You are on page 1of 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total
consilieri Consiliul Local: 7
Prezeni: 6
Pentru: 6
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea prelurii din domeniul public al statului i administrarea Ministerului Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale-A.N.I.F. n domeniul public al Comunei Periam i n administrarea Consiliului
Local Periam a unui pode amplasat pe canalul Aranca, km 73+070, aflat pe teritoriul administrativ
al Comunei Periam, Judeul Timi

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 16.12.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- adresa nr.5101/08.12.2015 a Filialei Teritoriale de mbuntiri Funciare Timi Mure Inferior,
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.9728/09.12.2015;
- referatul nregistrat sub nr.9902/15.12.2015 prezentat de domnul Dumitra Cornel, primarul
Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nr.9903/15.12.2015 ntocmit de domnul Mirea
Cristian-Manuel, inspector I principal n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico - Social,
Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam;
- prevederile art.9 i art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, modificat i completat;
- prevederile H.C.L. Periam nr.16/2002 privind nsuirea Inventarului bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Periam;
- Anexa nr.60 a H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al comunei Periam, judeul
Timi;
- prevederile Anexei nr.3 la H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
ntocmirea inventarului bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunelor, oraelor, municipiilor
i judeelor;
- prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe, modificat;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor
normative, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparena decizional n administraia public,
modificat;
- Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;

n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b i c, art.36 alin.4 lit.f, art.36 alin.5 lit.c i art.45 alin.3
din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob preluarea din domeniul public al statului i administrarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - Agenia Naional de mbuntiri Funciare, Filiala Teritorial de
mbuntiri Funciare Timi-Mure Inferior, n domeniul public al Comunei Periam i n administrarea
Consiliului Local Periam a podeului amplasat pe canalul Aranca, km 73+070, aflat pe teritoriul
administrativ al Comunei Periam, Judeul Timi.
Art.2. Se comunic prezenta hotrre Ageniei Naionale de mbuntiri Funciare, Filiala
Teritorial de mbuntiri Funciare Timi - Mure Inferior , precum i Consiliului Judeean Timi, n
vederea naintrii ctre Guvernul Romniei a propunerii de preluare din domeniul public al statului i
din administrarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale-A.N.I.F. n domeniul public al
Comunei Periam i n administrarea Consiliului Local Periam a imobilului menionat la art.1 al
prezentei hotrri.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul primar Dumitra
Cornel, doamna Bron Daciana, secretar al comunei, precum i domnul Mirea Cristian-Manuel,
inspector I principal n cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - Agenia Naional de mbuntiri
Funciare, Filiala Teritorial de mbuntiri Funciare Timi-Mure Inferior ;
- Consiliului Judeean Timi;
- Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alctuiesc domeniul public al
Comunei Periam;
- Domnului Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? AVRAM IOAN-MIRCEA

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr. 107 din 16.12.2015


2