You are on page 1of 1

Univerzitet u Sarajevu

Elektrotehnicki fakultet
Akademska 2015/2016

LINEARNA ALGEBRA I GEOMETRIJA


Zadaci za samostalan rad br. 5 (Demonstratorske vjezbe)
Zadatak 1 - Ispitati linearnost sljedecih operatora:
a) (x, y, z) 7 (x + y z, 0),
b) (x, y, z) 7 (x, y, 0),
c) (x, y, z) 7 x,
d) (x, y, z) 7 (x + y, y, 1).
Zadatak 2 - Ispitati da li su sljedeci skupovi vektorski prostor nad poljem
realnih brojeva, te ukoliko jesu odrediti im (neku) bazu i dimenziju.a a
a) M =
, a, b R ,
a ba a
b) M =
, a, b R ,
0 b0 0
c) M =
,m R .
m m
Zadatak
3 -Navesti Cayley-Hamiltonov stav, provjeriti da ga matrica

1 2
A=
zadovoljava, te koristenjem stava odrediti inverznu matricu ma2 3
trice A.
Zadatak 4 - Odrediti sopstveni polinom, sopstvene vrijednosti i sopstvene vektore sljedecih matrica:


2 7
a)
,
1 6

0 1 1
b) 1 0 1 .
1 1 0