You are on page 1of 50

Colegiul Naţional „I. L.

Caragiale”, Bucureşti

IOAN MĂRCULEŢ

MIHAI DUMITRESCU

GEOGRAFIA CONTINENTELOR
EXTRAEUROPENE

Caiet pentru clasa a VII-a
ISBN 978-973-0-20574-9
BUCUREŞTI
2015

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

IOAN MĂRCULEŢ

MIHAI DUMITRESCU

GEOGRAFIA CONTINENTELOR
EXTRAEUROPENE
Caiet pentru clasa a VII-a

Prefaţă: Prof. dr. Lucian ȘERBAN

ISBN 978-973-0-20574-9

Bucureşti
2015

Geografia continentelor extraeuropene. Caiet pentru clasa a VII-a, Ioan Mărculeţ, Mihai Dumitrescu, ISBN 978-973-0-20574-9.

2

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Ioan MĂRCULEŢ – doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului între Arieș și Strei. Studiu geomorfologic,
susținută la Institutul de Geografie al Academiei Române (2011, publicată în 2013) și profesor gradul I – este autorul sau
coautorul a 38 cărți și broșuri (studii de specialitate, monografii, enciclopedii, dicționare, cărți școlare etc.). A publicat,
singur sau în colaborare, peste 200 de studii de geografie (geomorfologie, climatologie, geografia mediului, geografia
populației și așezărilor, geografie economică, geografie culturală, geografie politică și geopolitică), istorie și sociologie,
precum și peste 120 de articole de popularizare și cu caracter școlar.
Între lucrările destinate sistemului școlar se remarcă:

• Geografie şi istorie. Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat (teste) (2011, coord.);
• Mic dicţionar geografic şcolar (2012; coord.);
• Dicţionarul ariilor naturale protejate din România (2012; coord.);
• Dicţionarul așezărilor urbane din România (2013; coord.);
• Judeţul Ilfov. Mapa de geografie a orizontului local (2013);
• Geografie. Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire intensivă (teste cu rezolvări) (2013, coord.);
• Introducere în geografie. Valea Lungă – orizontul local. Activităţi de învăţare, Clasa a IV-a (2013, coautor);
• 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de bacalaureat (2014);
• Statele Uniunii Europene. Mică enciclopedie (2014; coord.);
• Mic dicţionar geografic școlar cu superlative și singularităţi, Vol. I, Geografie fizică (2014; coord.);
• Geografie. Bacalaureat 2015. Europa – România – Uniunea Europeană. Probleme fundamentale. Sinteze și teste cu rezolvări
(2014; co-coord.);
• Geografia României. Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a VIII-a (2015);
• Statele Americii de Sud. Mică enciclopedie (2015, coord.);
• Oraşele României. Mic dicţionar geografic şcolar (2015, coord.);
• Geografie. Fişe de lucru şi teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat (2015).

 Mihai DUMITRESCU a absolvit Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu şi este licenţiat al Facultăţii de
Geografie din Bucureşti (1998). În 1999-2000, a urmat cursuri de studii aprofundate în domeniul Climatologie aplicată şi
protecţia mediului. Din anul 2013 este doctor în geografie, titlu obţinut cu teza Bazinul Bratia. Studiu de geografie,
susținută la Facultatea de Geografie a Universității Bucureşti. Este profesor gradul I. A publicat, singur sau în
colaborare, numeroase lucrări cu caracter ştiinţific (de geografie fizică, geografie regională, climatologie, hidrologie,
toponimie, turism etc.) şi didactic (ghiduri, cărţi şcolare şi hărţi).
Între lucrările destinate pregătirii profesorilor şi elevilor se evidenţiază:
• Ghid practic pentru aplicaţii geografice (2006; coautor.);
• Bucureşti – harta orizontului local (2009; coord.);
• Geografia oraşului Bucureşti (2011, coautor);
• Landkartensammlung für Erdkundeunterricht (set de hărţi pentru ora de geografie, în limba germană) (2010, 2012; coord.);
• Rumänien allgemeine geografische Karte (România – hartă geografică generală) (2014; coord.);
• Tehnici şi metode de realizare a fotografiei geografice. Ghid de buzunar pentru săptămâna „Şcoala altfel” (2015).

ISBN 978-973-0-20574-9

Important: Prezenta lucrare nu se comercializează, iar distribuirea ei se face numai

cu acordul autorilor.

Multiplicarea prezentei lucrări a fost realizată cu sprijinul doamnei
specialist economic MIRELA ENĂCHESCU.

Adrese de contact:
ioan_marculet@yahoo.com
imarculet@gmail.com
mihaita_dumitrescu@yahoo.de
colegiul_caragiale_buc@yahoo.com
Geografia continentelor extraeuropene. Caiet pentru clasa a VII-a, Ioan Mărculeţ, Mihai Dumitrescu, ISBN 978-973-0-20574-9.

3

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

CUPRINS

Prefaţă (Prof. dr. Lucian Șerban) .........................................................................................................................................5
Notă introductivă …………………………………………………………………………….…………………………………..…....6
Asia – poziţia geografică, limitele, întinderea ……………………………………………………….....................................7
Relieful Asiei …………………………………………………………………………………………………………………........8
Clima Asiei ………………………………………………………………………………………………………………………...9
Apele Asiei …………………………………………………………………………………………….....................................11
Vegetaţia, fauna şi solurile Asiei …………………………………………………………………………………………........13
Populaţia şi aşezările umane din Asia ………………………………………………………………………………………...15
Harta politică a Asiei …………………………………………………………………….......................................................17
Resursele naturale şi economia Asiei …………………………………………………………………………………….......19
Asia de Vest şi de Sud-Vest (Orientul Apropiat şi Mijlociu). Elemente specifice …………………………………………21
Israel şi Turcia ………………………………………………………………………………………………............................22
Asia de Sud – caracteristici generale ……………………………………………………...................................................23
India ………………………………..................................................................................................................................24
Asia de Vest şi de Sud-Est – caracteristici generale …………………………………………………………….................25
Japonia ………………….…………………………………………………………………....................................................26
China ……………………………………………………………………………………………………………………………...28
Africa (I). Cadrul natural ……………………………………………………………………………………………………..….30
Africa (II). Populaţia, aşezările umane şi harta politică ……………………………………………………………………...31
Africa (III). Resursele naturale şi economia …………………………………………………………………………………..32
America. Poziţia geografică şi limitele …………………………………………………………….......................................33
Populaţia, aşezările umane şi harta politică a Americii ……………………………………………………………………..34
Resursele naturale şi economia Americii ……………………………………………………………………………………..36
America de Nord şi Centrală. Specificul geografic .......................................................................................................38
Statele Unite ale Americii .............................................................................................................................................39
Canada şi Mexic ………………………..……………………………………………………………………………………….41
America de Sud. Specificul geografic ..........................................................................................................................43
Brazilia .........................................................................................................................................................................44
Oceania – caracteristici geografice ..............................................................................................................................46
Australia – caracteristici geografice .............................................................................................................................47
Antarctica – caracteristici geografice ...........................................................................................................................49
Bibliografie selectivă ……………………………………………………………………………………………………………......50

Geografia continentelor extraeuropene. Caiet pentru clasa a VII-a, Ioan Mărculeţ, Mihai Dumitrescu, ISBN 978-973-0-20574-9.

4

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

PREFAŢĂ

Fenomenul de globalizare a lumii contemporane a determinat o comprimare rapidă a barierelor spaţiotemporale, apropiind de noi, locuitorii bătrânului continent, populaţii şi teritorii considerate până nu demult în
categoria exoticului sau a periferiilor amorfe. Evoluţiile unei lumi multipolare ne obligă să eliminăm
remanenţele eurocentrismului, în condiţiile în care fluxurile demografice, informaţionale şi de capital nu mai
sunt concentrate (şi mai ales controlate) între Oceanul Atlantic şi Munţii Ural. Osmoza acestor fluxuri la nivel
extraeuropean imprimă fenomenelor geografice dinamici aparte şi noi forme de localizare. În acest context,
lucrarea Geografia continentelor extraeuropene. Caiet pentru clasa a VII-a, elaborată de prof. dr. Ioan
Mărculeţ şi prof. dr. Mihai Dumitrescu, reprezintă un suport de instruire mai mult decât binevenit, care reuşeşte
să reactualizeze conţinuturile propuse de programa şcolară şi ofertate de un set venerabil de manuale rămase
în urma realităţilor geografice şi geopolitice actuale.
Lucrarea conține 29 de fișe de lucru, proiectate pe 1-2 pagini, oferind cadrelor didactice posibilitatea de
a le introduce cu uşurinţă în diferite secvenţe ale orei şi permiţând strategii flexibile, centrate pe activitatea
individuală sau pe grupe de elevi. Itemii propuşi valorizează gândirea critică, problematizarea, comparaţia,
schemele logice, familiarizarea cu transformarea informaţiei cantitative în reprezentări grafice, demonstrarea
unor succesiuni şi relaţii cauzale. Varietatea activităţilor de învăţare şi a tipurilor de itemi elimină caracterul
monoton frecvent întâlnit la auxiliare didactice din această categorie, captivând atenţia şi permiţând însuşirea
eficientă a competenţelor specifice disciplinei.
Conţinuturile sunt atent selectate, au relevanţă pentru înţelegerea specificului regional. Casetele cu rol
explicativ şi notele de subsol oferă elevilor instrumente atractive de analiză, oferind o racordare la situaţiiproblemă de actualitate, informaţiile oferite completând consolidarea cunoştinţelor printr-o aplicabilitate
sporită. Suporturile grafice şi cartografice sunt atent concepute, lizibile, atractive, elementele de conţinut şi
cerinţele asociate fiind corelate preponderent cu manualul de geografie publicat la Editura Humanitas
Educaţional. De asemenea, temele pentru acasă contribuie la sistematizarea şi esenţializarea informaţiilor
relevante pentru achiziţia durabilă a cunoştinţelor teoretice.
În concluzie, apreciem noua apariţie editorială ca fiind una deosebit de utilă pentru înţelegerea
specificului geografic regional actual al continentelor vizate, pentru obţinerea unor rezultate superioare atât la
clasă, cât şi pentru pregătirea elevilor capabili de performanţă la concursurile geografice şcolare. Nu putem să
nu menţionăm şi altruismul prof. dr. Ioan Mărculeţ, datorită căruia, la fel ca şi în cazul multor auxiliare didactice
publicate de domnia sa în ultimii ani (Dicţionarul așezărilor urbane din România; Geografie. Fişe de lucru şi
teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat; Statele Uniunii Europene. Mică enciclopedie ş.a.),
prezenta lucrare va fi disponibilă tuturor profesorilor de geografie din ţară prin varianta electronică oferită cu
generozitate. Felicităm autorii pentru acest demers şi dorim succes elevilor în cunoaşterea acestei discipline
fascinante!
Prof. dr. Lucian ŞERBAN
Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Geografia continentelor extraeuropene. Caiet pentru clasa a VII-a, Ioan Mărculeţ, Mihai Dumitrescu, ISBN 978-973-0-20574-9.

5

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. Ea are în compunere 29 de fișe de lucru. în conformitate cu preveserile programei pentru o oră pe săptămână. „Geografia continentelor extraeuropene. L. Resursele de timp alocate se stabilesc de cadrul didactic. Unele casete cu rubrica „Exerciţiu” oferă posibilitatea unor activităţi practice. dr. ISBN 978-973-0-20574-9. pe baza manualului publicat la Editura Humanitas Educaţional (autori: Silviu Neguţ şi Gabriela Apostol). Ioan Mărculeţ. 6 . „Vegetaţia. Prof. este destinată activităţii elevilor la clasă. Cele cu rubrica „Verificaţi-vă cunoștinţe acumulate” pot fi folosite în structura lecţiei ca teste destinate evaluării cunoștinţelor acumulate (evaluării performanţei). B u c u r e ş t i NOTĂ INTRODUCTIVĂ Prezenta lucrare. Caiet pentru clasa a VII-a”. Fișele au fost elaborate în scopul lucrului individual cu manualul. Ioan MĂRCULEŢ Geografia continentelor extraeuropene. – pot fi lucrate în perechi de elevi (colegii de bancă) ori pe grupe. fauna şi solurile Asiei” ș. Mihai Dumitrescu.a. C a r a g i a l e”. La decizia profesorului. sub directa coordonare a profesorului. Caiet pentru clasa a VII-a. în cea mai mare parte. conţinuturile unor fișe – „Clima Asiei”. în funcţie de potenţialul clasei. Textele și cerinţele din conţinuturi sunt realizate.

............................ mările................ în vest. peninsulele şi insulele menţionate mai sus.......... ÎNTINDEREA Elev_______________________________________ Data_____________________ Denumirea de Asia provine............... Peninsula Asia Mică....................... inaugurat în anul 1869....... din manual (pag............. Capul Celiuskin este situat în nordul Peninsulei Malacca................................................................................................ începând cu Marea Kara: ......................... 1...... pe direcția acelor de ceasornic.................: .. 10)........... iar Strâmtoarea Bering desparte Asia de America de Nord.............................. începând cu Peninsula Taimîr1): .............. I................. 2........................................... pe direcția acelor de ceasornic..c............................................................... ............. leagă mările Mediterană și Roșie și separă Asia de Africa.................... Geografia continentelor extraeuropene..................................................................................................................._____ R. scrieţi voi răspunsurile corect (R............................................................ ......................... Caiet pentru clasa a VII-a...................................................................................................................................... şi Baba......................c........ II......_____ R....................  Arătaţi pe harta murală oceanele... B u c u r e ş t i ASIA – POZIȚIA GEOGRAFICĂ.............. c) lanțurile montane și apele care delimitează Asia de Europa: .............: .: ................................................................................................... Asia ocupă 30% (44.................... .................... ................................... 3.............................................._____ R........................................... pentru a desemna pământurile aflate la răsărit de lumea lor... ............................................. L......................................... 5.........................................….................................. c) Numele canalului care leagă Marea Mediterană de Marea Roșie................................................ iar între mările Mediterană şi Neagră........ 7 ...................................c.......c........................ din cuvântul asirian „asu”................ ISBN 978-973-0-20574-9............. în nord.................................... 1) Între mările Japoniei şi Galbenă se găseşte Peninsula Coreea. b) Ponderea pe care o ocupă Asia în cadrul uscatului Terrei.................................................. ........ ....................................................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I..........................................................................................._____ R.................................................................................... ..................................................................................................................... pe direcția acelor de ceasornic................... Citiți textul alăturat și scrieți în fișa de lucru: a) Cuvântul de la care provine numele Asiei......................................: ………................000 km2) din suprafața uscatului Terrei............ Canalul Suez.............................................. Dejnev..... ...............................................................  Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Citiţi cu atenţie propoziţiile de mai jos și precizaţi dacă enunţurile sunt adevărate (A) sau false (F)........ Analizați Harta fizico-geografică a Asiei.. .................... în est.. e) principalele insule și arhipelaguri................................................_____ R............................................................................................................................................. în sud..... . d) Numele strâmtorii care desparte Asia de America de Nord........................... Ioan Mărculeţ.......................................................................... in antichitate.............................. care înseamnă răsărit......................)........: ……….. începând cu Insulele Severnaia Zemlia: .................... A fost folosită mai întâi de greci..................................... 4...................................................................................................... se pare................... ....................................................................................... b) mările care mărginesc continentul.............................................. LIMITELE... Mihai Dumitrescu.................... și scrieți în fișa de lucru: a) oceanele care încadrează Asia și poziția lor în raport cu continentul: ......................c.................. Identificaţi pe harta murală aceste capuri...... Între Marea Arabiei şi Golful Bengal se găseşte Peninsula Arabia........................... C a r a g i a l e”........................c........ Insula Sri Lanka (Ceylon) este situată în apropierea Peninsulei India........ .............................. Piai (sau Buius)......... Arhipelagul Japonez este situat la Oceanul Indian... ………………...................... .... Punctele extreme ale continentului sunt reprezentat de capurile: Celiuskin........ Dacă afirmaţiile sunt false.......................... d) peninsulele continentului........ .................... Canalul Suez separă Asia de Europa.....................................................................407...... ............

.......... India 2.... unii cu erupţii catastrofale............................................. de la nord la sud........................... În Asia se găsesc numeroşi vulcani activi şi stinşi (Fuji-yama............................. câmpuri cu bolovănişuri ş.... Împreună cu Munţii Karakorum formează cel mai înalt sistem montan............. Unitățile de relief Analizați Harta fizico-geografică a Asiei.............000 m................. Cei mai tineri munţi sunt: a............................... Podişul Tibet (Xizang) este cel mai înalt de pe Terra (4...850 m)....... cei mai înalţi din lume (8............000 km2) își au obârșiile numeroase fluvii (Mekong........ Câmpia Siberiei de Vest Geografia continentelor extraeuropene.......... Câmpia Indo-Gangetică c....................................500 km (în sud)... în Munții Himalaya................... creste....611 m) ş... după alte surse 8.... situat la 2... ..................... peste care s-au acumulat depozite sedimentare................ dune................. Verhoiansk 3......000.............................. În nord şi pe munţii înalţi este prezent relieful glaciar (câmpii de eroziune.................................a. Irrawady.... ISBN 978-973-0-20574-9............................... Pamir c.......................................................... Caiet pentru clasa a VII-a...................................  Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos: 1................................................................ Ioan Mărculeţ............................................ Anatoliei b...................... K2 (8...... ....... Gobi c. și scrieți în fișa de lucru: a) principalele lanțuri montane: ...... B u c u r e ş t i RELIEFUL ASIEI Elev_______________________________________ Data_____________________ Relieful Asiei este extrem de variat având altitudinea medie de 960 m...... Bandai-san.................. treptat...................... .............. văi glaciare.......000 km2)... ............................. Coreea c........... În ansamblu............. Tsangpo / Brahmaputra şi Indus)........  De reținut: Munţii Himalaya......000....................... Himalaya c.... din manual (pag.. Este străbătut de lanțuri muntoase cu înălțimi de 6.......)................... unităţile de relief menţionate mai sus........  Cel mai înalt punct: Vârful Chomolungma («Zeiţa mamă a munţilor») sau Everest (8....................... Este un întins deşert....................................................... Siberiei Centrale 4............. de la sud (200-400 m) la nord (0 m)...... Himalaya b.850 m).................. este o vastă depresiune de scufundare.... şi circuri glaciare....................848 m....................a........... Krakatau........................... Cea mai întinsă câmpie este: a.. și între 900 km (în nord) și 1....... Yangtze / Chang Jiang... cea mai mare câmpie din Asia (aproximativ 3................... ........C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I........... iar în regiunile aride tropicale şi temperate...... de la est la vest....500-4.................................................. Câmpia Siberiei de Vest...a........ pe harta murală..500 km.................................. Arabia b....... Tibet 5.....000-7...................... morene etc.... b) principalele podișuri: Podişul Arabiei....... .............. Podişul Anatoliei..... Mihai Dumitrescu... Altitudinea sa scade............ L........................................................... Salouen............ sunt cei mai tineri din Asia (până la 15 milioane ani). Podişul: a....... cu fundamentul de vârstă paleozoică....... în nord................... cu 14 vârfuri la peste 8....................... se întinde pe 2......................................... Tambora ş...000 m: Everest (8................ Altai b.... 10)........ ........ Câmpia Chinei de Est b....... ... c) principalele câmpii: Câmpia Mesopotamiei.... ...............000 m adâncime... C a r a g i a l e”................. Hoang He............ ................................................................................................. pe munţii înalţi)............... Podişul Dekkan (Deccan) este situat în Peninsula: a.........848 m)................. Cel mai înalt platou alpin din Asia este: a...............  Arătaţi................................785 m altitudine medie) şi cel mai tânăr platou alpin de pe Glob.. Pe suprafața sa (2............................ 8 .

