a ma tr n A là t ng c a n! h ng t có d ng (1).

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.3 Đ nh th c c p n

Đ nh th c c p n c a ma tr n A là t ng c a n! h ng t có d ng (1). Kí hi u đ nh th c c a ma tr n A là |A| hay detA

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.3 Đ nh th c c p n

Đ nh d ng Kí hi Đ nh

th c c p n c a ma tr n A là t ng c a n! h ng t có (1). u đ nh th c c a ma tr n A là |A| hay detA th c c a ma tr n vuông c p n kí hi u là Dn

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.4. Các tính ch t c a đ nh th c

|A| = |AT |

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.4. Các tính ch t c a đ nh th c

|A| = |AT | N u ta đ i ch hai dòng (hai c t) c a đ nh th c cho nhau thì đ nh th c đ i d u.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.4. Các tính ch t c a đ nh th c

|A| = |AT | N u ta đ i ch hai dòng (hai c t) c a đ nh th c cho nhau thì đ nh th c đ i d u. N u trong m t đ nh th c có hai dòng (ho c 2 c t) t l thì đ nh th c đó b ng 0.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.4. Các tính ch t c a đ nh th c

|A| = |AT | N u ta đ i ch hai dòng (hai c t) c a đ nh th c cho nhau thì đ nh th c đ i d u. N u trong m t đ nh th c có hai dòng (ho c 2 c t) t l thì đ nh th c đó b ng 0.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.4. Các tính ch t c a đ nh th c

|A| = |AT | N u ta đ i ch hai dòng (hai c t) c a đ nh th c cho nhau thì đ nh th c đ i d u. N u trong m t đ nh th c có hai dòng (ho c 2 c t) t l thì đ nh th c đó b ng 0. Đ nh th c không đ i n u ta l y các ph n t c a m t dòng nhân v i 1 s r i c ng v i các ph n t tương ng c a m t dòng khác

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.4. Các tính ch t c a đ nh th c

a11 a21 . . . an1 a11 a21 = . . . an1 a12 a22 . . . an2 ... ... . . . ... a1k a2k . . . ank

a12 a22 . . . an2 ... ... .. . ...

... ... . . . ...

a1k + a1k a2k + a2k . . . ank + ank

... ... .. . ...

a1n a2n . . . ann ... ... . . . ... a1k a2k . . . ank ... ... .. . ... a1n a2n . . . ann

a1n a11 a2n a21 . + . . . . . ann an1

a12 a22 . . . an2

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..4. Các tính ch t c a đ nh th c

a11 a21 . . . an1

a12 a22 . . . an2

... ... . . . ...

ra1k ra2k . . . rank

. . . a1n a11 . . . a2n a21 . = r. . .. . . . . . . . . ann an1

a12 a22 . . . an2

... ... . . . ...

a1k a2k . . . ank

... ... .. . ...

a1n a2n . . . ann

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c con

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c con Cho đ nh th c D c p n. Đ nh th c con c p k (1 ≤ k ≤ n) c a đ nh th c D là đ nh th c c a ma tr n vuông c p k g m các ph n t n m giao c a k dòng và k c t tùy ý c a đ nh th c D.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c con Cho đ nh th c D c p n. Đ nh th c con c p k (1 ≤ k ≤ n) c a đ nh th c D là đ nh th c c a ma tr n vuông c p k g m các ph n t n m giao c a k dòng và k c t tùy ý c a đ nh th c D. Ví d : a11 a12 a13 D3 = a21 a22 a23 a31 a32 a33

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2..5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c con Cho đ nh th c D c p n. Đ nh th c con c p k (1 ≤ k ≤ n) c a đ nh th c D là đ nh th c c a ma tr n vuông c p k g m các ph n t n m giao c a k dòng và k c t tùy ý c a đ nh th c D. Ví d : a11 a12 a13 D3 = a21 a22 a23 a31 a32 a33 có 9 đ nh th c con c p 1, 9 đ nh th c con c p 2 và 1 đ nh th c con c p 3.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c con bù

