You are on page 1of 43

RIZIKOS VALDYMAS

8 paskaita
Likvidumo rizika.
Bankrotas ir jo prieasi analiz

Paskaitos planas

Likvidumo rizikos rys, prieastys


Likvidumo didinimas
Komercinio banko likvidumas
Bankrotas. Bankroto prieastys ir poymiai
Bankroto teisiniai aspektai
Tyinis bankrotas
Bankroto teigiama ir neigiama reikm

Finansini institucij patiriamos rizikos


Bank rizikos
rys

Rinkos
rizika

Kredito
rizika

Likvidumo
rizika

Operacin
rizika

Likvidumas
Svoka likvidumas aikinama kaip vertybini popieri
arba materialini vertybi pavertimo grynaisiais pinigais
galimyb.
Skiriami vairs likvidumo laipsniai;
Grynj pinig dalis bendruose aktyvuose;
mons likvidumas tai gebjimas trumpalaikiu turtu
padengti trumpalaikius sipareigojimus. Likvidumo
rodikliai parodo ir mons gali, jos gebjim igyventi
sunkius laikus.

Likvidumo rodikliai
Likvidumo rodikliai tai rodikliai, parodantys
mons pajgum laiku vykdyti skolinius
sipareigojimus.
Einamojo likvidumo koeficientas;
Kritinio likvidumo koeficientas;
Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis;
Apyvartinis kapitalas;
Apyvartinio kapitalo ir turto santykis.

Likvidumo rizika
Likvidumo rizika tai rizika, kad bankas ar kita tiek
finansin, tiek nefinansin institucija negals laiku
vykdyti savo finansini sipareigojim ir/ar, siekdama
vykdyti sipareigojimus, gali bti priversta parduoti
finansinius ar kitokius aktyvus ir dl to rinkoje patirs
nuostoli.

Likvidumo rizikos prieastys


Niekas rinkoje nenori pirkti parduodamo aktyvo;
Pardavjas negali surasti pirkjo, suinteresuoto
pirkti prek;
Institucijos kredito reitingo sumajimas;
Rinkos likvidumo sumajimas.

Likvidumo rizikos rys


LIKVIDUMO RIZIKA

Pinig sraut
(finansavimo)

Rinkos (produkto)

Rinkos/produkto likvidumo rizika atsiranda tada, kai


sandorio esamomis rinkos kainomis negalima vykdyti dl to,
kad rinkos veikla yra nepakankama (maas aktyvumas).
Pinig sraut/finansavimo rizika reikia tai, kad negalima
vykdyti einamj sipareigojim. Ji gali bti susijusi su
trumpalaikmis palkan normomis ir bendra pinig pasila
trumpalaikio ir vidutinio termino paskol rinkose.

Rinkos likvidumas
Rinkos likvidumas finans rinkos pajgumas
absorbuoti laikinus paklausos ir pasilos svyravimus
minimaliai paveikiant kain.
Finansins priemons rinka yra likvidi, jeigu net
stambs sandoriai daro nedidel tak rinkos kainai.
Likvidioje rinkoje yra maas skirtumas tarp pirkimo ir
pardavimo kain, rinka yra skaidri, kaina neymiai
kinta, nesvarbu kokio dydio bt sandoris.

Rinkos likvidum apibdinantys rodikliai


Rinkos siaurumas skirtumas tarp kotiruojamos ir
vidutins rinkos kainos;
Rinkos gilumas sandori dydis, galintis paveikti
rinkos kain;
Rinkos standumas greitis, per kur isilygina rinkos
kain svyravimai.

Rinkos likvidumo majimo prieastys


Rinkos likvidum gali sumainti tam tikri vykiai,
pvz., akcij ir preki kain drastikas smukimas,
kada nebegalima parduoti norima kaina, nes veikia
panika ir maai pirkj.
Rinkos likvidumas pablogja ir globalini krizi
metu. Maesnis likvidumas bna maose rinkose,
kur maai dalyvi ir neaktyvi prekyba.

Likvidumo rizikos rys institucijos


atvilgiu
Iorin likvidumo rizika veikia visus rinkos
dalyvius, t.y. finans sistema praranda likvidum
arba jis gerokai sumaja.
Vidin arba specifin likvidumo rizika
atskiros finans institucijos likvidumo problem
atsiradimas susijusi su netinkamu tos
institucijos valdymu.