Așezarea este situată într-o depresiune din Siberia Centrală o o (Federaţia Rusă). Câmpia Chinei de Est: ……………………………………………………………………………………………………………. cu ninsori. în fişa de lucru. III. Analizați Asia – harta climei. E..500-2000 mm/an (cad în timpul verii). Ioan Mărculeţ.. verile sunt calde şi uscate.2°C. 0oC...3) bat vânturile musonice. ………………………………………………………………………………………………………………………………. bat vânturile polare. precipitaţii: sub 200 mm/an.. B u c u r e ş t i CLIMA ASIEI Elev_______________________________________ Data_____________________ Datorită extinderii în latitudine (aproximativ între Polul Nord şi Ecuator). precipitaţii: 400-800 mm/an.  Clima continental-excesivă (temperat-continentală excesivă): temperaturi medii anuale: 5-12oC. 9. II. N și 142 47’09” long. ………………………………………………………………………………………………………………………………. clima Asiei este extrem de variată.  Clima temperat-continentală (temperată rece): temperaturi medii anuale: 1-5oC.7 C.2) precipitaţii: peste 1.0001. aduse de musoni). bat vânturile alizee şi sunt frecvente furtunile de nisip. iar iernile blânde şi umede. Munţii Himalaya şi Podişul Tibet: …………………………………………………………………………………………………. 400 mm/an. Cu ajutorul hărţilor Asia – harta fizico-geografică şi Asia – harta climei. precipitaţii: 600-1. precipitaţii: sub 300-400 mm/an (predominant sub formă de ninsoare). L. tipurile de climă din: 1.  Clima subpolară: temperaturi medii anuale: cca. Câmpia Siberiei de Vest: …………………………………………………………………………………………………………… 10.000 mm/an (venite dinspre Oceanul Pacific). ierni geroase. amplitudini termice: peste 20oC. în timpul iernii temperaturile coboară frecvent la -35oC. Citiţi textul de mai jos. 9 .  Clima polară: temperaturi medii anuale: -10…-50oC.1) precipitaţii: sub cca. și scrieți. precipitaţii: sub 300-350 mm/an.  Clima temperată umedă: temperaturi medii anuale: 5-12oC. ISBN 978-973-0-20574-9. temperatura medie în cursul verii: sub 10oC. la 63 27’39” lat. 6.  Clima musonică: temperaturi medii anuale: 20-25oC. Podişul Siberiei Centrale: …………………………………………………………………………………………………………. Peninsula Arabia: …………………………………………………………………………………………………………………… 2. la poalele Munţilor Himalaya se înregistrează chiar şi 10. bat vânturile de vest (pătrunderi ale vânturilor polare). Geografia continentelor extraeuropene... precipitaţii: sub 150-200 mm/an (sub formă de ninsoare). 11). 7. tipurile de climă de pe continent. la 26 ianuarie 1926. la 6 februarie 1933). a unităţilor acvatice vecine etc.  Clima subtropicală (mediteraneană): temperaturi medii anuale: 15-20oC. Caiet pentru clasa a VII-a.500 mm/an (cantităţi mai ridicate vara. C a r a g i a l e”. sunt două anotimpuri (sezoane): cald şi uscat (iarna) şi cald şi ploios (vara).. 5.  Clima tropicală uscată: temperaturi medii anuale: 25-30oC (cu diferenţe mari de temperatură între zi şi noapte: peste 40oC). Podişul Karakorum: …………………………………………………………………………………………………………………. 4. 10 şi 11).. de la nord la sud.. precipitaţii: 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. a întinsei suprafeţe continentale. 8.000 mm/an. -67.. precipitaţii: sub 300 mm/an (au caracter neregulat). I. temperaturi medii anuale: 15-18oC. Arhipelagul Indonezian şi Insulele Filipine: ………………………………………………………………………………………. amplitudini termice: peste 20oC.. în fișa de lucru. bat vânturile polare.  Clima continentală aridă: temperaturi medii anuale: 5-10oC. Peninsula India: …………………………………………………………………………………………………………………….C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. scrieţi. ………………………………………………………………………………………………………………………………. din manual (pag. Peninsula Asia Mică: ………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. 3. a lanţurilor montane (care împiedică circulaţia maselor de aer). Mihai Dumitrescu.. Arhipelagul Japoniei: ………………………………………………………………………………………………………………..  Clima subtropicală cu ploi de vară: în estul continentului. din manual (pag. 1) Oimeakon (Oimiakon) este localitatea în care s-a înregistrat temperatura minimă absolută a Emisferei Nordice o (-71.

subecuatorială b.. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare... ………………………………………………………………………………………………………………………………. Insulele Novaia Siberia: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. precum şi luna în care se înregistrează......  Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos: 1... tropicală uscată 4. Tokyo  Temă pentru acasă. …………………………………………………………. Insula Taiwan: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. la 25 lat. Insulele Filipine: …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6... sub 1.. Oimiakon c. precum şi luna în care se înregistrează. 5. continentală aridă b. Cele mai scăzute temperaturi din Asia s-au înregistrat în localitatea: a.. subtropicală c. la 13 45’ lat. ISBN 978-973-0-20574-9. peste 2. Oraşul este situat la poalele regiunii prehimalayene Garo-Khassi-Jaintia. caracterizaţi clima din:4) 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. amplitudini termice: 3-4oC. este un stat în India. Ioan Mărculeţ. 2. Clima musonică este specifică Peninsulei: a. E. Coreea c. o o „Polul Ploii”). Bangkok b. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2) Bangkok este capitala în care se înregistrează temperatura medie anuală cea mai ridică (28°C). Asia Mică b.. subpolară 2. Localitatea este o o situată în Thailanda.000 mm/an (plouă aproape în fiecare zi.. se va lucra pe grupe. 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Geografia continentelor extraeuropene.. 2. Valoarea minimă a temperaturii medii lunare. N și 100 28’ long. În nordul Câmpiei Siberiei de Vest clima este: a.. N şi 91 long.000 mm b. L.... Pe baza textului de mai sus.. Podişul Iran: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. E.000 mm 5.000 mm pe an).990 mm în 1861..C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. Mihai Dumitrescu. ………………………………………………………………. Tipul de climă redat de grafic. În localitatea Cherrapunji / Cherrapunjee a căzut cea mai mare cantitate de precipitaţii dintr-un an (22. 3. 10 . 3. 1. ………………………………………………………………. 3) Assam..000 mm c.. precipitaţii: peste 2. C a r a g i a l e”. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Precipitaţiile în climatul ecuatorial au valori medii anuale de: a. B u c u r e ş t i  Clima ecuatorială: temperaturi medii anuale: 26-27oC.. după amiaza).000-2. În estul Mării Caspice predomină clima: a.. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Indochina 3.. ………………………………………………………………………………………………………………………………. este calm ecuatorial (nu bat vânturi permanente şi sezoniere). Vestul Peninsulei Asia Mică: …………………………………………………………………………………………. Caiet pentru clasa a VII-a. Peninsula Kamceatka: …………………………………………………………………………………………………. temperată umedă c. regiunea geografică în care s-a înregistrat recordul de precipitaţii (peste 10.. 4) Pentru rezolvarea cerinţei. Analizaţi graficul alăturat (temperaturile medii lunare) şi precizaţi: 1.

..................... ............... adună o parte din apele curgătoare care străbat Munţii Altai..................................... în fișa de lucru.. b) Oceanul Pacific: .............................................................................. Podişul de Loess şi Câmpia Chinei de Est................................. și scrieți.......................... t/an)..................................................... Îşi adună apele de pe o suprafaţă de circa 752....................... a particularităţilor reliefului etc....................................... d) lacuri interioare: .......... ISBN 978-973-0-20574-9........................................... 10)................................................................. a întinderii uscatului..... Cu ajutorul textului din manual (pag.....................845 km străbătuţi (5............................................................................ izvorăşte din Podişul Tibet (din lacurile Gyaring şi Ngoring) şi se varsă în Marea Galbenă (Oceanul Pacific)................. primele patru fluvii cu cele mai mari debite: ................................... Analizați cu atenție graficele de la pagina 13............................... ...........970.... Are izvoarele în Munţii Altai.................. A................................ ................... sunt mari contraste în repartiţia geografică a apelor curgătoare......... ........................................................... din manual (Principalele fluvii asiatice ca lungime şi Principalele fluvii asiatice ca debit mediu)......... C a r a g i a l e”......................................... după alte lucrări)..................................... pe harta murală................ din cauza condiţiilor climatice... traversează Munţii Daxue....................... poziţionează fluviul pe primul loc pe Glob (17% din aluviunile transportate de apele curgătoare ale Terrei)................ ....................... fluviile care se varsă înspre: a) Oceanul Arctic: ................................................................. din manual (pag......500 m3/s.....................650 km (5................... B u c u r e ş t i APELE ASIEI Elev_______________________________________ Data_____________________ Continentul Asia este bogat în ape curgătoare şi lacuri............................................... cele mai lungi patru fluvii: .............................................................. Geografia continentelor extraeuropene..............000 km2 ori 745......................000 km2 (după alte surse: 771..  De reținut: Obi /Ob este fluviul cu cea mai largă gură de vărsare (estuar – circa 800 km lungime.... Mihai Dumitrescu............................................................................. III............ și scrieți în fișa de lucru: 1................ întins pe 2............ Podişul Kazah şi Câmpia Siberiei de Vest..........................................................497 km2................................................ Cantitatea mare de aluviuni transportată (34-50 kg/m3 sau 1..........  Arătaţi....................................... 2... c) Oceanul Indian: ................................................. Rețeaua hidrografică În Asia.................................................................... Pe parcursul celor 4............  areice:...... Explicați debitele ridicate ale fluviilor Gange și Brahmaputra........................................... Bazinul său hidrografic.000 km2) şi atinge un debit mediu de 2........ .. ................................................................................................... Analizați Harta fizico-geografică a Asiei............. cu cea mai mare cantitate de aluviuni transportă anual............................ lungimea de 3... fluviile menţionate mai sus................ Ioan Mărculeţ... II......................................................... scrieţi în fişa de lucru principalele regiuni:  endoreice: ............................... 11 .............................................................. L....1 mil........................................ I... fluviul cu cea mai mare turbiditate permanentă.......................................................................................... cu cele mai multe schimbări naturale ale albiei de curgere (27) şi ale gurii de vărsare (5) şi cu cea mai rapidă avansare anuală a deltei (aproximativ 200 m).................................................571 m3/s....C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I........ Caiet pentru clasa a VII-a................................................................................................................... ....410 km........................464 km......................................................................................................... Huang He / Hwang Ho / Huan he („Fluviul Galben”)....................................................................................................... 13)....................................................... împreună cu estuarul) şi se varsă în Marea Kara cu un debit mediu de 12...... 30-90 km lăţime şi 10-12 m adâncime)...

.... Analizați Harta fizico-geografică a Asiei....... Arctic b.................... și scrieți................. .  antropice (artificiale): Kreasnoiarsk (pe Enisei).............. unele sunt foarte adânci – Lacul Baikal (1........ din manual (pag............... 5........ din această cauză fiind numite „mări”... Tuz.......... exoreică 4... pe harta murală.. în fișa de lucru....................... 2 lacurile aflate la cea mai joasă altitudine: . Lacul Toya este de origine: a..................... 2............ 7... tectonică c....................... Se evidenţiază lacurile:  tectonice: Marea Caspică........................... Geografia continentelor extraeuropene........... Care sunt marile oraşe situate pe malurile fluviului? ……………………………………………………………….................... Lobnor.... areică b. Pacific 2.... Marea/Lacul Aral (66............................... Citiţi textul din manual (pag......... Mihai Dumitrescu.............................  Arătaţi. Care sunt activităţile economice care valorifică apa fluviului? ……………………………………………………................ endoreică c............... carstică b................... Kukunor.. Fluviul Gange are debitul ridicat datorită climatului: a........ Tiberiada / Marea Galileii (între Israel şi Siria).......................... L.... Indus c.................................................... Lobnor / Lop Nur şi Kukunor / Qinghai (în China)............. 14) – referitor la fluviul Changjiang / Chang Jiang („Fluviul Lung”) / Yangzi / Yangtze („Fluviul Albastru”) – şi răspundeţi la întrebările de mai jos.................................... Ca lungime în Asia...... Baikal................................. vulcanică  Temă pentru acasă...................... din manual..... numele principalelor lacuri de pe continent1).. Pe ce lungime se desfăşoară defileurile din Sanxi? ………………………………………………………………....................... 12 ............. ... Unde se găsesc izvoarele fluviului? ………………………………………………………………………………….............. Fluviul Lena se varsă înspre Oceanul: a. 3..620 m)................ Lacurile În Asia se găsesc numeroase lacuri......................... lacurile cu suprafețe variabile: ........... tropica-uscat 5........ Shikotsu............ 3....................................................................  vulcanice: Tazawa.. 1................. lacurile menţionate mai sus........... Obi 3.......... ce loc ocupă fluviul Chang Jiang? ……………………………………………………………. Aral....................... Van... Balhaş... Trei Defileuri (pe Chang Jiang)................................. Marea Moartă (între Israel şi Iordania)..... Analizați tabelul de la pagina 14....... iar altele au nivelul apei sub cel al Oceanului Planetar – Marea Moartă (-398 m)...000 km2).................. 4........ 10).. V.............................. C a r a g i a l e”........ ISBN 978-973-0-20574-9.... ecuatorial b... Unele sunt foarte întinse – Marea Caspică (371.......... cauza pentru care Lacul Balhaș are suprafața fluctuantă: ..... și scrieți în fișa de lucru: 1...................................................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I....... Kamensk şi Novosibirsk (pe Obi)........................................................... Regiunea Lacului Aral este: a............ ... Amur b.......... Indian c......................... ............. În care mare se varsă fluviul Chang Jiang? …………………………………………………………………………......... Marea Moartă....... musonic c........................................................................ Ce se găseşte la Gezhouba? …………………………………………………………………………………………...................................... IV. B u c u r e ş t i B............................ Mashu.......... Kavak-Idjen (în Indonezia)....... Turcia). Ioan Mărculeţ.............  glaciare: Taimîr............. 6...................... ..  Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos: 1.... 1) Alte lacuri importante sunt: Van şi Tuz (în Turcia)........ Toya (în Japonia)...................  carstice: Kizören (în Podişul Anatoliei...... ... Cel mai lung fluviu este: a....458 km2) –. Biwa...... Caiet pentru clasa a VII-a.... Originile cuvetelor lacustre sunt extrem de variate.........

câine enot. ………………………………………………………………………………………………………………………………. tipurile de vegetaţie din: 1. plop tremurător. 13 . II. santal. Cernoziom. în fișa de lucru. arenosoluri. Zona deşerturilor temperate Pelin. Munţii Himalaya şi Podişul Tibet: …………………………………………………………………………………………………. de mătase. Arhipelagul Indonezian şi Insulele Filipine: ………………………………………………………………………………………. larice. Reptile. leopard. piton). 8.  În estul Asiei: chiparos. 3.. rinocer cu un corn.. Peninsula Arabia: …………………………………………………………………………………………………………………… 2. zibelină. din speciile de arbori îşi pierd negru himalayan.  Cerb sika. cal sălbatic (calul Zona de stepă pelin. Vieţuitoarele contribuie la formarea solurilor.. ren. acacia. în fişa de lucru. vulpe polară. licheni. Abanos.  Brune şi cenuşii de pădure. Mihai Dumitrescu. broască Zona subtropicală stejari. saxaul.. râs. rogoz. tigru. Vegetaţia asigură hrană şi adăpost animalelor. FAUNA ŞI SOLURILE ASIEI Elev_______________________________________ Data_____________________ Clima şi relieful determină tipurile de vegetaţie. Cerb pătat. Zonă de vegetaţie Vegetaţia Fauna Ierburi mărunte. Arhipelagul Japoniei: ………………………………………………………………………………………………………………. râs de Arenosoluri. palmieri. din manual (pag. vierme arbore de camfor. ……………………………………………………………………. (taiga) Mesteacăn. 4. 6. Asin sălbatic (culan). Podişul Karakorum: …………………………………………………………………………………………………………………. scrieţi. Ierburi înalte.. molid. muflon. Urs polar (alb). podzoluri. gazelă Oryx. Brune şi cenuşii de pădure. laur..  Terra rossa. râs de deşert (caracal). Câmpia Siberiei de Vest: …………………………………………………………………………………………………………… 10. cămilă cu două cocoaşe (bactriană). tipurile de vegetaţie de pe continent.. Cenuşii de deşert. Cenuşii de pădure. I. pisică de barcană. În oaze: palmieri.. elefant indian. Peninsula India: ……………………………………………………………………………………………………………………. arbuşti spinoşi (saxaul). Cu ajutorul hărţilor Asia – harta fizico-geografică şi Asia – harta vegetaţiei. cămilă soluri. curmal. panteră. pisică de barcană.. 9. Peninsula Asia Mică: ………………………………………………………………………………………………………………. Ierburi. hienă dungată. magnolie... fazan auriu. Geografia continentelor extraeuropene. vulpe corsac. tsuga. vulpe. C a r a g i a l e”. Ierburi mărunte: păiuş. Antilopă saiga. Analizaţi tabelul de mai jos. cedru de Liban. lup de tundră.. Câmpia Chinei de Est: ……………………………………………………………………………………………………………. cu o cocoaşă (dromader). cedru. sălcii pitice. ren. ISBN 978-973-0-20574-9. tigru. colilie. cămilă cu două cocoaşe. Podişul Siberiei Centrale: …………………………………………………………………………………………………………. L. bambus.. Bivol indian. tigrul de Amur. brad. 10 şi 16). ………………………………………………………………………………………………………………………………. Analizați Asia – harta vegetaţiei. mesteceni pitici. Roşii de savană. 7. lui Przewalski). din manual (pag. hermelină. ursul buzat. câine Zona pădurii de foioase arţar. stejar. și scrieți. hienă. elan. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. pir. Ioan Mărculeţ. pin de ţestoasă. Caiet pentru clasa a VII-a. de la nord la sud.  În regiunea Mării Mediterane:  Şacal. antilopă. calcisoluri. Zona pădurii de conifere Pin. Alep. scorpion. Samur. ursul Feralisoluri. reptile (cobră. 5. enot.… ………………………………………………………………………………………………………………………………. III.. Pădure luxuriantă în care o parte Panda. cătină roşie. frunzele în anotimpul secetos. B u c u r e ş t i VEGETAŢIA. muşchi. Zona de tundră Zona deşerturilor tropicale Zona pădurii musonice Zona de savană Solul Soluri de tundră (mlăştinoase în timpul verii). 16). teck.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. gipsodeşert.

arbore de pâine.. rinocer cu un corn. gazela Oryx b.  De reținut: Mangrovele – prezente pe ţărmurile peninsulelor India şi Indochina. Pe baza datelor din tabelul de mai sus. Asia Mică b. 4. Iacul (Poephagus grunniens) este un animal caracteristic regiunilor înalte din Podişul Tibet. 5. tundrei 5. Înmulţirea se realizează prin păstăi alungite şi ascuţite. acoperit cu păr lung. Peninsula Arabia: ……………………………………………………………………………………………………….. ferigi arborescente. pasărea paradisului. care se înfig în mâl. tigrul de Amur c. Trăieşte în zona pădurii de foioase: a. Se hrăneşte cu mamifere mici. aspru în părţile laterale. C a r a g i a l e”.. Estul Mării Caspice: ……………………………………………………………………………………………………. saliva sa. Taimîr 2. 2) Pentru rezolvarea cerinţei. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. cea mai mare şopârlă din lume (2-3 m lungime şi 110-130 kg greutate).. care le asigură stabilitatea.. pădure de conifere b. Peninsula Indochina: ……………. 14 . reptile (varan1). veşnic verzi. Arborii au talie redusă şi prezintă rădăcini aeriene (pneumatofori).C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. impenetrabile. şopârlă zburătoare. 3... ………………………………………………………………………………………………………………………………. încărcată cu bacterii. fauna şi solurile din: 2) 1. de cca. dar poate ucide şi mamifere mari (porci. L.. savanei b.. Arhipelagul Indonezian: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Insulelor Filipine şi Arhipelagului Indonezian – sunt formaţiuni forestiere supuse fluctuaţiilor diurne ale nivelului oceanic. ursul panda 4. Este un mamifer rumegător. caracterizaţi vegetaţia. Maimuţe (urangutan. 2. contorsionate. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ficus. Palmieri. Ioan Mărculeţ. cobră.. capre. Lacul Baikal este situat într-o regiune cu: a. pădurii musonice 3... trăieşte în Arhipelagul Indonezian. Geografia continentelor extraeuropene. gibon).. Dispun de un mecanism care asigură eliminarea excesului de sare prin frunze. pădurii de conifere b. ………………………………………………………………………………………………………………………………. B u c u r e ş t i Zona pădurii ecuatoriale Pădure luxuriantă. Partea sudică a Podişului Siberiei Centrale: …………………………………………………………………………. piton). liane. ISBN 978-973-0-20574-9.. la greabăn. o cocoaşă pe ceafă şi coarne mari.. coronament etajat. ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. stepei c. Nordul Câmpiei Siberiei de Vest: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. pădurii de foioase c. cu înălţimea. curbate în sus..  Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos: 1. se va lucra pe grupe. Feralisolurile sunt caracteristice: a. provoacă infecţii mortale. Mihai Dumitrescu. şerpi şi păsări. ………………………………………………………………………………………………………………………………...).. stepă 1) Varanul de Komodo (Varanus komodoensis). Sunt păduri dese. 2 m. orhidee.. Vegetaţie subtropicală se găseşte în Peninsula: a.. Ciukotka c. ………………………………………………………………………………………………………………………………. nas mare. de culoare brună. maimuţă cu Laterite. Cernoziomurile sunt caracteristice: a. ………………………………………………………………………………………………………………………………. În cazul unei muşcături.. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Caiet pentru clasa a VII-a. 6. ………………………………………………………………………………………………………………………………. pădure ecuatorială c. căprioare etc. Are umerii aduşi.

