You are on page 1of 1

SUMA OSIGURANJA – OSIGURANA SUMA

Suma osiguranja je novčani iznos koji se isplaćuje osiguraniku ukoliko nastupi osigurani
slučaj. Predstavlja gornju veličinu osnovne obaveze društva za osiguranje (osiguravača). Suma
osiguranja u nekim slučajevima, pobrojanim uslovima pod kojima je zaključeno osiguranje,
može da bude prekoračena zbog troškova nastalih usled otklanjanja i smanjivanja štete
preduzetih po nalogu osiguravača. Unosi se u polisu osiguranja ili se ugovorom o osiguranju
(odnosno – zakonom) predviđa način njenog utvrđivanja kada nastupi osigurani slučaj.
Suma osiguranja predstavlja važan sastojak ugovora o osiguranju, obično služeći i kao
osnovica za obračun premije osiguranja (novčanog iznosa koji je ugovarač osiguranja, odnosno
osiguranik dužan da plati kao naknadu za obezbeđenje osiguravajuće zaštite).
Suma osiguranja po pravilu označava iznos na koji je osigurana neka stvar ili neka korist
od imovine. Osiguravač je, po prirodi posla, obično uključen u određivanje ove sume, ali je
konačna odluka i snošenje mogućih posledica zbog neodgovarajuće visine sume osiguranja
isključivo na strani osiguranika. U osiguranju stvari suma osiguranja je samo jedan od činilaca,
uz vrednost osigurane stvari i visinu štete, koji određuje iznos odštete. U osiguranju lica suma
osiguranja je isključivo merilo obaveze osiguravača.
Osigurana suma je izraz koji se koristi u osiguranju lica a ima isto značenje kao suma
osiguranja u osiguranju imovine. Osigurana suma predstavlja naknadu iz osiguranja koju
osiguravač isplaćuje osiguraniku po nastupanju osiguranog slučaja.
Osigurana suma se određuje sporazumno između osiguranika i osiguravača ili zakonom
(kao, na primer, kod obaveznog osiguranja putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog
slučaja). Utvrđuje se u polisi osiguranja kao značajan ugovorni sastojak, a obično služi i kao
osnovica za utvrđivanje premije osiguranja.
Osigurana suma je isključivo merilo za određivanje obima osiguravačeve obaveze. Za
razliku od osiguranja stvari, ovde ostale pojedinosti kao što su visina štete, vrednost predmeta
osiguranja i drugo, nemaju nikakvu ulogu jer se ne mogu imovinski odrediti. Veličina pretrpljene
štete, izuzetno, ima uticaja u nekim slučajevima kao što su naknada troškova lečenja ili
izgubljene zarade koji se isplaćuju prema njihovoj stvarnoj visini i nezavisno od osiguranog
iznosa (ali, najviše do osigurane sume).
Uloga vašeg brokera osiguranja je da vam, nakon procene rizika i vaših potreba,
sugeriše realan iznos sume osiguranja, odnosno adekvatnu osiguranu sumu koja može da
odgovori vašim potrebama i vašim mogućnostima.
< Prethodna
Sledeća >