You are on page 1of 47

RIZIKOS VALDYMAS

Doc. dr. Viktorija Stasytyt


viktorija.stasytyte@vgtu.lt
Tel. (8-5)274-48-62
Finans ininerijos katedra, 605 kab.

Rizikos valdymo kurso temos


1.
2.
3.
4.

Rizikos samprata ir klasifikacija


Rizikos valdymas
Rizikos valdymo standartai ir metodologijos.
mons veiklos rizikos valdymo procesas. Rizikos
identifikavimas. Rizikos analiz ir vertinimas. Atsakas
rizik.
5. Finansins rizikos ir j valdymas. Kredito rizika. Likvidumo
rizika. Rinkos rizika. Operacin rizika.
6. Ivestiniai vertybiniai popieriai kaip finansins rizikos
valdymo priemons

Rizika yra pernelyg danai vartojamas odis; i


tikrj, jis vartojamas tokia daugybe reikmi,
jog faktikai tampa bereikmis...

French, S.; Liang, Y. (1993)

Kas yra rizika?

odio rizika itakos


Rizikos esms suvokimui monijos minties raidoje buvo
skiriamas pastovus dmesys.
Europ rizikos terminas atkeliavo su arab pirkliais,
pagrindu paimdamas arabikj

(rizq)

kuris turjo daugel reikmi:


-

atsargos, dalis, skirta Dievo kiekvienam mogui;


pragyvenimo altinis;
Dievo palaiminimas;
nuosavyb, turtas;
pajamos, atlyginimas;
skm, likimas, ansas.

Kin hieroglifas, ireikiantis rizik, yra sudarytas


i dviej sudedamj dali viena reikia pavoj,
o kita galimyb (tikimyb).

Kin kalboje pavojaus mastai paprastai siejami su


rizikos recipiento gebjimu valdyti rizik.

odio rizika kilm


Prancz risque (1578) pavojus ar nepatogumas,
numatomas ar nenumatomas.
Ital risco (XIV a. pirma pus), risico (1367) alos ar
nemaloni pasekmi tikimyb.
Ispan riesgo (1300) konfliktas, nesantaika.
Portugal risco (XV a.).
Dan risico (1525), resicq (1563), risicque (1602)
galimyb sugadinti prekes.
Vokiei Risiko (1507).

Angl kalboje rizikos terminas vartojamas nusakyti


pavojaus, praradimo, sueidimo ar kit neigiam
pasekmi galimyb:
Risk a chance or possibility of danger, loss, injury, or
other adverse consequences (The Oxford Modern
English Dictionary).
Pavojinga kelion, darbas ar veikla.
mogus ar daiktas, kuris tiktina kad sukels geras
arba blogas pasekmes tam tikrame kontekste; mogus
ar daiktas, laikomas pavojumi ar pavojaus altiniu.

Rizikos apibrimai
1. Ryimasis veikti inant, kad yra tam tikra
tikimyb nepasiekti tikslo
2. Galimyb nukentti arba kak prarasti
3. Situacija, kelianti galim pavoj
4. vykio tikimybs ir jo pasekmi kombinacija.
Pasekms gali bti kaip teigiamos, taip ir
neigiamos.

Rizikos samprata investicijose ir


finansuose
Pavojus, kad rezultatas nukryps nuo tiktinojo;
Tikimyb, kad investicija ar kitas rizikingas
sprendimas bus nuostolingas arba neduos
laukiamos gros;
Investicins, spekuliacins ar prekybins veiklos
nepastovumas;
Imatuojama galimyb prarasti dal verts arba jos
negauti;
Neinomyb (netikrumas), dl kurios galima patirti
nuostol arba nepalankius pelningumo svyravimus.

Projekto rizika
Projekto rizika tai neapibrtumas, susijs su
galimybe projekt gyvendinant pasireikti
nenumatytoms situacijoms ir su tuo susijusioms
pasekmms atsirasti.

Kuo skiriasi rizika ir neapibrtumas?