........................................................................................... 1.. în tabelul de mai jos......... 1) Sporul natural (bilanţul natural) reprezintă diferenţa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor............... Numără circa 4.... B u c u r e ş t i POPULAŢIA ŞI AŞEZĂRILE UMANE DIN ASIA Elev_______________________________________ Data_____________________ A.................................................................175 miliarde în 2012... 1.................... ………………………………………… ………………………………………………………………………………….......... 22)................ scrieţi în fişa de lucru: a) regiunile geografice cu concentrare mare de populaţie: .................................................... pentru muncă..... rasele umane din Asia şi popoarele care aparţin acestora................. ........... din manual (pag............. ............... Populaţia Demografic............. 15 ................................. Densitatea medie a populaţiei este de 94 loc..................................................... exprimată în ‰..........................902 miliarde în anul 1900...398 miliarde în 1975. III........................................ ………………………………………… …………………………………………………………………………………......................117 miliarde în 2009 şi 4. şi scrieţi.................. C a r a g i a l e”.................................. în fişa de lucru............ Aşezările rurale În Asia populaţia rurală depăşeşte media mondială.............................. 2. ………………………………………… ………………………………………………………………………………….......................................... Rasa Popoare care aparţin rasei ………………………………………… …………………………………………………………………………………..................... 23-24).......... I.......... Evoluţia numărului populaţiei (pag............... 3......................408 miliarde în 1950........................................................... factorii care menţin sporul natural (bilanţul natural)1) pozitiv (18. ............. .............................................. Geografia continentelor extraeuropene.......................................... Caiet pentru clasa a VII-a........ b) regiunile geografice cu concentrare redusă de populaţie: ................... regiunile geografice în care se găsesc: a) „sate-stup”: .. ..............118 miliarde în 1930............. ………………………………………… ………………………………………………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………………………………………......................................... 20)..................................... .................. b) sate cu iurta: ............... Mihai Dumitrescu............ ...............8‰ în intervalul 2000-2005).. II.. Cu ajutorul textului din manual...... ........ a textului şi a imaginilor din manual (pag.............................. Evoluţia numerică a populaţiei a fost şi se menţine ascendentă: 0......................................................... Se adaugă cele cauzate de presiunile politice şi de conflicte............. 21)......... B....... Asia este cel mai populat continent..1‰ în anul 1985 şi 16........................... ISBN 978-973-0-20574-9........... Cu ajutorul hărţilor Asia – concentrarea (densitatea) populaţiei................................................ Citiţi textul din manual.......................................................................................................... IV....................................... L........................................... Se poate calcula pentru un an sau pentru o perioadă determinată de timp.... Popoarele Asiei (pag..................................... Cu ajutorul profesorului de la clasă............................................. completaţi................................ Ioan Mărculeţ.........684 miliarde în 2000....... scrieţi................................................................................................ în fişa de lucru........../km2...............C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I...............175 miliarde locuitori (aproximativ 60% din populaţia Globului).......................... în general........................................................................................... Deplasările populaţiei sunt................. 4..............................

 Wuhan (în China).... Kuwait.. 16 . Delhi. Totuşi...... oraşele enumerate mai sus. . Tokaido3). Evul Mediu generaţia aşezărilor urbane feudale: ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. Liban –. B u c u r e ş t i a) sate de tip „galerie” (pe piloni): . Aşezările urbane Cu unele excepţii – Singapore.... Jakarta (în Indonezia). sau pe harta murală.....000. Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite)... Damasc... L............... Calcutta....000 locuitori. În Asia... C...0452 km ........ din manual (pag.. Shanghai... unele cu peste 10 milioane locuitori.. Osaka.. Evoluţia numerică a populaţiei Asiei între anii 1930 şi 2012  Temă pentru acasă. Dacca (în Bangladesh) şi Bangkok (în Thailanda). Yokohama (în Japonia).........000 locuitori 3) 2 Megalopolisul Tokaido se întinde. Caiet pentru clasa a VII-a. Beijing.. În secolul XX.....880 loc.. Mohenjo Daro... în tabelul de mai jos....... ……………………………………………………………………………………………. Perioada istorică Oraşe Antichitate prima generaţie de aşezări urbane: …………………………………………………. oraşele: Tokyo........ în Asia se remarcă cele mai vechi civilizaţii urbane antice: în valea Iordanului...... Riyadh.......000..... unele aşezări urbane au înregistrat creşteri spectaculoase:  Al Kuwait (în Kuwait). Cu ajutorul textului din manual (pag. scrieţi.... pe baza valorilor evoluţiei numerice a populaţiei din fişa de lucru........ Calcutta... ISBN 978-973-0-20574-9...... Ierusalim..  Ras Tannurah (în Arabia Saudită).. Seul (în Coreea de Sud).... în Podişul Iranului etc.. Tianjin (în China).. Geografia continentelor extraeuropene.... Teheran (în Iran)....../km .. Bangkok... Antichitate a doua generaţie de aşezări urbane: ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….... Datorită numărului mare de locuitori..... Istanbul (în Turcia).. datorită exportului petrolului.... datorită siderurgiei.. În prezent... C a r a g i a l e”. densitatea medie a populaţiei din cadrul său se ridică la circa 1...... pe coasta pacifică a Japoniei şi ocupă o suprafaţă de 44....... în statele Asiei ponderea populaţiei urbane este relativ redusă... Completaţi graficul alăturat* (Evoluţia numerică a populaţiei Asiei între anii 1930 şi 2012).. Uruk şi Xi’an.............. datorită exploatării şi prelucrării petrolului........... în funcţie de perioada istorică în care au fost fondate.. cu peste 80... Procesul de urbanizare a continuat şi în perioadele istorice următoare..... în principal. Mihai Dumitrescu..... pe continent se găsesc mai multe oraşe mari. 24)..... 27)..C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I... Kyoto.. Coreea de Sud. VI......... Identificaţi pe harta Asia – harta politică şi a principalelor oraşe.... care a evoluat prin unirea metropolelor şi oraşelor şi numără peste 10. Madras (în India). se găseşte cel mai populat megalopolis 2) de pe Terra.............. Tokyo.. Teheran.. Karachi (în Pakistan)...... Se dau oraşele: Babilon...... datorită unor activităţi economice.... Emiratele Arabe Unite. V............. Include oraşe precum Tokyo... în valea Indusului...... Ioan Mărculeţ......... Abadan (în Iran).. Jerihon...... Nagoya... Ur........ Japonia.. în Arhipelagul Japoniei... *diagramă în coloane 2) Megalopolisul este o arie urbană supradimensională... Shanghai....... Manila (în Filipine)... Mumbai / Bombay. Kobe etc... în Mesopotamia (în văile Tibrului şi Eufratului)..

unele. Kazahstan. prin întindere şi prin numărul de locuitori. Arabia Saudită. Sri Lanka.. din manual (pag. Taiwan. Brunei. (au deschidere la mare dar nu se ………………………………………………………………………………………… află în peninsule sau insule) State peninsulare ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… State insulare …. guvernată. Nepal. Geografia continentelor extraeuropene. caracterizate prin existenţa unei autorităţi unice: Armenia. ţările enumerate mai sus. Filipine. a mai multor state care îşi păstrează organizările proprii. Kuwait). Poziţia geografică a teritoriului State State fără ieşire la mare ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… State cu faţadă la mare ………………………………………………………………………………………. Siria. Singapore. Caiet pentru clasa a VII-a.  în 2002. Pakistan. Tadjikistan. Iran. forma de guvernământ. Timorul de Est ş. în funcţie de poziţia geografică a teritoriului. definiţi harta politică. iar până în 1999. care au în fruntea statului un împărat (Japonia). statele se împart în: a) republici. numărul populaţiei (locuitorilor). Malaysia (13 state şi un teritoriu federal). Georgia.a. emir (Qatar. Hong Kong. Statele se clasifică după mai multe criterii: poziţia geografică a teritoriului. ISBN 978-973-0-20574-9.  în 1997. India. Emiratele Arabe Unite (7 emirate). limitată de graniţe bine definite şi recunoscute internaţional. Bhutan). Bangladesh. scrieţi. b) monarhii. dar care dispun de parlamente şi guverne federale: India (22 de state federale şi 9 teritorii autonome). Kîrgîzstan. Japonia. Turkmenistan ş. Indonezia. 17 . rege (Iordania. I. Kazahstan. forme de organizare statale care constau prin unirea. Turcia. au intrat în componenţa Chinei. în tabelul de mai jos. C a r a g i a l e”.a. sultan (Oman). L. 2) Până în anul 1997. Georgia.  După forma de guvernământ. Care sunt deosebirile între un preşedinte şi un monarh?  După structura de stat. China. Azerbaidjan. Hong Kong a fost teritoriu dependent al Marii Britanii. Ioan Mărculeţ. b) federaţii.…………………………………………………………………………………. cele mai mari din lume.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. structură internă etc.……………………………………………………………………………………. Macao2). şi în 1999. Maldive. Nepal. ……. Pakistan. Israel. Mihai Dumitrescu. în cadrul unor state federale. şeic (Bahrain). Turkmenistan şi Vietnam.. Se dau statele: Afganistan. în urma destrămării Uniunii Sovietice. care au ca şef de stat un preşedinte: Afganistan. Mongolia.. Cele mai recente modificări produse pe harta politică a Asiei sunt:  în anul 1991. 1) Statul (ţara) este o unitate administrativ-politică. independentă. întinderea teritoriului. Turkmenistan şi Uzbekistan. Rusia. se disting: a) state unitare. Pe teritoriul Asiei se găsesc 48 de state1) (ţări). Coreea de Nord. Mongolia. Pakistan (4 provincii. de bună voie. Timorul de Est şi-a proclamat independenţa faţă de Indonezia. B u c u r e ş t i HATRA POLITICĂ A ASIEI Elev_______________________________________ Data_____________________ Pe baza cunoştinţelor acumulate până în prezent. Coreea de Sud. 27). Cu ajutorul hărţii Asia – harta politică şi a principalelor oraşe. Macao a fost teritoriu dependent al Portugaliei. au devenit independente statele: Armenia. un teritoriu federal şi un areal federal). Filipine..

 Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Completaţi propoziţiile de mai jos: 1...7513. Statul situat pe locul al doilea ca număr de locuitori este …………………………………...562 (cca. 9.150.... Caiet pentru clasa a VII-a... ISBN 978-973-0-20574-9..…………………………………………...... ……………………………………………. B u c u r e ş t i II...565 China 9.000 1.. 11...…………………………………………... ……………………………………………..000 687. . 20.... În fruntea Japoniei se află un …………………………………. ...000 2....000.. .240 (cca. 6.. 5. 3. primele două state ca întindere: …………………………………………………………………………………………………… 2... Geografia continentelor extraeuropene.210. .596. 15..... După forma de guvernământ..800 în Asia) Populaţia 25.…………………………………………. …………………………………………….....500. scrieţi în fişa de lucru: 1.…………………………………………. 12..909. 16.287.. Mongolia este …………………………………...…………………………………………. statele monarhii: ……………………………………………………………………………………………………………………...000 142...263 Japonia 377.000... 2. . 10. 2.000 160....570 Bhutan 38...000 Bangladesh 147..………………………………………….. .. Mihai Dumitrescu...098. ……………………………………………......…………………………………………..…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..337. . statele republici: …………………………………………………………………………………………………………………..... C a r a g i a l e”.. Analizaţi tabelul de mai jos.. ………………………………………………………………………………………………………………….. Partea asiatică a Turciei este situată în Peninsula ………………………………….000 1.…………………………………………. 3. 4. 18 . .. 12. 5..914. …………………………………………….394 Brunei 5.………. ……………………………………………... 3..…………………………………………. Asia – harta politică 1... ……………………………………………..100 republică Pe baza informaţiilor din tabel de mai sus. statele cu peste un miliard de locuitori: ………………………………………………………………………………….000 12.. .000 Forma de guvernământ monarhie republică monarhie monarhie republică republică monarhie monarhie (sultanat) republică 73.. 14. L.200..930 Oman 309. Statul Suprafaţa (km2) Arabia Saudită 2. 4...…………………………………………..500 Rusia 17.. …………………………………………….961 India 3. Ioan Mărculeţ. 8.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I.  Temă pentru acasă.000. .. 13..... …………………………………………….. 18..000 392.000 în Asia) Turcia 783..... . 17..900. Analizaţi harta alăturată (Asiei – harta politică) şi scrieţi numele ţărilor marcate cu numere de la 1 la 20.. 759... Teritoriul unei ţări este limitat de …………………………………. 7.. 19.. 4.

în fişa de lucru. L. bumbac. Datorită acestui fapt.. 33 şi 34) şi scrieţi..a. Pe lângă orez (în China. Nepal ş..a.... e) tutun: …………………………………………………………………………………………………………………. e) argint: …………………………………………………………………………………………………………………. scrieţi..………………………………………………………………………………………………………. păşuni. (Fushun. Asia dispune de o mare varietate de resurse naturale (resurse ale subsolului. în fişa de lucru.).. păduri.………………………………………………………………………………………………………. IV.. Activităţile industriale.. Jakarta în ………………………………………….. ape curgătoare cu potenţial hidroenergetic ş.a... 35).. păşunile şi fâneţele ocupă suprafeţe mai întinse. Kytakyushu în …………………………………………..…………………………………………... c) în …………………………………………. prelucrarea resurselor naturale şi a produselor agricole are o lungă tradiţie. c) iută şi cânepă: …………………………………………………………………………………………………………… d) ceai: .………… ……………………………….) şi grâu (în China. Ioan Mărculeţ. Mumbai şi …………………………………………. (în statele care importă materii prime: ………………………………… …………………………………………. c) Pakistan. Singapore ş. Assam.a.. În cele mai multe state de pe continent.. Coreea de Sud. ovine. …………………………………………. b) bumbac: ………………………………………………………………………………………………. b) India: …. c) minereu de fier: …………………………………………………………………………………………………………. numele statelor în care se cultivă: a) cauciuc natural: …………………………………………………………………………………………………………. (Anshan. f) platină: ………………………………………………………………………………………………………………….. B u c u r e ş t i RESURSELE NATURALE ŞI ECONOMIA ASIEI Elev_______________________________________ Data_____________________ Resursele naturale.. Cu ajutorul textului din manual (pag.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I.).. Citiţi textul din manual (pag. regiunile ori statele în care este localizată industria prelucrătoare. caprine. în fişa de lucru.. ananas. Agricultura. 30) şi completaţi. Comparativ cu terenurile arabile.………………….…………... India ş. Caiet pentru clasa a VII-a. Unele state sunt bine dezvoltate industrial (Japonia. (în regiunea Golfului Persic) sau de …………………… ……………………. Indonezia.. b) în …………………………………………. în China). Bhutan. d) aur: .. Utilizaţi textul din manual (pag.... ISBN 978-973-0-20574-9. Asia deţine efective foarte mari de bubaline. Geografia continentelor extraeuropene. ţările şi regiunile geografice din care se exploatează: a) cărbuni: …………………………………………………………………………………………………………………... mango ş. C a r a g i a l e”.…………………..). în fişa de lucru. scrieţi. În Asia.. în India).. în India.………….. în ţările asiatice se cultivă un număr mare de plante tropicale şi subtropicale (cauciuc natural.. bovine etc.a.. Iran şi Uzbekistan: ………………………………………………………………………………………….. III. şi în jurul acestora: …………………………………………. arahide.……….). susan.… ………………………………………………………………………………………………………………………………. Mihai Dumitrescu.………………………………………………………………………………………………. în China.. agricultura este principala activitate economică. speciile de animale domestice care se cresc în efective mari în: a) China: …………. b) petrol şi gaze naturale: ………………………………………………………………………………………………. II. Israel.. India.. I. d) în regiunile cu …………………………………………. în China.... nuci de cocos.). a) în bazine: …………………………………………... Bangladesh ş.……………………………………………………………….a.. iar altele nu (Mongolia.…………………………………………………………………………………………………………. 19 . Cu ajutorul textului din manual (pag..). 28-29).

temple. India. Numiţi şase ape curgătoare pe care transporturile fluviale sunt intense. Hong Kong.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. Geografia continentelor extraeuropene. Shanghai.. Transporturile fluviale sunt foarte active în regiunile cu densitate mare de populaţie din China. Ioan Mărculeţ. pe harta alăturată.. Kobe.).. Deşi Asia dispune de toate tipurile de transporturi. Emiratele Arabe Unite. L. 36) și atlasul şcolar: 1. Utilizând Asia – harta transporturilor din manual (pag. Yokohama. B. Transporturile feroviare sunt mai puţin dezvoltate. India şi Orientul Mijlociu. I. Singapore. V. Abu Dhabi. Tel Aviv şi Ankara. porturile Kharq. C a r a g i a l e”. iar în Japonia (trenul Hikari). continentul rămâne unul al marilor contraste. D. New Delhi. Trasaţi. locuri de pelerinaj.a.. B u c u r e ş t i Transporturile. Citiţi textul din manual (pag. Scrieţi şase destinații sau obiective turistice din Asia. C. aeroporturile Tokyo. Seul. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Calcutta. Notaţi. tot pe harta alăturată. Madras şi Vladivostok. ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Turismul. palate. spre Asia. în Asia). pagode etc. Caiet pentru clasa a VII-a. cu culoare albastră. Transporturile rutiere se evidenţiază (prin modernizare şi parcuri de autovehicule) în Asia de Est (Japonia. Asia dispune de un variat patrimoniu turistic: vestigii istorice. numele celor şase state asiatice cu mari flote comerciale. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Bangkok. Precizaţi oraşul rusesc european din care porneşte. ISBN 978-973-0-20574-9.  Temă pentru acasă. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Transporturile maritime contribuie la dezvoltarea comerţului şi industriei din Asia. Arabia Saudită ş. II. Pe teritoriul Rusiei a fost construit Transsiberianul (între Ekaterinburg şi Vladivostok. Mihai Dumitrescu. Transsiberianul. Coreea de Sud) şi de Sud-Vest (Israel. traseul magistralei feroviare Transsiberianul.. 2. China şi Japonia concentrează aproximativ jumătate din întreaga reţea feroviară de pe continent. 37) şi scrieţi. în fişa de lucru. 20 . şi cu culoare roşie. China şi Coreea de Sud au fost amenajate căi ferate cu trenuri de mare viteză.. A. Explicați faptul că în Asia de Est şi în Asia de Sud-Vest transporturile rutiere sunt modernizate.

