You are on page 1of 112
PENSIILE administrate privat si pensiile facultative Reforma pensiilor De ce este necesara? Scurt istoric al asigurarii sociale pentru batranete Germania – Otto von Bismark Etape  asigurările de sănătate -1883  asigurările de accidente 1884  asigurările de invaliditate şi de pensie - 1889 Romania astazi… Sistemul de pensii de stat Contribuabili si pensionari evolutie 1990-2002 (in mii ) 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 State Pensioners Farmers' Pensioners Employees Rezultate În prezent, în Romania:  Numarul celor iesiti la pensie este mai mare decat al celor care platesc taxe.  2,7 milioane de persoane au o pensie sub 350 Ron (mai mică decât salariul minim pe economie)  Veniturile de care beneficiază pensionarii sunt total nesemnificative în raport cu cheltuielile lunare pe care trebuie să le suporte Pilonii retragerii din activitate Sistemul adoptat este organizat pe trei piloni:  Pilonul I privind sistemul public de pensii si alte drepturi sociale     Pilon II privind fondurile de pensii administrate privat    Reprezentat de sistemul de pensii de stat Obligatoriu Este reglementat de legea 19/2000 Obligatoriu Reglementat de legea 411/2004 si legea 23/2007 Pilonul III privind pensiile private facultative   Facultativ Reglementat de legea 204/2006 VENIT LA PENSIONARE PILON 1 PILON 2 PILON 3 Administrat de Stat Administrat Privat Administrat Privat OBLIGATORIU OBLIGATORIU FACULTATIV CADRUL LEGAL Obiective generale PILONUL 2 Asigurarea unei pensii private distincta de pensia din sistemul public Marirea veniturilor la pensionare prin investirea unei parti a contributiei individuale la asigurarile sociale Obiective generale PILONUL 2 Investitii facute pe piata financiara interna si internationala, cu randamente minim garantate, in conditiile unui risc investitional diminuat Marirea numarului de administratori de fonduri de pensii, cu experienta in administrarea portofoliilor de active Obiective generale PILONUL 2 Posibilitatea obtinerii de randamente investitionale peste medie, utilizand experienta administratorilor de fonduri de investitii cu experienta Scutirea de impozit a investitiilor fondului pe intrega perioada in care participantul plateste contributia pentru pensia administrata privat Obiective generale PILONUL 2 Posibilitatea beneficiarilor de a avea acces la sumele existente in cont la decesul participantului (protectie existenta partial in sistemul public de pensii) Obiective generale PILONUL 3 Marirea veniturilor la retragerea din activitate Extinderea numarului de participanti Posibilitatea de a investi, pe piata financiara interna si internationala, cu randamente minim garantate, in conditiile unui risc investitional diminuat Obiective generale PILONUL 3 Marirea numarului de administratori de fonduri de pensii, cu experienta in administrarea portofoliilor de active a societatilor de asigurari si investitii Obiective generale PILONUL 3 Posibilitatea obtinerii de randamente investitionale peste medie, utilizand experienta administratorilor de fonduri de investitii cu experienta Scutirea de impozit a investitiilor fondului pe intrega perioada in care participantul plateste contributia pentru pensia privata Obiective generale PILONUL 3 Egalitatea in drepturi pentru barbati si femei prin posibilitatea de a beneficia de o pensie facultativa de la varsta de 60 de ani Principalii actorii de pe scena pensiilor Pilon 2 si Pilon 3 CSSPP Societatea de pensii Administratorul de pensii Fondul de pensii si Prospectul schemei de pensii Depozitarul Auditorul Principalii actorii de pe scena pensiilor Pilon 2 si Pilon 3 Agentul de marketing Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari sociale (CNPAS) Participantul la schema de pensii Angajatorul Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP sau Comisia) Organismul care reglementeaza, coordoneaza, supravegheaza şi controleaza activitatea sistemului de pensii private Protejeaza interesele participanţilor şi ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi informarea asupra acestuia Se afla sub controlul Parlamentului României Atributii Acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor şi autorizaţiilor Constituirea societatii de pensii Fondurilor de pensii Administratorilor fondurilor de pensii Prospectului schemei de pensii Depozitarilor Auditorilor financiari Agentilor de marketing Atributii Supravegherea prudenţială a sistemului de pensii private Adoptarea de norme privind sistemul de pensii private, elaborarea şi/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private Investiţiile fondurilor de pensii Informarea şi educarea populaţiei cu privire la sistemul de pensii private PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT Pilon 2 CADRUL LEGAL Pilon 2  Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat  Legea 23/2007 pentru modificarea si completarea legii 411/2004 + 7 norme de aplicare a legii (emise pana in prezent)  Pilon 3 Legea 204/2006 privind pensiile facultative + 21 de norme de aplicare a legii (emise in 2006 si 2007) CINE SUNT SOCIETATILE DE PENSII   Pilon 2 Societati de pensii constituite conform lege 411/2004 Societati de pensii constituite conform lege 204/2006    Pilon 3 Societati de pensii constituite conform lege 204/2006 sau lege 411/2006 Societati de administrare a investitiilor Societati de asigurare PARTICIPANTII    Pilon 2 Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii Persoanele in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii O persoana NU poate fi participant la mai multe fonduri de pensii in acelasi timp Pilon 3 Pot fi:  Angajatul  Functionarul public  Persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta PERIOADA DE SUBSCRIERE (aderare) Pilon 2  1August -30 Noiembrie 2007 Pilon 3  Nu este cazul ACTUL DE ADERARE Pilon 2  Aderarea la un fond de pensii administrat privat este o optiune individuala  Actul individual de aderare este un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii Este un contract scris, incheiat intre persoana fizica si administrator si contine:    acordul persoanei la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii administrate privat faptul ca a primit o copie a acestor documente si a acceptat continutul acestora Pilon 3  Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala  Actul individual de aderare este un contract scris, incheiat intre persoana fizica si administrator si contine:   acordul persoanei la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii facultative faptul ca a primit o copie a acestor documente si a acceptat continutul acestora CONTRIBUTIILE PARTICIPANTILOR     Pilon 2 Parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii Se deduce lunar din venitul brut realizat, în mod similar cu contributia obligatorie datorată conform Legii nr.19/2000 Se constituie si se virează în aceleasi conditii cu cele stabilite pentru contributia de asigurări sociale Baza de calcul, retinerea si termenele de plată sunt aceleasi cu cele stabilite pentru contributia de asigurări sociale     Pilon 3 Maxim 15% din venitul brut lunar Se plateste lunar prin intermediul angajatorului sau platita direct de catre participanti Poate fi platita de catre angajat sau impartita intre angajat si angajator (specificat in contractul colectiv de munca) Participantii pot modifica oricand nivelul contributiei, anuntind administratorul cu minimum 30 zile inainte  Suspenda plata contributiei  Inceteaza plata contributiei  Participantul isi pastreaza toate drepturile CONTRIBUTIILE PARTICIPANTILOR Pilon 2  La momentul începerii activitatii de colectare (1 ianuarie 2008), cuantumul contributiei este de 2% din baza de calcul  În termen de 8 ani de la începerea colectării, cota de contributie se majorează la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an DEDUCTIBILITATE FACILITATI FISCALE Pilon 2  Investitiile activelor fondurilor de pensii administrate privat sunt scutite de impozit Pilon 3  Contributiile la fondurile de pensii facultative (max. 15 % din venitul lunar brut) este deductibila din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, in limita sumei reprezentand echivalentul in lei a 200 euro, intr-un an fiscal  Investitiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de impozit pana la momentul platii dreptului cuvenit participantilor si beneficiarilor DEDUCTIBILITATE FACILITATI FISCALE Pilon 3  Angajatorii pot deduce contributia angajatilor din baza de impozitare pe profit pana la 200 de euro pe an fiscal CE SE INTAMPLA CU CONTRIBUTIILE Pilon 2    Contributiile la un fond de pensii se convertesc in unitati de fond Participantul este proprietarul valorii contului sau Valoarea contului =nr.unitati fond * valoarea la zi a unei unitati Pilon 3    Contributiile la un fond de pensii facultative se convertesc in unitati de fond Participantul este proprietarul valorii contului sau Valoarea contului =nr.unitati fond * valoarea la zi a unei unitati CE SE INTAMPLA CU CONTRIBUTIILE Pilon 3 Pilon 2   Valoarea initiala a unei unitati de fond va fi de 10 Ron  Valoarea initiala a unei unitati de fond va fi de 10 Ron Valoarea activelor nete si unitatii de fond ale unui fond de pensii administrat privat se calculeaza si se comunica zilnic Comisiei  Valoarea activelor nete si unitatii de fond de pensii facultative se calculeaza si se comunica zilnic Comisiei DREPTUL LA PENSIE Pilon 2  Participantul are dreptul la o pensie privata de la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta in sistemul public Pilon 3 Se deschide, la cererea participantului, cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative: a) Participantul a implinit varsta de 60 de ani b) Au fost platite minimum 90 de contributii lunare c) Activul (contul) personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazuta prin normele adoptate de   Protejarea interesului participantilor si beneficiarilor. Fondul de garantare se va constitui  In termen de 90 de zile calendaristice Garantarea drepturilor de la autorizarea de administrare a acestora fondurilor de pensii facultative a cel putin trei administratori  Din contributia administratorilor fondurilor de pensii administrat privat si din venitul rezultat din investirea acestora Protejarea interesului participantilor si beneficiarilor. Garantarea drepturilor  Provizionul tehnic acestora  Suma cuvenita pentru pensia administrata privat si facultativa a unui participant nu poate fi mai mica decat valoarea contributiei nete convertita in unitati de fond    Protejarea interesului participantilor si beneficiarilor. Garantarea drepturilor Comisia verifica indeplinirea obligatiei administratorilor acestora de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii facultative Portofoliul de investitii trebuie structurat astfel incat investitiile sa se realizeze intr-un mod sigur, calitativ si profitabil si in interesul participantilor (si beneficiarilor acestora) Investirea in instrumente tranzactionate pe o piata reglementata Protejarea interesului participantilor si beneficiarilor.  RATA MINIMA DE RENTABILITATE Garantarea drepturilor CSSPP calculeaza si publica lunar rata de acestora rentabilitate minima a tuturor fondurilor    Randamentele fondurilor de pensii trebuie sa se situeze peste rata minima de rentabilitate Daca rentabilitatea unui fond este mai mica decat rata de rentabilitate minima in 4 trimestre consecutive, CSSPP retrage autorizatia aplicand administrarea ADMINISTRATORUL  Administratorul de fonduri de pensii private este o societate de administrare a fondurilor de pensii care poate fi  O persoana juridica romana, constituita ca societate pe actiuni autorizata sa desfasoare aceasta activitate de catre CSSPP  Orice entitate autorizată să administreze fonduri de pensii facultative într-un stat membru UE sau SEE Pot administra fonduri de pensii Pilon 3 Pilon 2  Societătile de pensii constiuite conform legii 204/2006 si legii 411/2004  Societătile de pensii  Societătile de administrare a investiţiilor  Societătile de asigurare