You are on page 1of 8

Pasaulio ali kinis gyvenimas ir paanga vis labiau darosi priklausomi nuo tarptautins

prekybos. moni apsirpinimas gamybos priemonmis, technologijomis, valdymo ir veiklos


organizavimo iniomis bei j pagamint preki pardavimas beveik visada daugeliu sait yra
susietas su tarptautinmis rinkomis, tarptautiniu marketingu. kins veiklos tarptautinei integracijai
yra bdingi ie bruoai:
rink tarptautinio plitimo tendencija;
pasaulio ali ki tarpusavio priklausomybs didjimas;
tarptautins ir pasaulins konkurencijos didjimas ir plitimas visas alis;
pasaulinis rink pasidalijimas.
Didja firm ir gamini skaiius, kuriems pasaulis yra vairi, taiau vieninga rinka. mons
ir firmos, netgi neturinios dideli ambicij ir strategini tiksl usienio rinkose, daugeliu atvej
negali isiversti be dalyvavimo tarptautiniuose sandoriuose. Joms gali tekti pirkti kitose alyse
igaut aliav, pagamint mediag, rengim, technologij. Toms monms, kurios nori savo
prekes parduoti usienio rinkose, tenka iekoti prekybini tarpinink, usienio alyse kurti savo
filialus ar bendras mones, samdyti usienio ali agent, specialist ir darbuotoj, usienio rinkose
realizuoti savo marketingo planus ir strategijas. Verslo pltimo usienio rinkose kryptys yra ios:
finansin,
technologin,
tyrim,
investicij ir kapitalo sraut,
gamybos priemoni,
marketingo ir paskirstymo tinklo.
Didjanti kio tarptautin priklausomyb reikia, kad netgi ir iimtinai vietinje rinkoje
veikianti mon turi bti pasirengusi dirbti didjanios konkurencijos slygomis. Ypa svarbu, kad
tai suprast ne tik verslo, bet ir valstybs vadovai, politikai, ir tinkamai tai atsivelgt priimdami
sprendimus, kurdami savo alies moni veiklos slygas ir strategijas.
Tarptautinis marketingas - tai valstybi nacionalinmis sienomis neapribotas marketingas.
Kaip matome, nra kokio nors esminio skirtumo tarp anksiau pateikto ir tarptautinio
marketingo apibrimo. ia pateiktame tarptautinio marketingo apibrime yra akcentuojama
tarptautins veiklos specifika, reikianti, jog marketingas yra kuriamas ir vykdomas daugiau negu
vienoje alyje. Taiau tai nekeiia ir neneigia pirmame io vadovlio skyriuje pateikto apibrimo,
kad marketingas yra nor ir reikmi isiaikinimo ir j tenkinimui reikaling sprendim primimo ir
gyvendinimo procesas, padedantis pasiekti mogaus ar organizacijos tikslus.
Kita vertus, i pirmo vilgsnio atrodantis neymus skirtumas tikrovje slepia labai didel
tarptautinio marketingo turinio ir veiklos vairov. Tarptautinio marketingo savitumas kyla i
neatskleist problem ir strategij neinomybs, kuri reikia veikti einant usienio rinkas. Kitaip
sakant, tarptautinis marketingas skiriasi nuo vidaus marketingo tuo, kad ia, gyvendinant verslo
tikslus, reikia painti, vertinti ir veikti skirting kultr poveik.
Marketingo principai yra vieningi visur, taiau aplinka alyse, kur jie turi bti gyvendinami,
gali bti labai skirtinga. Tarptautinio marketingo objektas yra problemos, ikylanios dl ali
skirtingos marketingo aplinkos.
Marketingo specialistas negali arba gali labai menkai paveikti ir keisti tokius usienio rinkos
veiksnius kaip vartotoj elgsena, politika, statymai, technologij lygis, taiau privalo juos painti ir
prie j prisiderinti taip, kad galt pasiekti norim galutin rezultat.
Tarptautinio marketingo udaviniai kai kuriais atvilgiais yra labiau komplikuoti u tuos,
kuriuos sprendia vidaus marketingo specialistai. Taip yra dl to, kad tarptautinio marketingo
specialistas susiduria su maiausiai dviem neapibrtum lygmenimis, kylaniais i nevaldom
verslo aplinkos element.