Analizaţi tabelul Ţările Asiei de Vest şi de Sud-Vest. c) principalele ape curgătoare: …………………………………………………………………………………………… d) două lacuri: ………………………………………………………………………………………………………………. Manama 10. Stabiliţi corespondenţa dintre ţări şi oraşele-capitală. Mihai Dumitrescu.. 42). Bahrein ____ d. Iordania ____ g. Oman ____ k. Ankara 5. Geografia continentelor extraeuropene.. Amman 4. iar religia dominantă este cea musulmană. ISBN 978-973-0-20574-9. În coloana A sunt numele unor ţări. armeni. e) tipurile de vegetaţie: ……………………………………………………………………………………………………. L. I. b) peninsulele care intră în componenţa regiunii: ………………………………………………………………………. Muscat 11. Teheran Bahrain este singurul stat insular din Orientul Apropiat şi Mijlociu. Abu Dhabi 2. C a r a g i a l e”. iar în coloana B. Iran ____ i. evrei. Arabia Saudită ____ b. Liban ____ j.500 km2: ………………………………………………………………………….. Emiratele Arabe Unite ____ e. III. Turcia 1) B 1. Al Kuwait 3. Riyadh 12. Georgia ____ f. f) principalele resurse ale subsolului: ……………………………………………………………………………………. Bagdad 6. şi scrieţi în fişa de lucru: a) oceanul şi mările care încadrează regiunea: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. Damasc 8. 41). Beirut 7. Erevan 9. II. În această regiune a Asiei trăiesc: arabi. georgieni.. la contactul cu Europa şi Africa. din manual (pag. pentru Asia de Vest şi de Sud-Vest: a) principalele unităţi de relief: ……………………………………………………………………………………………. Cu ajutorul cunoştinţelor acumulate până în prezent.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. A ____ a. din manual (pag. turci. c) cele mai populate trei ţări: ………………………………………………………………………………………………  Temă pentru acasă. B u c u r e ş t i ASIA DE VEST ŞI DE SUD-VEST (Orientul Apropiat şi Mijlociu) ELEMENTE SPECIFICE Elev_______________________________________ Data_____________________ Această arie geografică ocupă vestul Asiei. În Asia de Vest şi de Sud-Vest se găsesc 16 state1). 21 . Armenia ____ c. persani. şi scrieţi în fişa de lucru: a) primele trei ţări ca întindere: …………………………………………………………………………………………… b) ţările cu suprafaţa mai mică de 10. în fişa de lucru. numele unor oraşe-capitală. Siria ____ l.a. Caiet pentru clasa a VII-a. b) tipurile de climă: …………………………………………………………………………………………………………. Irak ____ h. Ioan Mărculeţ. Tbilisi 13. greci ş. Analizaţi Asia de Vest şi de Sud-Vest – harta politică şi a principalelor oraşe. scrieţi.

... Populaţia Israelului (cca...........5%)... creştini (2. ISBN 978-973-0-20574-9.) este Precizaţi două tipuri de vegetaţie din Turcia. (774...... 43 şi 44).. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….. armeni (1%) Populaţia urbană deţine 91. Adana..a. 45) oraşele: Istanbul...430. ……………………………………………………………. d) principala apă curgătoare: ………………………….C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I....764... agricultură mecanizată şi bazată pe irigaţii. ……………………………………………………………. 22 .. Eufrat şi Kizil Irmak... transporturi bauxită..1%) ş.. g) fauna caracteristică: ……………………………. compusă din evrei (75. resursele naturale ale ţării sunt modeste...... lignit. dezvoltat economic. h) două oraşe-porturi: ..... 45 şi 47). arabi (2%). e) două lacuri: ……………………………. modernizate etc. Caiet pentru clasa a VII-a..……………………. Populaţia ţării (73. ……………………………………………………………. Iordania.8%). completaţi. i) patru atracţii turistice: ………………………………. Identificaţi pe harta din manual (pag...000 loc. d) tipurile de climă: ……………………………. În subsolul Turciei se găsesc: borax. Bursa.).. completaţi în fişa de lucru: f) principalele industrii: …………………………………. L. Antalya şi Cu excepţia fosfaţilor şi a sărurilor de potasiu.. locuitorilor. ……………………………………………………………. Pentru Israel.. Israelul este un stat bine harta murală.. Cisiordania....8% din locuitori sunt musulmani. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….a...425 km2) este situată în Asia (Peninsula Asia Mică) şi în Europa (Peninsula Balcanică). k) un oraş-port: ...5%)... Siria. b) statele vecine: ………………………………………… …………………………………………………………….. completaţi în fişa de lucru: î) principalele industrii: …………………………………....900. pentru Turcia: a) mările la care are ieşire: ……………………………. ……………………….... Geografia continentelor extraeuropene. kurzi (19%). şi sare.. m) patru atracţii turistice: ……………………………….. Turcia (779..) este formată musulmani (16.8% din totalul ş... Israelul – cu suprafaţa de 20... ……………………………………………………………. arabi (20%) ş.) prezent.. Dar datorită Samsun şi apoi le indicaţi poziţia geografică pe populaţiei înalt calificate. completaţi.... agricultură: ……………………………………………….. în fişă. Cu ajutorul hărţilor şi textului din manual (pag.. ……………………………………………………………... …………………………………………………………….. pentru Israel: a) mările la care are ieşire: ……………………………. din: turci (65%).…………………………………... iar structura confesională. …………………………………………………………….... B u c u r e ş t i ISRAEL ŞI TURCIA Elev_______________________________________ Data_____________________ ISRAEL TURCIA Stat cu o istorie zbuciumată.770 km2 – se învecinează cu: Liban. Cu ajutorul hărţilor şi textului din manual (pag.... Aproximativ 99.... f) tipurile de vegetaţie: ……………………………. b) unităţile de relief: ……………………………. e) două lacuri: …………………………….... 7... cu industrie de vârf....... (3.. în fişă.. C a r a g i a l e”.. completaţi în fişa de lucru: h) oraşul-capitală: ……………………….000 loc.... din: mozaici (75.. principalele ape curgătoare din Turcia: Tigru... Egipt şi Fâşia Gaza......  Arătaţi...000 loc.. ……………………………………………………………. scrieţi numele capitalei Turciei: i) principalele oraşe: ……………………………………... Pe baza cunoştinţelor acumulate până în Pentru Israel...... ……………………………………………………………. g) speciile de plante cultivate şi animale crescute în j) principalele plante cultivate: …………………………... …………………………………………………………….a.. Mihai Dumitrescu. ……………………………………………………………........000 loc.. …………………………………………………………….. pe harta murală.. c) principalele unităţi de relief: .. ……………………………………………………………. c) tipurile de climă: ……………………………. Pentru Turcia.…………………………………………. Izmir. Ioan Mărculeţ...………………………………… l) un oraş cu aeroport: .

Centrală. principalele unităţi de relief şi fluvii regiunii... Bhutan ____ d. Bangladesh ____ c. A ____ a. Analizaţi Asia de Sud – harta politică şi a principalelor oraşe. Asia de Sud.. de Est şi de SudEst.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. C a r a g i a l e”. Dacca 3. II. Sri Lanka B 1. În Asia de Sud se găsesc 8 ţări. c) cele mai populate trei ţări: ……………………………………………………………………………………………… d) statele fără ieşire la mare: ……………………………………………………………………………………………… e) statele insulare: …………………………………………………………………………………………………………. Damasc 4.000 km2: ………………………………………………………………………. B u c u r e ş t i ASIA DE SUD – CARACTERISTICI GENERALE Elev_______________________________________ Data_____________________ Această arie geografică ocupă sudul Asiei.. ………………………………………………………………………………………………………………………………. la contactul cu Asia de Sud-Vest. Cu ajutorul cunoştinţelor acumulate până în prezent. pe harta murală. Citiţi textul din manual (pag. New Delhi 9.  Arătaţi. 52) şi scrieţi. Kabul 6. c) principalele ape curgătoare: …………………………………………………………………………………………… d) tipurile de vegetaţie: ……………………………………………………………………………………………………. şi scrieţi în fişa de lucru: a) oceanul şi mările care încadrează regiunea: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. India ____ e. IV. iar în coloana B. din manual (pag. Malé 8. scrieţi. pentru Asia de Sud: a) principalele unităţi de relief: ……………………………………………………………………………………………... din manual (pag.. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Colombo 2..  Temă pentru acasă. şi scrieţi în fişa de lucru: a) primele trei ţări ca întindere: …………………………………………………………………………………………… b) ţările cu suprafaţa mai mică de 100. mările mărginaşe. L. ISBN 978-973-0-20574-9.. Mihai Dumitrescu. Stabiliţi corespondenţa dintre ţări şi oraşele-capitală. numele unor oraşe-capitală. Kathmandu 7. Maldive ____ f. Pakistan ____ h. 52). în fişa de lucru. Ioan Mărculeţ. În coloana A sunt numele unor ţări. principalele etnii care populează Asia de Sud. b) peninsula şi principalele insule care intră în componenţa regiunii: ………………………………………………. III. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Analizaţi tabelul Ţările Asiei de Sud-Vest.. 51). Thimphu Geografia continentelor extraeuropene. I. Islamabad 5. Caiet pentru clasa a VII-a. în fişa de lucru. 23 .. b) tipurile de climă: …………………………………………………………………………………………………………. Nepal ____ g. Afganistan ____ b. ………………………………………………………………………………………………………………………………...

.................................................. ..................... în fișa de lucru...................... aur etc.. Capitala: ………………………………............ c) animalele crescute în zootehnie: ........... ....................................000 loc.. din manual......................165...... în fișa de lucru..... unitățile de relief de pe teritoriul Indiei: •munții: Vindhya................................................................................................. mongoli.............. musulmani (13................................ Precizați principalele caracteristici ale climei musonice........ 56)...................... I.. II............... scrieți în fișa de lucru: a) principalele ramuri industriale: ......................................................................................................................................... chinezi ş........................ Analizați India – harta fizico-geografică........................................................................ •podișurile:.................................................................. C a r a g i a l e”..... stepă cu mărăcini................................................ .................. Apele............... mari porturi: ............... din manual (pag................................................................ Mumbai..a................ e) principalele produse exportate: ................................... minereuri de fier....................... B u c u r e ş t i INDIA Elev_______________________________________ Data_____________________ India (3............................................................. cu o densitate medie de 380 loc............................ 2.......1) (indieni.... în Deșertul Thar...................... este tropicală uscată............................. Cu ajutorul hărții de la pagina 55 (India – harta economico-geografică) și a textului de la paginile 57 și 58................................................... Mihai Dumitrescu........................................................................................./km2................................................................................... Vegetația este foarte diversificată: pădure tropicală (musonică)................... În India se găsesc importante resurse naturale: cărbuni..................... fosfați. principalele orașe: Calcutta....................... III................................................... pe harta murală. Clima este în cea mai mare parte musonică... ...........................600 loc................................................. În VNV............ 550 de specii reptile............................ b) principalele plantele cultivate: .............................. vegetație deșertică.............................. II.................. diamante............. Analizați India – harta economico-geografică........... d) orașele în care se găsesc: a............)..................... L.............................................................. Populația Indiei: 1........ și scrieți.................................................... ................. 24 ............... Fauna: peste 500 specii mamifere....)...................................... platouri și câmpii......... Ioan Mărculeţ...................210. din manual (pag......... mari aeroporturi: ............. Caiet pentru clasa a VII-a.................... .......................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I.............................................................. 55)............................................... ISBN 978-973-0-20574-9........................................................596 km2) este situată în cea mai mare parte în Peninsula India............................... Geografia continentelor extraeuropene.......4%) ş........................ petrol............... b) mările la care are ieșire: ............ păduri de conifere......................................................................................................................................................................... d) principalele obiective turistice: ....................... menționați câteva specii de animale care trăiesc în India.....a............. Relieful este variat.......................5%).................................................................. în India se găsesc fluviile: ............................................ și scrieți............ stepă............................... .................................................................... Alături de râurile Godavari și Narbada...................... și b.......... Delhi și Madras.................000................................................................ Cu ajutorul textului din manual (pag......................... cuprinzând lanțuri muntoase..... ... pentru India: a) țările vecine (de la vest la est): ............................................................................................................................................... 1) Hinduişti (80.............000 specii de păsări............................... 54)........................... ............................................................................. •câmpiile:.......... (303..  Arătaţi......... ............................................. savană..............................................................................

. În subsol regiunii se găsesc: cărbuni........................................ ........................... IV............ pentru Asiei de Est și de Sud-Est: a) tipurile de climă: .................................................... și scrieți........... Relieful regiunii este constituit din munți...........................................................................................a..……………………………………….......... ............ 10.... în fișa de lucru. din manual......................................................................................................... ........................................ …….............. 1................ 4.. japonezi.......................... în fișa de lucru...............harta fizico-geografică.................... cu numere de la 1 la 10........................................................ India...................................... 5......................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I.................. 2... cambodgieni ș..................................... numele principalelor unități de relief care aparțin Asiei de Est și de Sud-Est: ............................. 8.................................................... numele peninsulelor şi principalelor insule și arhipelaguri care aparțin Asiei de Eest și de Sud-Est: a) peninsule: ............................................... Caiet pentru clasa a VII-a................ I...................... II............... L. ....... Cu ajutorul hărţii menţionate mai sus.................................................................................................. 3............................ b) insule și arhipelaguri: ............................... Geografia continentelor extraeuropene. coreeni.............. În regiune se găsesc teritoriile a 14 state............... Precizați principalele caracteristici ale pădurii musonice. ...................................................................... 10). ……………………………………………….. Pe baza cunoştinţelor acumulate....................... Ioan Mărculeţ............................................................... Analizați Asia ..... scrieţi.............. 9...... ………………………………………………. ………………………………………………......... c) principalele tipuri de vegetaţie: .. din manual (pag........ ………………………………………………........... C a r a g i a l e”................................................... ………………………………………………... Mongolia.. petrol....................................................... ........................................................... ISBN 978-973-0-20574-9.....  Temă pentru acasă............................................................ Precizaţi numele statelor insulare..................................... în fişa de lucru.................... în fişa de lucru.. B u c u r e ş t i ASIA DE EST ȘI DE SUD-EST – CARACTERISTICI GENERALE Elev_______________________________________ Data_____________________ Asia de Est și de Sud-Est este cea mai întinsă regiune geografică asiatică şi este cuprinsă între fluviul Amur... b) principalele ape curgătoare: ........... Oceanul Indian și Oceanul Pacific.......... Cu ajutorul hărții de la pagina 59 (Asia de Est şi de Sud-Est – harta politică şi a principalelor oraşe)....................................................... ………………………………………………............................................................................. ... numele țărilor marcate........................... Mihai Dumitrescu.. 7..................................................................... minereuri feroase și neferoase............. scrieți....... podișuri și câmpii..... 25 ........ indonezieni............ III........................................................................................................ trei peninsulele și numeroase insule și arhipelaguri.. ………………………………………………......................................................... pe harta alăturată............................ Are în compunere o parte continentală............. vietnamezi.. 6... ………………………………………………............ Populația este alcătuită din chinezi........................... scrieţi........................................ ……………………………………………...............................

........C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I..... pe harta menţionată mai sus...................... Caiet pentru clasa a VII-a.... în apropierea orașului Sendai....................................................000 loc............ de vânturile musonice şi de curenţii oceanici – Qya Shivo (în nord) şi Kuro Shivo (în sud) –............ L............. ......... de relieful muntos... Explicați influenţa curenţilor oceanici (calzi şi reci) asupra climei..... Pe baza cunoştinţelor acumulate până în prezent............................... cele patru insule mari care alcătuiesc cea mai mare parte a ţării... pentru Japonia: a) tipurile de climă: .... II.............. Chinei de Est şi Filipinelor.................. şi scrieţi......... în aglomeraţia urbană............ oraşele: Tokyo..... A declanșat valuri tsunami înalte de 10 m..../km2).... din 23 martie 2011.. 2) Urmaşi ai vechii populaţii din arhipelag..... iar lacurile sunt numeroase dar puţin întinse............................ III......000 loc................................ originile acestora: Toya: Populaţia numără circa 127..........891 km2) – este un stat insular cu ieşire la Oceanul Pacific şi la mările Ohotsk............. Epicentrul s-a aflat în largul Oceanului Pacific.....8 microsecunde (din cauza rotației accelerate a Pământului) și deplasarea Japoniei cu 2............. b) tipuri de vegetaţie: ..... numără 8.... durată 5 minute) şi cu cel mai mare număr de replici (262 cu magnitudinea de 5 şi peste 5 grade pe scara Richter........ iar clima îşi pune amprenta asupra biodiversităţii............ Identificaţi....... ... Aproximativ 66% din întreaga populaţie locuieşte în oraşe.................................... Geografia continentelor extraeuropene... 35...........4 m față de poziția anterioară.... 61)......................000 de persoane.000 de ainu2)......................... pe harta din manual (Japonia – harta fizică.. Osaka.............. în dreptul Japoniei........... este cel mai recent de mare magnitudine (8.................. ......... Exerciţiu: Precizaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Japonia.............. din manual (pag... Sunt prezenţi vulcani activi şi se produc numeroase cutremure1).............. Hiroshima şi Sapporo.... B u c u r e ş t i JAPONIA Elev_______________________________________ Data_____________________ Japonia – „Ţara Soarelui Răsare” (377.. cu viteza de propagare de 700-800 km/h........ Au fost afectate centralele nucleare Fukushima și au decedat circa 28.......................000 loc... în fişa de lucru....... la adâncimea de 24.......... ................ Identificaţi......... Capitala.. în fişa de lucru.......4 km... Alături de japonezi trăiesc aproape 50.. oceanul şi mările menţionate mai sus.........8-9 grade pe scara Richter.......... Mihai Dumitrescu.500...........000 km............ Japonia este compusă din patru insule mari şi din aproximativ 4. munţii Kitakami şi Abukuma..... Analizaţi Japonia – harta fizică............................................................. ... Desfăşurată pe aproape 2............................. C a r a g i a l e”................ I.... 26 .......000 de insule mai mici.  Arătaţi. Scrieţi.. Ioan Mărculeţ..... Yokohama........ în dreptul lacurilor de mai jos... ISBN 978-973-0-20574-9............... Acesta a cauzat scurtarea zilei cu 1.......800............. Kyoto......... (aproximativ 340 loc...........776 m) şi Câmpia Kanto.. scrieţi.......... 61).. Clima este influenţată de unităţile acvatice vecine......... vulcanul Fuji-Yama (3...... Râurile au potenţial hidroenergetic bogat şi bine valorificat.... pe harta murală.. Biwa: IV.... pag.. Japoniei....................... Relieful Japoniei este predominant muntos...... 1) Cutremurul de pământ din Tōhoku..........................680.. V.......... înregistrate în următoarele 7 zile)......... de la nord la sud-vest.....