Iorins likvidumo rizikos prieastys

staigus ekonomikos kritimas;

greitas vertybini popieri rinkos lugimas;

vienos ar keli finansini institucij lugimas;

neadekvats valstybini institucij veiksmai


finansini institucij ar visos ekonomikos
atvilgiu.

Vidins likvidumo rizikos prieastys

netinkamas kredito rizikos valdymas ir padidjusios


blog paskol apimtys;

blogas palkan normos rizikos valdymas, pajam


praradimas, pelningumo kritimas ir dl to atsirads
nepasitikjimas banku;

neefektyvus pinig altini diversifikavimas ir


pernelyg didelis pasitikjimas stambiais depozitais;

per mai turim likvidi aktyv kiekiai ir neteisingas


aktyv likvidumo vertinimas.

Kaip padidinti likvidum?

Sprendimai kaip padidinti likvidum


Turti likvidaus turto; esant poreikiui, parduoti nebtin
likvid turt;
Parduoti likvidius vertybinius popierius;
Usitikrinti galimyb pasiskolinti (ileisti naujas obligacijas)
priimtina kaina;
Ilginti ileidiam skolos VP terminus;
Neiduoti nauj paskol;
Diversifikuoti indli portfel.

Europos centrinis bankas rekomenduoja tokius ingsnius


itikus likvidumo krizei:

Aktyvas tai turtas, priklausantis bankui, kuriuo jis


disponuoja, arba pinigini l panaudojimo bdas.
Pasyvas tai banko sipareigojimai, skolos kitoms
finansinms institucijoms, centriniam bankui, fiziniams ir
juridiniams asmenis, arba banko pinigini l altinis.

Pirminiai likvidumo rezervai tai aktyvai, kurie gali tiesiogiai tenkinti


banko likvidumo poreik ir daniausiai neduoda bankui pajam. Pirminiai
rezervai bt ie: banknotai ir monetos banko saugyklose ir kasoje;
depozitai centriniuose bankuose, skirti kliringo atsiskaitymams ir
reikalaujam depozit palaikymui; depozitai kituose bankuose
korespondentuose, t.y. depozitai iki pareikalavimo mokjimams atlikti;
inkasuojami grynieji pinigai.
Antriniai likvidumo rezervai tai aktyvai, duodantys tam tikras
pajamas, taiau galintys greitai ir be ymi nuostoli virsti pirminiais
likvidumo rezervais. Antriniai likvidumo rezervai i esms yra formuojami
i likvidi vertybini popieri, kuriuos bet kada galima parduoti antrinje
vertybini popieri rinkoje.

Likvidus turtas. J sudaro:


Pinigai ir progins monetos,
Lietuvos Vyriausybs, Lietuvos banko ir kit valstybi bei centrini bank
ileisti vertybiniai popieriai,
50-ties procent paskol, iki kuri grinimo datos liko ne daugiau kaip
mnuo, grynoji vert,
Iperkamosios nuomos mokos, numatomos gauti artimiausi mnes,
50-ties procent nuosavybs vertybini popieri, traukt nacionalins
vertybini popieri biros oficialj prekybos sra grynoji vert,
Sukaupt pajam, iki kuri gavimo datos liko ne daugiau kaip mnuo,
grynoji vert,
Los tranzitinse sskaitose iki pareikalavimo,
Los, iki kuri pervedimo liko daugiau negu mnuo.

Komercinio banko likvidumas


Banko likvidumas tai banko gebjimas
utikrinti savo sipareigojim vykdym, atjus
nustatytam skol grinimo terminui bei kartu
tenkinant paskol poreikius, palaikyti nustatyt
santyk tarp banko aktyv ir pasyv.