F.Knight (1921)
Rizika, neapibrtumas ir pelnas
Risk, uncertainty and profit

Neapibrtu
mas

Rizika
Sunkiau apibrti
stochastinius dydius ir
nusakyti galim
rezultat tikimybes

Trys sprendim primimo rys


(pagal R.D.Luce, H.Raiffa, 1957):

Determinuotumas, kai kiekvienas veiksmas nuolat


veda prie konkretaus rezultato.

Rizika, kai kiekvienas veiksmas veda prie vieno i aibs


galim konkrei rezultat, ir kai inoma kiekvieno
galimo rezultato tikimyb.

Neapibrtumas, kai veiksmai gali lemti kelet


pasekmi, bet t pasekmi tikimybs nra inomos.

Pasitikjimas
Kinta atvirkiai proporcingai suvokiamai rizikai;
Vaidina svarb vaidmen priimant sprendimus.
Pasitikjimas pozityvi emocin bsena, paremta
utikrintais lkesiais ir pasiryimu bti
paeidiamam (R.A.Olsen 2008).
Pasitikjimas psichologin bsena, apimanti
ketinim bti paeidiamam dl pozityvi
lkesi, susijusi su kit moni ketinimais ir
elgsena (D.Rousseau et al. 1998).

Rizikos veiksniai ir j klasifikavimas


Rizikos
Rizikosveiksniai
veiksniai

Pagal
Pagal
pasireikimo
pasireikimo
viet
viet

Pagal
Pagal
priklausomyb
priklausomyb
nuo kio
nuo kio
subjekto
subjekto

Vidiniai

Objektyvs

Ioriniai

Subjektyvs

Pagal
Pagal
susidarymo
susidarymo
altinius
altinius

Pagal
Pagal
bdingum
bdingum
kio subjektui
kio subjektui

Fiziniai

Specifiniai

Ekonominiai

Rinkos

Politiniai

Socialiniai

Vidiniai ir ioriniai veiksniai


Vidiniai veiksniai reikiasi mons viduje ir yra tos mons
kontroliuojami, t.y. subjektyvs (konkurencin strategija,
darbuotoj kvalifikacija ir isilavinimas, veiklos organizavimo
principai, gamybinis potencialas, finansins informacijos
kontrol ir pan.
Ioriniai veiksniai reikiasi u mons rib ir daniausiai jie
nekontroliuojami, t.y. objektyvs (pavyzdiui, valstybs
politika, ekonomin alies situacija, mokesiai, paklausos ir
pasilos pokyiai ir t.t.)

Rizikos veiksni
pavyzdiai (AIRMIC)

Specifiniai ir rinkos veiksniai


Specifiniai veiksniai
vadybos kokyb;
darbo santyki padtis;
reklamos lygis;
konkurencingumas;
gamtiniai ir klimatiniai
veiksniai.

Rinkos veiksniai
mons pajam jautrumas
bendram ekonomikos lygiui
ir kitiems
makroekonominiams
veiksniams;
Pastovij ir kintamj
ilaid santykis, t.y. ilaid
jautrumo laipsnis.

Rizikos klasifikavimas
Finansins ir nefinansins
rizikos

Grynosios ir spekuliatyvins
rizikos

Fundamentalios ir individualios
rizikos

Finansins ir nefinansins rizikos


Finansines rizikas galima pamatuoti pinigais:

Palkan normos pasikeitimai;


Negrintas kreditas;
aliav ir mediag kain augimas;
sipareigojim pirkjams nevykdymas.

Nefinansini rizik pinigais imatuoti negalima:


Kelions marruto pasirinkimas;
Karjeros planavimas;
Automobilio pirkimas.

Grynosios ir spekuliatyvins rizikos


Grynoji rizika galimas nuostolis, arba nulinis
rezultatas:

Gamtos reikiniai ir stichins nelaims;


Susijusios su mogikaisiais itekliais;
Kritins situacijos gamyboje;
Avarijos, gedimai.

Spekuliatyvin rizika galimas nuostolis, nulinis


rezultatas arba pelnas:
Investavimas akcij rinkoje;
Verslo pltra;
Produkto kainos nustatymas.

