You are on page 1of 7

Formació professional

Nom i cognoms

2251 CFGS Administració de Sistemes Informàtics
2252 CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Mòdul 3 – Programació bàsica
UF2 – Programació modular

EAC4
(Curs 2013–14 / 1r semestre)

Presentació i resultats d'aprenentatge
Aquest exercici d’avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la quarta unitat
U4 “Programació modular”
Els resultats d'aprenentatge que es plantegen són:

Analitza els conceptes relacionats amb la programació modular
Analitza els avantatges i la necessitat de la programació modular
Aplica el concepte d'anàlisi descendent en l'elaboració de programes.
Modularitza correctament els programes realitzats.
Realitza correctament les crides a funcions i la seva parametrització.
Té en compte l'àmbit de les variables en les crides a les funcions.

Criteris d’avaluació
La puntuació màxima assignada a cada activitat s’indica a l’enunciat.
Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l’alumnat són els següents:

Que faci el que es demana.

Que la descomposició del problema en mètodes sigui adequada.

Que s'hagin corregit els errors de compilació i funcioni.

Que sigui codi ordenat i clar: fer servir variables amb nom significatiu.

Tot codi ha de tenir una capçalera apropiada.

Tot el codi ha d'estar correctament indentat (tabulació adequada).

Fer el lliurament en format .zip o .7z (NO s'admet el .rar)

Forma i data de lliurament
Per respondre les qüestions haureu de crear fitxers de codi JAVA usant l'IDE Netbeans.
Un cop finalitzat l’exercici d’avaluació continuada heu d’enviar els fitxers de codi (no cal enviar tot el
projecte, n'hi ha prou enviant els fitxers de codi organitzats en els mateixes carpetes que us hagi generat
l'IDE i comprimits en un únic fitxer de format zip o 7z.

Codi: I71

Exercici d'avaluació contínua 4

Pàgina 1 de 7

Versió: 02

225XM03B2_EAC4_Enunciat_1314S1

Lliurament:
10/10/2013

cometa simple i cometa doble. • Intenteu separar en mètodes diferents i sempre que sigui possible l'entrada de dades. dins del termini establert. Per exemple. parèntesis. Els cognoms s’escriuran sense accents. punt i coma. Pregunta 1 (2 punts) Realitzeu un programa que demani una frase a l'usuari i després d'analitzar-la mostri per pantalla quantes parules conté la frase. salt de línia. El nom del fitxer serà el següent: 225XM03B2_EAC4_Cognom1_Inicial del cognom2. interrogants. els càlculs o procediments requerits i la sortida dels resultats. Tingueu en compte també l'inici de frase i el final de frase. Assegureu-vos que els fitxers de codi compilen i es troben lliures d'errors. dos punts . • Intenteu sempre que sigui possible crear mètodes genèrics usant paràmetres d'entrada i sortida per tal que es puguin reutilitzar ja sigui en el mateix programa o en altres • Descriviu abans de cada mètode la seva funcionalitat. els símbols: espai. signes de puntuació i d'altres caràcters delimitadors. Així per Codi: I71 Exercici d'avaluació contínua 4 Pàgina 2 de 7 Versió: 02 225XM03B2_EAC4_Enunciat_1314S1 Lliurament: 10/10/2013 . La proposta de solució de l’EAC es publicarà el dia 14/10/2012 i les qualificacions el dia 18/10/2012. coma. El termini de lliurament finalitza a les 23:55 h del dia 10/10/2013. Afegiu el vostre Nom i Cognoms a la capçalera dels fitxers de codi. Cal considerar que una paraula és una seqüencia de lettres de mida indeterminada delimitada per espais en blanc. • Intenteu usar noms auto-descriptius per anomenar les variables i als mètodes de manera que la lectura del codi es faci més comprensible. Es tracta d'una descripció breu però precisa de les dades que entren el procés que realitza i el resultat obtingut. tabulador. Per aquest exercici caldrà que considereu caràcters delimitadors. Enunciat Pautes generals a seguir en tots els exercicis: • Apliqueu disseny descendent estructurant el codi en diferents mètodes independents que responguin a tasques/objectius concrets.Formació professional Nom i cognoms Haureu de lliurar el fitxer generat a l'apartat M03 Lliurament EAC4 de l'aula. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades. punt. Si cal podeu fer també els comentaris que cregueu oportuns en el codi. signes d'admiració. l’estudiant Joan García Santos posaria el següent nom al seu fitxer de l’EAC2: 225XM03B2_EAC4_Garcia_S.

