You are on page 1of 38

RIZIKOS VALDYMAS

3 paskaita
Rizikos identifikavimas

Paskaitos planas
1. Rizikos identifikavimo etapo vieta rizikos valdymo
metodologijose
2. Rizikos identifikavimo tikslas
3. Rizikos identifikavimo esm ir procesas
4. Rizikos identifikavimo metodai

COSO ERM

ISO
Konteksto nustatymas

Rizikos vertinimas
Rizikos identifikavimas
Rizikos analiz
Rizikos vertinimas
Rizikos mainimas

Rizikos identifikavimas
Organizacija turt nustatyti:
Rizikos altinius;
Poveikio sritis;
vykius (taip pat ir aplinkybi pokyius);
vyki prieastis;
vyki pasekmes.

Rizikos identifikavimo etapo tikslas:


Isamus rizik
sraas
1 ....
2 ..
3 ..
4 ..
5 ...

vykiai,
galintys:
sukurti,
sustiprinti,
sutrukdyti,
sumainti,
pagreitinti,
atidti

Tiksl
pasiekim

vyki identifikavimas
Rizikos
(neigiamas poveikis)
Strategijos gyvendinimas
ir tiksl pasiekimas

vykiai
Galimybs
(teigiamas poveikis)

vykis yra esamos bsenos pasikeitimas arba


nutikimas, kylantis i vidini ar iorini altini ir
veikiantis mons strategijos gyvendinim ar tiksl
pasiekim. vykiai gali turti teigiam arba neigiam
poveik, arba abu.

vyki identifikavimas
Identifikuojant vykius, vadovai supranta, kad egzistuoja
neapibrtumas, taiau neino ar vykis vyks ir koks bus
jo poveikis.
Vadovai nagrinja eil vyki, kuriuos gali sukelti vidiniai
arba ioriniai altiniai.
Identifikuojami ir teigiam ir neigiam poveik turintys
vykiai.
vardijant
poveikis.

vykius,

nesvarstomas

tiktinumas

ir

Rizik identifikavimas
Patartina vertinti galimas prieastis ir scenarijus,
parodanius, kokios pasekms gali nutikti.

Prieast
ys

vykiai
(rizikos)

Pasekms

Rizikos, j prieastys ir pasekms


Nr. Prieast
ys

Rizika (vykis)

Pasekms

1.

Nepakankam
a darbuotoj
kvalifikacija,
nepravesti
mokymai

Kompanija investavo
naujas technologijas,
taiau paaikjo, jog
darbuotojai nemoka
jomis naudotis

Papildomos
ilaidos
mokymams, laiko
eikvojimas

2.

Atsirado
nauj
konkurent,
pasikeit
klient
proiai

Sumajo mons
pardavimai

Sumajo
pajamos, pelnas,

3.

Neatlikta
profilaktin
patikra

Transporto priemons
gedimas

Prastovos, ilaidos
remontui, kitos TP
paieka

4.

Netobula

Kompiuterio vagyst

Finansiniai

Rizikos identifikavimas
Siekiant ivengti svarbi vyki praleidimo, rizikos
identifikavim patartina atlikti atskirai nuo jos tiktinumo ir
poveikio vertinimo, kuris turt vykti rizikos vertinimo
etape.
Taiau praktikoje danai sunku nubrti rib tarp rizikos
identifikavimo ir vertinimo.
Nereikia ignoruoti vyki, turini ma tikimyb
(tiktinum), jeigu j poveikis svarbaus tikslo pasiekimui
yra didelis.

Svarbs rizikos identifikavimo


aspektai
Rizikos identifikavimui naudojamos priemons ir
metodai;
Svarbi ir naujausia informacija;
mons, turintys reikiamas inias.

vyki identifikavimo
metodai

PRAEITIS

ATEITIS

Negrint skol istorija Demografin padtis


Preki kain pokyiai

Naujos rinkos slygos

Prarasto laiko atvejai

Konkurent veiksmai

vyki identifikavimo
metodai

I apaios
vir

I viraus
apai

Rizikos identifikavimo metodai

vyki sra sudarymas


(angl. Event inventories)
Tai detals potenciali vyki, bding panaioms
monms, veikianioms vienoje srityje, sraai, arba
tam tikro proceso ar veiklos rizik sraai. Tokie
sraai gali bti sudaromi mons personalo, arba
importuojami i iors. Universals importuojami
sraai priderinami prie mons veiklos specifikos ir
aplinkybi.

Vidin analiz
(angl. Internal analysis)
Vidin analiz gali bti atliekama kaip verslo
planavimo
ciklo
dalis,
paprastai
padalini
susirinkimuose.
Susirinkim met analizuojama informacij, gauta i
klient, tiekj ir kit padalini, taip pat i iors
(ekspertai, auditoriai).
Gali bti taikoma istorin analiz ir iorinis rinkos
tyrimas.

