You are on page 1of 3

1.

Definiši investicioni fond ?
Investicioni fondovi su profesionalno vođenje finansijske institucije,
koje plasiraju sredstva u porfolio hartijama od vrijednosti i predstavljaju
način plasmana sredstava u finansijske instrumente na osnovu naloga
ulagača, odnosno u ime i za računa ulagača i imaju poseban oblik pasive.
2.
Na koji način se osniva investicioni fond ?
Investiciona banka osniva investicionu kompaniju a ona osniva familiju
investicionih fondova ( F1, F2,F3...)
3.
Navedi prednosti investicionih fondova ?
Prednosti su sljedeće: Profesionalni menadžment rukovodi novcem
investitora, Diversifikacija – ulaganje sredstava u veći broj fin.
Instrumenata, Ekonomija obima – manji transakcioni troškovi, Likvidnostmogućnost trenutnog pretvaranja akcija u novac, Jednostavnostjednostavna procedura u kupovini samog inv. fonda.
4.
Navedi probleme sa inv. fondovima ?
Problemi Inv. fondova su sljedeći: Profesionalni menadžment rukovodi
novcem investitora – dilema da li su profesionalci bolji od njih u odabiru
akcija, Troškovi- uspješnost Inv.fondova u pokrivanju troškova, Intezitetproblem pronalaženja investicija koje su podjednako dobre kao prethodne,
Porezi – Menadžeri nemaju interesovanje o poreskim obavezama
investitora.
5.
Navedi kriterije podjele invest. Fondova ?
Kriteriji podjele su prema: načinu mobilizacije sredstava i investicionoj
strategiji.
6.
Nevedi i objasni podjelu prema mobilizaciji sredstava ?
Otvoreni inv. fondovi predstavljaju pogodniju formu za fin. tržišta u
razvoju i iz njega se može lako ulaziti i izlaziti po vrijednosti inv. jedinice
na taj dan, izlaže se riziku likvidnosti zbog uzimanja obaveze unovčenja
akcija u svakom momentu.
Vijednost investicione jedinice (NAV) se izračunava po sljedećem
obrascu:
NAV (Vijednost investicione jedinice ) =
MVAt (tržišna vrijednost
portfolia) – LIABt (iznos obaveza)
NSOt ( broj akcija na kraju dana)
Zatvoreni inv. fondov predstavlja klasičnu formu akcionarskog
društva koji se osniva emisijom akcija koje garantuju njihovim vlasnicima
sva prava koja akcija sadrži u sebi, a unovčavanje akcija jedino je moguće
na sekundarnom tržištu efekata. Akcije se izdaju u određenom broju i
prodaju investitorima , prikupljena sredstva se ulažu u relativno postojan
porfolijo HOV.Cijena akcija se određuje na tržištu i zavisi od ponude i
tražnje što nije slučaj sa akcijama otvoreih inv. fondova.Sredstva od
kupljenih akcija pripadaju prodavcima a ne fondu.
7.
Navedi i objasni podjela fondova prema inv.strategiji?
Imamo sljedeće fondove:
Deonički fond - veći dio imovine ulazu u akcije,
Fondovi tržišta novca - ulažu u novčane HOV, kratkoročne dužničke HOV
i drže depozite po bankama uz najnižu proviziju,
Balansirani fondovi- uravnotežen odnos rizika ( prinos 30-60)
Fondovi na tržišto obveznica
8.
Definiši odnos kompanija – fond?
Kompanija naplaćuje fondu proviziju ( ulazak, izlazak i na upravljanje)
9.
Definiši Hedž fondove?
Hedž fondovi su podvrsta investicionih fondova koji su organizovani kao
ortačka društva , najčešće locirani u ofšor centrima zbog poreskih i
regulatornih razloga čiji su menadžeri plaćeni na bazi ostvarenog provita i u
njega ulažu veliki investitori.
10. Definiši akcije?
Akcija je HOV koja glasi na dio osnovnog kapitala akcionarskog društva, a
izdaje se na ime i donosioca.