......... Cea mai recentă erupţie a avut loc în perioada 1707-1708.................................................................... pe harta alăturată....... un loc important îl deţine pescuitul..... pomi fructiferi etc..................... scrieţi.. 4. pe harta alăturată................... Kitakyushu şi Fukuoka...... În economia Japoniei............. Yokohama.............. ...... înalt de 3..... 5...... 4... Sapporo ş...... Pe baza textului alăturat...................... muntele Fuji.......... Osaka.... Între inelul de conuri mai mici şi conul principal se află o depresiune cu lacuri vulcanice.. Între cele mai mari concentrări industriale se evidenţiază: Keihin (în regiunea capitalei)................... nave maritime etc. B u c u r e ş t i VI...... ceai..C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I........... Caiet pentru clasa a VII-a....500-1....900 m.  De reținut: Fuji-Yama / Fuji-San.... Completaţi.. În arhipelagul nipon pot fi vizitate: vechile capitale (Nara şi Kyoto)...... ISBN 978-973-0-20574-9. Osaka....  Temă pentru acasă.. oraşulstaţiune Nikko ş............ Cu toate acestea.. Japonia exportă produse electronice şi electrotehnice..... 1............ actuala capitală (Tokyo). Nagoya ş............. vulcanul cu cea mai perfectă formă conică (simetrică)............... Japonia are industria prelucrătoare foarte diversificată şi modernă........ Ioan Mărculeţ. 2........................... Sapporo. Agricultura este puternic mecanizată.....a. . Geografia continentelor extraeuropene............ Cum se numeşte trenul de mare viteză din Japonia? ...... Resursele Japoniei sunt limitate..000 erupţii în perioada 1900-1958)... răspunsurile pentru întrebările de mai jos: 1. în fişă... este situat în Insula Honshū (în nordul Peninsulei Izu)................................. 3.. 5..... Japonia este cel mai dezvoltat stat din Asia. Sub raport economic...... Identificaţi un factor care a contribuit la dezvoltarea economică a Japoniei.. Hanshin (Osaka–Kobe–Wakayama) şi Kitakyushu. C şi D....... marile porturi (Kobe.......... legume... Nagoya... Care este specia crescută în cadrul sericiculturii? .. B.......... Pe baza cunoştinţelor acumulate..................... cu altitudinea de 2......... 3.. Kyoto................... autoturisme...... cu albastru....... 2...)..... Hiroshima.... numele insulelor marcate cu literele A.. Este situat în partea centrală a Insulei Honshū şi este vulcan de tip complex... Este alcătuit dintr-un con central....... Yokohama......... înconjurat de conuri mai mici (cca.) şi aeroporturi (în Tokyo.. din această cauză fiind nevoită să importe... Cum îşi asigură Japonia necesarul de materii prime? . Localizaţi şi scrieţi. trestie şi sfeclă de zahăr. şi se cresc viermi de mătase............. 100) cu înălţimi de 1....... tot pe harta alăturată........... A avut ultima erupţie la 2 februarie 2009........ ............... Localizaţi şi scrieţi. scrieţi numele megalopolisului aflat pe teritoriul Japoniei. Se cultivă orez (principala plantă cultivată).... 6......... Chiba........................ .... Care este principala plantă cultivată în Japonia? ..........776 m...568 m........ cu culoare roșie..................... oraşele: Tokyo....a........ În sistemele de transporturi se evidenţiază trenurile de mare viteză (Hikari).. C a r a g i a l e”....................... Care sunt cele mai importante concentrări industriale din Japonia? .... Marea Ohotsk.... 27 ... Asama este vulcanul cu cele mai frecvente explozii în epoca contemporană (2...a......... Mihai Dumitrescu.............. Ce funcţie îndeplineşte oraşul Nikko? .......... L...... Kobe..

......................596................................................... pentru China: a) mările la care are ieşire: .................... 7.... Chang Jiang.............. scrieţi. Aproximativ 54% din totalul populaţiei locuieşte în mediul rural...................... din manual (pag.....000 loc...............................000 loc.......500 de specii de peşti. în aglomeraţia urbană).. Munţii Qinling...................................................... b) principalele tipuri de vegetaţie: ............................ b) ţările vecine: .................. 1) Wuolong este cea mai mare rezervaţie pentru urşi panda (circa 150 exemplare)......... ....... iar peste 20 de aşezări urbane numără........ b) câteva specii de păsări: ........ în scris................................ Munţii Hinganul Mare.................000 ha şi se află situată în provincia Sichuan. II............................ ...... Munţii Chinei de Sud... scrieţi............... Ursul panda uriaş1) este simbolul ţării.....................700............... numără cca... Caiet pentru clasa a VII-a.................................000 locuitori (aproximativ 140 loc................................................................ endoreice şi exoreice...................................................................................... aceste diferenţe mari de densitate a populaţiei............................................... Pe baza cunoştinţelor acumulate până în prezent............. în fişa de lucru.............................................. Explicați.... .......... I........... Mekong....................... 28 ....337..................... Huang He................................................................. cât şi regiuni cu densitate foarte redusă (sub 2 loc......... IV...... câteva sute de specii de păsări şi circa 1................... Utilizând textul din manual (pag.............................................. (16...... a) principalele tipuri de climă: ......... În China se găsesc atât regiuni areice sau endoreice........................................... .... B u c u r e ş t i CHINA Elev_______________________________________ Data_____________________ China este un stat de dimensiuni continentale (9...........C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I..... C a r a g i a l e”........./km 2)................ cât şi exoreice...............................................330.../km2).................................... Munţii Sichuan.................... Podişul Tibet........................... Cele mai importante lacuri naturale ale ţării sunt: Kuku Nor / Qinghai şi Lob Nor....000 loc...... Capitala....../km2).................................................... ISBN 978-973-0-20574-9................................................ III.......... Geografia continentelor extraeuropene...... Fauna Chinei este extrem de variată: peste 400 de specii de mamifere..................................... Identificaţi pe harta din manual (amintită mai sus) şi pe harta murală principalele unităţi de relief din China: Munţii Himalaya........................961 km2) şi are deschidere la mare....................................... fiecare.. Mihai Dumitrescu.. A fost înfiinţată în anul 1963.......500....... Deşertul Gobi şi Câmpia Chinei de Est.. cea mai importantă fiind Insula Hainan (în Marea Chinei de Sud)........ Brahmaputra şi Indus............................................ Ioan Mărculeţ................................. Munţii Tian-Shan.... Utilizând China – harta fizico-geografică.. cu fluvii cu debite bogate. .................... în fişa de lucru............................. se întinde pe 200........... în fişa de lucru........... principalele tipuri de climă şi vegetaţie din China....................... Deţine mai multe insule.. L...... pe harta murală........ Pe teritoriul său se găsesc atât regiuni cu densitate foarte ridicată (peste 1............... Explicați ce sunt regiunile areice................................. 70)... ............... completaţi.. principalele fluvii din China: Amur.......... 68)..................................... pentru China: a) câteva specii de mamifere: .......... China este cel mai populat stat de pe Glob: 1.......... cel puţin un milion de locuitori.........  Arătaţi....................

.........000....................................................... 71 şi 72)................ Mekong c................ China se învecinează cu statul numit: a......000...........000.... 1........ 68)......................................... Caiet pentru clasa a VII-a........................... fontă....... China este o ţară bogată în resurse minerale............... textile (din bumbac şi mătase naturală) şi produse alimentare3)...000 şi 1...........................750....000 şi b................................000 loc........................ ursul panda c............... 3) Produse din carne.... c........... 2) Autocamioane. Shenyang....000.............. Utilizând textul din manual (pag...... ca turişti......................... ....... zahăr. Amur b. Capitala Chinei este oraşul: a............ în China? Scrieţi şase destinații sau obiective turistice din China..............000 şi 1................................................ Ioan Mărculeţ................. Mihai Dumitrescu.. ... Kazahstan b..... resursele naturale din subsolul Chinei.. Geografia continentelor extraeuropene.......... 29 ............................................... B u c u r e ş t i V.....000. biciclete şi jucării...... ............ musonică b................................................................................... Hong Kong c... În sud.............. China dispune de un sistem de transporturi diversificat.......250.................................................. Huang He 4..........000....... 71) şi scrieţi............. ................................................. Wuhan....................................... locomotive................ scrieţi................................... oţel... Vietnam c...500.000 loc........... În sud-estul Chinei clima este: a..000............................. Industria prelucrătoare a Chinei este una dintre cele mai diversificate şi mai puternice din lume.......... Beijing b......... Populaţia Chinei numără între: a.......................... Rusia 2............................. ....................... maşini agricole.................. Ce puteţi vizita........................ Prin nord-estul Chinei curge fluviul: a. Guangzhou............................................................ rachete cosmice ş...... Identificaţi pe harta China – harta fizico-geografică.. în fişa de lucru....................................250............. în fişa de lucru...... pentru agricultura Chinei: a) principalele plante cultivate: ...............C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. ....................... combustibili............ ............. dragonul b........ b) animalele crescute în zootehnie: ................000 loc................................. Harbin........500........ Cum explicați marea dezvoltare industrială a Chinei? În China. China ocupă locul I mondial la producţiile de televizoare................. tigrul de Ussuri 5.......... VI....... produse agricole (orez................................ produse chimice şi petrochimice........ .. nave (fluviale şi maritime)............................................. bumbac) ş..........................a.......a............... sau pe harta murală......... Tianjin......................... Nanjing...................................... sateliţi artificiali..................................... C a r a g i a l e”..................................... 6........... temperată umedă c... VI............... bere ş............ iar în cadrul comerţului exterior exportă: produse industriale................. agricultura este cooperativizată........................ Xi’an şi Hong Kong.......................... Shanghai............... L... .... Chongqing........................ Simbolul Chinei este: a............................... Shanghai  Temă pentru acasă.......................... minereuri feroase şi neferoase..... din manual (pag................... ISBN 978-973-0-20574-9.........a.............  Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos: 1... Citiţi textul din manual (pag........................... 1......... temperat-continentală excesivă 3..... grâu........................... 1...... 1........ oraşele: Beijing........ ..................... maşini şi utilaje 2).................... În ultimele decenii China a devenit un mare producător de energie electrică...............................................

........................................................................... la N .................................... Conform hărții de la pagina 83 (Africa – harta vegetației).....  De reținut: Africa este continentul cu cele mai ridicate temperaturi (3/4 din teritoriul său se află în zona intertropicală).......................... ..................................... d) principalele unități de relief................................... • în savană: .......................... scrieți..................................................................................... c) numele celei mai mari insule: ......... Fauna este în strânsă legătură cu vegetația și clima.. • în Insula Madagascar: .............. principalele tipuri de climă de pe continent sunt: ....... ..... și lacuri: ..................... Analizați Africa – harta fizico-geografică......................  Arătaţi....................................................................................................... Ioan Mărculeţ................................................................................................................................................................................ din manual............................................. Caiet pentru clasa a VII-a...................... cu cele mai mari amplitudini termice diurne (de până la 60oC).................................................................. cu suprafaţa aproximativ egală cu cea a Lunii (30............................................... ................................ și la NE .................................. III................................................................................................................. Din 1997 se află pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO............................199 m)....................... ....................................................................................................................................................................................... podișuri: .............C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I............................ Pe baza textului de la pagina 84 (FAUNA)..................................................................................................................................................................................................... iar în prezent este înscris în Parcul Naţional Muntele Kenia  Temă pentru acasă............. în funcție de punctele cardinale: la E ............................................................................................................ Precizaţi tipurile de climă situate atât pe teritoriul Africii................................................................................ câmpii : .......... ....................................................... cât şi pe teritoriul Asiei.............................. principalele unităţi de relief...532 km2) și cu cea mai mare concentraţie de animale sălbatice din lume (în Tanzania)..... .......................... .. • în fluvii și lacuri: ............ L................................................... ................ 79) și scrieți în fișa de lucru: a) oceanele și mările care încadrează continentul............ b) punctele extreme ale continentului: în E Capul Ras Hafun......... ani...............................................221... .................................................................. 3 mil.......................................................... Este un stratovulcan format în urmă cu cca..................................................................................................................... ........ .............................. în S ..... Geografia continentelor extraeuropene.................................... din manual (pag............................. ....................................................................................................................... Mihai Dumitrescu................. Muntele Kenya este situat la Ecuator şi este acoperit în permanenţă cu zăpadă................................. I....................................... fluvii şi lacuri din Africa. (5....................................... și la N ............. ....... Potrivit hărții de la pagina 82 (Africa – harta climei)................................................................................................................ 30 .................... Kenya............................. .............. CADRUL NATURAL Elev_______________________________________ Data_____________________ Africa este singurul continent situat simetric față de Ecuator............................................................................................................... după apariţia Marelui Rift African................................................................................................... B u c u r e ş t i AFRICA (I).. II......................... • în deşerturi: ..................... ........ ISBN 978-973-0-20574-9....................... .. pe harta murală.. principalele specii de animale care trăiesc în: • pădurea ecuatorială: ............ în fișa de lucru................................................................ la V ......................................................... C a r a g i a l e”............................. şi vulcani: Kilimandjaro (5......................... în V .......................................................................................................... principalele asociații vegetale din Africa sunt: ..................................................... din manual........................................... Munți: ...................................................................................................................................................................................................... IV........895 m).................................. e) principalele ape curgătoare: ....................................

.................................................................. Cea mai recentă modificare pe harta politică a Africii s-a produs în anul 2011..................... Citiţi textul din manual (pag........................ Elev_______________________________________ Data_____________________ Populația Africii numără peste un miliard de locuitori................................................................. Libiei și Egiptului............................................... Alger.......................................... Fac excepție monarhiile: Maroc............................................................................................................................. Cape Town.................. ............. ....... ................................................................................................................................................... care au în fruntea statului un rege.. Se evidențiază satele de tip tuk.................................................... • sudanezi: ........... ........... 86)........................................................................................... 1................................. .................... dacă are sau nu ieșire la mare și capitala........................................... există un singur stat federal (Nigeria)............................. Mihai Dumitrescu................... 2....................... .............. 15.................................................. b) negri: ............................ Așezările rurale sunt dominante........................................... şi b) regiunile slab populate: ......................................................................... • bantu: . în fişa de lucru................................./km2..... 88)................................ 7...... ...... Nairobi şi Tripoli...... B u c u r e ş t i AFRICA (II)...................................... arealele populate de: a) arabo-berberi: .................................................. majoritatea sunt republici....................................................................................... 31 ... Geografia continentelor extraeuropene........................................... Luanda........................................................................... când Sudanul de Sud şi-a obţinut independenţa............................... 5.......... restul fiind republici...... ...... Kinshasa........................ Ca formă de stat.............. ................ 6.............................................. 9.......................................... d) boșimani: ............................... Pe continent se vorbesc peste 800 de limbi și se disting mai multe grupe de popoare: II........................................... În Africa se găsesc 54 de țări.................... 11.......................................................................... 8...... În funcție de structura internă.................................................................... .......................  Temă pentru acasă....... scrieţi.............................. ..................................................... C a r a g i a l e”............................. circa 20 depășind un milion de locuitori........................................... POPULAȚIA...................... ............................ ................... c) pigmei: ........ Analizați harta alăturată și cu ajutorul hărții din manual (pag.............................. L.............................................................. Lagos............................................................................. 13................................................................................................................. ....................................... Explicaţi predominanţa spaţiului rural în Africa............................................ Orașele sunt mai puțin numeroase............................ • niloţi:.. Cu excepția Etiopiei.............................. ........................................................................................................ în fişa de lucru....................................... 12........................ 14.......... 4.......... Lesotho și Swaziland....... pentru Africa: a) regiunile cu concentrare mare de populaţie: .................. ISBN 978-973-0-20574-9.................................................... cu o densitate medie de circa 35 loc...................... ....... I.... nugas și kraal..................................................................... ........................................... Cu ajutorul textului din manual (pag...................................... Dakar............... scrieți pentru fiecare țară marcată cu numere (1-15): numele................................ 3.................................................................................................. pe harta murală............ toate celelalte state și-au dobândit independența în secolul al XX-lea (deceniul șase al secolului a fost numit și deceniul decolonizării)................................................................................................. 10......................................... Ioan Mărculeţ........................................ 86) şi scrieţi.. Predomină casele rotunde din crengi împletite și din lut...............C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. Cairo............ oraşele: Addis Abeba...... • hotentoți: . Caiet pentru clasa a VII-a....................................................................................................... majoritatea fiind republici............................................................. AȘEZĂRILE UMANE ŞI HARTA POLITICĂ..........................  Arătaţi................

. b) regiunile geografice cu hidrocarburi: .. ............ Creşterea animalelor este slab dezvoltată..... iar în est............ Principalele atracții turistice sunt: safari........................... Citiți textul alăturat. cacao (în Côte dʼIvoire................................ Ioan Mărculeţ....................... Libia................... sorg....... arta populară și etnografia populației negre.................. Egipt)...................... Maroc și Africa de Sud.. Egipt........................ .................... .... Agricultura este principala ramură economică a continentului......... Cu ajutorul hărţii din manual (pag............ Valea Nilului (Valea Regilor................................... L. Nigeria......... Citiţi textul de mai jos............ Keniya................................................ ...cupru: Zambia R.......... redați pe harta alăturată............. c) principalele ramuri economice: ..................bauxită: Guineea............... Geografia continentelor extraeuropene........................ .............. Congo.. C a r a g i a l e”........................ vestigiile feniciene și romane din Africa de Nord..... Uganda. prin simboluri... și scrieți pe fișa de lucru: a) principalele resurse naturale: ...... cafea (în Kenya......... Principalele astfel de resurse sunt: .......................... Mihai Dumitrescu....... 2.......................... .... Africa este un continent bogat în resurse de subsol.....cărbuni: Africa de Sud................................. Nigeria)...... Camerun) ș.......... Caiet pentru clasa a VII-a..................... 32 ... principalele resurse naturale......... .. ISBN 978-973-0-20574-9............................. Explicaţi faptul că transporturile din Africa sunt deficitare.. i) principalele atracții turistice din Africa: ......... mangan...................... siderurgia (Africa de Sud........ ........ h) ţările cu transporturi maritime dezvoltate: .................... Transporturile maritime sunt mai dezvoltate în Egipt..................... Karnak-Luxor)..............C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I............................... ............ hidrocarburi (în Sahara și în Golful Guineii)............. diamante: Africa de Sud............................................... B u c u r e ş t i AFRICA (III).................................aur................... Etiopia)................... platină...a.............. rafinarea petrolului (în Algeria.......................................... ........................ mei... În nord se cresc cămile.. g) regiunea geografică africană în care se cresc cămile: ........................................... Ghana........... sisal......................... fosfați............ ....... f) principalele plante cultivate pentru export: .. bauxită............................................ .............. 89).................. e) locul pe care îl ocupă agricultura în economia Africii: .......... caprine..... ..petrol: Libia...... Explicaţi slaba dezvoltare a creşterii animalelor în Africa....................................... Algeria................................................... ............ Congo.................................................................. Sierra Leone.................. însă se practică monocultura.................... RESURSELE NATURALE ȘI ECONOMIA Elev_______________________________________ Data_____________________ Pe teritoriul Africii se găsesc importante resurse naturale: metale și pietre prețioase (în Africa Australă).. Transporturile sunt deficitare.... .... Egipt.. referitor la Africa................ iar pentru export: arahide (în Africa de Vest și ecuatorială)...........  Temă pentru acasă................................. industria energiei electrice (hidrocentrale pe Nil..................... D....................................................................... d) fluviile valorificate hidroenergetic: .................. Exerciţiu: 1............. Algeria.................. În cadrul industriei se evidențiază: industria minieră... Se evidențiază șoseaua Transsaharianul........... Pentru consumul intern se cultivă manioc.................................................................................... Zambezi) etc............ Nigeria.........

