You are on page 1of 212

SUCCES IN INVATAREA LIMBII ENGLEZE !

<titlu> Gramatica limbii engleze, pentru uz �colar </titlu>
Autori:
<titlu> CUVÎNT ÎNAINTE </titlu>
Lucrarea de fa􀄠􀄠 a fost conceput􀄠 ca un material de referin􀄠􀄠 pentru elevi, profesori 􀄠i alte categorii de
persoane interesate de studiul limbii engleze.
în tratarea problemelor, s-a avut în vedere modul în care acestea sunt prezentate în majoritatea
manualelor 􀄠i gramaticilor de limb􀄠 englez􀄠 din 􀄠ara noastr􀄠. Au fost de asemenea în aten􀄠ia autorilor
progresele înregistrate în analiza fenomenului lingvistic în general, nu numai în România, dar 􀄠i în 􀄠􀄠rile
unde se vorbe􀄠te limba englez􀄠, precum 􀄠i caracteristica limbii engleze contemporane de a aplica regulile
flexibil 􀄠i nuan􀄠at, în func􀄠ie de scopul comunic􀄠rii, de interlocutor (limbaj oficial sau familiar) 􀄠i de
aspectul limbii (scris sau oral).
Luând în considera􀄠ie toate aceste aspecte, Gramatica limbii engleze pentru uz 􀄠colar prezint􀄠
fenomenele gramaticale în mod descriptiv.
În cadrul p􀄠􀄠􀄠ii I, Morfologia, sunt studiate regulile privitoare la forma cuvintelor. Aceast􀄠 prim􀄠 parte
este considerat􀄠 ca deosebit de important􀄠 pentru cel care studiaz􀄠 limba englez􀄠, deoarece primul lucru
care se înva􀄠􀄠 în gramatica unei limbi str􀄠ine este cum se formeaz􀄠 categoriile gramaticale de baz􀄠:
timpurile verbului, pluralul substantivelor, compara􀄠ia adjectivelor etc.
Partea a II-a 􀄠i partea a III-a, Sintaxa propozi􀄠iei 􀄠i Sintaxa frazei, cuprind regulile privitoare la
îmbinarea cuvintelor în propozi􀄠ii 􀄠i a propozi􀄠iilor în fraze. Aceast􀄠 parte este considerat􀄠 de. asemenea
important􀄠, deoarece ea arat􀄠 celui care studiaz􀄠 limba englez􀄠 cum s􀄠 foloseasc􀄠 formele gramaticale
pe care le-a înv􀄠􀄠at. In descrierea formei cuvintelor (în cadrul morfologiei) 􀄠i a func􀄠ion􀄠rii lor în
comunicare (în cadrul sintaxei), lucrarea reia afirma􀄠iile con􀄠inute în manualele 􀄠colare în vigoare.
Ceea ce aduce în plus Gramatica limbii engleze, pentru uz 􀄠colar este o imagine func􀄠ional􀄠, de
ansamblu, asupra fenomenului gramatical contemporan, prin specificarea atât a unor posibile abateri de
la reguli, cât 􀄠i a situa􀄠iilor în care se folosesc formele gramaticale: în vorbirea curent􀄠 sau în limba
scris􀄠, în stilul oficial sau în literatur􀄠, în varianta britanic􀄠 sau cea american􀄠 a limbii engleze.
în elaborarea lucr􀄠rii, s-a pornit de la explica􀄠iile gramaticale 􀄠i compendiile de gramatic􀄠 cuprinse în
manualele de limb􀄠 englez􀄠 actualmente în uz în 􀄠colile din 􀄠ara noastr􀄠􀄠􀄠i de la experien􀄠a personal􀄠􀄠􀄠i a
altor cadre didactice în predarea limbii engleze.
În primul rând, autoarele s-au bazat pe tradi􀄠ia creat􀄠 de gramaticile elaborate de: Leon Levi􀄠chi, Ioan
Preda - Gramatica limbii engleze, Ed. 􀄠tiin􀄠ific􀄠 1967; Alice B􀄠descu - Gramatica limbii engleze, Ed. 􀄠
tiin􀄠ific􀄠, 1963; Catedra de limb􀄠􀄠 􀄠i literatur􀄠 englez􀄠. Universitatea din Bucure􀄠ti - Gramatica limbii
engleze, Ed. 􀄠tiin􀄠ific􀄠, 1962; Ioana 􀄠tef􀄠nescu - Lectures in English Morphology, Univ. din Buc., 1978.
Având în vedere tendin􀄠ele recente din limba englez􀄠 contemporan􀄠, au fost folosite 􀄠i lucr􀄠ri publicate
în Marea Britanie 􀄠i în alte 􀄠􀄠ri (vezi cap. Bibliografie); iar pentru a oferi cititorului un cadru de referin􀄠􀄠
familiar 􀄠i posibilitatea de a face compara􀄠ii cu structura limbii române, defini􀄠iile generale, structura
lucr􀄠rii 􀄠i terminologia au fost elaborate pe baza unor gramatici ale, limbii române: Academia R.S.R. Gramatica limbii române, Ed. Academiei R.S.R., 1966; C. Dimitriu - Gramatica limbii române explicat􀄠.
Morfologia, Junimea, 1979; I. Iordan, VI. Robu - Limba româna contemporan􀄠, E.D.P., 1978.
Trimiterile la sursele folosite -române􀄠ti sau str􀄠ine -nu au fost de regul􀄠 men􀄠ionate pe parcursul lucr􀄠rii
pentru a nu îngreuia lectura, materialele de referin􀄠􀄠 fiind specificate la sfâr􀄠itul lucr􀄠rii.
Datorit􀄠 caracterului practic al lucr􀄠rii, faptele de teorie gramatical􀄠 con􀄠inute în Gramatic􀄠 au fost
expuse succint 􀄠i înso􀄠ite de numeroase exemplific􀄠ri. Exemplele prezente în lucrare sunt dintre cele mai
simple, a􀄠a cum sunt ele folosite în vorbirea curent􀄠 sau prezentate în alte gramatici ale limbii engleze,
fiind. construite pe baza unui vocabular redus 􀄠i accesibil, u􀄠or de în􀄠eles pentru elevi.
Situa􀄠iile în care deosebirile dintre cele dou􀄠 limbi prezint􀄠 dificult􀄠􀄠i pentru elevul român au fost
subliniate în lucrare 􀄠i practicate în exerci􀄠iile care urmeaz􀄠 fiec􀄠rui capitol. Rezolvarea unui mare num􀄠r
de exerci􀄠ii a fost inclus􀄠 la sfâr􀄠itul volumului.
Autoarele doresc s􀄠􀄠􀄠i exprime gratitudinea fa􀄠􀄠 de autorii gramaticilor limbii engleze men􀄠iona􀄠i
anterior, care au pus bazele unei solide tradi􀄠ii de anglistic􀄠 în România; mul􀄠umirile noastre se îndreapt􀄠
de asemenea c􀄠tre asist. univ. Sanda Retinschi de la Universitatea din Bucure􀄠ti, prof. Alexandra Vasiliu,
de la liceul de art􀄠 „George Enescu" 􀄠i prof. Anca Iliescu, de la 􀄠coala general􀄠 nr. 50 din Bucure􀄠ti,
pentru competen􀄠a 􀄠i r􀄠bdarea cu care au parcurs lucrarea în' stadiul de elaborare, oferind binevenite
sugestii critice.

în egal􀄠 m􀄠sur􀄠, autoarele 􀄠in s􀄠 mul􀄠umeasc􀄠 redac􀄠iei de specialitate de la Editura didactic􀄠􀄠 􀄠i
pedagogic􀄠 pentru recomand􀄠rile pre􀄠ioase date 􀄠i munca desf􀄠􀄠urat􀄠 în preg􀄠tirea volumului pentru
publicare.
Elaborarea unei asemenea gramatici prezentând numeroase dificult􀄠􀄠i' autoarele a􀄠teapt􀄠 eu interes
sugestii 􀄠i recomand􀄠ri din partea cititorilor, în vederea îmbun􀄠􀄠􀄠􀄠irii lucr􀄠rii, pentru o eventual􀄠
reeditare.
G. G. 􀄠i E. C.
pag: 005
Partea I
MORFOLOGIA
(Morphology)
I.0. GENERALITA�I
0.1. Morfologia �i sintaxa
Cele dou􀄠 p􀄠􀄠􀄠i constitutive ale gramaticii tradi􀄠ionale sunt mofologia 􀄠i sintaxa.
Morfologia cuprinde regulile privitoare la forma cuvintelor 􀄠i la modific􀄠rile formale ale
cuvintelor studiate pe p􀄠􀄠􀄠i de vorbire; s i n t a x a cuprinde regulile privitoare la îmbinarea cuvintelor în
propozi􀄠ii 􀄠i fraze*.1
<note>
1. Gramatica limbii române, vol. I, Ed. Acad. R.S.R., Bucure􀄠ti, 1966, p.11.
</note>
0.2. Criterii de utilizare în definirea p���ilor de vorbire
Unitatea de analiz􀄠 în gramatica tradi􀄠ional􀄠 este cuvântul.
Gramatica tradi􀄠ional􀄠 grupeaz􀄠 cuvintele în zece clase mari, numite p􀄠􀄠􀄠i de vorbire:
substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, prepozi􀄠ia, conjunc􀄠ia 􀄠i
interjec􀄠ia.
Împ􀄠􀄠􀄠irea cuvintelor în zece p􀄠􀄠􀄠i de vorbire se bazeaz􀄠 de folosirea concomitent􀄠 a trei criterii:
a) criteriul semantic = sensul lexical cel mai general al claselor de cuvinte;
b) criteriul morfologic = schimb􀄠rile ce au loc în forma cuvintelor pentru exprimarea categoriilor
gramaticale de gen, num􀄠r, caz, persoan􀄠, compara􀄠ie, mod, timp, aspect 􀄠i diatez􀄠;
c) criteriul sintactic = posibilitatea cuvintelor de a îndeplini func􀄠ii sintactice în cadrul propozi􀄠iei.
Definirea p􀄠􀄠􀄠ilor de vorbire se bazeaz􀄠 pe toate cele trei criterii, un singur criteriu fiind
insuficient.
0.2.1. Din punct de vedere semantic, p􀄠􀄠􀄠ile de vorbire se disting dup􀄠 ceea ce exprim􀄠 ele:
numele unui obiect (substantivul, indirect 􀄠i pronumele, care 􀄠ine locul unui substantiv), o însu􀄠ire a unui
obiect (adjectivul), un num􀄠r sau o determinare numeric􀄠 (numeralul), o ac􀄠iune sau o stare (verbul), o
caracteristic􀄠 a unei ac􀄠iuni, st􀄠ri sau insu􀄠iri (adverbul), exteriorizarea unui sentiment, a unei st􀄠ri fizice,
a unui act de voin􀄠􀄠 sau imitarea unui sunet (interjec􀄠ia)*2
<note>
2. Ibid., p. 12.
</note>
pag: 006
Din punct de vedre al criteriului semantic, p􀄠􀄠􀄠ile de vorbire se împart în:
a) p􀄠􀄠􀄠i de vorbire cu sens lexical de sine st􀄠􀄠􀄠tor, 􀄠i care pot fi p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie: substantivul,
adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul 􀄠i interjec􀄠ia;
b) p􀄠􀄠􀄠i de vorbire care nu au întotdeauna sens lexical de sine st􀄠􀄠􀄠tor, exprimând raporturi între
no􀄠iuni, 􀄠i care nu pot fi p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie: prepozi􀄠ia, conjunc􀄠ia 􀄠i articolul.
1 Gramatica
2 ibid.,

limbii române, vol. I, Ed. Acad. R.S.R., Bucureçti, 1966, p. 11.

p. 12

0.2.2. În func􀄠ie de criteriul morfologic, cuvintele din limba englez􀄠 î􀄠i modific􀄠 forma pentru
exprimarea categoriilor gramaticale de gen, num􀄠r,caz, persoan􀄠, compara􀄠ie, timp, mod, aspect 􀄠i
diatez􀄠.
Schimb􀄠rile îm forma cuvintelor care exprim􀄠 categoriile gramaticale alc􀄠tuiesc flexiunea.
În func􀄠ie de prezen􀄠a sau absen􀄠a flexiunii, cuvintele se împart în:
a) cuvinte flexibile, care au cel pu􀄠in o categorie gramatical􀄠, pentru exprimarea c􀄠reia î􀄠i
modific􀄠 forma;
b) cuvinte neflexibile, care nu sunt marcate pentru categorii gramaticale.

0.2.3. În func􀄠ie de criteriul sintactic, cuvintele se împart în:
a) cuvinte care îndeplinesc o func􀄠ie sintactic􀄠 în propozi􀄠ie, putând fi o parte principal􀄠 (subiect,
predicat) sau secundar􀄠 (atribut, complement, element predicativ suplimentar) de propozi􀄠ie;
b) cuvinte care nu au o func􀄠ie sintactic􀄠, dar care marcheaz􀄠 func􀄠ii sintactice:
I’ve bought this book for Mary.
She receiverd the parcel afeter paying for it.

1. VERBUL (The Verb)
1.1. Defini�ie
Verbul este partea de vorbire care:
a) exprim􀄠 ac􀄠iuni, procese sau st􀄠ri;
b) are categorii gramaticale de persoan􀄠􀄠􀄠i num􀄠r comune cu alte p􀄠􀄠􀄠i de vorbire 􀄠i categoriile
specifice de timp, mod, aspect 􀄠i diatez􀄠;
c) îndepline􀄠te func􀄠ia sintactic􀄠 de predicat.
pag: 007
1.2. Clasificare
Verbele pot fi clasificate din punct de vedere al structurii morfologice sau din punct de vedere al
sensului lexical 􀄠i al func􀄠iei.
1.2.1. Din punct de vedere al structurii morfologice, verbele pot fi clasificate în:
a) verbe simple: go;
b) verbe compuse: spotlight;
c) verbe cu particul􀄠 adverbial􀄠: put on, put off, put away;
d) verbe cu prepozi􀄠ie obligatorie: look at, listen to, wait, for, succees in;
e) locu􀄠iuni verbale: take care of, make use of.
Grupele a), b) 􀄠i e) nu prezint􀄠 particularit􀄠􀄠i deosebite. Pentru c) vezi &8.7, iar pentru d) vezi
&8.2.5.
1.2.2. Sensul lexical al verbelor. Verbele în limba englez􀄠 se împart în:
a) verbe cu sens lexical plin, numite de obicei verbe no􀄠ionale;
b) verbe cu sens lexical redus, care sunt folosite mai mult cu func􀄠ii gramaticale. În clasa verbelor
cu sens lexical redus intr􀄠 verbele copulative, verbele auxiliare 􀄠i verbele modale.
1.2.3. Func�ia sintactic� a verbelor. Pe plan sintactic verbele cu sens lexical plin sunt
predicative, adic􀄠 pot forma singure predicatul unei propozi􀄠ii, pe când verbele cu sens lexical redus sunt
nepredicative, au nevoie de o complinire (verb no􀄠ional, nume predicativ) pentru a deveni predicate: The
child is clever. În schimb ele marcheaz􀄠 anumite categorii gramaticale.
În: The film was seen by millions of people. Filmul a fost v􀄠zut de milioane de oameni.
was are func􀄠ia de marc􀄠 a diatezei pasive, timpul Paste Tense, persoana a III-a singular pentru
verbul see.
1.2.4. Verbele cu sens lexical redus se împart în:
a) verbe copulative (be, 􀄠i, conform gramaticii tradi􀄠ionale: appear, seem, look, turn, become,
get, remain, stay etc.): He seems ill. Pare bolnav.
b) verbe auxiliare (be, have, shall/should, will/would, may/might, can/could, do) care îndeplinesc
func􀄠ia de marc􀄠 a categoriilor gramaticale de diatez􀄠, mod, timp, aspect, persoan􀄠􀄠􀄠i num􀄠r, a formei
interogative 􀄠i negative la verbele pe care le înso􀄠esc:
He was told a lie. I s-a spus o minciun􀄠. - Diateza pasiv􀄠.
He was trying to catch the ball when he fell. Încerca s􀄠 prind􀄠 mingea când a c􀄠zut. - Aspectul
continuu etc.
c) verbe semiauxiliare sau modale (can/could, must, have to, may/might, shall/should,
will/would, ought to etc.) care arat􀄠 atitudinea vorbitorului fa􀄠􀄠 de enun􀄠:
- posibilitate: It might rain later. S-ar putea s􀄠 plou􀄠 mai târziu.
- necesitate: You must finish before noon. Trebuie s􀄠 termini înainte de prânz etc.
pag: 008
1.3. Categoriile gramaticale ale verbului
În limba englez􀄠 verbul are forme gramaticale determinate de categoriile specifice de timp,
aspect, diatez􀄠􀄠 􀄠i mod 􀄠i de categoriile nespecifice de persoan􀄠􀄠 􀄠i num􀄠r. În func􀄠ie de prezen􀄠a sau
absen􀄠a categoriilor de timp, persoan􀄠􀄠 􀄠i num􀄠r, formele verbale în limba englez􀄠 se împart în forme
personale 􀄠i nepersonale.

Formele personale ale verbului (Finite Forms of the Verb) sunt modurile indicativ 􀄠i
subjonctiv. La aceste forme, verbul este marcat pentru a exprima categoriile de timp, mod, diatez􀄠,
aspect, persoan􀄠􀄠􀄠i num􀄠r, iar din punct de vedere sintactic, ele pot forma singure predicatul 􀄠i se acord􀄠
în num􀄠r 􀄠i persoan􀄠 cu subiectul.
Formele nepersonale ale verbului (Non-Finite Forms of the Verb) sunt infinitivul Gerund-ul
(Gerunziul), participiul prezent 􀄠i particupiul trecut. Aceste forme nu au categoriile de timp, person􀄠􀄠􀄠i
num􀄠r 􀄠i nu pot forma singure predicatul propozi􀄠iei.
1.4. Timpul (Tense)
Categoria gramatical􀄠 a timpului (Tense), categorie specific􀄠 verbelor, se refer􀄠 la ordinea
evenimentelor în timp, a􀄠a cum este perceput􀄠 aceasta de vorbitor în momentul vorbirii.
Momentul în care are loc actul de vorbire este momentul prezent (now). Fa􀄠􀄠 de acest moment
care constituie axa de referin􀄠􀄠 a prezentului, unele evenimente sunt:
a) anterioare, când ele au loc înainte de momentul vorbirii (evenimentele sunt amintite de
vorbitor): Present Perfect;
b) posterioare fa􀄠􀄠 de momentul vorbirii (evenimentele fiind anticipate de vorbitor, deoarece vor
avea loc dup􀄠 momentul vorbirii): Future;
c) simultane cu momentul vorbirii (având loc în acela􀄠i timp) Present.
Considerând momentul vorbirii punctul prezent, vorbitorul î􀄠i poate aminti un eveniment care a
avut loc la un moment anterior momentului vorbirii (then). În raport cu acest moment amintit then, care 􀄠􀄠
na􀄠tere axei de referin􀄠􀄠 a trecutului, alte evenimente pot fi:
a) anterioare momentului trecut then: Past Perfect;
b) simultane cu then: Past Tense;
c) posterioare: Future in the Past.
De asemenea, in momentul vorbirii (now), vorbitorul poate anticipa anumite evenimente
(posterioare momentului vorbirii). În raport cu un anume eveniment posterior momentului prezent (axa
de referin􀄠􀄠 a viitorului), alte evenimente pot fi:
a) anterioare: Future Perfect;
b) simultane: Future;
c) posterioare: engleza nu are marc􀄠 formal􀄠 pentru aceste evenimente.
pag: 009
În analiza timpului, trebuie astfel luate în considera􀄠ie trei elemente:
a) momentul vorbirii;
b) momentul (s􀄠vâr􀄠irii) ac􀄠iunii;
c) axa sau momentul de referin􀄠􀄠.
a) Momentul vorbirii este momentul în care enun􀄠ul este pronun􀄠at de vorbitor: now.
b) Momentul ac􀄠iunii este momentul în care a avut loc ac􀄠iunea sau starea: now, then, tomorrow
etc.
c) Momentul de referin􀄠􀄠 reprezint􀄠 axa pe care se plaseaz􀄠 vorbitorul în perceperea
evenimentului: axa prezentului, axa trecutului, axa viitorului.
În func􀄠ie de cele trei elemente - momentul vorbirii, momentul ac􀄠iunii 􀄠i momentul de referin􀄠􀄠 limba englez􀄠 cunoa􀄠te urm􀄠torul sistem de timpuri:
- pe axa prezentului: Present, Present Perfect, Future;
- pe axa trecutului: Past tense, Past Perfect, Future in the Past;
- pe axa viitorului: Future, Future Perfect*
1.5. Timpul prezent simplu (Present Tense Simple)
1.5.1. Defini�ie. Prezentul simplu desemneaz􀄠 un eveniment (o ac􀄠iune sau stare) care se
întâmpl􀄠 simultan cu momentul vorbirii (prezentul instantaneu) sau care include momentul vorbirii
(prezentul generic 􀄠i habitual).
1.5.2. Form�. Din punct de vedere al formei, prezentul simplu este identic cu infinitivul, la toate
persoanele singular 􀄠i plural, cu excep􀄠ia persoanei a III-a singular, care adaug􀄠 -(e)s:
I swim Eu înot
You swim Tu/Voi îno􀄠i/înota􀄠i
We swim Noi înot􀄠m
They swim Ei /Ele înoat􀄠
He swims El înoat􀄠
She swims Ea înoat􀄠

unor aranjamente pentru viitor. ch. Deosebirea între cele dou􀄠 folosiri ale prezentului simplu este urm􀄠toarea: în propozi􀄠ii care con􀄠in ac􀄠iuni repetate subiectul este individualizat. unless. sh. rarely. c) exclama􀄠ii: Here comes our teacher! Iat􀄠 (c􀄠) vine profesorul nostru! 4) Folosirea prezentului simplu cu alte valori temporale A) Prezentul cu valoare de viitor este întrebuin􀄠at în propozi􀄠ii principale: a) pentru exprimarea datei: Tomorrow is December 21st. Three and three make six. start. x. pentru înviorarea povestirii (prezentul istoric): . never. Prezentul simplu are mai multe întrebuin􀄠􀄠ri: 1) Prezentul generic (Generic Simple Present) exprim􀄠 ac􀄠iuni generale care au loc într-un interval de timp nespecificat. sometimes. He runs [r_a_nz]. Verbele terminate în -y precedat de consoan􀄠. Water boils al 100 Centigrade. It buzzes. Dac􀄠 o s􀄠 plou􀄠 duminic􀄠. once a week/month/year: I go to school every day. z. am s􀄠-mi repar bicicleta.5.a persoana a III-a singular: He walks. in case: If it rains on Sunday.he says [sez]. He goes. conform unui orar sau program stabilit (de exemplu în excursii organizate).he does [d_a_z]. end. I’ll repair my bicycle. before. introduse în when. A doctor works hard. I usually watch TV in the evening. dar care include momentul vorbirii: The Earth moves round the Sun. majoritatea verbelor adaug􀄠 -s . C) Prezentul cu valoare de trecut se folose􀄠te: a) în nara􀄠iuni.It swim El/Ea înoat􀄠 (neutru) 1. pe când în cele generice subiectul este general: I go skiing in winter. men􀄠ionat􀄠 prin adverbe sau locu􀄠iuni adverbiale de timp ca: on Mondays. introduse de if. Vom ajunge acas􀄠 înainte s􀄠 se întunece. in summer. Sosim la Predeal la ora 10.4. provided. Aceast􀄠 întrebuin􀄠are a prezentului simplu se întâlne􀄠te în: a) comentarii: The goal-keeper misses the ball and one more goal is scored. Plecam din Bucure􀄠ti la ora 8. leave. as soon as: We’ll get home before it gets dark. return sau verbe ca begin. Birds fly. Disinen􀄠a devine -es când verbul se termin􀄠 în s. pag: 010 Din punct de vedere al ortografiei. b) condi􀄠ionale. She sees. frequently. tch sau o: She watches. finish: We leave Bucharest at eight. Pronun�area �i ortografierea termina􀄠iei -(e)s la persoana aIII-a singular prezint􀄠 acelea􀄠i caracteristici ca 􀄠i termina􀄠ia de plural -(e)s a substantivelor: -(e)s se pronun􀄠􀄠: [s] dup􀄠 consoane surde: He thinks [_ts_i_n_ks].5. Acum amestec untul cu cacao. occasionally. ever: Wood always floats on water. [z] dup􀄠 consoane sonore 􀄠i vocale: He studies [‘st_a_diz]. [iz] dup􀄠 consoane sibilante: She washes [‘_w_o_􀄠_iz] Verbele say 􀄠i do au la persoana a III-a singular o pronun􀄠are deosebit􀄠 fa􀄠􀄠 de celelalte persoane: I say [sai] . 3) Prezentul instantaneu (Instantaneous Simple Present) se refer􀄠 la ac􀄠iuni care sunt v􀄠zute ca având loc în întregime în momentul vorbirii. Portarul nu prinde mingea 􀄠i se marcheaz􀄠 înc􀄠 un gol. every day sau adverbe sau locu􀄠iuni adverbiale de frecven􀄠􀄠 ca: often. schimb􀄠 y în i 􀄠i adaug􀄠 -es: I try . Mâine este 21 decembrie. Adverbele de frecven􀄠􀄠 tipice pentru propozi􀄠iile generice sunt: always. repetate (Habitual Simple Present). after. Întrebuin�are. b) pentru redarea unor ac􀄠iuni planificate. come. 1.3. mai ales cu verbe de mi􀄠care ca: go. regularly. 2) Prezentul simplu este folosit pentru ac􀄠iuni obi􀄠nuite. pag: 011 B) Prezentul cu valoare de viitor este întrebuin􀄠at 􀄠i în propozi􀄠ii subordonate: a) de timp. b) demonstra􀄠ii: I now mix the butter with the cocoa. Mâine este sâmb􀄠􀄠􀄠. Not􀄠: Prezentul simplu desemnând ac􀄠iuni repetate este apropiat de prezentul generic deoarece nici el nu individualizeaz􀄠 evenimentele sau specific􀄠 momentul ac􀄠iunii.he tries. I do [du:] . Tomorrow is Saturday. care au loc într-o perioad􀄠 de timp general􀄠 sau specific􀄠. We arrive in Predeal at ten. seldom.

wanted [‘w_o_ntid]. cross crossed [kr_o_st]. Form�.2.s. prefer .picnicked.6.z. Marca timpului Past Tense simplu este.dz. hear. Am ascultat concertul asear􀄠. meet-met-met hang-hung-hung win-won-won sit-sat-sat 5. verbele terminate în -l dubleaz􀄠 aceast􀄠 consoan􀄠. the little boy goes to the woods. de􀄠i silaba final􀄠 nu este accentuat􀄠: kidnap kidnapped. b) verbele terminate în -y precedat de consoan􀄠 îl schimb􀄠 în -i: study . În varianta american􀄠 a limbii engleze. pentru a sublinia efectul prezent al unei comunic􀄠ri trecute: He tells me that have won the competition. cast-cast-cast hit-hit-hit shut-shut-shut wet-wet-wet 4.liked [laikt].travelled.handicapped. -ed se pronun􀄠􀄠: a) [d] când verbele se termin􀄠 în vocal􀄠 sau consoan􀄠 sonor􀄠 [b.g. wear-wore-worn grow-grew-grown give-gave-given write-wrote-written .k. c) verbele terminate în -e adaug􀄠 doar -d: move .t_􀄠_] like . iar la verbe terminate în ic. desemneaz􀄠 un eveniment definit care a avut loc pe axa trecutului (evenimentul este amintit în momentul prezent). worship .worshipped. 2.preferred.p._dj_]: play played [pleid]. la verbele regulate. write. În engleza britanic􀄠. verbe de tipul: burn-burnt-burnt learn-learnt-learnt lend-lent-lent spend-spent-spent 2. aspectul simplu. mow-mowed-mown/mowed sow-sowed-sown/sowed swell-swelled-swollen/swelled 6. =c se dubleaz􀄠 în ck: picnic .n. dar: traveled.moved. în func􀄠ie de pronun􀄠area infinitivului.v.nodded [‘n_o_did]. c) [id] când verbele se termin􀄠 în -t sau -d: want .l. Timplul trecut simplu (Past Tense Simple)* 1. -ed: We listened to the concert last night. În ceea ce prive􀄠te verbele neregulate. There he finds a buried treasure. Consoana final􀄠 se dubleaz􀄠 la câteva verbe. b) cu verbe ca tell.3. pag: 012 3. Pronun�area �i ortografierea termina􀄠iei -ed este în func􀄠ie de termina􀄠ia infinitivului.4. 1. travel .One day.1.studied. Particularit􀄠􀄠i ortografice ale termina􀄠iei -ed: a) consoana final􀄠 a formei de infinitiv se dubleaz􀄠 când vocala care o precede este scurt􀄠􀄠 􀄠i accentuat􀄠: stop .6.6. Defini�ie.controlled. -l se dubleaz􀄠 numai dac􀄠 ultima silab􀄠 este accentuat􀄠: controlled. b) [t] când verbele se termin􀄠 în consoan􀄠 surd􀄠 [f.m. arrived [_􀄠_’raivd]. 1. acestea au fost împ􀄠􀄠􀄠ite în 􀄠apte grupe.6. handicap . a formei de Paste Tense 􀄠i a participiului trecut: 1. Past Tense. Not􀄠: 1. indiferent de accent: control . Îmi spune c􀄠 ai câ􀄠tigat concursul.6. 1. learn._􀄠_. creep-crept-crept leave-left-left buy-bought-bought catch-caught-caught 3.stopped. nod . 1.

listened (ascultat). care trebuie înv􀄠􀄠ate pe dinafar􀄠. Past Tense 􀄠i participiul trecut. a desena dream dreamt dreamt a visa . a se furi􀄠a cut cut cut a t􀄠ia deal dealt dealt a trata. Verbele regulate formeaz􀄠 Past Tense 􀄠i participiul trecut prin ad􀄠ugarea termina􀄠iei -(e)d la forma de infinitiv: listen (a asculta) . begin-began-begun sing-sang-sung come-came-come go-went-gone Not􀄠: În func􀄠ie de formele pe care le au verbele la Past Tense 􀄠i la participiul trecut. a porunci bind bound bound a lega bite bit bitten a mu􀄠ca bleed bled bled a sângera blow blew blown a sufla. Verbele neregulate sunt cele care au forme deosebite pentru infinitiv. a 􀄠􀄠􀄠􀄠li. a bate break broke broken a sparge breed bred bred a cre􀄠te. a educa bring brought brought a aduce build built built a construi burn burnt burnt a arde burst burst burst a izbucni. pag: 013 Verbe neregulate Infinitiv Past Tense Participiu trecut Traducerea infinitivului arise arose arisen a se ridica (a)wake(n) (a)woke (a)woken a se trezi be was been a fi bear bore borne a purta beat beat beaten a bate become became become a deveni begin began begun a începe bend bent bent a se îndoi bid bid bid a ruga.litened (a ascultat) . a cr􀄠pa buy bought bought a cump􀄠ra cast cast cast a arunca catch caught caught a prinde choose chose chosen a alege cling clung clung a se ag􀄠􀄠a come came come a veni cost cost cost a costa creep crept crept a se târî. a se ocupa de dig dug dug a s􀄠pa do did done a face draw drew drawn a trage. ele se împart în verbe regulate 􀄠i verbe neregulate.7.

drink drank drunk a bea drive drove driven a 􀄠ofa. a durea keep kept kept a 􀄠ine. a se sprijini leap leapt leapt a s􀄠ri learn learnt learnt a înv􀄠􀄠a leave left left a pleca. a r􀄠ni. a permite light lit lit a aprinde lie lay lain a z􀄠cea. a se afla lose lost lost a pierde make made made a face mean meant meant a însemna mow mowed mowed. a se refugia fling flung flung a arunca fly flew flown a zbura forbid forbad forbidden a interzice forget forgot forgotten a uita forgive forgave forgiven a ierta freeze froze frozen a înghe􀄠a get got got a primi. a mâna dwell dwelt dwelt a locui eat ate eaten a mânca fall fell fallen a c􀄠dea feed fed fed a hr􀄠ni feel felt felt a (se) sim􀄠i fight fought fought a (se) lupta find found found a g􀄠si flee fled fled a fugi.mown a cosi pay paid paid a pl􀄠ti put put put a pune read read read a citi rid rid rid a sc􀄠pa de. a a􀄠eza lead led led a conduce lean leant leant a se apleca. a l􀄠sa lend lent lent a da cu împrumut let let let a l􀄠sa. a se descotorosi . a ob􀄠ine give gave given a da go went gone a merge grind ground ground a m􀄠cina grow grew grown a cre􀄠te hang hung hung a atârna have had had a avea hear heard heard a auzi hide hid hidden a (se) ascunde hit hit hit a lovi hold held held a 􀄠ine hurt hurt hurt a lovi. a cunoa􀄠te lay laid laid a pune. a p􀄠stra kneel knelt knelt a îngenunchia knit knit knit a tricota know knew known a 􀄠ti.

sânge) shine shone shone a str􀄠luci shoe shod shod a potcovi shoot shot shot a împu􀄠ca show showed shown a ar􀄠ta shrink shrank shrunk a se strânge. a se scoroji shut shut shut a închide sing sang sung a cânta sink sank sunk a (se) scufunda sit sat sat a 􀄠edea slay slew slain a ucide sleep slept slept a dormi sling slung slung a arunca slit slit slit a (se) cr􀄠pa smell smelt smelt a mirosi sow sowed sown a sem􀄠na speak spoke spoken a vorbi speed sped sped a gr􀄠bi.sawed a t􀄠ia cu fier􀄠str􀄠ul say said said a spune see saw seen a vedea seek sought sought a c􀄠uta sell sold sold a vinde send sent sent a trimite set set set a pune sew sewed sewn/sewed a coase shake shook shaken a scutura. a accelera spell spelt spelt a ortografia spend spent spent a cheltui. a se furi􀄠a stick stuck stuck a lipi sting stung stung a în􀄠epa stink stunk stunk a mirosi urât strew strewed strewn a pres􀄠ra .ride rode ridden a c􀄠􀄠􀄠ri ring rang rung a suna rise rose risen a r􀄠􀄠􀄠ri. a tremura shear sheared shorn/sheared a tunde oi shed shed shed a v􀄠rsa (lacrimi. a s􀄠ri stand stood stood a sta (în picioare) steal stole stolen a fura. a petrece spill spilt spilt a v􀄠rsa spin spun spun a toarce spit spat spat a scuipa split split split a despica spoil spolit spoilt a r􀄠sf􀄠􀄠a spread spread spread a (se) întinde spring sprang sprung a izvorî. a se ridica run ran run a fugi saw sawed sawn.

I met him outside museum. a înjura sweep swept swept a m􀄠tura swell swelled swollen a se umfla swim swam swum a înota swing swang swung a leg􀄠na take took taken a lua teach taught taught a înv􀄠􀄠a. L-am v􀄠zut s􀄠pt􀄠mâna trecut􀄠.6. last week (s􀄠pt􀄠mâna trecut􀄠). what time. how long ago: When did you call on him ? Când ai trecut pe la el? What time did you call on him ? La ce or􀄠 ai trecut pe la el? How long ago did you call on him ? Cu cât􀄠 vreme în urm􀄠 ai trecut pe la el? I called on him yesterday Am trecut pe la el ieri I called on him at five o’clock Am trecut pe la el la ora 5 I called on him a few days ago Am trecut pe la el acum câteva zile b) Ac􀄠iunea este s􀄠vâr􀄠it􀄠􀄠 􀄠i încheiat􀄠 într-un anume moment trecut. I saw it last week. el putând fi dedus din context.5.stride strode strode a merge cu pa􀄠i mari strike struck struck a lovi string strung strung a în􀄠ira (pe o 􀄠􀄠a) strive strove striven a n􀄠zui sweat sweat sweat a transpira swear swore sworn a jura. A:Ai v􀄠zut acest film? B: Da. yesterday (ieri). Am fost la oper􀄠 asear􀄠. Despre acest moment se pot cere informa􀄠ii prin întreb􀄠ri începând cu when. referindu-se la un eveniment deja introdus în vorbire 􀄠i deci cunoscut: I have been to Constan􀄠a. c) Ac􀄠iunea este s􀄠vâr􀄠it􀄠􀄠􀄠i încheiat􀄠 într-un moment trecut care este precizat ca rezultat al unei întreb􀄠ri 􀄠i unui r􀄠spuns la Present Perfect. chiar dac􀄠 acesta nu este men􀄠ionat. (În schimb se poate specifica locul ac􀄠iunii): He shook his head and said no. a povesti think thought thought a (se) gândi thrive throve thriven a prospera throw threw thrown a arunca thrust thrust thrust a înfige tread trod trodden a c􀄠lca understand understood understood a în􀄠elege wear wore worn a purta weave wove woven a 􀄠ese wed wed wed a (se) cununa weep wept wept a plânge wet wet wet a uda win won won a câ􀄠tiga wind wound wound a r􀄠suci wring wrung wrung a stoarce write wrote written a scrie pag: 016 1. I visited the Aquarium and walked down the pier. . in 1970 (în 1970) etc. Past Tense are o func􀄠ie anaforic􀄠.: I went to the opera last night. I have. D􀄠du din cap dezaprobator 􀄠i spuse nu. a sfâ􀄠ia tell told told a spune. a preda tear tore torn a rupe. Past Tense simplu este folosit pentru a exprima: 1) o ac􀄠iune s􀄠vâr􀄠it􀄠􀄠􀄠i încheiat􀄠 într-un moment trecut: a) Momentul în care a avut loc ac􀄠iunea este de obicei men􀄠ionat prin adverbe de timp ca: two hours ago (acum dou􀄠 ore). Not􀄠: În acest context (c). Întrebuin􀄠are. A: Have you seen this film? B:Yes. l-am v􀄠zut. M-am întâlnit cu el în fa􀄠a muzeului.

1. prin: a) perfectul compus (de obicei la persoana I 􀄠i a II-a) 􀄠i perfectul simplu (aproape exclisiv la persoana a III-a).7. Form�. c) cu valoare de prezent. I lost my umbrella last week.: He went out to play after he finished his homework. 1. Deseori î􀄠i uita manualul de englez􀄠 acas􀄠. Mi-a spus c􀄠-mi va aduce cartea când m􀄠 va vizita. I lost my umbrella a few days ago. b) cu valoare de prezent. intend: I wondered if you could lend me this book.6. after etc. în vorbirea indirect􀄠 (dup􀄠 un verb trecut): He told me he was ill. având un caracter nedefinit: I’ve painted a picture. Mi-a spus c􀄠 este bolnav. wonder. în special în propozi􀄠ii circumstan􀄠iale de timp introduse de when.2. când verbul din principal􀄠 este la un timp trecut: He said he would bring me the book when he came to me place. Past Tense simplu poate fi folosit 􀄠i cu alte valori temporale: a) cu valoare de mai mult ca perfect (Past Perfect). Îl vizitam adesea. O ac􀄠iune repetat􀄠 în trecut se mai poate exprima 􀄠i cu ajutorul verbului modal would (cu valoare “frecventativ􀄠”) + infinitiv. St􀄠tea / obi􀄠nuia s􀄠 stea ore în 􀄠ir în fa􀄠a casei privind stelele. Past Tense simplu nu se folose􀄠te niciodat􀄠 cu valoare generic􀄠 sau instantanee. Aceast􀄠 folosire a lui Past Tense este caracteristic􀄠 verbelor care exprim􀄠 ac􀄠iuni (activity verbs): He addressed and sealed the envelopes. Not􀄠: 1.pag: 017 2) o ac􀄠iune repetat􀄠 în trecut. Mi-a spus c􀄠-mi va ar􀄠ta fotografiile când va veni. looking at the stars. Obi􀄠nuia s􀄠 stea ore în 􀄠ir în fa􀄠a casei. în propozi􀄠ii circumstan􀄠iale de timp. Spuse la revedere 􀄠i plec􀄠. Traducerea lui Past Tense În limba român􀄠. Mi-am pierdut umbrela acum câteva zile. like. de obicei înso􀄠it􀄠 de adverbe de frecven􀄠􀄠: She often left her Englesh textbook at home. 1.7. În vorbirea curent􀄠 se folose􀄠te used to + infinitiv: He used to sit for hours in from of his house. pentru a exprima o rug􀄠minte politicoas􀄠 prin verbe ca wish. în vorbirea indirect􀄠. dac􀄠 verbul din propozi􀄠ia principal􀄠 este la un timp trecut: He told me he was ill. Mi-am pierdut umbrela s􀄠pt􀄠mâna trecut􀄠. când Past Tense exprim􀄠 o ac􀄠iune repetat􀄠 în trecut. Mi-am pierdut umbrela ieri.7.6. Perfectul prezent (Present Perfect) 1. b) viitor. pag: 018 1. dac􀄠 verbul din propozi􀄠ia principal􀄠 este la un timp trecut: He told me he would show me the photos when he came. b) imperfect. Present Perfect desemneaz􀄠 un eveniment v􀄠zut din perspectiva axei prezentului anterior momentului vorbirii. 3. În structura formei Present Perfect intr􀄠 verbul auxiliar have la prezent 􀄠i participiul trecut al verbului de conjugat: . care se traduce de obicei prin imperfect în limba român􀄠: I often visited him. I saw him before he saw me. în propozi􀄠iile temporale. d) cu valoare de viitor. Defini�ie. aceast􀄠 construc􀄠ie fiind caracteristic􀄠 limbii literare: He would sit for hours in front of his house. 2. când Past Tense exprim􀄠 o ac􀄠iune trecut􀄠 încheiat􀄠. ca Present Tense simplu. want. pentru redarea unor ac􀄠iuni succesive în trecut. He said goodbye and left. 2) în propozi􀄠ii subordonate prin: a) prezent. M􀄠 întrebam dac􀄠 a􀄠i putea s􀄠-mi împrumuta􀄠i cartea. dar a c􀄠rui anterioritate nu este fixat􀄠. Past Tense se traduce: 1) în propozi􀄠iile principale sau independente. înso􀄠it􀄠 sau nu de perioada de timp: I lost my umbrella yesterday.

It ‘s 1. terminat􀄠: I went to the theatre last week. Have you seen the exhibition? (The exhibition is still open). John has injured his arm. Have you seen him this morning? (Now it’s 11 a. Complinirile adverbiale de timp caracteristice pentru aceast􀄠 întrebuin􀄠are sunt cele indicând: a) lungimea perioadei de timp: for a long time (de mult􀄠 vreme). A auzit un zgomot. b) I saw her at the conference. A sosit. Deosebirea între cele dou􀄠 timpuri este în axa pe care se plaseaz􀄠 vorbitorul: axa prezentului (Present Perfect) sau axa trecutului (Past Tense).3. John injured his arm.7. 1) Present Perfect este folosit. (Marin Preda is dead).). lately. this year. I’ve been to the theatre this week. Aceast􀄠 întrebuin􀄠are a lui Present Perfect este adeseori marcat􀄠 de adverbe de timp ca just (tocmai). pe când la Present Perfect. this month etc. evenimentele au avut loc în trecut. so far (pân􀄠 acum). (It still hurts him). în func􀄠ie de: a) caracterul ac􀄠iunii (definit/nedefinit) 􀄠i b) al perioadei de timp (încheiat􀄠/neîncheiat􀄠): a) Did you hear Ion Voicu play recently ? (on a certain occasion).m. not a long time ago). 􀄠i în natura evenimentului descris: a) nedefinit (Present Perfect) 􀄠i b) definit. Not􀄠: Prepozi􀄠ia for poate fi omis􀄠 în vorbire: He has lived in Bucharest ten years. up to now. la fel ca 􀄠i Past Tense. pag: 019 5) Present Perfect este folosit 􀄠i pentru a exprima o ac􀄠iune început􀄠 în trecut 􀄠i care continu􀄠􀄠􀄠i în momentul vorbirii. since you came (de când ai venit) etc. dar autorii sau efectele evenimentelor mai exist􀄠􀄠􀄠i în prezent: Past Tense Marin Preda wrote several novels and short stories. already (deja). pe când folosirea lui Past Tense este asociat􀄠 cu adverbe care exprim􀄠 o perioad􀄠 de timp închis􀄠. fie Present Perfect. this morning. b) începutul perioadei de timp: since yesterday (de ieri).I You Have heard a noise. since December (din Decembrie). 2) Folosirea lui Present Perfect este asociat􀄠 cu adverbe care exprim􀄠 o perioad􀄠 de timp deschis􀄠. pentru a desemna un eveniment anterior momentului vorbirii. He has studied English since the beginning of the school year. for ten minutes (de 10 minute). Present Perfect Eugen Barbu has written several novels and short stories. se poate folosi fie Past Tense. this month. pentru a exprima o ac􀄠iune 􀄠􀄠vâr􀄠it􀄠 în trecut 􀄠i terminat􀄠 recent sau chiar înaintea momentului vorbirii: He has come. neterminat􀄠: today. 3) Present Perfect este uneori folosit cu valoare de Past Tense.m. for two days (de dou􀄠 zile) etc. recently (în ultima vreme): He has just phoned. He has been here for half an hour. We ‘ve They He She has heard a noise. 4) Past Tense este folosit pentru evenimente care au avut loc în trecut 􀄠i ai c􀄠ror autori nu mai exist􀄠 în prezent.). Did you see the exhibition? (The exhibition is closed now). Aten􀄠ie! Cu adverbe ca today. b) Did you see him this morning ? (Now it’s five o’clok p. (Eugen Barbu is alive). Am/Ai/Au auzit un zgomot. Studiaz􀄠 . Tocmai a telefonat. Have you heard Ion Voicu play recently ? (in the near past. (It does not hurt him any longer). this week. recently. unic (Past Tense): a) I’ve seen Mary. Întrebuin􀄠are.

Form􀄠. s􀄠vâr􀄠it􀄠 într-o perioad􀄠 de timp anterioar􀄠 unei alte ac􀄠iuni trecute. încheiat􀄠 înaintea altei ac􀄠iuni trecute: When Doris got to the theatre. b) printr-un verb la Present Perfect. Folosirea lui Present Perfect Simple f􀄠􀄠􀄠 determinarea temporal􀄠 cu for/since. always (totdeauna). Defini􀄠ie. but he is not studying it now). No sooner had I got into the classroom than the bell rang. Tocmai/de-abia intrasem în clas􀄠 când a sunat clopo􀄠elul. Past Perfect este un timp folosit când vorbitorul se plaseaz􀄠 psihologic pe o ax􀄠 a trecutului. so the knows it. I have never come across my friends since I’ve stayed in this hotel. se refer􀄠 la o ac􀄠iune încheiat􀄠 (vezi întrebuin􀄠􀄠rile 1. Present Perfect este folosit pentru a reda o ac􀄠iune anterioar􀄠 ac􀄠iunii din propozi􀄠ia principal􀄠. când se specific􀄠 momentul ini􀄠ial al perioadei: I was born.: He has often performed in public. Întrebuin􀄠are. Când a ajuns Doris la teatru spectacolul (deja) începuse.prin prezent. Mai-mult-ca-perfectul se formeaz􀄠 din forma de Past Tense a verbului have + participiul trecut al verbului de conjugat: I had finished the book before you came.8.8. 7) În propozi􀄠ii subordonate temporale sau condi􀄠ionale. Not􀄠: Diferen􀄠a între cele dou􀄠 întrebuin􀄠􀄠ri reiese 􀄠i din modul în care se traduc în limba român􀄠: ac􀄠iunea care continu􀄠􀄠 􀄠i în momentul vorbirii . A interpretat în public. Locuia în Bucure􀄠ti din 1975 când lam . Telefoneaz􀄠-mi când ai terminat. No sooner had I got into the classroom than the bell rang. când aceasta este exprimat􀄠 printr-un verb la imperativ. the show had (already) started. iar cea încheiat􀄠. he may live there again. este obligatorie pentru aceast􀄠 întrebuin􀄠are a perfectului prezent. pag: 020 1. Mother had cooked the dinner by the time father arrived home. 1. He had lived in Bucharest since 1975 when I met him. 3) o ac􀄠iune trecut􀄠. A studiat engleza (cândva în trecut. 6) Present Perfect poate exprima o ac􀄠iune caracteristic􀄠. Terminasem cartea înainte s􀄠 vii tu.3. I’ve lived in Bucharest since my parents came to live here.prin perfectul compus: He has stayed in this hotel. pentru a desemna un eveniment anterior unui moment sau unui eveniment trecut. I last met you. I had hardly got into the classroom when the bell rang... He has stayed in this hotel for a week. sometimes (uneori) etc. 2) o ac􀄠iune trecut􀄠. repetat􀄠 în trecut. dar ajungând pân􀄠 la aceasta (cu compliniri adverbiale începând cu for sau since): He had been in the classroom for two minutes when the teacher came in.2. când cele dou􀄠 ac􀄠iuni sunt paralele: It hasn’t stopped raining since I’ve been in this town. prezent 􀄠i poate 􀄠i în viitor: He has performed in public. deci nespecificat . dar nu locuie􀄠te în Bucure􀄠ti în momentul de fa􀄠􀄠). Era în clas􀄠 de dou􀄠 minute când a intrat profesorul. a􀄠a c􀄠 o 􀄠tie. St􀄠 în acest hotel de o s􀄠pt􀄠mân􀄠.2. dar nu studiaz􀄠 engleza acum). He will help me if he has finished his own work. A locuit în Bucure􀄠ti (cândva în via􀄠a lui. Aceast􀄠 întrebuin􀄠are este marcat􀄠 de adverbe de frecven􀄠􀄠 ca: often (adesea). 4) o ac􀄠iune trecut􀄠. Tocmai/de-abia intrasem în clas􀄠 când a sunat clopo􀄠elul. never (niciodat􀄠).. încheiat􀄠 imediat înaintea unei alte ac􀄠iuni trecute: I had just got into the classroom when the bell rang. Mama g􀄠tise deja cina câna a ajuns tata acas􀄠.. He has studied Englesh (some time in the past. but he is not living there now). Perioada de timp redat􀄠 printr-o propozi􀄠ie temporal􀄠 introdus􀄠 de since poate fi exprimat􀄠: a) printr-un verb la Past Tense.4. poate va mai locui acolo./since.1. Mai-mult-ca-perfectul este întrebuin􀄠at pentru a exprima: 1) o ac􀄠iune trecut􀄠.8.6) 􀄠i nu la una care continu􀄠􀄠􀄠i în momentul vorbirii: He has lived in Bucharest (some time in his life.. încheiat􀄠 înaintea unui moment trecut: I had finished my lessons by ten o’clock yesterday. indicativ prezent sau viitor: Ring me up when you have finished. petrecut􀄠 în trecut într-un moment de timp nedefinit. Îmi terminasem lec􀄠iile înainte de ora 10 ieri. care este amintit în momentul vorbirii: I had finished the book by ten o’clock yesterday. Aten􀄠ie! Determinarea for. He had already left by ten o’clock. El plecase deja la ora 10. I’d finished the book before you came. M􀄠 va ajuta dac􀄠􀄠􀄠i va fi terminat treaba lui. by the time you came. A stat în acest hotel. Mai-mult-ca-perfectul (Past Perfect Tense Simple) 1..8. 1.engleza de la începutul anului 􀄠colar.

Voi merge la mare mâine. fiind înlocuit de prezedntul simplu: He will come when he has time. Pasagerii au coborât îndat􀄠 ce s-a oprit trenul). You will go to the mountains next week. wonder. doubt.cunoscut. pag: 022 1. subliniaz􀄠 raportul de anterioritate. hope. Va veni când va avea timp.9. The waiter didn’t take the plates away UNTIL they had finished their dinner. Eleva de servici a p􀄠􀄠􀄠sit clasa (numai) dup􀄠 ce a stins lumina. Vom merge la mare mâine. be afraid. will la persoana a II-a 􀄠i a III-a singular 􀄠i plural. 2. Viitorul simplu apare doar în propozi􀄠iile subordonate completive directe sau prepozi􀄠ionale. be sure. They will go to the mountains next week. mai apropiat sau adeseori mai îndep􀄠rtat de momentul vorbirii: He’ll come back tomorrow.2.1. f􀄠􀄠􀄠 nici o schimbare de sens: I will go the seaside tomorrow. Întrebuin�are. În limba englez􀄠 se poate folosi Past Tense în loc de Past Perfect în urm􀄠toarele situa􀄠ii: a) dup􀄠 conjuc􀄠ia after. 1.9. He will go to the mountains next week. 􀄠oferul porni ma􀄠ina dup􀄠 ce verific􀄠 motorul. Viitorul simplu (Shall/Will Future) 1. suppose. believe. Vei/Ve􀄠i/Va/Vor merge la munte s􀄠pt􀄠mâna viitoare.3. Mijloace de exprimare a viitorului. Aceast􀄠 form􀄠 este întrebuin􀄠at􀄠 cu prec􀄠dere în engleza vorbit􀄠. mai ales când subiectul este exprimat printr-un pronume personal. Form� În structura viitorului simplu intr􀄠 verbul auxiliar shall la persoana I singular 􀄠i plural. He’ll go etc. I spoke to her last week. Voi merge la mare mâine. Se va întoarce anul viitor. (În limba român􀄠 se folose􀄠te adeseori perfectul compus cu valoare de mai-mult-ca-perfect: The passengers got out as soon as the train had stopped. assume. Chelnerul n-a strâns farfuriile pân􀄠 n-au terminat masa. A. În propozi􀄠iile subordonate introduse de after sau until. care indic􀄠 prin sensul ei raportul de anterioritate nemaifiind necesar􀄠􀄠􀄠i o form􀄠 verbal􀄠 special􀄠: The driver started the car after he cheked the engine.9. dup􀄠 verbele think. pag: 021 b) În propozi􀄠iile subordonate temporale transformate în vorbire indirect􀄠 când verbul din principal􀄠 este la un timp trecut: He told me had seen a bear when he was in the mountains. 􀄠i infinitivul scurt al verbului de conjugat: I shall go to the seaside tomorrow. indicând doar c􀄠 ac􀄠iunea are loc întrun moment viitor. 1) Viitorul simplu este un viitor pur. expect. Vom merge la mare mâine. Mi-a spus c􀄠 a v􀄠zut un urs când a fost la munte. 2) Viitorul simplu nu este de obicei întrebuin􀄠at în propozi􀄠iile subordonate. Se va întoarce mâine. 3. Forma contras􀄠 a viitorului este ‘ll + infinitiv la toate persoanele: I’ll go. We will go the seaside tomorrow.9. We shall go to the seaside tomorrow. Sunt sigur c􀄠 . Viitorul simplu desemneaz􀄠 un eveniment posterior fa􀄠􀄠 de momentul vorbirii. În engleza britanic􀄠 vorbit􀄠􀄠 􀄠i în engleza american􀄠 în general se folose􀄠te will 􀄠i la persoana I singular 􀄠i plural. prin contrast cu folosirea lui Past Tense. He added he had spoken to her the week before. pentru a exprima opiniile sau presupuneriule vorbitorului despre o ac􀄠iune viitoare: I’m sure you’ll feel better tomorrow. folosirea mai-mult-ca-perfectului. Not􀄠: 1. Defini�ie. când verbul din propozi􀄠ia principal􀄠 este la un timp trecut: Tom: I have spoken to Mary about it. Exist􀄠 mai multe posibilit􀄠􀄠i de redare a ideii de timp viitor în limba englez􀄠. Mai-mult-ca-perfectul poate fi folosit: 5) în vorbirea indirect􀄠. He’ll come back next year. Mai-mult-ca-perfectul este un timp utilizat mai frecvent în limba englez􀄠 decât în limba român􀄠 pentru exprimarea anteriorit􀄠􀄠ii. pentru a înlocui Present Perfect sau Past Tense. faptul c􀄠 ac􀄠iunea din principal􀄠 nu a avut loc decât dup􀄠 ce ac􀄠iunea din subordonat􀄠 a fost încheiat􀄠: The pupil on duty left the classroom AFTER she had turned off the lights. 1. Tom said he had spoken to Mary about it.