Kiekviena verslo aplinka turi savit neapibrtumo element. Savo ruotu kiekviena
usienio alis, kurioje mon ar firma jau veikia ar dar tik planuoja pradti savo veikl, prideda
sav, tik jai bding neapibrtum. Norint skmingai eiti usienio rink ir joje veikti, btent

iuos neapibrtumus ir reikia veikti. Taigi usienio alies verslo aplinkos tyrimas ir painimas yra
svarbiausias tarptautinio marketingo udavinys.
Taiau labai danai mon veikia ne vienoje, bet keliose ir netgi daugelyje usienio ali,
todl yra susijusi su daugeliu aplink.
Marketingo specialistas, rengdamas veiklos usienio rinkoje marketingo plan, privalo gerai
itirti kiekvien nekontroliuojamos aplinkos element ir tinkamai su tuo derinti marketingo
veiksmus. Plaija prasme vertinant reikia pripainti, kad didij dal nekontroliuojamos aplinkos
sudaro kultrinio pobdio elementai. Vidaus rinkoje prisiderinti prie nekontroliuojam kultros
element yra paprasiau, kadangi gamintojas ar prekybininkas gyvena toje kultroje ir yra jos dalis.
Sveios alies kultra nebna taip gerai pastama ir dl to marketingo specialistui tenka
daryti daugiau pastang j analizuojant ir vertinant bei derinant su kuriamais marketingo planais.
Sugebjimas vertinti vairi ali rink skirtingumus ir prie j prisiderinti yra esminis
tarptautinio marketingo skms laidas. Prisitaikymas yra smoningos pastangos tarptautinio
marketingo srityje stengiantis numatyti tiek usienio, tiek ir vidaus ne kontroliuojam element
poveik marketingo programai j derinant marketingo tikslams pasiekti maiausiomis snaudomis.
Danai tarptautinio marketingo specialist sprendimams kliudo asmeniniai kriterijai,
susidar ilgai gyvenant ir dirbant savo alies rinkoje ir kultros aplinkoje Asmeniniai kriterijai yra
tarptautinio marketingo sprendim matai ir paskatos, kylanios i savo alies aplinkoje gyt ini,
patyrimo, kultros, motyvacijos, vertybi be elgesio stereotip. Taip gyjama asmenins kultros,
vertybi, motyvacijos samprata, elgesio stereotipai, patyrimas, inios, ribojantys usienio rink
painimo ir vertinimo galimybes. Taiau bene labiausiai mogaus elgesys priklauso nuo jo vertybi
sampratos.
Vertybs - tai mogaus moraliniai ir religiniai sitikinimai, kylantys, i jo kultrins
aplinkos painimo ir patyrimo.
Marketingo specialistas ar verslo vadovas, pateks neprast padt usienio rinkoje,
pirmiausiai vadovaujasi savo gyvenimo patirtimi, iniomis, kultros normomis. Tokiais atvejais, kai
ikyla kitos kultros problem, ilieka tendencija instinktyviai pritaikyti savuosius kriterijus ir jais
remiantis padaryti sprendimus. Taiau ms reakcija atitinka btent ms kultros reikmes,
vertybes, simbolius ir elges, o tie dalykai usienio kultrose esti skirtingi.
Ivengti, ar bent jau sumainti klaid verslo sprendimuose padeda tarpkultrin analiz. ios
analizs pagrind sudaro asmenini kriterij poveikio vertinimo ir atskyrimo procesas. Analiz
atliekama etapais.
1etapas. Verslo problem ir tiksl nustatymas, remiantis savo alies kultros normomis,
paproiais, vertybmis, motyvacija.
2etapas. Verslo problem ir tiksl nustatymas, remiantis usienio alies kultros normomis,
paproiais, vertybmis, motyvacija.
3etapas. Asmenini kriterij poveikio atskyrimas ir atidus tyrinjimas, ar kokiu nors bdu i
problema nekomplikuoja situacijos.
