You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni: 6
Pentru: 6
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraodinar din data de 16.12.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- Actul adiional nr.1 la Contractul de finanare nr.14451/07.09.2015 nregistrat la MDRAP sub
nr.15944/03.11.2015 i la Primria Comunei Periam sub nr.9063/13.11.2015, prin s-au alocat sume
pentru obiectivul de investiie nfiinare sistem de canalizare n Comuna Periam;
- Actul adiional nr.2 la Contractul de finanare nr.9221/04.05.2015 nregistrat la MDRAP sub
nr.15943/03.11.2015 i la Primria Comunei Periam sub nr.9062/13.11.2015, prin s-au alocat sume
pentru obiectivul de investiie Modernizare drumuri de interes local n Comuna Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.9744/10.12.2015 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe, prin care propune consiliului local rectificarea
bugetului local pe anul 2015;
- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile O.G. nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile H.C.L. Periam nr.17/16.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2015, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a i ale art.115
lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.1. Se aprob rectificarea bugetului local de venituri i cheltuieli al Comunei Periam pe anul
2015, dup cum urmeaz:
VENITURI Trim. I - Sursa A:
- 04.02.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit
- 07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice
- 42.02.65.00 Finanarea Programului Naional de Dezvoltare Local

1.677.810 lei
187.000 lei
82.000 lei
1.408.810 lei

CHELTUIELI Trim. IV- Sursa A:


- A.51.01.03.20.01.02 Furnituri de birou
- A.51.01.03.20.01.09 Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional
- A.51.01.03.20.01.30 Alte bunuri i servicii pentru ntretinere i funcionare
- A.51.01.03.20.05.30 Alte obiecte de inventar
- A.54.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
- A.67.50.00.20.01.03 ncalzit, iluminat si for motric
- A.67.50.00.71.03.00 Renovare i amenajare club pensionari
- A.68.15.01.57.02.01 Ajutoare sociale n numerar
- A.70.50.00.20.01.09 Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional
- A.70.50.00.20.01.30 Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare
- A.70.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
- A.74.06.00.71.01.01 nfiinare sistem de canalizare n Comuna Periam
- A.83.03.30.20.01.30 Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare
- A.84.03.01.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
- A.84.03.01.71.01.01 Modernizare drumuri de interes local n Comuna Periam
- A.84.03.01.71.01.01 Lucrri de construcii de trotuare, pavare i asfaltare

1.677.810 lei
5.000 lei
20.000 lei
20.000 lei
25.000 lei
8.500 lei
5.000 lei
35.000 lei
3.000 lei
20.000 lei
25.000 lei
25.000 lei
593.930 lei
25.000 lei
25.000 lei
814.880 lei
27.500 lei

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timioara;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

AVRAM IOAN-MIRCEA
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

Nr. 105 din 16.12.2015