care sunt autorizate de Comisie în acest scop PROSPECTUL schemei de pensii Pilon 2 si Pilon 3  Reprezinta documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii administrate privat (pilon 2) sau facultative (pilon 3)  Este elaborat si propus de catre administrator  Fiecare prospect al schemei de pensii trebuie sa obtina autorizarea Comisiei PROSPECTUL schemei de pensii Pilon 2 si Pilon 3 Cuprinde termenii     Schemei de pensii Contractului de administrare a fondului Stabileste modalitatile si conditiile în care:    se dobândeste calitatea de participant la un fond se efectuează plata contributiilor se obtin pensii din investirea prudentială a activelor fondului DEPOZITARUL Societatea de depozitare Pilon 2 si Pilo Este  Institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei sau sucursala din Romania a unei institutii de credit autorizata intr un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand SEE  Avizata de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii  Ii sunt incredintate, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii AUDITORUL Pilon 2 si Pilon 3  Intocmeste un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România  La solicitarea scrisă a Comisiei, are obligatia să furnizeze  Detalii  Clarificări  Explicatii referitoare la datele cuprinse în situatiile financiare ale fondului de pensii AUDITORUL Pilon 2 si Pilon 3   Trebuie sa indeplineasca toate conditiile de avizare impuse de Comisie Informeaza Comisia de îndată ce, în exercitarea atributiilor sale, a luat cunostintă de acte sau fapte ale administratorului, care  reprezintă încălcări ale prevederilor legii si/sau ale reglementărilor ori normelor emise de Comisie în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfăsurare a activitătii fondului de pensii  sunt de natură să afecteze situatia patrimonială a fondului de pensii sau buna sa functionare AGENTII DE MARKETING Pilon 2 si Pilon 3 Agent de marketing al fondului de pensii este persoana fizica sau juridica mandatata de administrator sa obtina acordul de aderare a participantilor  Activitatea de marketing se poate desfasura numai prin intermediul unui agent de marketing autorizat sau avizat de catre Comisie AGENTII DE MARKETING Pilon 2 si Pilon 3    Agenţi de marketing persoane fizice pot fi urmatoarele categorii profesionale Agenţi de asigurare Asistenţi în brokeraj Subagenţi AGENTII DE MARKETING Pilon 2 si Pilon 3 Agenţi de marketing persoane juridice pot fi următoarele categorii profesionale    Agenţi de asigurare subordonaţi Brokeri de asigurare Societăţile comerciale constituite şi autorizate de Comisie, având ca obiect de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii AGENTII DE MARKETING Pilon 2 si Pilon 3 Agenţi de marketing persoane juridice pot fi următoarele categorii profesionale  Societăţile comerciale constituite şi autorizate conform legilor speciale de Banca Naţională a României, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi care sunt avizate de Comisie pentru activitatea de marketing al fondurilor de pensii     Conditii cumulative de avizare a agentilor Nu au interdicţie de a exercita profesii în persoane fizice domeniul economic, al pieţei de capital, al asigurărilor, bancar sau juridic Au obţinut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing pentru fondurile de pensii Au un contract valabil încheiat cu un administrator sau cu una dintre entităţile prevăzute de lege Au achitat taxa de avizare prevăzută pentru agenţi persoane fizice (50 lei si 100 lei) Acte necesare avizarii   Cererea de avizare a agenţilor persoane fizice + Documentele în original şi cu înregistrarea pe suport magnetic  Copia actului de identitate  Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice că se încadrează în prevederile legii  Certificatul privind absolvirea cursurilor de agent de marketing  Contractul cu administratorul sau cu una dintre entităţile menţionate de lege  Dovada achitării taxei de avizare ca agent de marketing Pregătirea agenţilor de