Likvidumo svarba komerciniams


bankams
Likvidumas galina maiau ir reiau skolintis i alies
centrinio banko kaip paskutinio grynj pinig altinio.
Likvidumas atspindi kaip lengvai banko dispozicijoje
turimos finansins priemons (akcijos, obligacijos, valiuta)
gali bti ikeistos grynuosius pinigus neprarandant j
verts.
Likvidumas padeda bankui ivengti savo aktyv pardavimo
nepriimtinomis kainomis.
Likvidumas padeda bankui tikinti rizikos vengianias
finans rinkas, jog bankas yra saugus ir gali vykdyti savo
sipareigojimus, tokius kaip laiku grinti indlius ir gautas
paskolas.

Likvidumo valdymas
Egzistuoja du pagrindiniai likvidumo sistemos
sukrim ir reikalingum grindiantys principai:
likvidi instrument
nevienodumas,

paklausos

ir

pasilos

atvirktinis ryys tarp likvidumo ir pelningumo.

Likvidumo rodikliai bankuose


Paskol ir indli santykis
Likvidaus banko turto ir viso turto santykis
Likvidaus turto santykio su banko indliais santykis
Nestabilij sipareigojim santykis su visais
sipareigojimais.
Banko likvidaus turto ir einamj sipareigojim
santykis
Kapitalo pakankamumo rodiklis

Bankrotas ir jo prieasi analiz

Bankrotas
Bankrotas nemokios mons bsena, kai monei
teisme yra ikelta bankroto byla arba kreditoriai
monje vykdo bankroto procedras ne teismo
tvarka.
Bankrotas tai statymikai reglamentuojamas
procesas, kuriuo sustabdomas nemoki moni skol
didjimas, pertvarkomos j skolos, gali bti
pakeiiami moni savininkai ir kapitalo struktra,
neefektyviai naudotas turtas perleidiamas tiems
rinkos dalyviams, kurie j sugebs naudoti efektyviau
ir t.t.

Bankroto poymiai
Svyruojantys pardavimai ir krentantis mons pelningumas
Majanios pajamos
Didjantys finansiniai sipareigojimai
Prastjantys likvidumo, mokumo bei kiti pagrindiniai finansin bkl rodantys
rodikliai
moni vadov nerytas priimti sprendimus, kurie i esms pakeist moni
valdym
Dana mons vadov kait, vadov kompetencijos stoka
Maesn uimamos rinkos dalis
mons veiklos strategijos ir plan nebuvimas
Vlai imokami atlyginimai, darbuotoj streikai, turintys takos netolygiam darbui

Veiksniai, darantys poveik mons


veiklai
VEIKSNIAI
Ioriniai:
Ekonominiai

Vidiniai:
Materialiniai-techniniai

Socialiniai

Organizaciniai
Finansiniai

Teisiniai
Gamtiniai-klimatiniai ir
ekologiniai

Bankroto prieastys
Iorins
Vartojimo paklausos majimas,
Nedarbo lygio augimas
alies politins padties nestabilumas
statymins bazs nepastovumas
Infliacija ir defliacija
Usienio valiutos kurs svyravimai
Darbo rinkos pokyiai
Mokesi sistemos nestabilumas
Nauj konkurent atsiradimas
Palkan norm pokyiai, bank
bankrotai
Stichins nelaims, nepalankios
klimatins slygos ir kitos nenumatytos
aplinkybs

Vidins
Neracionali mons valdymo sistema
Neefektyvus marketingas
mons nesugebjimas prisitaikyti prie
besikeiiani slyg
Neracionalus itekli naudojimas
Bloga personalo politika
Bloga apskaitos sistema
Pasenusi technologij naudojimas
Ignoruojama finansin analiz, vidaus kontrol ir
auditas
Finansins rizikos leistin rib virijimas;
nepelningi realizuojami projektai
Netinkamas veiklos planavimas ir prognozavimas
Konfliktai mons viduje
Didels valdymo ilaidos
Kitos nenumatytos aplinkybs

Veiksniai, turintys takos bankrotui


Korporacinio valdymo veiksnys
Strateginio valdymo veiksnys
Operatyvinio valdymo veiksnys

Veiksniai, susij su kreditais


1. Prasti sprendimai dl kredit
2. Paimti per dideli kreditai
3. Didiausio kredito davjo praradimas
4. Partneri atsisakymas teikti komercin kredit
5. Finansins kontrols neturjimas
6. Prasta mons finans politika