4etapas. Atskyrus asmenini kriterij poveik, i naujo nustatoma verslo problema usienio
rinkoje ir naujoje situacijoje sprendiamas verslo tiksl optimizavimo klausimas.
ios analizs panaudojimas reikalauja vienodai gilaus savosios ir usienio ali kultr
painimo ir vertinimo.
mon, nusprendusi eiti usienio rink, kartu turi nusprsti, kokiu bdu ji tai darys ir kiek
usienio rinkos ji nori turti. Yra keletas jimo usienio rink bd. Kiekvienas i j teikia
neblog veiklos tarptautinje ir netgi pasaulinje rinkoje pltojimo galimybi. Vienas i plaiai
paplitusi jimo usienio rink bd yra eksportas.
Eksportas - tai preki pardavimas usienio rinkose.
Tuo paiu metu mon gali naudoti nebtinai tik vien, bet kelis veiklos usienio rinkoje
bdus. Pavyzdiui, mon gali eksportuoti savo gaminius vien al, sudaryti licencijos suteikimo
sutart kitoje alyje, ir tuo paiu metu pastatyti savo nuosav filial treioje.
Paprasiausias jimo usienio rink bei veiklos joje bdas yra naudojimasis usienio
rinkoje veikianio prekybos agento paslaugomis. iuo atveju reikia nedideli investicij ir nedidels

rizikos. Eksportavimui eikvojama nedaug pastang ir laiko. Taiau eksportuotojas gali labai nedaug
kontroliuoti agento veikl. Be to, tarpininkai nevykdo agresyvaus marketingo ir nelabai stengiasi
prek parduoti eksportuotojui naudingiausiu bdu.
Aukiau pamint trkum i dalies galima ivengti pereinant antrj eksporto
organizavimo stadij - usienio alyje steigti mons nuosav pardavimo dalin. Tokio padalinio
veikla usienyje monei pads agresyviau remti jos gaminius, skmingiau kurti savo gamini rink
usienyje, geriau kontroliuoti pardavimo pastangas.
Kuriant nuosav pardavimo padalin usienyje visada reikia apsisprsti dl kokie mons
turt dirbti iame padalinyje. Jei bus samdomi vietiniai darbuotojai, tai akivaizdu, kad jie bus
artimesni vietinei kultrai ir geriau supras tos a pirkjus bei vartotojus, taiau menkai pains mon
ir gamin, kuriam atstovaus. Kitu atveju galima tok padalin suburti i eksportuotojo alies moni,
kurie menkai prisitaik prie vietins kultros ir tradicij ir dl to reiks nemaai pastang jiems
apmokyti. Matyt, ia gali bti priimtinas tarpinis sprendimas, kai padalinys sudaromas i abiej
ali atstov.
Pleiantis usienio rinkoms, jose gali bti gyvendinama preki gamyba pagal licencijas.
Licencijavimas - suteikimas teisi kitai monei u sutart mokest naudi licencij
suteikianios mons technologijas, patentus, preki enklus bei kitas priemones.
Specifin licencijavimo atmaina yra sutartin gamyba su usienio parneriu. Praktikoje yra
pavyzdi, kai garsi usienio mon su vietos gamintojais sudaro sutartis eigai gaminti ir tiekti
prekybos tinkl jos firminiu enklu paymtus gaminius.
Licencijavimas be dideli investicij monms suteikia jimo usienio rinkas lankstumo
galimybi. Naudodamos licencijavimo ar sutartins gamybos su usienio partneriais variantus,
mons gali eiti usienio rinkas tais atvejais, kai kitos galimybs yra apribotos importo kvotomis,
muit barjerais ir kitokiais draudimais. Be to, licencijinio bendravimo praktika turi ir kit
privalum. Pavyzdiui, licencij perkantis gamintojas gyja ini ir praktikos, jam iliekani ir
pasibaigus licencijos galiojimo laikui.
Franizs sutarties atveju franizs davjas naudojasi galimybe skverbtis usienio rink
ribotomis kapitalo investicijomis.
Franiz - sutartis, pagal kuri franizs davjas u pinigin atlyginim suteikia ilgalaik
teis franizs mjui (verslo savininkui) naudoti franizs davjo firmos vard, logotip,
technologijas, vadybos metodus, veiklos bei sprendim inias ir paslaptis.