Pentru a reda ideea de viitor apropiat. Avem de gând/Inten􀄠ion􀄠m s􀄠 ne petrecem vacan􀄠a la munte. emisiuni de 􀄠tiri. C) Be to + infinitiv 1. la persoana I 􀄠i a III-a singular 􀄠i plural. Shall + infinitiv exprim􀄠: a) viitorul simplu: Shall I find them at home if I go now? Am s􀄠-i g􀄠sesc acas􀄠 dac􀄠 m􀄠 duc acum? b) solicitarea unei opinii: Shall I buy this watch? S􀄠 cump􀄠r acest ceas? Datorit􀄠 în mare parte implica􀄠iilor modale pe care le prezint􀄠 viitorul simplu nu este frecvent folosit în vorbirea curent􀄠. se exprim􀄠 cu ajutorul verbului auxiliar will + infinitiv: .9. hot􀄠rârea. 5) La forma negativ􀄠. Be about to + infinitiv exprim􀄠 un viitor imediat: We are about to leave.te vei sim􀄠i mai bine mâine. 6) Will + infinitiv este folosit. A: Nu vinde dic􀄠ionarul. ele sunt întrebuin􀄠ate la prezentul continuu: Where are you going ? Unde te duci? He is coming tonight. Copiii tot copii. El vine disear􀄠. Nici nu m􀄠 gândesc s􀄠 m􀄠 duc acolo.6.4. v􀄠 rog? c) o rug􀄠minte (de asemenea la persoana a II-a): Will you help me? Te rog s􀄠 m􀄠 aju􀄠i. B: Am s􀄠/M􀄠 duc s􀄠 deschid fereastra. Viitorul cu going to se formeaz􀄠 cu ajutorul formei be going to la prezent. anun􀄠uri oficiale. (Am rezervat deja o camer􀄠 la Poiana Bra􀄠ov). 3) Viitorul simplu poate fi folosit 􀄠i cu valori modale (pct. În fiecare duminic􀄠 obi􀄠nuiesc se duc la mare. 1. Întrebuin�are. 4) Will + infinitivul poate fi folosit 􀄠i cu valoare de prezent habitual (frecventativ): Every Sunday thay will go to the seaside. B: I will sell it. pag: 023 B) Be about to + infinitiv 1. no matter what you are saying. He is going to play tennis tomorrow. nepremeditat􀄠. B: Am 􀄠􀄠-l vând/sunt hot􀄠rât s􀄠-l vând indiferent ce spui. e foarte bun.). Voi scrie scrisori mâine. Not􀄠: O inten􀄠ie spontan􀄠. urmat􀄠 de infinitivul scurt al verbului de conjugat: I am going to write letters tomorrow. You are going to see a film tomorrow. Urmeaz􀄠 s􀄠 m􀄠 mut în curând. b) accentuat. o inten􀄠ie nepremeditat􀄠. limbajul literar etc. 7) La interogativ. fiind o form􀄠 caracteristic􀄠 limbii scrise (limbajul jurnalistic. 2) o activitate viitoare ce va avea loc ca urmare a unei inten􀄠ii prezente: We are going to spend our holiday in the mountains. Trebuie s􀄠 v􀄠 întoarce􀄠i înainte de c􀄠derea nop􀄠ii. Suntem pe punctul de a pleca. It is very good. Viitorul simplu reprezentat prin will + infinitiv. 3-7). pentru a exprima: a) neaccentuat. won’t + infinitiv exprim􀄠: a) neaccentuat. refuzul absolut: I won’t go there. D) Viitorul cu going to (Going to .9. B: I’ll open the window. spontan􀄠.7. poate fi folosit la persoana I singurlar 􀄠i plural.9. Be to + infinitiv exprim􀄠: 1) un aranjament: I am to move house soon. la forma interogativ􀄠. refuzul: I won’t go there.9. În vorbire se prefer􀄠 viitorul cu going to pentru exprimarea ideii de viitor apropiat sau viitorul continuu pentru redarea ideii de ac􀄠iune neutr􀄠. obiceiul s􀄠 se duc􀄠 la mare. ap􀄠rut􀄠 în momentul vorbirii: A: It’s hot in here. 2) un ordin: You are to return before nightfall. Nu vreau s􀄠 m􀄠 duc acolo. b) accentuat.future) 1. Children will be children. (We’ve already booked a room in Poiana Bra􀄠ov). A: E cal aici. Not�: Verbele go 􀄠i come nu pot fi precedate de going to. pentru a exprima: a) o întrebare despre o ac􀄠iune viitoare: Will they open the exhibition tomorrow ? Vor deschide expozi􀄠ia ei mâine ? b) o invita􀄠ie (la persoana a II-a): Will you come in. please? Vre􀄠i s􀄠 intra􀄠i.5. We are going to see a film tomorrow. They are going to see a film tomorrow. determinarea de a s􀄠vâr􀄠i ac􀄠iunea: A: Don’t sell that dictionary. de exemplu. She is going to play tennis tomorrow. Viitorul cu going to este întrebuin􀄠at pentru a exprima: 1) o activitate viitoare apropiat􀄠 de momentul vorbirii (vezi exemplele de mai sus). obi􀄠nuit􀄠. în desf􀄠􀄠urarea normal􀄠 a evenimentelor viitoare.

3. Cred c􀄠 o s􀄠 plou􀄠. Avem/Vom avea 􀄠edin􀄠􀄠 la ora 3/dup􀄠 amiaz􀄠/mai târziu. Plec􀄠m mâine./Are s􀄠 plou􀄠. (Acesta este planul nostru personal). Acesta este planul nostru). format din verbul be la prezent 􀄠i participiul prezent (forma in -ing) a verbului de conjugat. Aten􀄠ie. aranjament): I was meeting them in Tulcea the next day.9.8. 4) Viitorul cu going to nu este folosit de regul􀄠 în propozi􀄠iile principale. De pe aceast􀄠 ax􀄠 a trecutului. fiind rar folosit în vorbirea curent􀄠. când vrem s􀄠 subliniem inten􀄠ia vorbitorului: He is going to be a pilot when grows up. Not􀄠: Viitorul perfect este o form􀄠 verbal􀄠 caracteristic􀄠 limbii scrise. 􀄠coala începe în septembrie. Look at the clouds. Uit􀄠-te la nori. : The plane takes off at 7 p. orar stabilit etc. Îi întâlneam/urma s􀄠-i întâlnesc în Tulcea a doua zi.9. Ac􀄠iuni viitoare dintr-o perspectiv􀄠 trecut􀄠. Prezentul simplu exprim􀄠: 1) o ac􀄠iune viitoare definit􀄠. Totu􀄠i aceast􀄠 form􀄠 poate ap􀄠rea în propozi􀄠ii temporale.3a. posibilit􀄠􀄠ile de exprimare a ideii de viitor sunt urm􀄠toarele: 1) whould + infinitiv. G) Viitorul perfect (Future Perfect Simple) 1. stabilit (al excursiei etc. caracteristic􀄠 stilului narativ literar): The times was not far off when he would realize his mistake.15. 2) be going to la Past Tense + infinitiv.5.9.9.11. Avionul decoleaz􀄠 la ora 19. (Dar n-ai f􀄠cut-o). Prezentul continuu. care va avea loc ca parte a unui program oficial.9.m. dar ajungând pân􀄠 la aceasta: He will have worked in this factory for forty years when he retires. adesea cu sensul de inten􀄠ie nerealizat􀄠: You were going to invite me to the cinema. 3) o ac􀄠iune viitoare care va avea loc într-o perioad􀄠 de timp anterioar􀄠 unei ac􀄠iuni viitoare. Întrebuin􀄠are. Va fi lucrat în aceast􀄠 fabrica timp de 40 de ani când se va pensiona.A: I’m thirsty. Viitorul perfect desemneaz􀄠 un eveniment anterior unui moment sau eveniment care este la rândul s􀄠u posterior momentului vorbirii.14. este folosit pentru a exprima o ac􀄠iune viitoare care a fost planificat􀄠 sau proiectat􀄠 într-un moment prezent: We are leaving tomorrow. Îmi voi fi f􀄠cut lec􀄠iile pân􀄠 te întorci tu. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat: I shalll/will have done my homework by the time return. (mi-e sete). 3) Past Tense aspectul continuu (ac􀄠iune conform unui plan. come etc. Prezentul continuu exprimând o ac􀄠iune viitoare este de obicei înso􀄠it de un adverb de timp viitor: We are having a meeting at 3 o’clock/this afternoon/later. Evenimentele viitoare sunt posterioare momentului vorbirii. Term starts in September.9. Form􀄠. Are de gând/inten􀄠ioneaz􀄠 s􀄠 se fac􀄠 pilot când va cre􀄠te.3. . E) Prezentul continuu (Present Tense Continuous) 1. care este amintit în momentul vorbirii.). Nu era departe momentul când î􀄠i va da seama de gre􀄠eal􀄠.). (M􀄠 duc s􀄠􀄠􀄠i aduc un pahar cu ap􀄠).9. (This is our plan). Defini􀄠ie.9. El va fi terminat cartea pân􀄠 când te întorci tu acas􀄠. Atât prezentul continuu cât 􀄠i cel simplu exprim􀄠 o ac􀄠iune viitoare conform unui plan sau aranjament când sunt folosite cu verbe de mi􀄠care ca go. Viitorul perfect con􀄠ine în structura sa viitorul simplu al verbului have. (But you didn’t). Viitorul perfect este folosit pentru a exprima: 1) o ac􀄠iune viitoare care va avea loc înaintea unui moment viitor: He will have finished the book by Monday. Dar evenimentele pot fi posterioare 􀄠i unui moment trecut then. arrive. (vezi &1. 2) o ac􀄠iune viitoare care va avea loc înaintea unei alte ac􀄠iuni viitoare: He will have finished the book by the time you come back home. leave. 1. We leave tonight. când ele sunt urmate de o propozi􀄠ie subordonat􀄠 condi􀄠ional􀄠 sau temporal􀄠 (se folose􀄠te infinitivul cu shall/will). Deosebirea este urm􀄠toarea: Wee are leaving tonight. B: I will fetch you a glass of water. 1. Urma/Trebuia s􀄠 m􀄠 invi􀄠i la cinema. o ac􀄠iune viitoare care va avea loc ca rezultat al unei cauze prezente: It’s going to rain. (Acesta este programul oficial. care este now.00. (Construc􀄠ie pu􀄠in frecvent􀄠 în vorbirea curent􀄠. 4) Be to la Past Tense + infinitiv (construc􀄠ie folosit􀄠 în engleza literar􀄠 . El va fi terminat cartea pân􀄠 luni.9. 1.12. pct. cu sensul de urma s􀄠. 1.10. pct. 2) o ac􀄠iune viitoare în propor􀄠ii subordonate temporale 􀄠i condi􀄠ionale (vezi &1. Plecam disear􀄠.9.13.4. pag: 024 F) Prezentul simplu (Simple Present) 1. 1. Plec􀄠m disear􀄠. 4b).

drink up pick . walk etc. dar: traveling. Not􀄠: În engleza britanic􀄠. die . -l final se dubleaz􀄠 indiferent de accent: control . Ortografia participiului prezent depinde de forma verbului la infinitiv: a) consoana final􀄠 se dubleaz􀄠 dac􀄠 vocala care o precede e scurt􀄠􀄠􀄠i accentuat􀄠: stop .sit down stand . hit.non-perfectiv în limba englez􀄠 trebuie pornit de la sensul lexical al verbelor*: A) Verbe care exprim􀄠 activit􀄠􀄠i în limba englez􀄠 (activity verbs) sunt de dou􀄠 feluri: .non-perfectiv.5. up. cu: John reads English newspaper (every day). fiind încheiate aproape în acela􀄠i timp cu efectuarea lor: catsh. 􀄠i între ac􀄠iuni despre care nu se d􀄠 o asemenea informa􀄠ie: I have been reading since 10 o’clock.3. 1. Compara􀄠i: John is reading an English newspaper (now). iar -ie final se transform􀄠 în -y: lie . The festival was to be held at the end of term. snap etc. dress. Aspect continuu (The Continuous Aspect) 1. . este în desf􀄠􀄠urare într-un anumit moment sau într-o anumit􀄠 perioad􀄠 de timp 􀄠i este raportat􀄠 la momentul de referin􀄠􀄠 now. ca fiind terminat􀄠 sau nu. slam. run. refer . drink.verbe care implic􀄠 atingerea unui scop: iron a shirt.“era aranjat”): He was to change his mind later. care exprim􀄠 ac􀄠iuni momentane. .10. travel travelling. Not􀄠: Adeseori sensul non-durativ al unor verbe este semnalat de prezen􀄠a unor particule adverbiale ca down. make a dress. kick. Acestea sunt durative. John cite􀄠te un ziar englezesc (acum).non-durativ (denumit de obicei continuu .stand up drink . În primul opozi􀄠ia este între o ac􀄠iune care are o anumit􀄠 durat􀄠. read. care le deosebesc de verbele de activitate durativ􀄠.lying. B) Pe lâng􀄠 verbele care definesc activit􀄠􀄠i (durative sau non-durative) exist􀄠􀄠 􀄠i verbe care denumesc st􀄠ri.4. then etc. slap. out.non-continuu) 􀄠i perfectiv . Aspectul (Aspect) 1. Timpurile aspectului continuu se formeaz􀄠 dintr-un timp al verbului be 􀄠i participiul prezent (forma în -ing) a verbului de conjugat: Present Continuous : I am reading Past Continuous: I was reading Present Perfect Continuous: I have been reading Past Perfect Continuous: I had been reading Future Continuous: I will be reading Future Perfect Continuous: I will have been reading pag: 026 1.referring. care se refer􀄠 la felul în care este reprezentat􀄠 ac􀄠iunea exprimat􀄠 de verb: ca având durat􀄠 sau nu. f􀄠􀄠􀄠 durat􀄠. b) -y final se p􀄠streaz􀄠. indiferent dac􀄠 este precedat de consoan􀄠 sau de vocal􀄠: study studying.10. play .2. exist.pick up La rândul lor.10.playing. Pentru a analiza contrastul durativ .1. verbele de activitate durativ􀄠 se împart în: .non-durativ 􀄠i perfectiv . Form􀄠.10.verbe de activitate durativ􀄠 (exprimând ac􀄠iuni a c􀄠ror s􀄠vâr􀄠ire necesit􀄠 o anumit􀄠 durat􀄠 de timp): eat. Exist􀄠 dou􀄠 contraste în limba englez􀄠 : durativ .having . live. read a book. În al doilea ac􀄠iunea este între ac􀄠iuni v􀄠zute ca terminate în momentul vorbirii: I have read an interesting article on pollution. deoarece exprim􀄠 existen􀄠a unor fapte pe o perioad􀄠 îndelungat􀄠 de timp: be clever. 􀄠i între o ac􀄠iune pentru care o asemenea informa􀄠ie nu este important􀄠. walk etc.verbe care nu implic􀄠 nici un scop: rub.dying.verbe de activitate non-durativ􀄠. pag: 025 1. 1. Am citit un articol interesant despre poluare.controlling. know how. c) -e final se omite: have . 5) be about to la Past tense + infinitiv (“a fi pe punctul de”): She was about to cry.10. În limba englez􀄠 aspectul este categoria gramatical􀄠 specific􀄠 verbului. John cite􀄠te un ziar englezesc (în fiecare zi). În engleza american􀄠 -l final se dubleaz􀄠 numai dac􀄠 accentul cade pe ultima silab􀄠: controlling. Defini􀄠ie. be able.10. write an essay.stopping. Compara􀄠i: sit .

8. a trecutului sau a viitorului: They are walking în the park now.): We are leaving tomorrow. I’m living in Bucharest this year. ac􀄠iunea nu a fost terminat􀄠: He is reading a book now. see .seeing.10. b) o ac􀄠iune obi􀄠nuit􀄠. 3) cu verbe de activitate non-durativ􀄠.Excep􀄠ii: agree . b) Cu verbele de activitate durativ􀄠 care implic􀄠 atingerea unui scop. 1. momentul de fa􀄠􀄠 al ac􀄠iunii reie􀄠ind din forma continu􀄠 a verbului: A: What is Dan doing? B: He is shaving. all the time (tot timpul). this week (s􀄠pt􀄠mâna aceasta). folosirea aspectului continuu arat􀄠 c􀄠 scopul nu a fost atins. prezentat􀄠 în desf􀄠􀄠urarea ei în anumite circumstan􀄠e: I always take my umbrella when it is raining.9. this month (luna aceasta). She warmed her hands and sat down. pentru redarea c􀄠rora se folose􀄠te Past Tense simplu (forma caracteristic􀄠 nara􀄠iunilor): It was a cold winter evening. Complinirile adverbiale pentru aceast􀄠 întrebuin􀄠are a prezentului continuu sunt: today (ast􀄠zi).She was ironing a shirt. these days (zilele acestea). c) Verbele de activitate non-durativ􀄠 arat􀄠 o ac􀄠iune reperat􀄠 atunci când sunt folosite la aspectul continuu: He is kicking. care deranjeaz􀄠 sau imit􀄠 pe vorbitor: My neighbour is always starting his car when I want to have a rest.being. dye .6.10. o ac􀄠iune cu caracter temporar care are loc pentru o perioad􀄠 limitat􀄠 de timp. at this moment (în acest moment): A: What ia Dan doing? B: He is shaving right now. Cite􀄠te o carte acum (Nu a terminat-o).dyeing (a vopsi).8.10. Acestea se a􀄠eaz􀄠 între auxiliarul be 􀄠i forma în -ing. I never read while I am walking in the Botanical Gardens. the wind was blowing. Prezentul continuu este utilizat pentru a exprima: 1) cu verbe de activitate durativ􀄠 f􀄠􀄠􀄠 scop: a) o ac􀄠iune în desf􀄠􀄠urare în momentul vorbirii: Listen! He is singing in the bathroom! Ascult􀄠! Cânt􀄠 în baie! Aceast􀄠 întrebuin􀄠are este marcat􀄠 de obicei de adverbe de timp ca: now (acum) right now (chiar acum). Îl întâlnesc ori de câte ori m􀄠 plimb în Gr􀄠dina botanic􀄠. The old woman came in and went near the fire. 2) cu verbele de activitate durativ􀄠 implicând un scop. but he is teaching algebra this year. Ea c􀄠lca o c􀄠ma􀄠􀄠. He was swimming în the lake at this time yesterday. în desf􀄠􀄠urare. I was walking at this last week. A: Ce face Dan (acum)? B: Se b􀄠rbiere􀄠te. Plec􀄠m mâine. (incluzând 􀄠i momentul vorbirii): Ann is attending the Poly. this year (anul acesta) etc: My father usually teaches geometry. Î􀄠i face temele. 1. o ac􀄠iune care nu a fost terminat􀄠 la momentul vorbirii: He is doing his homework. Întrebuin􀄠area aspectului continuu a) Folosirea aspectului continuu cu verbele de activitate durativ􀄠 f􀄠􀄠􀄠 scop arat􀄠 c􀄠 ac􀄠iunile denumite de verbe sunt în desf􀄠􀄠urare pe axa prezentului. forever (totdeauna). Outside. repetat􀄠. o ac􀄠iune repetat􀄠 în momentul vorbirii: He is knocking on the door sau o ac􀄠iune repetat􀄠 în mod frecvent. Not􀄠: Aceast􀄠 form􀄠 verbal􀄠 este frecvent folosit􀄠 în descrieri. dar poate ap􀄠rea 􀄠i f􀄠􀄠􀄠 ele. A big fire was burning in the fireplace. Tat􀄠l meu pred􀄠 geometria de obicei.10. cu excep􀄠ia lui all the time care ocup􀄠 pozi􀄠ie final􀄠 în propozi􀄠ie: That little child is continually crying dar: He is crying all the time. . Vecinul meu totdeauna î􀄠i porne􀄠te ma􀄠ina când vreau s􀄠 m􀄠 odihnesc. Totdeauna îmi iau umbrella când plou􀄠.7. Ana urmeaz􀄠 politehnica (studiaz􀄠 politehnica). pag: 027 Aceast􀄠 folosire a prezentului continuu este obligatoriu înso􀄠it􀄠 de adverbe de frecven􀄠􀄠 ca: always. pentru redarea unor activit􀄠􀄠i durative. succesive 􀄠i terminate.6. continually. Diferen􀄠ele de la un timp la altul constau în momentul în care are loc ac􀄠iunea 􀄠i în momentul de referin􀄠􀄠. 5) Prezentul continuu este de asemenea folosit pentru a desemna o ac􀄠iune viitoare planificat􀄠 din prezent (vezi & 1. Anul acesta locuiesc în Bucure􀄠ti. be . care contrasteaz􀄠 cu activit􀄠􀄠i non-durative.agreeing. d) Verbele care exprim􀄠 o stare arat􀄠 c􀄠 aceast􀄠 stare este limitat􀄠 atunci când sunt folosite la aspectul continuu: I live in Bra􀄠ov (that’s where my house is). 1. Întrebuin􀄠􀄠rile aspectului continuu la diverse timpuri sunt cele enumerate la &1. dar anul acesta pred􀄠 algebra. Past Tense Continuous exprim􀄠: 1) cu verbe de activitate durativ􀄠 f􀄠􀄠􀄠 scop: a) o ac􀄠iune în desf􀄠􀄠urare într-un moment trecut. 4) cu verbe care denumesc o stare. D􀄠 din picioare. amintit􀄠 în momentul vorbirii: I was walking at two o’clock yesterday.

c) dou􀄠 ac􀄠iuni paralele în desf􀄠􀄠urare în trecut: She was eating while I was washing. dar neîncheiat􀄠: He was reading a book last night. 1. deoarece exist􀄠 tendin􀄠a de a folosi Past Tense Continuous 􀄠i atunci când imperfectul românesc are alt􀄠 valoare. (ate .9. eu voi fi în mijlocul mesei. c) o ac􀄠iune în desf􀄠􀄠urare în viitor.b) o ac􀄠iune durativ􀄠 în desf􀄠􀄠urare. Ea se va plimba în timp ce eu voi dormi. sau de durat􀄠 limitat􀄠. When he comes. ca 􀄠i aspectul continuu din limba englez􀄠. was washing ac􀄠iune . o ac􀄠iune neterminat􀄠 la un moment dat. Pred􀄠/Are or􀄠 acum. cea de ac􀄠iune repetat􀄠 în trecut pentru care limba englez􀄠 folose􀄠te Past Tense Simple: Român􀄠: Munceam în gr􀄠din􀄠 când m􀄠 duceam la bunici. o ac􀄠iune neîncheiat􀄠: She will be having her piano lesson when you come. neîncheiat􀄠 în momentul în care cealalt􀄠 a fost încheiat􀄠). planificat􀄠 într-un moment trecut.15. 2) cu verbe de activitate durativ􀄠 care implic􀄠 atingerea unui scop: . (Îl v􀄠d în fiecare diminea􀄠􀄠). viitorul continuu exprim􀄠: a) o ac􀄠iune în desf􀄠􀄠urare într-un moment viitor. 1. 3) Viitorul continuu exprim􀄠􀄠􀄠_B%Û0i ideea de ac􀄠iune viitoare care va avea loc în desf􀄠􀄠urarea fireasc􀄠 a evenimentelor: I’ll be seeing him tomorrow morning (This happens every morning).ac􀄠iunea a fost mai scurt􀄠. este imperfectul 􀄠i acesta este folosit de obicei pentru traducerea lui Past Tense continuu în limba român􀄠: She was working in the garden when I arrivied. Viitorul continuu (Future Continuous) 1) cu verbe de activitate durativ􀄠 f􀄠􀄠􀄠 scop. continually. Când a telefonat (tocmai) ie􀄠eam. I will be walking at this time next week. all the time): He was always coming late to the English lesson. Aten􀄠ie! A doua ac􀄠iune viitoare în desf􀄠􀄠urare nu poate fi pus􀄠 tot la viitorul continuu deaorece face parte dintr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠 temporal􀄠 (în care nu se folose􀄠te viitorul în limba englez􀄠). o ac􀄠iune repetat􀄠 în trecut. întrerupt􀄠 de o ac􀄠iune non-durativ􀄠.mai de durat􀄠. pct. When he rang up I was (just) going out. 5) Past Tense aspectul continuu mai poate exprima 􀄠i o ac􀄠iune viitoare. Ea mânca în timp ce eu m􀄠 sp􀄠lam. iritant􀄠 pentru ceilal􀄠i (+always. He is teaching arithmetic this year. Trec prin fa􀄠a 􀄠􀄠􀄠􀄠niei în drum spre 􀄠coal􀄠. I will be eating. Not􀄠: Dac􀄠 nu ne intereseaz􀄠 aspectul de desf􀄠􀄠urare. 4) cu verbe care exprim􀄠 o stare. Muncea în gr􀄠din􀄠 când am sosit. Pred􀄠 aritmetica anul acesta. o ac􀄠iune trecut􀄠 cu caracter temporar: He was living in Bra􀄠ov when I met him. Ideea de desf􀄠􀄠urare sau durat􀄠 limitat􀄠 a ac􀄠iunii este redat􀄠 în limba român􀄠 cu ajutorul adverbelor de timp: He is teaching now.o ac􀄠iune trecut􀄠. Citea o carte asear􀄠. ci doar c􀄠 ac􀄠iunile au avut loc într-un moment din trecut putem spune: She ate while I washed. Traducerea formelor aspectului continuu în limba român􀄠: Verbul românesc nu are o categorie marcat􀄠 formal pentru redarea contrastului aspectual continuu-noncontinuu.10. momentan􀄠: He came in when/while I was eating. (Compara􀄠i cu: He read a book last night. a citit o carte asear􀄠. A intrat când/în timp ce mâncam. Mai dificil􀄠 îns􀄠 este traducerea imperfectului în limba englez􀄠. . terminat􀄠. He called me just as I was leaving. Când va veni.10. pag: 028 3) verbe de activitate non-durativ􀄠. 􀄠􀄠 voi plimba mâine la ora dou􀄠. forever. în paralel cu o alt􀄠 ac􀄠iune în desf􀄠􀄠urare de asemenea în viitor: She will be walking while I am sleeping. Totdeauna întârzia la ora de englez􀄠.3): We were leaving the next day.10. b) o ac􀄠iune în desf􀄠􀄠urare în viitor întrerupt􀄠 de o ac􀄠iune momentan􀄠. 􀄠􀄠 voi plimba s􀄠pt􀄠mâna viitoare la ora asta. fiind subîn􀄠eleas􀄠 neîndeplinirea ei (Vezi &1. I’ll be passing the grocer’s on my way to school. M-a strigat exact când plecam. posterior momentului vorbirii: I shall be walking at two o’clock tomorrow. 2) cu verbe de activitate durativ􀄠 care implic􀄠 atingerea unui scop. de durat􀄠 al ac􀄠iunilor. Englez􀄠: I worked the garden when I went to my grandparents. Singura form􀄠 verbal􀄠 din limba român􀄠 care exprim􀄠. sau: She ate while I was washing.9. Îl v􀄠d mâine diminea􀄠􀄠.

a vizita locuri turistice). require. A: Ce face el? B: Se gânde􀄠te la viitor. Unele din ele pot fi folosite la aspectul continuu dac􀄠 sunt folosite ca verbe de activitate: A: What is he doing? B: He is thinking of his future. Îl v􀄠d în fiecare zi. recall. dac􀄠 exprim􀄠 o intensificare treptat􀄠 a ac􀄠iunii: Peter is resembling his father more and more. Aspectul continuu: I am listening to music.4.5. pag: 029 E) verbele care exprim􀄠 o activitate mintal􀄠 (Verbs of cognition): believe. (see = a întâlni. wish. Why. detest. know. forget. Aceste verbe nu pot fi folosite la aspectul continuu. D) verbe care exprim􀄠 o percep􀄠ie senzorial􀄠 (Verbs of inert perception): see. concret􀄠 în desf􀄠􀄠urare: I can see him now. care sunt considerate ca fiind încheiate în momentul în care au fost ini􀄠iate: He kicks. slams. suspect. Acestea sunt: A) verbe de activitate non-durativ􀄠. The flower smells nice. Cred c􀄠 ai dreptate. I see him every day. belong to. Aceste verbe sunt urmate de obicei de o propozi􀄠ie subordonat􀄠 introdus􀄠 de that sau de un cuvânt relativ începând cu wh-: I think (that) you are right. prefer. depend on. shoot.3). cu excep􀄠ia lui be 􀄠i have când ele nu exprim􀄠 starea. I detest lazy people. possess. c) verbele de percep􀄠ie pot avea forme ale aspectului continuu când sunt folosite cu alte sensuri: I’ve been hearing all about her exams. recollect. Se plimb􀄠 cu bicicleta acum. încât pot fi considerate non-durative: score. Floarea are un miros pl􀄠cut. I’m seeing him tonight.pag: 029 1. pct. Aten􀄠ie! Verbele de percep􀄠ie se folosesc cu verbul modal can pentru a reda o ac􀄠iune unic􀄠. need. dislike. imagine. realize. He owns this house. M􀄠 întâlnesc cu el disear􀄠. (hear = a primi ve􀄠ti). understand. think. own. concern. Îl v􀄠d acum. Viziteaz􀄠 obiectivele turistice. F) Verbe care exprim􀄠 sentimente. Îmi place serviciul meu. El este amabil (în general). He is seeing the sights. Verbele care redau percep􀄠ia senzorial􀄠 pot fi folosite la aspectul continuu dac􀄠 ele indic􀄠 o folosire con􀄠tient􀄠 a sim􀄠urilor: a) prin folosirea unor perechi sinonimice: listen to. involve. hear. I like my job. în vorbirea curent􀄠 verbe ca resemble. Helen resembles her mother. contain. se poat􀄠 cu amabilitate (este amabil ast􀄠zi!) (este o situa􀄠ie necaracteristic􀄠. Verbe care nu pot fi folosite la aspectul continuu. hate. cost. Exist􀄠 mai multe clase de verbe. Cows give milk. regret. Nu-mi amintesc ce-a spus. resemble. suppose.10. He is having a ride now. st􀄠ri suflete􀄠ti: love. I am looking at him. Are o biciclet􀄠 nou􀄠. Groceries in britain are costing so much more these days! În Anglia. bangs the door. owe. look at. smell. respectiv posesia: He is kind. I don’t remember what he said. remember. Am auzit (Mi s-a spus totul) despre examenele ei. pre􀄠ul articolelor de . like. mind. be. have. B) verbe care exprim􀄠 ac􀄠iuni desf􀄠􀄠urate atât de rapid sub ochii vorbitorului. sunt uneori întrebuin􀄠ate la aspectul continuu. include. seem: This book belongs to him. b) prin folosirea tranzitiv􀄠 (ca activit􀄠􀄠i) a unor verbe care exprim􀄠 o calitate permanent􀄠 (folosite intranzitiv): The cake tastes good. mean. etc. deserve.vezi &1. Petre seam􀄠􀄠􀄠 din ce în ce mai mult cu tat􀄠l s􀄠u. care datorit􀄠 sensului lor lexical nu pot fi folosite la aspectul continuu. Aceasta se întâmpl􀄠 de obicei în comentarii sportive sau demonstra􀄠ii practice (a􀄠a numitul prezent simplu instantaneu . guess. place in the oven. C) verbe care exprim􀄠 un adev􀄠r universal sau o caracteristic􀄠 general􀄠: Fish swim. adore. I am watching TV. Detest oamenii lene􀄠i. matter. presuppose. Aceast􀄠 carte îi apar􀄠ine lui. lack. carefor. he is being kind today! Ei. watch: Aspectul simplu: I (can) hear music I (can) see him. The Danube flows into the Black sea. I am tasting the cake. He has a new bike. Aceast􀄠 cas􀄠 e proprietatea lui. sound.11. consist of. I (can) see the TV set. cost. Elena seam􀄠􀄠􀄠 cu ama ei. temporar􀄠). dar 􀄠i: How are you liking the trip? Cum î􀄠i place c􀄠􀄠􀄠toria/Cum te distrezi? pag: 030 G) Verbe exprimând o rela􀄠ie: apply to. feel.

Folosirea aspectului continuu. study etc. 3) aspectul perfectiv al experien􀄠ei (The Perfect of Experience) arat􀄠 c􀄠 ac􀄠iunea a avut loc o dat􀄠 sau de mai multe ori în experien􀄠a vorbitorului. cu mici diferen􀄠e de sens: How do you feel today? How are you feeling today? Cum te sim􀄠i ast􀄠zi? Aspectul perfectiv (The Perfective Aspect) 1. b) He had read the book. Whenever I have asked my father a question. 􀄠tia despre ce este vorba în carte. I’ve been reading for three hours. Ori de câte ori i-am pus tat􀄠lui meu o întrebare. am primit un r􀄠spuns f􀄠􀄠􀄠 ocoli􀄠uri. Aceste verbe pot fi folosite la aspectul continuu sau simplu. 1.) Aceast􀄠 întrebuin􀄠are a lui Present Perfect continuu poate fi redat􀄠􀄠 􀄠i cu ajutorul lui Present Perfect simplu în cazul unor verbe ca live. În consecin􀄠􀄠. Perfectul prezent continuu (Present Perfect Continuous) este alc􀄠tuit din forma de Present Perfect a verbului be urmat􀄠 de participiul prezent (în -ing) al verbului de conjugat: I have been reading for three hours. He has been reading for three hours. (= They began playing tennis half an hour ago.13. care continu􀄠 în prezent 􀄠i poate 􀄠i în viitor: They have been playing tennis for half an hour. They had lived in several touwns in Romania. He has been writing poems since he was a child. pag: 031 1. Defini�ie. În aceast􀄠 situa􀄠ie (2) se folose􀄠te Present Perfect simplu (􀄠i nu continuu) dac􀄠 se specific􀄠 de câte ori a fost s􀄠vâr􀄠it􀄠 ac􀄠iunea repetat􀄠: I’ve ridden my bicycle hundreds of times.10. (and I’m still working). mai-mult-ca-perfectul continuu 􀄠i viitorul perfect continuu. amintit sau anticipat: We have lieved in Bucharest for ten years. Vaza este spart􀄠 acum.10. since last year (de . Citesc de trei ore. Întrebuin􀄠􀄠rile 1 􀄠i 2 ale lui Present Perfect sunt marcate de compliniri adverbiale incidând: a) lungimea perioadei de timp: for ages (de mult􀄠 vreme). b) He knew what the book was about. Cite􀄠te de trei ore. aspectul perfectiv are tradi􀄠ional mai multe valori: 1) aspectul perfectiv rezultativ (Resultative Perfect) apare cu verbe de activitate durativ􀄠 care implic􀄠 un scop 􀄠i arat􀄠 c􀄠 acest scop a fost atins: a) I have broken the vase. prin contract cu acea a aspectului simplu. (El) citise cartea. Întrebuin�are. Locuim în Bucure􀄠ti de zece ani. (Verbs of body sensation). stay. În func􀄠ie de sensul lexical al verbelor 􀄠i adverbele care le înso􀄠esc. într-o perioad􀄠 de timp care se întinde dint trecut pân􀄠 în prezent: I’ve been riding a bicycle for three years. London has stood on the Thames for thousands of years. 2) o ac􀄠iune repetat􀄠 frecvent.􀄠􀄠􀄠􀄠nie a crescut a􀄠a de mult în zilele noastre! H) Verbe care exprim􀄠 o senza􀄠ie fizic􀄠. (I’ve just finished it).12. Locuiser􀄠 în mai multe ora􀄠e din România. in Bucharest for ten years. for a few minutes (de câteva minute). for three hours (de trei ore) etc. work. They are stil playing tennis an they may continue doing so. He has written fifty poems. scoate în eviden􀄠􀄠 continuitatea. I’ve been working on this composition since five o’clock. Aspectul perfectiv arat􀄠 c􀄠 un eveniment (o ac􀄠iune sau stare) este reprezentat ca încheiat de c􀄠tre vorbitor în momentul în care este discutat. Merg cu biciclete de trei ani. Aceast􀄠 form􀄠 verbal􀄠 exprim􀄠: 1)o ac􀄠iune început􀄠 într-un moment trecut. I have received a straightforward anwer. Am spart vaza. Un alt contrast poate fi cel de ac􀄠iune tocmai încheiat􀄠 .10. vorbitorul simte efectul sau rezultatul unei ac􀄠iuni anterioare: a) The vase is broken now.14. Am mers cu bicicleta de sute de ori. pentru a exprima o ac􀄠iune început􀄠 înainte 􀄠i care continu􀄠􀄠􀄠i în momentul prezent. b) începutul perioadei de timp: since December 25th (de la 25 decembrie). 2) aspectul perfectiv continuativ (Continuative Perfect) este folosit cu verbe care exprim􀄠 o stare 􀄠i sunt înso􀄠ite de adverbe de durat􀄠. Scrie poezii de când era copil. Aspectul perfectiv 􀄠i aspectul continuu sunt combinate în urm􀄠toarele forme verbale: perfectul prezent continuu. He’s been reading for three hours.ac􀄠iune neîncheiat􀄠: I’ve worked on this composition since five o’clock. Joac􀄠 tenis de jum􀄠tate de or􀄠. Londra este situat􀄠 pe Tamisa de mii de ani. A scris cincizeci de poezii.

16. continuând pân􀄠 în acel moment sau pân􀄠 la acea ac􀄠iune 􀄠i poate 􀄠i dup􀄠 aceea: The boys where still playing football at noon. pag: 033 Aten􀄠ie! Ac􀄠iunea s􀄠vâr􀄠it􀄠 în aceast􀄠 perioad􀄠 de timp viitoare. Scria poezii de doi ani când l-am cunoscut. since Monday (de luni) etc. Scrisese cincizeci de poezii când l-am cunoscut.1. we shall / will have been writing for fifty minutes. I often met Dan.3.” He said that when he was attending the secondary school in Craiova.m.f): “When I was attending the secondary school in Craiova. înainte 􀄠i pân􀄠 la o alt􀄠 ac􀄠iune viitoare (􀄠i poate 􀄠i dup􀄠 aceea) : when the bell rings. Viitorul perfect continuu exprim􀄠 o ac􀄠iune în desf􀄠􀄠urare în viitor. 3) o ac􀄠iune repetat􀄠 frecvent într-o perioad􀄠 de timp trecut􀄠.10. Când va suna clopo􀄠elul noi vom fi ocupa􀄠i cu scrisul / Noi vom fi scris de cincizeci de minute.anul trecut). 􀄠i la viitorul perfect simplu dac􀄠 este prezent􀄠 o precizare numeric􀄠 în leg􀄠tur􀄠 cu ac􀄠iunea: By six o’clock p. pag: 032 Acest􀄠 form􀄠 verbal􀄠 exprim􀄠: 1) o ac􀄠iune trecut􀄠. momentul de referin􀄠􀄠 fiind îns􀄠 axa trecutului. Altminteri Past Tense aspectul continuu r􀄠mâne neschimbat în vorbirea indirect􀄠 mai ales dac􀄠 el apare într-o proprozi􀄠ie subordonat􀄠 temporal􀄠 (vezi &26.” She said she had been reading for three hours. Ei jucaser􀄠 fotbal toat􀄠 diminea􀄠a. but I have changed my mind. Defini�ie. They had been plaing football since ten o’clock. Avea în mân􀄠 un ciocan 􀄠i cuie pentru c􀄠 reparase gardul.(vezi & 26. 4) o ac􀄠iune anterioar􀄠 unei alte ac􀄠iuni de asemenea trecut􀄠 terminat􀄠 cu pu􀄠in înaintea ei. dup􀄠 un verb trecut în propozi􀄠ia principal􀄠: “I’ve been reading for three hours. se folose􀄠te Past Perfect simplu: He had written fifty poems when I met him. care este cauza unui efect sim􀄠it în prezent: A: Why are your hands dirty? B: I’ve been repairing my bike. A: De ce ai mâinile murdare? B: Mi-am reparat bicicleta.): “I was thinking of going away.11.3. El are acelea􀄠i valori ca 􀄠i Present Perfect continuu. anterioar􀄠 unui moment sau unei ac􀄠iuni de asemenea viitoare.m. 1. Not􀄠: Viitorul perfect continuu este rar folosit în vorbire. he (had) often met Dan. I had been waiting for my friend for half an hour arrived. 􀄠i will have been selling blouses for eight hours.15. Diateza este categoria gramatical􀄠 specific􀄠 verbului care exprim􀄠 raportul . 􀄠i fiind cauza acesteia: He was carrying a hammer and nails because he had been mending the fence. 2) o ac􀄠iune trecut􀄠 început􀄠 înaintea unui moment sau a unei ac􀄠iuni trecute.” He said he had been thinking of going away.11. Îl a􀄠teptam pe prietenul meu de la ora dou􀄠 când în sfâr􀄠it a sosit. Îl a􀄠teptam pe prietenul meu de jum􀄠tate de or􀄠 când în sfâr􀄠it a sosit. They had been playing football all morning. 1. Mai-mult-ca-perfectul continuu (Past Perfect Continuous) se formeaz􀄠 din verbul be la mai-mult-ca-perfect 􀄠i din participiul în -ing al verbului de conjugat. 􀄠i will have sold eighty blouses.8. 3) o ac􀄠iune trecut􀄠. 􀄠􀄠ie􀄠ii mei jucau fotbal la ora prânzului. Diateza (Voice) 1.10. este la viitorul perfect continuu dac􀄠 se specific􀄠 lungimea perioadei de timp sau începutul ei: By six o’clock p. fiind o form􀄠 caracteristic􀄠 limbii scrise. 1. început􀄠 înaintea unei alte ac􀄠iuni trecute 􀄠i continuând pân􀄠 la ea: I had been waiting for my friend since two o’clock when he finally. Aten􀄠ie! Dac􀄠 se face o precizare numeric􀄠. but he had changed his mind. Aten􀄠ie! Timpul Past Tense continuu devine Past Perfect continuu numai dac􀄠 se refer􀄠 la o ac􀄠iune încheiat􀄠. Pân􀄠 la ora 18 ea va fi vândut bluze timp de opt ore. Viitorul perfect continuu (Future Perfect Continuous) se formeaz􀄠 din viitorul perfect al verbului be 􀄠i din participiul în -ing al verbului de conjugat. Pân􀄠 la ora 18 ea va fi vândut 80 de bluze. pct. anterioar􀄠 unui moment sau unei ac􀄠iuni de asemenea trecute: He had been writing poems for two years when I met him.9./ Ei jucau fotbal de la ora zece. 5) Present Perfect 􀄠i Past Tense continuu devin mai-mult-ca-perfect continuu în vorbirea indirect􀄠. încheiat􀄠 recent.

Diateza activ� (Active Voice). În limba englez􀄠 exist􀄠 dou􀄠 diateze marcate formal: diateza activ􀄠. Poezia a fost recitat􀄠 de Maria (nu de Lucia sau Ana). Past Perfect: I had been seen. they. vezi &14. Treated fully in the next charter. Complementul de agent nu este men􀄠ionat în majoritatea proprozi􀄠iilor pasive. pag: 034 1. 1. Aceast􀄠 scrisoare a fost scris􀄠 de Lucia. timp. Au / s-a trimis dup􀄠 doctor.14. He has been seen.11. 􀄠i subiectul 􀄠i obiectul. b) Vorbitorul nu dore􀄠te s􀄠 men􀄠ioneze subiectul real al ac􀄠iunii: This subject will be. se r􀄠sfrânge asupra obiectului: Lucy (subiect) has written (predicat) a letter (obiect). El se omite când: a) nu se cunoa􀄠te subiectul real. Past: I was seen. Indicii formali ai diatezei pasive sunt: a) verbul be sau uneori get. pe de alt􀄠 parte. Future Perfect: I shall have been seen. Not􀄠: Complementul de agent este considerat subiectul logic sau real al propozi􀄠iei.11. We are seen. persoana a III-a singular).11. deoarece el 􀄠􀄠vâr􀄠􀄠􀄠te ac􀄠iunea. Past Tense. All our glasses got broken when we moved. Be + participiul trecut. Diateza pasiv� (Passive Voice). pentru a indica trecerea dintr-o stare în alta: Her skirt got caught in the door. În afar􀄠 de verbul be se mai poate folosi 􀄠i verbul get pentru formarea diatezei pasive. He will have been seen. Get/become + participiul trecut. Se face cur􀄠􀄠enie în clase acum.8. somebody.3. 1. A doctor has been send for.7.5. Present Perfect: I have been seen.Association. 1.Parent .11. Future: I shall be seen. În aceste cazuri subiectul verbului la diateza activ􀄠 este de obicei exprimat printr-un pronume personal cu valoare generic􀄠: You. Aspectul continuu este folosit la diateza pasiv􀄠 doar la Present 􀄠i Past Tense. (complementul direct sau de agent) al verbului predicat. Se f􀄠cea cur􀄠􀄠enie în 􀄠coal􀄠 când am vrut s-o vizit􀄠m. El este urmat de un verb no􀄠ional la participiul trecut: She was met at the station by my brother. Aceast􀄠 problem􀄠 va fi tratat􀄠 pe larg în urm􀄠torul capitol. Not􀄠: Pentru clasificarea verbelor din punct de vedere al tranzitivit􀄠􀄠ii. Complementul de agent introdus de prepozi􀄠ia by indic􀄠 cine a 􀄠􀄠vâr􀄠it ac􀄠iunea suferit􀄠 de subiectul gramatical al propozi􀄠iei: The poem was recited by Mary. diateza pasiv􀄠. c) subiectul real al ac􀄠iunii se poate deduce din context: He was elected President of the Teacher . Ea a fost 􀄠􀄠teptat􀄠 la gar􀄠 de fratele meu.modul indicativ.6. Forma continu􀄠 de la diateza pasiv􀄠 are în structura sa verbul be la aspectul continuu (timpul Present sau Past) 􀄠i participiul trecut al verbului de conjugat: The classrooms are being cleaned now. Toate satele din România sunt alimentate cu curent electric. . Verbul get + participiul trecut este utilizat mai ales în vorbirea curent􀄠. sau printr-un substantiv ca people: .2. Un sinonim al verbului get cu sensul de schimbare treptat􀄠 este verbul become. la verbele tranzitive. b) complementul de agent introdus de prepozi􀄠ia by. all. increasingly: The production of this factory is becoming increasingly specialized. cel care a s􀄠vâr􀄠it ac􀄠iunea: All villages in Romania are supplied we’ve electricity. a) Verbul be marcheaz􀄠 categoriile de mod. The school was being cleaned when we wented to visit it. S-au spart toate paharele când ne-am mutat.11. A fost ales pre􀄠edinte al comitetului de p􀄠rin􀄠i. 1. I s-a prin fusta în u􀄠􀄠. persoan􀄠􀄠 􀄠i num􀄠r la diateza pasiv􀄠. He is seen. Complementul de agent.11. (Was .5. (not by Lucy or Ann). Conjugarea unui verb la diateza pasiv􀄠. însi􀄠it deseori de more and more. 1. one. We were seen. printr-un pronume nehot􀄠rât: everybody.dintre verbului predicat. Produc􀄠ia acestei fabrici devine din ce în ce mai specializat􀄠. Lucia a scris o scrisoare. modul indicativ este: Aspectul simplu Present: I am seen.4. pe de o parte. He will be seen. Verbul este la diateza activ􀄠 când subiectul gramatical 􀄠􀄠vâr􀄠􀄠􀄠te ac􀄠iunea care. Verbul este la diateza pasiv􀄠 când subiectul gramatical sufer􀄠 ac􀄠iunea s􀄠vâr􀄠it􀄠 de obiect: This letter (subiect) has been written (predicat) by Lucy (obiect).

mai ales când aceasta este exprimat printr-un pronume personal. (Accentul cade pe verb: Acest film a fost v􀄠zut de milioane de oameni). devenind practic echivalent cu un verb tranzitiv. La o alternativ􀄠 nu s-au gândit.): This book has been lent to me by our form teacher. pag: 035 Diateza pasiv􀄠 se folose􀄠te cu majoritatea verbelor tranzitive 􀄠i cu unele verbe intranzitive cu prepozi􀄠ie obligatorie în care verbul formeaz􀄠 o unitate semantic􀄠 cu prepozi􀄠ia. Traducerea construc�iilor pasive în limba român�. Diateza pasiv􀄠: a) subiectul activ al ac􀄠iunii devine complement de agent pasiv (care poate fi omis în cazurile de la &1. fie prin verbe la diateza pasiv􀄠: The book has sold very well. look upon = regard. Singura desinen􀄠􀄠 specific􀄠 este -s pentru persoana a III-a singular indicativul prezent. se pot folosi 􀄠i construc􀄠ii reflexive cu valoare pasiv􀄠 când complementul indirect al persoanei devine indirect: The teacher was offered flowers by her pupils. B􀄠ie􀄠elul s-a lovit în drum spre 􀄠coal􀄠. think of = consider.8. A doctor has been sent for. 1. obiectiv􀄠. El cânt􀄠 la pian. (Accentul cade pe subiect: Milioane de oameni au v􀄠zut acest film). Activ: Millions of people have seen this film. send for = call.12. talk of = discuss. Pe plan sintactic. Clauza poate fi interpretat􀄠 în dou􀄠 feluri.Activ: They speak English over the world. Datorit􀄠 absen􀄠ei formelor flexionare. deal with = analyse. Aten􀄠ie! Complementul de agent se omite 􀄠i când forma pasiv􀄠 este get + participiul trecut: The little boy got hurt on his way to school. The clause reads both waiys. rely on = trust. Pr􀄠jitura se taie u􀄠or. People speak English all over the world. 1. Construc􀄠iile pasive sunt întrebuin􀄠ate mai frecvent în limbajul 􀄠tiin􀄠ific 􀄠i în cel jurnalistic. caracterizate printr-o exprimare impersonal􀄠. În cazul verbelor urmate de un complement direct 􀄠i unul indirect. Persoana �i num�rul (Person and Number) Spre deosebire de verbul românesc verbul englez are pu􀄠ini indici formali care s􀄠 marcheze persoana 􀄠i num􀄠rul.11. 1. An alternative was not tought of.11. În limba englez􀄠 ca 􀄠i în limba român􀄠 se folosesc contruc􀄠ii pasive 􀄠i nu active când inten􀄠ia vorbitorului este de a se sublinia ac􀄠iunea 􀄠i nu pe cel care a 􀄠􀄠vâr􀄠it-o. sau: I have been lent this book by our form teacher. Not􀄠: Pentru descrierea transform􀄠rilor pasive.9. Profesoarei i s-au oferit flori de c􀄠tre elevi. This metter will be dealt with at once. Un verb englezesc la diateza pasiv􀄠 se traduce de obicei tot printr-o construc􀄠ie pasiv􀄠: The car was repaired yerterday. Verbele cel mai frecvent folosite din aceast􀄠 categorie sunt: care for/look after = tend. listen to = hear. ad􀄠ugate la forma de infinitiv a verbelor no􀄠ionale. Pasiv: This film has been seen by millions of people. The cake cuts easly. Ma􀄠ina a fost reparat􀄠 ieri. Ne von ocupa îndat􀄠 de aceast􀄠 problem􀄠. laugh at = ridicule. c) prepozi􀄠ia by este introdus􀄠 înaintea agentului: I have been lent this book BY our form teacher. Întrebuin�area diatezei pasive. vezi paragraful 14. b) obiectul activ (complementul direct sau indirect) devine subiectul verbului pasiv: This book has been lent to me by our form teache. Au trimis / S-a trimis dup􀄠 un doctor. Not􀄠: În limba englez􀄠 exist􀄠 o categorie aparte de verbe intranzitive folosite la diateza activ􀄠 cu valoare pasiv􀄠􀄠 􀄠i care se traduc în limba român􀄠 fie prin construc􀄠ii reflexive pasive.7. diateza activ􀄠 sau prin forme reflexiv-pasive.11. pag: 036 . Cartea s-a vândul foarte bine. de la caz la caz: The children were well looked after. (Verbele modate nu primesc -s): He plays the piano. Verbele intranzitive cu prepozi􀄠ie obligatorie se traduc prin diatez􀄠 pasiv􀄠. persoana 􀄠i num􀄠rul în limba englez􀄠 sunt identificate de obicei cu ajutorul subiectului. Copiii au fost bine îngriji􀄠i.8. come to = reach. trecerea unei propozi􀄠ii de la diateza activ􀄠 la cea pasiv􀄠 aduce cu sine mai multe schimb􀄠ri: Diateza activ􀄠: Our form teacher has lent me this book. Pasiv: English is spoken all over the world.

Este necesar ca el s􀄠 fie aici. He will have read it by then. Pentru redarea acestui raport al ac􀄠iunii cu realitatea. Defini􀄠ie. 1.13. &23. deci ireal􀄠.13. (Eu) muncesc foarte mult.3. în învecinarea lor cronologic􀄠: Pe axa trecutului: Past Past Perfect Future in the Past Pe axa prezentului: Present Present Perfect Future Pe axa viitorului: Future Future Perfect _ He returned the book to the library after he had read it.4. în construc􀄠ii fixe (Formulaic Subjonctive): So be it then! A􀄠a s􀄠 fie! Suffice . O va fi citit pân􀄠 atunci. He will return the book to the library next Monday.13. Modul este categoria gramatical􀄠 specific􀄠 verbului care arat􀄠 felul în care vorbitorul consider􀄠 ac􀄠iunea din punctul de vedere al posibilit􀄠􀄠ii de îndeplinire a ei în realitate. sau ca virtual􀄠. 1. I can return the book to the library now. A inapoiat cartea la bibliotec􀄠 dup􀄠 ce a citit-o. Formele folosite pentru exprimarea unei ac􀄠iuni poruncite (a􀄠a-numitul mod imperativ) sunt analizate în cadrul capitolului Felurile propozi􀄠iilor.13.12). pag: 037 1. Am citit-o.13.5.13. Modul subjonctiv (The Subjonctive Mood). Modul Indicativ (The Indicative Mood) Modul indicativ prezint􀄠 ac􀄠iunea. Modul subjonctiv prezint􀄠 ac􀄠iunea ca posibil􀄠.9. în acest caz condi􀄠ionat􀄠 de îndeplinirea unei altei ac􀄠iuni). Subjonctivul prezent (The Present Subjonctive) este identic ca form􀄠 cu infinitivul scurt al verbului: It is necessary that he be here.13. FORMELE PERSONALE ALE VERBULUI (The Finite Forms of the Verb) 1. Propozi􀄠ia imperativ􀄠.4. We work very hard. În aceast􀄠 lucrare formele de condi􀄠ional (prezent 􀄠i trecut) sunt tratate în cadrul modului subjonctiv (vezi &1. iar folosirea condi􀄠ionalului este tratat􀄠 în cadrul Sintaxei frazei: & 25.13. Subjonctivul prezent exprim􀄠 o ac􀄠iune considerat􀄠 posibil􀄠. Modul indicativ are urm􀄠toarele timpuri. fiind de obicei înlocuit de alte contruc􀄠ii: subjonctivul analitic. Va înapoia cartea la bibliotec􀄠 lunea viitoare.În consecin􀄠􀄠 subiectul este de regul􀄠 exprimat în limba englez􀄠 mai ales când este un pronume personal spre deosebire de limba român􀄠: I work very hard. deci nu contrar􀄠 realit􀄠􀄠ii. vezi & 1. când ac􀄠iunea trebuia s􀄠 aib􀄠 loc în trecut. Dup􀄠 categoria gramatical􀄠 a persoanei 􀄠i a posibilit􀄠􀄠ii de a forma predicatul unei propozi􀄠ii. datorit􀄠 formei identice cu unele forme ale sunjonctivului analitic 􀄠i func􀄠iei similare (ac􀄠iune posibil􀄠 sau presupus􀄠.14. Este necesar ca el s􀄠 vin􀄠 la timp. . Modul (Mood) 1. Not􀄠: Unele gramatici men􀄠ioneaz􀄠􀄠 􀄠i modurile condi􀄠ional 􀄠i imperativ.&1. 1. Subjonctivul sintetic (The Synthetical Subjonctive). formele verbale în limba englez􀄠 se împart în personale (indicativul 􀄠i subjonctivul) 􀄠i nepersonale (infinitivul. Subjonctivul sintetic are forme de prezent 􀄠i trecut. limba englez􀄠 dispune de dou􀄠 moduri marcate formal: indicativul (ac􀄠iune real􀄠) 􀄠i subjonctivul (ac􀄠iune posibil􀄠 sau presupus􀄠).1.4. infinitivul. I have read it. It is necessary that he come in time. când ac􀄠iunea este proiectat􀄠 în viitor.5. (Noi) muncim foarte mult.2. participiul 􀄠i Gerund-ul). nerealizat􀄠.10 􀄠i &1. Întrebuin􀄠􀄠rile lui sunt limitate la: 1) propozi􀄠ii principale con􀄠inând: a) ur􀄠ri: Long live peace! Tr􀄠iasc􀄠 pacea! b) anumite expresii. Subjonctivul prezent este pu􀄠in folosit în engleza contemporan􀄠. starea etc. Pot s􀄠 înapoiez cartea la bibliotec􀄠 (acum). exprimat􀄠 de verb ca real􀄠 îndeplinit􀄠 chiar. Modul subjonctiv în limba englez􀄠 are forme sintetice 􀄠i analitice. Not􀄠: Pentru analiza folosirii timpurilor.

dup􀄠 verbul wish: I wish you were telling the truth. Not􀄠: Compara􀄠i cu: It’s time + infinitiv: It’s time for you to go bed. regulamente sau în stilul tehnico-􀄠tiin􀄠ific. a􀄠 trimite dup􀄠 doctor. Subjonctivul trecut (The Past Subjonctive). rezolu􀄠ii. E timpul s􀄠 v􀄠 duce􀄠i la culcare. A􀄠 dori s􀄠 spun adev􀄠rul. Chiar dac􀄠 lumea te va p􀄠􀄠􀄠si. Forma de subjonctiv trecut poate fi folosit􀄠􀄠 􀄠i la aspectul continuu. c) în propozi􀄠ii condi􀄠ionale: If he had read the book. speran􀄠􀄠 sau inten􀄠ie pentru viitor ori un sentiment de surprindere (Mandative Subjonctive). Not􀄠: În capitolele de sintax􀄠 a frazei s-a folosit termenul de Past Tense 􀄠i nu de subjonctiv trecut în discu􀄠ia propozi􀄠iilor subordonate în care apare aceast􀄠 form􀄠. deci ireal􀄠. pentru simplificare 􀄠i u􀄠urarea memor􀄠rii. Exista o propunere ca el s􀄠 fie ales pre􀄠edinte. he would not miss school. I would give him your message. A􀄠 dori s􀄠 repete pentru examen acum. rug􀄠minte. (E ora de culcare). pentru a exprima o ac􀄠iune contrar􀄠 realit􀄠􀄠ii: a) în propozi􀄠ii subiective.13.13. Chiar dac􀄠 ar fi bolnav. Vorbea de parc􀄠 era bolnav􀄠. pag: 038 Subjonctivul trecut este folosit în propozi􀄠ii subordonate. 􀄠􀄠 fi dorit s􀄠 fiu 􀄠i eu acolo. 1. Ea con􀄠ine în structura sa forma were urmat􀄠 de participiul în -ing al verbului de conjugat: I wish he were revising for his exam now. Dac􀄠 l-a􀄠 vedea i-a􀄠 transmite mesajul t􀄠u. (but I wasn’t). fiind întâlnit􀄠 în tratate. Folosirea subjonctivului prezent este caracteristic􀄠 stilului oficial.. El este confundat de obicei cu Past Tense. cu care este identic ca form􀄠. I will not. Subjonctivul prezent este mai frecvent folosit în engleza american􀄠 (literar􀄠􀄠􀄠i vorbit􀄠). n-ar lipsi de la 􀄠coal􀄠. modul indicativ: I wish he told the truth. Este necesar ca pre􀄠edintele s􀄠 informeze comitetul asupra deciziei. Dac􀄠 ar fi bolnav. we cannot stay here. Though everyone desert you. A􀄠 dori s􀄠 spui adev􀄠rul. În vorbirea curent􀄠 îns􀄠. dup􀄠 verbul wish: I wish I had been there too. c) în propozi􀄠ii condi􀄠ionale: If I saw him. c) în propozi􀄠ii completive directe: They suggested that steps be taken to consolidate peace and security in Europe. b) în completive directe. eu nu o voi face. Dac􀄠 acest zvon e cumva adev􀄠rat nu putem r􀄠mâne aici.7. e) în propozi􀄠ii concesive: Even though he were ill. în unele propozi􀄠ii subordonate: a) în propozi􀄠ii completive directe. Este de ajuns s􀄠 spun c􀄠. dup􀄠 it’s (high) time: It’s time you went to bed. Vorbea de parc􀄠 ar fi 􀄠􀄠zut-o. b) în propozi􀄠ii atributive apropozi􀄠ionale: There was a proposal that he be elected peace chairman.6. E de mult timpul s􀄠 􀄠􀄠 duce􀄠i la culcare (Este foarte târziu).. Verbul be are o form􀄠 unic􀄠 pentru toate persoanele: were: I wish he/they were here. 2) propozi􀄠ii subordonate introduse de that. când exprim􀄠 o ac􀄠iune contrar􀄠 unei realit􀄠􀄠i trecute. b) în circumstan􀄠iale de mod comparative: He talkes as if he had seen her. Subjonctivul trecut coincide ca form􀄠 cu Past Tense simplu. decizie. Forma de mai-mult-ca-perfect a indicativului are 􀄠i valoare de subjonctiv perfect. Engleza britanic􀄠 curent􀄠 prefer􀄠 construc􀄠ii cu: a) infinitivul: It is necessary for him to come in time. exist􀄠 tendin􀄠a de a-l înlocui pe were cu was la persoana I 􀄠i a III-a singular: If he were/was ill. d) în circumstan􀄠iale de mod comparative: She talked as if she were ill. 1. Astfel subjonctivul sintetic este folosit în urm􀄠toarele tipuri de propozi􀄠ii subordonate: a) în propozi􀄠ii subiective: It is necessary that the chairman inform the committee of the decision. S-a propus luarea de m􀄠suri pentru consolidarea p􀄠cii 􀄠i securit􀄠􀄠ii în Europa. Subjonctivul II trecut. când propozi􀄠ia principal􀄠 exprim􀄠 o recomandare. d) în propozi􀄠ii condi􀄠ionale sau concesive introduse de o conjunc􀄠ie: If this rumour be true. I would send for the doctor. Subjonctivul trecut este utilizat atât în stilul literar cât 􀄠i în limba vorbit􀄠.. he would have written a better term paper. .it to sauy that.. b) should + infinitivul: They suggest that steps should be taken.