marketing    Cursurile de agent de marketing al fondului de pensii şi examenele sunt organizate pe baza unei tematici avizate de Comisie Persoanele fizice înscrise la cursurile de agent de marketing al fondului de pensii nu trebuie sa aiba menţiuni în cazierul judiciar Certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing al fondului de pensii este eliberat de către administrator Administratorul     Are obligaţia să verifice actele individuale de aderare, încheiate de către agenţii de marketing al fondului de pensii Actele vor conţine în mod obligatoriu următoarele informaţii numele şi prenumele agentului codul de înscriere în Registru al agentului INTERDICTII  Transmiterea de informaţii false, înşelătoare care pot crea o impresie falsă despre fondul de pensii administrat privat sau despre fondurile facultative şi administratorul acestora  Sa se facă afirmaţii sau previziuni despre evoluţia unui fond de pensii altfel decât în forma şi modul prevăzute în normele Comisiei RETRAGEREA AUTORIZATIEI Comisia este în drept să retragă autorizaţia sau, după caz, avizul agentului în următoarele condiţii   Dacă autorizaţia sau, după caz, avizul a fost obţinută/obţinut pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare In situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de la autorizare/avizare RETRAGEREA AUTORIZATIEI    La solicitarea agentului La solicitarea administratorului sau entităţilor prevăzute de lege Ca sancţiune, în cazul încălcării dispoziţiilor legale în vigoare RETRAGEREA AUTORIZATIEI  Decizia de retragere, scrisă şi motivată, se comunică administratorului sau entităţilor prevăzute de lege în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia  Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare MARKETING Pilon 2 CSSPP Participan t Act de aderare la Fondul de pensii administrat privat Angajato r Fondul de Pensii administrat privat Administrator Institutia de Colectare (ANAF) Depozitarul Auditorul financiar Pilon 3 CSSPP Participan t Angajato r Schema de pensii private facultative Fond pensii facultative Administrator contributi e Banca Depozitara Auditor PENSIA FACULTATIVA  BENEFICII    CLIENT Venit suplimentar la pensionare FORTA de VANZARI Venituri suplimentare din new business si cross selling in portofoliul existent PROSPECTELE SCHEMELOR DE PENSII Pilon 2 si 3 Termeni folositi  Descriere produs  Etapa de contributie  Etapa beneficiilor  Termeni folositi  Participantul Persoana care semneaza actul de aderare la o schema de pensie privata  Administratorul Societatea de pensii  Platitorul contributiei Angajatorul participantului Entitatea juridica asimilata angajatorului Participantul insusi Termeni folositi  Beneficiarul(ii) Mostenitorii legali sau testamentari ai participantului, care in urma decesului acestuia vor intra in posesia valorii contului participantulu  Contul participantului Cont individual al fiecarui participant (generat si identificat prin CNP) in care se acumuleaza unitatile de fond  Valoarea contului Produsul dintre numarul unitatilor de fond si valoarea unei unitati de fond Termeni folositi  Unitate de fond Cea mai mica diviziune a fondului  Valoarea unitatii de fond Valoarea neta a unitatii de fond la o anumita data Se calculeaza zilnic Termeni folositi  Data scadenta Data la care trebuie platita contributia lunara de catre participantul schemei de pensii  Rata minima de castig Valoare minima de crestere a valorii unitatii de fond, calculata pe baza randamentelor tuturor fondurilor de pensii Se calculeaza ca si medie a randamentelor tuturor fondurilor, ponderata la dimensiunea lor ETAPELE PROSPECTULUI SCHEMEI DE PENSII Pilon 3 PRIVATE Pilon 2  Etapa de contributie •  etapa in care clientul plateste lunar contributiile care se acumuleaza in cont Etapa beneficiilor •  etapa in care clientul solicita pensia viagera care este platita din fondurile acumulate la care se adauga rezultatul investitional al fondului Detaliile legate de modul cum va fi calculata pensia viagera vor fi