Franizs mjo alis gauna naudos, kuri ateina al per valdymo ini ir metod
tobulinim, personalo apmokym, darbo viet krim, mokesius valstybs biudet.
Kitas veiklos usienio rinkoje variantas numato mons nuosav gamybini pajgum
steigim usienio alyje. Galimi du variantai: bendra mon arba nuosavas filialas.
Bendra mon yra tokia, kurioje dalyvauja vietinis ir usienio kapitalas.
Kai usienio partneris gyja kontrolin (daugiau kaip 50 proc.) akcij paket, lai vietiniai
dalininkai praranda reali tokio verslo marketingo, gamybos ir valdymo kontrol. Taiau bet kuriuo
atveju bendra mon yra struktra, kuria galima eiti j usienio rink.
Tos mons ir firmos, kurios siekia uimti ilgalaikes ir tvirtas pozicijas usienio rinkose,
danai renkasi filial steigimo bei tiesiogini investicij keli. Pasirinktini filialo steigimo keli,
mon gyja daug galimybi kontroliuoti ir gyvendinti savo marketingo ir gamybos programas.
Kita vertus, is kelias reikalauja palyginti dideli pinigini ir darbo investicij, vadybos pastang.
Pasauliniu mastu veikianios korporacijos krimas yra pati aukiausia tarptautins
integracijos forma. Pasaulini korporacij veikla paprastai nesidalija vietins ir usienio veiklos
sudedamsias. Abi veiklos rys yra integruotos vien ir nra iskiriamos. Pepsi Cola pardavimo
padaliniai Europoje i esms vertinami pat kaip ir JAV ir neskirstomi, kad vieni yra usienio
prekybos, kiti - vietins reikms. Tokios firmos kaip Nestle, Shell, idsiusios savo moni tinkl
bei veikianios daugelyje pasaulio ali, jau nelaiko savs tik vedijos, veicarijos ar Olandijos
nacionalinmis kompanijomis. Pasaulins kompanijos savo marketingo strategijas planuoja ir
gyvendina visame pasaulyje.

Rinkoms vis labiau gyjant tarptautin pobd, pastebima ir kita, versl tvarkymo bd
suvienodjimo tendencija. Verslinink veikla tarptautinje rinkoje pasireikia per verslo praktikos
skirtingum veikim, kas, savo ruotu, reikalauja verslo elgesio pasikeitim, kultros prisilaikymo
iekant keli kitas kultras ir rinkas.
Verslininkams ikyla nemaai problem dl tarptautinio verslo praktikos nepainimo.
Neretai verslo vadovai ir specialistai savo tarptautinio verslo etik ir santykius grindia poiriu,
kad verslai ir mons darosi vis labiau kosmopolitiki ir supanaj. Taiau ir kit ali verslininkai
gali eiti usienio rinkas su ta paia klaidinga nuostata: Jie yra tokie pat kaip ir mes."
Prisitaikymas ir pagarba svetimai kultrai yra svarbiausioji tarptautinio marketingo nuostata.
ios nuostatos laikytis ar bent jau gerbti j yra btina ne tik dideliuose, bet ir mauose dalykuose.
Atrodantys menki dalykai, praktikoje neretai bna labai reikmingi. Neutenka vien toleruoti
svetim kultr. Bendravimas turt vykti pagal formul: skirtingi, bet lygs.
Sprendiant prisitaikymo problem, dera vadovautis deimia kriterij, kuriuos turi priimti
kiekvienas, norintis skmingai bendrauti su usienio alies asmenimis, firmomis, valdios
monmis.
1. Atvira tolerancija.
2. Lankstumas.
3. mogikumas.
4. Teisingumas ir pagarbumas.
5. Prisitaikymas pokyiams.
6. Domjimasis.
7. alies painimas.
8. Palankumas bendravimui.
9. Sugebjimas ilaikyti pagarbum.
10. Sugebjimas silieti aplink.
Apibendrintai galima pasakyti, kad norint skms tarptautinje rinkoje, btina dti pastangas
lavinti savo sugebjimus laikytis mint kriterij, kas reikt prisitaikym prie kitokios kultros.