în alc􀄠tuirea formelor de condi􀄠ional prezent 􀄠i trecut: a) Should + infinitivul prezent este utilizat pentru a reda condi􀄠ionalul prezent în limba englez􀄠. pentru a exprima o ac􀄠iune posibil􀄠. îndoieli.: It is necessary that the chairman should inform the committee of the decision taken. Întrebuin�area subjonctivului analitic. 1. la persoana I singular 􀄠i plural: I/we should like to see him.10. A plecat devreme ca s􀄠 ajung􀄠 la timp. pag: 040 b) în propozi􀄠ii subiective introduse de it/was a pity. Formele de subjonctiv analitic sunt folosite atât în propozi􀄠iile principale. c) Tot în propozi􀄠ii principale. Should + infinitivul este folosit: 1) în propozi􀄠ii principale. Folosirea acestor forme în propozi􀄠iile principale este limitat􀄠 de obicei la exprimarea unor ur􀄠ri . pentru a sublinia ideea de ac􀄠iune 􀄠cÛÀÝ i nu ac􀄠iunea propriu-zis􀄠 sau îndeplinirea ei. în întreb􀄠ri începând cu why sau how: Why should we quarrel about such a trifle? De ce s􀄠 ne cert􀄠m pentru un asemenea fleac ? 2) în propozi􀄠ii subordonate: a) în propozi􀄠ii subiective introduse it is/was necessary. pentru a exprima fapte sau ac􀄠iuni ipotetice. Subjonctivul analitic (The Analytical Subjonctive). Formele subjonctivului analitic con􀄠in în structura lor verbe modale urmate de verbe no􀄠ionale la infinitiv. Este necesar ca pre􀄠edintele s􀄠 informeze comitetul despre decizia luat􀄠. shame. surprise. wonder: It is wonder that . Aten􀄠ie! De􀄠i con􀄠in verbe modale. (Aceasta se poate întâmpla sau nu). should + infinitivul este folosit pentru exprimarea unei atitudini emo􀄠ionale. În limba englez􀄠 contemporan􀄠 exist􀄠 tendin􀄠a de a folosi subjonctivul analitic. sub forma unor presupuneri. Compara􀄠i: The idea is that sport facilities should be improved. important. în expresii fixe. A􀄠/Am dori s􀄠-l vedem. care sunt redate prin indicativ. Should + infinitivul. impossible. verbele modale devenind simple verbe auxiliare: He left early so that he might arrive in time. mai frecvent decât subjonctivul sintetic. pe când cele urmate de infinitivul perfect redau o ac􀄠iune anterioar􀄠 ac􀄠iunii din propozi􀄠ia principal􀄠.13. sau pentru exprimarea ideii de condi􀄠ional: May he live long! I should like to go now. condi􀄠ii. suprising etc. The fact is that sport facilities will be improved. natural. unusual.9. cât 􀄠i în propozi􀄠iile subordonate. Ideea este s􀄠 se îmbun􀄠􀄠􀄠􀄠easc􀄠 baza material􀄠 pentru sport. (prezent sau perfect).13. ur􀄠ri. 1. remarkable. 􀄠i aici este prezent􀄠 tendin􀄠a de a înlocui should cu would: I/We would have liked to see him. 1. Not􀄠: În vorbirea curent􀄠 exist􀄠 tendin􀄠a de a folosi would în loc de should: I/We would like to see him. concesii sau a unui scop. b) Should + infinitivul perfect este folosit cu func􀄠ie de condi􀄠ional trecut la persoana I singular 􀄠i plural: I/We should have liked to see him.Dac􀄠 ar fi citit cartea ar fi scris o tez􀄠 mai bun􀄠. (un)fortunate. Faptul este c􀄠 baza material􀄠 pentru sport va fi îmbun􀄠􀄠􀄠􀄠it􀄠. presupus􀄠. formele subjonctivului analitic 􀄠i-au pierdut în multe cazuri în􀄠elesul modal. strnge.13. (Aceasta se va întâmpla). Formele subjonctivului analitic (mai ales should + infinitiv) sunt mai frecvente în propozi􀄠iile subordonate (în special cele introduse de that).8. Exist􀄠 mai multe posibilit􀄠􀄠i de exprimare a subjonctivului analitic (cu o form􀄠 unic􀄠 pentru toate persoanele): should + infinitiv : should leave should + infinitivul perfect : should have left would + infinitiv : would leave would + infinitivul perfect : would have left may + infinitiv : may leave may + infinitivul perfect : may have left might + infinitiv : might leave might + infinitivul perfect : might have left could + infinitiv : could leave could + infinitivul perfect : could have left pag: 040 Formele de subjonctiv alc􀄠tuite din verbe modale urmate de infinitivul prezent se refer􀄠 la o ac􀄠iune simultan􀄠 sau posterioar􀄠 ac􀄠iunii din propozi􀄠ia principal􀄠.

pentru a reda o ac􀄠iune nesigur􀄠. dar având pu􀄠ine 􀄠anse de realizare în viitor: I wish he would lend me his book. request.12. o hot􀄠râre: order. 2) în propozi􀄠ii subordonate: a) în propozi􀄠ii completive directe. g) în propozi􀄠ii circumstan􀄠iale de scoip negative introduse de lest.they should come so early. care redau sentimentele vorbitorului: She was anxious that they should see her dancing. idea. Se gr􀄠bea de fric􀄠 s􀄠 nu întârzie. likely. dorin􀄠􀄠: May you live long ! S􀄠 tr􀄠ie􀄠ti mul􀄠i ani ! Oh. Au cerut ca 􀄠edin􀄠a s􀄠 fie 􀄠inut􀄠 f􀄠􀄠􀄠 întârziere. c) în propozi􀄠iile atributive apozi􀄠ionale. sorry etc. demand. anxious. Aten􀄠ie! Dac􀄠 verbul din propozi􀄠ia principal􀄠 este la un timp prezent. May/might + infinitivul (prezent sau perfect) este folosit în urm􀄠toarele tipuri de propozi􀄠ii subordonate: pag: 041 a) în propozi􀄠ii subiective introduse de it is/was possible. Subjonctivul analitic exprimat prin would + infinitivul prezent sau perfect este utilizat: 1) în propozi􀄠ii principale. although. aceste construc􀄠ii sunt urmate de should + infinitiv: Was is possible that should have visited the Exhibition alread ? Era pozibil ca ei s􀄠 fi vizitat deja expozi􀄠ia ? b) în propozi􀄠ii completive prepozi􀄠ionale dup􀄠 be afraid: : He was afraid I might turn down his offer. Not􀄠: La forma interogativ􀄠 sau negativ􀄠. Would + infinitivul. pentru a exprima o ac􀄠iune dorit􀄠. dup􀄠 substantivele reason. pag: 040 1. Dac􀄠 vine cumva/se întâmpl􀄠 s􀄠 vin􀄠. A repetat explica􀄠ia ca elevii s􀄠 în􀄠eleag􀄠 mai bine lec􀄠ia. command. offer. d) în propozi􀄠iile completive directe dup􀄠 verbe care exprim􀄠 un ordin. (but I don’t think he will). suggest. A vorbit tare ca s􀄠-l aud􀄠 toat􀄠 lumea. Utilizarea lui might + infinitiv indic􀄠 o nesiguran􀄠􀄠 mai mare decât may: It is possible that he may come later. Ei ar dori s􀄠 vin􀄠 acum. E o minune ca ei s􀄠 vin􀄠 a􀄠a devreme. pentru exprimarea unei condi􀄠ii pu􀄠in probabile: If he should come. he must come down and talk to us. arrange. pentru a exprima o urare. supposition.13. este format din would + infinitivul prezent: They would like to come now. whatever pentru a exprima o ac􀄠iune ipotetic􀄠: Whatever he should do. Era posibil ca ei s􀄠 fi vizitat expozi􀄠ia cu o zi înainte.. however. though. hint: This is no reason why he should be late. Oricât de obosit ar fi. i) în propozi􀄠ii subordonate temporale (rar): He was advised to keep a diet till he should feel better. whatever. la forma afirmativ􀄠: It was possible that they might have visited the Exhibition the day before. settle: They demanded that the meeting should be held without delay.13. la toate persoanele. although. o sugestie. that he might recover soon ! O. presupus􀄠: However tiredhe might be. S-ar putea s􀄠 vin􀄠 mai târziu.11. Se temea s􀄠 nu-i resping oferta. b) would + infinitivul perfect este întrebuin􀄠at pentru formarea condi􀄠ionalului trecut la toate persoanele: They would have liked to come now. pleased. d) în propozi􀄠ii concesive introduse de though. so that. It is possible that he might come later. Orice ar face nu are 􀄠anse s􀄠 reu􀄠easc􀄠. spune-i s􀄠 a􀄠tepte în camera de zi. Aceasta nu este un motiv pentru care s􀄠 întârzie. he is not likely to succeed. trebuie s􀄠 coboare s􀄠 vorbeasc􀄠 cu noi. pentru construirea formelor de condi􀄠ional: a) condi􀄠ionalul prezent. agree. Era ner􀄠bd􀄠toare ca ei s􀄠 o vad􀄠 dansând. f) în propozi􀄠ii condi􀄠ionale. no matter etc. în propozi􀄠ia subordonat􀄠 se poate folosi may sau might + infinitiv (perfect). dup􀄠 verbul wish. de s-ar îns􀄠􀄠􀄠to􀄠i repede ! 2) în propozi􀄠ii subordonate. for fear (that).. probable. insist. A􀄠 dori s􀄠-mi . e) în propozi􀄠ii completive prepozi􀄠ionale dup􀄠 adjective ca: I am glad. propose. Might + infinitivul este întrebuin􀄠at întotdeauna dup􀄠 un verb trecut în propozi􀄠ia principal􀄠: He spoke loudly so that everybody might hear him. h) în propozi􀄠ii concesive introduse de though. May/might + Infinitivul. in order that: She repeated the explanation so that de pupils might understand the lesson better. Subjonctivul analitic exprimat prin may/might + infinitivul prezent sau perfect este folosit: 1) în propozi􀄠ii principale. A fost sf􀄠tuit s􀄠􀄠􀄠in􀄠 regim pân􀄠 se va sim􀄠i mai bine. urmate de un verb la forma afirmativ􀄠: He hurried for fear he should be late. Este posibil / Se poate s􀄠 vin􀄠 mai târziu. 1. Ei ar dori s􀄠 vin􀄠 acum. tell him to wait in the room. c) în propozi􀄠ii circumstan􀄠iale de scop introduse de conjunc􀄠iile that. in case (that).

împrumute cartea (dar nu cred c􀄠 o va face).b) în propozi􀄠ii circumstan􀄠iale de scop intr5oduse de so
that: She kept the food in the oven so that they would eat it hot. A 􀄠inut mâncarea în cuptor ca s-o 􀄠􀄠
nânce cald􀄠.
Comment [L1]:
Comment [L2]:

1.13.13. Could + infinitivul. Could + infinitivul este folosit de obicei în Could + infinitivul.
circumstan􀄠iale de scop, ca o alternativ􀄠 a lui may/might + infinitivul. Deosebirea dintre cele dou􀄠
construc􀄠ii este urm􀄠toarea: may/might este mai formal 􀄠i indic􀄠 un grad mai mare de nesiguran􀄠􀄠; could
este utilizat în vorbire 􀄠i indic􀄠 un grad mai mare de nesiguran􀄠􀄠; could este utilizat în vorbire 􀄠i indic􀄠 de
obicei o ac􀄠iune real􀄠: She sent him money so that he could buy the dictionary. I-a trimis bani ca s􀄠
poat􀄠 cump􀄠ra / s􀄠 cumpere dic􀄠ionarul.
1.13.14. Subjonctivul sau indicativul. În unele din situa􀄠iile de mai sus în care se întrebuin􀄠eaz􀄠
subjonctivul analitic se poate folosi 􀄠i indicativul. Acesta este utilizat de obicei când ac􀄠iunea este
men􀄠ionat􀄠 ca un faptreal 􀄠i nu ca o presupunere; It’s a pity you have missed such an opportunity. E 􀄠􀄠
cat c􀄠 ai pierdut o asemenea ocazie. (Se subliniasz􀄠 ideea de a pierde o asemenea ocazie).
Not􀄠: Pentru analiza mai detaliat􀄠 a folosirii modurilor 􀄠i timpurilor în propozi􀄠iile subordonate, vezi
Sintaxa frazei, & 25.4. - &25.17.
pag: 042
1.14. Formele nepersonale ale verbului (The Non-Finite Forms of the Verb)
1.14.1. Formele nepersonale ale verbului în limba englez􀄠 sunt infinitivul, participiul în -ing, forma
Gerund (gerunziul) 􀄠i participiul trecut.
Formele nepersonale ale verbului nu au categoriile gramaticale de mod, persoan􀄠􀄠 􀄠i num􀄠r 􀄠i nu pot
îndeplini în propozi􀄠ie func􀄠ia de predicat. În unele situa􀄠ii îns􀄠 ele pot forma construc􀄠ii cu caracter
predicativ în care forma verbal􀄠 se afl􀄠 într-un raport predicativ implicit fa􀄠􀄠 de elementul nominal:
Father coming home early, we went for a walk. Tata venind devreme acas􀄠, ne-am dus la plimbare. The
preparations for the exam completed, the candidates were allowed to enter the examination room.
Preg􀄠tirile pentru examen (fiind) terminate, li s-a permis candida􀄠ilor s􀄠 intre în sala de examen.
Formele nepersonale ale verbului cu atât caracteristici verbale, cât 􀄠i caracteristici nominale.
1.14.2. Caracteristicile verbale comune cu cele ale formelor nepersonale sunt:
a) Formele nepersonale ale verbului au tradi􀄠ional categoria de timp, diatez􀄠 iar infinitivul are 􀄠i
categoria de aspect.
b) pe plan sintactic, pot avea subiect (formând construc􀄠ii predicative implicite), complement direct
(dup􀄠 verbe tranzitive) sau complemente circumstan􀄠iale, ca 􀄠i forme personale: I can imagine them
worrying about it. Îmi imaginez c􀄠􀄠􀄠i fac probleme despre acest lucru. Having read the book, she
returned it to the library. Dup􀄠 ce a citit cartea a înapoiat-o la bibliotec􀄠. We noticed some pupils
running in the playground. Am observat câ􀄠iva elevi alergând în curtea 􀄠colii.
1.14.3. Pe lâng􀄠 aceste caracteristici verbale, infinitivul 􀄠i Gerund-ul au 􀄠i caracteristici substantivale,
datorit􀄠 c􀄠rora ele pot îndeplini în propozi􀄠ie 􀄠i func􀄠ii specifice substantivului, iar participiul are 􀄠i
caracteristici adjectivale, datorit􀄠 c􀄠rora se poate comporta ca un adjectiv în propozi􀄠ie: To see her again
was his only desire. S-o vad􀄠 din nou era singura lui dorin􀄠􀄠. Running is good for you. Crosul î􀄠i face
bine. He would add stamp after stamp to his growing collection of old Romanian stamps. Ad􀄠uga timbru
dup􀄠 timbru la colec􀄠ia lui în cre􀄠tere, de vechi m􀄠rci po􀄠tale române􀄠ti. There is the Lost Property
Office. Acolo este Biroul de obiecte g􀄠site.

1.15. Infinitivul (The Infinitive)
1.15.1. Formele infinitivului. Infinitivul are dou􀄠 forme: infinitivul lung (The Long Infinitive), marcat
de particula to 􀄠i infinitivul scurt (The Short Infinitive), f􀄠􀄠􀄠 particula to.
Not􀄠: Infinitivul cu adverb intercalat (The Split Infinitive). Gramaticile mai men􀄠ioneaz􀄠􀄠􀄠i infinitivul cu
adverb intercalat, o construc􀄠ie destul de frecvent􀄠 în engleza contemporan􀄠, alc􀄠tuit􀄠 dintr-un infinitiv
lung 􀄠i un adverb de mod, a􀄠ezat între verbul principal. De exemplu:
to clearly understand = a în􀄠elege clar
to fully appreciate = a aprecia cum trebuie
to flaty refuse = a refuza categoric etc
They came to fully realize the importance of the event. Au ajuns s􀄠􀄠􀄠i dea seama pe deplin de importan􀄠a
evenimentului.
1.15.2. Caracteristicile verbele ale infinitivului.
a) Infinitivul are categoriile gramaticale de timp (prezent 􀄠i perfect), aspect (simplu 􀄠i continuu) diateza

(activ􀄠􀄠􀄠i pasiv􀄠).
Infinitivul (timp, aspect, diatez􀄠)
Timpul Aspectul continuu Aspectul continuu
Diateza activ􀄠 Diateza pasiv􀄠 Diateza activ􀄠
Prezent
Perfect
wash
a sp􀄠la
have washed
a fi sp􀄠lat
be washed
a fi sp􀄠lat
have been washed
a fi fost sp􀄠lat
be washing
a sp􀄠la
have been washing
a fi sp􀄠lat
1.15.3. Caracteristicile substantivale ale infinitivului În proprozi􀄠ie, infinitivul îndepline􀄠te de regul􀄠
func􀄠iile unui substantiv. Infinitivul este folosit:
1) la începutul propozi􀄠iei:
a) cu func􀄠ie de subiect: To err is human. A gre􀄠i este omenesc.
Not􀄠: în vorbirea curent􀄠, subiectul exprimat printr-un infinitiv este anticipat de pronumele it: It is quite
easy to learn English. Este destul de u􀄠or s􀄠 înve􀄠i engleze􀄠te.
b) ca element independent în propozi􀄠ie, în construc􀄠ii parentetice: to be sure, to put it mildly, to speak
frankly, to tell the truth etc.: To tell the truth, I don’t like him.
2) dup􀄠 substantive îndeplinind func􀄠ia de atribut: He is not the man to do it. El nu este omul (care) s􀄠
fac􀄠 acest lucru. New blocks of flats will be built in this area in the years to come. În anii ce vor veni se
vor construi noi blocuri de locuin􀄠e în aceast􀄠 zon􀄠.
Nota: Unele dintre aceste substantive provin din verbele de la 1.15.3., pct.6: attempt, decision, intention,
wish etc.: He announced his decision to resign. 􀄠i-a anun􀄠at hot􀄠rârea de a demisiona.
3) dup􀄠 verbe modale, ca parte a predicatului:
a) infinitivul lung, dup􀄠: ought (to), have (to), be (to), used (to) 􀄠i uneori dup􀄠 dare 􀄠i need (vezi 1.20.5. 􀄠
i 1.20.11.), ca parte a predicatului: We have to get up early every day. Trebuie s􀄠 ne scul􀄠m devreme în
fiecare zi.
b) infinitivul scurt, dup􀄠 can, may, must, need, dare, shall/should, will/would: You should see a doctor.
Ar trebui s􀄠 mergi la doctor.
4) dup􀄠 verbe copulative (în special be), îndeplinind func􀄠ia de nume predicativ: To see her is to like her.
A o vedea înseamn􀄠 a o pl􀄠cea.
5) ca o complinire a unor adjective care exprim􀄠 st􀄠ri suflete􀄠ti, folosite predicativ: afraid, certain,
content, eager, glad, pleased sorry, sure, wrong etc.: He is eager to help you. Este dornic s􀄠 te ajute. I’m
very glad to have seen them. Sunt foarte bucurod c􀄠 i-am v􀄠zut.
6) dup􀄠 verbe tranzitive: arrange, attempt, decide, learn, offer, promise, refuse, want, wish etc.
îndeplinind func􀄠ia de complement direct.
a) singure: They have decided to repeat the experiment. Au hot􀄠rât s􀄠 repete experien􀄠a.
b) în construc􀄠ia Acuzativ cu infinitiv, dup􀄠 verbe exprimând o activitate mintal􀄠 (believe, consider, think
etc.), permisiunea (allow, permit), un ordin sau o rug􀄠minte (order, command, request, beg, ask etc.):
We requested them to complete the survey. Le-am cerut s􀄠 termine ancheta.
pag: 044
c) Aten􀄠ie! Dup􀄠 verbele de percep􀄠ie: hear, see, watch, notice, observe, perceive 􀄠i dup􀄠 have, let 􀄠i
make în construc􀄠ia Acuzativ cu infinitiv (vezi 18.3.1.) se folose􀄠te infinitivul scurt: I heard them come.
I-am auzit venind. I made her work harder. Am f􀄠cut-o s􀄠 munceasc􀄠 mai mult.
Not􀄠: 1. Verbul notice poate fi urmat 􀄠i de infinitivul cu to: I noticed them (to) come. I-am observat
venind.
2. Verbele de la pct.6 c)sunt urmate de infinitivul cu to în transformarea pasiv􀄠 a construc􀄠iei Acuzativ
cu infinitiv - Nominativ cu infinitiv: They were heard to come. She was made to work harder.

7) în construc􀄠ia Infinitivul cu for - to: They were anxious for her to begin her song. Erau ner􀄠bd􀄠tori ca
ea s􀄠􀄠􀄠i înceap􀄠 cântecul.
8) în construc􀄠ia Nominativ cu infinitiv: They were requested to complete the survey. Li s-a cerut s􀄠
termine ancheta.
9) dup􀄠 verbe tranzitive sau intranzitive, îndeplinind func􀄠ia de complement circumstan􀄠ial de scop: I
came to talk to you. Am venit (ca) s􀄠 stau de vorb􀄠 cu tine.
Not􀄠: Infinitivul cu func􀄠ie de complement circumstan􀄠ial de scop poate fi precedat de in order to, so as
to: He repetead the new words everyday 9in order) not to forget them. Repeta cuvintele noi în fiecare zi
ca s􀄠 nu le uite.
10) pentru a înlocui o propozi􀄠ie subordonat􀄠, precedat de un pronume/adverb interogativ, sau de o
conjunc􀄠ie:
Show me where to go (= where I must go).
He has told me what to buy (= what I must buy).
how to do it. (= how I should do it).
Not􀄠:1. Verbul know cu sensul de “a 􀄠ti cum s􀄠 ...” este urmat de how+infinitiv: She knows how to
captivate her audience. 􀄠tie cum s􀄠􀄠􀄠i captiveze auditoriul.
2. Forget, learn 􀄠i teach sunt folosite în mod similar: She taught me how to catch butterflies. M-a înv􀄠􀄠at
cum s􀄠 prind fluturi.
11) Particula to poate fi folosit􀄠 pentru a înlocui un verb care a fost deja men􀄠ionat: A: Let’s go. B: I
don’t want to. A: Hai s􀄠 mergem. B: Nu vreau (s􀄠 mergem). She bought the book although I had told
her not to. Ea a cump􀄠rat cartea de􀄠i i-am spus s􀄠 n-o cumpere.
1.15.4. Traducere. Infinitivul se traduce de obicei în limba român􀄠 printr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠: I
want to see her. Vreau s-o v􀄠d. He could come. A putut s􀄠 vin􀄠.

1.16. Forma în -ing (The -ing Form)
1.16.1. Forma în -ing reprezint􀄠 dou􀄠 forme verbale distincte: participiul în -ing 􀄠i Gerund-ul. Acestea au
form􀄠 identic􀄠, putând fi diferen􀄠iate numai dup􀄠 func􀄠iile pe care le îndeplinesc în propozi􀄠ie, pe baza
determin􀄠rilor pe care le au.
Forma în -ing se construie􀄠te din infinitivul verbului de conjugat, la care se adaug􀄠 termina􀄠ia -ing: read
+ -ing = reading; writw + -ing = writing; cry = -ing = crying; lie + -ing =lying; sit + -ing = sitting.
(Pentru ortografierea acestei forme verbale, vezi 1.10.5.).
pag: 045
Func􀄠iile îndeplinite de cele dou􀄠 forme verbale deriv􀄠 din caracteristicile lor: participiul în -ing are
caracteristici verbale 􀄠i adjectivale: He is sleeping. El doarme. The sleeping child. Copilul care doarme.
iar Gerund-ul, caracteristici verbale 􀄠i substantivale: We had the adavantage of working in a factory near
our school. Am avut avantajul s􀄠 lucr􀄠m într-o fabric􀄠 lâng􀄠􀄠 􀄠coala noastr􀄠. Working in a factory is
useful for our future careers. Munca în fabric􀄠 este folositoare pentru viitoarea noastr􀄠 profesiune.
1.16.2. Participiul în -ing sau participiul prezent (the -ing Partciple, the Present Participle) exprim􀄠 o
ac􀄠iune în desf􀄠􀄠urare sau o stare nelegate de un agent prin categoriile de persoan􀄠 sau num􀄠r.
1.16.3. Caracteristicile verbale ale participiului în -ing. a) Participiul în -ing are categoriile gramaticale de
timp 􀄠i diatez􀄠:
Participiul în -ing (timp �i diatez�)
Timp Diatez􀄠
activ􀄠 pasiv􀄠
Present participle
Participiul Prezent
Present Participle
Participiul Perfect
reading
citind
having read
citind
being read
fiind citit
heaving been read
fiind citit

Participiul prezent exprim􀄠 o ac􀄠iune simultan􀄠 cu verbul la mod personal din propozi􀄠ie: Running across
the park, he heard somebody call his name. În timp ce traversa parcul în fug􀄠, a auzit pe cineva
strigându-l pe nume.
Participiul perfect3 se formeaz􀄠 din participiul prezent al verbului have din participiul trecut al verbului
de conjugat. El exprim􀄠 o ac􀄠iune anterioar􀄠 verbului predicativ din propozi􀄠ie: Having run across the
park, he felt tired. Dup􀄠 ce a traversat parcul în fug􀄠 s-a sim􀄠it obosit.
perfect (Perfect Participle) 􀄠i participiul trecut (Past Participle) nu sunt una 􀄠i aceea􀄠i form􀄠 verbal􀄠.
Participiul perfect reprezint􀄠 forma perfect􀄠 a participiului în -ing indicând o ac􀄠iune s􀄠vâr􀄠it􀄠 anterior ac􀄠iunii exprimate
de verbul predicativ: Having finished the book, he went to bed. Deoarece / Dup􀄠 ce a terminat cartea, s-a dus la culcare.
3 Participiul

b) Participiul în -ing este folosit pentru formarea aspectului continuu al verbelor: They are going home.
Se duc acas􀄠. I was playing ches when the telephone rang. Jucam 􀄠ah când a sunat telefonul.
c) Pe plan sintactic, participiul în -ing poate avea subiect, complement direct (dup􀄠 verbe tranzitive) 􀄠i
complemente circumstan􀄠iale , ca 􀄠i formele personale: I saw him reading an English book in the library.
L-am v􀄠zut citind o carte englezeasc􀄠 la bibliotec􀄠.
1.16.4. Caracteristicile adjectivale ale participiului în -ing. Parcicipiul în -ing poate fi folosit 􀄠i ca
adjectiv. El se a􀄠eaz􀄠 înaintea substantivului, dac􀄠 se accentueaz􀄠 latura sa adjectival􀄠􀄠􀄠i dup􀄠 substantiv,
dac􀄠 latura verbal􀄠 este mai evident􀄠: All sleeping children are beautiful (sleeping = not awake). To􀄠i
copii adormi􀄠i sunt frumo􀄠i. The child sleeping in the next room is my baby brother (sleeping = who is
sleeping). Copilul care doarme în camera al􀄠turat􀄠 este fr􀄠􀄠iorul meu.
pag: 046
1.16.5. Func�iile sintactice ale participiului în -ing. Participiul în -ing este folosit (singur sau precedat
de conjuc􀄠ii, în special when sau while):
1) în expresii parentetice: generally speaking = în general, judging by appearances = judecând dup􀄠
aparen􀄠e; beginning with September 15 = începând cu 15 septembrie, considering the circumstances =
luând în considerare condi􀄠iile. Judging by appearances, nobody is to blame. Judecând dup􀄠 aparen􀄠e
nimeni nu este vinovat.
2) ca nume predicativ, dup􀄠 verbele stand, sit, lie: She STOOD gazing at the brightly lit shop windows.
Se uita cu admira􀄠ie la vitrinele viu luminate.
3) ca înlocuitor al unor propozi􀄠ii subordonate, îndeplinind în propozi􀄠ie func􀄠ia de:
a) atribut: She looked at the children playing in the garden (= who were playing): Se uita la copii care se
jucau în gr􀄠din􀄠.
b) parte dintr-un complement direct complex (Acuzativ cu participiu în -ing): She heard somebody
knocking at the door. (= that somebody was knocking). A auzit pe cineva b􀄠tând la u􀄠􀄠.
c) complement circumstan􀄠ial, mai ales de:
- timp: Arriving at the station, he started looking for his friend (= when he arrived...) Sosind la gar􀄠, a
început s􀄠􀄠􀄠i caute prietenul.
- cauz􀄠: Having read the book, he was able to comment on ir. (= As he had read the book...) Deaorece
citise cartea, a putut s􀄠 o comenteze.
- împrejur􀄠ri înso􀄠itoare: She came out of the room wearing a long evening dress. (She came out... She
was wearing...) A ie􀄠it din camer􀄠 purtând o rochie lung􀄠 de sear􀄠.
Not􀄠: Exprimarea complementului circumstan􀄠ial printr-un participiu în -ing este o tr􀄠􀄠􀄠tur􀄠
caracteristic􀄠 englezei literare. În vorbire se refer􀄠 propozi􀄠iile subordonate (Vezi parantezele).
1.16.6. Traducere. Participiul în -ing se traduce în limba român􀄠 printr-un gerunziu sau printr-o
propozi􀄠ie subordonat􀄠: Passing the shop, he saw his mother inside. Trecând / În timp ce trecea prin fa􀄠a
magazinului, o v􀄠zu pe mama sa în􀄠untru.
1.17. Forma -ing ca Gerund (The Gerund)
Participiul trecut reprezint􀄠 alt􀄠 form􀄠 verbal􀄠, lipsit􀄠 de categoria de timp 􀄠i care denume􀄠te ac􀄠iunea ca rezultat: The
furniture made in Romania is exported to many countries. Mobila fabricat􀄠 în România este exportat􀄠 în mute 􀄠􀄠ri.
Participiul trecut intr􀄠 în structura formei din participiu perfect: Having made a useful suggestion, he had our support.
Deoarece a f􀄠cut o propunere util􀄠, (el) s-a bucurat de sprijinul nostru.

1.17.1. Caracteristicile verbale ale formei Gerund. Gerund are, la fel ca 􀄠i participiul în -ing,
caracteristici verbale:
a) are categoriile gramaticale de timp 􀄠i diatez􀄠:
Diateza activ􀄠:
Gerund: I enjoy learning English. Îmi place s􀄠 înv􀄠􀄠 engleza.
Perfect Gerund: He denies having taken the books. Neag􀄠 c􀄠 a luat c􀄠􀄠􀄠ile.
pag: 047

Copiilor le-a f􀄠cut pl􀄠cere s􀄠 fie du-􀄠i la muzeu. need. b) Pe plan sintactic. He WENT ON searching for the document. I thanked him for having helped. Trebuie s􀄠􀄠􀄠i repari pantofii / Pantofii t􀄠i trebuie repara􀄠i. c) pe plan sintactic. adjective. raportul de anterioritate poate fi exprimat 􀄠i de Gerund. Gerund are 􀄠i caracteristici substantivale: a) poate fi determinat de articole. It’s hopeless trying to get this car going. Gerund-ul îndepline􀄠te func􀄠ii proprii substantivului 1) subiect: Camping is the ideal way to spend a holiday. cease: He BEGAN searching for the document. without. start. Forma perfect􀄠 (Perfect Gerund) denume􀄠te o ac􀄠iune anterioar􀄠 verbului predicativ. 1. 4) complement direct: Fancy meeting you here ! . b) este întrebuin􀄠at dup􀄠 prepozi􀄠ii: AFTER walking for an hour. substantive la cazul genitiv sintetic: The sound of a loud knocking on the door interrupted their discussion. end. Dup􀄠 ce ne-am plimbat o or􀄠. Nu -mi amintesc s􀄠 mai fi f􀄠cut acest exerci􀄠iu. Compara􀄠i: The stranghening of peace and security in Europe is an essential prerequisite for strengthening peace and security throughout the world. I can’t remember having done this exercise before. Gerund poate avea subienct. forgive. 2) parte dintr-un predicat verbal. Perfect Gerund: He denies having been invited to the party.2. complement direct în cazul verbelor tranzitive. He FINISCHED searching for the document. pag: 048 The writting of books takes a great deal of time. finish. complemente circumstan􀄠iale: I can’t imagine him driving a car in this weather. care are 􀄠i caracteristici adjectivale. continuarea: continue. Caracteristicile substantivale ale formei Gerund. What is WORTH doing is WORTH doing well. deserve. I-am mul􀄠umit c􀄠 m-a ajutat. Ce merit􀄠 f􀄠cut merit􀄠 f􀄠cut bine. excuse. ne-am dus la cinema. Not􀄠: Subiectul exprimat prin Gerund este adeseori introdus de un it anticipativ: It’s no good worring.17. În cazul altor verbe. Aceast􀄠 form􀄠 este mai rar folosit􀄠 decât Gerund 􀄠i ea apare mai ales dup􀄠 verbul deny: He DENIES having seen her. complementul direct se transform􀄠 într-un atribut prepozi􀄠ional cu of. Not􀄠: Dac􀄠 un verb tranzitiv + complementul s􀄠u direct este folosit la Gerund precedat de un articol. The teacher enjoyed taking the children to the museum last Sunday. Dup􀄠 verbele want. The sound of a baby’s crying interrupted their discussion. Spre deosebire de participiul în -ing. require. after. Writting books takes a great deal of time. go on. The sound of her coming in interrupted their discussion.Diateza pasiv􀄠: Gerund: He can’t stand being interrupted. 􀄠i dup􀄠 adjectivul worth se folose􀄠te îns􀄠 Gerund-ul activ pentru redarea sensului pasiv: Your shoes NEED mending. Înt􀄠rirea p􀄠cii 􀄠i secur􀄠􀄠􀄠􀄠ii în Europa este o condi􀄠ie esen􀄠ial􀄠 pentru înt􀄠rirea p􀄠cii 􀄠i securit􀄠􀄠ii în întreaga lume. Gerund denume􀄠te de regul􀄠 o ac􀄠iune simultan􀄠 cu ac􀄠iunea verbului predicativ (cu excep􀄠ia situa􀄠iilor în care Gerund-ul este precedat de prepozi􀄠ia before sau after). 3) nume predicativ (rar): Seeing is document. we went to the cinema. Profesorului i-a f􀄠cut pl􀄠cere s􀄠-i duc􀄠 pe copii la muzeu duminica trecut􀄠. Are obiceiul / Obi􀄠nuie􀄠te s􀄠 mearg􀄠 la pescuit în fiecare s􀄠pt􀄠mân􀄠. Neag􀄠 c􀄠 a v􀄠zut-o. Neag􀄠 c􀄠 a fost invitat la petrecere. I can’t remember doing this exercise before. mai ales remember. keep (on) 􀄠i sfân􀄠itul ac􀄠iunii: stop. He is in the habit OF going fishing every week. Scrierea c􀄠􀄠􀄠ilor ia foarte mult timp. Not􀄠: Sensul pasiv al Gerund-ului este redat de obicei prin forma pasiv􀄠: The children enjoied being taken to the museum. Nu poate suferi s􀄠 fie întrerupt. thank 􀄠i dup􀄠 prepozi􀄠iile on. dup􀄠 verbele indicând începutul begin. Nu mi-l imaginez conducând ma􀄠ina pe o asemenea vreme. I thanked him for helping me.

începutul: begin. Degeaba încerci s􀄠 repari aspiratorul. Read your paper again BEFORE handing it in. happy. expert. Îmi amintesc c􀄠 am fost dezam􀄠git. . for. enthusiastic. I CANNOT STAND being interrupted in my work. struggle + against. understand etc sau o stare sufleteasc􀄠: cannot bear. resist. cannot stand. These measures CONTRIBUTE TO strengthening peace and security.annoyed. fond. refrain. happy. . fancy.adjective 􀄠i participii trecute cu prepozi􀄠ie obligatorie: . suggest etc. Nu pot suferi s􀄠 fiu întrerupt din lucru.complain. give up. 3) dup􀄠 verbe tranzitive: admit.agree. look forward. confidence. escape. avoid. 1. faith. dislike. interested. .doubt + about.de mod: He won the competition by quessing all the answers. dependent. dread. late. etc. Cite􀄠te înc􀄠 o dat􀄠 lucrarea înainte s􀄠 o predai.begin. remember. upset + with. 6) parte dintr-un complement complex: I can imagine her getting upset. deny. pleased. b) dup􀄠 p􀄠􀄠􀄠i de vorbire urmate în mod obligatoriu de anumite prepozi􀄠ii: . pride + in. from. equivalent. retire + from. pag: 049 . surprised + at. object. congratulate.substantive cu prepozi􀄠ie obligatorie: . . astonished. consist. . I OBJECT TO your leaving earlier than the others. delighted. good. You’ll get a ticket FOR parking here. pleased. . used + to. în alternan􀄠􀄠 cu infinitivul: I remember being disappointed. approve. I am DELIGHTED AT her winning the first prize. Sunt obi􀄠nuit s􀄠 m􀄠 scol devreme. . 7) parte dintr-un complement circumstan􀄠ial (precedat de o prepozi􀄠ie care indic􀄠􀄠 􀄠i felul complementului: . like. detest. count. he found himself in a hospital ward. try. by. keep (on). cauzale. stop.belief. prompt. reason + for. neglect.contribution. rely + on. anxious. guilty. insist. de mod. he turned right. luck. proud. I am USED TO getting up early. . 5) dup􀄠 verbe indicând un proces: plan. sure. finish. certain. point + of. 4) dup􀄠 verbe exprimând o activitate mintal􀄠: forget. I CANNOT HELP laughing at his jokes. He HAS GIVEN UP smoking.angry. miss. end + by. optimistic.: ON waking up. Are mult􀄠 experien􀄠􀄠 în predarea limbii str􀄠ine. Când s-a trezit s-a v􀄠zut într-un salon de spital. hope. concentrate. .cause. quick. . resort + to. . succeed + in. 2) Gerund este întrebuin􀄠at dup􀄠 substantivul use în contruc􀄠ia it is no use sau there is no use 􀄠i dup􀄠 adjectivul worth: This book is WORTH reading. experienced. S-a l􀄠sat de fumat. She keeps healthy BY keeping a strict diet. love. hear. bored. worry + about. fortunate. equal. opposed.based. practise. famous. undertake. disappointed. consit. I can imagine Mary’s getting upset. learn. intention. opportunity. on etc. experience. convinced. helpful.accuse.angry. postpone.verbe cu prepozi􀄠ie obligatorie: . . responsible. content. He has a lot of EXPERIENCE IN foreign language teaching. .agree + with. Aceste m􀄠suri contribuie la înt􀄠rirea p􀄠cii 􀄠i securit􀄠􀄠ii. opposition + to. etc. etc. cannot help.3. hate. Nu vreau 􀄠􀄠 aud s􀄠 cump􀄠􀄠􀄠m un televizor nou. Nu sunt de acord s􀄠 pleci mai devreme decât ceilal􀄠i. I don’t AGREE TO your leaving earlier than the others. Nu pot s􀄠 nu râd la glumele lui.apologize. . .de timp: After cycling douwn the avenue.17. . prefer. A􀄠tept cu ner􀄠bdare s􀄠 te v􀄠d din nou.aim.accustomed. clever. You must AVOID being late in future. sick. consider. live. . difficulty. decide. IT’S NO USE trying to mend the vacuum-cleaner. sorry. before. complain. hesitate +. care + for. regret. conscious. de scop. delight. resent. I’m LOOKING FORWARD TO seeing you again. don’t mind. furious.consistent. favour. habit. boast. dream. bad.agree. participate. conclude. . . . pleased.prevent. diligent. tired + of.fight. contribute. suitable.5) parte dintr-un complement prepozi􀄠ional: He was succeeded in collecting all the material. intent. 8) parte dintr-un atribut prepozi􀄠ional: I had the pleasure of travelling with them. I HATE their arriving late. expert. correct. risk. Nu-mi place c􀄠 întârzie. Trebuie s􀄠 evi􀄠i s􀄠 întârzii în viitor. interest. Ai s􀄠 prime􀄠ti amend􀄠 pentru c􀄠 ai parcat aici. focus. care indic􀄠 rela􀄠ii temporale. Întrebuin􀄠area formei Gerund 1) Forma Gerund este folosit􀄠: a) dup􀄠 prepozi􀄠ii ca after. think + of. worried + about. recover. keen + on. I won’t HEAR OF buying a new TV set. Aceast􀄠 carte merit􀄠 citit􀄠.excellent. useful + for. delighted. continuarea: continue sau . Î􀄠i men􀄠ine s􀄠􀄠􀄠tatea 􀄠inând un regim strict. start. Sunt încântat c􀄠 a câ􀄠tigat premiul întâi.. put off.charge. skiful. . . delight. satisfied. objection.believe.

sfâr􀄠itul ac􀄠iunii: cease, în alternan􀄠􀄠 cu infinitivul.
They STARTED comparing notes.
They CONTINUED comparing notes.
They CEASED comparing notes.
pag: 050
1.17.4. Traducere. Forma Gerund nu are corespondent perfect în limba român􀄠. Ea se traduce de
obicei, în func􀄠ie de context, prin:
a) un gerunziu: He ented his speech by thanking everybody for their attention. 􀄠i-a încheiat cuvântarea
mul􀄠umind tuturor pentru aten􀄠ie.
b) un substantiv: Swimming keeps you fit. Înotul te men􀄠ine în form􀄠.
c) o propozi􀄠ie subordonat􀄠: He is fond of reading aloud. Îi place s􀄠 citeasc􀄠 cu glas tare.
1.17.5. Infinitivul cu to �i forma Gerund. Infinitivul cu to 􀄠i forma Gerund au unele caracteristici
substastantivale 􀄠i verale comune, datorit􀄠 c􀄠rora:
a) pot avea:
- subiect: I want you to go first. I can’t stand Tom interrupting me all the time;
- complement direct: I intend to read this tomorrow. I remember spending a holiday with them.
- complement circumstan􀄠ial: We wanted to go to the theatre. He had the benefit of studying at a
Romanian university.
b) pot îndeplini acelela􀄠i func􀄠ii în propozi􀄠ie:
- subiect, nume predicativ: To see her is to like her. Seeing is believing.
- complement direct: I love to swim in the sea. I love swimming.
- atribut prepozi􀄠ional: He has no desire to go. He has no intention of going etc.
În alte cazuri îns􀄠, numai una din cele dou􀄠 forme este posibil􀄠. Vom analiza deci cazurile:
1) când se folose􀄠te numai infinitivul;
2) când se folose􀄠te numai forma Gerund;
3) când se poate folosi sau infinitivul sau Gerund-ul 􀄠i care sunt diferen􀄠ele de sens.
1.17.6. Folosirea infinitivului cu to este obligatorie:
a) dup􀄠 verbele enumerate la &1.15.3. pct. 6: arange, ask, attempt, choose, decide, demand etc. + agree,
aim, consent, determine, hope, manage, etc.:
They DECIDED to make another attempt.
They AGREED to make another attempt.
They CONSENTED to make another attempt.
b) dup􀄠 verbe, substantive sau adjective, pentru a exprima scopul:
We hurried to explored the cave.
We had no time explored the cave.
We found it exciting explored the cave.
c) în construc􀄠ia Acuzativ cu infinitiv, dup􀄠 verbe care exprim􀄠 un ordin sau o rug􀄠minte:
He ORDERED us to leave immediately.
He REQUESTED us to leave immediately.
He ASKED us to leave immediately.
1.17.7. Folosirea formei Gerund este obligatorie:
a) dup􀄠 verbele enumerate la & 1.17.3. pct. 3: He AVOIDS mentioning the subject. Why do you PUT
OFF telling her the truth ? I DON‘T MIND doing it again.
b) dup􀄠 prepozi􀄠ii: BEFORE going out, switch off the lights please. He is keen ON reading poetry.
c) dup􀄠 adjectivele worth, like 􀄠i dup􀄠 there is no: It’s WORTH listening to him. THERE IS NO
accounting for tastes.
pag: 051
1.17.8. În alte situa􀄠ii se poate folosi fie Infinitivul cu to 􀄠i forma Gerund. Deosebirile principale între
cele dou􀄠 forme, în anumite situa􀄠ii, sunt urm􀄠toarele:
a) Gerund indic􀄠 în general, infinitivul - s􀄠vâr􀄠irea ac􀄠iunii în anumite circumstan􀄠e: It’s no use to deny
that I was frightened at first. Nu are rost s􀄠 neg c􀄠 mi=a fost team􀄠 la început. It’s no use crying over
spilt milk.
b) Gerund indic􀄠 o ac􀄠iune anterioar􀄠 verbului la mod personal, infinitivul - o ac􀄠iune viitoare: I
remember giving her the parcel. Îmi amintesc c􀄠 i-am dat pachetul. I must remember to give her the
parcel. Trebuie s􀄠 nu uit s􀄠-i dau pachetul.
c) Gerund indic􀄠 o ac􀄠iune anterioar􀄠, infinitivul - scopul ac􀄠iunii exprimate de verbul predicativ: He

stopped reading. S-a oprit din citit. He stopped to read the advertisement. S-a oprit s􀄠 citeasc􀄠 reclama.
d) Gerund-ul se refer􀄠 la o ac􀄠iune deliberat􀄠, infinitivul, la o ac􀄠iune involuntar􀄠: She began speaking. A
început s􀄠 vorbeasc􀄠. She began to weep. A început s􀄠 plâng􀄠, etc.
Deoasebirile de întrebuin􀄠are dintre infinitiv 􀄠i forma Gerund, detaliate pe verbe, sunt urm􀄠toarele:
1.17.8. Deosebirile de întrebuin�are dintre infinitiv �i Gerund
Verb, + Infinitiv + Gerund
Substantiv,
Adjectiv
Sens Exemplu Sens Exemplu
hate, like,
dislike, prefer
- cu referire la o
anumit􀄠 ocazie:
I hate to get up
earluy on
Mondays.
I like to go to
concerts
- ac􀄠iune v􀄠zut􀄠
în general:
I hate getting
up early.
I like going to
concents.
conducted by
Ion Voicu.
remember
forget
- ac􀄠iune
posterioar􀄠:
I must remeber
to post the
letter.
I forgot to
phone her last
night.
- ac􀄠iune
anterioar􀄠:
I remember
posting the
letter.
I’ll never forget
seeing her
dance.
regret - ac􀄠iune
simultan􀄠 cu
regretul:
I regret to say it
wasn’t true.
- ac􀄠iune
anterioar􀄠:
I regret saying
it wasn’t true.
begin
cease
- ac􀄠iune

involuntar􀄠
It began to rain
while they were
walking.
He began to
realize his
mistake.
- ac􀄠iune
deliberat􀄠:
He began
writing when he
was fifty.
stop - scopul
ac􀄠iunii:
He stopped to
talk to her. (= in
order to talk)
- încetarea
ac􀄠iunii:
He stopped
talking. (He
became silent).
continue, dread,
fear, intend,
neglect
- frecvent în
vorbire 􀄠i în
exprimarea
scris􀄠 familiar􀄠:
I intend to
spend the
holidays at the
seaside.
- în limba scris􀄠,
literar􀄠:
I intend
spending my
holidays at the
seaside.
deserve, need,
require, want
+ infinitiv pasiv: His statement
needs to be
checked.
- construc􀄠ia cu
Gerund mai
frecvent􀄠 decât
cu infinitivul
pasiv:
Your shoes
need mending.
try - a încerca, a
face un efort:
Try to write
with your left
hand.(your right

hand is in
plaster)
- a trece prin, a
experimenta:
I tried writting
with my left
hand when I
was a child.
mean - a inten􀄠iona: I meant to tell
you, but I
forgot.
- a însemna: His coming
tomorrow
means mother’s
working extra
hard today.
allow, permit + complement
indirect al
persoanei:
He doesn’t
allow / permit
pupils to talk
during tests.
- f􀄠􀄠􀄠
complement
indirect:
He doesn’t
allow / permit
talking during
tests.
opportunity + verbul be =
un moment
convenabil,
ocazie:
Thjis will be a
good
opportunity (for
you) to meet
- posibilitate: I had the
opportunity of
meeting him.
him.
afraid - într-o anumit􀄠
situa􀄠ie:
I’m afraid to
disturb him at
this late hour.
- în general: I can’t play
records here as
I’m afraid of
disturbing him.
pag: 052
1.17.9.Exist􀄠􀄠􀄠i situa􀄠ii în care folosirea infinitivului cu to sau a Gerund-ului nu implic􀄠 diferen􀄠e mari de
sens:
a) Unele substantive, ca ambition, change, charge, honour, intention, possibility, pot fi urmate fie de
infinitiv, fir de of + Gerund: We had the HONOUR OF meeting the great sinbger. Am avut onorea de a

la care se adaug􀄠 termina􀄠ia -ed: listen listened. She left at eight. He MANAGED to set everything right. opportunity + of + Gerund: I hope I won’t have OCCASION (= reason for / need to) to punish you. move .2.day English. 1.18. Participiul trecut este forma nepersonal􀄠 a verbului care denume􀄠te ac􀄠iunea ca rezultat.???? . putând func􀄠iona ca un adjectiv în propozi􀄠ie. aim + at + Gerund: This book AIMS to give description of the structure of present . Participiul trecut are 􀄠i caracteristici adjectivale. împreun􀄠 cu verbul be: Fresh fruit and vegetables are sold here.12 16. Sper c􀄠 nu voi avea motive s􀄠 te pedepsesc. vezi &1.fi prezenta􀄠i marei cânt􀄠re􀄠e. El a citit cartea. Caracteristicile adjectivale ale participiului trecut. Future Perfect: He will have read the book. succeed + in + Gerund. carry . pag: 053 1. Când se accentueaz􀄠 caracterul verbal. Nu am onoarea de a fi membru al acestei asocia􀄠ii. func􀄠ionând ca un înlocuitor al unei propozi􀄠ii relative: The things not wanted were given away (= which were not wanted). Aten􀄠ie la urm􀄠toarele situa􀄠ii care prezint􀄠 deseori dificult􀄠􀄠i pentru elevii români: a) manage + infinitiv. adjective sau verbe pot fi folosite uneori f􀄠􀄠􀄠 prepozi􀄠ie. learned. We DECIDED to visit the exhibition. c) occasion + infinitiv. beloved.3. cu ajutorul verbului be la prezent sau Past Tense (în loc de auxiliarul have): The plumber is come. A plecat la 8 cu inten􀄠ia s􀄠 se culce devreme. 1. Sublinierea. etc.18. El ar fi citit cartea. Am hot􀄠rât s􀄠 vizit􀄠m expozi􀄠ia. Past Perfect: He had read the book. am s􀄠-i transmit mesajul t􀄠u. fie a celei adjectivale. This book AIMS AT giving description of the structure of present . ad􀄠ugând un [id] silabic: pag: 054 Participiul trecut Adjectiv din participiu: He was aged.4.3. Musafirii plecaser􀄠. Sunt de acord s􀄠 vin􀄠.18. (Ea) a 􀄠􀄠cut bine c􀄠 l-a refuzat.1. A fost de acord s􀄠 vin􀄠: I AGREE TO her coming. Not􀄠: Verbul go 􀄠i mai rar come pot reda idea de perfect prezent 􀄠i respectiv de mai-mult-ca-perfect.6.moved. (un)capable + of + Gerund: He was (UN)ABLE to do it.18. She had no INTENTION OF going on the trip. 􀄠i atunci sunt urmate de un infinitiv. Caracteristicile verbale ale participiului trecut: a) Participiul trecut este folosit la formarea diatezei pasive. Dac􀄠 am motiv s􀄠-l întâlnesc. b) Unele substantive. dar: He SUCCEEDED IN setting everything right. If I have an OPPORTUNITY OF meeting him. El va fi citit cartea. Dac􀄠 se ive􀄠te vreo ocazie / Dac􀄠 am pozibilitatea s􀄠-l întâlnesc am s􀄠-i transmit mesajul t􀄠u. Aten�ie ! Unele verbe au forme speciale pentru participiile trecute folosite adjectival: a) participiul unor verbe regulate (aged. Past Conditional: He would have read the book. Când este accentuat aspectul adjectival al participiului.carried. fie a naturii verbale a participiului trecut. I’ll him your message. Ai avut dreptate s􀄠-i refuzi oferta.stopped. participiul urmeaz􀄠 substantivul. El citise cartea. You were quite RIGHT to refuse his offer. el se a􀄠eaz􀄠 înaintea substantivului: These are portraits of wanted persons.18. vezi lista principalelor verbe neregulate. Participiul trecut (The Past Participle) 1. Aici se vând fructe 􀄠i legume proaspete. He was (UN)CAPABLE OF doing it. 1. împreun􀄠 cu verbul auxiliar have: Present Perfect: He has read the book. I’ll give him your message. blessed) î􀄠i schimb􀄠 pronun􀄠ia. b) aim + infinitiv. Participiul trecut al verbelor regulate se formeaz􀄠 de la infinitiv. If I have OCCASION to meet him. with the INTENTION to go to bed early. We DECIDED ON visiting the exhibition. The quest were gone. stop .day English. d) (un)able + infintiv. She was RIGHT IN refusing him. reiese din pozi􀄠ia acestuia. I do not have the HONOUR to belong to this association. A sosit instalatorul. b) Participiul trecut este întrebuin􀄠at la formarea timpurilor perfecte ale verbelor.) Pentru forma de participiu trecut a verbelor neregulate. pp. (Pentru particilarit􀄠􀄠ile fonetice 􀄠i ortografice ale formei în -ed. cursed. Nu avea nici o inten􀄠ie s􀄠 mearg􀄠 în excursie. iar alteori cu prepozi􀄠ie 􀄠i atunci sunt urmate de un Gerund: She AGREED to come.