11. Navedi osnovna prava vlasnika akcija?
Osnovna prava vlasnika akcija su:
Pravo na potvrdu vlasništva- pravo na upis u registar.
Pravo glasa- putem prava glasa akcionar faktički ostvaruje
kontrolu nad poslovanjem preduzeća a ostvaruje se najčešće
kupovinom običnih akcija.
Pravo na dio dobiti – pravo na dividendu.
Pravo preče kupovine akcija – specifično pravo koje omogućava
postojećim vlasnicima da održe svoj vlasnički udiokupovinom
novih akcija.
Pravo na uvid u poslovne rezultate- uvid u osnovne finansijske
izvještaje.
Pravo na aktivu u slučaju likvidacije- daje mogućnost da
akcionari učestvuju u dijelu likvidacione mase u slučaju
bankrota kompanije.
Pravo na transver akcija- slobodna prodaja akcija. .....
12.

Navedi vrste akcija ?

Prema pravu koje donose vlasnicima
Obične akcije daju pravo svojim vlasnicima na dividendu,pravo
glasa na skupštini akcionara, pravo da učestvuju u raspodjeli imovine u
slučaju bankrotsva ali nakon izmirenja obaveza akcionarskog društva i
izvršene isplate vlasnicima prioritetnih akcija.
Prioritetne (povlašćene) akcije su akcije bez prava glasa u
skupštini akcionara, ali imaju prioritet prilikom isplata dividendi. Preduzeća
prioritetne akcije obično emituju kada žele da pribave dodatna
sredstva za finansiranje, a da pri tome novi vlasnici akcija nisu u
mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka.
Razlikujemo sljedeće prioritetne akcije :
Kumulativne daju pravo na komuliranje neisplaćenih dividendi i prioritet u
isplati ovih dividendi u odnosu na dividende koje pripadaju imaocima
običnih akcija.
Participativne pored utvrđene prioritetne dividende, daju pravo i na isplatu
dividende koja pripada vlasnicima običnih akcija.
Participativno-kumulativne daju prava koja sadrže komulativne i
participativne akcije.

Prema načinu označavanja vlasništva
Akcije na ime , na plaštu se upisuje ime kupca i evidentiraju se u knjizi
akcionara.
Akcije na donosioca,na plaštu se navodi da glase na donosioca a vlasnici
ovakvih akcija se ne upisuju u knjigu akcionara.

Prema redosljedu izdavanja
Osnivačke akcije , emituju se prilikom osnivanja preduzeća,redovne su
akcije
Akcije sljedećih misija, sve misije akcija nakon što je preduzeće osnovano

Prema pravu glasa koje donose vlasnicima
Akcije bez prava glasa
Akcije sa ograničenim pravom glasa
Akcije sa kumulativnim pravom glasa
Akcije sa uvećanim pravom glasa
13. Navedi osnovne tipove vrijednosti akcija?
Nominalna vrijednost je vrijednostpo kojoj akcionarsko društvo odlučuje da
emituje svoje akcije.
Knjigovodstvena vrijednost akcija predstavlja računsku kategoriju koja se
dobija prostim dijeljenjem ukupne knjigovodstvene vrijednosti akcijskog
kapitala i predstavlja zbir nominalne vrijednosti,emisione premije i
zadržane dobiti.
Tržišna vrijednost (P) je vrijednost koja se formira na sekundarnom tržištu
odnosom ponude i tražnje i po njoj se obavljaju kupoprodajne transakcije
između kupaca i prodavaca akcija.
Stvarna vrijednost akcija (V) je vrijednost koja se dobije na osnovu svih
dostupnih relevantnih ekonomskih podataka.
Ako je V>P ,akcija je podcijenjena , treba kupovati akcije, a ako je V<P ,
akcija je precijenjena ,treba prodavati akcije.