elaborate de catre CSSPP, in termen de 3 ani (conform regulamentelor in vigoare) Etapa de contributie •  etapa in care clientul plateste lunar contributiile care se acumuleaza in cont Etapa beneficiilor • etapa in care clientul solicita valoarea lunara (pensia) care este platita din fondurile acumulate la care se adauga rezultatul investitional al fondului Detaliile legate de modul cum va fi incasata pensia (sub forma de anuitati) vor fi elaborate de catre CSSPP, in Contributia si modalitatea de plata Pilon 3 Pilon 2  Se plateste lunar prin intermediul angajatorului    Maxim 15% din venitul brut lunar Se plateste lunar prin intermediul angajatorului sau platita direct de catre participanti Poate fi platita de catre angajat sau impartita intre angajat si angajator (specificat in contractul colectiv de munca) Contributia si modalitatea de plata Pilon 3  Participantii pot modifica oricand nivelul contributiei, anuntind administratorul cu minimum 30 zile inainte  Suspenda plata contributiei  Inceteaza plata contributiei  Participantul isi pastreaza toate drepturile Investitiile activelor fondului Investitiile trebuie privind politica de “Declaratia  Sa protejeze interesul participantilor si al investire” beneficiarilor  Sa fie sigure  Sa asigure lichiditate  Sa aduca profit  Sa fie in concordanta cu cerintele Legii 411/2004,Legii 23/2007 si 204/2006 privitor la politica de investitii Rezultatele investitionale trecute NU reprezinta garantia rezultatelor viitoare ACTIVELE FONDULUI Unde se investeste Tipuri de active Certificate de trezorerie, inclusiv conturi si depozite bancare in RON Limite de alocare Pilon 2 si 3 0%-20% Obligatiuni guvernamentale emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania, UE sau SEE 0%-70% Obligatiuni si alte titluri de valoare emise de autoritatile administratiei publice locale din Romania, statele din UE sau SEE 0%-30% Actiuni tranzactionate pe pietele regulate sau supervizate din Romania, UE sau statele SEE 0%-50% ACTIVELE FONDULUI Unde se investeste Tipuri de active Limite de alocare Pilon 2 si 3 Obligatiuni corporative tranzactionate in Romania, UE sau SEE, pe piete reglementate sau supervizate 0%-50% Obligatiuni guvernamentale si alte hartii de valoare emise de state terte 0%-15% Obligatiuni si alte titluri de valoare tranzactionate pe pietele reglementate sau supervizate si emise de autoritatile administratiilor publice locale din 0%-10% ACTIVELE FONDULUI Unde se investeste Tipuri de active Obligatiuni si alte titluri de valoare emise de organisme neguvernamentale si numai daca aceste instrumente sunt listate la bursele autorizate si indeplinesc cerintele de rating Titluri de valoare emise de fonduri colective de investitii din Romania sau strainatate Limite de alocare Pilon 2 si 3 0%-5% 0%-5% Veniturile administratorului Pilon 2  Taxa initiala  Taxa de management  Penalitati de transfer  Tarife pentru servicii la cerere Pilon 3  Taxa initiala  Taxa de management al activelor  Penalitati de transfer Veniturile administratorului Pilon 3 Taxa initiala Pilon 2 Taxa initiala    Se deduce lunar % din contributie Nu mai mult de 2,5%     Se deduce lunar % din contributie Este functie de valoarea contributiei Procent maxim 4,95% Taxa de management al activelor Pilon 3 Pilon 2   Reprezinta un procent din activele nete ale fondului Nu poate fi mai mare de 0,05% pe luna   Reprezinta un procent din activele nete ale fondului Este 0,2% pe luna Contul participantului Pilon 2 si 3 Pentru fiecare participant se va deschide un cont personal Contul cuprinde fiecare contributie minus taxa de intrare care va fi transformata in unitati de fond, la valoarea unitatii de fond din ziua respectiva Alocarea in unitati de fond se va face in maximum 2 zile lucratoare de la data in care contributia a ajuns in contul societatii Calculul unitatilor de fond se face cu 6 zecimale Contul participantului Pilon 2 si 3 Valoarea initiala unitatii de fond 10 RON Participantul poate cunoaste in orice moment valoarea contulului