You are on page 1of 1

Građevinski materijali

Naziv predmeta:
Šifra predmeta

Status predmeta

000000000

obavezan

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

6

3P+2V

II

Studijski programi za koje se organizuje:
MENADžMENT U GRAĐEVINARSTVU, Primijenjene studije, dužina trajanja 6 semestara i 180 kredita.

Uslovljenost drugim predmetima:
Nema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet stiču se osnovna znanja iz oblasti nauke o građevinskim materijalima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Dr Radomir Zejak
Mr Radmila Sinđić Grebović

- nastavnik,
- saradnik

Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe, konsultacije.
Sadržaj predmeta:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV
XVI
Završna
XVIII-XXI

nedjelja
nedjelja
nedjelja
nedjelja

Priprema i upis semestra.
Uvod, atomsko molekularna struktura materijala i agregatna stanja.
Struktura čvrstih materijala, kristalna građa, disperzni sistemi i rastvori.
Osnovna svojstva građevinskih materijala, parametri stanja, fizička svojstva, hidrofizička svojstva,
termotehnička i ostala važnija fizička svoj.
Fizičko mehanička svojstva, deformaciona svojstva, čvrstoće pod statičkim opterećenjem, čvrstoće
pod dinamičkim opterećenjem.
Konstrukciona, tehnološka i eksploataciona svojstva materijala, reološka svojstva, hemijska svojstva.
Ispitivanje materijala. Metode ispitivanja materijala, definisanje karakteristika materijala.
Građevinski kamen, osnovna svojstva, primjena, ispitivanje svojstava.
I - KOLOKVIJUM
SLOBODNA NEDJELJA
Keramički materijali, proizvodnja. Svojstva i postupci ispitivanja keramičkih materijala i njihovih
proizvoda. Agregat, granulometrijski sastav, ostala svojstva granulata.
Mineralna (neorganska) veziva, građevinski gips, kreč, magnezitna veziva, pucolani, cement,
osnovna svojstva, klase kvaliteta i primjena.
Malteri, i drugi kompoziti.
Betoni, struktura, svježi i očvrsli beton, osnovne karakteristike i ispitvanje pojedinih osobina betona i
betonskih proizvoda.
Materijali dobijeni preradom rude, gvožđe i građevinski čelik, ispitivanje osnovnih fizičko-mehaničkih
osobina, ostali metali.
Materijali organskog porijekla, drvo i materijali na bazi drveta, trajnost i zaštita.
Ugljovodonična veziva, bitumen i katran, polimeri i plastične mase, materijali za specijalne namjene–
novi materijali.
II – KOLOKVIJUM, Vježbe (prijem elaborata iz laboratorije - III test).
Završni ispit.
Ovjera semestra i upis ocjena.
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA
U toku semestra
Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)
2 x (8 sati) = 16 sati

Nedjeljno

6 kredita x 40/30 = 8 sati
Struktura:
3 sata predavanja
2 sata računskih vježbi
3 sata samostalnog rada, uključujući
konsultacije

Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati)
Struktura opterećenja:
128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad)

Literatura: Mihailo Muravljov, Građevinski materijali, Građevinska knjiga, Beograd 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
-

prisustvo predavanjim i vježbama
od 2.4
do 3.0 poena
testovi i grafički radovi
od 2.8
do 8.0 poena
kolokvijumi
po 20.0 do 44,5 poena
završni ispit

49.0 poena
prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen.

Posebne naznake za predmet:
Nastava se izvodi za grupu do 30 studenata, auditorne vježbe po grupama od po 10 studenata,
laboratorijske u grupama od po 5 studenata

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Radomir Zejak
Napomena:
Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa
studijskog programa i kod prodekana za nastavu.