1

Wd=40% WACC-diskontna stopa WACC=Re*We+Rp*Wp+Rd*Wd=04*0. kupovina odobrenih neizdatih akcija). Vrste obveznica  Osigurane (izdaju se uz garanciju)  Neosigurane (bez garancije)  Terminske (isplata ukupne vrijednosti glavnice na datum dospijeća)  Konvertibilne( mijenjaju se za akcije preduzeća) Vrste državnih obveznica su: prema ročnosti ( kratkoročne. likvidaciona.investitori predviđaju preokret i počinju da kupuj. Navedi vrijednosti kopanije? Vrijednosti kompanije su: knjigovodstvena.2*0. Navedi karakteristike obveznica? Karakteristike su: kvalitativan oblik prometa kapitala..pokazatelj se izračunava stavljanjem u odnos trenutne tržišne cijene i vrijednosti ukupnih prihoda po akciji. Služi kao mjera ostvarenja neto dobiti po osnovu uloženih sredstava. kupci unaprijed poznati. Navedi rizike vezane za obveznice? Rizici su sljedeći:rizik kamatne stope. Navedi faze primarnog trenda? Primarni tredovi imaju tri faze i to: faza akumulacije. Rezultat se iskazuje u procentima. P/B . načelo solidarnosti. Definiši obveznice i navedi vrste? Obveznica je dužnički vrijednosni papir. strogosti. Navedi principe(načela) po kojima se vrši promet obveznica? Načela su sljedeća: načelo pismenosti.. Profitna marža nam na jednostavan način pokazuje postotak ostvarenog dobitka iz određenog poslovnog pothvata.. a oni su:biznis model. inkorporacije. P/B = P (tržišna cijena) / knjigovodstvena vrijednost kapitala po akciji 3.. P/E = P (tržišna cijena) / EPS ( dobit po akciji) EPS = neto dobit / broj akcija 2. Tehnički analitičari kupuju i prodaju akcije na osnovu tehničkih pokazatelja i nadaju se da će ostvariti profit ako se ostvare njihove prognoze u vezi sa kretanjem cijena akcija. Nevedi vrste faktora kod funamentalne analize? Fundamentalni faktori koji utiču na poslovanje kompanije su: Kvantitativni fatori su numeričke mjerljive karakteristike poslovanja. prema načinu finansiranja otplate:sa specijalnim razrezanim porezom.. 23. P/S . 25.4*0. Na koji način se sporovodi proces akvizicije? Proces akvizicije se sprovodi korištenjem različitih metoda: akvizicijom aktive i akvizicijom akcija ( direktna kupovina. Primjer izračunavanja diskontne stopa (prosječna ponderisana cijena): Re-trošak običnih akcija 12%. rasta cijena i faza expanzije tržišta povoljne vijesti i rast cijena je munjevit.likvidnosti. 18. EBITDA. Navedi i definiši racia zasnovana na tržišnoj cijeni „ P“ racia? 1. Različiti tehnički analitičari koriste različite tehnike.. statutarni merdžer.neizmirenja obveza.P/S.je pokazatelj koji se računa stavljanjem u odnos trenutne tržišne cijene i zarade po akciji ostvarenih tokom prethodne poslovne godine. fiksne obaveze. a kvantitativni faktori su sljedeći pokazatelji: P/E. pisano obećanje da će društvo isplatiti glavnicu zajma uvećanu za kamatu. kao i povećanje zarada po akciji. Najčešće se računa kao odnos dobitka (profita) i prihoda od prodaje. konkurentska prednost. Kvalitativni fundamenti su grupa faktora koje nije moguće izmjeriti ili izračunati. Izolovano posmatranje trenutnog P/E pokazatelja najčešće nije samo po sebi dovoljno za donošenje odluke o kupovini ili prodaji hartije od vrijednosti.tržišna i diskontovano novčani tok. Zarada po akciji se računa dijeljenjem ukupno ostvarene dobiti poslije poreza i ukupnog broja redovnih akcija. ponude tendera. We=40% Rp-trošak preferencijalnih akcija 10%. EPS. Šta je tehnička analiza akcija? Tehnička analiza akcija je vrsta analize koja je bazirana na kretanju cijena akcija u prošlosti i pokušajima da se identifikuju trendovi koji će ukazivati na kretanja cijena u budućnosti. 