You are on page 1of 8

KURSUSPENGENDALIANMAKANAN

FOODHANDLINGCOURSE

KURSUSINIDIIKTIRAFKANOLEH
KEMENTERIANKESIHATANMALAYSIADANMAJLIS
TEMPATAN

THISCOURSEHASBEENACCREDITEDBY
THEMINISTRYOFHEALTHANDLOCALCOUNCILS

Pengenalan

Kursus Pengendalian Makanan adalah kursus yang diwajibkan kepada


semua
premis makanan sebagai panduan asas pengendalian makanan yang
selamat
dipremismakanan.

TujuanKursus

Kursus ini adalah penting untuk memenuhi syarat mendapatkan lesen


perniagaandaripihakberkuasatempatan.

Pesertakursusakan

a) Memperolehisijilselepaskursusdijalankanuntukmemohonlesen
perniagaan


b) SekolahlatihankamidiiktirafolehKementerianKesihatanMalaysia

c) MemenuhikehendakundangundangdibawahAktaMakanan1983
(PeraturanKebersihanMakanan2009).Jikadisabitkankesalahan,
bolehdidendatidakmelebihiRM10,000ataudipenjarakanselama
tempohtidakmelebihi2tahun).

1983
2009
RM10,000

Kursusiniditujukepadasemuapremismakananseperti:

Kilangmakanan
Hotel/resort
Restoran/kedaimakan/kafetaria/
Medanselera
Pasaraya
Bakeri/kedairoti/kek//
Kantinsekolah/dapurasrama/
Pusatjagaan/tadika/
Katering
Kedairuncit
Gerai/penjaja/pasarmalam/

ObjektifKursus

a) Mempelajaricaramengendalikanmakanandenganselamat

b) Mempelajaricarapencegahanpencemaranmakanandankeracunan
makanan
c) Mempelajaricarapenyimpananmakananyangsesuai

d) Mempelajaricaramenjagakebersihandiri

e) Mengetahuiaktaperundanganmakananyangberkaitan

TopikKursus
1)Pengenalan
2)KebersihanMakanan
DiriPengendaliMakanan
Peralatan
Premis
LuarPremis
3)KeselamatanMakanan
BahanMentah
Penyimpanan
PengendalianBahanMentah
PenyediaanMakanan
Penghidangan
Pengangkutan
4)FaktorfaktorKritikalKeracunanMakanan

JADUALKURSUSUNTUKTAHUN2016

Bulan

Tarikh

11/1/2016

26/1/2016

Februari

3/2/2016

15/2/2016

29/2/2016

Mac

7/3/2016

21/3/2016

April

4/4/2016

18/4/2016

Mei

3/5/2016

16/5/2016

30/5/2016

Jun

13/6/2016

27/6/2016

Julai

11/7/2016

25/7/2016

Ogos

8/8/2016

22/8/2016

September

5/9/2016

19/9/2016

Oktober

4/10/2016

17/10/2016

November

7/11/2016

21/11/2016

Disember

5/12/2016

19/12/2016

Januari

SemasaKursus,silabawabersama:
i.KadPengenalan/Passport
ii.BayaransebanyakRM50setiappesertaRM50

Nota:Bermula1April2015,semuahargaakantertaklukkepadaGST6%,
yangakandinyatakandidalaminvoiscukaikami(RM53perpax).
(Note:Starting1stApril2015,allpricingwillbesubjectedtoa6%GST,
whichwillbereflectedinourtaxinvoicetoyou(RM53perpax)).

Tidakadamakanan/minumandibekalkansemasawakturehat
(Silabawasendiri)/
Silahubungikamiuntukpendaftaranawal(1minggusebelum
kursus)supayamendapatsijilpadaharikursus

Kamijugamengadakaninhousetrainingjikaandaada
minima20
orang
persertakursus.Silahubungipejabatkamiuntukketerangan
lanjut.
20

TempatKursus:
QuantumFoodAcademySdnBhd,Suite1606,16thFloor
WismaLimFooYong,JalanRajaChulan,50200KualaLumpur

Masa:
9.00pagi12.00tengahhari

Bahasa:
BahasaMalaysia/
BahasaInggeris

th
Suite 1606 16
Floor
WismaLimFooYong
JalanRajaChulan
50200KualaLumpur
TelNo:60321426884
FaxNo:60321436885

BorangMaklumBalas

Silafaksborangmaklumbalasinikepadakamisekiranyaandaberminatuntuk
menghadirikursusini

Kepada:
Nombortelefon:
Nomborfaks:
Alamatemail:

MsKristinChin
0321426884/0122037882
0321426885
kristin
.chin@quantumfood.com.m
y

NamaPeserta

NomborKadPengenalan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NamaPegawai

NamaSyarikat

AlamatSyarikat

NomborTelefon

TarikhKursusYangDikehendaki