You are on page 1of 10

UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA POMORSTVO – KOTOR

SEMINARSKI RAD
Tema: Logistički sistem morske luke

Student: Stefan Drobnjak 11/14

Mentor: Doc. Dr Mimo Drašković
Kotor, 2015. godine
SADRŽAJ

1. UVOD....................................................................................................................................2

.......................................................................4 3.............................................. LOGISTIČKI SISTEM MORSKE LUKE ...................................................................................... 1 .........8 LITERATURA. Logistika obuhvata vještine i iskustvo u procjeni svih elemenata potrebnih za donošenje optimalnih strateških i taktičkih odluka..............5 4.........Logistički sistem morske luke Stefan Drobnjak 11/14 2................................................................................ LOGISTIČKI SISTEM.................... UVOD Logistika je djelatnost koja se bavi snadbijevanjem prostora i vremena uz najmanje troškove..................1 Struktura logističkog sistema................................................... Rad je podijeljen u tri cjeline......... POJAM I DEFINISANJE LOGISTIKE..............................................6 5...... ZAKLJUČAK.........................3 3...................................9 1........................ U prvoj cjelini opisan je pojam i definicije logistike............................................

pa s toga su se i njena pojmovna objašnjenja i definisanja mjenjala.Logistički sistem morske luke Stefan Drobnjak 11/14 U drugoj cjelini rada osvrnuću se na pojašnjenje osnovnih elemenata i strukture logističkog sistema. vidjenja pojma logistike. U poslednjoj cjelini posvetiću se temi rada i objasniti logistčki sistem. ali ipak slična. POJAM I DEFINISANJE LOGISTIKE Nije nepoznato da se logistika prvi put koristila u vojnim svrhama i da se vremenom razvijala. 2. 2 . kao i njegovu strukturu u morskim lukama. što najbolje možemo vidjeti kroz ova tri različita.

vojni istoričar i osnivač vojne akademije u Petrogradu. gotovih proizvoda i time povezanih informacija od točke isporuke do točke primitka. poluproizvoda. (logistika i parcijala) Postoje dva različita shvatanja logistike u svijetu." (http://www. ostvarivanja i kontrole učinkovitih. vrstom i svojstvom dobara.ac. Antoine-Henri de Jomini (1779 – 1869). Megi navodi da je logistika umjetnost vodjenja toka materijala i robe od dobavljača do nosioca potrebe. upravlja.rs/Godina%202009%20%202010/FIM/Logistika%20%20prof.bloger. U širem smislu logistika uključuje povrat i raspolaganje otpadnim tvarima. i to po shvatanju Američkog logističkog društva i Vijeća Evrope. Obje definicije će biti navedene radi boljeg i šireg shvatanja samog pojma logistike. prvenstveno se mora navesti šta je to zapravo sistem. Drašković navodi da je sistem skup sastavljen iz promjenljivih elemenata koji se nalaze u interakciji.hr/) 3. LOGISTIČKI SISTEMI Kako bi objasnio pojam logistički sistema.index. primjereno zahtjevima kupaca. aktivno 3 .pdf) Jedan od najpoznatijih teoretičara logistike u svijetu prof. troškovno efektivnih tokova i skladištenja sirovina. Pfohl smatra da logistika obuhvata sve djelatnosti kojim se planira. Američko logističko društvo donosi sljedeću definiciju logistike: "Logistika je proces planiranja. On smatra da sistem podrazumijeva hijerarhijsku strukturu. rukovanje dobara. Zajedničkim djelovanjem tih djelatnosti pokreću se tokovi dobara koji po mogućnosti učinkovito povezuju tačku isporuke i tačku prijema. da se pravovremeno brine o njenim potrebama na terenu i da pripremi svaku njenu akciju u ratnom pokretu“. (http://www. je rekao da je logistika: „ sinonim za organizaciju snadbijevanja armija i pozadinsko obezbjedjenje fronta i mjere koje služe za održavanje i očuvanje udarne moći oružanih snaga“. organizaciju.logistika." Definicija logistike prema Vijeću Europe glasi: "Logistika predstavlja upravljanje tokovima robe i sirovina.Logistički sistem morske luke Stefan Drobnjak 11/14 Vizantijski car Leontos (886 – 911) je prvi uveo pojam logistike: „logistika treba da naoruža vojsku srazmerno potrebi za sredstvima zaštite i oružjem.crnarupa. kao i logističkim određivanjem dobara. završenih proizvoda i pridruženim informacijama od točke izvora do točke krajnje uporabe u skladu s potrebama kupca. ostvaruje i kontrolira prostorno-vremenska transformacija dobara i sve transformacije u vezi sa količinom. John P.singidunum. procesima izrade.%20dr%20Du%C5%A1an%20Regodi%C4%87/PRED %201.