Seminarai
(angl. Facilitated workshops)
Seminarai surenka vairi lygi darbuotojus su j
iniomis ir patirtimi, kad jie galt identifikuoti galimus
vykius, susijusius su mons strateginiais ar
operatyviniais
tikslais.
Seminarui
vadovauti
parenkamas patyrs moderatorius, dalyvi skaiius
iki 15 asmen. Diskusijos metu analizuojami vidiniai ir
ioriniai veiksniai ir j galimas poveikis kiekvienam
organizacijos tikslui.

Anketin apklausa
(angl. Questionnaire)
Anketa siekiama isiaikinti respondent nuomon apie
vidinius ir iorinius veiksnius kurie gali sukelti tam tikrus
vykius.
Klausimai gali bti atviri arba udari, priklausomai nuo tyrimo
tikslo.
Anketos gali bti skirtos atskiriems asmenims, arba kaip
platesnio tyrimo dalis.
Apklausa gali bti vykdoma mons viduje arba traukiant
klientus, tiekjus arba kitas iorines puses.

Interviu
(angl. Interview)
Interviu tikslas isiaikinti apklausiamojo poir ir
inias apie realius praeities vykius ir galimus vykius
ateityje.

Apibrti srit;
Sudaryti respondent sra;
Parengti klausimus;
Atlikti interviu;
Apibendrinti atsakymus;
Upildyti rizik sra.

Proto turmas
(angl. Brainstorming)
Proto turmas (smegen turmas, mini lietus) tai krybinis metodas, taikomas rizik identifikavime ir
panaus seminar metod. Prot turmas taikomas
grupje moni (pvz. mons darbuotoj) siekiant
praplsti vieni kit idjas ir sugeneruoti naujas idjas.

Delfi metodas
(angl. Delphi technique)
iuo metodu informacija apie rizikingus vykius
gaunama
i
ekspert.
Ekspertai
dalyvauja
anonimikai, tokiu bdu ivengiama alikum ir takos
kitiems ekspertams.
Delfi procedra vykdoma keliais etapais. Kiekvienas
ekspertas pateikia vertinamo objekto skaitin vert,
paskui visiems ekspertams praneamas vertinim
vidurkis ir sklaidos rodiklis. Kratutini veri autori
praoma pagrsti savo nuomones.

SSGG analiz

Stiprybs
Kokie mons privalumai?
K ji daro gerai?
Pavyzdiai:
Aukta kompetencija;
Geri finansiniai itekliai;
Rinkos lyderis;
Gebjimas konkuruoti;
Geras technologij lygis.

Silpnybs
Gal galt bti pagerinta?
Kas buvo padaryta blogai?
Ko buvo galima ivengti?
Pavyzdiai:
Blogas valdymas;
Pasenusi ranga;
emi strategins veiklos rodikliai;
Siauras produkt/paslaug asortimentas;
Silpnas vaizdis rinkoje.

Silpnybs
Organizacijos silpnybs gali bti susijusios su iomis
sritimis:
Kokyb;
Procesai;
Marketingas;
Pardavimai
Finansavimas;
Kompetencija
Tyrimai ir technologijos.

Galimybs
Kokios yra tendencijos, pasiekimai, vietiniai vykiai?

Pavyzdiai :
Papildomos vartotoj grups;
Galimybs eiti nauj rink;
Produkt diversifikacija;
Sumaj prekybos apribojimai usienio
rinkose;
Greitas rinkos augimas.

Grsms
Kokios yra klitys mons veiklai?
K veikia konkurentai?
Pavyzdiai:
Pigios gamybos konkurent atsiradimas;
Pakaitalai;
Ltas rinkos augimas;
Vartotoj proi pasikeitimai;
Nepalanks demografiniai pokyiai.

Galimybi ir grsmi altiniai


Technologijos;
Rinkos galimybs;
Vyriausybs politika;
Socialiniai klausimai;
Kt.

SSGG strateginis emlapis


Stiprybs

Silpnybs

Galimybs

Kaip panaudoti
stiprybes siekiant
gauti naudos i
galimybi

Kaip panaudoti
galimybes siekiant
sustiprinti
silpnybes

Grsms

Kaip panaudoti
stiprybes siekiant
sumainti grsmes

Ar silpnybs
netrukdys ivengti
grsmi?
Kokias silpnybes
reikia paalinti, kad
sumat
grsms?

PESTEL analiz
Tai metodas, skirtas nustatyti ir ivardinti

politinius,
ekonominius,
socio-kultrinius,
technologinius,
aplinkosaugos,
teisinius

veiksnius iorinje aplinkoje, turinius didiausi


poveik organizacijai.

Politiniai
Sociokultriniai
Demografin
padtis;
Vartotoj proiai;
Gyventoj
isilavinimas.

Mokesi politika;
Politinis
stabilumas;
ES teiss aktai;
Viej ilaid
kontrol.

Palkan norma,
infliacija;
Darbo umokestis;
Ekonomikos
augimo
perspektyvos.