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c con bù Cho D là đ nh th c c p n. Ta g i Mij là đ nh th c con bù c a ph n t aij n u Mij là đ nh th c con c p n − 1 nh n đư c t D b ng cách xóa đi hàng th i và c t th j

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c con bù Cho D là đ nh th c c p n. Ta g i Mij là đ nh th c con bù c a ph n t aij n u Mij là đ nh th c con c p n − 1 nh n đư c t D b ng cách xóa đi hàng th i và c t th j
a11 a21 D = a31 a41 a51 a12 a22 a32 a42 a52 a13 a23 a33 a43 a53 a14 a24 a34 a44 a54 a15 a25 a35 a45 a55

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c con bù Cho D là đ nh th c c p n. Ta g i Mij là đ nh th c con bù c a ph n t aij n u Mij là đ nh th c con c p n − 1 nh n đư c t D b ng cách xóa đi hàng th i và c t th j
a11 a21 D = a31 a41 a51 a12 a22 a32 a42 a52 a13 a23 a33 a43 a53 a14 a24 a34 a44 a54 a15 a25 a35 a45 a55 a12 a32 a42 a52 a13 a33 a43 a53 a15 a35 a35 a55

Ta có đ nh th c con bù c a a24 là M24
Nguy n Minh Trí

a11 a = 31 a41 a51

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Ph n bù đ i s c a ph n t aij là Aij = (−1)i+j Mij trong đó Mij là đ nh th c con bù c a ph n t aij

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Ph n bù đ i s c a ph n t aij là Aij = (−1)i+j Mij trong đó Mij là đ nh th c con bù c a ph n t aij Ph n bù đ i s c a a24 là (−1)2+4 M24

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c D c p n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c D c p n Khai tri n đ nh th c theo dòng i như sau D = ai1 Ai1 + ai2 Ai2 + · · · + ain Ain

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Đ nh th c D c p n Khai tri n đ nh th c theo dòng i như sau D = ai1 Ai1 + ai2 Ai2 + · · · + ain Ain Khai tri n đ nh th c theo c t j như sau D = a1j A1j + a2j A2j + · · · + anj Anj

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

0 1 D= −2 3

4 3 5 7

0 0 1 4 2 −1 0 3 ;D = 3 1 0 0 2 −2 0 0

3 2 2 −1 3 1 0 −2

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Cách tính đ nh th c

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Cách tính đ nh th c 1 S d ng các tính ch t c a đ nh th c đ là tri t tiêu các ph n t n m dư i đư ng chéo chính c a đ nh th c.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Cách tính đ nh th c 1 S d ng các tính ch t c a đ nh th c đ là tri t tiêu các ph n t n m dư i đư ng chéo chính c a đ nh th c. 2 Đ nh th c b ng tích các ph n t trên đư ng chéo chính.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.2.5. Đ nh lí Laplace

Cách tính đ nh th c 1 S d ng các tính ch t c a đ nh th c đ là tri t tiêu các ph n t n m dư i đư ng chéo chính c a đ nh th c. 2 Đ nh th c b ng tích các ph n t trên đư ng chéo chính. 0 1 D= −2 3 4 3 5 7 0 0 2 −1 3 1 2 −2

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3. MA TR N NGH CH Đ O

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.1. Ma tr n ngh ch đ o

Đ nh lí 1

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.1. Ma tr n ngh ch đ o

Đ nh lí 1 Cho 2 ma tr n vuông A, B c p n. Khi đó det(AB) = det(A).det(B)

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.1. Ma tr n ngh ch đ o

Đ nh lí 1 Cho 2 ma tr n vuông A, B c p n. Khi đó det(AB) = det(A).det(B) Ma tr n không suy bi n

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.1. Ma tr n ngh ch đ o

Đ nh lí 1 Cho 2 ma tr n vuông A, B c p n. Khi đó det(AB) = det(A).det(B) Ma tr n không suy bi n Ma tr n vuông A c p n là ma tr n không suy bi n n u det(A) = 0

