You are on page 1of 29

SAINS

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TAHUN 6 (2016)

KSSR

PENGENALAN KEPADA SAINS
2. PERATURAN BILIK SAINS
MINGGU

STANDARD

/ WAKTU

KANDUNGAN

1

2.1 Peraturan Bilik Sains

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains

4/1/2016 –
8/1/ 2016
HINGGA

2
11/1/2016 –
15/1/2016

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

1. Menyatakan salah satu peraturan bilik
sains.
2. Menyatakan lebih daripada satu
peraturan bilik sains.
3. Mengaplikasi salah satu peraturan bilik
sains.
4. Mengaplikasi lebih daripada satu
peraturan bilik sains
5. Memberi sebab peraturan bilik sains
perlu dipatuhi.
6. Menjadi contoh kepada rakan dalam
mematuhi peraturan bilik sains.

CATATAN

PA 21
KBAT
I-THINK

PENGENALAN KEPADA SAINS
1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
Eksperimen

1
4/1/2016 –
8/1/ 2016

1.1 Kemahiran
Proses Sains

Murid boleh:
1.1.1 Memerhati

1. Menyatakan semua deria yang terlibat
untuk membuat pemerhatian tentang
fenomena yang berlaku
2. Memerihalkan penggunaan semua
deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena atau
SEKOLAH KEBANGSAAN MUHIBBAHRAYA TAWAU

Menjalankan
beberapa
ujikaji yang
lepas.
Cth :

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS
TAHUN 6 (2016)

MINGGU

STANDARD

/ WAKTU

KANDUNGAN

HINGGA

2
11/1/2016 –
15/1/2016

STANDARD PEMBELAJARAN

KSSR

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

perubahan yang berlaku
3. Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
tentang fenomena atau perubahan
yang berlaku
4.
 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang berlaku
 Menggunakan alat yang sesuai jika
perlu untuk membantu pemerhatian
5.
 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkanfenomena atau
perubahan yang berlaku
 Menggunakan alat yang sesuai jika
perlu untuk membantu pemerhatian
6.
 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara

CATATAN

-Bandul
-Penyerapan
Bahan
-Pengaratan
-Keapungan
Bahan.
** Semua
kemahiran
KPS dan KMS
boleh
diterapkan
dalam satusatu
eksperimen

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul 6.2 Mengelas KSSR sistematik Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI  1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 Murid boleh: 1. 1. Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan 3. CATATAN . Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan 2. Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan 5. Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza 4. Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan ciri yang digunakan.

Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian. Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul 5. Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa CATATAN . Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul 4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 1.3 Mengukur dan menggunakan nombor 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 Murid boleh: 1. Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti 2. 6. Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap. 1. Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti 3.4 Membuat inferens KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1.1. 2.1. Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.

1. CATATAN . Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerhatian. 4/1/2016 – 8/1/ 2016 4. Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian. Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh menerangkan kesimpulan awal yang dibuat. 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 3. Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi. Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi. HINGGA 2 5. 11/1/2016 – 15/1/2016 6. atau pemerhatian. 3. Murid boleh: 1.5 Meramal KSSR 1.

2.  Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian. Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan CATATAN . Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai. pengalaman lalu atau data. Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai.  Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapolasi Data.1. 4. Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah dan paling sesuai bagi satu peristiwa atau data 5. 6. Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai.6 Berkomunikasi 1. pengalaman lalu atau data. 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 Murid boleh: 1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI pengalaman lalu atau data 4. 3.

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum balas. Menaakul perubahan parameter yang CATATAN . 5.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa 1. 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 Murid boleh: 1. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik dan bersikap positif terhadap maklumat yang diterima. Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi. 4.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik. 2. 3. Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa. 6.1. Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi.

2. 5. Memilih idea yang releven tentang objek. Membuat satu penerangan berdasarkan data.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4/1/2016 – 8/1/ 2016 2 11/1/2016 – 15/1/2016 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa.8 Mentafsir data 1. 5. Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa mengikut kronologi dalam bentuk penyusun grafik yang sesuai. Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi perubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa. 4. 1 HINGGA KSSR Murid boleh: 1. Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan data. Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi tentang CATATAN . 3. peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat satu penerangan. Membuat satu hubung kait antara parameter pada data berdasarkan hubungan antara parameter atau konsep sains. 6.

HINGGA 4. 2 11/1/2016 – 15/1/2016 KSSR 5. Murid boleh: 1.1. 3.9 Mendefinisi secara operasi 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 1. CATATAN . Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi. Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data yang dikumpulkan. 2. objek.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 6. 6. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

Mengenal pasti perkara yang mempengaruhi suatu penyiasatan 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 1. Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi di tentukan dalam suatu penyiasatan 5.10 Mengawal pembolehubah 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1.1. Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pemboleh ubah bergerak balas yang baru. Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam suatu penyiasatan 6. Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan 4. CATATAN . Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan 3.

12 Mengeksperimen 1. Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi membuat hipotesis untuk diuji 6.1. Murid boleh: 1.11 Membuat hipotesis 1. Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan 5. Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah yang dikenal pasti 3. Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang 4. Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hipotesis yang dibina. Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 CATATAN .1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI Murid boleh: 1. Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan 4. Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan 3. Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang dikenal pasti 2. Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan 2.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 5. Menjalankan eksperimen. mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan 6. CATATAN . Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada persoalan yang dicetuskan. mengumpul data.

membersih dan menyimpan penggunaan peralatan. peralatan dan bahan sains dengan tepat 1. 5. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul 1.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul 1. bersistematik dan berhemah.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat 1. melakar. Mengguna.2.3 Melakar spesimen. melakar.2. Mengendalikan penggunaan peralatan.2. membersih dan menyimpan penggunaan peralatan.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN 1. membersih dan menyimpan penggunaan peralatan. 3. bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. Memerihalkan penggunaan peralatan.2.2 Kemahiran Manipulatif 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 1. 4. mengendali. 2. mengendali. Mengguna. 6. KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.2. Mengguna.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Menyenaraikan peralatan. mengendali. bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu CATATAN *Diajar serentak ketika menjalankan KPS . melakar. bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.

Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Menguji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. 3 18/1/2016 – 22/1/2016 3. MIKROORGANISMA 3. berhemah dan menjadi contoh kepada rakan lain. SAINS HAYAT 3.2 Menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup dengan menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai ke atas beberapa contoh mikroorganisma seperti yis. Berkomunikasi dalam membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma KPS: -Memerhati -Mengelas .SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN aktiviti dengan kaedah yang betul. Murid boleh: 3. 5. 3. Meramal faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrroganisma.bersistematik.Meramal .1 Mikroorganisma ialah benda hidup.Berkomunikasi PA 21 -Projek -Teknologi maklumat. kulapok dan 1. KBAT: Menghubung -kaitkan Menganalisis Kecukupan Latihan: .1. Menyatakan jenis dan contoh mikroorganisma.1. 2. 4. Memerihalkan mikrooganisma menjalani proses hidup berdasarkan aktiviti yang dijalankan.1 Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. 6.

udara. 2.  keracunan makanan.1.3 3. suhu. 3.2 Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media seperti:  pembuatan roti.1. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.  penghasilan antibiotik dan vaksin.4 3.  merosakkan makanan. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu air. tempe. nutrien dan keasidan. yogurt. makanan dan air.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. TMK. 5.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma berbahaya KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI Paramesium. tapai. Murid boleh: 3. 4.5 4 25/1/2016 – 29/1/2016 3.1 Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media yang menyebabkan:  penyakit.2. penulisan atau lisan. Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Menyatakan kesan buruk mikroorganisma. Memerihalkan kegunaan mikroorganisma. Mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan berbahaya. Menghubungkait faktor pertumbuhan mikroorganisma dengan proses pembuatan makanan. udara.1.  penguraian bahan organik termasuk  pembuatan baja dan rawatan sisa CATATAN 4 soalan I-THINK 1. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang penyakit berjangkit dan cara jangkitan melalui sentuhan.2. 6. Menjana idea tentang lang-kah-langkah mencegah penyakit berjangkit.  pereputan gigi. KPS -Memerhati -Inferens -Komunukasi KMS: -Melakar Pengendalia n Alatan PA 21 -Projek KSSR -Keriatif . 3.

2.2. TMK.3 Mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan ada yang berbahaya. penulisan atau lisan.1 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit berjangkit. 3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri dan mencegah penyakit berjangkit.3. penulisan atau lisan.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN kumbahan. 3. 3.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5 1/2/2016 – 5/2/2016 3. 3. KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN KBAT: Menghubung -kaitkan Membuat inferens Kecukupan Latihan: 2 soalan KPS: -Memerhati -Inferens KMS: PA 21 I-THINK KBAT: Menghubung -kaitkan Membuat inferens CUTI TAHUN BARU CINA .3. TMK.3 Hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang mikroorganisma Murid boleh: 3.

4.1. mutualisme.0 INTERAKSI ANTARA HIDUPAN 6 15/2/2016 – 19/2/2016 4. Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan. 4. 4. TMK. 1.1.1 Interaksi antara haiwan Murid boleh: 4. Berkomunikasi untuk memerihalkan interaksi yang berlaku antara satu contoh haiwan dengan haiwan yang sama spesies dan haiwan yang berlainan spesies.1.  pasangan. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. 6. KPS: -memerhati KMS: melakar KBAT: Mencirikan Membuat gambaran mental PA 21 I-THINK Kecukupan Latihan: 2 soalan .1. 4.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN 6 HINGGA 14 FEBRUARI 2016 SAINS HAYAT 4.  tempat tinggal atau kawasan.1.1 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hubungan yang berlaku dalam intraspesis dan interspesis bagi memperoleh keperluan asas. 5. Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.  air. 4.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. penulisan atau lisan. komensalisme dan parasitisme. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan. 3. Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan. 4.1. 2.5 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan seperti simbiosis.4 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesies dan interspesies melalui pemerhatian menerusi pelbagai media seperti:  makanan.

5. CATATAN KPS: -memerhati KMS: melakar KBAT: Mencirikan Membuat gambaran mental PA 21 I-THINK Kecukupan Latihan: 2 soalan SAINS HAYAT 5.  cahaya matahari. 4. 4.  ruang.2 Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan. Menaakul kesan interaksi antara tumbuhan dengan hidupan lain dalam satu habitat. Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan 3. Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman terhadap haiwan dan I-THINK PA 21 KBAT TMK . penulisan atau lisan. TMK.2.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan Murid boleh: 5.1.  nutrien. komensalisme dan parasitisme. Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor persaingan antara tumbuhan.2. 4. Menyatakan contoh tumbuhan dalam satu habitat yang dikenal pasti. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN 7 4. 4.2 Interaksi antara tumbuhan 22/2/2016 – 26/2/2016 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4.2 Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor yang menyebabkan persaingan antara tumbuhan. 3.1 Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus. Memerihalkan faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan.2. mutualisme.1 Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media iaitu:  air.1. Menghubungkait interaksi antara tumbuhan dengan proses fotosintesis 6.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 8 29/2/2016 – 4/3/2016 5. KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan seperti: 1. 2. 5.3 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan seperti simbiosis.1. 5. 2.2. Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan yang terancam. 4. Menyatakan contoh haiwan yang pupus.

5.1. penulisan atau lisan UJIAN BULANAN SATU 2016 7 HINGGA 11 MAC 2016 12 – 20 Mac KSSR CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 tumbuhan serta cara mengatasinya. pemburuan . CATATAN . Menjana idea cara-cara pemeli-haraan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. 5.2 Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5. penulisan atau lisan 5. ribut.1. TMK. Berkomunikasi tentang peranan manusia dalam pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. tanah.1. udara.penerokaan kawasan. 6.1.1 Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Kepentingan menjaga keseimbangan alam Murid boleh: 5.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN    TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI aktiviti manusia contoh pembalakan. TMK. pencemaran contoh air. gempa bumi. 5. bencana alam contoh banjir.

2. I-THINK 6.  memberhentikan objek yang bergerak.1.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi geseran iaitu:  jisim objek.3 Memerihalkan kesan daya geseran. Menyatakan maksud daya. 6.1.2 Daya Geseran 10 28/3/2016 – 1/4/2016 6. PA 21 KBAT Keusahawanan .4 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan menambah atau mengurangkan geseran. 6.1 Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti. 6. 21/3/2016 – 25/3/2016 Murid boleh: I-THINK 1.1.  jenis permukaan. 6. Menjelas dengan contoh maksud geseran KBAT 4. PA 21 3. Menjana idea kesan geseran serta cara menambah dan mengurangkan geseran.2. TMK. penulisan atau lisan.  mengubah kelajuan objek.1 Menyatakan maksud daya geseran. 6. Membuat kesimpulan faktor yang mempengaruhi geseran. 2. TMK 5. Memerihalkan kesan daya.  mengubah arah gerakan objek.2 Menjelas dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti iaitu:  mengubah bentuk objek. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dari aspek menambah atau mengurangkan geseran dan menjelaskan.  Menggerakkan objek pegun.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 6.2.0 DAYA Murid boleh: 6.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN SAINS FIZIKAL 6.1 Daya dan kesannya 9 6.2.

1. penulisan atau lisan. 4. 1. 7. Menaakul kepentingan pengetahuan tentang hubungan kelajuan.1.3 Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan. Mentafsir data tentang per-hubungan ruang dan masa dengan menganalisis graf pergerakan satu objek. 2. Mencirikan makanan yang telah rosak. Mengitlak pengawetan makanan KBAT Eksperimen Eksperimen Projek . penulisan atau lisan. PENGAWETAN MAKANAN Murid boleh: 8.4 Menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan menggunakan rumus: 7. meter per saat (m/s).1. SAINS FIZIKAL 7. sentimeter per saat (cm/s). Menyatakan unit bagi kelajuan. Membuat kesimpulan tentang hubungan kelajuan dengan jarak dan masa. Menyelesaikan masalah untuk menentukan kelajuan.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN 6.2. 5.0. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 6.1. 3.1. Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan serta mengaitkan dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma. TMK. jarak atau masa menggunakan rumus.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Menjelaskan maksud kelajuan melalui aktiviti yang dijalankan.1 Kerosakan Makanan 12 8. 7.1.1 Kelajuan 4/4/2016 – 8/4/2016 Murid boleh: 7.5 7. KELAJUAN 11 7.0. TMK.1. 7.2 Menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam (km/j).6 Mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa bagi pergerakan suatu objek.1 Menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan aktiviti seperti perlumbaan.1.1 Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian pada makanan sebenar atau pelbagai media. 2. 3. jarak dan masa demi ke-sejahteraan hidup. jarak dan masa. SAINS BAHAN 8.

1. Merumuskan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi me-menuhi keperluan bekalan makanan.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN 11/4/2016 – 15 /4/2016 HINGGA 13 18/4/2016 – 22 /4/2016 STANDARD PEMBELAJARAN 8. Menaakul kesesuaian kaedah pengawetan bagi satu jenis makanan dalam mengekalkan tekstur. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan teknologi pengawetan makanan dalam pembangunan ekonomi negara.  pendidihan.1. 8.4 Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta mengaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma seperti:  pengeringan.6 Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan. 8.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.  pendinginan.5 Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan pelbagai kaedah.1. rupa atau rasa.  pemasinan. TMK. 8. KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma.  pempasteuran. 8.  penjerukan. 8.1. penulisan atau lisan.1.  pelilinan.  pembungkusan vakum. 5.  penyejukbekuan. CATATAN Kreativiti dan Inovasi .3 Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. 6.2 Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. 4.  pengetinan dan pembotolan.  penyalaian.

3 Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN SAINS BAHAN 9. 9.2 Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.1.  kertas.4 Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah.1. 4. 1.  sisa makanan. Menjelaskan melalui contoh pengurusan bahan buangan secara terancang. 9. 2. Berkomunikasi secaa kreatif dan inovatif tentang peranan manusia dalam mengurus bahan buangan untuk kehidupan yang lestari. Eksperimen KBAT .  bahan kumuh dan tinja. 6.1. 9.1 Bahan buangan 14 25/4/2016 – 29/4/2016 9. 5. Menaakul penggunaan bahan buangan terbiodegradasi secara berhemah. penulisan atau lisan. 3.5 Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari. 9. Menjana idea kesan pembuangan bahan buangan secara tidak terancang.1. Menyatakan contoh bahan buangan. TMK.0.1 Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui pemerhatian persekitaran dan pelbagai media seperti:  kaca.1.  plastik. 9.  sisa toksik.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.  logam. BAHAN BUANGAN 9. Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.

I-THINK 1.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. 6. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Bulan berlaku apabila kedudukan Bumi.0 GERHANA 15 1/5/2016 CUTI HARI PEKERJA 3/5/2016 – 6/5/2016 Murid boleh: 10. Bumi dan Matahari semasa fenomena PA 21 gerhana bulan. Bumi dan Matahari. Bumi Keusahawandan Matahari semasa fenomena an gerhana matahari. 10. . TMK. 10. Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus. 3. 5.1. Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus. 2. Mentafsir gambar rajah peringkatperingkat gerhana mengikut urutan yang betul.1. Berkomunikasi tentang kesan fenomena gerhana kepada kehidupan di Bumi. 10. Menyatakan kedudukan Bulan.1. Bumi dan Matahari.1 Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan lakaran berdasarkan:  kedudukan Bulan. 4.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN BUMI DAN SAINS ANGKASA 10.2 Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan bantuan lakaran berdasarkan:  kedudukan Bulan.  sifat cahaya. Menyatakan kedudukan Bulan.  sifat cahaya. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Matahari berlaku disebabkan oleh kedudukan Bumi.

 baji  gear. Mereka bentuk projek menunjukkan pelbagai bentuk I-THINK Eksperimen TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 12. 12.1 Buruj 16 Murid boleh: 12. Pari dan Skorpio. Menjana idea kewujudan buruj lain dengan mencari maklumat daripada pelbagai media.  petunjuk musim.  takal.  tuas.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas iaitu:  satah condong. Memerihalkan jenis dan kegunaan mesin ringkas. 12. 5. 3. Menyatakan jenis mesin ringkas.  roda dan gandar.0 MESIN 12. Melakar bentuk buruj yang mudah dilihat.1. 1. TMK.3 Menerangkan kegunaan buruj iaitu:  petunjuk arah.1 Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu. Mengenal pasti buruj. Biduk. Menyatakan maksud buruj 2.1.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN BUMI DAN SAINS ANGKASA 11. Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin ringkas dengan menggunakan contoh.1. 4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. 9/5/2016 – 13/5/2016 1. I-THINK KPS: Komunikasi . 4.2 Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik. Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas.1 Mesin ringkas 17 16/5/2016 – 20/5/2016 Murid boleh: 12. 5. 6. Berkomunikasi untuk menunjukkan kepentingan penciptaan mesin yang lestari.1. penulisan atau lisan.0 BURUJ 11. 12. 2. 3.  skru. Menjelas dengan contoh kegunaan buruj.

TMK. penulisan atau lisan.3 Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari dari aspek:  penggunaan bahan.  keselamatan. Mereka bentuk satu model mesin kompleks dan memerihalkan konsep sains yang diaplikasikan serta kelestarian model ciptaan CATATAN .2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.3 Mereka bentuk model mesin Murid boleh: 12.  penyelenggaraan. TMK.3.  mesra alam.2 Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. 12.3.  kos. penulisan atau lisan.2.1 Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks.2 Mesin Kompleks 12.  jangka hayat.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2. Murid boleh: 12. 12.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 12. 12.1 Mereka bentuk model mesin kompleks dengan menggabungkan beberapa konsep sains yang telah dipelajari seperti:  Elektrik  Magnet  Kelajuan  sifat cahaya 12. 12. KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 6.2.2 Memerihalkan model yang dicipta.2.

SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 12.3. penulisan atau lisan.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. 18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 23 HINGGA 27 MAY 2016 28 Mei – 12 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN 19 13/6/2016 – 17/6/2016 HINGGA ULANGKAJI TAJUK-TAJUK TAHUN 1 HINGGA 5 KELAS INTENSIF 21 27/6/2016 – 1/7/2016 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 2 HINGGA 10 JULAI 2016 KSSR CATATAN .

SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 22 11/7/2016 – 15/7/2016 HINGGA 29 ULANGKAJI TAJUK-TAJUK TAHUN 1 HINGGA 6 PEPERIKSAAN PERCUBAAN KELAS INTENSIF LATIH TUBI PROGRAM KAMPUNG 29/8/2016 – 2/9/2016 UPSR 2016 5 HINGGA 8 SEPTEMBER 2016 10 Sept – 18 Sept 31 19/9/2016 – 23/9/2016 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 AKTIVITI LEPAS UPSR LAWATAN HARI GRADUASI TAHUN 6 KSSR CATATAN .

SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI HINGGA 40 21/11/2016 – 25/11/2016 26 Nov – 1 Jan 2017 AKTIVITI LEPAS UPSR LAWATAN HARI GRADUASI TAHUN 6 ORIENTASI SEKOLAH MENENGAH CUTI AKHIR TAHUN KSSR CATATAN .