unutrašnja i izlazna logistika (šema 1).org/wiki/Logisti%C4%8Dki_sustavi) Logistički sistem čine tri podsistema: ulazna. gdje su bitni procesi tokova dobara  Pakovanja i označavanja.. Poslovni sistem se zasniva na tokovima materijala. otvoren i u stalnoj harmoniji i interakciji sa drugim poslovnim podsistemima. prodaje (isporuke) i finansija. koja se odvija u procesima :  Transporta. ekonomske i pravne prirode sa ciljem optimizacije tokova materijala. informacija i vrednosti. Ulazna. str.Logistički sistem morske luke Stefan Drobnjak 11/14 funkcionisanje. str. str. koji čine nekoliko integralno povezaniih podsistema: nabavke. Prikaz logističkog sistema sa podsistemima (Ibid. gdje su bitni procesi tokova informacija 4 . U unutrašnjoj logistici se dešavaju unutrašnja kretanja i logističke operacije sa nabavljenim ulazima(sirovine. unutrašnja i izlazna logistika su integralni delovi sistema integrisane logistike. 61) Osnovna funkcija logističkog sistema je prostorno-vremenska transformacija dobara. 49) Kompanija je poslovni sistem. pregrupisanja i skladištenja. U ulaznu logistiku spadaju nabavka i logističke operacije sa ulazima (inputima) u sistem. informacije. (V. poluproizvodi. (D. 61) Logistički sistem Ulazna logistika: Unutrašnja logistika: (nabavka i logističke operacije sa ulazima u sistem) (unutrašnja kretanja i logističke operacije sa nabavljenim ulazimainputima)) Izlazna logistika: (kretanja i operacije sa izlazimaautputima) Šema 1. dinamičan. otvorenost i dinamiku.. Regodić 2014. roba informacija. U izlaznoj logistici se dešavaju kretanja i operacije sa izlazima (autputima). Regodić 2014. energije i ljudi na odredjenom geografskom području radi ostvarenja najvećih ekonomskih efekata. tehnološke. energije. (D. str. proizvodnje. interakciju (povratne veze).). Logistički sistem je integralni deo poslovnog sistema. 61) Logistički sistem je skup elemenata tehničke..wikipedia. (https://hr. organizacijske. gdje su bitni procesi pomaganja tokova dobara  Dostavljanja i obrada naloga. Drašković 2014.

od tačke preuzimanja kod proizvođača do tačke isporuke potrošačima. Pokretni (mobilni) elementi „teku” kroz sistem. Višestepeni logistički sistem je karakterističan po isprekidanom toku robe. princip TQM – totalnog menadžmenta kvalitetom. princip globalne optimizacije.). str 62) Zavisno od toga. Zato strategija razvoja logističkog sistema luke mora sadržati nekoliko bitnih faktora uticaja. ekonomskih.). razlikuje se i struktura logističkog sistema. pravovremene i integrisane sa ostalim oblicima transporta na ulazu i izlazu. Regodić 2014. Stabilni elementi su stalno prisutni u sistemu i obezbeđuju proizvodnju logističkih usluga. što su tačke preuzimanja robe od proizvođača i tačka isporuke potrošačima ili korisnicima. Roba se kreće direktno po mreži bez zadržavanja i dodatnih procesa skladištenja. tok robe se prekida u najmanje jednoj tački. jedan dio robe se kreće direktno bez zadržavanja do tačke isporuke. kvalitetne. pouzdane. princip koordinacije logističkih podsistema (tehničkih.Logistički sistem morske luke Stefan Drobnjak 11/14 Za razmatranje logističkih sistema potrebno je. Naime. princip informaciono-kompjuterske podrške. ekoloških i dr. 4. princip modeliranja (ekonomsko-matematičkog. kao što su: princip minimizacije ukupnih logističkih troškova. direktno povezane. grafičkog i dr. zauzimajući stabilne elemente i ponovo ih napuštajući. (D. uvažavati i određene metodološke principe. kako se roba kreće mrežom. kao što su: 5 .1 Struktura logističkog sistema U osnovi možemo razlikovati stabilne i pokretne (mobilne) logističke elemente. utičući tako na promene stanja (na primer zauzimanje i oslobađanje resursa). a drugi dio se privremeno zadržava u tački prekida. Najčešći razlozi prekidanja toka su potrebe pregrupisanja robe u manje ili veće količinske jedinice. LOGISTIČKI SISTEM MORSKE LUKE Logističke aktivnosti morskih luka moraju biti prostorno i vremenski usklađene da bi lučke usluge kao proizvod lučkog sistema bile efikasne. 76) 3. koja može biti :  Jednostepena  Višestepena  Kombinovana Jednostepeni logistički sistem karakterističan je po tome. ponovnog pakovanja i drugo. Kombinovani logistički sistem karakteriše mogućnost direktnog i indirektnog kretanja robe od tačke preuzimanja od proizvođača do tačke isporuke potrošačima. pored sistemskog pristupa. princip zaštite prirodnog okruženja i princip stabilnosti. sortiranja. (M. organizacionih. kadrovskih. Drašković 2009. Kod ovih sistema. pravnih. da bi se nakon određenog pregrupisanja nastavio kretati do tačaka isporuke. kompletne. fleksibilnosti i adaptibilnosti. princip integracije svih logističkih karika i tokova.