Prisitaikymas nereikalauja i verslinink atsisakyti savitumo ir taip pasikeisti, kad atrodyt,
jog nesiskiri nuo vietini vartotoj ar verslinink. Taiau privalu inoti vietinius ypatumus, juos
pripainti ir vertinti.
Verslo paproiai grupuojami pareigojanius, pasirinktinius ir iimtinius. pareigojaniais
laikomi tokie verslo paproiai, kuriuos privalu inoti, pripainti ir vykdyti. Pavyzdiui, priimant
Islamo alies atstovus ir juos vaiinant privalu inoti, kad ne visus msos patiekalus jie valgo. Prie
pasirinktini paproi galima priskirti tokius, kuri vykdymas arba nevykdymas nedaro didelio
poveikio bendravimo eiga
Vidaus rinkoje skmingai dirbanios mons anaiptol ne visada gali skminga veikti
usienio rinkose. Reikia labai atidiai analizuoti ir vertinti, kiek vidaus marketingo strategijos ir
taktikos gali bti naudingos siekiant usienio rink. Paprastai usienio rink aplinka smarkiai
skiriasi nuo vidaus rinkos ir dl to marketingo strategijas tenka pritaikyti specifinms slygoms.
Usienio rink tyrimai kainuoja labai brangiai ir tyrim rezultatai kartais nebna verti t
ilaid, kuri reikia norint itirti usienio rink ir gauti norimos informacijos. Kita vertus, tyrimo
rezultatai daug priklauso nuo to, kiek pavyksta tyrjams gyvendinti kelet svarbiausi teorini
nuostat. Pirma, prisilaikyti sisteminio problem analizavimo poirio. Visame pasaulyje mons
vietoje mokslikai pagrst apibendrinim, vertinim ir sprendim labiau yra link pasikliauti savo
instinktais, intuicija, emocine reakcija arba tradicijomis, t.y. tuo, kas asmenika ir subjektyvu. Antra,
ivengti informacijos surogato, kuris kartais labai nejuiom gaunamas dl apklausiamj
neatidumo, atmestinio poirio ar nenoro duoti tikslius ir teisingus atsakymus klausimus apie j
poirius ir pirkimo proius. Daugelyje ali ir bendruomeni galima velgti tarumo ir
nepasitikjimo informacij renkaniais svetimaliais, j apklausas reaguojant pagal formul ne tavo reikalas", ir tai, savaime suprantama, apsunkina tyrim. Pagaliau treia, tyrim praktika neretai
dar susiduria su elementarios statistins informacijos patikimumo apie usienio alies gyventojus,

asmenines pajamas, gamyb ir pan. problemomis. Kita vertus, informacija, nepakankamai priderinta
prie tarptautini standart, sudaro palyginamj tyrim sunkum.
Dabar jau plaiai pripastama, kad usienio rinkos kultrins ir ekonomins aplinkos
tyrimas ir painimas turi ne maesn ir netgi didesn reikm u paklausos tyrim ir painim
(kultrin aplink ia minime plaija prasme, apimant politinius, teisinius ir kitus aspektus).
Visame pasaulyje rinkos paklaus nulemia moni skaiius, perkamoji galia ir pirkimo elgsena. Be
to, mogikosios prigimties norai ir poreikiai turi universal tapatum. Visiems monms reikia
maisto, drabui, pastogs. mons visame pasaulyje labai panaiai siekia geresnio gyvenimo
rinkdamiesi labiau tinkam darb, laisvalaik, visuomenin prasminim. Tuo panaumas ir baigiasi
ir tenka pereiti prie kultrini ir ekonomini skirtingum tyrim.
