You are on page 1of 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total
consilieri Consiliul Local: 7
Prezeni: 6
Pentru: 6
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru achiziionarea de pachete-cadou copiilor din Comuna
Periam, cu ocazia Srbtorilor de Iarn

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 16.12.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- adresa nr.5816/07.02.2015 a Liceului Teoretic Periam nregistrat la Primria Comunei Periam
sub nr.9787/10.12.2015 prin care se solicit aprobarea acordrii de pachete-cadou elevilor din cadrul
Liceului Teoretic Periam cu ocazia Srbtorilor de iarn;
- referatul nregistrat sub nr.9788/10.12.2015 naintat de domnul Dumitra Cornel, primarul
Comunei Periam, prin care propune adoptarea unei hotrri cu privire la acordarea de pachete-cadou
elevilor din cadrul Liceului Teoretic Periam cu ocazia Srbtorilor de iarn, grupurilor de copii care
colind autoritile administraiei publice locale, precum i altor copii din comuna noastr;
- raportul compartimentului de specialitate nr.9789/10.12.2015 ntocmit de doamna FereceanGuler Daciana, inspector I asistent-contabil n cadrul Primriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.17/16.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2015, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a, ale art.45 alin.1 i ale art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se aprob alocarea sumei de 15.000 lei pentru achiziionarea de pachete-cadou copiilor
din Comuna Periam, respectiv elevilor din cadrul Liceului Teoretic Periam, grupurilor de copii care
colind autoritile administraiei publice locale, precum i altor copii din comuna noastr , cu ocazia
Srbtorilor de Iarn.

Art.2. Suma de 15.000 lei exist n bugetul local al Comunei Periam i va fi achitat din Sursa E
- Autofinanare.

Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam, precum i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil n
cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul primriei;
- Liceului Teoretic Periam;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? AVRAM IOAN-MIRCEA

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr. 106 din 16.12.2015