You are on page 1of 1

Stonom glodalicom vrši se glodanje obodom alata.

Srednja udaljenost
rezne ivice od ose rotacije iznosi 12,5 mm. Pogon alata je elektromotorom
s brojem obrtaja vratila 2900 min-1 preko kaišnog prenosa i to tako da
rezna ivica ima brzinu rezanja 30 m/s. Jedinični otpor rezanja je Kr=25
N/mm2, korisnost kaišnog prenosa RP=0,97, a korisnost ležaja L=0,96.
Mehanička snaga mašine u praznome hodu je Po=0,6 kW.
Treba odrediti:
a) prečnik kaišnika na vratilu i prenosni odnos s pogonskog motora na
radno vratilo, ako je Dem=200mm, mm;
b) snagu elektromotora uz sledeće zahteve: da pomak po reznom sečivu
bude 0,25 mm i da alat ima 6 sečiva po obodu, debljina sloja koji se skida
je 3 mm, visina glodanja je 50 mm i predimenzionirati za 20 %, kW;
c) brzinu pomaka, m/min;
d) visinu valova cikloide tj. teoretsku hrapavost, mm.
a) Dalat= 12,5 +12,5 = 25 mm
i=

nrv
nem

=

Dem
Dalat

=

200
25

=8

b) Pr = K *B *∆h * u = 25 * 0,003 * 0,05 * (34,8/60) * 1000 = 2,175 kW
u = Sz * z * ηem * i = (0,25/1000) * 6 * 2900 * 8 = 34,8 m/min
P = Po + Pr = 0,6 + 2, 175 = 2, 775 = 3,33 kW
c)