You are on page 1of 14

SYSTM SIGNALIZACE PORUCH NORDIC

Zklad systmu tvo dva neizolovan, mdn monitorovac vodie o prezu 1,5 mm ,
umstn uvnit polyuretanov pny soubn s teplonosnou trubkou, vzjemn
posunut o 180 v poloze 9. a 3. hodiny.
innost systm vychz z men elektrickho odporu mezi monitorovacm vodiem a
teplonosnou trubkou a jedn se o impulsn monitorovac systm.

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

Detektor BD 42 umouje dlkov hlen poruchy pomoc sovch kontakt


vestavnho signalizanho rel.
Detektor BD 42 je pln kompatibiln s reflektometrickm detektorem BDP 103, s nm lze
bez prav zapojen trasy a bez jejho odpojen od detektoru (s pouitm pipojovacch
krabic BI 21 a BT 21) urit polohu ppadn poruchy.
Detektor BD 42 umouje pro kad kanl jednotliv nastavit vstupn citlivost mrn
dlce deteknho vodie a tm optimalizovat pesnost vyhodnocen svodu.
Detektor BD 42 nepouv zastaral zpsob zapojen deteknch vodi do smyky.
Monitorovac systm tud me bt funkn i pi peruen jednoho z vodi v trubce.
Detektor BD 42 je uren pro mont v nronch klimatickch podmnkch (kryt IP 65
odolnost proti stkajc vod). M zvenou odolnost proti atmosfrickm a prmyslovm
vbojm, podporovanou pouitm ochrannch pipojovacch krabic BI 21 a BT 21.
Detektor BD 42 se snadno pipojuje pomoc tlanch svorkovnic bnmi kabely CYKY.

K monitorovn tepeln st se pouv spolenost ERDING, a.s. detektor netsnost


pedizolovanho potrub BD 42, od vrobce AN electronic. Je to elektronick indikan
mc pstroj, slouc k detekci a kvalifikaci netsnost pedizolovanho potrub, kter je
vybaveno integrovanmi deteknmi vodii. Pstroj pracuje na principu
konduktometrickho men vlhkosti v izolan PUR pn (men elektrolytick vodivosti
kapalin). Je uren pro pevnou mont a trval provoz. Napjen je ze st 230 V. 50 Hz.
Detektor BD 42 podporuje rozdlen monitorovacho systmu do logickch sekc. Toto
rozdlen vede k podstatnmu zpehlednn kontroly a zpesnn vchozho zamen
sekc i pozdj lokalizace ppadnch poruch.
Detektor BD 42 me souasn a nezvisle kontrolovat a tyi samostatn seky
deteknch vodi s dlkami do 2000 m.
Detektor BD 42 nezvisle indikuje vlhkost v izolan PUR pn, zkrat deteknho vodie
na trubku i jeho peruen.

Orientan kontrolu funkce detektoru BD 42 lze provst zkratovnm (indikuje Zkrat) a


odpojen (indikuje Peruen) jednotlivch sekc.
Reflektometrick detektor BDP 103, od vrobce AN electronic, umouje vchoz i
prbn zamen jednotlivch sekc monitorovan trasy a dodatenou lokalizaci
ppadn poruchy.
Pro sprvnou lokalizaci ppadn poruchy je dleit, aby byly bhem stavby st
zpracovvny schmata zapojen monitorovacho systmu se zaznamenanmi dlkami
vech jednotlivch sek.
Spolenost ERDING, a.s. spolupracuje s firmou AN electronic v oblasti monitorovn
netsnosti tepelnch st. Zpracovv projekty zapojen monitorovacho systmu. Dodv
detektory potrub BD 42, BDP 103, pipojovac krabice BI, BT, BT. Ve sv nabdce m
promovn izolanho stavu novch i ji provozovanch tepelnch st.

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-1
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

ZJEDNODUEN SCHMA MONITOROVACHO SYSTMU

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-2
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

SCHMATA PIPOJEN
Jestlie se monitorovac vodie nepouvaj v odbonch trubkch, na pn meme dodat pedizolovan odboky T
s monitorovacm vodiem pouze v hlavn trubce (prvek na objednvku).