Fundamentalios ir individualios
rizikos
Fundamentali nesuasmeninta pagal kilm,
plaiai pasklidusi pagal pasekms. Jos efekt
jauia didels grups moni (gamtos reikiniai,
socialiniai pasikeitimai, politinis nestabilumas,
karas)
Individuali asmenika tiek pagal kilm, tiek
pagal pasekmes (gaisras, vagyst, auto vykis).

Fundamentali, arba globalin rizika


Globalin rizika tai vykis, sukeliantis stipr neigiam
poveik kelioms alims arba pramons akoms laiko
periodu galiniu trukti iki 10 met. Svarbus globalins
rizikos apibdinimas jos sisteminis pobdis: rizik veikia
vis sistem, o ne atskiras jos dalis.
Globalini rizik sritys:
Ekonomin rizika;
Aplinkos rizika;
Geopolitin rizika;
Socialin rizika;
Technologin rizika.

Globalini rizik kategorijos


(pagal WEF Global Risks 2014 report)

1. Ekonomins rizikos fiskalins ir likvidumo krizs, finans mechanizmo


ar institucij sutrikimai, naftos kain uoliai, ilgalaikis nedarbas,
infrastruktros ekonominei veiklai nebuvimas.
2. Aplinkos rizikos gamtos stichijos (ems drebjimai, geomagnetins
audros), ekosistem lugimas, geriamojo vandens trkumas, branduolins
avarijos, neprisitaikymas prie klimato pokyi.

3. Geopolitins rizikos apima politikos, diplomatijos, konflikt, nusikaltim


ir valdymo sritis. Terorizmas, ginai dl itekli, karas, korupcija valdyme,
organizuotas nusikalstamumas, nelegali prekyba.

Globalini rizik kategorijos


(pagal WEF Global Risks 2014 report)
4. Socialins rizikos rizikos, susijusios su socialiniu stabilumu: enkli
pajam nelygyb, maisto krizs, visuomens sveikata, epidemijos,
antibiotikams atsparios bakterijos, ltini susirgim didjimas.

5. Technologins rizikos rizikos, susijusios su informacijos svarba,


technologij poveikiu monms , verslui ir vieajam sektoriui. Pvz. kiber
atakos, gedimai, duomen praradimai.

2014-j met svarbiausi globalini rizik


deimtukas

Fiskalins krizs svarbiausiose alyse


Struktrikai auktas nedarbas
Vandens kriz (trkumas)
Pajam nelygyb
Neprisitaikymas prie klimato pokyi
Didesnis gamtos stichij paplitimas (potvyniai, uraganai, gaisrai)
Netinkamas valdymas
Maisto krizs
Pagrindini finansini mechanizm/institucij lugimas
Gilus politinis ir socialinis nestabilumas

I 31 rizik srao respondent buvo praoma irinkti 5 j nuomone


svarbiausias rizikas.

Globalini rizik emlapis


World Economic Forum. Global Risks 2014. Ninth edition

Grynosios rizikos gali bti susijusios su...

darbuotojais

tiekjais, klientais, partneriais

pastatais

IT

turtu

procesais

Bdai kaip ivengti potencialiai pavojing


vyki
Darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavim
laikymasis;
Priegaisrin sistema;
Apsauga;
Darbo funkcij atskyrimas;
Kandidat tikrinimas prie priimant darb.

Funkcij atskyrimas
Funkcij atskyrimas tai vienos uduoties
delegavimas daugiau nei vienam darbuotojui.
Versle funkcij atskyrimas atliekant uduot
maina klaid ir apgauls tikimyb.

Pavyzdys: darbuotojas, atsakingas u pirkimo


vykdym, neturi bti atsakingas u jo apmokjimo
proces.

Darbuotoj tikrinimas prie darbinim


Darbuotojo
tikrinimas

vertinimo
procesas, paprastai reikiantis pagrindins
informacijos surinkim apie asmen prie j
darbinant, paauktinant, apdovanojant ir t.t.
darbindamas darbuotoj,
nusprsti isiaikinti:

darbdavys

Ar darbuotojas kalba ties?