Vidiniai bankroto atsiradimo veiksniai ir


prieastys
Valdymo sunkumai
Finans trkumas
Ilaid struktra
Valdymo neefektyvumas
Marketingo sprendimai
Stambs verslo projektai

iuo metu vykdomos bankroto


procedros pagal apskritis

Utenos 108
Klaipdos 557
Alytaus 108
Vilniaus 1673
Panevio 170
Teli 117
iauli 299
Taurags 66
Marijampols 98
Kauno 784

Kriz
Kritin situacija susidaro tada, kai yra paeidiamas
mons funkcionavimas ir pltot, taiau kritinis momentas
gali bti veikiamas pasitelkus vidin mons potencial.
Kritin situacija yra normali bsena, bdinga kiekvienai
sistemai.
Kriz tai laikotarpis, kai mon patiria nenumatyt
sunkum, o susidariusi situacija tampa pavojinga tolesnei
mons veiklai ir pareigoja mon panaudoti visus turimus
iteklius, kad vykdyt organizacijos tikslus.
Katastrofa (bankrotas) tai sistemos (mons) lugimas,
kur slygoja nesprendiama krizin situacija.

Bankroto teisiniai aspektai


Bankroto procesas teismo arba ne teismo tvarka
vykdom mons bankroto procedr visuma.
Bankroto byla teismo nagrinjama civilin byla dl gin,
kylani i bankroto teisini santyki.
Bankrutuojanti mon mon, kuriai ikelta bankroto byla
arba kurios bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka.
Bankrutavusi mon teismo, o kai bankroto procesas
vyksta ne teismo tvarka, kreditori susirinkimo pripainta
bankrutavusia ir dl to likviduojama mon.

Kas gali ikelti bankroto byl


1) kreditorius (kreditoriai);
2) savininkas (savininkai);
3) mons administracijos vadovas.

Kreditori reikalavim tenkinimo eil


Bankroto administravimo ir teismo ilaidos;
Darbuotoj reikalavimai, susij su darbo
santykiais;
Mokesiai biudet, mokesiai Sodrai,
privalomojo sveikatos draudimo mokos;
Vis kit kreditori reikalavimai.

mons restruktrizavimas
mons restruktrizavimas visuma procedr, kuriomis siekiama
isaugoti ir pltoti mons veikl, sumokti skolas ir ivengti bankroto,
gaunant mons kreditori pagalb, taikant ekonomines, technines,
organizacines ir kitas priemones.
Restruktrizavimas gali bti pradtas, jeigu mon:
1) turi finansini sunkum arba yra reali tikimyb, kad j turs per
artimiausius 3 mnesius;
2) nra nutraukusi veiklos;
3) nra bankrutuojanti ar bankrutavusi;
4) steigta ne maiau kaip prie 3 metus iki pareikimo teismui dl
mons restruktrizavimo bylos iklimo pateikimo dienos.

Tyinis bankrotas
Tai juridinio asmens privedimas prie bankroto tyia. Kitaip
tariant, tai smoningas blogas mons valdymas siekiant
ivengti sipareigojim vykdymo kreditoriams. Toks valdymas
gali reiktis tiek aktyviais vadov veiksmais, tiek ir neveikimu.
Apie tyin bankrot galima sprsti i to, kad:
Vadovai akivaizdiai blogai organizavo mons darb arba
apskritai jo neorganizavo;
Buvo sudarinjami nuostolingi sandoriai inant, kad mon
negals t sandori vykdyti;
Akivaizdiai gresiant bankrotui buvo paslptas, ivaistytas,
perleistas kitiems turtas, i kurio galjo bti padengtos skolos.

Tyini bankrot prieastys


Nuostolingas turto pardavimas;
Beproceni paskol suteikimas, kai mon pati
skolinga;
L naudojimas be pagrst apskaitos dokument;
Dukterins mons steigimas, kuriai perduotas turtas,
bankrutuojaniai monei paliekant skolas.

Bankroto teigiama ir neigiama reikm

Bankrotas kaip
neigiamas reikinys

Bankrotas kaip
teigiamas reikinys

Socialin problema

Ekonomin nauda kiui

Ekonomin problema

Ekonomin nauda monei

K reikia daryti norint ivengti


bankroto?