str. koja danas sve više poprima integrisani karakter.Logistički sistem morske luke Stefan Drobnjak 11/14 a) efikasan logistički sistem informacione podrške u luci. Pored navedenih strategija. koja prethodi definisanju korporacijske strategije ( marketinške i proizvodne). Drašković 2012. na bazi kojih se formuliše logistička misija. kao što se vidi na slici br. koja slijedi logiku organizacije i korporacijske strategije firme. koja je s ostalim karikama povezana širim makrosistemskim 6 . d) zadovoljenje svih korisnika lučkih usluga. e) stalno osavremenjavanje lučke infrastrukture i redovno servisiranje postojećih transportnih sredstava. 67) Slika 1. podsistemi i moduli. željezničkim i brodskim kapacitetimma). c) precizno vođenje evidencije o svim troškovima koji nastaju u lučkom logističkom lancu i permanentno nastojanje da se smanjuju u razumnim granicama. Logistički sistem morskih luka (M. logistička koncepcija obuhvata i logističku tehnologiju. 1 u nastavku. Drašković 2012. b) fleksibilan i integralan lučki transportni sistem koji omogućuje brzo kretanje tereta u svim pravcima i zamjenjivost transportnih sredstava. str 68) U ukupnom transportnom lancu lučki logistički sistem čini samo jednu kariku. (prema: M. logistička strategija. jer to utiče na sniženje cijene lučkih usluga i ostvarenje veće dobiti. zahvaljujući prvenstveno potrebi da bude stabilna informaciona podrška. logističke tehnologije. Vidi se da se savremene koncepcije logističkog sistema firme zasnivaju na hijerarhijskoj strukturi. Drašković 2007. logistički sistemi. str 128) Logistički sistem firme po pravilu ima hijerarhijsku strukturu. (prema: M. na čijem se vrhu nalaze misija i korporaciona strategija. f) usklađivanje infrastrukture lučkih terminala sa okruženjem (drumskim. usklađivanje ostalih lučkih logističkih karika i otklanjanje uskih grla i g) prilagođavanje svim promjenama posebno tehnološkim) u internom i eksternom okruženju. logistički biznis procesi i na kraju logističke operacije i funkcije. Može se primjetiti da logistička misija mora biti u saglasnosti sa osnovnom misijom firme. iz koje se izvodi logistička strategija.