. ….  De reținut: Groenlanda / Grønland / Kalaallit Nunaat.. iar apa rezultată prin topire contribuţie cu 28% la creşterea nivelului Oceanului Planetar. ….. Este alcătuită din roci cristaline (bazalt şi granit) şi sedimentare (gresii şi calcare) şi este acoperită în proporţie de 85% de o calotă de gheaţă. E și F. c) Numele insulelor marcate. B u c u r e ş t i AMERICA.. cu  Capul Forward. …. 1. Peterman) şi sunt ocrotite: vestigiile istorice. ISBN 978-973-0-20574-9. cea mai întinsă insulă a Terrei (2. …. 3.. din două mase continentale (America de Nord și America de Sud) legate printr-un istm. Ioan Mărculeţ..086 km2.…………………………………………. POZIȚIA GEOGRAFICĂ ŞI LIMITELE Elev_______________________________________ Data_____________________ Continentul american este situat în întregime în Emisfera Vestică și este alcătuit.. Din gheţar se desprind cele mai numeroase aisberguri (15..940 m (Vf.…………………………………………. Mihai Dumitrescu.. cu literele A.…………………………………………..…………………………………………. cu  Capul Prince of Wales și cu  Capul Coqueiros.000 de ani gheţarul s-ar topi complet. B.. Între punctele extreme. pe harta alăturată. de la nord la sud. dublat de un șir de insule (Antile).175. 8. 5.. 6.…………………………………………. cu 4. …. 2. II. …. gheţarul continental.  Temă pentru acasă.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. E. și 13..... Geografia continentelor extraeuropene. b) Numele golfurilor marcate. rezolvaţi cerințele de mai jos: a) Numele oceanelor și mărilor marcate. pe fondul încălzirii globale. 7 și 8. Cu ajutorul hărții America – harta fizico-geografică. vegetaţia şi fauna de tundră. pe harta alăturată. 6. este situată dincolo de Cercul Polar de Nord..... de la vest la est...800 km. Relieful atinge altitudinea de 2.………………………………………….800 km. d) Numele peninsulelor marcate. 33 . L. la 59o46’-83o39’ lat. Caiet pentru clasa a VII-a. care poartă denumirea de America Centrală.. de fapt. …. Este situat în nord-estul insulei şi include Ţara lui Peary. B și C.. În Groenlanda se află cel mai întins parc naţional din lume (cca..…………………………………………. 2 și 3. D... I. având statutul de stat autonom. ….000). marcați pe harta de mai jos: cu  Peninsula Boothia. N și 11o39’-73o09’ long. …. ….. Tot cu ajutorul hărții citate mai sus. Oamenii de ştiinţă consideră că.………………………………………….. 7. 4..... 2... C a r a g i a l e”.…………………………………………. În prezent este teritoriu dependent de Danemarca... fiordurile.…………………………………………. F.600 km2.. pe Harta Americii harta alăturată. …. cu numerele 1. …. …..000 km2). C.…………………………………………. 114).166. din manual (pag.. 5. cu literele D. America măsoară 14. în următorii 2. după alte surse). pe harta alăturată.………………………………………….. V..………………………………………….. …. 700. A. Precizaţi câteva consecinţe rezultate în urma topirii complete a gheţarului groenlandez. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

.......... Jamaica ş......................................................a................. 25 de ţări sunt republici (Argentina....................... în America se găsesc cele mai puţine sate................................. în fișa de lucru..................... 120)......... scrieţi.............. Mexic....  albii sunt urmaşii ………………………………………………………………………………………………………....................... B... ............... Populaţia În America de Nord şi în America de Sud (peste 800................................................ Cuba......................... America de Nord America de Sud Pe teritoriul Americii se găsesc patru megalopolisuri: BOSWASH......... Brazilia...... B u c u r e ş t i POPULAŢIA............ Folosind textul și harta de la pagina 121... Harta politică Cei peste 800 de milioane de locuitori de pe continent se găsesc răspândiţi pe teritoriile a 35 de state....................... Caiet pentru clasa a VII-a.............................................................. III........ ..........)1)...... Chile.............. Cu ajutorul textului din manual (pag........... 34 ............................  eschimoşii (inuiţii) trăiesc în ……………………………………………………………………………………………............................ Mihai Dumitrescu........................... L............. încercaţi să explicaţi această situaţie................... Gradul de urbanizare este cel mai ridicat (peste 70%).  afroamericanii sunt urmaşii …………………………………………………………………………..... Megalopolisul de pe Coasta Pacificului şi Megalopolisul brazilian.. Canada.................................................. ..... Cu ajutorul profesorului de la clasă.... Megalopolisul Marilor Lacuri........................... pe continent găsindu-se unele dintre cele mai mari orașe ale lumii..... iar 10 sunt monarhii (Bahamas........... datorită originii diferite a acesteia.......... Venezuela ş..................) densitatea medie a populaţiei este circa 20 loc.................... în fișa de lucru................... poziţiile geografice ale celor patru megalopolisuri menţionate mai sus............. notaţi în tabelul de mai jos orașele mari din America de Nord și din America de Sud şi ţările în care se găsesc.......................………………… …………………………………… şi formează majoritatea populaţiei în ……………………………………………….... C a r a g i a l e”....................... Statele Unite ale Americii........C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. însă repartiția sa este inegală. pe harta murală.......... Aşezările umane Comparativ cu alte continente...... Populația celor două continente este foarte diversă – băştinaşi (amerindieni şi eschimoşi). Belize.......................... C...... Grenada............... b) cu densitatea mare a populaţiei: . 1) Toate monarhiile din America au în fruntea statului pe Elisabeta a II-a............. 120-121) și scrieţi..................................................... care sunt regiunile de pe Glob de unde au venit aceste populaţii şi regiunile pe care le populează:  amerindienii sunt originari din …………………………………………....... II................ albi şi negri (sau afroamericani) –......... Geografia continentelor extraeuropene..... Ioan Mărculeţ........................).............................  Arătaţi................... şi populează ……………............ Citiţi textul din manual (pag........................ AŞEZĂRILE UMANE ŞI HARTA POLITICĂ A AMERICII Elev_______________________________________ Data_____________________ A................... principalele regiuni: a) cu densitatea mică a populaţiei: ................... regina Marii Britanii................................................ ...... ISBN 978-973-0-20574-9...000 loc...............................000..................... ...... şi sunt mai numeroşi în …………………....../km2...... I.............a................................

/…………………........... Analizaţi America – harta politică din manual (pag... precizând şi capitala fiecărui stat: STATUL CAPITALA 1 …………………………/……………….. Bolivia b....... Câmpia Amazonului b./………………….. toate celelalte au ieşire la Oceanul Planetar.. Câmpia Mississippi c. de pe Coasta Pacificului c....………………………...... 121) şi tabelele de la paginile 133 și 151 și identificaţi statele din America notate.......... Ioan Mărculeţ............. Caiet pentru clasa a VII-a.……........... Densitatea populaţiei este mai ridicată în: a.......U... 8 ….....................…………... Analizând harta de la pagina 121 din manual (America – harta politică)... Canada c.......... 7 …………………………... L./………………….... Este monarhie: a....... 35 . V...... Inuiţii locuiesc în Insula: a............ Explicați importanţa ieşirii la mare pentru state.....  Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos: 1............. Ecuador c. ISBN 978-973-0-20574-9..../…………………..... .......... 5 …….. Cuba b.../…………………..........… 2 ………………………….A... cu cifre de la 1 la 10. al Marilor Lacuri 4...... 4 …………………………..... Argentina b.......……………………/………………… 6 ………………………….C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. IV.......... Ţara de Foc 2.......... notaţi numele celor mai întinse cinci țări din America: ... 3 ………………………….. pe harta alăturată..... Groenlanda c.. Mexic 5. BOSWASH b....../…………………........... Venezuela Geografia continentelor extraeuropene...... B u c u r e ş t i Cu excepţia statelor Bolivia şi Paraguay.......................... Podişul Patagoniei 3.../………………… 10 ……………..... Pe coasta estică a S... Nu are ieşire la mare statul numit: a.../………………… 9 …………………….............. Mihai Dumitrescu.... se găseşte megalopolisul numit: a..... C a r a g i a l e”.....

Folosind textul din manual (pag. De exemplu. Caiet pentru clasa a VII-a. ISBN 978-973-0-20574-9.  bananieri: …………………………………………………………………………………………………………………. Economia Resursele naturale sunt prelucrate de către diferite ramuri industriale. 124 -125). scrieţi.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. Mihai Dumitrescu. III. I. Resursele de subsol Resursele de suprafață B. completaţi tabelul de mai jos cu informații privind tipurile de resurse naturale din America..  tutun: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 123). Utilizând textul din manual (pag. C a r a g i a l e”.  porumb: ……………………………………………………………………………………………………………………  bumbac: ……………………………………………………………………………………………………………………  citrice: …………………………………………………………………………………………………………………….  orez: ………………………………………………………………………………………………………………………. II. B u c u r e ş t i RESURSELE NATURALE ŞI ECONOMIA AMERICII Elev_______________________________________ Data_____________________ A. 36 . Resursele naturale America dispune de importante resurse naturale de subsol şi de suprafaţă. Industria Industria Siderurgia și Industria Industria Industria Industria prelucrătoare energiei metalurgia construcțiilor chimică și lemnului alimentară electrice neferoasă de mașini petrochimică Pe continentul american agricultura este foarte variată. Analizaţi America – harta agriculturii (pag. L.  arbori de cafea: …………………………………………………………………………………………………………. în tabelul de mai jos. numele țărilor în care se găsesc principalele ramuri industriale.... iar în America de Sud. plantaţiile. în America anglo-saxonă (America de Nord) se evidenţiază aşa-numitele belts (centuri). Geografia continentelor extraeuropene. Ioan Mărculeţ. 126) şi textul de la paginile 126 şi 127 din manual şi scrieţi numele principalelor ţări care: a) cultivă următoarele specii de plante:  grâu: ………………………………………………………………………………………………………………………..

............. cu culoare roșie.............. Notaţi...........  America de Sud: ……………......... Este situată la graniţa dintre Canada şi S.... ... traseele celor mai importante trei magistrale feroviare americane.......... 2014..... este situat în S.. ..............U......................... 3..... cel mai mare complex de peșteri de pe Glob (627........... ISBN 978-973-0-20574-9.. 3% ...... Geografie fizică... Mammoth Cave System („Peştera Mamutului”). pe harta alăturată..... Cascada Vălul Miresii (Bridal Veil Falls) și Cascada Potcoavă (Horseshoe Falls).  America de Nord: .........200 m3/s..........A... pe continentul american? Scrieţi câte trei destinații sau obiective turistice din America de Nord și din America de Sud...... Căderea de apă....... În parc sunt protejate numeroase specii de animale.....  porcine: ………………………………………………...................... cel mai vechi parc naţional (1 martie 1872). S.....a.......... principalele porturi din America.............. a erupt în ultimele două milenii de mai multe ori............. cu debitul mediu de 4... .Idaho)..... Întins pe 8......A..... cel mai mare super-vulcan din America de Nord.................... tot pe harta alăturată.............. și este constituită dintr-un ansamblu alcătuit din trei căderi de apă: Cascada Americană (American Falls)...... râuri..................... 128) și atlasul şcolar: 1...... ca turişti..................Montana....462 m altitudine)....... .........  caprine: ……………………………………………………………………………………………………………………............ Ioan Mărculeţ......…………………………………………………………………........A...... lacuri (Yellowstone)........……………………………………………………………………  cabaline: ………………………………………………..... 1% .......... 2.....  Temă pentru acasă.............. Yellowstone. Utilizând textul din manual (pag.. aici fiind turnate numeroase filme... L.6 km lungime...... I........... B u c u r e ş t i b) cresc următoarele specii de animale:  bovine: ……………………………………………………………………………………………………………………...... (96 % ...... are înălțimea de 51 m............  Lectură Obiective turistice naturale din America de Nord* Niagara este cea mai celebră cascadă.... cu cele mai numeroase gheizere (peste 300)......... dezvoltată pe minim cinci niveluri... Trasaţi.......C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. gheizere etc... ..... precum: ursul grizzli. Caldeira Yellowstone....... este situată în statul Kentucky.... Vol........ lupul........ Geografia continentelor extraeuropene.... vulcani (Caldeira Yellowstone)........... ....................987 km2... În anul 1941............. Caiet pentru clasa a VII-a..... cuprinde lanţuri muntoase (Rocky Mountain.... Ce puteţi vizita........ I...... bizonul ş. *După Mic dicţionar geografi şcolar cu superlative şi singularităţi...... 591 km după alte surse). Mihai Dumitrescu........... II..... C a r a g i a l e”..........U.. Cascada a îngheţat pentru prima dată complet în iarna anului 1932....... cel mai complex......... o parte din peșteră a intrat în cadrul Parcului Național Peștera Mamutului (din 1990 numită Rezervație a Biosferei)........ ......Wyoming. 37 ...... ..U.

.............. Geografia continentelor extraeuropene.............. L........ America Centrală leagă America de Nord de America de Sud şi este formată din două părţi: I................ clima continental-excesivă.......... Mihai Dumitrescu.. Pen....000 km........... C a r a g i a l e”...... B u c u r e ş t i AMERICA DE NORD ŞI CENTRALĂ.............................. 38 ......... scrieţi............................ b) ţările cu peste 10 milioane locuitori: ....................... în longitudine..000 km2: ........................... Antilele Mari şi Antilele Mici.. G............................. Sclavilor........ Ioan Mărculeţ............ G......................................... d) numele principalelor ape curgătoare: ......................... Statele Unite ale Americii şi Mexic – şi 20 în America Centrală.. Marile Lacuri şi Marele Lac Sărat.. b) numele podişurilor din cadrul Cordilierilor: ........ pe harta murală... G.............. California.. Citiţi textul din manual (pag................ L.................................................. În America de Nor se găsesc: urmaşii populaţiei colonizatoare (englezi...... G...... .. separate de o regiune mai joasă cu platouri şi câmpii (Câmpia Canadiană......... Caiet pentru clasa a VII-a........... clima subpolară.. una insulară...........................  Arătaţi................ Sf............. din manual (pag...... I......... L............ ..........a.... 7.................... Pen...................... lungă de cca.............C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I......)....... Populaţia Americii Centrale este formată dintr-un amestec de creoli... şi scrieţi pentru America Centrală: a) ţările care depăşesc 100.. Laurenţiu............ clima temperat-oceanică. Labrador.... poziţiile geografice ale tipurilor de climă şi principalele lacuri din Americii de Nord şi Centrală (clima polară.......... Pe baza cunoştinţelor acumulate................. Analizaţi tabelul Ţările din America de Nord şi Centrală....................................... Podişul Preriilor................................................. japonezi ş. II. Winnipeg......... America Centrală istmică......................... Alaska.... Pen........... clima temperat-continentală rece..................................................... alcătuită din arhipelagurile Antilele Mari şi Antilele Mici........................... c) numele lanţului muntos paralel cu Oceanul Atlantic: .............. Boothia...000 km. ISBN 978-973-0-20574-9........................ America de Nord se întinde până la Istmul Tehuantepec................................................... ţărmurile Americii de Nord sunt foarte arcuite... Athabaska............ metişi şi afroamericani......................................  Arătaţi.................... f) numele principalelor elemente faunistice: ......... e) numele principalelor asociaţii vegetale: .................. afroamericani şi asiatici (chinezi. ...... pe harta murală...................).....1) Explicați reducerea drastică a populaţiei băştinaşe şi prezenţa populaţiei afroamericane........ Mexic.......... Hudson................................. de la nord la sud..... o parte continentală (istmică).............. pe harta murală.... 131 şi 132) şi scrieţi în fişa de lucru: a) numele munţilor care intră în compunerea Cordilierilor: ........ în fişa de lucru....................... peninsulele şi golfurile Americii de Nord: Pen....... 1) Urmaşii vechii populaţii maya mai numără aproximativ un milion de persoane. Renilor......................... SPECIFICUL GEOGRAFIC Elev_______________________________________ Data_____________________ Cele două regiuni geografice – America de Nord şi America Centrală – se întind pe cca........ oceanele care încadrează America de Nord şi Centrală. Urşilor........ Californiei şi G......... urmaşii populaţiei băştinaşe („indieni” sau „piei roşii” şi eschimoşi).. L.... clima continental aridă.... La nord: la est: la vest: Spre sud................................. L... Pen............ 133).... clima temperat-continentală....... iar America Centrală este cuprinsă între istmul mai sus menţionat şi Istmul Panama... 2....... Pe teritoriul Americii de Nord şi Centrale se găsesc 23 de ţări: 3 în America de Nord – Canada. Alaska........................... ......... În special în partea septentrională......... I...................... şi pe aproximativ 5..........................................................000 km......... L..............  Arătaţi....... Florida.... Relieful este compus din două lanţuri muntoase dispuse paralel................. francezi şi spanioli).................. clima tropical-uscată... Câmpia Mississippi ş...... clima subtropicală......... în latitudine......................................................a..... şi II......................

