You are on page 1of 5

REDOVI

Potreban uslov za konvergenciju reda:

(konvergira)
(divergira)
-

Kriterij poreenja:

Harmonijski red: (divergira)

Geometrijski red:
konvergira za
divergira za

Koijev kriterij:

, tj.

);
, tj.

Dalambertov kriterij:

Lajbnicov kriterij: (za alternirane redove):


a)
b)

REDOVI FUNKCIJA

Tejlorov red:

Maklarenov red:

Fourijerovi redovi:

a)

b)

EKSTREMI FUNKCIJA
-

Dvije varijable:

Tri varijable:

USLOVNI EKSTREMI
(sistem sa uslovom)

DVOSTRUKI INTEGRALI
-

Smjena promjenljivih u dvostrukom integralu:

Smjena polarnih koordinata u dvostrukom integralu:

Primjena dvostrukog integrala:

Povrina:

Zapremina:

TROSTRUKI INTEGRALI
-

Raunanje trostrukog integrala uvoenjem cilindrinih koordinata:

Primjena trostrukog integrala:

Zapremina: