You are on page 1of 25

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno-matemetički fakultet
Odsjek za geografiju

NACIONALNI ATLAS NJEMAČKE

Mentor:
Kandidat:
Maj 2015, Sarajevo

Sadržaj:

Nacionalni atlas Njemačke

Uvod...................................................................................................................... 3
Administrativna karta Njemačke.........................................................................4
Reljefna karta Njemačke..................................................................................... 5
Geološka karta Njemačke...................................................................................6
Hidrografska karta.............................................................................................. 7
Klimatske karte Njemačke.................................................................................. 8
Karta prosječne količine padavina......................................................................8
Karta klimatskih tipova Njemačke......................................................................9
Karta osunčanosti prostora Njemačke..............................................................10
Pedološka karta Njemačke................................................................................11
Karta biogeografskih regiona Njemačke...........................................................12
Industrijska karta Njemačke............................................................................. 13
Karta rudinih bogastava Njemačke...................................................................14
Saobraćana karta Njemačke............................................................................. 15
Karta nacionalnih parkova Njemačke................................................................16
Karta gustoće stanovništva Njemačke..............................................................17
Turistička karta Njemačke.................................................................................18
Historijske karte Njemačke...............................................................................19
Karta Berlinskog zida.............................................................................................. 21
ZAKLUČAK............................................................................................................ 22
IZVORI.................................................................................................................. 22

UVOD
Nacionalni atlas Njemačke je podijeljen na 3 dijela: uvod, skup tematskih karata
Njemačke i zaključak.
Njemačka je zemlja koja mnogo ulaže u geografska istraživanja i izdali su velik
2

brojčano – slovne oznake. izolinija. demogeografske. Tematska karta je karta koja je posebno dizajnirana da pokaže određenom temom povezanost s određenim geografskim područjima. biogeografske. i da se upoznamo sa odabranom državom. Cilj ovog atlasa je taj da se pobliže upoznamo sa tematskim kartama i njihovim značajem. već su predmet mjerenja i istraživanja. hidrološke. Na tematskim kartama može biti predstavljena samo jedna pojava. pojava koja je prisutna na teritoriji i nije predmet općegeografskih karata. društveno geografske i historijske karte Njemačke sa osvrtom na metode prikazivanja tematskih karata i na izražajna sredsva karata. kartograma. 3 . kartodijagrama. linija. odnosno fokusira se na određenu temu ili ideju. kantona u nekoj zemlji. U ovom atlasu su prikazane sve vrste metoda koje se koriste za prikazivanje tametskih karata: metoda kvalitativnog rejoniranja. klimatske. tačaka. koja je dio sadržaja općih geografskih karata. geomorfološke.Nacionalni atlas Njemačke broj tematskih karata od koje je u ovom radu izdvojeno samo nekoliko njih. pedološke. geološke. historijske i tim redoslijedom su prikazane tematske karte Njemačke u ovom nacionalom atlasu. turističke. ali čini dio geografske sredine ili pojava u geoprostoru koja se ne mogu osjetiti čulima. Administrativna karta Njemačke Administrativne karte prikazuju granice pokraina. U ovom radu su prikazane fizičko geografske. da se upoznamo sa metodama prikazivanja tematskih karata i izražajnim sredstvima. Izražajna sredstva koja su korištena za izradu ove karte su: boje i površina – za preglednije prikazivanje administrativnih jedinica. Tematske karte mogu biti: administrativne. U ovom slučaju administrativna karta Njemačke prikazuje kartu 16 saveznih republika Njemačke.

Ta administrativno – teritorijalna podjela obuhvata podjelu na BRD (Bundesrepublik Deutschland) i DDR (Deutsche Demokratische Republik) 4 .Nacionalni atlas Njemačke Administrativna karta Njemačke u periodu od 1949 do 1990 Ova karta prikazuje administativnu podjelu Njemačke koja je postojala u periodu od 1949 do 1990.

nagib terena i energiju reljefa. Ova karta je rađena prema standardnoj hipsometrijskoj skali boja prema kojoj se određuju nijanse boja za određenu grupu nadmorskih visina.Nacionalni atlas Njemačke Reljefna karta Njemačke Reljefna karta prikazuje geomorfološki sklop terena tj. prikazuje nadmorke visine Njemačke. Obavezna stavka na ovoj karti je standardizirana hipsometrijska skala boja za prikazivanje 5 .

brojčano – slovne 6 . boje. kao i ostalih važnih geoloških pojava nekog terena na topografskoj podlozi. njihova sastava i . starosti stijena. npr rasjedi. Geološka karta je grafički način prikaza geološke građe.Nacionalni atlas Njemačke nadmorkse visine. Izražajna sredstva su: granične linije. pedoloških i sličnih karata. Geološka karta Njemačke Geološka karta prikazuje geološki sastav tj geološku građu i formacije terena. Ova karta je urađena metodom kvalitativnog rejonirajna koja se koristi za prikazivanje geoloških. sinklinale i antiklinale. Glavno izražajno sredstvo ove karte su boje.

u ovom slučaju Njemačke.Nacionalni atlas Njemačke oznake. Karta je urađena metodom linija. Izražajna sredstva su linije – skalari sa kojima su prikazane rijeke a bitna je i debljina rijeke sa koje možemo utvrditi njenu važnost tj. Hidrografska karta Hidrografske karte prikazuju sistem rijeka i riječnih mreža i jezera neke zemlje ili teritorije. njeno rangiranje. Hidrografske karte i pokazuju i površine slivova i razdjelnice. 7 . Za geološke karte je posebno bitna legenda radi prikazivanja stijena iz različitog perioda nastanka.

smjera i brzine vjetra i drugih. Na osnovi višegodišnjih nizova podataka stvara se slika klimatskih prilika za područje reprezentativnosti pojedine meteorološke postaje ili se. dobiva uvid u regionalne klimatske prilike. oborine.Nacionalni atlas Njemačke Klimatske karte Njemačke Na meteorološkim stanicama svakodnevno se mjere i opažaju vrijednosti klimatskih elemenata: osunčavanja. korištenjem motrenja više postaja s nekog područja. tlaka zraka. Među 8 . vlažnosti zraka. temperature zraka. naoblake.

Karta prosječne količine padavina Ova karta nam pokazuje kolika je prosječna količina padavina za prostor Njemačke. Rađena je metodom kvalitativnog rejoniranja i izražajno sredstvo je boja. oblačnosti itd. U karti klimatiskih tipova također je bitna legenda standardizirane skale boja. osunčanosti. 9 . prosječne količine padavina. Karta klimatskih tipova Njemačke Data karta nam pokazuje koje su klimatski tipovi zastupljeni u Njemačkoj i gdje je njihova rasprostranjenost i koja su područja pod uticajem kontinentalnosti a koja su pod utjecajem mora.. To možemo zaključiti prema hipsometrijskoj skali boja. Glavno izražajno sredstvo je boja.Nacionalni atlas Njemačke klimatskim kartama podrazumjevamo karte: klimatskih tipova. prosječnih godišnjih temperatura.

Nacionalni atlas Njemačke Karta osunčanosti prostora Njemačke Ova karta prikazuje prosječnu osunčanost prostora Njemačke. Ova karta je urađena metodom kvalitativnog rejoniranja. 10 . U ovoj karti se uzeli podaci posljednih 30 godina – od 1981 do 2010 i na osnovu toga su izračunali prosječnu osunčanost područja.

Koristi se u poljoprivredi. Izražajna sredstva su: granične linije. Rađena je metodom kvalitativnog rejoniranja. U poljoprivredne svrhe može se upotrijebiti za određivanja plodnih tala za intenzivno uzgajanje agrokultura ili korištenja zemljišta za stočarstvo. boje. brojčano – slovne oznake.Nacionalni atlas Njemačke Pedološka karta Njemačke Pedološka karta Njemačke prikazuje raspored tipova tala. 11 . pedosupstrata. geologiji i građevini.

12 .Nacionalni atlas Njemačke Karta biogeografskih regiona Njemačke Karta biogeografskih regiona prikazuje kartu areala u Nejmačkoj koje pojedine biljke nastanjuju. Izražajna sredstva: boje i granične linije. Ova karta je urađena metodom areala – tj izdvajanje pojedinih dijelova koje nastanjuje određena biljna vrsta. U njemačkoj je izdvajaju dvije regije: atlantska i kontinentalna.

razmještaj industrijskih centara i regija. 13 . vrste industija koje su zastupljene u Njemačkoj. Ove karte su bitne zbog daljeng razvoja i da se vidi koje su industrijske regije u Njemačkoj. kod koje se koriste simboli da se prikaže vrsta i lokacija industrije. Metode kojom je rađena ova karta je metoda simboličnih znakova.Nacionalni atlas Njemačke Industrijska karta Njemačke Industrijska karta prikazuje raspored tj.

Ova karta je urađena metodom tačaka i znakovnih simbola. 14 . a tačke označuju kvantitativna svojstva ruda koja se nalaze u tlu. i rudne regije u kojema su smještene najznačajnije rude. Simboli kao izražajno sredstvo predstavljaju lokaciju i vrste ruda koje se nalaze u tlu.Nacionalni atlas Njemačke Karta rudinih bogastava Njemačke Karta prikazuje sva rudna bogastva koja se nalaze u tlu. njihovu rasprostranjenost i vrste ruda koje s nalaze u tlu.

Urađena je moetodom linija. Izražajno sredstvo su linije s kojim su označene saobraćajnice i brojčano slovne oznake i simboli sa kojima su označeni vrste saobraćajnica – aerodrom i željezne stanice.Nacionalni atlas Njemačke Saobraćana karta Njemačke Ova karta prikazuje saobraćajnice u okrugu Berlina. 15 .

Nacionalni atlas Njemačke Data karta prikazuje saobraćajnice na prostoru Njemačke. Karta je urađena metodom linija i linije su glavno izražajno sredstvo kojim su prikazane saobraćajnice i debljinom linije se prikazuje njihova klasifikacija. Izražajno sredstvo su i simboli kojima su prikazani i drugi vidovi saobraćajnica (aerodromi). 16 .

17 . raspored i imena nacionalnih parkova i lokacije zaštićenih područja životinja.Nacionalni atlas Njemačke Karta nacionalnih parkova Njemačke Karta nacionalnih parkova Njemačke prikazuje lokacije. Karta je rađena metodom arela – zbog izdvajanja područja i ređena je metom simbola.

Karta gustoće stanovništva Njemačke Karta gustoće prikazuje administrativne jedinice prema gustoći stanovništva. Ova karta gustoće stanovništva je urađena 18 .Nacionalni atlas Njemačke Slikovnim simbolima. kao izražajno sredstvo su predstavljene životinje koje su zaštićene i koje obitavaju na tim područjima.

Izražajno sredstvo ove karte je šrafura. Ova karta predstavlja kartu po administrativnim jedinicama Njemačke sa doplatkom za njegu. Urađena je metodom 19 .Nacionalni atlas Njemačke metodom kartograma kod koje je bitan intenzitet boje.

boje. granične linije. atrakcije i kulturna bogastva. Ova metoda je specifična po tome jer su na karti prikazani dijagrami koji prikazuju kvantitativna svojstva. Turistička karta Njemačke Ova karta prikazuje turističke destinacije. Ova karta je urađena metom slikovnih simbola. njihovu lokaciju – raspored. Izražajna sredstva su: simboli.Nacionalni atlas Njemačke kartodijagrama. 20 .

1607 godine.Nacionalni atlas Njemačke Historijske karte Njemačke Karta Njemačke „Germania“ prikazuje područje „Svetog Rimskog Carstva“ tj područje vladavine Kralja Rudolfa drugog. 21 .

Johann Baptist Homann 22 .Nacionalni atlas Njemačke „Germanicium“ – historijska karta Njemačke 1715 .

Nacionalni atlas Njemačke Karta Berlinskog zida 23 .

Nacionalni atlas Njemačke Ova karta prikazuje Berlinski zid koji je djelio glavni grad Njemačke – Berlin i cijelu Njemačku. Zid je Njemačku dijelio skoro 30 godina. od 1961 do 1989. ZAKLUČAK 24 .: Die Berliner Mauer) je bila barijera dugačka oko 160 km koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina i okolnog teritorija Njemačke Demokratske Republike. Berlinski zid (njem. Sagradila ga je istočnonjemačka vlast.

geološke. a obrađene su i društveno geografske karte tj. karte stanovništva.Geologie Das agronomisch-pedologische Institut der Landwirtschaftlichen Hochschule TEMATSKE KARTE Dr. klimatske karte – koji pripadaju u grupu fizičkih karata.wikipedia. 1976 Institut für Geo. izv.Nacionalni atlas Njemačke U ovom radu obrađena je država Njemačka i posebno na njene tematske karte i metode sa kojim su prikazane temtske karte. Westermann.und Umweltnaturwissenschaften . činjenice i stanja vezana za prilike i život na Zemlji koji mogu biti predmet ili sadržaj posebnih tema.org/wiki/Deutschland 25 .nationalatlas. geomorfološke.de/category/beitrag http://de. Aleksandar Toskić. a zatim i historijske karte na karaju je obrađen događaj koji je obilježio tu zemlju i ostavio velik utacaj na nju – tj Berlinski zid Na tematskim kartama prikazane su prirodne i društvene pojave. Obrađene su administrativne. hidrološke pedološke.prof. Geografski odsjek PMF-a http://aktuell. LITERATURA I IZVORI Dierke Weltatlas. sc.