amb la frase introduïda des de paràmetre sense necessitat d'escriure des de teclat. Segons el resultat caldrà mostrar: 1. 3.. exactament 10 paraules. . Conta-les i ho veuràs”... ---------------------------------------- Seguidament demarà un frase a l'usuari i esperarà fins obtenir-la.\n"). no conté cap paraula. • El fitxer . conté 10 paraules. ----------------------------------------A continuació escriviu una frase qualsevol..".java • Podeu estalviar-vos de picar les dades si inicialitzeu l'Scanner amb una cadena contenint la frase de prova. El programa us indicarà quantes paraules heu escrit. Així per exemple. • una. inicialitzarà la variable scanner. la sortida per pantalla serà: La frase: "Aquesta frase té. Exemple: Scanner scanner = new Scanner(" Aquesta frase té. Un cop entrada la frase caldrà analitzar quantes partaules conté i mostrar-la per pantalla amb el resultat obtingut.. la correctesa d'aquest exercici és valorarà amb l'exemple anterior i amb les frases: • .. Conta-les i ho veuràs. exactament 10 paraules.. 2.. conté X paraules. Cal que també tingueu en compte que: • Heu de resoldre l'exercici aplicant disseny descendent. Codi: I71 Exercici d'avaluació contínua 4 Pàgina 3 de 7 Versió: 02 225XM03B2_EAC4_Enunciat_1314S1 Lliurament: 10/10/2013 . Podeu suposar que l'usuari sempre entrarà les dades correctes.“ conté 10 paraules. Si no troba cap paraula: La frase: "Frase analitzada . • No és necessari que feu cap verificació de les dades entrades. Inicialment el programa mostrarà un missatge de benvinguda indicant: EXERCI 1 Aquest programa cerca quantes paraules hi ha en una frase. si l'usuari escriu la frase: “Aquesta frase té."... la frase “Aquesta frase té. Si en troba més d'una: La frase: "Frase analitzada . ni l'ús de mètodes sense paràmetres.".java que enviareu s'anomenarà Eac4_001. conté 1 paraula. exactament .. Les solucions monolítiques no es tindran en compte.Formació professional Nom i cognoms exemple. Si en troba una: La frase: "Frase analitzada . • En aquest exercici no es penalitzaran l'ús de variables globals. Conta-les i ho veuràs".(). exactament 10 paraules.

suposant que anomenem C1 a la primera col·lecció i C2 a la segona. 144. 6561] són les potències de [2. 1. 10. Entra el valor de la posició 1: 2 Entra el valor de la posició 2: 5 … A continuació cal que entris el valor de la col·lecció de potències de la col·leccio anterior Entra el valor de la posició 1: 64 Entra el valor de la posició 2: 125 … Durant el procés d'entrada de dades caldrà comprovar que l'usuari entri realment un valor numèric a cada posició. Les solucions monolítiques no es tindran en compte. 125. Seguidament es demanarà posició per posició els valors d'ambdues col·leccions de forma similar a l'exemple que posem a continuació. 5. És a dir. 2401. si per cada una de les posicions de la primera col·lecció hi ha una correspondència a la mateixa posició de la segona que sigui un potència de seu valor. En cas que el valor entrat no sigui numèric. 0. Un cop entrats tots els valors. el programa farà la comprovació i sentenciarà mostrant el resultat per pantalla de forma similar a: -------------------------------------------------Els valors [64. se li tornarà a demanar el valor de forma que en finalitzar la introducció s'hagin entrat tots el números de la col·lecció. ============================================================================= De quina mida necessites que siguin les col·leccions? 10 Ara hauràs d'entara el valor de cada posició de la col·lecció inicial. En arrencar el programa es mostrarà per pantalla l'objectiu del programa i es demanarà a l'usuari la mida de les col·leccions que caldrà entrar. EXERCI 2 Aquest programa demana dues col·leccions d'enters i comprova si els valors de la segona són les potencies dels valors de la primera.Formació professional Nom i cognoms Pregunta 2 (3 punts) Se us demana implementar un programa que demani a l'usuari dues col·leccions de números de la mateixa mida i comprovi. 12. 0. 1000. 64. 9] -------------------------------------------------- Cal que també tingueu en compte que: • Heu de resoldre l'exercici aplicant disseny descendent. 729. 1. Codi: I71 Exercici d'avaluació contínua 4 Pàgina 4 de 7 Versió: 02 225XM03B2_EAC4_Enunciat_1314S1 Lliurament: 10/10/2013 . 7. caldrà comprovar per cada posició i si es compleix que C2[i] = C1[i]n. 8. 3.