PESTEL
Technologiniai

Aplinkos
Klimato pokyiai;
Gamtos itekliai;
Energetika.

Ekonominiai

Teisiniai
Darbo kodeksas;
Vartotoj apsauga;
Verslo
reguliavimas.

Moksliniai
iradimai;
Infrastruktra;
Gamybos
technologijos;
Komunikacija.

Prieasi-pasekmi diagramos
(angl. Cause and effect diagrams)
Tai uvies kaul tipo diagramos, tinkamos norint identifikuoti riziking
vyki prieastis. Prieastis galima nagrinti detaliau skaidyti jas
sudedamsias prieasi dalis, atrenkant pagal svarb. Galima
prieastis priskirti prie tam tikr kategorij (pvz. ekonomins, politins,
socialins).

Pavoj ir funkcionalumo studija


(angl. Hazard and Operability Studies
HAZOP)
Tai kompleksinis metodas, traukiantis ir prot turmo ir
proces analizs elementus. Pavoj ir funkcionalumo studijos
metu analizuojami planuojami ar esami procesai ar veiksmai
siekiant nustatyti problemas, sukelianias rizikas personalui,
rangai ar mainanios efektyvum. Tokia analiz gali bti
atliekama grupje.
Proces analiz - vesi, uduoi, atsakomybi ir ivesi
kombinacija, formuojanti proces. Proces analiz paprastai
pavaizduoja proces diagramos pavidalu.

HAZOP metodologijos ingsniai


Apibdinimas
Tikslai;
Atsakomybs;
Komanda.

Dokumentacija ir
tolesni veiksmai
Aprayti tyrim,
parengti ataskait;
Tikrinti ar veiksmai
vykdomi;
Pakartotina sistemos
dali analiz (jei reikia);
Galutins ataskaitos
pateikimas.

Pasirengimas
Planavimas;
Duomen rinkimas;
Laiko suplanavimas;
Tvarkaraio
sudarymas.
Tyrimas
Sistemos suskirstymas dalis;
Nukrypim numatymas
naudojantis kertiniais odiais;
Prieasi ir pasekmi
nustatymas;
Problemos svarbos vertinimas;
Apsaugos ir perspjimo
mechanizm identifikavimas;
Veiksm numatymas;
Pakartojimas kiekvienam
elementui ir kiekvienai proceso

Pavoj ir funkcionalumo studijos atlikimo


schema
Kertini
s odis/

Daugia
u

Maiau

Nra

Atvirk
iai

Slgis

didelis

maas

vakuum
as

Temper
a-tra

aukta

ema

Laikas

Per ilgai

Per
trumpai

Praleista atgal
s
ingsnis

Praleista
s
veiksma
s

Lygis

auktas

emas

Nenusta
ty-tas

Kitas
(kaip
kitur)
lygis

Pradia

Per
greita

Per vlai

paramet
ras

Taip
pat
kaip

Dalis

Kitas
negu

sprogim
as

Praleista
s
veiksma
s

Papildomas
veiksma
s

Netinkamas
laikas

HAZOP privalumai ir trkumai


Privalumai

Trkumai

Tinkama kai pavojus sunku


kiekybikai imatuoti ar
apskaiiuoti

Nevertinami pavojai, veikiantys


skirtingas sistemos ar proceso dalis

Tinka moni sukeltoms rizikoms


nustatyti

Sunku surikiuoti rizikias pagal


svarb ar prioritet

Pagal i metodologija nereikia


imatuoti nukrypimo dydio ar
pasireikimo tikimybs

Nra priemoni vertinti esam


kontrols (apsaugos) priemoni
efektyvumo. Tam gali prireikti
taikyti papildomas priemones.

Apjungia mini lietaus


metodologij
Sistemin ir visapusika
metodologija
Paprastesn ir suprantamesn u
daugel panai metod ir

vyki (rizikos) indikatoriai


(angl. Leading event indicators)
iuo metodu stebimi duomenys, koreliuojantys su tam
tikrais rizik kelianiais vykiais ir nustatomos slygos,
kuriomis tie vykiai gali pasireikti (pvz. paskolos mokos
vlavimas koreliuoja/gali sukelti galutin paskolos
neimokjim).
Prieakiniai indikatoriai rodikliai, signalizuojantys apie ateities
vykius (obligacij palkan normos).
Vluojantys indikatoriai rodikliai, kurie seka paskui tam tikr
vyk (nedarbo lygis).
Sutampantys indikatoriai vykstantys daugma tuo pat metu kaip
ir slygos, apie kurias jie liudija (gyventoj pajamos).

Nuostolius suklusi vyki duomen


bazs
(angl. Loss event data tracking)
Konkreios mons praeities vyki, suklusi
nuostolius, isamios duomen bazs formavimas
yra naudingas informacijos altinis nustatant pavojus
ir j prieastis. is metodas padeda analizuoti ne
konkreius vykius, bet j prieastis, kas yra ymiai
efektyviau.