.......................... 137)........ Colorado................ oraşele din tabelul de la pagina 138 (Principalele oraşe şi aglomeraţii urbane).... Explicați pătrunderea aerului rece spre sudul S.............................................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I............ L.....................................................9%)............................................................ pentru S............................. în sudul Peninsulei Florida................................................................... şi podișuri: ...........000 loc...........A.. . Statele Unite ale Americii (S............a................. Capitala................ ..... Laurenţiu.........U...A.......................................................................... fluviile Yukon........... e) principalele lacuri: Marele Lac Sărat.................................................................. – harta resurselor şi activităţilor industriale) din manual......................................... Câmpia Mississippi................................... III...... 135) şi scrieţi...........A............................... şi în Hawaii..... IV...... Alaskăi.......... Marele Lac Sărat şi Marile Lacuri...............................A.....U............................................................................................ subtropicală.... ISBN 978-973-0-20574-9........................ ..................... (cca.. dinspre Oceanul Arctic pătrund spre sud mase de aer rece tot timpul anului...................................... ............ d) principalele ape curgătoare: ........3%) ş... ecuatorială.............................. tropicală............. tropicală: ...................................................... II.................................................................: a) tipurile de vegetaţie: ..............................U................... polară: ......................A.....700...... Statele Unite ale Americii sunt puternic urbanizate............................) este un stat federal (50 de state şi un district federal) situat în centrul Americii de Nord... Ea este inegal distribuită în teritoriu....................................... .................: a) oceanele şi mările care mărginesc ţara: .................. Mississippi................................A........................... indieni (0...... Populaţia S......................... Munți: .......... C a r a g i a l e”............. b) statele vecine: .......................................... situat în nord-vestul continentului........................................000 loc.......... Caiet pentru clasa a VII-a. Sf...................................... din manual (pag................. cu concentrare mare de populaţie..........................U....................... regiunile geografice ale S............................... amerindieni (0................ filipinezi (0. Geografia continentelor extraeuropene............................ arhipelag în Pacificul Central. I............................. Cum am arătat........... afroamericani (12...U............ (în medalion Alaska) – harta fizico-geografică...................... Analizaţi S.......... mexicani (5.................... în aglomeraţia urbană)... .... (5....................................... numără cca.................................. Din cauza dispunerii reliefului.................. Ioan Mărculeţ...  Arătaţi.... în sud-estul şi sud-vestul ţării.. munţii Brooks.................9%).................. scrieţi....................... pe harta murală................6%)................................................U.................................. ................... în fişa de lucru.. ........................ În Peninsula Alaska clima este polară şi subpolară.........................................................U............ în Podişul Marelui Bazin....................................... pentru S... în est şi sud se găsesc Câmpia Litorală Atlantică şi Câmpia Mississippi...... .................. temperată: ...................400... b) speciile faunistice caracteristice zonelor: 1.... 3......................... Mihai Dumitrescu........306 km2................................................U......................................... Citiţi textul din manual (pag..........3%).................................. 311.............................................................. 138) şi scrieţi....... 39 .............................. Fac excepţie statele Alaska......... Clima este în cea mai mare parte temperată.........................................A........ 2.......... locuieşte preponderent în mediul urban (82%) şi este compusă din: albi (75%)...... .................................................................................... Stâncoşi................................................. japonezi (0................................... chinezi (0........... continental aridă.............. Localizaţi pe harta de la pagina 139 (S.... .................................. 600............. şi Hawaii.......................7%)...............4%).. în fişa de lucru....... B u c u r e ş t i STATELE UNITE ALE AMERICII Elev_______________________________________ Data_____________________ Cu o suprafaţă de 9...........................A.....................553. c) unităţile de relief....000 persoane)................................ Cu ajutorul textului din manual (pag. Apalaşi.............. în fişa de lucru..............

..........................5 m sub nivelul mării.. în fişa de lucru...................U... b) oraşele cu mari aeroporturi: ............................. 40 .... din care se exploatează: a) cărbuni: ...a....A.......................... susţin economia naţională................................ 139)...........................A........... Agricultura S....... ISBN 978-973-0-20574-9................................................................ porumb....... în fişa de lucru............... ...................................... aşa-numitele „belts” (centuri).. 5. precizaţi patru obiective turistice din S.....................A. Pe versanţii săi se diferenţiază....... Aici se găsesc regiuni agricole specializate..................................... regiunile geografice ale S........ orz................ Powell............ Mihai Dumitrescu.. din manual (pag. prin culoare.............................. A fost săpat de fluviul Colorado în rocile sedimentare ale Podişului Colorado (Arizona).....................: .. al Marilor Lacuri şi Californian.............. ca turişti.......U..................... depresiunea în care s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură pe termen lung (48. A fost explorat prima oară în intervalul 24 mai-29 august 1869...........................A................................: ………..... c) minereu de fier: .....  Temă pentru acasă.......133 m adâncime maximă)...........................................................: a) oraşele cu mari porturi maritime: ....A.. feroviare......: ............... fiecare perioadă geologică............A................ 3.. porumb şi bumbac.... 2................................. VIII................... bovine. 4.............. ca turişti.......... Dacă afirmaţiile sunt false......... VII................................ pentru S......................c.....U............................... d) minereuri neferoase: ........... aeriene ş.......9°C timp de 43 de zile consecutiv)............................................ este puternic mecanizată.................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I....c..... b) petrol şi gaze naturale: ......U..  Lectură: Grand Canyon / Gran Canyon (Marele Canion) este valea de tip canion cea mai mare de pe Glob (349 km lungime..................U...........c.. 1........ ..................................................................... 139)...........A.............. VI.............. şi precizaţi regiunile geografice în care se cultivă grâu... pe harta murală... porcine..... cabaline etc....................A..........................? Pe baza textului din manual (pag............ Statul Alaska este situat în nord-estul Americii de Nord................ Din 1919............. – harta agriculturii........ scrieţi........... Los Angeles este oraş-port la Golful Mexic... în fişa de lucru............. e) metale preţioase: ........................._____ R....... B u c u r e ş t i  Arătaţi..................................U............................. este oraşul New York......................... trestie de zahăr ş........................................A....c.............)................................ însoţit de un grup de studenţi de la Universitatea din Illinois. situat în sud-vestul S............... Citiţi textul din manual şi scrieţi (pag....................: .........…........ .......... 6-30 km lăţime........._____ R.. Ce puteţi vizita............. Capitala S................................................) şi bine echipate.. şi se cresc cornute mici................. pe continentul american?Ce puteţi vizita............................ cartofi.............._____ R...U.................c............ C a r a g i a l e”........ sectorul său cel mai spectaculos........................ este majoritară populaţia urbană.........U.................................................... . Are lungimea de 120 km şi adâncimea de 85...... Vara se înregistrează temperaturi de peste 45oC (sau chiar peste 50oC) mai multe zile la rând................................ Munţii Apalaşi (Appalachi) sunt situaţi în sudul S..... Se cultivă grâu.................................... maritime........ Geografia continentelor extraeuropene.......... Cu ajutorul hărţii de la pagina 139 din manual............: ………....................... Utilizând textul din manual (pag.... Ioan Mărculeţ.........A...........................: .......... 140)...................................... este situată în California...................a........................ Caiet pentru clasa a VII-a.... Au fost găsite aici urme drepte sau în zigzag ale pietrelor călătoare (neexplicate până în prezent)... produsele realizate de industria S....... În S. scrieţi............ Valea Morţii..................... V.....U............................... iar randamentul este pe măsură................. megalopolisurile BOSWASH........ Transporturile sunt diversificate (rutiere......... Resursele naturale de pe teritoriul S...  Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Citiţi cu atenţie propoziţiile de mai jos și precizaţi dacă enunţurile sunt adevărate (A) sau false (F)....................................._____ R..... 2.............U........................................... II..U......................................... 141)....... scrieţi voi răspunsurile corect (R...................._____ R..................U.......... ............... L..........A. a fost declarat parc național (Grand Canyon National Park).....c....... bumbac.................. Analizaţi S......................A...... în S.......... de către profesorul John W...

............ Structura etnică a populaţiei.... principalele resurse naturale din Canada........... 2......... long... completaţi ordinatorul grafic alăturat. IV...... VII......... long.................... L...... ISBN 978-973-0-20574-9............ 143) şi identificaţi repartiţia geografică a vegetaţiei naturale din Canada..... Datorită întinderii vaste a teritoriului. între cca............. principalele ape curgătoare din Canadei după locul de vărsare............................................ L.................. principalele lacuri de pe teritoriul Canadei: Marile Lacuri.... şi temperat-continentală.........C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I........ pe harta murală. unităţile de relief situate în: a) vest: ...............în latitudine.................. Utilizând textul referitor la populaţia Canadei.......... c) est: .... în graficul alăturat....... Pe baza acestor informaţii. .... C a r a g i a l e”....... completaţi textul de mai jos: Geografia continentelor extraeuropene............. în nord.... b) centru: ....... pe litoralul pacific şi atlantic......... Valorile densităţii populaţiei pe regiuni geografice............. Urşilor..... E și ......... V........ B u c u r e ş t i CANADA ŞI MEXIC Elev_______________________________________ Data_____________________ A. în partea central-sudică................... Cu ajutorul hărţii de la pagina 142 din manual (Canada – harta fizico-geografică). Canada I.... Citiţi textul din manual (pag... V...... Cu ajutorul hărţii de la pagina 142 şi a textului din manual (pag................ aflat în manual (pag 143).... 145)....... desfășurarea în latitudine şi în longitudine a Canadei: ..... lat........ III..... Agricultura este specializată pe cultivarea cerealelor (orz şi grâu) şi creşterea animalelor (ovinelor şi bovinelor).... ........ 143)............. Relieful Canadei este caracterizat prin prezenţa de trei mari trepte de relief: munţi......................... L............. în fişa de lucru.. scrieţi. .................. între cca...... Winnipeg..... VI..... Caiet pentru clasa a VII-a....................... lat S. scrieţi.....în longitudine....... În Oceanul Atlantic În Oceanul Arctic În Oceanul Pacific  Arătaţi.. Winnipeg... pe harta murală............... Mihai Dumitrescu....... în Canada se întâlnesc următoarele tipuri de climă: polară şi subpolară... Utilizând conţinutul din manual (pag..... în tabelul de mai jos..... N și .... 144) şi scrieţi.......... 41 ......... podişuri şi câmpii.. Toronto... temperat-oceanică...... completaţi graficele de mai jos: 1... în fişa de lucru. Calgari şi Edmonton.... II... scrieţi.... Sclavilor şi L. Citiţi textul din manual (pag.......... Utilizând harta menţionată mai sus şi atlasul geografic....... principalele oraşe ale Canadei: Ottawa..... Ioan Mărculeţ....  Arătaţi.............

..................................... ISBN 978-973-0-20574-9.................... ....... Citiţi textul din manual (Agricultura........ pag................................................... În Mexic se găsesc: păduri ecuatoriale...................................... L. în fişa de lucru.................. Utilizând textul din manual (Turismul.......................................... 146-148)............ Cu ajutorul textului din manual (pag..................747 m) şi Popocatépetl (5........ cu temp.. stepă etc........................ b) statele vecine: . Citiţi textul din manual (pag............. scăzute şi precipit.......................... IV................................................................ în fişa de lucru..............................................500 mm/an.............................. ................... Cu ajutorul textului din manual (Transporturile....... cu temp.......... ......... scăzute........................................................... 146)............452 m) sunt vulcani activi.. ..... Vegetația este influenţată de caracteristicile climatice şi relief...... de 15-20°C și precipit...... – ………….......... păduri de conifere............. Mexicul dispune de importante resurse turistice................ 148)........ C a r a g i a l e”................ pag.......................... ...................................... păduri de foioase........................... Geografia continentelor extraeuropene............... d) principala apă curgătoare şi golful în care se varsă: ................................... 148)...................................... b) cea mai populată regiune: . cu temp.......... (climă temperată)... scrieţi............. şi …………............................... c) unităţile de relief1): ... Mexic I........... moderate şi precipit........... c) ramurile industriale care se bazează pe resursele autohtone: ........................................................................ Mihai Dumitrescu...................................................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I.... având caracteristici diferite şi purtând denumiri adecvate.......................................... de 700 mm/an.......... (climă tropicală)........... Datorită altitudinii reliefului......... 148) şi completaţi graficul alăturat (→) cu plantele care se cultivă în Mexic................. numele arterei rutiere care leagă continentul american de la nord la sud şi care traversează Mexicul...... d) locul pe care-l ocupă în ierarhia cultivatorilor de cafea: ......... ............ scrieţi.................................... Acestora li se adaugă calea navigabilă …………............................................................................. III.......... B u c u r e ş t i Oceanele Atlantic şi Pacific sunt legate prin magistrale transcontinentale ………….. ................................... II........................................... sub formă de ninsoare... 146) şi completaţi numele tipurilor de climă care au caracteristicile de mai jos: ............................... în fişa de lucru................................................. Caiet pentru clasa a VII-a.............. Cu ajutorul hărţii din manual (pag.............. V....... A................ pag................................................................. e) animalele care se cresc în cadrul zootehniei: .... pe munţii înalţi...................................... Vestigiile şi monumentele Localităţile în care se găsesc Stațiunile balneomaritime precolumbiene monumente din perioada colonială 1) Pico de Orizaba (5........ completaţi tabelul de mai jos cu principalele obiective turistice din Mexic.................. VI.... 42 ..... cu temperaturi mai mari de 22°C și precipitații de 1........................... (climă subtropicală)............... Ioan Mărculeţ.............................000 – 2....................... ......................................................................... pentru Mexic: a) altitudinea la care locuieşte cea mai mare parte a populaţiei: ......... clima Mexicului este variată......................... (climă rece)................................................................... scrieţi............ pentru Mexic: a) unităţile acvatice la care are ieşire: ...............................

. 86...... Mihai Dumitrescu...700 km)...a.... Yapura.. Se desfăşoară în cea mai mare parte Emisfera Sudică. 2) Amazon......... scrieţi.. ... L.... 1) Cel mai înalt vârf din Munţii Anzi este Aconcagua (6.. guaraní..... 43 .600 km şi lăţimea maximă de 6........ în fişa de lucru............... alcalufi ș..a. Pe baza textului din manual (pag. 77% în Perú.. Buenos Aires.................. L...... Negro......... cu cea mai largă albiei de curgere (25 km după confluenţa cu Madeira). cu o densitatea de cca... Cu ajutorul cunoştinţelor acumulate până în prezent.. are izvoarele în Masivul Nevado Mismi (Munții Anzi....... indonezieni. japonezi.. Juruá........ amerindieni (urmaşii băştinaşilor: quechua... I....... În nord: ................ Tapajós.... bauxită... cel mai lung fluviu din lume (7../km2. numele ţărilor în care se găsesc: petrol......................... Uruguay. IV.. Ioan Mărculeţ............ Buenos Aires.... Primește ca importanți afluenți pe: Madeira.. scrieţi...... Geografia continentelor extraeuropene... chinezi...................... São Francisco.................8% în Argentina..).....) ş.......... cu cea mai mare lungime de pătrundere a apelor marine în timpul fluxului mareic (cca..................025 km).... Purus....... numele mării şi oceanelor care încadrează America de Sud.. pe harta politică............. tipurile de climă şi de vegetaţie din America de Sud. În relieful Americii de Sud se disting trei zone paralele nord-sud: în vest – Munţii Anzi. Tocantins.a... aymara............. de la Ecuator spre latitudinile mai mari.. 21........... minereu de fier şi metale preţioase........... Podişul Guyanelor.. Cu ajutorul textului din manual (pag.  Arătaţi.... II.....000 km )................... tabelul de mai jos.... Bogotá.... Pe baza cunoştinţelor acumulate........ în tabelul de mai jos.......... 151 şi 152).... pakistanezi etc.................... Valparaíso....2% în Brazilia........ Podişul Patagoniei... metişi (din părinţi albi şi indieni).... Mamifere Reptile Peşti America de Sud este bogată în ape curgătoare..............050. Içá / Putumayo....... Chimborazo.... Cotopaxi ş.... Rio Negro..a....).. asiatici (indieni................000 km.... Parana.. Amazon2). Brasília... mulatri (din părinţi albi şi negri).. cu cel mai mare număr de afluenţi şi subafluenţi (15.. pe harta murală... .. scrieţi......... 92.. următoarele unităţi de relief: Munţii Anzi1)..... completaţi cu specii faunistice............. Napo. în fişa de lucru... Poopo........a. Osorno (în Chile)... În cadrul sistemului montan se găsesc numeroşi vulcani stinşi sau latenţi – Aconcagua.. Petrol Bauxită Cupru Minereu de fier Metale preţioase  Arătaţi.... 1............. Marañón și Tapajós...... Laguna Maracaibo...... 75% în Columbia etc..... din America de Sud................... São Paulo.5 loc..... ISBN 978-973-0-20574-9........000 km...C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I... statele America de Sud. B u c u r e ş t i AMERICA DE SUD... Lima ş..  Arătaţi.. cu 2 cel mai întins bazin hidrografic (7..... Salvador........ a) tipurile de climă: .... africani/negri.... Câmpia Amazonului....................... portughezi.. 92% în Uruguay....... pe harta murală. în vest: ...... Pe continent sunt prezente unele dintre cele mai mari aglomeraţii urbane de pe Glob: Rio de Janeiro....... următoarele fluvii şi lacuri: Orinoco..... Xingu.......... este formată din albi/europeni (spanioli.... America de Sud este bogată în resurse ale subsolului. C a r a g i a l e”..... b) tipurile de vegetaţie: ... cu cel mai mare debit 3 mediu (219.. cupru..... Populaţia.... în est – podişuri...... englezi ș....... în est: ........600 km.959 m).. francezi. Rio Colorado.... Caiet pentru clasa a VII-a... Podişul Braziliei...... Titicaca şi L..000)......... Majoritatea populaţiei locuieşte în aşezări urbane: 93% în Venezuela............................ SPECIFICUL GEOGRAFIC Elev_______________________________________ Data_____________________ Continentul America de Sud – de forma unui triunghi isoscel (vârful ascuţit îndreptat spre sud) – are lungimea de 7... 150)...... Tocantins. „pororoca”) și cu cel mai lung curs navigabil (transatlanticele pătrund aproximativ 1... III. iar vasele mai mici 3. în centru – câmpii.... Caracas............... Gran Chaco şi Câmpia Enter Rios (La Plata).......766 m /s)...... – şi activi – El Misti (în Perú)....... Perú) și se varsă în Oceanul Atlantic..

...... cu baza spre Oceanul Atlantic (peste 1....404 km2)........ Găzduieşte Guvernul federal........500...........) şi de activităţile portuare......).. 4.172 m................000 loc....802 km 2 şi este un important centru economic (cu predominanţa serviciilor şi turismului).şi economico-geografică din manual (pag. (2...000 loc....................000 loc..a........................... ..... negri (6%).......376.................. Utilizând Brazilia – harta fizico..... plumb...a.......... Rio de Janeiro (6......... este situată în partea central-sudică a ţării (la 15o47’38’’ lat.500.000 km lungime în zona litorală şi peste 500 km în interior)... aur etc........)................../km2)..............000 loc... Institutul Superior de Educaţie ş.............. în fişa de lucru..... cu cele 40...................... bauxită..... pentru a servi ca nouă capitală naţională..000 loc. Concentrează peste 15% din populaţia Braziliei şi peste 30% din cea urbană..........041.. în zona metropolitană)........ în fişă....... Caiet pentru clasa a VII-a..547.......... Capitala statului este ........)... în locul vechii capitale Rio de Janeiro.  De reținut: Brasília.. situat în sud-estul ţării.... .... ........ ................... Geografia continentelor extraeuropene. Are forma unui triunghi................................ Universitatea Catolică.... ..) şi Belo Horizonte (2.... capitala Braziliei.... II......... 153)... C a r a g i a l e”.... Populația Braziliei numără 192... Brasília se întinde pe 5.. L...... Curtea Supremă de Justiţie şi 124 de ambasade............... Brazilia este una din țările cu cele mai numeroase orașe mai din America de Sud...900.......... la altitudinea de 1........ Metropola industrială a regiunii – São Paulo –...... d) doi afluenţi ai Amazonului: . Preşedinţia.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I... pentru Brazilia: a) unităţile de podiş: .............. mangan.. În prezent........ între care trei giganţi urbani: São Paulo (20............ III...... realizează cca...... 44 ........ .......4%) ș.......... notaţi........ a rezultat prin contopirea a mai multor aşezări umane.. Citiţi textul din manual (pag................ Brazilia are numeroşi vecini.. nichel..................000 de întreprinderi.......364.. Mihai Dumitrescu. Oraşul a fost fondat la 21 aprilie 1960.. b) tipurile de climă: . de metalele feroase şi neferoase din apropiere (fier.................................. S şi 47o52’58’’ long... identificaţi şi scrieţi.... 80% din producţia naţională. În Brazilia se găsesc mai multe podișuri..... pe harta alăturară...... 50% din producţia industrială naţională.... c) principalele fluvii: ........... Datorită întinderii (8.... motivul pentru care Brazilia este numită „subcontinentul Brazilia”....... Ioan Mărculeţ....... ISBN 978-973-0-20574-9.............000 loc............. Acestea încadrează Câmpia Amazonului...... 54%).... B u c u r e ş t i BRAZILIA Elev_______________________________________ Data_____________________ I. Structura sa etnică este compusă din: albi (cca..... V)...6 loc. mulatri și metiși (39%)... Cu ajutorul textului din manual (pag.. (aproximativ 22. e) principalele tipuri de vegetaţie: .. Universitatea Paulista. Este cea mai importantă regiune industrială a Braziliei şi realizează cca................... cultural şi universitar (Universitatea din Brasilia. Megalopolisul brazilian........ Industria din megalopolis a fost impulsionată de poziţia geografică........ oceanul şi statele vecine Braziliei..... Congresul................ 153-154) și scrieţi... amerindieni (0.... zinc.. 153)........