(ea) se întoarse 􀄠i-l privi. compara􀄠ie). The shirt has shrunk. A drunken man is unpleasant to look at. she turned and looked at him. wrought-up nerves. dar: melted butter/snow. Molten steel. He was terror stricken (folosit predicativ). condi􀄠ie. She has sewn/sewed a dress. The lawn was mown/mowed yesterday. fie în anumite combina􀄠ii): Participiu trecut: Adjectiv din participiu: The little child was beaten by the bigger boys. He is an aged ???? man. The steel has melted. We have drunk too much coffee. Func�iile sintactice ale participiului trecut.18. deseori precedat de conjunc􀄠iile when. A shorn lamb. (folosirea atributiv􀄠 a adjectivului) dar 􀄠i: He was half . They have spoilt/spoiled the child. He is a learned ???? man. He was dead-beat (mort de oboseal􀄠) after the day’s work. Participiul trecut se traduce de obicei în limba român􀄠 printr-un participiu sau printro . They have shourn/sheared the sheep. c) parte dintr-un complement direct complex (Acuzativ cu participiu trecut): I want it done immediately. Wrought iron. A cleanshaven man.6. He was grief stricken (folosit predicativ). cauz􀄠. Acolo este biroul de obiecte g􀄠site. as if/as though etc. Traducere. He has just shaved.18. He was stricken with fever.drunk. He has sown/sowed the field. cealalt􀄠 ca adjectiv (care poate ap􀄠rea fie singur. 1. Vreau ca aceasta s􀄠 fie f􀄠cut􀄠 imediat. Sunken eyes. Participiul trecut îndepline􀄠te func􀄠iile sintactice de: a) atribut: There is the Lost Property Office. Spilt milk. He has spilt/spilled the milk. A spoilt child. 1. (folosirea predicativ􀄠 a adjectivului) The tree was struck by lightning. if. d) parte dintr-un complement circumstan􀄠ial (de timp.: Struck with the emotion in his tone.Impresionat􀄠 de emo􀄠ia care se sim􀄠ea în vocea lui. They have worked here. b) nume predicativ: He was. b) Unele verbe neregulate au forme la participiul trecut: una folosit􀄠 ca participiu.gold/lava (atributiv). He was panic stricken (folosit predicativ). He has learned ???? this lesson.He was beloved ???? by his students. impressed by her kindness. Shrunken clothes. The ship has sunk. pentru metale. She kept silent AS IF puzzled by my words. Our beloved ???? country.5. Mown grass/hay (doar atributiv) A handsewn dress. T􀄠cea ca 􀄠i când cuvintele mele i-ar fi stârnit nedumerirea. Sown seeds. A fost impresionat de bun􀄠tatea ei.

I went out to buy a birthday cook. am ie􀄠it s􀄠 cump􀄠r un tort.18. Conjugarea verbului call Timpul Diateza activ􀄠 Diateza pasiv􀄠 Aspectul simplu Aspectul continuu Aspectul simplu Aspectul continuu Indicativul prezent I call I am calling I am called I am being called Perfectul prezent I have called I have been calling I have been called Past Tense I called I was calling I was called I was being called Mai mult ca perfect I had called I had been calling I had been called Viitorul apropiat I am going to call I am going to be calling I am going to be called Viitorul simplu I shall/will call I shall/ will be calling I shall/will be called Viitorul perfect I shall/ will have called I shall/will have been calling I shall/will have been called Subjonctivul I call I should call etc. pag: 055 1. The preparations for the birthday party completed. Dup􀄠 ce am terminat preg􀄠tirile pentru aniversare. Privi la func􀄠ionarul aplecat peste hârtii. I be calling I should be .propozi􀄠ie subordonat􀄠: He looked at the clerk bent over the papers.7.

being called Participiul 􀄠i Gerund-ul perfect having called . Condi􀄠ionalul prezent I should/ would call I should/would be calling I should/would be called.calling etc. I be called I should be called etc.having been called . Condi􀄠ionalul trecut I should/ would have called I should/would have been calling I should/would have been called Imperativul Let me call ! Call ! Let me bbe calling ! Be calling ! Let me be called ! Be called ! Infinitivul prezent call be calling be called Infinitivul perfect have called have been calling have been called Participiul prezent 􀄠i Gerund calling .

) ‘d ‘m (I’m) ‘re (you’re etc. I do. Alte verbe auxiliare pot fi folosite 􀄠i ca verbe no􀄠ionale. you’ll etc. may/might) pot fi folosite 􀄠i ca verbe modale: You should see this film.19. Forme verbale contrase Forma contras􀄠 În loc de Forma contras􀄠 În loc de ‘ve (i’ve. Not􀄠: Unele forme contrase sunt caracteristice exprim􀄠rii dialectale sau vorbirii necultivate. Trebuie s􀄠 vezi filmul acesta. mod. 3) înlocuiesc verbele no􀄠ionale în r􀄠spunsurile scurte 􀄠i întreb􀄠rile disjunctive (la fel ca 􀄠i verbele modale): A: Do you like this book ? B: Yes. hasn’t he ? 4) din punct de vedere al pronun􀄠􀄠rii 􀄠i ortografiei. He’s here = He is here. F􀄠 te rog aceast􀄠 traducere.19. shall/should.1. ele fiind de obicei neaccentuate în vorbire. please. will you. Am o carte. I s-au oferit flori. contrase. Verbele auxiliare (Auxiliary Verbs) 1.) ‘ll (I’ll. He has written a good composition. Do this translation. Not􀄠: Unele verbe auxiliare (will/would. având un sens lexical propriu în anumite contexte: I have a book.19. 1. verbele auxiliare apar adesea sub forme reduse.19.called pag: 056 1. persoan􀄠􀄠 􀄠i num􀄠r la verbele pe care le înso􀄠esc: She was offered flowers. I haven’t got a book. Voi pleca dup􀄠 ce vine el. Ele apar ca forme incorecte din punct de vedre gramatical în raport cu limba standard. Folosirea formelor contrase este caracteristic􀄠 vorbirii curente 􀄠i exprim􀄠rii familiare în scris. Forme contrase constau în scrutarea berbelor auxiliare la forma afirmativ􀄠􀄠􀄠i a nega􀄠iei not la forma negativ􀄠: I’ve got a book.2.2. timp. Formele contrase ale verbelor auxiliare 􀄠i modale (la afirmativ 􀄠i la negativ cu adverbul not contras) sunt urm􀄠toarele: 1. O form􀄠 contras􀄠 poate avea mai multe valori: He’s come = He has come. Verbele auxiliare au urm􀄠toarele caracterisitici: 1) sunt golite de sens lexical: I shall leave after he comes. He ain’t no fool (= He is no fool) El nu e prost deloc.) ‘s (he’s etc. you’ve etc.Participiul trecut called . 2) îndeplinesc func􀄠ia de marc􀄠 a categoriilor gramaticale de diatez􀄠.) don’t doesn’t didn’t can’t couldn’t mustn’t have 1) has 2) is 1) had 2) should 3) would am are 1) shall 2) will do not does not did not cannot .

Future: He will be reading. b) în propozi􀄠ii interogative: Shall we go to cinema ? Where did he go ? c) în partea final􀄠 a întreb􀄠rilor disjunctivale: He wasn’t there. I is being read. Conditional Perfect: He would have been reading. were.could not must not haven’t hadn’t isn’t aren’t wasn’t weren’t shan’t shouldn’t won’t wouldn’t daren’t needn’t let’s “lemme” “ain’t” have not had not is not are not was not were not shall not should not will not would not dare not need not let us let me 1) am not 2) is not pag: 057 Aten􀄠ie ! Formele contrase ale verbelor auxiliare la afirmativ nu pot fi folosite: a) în r􀄠spunsurile scurte: Has he got a new bicycle ? Yes. Infinitive Perfect: Have been reading. Be. participiul trecut been. was he ? d) când sunt accentuate. I did see him there. apare în structura: a) aspectului continuu (be + participiul prezent): Diateza activ􀄠 Diateza pasiv􀄠 Infinitive: be reading Present: He is reading. It was being read. Future Perfect: He will have been reading. 1. Conditional: He would be reading.3. Past: He was reading. was/were.19. ------ . Present Perfect: He had been reading. Past Tense: was. pentru subliniere: He was at the conference. Verbul be. he has. been (a fi).

b) la toate persoanele. Perfect Gerund: having been read. Future Perfect: He will have read. A spus c􀄠 o s-o fac􀄠. Present Perfect: He has read.7. have been read having been read It has been read It had been read It will have been read It would have been read 1. la persoana I singular 􀄠i plural: Diateza activ􀄠 Diateza pasiv􀄠 Future: I shall give Future Perfect: I shall have given. Will. Not􀄠: Would + infinitiv este folosit 􀄠i ca viitor-în-trecut: He said be would do it. Conditional Perfect: We would have read. Past Tense: had. had (a avea). cât 􀄠i la cea pasiv􀄠.8. 1. Have. He will have been given. Let apare în structura imperativului.19. He will be given.19. Future Perfect: It will have been read. It’s strange that they should have been here. Gr􀄠be􀄠te-te ca s􀄠 ajungem la timp. Perfect Infinitive: have been read Gerund: being read. They hurried so that they might arrive in time. Conditional Perfect: It would have been read. Past Perfect: It had been read. so that we may arrive in time. 1. Present perfect: It has been read. Future: It will be read. Present: It is read. la persoanele a II-a 􀄠i a III-a singular 􀄠i plural.6.19.5. modul indicativ 􀄠i ale timpurilor modului condi􀄠ional. 1. în structura formelor perfecte: Diateza activ􀄠 Diateza pasiv􀄠 Perfect Infinitive: have read Perfect Gerund: having read. Verbul have. should Shall. May.19. Should apare: a) la ambele diateze. atât la diateza activ􀄠. în structura timpurilor viitoare. Am spus c􀄠 am s-o fac. S-au gr􀄠bit ca s􀄠 ajung􀄠 la timp. Conditional: It would be read. Conditional: He will give. should (viitor 􀄠i condi􀄠ional). apare. iar în vorbire. Shall. pentru formarea subjonctivului analitic: It’s strange that they should be here now. 1. participiul trecut: had.19. He would be given. persoana I 􀄠i a III-a singular 􀄠i plural: Let me think ! . would intr􀄠 în componen􀄠a acelora􀄠i forme verbale ca 􀄠i shall. Conditional:I should give I shall be given I shall have been given I should be given Conditional Perfect: I should have given I should have been given Not􀄠: Should + infinitiv este folosit 􀄠i ca viitor-în-trecut (Future in the Past): I said I should do it. folosit mai ales în propozi􀄠iile circumstan􀄠iale de scop: Hurry up. Past Perfect: He had read. Conditional Perfect: He would have given.4. had. He would have been given. Future Perfect: He will have given. 􀄠i la persoana I singular 􀄠i plural: Diateza activ􀄠: Diateza pasiv􀄠: Future: He will give.b) a diatezei pasive (be + participiul trecut): Infinitive: be read. Past: It was read. might apare în structura subjonctivului analitic.

intend. Verbele modale au urm􀄠toarele caracterisitici: a) sunt defective. Verbul auxiliar be prime􀄠te auxiliarul do la imperativul negativ: Don’t be silly ! Nu fi prost(u􀄠) ! 2. A cerut s􀄠 venim a doua zi. Do read this letter to me. may. timpurile prezent 􀄠i Past Tense 􀄠i a imperativului. Trebuie s􀄠-l a􀄠tep􀄠i la gar􀄠. Verbele modale (Modal Verbs) 1. verbele modale sunt înlocuite de perifraze modale. .la unele forme care le lipsesc. Vrea s􀄠 vad􀄠 piesa.20. be to. Formele pe care le au verbele modale pot fi folosite pentru redarea mai multor timpuri 􀄠i moduri. S-a putea s􀄠 plou􀄠 mai târziu. .de condi􀄠ional 􀄠i subjonctiv (should): I should like to come tomorrow if you don’t mind. ac􀄠iunea din cadrul acestuia fiind 􀄠􀄠zut􀄠 ca posibil􀄠. They didn’t go. She lent him the camera so that he could take photos on the trip. respectiv Past Tense Simple: Do you live in this town ? Locuie􀄠ti în acest ora􀄠 ? Does he work here ? Lucreaz􀄠 aici ? Did he attend this school ? A urmat aceast􀄠􀄠􀄠coal􀄠 ? I don’t like it. Într-adev􀄠r î􀄠i face toate rochiile singur􀄠.: It might rain later. Trebuie s􀄠 vad􀄠 aceast􀄠 pies􀄠. prefer. în care situa􀄠ie este accentuat: She does make all her dresses herself. He demanded we should come the next day.19. may . pag: 059 1. probabil􀄠. scrisoarea. care exprim􀄠 de asemenea modalitatea. b) Do apare în structura formei negative a modului imperativ: Don’t listen to that nonsense. will/would. 􀄠tiam 􀄠􀄠 patinez când eram copil. Verbele modale exprim􀄠 atitudinea vorbitorului fa􀄠􀄠 de enun􀄠. Past Tense: He was allowed go to. Can. Nu-l obliga s􀄠 fac􀄠 asta.Let us think ! Let him think ! Let them think ! 1. c) formeaz􀄠 interogativul 􀄠i negativul f􀄠􀄠􀄠 ajutorul auxiliarului do/did (cu excep􀄠ia lui have to): Must you do this ? Trebuie s􀄠 faci asta ? She cannot swim. etc. Din punct de vedere al caracteristicilor formale. exprim􀄠 indicativul prezent: I can help you. need. N-am destul timp ca s􀄠 fac asta. Not􀄠: 1. 1. I se permisese s􀄠 ias􀄠 afar􀄠 s􀄠 se joace înainte ca ei s􀄠 plece.9. Dac􀄠 ele sunt îns􀄠 urmate de un adverb de timp viitor. ac􀄠iunea exprimat􀄠 de verbul la infinitiv se refer􀄠 la un moment viitor: I can only help you next week. must. a) Do. I-am împrumutat aparatul de fotografiat ca 􀄠􀄠 fac􀄠 fotografii în excursie. would.) care se comport􀄠 ca celelalte verbe no􀄠ionale: He wants to see the play.de Past Tense.2. I s-a permis / dat voie s􀄠 plece. dar: Do you have to type that report ? Trebuie s􀄠 dactilografiezi raportul ? pag: 060 . verbele modale engleze􀄠ti se împart în: 1) verbe no􀄠ionale exprimând modalitatea (want. Nu 􀄠tie s􀄠 înoate. Past Perfect: He had been allowed to go out and play before they left. may/might. dare). condi􀄠ional 􀄠i subjonctiv (could. Cite􀄠te-mi te rog. Po􀄠i / Ai voie s􀄠 pleci acum. În consecin􀄠􀄠.be able to. prezint􀄠 anumite caracteristici. Don’t oblige him to do this.have to. Not􀄠: Might poate fi folosit cu valoare de Past Tense doar în vorbirea indirect􀄠: She said you might go. de anumite construc􀄠ii cu sens modal (Modal Equivalents): can . b) nu primesc s la persoana a III-a singular (cu excep􀄠ia lui be to 􀄠i have to): He must see this play. must . c) Do este întrebuin􀄠at pentru sublinierea predicatului la forma afirmativ􀄠 a indicativului. oblige.1. Formele aparent trecute ale verbelor modale au valori: .be allowed to/permitted to: Present: You may go now. advise. He doesn’t understand. might): I could skate when I was a child. obligatorie. intr􀄠 în alc􀄠tuirea formei interogative 􀄠i negative a verbelor no􀄠ionale la timpul Present Simple. de exemplu. used to. A􀄠 dori s􀄠 vin mâine. I could help you if you wanted me to. forma de Past Tense did. adic􀄠 le lipsesc anumite forme verbale. have to. Caracteristicile verbelor modale. Verbul have formeaz􀄠 interogativul 􀄠i negativul cu ajutorul lui do în engleza vorbit􀄠􀄠 􀄠i în varianta american􀄠 a limbii engleze: I don’t have enough time to do this. Not􀄠: Termenul de verbe modale folosit pe parcursul lucr􀄠rii se refer􀄠 la verbele modale defective. A􀄠 putea s􀄠 te ajut dac􀄠 ai dori. de dorit etc.20. must. wish. mean. nu pot fi conjugate la toate modurile 􀄠i timpurile. 2) verbe modale defective (Defective Modal Verbs) (can/could. Don’t let’s listen to that nonsense. Am s􀄠 te pot ajuta abia s􀄠pt􀄠mâna viitoare. ought to. necesar􀄠. dar care din punct de vedere formal. dac􀄠 nu te deranjeaz􀄠. need 􀄠i dare. You must meet him at the station.20. shall/should. does. order.

Tom 􀄠tie trei limbi str􀄠ine. I couldn’t see him in the dark. De􀄠i a fost foarte frig ieri. There was enough snow. I could run faster than you last year. 􀄠tiam s􀄠 patinez când eram copil.manifestat􀄠 în anumite condi􀄠ii. be permitted to: On Sundays we were allowed to stay in bed until ten o’clock. hear etc. I wasn’t able to ski yesterday as the weather was very bad. Când sunt urmate de infinitivul perfect.3. Când sunt urmate de infinitivul prezent. Trebuie s􀄠 se scoale devreme în fiecare zi. there will be plenty of snow in December. She might come later. Viitor: It will be possible for you to ski at Predeal. Nu este nevoie s􀄠 ba􀄠i asta la ma􀄠in􀄠. He could skate when he was a child. Condi􀄠ional: Would you be able to manage by yourself if it was necessary ? Could you manage by yourself if it was necessary ? Te-ai putea descurca singur dac􀄠 ar fi nevoie ? Aten􀄠ie ! Diferen􀄠a de sens între could 􀄠i was/were able to se pierde la negativ sau cu verbe de percep􀄠ie: I couldn’t ski yesterday as the weather was very bad. S-ar putea ca el s􀄠 fie acolo acum. Although it was very cold yesterday. ac􀄠iunea exprimat􀄠 de verbul no􀄠ional are un caracter trecut. de anterioritate: He might have been here before we arrived. Ea s-ar putea s􀄠 vin􀄠 mai târziu. (capacitatea de a patina . S-ar putea s􀄠 fi fost aici înainte s􀄠 sosim noi. I wasn’t able to see him in the dark. pag: 061 2) Can este folosit pentru a exprima permisiunea. There is enough snow. S-ar putea ca el s􀄠 fie acolo acum. CAN / COULD. verbele modale îndeplinesc o func􀄠ie dubl􀄠: . în special nefavorabile). am reu􀄠it s􀄠 patin􀄠m o or􀄠. I can hear footsteps. (mai pu􀄠in frecvent) Past Tense: I could skate when I was a child.func􀄠ia gramatical􀄠 de marc􀄠 a timpului: He can skate now. În acest sens.20. Pot s􀄠 iau umbrela ta ? Desigur. You will be able to ski at Predeal.func􀄠ia lexical􀄠 de exprimare a modalit􀄠􀄠ii: She can type. Puteam s􀄠 alerg mai repede decât tine anul trecut. Când sunt urmate de infinitivul prezent. Po􀄠i s􀄠 cumperi un televizor în rate. If he had enough money he could buy a . 􀄠tie s􀄠 bat􀄠 la ma􀄠in􀄠. (capacitatea de a patina în general). e) pe plan sintactic. ca o alternativ􀄠 a lui many în exprimarea familiar􀄠: A: Can I borrow your umbrella ? B: Of course you can. Viitor: I’ll be able to skate next year. 􀄠tie s􀄠 g􀄠teasc􀄠. 1. She might come later. we were able to skate for an hour. Duminic􀄠 aveam voie s􀄠 st􀄠m în pat pân􀄠 la ora 10. Past Tense: We could ski at Predeal last year. Forme de condi􀄠ional: It’s foggy. . Can este folosit pentru toate persoanele la indicativ prezent. Not􀄠: Can urmat de un verb de percep􀄠ie senzorial􀄠 (see. ea s-ar putea s􀄠 vin􀄠 mai târziu. can/could poate fi înlocuit de be allowed to. Could este folosit pentru toate persoanele la Past Tense 􀄠i subjonctiv-condi􀄠ional. În cadrul predicatului verbal compus. 􀄠tie s􀄠 patineze acum. there will be plenty of snow in December. Could este folosit pentru a exprima permisiunea în trecut: On Sundays we could stay in bed until ten o’clock. have to. 3) Posibilitatea datorit􀄠 circumstan􀄠elor se exprim􀄠 astfel: Prezent: You can ski at Predeal now. verbele modale defective alc􀄠tuiesc un predicat verbal compus împreun􀄠 cu un alt verb la infinitiv: You can buy a TV-set in instalments. Can/could poate exprima: 1) capacitatea (fizic􀄠 sau intelectual􀄠) de efectuare a unei ac􀄠iuni: Tom can speak three foreign languages. dar: He has to get up early every day.) corespunde aspectului continuu al verbului respectiv: I can see the car now. You needn’t type this. verbele modaqle se refer􀄠 la o ac􀄠iune prezent􀄠 sau viitoare: He might be there now. ought to): She can cook. 􀄠tia s􀄠 patineze când era copil.d) sunt urmate de infinitivul scurt al verbelor no􀄠ionale (cu excep􀄠ia lui be to. The airport could be closed. verbele modale se refer􀄠 la o acf􀄠iune prezent􀄠 sau viitoare: He might be there now. Can exprimând capacitatea fizic􀄠 sau intelectual􀄠 (ability) este înlocuit de be able to/be capable of/know how to: Prezent: I can ski now/I am able to ski now.

1. repro􀄠ul în leg􀄠tur􀄠 cu neefectuarea unei ac􀄠iuni trecute (might + infinitivul perfect): You might have told me what had happened. I’m annoyed that you haven’t given me one. mai ales în regulamente. în vorbirea indirect􀄠: He said he might come. She hasn’t learned to type yet.20. Must not (musn’t) este folosit pentru a exprima interdic􀄠ia. instruc􀄠iuni: You mustn’t walk on the grass. You’ve just had your dinner. may exprimând posibilitatea este înlocuit de construc􀄠iile do you think + prezent / viitor sau be likely + infinitiv: Do you think he’ll come today ? Crezi c􀄠 o s􀄠 vin􀄠 ast􀄠zi ? Is he likely to come today ? Crezi c􀄠 o s􀄠 vin􀄠 ast􀄠zi ? May/might + infinitivul perfect este folosit pentru a exprima o specula􀄠ie despre o ac􀄠iune trecut􀄠: He may have arrived. s-ar putea s􀄠 te aud􀄠.) b) dup􀄠 un verb trecut. MUST / HAVE TO / NEED. la indicativul prezent 􀄠i viitor. (Please give me a copy. He might come tomorrow. S-ar putea s􀄠 fi sosit. I s-a permis/I s-a dat voie s􀄠 plece. 4) Might mai este folosit: a) în cereri insistente sau atunci când vorbitorul este iritat de neîndeplinirea unei ac􀄠iuni (might + infinitivul prezent): You might give me a copy of that paper. he might hear you. He was permitted to go. (But she didn’t). Might este folosit pentru toate persoanele cu valoare de condi􀄠ional 􀄠i subjonctiv. you may not. 1.) b) pentru a exprima iritarea. Dac􀄠 ai striga. c) în fraze con􀄠inând subordonate condi􀄠ionale: If you shouted. MAY/MIGHT.4. La forma interogativ􀄠􀄠􀄠i negativ􀄠. Se poate s􀄠 vin􀄠 azi... Echivalentul modal pentru exprimarea permisiunii este be allowed to / be permitted to: He was allowed to go.bicycle.5. . he said. Se poate s􀄠 fi sosit. mai ales în propozi􀄠ii negative 􀄠i interogative. He said it might rain later. rar mayn’t: A: May I go out ? B: No. rug􀄠minte politicoas􀄠: Can you wait a few moments ? Could este mai politicos decât can. Ai fi putut s􀄠-mi spui ce s-a întâmplat. “It may rain later”. He might have arrived. I s-a permis/I s-a dat voie s􀄠 plece. 5) Could + infinitivul perfect este folosit pentru a exprima capacitatea nerealizat􀄠 de efectuare a unei ac􀄠iuni în trecut: She could have helped me. S-ar putea s􀄠 vin􀄠 mâine. Ar fi putut s􀄠 m􀄠 ajute. o rug􀄠minte politicoas􀄠 (may este mai politicos 􀄠i oficial decât can/could): May I use your phone ? Îmi da􀄠i voie s􀄠 dau telefon ? Folosirea lui might în acest sens indic􀄠 un grad de nesiguran􀄠􀄠 mai mare decât may (cu privire la 􀄠􀄠spuns): Might I use your phone ? A􀄠 putea s􀄠 dau un telefon ? 3) May/might + infinitivul prezent exprim􀄠 o posibilitate prezent􀄠 sau viitoare (în sau dup􀄠 momentul vorbirii): He may come today. Nu c􀄠lca􀄠i pe iarb􀄠. Must este folsit la toate persoanele. Might este întrebuin􀄠at cu valoare de Past Tense doar în vorbirea indirect􀄠. Forma negativ􀄠 de neacordare a permisiunii de may not. Can’t/Couldn’t + infinitivul perfect exprim􀄠 o deduc􀄠ie negativ􀄠 despre un eveniment trecut: A: Did Ann type the report ? B: She can’t/couldn’t have typed it. May este folosit la toate persoanele cu valoare de indicativ prezent 􀄠i viitor.20. 4) Can/could sunt folosite pentru a exprima: o cerere. iar need este folosit cu valoare de prezent 􀄠i viitor. May este folosit: 1) pentru a cere (a) sau a acorda (b) permisiunea (mai oficial decât can): a) May I go ? Pot s􀄠 plec ? b) You may go. 6) Can’t/couldn’t + infinitivul prezent al verbului be exprim􀄠 o deduc􀄠ie negativ􀄠 despre un eveniment prezent: A: I’m hungry. B: You can’t be hungry. Have to este folosit ca înlocuitor a lui must exprimând obliga􀄠ia. Might este folosit: a) pentru a exprima o posibilitate mai îndep􀄠rtat􀄠 (s-ar putea. . Po􀄠i s􀄠 pleci. pag: 062 2) May/might poate exprima o cerere.

Must exprimând obliga􀄠ia poate fi înlocuit de have to sau ‘ve got to. You’ll have to stay in bed when you feel feverish again. la persoana a II-a 􀄠i a III-a: The seller shall supply the spare parts in due time. We thought she must be ill. urgent􀄠: I must be at the hospotal at two. habitual􀄠: We don’t have to get up early Sundays. în stil oficial . Între must 􀄠i have to exist􀄠 urm􀄠toarele diferen􀄠e de sens: a) Must exprim􀄠 o obliga􀄠ie impus􀄠 de c􀄠tre vorbitor.Must se folose􀄠te pentru a exprima: 1) obliga􀄠ia: They must stop because the traffic light is red now. Not􀄠: Need poate fi folosit 􀄠i ca verb principal. pag: 063 Past Tense: He had to stay in bed last week. Vânz􀄠torul va furniza piesele de schimb în timp util. Viitor: You must stay in bed tomorrow if you don’t feel better. You mustn’t walk on the grass. sau not have to/not need to: You needn’t come early. repetat􀄠 (habitual obligation): I have to be at the hospital at seven o’clock every morning. În vorbirea indirect􀄠 se folose􀄠te must sau have to dup􀄠 caz. Aceast􀄠 form􀄠 exprim􀄠 de obicei obliga􀄠ia împlinirii unei singure ac􀄠iuni. she can’t be at home now. Shall este folosit: 1) pentru a exprima obliga􀄠ie. (The shop is closing). 2) Shall este folosit în propozi􀄠ii interogative. A: Do I need to come every day ? B: You don’t need to. Forma negativ􀄠 a lui have to exprim􀄠 o obliga􀄠ie extern􀄠 sau repetat􀄠. Deduc􀄠ie logic􀄠 negativ􀄠 se exprim􀄠 cu ajutorul lui can’t/couldn’t + infinitivul perfect: She can’t have baked this pie. You mustn’t miss that film. Did she need the dictionary ? A avut nevoie de dic􀄠ionar ? 2) Must poate exprima 􀄠i deduc􀄠ia logic􀄠: She must be at home. SHALL/SHOULD. Deduc􀄠ia negativ􀄠 se exprim􀄠 cu ajutorul lui cannot/can’t + infinitivul prezent al verbului to be: She left ten minutes ago. Am crezut 􀄠􀄠 este bolnav􀄠 (deduc􀄠ie logic􀄠). She left an hour ago. HAVE TO. Past Tense: Did you need to go there yesterday ? I didn’t need to go. pag: 064 1. folosirea lui need în locul lui must arat􀄠 v􀄠 vorbitorul se a􀄠teapt􀄠 la un 􀄠􀄠spuns negativ: A: Need I wash the dishes ? (I hope not. I begin work ar seven. HAVE GOT TO În vorbirea familiar􀄠. (We don’t go to schoool on Sundays). sau un sfat la prezent sau viitor: You must not move. You don’t have to come early. We have to go. (We don’t go to schoool on Sundays). Prezent: You must stay in bed for a few days. Are nevoie de ajutor. Must + infinitivul perfect exprim􀄠 o deduc􀄠ie logic􀄠 (în prezent) despre o ac􀄠iune trecut􀄠: She’s got a ten in her term paper. it is very good. pe când have to exprim􀄠 o obliga􀄠ie impus􀄠 din exterior: I must go. You’ve got flu. etc. dup􀄠 un verb declarativ la un timp trecut: She said she would have to leave early in the morning (obliga􀄠ie). regulamente. She can’t cook. you needn’t. Lipsa obligativit􀄠􀄠ii se exprim􀄠 cu ajutorul lui needn’t. Not􀄠: În propozi􀄠iile interogative. b) Must exprim􀄠 o obliga􀄠ie important􀄠.acte. He was quite ill. Viitor: You needn’t/won’t need to go there tomorrow. You have to stay in bed when you have flu. I’ve bought a loaf myself. It’s most important. (It’s my decision). la persoana I singular sau plural: . We won’t have to get up early Sundays. Forma must not (mustn’t) exprim􀄠 interdic􀄠ia. She must have worked very hard.6. se adaug􀄠 got la have to. însemnând: He needs help. Have to exprim􀄠 o obliga􀄠ie obi􀄠nuit􀄠. Vânz􀄠torul este obligat s􀄠 furnizeze piesele de schimb în timp util. She couldn’t have baked this pie. iar have se contrage ob􀄠inându-se I’ve got/I haven’t got to phone her.) Aten􀄠ie ! Need 􀄠i needn’t sunt urmate de infinitivul scurt. She can’t cook. Need poate fi folosit la mai multe timpuri (ca 􀄠i not have to): Prezent: A: Need I go there now ? B: No.20. Celelalte forme sunt urmate de infinitivul lung: You needn’t have bought two loaves of bread.

Dac􀄠 se întâmpl􀄠 s􀄠 vin􀄠. dup􀄠 un verb la un timp trecut. Cartea e foarte interesant􀄠. 5) o cerere sau rug􀄠minte (pe un ton politicos. OUGHT TO. . indiferent de p􀄠rerea tat􀄠lui s􀄠u. tell her to wait for me. Ar fi trebuit s􀄠 traversezi când lumina semaforului era verde. Exprimarea unui sfat. a unei recomand􀄠ri. You shouldn’t have crossed when the lights were red. de obicei sub form􀄠 de sfat dat de c􀄠tre vorbitor (la fel ca should): A: You ought to finish the book before going on holiday. spune-i s􀄠 m􀄠 a􀄠tepte. He told me you should attent the conference. pag: 065 You oughtn’t to have crossed when the lights were red. You must see a doctor. You should have crossed when the lights were green. de obicei sub form􀄠 de sfat de c􀄠tre vorbitor: The book is very interesting. Obi􀄠nuie􀄠te s􀄠 stea ore-n 􀄠ir pe banc􀄠 􀄠i s􀄠 se uite la stele. b) în propozi􀄠ii completive directe: I suggest we should leave at once. sugestii.20.a) pentru a cere un sfat. dar mai autoritar decât would): Will you sign the register ? V􀄠 rog s􀄠 semn􀄠􀄠i în registru. nepremeditat􀄠. o sugestie. în momentul vorbirii la persoana I (de obicei contras în ‘ll): A: I’m thirsty. A: Ar trebui s􀄠 termini cartea înainte s􀄠 pleci în vaca􀄠􀄠􀄠. N-ar trebui s􀄠 mint􀄠. Mi-a spus c􀄠 ar trebui s􀄠 vii la conferi􀄠􀄠􀄠. 2) insiste􀄠􀄠a. Îi era team􀄠 s􀄠 nu alunece pe drumul înghe􀄠at. 25): a) în propozi􀄠ii subiective: It’s strange that he should behave like that. la persoana a II-a: Will you have another sanwich ? Mai vrei / ia te rog un sandvi􀄠. Ought to/should r􀄠mâne neschimbat în vorbirea indirect􀄠. d) în propozi􀄠ii de scop. N-ar fi trebuit s􀄠 traversezi pe lumina ro􀄠ie a semaforului. De ce n-ai f􀄠cut-o ? 1. un ordin: Where shall we put the flowers ? Unde s􀄠 punem florile ? Shall we go to the cinema tonight ? (Ce spui). dup􀄠 lest 􀄠i uneori dup􀄠 in case: She was afraid in case she should slip on the icy road. be to): You will come here at once.: He told me you ought to attent the conference. necesitatea logic􀄠 de înf􀄠ptuire a unei ac􀄠iuni. e) în propozi􀄠ii de scop negative. B: I’ll fetch you a glass of water. hot􀄠rârea de a efectua o a􀄠􀄠iune: He will study chemistry whatever his father says. 3) o a􀄠􀄠iune repetat􀄠. He shouldn’t tell lies. Va studia / este decis s􀄠 studieze chimia. Ar trebui s􀄠 te duci la doctor.7.8. Will este folosit pentru a exprima: 1) o comand􀄠 impersonal􀄠 (similar cu must. 1. B: I know I should. 4) o invit􀄠􀄠ie. Ought to indic􀄠 oblig􀄠􀄠ia sau datoria. B: 􀄠tiu c-ar trebui. Vino încoace imediat. Ar trebui s􀄠 te duci la doctor.20. un obicei al unei persoane (will “frecventativ”): He will sit on the bench for hours and gaze at the stars. 2) o presupunere (indicând un grad de nesiguran􀄠􀄠 mai mare decât will): He should be there by now. WILL/WOULD. Ar trebui s-o cite􀄠ti. mergem la cinema disear􀄠 ? What shall I do ? Ce trebuie 􀄠􀄠 fac ? b) pentru a face o ofert􀄠: Shall I help you ? S􀄠 te ajut ? Should este folosit pentru a exprima: 1) obliga􀄠ia. Trebuie s􀄠 te duci la doctor. o a􀄠􀄠iune care ar fi trebuit efectuat􀄠 (la fel ca should): You ought to have crossed when the lights were green. Why didn’t you ? Ar fi trebuit s􀄠-i trim􀄠􀄠i o telegram􀄠. You ought to see a doctor. în propoz􀄠􀄠ii interogative. Should + infinitivul perfect exprim􀄠 neîndeplinirea unei obliga􀄠ii sau a unei ac􀄠iuni în trecut:You should have sent her a telegram. c) în propozi􀄠ii condi􀄠ionate pentru a exprima o condi􀄠ie mai pu􀄠in probabil􀄠: If she should come. Ought to + infinitivul perfect exprim􀄠 o datorie neîndeplinit􀄠. Ar trebui s􀄠 fi plecat deja. You should read it. Ar trebui s􀄠 fi ajuns acolo deja. 6) o inte􀄠􀄠ie spontan􀄠. în paralel cu would: She put on her sun glasses so that ne one should/would see her tears. prin ought to/should este mai p􀄠􀄠in puternic􀄠 decât prin must: Compar􀄠􀄠i: You should see a doctor. B: S􀄠-􀄠i aduc un pahar cu ap􀄠. Î􀄠i puse ochelarii de soare ca s􀄠 nu-i vad􀄠 nimeni lacrimile. 3) Should este frecvent folosit în propozi􀄠iile subordonate (vezi cap. A: Mi-e sete. He should have left by now.

USED TO. Dare se folose􀄠te cu saensul de a îndr􀄠zni. I want to talk to the manager.11. pag: 067 1. but I don’t do this any longer. propoz􀄠􀄠ie din care nu afl􀄠m dac􀄠 a􀄠􀄠iunea planificat􀄠 a fost îndeplinit􀄠 sau nu. dar acum nu mai înot.9. fiind o form􀄠 de exprimare mai politicoas􀄠: I would like to talk to the manager. I said I would help her. 3) un ordin sau comand􀄠. pag: 066 c) insiste􀄠􀄠a.10. care mai este practicat 􀄠i în prezent: They used to spend their holidays in the mountains. I ‘d sooner listen to the concert than see the film. o rug􀄠minte politicoas􀄠: Would you do me favour ? Vr􀄠􀄠i s􀄠-mi fac􀄠􀄠i un serviciu ? Would you do me a favour ? V􀄠 rog s􀄠-mi fac􀄠􀄠i un serviciu ? Not􀄠: Would like este de obicei folosit în locul lui want. De obicei îmi petrec vaca􀄠􀄠ele la munte. Trebuie Va sta s􀄠 stea aici pân􀄠 ne întoarcem. folos􀄠􀄠i prezentul simplu: I (usually) spend my holidays in the mountains. Obi􀄠nuiesc s􀄠-mi petrec vaca􀄠􀄠ele la munte. Urma s􀄠 plece. A􀄠 prefera s􀄠 ascult concertul decât s􀄠 v􀄠d filmul. DARE. BE TO. un obicei trecut. un obicei în trecut (would “frecventativ”): She would wait for me in front of the school gates. A􀄠 dori s􀄠 vorbesc cu directorul. Be to este folosit pentru a exprima: 1) o comand􀄠 sau instru􀄠􀄠iuni într-un mod impersonal (de obicei la persoana a III-a): He is to stay here till we return.20. Would you like to talk to him now ? Dor􀄠􀄠i cu el acum ? 2) Ca forma de Past Tense a lui will. un obicei trecut. d) o activitate repetat􀄠. 2) o a􀄠􀄠iune repetat􀄠.Will devine would sau infinitiv în vorbirea indirect􀄠. Past tense: He wouldn’t help me. Would este frecvent: They would spend their holidays in the mountains. în special în propoz􀄠􀄠ii . (Ac eeaq trebuie s􀄠 fie ma􀄠ina lor).). (It’s very likely they still do it. Obi􀄠nuiam s􀄠 înot în Olt când eram copil. “Wait here till I come”. Ate􀄠�ie ! Used to nu are form􀄠 la prezent.20. Nu voia s􀄠 m􀄠 ajute. Ate􀄠􀄠ie ! 1. He says that I am to wait here till he comes. 1. Used to poate fi înlocuit de would la sensul 2). woud este folosit pentru a exprima: a) inte􀄠􀄠ia (în vorbire indirect􀄠): I said. La Past Tense. Ate􀄠􀄠ie ! Would + rather/sooner + infinitivul scurt este folosit pentru a exprima preferi􀄠􀄠a: I would rather listen to the concert than see the film. 􀄠􀄠i petreceau vaca􀄠􀄠ele la munte. 3) Would este folosit 􀄠i pentru a exprima probabilitatea: That would be their car. 2) o a􀄠􀄠iune planificat􀄠 (constru􀄠􀄠ie des folosit􀄠 în limbajul jurnalistic): The competition is to start in a week’s time. Used to este folosit doar la Past Tense. Urmeaz􀄠 Va sta s􀄠 stea aici pân􀄠 ne întoarcem. în fun􀄠􀄠ie se sens: Would este folosit: 1) pentru a exprima o cerere. care nu mai este practicat în prezent: I used to swim in the Olt river when I was a child. b) de un infinitiv perfect. pentru a exprima o a�􀄠iune pl􀄠nuit􀄠 dar neîndeplinit􀄠: He was to have gone (but he didn’t).20. “I will help her”. Probabil c􀄠 aceea este ma􀄠ina lor. în vorbirea indirect􀄠: He says. b) inte􀄠􀄠ia negativ􀄠 (refuzul): Present: He won’t help me. a avea curajul. no metter what arguments I used. hot􀄠rârea de a efectua o a􀄠􀄠iune în trecut: He would keep silent for hours. Nu vrea s􀄠 m􀄠 ajute. Obi􀄠nuiau s􀄠-􀄠i petreac􀄠 vaca􀄠􀄠ele la munte. be poate fi urmat: a) de un infinitiv prezent: He was to go. pentru a exprima: 1) o a􀄠􀄠iune repetat􀄠. Pentru a exprima un obicei prezent. 1.

.interogative 􀄠i negative: How dare you contradict me ? Cum îndr􀄠zne􀄠ti s􀄠 m􀄠 contrazici ? The boy dared not tell his father what he had done. Traduc􀄠􀄠i în limba englez􀄠: 1. Look! It (rain). Why (he. free. refer. M-a provocat la întrecere. Is looks like rain. It (start) to rain while she (walk) in the park yesterday. 2.came. dup􀄠 participiul prezent sau dup� persoana a III-a singular: Now he dares to attack me ! Acum îndr􀄠zne􀄠te s􀄠 m􀄠 atace ! c) de infinitivul cu sau f􀄠r􀄠 to dup􀄠 forma de infinitiv a verbului. It has rained. She has given me a good dictionary. 5. does the train leave. sew. pay. N-ar îndr􀄠zni s􀄠-mi spun􀄠 acest lucru. forma de Past Tense dared 􀄠i participiul trecut: He wouldn’t dare (to) tell me this. The telephone (ring) just as he (go) out a few minutes ago. write. 3. cry. II. 6. Nu vom merge în parc dac􀄠 nu va sta ploaia. What (you. b) de infinitivul cu to. I’ll pay the cartenter for his work. Exemplu: They offered her flowers. EXERC􀄠􀄠II I. dare se conjug􀄠 ca un verb principal: Prezent: dare. 5. wash. 3. Ortografi􀄠􀄠i urm􀄠toarele verbe la persoana a III-a singular Past Tense. What time (the train leave)? It (leave) at 8 o’clock according to schedule. have you been looking. Plou􀄠 adesea toamna. 4. He dared (to) write upon the subject. Take you umbrelle. travel. 􀄠i-a dat seama c􀄠 n-are curajul s􀄠 încerce. was walking. forma în -ing 􀄠i participiul trecut: study. St􀄠 s􀄠 plou􀄠. 8. They have appointed him president. Ate􀄠􀄠ie ! Verbul dare este urmat de infinitivul cu to când este folosit ca verb principal: He dared me to compete with him. She was offered flowers. 2. Trec􀄠􀄠i urm􀄠toarele propoz􀄠􀄠ii la diateza pasiv􀄠. It is raining. cut. started. are you doing. 6. A avut curajul s􀄠 scrie despre acea problem􀄠. 5. It has been raining since you came. 4. It rained yesterday too. It often rains in autumn. ply. Is he driving. Past Tense: dared. 1.go to. Pun􀄠􀄠i verbele din parantez􀄠 la timpul potrivit. It was raining when I looked out of the window. It is raining. watch. came. IV. Rezolvare: 1. M􀄠 întreb dac􀄠 va îndr􀄠zni s􀄠 vin􀄠. A plouat 􀄠i ieri. Plou􀄠. transformând complementul persoanei în subiect. go) tonight ? 7. 7. We’ll go for a walk when the rain has stopped. rang. 6. 5. stop. we (go) on a trip to Poiana Bra􀄠ov. drive) so fast today? 3. 3. 2. is. 3. leaves. show. He had never dared (to) ask me. Rezolvare: 1. The guide is showing them the museum. He felt that he DAREN’T try. begin. La negativ 􀄠i interogativ. occur. Vom face o plimbare dup􀄠 ce va fi stat ploaia. La afirmativ. 1. 5. We shan’t go for a wak unless it stops raining. Ploua când m-am uitat pe fereastr􀄠. Plou􀄠 de când ai venit. They will tell you what time the bus leaves. did you came. dares. 2. dye. 4. was going out. 7. 6. dare poate fi conjugat ca un verb n􀄠􀄠ional sau ca un verb modal: Dare he speak ? Îndr􀄠zne􀄠te s􀄠 vorbeasc􀄠 ? Does he dare (to) speak ? Dare ca verb modal este urmat: a) de infinitivul f􀄠r􀄠 to dup􀄠 forma invariabil􀄠 dare (persoana a III-a singular sau Past Tense): I wonder whether he DARE come. 2. 8. shall be skiing. III. see. 7. 4. If the weather (be) fine tomorrow. drives. A plouat. die. 4. B􀄠iatul n-a îndr􀄠znit s􀄠-i spun􀄠 tat􀄠lui s􀄠u ce a f􀄠cut. Nu îndr􀄠znise niciodat􀄠 s􀄠 m􀄠 întrebe. regret. am looking.

You must help him. 3. 5. pag: 069 VIII. 5. I’ll start the engine.6. This matter must be looked into. Ei cer ca trupele inamice s􀄠 fie retrase de pe teritoriul lor. 5. Este recomandabil s􀄠 fii acolo la ora 8 fix. to become. b) Whoever the woman be. 1. 4. Pun􀄠􀄠i verbele din paranteze la infinitivul lung (cu to) sau scurt (f􀄠r􀄠 to). 2. Come what may. 3. The chairman demanded that proposals be made. voi porni motorul. This bed has not been slept in. Rezolvare: 1. 4. Rezolvare: 1. We can (wait) for you here. 2. 4. come. 3. b) They want (come) now. 3. Fie ce-o fi. 2. The dog was run over by a bus. 2. Will you (come) to the theatre with me? 3. Copiii au fost bine îngrij􀄠􀄠i. Traduc􀄠􀄠i în limba englez􀄠 folosind forme ale subjonctivului sintetic sau analitic: 1. Rezolvare: 1. Long she be happy. 2. 3. I have been given a good dictionary. 4. It is necessary that he shoul send the letter at once. Dori􀄠􀄠a lui ca noi s􀄠 devenim profesori s-a îndeplinit. Father insisted that his son read books in Romania history. În propoz􀄠􀄠iile de mai jos. 5. V. Nu s-a dormit în acest pat. You will be told what time the bus leaves. subjonctivul sintetic cu subjonctivul analitic cu should sau may: Exemplu: a) It is necessary that he sand the letter at once. Aceast􀄠 problem􀄠 trebuie analizat􀄠. . înlocu􀄠􀄠i. 3. you must send for a doctor. They were promised new bicycles. Exemplu: a) You must (hel) him. 6. 4. They require that the enemy troops be/should be withdrawn from their territory. 1. 2. 5. 2. to revise. 3. He promised them new bicycles. De ce s􀄠 facem noi asta ? 4. you must send for a doctor. Whoever the woman may be. VI. 5. He has decided (become) a mechanic. They are being shown the museum. Rezolvare: 1. VII. Vor râde de tine dac􀄠 vei purta rochia asta. It is advisable that you be / should be there at eight o’clock sharp. They want to come now. His wish that we should become teachers has been fulfilled. Traduc􀄠􀄠i urm􀄠toarele propoz􀄠􀄠ii în limba englez􀄠. You ought (revise) for your exams this week. 2. You will be laughed at if you wear this dress. Câinele a fost c􀄠lcat de un autobuz. I saw them (cross) the street. folosind verbe la diateza pasiv􀄠: 1. He has been appointed president. The children were well looked after. 5. It is imperative that they exceed production. Why should we do this? 4. The carpender will be paid for his work. The doctor recommended that the old woman keep to bed for a few days.

forget) to come to the meeting. 6. her/her wearing. I don’t like (she. wait. interrupting. He worries. 6. me/my reading. about losing. IX. make) so much noise. Exemplu: He finally succeeded . 5. 3. from leaving 2. 5. Pun􀄠􀄠i verbele din paranteze la infinitivul cu to sau forma Gerund în fun􀄠􀄠ie de sens: 1. (leave) last Monday. Rezolvare: 1. He finally succeeded. 2.. leaving. 5. 3. 1.. cross. 6. pag: 070 XII. The bad weather prevent him. to give. interrupt) you. 4. to give. 2. I can’t understand him / his forgeting to come to the meeting.. He finally succeeded in selling his old car. (find) a more efficient method. Please stop (interrupt) me in the middle of a sentence. 6. This research aims.. 6. wear) my dresses.. We saw an entertaining programme on TV last night. Rezolvare: 1. us/our coming. 4. sau transform􀄠􀄠i-le în pronume posesive (pentru o exprimare mai literar􀄠). of studying. to talk.. (do) everything herself. 4. 5. (lose) his position... come) late to school. Complet􀄠􀄠i sp􀄠􀄠iile libere cu prepoz􀄠􀄠iile necesare.. Pune􀄠i cuvintele din paranteze la forma corect􀄠: participiu în -ing sau participiu trecut: Exemplu: a) We saw an (entertain) programme on TV last night.4. in posting. I will remember (give) your mother your message. Pun􀄠􀄠i verbele din paranteze la forma Gerund. Exemplu: I can’t understand (he. Excuse (I. 2. Pun􀄠􀄠i verbele din paranteze la forma Gerund. them/their making. on doing. read) while I’m while I’m eating. My mother hates (I. 3. She insists. (study) late at night. 5... XI... 2. meeting. I remember (meet) him at your birthday last year. 3.. I don’t remember (he. (post) the letter. me for interrupting you/my interrupting you. (sell) his old car. 3. 4. Rezolva􀄠i: 1. X. 4. Pun􀄠􀄠i pronumele personale la acuzativ (pentru o exprimare familiar􀄠). 2. I definitely recall (leave) my coat in this room. 1. 3. He doesn’t agree to (we. 5. He stopped (talk) to his former pupils. him/his coming. 5. I object to (they. Did you forget (give) him that message? 6. Our teacher doesn’t approve. 4. at finding. . come) late before.

Ferestrele salonului se deschideau spre o teras􀄠 cu privire la mare. 5. 4. must have gone. it is impossible. 4. se ridic􀄠 s􀄠 opreasc􀄠 ma􀄠ina. 5. Perhaps they have heard the news. interesting. . 2. Auzind pa􀄠i. Înlocui􀄠i cuvintele scrise cursiv cu verbe potrivite ca sens 􀄠i verbe no􀄠ionale la infinitivul prezent sau perfect: Exemplu: We are obliged to do our homework every day. followed. 3. Toate lucrurile pe care le 􀄠tim de mult ne sunt dragi. te rog ? 2. He probably went to Oradea on business. The police were on the tracks of the (follow) man. couldn’t have forgotten. Ea nu 􀄠tie îns􀄠 engleze􀄠te dar va 􀄠ti aceast􀄠 limb􀄠 peste câ􀄠iva ani. A􀄠 dori o cea􀄠􀄠􀄠 de ceai. 3. following. Traduce􀄠i în limba englez􀄠: 1. p􀄠rând mirat de purtarea mea. 2. frozen 6. Vrei s􀄠-mi aduci ziarul. Hearing footsteps. he turned with a start. Will you fetch me the newspaper. Books borrowed from the library must be returned in time. Pute􀄠i s􀄠 m􀄠 ajuta􀄠i la bagaje ? 5. That was a very (interest) book. 2. As you don’t feel well it’s good for you to see a doctor. 4. The temperature is below (freeze) point. 6.b) The carpenter repaired the (break) chair. Having completed her piece of work. 3. freezing. 3. XV. We have to do our hemwork every day. she rose to switch off the machine. may have heard. The windows of the drawing-room opened on to a terrace overlooking the sea. 4. He kept silent. v􀄠 rog ? 4. S􀄠 cump􀄠r ni􀄠te banane ? A􀄠 prefera s􀄠 cump􀄠r ni􀄠te portocale. Dup􀄠 ce a terminat ce-avea de f􀄠cut. should see. 5. 5. 6. se întoarse tres􀄠rind. Children are forbidden to play with matches. XIV. 6. 6. 2. 1. 5. 3. You are given permission to leave. folosind verbe modale potrivite ca sens: 1. please. XIII. 4. Dori􀄠i o cea􀄠􀄠􀄠 de cafea ? Nu. Traduce􀄠i în limba englez􀄠. mul􀄠umesc. 5. All long known objects are dear to us. Vre􀄠i s􀄠 semna􀄠i în registru. 4. The carpenter repaired the broken chair. The (interest) parties signed the agreement. may leave. C􀄠􀄠􀄠ile împrumutate de la bibliotec􀄠 trebuie înapoiate la timp. 6. 6. interested. Rezolvare: 1. We’ll have to work hard the (follow) weeks. 2. 3. 2. They sell (freeze) goods here. Rezolvarea: 1. T􀄠cu. Rezolvare: 1. as if puzzled by my behaviour. 1. She didn’t forget about the appointment. Rezolvare: 1. 3. must not play.