27. emituju ih kvalitetni emitenti. a najsigurniji izvor kvantitativnih faktora je finansijski izvještaj koji kompanija objavljuje. 28. analize su: utvrđivanje i praćenje trenda.P/B. ukoliko je pokazatelj P/E visok. Wp=20% Rd..1+0. PM = EBITDA ( poslovni dobitak) / prihod od prodaje EBITDA = prihod od prodaje – troškovi 20. 29.bez striktno obezbjeđenog javnog prihoda. 21.vladinih agencija ili korporacija.08= 10% 19. Prilikom posmatranja P/E potrebno je imati u vidu metodologiju izračuna koja je korištena u različitim analizama. Na koji način se vri internacionalizacija aktivnosti velikih kompanija? Internacionalizacija aktivnosti velikih kompanija vezane su za pojave preuzimanja kompanija ( akvizicija) i spajanje kompanija (merdžeri).organa lokalne samouprave. ROA = neto dobit / ukupna aktiva Profitna marža je jedna od najraširenijih mjera profitabilnosti u praksi. Stvarne vrijednosti dobijene na ovaj način se upoređuju sa trenutnom tržišnom cijenom kako bi saznali da li je cijena akcije podcijenjena ili precijenjena. 15.. Definiši merdžere? Merdžeri nastaju kada se dvije firme usaglase da nastave poslovanje kao nova firmai nastaju uglavnom kao rezultat dugogodišnje poslovne saradnje dvije ili više organizacija. srednjoročne i dugoročne) prema vrsti emitenta:obveznice centralne vlasti.trošak duga 8%. Navedi metode tehničke analize? Metode tehn. 2 .obezbjeđene prihodom. P/S = P (tržišna cijena) / SPS (vrijednosti ukupnih prihoda po akciji) 22. i analiza ciklusa. prepoznavanje cijenovnih kotura. On je od značaja za akcionare jer im govori koliko KM maraka treba da ulože da bi dobili jednu KM neto dobiti po akciji. Vrijednost ukupnih prihoda po akciji izračunava se dijeljenjem ukupnih prihoda kompanije s ukupnim brojem akcija. 16.. 17. a izdaje s ciljem prikupljanja financijskih sredstava s unaprijed definiranim rokom povrata.. sekundarni i minorni trend) 24. lako su prenosive.reinvestiranja. Navedi osnovne principe praćenja kretanja prosjeka po DAU? Principi su:prosjeci održavaju globaln mišljenje i procijene.je pokazatelj koji se izračunava stavljanjem u odnos trenutne tržišne cijene i vrijednosti kapitala po akciji. a dobija se kao odnos neto dobiti i prosječnih ukupnih sredstava izražen u procentima.. ROE -indikator profitabilnosti kompanije. Dobija se kao odnos neto dobiti i prosječne vrijednosti kapitala u toku godine. cijene akcija kreću se u skladu sa tri osnovna trenda (primarni. P/E. Vrijednost kapitala po akciji izračunava se dijeljenjem ukupne vrijednosti kapitala kompanije s ukupnim brojem akcija. upotreba pokretnih prosjeka. Šta je fundamentalna analiza akcija? Fundamentalna analiza je vrsta analize akcija kojom se nastoji utvrditi unutrašnja (stvarna) vrijednost akcije na osnovu svih dostupnih relevantnih ekonomskih podataka.menadžment i korporativno upravljanje. 26. Definiši akvizicije? Akvizicija je aktivnost kada jedna kompanija preuzme drugu i postane novi vlasnik tj. neposrednosti i samostalnosti obaveze. ROE = neto dobit / prosječni akcijski kapital ROA – indikator koji služi kao mjera neto dobiti po osnovu uloženih sredstava. emitovanje po prihvatljivm kamatnim stopama. Upotrebljava se kao pokazatelj ostvarene neto dobiti po osnovu kapitala uloženog od strane akcionara. Teoretski. ali najveći broj njih svoje analize zasniva na kretanju cijena akcija i broju akcija koje su prometovane po danima. statutarne konsolidacije..inflacije. izračunavanje indikatora i oscilatora. stekne svu ili dio imovine i posla prodavca ili sve ili dio akcija prodavca.14.12+0. tržišni participanti očekuju značajno povećanje buduće poslovne aktivnosti kompanije.