................................. Trasaţi cu albastru......................... Brasília................... Utilizând Brazilia – harta fizico............. scrieţi.................................... 2............................. Salvador şi São Paulo.... Sub raport turistic.... b) petrol: ................................ 153)........ 3.................................. prin ce se evidenţiază „oraşele istorice” braziliene? ....... Geografia continentelor extraeuropene................. Porto Alegre. 2......................... 156.................. scrieţi... regiunile geografice din care se exploatează: a) cărbuni: .............................. Citiţi textele din manual referitoare la transporturi şi turism (pag...... 156)..... Plante cultivate Animale crescute în cadrul zootehniei Căile de comunicaţii din Brazilia nu acoperă întreg teritoriul ţării.............. oraşele braziliene situate în: Podișul Minas Gerais Țărmul atlantic Datorită întinderii mari.... 8...........................  Temă pentru acasă..C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I................ VIII............ cu culoare roșie... ISBN 978-973-0-20574-9................. .................. 153).... 6.. cursul Amazonului..... Cum se numeşte cea mai importantă cascadă din Brazilia? .. 157 şi 158) și răspundeţi la întrebările de mai jos: 1... tot pe harta alăturată...... 4................ în fişă....... C a r a g i a l e”.şi economico-geografică din manual (pag........................ Recife............................................ scrieţi.................................................................. Manaus............................................... ..................................... Fortaleza................ VII.............. Brazilia are o varietate mare de resurse naturale........................şi economico-geografică din manual (pag........... cele mai importante ramuri/domenii ale industriei prelucrătoare............................ B u c u r e ş t i IV........ Mihai Dumitrescu...... .................................. în fişa de lucru... Caiet pentru clasa a VII-a..... în tabelul de mai jos..... 156)...... 1. L............................ Notaţi................ ........... Rio de Janeiro................................ 5........ Cu ajutorul textului din manual (pag............................... 155) și completaţi în tabelul de mai jos: Resursele de suprafaţă Resursele subsolului VI........................ IX... referitor la agricultura Braziliei. pe harta de mai sus.................. fiind mai concentrate în sud şi sud-est.......................... V............................ ...... Ioan Mărculeţ...................................... Care sunt oraşele cu cele mai mari porturi din Brazilia? ...... 7... 45 ..................................... principalele oraşe din Brazilia: Belem.................................... Cum se numeşte şoseaua construită în Câmpia Amazonului? ......................................... Care sunt oraşele cu cele mai importante aeroporturi din Brazilia? ....... Cum se numeşte oraşul lângă care se găseşte staţiunea balneomaritimă Copacabana? .................... Industria prelucrătoare este concentrată în triunghiul economic São Paulo–Rio de Janeiro–Belo Horizonte................ Care este marfa predominantă exportată prin portul Santos? . Citiţi textul din manual referitor la resursele naturale (pag....................... completaţi tabelul de mai jos...................... Tot cu ajutorul textului din manual (pag..... Ea a înregistrat o puternică dezvoltare în ultimele decenii ale secolului XX......... Industria Braziliei este foarte variată........ Utilizând Brazilia – harta fizico........ Belo Horizonte............................. Care sunt transporturile rutiere mai bine dezvoltate din Brazilia? ..................

... completaţi...... ........ cu climă temperată şi cu păduri de foioase şi conifere.............. pentru Noua Zeelandă: a) numele munţilor din compunere: ............................. Insulele Noii Zeelande (de Sud şi de Nord) sunt mai mari şi predominant de origine continentală. principalele populaţii băştinaşe din Oceania............................... numele insulelor din compunerea Noii Zeelande şi numele unităţilor acvatice vecine..... cele patru subdiviziuni ale Oceaniei................ pe harta murală.. Ioan Mărculeţ. Analizaţi harta alăturată şi scrieţi............ 165) şi scrieţi................................................ Ele sunt situate între Oceanul Pacific şi Marea Tasman...... Citiţi textul din manual (pag...................... completaţi...... 166167) şi scrieţi....... VI.................................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I..... 10 loc............................... tropicală............ III........ II.................................................................................. ............... Densitatea populației din Oceania este de cca........... în fişa de lucru.............................................................................................................. Economia Oceaniei este mai slab dezvoltată............. ................................. 167).... 164-165)...... b) lungimea sa de la est la vest (între Insula Paştelui şi Australia): ........................ în fişa de lucru.................. Cu ajutorul textului din manual (pag.............. IV........................ principalele caracteristici ale reliefului Insulei Noua Guinee...... în tabelul de mai jos......... ............... .......................... Cu ajutorul textului de mai sus........... în fişa de lucru.................................................................. ISBN 978-973-0-20574-9.................. I............. iar vegetaţia............................ pe harta alăturată. ........ Mihai Dumitrescu. b) altitudinea maximă: . B u c u r e ş t i OCEANIA – CARACTERISTICI GEOGRAFICE Elev_______________________________________ Data_____________________ Regiunea geografică Oceania cuprinde insulele din centrul şi sud-vestul Oceanului Pacific.............. L............................. pentru Oceania: a) lungimea sa de la nord la sud (între Insulele Hawaii şi sudul Noii Zeelande): ..... 46 ....... V...... Insulele care compun Oceania sunt de origine continentală.................... C a r a g i a l e”.................................................. Caiet pentru clasa a VII-a.............................  Arătaţi................. vulcanică şi coraligenă. Cu ajutorul textului din manual (pag................... Face excepţie Noua Zeelandă.................... scrieţi................................................... c) numele vulcanului din Insula de Nord: ............/km2. în fişa de lucru.............................. ................. c) numele celor patru subdiviziuni care formează regiunea şi poziţiile geografice ale acestora: . Citiţi textul din manual (pag........ Cea mai întinsă insulă este Noua Guinee............. pentru Oceania: Resurse subsolului Ramurile industriale Plantele cultivate Transporturile dominante Geografia continentelor extraeuropene....................... Clima Oceaniei este preponderent caldă şi umedă..................

. 168-169) şi scrieţi în fişa de lucru pentru Australia: a) tipurile de climă şi locurile în care se găsesc: ............ pe harta murală.................................... Relieful Australiei este format din lanțuri montane................a....a................. ................................8%......... ... ......................................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I....... asiatici (2.......................... 6... în fişa de lucru.................... Cu excepţia Antarcticii............... depresiuni (centrale) care corespund unor câmpii și un mare podiș.... Australia este continentul cel mai slab populat (22.... într-o regiune aridă...... d) principalele specii faunistice: ........ afluentul Darling şi Lacul Eyre1)........ C a r a g i a l e”..................... numele unităţilor de relief marcate cu numere de la 1 la 7.............................. ... ....................... completaţi....... Mihai Dumitrescu............................... b) apele curgătoare: ............... c) tipurile de vegetaţie şi localizarea lor: ...... ISBN 978-973-0-20574-9............... ........... Aflat la 2834’ lat......... 1) Eyre este lacul cu cele mai mari variaţii de întindere şi volum de apă din cauza condiţiilor climatice şi meteorologice (2 ani durează evaporarea completă a apei lacului)...................................... fluviul Murray....... 2..... Structura sa etnică este compusă din: albi (92%.. Explicați această situaţie...........................797............. În compunerea sa intră Insula Tasmania..  Arătaţi........ ..........................300 km2) situată în Emisfera Sudică...........)........ Din această cauză... din manual (pag............ L.)..... 1........................................ Ioan Mărculeţ...................... Majoritatea râurilor sunt scurte (pe coaste) sau sunt endoreice................................................ 2 loc.......................................... aborigeni (2%) ş................ S și 13716’ long........ iar în centrul bazinul lacului se găseşte un lac sărat................................................ 4.. numele unităţilor acvatice vecine continentului şi scrieţi................... .................. Caiet pentru clasa a VII-a.........682...... B u c u r e ş t i AUSTRALIA – CARACTERISTICI GEOGRAFICE Elev_______________________________________ Data_____________________ Australia este o ţară-continent (7....... Exerciţiu: Australia este continentul cu cel mai sărac sistem fluvial.............................................................. 3.... chinezi....................................... Citiţi textul din manual (pag........ pe harta alăturată....................................... Explicaţi densitatea medie redusă a populaţiei Australiei............................................ 7........... preponderent britanici şi irlandezi). Geografia continentelor extraeuropene................ ............. Interesant este că forma sa văzută de la mare altitudine se aseamănă cu o stafie........ 5................................... II.............................. 47 .. densitatea medie a populaţiei este cca........................................... ...................... el a fost denumit după numele cercetătorului britanic Edward John Eyre............... Cu ajutorul figurii Australia – harta fizico.... care a descoperit lacul în 1840....................... 168)............................ vietnamezi ş...... în vest (Marele Podiş Vestic)....... E./km2............. separată de Strâmtoarea Bass...... I.........000 loc........şi economicogeografică........................ în est....................................

............... Ioan Mărculeţ................  Temă pentru acasă.................. Transaustralianul este cea mai lungă cale ferată din Australia (cca.300 km2.... 7...... pe teritoriul căruia se află 75% din flora mondială (peste 13....................c...... . L. III...000 km2)................... Golful Carpentaria este situat în sudul Australiei...... Pe continent se găsesc importante resurse ale subsolului: bauxită......... 3................ 4... 2.._____ R. în aglomeraţia urbană).. cu verde........................... Este.. zinc.... C a r a g i a l e”................. numărând peste 100 specii (Gecko....: . B u c u r e ş t i Capitala.....….c. În fauna sa se evidenţiază reptilele.).. cu cea mai mică altitudine medie (210 m).................c. 2.......... scrieţi.. un deşert nisipos.............. IV......... 3............ Australia este traversată de Tropicul Capricornului. desenaţi/trasaţi pe harta Australiei de la pagina 47: 1.................... pe teritoriul căruia s-a descoperit cea mai veche rocă (zirconul...... scrieţi voi răspunsurile corect (R.... în condiţiile în care vârsta Pământului este de aproximativ 4.........000 loc.. din manual (pag.... principalele oraşe ale Australiei......... Marea Barieră de Corali. (aproximativ 388.... Explicaţi importanţa resurselor subsolului pentru Australia. Dacă afirmaţiile sunt false... minereu de fier etc.......4 miliarde de ani............şi economico-geografică.. plumb.. Transaustralianul......... Cu ajutorul Australiei – harta fizico. Pietrele acoperă porţiuni reduse şi sunt învelite cu un strat de oxizi de fier...... prin sudul continentului....... oraşele Sydney-Melbourne-Perth (Oceanul Pacific de Oceanul Indian).... cu dune destul de întinse..._____ R...….... 1..C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I.....................57 miliarde de ani). din care 540 km în linie dreaptă prin Câmpia Nullarbor)..........  Lectură: Marele Desert Australian..... Lacul Eyre.. Economia Australiei este una dintre cele mai dezvoltate din lume... în fişa de lucru.... 48 ....... Leagă........ 4..............: .......c..........000 loc.......... cu roşu.. în mare parte. .........).....682...._____ R. este situat în partea central-vestică a Australiei.000 de specii).....: …...... 5. Geografia continentelor extraeuropene.. cu albastru..............c......... numără cca.........../km2....... Skink ş. după alte surse)._____ R.... estimat la o vârstă de 4... Mihai Dumitrescu.......a.617.......: ………... S)........... cel mai întins pustiu din Emisfera Sudică (3.......... Capitala Australiei este oraşul Sydney.................... 340... Deşertul ocupă partea central-vestică a Australiei..... Densitatea medie a populaţiei Australiei este de cca........_____ R.830...... Citiţi textul din manual (pag.930 km2................ Caiet pentru clasa a VII-a.. la nord de Câmpia Nullarbor......... situat în întregime în emisfera sudică (între 10 o41’ și 43o39’ lat. Cu ajutorul atlasului geografic. ...c.. 170) şi completaţi tabelul de mai jos cu informaţii despre Australia:  ramurile industriei prelucrătoare  plantele cultivate şi animalele crescute  principalele: a) porturi a) şi b) aeroporturi b)  materiile prime şi produsele prelucrate exportate  principalele atracţii turistice  Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate Citiţi cu atenţie propoziţiile de mai jos și precizaţi dacă enunţurile sunt adevărate (A) sau false (F).......400 km..: ...... ISBN 978-973-0-20574-9............ 168)..............................  De reținut: Australia este continentul cu cea mai mică suprafaţă (7........ 20 loc..............

...........................................................................................2°C sau -94......................... 4......... 49 . e) altitudinea medie a reliefului: ....... Aici se înregistrează cea mai mare valoare a radiaţiei solare de pe Glob (120............................... cea mai mare parte a energiei pierzându-se însă prin reflecţie) și a fost măsurată cea mai scăzută temperatură de pe Pământ (după unele surse -89................. d) oceanele care încadrează continentul: ....................................................... II........... g) suprafaţa acoperită cu gheaţă............................ Vostok............................ .......................................................................... e) speciile faunistice: ................................. f) principalele unităţi montane: ................................................................................................................................................................................................................................... grosimea medie şi grosimea maximă a calotei: ................................................................................ B u c u r e ş t i ANTARCTICA – CARACTERISTICI GEOGRAFICE Elev_______________________________________ Data_____________________ Cea mai mare parte a Antarcticii este cuprinsă între Cercul Polar de Sud şi Polul Sud............... ............................................................................................................................................................. Este continentul acoperit de cea mai întinsă şi cea mai groasă calotă glaciară de pe Glob................. d’Urville..... ............................... Ross.............................. staţiunile de cercetări ştiinţifice: Amundsen-Scott....... ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Temă pentru acasă...... 3................. ISBN 978-973-0-20574-9.................................................................................................. ..... Polul Sud Magnetic......... ..................................... Cu ajutorul textului şi a Hărţii Antarcticii din manual (pag........... cu rovu.....000 cal/cm2................................ Citiţi textul din manual (pag.. Geografia continentelor extraeuropene.. L............................................................................................................... cu verde........ 171)...................................... ............................................... Cu ajutorul manualului şi atlasului geografic... cu negru.......... mările: Weddell............................... Amundsen........................................................................................... Mihai Dumitrescu........... munţii: Vinson................................................ Caiet pentru clasa a VII-a. iar Polul Sud a fost atins de expediţia norvegiană condusă de Roland Amundsen (la 14 decembrie 1911)............................................................................... Dumont d’Urville şi Marele Zid..... I..................... b) ce este Antarctida: ............................................................................................................................... în fişa de lucru.5°C).................................... C a r a g i a l e”...................... Clima Antarctidei este deosebit de aspră............................ scrieţi în fişa de lucru: a) ce este Antarctica: ............................ Regina Maud şi Transantarctici.................................................................................................... 2....................... pentru Antarctica: a) factorii care contribuie la geneza climei: ...................................... d) speciile vegetale: ................ Bellingshausen.....................165 m)................................................................. f) singura activitate întreprinsă de om: .................................. Roosevelt............................................... redaţi pe harta alăturată: 1.................................................................................... Cum se numeşte primul român ajuns în Antarctica? ......................................C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I.......... c) valoarea până la care ajunge viteza vântului: .................. c) două arhipelaguri din componenţa Antarcticii: ................................................................ b) temperatura minimă absolută şi locul în care s-a înregistrat: .............................. cu albastru...... Ioan Mărculeţ...... Continentul a fost descoperit de francezul Dumont d’Urville (în 1840).................................................................................. 172) şi scrieţi.............  De reținut: Antarctida este continentul cel mai izolat şi cu cea mai mare altitudine medie (2.........

ştiinţific): Atlas geografic şcolar. Budapesta. Marin I.. 2002.. Edit. Ielenicz M.. RAO..): Geografia de la A la Z. 50 . L. Szepesi Al.. Cruceru N. Sucitu I. 2015. 2010. C a r a g i a l e”. București. Bucureşti. Mihai Dumitrescu.. (coord. Bucureşti. Edit. Bucureşti. Bucureşti. Humanitas Educaţional. L. Manual pentru clasa a VII-a. 2007. L. Colegiul Naţional „I. Apostol Gabriela: Geografia. Edit. Didactică şi Pedagogică.C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. Colegiul Naţional „I. Mărculeţ I. Corint. B u c u r e ş t i BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Bărgăuanu P. Corint. Manual pentru clasa a VI-a (Continentele: Africa. Ediția a doua cu completări. Vol. Stoica Valentina: Geografie. Erdeli Ge. ***: Atlasul statelor lumii. 1999. Dulamă Maria Eliza: Modele. 2011.: Landkartensammlung für Erdkundeunterricht (colecție de hărți pentru orele de geografie). Ioan Mărculeţ. (coord. 2008. Edit. Corint.: Statele lumii contemporane.. Bucureşti. Geografie fizică. 2014.: Atlas geografic şcolar. Antarctida. Cruceru N. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cartographia. Bucureşti. Australia şi Oceania. Bucureşti. ISBN 978-973-0-16969-0. Clusium. ISBN 978-973-0-20574-9. Dumitrescu M. Bucureşti. Mărculeţ I. Caiet pentru clasa a VII-a. Posea Gr. 1999. Cluj-Napoca. Edit.: Landkartensammlung für Erdkundeunterricht (colecție de hărți pentru orele de geografie). Caragiale”. America).): Statele Americii de Sud. Caragiale”. București.. Szepesi Al. Edit. Edit. Trufaş Constanţa (coord. Ioan MĂRCULEŢ. Dumitrescu M.. I. Mihai DUMITRESCU GEOGRAFIA CONTINENTELOR EXTRAEUROPENR. Dicţionar de termeni geografici. Bucureşti.: Dicţionar de termeni geografici pentru gimnaziu şi liceu. 1986. Săgeată R. ISBN 978973-0-18226-2. 1993. Mică enciclopedie. 1999. Edit. 2009. Mândruţ O. Edit. Dragomirescu Ş.): Mic dicţionar geografic şcolar cu superlative şi singularităţi. CAIET PENTRU CLASA A VII-A ISBN 978-973-0-20574-9 Bucureşti – 2015 Geografia continentelor extraeuropene. (coord. strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie. Neguţ S.