Logistički lučki sistem Strategija razvoja logističkog sistema luke mora sadržati nekoliko bitnih faktora kao što su:  efikasan logistički sistem informacione podrške u luci. dodatna logistička vrijednost lučko – transportne usluge značajno učestvuje u strukturi njene ukupne cijene. a samim tim omogućuju povećanje vrijednosti (cijene) tereta. željezničkim i brodskim kapacitetima). potrebno je razraditi naprednu logistčku strategiju sistema morske luke. ZAKLJUČAK 7 . (M. uz skraćivanje prostornih rastojanja i vremenskih rokova. (M. Savremeni lučki biznis zahtijeva ekonomično kretanje tereta. str. Da bi se navedene lučko – transportne usluge obavile ekonomično.Logistički sistem morske luke Stefan Drobnjak 11/14 transportnim lancem. str 57) 5. Jer. 55) Osobine logistčkog lučkog sistema (složenost. str.  precizno vodjenje evidencije o svim troškovima koji nastaju u lučkom logističkom lancu i permanentno nastojanje da se smanjuju u razumnim granicama. (M.  stalno osavremenjivanje lučke infrastrukture i redovno servisiranje postojećih transportnih sredstava. Drašković 2007. Drašković 2007. jer to utiče na sniženje cijene lučkih usluga i ostvarivanja veće dobiti. kao infrastrukturnih i drugih osobina.  fleksibilni i integralni lučki transportni sistem koji omogućuje brzo kretanje tereta u svim pravcima i zamjenjivost transportnih sredstava. Drašković 2007. koje podrazumijeva minimiziranje troškova. otvorenost i integrisanost) potenciraju značaj formulisanja napredne logističke strategije (koju prezentuje slika u nastavku).  zadovoljenje svih korisnika lučkih usluga. uskladjivanje ostalih lučkih logističkih karika i otklanjanje uskih grla i  prilagodjavanje svim promjenama (posebno tehnološkim) u internom i eksternom okruženju. brodova i kopnenih transportnih sredstava. 134) Slika 2. transportnih i drugih sredstava. koja se zasniva na usavršavanju osobina lučkog sistema u pogledu kretanja tereta.  uskladjivanje infrastrukture lučkih terminala sa okruženjem (drumskim.

koje funkcionalno i djelotvorno povezuju sve djelimične procese. LITERATURA 8 . prostorno-vremenska transformacija dobara i potrebnih informacija u procesu reprodukcije. U literaturi se susreću mnoge definicije logistike i ako ne postoje neke razlike u njihovom definisanju. Pod logističkim sistemom podrazumijeva se. u najširem smislu.Logistički sistem morske luke Stefan Drobnjak 11/14 Logistika se razvijala kroz historiju u različitim vremenskim epohama i na različitim prostorima je dobijala različita značenja. Kada se spominje logistički sistem morskih luka misli se na skup svih oblika pružanja logističkih lučkih usluga koje su potrebne za zadovoljenje tražnje korisnika usluga – od početnog momenta narudžbe lučke usluge. preko informacija o logističkim tokovima do isporuke konačnom potrošaču. Na osnovu navedenih definicija u ovom radu moglo bi se reči da je logistika nauka i skup interdisciplinarnih i multidisciplinarnih znanja koja izučavaju i primjenjuju zakonitosti mnogobrojnih i složenih aktivnosti.

Ekonomija za menadžere – ekonomski način mišljenja. (2014). Mimo (2007).hr/ http://www.singidunum.com/academia.%20dr%20Du%C5%A1an%20Regodi%C4%87/PRED%201. Osnovi menadžmenta u pomorstvu. Kotor: Fakultet za pomorstvo Regodić. Ekonomija morskih luka. Kotor: Fakultet za pomorstvo _______________________________(2007). M. Kotor: Fakultet za pomorstvo Drašković. V. Montenegrin Journal of Economics N09 ____________(2007). (2014). Montenegrin Journal of Economics N05 ____________(2012).amazonaws. D.wikipedia.edu. Beograd: Univerzitet Singidunum Internet izvori: http://www.org/wiki/Logisti%C4%8Dki_sustavi 9 . Značaj globalnih logističkih mreža za pomorski transport. Veselin i Drašković.Logistički sistem morske luke Stefan Drobnjak 11/14 Drašković.index.rs/Godina%202009%20-202010/FIM/Logistika%20%20prof. Osnovi strategijskog menadžmenta. (2009).bloger.documents/35090178/Log_pred_I-dio_-20132014.docx? AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1447007911&Signature=VJu42u1 6tKEKTuqlrxiU%2F7OFtZ0%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename %3DLogistika_I_parcijala.logistika.ac. Logistika – lanci snabdevanja.docx https://hr.pdf http://s3. Kotor: Fakultet za pomorstvo Drašković.crnarupa. Mogućnosti primjene integrisane marketing logistike kod lučkotransportnih usluga.