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.1. Ma tr n ngh ch đ o

Đ nh lí 1 Cho 2 ma tr n vuông A, B c p n. Khi đó det(AB) = det(A).det(B) Ma tr n không suy bi n Ma tr n vuông A c p n là ma tr n không suy bi n n u det(A) = 0 Ma tr n ngh ch đ o

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.1. Ma tr n ngh ch đ o

Đ nh lí 1 Cho 2 ma tr n vuông A, B c p n. Khi đó det(AB) = det(A).det(B) Ma tr n không suy bi n Ma tr n vuông A c p n là ma tr n không suy bi n n u det(A) = 0 Ma tr n ngh ch đ o A là ma tr n vuông c p n, n u có ma tr n vuông B c p n sao cho: A.B = B.A = I( I là ma tr n đơn v ) thì B là ma tr n ngh ch đ o c a ma tr n A, kí hi u B = A−1
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.1. Ma tr n ngh ch đ o

Đ nh lí 1 Cho 2 ma tr n vuông A, B c p n. Khi đó det(AB) = det(A).det(B) Ma tr n không suy bi n Ma tr n vuông A c p n là ma tr n không suy bi n n u det(A) = 0 Ma tr n ngh ch đ o A là ma tr n vuông c p n, n u có ma tr n vuông B c p n sao cho: A.B = B.A = I( I là ma tr n đơn v ) thì B là ma tr n ngh ch đ o c a ma tr n A, kí hi u B = A−1 Khi đó ta nói A là ma tr n kh ngh ch.
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.2. Ma tr n ph h p

Cho ma tr n vuông A c p n không suy bi n. Aij là ph n bù đ i s c a ph n t aij khi đó   A11 A21 . . . An1  A12 A22 . . . An2    PA =  . . .  ... . . .   . . . A1n A2n . . . Ann là ma tr n ph h p c a A.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.2. Ma tr n ph h p

Cho ma tr n vuông A c p n không suy bi n. Aij là ph n bù đ i s c a ph n t aij khi đó   A11 A21 . . . An1  A12 A22 . . . An2    PA =  . . .  ... . . .   . . . A1n A2n . . . Ann là ma tr n ph h p c a A. Đ nh lí 2

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.2. Ma tr n ph h p

Cho ma tr n vuông A c p n không suy bi n. Aij là ph n bù đ i s c a ph n t aij khi đó   A11 A21 . . . An1  A12 A22 . . . An2    PA =  . . .  ... . . .   . . . A1n A2n . . . Ann là ma tr n ph h p c a A. Đ nh lí 2 A không suy bi n ⇔ A là ma tr n kh ngh ch và 1 A−1 = PA . det(A)
Nguy n Minh Trí Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

Phương pháp dùng đ nh th c

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

Phương pháp dùng đ nh th cCho không suy bi n. Aij là ph n bù đ i s  A11 A21  A12 A22 1  A−1 =  . . . |A|  . . . A1n A2n

ma tr n vuông A c p n c a ph n t aij khi đó  . . . An1 . . . An2   .  ... .  . . . . Ann

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

 3 1 2 A = −2 1 −1 0 2 1

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

 3 1 2 A = −2 1 −1 0 2 1 Ta có |A| = 3, A11 = 3, A12 = 2, A13 = −4

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

 3 1 2 A = −2 1 −1 0 2 1 Ta có |A| = 3, A11 = 3, A12 = 2, A13 = −4 A21 = 3, A22 = 3, A23 = −6

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

 3 1 2 A = −2 1 −1 0 2 1 Ta có |A| = 3, A11 = 3, A12 = 2, A13 = −4 A21 = 3, A22 = 3, A23 = −6 A31 = −3, A32 = −1, A33 = 5