Valoarea contulului este data de contributiile platite pana in acel moment si de rezultatele investitionale ale fondului Valoarea unitatii de fond Pilon 2 si 3 Se calculeaza zilnic Este egala cu valoarea neta a activelor fondului impartita la numarul total de unitati de fond Contributia Neta= Contributia lunara – Taxa initiala Nr. Unitati = Contibutie neta / Valoare unitate fond Valoarea neta a activelor Pilon 2 si 3 Este egala cu Valoarea totala active fond – Valoare obligatii Valoarea totala = Σ valorii activelor fondului Se calculeaza zilnic Obligatiile Cheltuieli cu comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioanele de tranzactionare, comisioanele bancare, taxe de auditare a fondului de pensii Provizioanele tehnice Rata minima de rentabilitate Pilon 2 si 3 CSSPP calculeaza si publica lunar rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor Randamentele fondurilor de pensii trebuie sa se situeze peste rata minima de rentabilitate Daca rentabilitatea unui fond este mai mica decat rata de rentabilitate minima in 4 trimestre consecutive, CSSPP retrage autorizatia aplicand Transferul intre fonduri Pilon 2 si 3 Transferul la un alt fond de pensii este o opţiune individuală a participantului Participantul se poate transfera la un alt fond de pensii dacă:  A depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii  A dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii Transferul intre fonduri Pilon 2 si 3 Penalităţi de transfer Mai devreme de 2 ani, administratorul poate percepe penalităţi de transfer de max. 5% După 2 ani, nu se percep penalitati Etapa beneficiilor Pensionare Pilon 2 & 3   Clientul solicita deschiderea dreptului la pensie Pensia este platita din fondurile acumulate la care se adauga rezultatul investitional al fondului Detalii legate de modul cum va fi incasata pensia (sub forma de anuitati) vor fi elaborate de catre CSSPP in termen de 3 ani (conform regulamentelor in vigoare) Beneficiul Pilon 2  Va fi platit sub forma unei pensii viagere Pilon 3   Va fi platit sub forma unei anuitati viagere Participantul poate alege modalitatea sub care sa incaseze aceste anuitati  cu componenta de supravietuitor  fara componenta de supravietuitor Deschiderea dreptului la pensie Pilon 2 Pilon 3 1. Participantul a implinit varsta legala de pensionare a. Participantul a implinit varsta de 60 ani 2. Valoarea contului participantului este suficienta pentru incasarea unei pensii viagere c. Valoarea contului participantului este egala sau mai mare decat suma necesara pentru a obtine pensia facultativa minima b. Au fost platite cel putin 90 de contributii lunare  Exceptii Pilon 3 Pilon 2 Daca nu este indeplinita Daca nu sunt indeplinite conditiile b) sau c), conditia de la pct.2, participantul primeste, la participantul primeste, la alegere alegere Integral valoarea contului sau • Rente pe o perioada de maximum 5 ani • Integral valoarea contului sau • Rente pe o perioada de maximum 5 ani • SITUATII SPECIALE  Incetarea contributiei - pastreaza drepturile conform Legii 204/2006  Daca participantul/beneficiarul isi schimba locul de munca sau domiciliul, resedinta intr-un stat membru al UE sau SEE - se pastreaza dreptul asupra beneficiilor schemei de pensii - sumele se platesc in acel stat dupa deducerea tuturor taxelor si cheltuielilor asociate cu plata pensiilor SITUATII SPECIALE Pilon 2 & 3  Invaliditatea – asa cum este definita de Legea nr.19 din 17 martie 2000 Participantul primeste - Suma existenta in cont ca plata unica - Plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani (activul personal este mai mic decat suma necesara obtinerii pensiei facultive minime) - Pensie viagera (pilon 2) respectiv anuitate viagera (pilon3) daca activul personal este mai mare decat necesara obtinerii pensiei minime Decesul participantului   Pilon 2 Inaintea perioadei de pensionare, suma acumulata in contul sau va fi platita beneficiarilor Daca beneficiarul nu are calitate de participant suma se va plati integral sau sub