Ar jis tikrai dirbo tam tikroje monje?
Ar tikrai moksi konkreiam universitete?
Kokia jo finansin padtis?
Ar jis buvo teistas?

gali

Nepatikrinus darbuotojo prie darbinant,


gali ikilti tokios rizikos verslui:
Darbuotoj apgavysts, sukiavimai;
mons ar klient duomen vagyst;
Didel darbuotoj kaita;
Papildomos snaudos, susijusios su netinkamu darbinimo
sprendimu;
Teismo procesai;
ala reputacijai.

Spekuliatyvin rizika
Spekuliatyvin rizika - tai neapibrta bet kokio (teigiamo
ar neigiamo) rezultato atsitikus tam tikriems vykiams
atsiradimo galimyb. Visos spekuliatyvins rizikos
atsitinka dl smoningo pasirinkimo, o ne kaip
nekontroliuojam aplinkybi padariniai.
Spekuliatyvin rizika prieinga grynajai rizikai.
Beveik visos investicijos susijusios su spekuliatyvine
rizika, kadangi investuotojas negali bti tikras, ar j lyds
skm, ar jis patirs nuostol.

Spekuliatyvins rizikos sritys

Kainodara

Investavimas

Naujas
produktas

Susijungimai ir
sigijimai

Verslo pltra

Verslo
perklimas

Pavyzdys
Akcija A

Garantuotas pelnas 10%

Akcija B

50% tikimyb gauti 0% pelno


50% tikimyb gauti 20% pelno

Akcija C

50% tikimyb patirti 10% nuostol


50% tikimyb gauti 30% peln

Rizik skirstymas pagal poveikio trukm


Poveikis

Ilgalaikis

Vidutins trukms

Trumpalaikis

Organizacijos
sprendim lygis

Pavyzdys

Strateginis

Naujo produkto
vedimas rink

Taktinis

Projekto
vykdymas

Operacinis

Nelaimingi
atsitikimai,
gaisrai, vagysts

Rizikos tikimyb ir poveikis


Rizikos tiktinumas (angl. likelihood) galimyb
kad tam tikras vykis vyks.
Rizikos poveikis (angl. impact) vykusio
rizikingo vykio pasekmi dydis ir pobdis.

Rizikos emlapis
Mastas
(poveikis)
Maas tiktinumas
Didelis poveikis

Didelis tiktinumas
Didelis poveikis

Maas tiktinumas
Maas poveikis

Didelis tiktinumas
Maas poveikis

Tiktinumas

Rizikos emlapis

Rizikos emlapis (pavyzdys)


Poveikis

Gaisras
rangos gedimas

4
3
2

Darbuotojo liga

1
0

Tiktinumas

Galimi poiriai rizik


Rizikos vengimas
Noras prisiimti rizik
Neutralus

Poirio rizik nustatymas


mons (organizacijos) poiris rizik priklauso nuo:
Veiklos srities;
Rinkos pobdio;
Rinkos brandos;
Verslo ciklo stadijos;
mons vadov individualaus poirio.

Poirio rizik priklausomyb nuo produkto ir


verslo pltros stadijos
Tiktinas
pelnas

Branda

Augimas

Rizikos
vengia
ntis

Rizik
prisiima
ntis

Nuosmukis

Pradia

Rizikos mastai

Priimtino rizikos masto formavimas

Pradin ir likutin rizika


Pradin rizika - organizacijos rizika nesant (ar prie) joki
veiksm, kuri vadovyb gali imtis, nordama pakeisti
rizikos tiktinum arba poveik.
Likutin rizika - rizika, liekanti po vadovybs veiksm,
keiiani rizikos tiktinum arba poveik.

Pradin
rizika

Atsakas
rizik

Likutin
rizika

Visikai ivengti rizikos negalima, nes, siekiant


ivengti vienos rizikingos situacijos, galima
patekti kit ir pan.
Netgi absoliutus neveikimas yra siejamas su
praleist galimybi rizika.