5 4. EPS (zarada po akciji) = neto dobit / broj akcija EPS = 4. P/E = P (tržišna cijena) / EPS ( dobit po akciji) P/E = 100 / 8 = 12. vertikalni merdžer unaprijed kada se spajaju proizvođač i distributer ili vertikalni merdžer unazad kad se proizvođač spaja sa dobavljačem.000.000. Dobrovoljne akvizicije su kad uprava preporuči prihvatanje ponude za preuzimanje .000. Navedi taktike odbrane od neprijateljskog preuzimanja? Odbrambene taktike menadžmenta su: Napraviti firmu nepoželjnom na jedan od sljedećih načina: uništiti sve pri povlačenju da neprijatelj naiđe na pustoš. BV (knjigovodstvena vrednost po akciji = akcionarski kapital podeljen sa brojem akcija) BV = 40. ključni zaposleni dobijaju veliku količinu isplate novca za prekid rada. diversifikovati da bi se smanjio rizk. Definiši vrijednost kompanije i navedi dva glavna metoda za procijenu vrijednosti kompanije? Vrijednost kompanije je monetarno izražena tržišna vrijednost interesasvih njegovih vlasnika adva glavna metoda za procjenu vrijednosti kompanije su: Metoda diskontovanja novčanih tokova (DCF) i P/E metoda.000 = 1. Neprijateljske akvizicije nastaju ako uprava službeno odbije ponudu za preuzimanje. Tajna kupovina akcija. obezbjeđenje interesa menadžera (građenje carstva. pristup sredstvima potrebnim da bi se izvršila akvizicija.000.000.000.. obezbjeđenje preko punomoćnika dovoljno učešća u ukupnim glasovima na skupšiti akcionara.25 6.000 akcija X 100 = 50.ego menadžera i kompenzacija i sporedne beneficije).vještina u implementaciji). Kod ovih akvizicija menadžment ekipa napadačke kompanije se direktno obraća akcionarima target kompanija i nude otkup akcija po višoj cijeni od berzanske.. Tržišnu kapitalizaciju kompanije = broj akcija x cijena akcije TKK = 500. Konglomerati nastaju putem akvizicija kada imućni vlasnici kupuju firme u različitim djelatnostima i tako stvaraju neku vrstu poslovnih imperija. Navedi i definiši oblike merdžera i akvizicija? Horizonatalne akvizicije nastaju putem integracije dvije kompanije koje se nalaze u direktnoj konkurenciji sa istim proizvodnim linijama i na istim tržištima a tri osnovna pokretača horizontalnih merdžera i akvizicija su:ekonomija obima. ekonomija okvira. prije nego što pregovori o akviziciji počnu napadačka kompanija prikuplja sve relevantne informacije i sastavlja skraćenu listu kompanija koje dolaze u obzir za akviziciju a one moraju prezentirati tačne podatke o ocjeni vrijednosti firme.000 evra Izračunati: (upisati formulu. Borba protiv punomoćnika. Navedi faze u procijeni vrijednosti kompanije? Faze u procijeni vrijednosti kompanije su sljedeće: analiza istorijski performansi.target firma kupuju akcije natrag od firme koja pokušava da preuzme firmu sa premijom.000. Vertikalne akvizicije i merdžeri nastaju kada se dvije kompanije nalaze u različitim fazama proizvodno prodajnog procesa ( npr..dostupnost