Nagrinjant pasirinktosios alies vartotoj pirkimo pajgumus reikia tirti:
1. Pajam pasiskirstym.
2. Perkamosios galios kitimo tempus.
3. Pirkjui prieinam finansavimo altini paplitim.
Lietuvoje, pradinse rinkos atkrimo stadijose moni pajamos ir pirkimo pajgumas,
palyginti su ekonomikai pirmaujaniomis pasaulio alimis, nra didelis. Kita vertus, pasibaigus
ankstesns sistemos irimui, prasidjo gana intensyvus kio stiprjimo, moni krybinio aktyvumo
laikotarpis ir dl to spariai kyla ir perkamoji gyventoj galia.
emiau pateikiame kelet kultrins aplinkos element, kurie yra svarbs kuriant moni
marketingo planus. Skirtingose alyse tie elementai turi nevienod reikm.
eima. Kai kuriose alyse eima yra labai stipriai ir artimai suritas bei vieningai
sprendimus priimantis vienetas, o kitose alyse eimos nariai veikia ir sprendimus priima
nepriklausomai vienas nuo kito. Kiekvienoje situacijoje reikia kurti ir naudoti skirtingas rmimo
priemones.
proiai ir elgsena. Ne visose alyse vienodai yra naudojama gest kalba ir nevienod
reikm turi judesiai bei kno padtis. Musulmon alyse yra didelis eidimas atsisdus taip sudti
kojas, kad aplinkiniai matyt js bat padus. Gruzijoje bnant sveiuose prie stalo nepagarbu
sunerti ant krtins rank. Belgijoje, Pranczijoje, Suomijoje, vedijoje kalbantis nemandagu
rankas laikyti kelni kiense. Tailande ar Singapre vaiko galvos glostymas yra agresyvumo
enklas, nes laikoma, kad galva yra sielos buvein. Danijoje ar Kinijoje labai svarbu tiksliai sutartu
laiku atvykti kviestinius pietus ar kitus renginius. Taiau Lotyn Amerikos alyse eimininkas
gerokai nustebs, jeigu js atvyksite tiksliai sutart valand. Norvegijoje, Malaizijoje ar Singapre
bsite nemandagus, jei k nors paliksite lktje nesuvalgs. Egipte prieingai, mandagu palikti.
vietimo sistema. Ji nulemia ratingumo lyg, kuris, savo ruotu, daro poveik preki
reklamavimui, etikei ir firmini enkl naudojimui bei efektyvumui. Ten, kur pirkjas yra
neratingas, labai padidja preks enklo reikm, kadangi skaityti nemokaniam mogui rayta
informacija bus beprasm.
Kalbos skirtingumai taip pat sudaro problem. Reklamos teksto ar preks vardo
paodinis vertimas i vokiei, prancz ar angl kalbos gali sudaryti usienio prik paiepimo ar
prieikumo tai prekei situacij. Lygiai tokia pat situacija usienio alyje gali kilti ir dl neiversto
ar nepakeisto preks vardo.
Religija turi didiuls reikms vertybi sistemoms ir elgsenai. Pavyzdiui, Islamo
bankininkysts sistemoje svarbiausias dalykas yra draudimas mokti palkanas. Beje, is draudimas
nra naujas dalykas monijos istorijoje. Imti palkanas buvo udrausta senovs Graikijoje ir
Romoje.
Prie einant usienio alies rink, reikia labai atidiai itirti tos alies politin klimat. Toks
tyrimas turt apimti:

valstybs valdymo form vertinim,

politini partij sistemos vertinim,

valstybs politikos stabilum ir nuoseklum (perimamum),

usienio verslo rizik ar stabilum, kylant i politini veiksm.

Politinio klimato vertinimas prasideda nuo valdios pagrindini struktr narinjimo. Koki
valdios struktr valstyb turi? Ar tai demokratijos alis, ar diktatoriko reimo, monarchijos,
socialistins orientacijos alis, ar galbt turi tendencijos tapti viena i pamint? inant valdymo
form, t galima sprsti apie politin verslo aplink.
Valdi tipai yra apibriami pagal tai, kokiomis procedromis ir formomis pilieiai
formuoja vyriausybes, perteikia joms savo pageidavimus ir kaip jie kontroliuoja vyriausybi
veiksmus bei politik.
Dauguma valstybi gali bti klasifikuojamos kaip turinios parlamentinio arba absoliutaus
tipo valdias. Parlamentins valdios toliau gali bti skirstomos respublikos tipo ar konstitucins
monarchijos valdias, o absoliutins valdios gali bti monarchijos arba diktatoriaus tipo.