El fitxer .1. Concretament: • %n. Si tenim per exemple la frase “una frase a comparar”. al final a l'interior de la frase o bé coincideix exactament amb el patró.%n Finalment.java Pregunta 3 (5 punts) Realitzeu un programa que permeti comprovar si una frase segueix un cert patró a l'inici.5 és la del meu ordinador. per tal que els patrons puguin també identificar els caràcters % i ?.168. Usarem la combinació dels símbols percentatge i guió inferior per indicar que a la frase esperem trobar un nombre indeterminat de caràcters blancs. És a dir.%n. EL programa mostrarà per pantalla el següent menú d'opcions: Codi: I71 Exercici d'avaluació contínua 4 Pàgina 5 de 7 Versió: 02 225XM03B2_EAC4_Enunciat_1314S1 Lliurament: 10/10/2013 . ni símbols decimals o de puntuació numèrica. Així per exemple la frase: El número 1 s'ordena abans que el 2 en un ordre ascendent. Per tant. direm que comença com el patró ??% n?m%vr%v %d s'ord. Usarem aquest parell de caràcters per indicar que a la frase esperem trobar una vocal qualsevol. El comodí només identifica dígits. Usarem aquest parell de caràcters per indicar que a la frase esperem trobar un número amb una quantitat indeterminada de dígits. És a dir.java que enviareu amb la solució de l'exercici s'anomenarà Eac4_002. Usarem aquest parell de caràcters per indicar que a la frase esperem trobar un dígit. El patró és una seqüència de caràcters que caldrà comparar amb els caràcters de la frase. Quan us calgui. Els patrons amb els que cal treballar han d'admetre també un conjunt de comodins que passem a descriure a continuació: • ? equival a un caràcter qualsevol sense cap distinció. • %_. no pas signes matemàtics. un valor numèric comprés entre 0 i 9. un espai. • % . vocal. un tabulador o un salt de línia. • %d. És a dir que el patró %n%%%? hauria d'identificar frases com 25%? . El patrons hauran de suportar també altres comodins que permetin expressar un nombre indeterminat de caràcters d'un tipus específic. només identificarà valors enters sense cap tipus de format. direm que comença com el patró “una fra” perquè frase i patró comencen de forma idèntica. • %v.Formació professional Nom i cognoms • • • Eviteu l'ús de variables globals a excepció del lector Scanner de manera que pugueu inicialitzar-lo amb una cadena tal com s'ha explicat a l'exercici anterior. des de l'inici fins a la posició 17 coincideix seqüencialment amb el mateix caràcter del patró o amb un comodí del tipus correcte (general. afegiu als mètodes entrades (paràmetres) i sortides (retorns) per evitar l'ús de variables globals. perquè per cada posició de la frase.%d. els patrons reconeixeran la combinació %% i %? com un únic valor que haurà de correspondre's amb el caràcters % i ? respectivament. espai blanc o dígit). Com exemple podem dir que la frase: L'adreça IP 192. comença com el patró ??%vdr%vça% IP%_%n. Usarem la combinació dels símbols percentatge i espai per indicar que a la frase esperem trobar un caràcter blanc. També podem dir que la frase acaba com el patró “arar” o que conté el patró “se a compa”.