originalnim dioničarima akcije po pogodbenoj cijeni ako je firma preuzeta a oslabiti vrijednost akcija novim dioničarima. ROA (.000 evra 2.koristi se kad je prijateljsko preuzimanje nemoguće..000 profita/ 40. Odluka o avizicije je donijeta kad obje kompanije zaključe ugovor o akvizicionom dilu. 32.30. ekonomija tržišne radne snage. Izračunavanje po DCF metodi: Kn = K0 x (1+i)ᵑ K0 = Kn / (1+i) ᵑ K0 -sadašnja vrijednost investicije Kn-buduća vrijednost 36. poslednja cena akcije bila je 100 evra. 34. emitovano je 500.000 = 4% „ 10% 3 . pokušati preuzeti neku odbranu od neprijateljskog preuzimanja. ukupnu aktivu 100. 4. vode se direktni pregovori između menadžmenta kompanije koja želi da izvrši preuzimanje i kompanije koja predstavlja target za ovaj dil.000. predviđanje budućeg poslovanja. direktno obraćanje akcionarima ponudom za kupovinu njihovih akcija. Zadatak za vežbanje: Kompanija „X” imala je 1.000/ 100.000 = 80 evra 5. P/B (odnos cene akcije i knjigovodstvene vrednosti po akciji) P/B = 100/80 = 1. procijena cijene kapitala.25 ili 50. prinos na aktivu) = neto dobit / ukupna aktiva ROA= 4. knjigovodstvena vrednost akcionarskog kapitala kompanije 40. pokušati da pregovara. formalni prijedlog odnosno javno saopštenje odboru direktora o preuzimanju kompanije. sporazum menadžera i akcionara da ko želi da preuzme firmu mora imati dozvolu super većineakcionara firme.000 akcionarskog kapitala = 7.000 akcija = 8 evra zarade po akciji 3. 2. Tenderska ponuda.000 evra.000 / 40. Navedi neprijateljske taktike preuzimanja? Neprijateljske taktike preuzimanja su: Medveđi zagrljaj. Bijeli vitez. preuzeti loše vođene firme i promijeniti menadžment. to je tenderska ponuda o preuzimanju a kad se ona podnese akcionari firme targeta imaju 20 dana da donesu odluku o prihvatanju ili ne prihvatanju ponude.000.000 / 500. kreiranje operativne i finansijske sinergije. Kada se jednom podnese tenderska ponuda . neto dobit od 4.000. 000 akcija. 35. Navedi motive strategija za preduzimanje akvizicija? Motivi su sljedeći:preuzeti podcijenjene firme ( firme koje trguju po manjoj vrijednosti nego što je njihova stvarna vrijednost.000. kupovina akcija na berzi prije formalne ponude o preuzimanju po cijeni nižoj od konačne cijene ponude jer se izbjegava plaćanje premije na tu količinu akcija. uneti veličine i izračunati): 1. 31.000 evra 5.000 profita / 500. 3. Pravo glasanja. utvrđivanje reziudalne vrijednosti i prikazivanje i interpretacija rezultata. pronalaženje prijateljske firme za spašavanje od preuzimanja tako da ona preuzme kontrolu nad firmom i ostavi trenutne menadžere na poslu Zelena pošta. Navedi i objasni vrste akvizicija? Spajanje i akvizacije mogu biti prijateljske i neprijateljske. ROE (prinos na kapital) = neto dobit / akcijski kapital ROE = 4.000. target kompanija može da uradi jednu od sljedećih stvari: prihvati uslove ponude. 33.