1. nume predicativ. c) substantive concrete. peace. Would you like a cup of coffee? No. wood. B. apozi􀄠ie. care denumesc obiecte constând din mai multe elemente de acela􀄠i fel: family. disgust. fenomene (man. school. pram (perambulator). liv (livingroom). Ms Brown (apelativ pentru femei. Mrs Brown (dna Brown).lunile anului . din alte p􀄠􀄠􀄠i de vorbire: .s􀄠rb􀄠tori d) nume de c􀄠􀄠􀄠i. Dr (doctor). music.nume de t􀄠ri 􀄠i continente . gym (gymnasium). the evil. Shall I buy some bananas ? You’d rather buy some oranges.nume de ape 􀄠i mun􀄠i c) diviziuni temporale: . day. sau poate fi echivalentul unei propozi􀄠ii sau fraze. lab (laboratory). Miss Brown (dra Brown).adjective: the good.verbe la participiul trecut: the injured. Mr Brown (Dl. e) substantive formate prin contragere: ad (advertisement). Could you help me with my luggage ? 5.nume de localit􀄠􀄠i . . b) are categorii gramaticale de gen. substantivele în limba englez􀄠 se împart în dou􀄠 clase mari: substantive comune 􀄠i substantive proprii. poly (polytechnic). pag: 071 2. Clasificare. Defini�ie Substantivul: a) denume􀄠te obiecte în sens foarte larg. complement. Would you sign in the register. 2. Din punct de vedere al form􀄠rii lor. substantivele se împart în: a) substantive simple: boy. meal.2. worry. atribut. A. num􀄠r 􀄠i caz.verbe la Gerund: reading. adic􀄠 fiin􀄠e. please. b) denumiri geografice: . classroom. 6. fridge (refrigerator). care denumesc un element dintr-o categorie: table. b) substantive colective. pub (public house). love. unhappiness. 2. În limba englez􀄠. steel. fall. Substantivul (The Noun) 2. pag: 072 d) substantive formate prin conversiune. 3. people. lucruri. care denumesc obiecte sau substan􀄠a constitutiv􀄠 a unor obiecte: table.2. Substantivele (numele) proprii au capacitatea de a individualiza un obiect dintr-o categorie de obiecte de acela􀄠i fel.1.2. thank you. denumind în principiu un singur element dintr-o categorie.2. c) substantive formate prin compunere (substantivele compunse): schoolboy. . .verbe la infinitiv: cook. but she will be able to do so in a few years’ time. Substantivele din limba englez􀄠 pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere. She can’t speak English yet. reviste e) nume de institu􀄠ii . boxing. d) substantive abstracte. Din punct de vedere al gradului de individualizare. Substantivele comune sunt lipsite de posibilitatea de a individualiza prin ele însele. ziare. school.2. the poor. c) poate îndeplini în propozi􀄠ie func􀄠iile de subiect. snow. 4. chair. 2. Ele denumesc un element printr-o categorie de obiecte de acela􀄠i fel: table. substantivele proprii denumesc: a) nume de persoane: Churchill. c􀄠􀄠􀄠torite sau nec􀄠􀄠􀄠torite). the rich. wisdom). element predicativ suplimentar. Substantivele comune se subclasific􀄠 în: a) substantive apelative. care denumesc abstrac􀄠iuni: difficulty.zilele s􀄠pt􀄠mânii . b) substantive formate din derivare cu sufixe sau prefixe: childhood. f) abrevieri: MP (Member of Parliament). walk. Brown).

class. când pluralul se formeaz􀄠 prin ad􀄠ugarea desinen􀄠ei -s la forma de singular: book . child. two boys. În limba englez􀄠 substantivele proprii se scriu cu liter􀄠 mare. institu􀄠ii etc. Familia lui este mai numeroas􀄠 decât a mea. swarm (of bees). pencil. substantivele în englez􀄠 se împart în num􀄠rabile (Count nouns) 􀄠i nenum􀄠rabile (Mass nouns). În aceast􀄠 situa􀄠ie. substantivele colective se folosesc ca forma de singular. (Number of Nouns) Substantivele în limba englez􀄠 au categoriile gramaticale de gen. Ele se comport􀄠: 1) ca substantive num􀄠rabile propriu-zise când denumesc o colectivitate considerat􀄠 ca un întreg: The two football teams are in the field now. flock (of sheep).3. school.Organiza􀄠ia Na􀄠iunilor Unite. În acest caz ele au num􀄠rul singular 􀄠i num􀄠rul plural 􀄠i se acord􀄠 cu verbe la singular sau la plural: His family is larger than mine.Ortografia substantivelor proprii. On each floor live two families.). 2.3. the United Nations Organization .: The Conference for Peace an Security in Europe Conferin􀄠a de pace 􀄠i securitate în Europa. lucr􀄠ri. care pot fi num􀄠rate: a boy.3. specific􀄠 pentru forma de plural a substantivelor. a lot of brushes. Formele de plural sunt de dou􀄠 feluri: A. a few boys. având forma numai de singular sau numai de plural. family.Dombey 􀄠i fiul . Substantivele num􀄠rabile sunt de obicei variabile ca form􀄠 (Variable Nouns). audience. . care se acord􀄠 cu verbul la plural. shoal (of fish). jury. B. c) numele de na􀄠ionalit􀄠􀄠i 􀄠i limbi se scriu de asemenea cu liter􀄠 mare în limba englez􀄠: He speaks English. pack (of wolves). cu verbe la plural: The apples are in the basket. . Cele dou􀄠 echipe de fotbal sunt acum pe teren. Sunday . Substantivele num􀄠rabile au dou􀄠 forme: o form􀄠 de singular 􀄠i o form􀄠 de plural. We are Romanians.. (El) Vorbe􀄠te engleze􀄠te. Din grupa substantivelor colective fac parte substantivele: army. 2.Roma. audience. etc. Noi suntem români. Substantivele num􀄠rabile denumesc no􀄠iunile ca unit􀄠􀄠i separate. referirea fiind la membrii colectivit􀄠􀄠ii: My family are at home. several apples. regiment.aprilie. articole. Rome .titluri de ziare: The Daily Mirror .3. assembly. fiind considerate substantive proprii: April . box. cât 􀄠i num􀄠rul plural: museum .1. 2.museums. committee. având atât singular cât 􀄠i plural. three books. Neregulate. referirea fiind la o colectivitate: family. Familia mea este acas􀄠. Formarea pluralului substantivelor num�rabile. 2. press. ca 􀄠i în limba român􀄠: Helen . prepozi􀄠iilor 􀄠i conjuc􀄠iilor) dintr-un substantiv propriu exprimat printr-o perifraz􀄠 substantival􀄠 se scriu cu liter􀄠 mare în limba englez􀄠: . Substantivele num􀄠rabile au urm􀄠toarele caracteristici: a) sunt variabile ca form􀄠.books.titluri de reviste: English Language Teaching Journal. pag: 074 2) Când aceste substantive se refer􀄠 la membrii componen􀄠i ai colectivit􀄠􀄠ii. b) toate cuvintele (cu excep􀄠ia articolelor. când pluralul se formeaz􀄠 în alte moduri. Substantivele colective sunt o diviziune a substantivelor num􀄠rabile. flight (of birds. party. sau colective: committee. Substantivele num�rabile (Count Nouns). Num�rul substantivelor. sau abstracte: difficulty. troop. team. Num􀄠rul este categoria gramatical􀄠 care se recunoa􀄠te cel mai u􀄠or. question. poultry. insects. public. Substantivele num􀄠rabile pot fi: apelative: garden. iar cele nenum􀄠rabile sunt de regul􀄠 invariabile ca form􀄠 (Invariable nouns). ele se comport􀄠 ca substantive colective propriu-zise. government. Din punct de vedere al ideii de num􀄠r. (=All the members of my family. child children.Elena. num􀄠r 􀄠a_ _ei caz. b) pot fi precedate de numerale cardinale sau cuantificatori: one book. club. datorit􀄠 desinen􀄠ei -s. La fiecare etaj locuiesc dou􀄠 familii. Forma de singular este nemarcat􀄠: book. herd (of cattle).3. planes). Exist􀄠 îns􀄠 unele situa􀄠ii în care uzajul în limba englez􀄠 este diferit de cel din limba român�: pag: 073 a) numele lunilor anului 􀄠i ale zilelor s􀄠pt􀄠mânii se scriu cu liter􀄠 mare în limba englez􀄠. concrete: child.duminic􀄠.titluri de c􀄠􀄠􀄠i: Dombey and Son . crew.titluri de capitole.. crowd. iar la num􀄠rul plural.2 Clasificarea substantivelor num�rabile. regulate. având atât num􀄠rul singular. c) la num􀄠rul singular se acord􀄠 cu verbe la singular: The book is on the table. company.

incluzând substantivele terminate în -e mut: book . matches. self .buffaloes. 2) -f(e) [f] ves [vz]: calf . . factory . buzz .berths cloth .baths. [f]. shelf .knives. play .women doctors.mothers-in-low.boys. brushes. mother-in-low .adaug􀄠 -es la substantive ca: echoes.plays.buzzes. table . life . 2) Excep􀄠ii: Exist􀄠 unele situa􀄠ii care fac excep􀄠ie de la aceast􀄠 regul􀄠 general􀄠: a) Substantivele terminate în -s.au dou􀄠 forme de plural: banjos .cargoes.volcanoes. sopranos. MP’s: There are two A’s and three 2’s in the number of that Enghish car.loaves. radios.selves. de obicei cele alc􀄠tuite dintr-un substantiv 􀄠i dintr-o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠. tables. pag: 075 . [f].leaves.mottoes.elves. brush .men singers. Pluralul regulat al substantivelor se formeaz􀄠 prin ad􀄠ugarea desinen􀄠ei -s la forma singular al substantivului. scenarios.brushes.A. pros (profesionals).banjoes. quiz . -x.6. [z] (voicing) la unele substantive: 1) -thths: bath .houses.3. There are two MP’s in the lobby.în substantive proprii: the Kennedys. b) La câteva dintre substantivele din acest grup se dubleaz� consoana final􀄠: fez . Forma de plural f􀄠􀄠􀄠 apostrof este mai frecvent folosit􀄠 decât cea cu apostrof. mosquitoes.dup􀄠 vocale: boy .halves. c) substantivele compuse în care primul element este man sau woman transform􀄠 la plural ambele elemente: man singer . volcanos .lives. kangaroos.5. pag: 076 Aten􀄠ie ! Acest fenomen de sonorizare a consoanei finale nu se produce la toate substantivele terminate în [].3.în abrevieri: kilos (kilogrammes). -ch.paths. villages.cloths earth .fezzes. mouth . loaf .glasses. mottos . tangos. noses. glass . race horse (cal de curse) . tabaccos. -sh adaug􀄠 es: bus . watch . months.watches. carpets. elf .3. Negroes. 3) -se [s] ses [ziz]: house . MP (Member of Parliament) .mouths.lookers-on. d) Substantivele terminate în -y precedat de o consoan􀄠 transform􀄠 pe y în i 􀄠i adaug􀄠 -es: city .factories. box . photos (photographs).oaths . cargos . Romeos. dynamos.buses.earts death . În engleza contemporan􀄠 exist􀄠 tendin􀄠a ca numeralele 􀄠i abrevierile s􀄠 formeze pluralul 􀄠i prin ad􀄠ugarea doar a unui -s la singular: in the 1930s.4.când -o e precedat de o vocal􀄠: cuckoos. -z. B.books. Pronun�area pluralului regulat este urm􀄠toarea: a) [-s] dup􀄠 consoane surde: books.forget-me-nots. path . .Mps. 2. b) Unele substantive compuse. .în substantive compuse: stand-bys. 1) Desinen􀄠a -s se scrie -s dup􀄠 majoritatea substantivelor. .classrooms. mementos mementoes. leaf . studios. numeralele 􀄠i abrevierile formeaz􀄠 pluralul prin ad􀄠ugarea unui apostrof 􀄠i -s: A’s. Exist􀄠􀄠􀄠i forme de plural regulat 􀄠i oscila􀄠ie între cele dou􀄠 forme: Plural regulat (1): Forme duble (1): consoan􀄠 + -th: vocal􀄠 + -th: berth .cities.tables.deaths oath . tree. Transformarea nu are loc: . 1920’s. Mt (Mountain) Mts. 2. tomatoes. Ortografia pluralului regulat.boxes. buffalos . sau [s] în care se termin􀄠 substantivul se transform􀄠 în perechea ei sonor􀄠: [v]. heroes. forget-menot .calves. c) [iz] dup􀄠 sunete: classes. lamps. knife . potatoes.la unele substantive str􀄠ine: concertos.quizzes. woman doctor . boys. . Pluralul neregulat al substantivelor se formeaz􀄠 în mai multe feluri: a) consoana surd􀄠 [].la substantive proprii: Neros. solos. sau [s].race horses. b) [-z] dup􀄠 consoane sonore 􀄠i vocale: gloves. pianos. 2. c) Substantivele terminate în -o: adaug􀄠 desinen􀄠a -s: . e) Literele. adaug􀄠 -s la primul element: looker-on . proofs.shelves. zoos. half . 3) Pluralul substantivelor compuse a) Majoritatea substantivelor compuse adaug􀄠 -s la ultimul element: classroom . .

cod . grouse . d) Unele substantive num􀄠rabile au aceea􀄠i form􀄠 la singular 􀄠i plural (primesc desiden􀄠a zero .hoofs . tooth . chassis. hen .lengths faith . pike .cliffs hoof .women. Pluralul zero este folosit: . trolleybus and the underground are modern means of transport.cu numele de na􀄠ionalit􀄠􀄠i terminate în -ese: the Chinese.scarves roof . child . 3) doar pluralul regulat: cow . goose .antelope .children.sheep.roofs wharf . mai ales în limbajul 􀄠tiin􀄠ific: Plurale str􀄠ine Singular Plural Termina􀄠ia Exemple Termina􀄠ia Exemple -us -a -um -ex -ix -is -on -eau zero -o stimulus corpus genus alga larva stratum codex thesis criterion. 2) pluralul zero (folosit mai ales în limbajul vân􀄠toresc) 􀄠i pluralul regulat în -s.lengh . game .handkerchiefs . Exist􀄠 mai multe desiden􀄠e de plural de origine str􀄠in􀄠 care sunt folosite în limba englez􀄠.Sonorizarea lui [s] se produce numai la substantivul house. Portughezii tr􀄠iesc în Europa.truths Plural regulat (2): Forme duble (2): belief .chiefs handkerchief . folosit pentru indicarea unor variet􀄠􀄠i: antelope .grouse. duck . dog .cu substantivele denumind animale.serie.cu unele substantive în -s: barracks . e) Plurale str􀄠ine (Foreign Plurals). brother .hooves proof .barac􀄠.men.antelopes.oxen.wharves safe .mijloc.plural zero).geese.pike.scarfs .mice. headquarters .sediu. the Japanese. mouse .cows.deer.safes . phenomenon tableau chamois. troleibuzul 􀄠i metroul sunt mijloace moderne de transport.duck )ra􀄠e s􀄠lbatice) .carp. sheep . corps graffito -i -ora -era -ae . pag: 077 . foot . the Vietnamese: He is speaking to a Portuquese.proofs scarf .cod .game.beliefs dwarf .ducks (ra􀄠e de ferme). means . This is an army barracks.cods. . These are army barracks.teeth. The bus. The Portuquese live in Europe.dwarfs .lice. Acestea pot avea: 1) doar pluralul zero: carp .dogs.faiths truth .brethren. horse .wharfs . series . the Portuquese.dwarves chief . deer .hens.horses. louse . b) vocala sau diftongul final se schimb􀄠 în alt􀄠 vocal􀄠 sau diftong (mutation): man . woman . El vorbe􀄠te cu un portughez.feet. c) Trei substantive adaug􀄠 desiden􀄠a -en (cu sau f􀄠􀄠􀄠 muta􀄠ie vocalic􀄠): ox .handkerchieves cliff . Autobuzul.

synthesis syntheses. crisis  crises. parenthesis  parentheses. pag: 078 În ceea ce prive􀄠te pluralele str􀄠ine exist􀄠 mai multe situa􀄠ii: 1. chassis. Unele substative au numai pluralul cu -s: -us uses : bonus  bonuses campus  campuses chorus  choruses circus  circuses ignoramus  ignoramuses -a  as : arena  arenas drama  dramas dilemma  dillemas encyclopedia  encyclopedias diploma  diplomas era  eras -um ums: album  albums gymnasium  gymnasiums geranium  geraniums museum  museums -on ons: demon  demons electron  electrons lexicon  lexicons -o  -os: soprano  sopranos 3. bacillus  bacili. -is -es: analysis analyses. datum data.-a -ices -es -a -eaux zero -i stimuli corpora genera algae larvae strata codices theses criteria. -um -a: addendum addenda. diagnosis diagnoses. bacterium bacteria. thesis  theses. corps graffiti (de obicei plural) Unele dintre aceste desinen􀄠e sunt mai bine reprezentate în limba englez􀄠: -us -i: stimulus stimuli. paralysis  paralyses. agendum agenda. basis  bases. axis axes. erratum errata. phenomena tableaux chamois. stratum strata. ellipsis ellipses. hypothesis hypotheses. duhuri) (oameni de geniu) . 2. Unele substantive de origine str􀄠in􀄠􀄠 􀄠i-au p􀄠strat forma de plural din limba din care au fost împrumutate (vezi tabelul de pe pag. Alte substantive de origine str􀄠in􀄠 au dou􀄠 forme de plural: pluralul regulat cu -s 􀄠i pluralul de origine str􀄠in􀄠: -us -uses: cactus  cactuses  cacti -i genius  geniuses  genii (spirite. 77).

There are two sheep in the field.3. Substantivele nenum􀄠rabile denumesc no􀄠iuni 􀄠􀄠zute ca un întreg. I’ll buy bread at the supermarket. Eroul/personajul principal al nuvelei este un b􀄠trân pescar. I had an interesting experience when travelling in the North of country. please.syllabus  syllabuses  syllabi terminus  terminuses  termini -a -as: antenna  antennas  antennae -ae formula  formulas  formulae vertebra  vertebras  vertebrae -um -ums: aquarium  aquariums  aquaria -a curriculum  curriculums  curricula medium  mediums  media sanatorium  sanatoriums  sanatoria symposium  symposiums  symposia -ix -ixes: appendix  appendixes  appendices -ex -ices index (în anatomie) (în c􀄠􀄠􀄠i)  indexes  indices (cuprinsuri) (indici . Substantivele nenum�rabile (Mass Nouns). c) Se acord􀄠 cu verbul singular: Chinese tea is very good. coal. formele str􀄠ine de plural sunt de obicei folosite în limbajul tehnic. Ceaiul chinezesc este foarte bun. b) neavând contrastul singular . I’ve bought two loaves. Am s􀄠 cump􀄠r pâine la autoservire. ele nu pot fi num􀄠rate cu ajutorul numeralelor sau al altor cuantificatori: I need (some) tea. Aceast􀄠 unealt􀄠 este din fier. La substantivele cu dou􀄠 forme de plural. Give me an ice. Foarfeca este pe mas􀄠. cattle. Are un nou fier de c􀄠lcat. (Ea) este o frumuse􀄠e. She has got a new iron. This teacher has a great deal of experience. information. Acest bloc de ghea􀄠􀄠 este foarte periculos. That block of ice is very dangerous. This tool is made of iron. 2. . Frumuse􀄠ea trebuie admirat􀄠. cât 􀄠i din a celor nenum􀄠rabile. steel sau abstracte: beauty. I need (some) information. Mi s-a întâmplat ceva interesant când am c􀄠􀄠􀄠torit în nordul 􀄠􀄠rii. Am cump􀄠rat dou􀄠 pâini. iar pluralul în s este întâlnit în vorbirea curent􀄠. Substantivele nenum􀄠rabile au urm􀄠toarele caracteristici: a) sunt invariabile ca form􀄠: tea. I need (some) scissors. sau la plural: The scissors are on the table. Acest profesor are foarte mult􀄠 experien􀄠􀄠. D􀄠-mi o înghe􀄠at􀄠 te rog. (El) este un om de caracter.în matematic􀄠) -on -ons -on -a automaton  automatons  automata -eau -eaus: bureau  bureaus  bureaux -eaux plateau  plateaus  plateaux -o -os: libretto  librettos  libretti -i virtuoso  virtuosos  virtuosi pag: 079 Not􀄠: Formele de plural în i sunt rare. cu diferen􀄠e de sens: She is a beauty. He is a man of character. The main character of the story is on old fisherman. d) Unele substantivel engleze􀄠ti fac parte atât din clasa substantivelor num􀄠rabile. Sunt dou􀄠 oi pe câmpie.plural. Beauty is to be admired.7. pag: 080 e) Uneori diferen􀄠ele de sens dintre substantivele num􀄠rabile 􀄠i cele nemum􀄠rabile sunt exprimate prin cuvinte diferite. kindness. Substantivele nenum􀄠rabile pot fi concrete: sugar.

cybernetics. darts. A. Ele au numai singular: gold. money etc. a bar of. the Thames: Wales is in the sounth-west of great Britain. Brussels.plural. 5) Unele substantive proprii: Athens. De asemenea: athletics.pojar. His knowledge of English is poor. Totdeauna îmi d􀄠 sfaturi bune. the evil: In fairy-stories the good always wins. Acestea se acord􀄠 cu verbul la singular: Phonetics is a branch of linguistics. 4) Unele nume de jocuri: billiards. Acoustics is the scince of sound. Este bine s􀄠 m􀄠nânci fructe. a bag of etc. news. Acustica este 􀄠tiin􀄠a sunetelor.8. 2) nume de boli: measles . Am cump􀄠rat ni􀄠te carne de porc. business. mumps . cattle etc. chalk.oreion. gymnastics. În basme binele învinge totdeauna. c) Unele substantive terminate în -s. sau numai plural the police. 􀄠ara Galilor se afl􀄠 în partea de sud-est a Marii Britanii. Am nevoie de informa􀄠ii suplimentare. Cuno􀄠tin􀄠ele lui de englez􀄠 sunt slabe. income. Wales. d) Adjective abstracte substantivizate: the beautiful. homework. care exprim􀄠 urm􀄠toarele no􀄠iuni: 1) substantivul news: Here is the 9 o’clock news. measles. information. wisdom. Substantive concrete: a piece of bacon a slice of cake a pice of bread a loaf of bread a pice of land a strip of land a piece of furniture an article of furniture a bit of grass a blade of grass a piece of paper a sheet of paper pag: 082 Substantive abstracte: a piece of advice a word of advice a pice of information . cards. the sublime. information. Dominoes is a game for children. bowls. Fruit is good to eat. fruit.I like mutton. a bowling-alley. Dar: a billiard-table. homework. the good. rickts . Substantivele invariabile la singular Un num􀄠r de substantive invariabile au numai form􀄠 de singular: sugar. I need further information. Naples. Folosirea lor cu form􀄠 de plural 􀄠i/sau cu un verb la plural se face doar în situa􀄠ii speciale. pag: 081 b) Substantive nenum􀄠rabile abstracte: advice.rahitism: Measles is a catching disease. Substantivele invariabile nu au opozi􀄠ia singular . He always gives me good advice. Pojarul este o boal􀄠 contagioas􀄠. Num􀄠rul substantivelor invariabile. economics. Trebuie s􀄠􀄠􀄠i faci cu aten􀄠ie lec􀄠iile. Acestea sunt 􀄠tirile de la ora nou􀄠. f) În limba englez􀄠 fac parte din clasa substantivelor invariabile la singular unele substantive care sunt num􀄠rabile sau invariabile la plural în limba român􀄠: advice. cleanliness. Wales. Cuatificarea substantivelor invariabile la singular se poate realiza cu ajutorul unor cuvinte ca: a piece of. This pig is very fat. butter. ethics. the good. I’ve bought some pork for dinner. Din clasa substantivelor invariabile la singular fac parte: a) substantivele nenum􀄠rabile concrete: bread. You must do your homework carefully. a dart-board. furniture. 2. Porcul acesta este foarte gras. 3) nume de 􀄠tiin􀄠e 􀄠i obiecte de studiu terminate în -ics: acoustics. food. knowledge. Îmi place carnea de oaie.3. an item of. merchandise. luggage.

drojdie letters litere the Lords Camera Lorzilor regards salut􀄠ri remains resturi suds cl􀄠buc de s􀄠pun stairs sc􀄠ri thanks mul􀄠umiri troops trupe tropics tropice pag: 083 Unele substantive fac parte din clasa pluralia tantum doar în limba englez􀄠.an item of news an item of business a bit of business a piece of work a bit of work a word of abuse a fit of passion an attack of fever B. pants. a suspender belt . trousers: These trousers are too long for you. în limba român􀄠 ele fiind substantive variabile sau invariabile la singular: archives arhiv􀄠 ashes cenu􀄠􀄠 contents con􀄠inut goods marf􀄠 holydays vacan􀄠􀄠 minutes proces-verbal pains osteneal􀄠 sands plaj􀄠 spirits dispozi􀄠ie wages salariu . a trouser leg . Substantivele care denumesc obiecte din dou􀄠 p􀄠􀄠􀄠i se num􀄠􀄠􀄠 cu ajutorul cuvântului pair: a pair of scissors. pyjamas.portjartier.crac de pantalon 2. compasses. overalls. a pyjama cord . Ace􀄠ti pantaloni sunt prea lungi pentru tine. clothes flannels.cordon de pijama. Binoclul este pe mas􀄠.toc de ochelari. glasses. Locuie􀄠te la periferia ora􀄠ului. pincers. Exemplele de pluralia tantum în limba englez􀄠 sunt numeroase: Pluralia tantum în -s annals anale the antipodes antipozi arms arme auspices auspicii effects efecte. jeans. îmbr􀄠􀄠􀄠minte funds fonduri grounds za􀄠. Ele denumesc: 1) unelte: binoculars. Subtantive invariabile la plural Substantivele invariabile la plural au numai form􀄠 de plural 􀄠i se acord􀄠 de regul􀄠 cu un verb la plural: The binoculars are on the table. Where are the scissors ? Unde este foarfeca ? 2) articole de îmbr􀄠􀄠􀄠minte: braces. a pair of trousers. Observa􀄠i forma de singular a unora dintre aceste substantive când sunt folosite atributiv: a spectacle case. pliers. etc. b) alte substantive folosite numai la plural (pluralia tantum). three pairs of skis. shorts. Aceste substantive se numesc summnation plurals în limba englez􀄠. terminate de regul􀄠 în -s: He lives in the outskirts of the touwn. Din clasa substantivelor invariabile la plural fac parte: a) substantivele care denumesc obiecte formate din dou􀄠 p􀄠􀄠􀄠i egale. Not􀄠: 1. two pairs of glasses.

cantomament scale = gam􀄠 muzical􀄠. cauz􀄠. Sunt mul􀄠i oameni pe strad􀄠. solz. tantum) = compas damage = avarie.tantum) = osteneal􀄠 quarter = sfert. the rich. tantum) = balan􀄠􀄠 spectacle = spectacol.tantum) = termeni. pl. pag: 085 e) Unele substantive proprii: the Alps. raporturi. tantum_ = za􀄠. invariab. the Hebrides. grounds grounds (pl. colours colours (pl. damages damages (pl. minutes minutes (pl. people. 􀄠avize air-aer airs-aere (figurat) ash-scrum de 􀄠igar􀄠 ashes-cenu􀄠􀄠 (în general) brace-pereche (de potârnichi) braces-bretele honour-onoare honours-onoruri. letters letters (pl. rela􀄠ii. pl. pl. pl. la singular la plural advice-sfaturi advices-în􀄠tiin􀄠 ri. tantum) = ochelari ground = motiv. the sick. tantum) = proces-verbal pain = durere. pl. termen. R􀄠ni􀄠ii au fost du􀄠i la spital. the poor. cu în􀄠elesuri diferite: o form􀄠 invariabil􀄠 la singular 􀄠i o form􀄠 invariabil􀄠 la plural: Subst. pl. litere minute = minut. the injured. pl. clergy. police. tantum) = literatur􀄠. the wounded: The injured were taken to hospital. scales scales (pl. glasses glasses (pl. tantum) = desp􀄠gubiri effects (pl. the East / West Indies. tantum) = drapel compass = busol􀄠. pl. quarters quarters (pl. spectacles spectacles (pl.Aten􀄠ie ! Exist􀄠 unele substantive care au dou􀄠 form􀄠. haine glass = pahar. considera􀄠ie respects-omagii pag: 084 Substantivele pluralia tantum 􀄠i summation plurals se confund􀄠 uneori cu forma de plural a unor substantive num􀄠rabile: colour = culoare. condi􀄠ii c) Substantive nemarcate la plural. Aceste substantive sunt: cattle. trimestru. There are a lot of people in the street. Subst. terms terms (pl. pl. distinc􀄠ie la examene middle age-vârst􀄠 mijlocie the Middle Ages-Evul mediu respect-stim􀄠. invariab. cartier. Vitele sunt pe câmp. gentry. Num􀄠rul substantivelor Substantive variabile Felul Forma Exemple pluralului pluralului Singular Plural Plurale regulate . tantum) = efecte. pl. În clasa substantivelor invariabile la plural intr􀄠􀄠􀄠i unele substantive folosite numai la plural dar nemarcate formal pentru acest num􀄠r. d) Adjectivele sau participiile personale substantivizate: the handicapped. tantum) = locuin􀄠􀄠.tantum) = ochelari term = perioad􀄠. Regiunea Highlands este o regiune muntoas􀄠. teren letter = scrisoare. compasses compasses (pl. pl. The cattle are in the field. pains pains (pl. the Highlands: The Highlands are mountainous region. pl.

-on: -a zero -o: -i stimulus corpus genus larva desideratum codex analysis phenomenon chassis tempo stimuli corpora genera larvae desiderata . -era. -um: -a. boys watches sonorizarea consoanei [0]-[_tz_]+[z] [f]-[v]+[z] [s]-[v]+[iz] bath knife house baths knives houses muta􀄠ie vocalic􀄠 man foot mouse men feet mice plural în -en +. -a:-ae. -ora. boy watch books pencils. -ix: -ices. Plurale -ex.+s [s] +s [z] +es [iz] book pencil. str􀄠ine -is: -es.muta􀄠ie ox oxen vocalic􀄠 child children Zero sheep works the Japanese sheep works the Japanese -us: -i.

codic s
analyses
phenomena
chassis
tempi
Substantive invariabile
Forma
invariabil􀄠
Felul
substantivelor
Exemple
Singular a) nemum􀄠rabile concrete
b) nenum􀄠rabile abstracte
c) substantive în -s
d) adjective abstracte
substantivizate
e) substantive proprii
gold, milk, honey
art, patriotism
news
the beautiful, the good
Helen, Brown, Antarctica
Plural a) summation plurals
b) pluralia tantum în -s
c) substantive cu plural
nemarcat
d) adjective personale
substantivizate
e) unele substantive proprii
scissors
customs, goods
cattle, police
the rich, the poor
the Carpathians, the
Hebrides, the United States
pag: 086
2.4. Genul substantivelor (Gender of Nouns)
2.4.1. Genul este categoria gramatical􀄠 caracteristic􀄠 în primul rând substantivelor, adic􀄠 cuvintelor care
indic􀄠 numele obiectelor. Con􀄠inutul categoriei gramaticale a genului const􀄠 în aceea c􀄠 obiectele din
lumea inconjur􀄠toare, dac􀄠 reprezint􀄠 fiin􀄠e, sunt unele de sex b􀄠rb􀄠tesc (masculin) 􀄠i altele de sex
femeiesc (feminin), iar dac􀄠 reprezint􀄠 lucruri, sunt în afar� sexului (neutre).
Spre deosebire de limba român􀄠, în care partea final􀄠 a substantivelor constuie marca categoriei
gramaticale a genului: mas􀄠, frate etc., în limba englez􀄠 genul substantivelor este rareori marcat formal.
În afara cazurilor în genul este marcat formal: boy - girl, lion - lioness, genul substantivelor în limba
englez􀄠 se identific􀄠 de obicei cu ajutorul pronumelor care se refer􀄠 la substantive 􀄠i care au forme
diferite dup􀄠 gen:
The librarian is at his desk. He is written something. Bibliotecarul este la biroul s􀄠u. El scrie ceva. The
librarian is at her desk. She is writting something. Bibliotecara este la biroul ei. Ea scrie ceva.
2.4.2. Clasificarea substantivelor dup� ideea de gen. Din punct de vedere al apartenen􀄠ei la genul
masculin, feminin sau neutru, substantivele din limba englez􀄠 se împart în trei grupe mari: A. substantive
nume de persoane; B. substantive nume de animale 􀄠i C. substantive nume de obiecte.
2.4.3. Genul substantivelor nume de persoane (Gender of Personal Nouns).
În limba englez􀄠, substantivele care denumesc persoane de sex b􀄠rb􀄠tesc sunt de gen masculin: man,
brother, iar substantivele care denumesc persoane de sex femeiesc sunt de genul feminin: woman, sister.
La substantivele nume de persoane, categoria gramatical􀄠 a genului poate fi marcat􀄠: 1) lexical; 2)
morfologic; 3) identificat􀄠 cu ajutorul unor cuvinte care marcheaz􀄠 genul, iar substantivele nemarcate

pentru gen (genul comun).
1) la substantive nume de persoane genul este marcat lexical, prin cuvinte diferite:
brother sister
earl countess
father  mother
king  queen
lord  lady
man woman
uncle aunt
2) la alte substantive nume de persoane, genul este marcat morfologic, prin ad􀄠ugarea unui sufix la
forma de masculin:
a)  ess:
actor  actress
count  countess
god  goddess
master  mistress
waiter  waitress
b) -ine: hero  heroine;
sau prin ad􀄠ugarea unui sufix la forma de feminin:
a) -er: window widower
b) -groom: bride  bridegroom
3) alte substantive nume de persoane au o singur􀄠 form􀄠 atât pentru masculin cât 􀄠i pentru feminin. Ele
apar􀄠in genului comun. E.: artist, chairman, cook, cousin, doctor, foreiner, friend, quest, musician,
parent, teacher, writer. Apartenen􀄠a la genul masculin sau feminin se precizeaz􀄠 în context:
pag: 087
 cu ajutorul pronumelor:
The teacher asked the pupil a few more questions as she wanted to give him a better mark.
 cu ajutorul unor cuvinte la care genul este marcat lexical, ca boy, male, female:
boy-friend  girl-friend
male-student  female-student
chairman chairwoman
 cu ajutorul unor adjective folosite doar pentru un singur sex:
My neighbour is pregnant.
2.4.4. Genul substantivelor nume de animale (Gender of Animate Nouns)
Substantivele nume de animale de subclasific􀄠 în: 1) nume de animale mari 􀄠i 2) nume de animale mici.
1) Substantivele nume de animale mari sunt considerate de obicei de genul masculin, fiind înlocuite de
pronumele he: The horse was rather restive at first, but he soon become more manageable.
La unele dintre aceste animale, distinc􀄠ia de sex masculin-feminin este marcat􀄠 formal, situa􀄠ie în care
substantivele sunt înlocuite de pronumele he sau she: The mare whinnied when she saw her master. Iapa
a nechezat când 􀄠i-a v􀄠zut st􀄠pânul.
Marca genului poate fi realizat􀄠:
a) lexical: horse: stallion  mare
ox: bull cow
sheep: ram ewe
pig: boar  sow
deer: stag  hind
b) morfologic: lion lioness, tiger  tigress.
2) Substantivele nume de animale mici sunt considerate de obicei neutre, fiind înlocuite de pronumele it:
I saw a frog by the lake. It was big and ugly.
În unele cazuri îns􀄠 se pot indica diferen􀄠ele de sex:
a) lexical:
cock  hen

dog  bitch
drake duck
b) prin cuvinte marc􀄠 ale genului:
cock sparrow  hen sparrow
he goat  she goat
Tom cat  she cat
2.4.5. Genul substantivelor nume de obiecte (Gender of Inanimate Nouns)
Substantivele nume de obiecte sunt de genul neutru: Where’s your umbrelle ? It is my bag.
2.4.6. Folosirea stilistic� a categoriei gramaticale a genului. A. Unele substantive nume de obiecte
care sunt de regul􀄠 neutre în vorbirea curent􀄠 sunt uneori personificate în literatur􀄠, unde ele pot fi
tratate ca substantive masculine sau feminine.
Sunt masculine substantivele care denumesc:
a) pasiuni intense 􀄠i ac􀄠iuni violente: anger, fear, murder.
b) fenomene naturale puternice: ocean, river, sun.
c) nume de fluvii: the Danube, the Thames.
d) nume de mun􀄠i: the Carpathians, the Cheviot.
pag: 088
Sunt feminine:
a) substantivele care sugereaz􀄠 o caracteristic􀄠 feminin􀄠, un caracter blând, afectuos, cele care indic􀄠
fertilitatea: affection, devotion, faith, hope, justice;
b) substantivele care denumesc tr􀄠􀄠􀄠turi negative de caracter: ambition, folly, jealousy, revenge, vanity;
c) substantive abstracte ca: fortune, liberty, mercy, nature, peace, science.
B. Substantivele nume de obiecte, de animale sau persoane se pot îndep􀄠rta de la folosirea lor obi􀄠nuit􀄠,
la genul neutru masculin sau feminin, în vorbirea curent􀄠.
Exist􀄠 dou􀄠 tendin􀄠e:
1) substantivele inanimate sunt personificate, devenind she sau he într-o exprimare afectuoas􀄠, iar
substantivelor animate folosite de obicei la genul neutru li se atribuie genul masculin sau feminin.
În aceast􀄠 categorie intr􀄠:
 denumirile de vehicule, ma􀄠ini, ambarca􀄠iuni: boat, bus, car, engine, locomotive, motor, ship.
Persoanele care manipuleaz􀄠 aceste vehicule le consider􀄠 de genul feminin într-o exprimare afectuoas􀄠: I
am very fond of my car and I wash her every day.
 numele de 􀄠􀄠ri, 􀄠inuturi, localit􀄠􀄠i, când sunt privite ca unit􀄠􀄠i politice economice: Romania has gratly
developed her tourism.
 animale domestice sunt în general de genul neutru, dar când intervin din considerente de ordin afectiv
li se atribuie genul masculin sau feminin: Where is the cat ? She is on the bed. Have you seen the dog ? I
don’t know where he is.
 substantivele baby, infant, child, care sunt de obicei neutre, pot fi folosite 􀄠i la genul masculin sau
feminin, într-o exprimare afectuoas􀄠: The child hasn’t eaten his breakfast. Fetch the baby from her cot;
she is crying.
2) Exist􀄠􀄠􀄠i o alt􀄠 situa􀄠ie, opus􀄠 celei men􀄠ionate anterior, referitoare la substantive nume de persoane.
Când o persoan􀄠 este tratat􀄠 cu dispre􀄠, aceasta poate fi considerat􀄠 un obiect neînsufle􀄠it, referirea la ea 􀄠􀄠
cându-se cu pronumele it: So you’ve found the girl at last. Where did you find it ?
2.5. Cazul substantivelor (Case of Nouns)
2.5.1. Cazul este categoria gramatical􀄠 care indic􀄠 raporturile dintre obiecte sau dintre obiecte 􀄠i ac􀄠iuni.
Sistemul cazului este folosit pentru a marca func􀄠iile sintactice ale substantivelor.
Astfel, în limba englez􀄠, ca 􀄠i în limba român􀄠, raporturile stabilite între obiecte 􀄠i între obiecte 􀄠i ac􀄠iuni
se pot reda prin cinci cazuri, fiecare dintre ele fiind folosit mai ales pentru exprimarea unui anumit
raport.
Nominativul este mai ales cazul subiectului, acuzativul, cazul complementului direct, dativul, cazul
complementului indirect, genitivul, cazul atributului, iar vocativul este în afara func􀄠iile sintactice.
În limba român􀄠, categoria gramatical􀄠 a cazului este marcat􀄠 de obicei prin desinen􀄠e (c􀄠􀄠􀄠ile copiilor), 􀄠
i prepozi􀄠ii (pe mas􀄠).
pag: 089
În limba englez􀄠, categoria gramatical􀄠 a cazului este marcat􀄠 prin:

 desinen􀄠􀄠: the child’s book
 topic􀄠: The man (N) opened the window (Ac).
 prepozi􀄠ii: I bought it for Mary.
2.5.2. Cazul nominativ (The Nominative Case). Cazul nominativ este cazul substantivelor care
îndeplinesc func􀄠ia de subiect, nume predicativ 􀄠i apozi􀄠ie.
Un substantiv în cazul nominativ în limba englez􀄠 se poate identifica cu ajutorul topicii.
Observa􀄠i exemplele:
The audience liked the play.
These women are nurses.
My neighbour, a very experienced engineer, helped me to mend the car.
Func􀄠iile sintactice ale cazului nominativ sunt:
a) subiect al propozi􀄠iei: The boy is waiting for his friend.
b) nume predicativ: He is a teacher.
c) apozi􀄠ie, sau parte a unei propozi􀄠ii: Charles, a friend of mine, will help you to do it.
2.5.3. Cazul acuzativ (The Acusative Case). Cazul acuzativ este cazul complementului direct: I ate an
icecream an hour ago.
Cazul acuzativ nu este marcat prin desinen􀄠e în engleza modern􀄠. De aceea el este identificat cu ajutorul
topicii:
a) Dac􀄠 exist􀄠 numai un complement în propozi􀄠ie, acesta este, în majoritatea cazurilor, un complement
direct în cazul acuzativ 􀄠i este a􀄠ezat imediat dup􀄠 verbul tranzitiv: Shut the window, please.
b) Dac􀄠 în propozi􀄠ie exist􀄠 dou􀄠 complemente, unul este în cazul acuzativ, iar cel􀄠lalt este tot în cazul
acuzativ, sau în cazul dativ, în func􀄠ie de verbele dup􀄠 care urmeaz􀄠: I asked him (Ac) a question (Ac). I
lent her (D) my umbrella (Ac).
Urm􀄠toarele verbe sunt urmate de dou􀄠 acuzative: ask, envy, excuse, forgive, save, strike:
The teacher asked the pupils several questions. I envy you your garden. That saved us a lot of trouble.
în timp ce verbe ca: deny, give, hand, lend, pay, read sunt urmate de un complement indirect în cazul
dativ 􀄠i un complement direct în cazul acuzativ: Can you lend me this book ? She told the children an
interesting story. I wish you a good journey.
Cazul acuzativ este folosit dup􀄠:
a) verbe tranzitive, pentru a denumi obiectul care sufer􀄠 ac􀄠iunea verbului: drink, eat, meet.
b) dup􀄠 unele verbe intranzitive, tranformându-le în verbe tranzitive: weep, tears, look compassion.
c) dup􀄠 unele verbe intranzitive care au aceea􀄠i r􀄠􀄠􀄠cin􀄠 ca 􀄠i substantivul în acuzativ, formând a􀄠anumitul
acuzativ intern: fight terrible fight, sing a song.
d) dup􀄠 prepozi􀄠ii. Majoritatea prepozi􀄠iilor în limba englez􀄠 sunt urmate de substantive / pronume în
cazul acuzativ: I’m looking at John. I’m looking at him.
pag: 090
Func􀄠iile în propozi􀄠ie ale unui substantiv în cazul acuzativ sunt:
a) complement direct: She met my brother in the street.
b) parte dintr-un complement prepozi􀄠ional: The boys were talking about the match.
c) parte dintr-un atribut: I know him to be a man of honour.
d) parte dintr-un complement circumstan􀄠ial: They arrived in the evening.
2.5.4. Cazul dativ (The dative Case). Un substantiv în cazul dativ îndepline􀄠te func􀄠ia de complement
indirect 􀄠i arat􀄠 c􀄠tre cine sau c􀄠tre ce este îndreptat􀄠 ac􀄠iunea exprimat􀄠 de verb.
În limba englez􀄠, cazul dativ este marcat de prepozi􀄠ia to sau for sau prin topic􀄠: She gave some sweets
to the children. I bought a present for my mother. I lent her (D) a book (Ac).
Cazul dativ este folosit:
a) dup􀄠 unele verbe intranzitive, urmate de un complement indirect al persoanei: come, happen, occur,
propose:
He came to me. It happened to my mother. He proposed to her.
b) dup􀄠 verbe tranzitive urmate de complement direct 􀄠i complement indirect precedat de pre4pozi􀄠ia to:
deny, give, hand, offer, read, tell:
I paid the money to the cashier. I’m wiriting a postcard to my friends.
Exist􀄠 îns􀄠 un num􀄠r de verbe urmate în mod obligatoriu de cazul dativ + prepozi􀄠ia to: address,
announce, communicate:
I introduced him to my friends.

f) dup􀄠 adjective de compara􀄠ie ca: adequate. Albans . my sister-in-law’s job. c) Dac􀄠 obiectul nu apar􀄠ine amândorura. Substantivul în cazul genitiv exprim􀄠 în principal ideea de posesiune 􀄠i îndepline􀄠te func􀄠ia de atribut în propozi􀄠ie: Ann’s bag is new.la substantivele nume de persoane terminate în -s: Dickens’ life. d) dup􀄠 unele substantive: Her attitude to animals surprised us. construc􀄠iile de mai sus întrebuin􀄠ându-se 􀄠i sub forma: for goodness sake. Her kindess to animals surprised us. the pupil’s question  la câteva substantive cu form􀄠 neregulat􀄠 de plural: Men’s clothes are more expensive than women’s. inferior: The result was not equal to his effort. save: She made a new dress for her daughter. make. Cazul genitiv (The Genitive Case).la forma de plural a substantivelor regulate: the boys’ bicycles. La numele proprii terminate în -s se poate întâlni 􀄠i genitivul cu ‘s: Dickens’s novels. Cazuri speciale a) Grupurile de cuvinte 􀄠i titulaturile compuse au marca genitivului ad􀄠ugat􀄠 la ultimul cuvânt: a year and a half’s delay. She advised me to be kind to the little boy. determinantul. equal. pag: 091 Ortografia desinen􀄠ei genitivului a) Desinen􀄠a -s precedat􀄠 de un apostrof se adaug􀄠:  la forma de singular a substantivului: the girl’s dress.  când substantivul determinat este cuvântul shop. corresponding. order. Asemenea situa􀄠ii apar:  când substantivul determinat a fost men􀄠ionat anterior: This is Tom’s book. 2. La unele nume proprii care nu se termin􀄠 în -s se observ􀄠 tendin􀄠a de dispari􀄠ie a apostrofului 􀄠i uneori 􀄠i a substantivului determinat: Earls Court. Have you met my brother Jimmy’s son ? Pronun􀄠area desinen􀄠ei genitivului sintetic se realizeaz􀄠 dup􀄠 regulile de pronun􀄠are a desinen􀄠ei de plural a substantivelor: [s] [z] [iz] Spot’s the boy’s the judge’s the architect’s the teacher’s Bruce’s Dick’s Henry’s Alice’s Locul substantivului în cazul genitiv: a) Substantivul în cazul genitiv. choose. for convenience’ sake. precedat􀄠 de un apostrof. St. Not􀄠: 1. similar. precede substantivul determinat când este folosit atributiv: This is my sister’s schoolbag.c) dup􀄠 verbe tranzitive urmate de complement direct 􀄠i complement indirect precedat de prepozi􀄠ia for: buy. substantivul determinat fiind omis. We keep the children’s toys here. equivalent. În limba englez􀄠. Tendin􀄠a în limba englez􀄠 contemporan􀄠 favorizeaz􀄠 îns􀄠 scrierea f􀄠􀄠􀄠 -s dar pronun􀄠area cu [iz]. Her cruelty to animals surprised us. f􀄠􀄠􀄠 desinen􀄠a -s se adaug􀄠: . Man is superior to animals. b) Substantivul în genitiv poate ap􀄠rea singur. 2. Mary’s is in her bag. St. cazul genitiv este marcat de regul􀄠 de desinen􀄠a -s. With Mr and Mrs Brown’s compliments. Harrods. b) dou` substantive legate prin and care reprezint` posesorii aceluia[i obiect adaug` marca genitivului la ultimul cuv~nt: Tom and Mary’s parents (Tom 􀄠i Mary sunt fra􀄠i). leave. Charles’ books. . museum: I bought these at the . place.  la câteva substantive comune terminate în sunetul -s 􀄠i urmate de cuvântul sake : for goodness’ sake. ca 􀄠i în cazul scrierii cu ‘s: Burns’ [‘b_􀄠_:nziz] poems. b) Apostroful singur. (Earl’s Court. Not􀄠: Apostroful nu este obligatoriu în acest caz. David’s etc). d) Apozi􀄠ia prime􀄠te de obicei semnul genitivului la ultimul cuvânt. the drivers’ attention. for convenience sake.5. marca genitivului o prime􀄠te fiecare substantiv în parte: Tom’s and mary’s friends. do. St.5. house. De aceea genitivul cu ‘s se mai nume􀄠te genitivul în ‘s sau genitivul sintetic. Davids. e) dup􀄠 unele adjective: Din’t be cruel to animals.

6. Love’s Labour’s Lost. the school’s programme f) substantive care denumesc unit􀄠􀄠i de timp. americanii s􀄠rb􀄠toresc Ziua Independen􀄠ei. folosind substnative proprii 􀄠i abrevieri: 1. i) unele pronume nehot􀄠râte ca: another. the ocean’s roar. j) în unele expresii: a needle’s eye. e) pentru înt􀄠rire: The arrival of his grandfather surprised him. Dun􀄠rea se vars􀄠 în Marea Neagr􀄠. c) cu nume proprii. Folosirea genitivului sintetic Genitivul sintetic este folosit cu: a) nume proprii: Tom’s car b) substantive nume de persoane: the boy’s new shirt c) substantive colective: the nation’s security d) substantive care denumesc animale mari: the lion’s mane e) denumiri geografice 􀄠i ale unor institu􀄠ii: Europe’s future. afternoon tea. f) cu nume de animale mici: the tail of the mouse. one �i compu􀄠ii lui some. b) cu denumiri geografice urmate de un nume propriu: the City of London the Gulf of Mexico. Dl. pag: 092 d) Substantivul în cazul genitiv poate urma substantivul determinat când este desp􀄠􀄠􀄠it de acesta prin prepozi􀄠ia of (genitiv dublu): a book of the teacher’s. în literatur􀄠: truth’s victory. student hostel. Doctorul Ionescu consult􀄠 elevii în fiecare luni. k) când substantivul determinat este omis: St Paul’s (Cathedral) is one of Tussaud’s (museum). nobody’s fault. a description of Galsworthy’s = o descriere f􀄠cut􀄠 de Galsworthy. those skates of Peter’s. Aceast􀄠 construc􀄠ie este folosit􀄠 cu substantive nume de persoane: This joke of Peter’s A threat of our teacher’s. Traduce􀄠i urm􀄠toarele propozi􀄠ii în limba englez􀄠.5. 4. Folosirea construc􀄠iei cu of Construc􀄠ia cu of se folose􀄠te: a) cu substantivele nume de obiecte: the title of the book. h) substantive nume de obiecte care pot deveni masculine sau feminine prin personificare. somebody’s advice. to a hair’s breadth. any. Noi mergem la înot duminica.the plays of Shakespeare. the wings of a butterfly. Construc􀄠ia cu OF (The OF Construction) Construc􀄠ia cu prepozi􀄠ia of este uneori folosit􀄠 ca un echivalent al genitivului sintetic: Shakespeare’s plays . a day’s journey g) câteva substantive comune urmate de cuvântul sake: for pity’s sake. her heart’s desire. Genitivul dublu difer􀄠 ca sens de constrcu􀄠ia cu of folosit􀄠 singur􀄠. în locul genitivului sintetic:  când numele proprii sunt exprimate prin substantive coordonate: the teacher of Peter and Mary  când numele propriu const􀄠 dintr-un substantiv cu apozi􀄠ie: the reign of Queen Elisabeth  când dorim s􀄠 subliniem numele propriu: the sonnets of William Shakespeare pag: 093 d) cu substantivele nume de persoan􀄠:  când substantivul determinat este precedat de articolul nehot􀄠rât sau de un demonstrativ: I am a great admirer of this writer. I was at the Browns’ (house) yesterday. every precum 􀄠i adverbul else. the roof of the house. a moment’s talk. Genitivul dublu (The Double Genitive) Genitivul dublu const􀄠 din genitivul sintetic + construc􀄠ia cu of. Genitivul implicit (The Implicit Genitive) Genitivul implicit este o contruc􀄠ie genitival􀄠 în care substantivului determinat îi lipse􀄠te desinen􀄠a de genitiv: audience participation.6. Romania’s foreign policy. neither. 􀄠coala începe în septembrie. 5.(vezi & 21. În fiecare an la data de 4 iulie. Brown este membru al parlamentului.grocer’s (shop). m􀄠sur􀄠: today’s work. for mercy’s sake. 2.4) EXERCI􀄠II I. no. spa􀄠iu. either. 3. Cazul Vocativ (The Vocative Case) . 7. a description of Galsworthy = o descriere a lui Galsworthy (f􀄠cut􀄠 de altcineva) 2. Locul construc􀄠iei cu of este dup􀄠 substantivul determinat: the life of the great writer. Spania se învecineaz􀄠 cu .

You are forgetting your manners. of brown bread. of white bread and two. Give me a .. head etc. 10. 5. brother. 5.. Unde este cle􀄠tele? 2. I need a white. He's got good brains. encyclopedia. million/millions 3.. b) campus. XIII. Dragul nostru To􀄠u este îns􀄠 voinic 􀄠i-mi face o mare pl􀄠cere s􀄠 aud glasul s􀄠u la telefon. Am prins trei p􀄠str􀄠vi mari. Cuno􀄠tin􀄠ele lui de istorie sunt remarcabile. he'll manage. XI. 2. 12. Where are you going to spend your holidays? 11. Gr. Traduce􀄠i urm􀄠toarele propozi􀄠ii în limba român􀄠: 1. Vom publica toate informa􀄠iile care sunt necesare candida􀄠ilor. Alege􀄠i forma potrivit􀄠 a substantivelor pentru a completa propozi􀄠iile de mai jos: hundred/hundreds 1. 4. 3. Am cump􀄠rat fructe 􀄠i câteva pr􀄠jituri. villa. He has good looks. 4. stag. bedroom. He is a great man of letters.. 5.. woman dentist. Ea are câteva fire de p􀄠r alb. 2. c) syllabus. 6. Fizica este obiectul lui preferat. 8. 9. Have a look at the table contents.. headmaster.. All his (toy) are in his room. lâng􀄠 Teatrul Na􀄠ional. 3. De îndat􀄠 ce voi primi exemplarele de autor de la Academie. blackboard. Tocmai sa publicat o carte despre pe􀄠tii de ap􀄠 dulce din România. Antipa XII. 12. pag: 094 IV. 4. I want a . son.. Does he wear glasses? 3.. Six . brother-in-law. of work is man! VII. I don't like her airs. 5. milkman. will you? 5.. 9.. 􀄠i-ai f􀄠cut temele? VIII. 5. The letter burnt to ashes. horse-race.. Those (man) are (tourists). desideratum. cock. te rog. 12. virus. 2. Acesta este procesul verbal al 􀄠edin􀄠ei. Mii de mul􀄠umiri pentru prietenoasa ta felicitare. 3. What a . Pune􀄠i substantivele din paranteze la num􀄠rul plural: 1. king.. Romania has a population a twenty-two. 4. They want to get acquainted with this Romanian custom. 9. addendum.. Two. 􀄠tirile pe care le-am primit sunt interesante.. 4. pupils attend the school round the corner. They couldn􀄠t finish the project for lack of funds. boy. Trece􀄠i urm􀄠toarele substnative compuse la num􀄠rul plural: schoolboy.. Are p􀄠r 􀄠aten. people live in Bucharest. vietnamezii 􀄠i japonezii tr􀄠iesc în Asia. 7. There is something in the air. 11. (Child) like (story). masterpiece. She tried to make amends for her former behaviour. 8. 7. Trece􀄠i la plural urm􀄠toarele substantive de origine str􀄠in􀄠: a) stimulus. nephew. 2. of chocolate yesterday.. bit. 3.. 6. 10. Citi􀄠i urm􀄠toarele propozi􀄠ii con􀄠inând pluralia tantum în -s 􀄠i traduce􀄠i-le în limba român􀄠: 1. 4. Traduce􀄠i în limba englez􀄠: Dragul meu Mo􀄠 Ghi􀄠􀄠. lor.. 1.of pupils attend this school. II.Fran􀄠a. Care sunt corespondentele feminine ale urm􀄠toarelor substantive masculine: 1.. man singer. 4.. Traduce􀄠i urm􀄠toarele propozi􀄠ii în limba englez􀄠: 1. She bought two. 7. There are hundreds of (book) on the (shelf). 8. Noi avem o iarn􀄠 nepl􀄠cut􀄠􀄠􀄠i eu 􀄠i so􀄠iam fiind bolnavi. Mi-am f􀄠cut bagajele asear􀄠. 2. A f􀄠cut progrese mari în înv􀄠􀄠area limbii engleze. All Dacians rose in arms when the Romans invaded Dacia. Traduce�i în limba englez􀄠: 1. 6. Goods are usually transported in goods trains. father-in-law. son-in-law. III. 7.. They left their (watch) on the table. 2. forget-me-nor. husband. car race.. The standard of living in the Middle Ages was very low. Multe mul􀄠umiri. of chalk. X.. curriculum. father. Care sunt formele de masculin 􀄠i feminin ale urm􀄠toarelor substantive: . Clothes do not make the man. pair. uncle. of paper. 9.. V. footspet. 3. 3. Completa􀄠i propozi􀄠iile urm􀄠toare cu cuantificatori potrivi􀄠i ca sens: piece. D􀄠-mi dou􀄠 pâini. 6. 10. VI. 8... formula. Are you writing a letter? 6. 11. Hotelul Intercontinental din Bucure􀄠ti se afl􀄠. man. young man! pag: 095 IX. În 1976 a avut loc la Helsinki conferin􀄠a pentru pace 􀄠i securitate în Europa. Chinezii. 10. fireman. merry-go-round. 2. 11. item. looker-on. passer-by. You have to declare everything at the customs. people. S-au încercat toate mijloacele. postman. genius. 4. phenomenon. 5. There is a glass of milk on the table. 8. Studiem engleza 􀄠i rusa la 􀄠coal􀄠. î􀄠i voi trimite un volum din lucrarea mea despre Marea Neagr􀄠. Cartierul general al armatei era lâng􀄠 Londra.

Mary. 6. 3. The girl's room is very pretty 3. to my heart's content. Did he give his mother a bunch of flowers? 8. What's ( this boy) favourite sport? 6. Pune􀄠i substantivele din paranteze la genitivul sintetic sau analitic. The woman's work is very much appreciated. 10. 1. art for art's sake. offer-flowers-teacherr XIX. 2. Mary is (David) sister 2. cat. pag: 096 XV. 4. 2. I bought Mike a dog. XVII.1. 12. 4. Reformula􀄠i urm􀄠toarele propozi􀄠ii. My neighbour has got a car. 8. The pupil's uniform is blue 4. frog. 2. 4. 13. 3. lend. Peter has got a bicycle and Mary has got a bicycle too. 2. write-letter-grandma 7. 3. 9. The teacher praosed the student's work 7. 5. goat. 4. Dick has got a new bicycle. The worker's life is much better today. 2. Did you make Helen this new cardigan? 7. The (shed) roof was blown off by the wind. The baby's food is in the fridge. throw-ball-his friend. XX. stundent. 5. Where are the child clothes? 8. 6. Have you read (yesterday) paper. XVIII. 3. a pound’s weight. (Dickens) novels are very interesting. folosind prepozi􀄠ia to sau for dup􀄠 caz. 1. in two years’ time. I showed the building to Mike. 7. Where are the (girls) blouses? 11. My cousin's house is large.secret. friend. at a stone's throw. 6. I chose my sister a nice present. Mary showed the teacher her compozition. XVI. give. Mr White has got an umbrella. Construi􀄠i propozi􀄠ii conform modelulului: show-Mike-the building I showed Mie the building. Congresul al XII-lea al partidului a luat hot􀄠râri de mare însemn􀄠tate pentru poporul nostru 􀄠i pentru . What is your (brother) hobby? 4. They sent their parents a parcel.her son. Traduce􀄠i în limba englez􀄠: a) 1. 6. The (book) pages have numbers. 1. Lily has got a doll. yesterday’s newspaper. ass. 1. 5. 6. 5. Lawrence and Paul have got an electric train. Trece􀄠i urm􀄠toarele substantive în cazul genitiv la num􀄠rul plural. That is (Alice) pencil-box. 1. conform modelului: John has got a book.umbrella-my friend 5. 7. Formula􀄠i propozi􀄠ii cu substnative la genitiv. This is John’s book. My cousin has got a new stamp-book. hand-paper-the teacher. He gave Tom some presents. XIV. 5. The house is at a (mile) distance.money . tell . 3. Traduce􀄠i în limba român􀄠: at a mile’s distance. (Ladies) hats are very pretty this year. I ordered my sister a lemonade. This is a (woman) hat. This is (mybrother and sister) room.

ca 􀄠i în limba român􀄠.progresul patriei. 10. neither): a book the book no book each book every book either book this book my book what book Determinan􀄠ii propriu-zi􀄠i ai substantivului Determinantul Exemple Articolul hot􀄠rât Articolul nehot􀄠rât Articolul zero the man a tree. Nepoata ei cea mai mic􀄠 este mo􀄠tenitoarea casei. 11. Ce 􀄠tii despre clima acestei 􀄠􀄠ri? 9. Ar fi bine s􀄠 ne întâlnim acas􀄠 la Maria. Articolul �i al�i determinan�i (The Article and other Determiners) 3.).1. Profesorul a vorbit mai bine de o or􀄠 despre progresul 􀄠tiin􀄠ei. our school. 4. determinan􀄠i propriu-zi􀄠i 􀄠i postdeterminan􀄠i. 2. Nu iam v􀄠zut pe unchiul 􀄠i m􀄠tu􀄠a mea de câteva luni. 3. 8. Categoria determin􀄠rii a ap􀄠rut în limba englez􀄠. 2. Ele formeaz􀄠 în gramatica structuralist􀄠 clasa determinan􀄠ilor.1. adjectivul posesiv (my. her dress. 7. Ne-am distrat foarte bine la petrecerea suroriii prietenului meu. its tail. that. Elevii i-au oferit înv􀄠􀄠􀄠toarei lor un buchet de flori. pag: 097 3. which) 􀄠i negative (no. sau de a denumi o întreag􀄠 categorie de elemente de acela􀄠i fel (The lion is a strong animal). that magazine these articles. either etc. Ai citit ziarul de ieri? 3. an apple men.1. apples Adjectivul demonstrativ this newspaper. 6. adjectivul nehot􀄠rât (each. Dup􀄠 un moment de gândire. your car. your. Juriul a înmânat premii câ􀄠tig􀄠torilor întrecerii. Categoria determin�rii 3. trees.) 􀄠i unele adjective interogative (what. Aceast􀄠 terminologie a fost stabilit􀄠 pe baza categoriei gramaticale pe care o reprezint􀄠 aceste cuvinte pe lâng􀄠 substantiv (determinarea) 􀄠i pe baza pozi􀄠iei pe care o ocup􀄠 unul fa􀄠􀄠 de altul: Half (predeterminant) the (determinant propriu-zis) second (postdeterminant) chapter. 12. 5. Publicarea acestei c􀄠􀄠􀄠i a însemnat un succes deosebit. 5. 6. În calasa determinan􀄠ilor propriu-zi􀄠i intr􀄠 articolul 􀄠i alte p􀄠􀄠􀄠i de vorbire care pot înlocui articolul înaintea unui substantiv: adjectivul demonstrativ (this. those papers Adjectivul posesiv my house. these. Cred c􀄠 am luat p􀄠􀄠􀄠ria altcuiva. their classroom.2. Nu 􀄠tiu cine joac􀄠 rolul prin􀄠esei. Vecinul meu a l􀄠sat u􀄠a deschis􀄠􀄠􀄠i a uitat de ea. those). Ve􀄠i fi înso􀄠􀄠􀄠i de fiul 􀄠i fiica mea. 4. din necesitatea de a indica un element unic (the Danube) sau specific (this man) dintr-o categorie. 3. his etc. În limba englez􀄠 exist􀄠 mai multe p􀄠􀄠􀄠i de vorbire care pot determina un substantiv: the first two students.1. care este subdivizat􀄠 în predeterminan􀄠i. Determinan�ii propriu-zi�i. Stiloul este al lui Bo. Cea mai modern􀄠 poet􀄠 a noastr􀄠 a vorbit despre ultimul ei volum de poezii. elevul a r􀄠spuns perfect la toate întreb􀄠rile mele. his watch. . b) 1. every.

