You are on page 1of 5

Vote No campaign

By: Kachin Politics Watch and Research Network


Ndai Vote No Campaign hpe hpe tsep kawp madi shadaw ai lam n-nga ai Wunpawng mung
chying mung shawa ni lama wa nga yang mung chyeju hte hpaji jaw la marit ngu nna tang
madun mayu ai.
Ndai Vote No Campaign hpe hpa majaw galaw ai ta?
Dai ni mung kan hta corruption lam hte seng ai grai garu taw nga ai aten re, loi mi lak lai dum ai
lam hpe tang madun ga nga yang, Mawa mung kaw ya na ningbaw wa gaw corruption hpe
agying agang gram lajang ai lam galaw nga ai. Ndai ram tara ja ai mung dan kata kaw pyi gaw
corruption sawng dik ai lam byin taw nga ai wa, tara upadi n-nga ai wuhpung wuhpawng shing
nrai, Myen mung zawn re ai mung dan kata hta gaw Corruption hpe galaw taw ai ni gade she
sawng na kun I hkau????
Tang madun ai wa tang madun shut kau yang naw shadum la marit oi, Tang madun ai ga si ngau
ni grai wa prinem ai lam n-nga mat yang, ga ngau shatsawm na matu naw jahtuk garum marit
oi, tinang ndai zawn n-galaw dum ai ni gaw makau e nga ai wa shing nrai nang na manaw
manang ni lama wa galaw ai mu jang loi sha pyi mahti dat u ngu tsun mayu ai hkum pawt yaw.