You are on page 1of 36

Marketingo esm ir aplinka

Marketingo tikslas ir strategija


Mainai
Marketingo sistema ir principai
Marketingo kompleksas
Marketingo aplinka
1 paskaita.

Marketingo esm ir aplinka

Literatros altiniai

Pagrindin literatra paskaitoms - lietuvi kalba:


1 R. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonaviius S., Virvilait R. Marketingas.
Vilnius: The Baltic Press, 2000.
Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros
principai. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2003.
1.
Vijeikis J., Vijeikien B. Tarptautinis marketingas.
Vilnius, 2003.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

Kas yra marketingas?


Marketingas tai poreiki isiaikinimo ir
j tenkinimui reikaling sprendim primimo
bei gyvendinimo procesas, padedantis siekti
mogaus ar organizacijos tiksl.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

Marketingo tikslas

Marketingo tikslas surasti


vartotojus ir tikinti juos pirkti ir
naudoti prek, ar sigyti j
tolimesniam pardavimui.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

Marketingo strategija

Marketingo strategija - surasti ir


patenkinti vartotojo poreikius.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

Mainai

Mainai tai savanorikas pasikeitimas


vertybmis.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

Slygos mainams vykti (1):

Turi bti dvi ar daugiau mainuose


dalyvaujanios alys. Tai gali bti mons ar
organizacijos.
Kiekviena alis turi dalyvauti savanorikai ir
turti nor ir poreiki, kuriuos siekia
patenkinti.
Kiekviena alis privalo turti vertyb ir j
silyti kitai pusei, o pastaroji turi tikti, jog
i main turs naudos.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

Slygos mainams vykti (2):

Pagaliau kiekviena alis turi bti


sitikinusi, kad nori ir kad verta
bendrauti su kita puse.
Kiekviena alis privalo turti visik
laisv priimti ar atmesti kitos puss
silymus.
alys privalo turti galimyb
tarpusavyje bendrauti.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

Pagrindins main svokos

Sandoris susitarimas atlikti preki


mainus.
Barteris preki mainai nenaudojant
pinig.
Prek tai viskas, kas gali tenkinti
norus ir poreikius, kas gali bti
siloma rinkoje pirkj dmesiui,
pirkimui ir vartojimui ar naudojimui.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

Marketingo ir pardavim
skirtumai (1)
PARDAVIMAS
1. Koncentruojamasi
gamin.
2. mon pirmiau pagamina prek, paskui
aikinasi, kaip j
parduoti.

1 paskaita.

MARKETINGAS
1. Koncentruojamasi
vartotojo norus.
2. Pirmiausia mon
nustato vartotoj
norus ir tada aikinasi,
kaip pagaminti ir
pateikti prek, kad
patenkint inomus
norus.

Marketingo esm ir apl

10

Marketingo ir pardavim
skirtumai (2)
PARDAVIMAS
3. Vadyba orientuojasi
peln.
4. Planavimas trumpalaikis, orientuotas
ios dienos ir
netolimos atei-ties
gaminius ir rinkas.

MARKETINGAS
3. Vadyba orientuojasi
pardavimo naud.
4. Planavimas
ilgalaikis, orientuotas
naujus gaminius,
rinkas, verslo
stabilum ir augim.

5. Akcentuojamos
5. Akcentuojamos
pardavj
reikms.
vartotoj reikms. 11
1 paskaita.
Marketingo esm ir apl

Marketingo sistemos proceso


elementai

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

12

Marketingo sistemos proceso


etap klausimai (1)
1. Kokius poreikius tenkinant bus siekiama
verslo tiksl?
2. Kokios rinkos poreiki tenkinimo galimybs,
slygos ir perspektyvos?
3. Kokie bus preks gamybos ir paskirstymo
bendrieji katai?
4. Kokia analogik rinkoje esani preki
kaina?
5. Kokia bus preks kaina?
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

13

Marketingo sistemos proceso


etap klausimai (2)
6. Kaip prek bus paskirstoma?
7. Koki preks rmimo veism bus imamasi?
8. Kas vyks po to, kai prek nupirks vartotojas?
9. Ar nupirkta prek vartojama pagal paskirt?
10. Ar prek tenkina tuos poreikius, kuriems
tenkinti ji skirta ir ar vartotojas ja
patenkintas?

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

14

Marketingo principai

Tikslumo principas
Tikslo principas
Trejopos orientacijos principas
Adaptacijos principas

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

15

Tikslumo principas
Reikalauja, kad prek ir paslauga
bt tiekiama:
tiksliai tam pirkjui, kuriam jos reikia;
tiksliai tokia prek ar paslauga, kokios
jis nori;
tiksliai tada, kai to pirkjas pageidauja;
tiksliai ten, kur pirkjas preks ar
paslaugos nori.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

16

Tikslo principas
reikalauja laikytis i nuostat:
marketingas nra verslo organizacijos
galutinis tikslas;
marketingas yra priemon verslo
organizacijos tikslams pasiekti;
marketingas yra verslo vadybos
problem sprendimo specifin sritis.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

17

Trejopos orientacijos
principas
sako, kad naudojantis marketingu
reikia:
orientuotis vartotoj;
orientuotis tiksl;
laikytis sistemins orientacijos.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

18

Adaptacijos principas

numato, kad marketingo kompleksas


turi prisitaikyti prie aplinkos pakitim.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