Aceste dou􀄠 clase au fost stabilite pe baza pozi􀄠iei lor fa􀄠􀄠 de determinan􀄠i în rela􀄠ie unul cu altul. Predeterminan􀄠ii se numesc astfel deaorece ei apar înaintea determinan􀄠ilor: a) all the books both my books half these books b) double the / these amount twice the / these amount three times the / these amount c) ine-third the time three quarters the / these amount Când sunt urma􀄠i de substantive. tot: She interrupted him all the time. amândou􀄠. neavând alt􀄠 func􀄠ie decât cea de determinare a substantivului. în special într-un context negativ: I haven’t seen her all day: Ca determinant. every day. What is this ? Pe lâng􀄠 determinan􀄠ii propriu-zi􀄠i. He didn’t spend all his money. pag: 099 All poate fi de asemenea folosit cu articolul zero în expresii ca: all (the) day / morning / night. . 3. toate: Where are all your books ? Unde sunt toate c􀄠􀄠􀄠ile tale ? All poate fi folosit atât ca predeterminant cât 􀄠i ca pronume nehot􀄠rât: Have you drunk all the milk ? Ai 􀄠􀄠ut tot laptele ? Have you seen all ? Ai v􀄠zut tot ? All (the) people came in time. He hasn’t read all the story.1. either side. Both understood the teacher’s explanation. având sensul de întreg. all precede: a) substantive (ne)num􀄠rabile concrete (rar) sau abstracte la singular.Adjectivul interogativ What book do you want ? Which books do you want ? Whose book do you want ? Adjectivul nehot􀄠rât Each pupil. În cazul lui all. All (of them) were punctual. both of them. any students. având sensul de to􀄠i. no children. Predeterminan􀄠ii all. predeterminan􀄠ii pot ap􀄠rea în trei construc􀄠ii: all of the children all the children all children both of the teachers both the teachers both teachers Când determinan􀄠ii sunt urma􀄠i de pronume. fiind folosit pentru referirea la dou􀄠 persoane (accentuat): Both children are very quit. ca pronume: I want this/some. neither student. construc􀄠ia cu of este obigatorie: all of them. b) substantive num􀄠rabile la plural. numerale cardinale 􀄠i ordinale / cuantificatori (post determinan􀄠i). cât 􀄠i ca pronume: Both are important. Predeterminan�ii. Nu 􀄠i-a cheltuit to􀄠i banii. Both înseamn􀄠 amândoi. Dar: All soldiers must wear uniforms (generic). Îl întrerupea tot timpul. both 􀄠i half pot fi folosi􀄠i 􀄠i ca pronume: All understood the teacher’s explanation. Amândoi copiii sunt foarte t􀄠cu􀄠i. se folose􀄠te determinantul zero în cazul substantivelor num􀄠rabile la plural folosite generic: All the pupils went into the classroom.3. some books. Half understood the teacher’s explanation. substantivele mai pot fi precedate 􀄠i de alte clase de cuvinte: predeterminan􀄠i. Both. He hasn’t read the whole story. Both poate fi folosit atât ca predeterminant: Both (of) these features are very important. pag: 098 Articolul ocup􀄠 un loc central în cadrul determinan􀄠ilor. Al􀄠i determinan􀄠i pot func􀄠iona independent de substantivele pe care le preced􀄠. half of it.

next. Ordinalele sunt postdeterminan􀄠i. dar preced cuantificatorii 􀄠i adjectivele: The first three important events. I have not invited many people to my birthday party. Este (foarte) mult zah􀄠r în zaharni􀄠􀄠. La fel 􀄠i numeralele frac􀄠ionare (vezi &4. five.predeterminant: half the book .4. deoarece ele pot fi 􀄠􀄠ezate înaintea determinan􀄠ilor: twice the amount.Half. a large (small) amount of. a great / large number. Postdeterminan�ii. Cuantificatorii urmeaz􀄠 determinan􀄠ii 􀄠i ordinalele 􀄠i preced adjectivele: The first three important events.). Ele urmeaz􀄠 determinan􀄠ii în grupul nominal. Nu a r􀄠mas mult zah􀄠r. Nam invitat mult􀄠 lume la ziua mea de na􀄠tere. last. Ea m􀄠nânc􀄠 pu􀄠in􀄠 pâine (aproape deloc). . M􀄠nânc ceva pâine. implic􀄠 o apreciere negativ􀄠: She eats little bread. Many = mul�i. În clasa ordinalelor intr􀄠: a) numeralele ordinale: first. second. pu�in�. pag: 100 b) cuantificatorii. etc. There is plety of sugar in the sugar basin. dar suficient􀄠􀄠􀄠i implic􀄠 o apreciere pozitiv􀄠: I eat a little bread. mult� se folose􀄠te mai ales în propozi􀄠ii interogative 􀄠i negative: There isn’t much sugar left. În propozi􀄠ii afirmative se folose􀄠te: very much. double that price. indic􀄠 o cantitate insuficient􀄠. little) în mod nedefinit. b) (an)other. few. În propozi􀄠ii afirmative se folose􀄠te very many. Din clasa cuantificatorilor fac parte: a) numeralele cardinale: one. 3. He’s read very many English books. Numeralele multiplicative (vezi & 4. a great deal of. A little indic􀄠 o cantitate mic􀄠. plenty of: There is a lot of sugar in the sugar basin. two. multe se folose􀄠te mai ales în propozi􀄠ii interogative �i negative: Did he read many English books ? A citit multe c􀄠􀄠􀄠i engleze􀄠ti. four. several) sau cantitatea (much. Cuatificatorii sunt folosi􀄠i: a) numai cu substantive num􀄠rabile: many children a great number of children few children a large number of children several children a good number of children b) numai cu substantive nenum􀄠rabile: much time a great/good deal of money little time a great/good deal of money a little time great/good deal of money much time a large/small quantity/amount of money little time a large/small quantity/amount of money a little time a large/small quantity/amount of money c) cu substantive num􀄠rabile sau nenum􀄠rabile (în exprimarea familiar􀄠): a lot of children/money lots of children/money plenty of children/money Much = mult. Este (foarte) mult zah􀄠r în zaharni􀄠􀄠.) sunt incluse în clasa predeterminan􀄠ilor.7. Half (jum􀄠tate) este folosit atât cu substantive nenum􀄠rabile: He didn’t say a word half the time he stayed there. There is very much sugar in the sugar basin. third. both 􀄠i half: The vegetables boiled in one third (of) the time the meat did. a lot of. Little înseamn􀄠 pu�in. three. fourth etc.substantiv: Your half is bigger than mine. care pot avea 􀄠i construc􀄠ii cu of.5. . cuvintele care exprim􀄠 num􀄠rul (many. Este foarte mult zah􀄠r în zaharni􀄠􀄠.pronume nehot􀄠rât: half (of them) left. cât 􀄠i ca substantive nenum􀄠rabile: Half the students in the student hostel were asleep. în mod similar cu all. lots of: He’s read a lot of English books.1. Half este folosit ca: . a lot of.

Several este folosit pentru mai mult de dou􀄠 persoane: He read several books on Dacia. el contribuind doar la determinarea unic􀄠 sau individual􀄠 a substantivului pe care îl înso􀄠􀄠􀄠te. articolul nehot􀄠rât a sau an sau prin articolul zero. b) nu are forme flexionare. Numele proprii sunt substantivele cu referin􀄠􀄠 unic􀄠 prin excelen􀄠􀄠. Aceasta se datoreaz􀄠 faptului c􀄠 articolul nu poate fi o parte de vorbire independent􀄠. 3. Aten�ie! Articolul se folose􀄠te generic când unei clase de elemente i se atribuie o proprietate. B􀄠iatul alerga foarte repede. cu substantive num􀄠rabile la plural 􀄠i substantive nenum􀄠rabile: There are (some) books on the table. numele proprii se deosebesc de substantivele comune: a) se scriu cu liter􀄠 mare: Mr. Monday. Substantivele folosite generic nu au distinc􀄠ia de num􀄠r deoarece ele denumesc ceea ce este tipic. The tiger lives in the jungle. folosirea generic􀄠 are în vedere clasa 􀄠i nu anumi􀄠i membri ai clasei: Boys like to play football. se folose􀄠te articolul hot􀄠rât pentru substantive num􀄠rabile 􀄠i nenum􀄠rabile: Where is the book I gave you ? Where are the books I gave you ? Where is the chalk I gave you ? Pentru referin�� individual�.articolul zero sau some/any. Articolul este partea de vorbire care: a) constituie un mijloac de individualiza a obiectelor 􀄠i fenomenelor într-un context lingvistic sau situa􀄠ional. fiind considerat determinantul propriu-zis. Thomson. cu substantive num􀄠rabile la singular: There is a book on the table. pag: 101 3. El a citit mai multe c􀄠􀄠􀄠i despre Dacia. Sunt câteva flori în vaz􀄠. altele sunt .2. Few = pu�ini. articolul nehot􀄠rât a(n) sau articolul zero pentru substantivele num􀄠rabile: The cow gives us milk. b) nu au contrastul articulat-nearticulat: unele nume proprii sunt folosite cu articolul zero. Cows give us milk. Articolul (The Article) 3. .4.2. There is (some) salt on the table. Defini�ie. There is an orange on the table.3. fiind neflexibil din punct de vedere morfologic. De aceea.He’s read a great number of English books. 1) Articolul se folose􀄠te pentru referin�� unic� atunci când se identific􀄠 cu un membru anume al unei clase: The boy was running very fast. pu�ine indic􀄠 un num􀄠r insuficient 􀄠i implic􀄠 o apreciere negativ􀄠: Few people live to be a hundred. Articolul ocup􀄠 un loc central în cadrul determinan􀄠ilor. the Danube. He read several books on Dacia. deoarece ele sunt considerate membri unici ai clasei din care fac parte: Helen.2. Prin aceasta. folosirea generic􀄠 apare cu cele trei articole: pag: 102 a) articolul hot􀄠rât the. Articolul este redat prin articolul hot􀄠rât the.2. 2) Articolul se folose􀄠te pentru referin�� individual� când referirea se face la orice membru al unei clase. general pentru membrii unei clase. El a citit câteva c􀄠􀄠􀄠i despre Dacia.2. the Haque. the English Channel. Numele proprii �i referin�a unic�. A cow gives us milk. 3. b) articolul zero pentru substantivele nenum􀄠rabile: Milk is good for our health. Pentru referin�a unic�. A few = câ�iva.articolul nehot􀄠rât a(n). B􀄠ie􀄠ilor le place 􀄠􀄠 joace fotbal.1. France. se folosesc: . He’s read lots of English books. Un b􀄠iat alearg􀄠 mai repede decât o fat􀄠. Pu􀄠ini oameni tr􀄠iesc 100 de ani. câteva indic􀄠 un num􀄠r mic. c) îndepline􀄠te func􀄠ia de determinant. Mount Everest.2. 3. Tigrul tr􀄠ie􀄠te în jungl􀄠. Aceste articole se folosesc pentru a realiza: 1) referin􀄠a unic􀄠 (unique reference) 􀄠i 2) referin􀄠a individual􀄠 (individual reference). f􀄠􀄠􀄠 ca acesta s􀄠 fie identificat în mod unic. A boy runs faster than a girl. dar suficient 􀄠i implic􀄠 o apreciere pozitiv􀄠: There are few flowers in the vase.

Omul care conduce ma􀄠ina ro􀄠ie este profesorul nostru de englez􀄠. Acestea sunt: 1) func􀄠ia deictic􀄠. ca reprezentant al unei clase. pag: 103 c) într-un ora􀄠: the townhall. w: the university.folosite cu articolul the. Elefantul 􀄠􀄠lbatic poate fi g􀄠sit în unele zone din Africa. The man (who is) in the red car is our English teacher. c) pronun􀄠area [_tz_i:] este de asemenea folosit􀄠 pentru subliniere: These are the facts. reprezentate de obicei prin literele u. 4) func􀄠ia generic􀄠. Windsor Castle.1. În aceast􀄠 func􀄠ie the înso􀄠􀄠􀄠te substantive num􀄠rabile la num􀄠rul singular: The horse is a useful animal. . fiind exprimat􀄠 printr-o propozi􀄠ie relativ􀄠 restrictiv􀄠 sau printr-o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠 provenit􀄠 dintr-o propozi􀄠ie relativ􀄠 restrictiv􀄠: The man who is driving the red car is our English teacher. the radiator. the sky. y. will you ? Închide fereastra. the Houses of Parliament. sau o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠 postpus􀄠 (cu of): The University of Bucharest . the United States. b) într-o p􀄠dure: the wind. numele printr-o propozi􀄠ie relativ􀄠 restrictiv􀄠. 3) func􀄠ia cataforic􀄠.2.3.3. b) înaintea sunetelor semiconsonantice. Omul din ma􀄠ina ro􀄠ie este profesorul nostru de englez􀄠. o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠 cu of sau una provenit􀄠 dintr-o propozi􀄠ie relativ􀄠 restrictiv􀄠: in Romania in the Romania of today Bucharest the Bucharest I like Eminescu the young Eminescu in Victorian England in the England of Queen Victoria 3. El îndepline􀄠te mai multe func􀄠ii. Articolul hot􀄠rât are forma unic􀄠 the. ea fiind specific în contextul situa􀄠ional al comunic􀄠rii. c) numele proprii nearticulate primesc articol când se inten􀄠ioneaz􀄠 restrângerea referin􀄠ei la un anumit timp sau loc care identific􀄠. The ground is covered with dry leaves. Cartea este interesant􀄠. the window. Am cump􀄠rat o carte ieri. the table. Func�iile articolului hot�rât. Bucharest. the window. Calul este un animal folositor. Close the window. The wild elephant can be found in some parts of Africa.3. când determinarea definit􀄠 apare dup􀄠 substantiv. the police station. the railway station. the heir. the earth: The earth moves round the sun. cu substantive a c􀄠ror referin􀄠􀄠 este imediat în􀄠eleas􀄠 de vorbitorii limbii. cu substantive determinate definitiv prin men􀄠ionarea anterioar􀄠: I bought a book yesterday. the one. b) înaintea lui h mut: the hour. the year. f􀄠􀄠􀄠 s􀄠 existe o opozi􀄠ie între ele: Australia. the honest man. Italy. 5) cu nume proprii: Numele proprii sunt precedate de obicei de articolul hot􀄠rât când structura lor intr􀄠􀄠􀄠i un adjectiv sau substantiv folosit adjectival: The United Kingdom. 3. Articolul hot�rât (The Definite Article) 3. Anumite substantive au determinare deictic􀄠 în contexte situa􀄠ionale. The se pronun􀄠􀄠 [_tz_i(:)] a) înaintea sunetelor vocalice: the artists. te rog. Articolul hot􀄠rât este folosit pentru a exprima referin􀄠a unic􀄠. the ground etc. the house. the honour. The se pronun􀄠􀄠 [_tz_􀄠_] a) inaintea sunetelor consonantice: the pupil. the Art Gallery. the telephone: What’s on the radio at eight o’clock ? Ce program este la radio la ora 8 ? e) în univers: the sun. Forma articolului hot􀄠rât. the press. când substantivul este folosit în sensul s􀄠u cel mai general. P􀄠mântul este acoperit cu frunze uscate. the moon. the hospital: Can you tell me how to get to the townhall ? Pute􀄠i s􀄠-mi spune􀄠i cum s􀄠 ajung la prim􀄠rie ? d) într-o 􀄠ar􀄠: the radio. P􀄠mântul se învârte􀄠te în jurul soarelui. The book is intersting. De exemplu: a) într-o înc􀄠pere: the door. 2) func􀄠ia anaforic􀄠.

the Cape of Good Hope. the Tate (Gallery). cinematografe.nume de râuri: The Danube. golfuri. the National History Museum.muzee. .nume de canaluri: the Suez Canal. Numele de reviste au de obicei articolul zero: Life.Alpii. cluburi: The National Theatre. articolul the este folosit chiar dac􀄠 unul dintre cele dou􀄠 elemente este omis: the (river) Thames. the Intercontinental (Hotel). . the Capitol Cinema. The Daily Telegraph. . the Mediterranean (Sea).familia Brown. English Language Teaching Journal.nume de m􀄠ri 􀄠i oceane: the Black Sea. the Pacific (Ocean). b) denumiri geografice: . e) nume de vase: The Transylvania. d) nume de ziare: The Times.Olanda the Alps . The persian Gulf.hoteluri 􀄠i restaurante: the Lido. pag: 104 􀄠ara sau continentul Adjectiv Substantiv Folosire individual􀄠 Folosire generic􀄠 Singular Plural Plural China Chinese a Chinese Chinese the Chinese Japan Japanase a Japanese Japanese the Japanese Portugal Portuguese a Portuguese Portuguese the Portuguese Switzerland Swiss a Swiss Swiss the Swiss Vietnam Vietnamese a Vietnamese Vietnamese the Vietnamese Israel Israeli an Israeli Israelis the Israelis Pakistan Pakistani a Pakistani Pakistanis the Pakistanis Africa African an African Africans the Africans America American an American Americans the Americans Asia Asian an Asian Asians the Asians Australia Australian an Australian Australians the Australians Italy Italian an Italian Italians the Italians Belgium Belgian a Belgian Belgians the Belgians Brazil Brazilian a Brazilian Brazilians the Brazilians Europe European a European Europeans the Europeans Germany German a German Germans the Germans Greece Greek a Greek Greeks the Greeks Hungary Hungarian a Hungarian Hungarians the Hungarians Norway Norwegian a Norwegian Norwegians the Norwegians Denmark Danish a Dane Danes the Danes (Danish) Finland Finish a Finn Finns the Finns (Finish) Poland Polish a Pole Poles the Poles (Polish) Spain Spanish a Spaniard Spaniards the Spaniards (Spanish) Sweden Swedish a Swede Swedes the Swedes (Swedish) Arabia Arabic an Arab Arabs the Arabs England English an Englishman Englishmen the English Englishmen . capuri: The Sahara. . Articolul hot􀄠rât se folose􀄠te cu urm􀄠toarele clase de nume proprii: a) substantive la plural: the Browns . the Panama Canal. the Atlantic Ocean. the Nertherlands . . c) nume de institu􀄠ii: . the Olt.În aceste cazuri. The Guardian. bliblioteci:The British Museum.nume de de􀄠erturi.teatre. the Berlin Restaurant.

A se pronun􀄠􀄠 [_􀄠_] (forma slab􀄠. A venit un om 􀄠i a 􀄠􀄠tut la u􀄠􀄠. dou􀄠 bluze 􀄠i o umbrel􀄠. de obicei în serii numerice: She bought a dress. I bought an iron yesterday.4. two blouses and an umbrella. an heir. a water-melon. când este neaccentuat).cu numeralele (în locul lui one): a/one hundred. He was a headmaster. sau [ei] (forma tare când este accentuat) 􀄠i se folose􀄠te înaintea cuvintelor care încep cu un sunet consonantic sau semiconsonantic: a buider. 3. Am citit un roman interesant luna trecut􀄠. Forma articolului nehot�rât Articolul nehot􀄠rât are dou􀄠 forme: a 􀄠i an. An se pronun􀄠􀄠 [_􀄠_n] (forma slab􀄠) sau [_ae_n] (forma tare) 􀄠i se folose􀄠te înaintea cuvintelor care încep cu un sunet vocalic sau h mut: an architect. Func􀄠ia epiforic􀄠 a articolului nehot􀄠rât este folosit􀄠 în situa􀄠iile în care obiectul sau persoana men􀄠ionat􀄠 în comunicare este necunoscut􀄠 ascult􀄠torului: A man came and knocked at our door. .substantiv nenum􀄠rabil.1. Aten�ie ! Articolul nehot􀄠rât nu se folose􀄠te: 1) cu substantive nenum􀄠rabile Compara􀄠i: a) substantiv num􀄠rabil. an orange. I read an interesting novel last month.France French a Frenchman Frenchmen the French Frenchmen Holland Dutch a Dutchman Dutchmen the Dutch the Netherlands Dutch a Dutchman Dutchmen the Dutch Dutchmen Ireland Irish an Irishman Irishmen the Irish Irishmen Wales Welsh a Welshman Welshmen the Welsh Welshmen Britain British a Briton Britons the British Britons Scotland Scots a Scotsman Scotsmen Scotsmen Scotland Scottish a Scot Scots the Scots Scotland Scotch a Scotchman Scotchmen the Scotch pag: 105 3. A cump􀄠rat o rochie. Acestea sunt: 1) func􀄠ia epiforic􀄠. This fence is made of iron.2. Vaca ne d􀄠 lapte. He is a teacher. Func�iile articolului nehot�rât. în situa􀄠iile în care forma a(n) are valoarea numeralului one. Am v􀄠zut o pisic􀄠 pe scar􀄠. He became a headmaster. He is a teacher. an honest man. 2) func􀄠ia numeric􀄠. cu substantive num􀄠rabile la singular. Acest gard este din fier. an hour.4. pentru a reprezenta o întreag􀄠 clas􀄠: A cow gives us milk. Articolul nehot􀄠rât are mai multe valori. sau în situa􀄠iile în care vorbitorul nu dore􀄠te s􀄠 determine definit obiectul sau persoana respectiv􀄠 ci se refer􀄠 doar la un membru al unei clase: I saw a cat on the stairs. Articolul nehot�rât (The Indefinite Article) 3. a/one thousand. an egg. specific􀄠 articolului nehot􀄠rât. .cu substantivele num􀄠rabile la singular. articolul nehot􀄠rât se folose􀄠te: . a magazine. He remained a headmaster. pag: 106 3) func􀄠ia generic􀄠 Articolul nehot􀄠rât poate fi folosit 􀄠i cu valoare generic􀄠. a year. folosit􀄠 pentru introducerea în comunicare a unei no􀄠iuni care nu a fost men􀄠ionat􀄠 anterior: There is a young boy waiting for you. Te a􀄠teapt􀄠 un b􀄠iat. 2) cu substantive num􀄠rabile la plural . Am cump􀄠rat un fier de c􀄠lcat ieri. 4) articolul nehot􀄠rât este folosit 􀄠i înaintea numelui predicativ exprimat printr-un substantiv: He is a teacher.4. Pentru a reda aceast􀄠 idee de num􀄠r gramatical (singularul).

în care sunt folosite cu articolul zero.: Bran Castle. Po􀄠i s􀄠 cumperi zah􀄠r. Edinburgh. Îmi place ciocolata. 3. În astfel de cazuri. c) denumiri geografice: . substantivele nenum􀄠rabile. . . Majoritatea acestor cuvinte intr􀄠 în componen􀄠a unor expresii idiomatice. 3. .􀄠􀄠ri: Romania. The chocolate you bought is nice. Sunt filme la televizor.Compara􀄠i: . Westminster Abbey. Light travels faster than sound. John Brown. A.lacuri: Lake Ontario.mun􀄠i: Ben Nevis.ora􀄠e: Bucharest. d) numele proprii urmate de substantive comune. Aceast􀄠 întrebuin􀄠are a articolului zero este des întâlnit􀄠 în proverbe 􀄠i în limbajul 􀄠tiin􀄠ific: Haste makes waste. rice and oil at the grocer’s.2. Dr Smith. str􀄠zi. june. Unele dintre ele îns􀄠 pot fi folosite 􀄠i cu articolul hot􀄠rât în alte contexte: . (Articolul zero pentru folosirea generic􀄠). Acesta este de obicei numit articolul zero. În cazul substantivelor num􀄠rabile la plural. orez 􀄠i ulei la b􀄠􀄠􀄠nie. . etc. Mount Everest. flower. Func�iile articolului zero 1) articolul zero îndepline􀄠te func􀄠ia generic􀄠 cu: a) substantive nenum􀄠rabile b) substantive num􀄠rabile la plural I like milk / coffee. 2) Articolul zero este întrebuin􀄠at de regul􀄠 pentru referin􀄠a unic􀄠 a numelor proprii 􀄠i a unor substantive comune în anumite contexte: Peter and Mary will go to school in autumn. pentru c􀄠 articolul zero apare în situa􀄠ii opuse celor în care se folosesc celelalte articole: I like chocolate. B.1. Urm􀄠toarele clase de nume proprii se folosesc cu articolul zero: a) Numele de persoane. într-un mod similar cu numele proprii.lunile anului: april.substantiv num􀄠rabil la plural: You can watch (some) interesting films on TV. absen􀄠a articolului echivaleaz􀄠 ca func􀄠ia cu prezen􀄠a unui articol. denumind cl􀄠diri. .zilele s􀄠pt􀄠mânii: Monday. Ciocolata pe care ai cump􀄠rat-o este gustoas􀄠. Bulgaria.continente: Europe. cantitatea în general: You can by sugar. . Francia. înso􀄠ite sau nu de apozi􀄠ie: Peter. b) cu ajutorul lui some sau any: There are some interesting films on TV. Loch Lomond.5. Articolul zero (The Zero Article) 3. pag: 108 b) diviziuni de timp: . Asia. Oxford Street. Copiilor le place s􀄠 se joace. b) cu substantivele num􀄠rabile la plural articolul zero se refer􀄠 la to􀄠i membri unei clase: Children like to play. a) articolul zero cu substantive nenum􀄠rabile indic􀄠 o cantitate nedefinit􀄠.substantiv num􀄠rabil la singular: I watched an interesting film on TV last night. determinarea nedefinit􀄠 se realizeaz􀄠: a) cu articolul zero: There are films on TV. Clothes do not make the man. I like music / literature/ geography / traveling I like long walks / good friends / games.5. având referin􀄠􀄠 unic􀄠 în anumite contexte situa􀄠ionale. substantivele num􀄠rabile la plural 􀄠i numele proprii par neînso􀄠ite de articol: She drinks tea every day. Graba stric􀄠 treaba. pag: 107 Este necesar s􀄠 distingem între existen􀄠a unui articol zero 􀄠i omisiunea articolului hot􀄠rât sau nehot􀄠rât. La toamn􀄠 Petre 􀄠i Maria vor merge la 􀄠coal􀄠.s􀄠rb􀄠torile: Liberation Day. Am v􀄠zut un film interesant la televizor asear􀄠. . Lumina se deplaseaz􀄠 mai repede decât sunetul. may. În unele cazuri. poduri. Po􀄠i s􀄠 vezi (ni􀄠te) filme interesante la televizor. Sunt unele/ni􀄠te filme interesante la televizor.5. Unele substantive comune se folosesc cu articolul zero. Friday. Bobby Charlton was a good football player.

) be in/go to.by.00.night (by) day and night in the afternoon wake up in the night in the daytime Mesele zilei have/before/at/after breakfast/lunch/dinner/supper Dinner will be served at 7. The dinner they offered us was very good. etc. be at/go home be in/leave town lie down on the bed modernize the hospital walk round the prison walk past the school be at/go to/study at the university (mai ales engleza american􀄠) approach the town.by bicycle/boat/bus/car/train/plane sit omn the bicycle be on the bus sleep in the car take the/a train be on the plane sit in the boat Momente ale zilei 􀄠i nop􀄠ii (at. to. Mijloace de transport (by) travel/leave/come .class (mai ales engleza american􀄠)/prison. .before) at/before dawn/daybreak/sunrise/sunset/d usk/twilight during the day admire the sunrise/sunset see nothing in the dusk at/around/before noon/midnight at/by .after.bed/hospital (mai ales engleza britanic􀄠). She cooked the dinner. in. be at/go to school/college/university.pag: 109 FOLOSIREA UNOR SUBSTANTIVE COMUNE CU ARTICOLUL ZERO Ce denumesc substantivele Articolul zero Articolul hot􀄠rât Anotimpuri (in during) in during -spring/summer/ autumn/winter in the spring/summer/ autumn/summer Anumite institu􀄠ii (at. The breakfast was good. Nume de boli appendicitis anaemia diabetes influenza the plague (the) flu (the) measles (the) mumps Structuri paralele arm in arm hand in hand day by day .

generic􀄠 The family plays an important educational role. From the beginning of the book to the end of it. Func􀄠iile articolului Articolul Func􀄠ia Exemple Articolul hot􀄠rât 1. pag: 110 3. the Rocky Mountains. the Parkers. pentru referin􀄠􀄠 unic􀄠: They appointed him chairman. deictic􀄠 Turn on the radio. Walk past the hospital and you’ll get to the railway station. c) cu nume proprii Mary Brown. President Kennedy. 3. the English Channel. the Academy Library Articolul nehot􀄠rât 1. 4. Keep to the right. generic􀄠 A horse is a useful animal. please. 2. numeric􀄠 Give me a pencil. See you at noon e) cu elememntul predicativ suplimentar They elected him President. epiforic􀄠 I saw a chimney sweep on the way to school. Go to bed! I go to school by bus. anaforic􀄠 I saw a play last night. The play was very interesting. 5. cu unele nume proprii The United Nations. please. the Intercontinental Hotel. 3. The Missisippi. b) cu substantive num􀄠rabile la plural (generic) We go on long walks in the evening. in France. Articolul zero a) cu substantive nenum􀄠rabile (generic) He likes milk/skiing. on Monday. 4. cataforic􀄠 I have managed to find the book on Romanticism. Daddy.face to face from dawn to dusk from morning till night from beginning to end from right to left from east to west He took her by the arm. Oxford Street d) în expresii idiomatice It often snows in winter. L-a numit pre􀄠edinte sau articolul hot􀄠rât pentru referin􀄠􀄠 unic􀄠: They appointed him the chairman of the standing commission. pag: 111 . 2. He lives in the west. înaintea unui nume predicativ He is a doctor. He has a book in his hand. Cu elementul predicativ suplimentar se folose􀄠te articolul zero. a notebook and a rubber. the North Sea.

Omisiunea articolului (The Elypsis of the Article) Exist􀄠 unele situa􀄠ii în care articolul hot􀄠rât sau nehot􀄠rât este omis. (indica􀄠ii scenice). Când se refer􀄠 la timp. indicând în principal apropierea sau dep􀄠rtarea de vorbitor. are quieter than those. Locked that door ? Func�iile demonstrativului: Func􀄠ia Num􀄠r Singular Plural 1. mai pot func􀄠iona ca determinan􀄠i ai substantivului: adjectivul demonstrativ. dar nu dup􀄠 gen. Aceste cazuri se deosebesc de cele în care se folose􀄠te articolul zero.7. determin􀄠 un substantiv. (articolul zero = func􀄠ia generic􀄠) I like the honey they sell here. interogativ 􀄠i nehot􀄠rât. these/those sunt: a) func􀄠ia deictic􀄠. Deictic􀄠 (context This book over here. Form�. de referire la un obiect men􀄠ionat anterior: I saw our English teacher in his new car. 3.aceste fete.these girls. mai ales când acesta este în contrast cu alt obiect. (articolul hot􀄠rât the = referin􀄠􀄠 definit􀄠). Adjectivul demonstrativ în limba englez􀄠 are categoria gramatical􀄠 de num􀄠r 􀄠i îndepline􀄠te func􀄠ia sintactic􀄠 de atribut.Those sunt întrebuin􀄠ate pentru a indica obiecte aflate la o mai mare dep􀄠rtare de vorbitor: My father’s picture is on that wall.3. b) func􀄠ia cataforic􀄠. These books over here. ca în limba român􀄠: this girl . These boys are my brothers. Compara􀄠i: a) I like honey. This car is really something. pag: 113 d) func􀄠ia emo􀄠ional􀄠. Duce mierea copiilor de la masa din col􀄠. de referire la un obiect asupra c􀄠ruia se fac preciz􀄠ri ulterioare: These little children are very pretty. posesiv. de scoatere în eviden􀄠􀄠 a substantivului determinat: This Tom Brook is always playing the piano at night. b) Take the honey to the children at the corner table ! Du mierea copiilor de la masa din col􀄠 ! Takes honey to children at corner table.6. care este identificat prin this: This is my seat ant that is yours. Func􀄠iile demonstrativului this/that. . I like these pictures much better than those. B􀄠trâna se îndreapt􀄠 spre canapeaua din dreapta (scenei). Defini�ie. P􀄠cat c􀄠 nu vor fi 􀄠i ei acolo. Angaja􀄠ii trebuie s􀄠 respecte regulile de protec􀄠ie a muncii. these sunt corelate cu prezentul. adjectivul demonstrativ are forme deosebite dup􀄠 num􀄠r.7. Îmi place mierea care se vinde aici. Îmi place mierea. În limba englez􀄠. pag: 112 Al�i determinan�i (Other Determiners) 3.1.7. de a indica orientarea în spa􀄠iu sau în timp într-un context situa􀄠ional: These children. 3. Articolul se omite în urm􀄠toarele situa􀄠ii: a) în vorbirea familiar􀄠: (It’s a ) Pity they won’t be there. Întrebuin�are. apropiat vorbitorului. (Is the) Car still not working? Tot nu merge ma􀄠ina ? (A) Friend of mine told me about it. b) func􀄠ia anaforic􀄠. deoarece omiterea articolului nu produce modific􀄠ri de sens ci are doar o valoare stilistic􀄠. Determinantul demonstrativ. those cu trecutul sau viitorul: She has been very busy these days. iar that. b) în limbajul jurnalistice: Employees have to obey safety regulations. aceast􀄠 fat􀄠 .2. That storm destroyed everything last year.7. What are those children doing ? That este utilizat pentru un obiect aflat la dep􀄠rtare de vorbitor. Adjectivul demonstrativ (The Demonstrative Adjective) În afar􀄠 de articol. these/those este folosit ca determinant când înso􀄠􀄠􀄠te un substantiv: This book is more interesting than that one.3. demonstrativele this. în terminologie tradi􀄠ional􀄠 adjectivul demonstrativ. c) în indica􀄠ii scenice: (The) Old woman goes to (the) settee (on the) right. right here. El poate fi îns􀄠 folosit 􀄠i ca pronume: What’s this ? Those are better than these. 3. Demonstrativul this/that. Un prieten de-al meu mi-a spus despre asta. That. This/these sunt folosite pentru a ar􀄠ta c􀄠 obiectele se g􀄠sesc în apropierea vorbitorului: This is my desk.

num􀄠r 􀄠i gen: Persoan􀄠 Num􀄠r Gen Singular Plural I my our II your your III his her its their masculin feminin neutru La persoana a II-a singular 􀄠i plural. Its se refer􀄠 la substantive animate (nume de animale) 􀄠i inanimate (nume de obiecte): The cat’s tail is long. 3. our. Spre deosebire de demonstrativele this/that. these/those. Form�. Its door is open. there is a fly in your soup. Adjectivul posesiv se acord􀄠 în gen 􀄠i num􀄠r cu numele obiectului posedat: Her book . Determinantul posesiv.1. b) dep􀄠rtare. Adjectivul posesiv în limba englez􀄠 are forme diferen􀄠iate dup􀄠 persoan􀄠. înlocuind numele posesorului 􀄠i determinând numele obiectului posedat: John’s eyes are blue. her. înlocuie􀄠te posesorul 􀄠i determin􀄠 numele obiectului posedat: Peter’s stamp collection is very valuable. Cataforic􀄠 Those old women are are always gossiping.juc􀄠riile lor. Întrebuin�are. His stamp collection is very valuable. 3. adjectivul posesiv are aceea􀄠i form􀄠: Look. adjectivul posesiv îndepline􀄠te func􀄠ia de atribut: My books are here on the table. The man’s car is new. His bike .cartea ei. Emo􀄠ional􀄠 This neighbour of mine is always loosing his key. Defini�ie. His eyes are blue. its. Anaforic􀄠 (context lingvistic) Look at Mary’s dress! This dress is really something.3.8. iar her se refer􀄠 la substantive nume de persoan􀄠 de sex feminin: Mary’s umbrella is old. Her umbrella is old. care pot fi folosite atât ca determinan􀄠i (this book) cât 􀄠i ca pronume (I want this) formele my. Those books over there.8. pag: 114 Genul este marcat doar la persoana a III-a singular: . în terminologie tradi􀄠ional􀄠 adjectivul posesiv. Their toys . Adjectivul posesiv (The Posesive Adjective) 3.8. e o musc􀄠 în supa ta. their nu pot fi folosite decât ca determinan􀄠i: is this your brother ? . His car is new. Adjectivul posesiv este folosit ca determinant al substantivului. That book over there. The door of the room is open.2.8. 4. Its tail is long. 2.his se refer􀄠 la substantive nume de persoan􀄠 de sex b􀄠rb􀄠tesc: John’s car is new.bicicleta lui. Prive􀄠te. The woman’s umbrella is old.situa􀄠ional) a) apropiere. În propozi􀄠ie. 3. Seen that film? 3. his. your. your.

10.Formele posesive pronominale în limba englez􀄠 sunt diferite de cele adjectivale: Compara􀄠i: Adjectiv posesiv Pronume posesiv This is my book.9. head. Unele interogative se folosesc 􀄠i ca adjective 􀄠i ca pronume: Which book is more important ? Which of these is more important ? What (joke) did he tell you ? Whose (book) is this ? Alte interogative se folosesc numai ca pronume: Who came first ? To whom did you write the letter? 3. iar which􀄠􀄠i what sunt invariabile.. who are forme flexionare pentru caz.9.10. Din punct de vedere al flexiunii. That is their classroom. Întrebuin�are. 3. spre deosebire de limba român􀄠. . Determinantul nehot􀄠rât. That is your book. determin􀄠 substantivul într-un mod global (all the books. That is her/his/its food. Defini�ie.. This classroom is ours. o prezint􀄠 substantivele denumind p􀄠􀄠􀄠i ale corpului (hand.l. This is our classroom. Lend me your umbralla. Determinantul interogativ. Are o p􀄠􀄠�rie pe cap. Adjectivul nehot�rât (The Indefinite Adjective) 3. That classroom is theirs. hat. every pupil) sau par􀄠ial (each pupil. Form�. either side). He has a hat on his head. introducând propozi􀄠ii subordonate: I asked him what English books he had read lately. to (vorbire curent􀄠) what which Acuzativ whom (form􀄠 literar􀄠) who (vorbire curent􀄠) what which 3. This book is mine. umbrella.3. în terminologia tradi􀄠ional􀄠 adjectivul interogativ. That food is hers/his. leg) 􀄠i articolele de îmbracaminte (coat. determin􀄠 numele obiectului asupra c􀄠ruia se cer informa􀄠ii: What English books have you read lately ? Adjectivul interogativ are categoria gramatical􀄠 de caz: (G: whose) 􀄠i poate îndeplini func􀄠ia sintactic􀄠 de atribut: What joke did he tell you ? sau de marc􀄠. shoes) care sunt întotdeauna precedate de adjectivul posesiv în limba englez􀄠. That book is yours. 3. în terminologie tradi􀄠ional􀄠 adjectivul nehot􀄠rât.1.9. unde el este de obicei omis. Caz Pronume who what which Nominativ who what which Genitiv whose what which Dativ to whom (form􀄠 literar􀄠) who . will you? Împrumut􀄠-mi te rog umbrela (ta). bodz.9.2. pag: 115 Aten�ie! O situa􀄠ie particular􀄠 în limba englez􀄠. Adjectivul interogativ este folosit ca determinant pe lâng􀄠 numele obiectului asupra c􀄠ruia se cer informa􀄠ii: What film did you see last night ? What prive􀄠te obiectul respectiv f􀄠􀄠􀄠 referire la alte obiecte: What day is today ? Which este selectiv: Which dress does she want ? Whose se folose􀄠te atât cu nume de persoane cât 􀄠i cu nume de animale 􀄠i obiecte: Whose pen did you borrow ? Whose walls did they paint ? How much se refera la cantitate si se foloseste cu substantive nenumarabile concrete: How much money did you spend ? How much rice did you buy ? pag: 116 How many se folose􀄠te cu substantive nenum􀄠rabile: I don’t know how many exercises he wrote. Adjectivul interogativ (The Interrogative Adjective) 3. Defini�ie.

se întrebuin􀄠eaz􀄠 în propozi􀄠ii afirmative 􀄠i indic􀄠 existen􀄠a unui num􀄠r restrâns de lucruri. No este folosit numai ca determinant. fiin􀄠e. Nu este lumin􀄠 la nici unul din capetele str􀄠zii. pag: 118 Grupul nominal Predetreminan􀄠i Determinan􀄠i . nici una (din mai multe). Nu a 􀄠􀄠cut nici o gre􀄠eal􀄠. There aren’t any letters today. How much are these peaches ? Five pens each.din când în când every other mile . -thing. cât 􀄠i ca pronume nehot􀄠􀄠􀄠t. Every se refer􀄠 la membrii unui grup f􀄠􀄠􀄠 a-i individualiza: Every word of it is true. Fiecare cuvânt este adev􀄠rat. Ele sunt o subdiviziune a adjectivelor nehot􀄠râte. everyone. pu􀄠in􀄠. Each se refer􀄠 la membrii unui grup lua􀄠i individual: Each pupil must bring some scrap iron to school. Adjectivele negative sunt adjective nehot􀄠râte folosite în propozi􀄠ii cu sens negativ 􀄠i verbul la forma afirmativ􀄠. unii. orice: Any pupil in your form could in the question. ni􀄠te. Toate gândurile lui erau la copil.10.din trei în trei zile pag: 117 every now and then . b) în propozi􀄠ii interogative 􀄠i negative: Did you meet any ? There isn’t any bytter in the fridge. -where formeaz􀄠 pronume 􀄠i adverbe nehot􀄠râte: everybody. Este folosit cu substantive num􀄠rabile la plural 􀄠i cu substantive nenum􀄠rabile la singular: There are some books on his desk. Either = fiecare (din doi): There is no light at either end of the street. cu sensul de not any sau not a: There are no letters today. Some poate fi folosit în proprozi􀄠ii interogative în urm􀄠toarele cazuri: a) în propozi􀄠ii în care se ofer􀄠 un lucru: Will you have some cake ? b) când întrebarea nu se refer􀄠 la some: Did she ask father to give me some money ? Any. He was not a fool.din dou􀄠 în dou􀄠 zile every three days . nici o. Either. care indic􀄠 absen􀄠a obiectelor sau a calit􀄠􀄠ilor acestora: No = nici un(ul). 3. Each poate fi folosit 􀄠i ca pronume: He talked with each of us. No letter = nici o scrisoare. vreo. Fiecare copil (în parte) trebuie s􀄠 aduc􀄠 fier vechi la 􀄠coal􀄠. Form�. vreun. vreo. Either poate fi folosit atât ca determinant. 􀄠i cu referire la dou􀄠 persoane: Each of these (two) children is right. every. Some. nici una. Forma no este preferat􀄠 lui not any/not a în vorbirea curent􀄠. Whatever was ridiculous in either character increased the aversion the reader had for both.3. În acest context. Tot ceea ce era ridicol în fiecare dintre cele dou􀄠 personaje m􀄠rea aversiunea cititorului pentru amândou􀄠. câteva. either prezint􀄠 deosebiri de sens: Every. -one. câ􀄠iva.10. Any = vreun. Neither = nici unul din. Adjectivul negativ (The Negative Adjective).4. unele. Each. nici un(ul). He was no fool. Neither poate fi folosit ca determinant sau ca pronume: Neither solution is acceptable.3. Either este folosit curent cu substantivul side: There are trees on either side of the road. The children engaged his every thought. either este apropiat ca sens de both. either = fiecare din doi (separat). Întrebuin�are. 3. se întebuin􀄠eaz􀄠: a) în propozi􀄠ii afirmative cu sensul: oricare.10. Sunt copaci pe ambele p􀄠􀄠􀄠i ale drumului. Adjectivele nehot􀄠râte each. everything �i everywhere. Adjectivul nehot􀄠rât some = ceva. Neither (of these solutions) is acceptable. Every este folosit 􀄠i cu substantive denumind unit􀄠􀄠i de timp sau distan􀄠􀄠 pentru a indica caracterul repetat: every other day . She bought some cheese. Împreun􀄠 cu -body. He has made no mistakes. Adjectivul nehot􀄠rât este invariabil ca form􀄠􀄠􀄠i îndepline􀄠te func􀄠ia sintactic􀄠 de atribut: Each pupil must do his homework. nici un (din doi): I asked him two questions but he answered neither of them. diferen􀄠a fiind urm􀄠toarea: both = amândoi (împreun􀄠).din dou􀄠 în dou􀄠 mile Every este folosit doar ca determinant.2. a unei cantit􀄠􀄠i restrânse.

He translated the book from . Poems can be beautiful (he has written). 7... She goes to school in.. (in the car-park). . 7. (at the station). (about animals). Byron .. Mississippi is . capital of ... Is your father . b) Some coins are valuable. important representative of .. Europe. (composed by George Enescu).. music? 20. 16. Trece�i urm�toarele propozi�ii la plural.. beauty is skin deep.. (from my family). It takes me .. worker_ 14. Some children are intelligent (I know). (in the mountains). Exemplu: a) I have a letter and a postcard.. 2. east of ... book at . What sea is ROmania bordered by to the south-east? 12. page ten and read ..... Professor of History at.. pentru a exersa func�ia generic� a articolului zero. How many people live in Bucharest? 8. Vegetable are usually fresh (they sell here). question. article. I have a camera and some films. Romania lies in. A chair is a piece of furniture. IV. morning. . Wine can be vrey good (made in Romania). (in the car).. .11. nehot�rât sau zero dup� cum este cazul: 1.... Formula�i propozi�ii cu cuvintele din paranteze pentru a exersa func�ia cataforic� a articolului hot�rât cu substantive nenum�rabile �i substantive num�rabile la plural: Exemplu: a) History can be interesting (of Romania). Peter Hill. (in my collection). who is. signed.... . 1.(propriu-zi􀄠i) Postdeterminan􀄠i Adjectiv Substantiv Ordinale Cuantificatori both my children all the new pupils the first three pages double the amount a lot of Romanian students one third the time the next four chapters EXERCI􀄠II I. Some roads are dangerous. 12. 8.. ... What lake or river is near your town/village? 13... 4. 18.. 3. dog is . night. V. 21.. A tulip is a beautiful flower. 5.. hour to get to Ploie􀄠ti.. How many times . Exemplu: The horse is a useful animal. 3. A child likes sweets. . domestic animals.... Where does Romania lie? 3. A city is a big town. North America.. 2. Is . University of Chicago. The tiger is a wild animal. 15.... 2.. (on the table).. domestic animal. Which is the longest river in Romania? 10.. English poet... What states does Romania border on? 4. 10... How many counties is Romania divided into? 9... Completa�i spa�iile libere cu articole... What states does ROmania border on? 5. ��spunde�i la urm�toarele întreb�ri folosdind articolul hot�rât. (in my bag). 2. The letter is from my family.. was ... 7.. piano and .. breakfast at 8 o’clock. . week do you have Physics? 19. milk she bought was sour. German language difficult to learn? 9.Washington DC is .... 10. They generally have..... 6. III. Horses are useful animals. Architecure may be impresive (of Bran Castle)... Which is the highest mountain in Romania? 11.. 3. Lido hotel is? 17. Formula􀄠i propozi􀄠ii cu cuvintele din paranteze pentru a exersa func􀄠ia anaforic􀄠 a articolului hot􀄠rât. 5... It is not visible at .. (he has) The coins he has are valuable. United States of America. Auntie has some bags and some parcels.... 6. 4... The fly is an insect. foxes are not . Rommanticism. Some films are interesting. What is Romania's population? 7. . 1.. b) She has some notebooks and textbook. He has a motorbike and a bicycle.. The notebooks are on the table. What is Bucharest? 6.. The history of Romania is interesting.largest river in .. The elephant is a strong animal. Stamps may be valuable.... Do you like .. Romanian. 4. A fish can swim... Music may be beautiful.5. 6. Open . II. 13. 3. 1. 8. 4.. What kind of state is Romania? 2.. violin.. 9.. Yes and I can play both . English into . Do you know where. She has a tent and a sleeping bag.. acolo unde este cazul: 1. Honey is delicios (I bought yesterday) 8....

Who are the ancestors of the Romanians? 2. reader. 5. La papet􀄠rie se vând stilouri. What do we celebrate on January 24th? 6. 2.. dar uneori merg cu tramvaiul. Dun􀄠rea traverseaz􀄠 mai multe 􀄠􀄠ri europene. few weeks she saw something new to buy. VIII. nehot􀄠rât sau yero.. What can you say about Romania`s participation in the Second World War? VII. each sau either: 1. La 􀄠coal􀄠 studiem istoria poporului român. 4.. Îmi place muzica compus􀄠 pentru pian. Niciodat􀄠 nu pot s􀄠 dorm în ma􀄠in􀄠 sau în tren. 7. Înlocui􀄠i substantivele la genitiv cu adjectivele posesive corespunz􀄠toare: Exemplu: The man`s hair is white. .. De câte ori pe s􀄠pt􀄠mân􀄠 ai fizica ? 6. R􀄠spunde􀄠i la întreb􀄠ri conform modelului: 1. Completa􀄠i spa􀄠iile libere cu every. n-a􀄠 dormi deloc.. The boy`s shoes are dirty. 7. R􀄠spunde􀄠i la urm􀄠toarele întreb􀄠ri despre istoria României. pag: 121 4. Which schoolbag is heavy? (light) 2. paste de lipit 􀄠i cerneal􀄠. 1. 1. 3. Who was the most important Dacian king? 3. 4. Traduce􀄠i în limba englez􀄠: . Traduce􀄠i în limba englez􀄠: A. When did Dacia become a Roman province? 4.M-a􀄠 culca pe iarb􀄠.. Ai venit cu autobuzul? 5. candidate may win. XI. A􀄠􀄠􀄠ine ochii deschi􀄠i. 7. Îmi place muzica simfonic􀄠. B.. What town/villagedo you live in? 18. folosind articolul hot􀄠rât.. mi-a􀄠 închipui c􀄠 sunt liber. 2. 4. in his own way. . creioane. They were all men of ability. Which glass is clean? (dirty) 5. 􀄠i privindu-le. 2. De obicei merg acas􀄠 cu autobuzul. His hair is white. Unde este stiloul pe care l-am cump􀄠rat ieri? 3. Where is the bird`s nest ? 5. gume. . Îns􀄠. O duzin􀄠 de ace cost􀄠 un penny.Dar ce-ai face? . . Where does the Transilvanian Tableland lie? 16.. bunica e în buc􀄠􀄠􀄠rie. 3. The pupils` books are on the desks. 7. When did Romania win its independence from the Turks? 7. Which story is interesting? (boring) 6. n-a􀄠 clipi. Trebuie s􀄠 vorbe􀄠ti cu voce mai tare. . The women`s hat is pretty. That one`s wrong. Which papers are important? (unimportant) 3.. Which were the most important princes in medieval Romania? 5. It is impossible to predict the issue with these two candidates: .De ce dorm oamenii noaptea? . When was the Romanian Communist Party set up? 10... 1. 2. Those are difficult. my dear aunt and uncle. This must be decided by the individual judgement of . În Canada sunt dou􀄠 limbi oficiale: engleza 􀄠i franceza. . Numeralul (The Numeral) 4. The girl`s dress is new. 5. Where is the Danube Plain? 17. 6..Dar tu când dormi Darie? . The man`s eyes are blue. 8. Copiilor le plac foarte mult jocurile. O go to work . Îns􀄠 cu fa􀄠a în sus m-a􀄠 culca. 3. Unde sunt ai t􀄠i? Bunicul e în pat. 4. he said nodded coolly to . A: Which lessons are easy (difficult)? B: These are.. Studiem de asemenea istoria universal􀄠. What street do you live in? 19. C. 1. quest had a separate room..1. When did Romania enter the First World War? 9. What important buildings are there in your town/village? VI. I`ll be back in a minute.What is the name of the most important mountain range in Romania? 14..When did capitalism begin to develop in Romania? 8.Tot noaptea. 3. dup􀄠 cum este necesar: 1. Ce zi frumoas􀄠! 2. Which eggs are fresh? (bad) 4.. day. 4. A: Which answer is right (wrong)? B: This one is. Which apples are good? (bad) X. of the three lectures has a definite subject. Which dress is new? (old) 7. 6. What are the Carpatians divided into? 15.. Defini�ie Numeralul este partea de vorbire care: . 6. The women`s hats are pretty. 1. Mama se treze􀄠te deseori noaptea s􀄠-i dea de mâncare copilului. mama e la 􀄠coal􀄠􀄠􀄠i tata e la serviciu. Dac􀄠 s-ar putea s􀄠 nu clipesc. A􀄠 privi stelele. vara mai ales. 2. IX.

0. Nil [nil] sau nothing sunt folosite în exprimarea scorului la footbal: Leeds United won 4. three etc. În cadrul gramaticii tradi􀄠ionale. Ea se poate citi zero [‘zi_􀄠_r 􀄠_u]. one third (of) the time. exist􀄠 controverse cu privire la numeral. two. Zero este folosit pentru 0 în matematic􀄠􀄠􀄠i pentru indicarea temepraturii: I is tem degrees below zero. Numeralele 13 􀄠i 15 prezint􀄠 deosebiri ortografice 􀄠i de pronun􀄠ie fa􀄠􀄠 de numeralele 3 􀄠i 5 de la care sau format: 13 thirteen [‘_ts_ 􀄠_:’ti:n] 15 fifteen [‘fif’ti:n] pag: 123 Toate numeralele în -teen au dou􀄠 accente: eighteen [‘ei’ti:n].2. la fel ca 􀄠i frac􀄠iile one third. Numeralele cardinale între 13 􀄠i 19 se formeaz􀄠 cu ajutorul sufixului -teen ad􀄠ugat la numetele 3 .9. numeralul frac􀄠ionar. numeralul colectiv. numeralul ordinal. în func􀄠ie de folosirea lui substantival􀄠. nil. nithing sau love. Double. Numele zecilor se formeaz􀄠 de la unit􀄠􀄠ile 2 .2. fiind a􀄠ezate înaintea determinan􀄠ilor the/this/my în cadrul grupului nominal: double the amount. 􀄠i numeralul ordinal: the first. 4. Numeralul cardinal: one. Forma numeralului cardinal. sunt considerate predeterminan􀄠i.a) exprim􀄠 un num􀄠r.1. 0 se pronun􀄠􀄠 [_􀄠_u]: Dial 6070 [‘siks ‘_􀄠_u ‘sevn ‘_􀄠_u] and ask for extension 90 [‘nain ‘_􀄠_u]. c) nu are categorii gramaticale decât în folosirea substantival􀄠 (milion .millions). twice. Numeralele cardinale de la 1 la 12 în limba englez􀄠 sunt urm􀄠toarele: 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve Cifra 0 (zero) ocup􀄠 un loc special în cadrul numeralelor cardinale. one hundred years). Love [l_a_v] este folosit în tenis: ��stase leads 30. the second etc. Conform gramaticii structuraliste.0 (Thirty . Majoritatea gramaticilor tradi􀄠ionale disting urm􀄠toarele categorii de numerale: numeralul cardinal. numeralul multiplicativ. ele urmând determinan􀄠ii the/this/my în cadrul grupului nominal în ordinea numeral ordinal .9: 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen etc.1. Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral) Numeralul cardinal exprim􀄠 num􀄠rul (one. dar când sunt folosite ca adjective 􀄠􀄠streaz􀄠 numai primul accent: seventeen years [‘sevnti:n j _􀄠_:z]. oh [_􀄠_u]. Clasificare 4. pag: 122 4.3. two fifths etc. b) îndepline􀄠te mai multe func􀄠ii sintactice.2. the last two persons. 4.love). numeralul într􀄠 în clasa determinan􀄠ilor. (four nil / for to nothing). two. numeralul nefiind o parte de vorbire omogen􀄠. adjectival􀄠 sau adverbial􀄠. three) sau determinarea numeric􀄠 a obiectelor (four books.numeral cardinal: the first three children. la care se adaug􀄠 sufixul -ty: . numeralul distributiv 􀄠i numeralul adverbial.2. sunt considerate postdeterminan􀄠i. three times etc.3. La numerele de telefon. 4. determinarea numeric􀄠 a obiectelor (numeralul cardinal) sau ordinea obiectelor prin num􀄠rare (numeralul ordinal).

b) pentru exprimarea datei (anilor). În limba englez􀄠.140.40 forty 5 five . 1980 . sau a determin􀄠rii numerice a obiectelor: thre apples. 31 etc. Între clasele unui num􀄠r întreg se pune virgul􀄠 ca în limba englez􀄠􀄠􀄠i nu punct ca în limba român􀄠: 4. propozi􀄠ia începe de obicei cu pronumele it: It is two o’clock. numeralele hundred 􀄠i thousand nu primesc s la plural: 300 three hundred.000. 141 a hundred an forty-one. numeralele scurte se redau de obicei cu litere. 1. În acest caz. c) pentru indicarea num􀄠rului unui anumit obiect (pagin􀄠. Not􀄠: În exprimarea curent􀄠.20 twenty 30 thirty 40 forty 50 fifty etc. pag: 125 3. Chapter 3.600) Când sunt folosite la singular. mii sau milioane sunt legate prin and de cele care denumesc zeci 􀄠i unit􀄠􀄠i: 115 = a/one hundred and fifteen. Întrebuin􀄠area numeralului cardinal. Este 􀄠ase f􀄠􀄠􀄠 20 (de minute). Când sunt precedate de num􀄠rul unit􀄠􀄠ilor 􀄠i acesta este mai mare decât 1. Este opt f􀄠􀄠􀄠 un sfert. autobuz): Lesson 10. cas􀄠.3.30 thirty 4 four . three. forties.000 five thousand. numeralele hundred. În engleza american􀄠 se folosesc 􀄠i prepozi􀄠iile after 􀄠i before în loc de past 􀄠i to: 8: 10 It is ten (minutes) after 8.005 = three thousand and five. capitol. thirties. numele zecilor se leag􀄠 de unit􀄠􀄠i direct. iar pentru “􀄠i jum􀄠tate” se men􀄠ioneaz􀄠 ora 􀄠i thirty: 8:30 It’s eight thirty. one hundred pupils. e) pentru a indica un num􀄠r de telefon . Era o femeie frumoas􀄠 între 40 􀄠i 50 de ani. Este (ora) 9 �i 10 (minute). d) în exprimarea timpului cronologic. prepozi􀄠ia to 􀄠i apoi ora: It is twenty (minutes) to six.000 people. two. Pentru a indica frac􀄠iunile de ore pân􀄠 la “􀄠i jum􀄠tate” se men􀄠ioneaz􀄠 num􀄠rul minutelor urmat de prepozi􀄠ia past 􀄠i de ora respectiv􀄠: It is ten (minutes) past nine. În limba englez􀄠.05). (Punctul indic􀄠 zecimale: 3. four etc. Este 11 f􀄠􀄠􀄠 cinci. sunt folosite pentru a exprima o perioad􀄠 sau vârst􀄠: The literature of the thirties. Frac􀄠iunile între jum􀄠tate 􀄠i ora urm􀄠toare se redau în limba englez􀄠 spunânând num􀄠rul minutelor. fifties etc. iar cele mai lungi cu cifre: I have ten lei in my pocket. There are 250 people in the conference hall. It is a quarter to eight. Bucharest has a population of two million inhabitants. cu ajutorul unei liniu􀄠e de unire: 68 sixty-eight 79 seventy-nine Not�: În limba englez􀄠 scris􀄠.2.50 fifty Not�: Numele zecilor la plural: twenties. It is five o’clock sharp. It is five to eleven.în engleza vorbit􀄠. Flat 11. precedate de articolul the sau alt determinant. She was a good-looking woman in her forties.8:40 It is twenty (minutes) before 9.în stilul oficial. 3. 30.20 twenty 3 three . 3. Anii se citesc: 1980 . bus no. miile se transform􀄠 în sute: How much money have you got? Sixteen hundret lei (=1. numeralul cardinal este folosit: a) pentru exprimarea numelor numerelor abstracte: one.200 a thousand and two hundred. O’clock se folose􀄠te numai cu ora fix􀄠􀄠􀄠i se poate omite: What’s the time ? Five. thousand 􀄠i million sunt întotdeauna precedate de articolul nehot􀄠rât sau de un numeral: 100 one/a hundred books.000. Aten�ie! Aceste numerale primesc termina􀄠ia s când sunt folosite: a) ca substantive: Thousands have read this book b) când sunt urmate de prepozi􀄠ia of: The number of young people studying in our school amounts to hundred of thounsands pag: 124 4. 40 􀄠i 50 prezint􀄠 particularit􀄠􀄠i ortografice 􀄠i de pronun􀄠are fa􀄠􀄠 de numele unit􀄠􀄠ilor de la care s-au format: 2 two . Literatura anilor `30. Este ora cinci fix. Romania has a population of about 22.nineteen eighty .one thousand nine hundred and eight sau nineteen hundred and eighty . Numeralele care denumesc sute. 5.. lec􀄠ie. Numeralele 20.