Jsou-li monitorovac vodie vyuvny pouze v hlavn trubce, monitorovac vodie v odbonch trubkch odboky T jsou
spojen a vtlaen do pny tak, aby nemohlo dojt ke zkratu s teplonosnou trubkou. Pipojen se provd sevenm vodie
mdnou spojkou a nslednm sletovnm cnem.

Je-li monitorovac systm pouvn v cel potrubn soustav a nen-li na konci potrub montovn detektor poruch,
monitorovac vodie se pipojuj na konci trubky i vstupnho ohybu k ppojn sknce (krabice typu BJ 21)). Voln konec
pny se pikrv smrtitelnou koncovkou.

Jsou-li v systmu s monitorovac instalac pouvny skldac odboky T, monitorovac vodie je nutno spojit tak, aby
celou dobu vytvely neperuovan obvod. Je-li montn ohyb piveden pmo k hlavn trubce, monitorovac vodie se
spojuj dle schmatu, a nen-li na konci potrub montovn detektor poruch, pipojen na konci trubky nebo na vstupnm
ohybu se provn tak, jak je uvedeno ve. Na montnm ohybu se monitorovac vodie umsuj v poloze na 4. a 8.
hodin.

Spojen monitorovacch vodi v skldacch ohybech se provd zpsobem uvedenm na schmatu, v poloze na 3. a 9.
hodin.
UPOZORNN: pipojen detektoru netsnost dle schmatu na stranch 07-04.

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-3
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

DETEKTOR BD 42
Schma pipojen
Technick daje:
1. Poet
2. Max.

kanl

dlka monitorovanho seku vodie pro kad kanl)


2 000 m

3. Zpsob

zobrazovn informac

ED diody s popisem

4. Kriterium

vodivosti pro indikaci SVOD

5. Kriterium

vodivosti pro indikaci ZKRAT

6. Kriterium

odporu vodie pro indikaci PERUEN

7. Dlkov

signalizace

10S/km 20%
5 mS (200 30%)

300 30%

pepnac kontakt rel


250 V 0,2 A (induktivn zt 0,12A)

8.Doporuen pipojovac krabice


(s pepovou ochranou)

vstupn typ BI 21 (2ks)


koncov krabice BT 21 (2ks)

9.Doporuen koncov prvky


obsaeny v koncovch krabicch BT 21
10.Napjen
napt
pkon
jitn

230 V, 50 Hz
6 VA
T 50 mA (trubikov pojistka 5 x20 mm

11.Pracovn podmnky
rozsah teplot
relativn vlhkost
elektromagnetick kompatibilita

12.Kryt

prosted normln
0 a 50 C
max. 80%
SN EN 61000-6-2
SN EN 61000-6-3

Instalace detektoru:
Stabiln detektor BD 42 mus bt umstn
v prostoru vhodnm z hlediska provoznho
prosted a monosti pipojen k elektrick sti
(pracovn rozsah teplot 0 a 50 C, relativn
vlhkost max. 80 %, kryt IP 65). U rozshlejch
systm obvykle volme objekt, ve kterm se
stk vce monitorovacch sekc. Vhodn je
umstn na svislou stnu v blzkosti konc
trubek, vka osy panelu piblin 1,6 m nad
podlahou objektu.

IP 65

13.Izolan tda

II

14.Rozmry pstroje

200x230x87 mm

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-4
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

MONT A KONTROLA PROPOJEN SIGNALIZANCH VODI BHEM MONTE SPOJE

Ped zahjenm monte mus bt teplonosn trubka such a ist. Podpry se umst na trase monitorovacch vodi v poloze na 3. a 9.
hodin a pipevn pskou (tikrt dokola).

Spirln svinut monitorovac vodie se vyrovnaj, vyist mkkm hadkem pro odstrann mazu, barvy atd.
Pot se drty prothnou mdnou spojkou, viz obrzek ne.
Drty je teba ohnout. Pomoc klet se mdn spojka nkolikrt zalisuje na drtech ve vzdlenosti asi 5 mm od kadho konce.
Nadbyten konce vodi se odstihnou.

Mdn spojka se letuje cnem.