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

Phương pháp dùng các phép bi n đ i sơ c p

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

Phương pháp dùng các phép bi n đ i sơ c p Đ tìm ma tr n ngh ch đ o c a ma tr n vuông A c p n ta làm như sau: Vi t k A ma tr n đơn v In Dùng các phép bi n đ i sơ c p trên dòng đ đưa ma tr n A thành ma tr n đơn v Khi đó ta có ma tr n bên c nh ma tr n In là ma tr n ngh ch đ o c a A

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

 3 1 2 A = −2 1 −1 0 2 1

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.3.4. Cách tìm ma tr n ngh ch đ o

 3 1 2 A = −2 1 −1 0 2 1 Gi i:   3 1 2 1 0 0  −2 1 −1 0 1 0  0 2 1 0 0 1

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4 H NG C A MA TR N

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4.1. Khái ni m v h ng c a ma tr n

Cho ma tr n A. Ta g i h ng c a ma tr n A là s nguyên dương r sao cho:

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4.1. Khái ni m v h ng c a ma tr n

Cho ma tr n A. Ta g i h ng c a ma tr n A là s nguyên dương r sao cho: Trong A có m t đ nh th c con c p r khác 0,

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4.1. Khái ni m v h ng c a ma tr n

Cho ma tr n A. Ta g i h ng c a ma tr n A là s nguyên dương r sao cho: Trong A có m t đ nh th c con c p r khác 0, M i đ nh th c con c p l n hơn r trong ma tr n A đ u b ng 0.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4.1. Khái ni m v h ng c a ma tr n

Cho ma tr n A. Ta g i h ng c a ma tr n A là s nguyên dương r sao cho: Trong A có m t đ nh th c con c p r khác 0, M i đ nh th c con c p l n hơn r trong ma tr n A đ u b ng 0.

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4.1. Khái ni m v h ng c a ma tr n

Cho ma tr n A. Ta g i h ng c a ma tr n A là s nguyên dương r sao cho: Trong A có m t đ nh th c con c p r khác 0, M i đ nh th c con c p l n hơn r trong ma tr n A đ u b ng 0. Kí hi u: rankA

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4.1. Khái ni m v h ng c a ma tr n

Cho ma tr n A. Ta g i h ng c a ma tr n A là s nguyên dương r sao cho: Trong A có m t đ nh th c con c p r khác 0, M i đ nh th c con c p l n hơn r trong ma tr n A đ u b ng 0. Kí hi u: rankA N u A = 0 thì ta qui ư c rankA = 0 Đ nh lí

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4.1. Khái ni m v h ng c a ma tr n

Cho ma tr n A. Ta g i h ng c a ma tr n A là s nguyên dương r sao cho: Trong A có m t đ nh th c con c p r khác 0, M i đ nh th c con c p l n hơn r trong ma tr n A đ u b ng 0. Kí hi u: rankA N u A = 0 thì ta qui ư c rankA = 0 Đ nh lí rankA = rankAT

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4.2. Cách tính h ng c a ma tr n

Dùng các phép bi n đ i sơ c p trên dòng (hay c t) đ đưa ma tr n v d ng
 a11 a12 a13  0 a22 a23   0 0 a33   . . . . .  . . .  .  0 0 0   0 0 0   . . . . . .  . . . 0 0 0 . . . a1r . . . a2r . . . a3r . .. . . . . . . arr ... 0 . .. . . . ... 0  . . . a1n . . . a2n   . . . a3n   .  .  ... .  . . . arn   ... 0   .  ... .  . ... 0

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C

1.4.2. Cách tính h ng c a ma tr n

Dùng các phép bi n đ i sơ c p trên dòng (hay c t) đ đưa ma tr n v d ng
 a11 a12 a13  0 a22 a23   0 0 a33   . . . . .  . . .  .  0 0 0   0 0 0   . . . . . .  . . . 0 0 0 . . . a1r . . . a2r . . . a3r . .. . . . . . . arr ... 0 . .. . . . ... 0  . . . a1n . . . a2n   . . . a3n   .  .  ... .  . . . arn   ... 0   .  ... .  . ... 0

Khi đó rankA = r

Nguy n Minh Trí

Chương 1: MA TR N VÀ Đ NH TH C