Abrevierea numeralelor ordinale se face prin ad􀄠ugarea ultimelor dou􀄠 litere la cifr􀄠: 1st.May the 2nd1981. b) pentru a indica ordinea într-o serie: the Second World Was . Am zece ani. 236 . 4. 3rd.2.double two three eight.the two hundred and thirty-sixth.4. 7 .three oh oh one. Numeralul ordinal (The Ordinal Numeral) Numeral ordinal indic􀄠 ordinea în timp sau în spa􀄠iu a obiectelor sau a ac􀄠iunilor: He was the first to come. În exprimarea datei. care precede radicalul. of este omis: Ann was born on April (the) 28th. 7 . Dac􀄠 numeralul ordinal este a􀄠ezat dup􀄠 denumirea lunii.data . Câteva numerale ordinale prezint􀄠 dificult􀄠􀄠i ortografice. articolul hot􀄠rât the. care poate fi considerat radicalul. nu 􀄠i de a. Numeralele ordinale de la 1 la 3 au forme care se abat par􀄠ial de la aceast􀄠 regul􀄠. 21st etc. million pot fi precedate numai de one. the 25th of April. numeralul ordinal este folosit: a) la exprimarea datei: April 25th. 􀄠i sufixul -th. În limba englez􀄠. thousand. 5 .the twenty-seventh. Dac􀄠 primele sau ultimele dou􀄠 cifre sunt la fel.the seventh. Întrebuin�area numeralului ordinal. La numeralele compuse.: 05. acesta este urmat de of: I was born on the 28th of April 1965.02.4.1. the second.3 = 4 Seven minus three makes/make four.the eighth 9 . Nu se folose􀄠te cuvântul double dac􀄠 cifrele din mijloc sunt acelea􀄠i: 3002 . care se adaug􀄠 la radical: 4 . numai ultimul num􀄠r prime􀄠te -th: 27 . În engleza american􀄠 ordinea este luna .4. 4th. The second house roud the corner is mine. 2nd. se folose􀄠te cuvântul double: 2238 . the first.Numerele de telefon se citesc cifr􀄠 cu cifr􀄠: 597216 = five nine seven two one six.the fifth 8 .seven . Dac􀄠 numeralul ordinal precede denumirea lunii. pag: 126 1 the first the 1st 15 the fifteenth the 15th 2 the second the 2nd 16 the sixteenth the 16th 3 the third the 3rd 17 the seventeenth the 17th 4 the fourth the 4th 18 the eighteenth the 18th 5 the fifth the 5th 19 the nineteenth the 19th 6 the sixth the 6th 20 the twentieth the 20th 7 the seventh the 7th 21 the twenty-first the 21st 8 the eighth the 8th 30 the thirtieth the 30th 9 the ninth the 9th 31 the thirty-first the 31st 10 the tenth the 10th 32 the thirty-second the 32nd 11 the eleventh the 11th 40 the fortieth the 40th 12 the twelfth the 12th 100 the hundreth the 100th 13 the thirteenth the 13th 101 the hundred and first the 101st 14 the fourteenth the 14th 1000 the one thousandth the 1000th 4. the third. f) în exprimarea opera􀄠iilor artimetice În acest caz verbul poate fi folosit la singular sau plural: 2 + 5 = 7 Two plus five is/are seven. Numeralele ordinale sunt alc􀄠tuite din urm􀄠toarele elemente: numeralul cardinal.the fouth.1981 . 4. numeralul ordinal poate fi a􀄠ezat înainte sau dup􀄠 numele lunii.the ninth etc. g) pentru exprimarea vârstei: How old are you ? Câ􀄠i ani ai ? I am ten years old. iar articolul hot􀄠rât poate fi omis: the one hundred and thirty-second.anul. Forma numeralului ordinal. Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele hundred.four .

6.the third act the tenth floor c) pentru a exprima repetarea la intervale regulate: every second day = don dou􀄠 în dou􀄠 zile/la fiecare dou􀄠 zile.odat􀄠. half a score = 10. 4. pair. ele se folosesc la plural: The pupils entered the classroom in couples. Forma cu times este folosit􀄠􀄠􀄠i în locul lui thrice: three times.75 = eighteen point seven five.25 metres = four point two five metres. pair. se folose􀄠te numeralul multiplicativ format din numeralul cardinal 􀄠i sufixul -fold: twofold. I have asked him about it dozens of times. Numeralele înainte de punct se citesc ca un singur num􀄠r.6.7. Substantivul determinat de un numeral mai mare decât 1. thrice .1 Forma numeralului multiplicativ. (Forma thrice este învechit􀄠). a pair of shoes = o pereche de pantofi.5. .1. Numeralel colective se folosesc la singular când sunt precedate de un numeral cardinal sau nehot􀄠rât: two dozen of eggs. indiferent dac􀄠 stau singure sau sunt urmate de prepozi􀄠ia of. score = 20. Substantivul determinat de o frac􀄠ie ordinar􀄠 este la singular: 1/2 hour = half an hour. 4. În cazul frac�iilor zecimale.6. third. tehnic sau oficial. score. o dat􀄠 la 3 luni. dozen. four yoke of oxen = patru perechi de boi. 3/4 three quarters/three-fourts. Întrebuin�area numeralului colectiv. Num􀄠rul frac􀄠iei este exprimat printr-un numeral cardinal. iar numitorul printr-un numeral ordinal: 1/2 = a/one half = o jum􀄠tate. numeralele multiplicative de la 1 la 3 au urm􀄠toarele forme: once . a hundredfold: a threefold quantity = o cantitate tripl􀄠. five times. 4. three tenths. întregul se desparte de zecimale printr-un punct: 3.05 = one point nought five (în pronun􀄠area britanic􀄠). a score of people = dou􀄠zeci de oameni.5. împreun􀄠 cu o frac􀄠ie ordinar􀄠. six times etc. Numeralele dozen. Numeralele colective sunt: couple. în care el este folosit.7. pag: 127 Numitorul se cite􀄠te la plural când num􀄠􀄠􀄠torul exprim􀄠 o unitate mai mare de 1: 2/3 two-thirds. yoke numesc grupe de doi: a couple of seconds = dou􀄠 secunde.2. score numesc grupe mai mari de doi: dozen = duzin􀄠 two dozen eggs. se afl􀄠 întotdeauna la plural: 4 1/2 tons = four and one half tons sau four and a half tons. 1/3/ = a/one third = o treime. o doime. two pair(s) of horses = dou􀄠 perechi de cai.25 = three point two five. În aceste expresii articolul the este omis. 4. threefold. 4. team. Numeralul frac�ionar (The Fractional Numeral) Numeralul frac􀄠ionar arat􀄠 una sau mai multe p􀄠􀄠􀄠i ale întregului: one.de dou􀄠 ori. În cazul frac�iilor zecimale. d􀄠􀄠i): four times. În vorbirea curent􀄠. 3/4 ton = three quarters ton. several pair(s) of shoes. De la num􀄠rul 4 în continuare. numeralele multiplicative con􀄠in în structura lor un numeral cardinal urmat de substantivul times (ori. yoke. 4.one mile and three quarters sau one and three quarter miles. iar cele care urmeaz􀄠 punctului.de trei ori. 4. zero se cite􀄠te nought în Anglia 􀄠i zero în SUA : 1. twice . dar se cite􀄠te la singular dup􀄠 întreg 􀄠i la plural dup􀄠 frac􀄠ie: 1 3/4 miles . În stilul literar. Substantivul determinat de numeralul 1 (one) împreun􀄠 cu o frac􀄠ie ordinar􀄠 este folosit la plural în scris. Numeralul multiplicativ (The Multiplicative Numeral) Numeralul multiplicativ arat􀄠 m􀄠sura în care cre􀄠te o cantitate (double the amount) sau o ac􀄠iune (Agricultural output has increased five times).75 metre = nought point seven five of a metre. Majoritatea numeralelor colective sunt folosite ca substantive: I bought a new pair of shoes yesterday. oficial etc. 1. tehnic. every third month = din 3 în 3 luni. Forma numeralului colectiv. Numeralul colectiv (The Collective Numeral) Numeralul colectiv arat􀄠 c􀄠 obiectele sunt considerate în grup 􀄠i nu izolat. 4. cifr􀄠 cu cifr􀄠: 18. Numeralul multiplicativ are forme diferite.05 = one point zero five (în pronun􀄠area american􀄠). Forma numeralului frac�ionar. Numeralele frac􀄠ionare sunt redate sub forma unor frac􀄠ii. Numeralele couple. team. în func􀄠ie de stilul familiar. pag: 128 Când numeralele colective nu sunt precedate de un numeral. two team of cattle = dou􀄠 perechi de vite. Substantivul determinat de o frac􀄠ie zecimal􀄠 se afl􀄠 la singular când partea întreag􀄠 este zero 􀄠i la plural în toate celelalte cazuri: 0.1.

20th.1958. sau ca adverb: The rate of industrial development has risen three times. two and two. Numeralul adverbial (The Adverbial Numeral) Numeralul adverbial arat􀄠: a) de câte ori are loc o ac􀄠iune: once.61. I told you a hundred times not to lie to me.352. 40th. atribut apozi􀄠ie.10. by twos. c) îndepline􀄠te func􀄠iile sintactice de subiect.5. Ritmul dezvolt􀄠rii industriale a crescut de trei ori. 3. e) numerale ordinale 􀄠i frac􀄠ionare: 3 rd.18. 6. 4. 􀄠i-am spus de o sut􀄠 de ori s􀄠 nu m􀄠 min�i. 40. forma numeralului multiplicativ este single. .30 pag: 129 5. Am cump􀄠rat unt. 1066. pronumele este partea de vorbire care 􀄠ine locul unui substantiv sau grup nominal: John is a student.1. twice as fast etc. 10. 8. two by two. b) are categoriile gramaticale de persoan􀄠. de f􀄠in􀄠.30. 2. 1.248. Locuiesc pe strada Spiru Haret nr. once again. 3. 37th. 8th.6855.79. 1918 c) ore: 11.8. 1848.25.1949. Numeralul distributiv (The Distributive Numeral) Numeralul distributiv exprim􀄠 gruparea numeric􀄠 a obiectelor. 9. a hundred times.16. 39. 12. o duzin􀄠 de ou􀄠􀄠􀄠i 1 kg. They have English twice a week. Elevii au p􀄠􀄠􀄠sit clasa câte doi. A coborât sc􀄠rile câte trei odat􀄠.88. Au engleza de dou􀄠 ori pe s􀄠pt􀄠mân􀄠. II. Cât cost􀄠 o pereche de pantofi? 7. 4. Observa􀄠i câteva modalit􀄠􀄠i de a exprima aceea􀄠i idee: two at a time. 5.45. once more. Traduce􀄠i în limba englez􀄠: 1. you) sau desemneaz􀄠 global sau par􀄠ial obiecte sau fenomene (all. three times (thrice). 47.7. Citi􀄠i în limba englez􀄠 urm􀄠toarele: a) cifre: 195.V. Peter and Mary are students.51. 1453. 1. nume predicativ.Rolul de substitut al pronumelui În gramatica tradi􀄠ional􀄠. bis.1944 III. gen. 24 Ianuarie 􀄠i 1 Decembrie sunt s􀄠rb􀄠tori na􀄠ionale ale poporului nostru. Scrie􀄠i urm􀄠toarele date: 20. unele pronume pot înlocui substantive în comunicare The man is here. Între zece f􀄠􀄠􀄠 zece 􀄠i zece 􀄠i zece avem pauza mare. b) ani: 1821. Cred c􀄠 a plecat cu trenul de 6. 11. Those young people are students. Am format 55.2.X. Întrebuin�area numeralului multiplicativ. Pronumele (The Pronoun) 5. 4.9. They are students. EXERCI􀄠II I. Te a􀄠tept de mai mult de o jum􀄠tate de or􀄠. 23. in tows (in pairs): The pupils left the classroom two by two/in twos. twice.1953.44. He ran down three steps at time. num􀄠r 􀄠i caz. d) numere de telefon: 91. La ora dou􀄠􀄠􀄠i jum􀄠tate iau autobuzul 331 􀄠i m􀄠 duc s􀄠 vizitez expozi􀄠ia. ten times. 66. Câ􀄠i ani ai? Am 12 ani.79.II.95. alte pronume desemneaz􀄠 direct vorbitorul 􀄠i ascult􀄠torul (I. 4. pag: 130 5. He is a student.VIII. complement.2.25 􀄠i apoi am a􀄠teptat. each).03. He is here.2934. 10. Deschide􀄠i cartea la pagina 48 􀄠i citi􀄠i capitolul 15 înc􀄠 o dat􀄠. Numeralul multiplicativ se folose􀄠te ca predeterminant: double the amount. 2.Pentru unitatea 1. 59th. iar pentru 2 se folose􀄠te le lâng􀄠 twofold 􀄠i forma double. Defini�ie Pronumele: a) reprezint􀄠 o clas􀄠 eterogen􀄠.

Clasificarea pronumelor*) Pronumele centrale -personal .Pronumele reprezint􀄠 îns􀄠 o clas􀄠 eterogen􀄠. whom) 􀄠i pentru nume de obiecte sau animale (which). Categoriile gramaticale ale pronumelui Unele pronume au categoriile gramaticale de persoan􀄠. Spre deosebire de substantiv. num􀄠r 􀄠i caz. each desemneaz􀄠 global sau par􀄠ial obiecte 􀄠i fenomene. deoarece nu toate pronumele au forme flexionare pentru acelea􀄠i categorii gramaticale. I can see somebody at the door. gen. 5. I can see the postman at the door. you). reflexive 􀄠i posesive au forme distincte pentru persoan􀄠􀄠􀄠i num􀄠r: Persoana I singular:I myself mine plural: we ourselves ours Persoana a II-a singular: you yourself yours plural: you yourselves yours Persoana a III-a singular: he himself his she herself hers it itself plural they themself theirs Genul. Categoria de persoan􀄠 este specific􀄠 pronumelui 􀄠i verbului: persoana I. Pronumele personale. reflexive 􀄠i posesive sunt marcate formal pentru gen la persoana a III-a singular: Masculin: He/him himself his Feminin: she/her herself hers Neutru: it itself pag: 131 La pronumele relative exist􀄠 o distinc􀄠ie între pronumele pentru nume de persoana (who. Categoriile de gen.4. it. ele având forme distincte pentru persoan􀄠. c) contrastul între cazul nominativ 􀄠i acuzativ/dativ: I/me. Cazul. b) num􀄠rul marcat prin supletivism (cuvinte diferite): I/we. Substantivele 􀄠i majoritatea pronumelor în limba englez􀄠 au dou􀄠 cazuri marcate formal: cazul comun (nominativ. altele desemneaz􀄠 direct vorbitorul 􀄠i interlocutorul (I. Cazul genitiv: The postman’s bag Somebody’s bag Pronumele personal 􀄠i pronumele who au trei cazuri marcate formal: nominativul. she. se folose􀄠te termenul de substitut pentru cuvintele care pot ap􀄠rea în locul în care apar substantivele sau termenul de pro-form pentru toate acele cuvinte care înlocuiesc alte p􀄠􀄠􀄠i de vorbire. num􀄠r 􀄠i caz. pronumele are: a) genul marcat doar la persoana a III-a singular: masculin/feminin/neutru: he/she/it. dativ/acuzativ 􀄠i genitivul: Nominativ: I we he she they who Dativ/acuzativ: me us him her them who(m) Genitiv: my our his her their whose Conform tradi􀄠iei gramaticale. 5. they). iar pronume ca all. Persoana �i num�rul. Somebody is at the door. Pronumele personale. În gramatica structuralist􀄠. num􀄠r 􀄠i caz se întâlnesc 􀄠i la substantiv.3. pronumele personal la cazul genitiv este cunoscut sub numele de adjectiv posesiv. he/him. acuzativ/dativ) 􀄠i cazul genitiv: Cazul comun: The postman is at the door. he/they. gen. reflexive 􀄠i posesive sunt considerate centrale clasei de pronume. every. Unele pronume constituie un sustitut al substantivului (he. Pronumele personale. Clasificarea pronumelui Pronumele formeaz􀄠 o clas􀄠 eterogen􀄠. who/whom. a II-a. dar la pronume ele prezint􀄠 anumite particularit􀄠􀄠i. aIII-a: I am / You are / He is.

Eu sunt profesor. Valoarea substantival􀄠􀄠􀄠i cea determinativ􀄠 consi􀄠ioneaz􀄠 func􀄠iile sintactice ale pronumelui. Categoria persoanei la pronumele personal. Pronumele personal are forme supletive pentru categoriile gramaticale de persoan􀄠. se vorbe􀄠te de valoarea substantival􀄠 (sau pronominal􀄠) a pronumelui. apozi􀄠ie 􀄠i complement. num􀄠r 􀄠i caz. gen. nume predicativ. something etc. Pronumele relative 􀄠i interogative îndeplinesc 􀄠i func􀄠ia de marc􀄠 a unor raporturi sintactice. c) valoare substantival􀄠􀄠􀄠i de determinant: this/that. Func�iile sintactice ale pronumelor De regul􀄠 pronumele înlocuiesc substantivele. complement direct: he taught us a lesson.-reflexiv -posesiv Pronumele relativ Pronumele interogativ Pronumele demonstrativ Pronumele nehot􀄠rât pozitiv universal -each -all -seria every afirmativ -many.1. Aceste categorii gramaticale nu apar îns􀄠 la toate formele pronumelui personal. pronumele în limba englez􀄠 pot avea: a) numai valoare substantival􀄠: I. some/any etc. Uneori ele îns􀄠 determin􀄠 substantivele. Pronumele personal (The Personal Pronoun) Pronumele personal desemneaz􀄠 persoanele ce pot ap􀄠rea într-un dialog (vorbitorul. num􀄠r 􀄠i caz 􀄠i poate îndeplini func􀄠iile sintactice de subiect. etc. nume predicativ: He is always himself. 5. 5.6. Când pronumele înlocuie􀄠te un substantiv. Every book is new. my. b) numai valoare de determinant: every. pronumele 􀄠􀄠mâne singurul indicator al celorlalte persoane. complement prepozi􀄠ional: He will talk about himself. (Eu) vorbesc engleze􀄠te. gen. Din punct de vedere al valorii substantivale sau de determinant. pronumele folosite ca determinan􀄠i nu pot îndeplini decât func􀄠ia sintactic􀄠 de atribut: My book is new. please. he. no. se vorbe􀄠te despre valoarea determinant (sau adjectival􀄠) a pronumelui. I wondered what he meant. iar când acesta determin􀄠 un substantiv. atribut. enough -one -seria some neafirmativ -seria any -either negativ -seria no -neither pag: 132 5. complement indirect: Show me your stamp collection. mine. etc. El este chimist. pe când pronumele folosite cu valoare substantival􀄠 (pronumele propriu-zise) pot îndeplini diverse func􀄠ii sintactice: subiect: I am a member of the committee. yours. Deoarece verbul este marcat de regul􀄠 pentru persoan􀄠 numai la persoana a III-a singular. little -several. you. He is a chemist.6. pag: 133 De aceea pronumele personal este de obicei men􀄠ionat la comunicare în limba englez􀄠. introducând propozi􀄠ii secundare în fraz􀄠: The man who is speaking is our teacher. În limba englez􀄠 pronumele 􀄠i verbul sunt singurele p􀄠􀄠􀄠i de vorbire care au categoria gramatical􀄠 a persoanei: I am a teacher. these/those. somebody. much -few. spre deosebire de limba român􀄠: I speak English. . are categoriile gramaticale de persoan􀄠. interlocutorul) sau înlocuie􀄠te obiectul despre care se vorbe􀄠te.5. This book is new.

O alt􀄠 func􀄠ie a pronumelui we este de a include 􀄠i pe ascult􀄠tor (inclusive “we” = I + you): Well. cât 􀄠i pentru persoana a II-a plural: I told you to sit down. Aceste p􀄠􀄠􀄠ri sunt foarte frumoase. iar persona a III-a indic􀄠 pe cel despre care se vorbe􀄠te. Ei nu au venit înc􀄠. how are we feeling today ? Ei. Pronumele you este folosit 􀄠i cu sensul nedefinit de one: You can never tell.. reprezentat prin you î􀄠i asociaz􀄠 celelalte persoane ale dialogului: we = I + he . He/they îndepline􀄠te o func􀄠ie anaforic􀄠 în discurs. iar they. 5. Ele sunt aici. o profesoar􀄠 sau o sor􀄠 medical􀄠 care se adreseaz􀄠 unui copil. She este întrebuin􀄠at pentru nume de persoane de sex femeiesc: Barbara / She is my sister. Not􀄠: He/she sunt folosite pentru a înlocui 􀄠i unele substantive animate sau inanimate. În limba englez􀄠. În acest fel. ca în limba român�: The girls are here. Nu se 􀄠tie niciodat􀄠. Pronumele personale în limba englez􀄠 sunt folosite 􀄠i cu valoare generic􀄠 (generic person) . cum ne mai sim􀄠im ast􀄠zi ? Not�: We poate fi folosit astfel de c􀄠tre un doctor. Pronumele personal are categoria gramatical􀄠 a genului numai la persoana a III-a singular: He este folosit pentru a înlocui nume de persoane de sex b􀄠rb􀄠tesc: Tom Brown / He is the centre forward.3. Acest pronume nu face posibil􀄠 începerea actului de vorbire. cea de referire la elemente deja introduse în discurs: Peter was very tired as he had worked hard all day. Pluralul persoanei a II-a este de asemenea un plural inclusiv ca 􀄠i la persoana I: vorbitorul reprezentat prin I sau interlocutorul.Not�: În limba englez􀄠. Cine râde la urm􀄠 râde mai bine. pag: 134 5. 􀄠􀄠ie􀄠ii nu au venit înc􀄠. Categoria num�rului la pronumele personal Pronumele pentru persoana I plural we nu reprezint􀄠 mai mul􀄠i de I ci I + he: Can we come at eight ? Can he and I come at eight ? Aceast􀄠 întrebuin􀄠are a lui we este cunoscut􀄠 sub denumirea de exclusive “we”. pronumele I se scrie întotdeauna cu liter􀄠 mare: He speaks English better than I do. care sunt de obicei neutre: The ship/She has already arrived.6. ci desf􀄠􀄠urarea lui logic􀄠. cu sensul de “oameni în general”: They make bicycles in this factory. Ele sunt foarte frumoase.6. They are very pretty. Not�: Aceast􀄠 defini􀄠ie este incomplet􀄠. Conform defini􀄠iei tradi􀄠ionale. valoarea lui he este cea a unui determinant demonstrativ: That one who.2. It înlocuie􀄠te nume de obiecte sau de animale: The dog / It barked when the quests came. Categoria genului la pronumele personale. The boys haven’t come yet. persoana I desemneaz􀄠 persoana care vorbe􀄠te. These birds are very pretty. Fetele sunt aici. Pronumele he/she este folosit cu valoare generic􀄠 în propozi􀄠ii care exprim􀄠 un adev􀄠r universal: He who laughs last laughs best. persoana a II-a . pronumele pentru persoana a III-a plural they nu are forme distincte pentru gen.. pronumele he/they nu se refer􀄠 la o persoan􀄠 în acela􀄠i mod ca 􀄠i pronumele I 􀄠i you. persoana cu care se vorbe􀄠te. Pronumele I desemneaz􀄠 pe cel care vorbe􀄠te 􀄠i care face actul de vorbire posibil. They are here. Forma you este folosit􀄠 atât pentru persoana a II-a singular. Pronumele de persoana a II-a you este persoana care recepteaz􀄠 discursul. V-am / 􀄠i-am spus s􀄠 stai jos. În asemenea contexte. Pronumele de persoana a III-a he/they reprezint􀄠 membrul nemarcat al corela􀄠iei. pentru a crea un sentiment de solidaritate între vorbitor 􀄠i ascult􀄠tor. They haven’t come yet.

complement direct . avail oneself (of). Pronumele reflexiv este folosit mai ales în propozi􀄠ii în care complementul direct sau prepozi􀄠ional este identic cu subiectul.6. . dup􀄠 cazul în care se afl􀄠: a) nominativ: . wash: . ca 􀄠i pronumele personal 􀄠i cel posesiv. she pot însemna el. aIII-a. în func􀄠ie de context. Persoana Singular Plural Persoana I myself ourself Persoana a II-a yourself yourself Persoana aIII-a: masculin himself feminin herself themselves neutru itself 5. Din punct de vedere al reflexivit􀄠􀄠ii.7. dress. gen.complement prepozi􀄠ional .It is he who did it. voi cât 􀄠i dumneata. dumneavoastr�. Pronumele personal are forme pentru cazul nominativ 􀄠i pentru dativ/acuzativ (cu excep􀄠ia lui you􀄠􀄠i it): Nominativ: Dativ/Acuzativ Persoana I singular: I me Persoana I plural: we us Persoana a II-a singular/plural: you you Persoana a III-a singular: he him she her it it Persoana a III-a plural: they them 5. I pride myself on my cooking.7. shave. Întrebuin�area pronumelui reflexiv.(+ you) you = you + (+ you). dumneaei. avail (oneself) conduct (oneself). depart (oneself): He applied himself to the task.2.7. pronumele personal îndepline􀄠te mai multe func􀄠ii sintactice. gen.Can you tell me a story ? c) acuzativ: . b) dativ: complement indirect . Pronumele reflexiv prezint􀄠 urm􀄠toarele particularit􀄠􀄠i în ceea ce prive􀄠te categoriile gramaticale de persoan􀄠. a II-a. Func􀄠iile sintactice ale pronumelui personal. c) verbe dup􀄠 care pronumele reflexiv se poate omute f􀄠􀄠􀄠 a produce modific􀄠ri f􀄠􀄠􀄠 sens: adjust. Doar pluralul persoanei a III-a reprezint􀄠 un plural propriu-zis: they = he + he + he. b) are forme distincte de gen numai la persoana a III-a singular: masculin: himself feminin: herself neutru: itself c) are termina􀄠ia -self la singular 􀄠i -selves la plural. pride oneself (on): He busied himself with his papers.nume predicativ .I like her.6. verbele în limba englez􀄠 se împart în: a) verbe urmate în mod obligatoriu de pronume reflexive ca: absent oneself (from). You poate însemna atât tu. A f􀄠cut o cerere de serviciu.subiect . are categoriile gramaticale de persoan􀄠. A depus toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinii. . comb.Look at them ! pag: 135 5. busy oneself (with). num􀄠r 􀄠i caz 􀄠i îndepline􀄠te func􀄠ia de complement. nume predicativ sau apozi􀄠ie. Not�: În limba englez􀄠 nu exist􀄠 pronume de polite􀄠e ca în limba român􀄠. La fel he. num􀄠r 􀄠i caz: a) are persoana I. 5. pronumele reflexiv îndepline􀄠te în principal func􀄠ia de complement direct al unor verbe tranzitive. între cele dou􀄠 întrebuin􀄠􀄠ri existând diferen􀄠e de sens: apply (oneself). 5. Categoria cazului la pronumele personal. Behave yourself ! b) verbe care pot fi urmate sau nu de un pronume reflexiv.5.He is a student.1. Pronumele personal este folosit întotdeauna cu valoare substantival􀄠. qualify. ea sau dumnealui. behave oneself. Pronume reflexiv (The Reflexive Pronoun) Pronumele reflexiv înlocuie􀄠te obiectul asupra c􀄠ruia se execit􀄠 ac􀄠iunea verbului 􀄠i care este identic cu subiectul verbului. He applied for a job. A) Astfel.4. Categoriile gramaticale ale pronumelui reflexiv.

Is it yours. We have the whole week before us. gen. Pronumele de înt�rire (The Emphatic Pronoun). apozi􀄠ie. complement. Faptul c􀄠 pronumele de înt􀄠rire depinde întotdeauna de un substantiv sau pronume îi confer􀄠 acestuia valoare adjectival􀄠.la începutul propozi􀄠iei: The boy himself drew the map. 2. Pronumele de înt􀄠rire este accentuat în vorbire.la sfâr􀄠itul propozi􀄠iei: The boy drew the map himself. pronumele de înt􀄠rire se poate a􀄠eza: . She looked at herself in the mirror. pag: 137 5. Pozi􀄠ia nemarcat􀄠 a pronumelor de înt􀄠rire este imediat dup􀄠 pro(numele) pe care-l subliniaz􀄠: The pupils themselves worked in the school garden. Când (pro)numele înso􀄠it de pronume de înt􀄠rire este subiectul prepozi􀄠iei. El poate îndeplini urm􀄠toarele func􀄠ii sintactice: . will you. Pronumele de înt􀄠rire se subordoneaz􀄠 direct unui pronume personal sau unui substantiv: He himself answered the pupils’ questions.8. se folose􀄠te pronumele personal în cazul acuzativ.7. are categoriile gramaticale de persoan􀄠.She went into the bathroom and washed herself. Pronumele reflexiv are numai valoare substantival􀄠. Când este precedat de prepozi􀄠ia by. it’s no mine. The glass cracked of itself. Pronumele posesiv (The Possessive Pronoun) Pronumele posesiv înlocuie􀄠te atât numele obiectului posedat cât 􀄠i al posesorului. Pronumele de înt􀄠rire îndepline􀄠te func􀄠ia sintactic􀄠 de apozi􀄠ie: The headmaster himself helped the pupils. She gathered the children around her(self). 3.complement indirect: He allowed himself a break. are categoriile gramaticale de persoan􀄠. of sau for. Mary ? Aten􀄠ie! Pronumele posesive (vezi exemplele de mai sus) nu determin􀄠 substantive ca adjectivele posesive. num􀄠r 􀄠i caz 􀄠i poate îndeplini func􀄠iile sintactice de subiect.3. Formele pronumelui posesiv sunt: Persoana I singular mine plural ours Persoana aII-a singular/plural yours Persoana aIII-a masculin singular his plural theirs feminin singular hers plural theirs Is this your pencil ? No. Aten�ie! 1. . a interlocutorului sau a obiectului despre care se vorbe􀄠te. gen. chiar dac􀄠 complementul prepozi􀄠ional este aceea􀄠i persoan􀄠 cu subiectul: I have no books on me.complement direct: She helped herself to another pieces of cake. . atribut. Pronumele reflexive se folosesc: a) ca pronume reflexive (non-emphatic use): Help yourself ! Serve􀄠te-te. . b) ca pronume de înt􀄠rire (emphatic use): Help her yourself. singuri. The scientist himself answered the pupils’ questions. pag: 136 B) Pronumele reflexiv este folosit ca parte a unui complement prepozi􀄠ional. Pronumele de înt􀄠rire subliniaz􀄠 participarea la ac􀄠iune a vorbitorului. Take care of yourself. pronumele de înt􀄠rire are sensul de singur. În construc􀄠iile prepozi􀄠ionale care exprim􀄠 rela􀄠ii spa􀄠iale între elemnte concrete. She looked about her. Ajut-o tu însu􀄠i. Exist􀄠􀄠􀄠i situa􀄠ii în care uzajul oscileaz􀄠 între pronumele reflexiv 􀄠i cel personal: He closed the door behind him(self).complement prepozi􀄠ional: I looked at myself in the mirror. Pronumele reflexiv este folosit în asemenea cazuri doar cu valoare emo􀄠ional�: She was beside herself with rage. singur􀄠.nume predicativ: She is always herself. I don’t know what to do with myself. num􀄠r 􀄠i caz 􀄠i îndepline􀄠te func􀄠ia sintactic􀄠 de apozi􀄠ie. când complementul prepozi􀄠inal este aceea􀄠i persoan􀄠 cu substnativul: Look after yourself. 5. ci le înlocuiesc. Observa􀄠i mai jos diferen􀄠a dintre adjectivul 􀄠i pronumele posesiv 􀄠i pronumele . Ask Mary if is hers. singure: I made the dress by myself. I want to see for myself. . nume predicativ. She went into the bathroom and washed.

who este folosit în locul lui whom. how much pentru cantit􀄠􀄠i. Pronumele interogative pot fi folosite: a) numai ca pronume: Who is he ? b) numai ca determinan􀄠i: What kind of man is he ? c) ca pronume sau ca determinan􀄠i: What do you want ? What books do you want ? Pronumele interogative sunt specializate: who este folosit pentru fiin􀄠e. Pronumele interogativ (The Interrogative Pronoun) Pronumele interogativ 􀄠ine locul. D: (to) whom = cui ? Who se refer􀄠 numai la persoan􀄠: Who did you meet ? Forma whose se poate referi 􀄠i la lucruri 􀄠i animale: A: Whose food is this ? B: It’s the dog’s food. iar prepozi􀄠ia se a􀄠􀄠􀄠 la sfâr􀄠itul propozi􀄠iei: Who was the poem written by ? Not�: Atunci când who îndepline􀄠te func􀄠ia de subiect. el este urmat de un verb la singular: Who is speaking? dar atunci când îndepline􀄠te func􀄠ia de complement acordul cu verbul se face în num􀄠r: Who is waiting for? Who are they waiting for? WHAT ca pronume interogativ se refer􀄠 la substantive sau înlocuitori ai acestora de orice gen.9. Celelalte pronume interogative sunt invariabile. Whom este folosit mai ales dup􀄠 prepozi􀄠ii: By whom was the poem written ? În vorbirea curent􀄠. poate avea categoria gramatical􀄠 de caz 􀄠i îndepline􀄠te func􀄠ia sintactic􀄠 de subiect. Betty or Jane ? sau un acuzativ: Which of these books do you prefer ? Which implic􀄠 selec􀄠ia dintr-un num􀄠r limitat de obiecte: Which of the two dresses will you take ? Which of the girls do you like ? Când pronumele sau adjectivul interogativ este înso􀄠it de o prepozi􀄠ie aceasta îl precede în limba scris􀄠: . verbul este la singular: What is happening here? (Ce se întâmpl􀄠 aici?) dar când îndepline􀄠te func􀄠ia de complement. precum 􀄠i la propozi􀄠ii întregi: What is she ? What is the meaning of this word ? What did he tell you ? Not􀄠: Atunci când what îndepline􀄠te func􀄠ia sintactic􀄠 de subiect. pag: 138 Din punct de vedere al flexiunii. în propozi􀄠ii interogative. what pentru lucruri which pentru fiin􀄠e 􀄠i lucruri. acordul cu verbul se face în num􀄠r: What are they doing? (Ce face ei?) What se traduce în limba român􀄠 prin: a) CE.It belongs to it It's our car It's ours It belongs to us It's your car It's yours It belongs to you It's their car It's theirs It belongs to them 5. WHO are urm􀄠toarele forme: N. what kind of pentru calit􀄠􀄠i etc. how many pentru num􀄠r. atunci când se presupune un r􀄠spuns prin care se arat􀄠 profesiunea sau func􀄠ia: What is your father ? What are you ? b) CARE: What are the days of the week ? What is your favourite game ? c) CÂT: What time is it ? What implic􀄠 o selec􀄠ie dintr-un num􀄠r nedefinit de obiecte: What books do you like best? WHICH ca pronume interogativ este un nominativ: Which is shorter. complement sau func􀄠ia de marc􀄠.: Who ? cine. introducând propozi􀄠ii subordonate în fraz􀄠.personal în cazul dativ/acuzativ Adjective posesive Pronume posesive Pronume personal It's my car It's mine It belongs to me It's your car It's yours It belongs to you It's his car It's his It belongs to him It's her car It's hers It belongs to her It's its car -. who are forme deosebite pentru fiecare caz. cuvintelor a􀄠teptate ca r􀄠spuns la întrebare.

So􀄠ia mea. b) ca determinan􀄠i sau pronume: I’ve got some. wants you to come to dinner. Copacii. Who.3. Nerespectarea acestei reguli poate da na􀄠tere la confuzii: He met the girl in the street that you know. That se folose􀄠te numai în propozi􀄠ii restrictive: The chair that was broken yesterday has been mended.. whose se refer􀄠 la substantive de genul neutru: Tom is wearing a coat which is too large for him. which 􀄠i what se pot asocia cu adverbele ever 􀄠i soever pentru a forma pronume relative. Aceste pronume relative pot introduce 􀄠i propozi􀄠ii relative restrictive (propozi􀄠ii care aduc informa􀄠ii absolut necesare pentru clarificarea sensului): The boy who threw the stone will be punished. aceasta este a􀄠ezat􀄠 înaintea pronumelui relativ în limba scris􀄠. indiferent de gen 􀄠i caz: The dog that ran across the street is mine. Locul pronumelui relativ. Not�: Pronumele relative 􀄠i pronumele interogative who. either) obiecte sau fenomene. The man that showed you the way is very old. Pronumele relativ (The Relative Pronoun) 5. neesen􀄠iale. c􀄠reia îi vorbeai acum. whose leaves are yellow and red. respectiv pronume interogative compuse: whoever – pe oricine. pag: 140 5. A întâlnit fata pe care o cuno􀄠ti pe strad􀄠.10. None of them was in time. There is something here. În exprimarea familiar􀄠. The magazine (that) you lent me is very interesting.1. despre antecedent): My wife. Oricine vine trebuie s􀄠 a􀄠tepte aici.. whichever. Which introduce atât propozi􀄠ii relative descriptive (a) cât 􀄠i restrictive (b): a) Swimming.. th se omit în propozi􀄠iile restrictive când se g􀄠sesc în cazul acuzativ: The girl (who(m)) you have just met is my niece. I’ve got some English books. In the street. ale c􀄠ror frunze sunt galbene 􀄠i ro􀄠ii. he met the girl that you know. Întrebuin�area pronumelui relativ. Which. O/Îl va lua pe oricare este a/al lui. I know people that don’t like this writer. makes people strong and healthy.11. who(m). . Pronumele relativ trebuie a􀄠ezat. This is the man (whom) I gave the parcel to (familiar). to whom you were speaking just now. 5. Pronumele relativ se refer􀄠 la un substantiv sau înlocuitor al acestuia care a fost deja men􀄠ionat 􀄠i el face leg􀄠tura între propozi􀄠ia în care se afl􀄠􀄠􀄠i cea pe care o înso􀄠ea􀄠te: I know people who don’t like this writer. which �i that. pe cât posibil..10.From what country does she come ? În vorbirea curent􀄠. A carpenter is a man who makes chairs and tables. Când pronumele relativ în acuzativ este înso􀄠it de o prepozi􀄠ie. D/Ac. 5. which is an enjoyable sport. whom. which. whose se refer􀄠 la un substantiv sau înlocuitor de gen masculin sau feminin: The girl who sang is my cousin. G.11. He is a writer whose works are very well-known.10. The trees. lâng􀄠 antecedentul 􀄠􀄠u. iar prepozi􀄠ia se 􀄠􀄠eaz􀄠 dup􀄠 verb sau complementul direct: This is the man to whom I gave the parcel (scris).10. The dog which ran across the street is mine. pag: 139 Pronumele relative sunt: who. He will take whichever is his. pronumele relativ se omite de obiecei.1. dore􀄠te s􀄠 vii la noi la mas􀄠.2. That se refer􀄠 la substantive. Who. whose introduc îndeosebi propozi􀄠ii relative descriptive (propozi􀄠ii care aduc informa􀄠ii suplimentare. prepozi􀄠ia se a􀄠eaz􀄠 la sfâr􀄠itul propozi􀄠iei: What country does she come from ? 5. Pronumele relative who. Pronumele nehot�rât (The Indefinite Pronoun) 5. A întâlnit fata pe strada pe care o cuno􀄠ti. Whoever comes must wait here. The man who showed you the way is very old. Pronumele nehot􀄠rât desemneaz􀄠 global (all) sau par􀄠ial (each. Pronumele nehot􀄠râte sunt folosite: a) numai ca pronume: There is somebody here.pe oricare. b) The glass which you are drinking out of has just been washed.

exprim􀄠 totalitatea lucrurilor sau fiin􀄠elor 􀄠i înlocuie􀄠te substantivele num􀄠rabile la plural: I’ve read them all. I have everything I need. pu􀄠in􀄠. interogative 􀄠i negative. vreo. Compu􀄠ii lui every îns􀄠 sunt folosi􀄠i doar ca pronume nehot􀄠râte: Everybody is present. Each se refer􀄠 la membrii unui grup lua􀄠i individual: Each of them wanted to try. vreun. câ􀄠iva.12. Întrebuin�area pronumelor nehot�râte. Pronumele negativ (Negative Pronouns) Pronumele nehot􀄠râte cu sens negativ sunt considerate de unii autori o clas􀄠 aparte de pronume pronumele negative. Pronumele negative desemneaz􀄠 lipsa obiectelor sau a fenomenelor. nothing (nimic): Neither of the is right.anybody/anyone . pag: 141 Either (forma negativ􀄠 neither) = fiecare (nici unul) din doi este folosit mai ale în propozi􀄠ii interogative 􀄠i negative: Have you seen either of them ? L-ai v􀄠zut pe vreunul dintre ei (doi) ? În propozi􀄠ii afirmative. în func􀄠ie de sens: All are here = Everybody is here. Trebuie întotdeauna s􀄠􀄠􀄠i faci datoria. To􀄠i sunt prezen􀄠i. (N)either boy can do it. any �i no (no este folosit doar ca determinant sunt pronume nehot􀄠râte: somebody/someone . fiin􀄠e. him. num􀄠r 􀄠i caz: There were two women in the room: one was young and one was old. Some poate fi folosit în propozi􀄠ii interogative: a) când swe pune accentul pe o parte din obiectul sau obiectele men􀄠ionate: Did you read some of the books the teacher recommended ? b) în proppozi􀄠iile în care se ofer􀄠 ceva: Will you have some ? c) când întrebarea nu se refer􀄠 la some: Did you ask father to give me some ? Any = vreun. nici una se întrebuin􀄠eaz􀄠: a) în propozi􀄠ii afirmative cu sensul: oricare. vreo. I saw nobody in your room. unii.anything . she. any. Oricare dintre voi (doi) poate face acest lucru. Compu􀄠ii lui some. Nici unul dintre ei (doi) nu are dreptate. to􀄠i. Am citit tot înb leg􀄠tur􀄠 cu acest subiect. Some = ceva. She bought some. are o singur􀄠 form􀄠. all este înlocuit de obicei de everybody sau everything. Tell me all about it = Tell me everything about it. sau substantive nenum􀄠rabile la singular: I’ve read all about this subject. orice: Any of you could answer this question. neither (nici unul din doi). Le-am citit pe toate. Fiecare (dintre ei) dorea s􀄠 încerce. All children are here. I saw something in your room. either are sensul de oricine. câteva. b) în propozi􀄠ii interogative 􀄠i negative: Have you got any ? I haven’t got any. no one (nimeni). The teacher talked with each of them. Este folosit cu substantive num􀄠rabile la plural 􀄠i cu substantive nenum􀄠rabile la singular: There are some on his desk.2. Every este folosit doar ca determinant: Every pupil must do his homework. nici un(ul). unele. toat􀄠. în propozi􀄠ii afirmative. Pronumele negative sunt: nobody. se întrebuin􀄠eaz􀄠 în propozi􀄠ii aformative 􀄠i indic􀄠 existen􀄠a unui num􀄠r restrâs de lucruri. no. În vorbirea curent􀄠. 5. pu􀄠in. Nu pot fi folosite 􀄠i ca determinan􀄠i: I saw somebody in your room. una cineva. All = tot. One se acord􀄠 cu he.: One of the boys said he would stay at home. a unei cantit􀄠􀄠i restrânse.nothing Acestea sunt folosite numai ca pronume. her etc. unul. I saw nothing in your room. 5. nici o. toate. What . Pentru întrebuin􀄠area compu􀄠ilor lui some. it 􀄠i cu formele corespunz􀄠toare: his. One cu valoare impersonal􀄠 se întrebuin􀄠eaz􀄠 în sens foarte general: One should always perform his duty. Am tot ce-mi trebuie.nobody/no one none something . (N)either of you can do it. All poate fi folosit 􀄠i ca predeterminant: Give me all the books I need. One = un. indiferent de gen. ni􀄠te. Folosirea lor exclude existen􀄠a altor nega􀄠ii în propozi􀄠ie.The teacher talked with each parent. All of them are here. none (nici unul). oricare: Either of you can do it.11.

She invited … to her birthday party. These records belong to them. Who sent the present to Bob? 4.... Traduce�i în limba englez�: Biric􀄠􀄠􀄠i Polina r􀄠maser􀄠. Completa�i spa�iile punctate cu pronume relative acolo unde este cazul: 1.. Who explained the lesson to the new student? 7.face. Polina se f􀄠cu ro􀄠ie auzindu-l cum o laud􀄠􀄠􀄠i îi r􀄠spunse c􀄠 cu alde tat-s􀄠u ea 􀄠i-a luat gândul de la omenie. That is a student…always gets excellent marks...birthday cake alone. Jack is very bright for … age. Have you read this book? … is very interesting. Biric􀄠 î􀄠i descre􀄠i fruntea 􀄠i spuse cu mult􀄠 mirare 􀄠i admira􀄠ie c􀄠 z􀄠u. … classroom is sunny... Completa�i punctele cu adjectivul sau pronumele posesiv necesar: 1.. He may take the ball. it’s. 7.Morome�ii) pag: 143 6. chiar dac􀄠􀄠􀄠la nu vrea.. Dar p􀄠mântul n-ai cum s􀄠-l iai. Ea s-a m􀄠ritat 􀄠i are dreptul la p􀄠mântul pe care l-a muncit. there’s george. is sitting at the desk is our typist. o c􀄠ru􀄠􀄠. Biric􀄠 îi r􀄠spunse c􀄠 orice lucru se poate lua cu for􀄠a cum ar fi s􀄠 zicem un cal.. That is the man. Do you know …? 8.? 2. Who told the story to the children? 2.. This is not my book... o vit􀄠.. Ea îl cunoa􀄠te mai bine. IV.. 2.. The book. Who invited. She is a nice girl. el. … won’t improve for the next two or three days 6. Is this the woman. ��spunde�i la urm�toarele întreb�ri.. I needed an umbrella and I asked Alice if I could borrow… pag: 142 II. The weather is getting colder. 3. 7.. 3. Jane... Folosi�i pronumele I ca subiect. 2... 5.. I’m looking for my trousers.should study it if he doesn’t. Who gave the apples to the boy? 6. Who bought the books for Jane ? 5. Î􀄠i luar􀄠 secerile pe um􀄠r 􀄠i pornir􀄠 amândoi spre locurile lui Tudor B􀄠losu. Spunându-I acest lucru. înlocui�i substnativele cu pronumele: Model: Who lent the book to that student ? I lent it to him. Îi atrase luarea aminte c􀄠 tat􀄠l ei îl poate da în judecat􀄠. 7. The Wilsons and I decided to ask him. I don’t remember the joke… he told us. Nu trebuie s􀄠 mai strice omenia pe ei..1. Ar trebui s􀄠 în􀄠eleag􀄠 c􀄠 altceva nu mai e de f􀄠cu. Biric􀄠. sold you the English dictionary? 5.. 9..? 4. 􀄠i anume c􀄠 dac􀄠 te folose􀄠ti de un lucru mai mul􀄠i ani 􀄠i aduci martori c􀄠 atâ􀄠ia ani lucrul acela a fost al t􀄠u.. Polina r􀄠spunse c􀄠􀄠􀄠tie ea de forme. cunoa􀄠te 􀄠i el bine povestea asta. îl iai cu for􀄠a 􀄠i îl duci cu tine. helped the child cross the street. Peter. nici un petic. but this is not… 10. 􀄠i dac􀄠 tat􀄠l ei are s􀄠 fac􀄠 proces are s􀄠 aib􀄠 ea grij􀄠 s􀄠-i scoat􀄠 procesul pe nas.room is on the left. we like it. Cât a fost fat􀄠 mare nu i-a cump􀄠rat nici o a􀄠􀄠... Have you seen. a umblat descul􀄠􀄠 la hor􀄠. is on the right.. (Marin Preda ... Polina îl întrerupse spunând c􀄠 asta n-are s􀄠 îndr􀄠zneasc􀄠 el s-o fac􀄠. it’s … 8. They are… 9. Pentru p􀄠mânt trebuie forme la notariat 􀄠i numai atunci po􀄠i s􀄠 zici c􀄠 e al t􀄠u.. Biric􀄠 îii atrase luarea aminte cât e ea de proast􀄠 când î􀄠i închipuie c􀄠 nu s-a gândit la toate felurile la situa􀄠ia lor.. We offered Ann some flowers. The girl... 6. 1. she is reading has been published recently. 4.. Adjectivul (The Adjective) 6. 5.. Defini�ie .. Folosi�i forma corect� a pronumelui: 1. Merser􀄠 mult în 􀄠􀄠cere 􀄠i el nu-i r􀄠spunse decât târziu. a dracului na􀄠ie de muiere mai este ea... Look. you must go and wash. Who wrote the letter to Mrs White? 3.have you bought ? Nothing. Does your boy friend speak English?. He is the football player…scored three goals. po􀄠i s􀄠-I faci forme c􀄠 e al t􀄠u. Pe drum.. That is my book. chiar mai mult decât crede el..3. Is this the house… was built by your brother? V. P􀄠mântul trebuie luat cu for􀄠a. Polina îi spuse din nou c􀄠 nu se poate ajunge la o în􀄠elegere cu tat􀄠l ei dac􀄠 au s􀄠 stea 􀄠i s􀄠-l 􀄠􀄠tepte pe el s􀄠 se împace...thought he would enjoy it..... Îl d􀄠 în judecat􀄠􀄠􀄠i iese r􀄠u. 4.. Betty can’t eat. Who showed the town to the touristes? III. 6. 8.. Ce-ai cump􀄠rat ? Nimic. EXERCISES I.

calmer . constant.the biggest hot . fragile se compar􀄠 numai cu more􀄠􀄠i the most.2. angry . Formarea comparativului �i a superlativului 6. common.cleverer . apozi􀄠ie. Categoria gramatical􀄠 a compara􀄠iei este concretizaqt􀄠 în limba englez􀄠 ca 􀄠i în limba român􀄠. pag: 144 6. .the cleverest narrow . fertile.the calmest b) adjective bisilabice terminate în -y sau -ly: angry. Gradul comparativ compar􀄠 dou􀄠 obiecte.the shortest Ortografie: 1) Adjectivele terminate într-o consoan􀄠 precedat􀄠 de o vocal􀄠 scurt􀄠 dubleaz􀄠 consoan􀄠: big . clever .shorter . civil. -ow 􀄠i -some: happy .Lesson 2 is more difficult than Lesson 1.hotter . on old man). prin intermediul unei compara􀄠ii directe (comparativul relativ: She is the cleverest of all) sau f􀄠􀄠􀄠 compara􀄠ie direct􀄠 (superlativul absolut : She is very clever). c) îndepline􀄠te func􀄠iile sintactice de atribut. -le. free .happier . proper. indicând prezen􀄠a calit􀄠􀄠ii la obiectele comparate în m􀄠sur􀄠 egal􀄠 (comparativul de egalitate: He is as tall as his sister) sau în m􀄠sur􀄠 inegal􀄠 (I am younger than her) sau de inferioritate: This lesson is less interesting than the previous one). . num􀄠r 􀄠i caz 􀄠i compara􀄠ie.the thinnest 2) Adjectivele terminate în -y precedat de o consoan􀄠 transform􀄠 pe y în i: dry .the smallest short .the angriest .smaller . num􀄠r 􀄠i caz.narrower . Aten�ie! Atunci când se compar􀄠 numai dou􀄠 no􀄠iuni se folose􀄠te gradul comparativ precedat de articolul the în locul superlativului: She is the younger and the more beautiful of the two sisters. keen calm . 6.the happiest.the narrowest Excep�ii: eager. Ele primesc -(e)r la comparativ 􀄠i the -(e)st la superlativ: small . fot.the freest.cu preferin􀄠􀄠 pentru formele analitice: a) adjective bisilabice cu accentul pe prima silab􀄠: active. A) Adjectivele monosilabice formeaz􀄠 comparativul 􀄠i superlativul în mod sintetic.the driest 3) Adjectivele terminate în -e sau -ee. hostile.1.the nicest. La gradul comparativ.the hottest fat .3.cu preferin􀄠􀄠 pentru forme sintetice: a) adjective monosilabice: calm. unde adjectivul are flexiune de gen.nicer . fertile. -er.clever schoolchildren Lec􀄠ia a doua este mai grea decât prima lec􀄠ie. f􀄠􀄠􀄠 a se face vreo compara􀄠ie: He is tall. Compara�ia adjectivelor (The Comrarison of Adjectives) Spre deosebire de limba român􀄠.3.fatter .drier . hostile. sau neexprimat: He is more punctual. Gradul superlativ arat􀄠 c􀄠 un membru al unui grup posed􀄠 calitatea comparat􀄠 în cel mai înalt grad. Singurul mod de marcare formal􀄠 este compara􀄠ia: un elev inteligent-a clever schoolboy o ele􀄠􀄠􀄠 inteligent􀄠 . clumsy. She is beautiful. just. element predicativ suplimentar. adjectivul din limba englez􀄠 nu se schimb􀄠 dup􀄠 gen. Con􀄠inul categoriei gramaticale a compara􀄠iei const􀄠 în faptul c􀄠 la obiectele din lumea înconjur􀄠toare calit􀄠􀄠ile pot ap􀄠rea în m􀄠sur􀄠 egal􀄠: The Maths teacher is as old as the Psysics teacher.Adjectivul este partea de vorbire care: a) exprim􀄠 o calitate a unui obiect (an interesting lecture.freer . B) În mod sintetic se compar􀄠􀄠􀄠i adjectivele bisilabice terminate în -y.angrier . în trei grade de compara􀄠ie: Gradul pozitiv nemarcat arat􀄠 prezen􀄠a normal􀄠 a unei calit􀄠􀄠i a obiectelor. sleepy.the fattest thin . huge. Compara�ia sintetic�.bigger .thinner . nume predicativ. musty.a clever schoolgirl elevi inteligen􀄠i . b) are categoria gramatical􀄠 a compara􀄠iei: He is taller than his brother. Unele adjective pot avea mabele forme de comparativ 􀄠i superlativ: . sau în m􀄠sur􀄠 inegal􀄠: The maths teacher is older than the Pasysics teacher. termenul compara􀄠iei poate fi exprimat: He is more punctual than the others. pierd pe -e final înaintea lui -er sau -est: nice .

later = mai târziu = the lastest = cel mai târziu recent mai recent cel mai recent .more intelligent-looking . .. formeaz􀄠 comparativul 􀄠i superlativul numai cu more􀄠􀄠i the most: a more distinct pronunciation = o pronun􀄠ie mai clar􀄠.the best-known ill-paid . pag: 145 6.4. extremely. Tema mea nu e la fel de u􀄠oar􀄠 ca a ta. much = mult more .2. 6. but Peter is worse than Tom.more careful . bad = r􀄠u worse .the heart-broken far-fetched .more far-fetched . A) Adjectivele formate din dou􀄠 sau mai multe silabe formeaz􀄠 comparativul 􀄠i superlativul analitic cu ajutorul lui more􀄠􀄠i the most: careful .the most difficult B) Adjectvele compuse formeaz􀄠 gradele de compara􀄠ie în felul urm􀄠tor: a) când primul element este un adjectiv care î􀄠i p􀄠streaz􀄠 sensul.the best Eight is a good mark.worse-paid .the worst ill = bolnav worse . b) adjective bisilabice cu accentul pe ultima silab􀄠: concise. too.the worst They are both bad boys.more active . În limba vorbit􀄠 sunt preferate formele sintetice. precise. unpleasant .the last = ultimul (dintre mai multe elemente) (opus lui the first) The late edition of this paper appears at 3 p.tyhe worst-paid intelligent-looking.m. Comparativul de egalitate se exprim􀄠 prin adjectivul la gradul pozitiv precedat 􀄠i urmat de conjunc􀄠ia as: My room is as large as hers. Compara�ia analitic�. Acest curs e mai pu􀄠in interesant decât cursul anterior. Formarea comparativului de egalitate �i inferioaritate.4. highly. profound. This plate has the most meat on it late = târziu . pleasant.more difficult . acesta se schimb􀄠 la comparativ 􀄠i superlativ: well-known . insecure.the most far-fetched 6.better . I need more help.than: My homework is not as easy as yours.3. There is a later one at 5 p. unlucky. de nevoia de expresivitate.the most intelligent-looking b) când cele dou􀄠 elemente formeaz􀄠 un tot din punct de vedere al sensului compara􀄠ia se realizeaz􀄠 cu ajutorul lui more􀄠􀄠i the most: heart-broken . în timp ce în scris se folosesc mai ales formele analitice.3. 6. polite. Ten is the best mark.the most active.3. sudden. Compara�ia neregulat� a adjectivelor Unele adjective formeaz􀄠 comparativul 􀄠i superlativul în mod neregulat: good = bun . Superlativul absolut se construie􀄠te cu ajutorul adverbelor very. unpleasant. What’s the . active . This lecture is less interesting than the previous one.the most careful difficul . It is extremelly difficult to reach the top. utterly: The story he told us was very amusing.the most pag: 146 We haven’t much butter left.the most many = mul􀄠i more . intact etc. Nine is better than eight.more heart-broken .the latter = cel de-al doilea (dintre dou􀄠 elemente) acesta din urm􀄠 (opus lui the former) . remote. Camera mea este la fel de mare ca a ei.more unpleasant .better=known . John and Tom are tall boys: the former is the catain of the basketball team and the later is a good footballer.3. c) adjectivele formate din trei silabe cu un prefix negativ: unhappy. distinct. stupid. severe.prudent. Folosirea formei sintactice sau analitice sau toate aceste adjective depinde deseori de ritmul propozi􀄠iei. exact. Excep�ie: adjective bisilabice terminate în dou􀄠 consoane: correct. Formarea superlativului absolut.the most unpleasant.m.. Comparativul de inferioritate se exprim􀄠 prin adjectivul la gradul pozitiv precedat de not so/as 􀄠i urmat de as sau prin less. Of all the bad boys I know Peter is the worst.