Kontroln men:
Po nastaven pepnae ohmmetru na symbol se kontroluje, zda v monitorovacm obvodu nedochz k vpadkm. Maximln odpor:
12 /1000 m vodie, rozsah ohmmetru do 200 .
Bhem monte se vdy mus zkontrolovat, jestli monitorovac vodie nepichzej do styku s teplonosnou trubkou. Tento kon lze
provst pomoc mie s pepnaem nastavenm na symbol 20 M, namen hodnota 1 ().

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-5
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

VYVEDEN SIGNALIZANCH VODI A PIPOJOVAC KRABICE

Instalace pipojovacch krabic


Na detekn vodie napojit tsn u vstupu z pnov izolace
vodie CY 1,5 a vyvst je mezi PE pltm trubky a smrovac
koncovkou. Po tepelnm smrtn koncovky se pipevn v jej
blzkosti pipojovac krabice pmo na pl trubky pomoc
samopeznch roub. Detekn vodie se prothnou
vvodkami a pipoj do svorkovnice v krabici. Zemnc svorka se
propoj s vodiem CY 1,5 s ocelovou trubkou. Kontakt s trubkou
se zajist nap. pivaenm roubu M8x25 s maticemi a
podlokami.

Vstupn krabice BI 21
Slou k propojen deteknch vodi trubky
s kabelem pro pipojen vstup detektoru.

Koncov krabice BT 21
Slou k zakonen dvojice monitorovanch
sek jedn trubky koncovmi prvky.

Propojovac krabice BJ 21
Slou k pipojen propojovacho kabelu mezi
dlmi stmi monitorovanch sek, nebo
k propojen deteknch vodi v odbokch do
smyky.

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-6
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

Materily a pstroje k monti monitorovacho systmu


Mdn drt
2
o prezu 1,5 mm
Izolovan mdn drt o
2
prezu 1,5 mm

4-kanlov detektor
netsnost
pedizolovanho potrub
BD 42

Plynov hok se
zsobnkem

Mdn pouzdro 4 x 10
mm
Podpra vodie 90 x 20 x
20 mm

Skeln papr

Mc pstroje

Paprov pska 25 mm x
20 m
3-iln vodi 3 x 1,5 mm
CYKY

Klet

Reflektometrick detektor
netsnost BDP 103 nebo
BDP 104 (nov typ)
pedizolovanho potrub

Pipojovac krabice
pro detektory netsnost

Cn 60 % 2 mm s tavidlem
Digitln ohmetr
roub M8x25
2x matice M8
2x podloka 8,3
Koutov svr

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-7
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

SCHMA PROPOJEN DETEKTORU BD 42, KRABIC BI21, BJ21, DETEKNCH VODI A KOSTRY POTRUB

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-8
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

SCHMA STANDARDNHO PROPOJEN KONCOVCH KRABIC BT21 S DETEKNMI VODII POTRUB

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-9
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

SCHMA PROPOJEN DETEKNCH VODI DO SMYKY S POUITM PROPOJOVACCH KRABIC BJ21

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-10
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

SCHMA PROPOJEN 2 DLCH ST MONITOROVANCH SEK KABELEM CYKY


S POUITM PROPOJOVACCH KRABIC BJ21

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-11
01/2010

SCHMA ZAPOJEN PIPOJOVACCH KRABIC PI MONTI


DETEKNCH VODI

SCHMA ZAPOJEN DETEKNCH VODI PI ZMN SMRU


TOKU MEDIA (U PARALELNCH T KUS)

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-12
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

ODPOROV MONITOROVAC SYSTM BRANDES


Srovnn monitorovacch pstroj odporovho systmu:

(na objednvku)
Zkladn vybaven systmu tvo dva monitorovac vodie:
-

snmac vodi (BS-FA) NiCr 80 % - Ni, 20 % - Cr, s tloukou 0,5 mm a konstantnm


odporem 5,7 /m. Vodi je vyroben v erven, teflonov izolaci s perforac kadch
15 mm,

mdn zptn vodi (BS-RA) s tloukou 0,8 mm a konstantnm odporem 0,036 /m.

nzev
penosn lokaliztor
poruch LP10S
penosn tester
izolace LH20S
stacionrn monitor
st MSP-1

Vodi je vyroben v zelen, teflonov izolaci.