19

Marketingo kompleksas

Marketingo kompleksas tai


visuma tarpusavyje susijusi veiksm
ir sprendim, kuriais siekiama
patenkinti vartotoj poreikius ir
pasiekti mons marketingo tikslus.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

20

Marketingo komplekso
elementai

Prek (angl. Product)


Kaina (angl. Price)
Paskirstymas (angl. Place)
Rmimas (angl. Promotion)
4P metodas (marketingo
kompleksas)
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

21

Marketingo aplinka

Marketingo aplinka tai visuma u


mons rib veikiani jg, darani
tiesiogin ir netiesiogin tak mons
veiklai, jos marketingo sprendimams.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

22

Vartotojo, marketingo
komplekso ir aplinkos ryys
M a r k e tin g o a p lin k a
P re k

K a in a

VA R TO TO JA S
R m im a s

P a s k ir s ty m a s
M a r k e tin g o a p lin k a

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

23

Makro- ir mikroaplinka

Makroaplinka tai visuma jg, kurios


tam tikroje teritorijoje veikia mons
marketingo sprendimus ir kurioms ji
tiesiogiai negali daryti takos.
Mikroaplinka tai visuma jg,
kurioms mon, siekdama savo tiksl,
gali daryti tak.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

24

Makroaplinka

Ekonomin aplinka
Socialin ir kultrin aplinka
Politin ir teisin aplinka
Mokslin ir technologin aplinka
Gamtin aplinka

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

25

Ekonomin aplinka
Ekonomin aplinka tai marketingo makroaplinkos
elementas, pasireikiantis tam tikrais kio raidos
dsningumais bei tendencijomis, daraniomis tak
marketingo sprendimams ir veiksmams.
alies bendrasis vidaus produktas
Pirkj pajamos
Kaupimo lygis
Preki kain lygis
Kredito gavimo galimybs
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

26

Socialin ir kultrin aplinka


Socialin ir kultrin aplinka - tai
marketingo makroaplinkos elementas,
atspindintis visuomens poveik monei, jos
marketingo sprendimams bei j
gyvendinimui.
Demografiniai rodikliai
Kultros fenomenai ir j raidos tendencijos
Pagrindins kultros vertybs
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

27

Politin ir teisin aplinka


Politin ir teisin aplinka - tai marketingo
makroaplinkos elementas, apimantis visuomens
politini struktr veikl ir teiss aktus,
veikianius marketingo sprendimus ir priemones.
1. moni steigim, j vidaus veikl ir likvidavim
reguliuojantys teiss aktai.
2. mons santykius su pirkjais, partneriais ir
konkurentais reguliuojantys teiss aktai.
3. Atskiras marketingo sritis reguliuojantys teiss
aktai.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

28

Mokslin ir technologin
aplinka
Mokslin ir technologin aplinka - tai marketingo
makroaplinkos elementas, apimantis mokslo ini ir
technologij tak marketingui.
Technins paangos spartjimas.
Neribotos naujovi galimybs.
Asignavim mokslo tiriamiesiems bei konstravimo
darbams didjimas.
Nedidelis preki tobulinimas.
Technins paangos valstybinio reglamentavimo
didjimas.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

29

Gamtin aplinka

Gamtin aplinka - tai marketingo makroaplinkos


elementas, apimantis klimato slyg, gamtos
itekli, j naudojimo ir aplinkosaugos priemoni
tak marketingo sprendimams ir veiksmams.
Gamtini itekli stoka.
Energetini itekli kain svyravimas.
Aplinkos taros didjimas.
Didjantis valstybs institucij dmesys
aplinkosaugai.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

30

Mikroaplinka

Pirkjai paklausos ir elgsenos


formavimas
Partneriai pasirinkimas ir sandori
sudarymas
Konkurentai varymasis dl
pirkjo poreiki patenkinimo

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

31

Pirkjas

Pirkjas tai fizinis arba juridinis


asmuo, norintis i kito asmens sigyti
prek ir sipareigojantis u j mokti
nustatyt pinig sum.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

32

Pirkj kategorijos

Privats nam kiai


Gamintojai
Perpardavjai
Valstybs ir nevyriausybins
organizacijos
Usienio pirkjai
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

33

Partneriai

Pardavimo tarpininkai tai ekonomikai ir


juridikai savarankiki kio subjektai, savo vardu
ir rizika perkantys prekes pardavimui.
Pardavimo pagalbininkai tai mons
partneriai, tarp atskir paskirstymo grandi
padedantys umegzti glaudius ryius, taip pat
teikiantys kitas preki pardavim skatinanias
paslaugas.
Tiekjai tai mons ir pavieniai asmenys, i
kuri perkami gamybos ir kitos veiklos
reikmenys.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

34

Konkurentai

Konkurentai tai rinkos dalyviai,


potencialiems pirkjams silantys
tapaius arba panaius poreikius
tenkinanias prekes.

1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

35

Konkurencijos rys

Visuotin konkurencija tai vis rinkoje


silom preki varymasis dl pirkj joms
sigyti skirt pinigini l.
Vertikalioji konkurencija tai varymasis
tarp tuos paius pirkjo poreikius
tenkinani skirting preki ri.
Horizontalioji konkurencija tai
varymasis tarp t pat pirkjo poreik
tenkinani vienos ries preki.
1 paskaita.

Marketingo esm ir apl

36