2. Si la opció es la c. El programa verificarà si la frase introduïda coincideix exactament. Coincideix amb un patró s. 5. No caldrà fer cap comprovació. 6. Demanarà per teclat a l'usuari que introdueixi una frase qualsevol. Seguidament. Es mostrarà per pantalla la frase.Formació professional Nom i cognoms **MENÚ** a. 6. 3. No caldrà fer cap comprovació. 5. la tipologia dels caràcters comodí del patró. Codi: I71 Exercici d'avaluació contínua 4 Pàgina 6 de 7 Versió: 02 225XM03B2_EAC4_Enunciat_1314S1 Lliurament: 10/10/2013 . 3. Es mostrarà per pantalla la frase. 4. Es mostrarà per pantalla que la opció escollida és un programa que comprovarà l'inici d'una frase amb un patró 2. Si la opció es la d. 4. s'indicarà a l'usuari que premi la tecla Entrar per tornar al menú principal. Seguidament. 1. Seguidament. una seqüència de caràcters compatible amb el patró entrat. Seguidament. el patró i s'indicarà si coincideixen o no. Si la opció es la a. Comença com patró b. d'acord amb la seqüència de caràcters i comodins i sentenciarà si la frase comença o no com el patró. També demanarà que l'usuari introdueixi un patró. farà el següent: 1. També demanarà la introducció d'un patró. 6. el patró i s'indicarà si acaba o no com aquest. d'inici a fi amb el patró. També demanarà que l'usuari introdueixi un patró. s'indicarà a l'usuari que premi la tecla Entrar per tornar al menú principal. el patró i s'indicarà si comença o no com aquest. Si la opció es la b. 3. 5. Conté un patró d. Es mostrarà per pantalla la frase. El programa compararà el final de la frase introduïda d'acord amb el patró entrat comprovant si la seqüència de caràcters i comodins es corresponen amb el final de la frase. 3. el patró i s'indicarà si el conté o no. farà el següent: 1. farà el següent: 1. tenint en compte. Sortir Escolliu una opció: El programa espera que l'usuari esculli una opció sense distingir entre majúscules o minúscules. 4. Es mostrarà per pantalla que la opció escollida és un programa que comprovarà el final d'una frase amb un patró. Es mostrarà per pantalla la frase. 6. Demanarà per teclat a l'usuari que introdueixi una frase qualsevol. 3. 2. Demanarà per teclat a l'usuari que introdueixi una frase qualsevol. farà el següent: 1. 2. com en els casos anteriors. 4. s'indicarà a l'usuari que premi la tecla Entrar per tornar al menú principal. Acaba com patró c. Cal verificar que la cadena introduïda per l'usuari no estigui buida. No caldrà fer cap comprovació. Cal verificar que la cadena introduïda per l'usuari no estigui buida. Es mostrarà per pantalla que la opció escollida és un programa que comprovarà el contingut d'una frase amb un patró. 2. Cal verificar que la cadena introduïda per l'usuari no estigui buida. Es mostrarà per pantalla que la opció escollida és un programa que comprovarà la coincidència exacta d'una frase amb un patró. El programa compararà l'inici de la frase introduïda amb el patró. 5. 4. Cal verificar que la cadena introduïda per l'usuari no estigui buida. No caldrà fer cap comprovació. s'indicarà a l'usuari que premi la tecla Entrar per tornar al menú principal. Demanarà per teclat a l'usuari que introdueixi una frase qualsevol. El programa verificarà si la frase introduïda conté a partir d'alguna posició vàlida. També demanarà a l'usuari que introdueixi un patró.

Podreu fer però. es demanarà a l'usuari que confirmi si desitja realment sortir i en cas afirmatiu se sortirà de l'aplicació. – S'han de realitzar comentaris en els fragments de codi que ho requereixin per motiu de claredat. Les solucions monolítiques no es tindran en compte. – Sempre que sigui possible. el fitxer . En cas negatiu es tornarà de nou al menú inicial.java – Codi: I71 Exercici d'avaluació contínua 4 Pàgina 7 de 7 Versió: 02 225XM03B2_EAC4_Enunciat_1314S1 Lliurament: 10/10/2013 . Cal tenir en compte que: Heu de resoldre l'exercici aplicant disseny descendent. Cal evitar les variables globals. una excepció amb la variable Scanner per aconseguir inicialitzar-la amb seqüencies de prova. cal usar paràmetres d'entrada i sortida per tractar totes les dades. Si s'escull la opció s.Formació professional Nom i cognoms 5. s'anomenarà Eac4_003. – Per aquest exercici.java que enviareu.