Vodie tvo mc smyku s maximln dlkou 1000 m (dlka snmacho vodie)
monitorujc sek trubky dlouh 1000 m. Za elem lokalizace navlhnut i pokozen

stacionrn detektor
LPS-2

izolace se provd men pslunm mcm zazenm, ve kterm se mezi snmac


vodi v tepeln izolaci a trubku pikld urit mrn napt. Na zatku snmac smyky,
mezi snmacm vodiem a trubkou, je meno sten napt (U1) k mstu niku.

stacionrn pstroj
LPS-2RI

Zmen sten napt se nezobrazuje ve V, ale v procentech celkovho napt (U), a


poukazuje na vsledek lokalizace. Msto pokozen je ureno na zklad celkov dlky
mc smyky (x%=U1/U=L1/L). Dlka mdnho zptnho vodie je ve vpotu potna
jako nulov dlka.

stacionrn pstroj
MHL 200

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

popis
slou k lokalizaci vlhkosti v tepeln sti
- umouje pesn monitorovn zmn vlhkosti polyuretanov
izolace v dob pouvn st
- signalizuje pokozen odporov monitorovac soustavy
- slou k automatick, nepetrit kontrole ty sek tepeln st
- ukazuje vsledky men mry vlhkosti polyuretanov izolace,
odporu izolace, dlky tepeln st, vzdlenosti mezi stanovitm
men a mstem poruchy
- vlastn funkci zapamatovn mncch se hodnot vsledk men,
stav a udlosti spolu s datem a asem vskytu.
- pouvan k monitoringu dvou sek tepeln st.
- signalizace tech stav (DOBR, OHROEN, PORUCHA)
- celkov dlka kontrolovan st 1000 m
- pouvan ke kontrole dvou sek tepeln st s monitorovacm
systmem,
- bhem cyklu men je provdno men mry vlhkosti
polyuretanov izolace, odporu izolace, dlky tepeln st,
vzdlenosti mezi stanovitm men a mstem niku i blzkho
zkratu snmacho vodie s teplonosnou trubkou.
- pouvan ke kontrole dvou sek tepeln st s monitorovacm
systmem,
- umouje spoluprci s centrln jednotkou systmu shromaovn
dat, kter vyuv vodie monitorovac instalace k zasln informac,
- bhem cyklu men je provdno men mry vlhkosti
polyuretanov izolace, odporu izolace, dlky tepeln st,
vzdlenosti mezi stanovitm men a mstem zatkn i blzkho
zkratu snmacho vodie s teplonosnou trubkou.

STRANA 07-13
01/2010

KAPITOLA

MONITOROVAC SYSTM

SCHMA MONITOROVACHO SYSTMU (BRANDES)


Komponenty systmu:

nzev

spojka ZPB

ppojn sknka PPA

3
Mic
pstroj

4
5
6
7

sknka pro men


PPM
svrn pouzdro BC-QU
smrovac rukv BS SRA
2-iln vodi
ME2019K2
4-iln vodi ME2019TK4

mnostv
na mst instalace kontrolnho
pstroje nebo sknky pro men
1 kus na konci kadho potrub,
u DN > 400 2 kusy
1 kus na konci dvojice
trubek, u DN > 400 2 kusy
1 kus na konci dvojice
trubek, u DN > 400 2 kusy
2 kusy na spojku
2 kusy na spojku
~3 m pro kadou koncovku
smyky
~3 m na bod men

Pro spojen monitorovacch vodi odboky s monitorovacmi vodii hlavnho potrub montujeme
odbonou trubku tak, aby byl snmac vodi (erven) v odboce z pohledu hlavn trubky napravo, a
spojme ho s tou sti snmacho obvodu hlavn trubky, kter vychz doprava, zatmco zptn vodi
odboky (zelen) spojme s tou sti snmacho obvodu (ervenho) hlavn trubky, kter vychz
doleva. Neprotnme zelen obvod v hlavn trubce odboky.

ERDING, a.s.
Kosmkova 28
615 00 Brno
esk republika

Tel.: +420 545 244 874, Fax: +420 545 244 874 kl. 13, E-mail: erding@erding.cz, www.erding.cz

STRANA 07-14
01/2010