Esant parlamentinio tipo valdiai, moni klausiama, kokie yra j norai ir valia, taigi
parlamentins valdios teorikai atspindi daugumos gyventoj vali ir norus. Esant absoliutinei
valdiai, valdantis reimas diktuoja valdios politik k be jokio konsultavimosi su alies pilieiais
ir neklausia, kokie j norai ar pageidavimai.
Politins partijos kristalizuoja viej nuomon apie teisinius ir administracinius reikalus.
Marketingo specialistas privalo atsivelgti j politines partijas, kadangi jos daro poveik vyriausybs
nuostatoms dl versl bei kuria poir ir instrumentarij, kaip usienio verslai gali ir turi veikti
alies k.
Politini partij sistemos gali bti keturi tip: dvipartin, daugiapartin, vienpartin ir
dominuojanios partijos.
Dvipartin sistem sudaro dvi stiprios partijos, kurios pakeiia viena kit sudarydamos ir
kontroliuodamos vyriausybes. Dvi partijos turi skirtingas filosofijas, ir kai jos pakeiia viena kit,
poveikis tarptautiniam verslui gali bti didesnis negu vidaus verslams.
Daugiapartinje sistemoje danai n viena partija nra vyraujanti ir valdia yra sudaroma
koalicijos principu. Paprastai daugiapartins koalicijos nebna stabilios. Nestabilios koalicijos
pavyzdi danai matome Italijoje. Taiau yra ir moderni daugiapartins sistemos pavyzdi:
Vokietija, Pranczija, Belgija, Olandija.
Vienpartin sistema daniau sutinkama jaunos parlamentins demokratijos alyse. Tai
daniausiai situacija, kai nra kilos partijos, kuri nort ir galt pakeisti valdanij partij. Tai
kuriam laikui utikrina valdios stabilum, taiau vliau gali atsirasti konkuruojani partij ir
sigalti daugiapartin situacija.Vienpartins sistemos pavyzdiu gali bti Meksika, kur 40 met
vyravo PRI (revoliucin partija). Taiau ir ioje alyje pastaraisiais metais pradjo rykti
daugiapartins sistemos bruo.
Netoli vienpartins sistemos yra dominuojanios partijos sistemos, kur danai dominuojanti
partija ugoia kitas, toje pat alyje veikianias, taiau gerokai silpnesnes partijas.
Pasaulio ali teisins sistemos yra labai skirtingos. Dl to verslo veikla usienio alyje
nepastant jos teisins aplinkos, yra pakankamai sudtingas ir komplikuotas. Galima iskirti kelet
bendr tarptautinio marketingo teisini problem, kurios reikia skirti ypating dmes.
1. Konkurencijos statymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys atvejus dl:
1.1. susitarim,
1.2. pirkj diskriminavimo,
1 . 3 . reklamos ir rmimo metod,
1 . 4 . kain manipuliavimo,
1 . 5 . diskriminacini sutari,
1.6. iskirtini teritorij.
2. Mamenins prekybos kainas palaikantys teiss aktai.
3. Prekybos sutari vykdymo, keitimo ar panaikinimo tvark reguliuojantys teiss aktai.
4. Gaminio kokybs ir kontrols, pakavimo ir enklinimo teiss aktai.
5. Garantijas, aptarnavim, kainas reglamentuojantys aktai.
6. Patent, autorini teisi, firm vard apsaugos aktai.

is sraas nra vis galim problem svadas, tai tik keletas labiausiai su tarptautiniu
marketingu susijusi teisinio reguliavimo srii. Praktikoje marketingo specialistams gali tekti
susidurti ir su kitais versl reguliuojaniais statymais.
Teisin sistema gali turti skirtingus savo kilms pagrindus. Islamikoji teis remiasi Korano
interpretacija ir aptinkama Irane, Pakistane bei kitose Islamo tikjimo alyse. Socialistin teis
remiasi marksistine socializmo ideologija ir labiausia yra iplitusi Kinijoje, Kuboje bei kitose
vadinamosiose socializmo orientacijos alyse. JAV, Kanadoje, Anglijoje paplitusi ji teis yra kilusi
i Anglikosios teiss. Civilin teis kyla i Romn ir yra daugelyje kit, aukiau pamintoms
grupms nepriskirt ali
Viena i tarptautinio marketingo problem yra ta, kad ne visada bna aiku, teisins
sistemos statymai turi bti taikomi siekiant isprsti tarptautinio ginus. Yra Pasaulinis Hagos
Teismas, Tarptautinis Teisingumo Teismas, Jungtini Taut Teismas, Europos Sjungos Teismas,
kurie sprendia tarptautines problemas, taiau nesprendia verslo gin tarp skirting ali piliei,
verslo organizacij.