forma de rente pe durata de 5 ani la alegere  Pilon 3 Inaintea perioadei de pensionare, suma acumulata in contul sau va fi platita beneficiarilor, in conditiile si limitele stabilite prin actul individual de aderare si prin actul de succesiune Decesul participantului Pilon 3  Dupa deschiderea dreptului la pensia facultativa cu componenta supravietuitor, sumele aferente se platesc catre persoana nominalizata  Dupa deschiderea dreptului la pensia facultative fara componenta supravietuitor, sumele corespunzatoare vor fi platite beneficiarilor CUI SI CUM NE ADRESAM Pentru Pilonul 3 CUI SI CUM NE ADRESAM PIATA TINTA PENTRU PENSII FACULTATIV Piata tinta pentru sistemul de pensii facultative este reprezentata de totalitatea contribuabililor la acesta schema  Piata clientilor individuali  Piata clientilor corporate Piata clientilor individuali Cuprinde orice persoana care Doreste  Isi poate permite plata contributiilor  Este angajata sau incadrata ca liber profesionist  Piata clientilor individuali  Angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta potrivit legii  Persoana care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului Piata clientilor individuali  Membrii unei societati cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei  Alta persoana care realizeaza venituri din activitati profesionale sau agricole, care adera la un fond de pensii facultative si care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii facultative si are un drept viitor la o pensie facultativa Piata clientilor corporate  Rolul angajatorului     Rol de decizie / implicare Rol de informare si consiliere “Poarta de intrare” Motivare / fidelizare angajati Profil ideal client  Varsta 20 - 50 ani  Mediu urban sau rural  Angajat sau intreprinzator - liber profesionist  Educatie peste medie Ciclul vieţii    A B C D 25 27 30 32 34 E F 36 48 G 52 Protecţie Economii Cheltuieli H 60 CUI SI CUM NE ADRESAM Posibile necesitati specifice determinate in functie de varsta si statut social CUI SI CUM NE ADRESAM 20 – 35 ani, necasatoriti  Considera ca este prea devreme sa se gandeasca la batrinete si isi orienteaza eforturile spre dezvoltarea profesionala si cariera  Resursele financiare se indreapta spre alt tip de investitii considerate profitabile pe termen scurt CUI SI CUM NE ADRESAM 20 - 35 ani, casatoriti fara copii Prioritatea o reprezinta satisfacerea nevoilor curente  Probabil ca au experimentat cel putin o relatie negativa cu angajatorul  Interesati de sumele finale si profitul posibil  CUI SI CUM NE ADRESAM 20 - 35 ani casatoriti cu copii Interesati de aderarea la un sistem de pensii private  Considera ca perioada de contributie este prea lunga  Au incredere in sistemul bancar  Doresc investitii sigure  CUI SI CUM NE ADRESAM 35 – 45 ani casatoriti cu copii  Apreciaza beneficiile oferite de o pensie privata fata de pensia de stat  Au nevoie de mai multe oferte pentru a face o alegere corecta din punctul lor de vedere  Compara beneficiile cu costurile CUI SI CUM NE ADRESAM 45-50 casatoriti cu copii  Punctul de interes este reprezentat de costurile implicate  Considera sigura o garantie oferita de stat  Pretul este mai important decat beneficiul CUI NE ADRESAM Pentru Pilonul 2 Participantii Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii Persoanele in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii O persoana NU poate fi participant la mai multe fonduri de pensii in acelasi timp TREBUIE SA FIM PREZENTI ! CE AVEM DE CASTIGAT? Estimare PIATA 2008 Urmează să participe la fondurile de pensii obligatorii un număr de aproximativ 2.345.000 persoane  Totalul contribuţiilor la fondurile de pensii obligatorii va fi de circa 5.100 miliarde lei (137,9 mil. euro) reprezentând 0,14 % din PIB  Estimare PIATA 2011 Urmează să participe la fondurile de pensii obligatorii un număr de aproximativ 3.435.000 persoane  Totalul contribuţiilor la fondurile de pensii obligatorii va fi de cca. 23.218 miliarde lei (626 mil. euro)  SUNTEM AICI ! SUNTEM PREZENTI !