Teisiniai ginai gali ikilti trimis lygmenimis:
1. Tarp vyriausybi.
2. Tarp vyriausybs ir mons.
3. Tarp dviej moni.
Prireikus sprsti tarptautin kin gin, gali ikilti klausimas: pagal kurios alies statymus
tai turi bti padaryta? Tarptautiniai ginai daniausiai yra sprendiami vienu i trij bd:
1.
Sutartyje numatytu teisiniu pagrindu.
2.
Teisiniu pagrindu tos alies, kurioje buvo registruota sutartis.
3.
Teisiniu pagrindu tos alis, kurioje sutartis vykdoma.
Maiau neaikum dl gin sprendimo tvarkos bus tada, kai sutartyse aikiai bus urayta,
kokios alies statymai bus laikomi gino atveju.
Patyr marketingo specialistai bei verslo vadovai teismini proces vengia dl daugelio
prieasi. I tarptautines bylas nagrinjani publikacij dana, galima velgti, kad siekiant
laimjimo paprastai sulaukiama delsimo, ilaid didinimo, situacijos sunkinimo, o tai problem
padaro dar sudtingesn negu ji i tikrj yra. Geriausias patarimas bt - siekti privataus ali
susitarimo.
Yra ir kit aplinkybi, veriani atsisakyti kelti byl.
1. Baim sudaryti blog vaizd ir sugadinti santykius.
2.
Baim, kad usienio teisme gali vykti nedoras suokalbis.
3.
Didels ilaidos bei ilgas teismini procedr laikas.
4.
Konfidencialumo praradimas.
vertinus visas aplinkybes neretai paaikja, jog geriau vietoje teismo siekti susitarimo ar
naudotis arbitrau.
Kainos nustatymas yra pakankamai sudtinga problema netgi tada, kai prek realizuojama
vidaus rinkoje. Neretai pasikliaujama intuicija ir einama paiu primityviausiu bandym ir klaid
keliu. i problema tampa dar sudtingesn tarptautinje rinkoje. Kainos, ir ypa pelnas, labai
priklauso nuo valiut keitimo kurso, bazins kainos apskaiiavimo rodikli, taip pat ir nuo
tarpinink, kuri veiksmus ne visada manoma kontroliuoti ir valdyti.
Preki eksporto atveju danai yra naudojamas snaudas orientuotas kainos nustatymo
metodas.
Kartais bendrovs savo prekes usienyje parduoda pigiau negu savo alies rinkoje. Tai gali
bti daroma dl usienio konkurencijos slyg arba dl to, kad pardavinjamos jau nebemadingos
preks. To prieastis gali bti ir ta, kad bendrov yra painiojama dempingo situacij, kuri usienio
rinkoje prekes veria parduoti emesne nei vidaus rinkoje kaina. Kai kuri aliavini preki perteklius pasaulio rinkoje ali vyriausybes per daugel met pamau ved prie pasaulini kain
kontrols politikos. Pavyzdiui, kai kuri ali vyriausybs mgina stabilizuoti kavos, cukraus, kai
kuri brangij ikasen pasaulines kainas. Taip pat kai kuri ali vyriausybs sudar sutartis,
kurios apima naftos, alavo ir kitas prekes.

Usienio prekybiniai tarpininkai yra labiau suinteresuoti palaikyti auktas preki kainas,
kurios leidia gauti didesn pelno mar nedidinant apyvartos apimi. iuo poiriu yra prasminga
laikytis kietos kain usienio rinkoje politikos.
Vienas i retai inom kainos isaugojimo bd yra kartelis. Kartelis yra vienodus gaminius
gaminani bendrovi pastang suvienijimas siekiant isaugoti konkurencin pajgum.