. îndeplinind func􀄠ia de nume predicativ în propozi􀄠ie: Tom’s bike is new. The soup tastes good. îndeplinind func􀄠ia de atribut sau apozi􀄠ie în propozi􀄠ie: Tom has a new bike. Fratele meu mai mare este doctor. Din punct de vedere al folosirii atributive sau predicative. continue sunt urmate de adjective (􀄠i nu de adverbe) cu valoare de nume predicative: He is clever. + comparativ . Cartea aceasta este mult mai interesant􀄠 decât celelalte c􀄠􀄠􀄠i pe care le-a scris. An elder officer 2. se repet􀄠 adverbul more/less 􀄠i se intercaleaz􀄠 conjunc􀄠ia and: His lectures are more and more interesting. sound. B􀄠trânul se sim􀄠ea din ce în ce mai r􀄠u. Acela􀄠i sens se red􀄠 în stilul oficial 􀄠i în scris prin folosirea adverbului ever în fa􀄠a comparativului: The published in this country are ever more interesting. seem. He is very old. My friend has less time than I have. little = pu􀄠in less . . Aten�ie! Verbele copulative: be.. stand. Your stories are less and less credible. Formele elder 􀄠i the eldest se folosesc uneori 􀄠i pentru persoane din afara familiei: The elder girls in our school sing in the chorus. old = b􀄠trân x vechi ..older = mai b􀄠trân mai vechi . rudenie) . Tom has the least of all. look. get. folosit atributiv) My brother is older than me. adi􀄠ional. pag: 147 Construc􀄠ia cu cât . Înt�rirea compara�iei adjectivelor Adverbele much 􀄠i far a􀄠ezate înaintea comparativului 􀄠i by far a􀄠ezat dup􀄠 comparativ înt􀄠resc ideea exprimat􀄠 de adjectivul respectiv: This book is much more interesting/far more interesting by far than the other books he has weritten. (nu a mai scris alte romane). appear.the furthest 6. + comparativ se red􀄠 prin dou􀄠 comparative precedate de the: The longer the days. grow. adjectivele în limba englez􀄠 se împart în trei mari grupe: a) adjective care pot fi întrebuin􀄠ate atât atributiv cât 􀄠i predicativ: The old man has come again. Ultimul s􀄠u roman este înc􀄠 nepublicat. smell. b) predicative. Ea este sora mea cea mai mare. remain. Doamna Green a fost urm􀄠toarea persoan􀄠 care a sosit. Fratele meu este mai mare decât mine. ordine) Peter is a near relation of mine.the oldest = cel mai b􀄠trân.the farthest further = mai dep􀄠rtat (distan􀄠􀄠) suplimentar. Este din ce în ce mai frig.nearer = mai apropiat (în spa􀄠iu. se red􀄠 în limba englez􀄠 vorbit􀄠 prin repetarea comparativului 􀄠i intercalarea conjunc􀄠iei and: It is colder and colder.the eldest = cel mai în vârst􀄠 (despre membrii acelela􀄠i familii. They are keeping silent.. She is my eldest sister.5. Cu cât sunt zilele mai lungi cu atât sunt nop􀄠ile mai scurte. cel mai vechi . The old man felt worse and worse. become... Elder poate fi folosit 􀄠i ca substantiv nenum􀄠rabil la plural: She followed the advice of her elders. feel sunt de asemenea urmate de adjective: You look beautiful. Not􀄠: 1. cu atât. Func�iile sintactice ale adjectivului Din punct de vedere sintactic. Construc􀄠a din ce în ce mai .the next = urm􀄠torul (în timp. tot mai. far = dep􀄠rtat farther = mai dep􀄠rtat (distan􀄠􀄠) . în plus . rudenie) .the least I have little time. Dac􀄠 adjectivul este plurisilabic.... She is getting old. My elder brother is a doctor. Can you show me the nearest tabacoconist’s ? Îmi pute􀄠i ar􀄠ta tutungeria cea mai apropiat􀄠 ? Mrs Green was the next person to arrive. Peter este o rud􀄠 apropiat􀄠 de-a mea. keep.the nearest = cel mai apropiat (în spa􀄠iu.6. Verbele exprimând percep􀄠ia senzorial􀄠: look.lastest news ? Care sunt ultimile 􀄠tiri ? His last novel is still unpublished.. the shorter the nights. near = aproape . taste. 6. adjectivele pot fi: a) atributive. turn.elder = mai în vârst􀄠 (despre membrii acelea􀄠i familii folosit atributiv) (opus lui younger) .

a very ashamed child. 10. În aceast􀄠 grup􀄠 intr􀄠: . In July the days become (warm) and (warm). b) în câteva cazuri adjectivul. 6.lonely The child was afraid to ask for help/ The frightened child didn't ask for help. Thew weather isn't as (warm) as in summer. cel scurt îl precede pe cel lung: She was taller and more beautiful. 6. heir apparent. (Many) people play football in summer.unele adjective din care pot fi derivate adverbe: my former friend.pronumele nehot􀄠râte care se termin􀄠 în -body. vigilent alike = la fel. -one. because they can sky. a criminal attack. 2. . iar celelalte îl preced􀄠 în ordinea gradului de apropiere al în􀄠elesului lor de cel al substantivului. c) Când mai multe adjective determin􀄠 un substnativ. alive . but the trees are (beautiful) than in summer. He said nothing interesting. but his mother is awake. unul mai scurt 􀄠i cel􀄠lalt mai lung. These two dresses are very much alike/ These are similar dresses. opus awake = treaz aware = con􀄠tient The little boy was still unsleep.b) adjective care nu poit fi folosite decât atributiv. alone . Pune􀄠i adjectivele din parantez􀄠 la forma corect􀄠: 1. attorney general. It is cold and wet. identic alive = viu. . dimensiune.adjectivele: ill.în grupuri de cuvinte: Ambassador Extraordinary. skate or play with snow . Not􀄠: 1. c) adjective care sunt întrebuin􀄠ate numai predicativ: . EXERCISES I. e) Adjectivul cu determinare urmeaz􀄠 substantivul: It was a house ugly with decay. a high mountain. atributiv este în mod obligatoriu a􀄠ezat dup􀄠 substantiv: . vârst􀄠 culoare. drunk: He is ill. 7.7. Câteva adjective predicative au un sinonim cu valoare atributiv􀄠: afraid .similar. The small round ancient Chinese box was in the table. 3. Winter is (bad) season of the year.adjectivele derivate din substantive: a medical school. In summer the days are (long) and the nights are (short) than in spring.adjectivele derivate cu prefixul a-: ablaze = aprins. I think autumn is as (beautiful) as summer.adjective indicând punctele cardinale: Romania lies in Eastern Europe. 9. The 22nd of June is (long) day of the year. ele se succed în ordinea urm􀄠toare: însu􀄠ire. You look pale. court martial. the half asleep girl 2. . form􀄠. provenite de la substantive concrete: She has a woollen dress. alike .frightened. Summer is (good) season of the year. Unele din aceste adjective pot fi folosite atributiv când sunt precedate de un adverb: a fully awake person. Era o cas􀄠 urât􀄠 din cauza degrad􀄠rii. Football is (popular) game in Romania. Locul adjectivelor în propozi�ie a) Adjectivul folosit atributiv preced􀄠 substantivul pe care îl determin􀄠. d) Când un substantiv este determinat de dou􀄠 adjective la comparativ. secretary general. . 5. I met three tall young French girl stundents.adjective terminate în -en. origine. postmaster general. adjectiv verbal: She bought a few large red apples. -thing sunt de obicei urmate de adjective: She bought something nice. f) Adjectivul folosit predicativ urmeaz􀄠 verbul copulativ: He is ill. poet laureate. 4. un utter fool. atomic energy. well. în via􀄠􀄠 asleep = adormit averse = potrivnic. . adjectivul al c􀄠rui în􀄠eles este cel mai legat de substantiv se a􀄠eaz􀄠 în imediata lui apropiare. her late husband. Nu exist􀄠 reguli stricte privind ordinea adjectivelor. a difficult problem. She seems tired. 8.living. Some people think it is (interesting) season of the year. în fl􀄠􀄠􀄠ri afraid = speriat alone = singur ashamed = ru􀄠inat pag: 148 aghast = înfrico􀄠at alert = atent. na􀄠ionalitate. from time immemorial. knight errant.

Alege􀄠i forma corect􀄠 a adjectivelor din parantez􀄠: 1. He drives carelessly. Her (older. extreme extremely. He walks slowly. adverbul va avea -ll.fully.simply. Almost.probably. Not􀄠: 1. This magazine is published weekly. 7. the next) person to come in. Adverbele de timp terminate în ly pot fi folosite atât ca adjective. (less and less. likely. Cu cât era mai atent cu atât mai pu􀄠ine gre􀄠eli f􀄠cea. ad􀄠ugarea sufixului -ly nu modific􀄠 forma ini􀄠ial􀄠 a cuvântului: He is a careless driver. pag: 150 Unele construc􀄠ii adverbiale se folosesc: a) când nu se pot forma adverbe de la adjectiv: She spoke with difficulty. Yes.2. Dac􀄠 adjectivul se termin􀄠 în -e. . La fel se formeaz􀄠􀄠􀄠i unele adverbe de timp. day .2.1. 7. Ei studiaz􀄠 din ce în ce mai mult 􀄠i ob􀄠in rezultate din ce în ce mai bune. sufixul -ly fiind ad􀄠ugat unui substantiv: This magazine is published every week. Locu�iuni �i construc�ii adverbiale 7. Îl cuno􀄠ti pe fratele ei mai mare? 7.truly. the latter) studies architecture. 5.II.2. 􀄠i sunt folosite ca p􀄠􀄠􀄠i ale unor construc􀄠ii adverbiale: He came at a timely moment. 7. Rochia ta este mai modern􀄠 decât a mea. Care este planeta cea mai îndep􀄠rtat􀄠? 7. whole . the better).happily. Defini�ie Adverbul este partea de vorbire care: a) arat􀄠 o caracteristic􀄠 a unei ac􀄠iuni. Never. 4. 􀄠i s-a p􀄠rut mai interesant decât celelalte romane ale lui? 3.entirely. 5.4. Locu�iunile (perifrazele) adverbiale sunt expresii fixe cu valoare de adverbe: at present = în prezent. Adverbul (The Adverb) 7. Construc�iile adverbiale sunt construc􀄠ii prepozi􀄠ionale care pot fi folosite ca adverbe: He watches TV in the evening. timely. 7.duly. once in while. at once = imediat.Adjectivele terminate în -y îl transform􀄠 în -i înaintea sufixului -ly happy . Forma adverbelor Când mai multe adverbe de mod se formeaz􀄠 prin ad􀄠ugarea sufixului -ly la forma adjectivului: He is a slow walker. sau un pronume: Is this book really mine? 2. Unele adverbe pot forma singure propozi􀄠ii: Really? Down! Faster! Gladly. fewer and fewer) friends have visited her. prin ad􀄠ugarea termina􀄠iei -ly: beatiful + ly = beautifully. Dac􀄠 adjectivul se termin􀄠 în -l. The doctor asked (the nearest. 2. (the second.3. Ortografie: În general. Unele sunt numai adjective: friendly. c) îndepline􀄠te func􀄠ia sintactic􀄠 de complement circumstan􀄠ial. 6. No.Adjectivele terminate în -ll pierd un -l: full . A fost pe departe cea mai pl􀄠cut􀄠 vacan􀄠􀄠 pe care am petrecut-o vreodat􀄠 pe mare. Modific�ri de ortografie . to-and fro = încoace 􀄠i încolo etc. . III. She went out the room. b) poate avea categoria gramatical􀄠 a compara􀄠iei. 3. It was only a cat. . Adverbul mai poate ap􀄠rea pe lâng􀄠 un substantiv (de obicei precedat de articolul nehot􀄠rât): He is quite a man now. Maybe. due . probable . lovely. Now. 8. now and then = din când în când. elder) sister did nt come to the party.1. From these two dresses the cheaper is (the best. The former studies medicine. Aten�ie! Nu toate cuvintele terminate în -ly sunt adverbe. c) când ad􀄠ugarea sufixului-ly ar schimba în􀄠elesul: She spoke in a high voice.2. Since she has retired. by the way = apropo. as a rule = de obicei. acesta se p􀄠streaz􀄠 înaintea sufixului -ly: entire . (She spoke highly of him. cât 􀄠i ca adverbe: This is a daily papaer. a unei st􀄠ri sau a unei calit􀄠􀄠i.wholly. as a matter-of-fact = de fapt. 4. Excep􀄠ii: true .Adjectivele terminate în -le silabic pierd -e 􀄠i adaug􀄠 -y: simple .daily. Mike and Bob are students. b) când construc􀄠ia adverbial􀄠 este mai fireasc􀄠 decât adverbul: She addressed the doctor in a broken voice. Traduce􀄠i în limba englez􀄠: 1. She spoke to us in a friendly way. It comes out daily. Ai citit ultimul roman al lui Marin Preda? 2.

aproape I followed the instructions closely. Dar public . pe când altele sunt omonime cu alte p􀄠􀄠􀄠i de vorbire.de îndat􀄠 ce Take it easy! Just go easy! Easy come. adânc. drept. de-a dreptul + go.în mod direct . pag: 151 În alte cazuri adverbele pot avea dou􀄠 forme cu diferen􀄠ieri de sens: Form􀄠 f􀄠􀄠􀄠 -ly Sens Form􀄠 cu -ly Sens She came close and looked at me. drept . îndeaproape He dug deep in the ground. u􀄠or play fair fight fair în anumite coloca�ii: corect. I got up directly the bell rang. în adâncime He was deeply concerned.Adjectivul good devine adverbul well: She is a good pupil. send . cinstit.).Unele adverbe au forme speciale (only. They came directly after lunch. I solved the problem easily. cu u􀄠urin􀄠􀄠. ..direct. He was treated fairly. easy go! expresii în engleza vorbit􀄠: u􀄠or. often. She speaks English well.Adjectivele terminate în -ic adaug􀄠 un -ally pentru a deveni adverbe: enthusiastic . .enthusiastically. ever etc.direct. în special cu adjective: She arrived early/fast/late today.publicly. calm. She was directly affected.f􀄠􀄠􀄠 intermediar personal The car was coming directly towards me. încet. come.îndat􀄠 (imediat) . foarte tare. . . . profund They went direct home.

lâng􀄠 He worked nearly aproape (de) near. sus He was highly appreciated. extrem de She has just arrived. dr􀄠gu􀄠 Come as quick as you can. pe drept She arrived late. din greu Thye plane flew high in the air. superficial.destul de All members are admitted free. cum se cuvine . It is pretty late. târziu I haven’t seen them lately. în ultima vreme He always travels light. . liber. corect. destul de She dresses pretttily. cu 􀄠􀄠urin􀄠􀄠 She works most. He recovered hardly what he had lost before. tocmai He was justly forgiven. tare I could hardly understand her.în cea mai mare parte. neconstrâns work/study/drink/ rain hard foarte mult. de-abia. din greu. foarte. cu greutate. . gratuit They criticized him freely. în general They live quite aproape. în engleza familiar􀄠: repede .His paper is fairly good. 􀄠􀄠􀄠􀄠 bagaje He treats everything lightly. They were nearly home. cel mai mult The village is mostly of wooden houses. cu greu. ten hours.drept.

r􀄠u. bine. of course. 7. He was wrongly informed. în engleza îngrijit􀄠: repede She is here right now. not at all.într-o mare 􀄠􀄠sur􀄠. dear .mult.cheaply. obviously. în întregime He has travelled widely. întocmai He rightly guessed her age. prost The words were wrongly spelled. forma adverbial􀄠 identic􀄠 cu cea a adjectivului este adesea întrebuin􀄠at􀄠 în compara􀄠ia adverbelor. no. badly. direct She is rightly considered the brightest pupil in the class. fie cea adverbial􀄠. They are wide awake.He spoke quickly and confidently.1. 7. greatly. Adverbele de mod indic􀄠 modalitatea propriu-zis􀄠: well. really. barely. pe o suprafa􀄠􀄠 mare . chiar He judged rightly. . În alte cazuri se poate folosi fie forma adjectival􀄠. f􀄠􀄠􀄠 nici o schimbare de sens: She talked loud and clear/loudly and clearly. adverbele se împart în patru mari categorii: adverbe de mod. în mod gre􀄠it pag: 152 La aceste adverbe. They are widely different.de afirma􀄠ie sau nega􀄠ie: yes. go/treat wrong. Alte adverbe cu dou􀄠 forme sunt: cheap .5.de amplificare: absolutely. Pentru o mai mare fluen􀄠􀄠 în exprimare. Ele mai pot fi adverbe: .5. Adverbele de mod (Adverbs of manner). adverbe de timp 􀄠i particule adverbiale. . adverbe de loc. gre􀄠it. forma în -ly are de obicei un sens mai abstract sau figurat. quickly. bine corect The door was wide open. bine. certainly. corect Go right to the end of the street. pe drept He guessed the answer right.de înt􀄠rire: acctually. chgiar dac􀄠 la pozitiv apare forma în -ly: He runs quiker / slower than me. completely.dearly. He shouted loudest. . de tot. hardly. Clasificarea adverbelor Dup􀄠 sensul lor lexical. foarte answer/guess/judge /note wrong. slowly etc. drept. .

. b) Superlativul relativ de inferioritate. somewhere.frecven􀄠a: definit􀄠: weekly. Superlativul absolut se formeaz􀄠 cu ajutorul unor adverbe ca very..􀄠i plurisilabice: quickly . She sings most beautifully. Of the two boys.succesiunea în timp: afterwards. Comparativul este folosit pentru compararea a dou􀄠 persoane sau obiecte. perhaps. there. iar comparativul de inferioritate. three times a day. recently. Adverbele de timp indic􀄠: . 􀄠i prin (the) most + adverb în cazul adverbelor bi. then.as: She speaks English as fluently as her brother. foward(s). nedefinit􀄠: often. superlativul absolut se realizeaz􀄠 într-un singur termen: Our teacher explains things most clearly.earlier .as: She doesn’t learn as fast as her classmates. late . Ea râdea mai tare decât to􀄠i ceilal􀄠i. Compara�ia neregulat� a adverbelor.3.6. cu ajutorul lui not so / as. pag: 154 În cazul superlativului relativ. pag: 153 7. 7.5. forma de comparativ a adjectivelor este uneori folosit􀄠 în loc de cea a adverbelor: She laugherd louder than anyone else.. today. left. . quite. carefully . most care preced adverbukl respectiv: She sings very beautifully.more carefully.-est în cazul adverbelor monosilabice 􀄠i a adverbului early: He runs (the) fasted (of all). Adverbele de loc (Adverbs of Place) Unele adverbe de loc indic􀄠 locul propriu-zis: here.faster.􀄠i plurisilabice: He answers (the) most intelligently (of all). ca 􀄠i la adjectiv: Paul works as rapidly as the others (do). once in a while. Gradul superlativ. al doilea termen poate fi men􀄠ionat sau omis: (of the three children. exprimat prin (the) least + adverb: She spells words (the) least correctly (of all).durata: lately. nowadays. since.6. backward(s). 7. Ahe sings quite beautifully.. righ. yet.1. probally. eventually..earlier􀄠􀄠i cu ajutorul cuvântului more în cazul adverbelor bi. soon. exprimat prin (the). formerly. .6. early . Dan works the more thoroughly. Altele indic􀄠 direc􀄠ia: aside.6. Majoritatea adverbelor de loc pot fi folosite pentru a exprima atât locul cât 􀄠i direc􀄠ia: Loc: He doesn’t live far (Nu locuie􀄠te departe). still.earliest. Comparativul adverbelor se realizeaz􀄠 în doi termeni. 7. seldom..2. Compara�ia adverbelor (Comparison of Adverbs) Compara􀄠ia adverbelor apare numai la unele adverbe de mod.3. Adverbele care au forme identice cu adjectivele se supun acelora􀄠i reguli fonetice 􀄠i ortografice la gradele de compara􀄠ie: early . Comparativul de egalitate se formeaz􀄠 cu ajutorul lui as. Superlativul relativ este de dou􀄠 feluri: a) Superlativul relativ de superioritate. than: He drives less carefully than his wife. before.. Mary plays the piano the best. Articolul the din forma superlativului poate fi omis.de probabilitate: maybe.latest. mai ales în limba vorbit􀄠: He runs fasted of all. 7. Direc􀄠ie: He didn’t go far (Nu s-a dus departe).2. Comparativul de superioritate se formeaz􀄠 cu ajutorul sufixului -er în cazul. 7. Ea are acelela􀄠i caracteristici ca 􀄠i compara􀄠ia adjectivului.later . În engleza familiar􀄠.more quickly. iar superlativul pentru compararea mai multor persoane sau obiecte.momentul ac􀄠iunii: now. Spre deosebire de gradulk comparativ. Gradul comparativ.. usually.5. adverbelor monosilabice 􀄠i a adverbului early: fast . previosly. Unele adverbe formeaz􀄠 gradele de compara􀄠ie în mod neregulat: Gradul pozitiv Gradul comparativ Gradul superlativ . sau less. loc 􀄠i timp.. Adverbele de timp (Adverbs of Time). .

Scarcely combin􀄠 sensurile lui hardly 􀄠i barely: . Don’t stay down there. . în acest moment: Pupils are going on holiday just now. . Folosit ca un verb la prezent. În propozi􀄠ii afirmative.foarte rar. He went only a short way. numai” 􀄠i este des folosit cu adjective ca enough sau sufficient: He had barely enough time to catch the train. Presently (în prezent.aproape de loc: He scarcely ate anything. Are numai 18 ani. Hardly se folose􀄠te de obicei înpreun􀄠 cu any. Barely înseamn􀄠 “ abia. He lives far away / not far from here. Hardly. Adverbul long este înlocuit în propozi􀄠ii afirmative de a long time: Did you stay there long ? Yes.way: He didn’t go far. You have time enough to write your composition. Câteva adverbe speciale (Some Special Adverbs) Enough (destul de) se a􀄠eaz􀄠 dup􀄠 adjective 􀄠i adverbe: The pupils didn’t work HARD enough. At first I didn’t like the town. Not􀄠: Când enough este folosit adjectival. He came to see me only YESTERDAY. I stayed there a long time. În acest caz cuvântul la care se refer􀄠 only va fi accentuat: He only came to see me yesterday. doar.. Presently este sinonim cu soon când este folosit cu un verb la viitor: I’ll presently be with you: Still. Ai stat mult acolo ? Da. Much poate fi folosit 􀄠i înaintea comparativului: It is much better to come in time. el poate fi a􀄠ezat înainte sau dup􀄠 acesta: You have enough time to write your composition. over: It’s hot in here. Long. out. barely. down. It’s cooler up here.chiar acum. cu sensul: . adverbul presently este sinonim cu at present. determinând un substantiv. In here (aici). First (întâi): at first (la început).înaintea verbului (în limba vorbit􀄠): He only CAME to see me yesterday. I like it very much. He is OLD enough to understand this. sau: . pag: 155 Adverbele here �i there apar adesea înso􀄠ite de cuvinte ca: in. În propozi􀄠ii afirmative. but then I began to love it.. el este precedat de very: Do you like swimming much ? Yes. tocmai. de-abia: He can hardly speak. Adverbul just now are dou􀄠 sensuri: . very much (foarte mult). aproape niciodat􀄠: He hardly ever comes to see me. At first e folosit cu sensul de at the beginning / to begin with 􀄠i este adesea urmat de but. up. . Este mult mai bine s􀄠 vii la timp.cu greu. am stat mult (timp) acolo. el este fie înso􀄠it de alte adverbe sau prepozi􀄠ii. în curând). Just now. . ever sau cu verbul can. Ai timp destul s􀄠 scrii compozi􀄠ia. Much apare singur în propozi􀄠ii negative 􀄠i interogative. He is barely eighteen. Only (numai. Far (departe) se folose􀄠te de obicei în propozi􀄠ii negative sau interogative. mai ales în engleza american􀄠: She is presently staying with us.înaintea cuvântului pe care îl determin􀄠: Only HE came to see me.cu greu. yet. În alte situa􀄠ii se folose􀄠te first: First I went for a walk and then I went to bed. fie înlocuit de a. out there (acolo). scarcely Aceste trei adverbe au un sens aproape negativ. abia: I scarcely heard what he said. Ai destul timp s􀄠 scrii compozi􀄠ia.7. Can you see the cat running out there ? The teacher is tanding over there.well (bine) better (mai bine) (the) best (cel mai bine) badly (r􀄠u) worse (mai r􀄠u) (the) worst (cel mai r􀄠u) much (mult) more (mai mult) (the) most (cel mai mult) 7. Much (mult).adineauri: He came in just noe. doar) se poate a􀄠eza: .

she works efficiently. Defini�ie. 6. cu toate acestea) 􀄠i au valoare de conjuc􀄠ii: Still I don’t understand him. I am BEFORE her. Prepozi􀄠iile engleze􀄠ti cer cazul acuzativ: Look AT him. by far etc. she is still there. Deschide mare gura. Our teacher is a fluent English speaker. pân􀄠 atunci) se refer􀄠 la un moment 􀄠i se întrebuin􀄠eaz􀄠 în propozi􀄠ii negative 􀄠i interogative: Has it stopped raining yet ? He hasn’t yet arrived. 9. Yet (înc􀄠. 15. Construc􀄠ia cu prepozi􀄠ia of este folosit􀄠 ca echivalent al unei construc􀄠ii genitivale: The boy’s coat is new. 1.: She was by far / much TALLER than him. to 􀄠i for prezint􀄠 o situa􀄠ie special􀄠. Prepozi􀄠ia este partea de vorbire neflexibil􀄠 care: a) exprim􀄠 raporturi sintactice de dependen􀄠􀄠 între p􀄠􀄠􀄠ile unei propozi􀄠ii.1. Ia-o înceti􀄠or! 13. Prepozi�ia (The Preposition) 8. . highly. ori dup􀄠 conjunc􀄠iile but. He is a sensible speaker. 13. Trenul a sosit cu întârziere. c) prepozi􀄠ia nu îndepline􀄠te o func􀄠ie sintactic􀄠 în propozi􀄠ie ci marcheaz􀄠 func􀄠ii sintactice: I gave the book to Mary (complement indirect). Yes. 8. Mother is a careful typist. She was very much SURPRISED at his behaviour. A. Se înrude􀄠te de aproape cu mine. Nick is a fast swimmer. 8. P􀄠􀄠􀄠rile zboar􀄠 la în􀄠􀄠􀄠ime. Mary is an efficient worker.adverbe: He spoke very LOUDLY. 11. 10. Exprima�i-v� acordul cu afirma�iile de mai jos. 3.1. E aproape miezul nop􀄠ii. pag: 156 Cu toate acestea nu-l în􀄠eleg. Am fost încântat de ideea de a merge la teatru. 8. Yes. Paul is an attentive listener. The roof of the house (atribut) is red. Ann is a good dancer. 14. 12.adjective: She is very TALL.2. El e chiar în vârf. and.participii trecute întrebuin􀄠ate atributiv: She had a very SURPRISED look. pân􀄠 acum. He is a noisy eater. el ocup􀄠 pozi􀄠ia final􀄠: Have they seen that film yet ? Au v􀄠zut deja filmul ? 􀄠􀄠ezate la începutul propozi􀄠iei. 17. Peter is a slow worker. Father is a careless driver. EXERCISES I. He is a bad actor. Exemplu: A. 2. Yet I don’t understand him. . sau dac􀄠 participiul trecut este folosit predicativ. He is an intelligent teacher. Când adverbul yet are sensul “deja”. Traduce�i în limba englez�: 1. 3. All the same I don’t understand him. 8. 4. 7. 14. 2. B. very trebuie înso􀄠it sau înlocuit de much sau de alte adverbe de amplificare: greatly. 12. He is an optimistic speaker. The coat of the boy is new. she sings well. 5. adjective. adverbele still 􀄠i yet sunt sinonime cu all the same (totu􀄠i. Nu l-am v􀄠zut în ultima vreme.Adverbul still (înc􀄠) exprim􀄠 durata. 7. 6. continuarea. Dac􀄠 adjectivul este la gradul comparativ. Tot / Înc􀄠 nu în􀄠eleg despre ce este vorba. 4. Still poate ap􀄠rea 􀄠i în propozi􀄠ii negative pentru a sublinia continuarea unei ac􀄠iuni negative: I still don’t understand what this is about.2. Ce te deranjeaz􀄠 cel mai tare? 16. Era pe drept considerat cel mai bun elev din clas􀄠. Diana is a quick runner. II. În general suntem pleca􀄠i duminica. 5. pag: 157 b) este neflexibil􀄠 din punct de vedere morfologic. . Very (foarte) poate modifica: . 9. 11. verbe sau adverbe de substantive sau substitute ale acestora: I was pleased at the thought of going yto the theatre. Ea leag􀄠 p􀄠􀄠􀄠i de vorbire diferite: substantive. Prepozi􀄠iile of. Alice is a good singer B. Doris is a hard worker. Still este folosit în propor􀄠ii afirmative 􀄠i interogative: Is Mary still at the seaside ? Yes. A g􀄠sit r􀄠spunsul corect. A fost adânc mi􀄠cat de bun􀄠tatea ei. A s􀄠pat adânc în p􀄠mânt. 10 Este foarte apreciat pentru munca sa. folosind adverbe de mod. Ea munce􀄠te foarte mult la 􀄠coal􀄠. Caracteristici ale prepozi�iilor engleze�ti 8. Cu greu pot s􀄠􀄠􀄠i v􀄠d fa􀄠a în întuneric.

. Not􀄠: smb=somebody. stiff. from/with a disease. satisfaction + in. look + at. opportunity + of.disappointed..cause. mediate + on. with smth.2.account. injury. hide. subscribe. tired.affectionate. think of smth. Majoritatea prepozi􀄠iilor engleze􀄠ti sunt urmate de substantive articulate. enthusiastic + about. dizzy. de ex. deaf. pag: 158 c) Verbe: . progress. amazed. . wait for smb/smth. flush. worthy + of. prevent. good + at. end. concentrate.: referirea la o anumit􀄠 cas􀄠. Folosirea articolului cu unul dintre aceste substantive aduce schimb􀄠ri de sens. identical.complete. at sea. boat. arrive. . lie to smb.2.2. fire. cure.bound. full. subscribe. listen. on a thing. rich. ashamed. consistent. 8. refer. chance. shake. to a proposal. against (the enemy). proud. leave long + for.afraid. faint. complain to smb. plane. train. consist of = a consta din. care. Unele cuvinte sunt urmate în mod obligatoriu de anumite prepozi􀄠ii: a) Substantive: . turn + to. church. . b) Adjective: . clever. parallel... successful + in.exception.: He is AT home. . eager. . bite. thankful + to. congratulate. college.angry. 8. complain of an illness. indifferent. differ. get on / off a bus. She is AT the home of her firiends. Verbe precedate de prepozi􀄠ii iau forma în -ing (Gerund): I am good AT remembering people’s names. typical. . sell. escape. boast. gaze. N-au f􀄠cut nimic (altceva) decât s􀄠 râd􀄠. . + in. about smth. by car.anxious. in/to bed. bus. supply. consent.2.adapt. sure. appropiate. . 􀄠coal􀄠 etc. characteristic. . reduce. busy. Aten􀄠ie ! agree with smb. ask. translate from a language into another language. spre deosebire de limba român􀄠: The children are playing IN the garden. Excep�ii: But 􀄠i except sunt urmate de infinitivul scurt: They did nothing BUT laugh. part from smb. fail. apply. attribute. kindness + to. die. glow. protect + from. town. rude. suffer for a cause. . at breakfast/lunch/dinner.aim. delighted. side.alarmed. attentive. Câteva prepozi􀄠ii apar în construc􀄠ii în care substantivul nu este articulat: at home. sau He is AT sea (on a ship). I bought it for her. contrary. conform. comment. fond. glance. link. originate.interest.agree. 8. wet + with. report. Copiii se joac􀄠 ÎN gr􀄠din􀄠. smth=something.3. sail. sorry + for. astonished. pale. cruel. famous. . at/in/to school. remind take care + of. . fit. invitation. prefer. kind. cling. jealous.accuse. boat.iar prepozi􀄠ia to 􀄠i for marcheaz􀄠 cazul dativ: I gave it to him.. charmed. belong. adjust.2. kick. shiver. plane. (El) este pe mare (pe un vapor). throw + to (scopul ac�iunii este atins). . aware. 8. at war.conceal. Îmi amintesc cu u􀄠urin􀄠􀄠 numele oamenilor. deprive. blame. threaten. in = a consta în. at play. . polite. succeed (+-ing). die.5. about (=mediate). get in(to) / out of a car. on smb (serve).abound. . satisfied. about smth. (Ea) este în casa prietenilor ei. tremble + with. warn of (the danger).4. (El) este acas􀄠. believe. class. point.

Switzerland and Spain. la.certain point. . al􀄠turi/aproape de) indic􀄠 apropierea imediat􀄠: There is a night table beside my bed. underneath Over (deasupra) 􀄠i under (sub. aproape de) indic􀄠 apropierea în general: He lives near / close to his office. pe sub) arat􀄠 o distan􀄠􀄠 mai mic􀄠 decât below sau este un echivalent formal al lui under: The Dâmbovi�a river passes beneath several bridges.address . within. beside. Multe documente importante sunt 􀄠􀄠strate între pere􀄠ii acestui muzeu. pag: 159 c) în exclama􀄠ii: What photos they are looking AT ! (At what photos they are looking ! = formal) La ce fotografii se uit􀄠 ! d) în construc􀄠ii pasive: The children were looked AFTER by their grandmorher. Between. e) în construc􀄠ii infinitivale: This is a good firm to work WITH. France lies between Belgium. înaintea) exprim􀄠 ordinea a􀄠ez􀄠rii persoanelor. above. near. Pozi�ie Prepozi􀄠ia apoare în general înaintea cuvântului la care se refer􀄠: The pupils are IN the classroom. în limba literar􀄠: He was before me.street .town village. on. E elev. By. în spatele) indic􀄠 ordinea. Near. France lies between the hotel and the hospital. E în 􀄠coal􀄠. close to. Above (deasupra) 􀄠i below (sub. între) (formal) indic􀄠 pozi􀄠ia într-un spa􀄠iu limitat sau distan􀄠a limit􀄠 (la distan􀄠􀄠 de . The book you need is underneath those papers. traseu). Aten�ie ! at a buiding (=institu�ia). next to (lâng􀄠.room. against By (lâng􀄠. pag: 160 Behind (în spatele. Against (lipit / rezemat de) exprim􀄠 ideea de contact 􀄠i sprijin. After (dup􀄠. top of. In front of. Tom leant against the bookcase. (Dar: They were outside the cinema). under.field. There is nobody within these four walls / within hearing / within a mile.country . in a building (cl�direa): He is at school. in a square . before. Bunica avea grij􀄠 de copii. at work. amoung Between (între) = un obiect se afl􀄠 între altele dou􀄠 sau între mai multe dac􀄠 num􀄠rul acestora este definit: Our school is between the hotel and the hospital. In (în) indic􀄠 spa􀄠iul în general sau în interiorul c􀄠ruia are loc ac􀄠iunea: in a continent . beneath. in. Rela�ii exprimate de prepozi�ii În combina􀄠ie cu alte p􀄠􀄠􀄠i de vorbire. cu referire la obiecte: There is a tree in front of our house. Within (în. He is in school. la) indic􀄠 vecin􀄠tatea imediat􀄠: Mary is standing by the window. Aceasta este o firm􀄠 bun􀄠 cu care s􀄠 lucrezi. The dog is under the chair. în): Many important documents are kept within the walls of this museum. 8. in a forest . Some part of Holland is below sea level. Apartamentul în care locuiesc este la etajul 10. The post office is beside / next to the hotel. dedesubp) indic􀄠 o direc􀄠ie vertical􀄠 sau apropierea: There’s a picture over the fireplace. prepozi􀄠iile exprim􀄠 rela􀄠ii variate: LOC: at. On top of (pe) 􀄠i underneath (sub) arat􀄠 c􀄠 un obiect îl atinge pe cel􀄠lalt: The TV serial is on top of the house. at play. behind.4.8. They stopped at Brussels on their way to Ney York (punct pe hart􀄠. Before (în fa􀄠a. at home. Ea este folosit􀄠 dup􀄠 acesta: a) în întreb􀄠ri speciale (Wh-questions): What is he writing ABOUT ? (About what is he writting ? = formal): Despre ce scrie ? b) în propozi􀄠ii relative: The flat I live IN is on the 10th floor (The flat in which I live is on the 10th floor = formal). Beside. înapoia) indic􀄠 pozi􀄠ia: The cat was behind the tree. în spa􀄠iu sau în timp: He walked down the stairs after his wife. after In front of (în fa􀄠a) este folosit în engleza vorbit􀄠. The bookcase is against the wall.3. West Germany. He lives in New York (ora� mare). close to (lâng�. next to. Over. At (în la) indic􀄠 un punct anumit din spa􀄠iu sau un loc mai mic: at a small village . dedesubt) arat􀄠 doar c􀄠 un obiect se afl􀄠 mai sus sau mai jos decât altul: Their flat is above ours. Elevii sunt în clas􀄠. below.wood . Beneath (sub.

We didn’t work until noon (We began then). on Monday morning. scoaterea dintr-un volum: She came out of the house.mi􀄠carea pe o suprafa􀄠􀄠: The actor walked onto the stage. over Through (prin indic􀄠 traversarea 􀄠i p􀄠trunderea: Don’t walk through the park. (sinonim cu along) Past. over During (în timpul). Until indic􀄠 sfâr􀄠itul unei ac􀄠iuni pozitive sau începutul unei ac􀄠iuni negative: We worked until noon (anmmd stopped then). at noon. along Up and down (în susul 􀄠i în josul) exprim􀄠 o mi􀄠care pe vertical􀄠: The children ran up and down the stairs / hill. Off. in July. place. Before = înainte de: I talked to him before noon. in the following months. across. from Off (de pe. About. into. (în jurul. From. dup􀄠: Ring me up after the meeting. for. de la) indic􀄠 desp􀄠􀄠􀄠irea. în preajm􀄠. TIMP: At. out of. to/till (pân􀄠 în. in At a time: at the/that time. exprim􀄠 perioad􀄠 în timpul c􀄠reia a avut loc o ac􀄠iune (în mod intermitent): We were in Bucharest during summer. From (din. before. In a period: in the (late) afternoon. Up. After = mai târziu de. Into (în) . on the following day.mi􀄠carea pân􀄠 la un punct: He came to school early. (all) through/throughout. printre) = un obiect se afl􀄠 între mai multe obiecte: There’s a dictionary amoung these books. at night. From (de. in summer. Across/over (peste) indic􀄠 numai traversarea: The train went over/across the bridge. Till/until 􀄠􀄠i nu to) trebuie folosit dac􀄠 lipse􀄠te from: He waited for you until 9 o’clock. pag: 161 On a day: on Sunday. By (pe lâng􀄠) indic􀄠 o mi􀄠care f􀄠􀄠􀄠 oprire sau cu o întrerupere scurt􀄠: They drove by the lake without stopping.Amoung (între. on. They sailed across the ocean.. turn righ and you’ll get to thepost-office. They walked about/around town all day. around Around (în jurul) indic� o pozi􀄠ie sai mi􀄠care circular􀄠: He has a muffler around his neck. dar nu 􀄠i atingerea destina􀄠iei (ca to): They slowly towards the river. distan􀄠a. din) exprim􀄠 separarea. DIREC􀄠IE: to. down.: She put her money in her bag/on the table. pentru a indica direc􀄠ia: To (la) . till/until numai de timp. Aten�ie ! a) În vorbire in 􀄠i on sunt adesea folosite în loc de into 􀄠i onto. We visit the Art Galleries during our stay in Bucharest. in the 20th century. lay etc. onto. pân􀄠 la) sfâr􀄠itul ei: She stayed with us from January to/till April last year. at 8 o’clock.direc􀄠ia c􀄠tree un punct. till/until To poate exprima rela􀄠ii de timp sau direc􀄠ie. by Past (pe lâng􀄠) indic􀄠 mi􀄠carea pe lâng􀄠􀄠􀄠i dincolo de: Walk past the hitel. dup􀄠 verbe ca put. prin) indic􀄠 o pozi􀄠ie/mi􀄠care nedefinit􀄠: There aren’t many cinemas about/around here. DURATA: During. at dinner (time). Through. b) Verbul arrive este urmat de prepozi􀄠ia at: They arrived at home early. at the weekend. walk around it. on New Year’s day. 1990. desprinderea de o suprafa􀄠􀄠: The vase fell off the table. Towards (c􀄠tre. By. to. Onto (pe) . on the 1st of March. de la. towards. de la) indic􀄠 momentul începerii ac􀄠iunii. Out of (din) exprim􀄠 ie􀄠irea. after By = nu mai târziu de: You will have my answer by the end of the week. About/around. Aceste propozi􀄠ii sunt folosite cu verbe de mi􀄠care. .. spre) . sau pe orizontal􀄠 (de-a lungul): They walked up and down the street/platform.p􀄠trunderea: They went into the house. locul de unde a pornit ac􀄠iunea: She came straight home from school.

.on the stret) . americ. in. for all his defects. She was late on account of the heavy trafffic. About.ness. Excep�ie: except for. la) indic􀄠 mijlocul cu care e s􀄠vâr􀄠it􀄠 ac􀄠iunea: She entered by the back door. on (despre): About este folosit cu verbe ca: chat. timp de). CAUZ�: Because of. 8. some -every I saw a film last night. vacan􀄠􀄠) : We went to the mountains over the weekend. Diferen�a între propozi�ii în limba român���i în limba englez� Între folosirea prepozi􀄠iilor în limba englez􀄠􀄠 􀄠i limba român􀄠 exist􀄠 numeroase diferen􀄠e. write speak: He lectured on Scottish literature. By (cu. she still goes skiing. INSTRUMENT. de c􀄠tre): She was examined by a specialist. This dress is made by hand. on account of (formal). With (cu) precede instrumentul: The little child has learned to write with a pen. but (cu excep􀄠ia): Everybody left but the headmaster. de) 􀄠i on (pe. talk: They talked about their school days. I listen to the news on the radio. out of. for all. cu toat􀄠 / toate: They enjoyed the trip. through (din cauz􀄠 de): We put off our trip because of the weather.5. Aten�ie! Prepozi􀄠iile de timp/durat􀄠 se omit: a) în expresii cu last . It rained throughout the summer.pe strad􀄠 in the playground . as for. in spite of the bad weather. Like exprim􀄠 modul: o asem􀄠nare / compara􀄠ie între doi termeni: She walks like a dancer.that.în prezent at the some time . pronume sau Gerund. I go to school every day (în fiecare zi) b) în expresii începând cu all: He stayed there all day/week (nu for all day/week) MOD. dup􀄠 verbe ca lecture. AGENT: by (de. He watches the news on television. CANTITATE: With (cu). He coundn’t speak for shame. He did it from pity / out of curiosity. in regard to. (All) through/throughout (to. SURS�/ORIGINE: from (din) He comes from France. Like (ca) folosit ca prepozi􀄠ie este urmat de un substantiv.dup� col􀄠 at present . pag: 162 REFERIN��: As to. Over (de.pe cer in the sun . from. He is very much like his mother. (cât) despre: As to our grandmother. Some interesting documents concerning our ancient history have just been found. She lost her gloves through her carelessness. By (la. Unele dintre acestea sunt: in the street (Engl.în drum spre on the 1st floor .indic􀄠 o perioad􀄠 limitat􀄠 (s􀄠rb􀄠tori. quarrel.(asear􀄠) He came this morning(în aceast􀄠 diminea􀄠􀄠). la) . He goes to work by bus / on foot. SCOP: for (pentru) I went to the chemist’s for some aspirin. prin..For (de. indic􀄠 durata unei ac􀄠iuni neîntrerupte: We stayed in Bucharest for three weeks. Despite her ill. with all (familiar) = în ciuda. regarding. everybody loves her.pe terenul de sport in the sky . CONCESIE: in spite. On este folosit pentru activit􀄠􀄠i organizate.în acela􀄠i timp . without (f􀄠􀄠􀄠). He was a good man.la etajul 1 round the corner . tot timpul) = de la început pân􀄠 la sfâr􀄠itul perioadei: We worked hard all through the year. . She opened the door with a key. manner/way (în modul) exprim􀄠 modul în care are loc ac􀄠iunea: She spoke with confidence / without hesitation / in the usual way.la soare in the open air .next. despite (formal). for. this .la aer curat on the way to . In (cu) exprim􀄠 modul sau materialul folosit: She wrote the letter in ink. cu) exprim􀄠 cantitatea: Cloth is sold by the yard. care prezint􀄠 dificult􀄠􀄠i pentru elevii români. concerning (formal) = cu privire la. Eggs are sold by the dozen.

7. up. Este în buc􀄠􀄠􀄠rie. take away. Diferen�e între prepozi�ii în limba engleza britanic���i prepozi�ii în engleza american� Exist􀄠 unele diferen􀄠e 􀄠i în folosirea prepozi􀄠iilor în varianta britanic􀄠􀄠􀄠i american􀄠 a limbii engleze: Engleza britanic􀄠 Engleza american􀄠 towards in the street at the back of. come. away.în fa�a cinematografului pag: 163 8. Particulele adverbiale modific􀄠 sensul verbelor pe care le înso􀄠esc.at this moment . lie down... Locul particulelor adverbiale în propozi�ie. Ele se deosebesc îns􀄠 de acestea prin func􀄠ia lor. Pick THESE up. sensul verbului cu particul􀄠 adverbial􀄠 poate fi dedus din analiza elementelor componente: go in. down. 􀄠i-a rec􀄠􀄠􀄠tat cuno􀄠tin􀄠a / 􀄠i-a revenit dup􀄠 accident. te rog. by.a privi pe fereastr􀄠 to get in through the window .1. c) Folosirea unor particule adverbiale pe lâng􀄠 anumite verbe înt􀄠re􀄠te doar ideea exprimat􀄠 de acestea: drink up (bea tot/pân􀄠 la fund).în acest moment at last .pe dinafar􀄠 by mistake .. . on the weekend it’s ten minutes after six it’s a quarter before one I’ll see you Sunday 8. back. Particule adverbiale (Adverbial Particles) Particulele adverbiale sunt asem􀄠􀄠􀄠toare ca form􀄠 cu unele prepozi􀄠ii sau adverbe. on. through. at the weekend it’s ten minutes past six it’s a qurter to one I’ll see you on Sunday toward on the street in back of. sau ca prepozi􀄠ii: He is in the kitchen. Particulele adverbiale cel mai frecvent folosite sunt: about.din gre􀄠eal􀄠 to go on a trip/ on holiday . around. S-a întors 􀄠i s-a uitat la mine.a merge la plimare lo look out of the window . / Este în cas􀄠. past.a merge în c􀄠􀄠􀄠torie în vacan􀄠􀄠 to go (out) for a walk .. out. roud. across. transformându-le în verbe cu particule adverbiale: They have put off the meeting again = They have postponed the meeting again. over.dup� ceasul meu by heart . Dac􀄠 verbul este tranzitiv 􀄠i este urmat de un complement direct exprimat printr-un pronume sau alt determinant. Au amânat din nou 􀄠edin􀄠a.dup� p􀄠rerea mea beyond control . Întrebuin�area particulelor adverbiale a) în majoritatea cazurilor.6.. Particulele adverbiale se a􀄠eaz􀄠 imediat dup􀄠 un verb intranzitiv: He turned round and looked at me. particula adverbial􀄠 este a􀄠ezat􀄠 dup􀄠 complementul direct: We saw THEM off to the station.în sfâr􀄠it in a year`s time .. particulele adverbiale modific􀄠 total sensul verbelor la care sunt ata􀄠ate: He came round after the accident. 8. of. please. stand up.2. 8.e cel mai înalt din clas􀄠 outside the cinema . I-am condus la gar􀄠.peste un an in my opinion . in.7. Ridic􀄠 astea.dup� toate probabilit􀄠􀄠ile by my watch . Not􀄠: Multe dintre aceste particule adverbiale pot fi folosite 􀄠i ca adverbe propriu-zise: He is in.a intra pe fereastr􀄠 he`s the tallest in the class .independent de voin􀄠a. b) În alte cazuri. in all probability . along. Este în􀄠untru.7. bring back.

. Peter isn't.Not􀄠: Prin aceast􀄠 caracteristic􀄠. Îi sunt recunosc􀄠tor pentru serviciul pe care mil-a f􀄠cut. II. Dac� complementul direct este lung. A înapoiat cartea pe care o împrumutase. 11. They'll be here.. Cursul a durat o lun􀄠 întreag􀄠.. 17. We’ll leave. both.. not only. 10.. Either. 9. Au pornit-o spre râu.. 3... De ce 􀄠i-e team􀄠? El e întotdeauna amabil cu pacien􀄠ii... the shop. Completa􀄠i spa􀄠iile libere cu prepozi􀄠ii de loc sau direc􀄠ie: 1..nor . Clasificare.... E un program bun la televizor disear􀄠.. cât 􀄠i.2..Oradea. Don't go .. Dup􀄠 rela􀄠iile pe care le stabilesc. 9. the morning. He must be . My flat is..her room... 2. Bra􀄠ov tomorrow.later this afternoon. 3.. Pe cine a􀄠tep􀄠i? 4. a business trip last week..the same time with his friend. 5.. III. I've been living in Bucharest. 11.. They ran.. 6.precum. It is very hot here .. school.. 15. conjunc􀄠iile coordonatoare pot fi: a) copulative: and . sau este exprimat prinytr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠.2.. We stayed at home. b) este neflexibil􀄠 din punct de vedere morfologic..the day and slept..... 13.sau. particula adverbial􀄠 este a􀄠ezat􀄠 imediat dup􀄠 verb: He gave back the book he had borrowed. Cât e ora dup􀄠 ceasul t􀄠u? 5. September. The tallest building. 11.. Au c􀄠􀄠􀄠torit ca de obicei. July.􀄠i. 10.. particula adverbial􀄠 poate fi a􀄠ezat􀄠 înainte sau dup􀄠 acesta (mai ales în vorbirea familiar􀄠): He gave back THE BOOK. I hope I'll have finished my homework. în propozi􀄠ii pozitive sau interogative: We can either have a snack now.atât. the corner slowly. 3.. 􀄠ine o conferin􀄠􀄠 despre arta contemporan􀄠..... Defini�ie a) exprim􀄠 raporturi de coordonare sau de subordonare între dou􀄠 propozi􀄠ii. Let's sit.. as well as . 13.. He gave THE BOOK back.. We go to school . c) adversative: but . 14..... ori. his pocket... Compara􀄠i: Please look ME up when you come to Bucharest... The coins fell.. I phoned all my friends. They arrived . A înapoiat cartea. A fost plecat în timpul vacan􀄠ei. We went. 2........ 8.. b) disjunctive: or . School begins. 4. ci........ Father drove.1... 13... the street on a red light.. 19. 9.10 o’clock.2.. Nu m􀄠 min􀄠i! 12... (up=particola adverbial􀄠) She was looking at HIM (at = prepozi􀄠ie) pag: 164 Dac􀄠 complementul direct este exprimat printr-un substantiv..nu numai..the weekends. 5.or . 7. I live..nici.. 7. Conjunc�ia (The Conjunction) 9. 15. July. while I went. or indic􀄠 dou􀄠 alternative din care numai una este posibil􀄠.Paris. Completa􀄠i spa􀄠iile libere cu prepozi􀄠ii de timp sau durat􀄠: 1.first... 9.9 o'clock. 7.the bus stop. 9. the 10th floor.. Tabloul a fost pictat în ulei. He came. El se uit􀄠 pe fereastr􀄠. 9. 1850.. 􀄠edin􀄠a a început la ora 11 diminea􀄠a 􀄠i a durat pân􀄠 la ora 2 dup􀄠-amiaz􀄠.. the sun. 16. I’ll be in the country. or we can ..... pag: 165 9. neither. E în spital de dou􀄠 s􀄠pt􀄠mâni..home.. 18. 20.. 8. summer.. New York.. 8.night. 4. 12.. dar 􀄠i. but he didn't see me. January 15. EXERCISES I...the stairs..their way.. Diminea􀄠a s-au plimbat prin ora􀄠. 53. dup􀄠-amiaza au stat acas􀄠. ten years. the wall..1. It started to rain but the game continued...dar. Franklin street. 6.. September and ends..2...London. sau. She carried the box. cinema early. The manager won't be back.. I didn't understand him.... He leant. his car... the world is. nu în acuarel􀄠. Întrebuin�area conjunc�iilor coordonatoare.. me .sau... and . raporturi de coordonare între dou􀄠 p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie sau între o parte de propozi􀄠ie 􀄠i o propozi􀄠ie. New Year's Day.. They travelled.. Conjunc�iile coordonatoare (Co-ordinating Conjunctions) Conjunc􀄠iile coordonatoare leag􀄠 p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie cu aceea􀄠i func􀄠ie sintac􀄠ic􀄠 sau propozi􀄠ii de acela􀄠i fel: I visited the Village Museum and the Art Galleries yesterday. either.. Tremura de frig. My uncle drove ...... c) nu îndepline􀄠te nici o func􀄠ie sintactic􀄠 în propozi􀄠ie dar marcheaz􀄠 raporturile de coordonare 􀄠i subordonare în cadrul propozi􀄠iei 􀄠i al frazei.ten minutes.nici.. 14. 12.. 14. Eminescu was born. 10. La ce te ui􀄠i? 2. deoarece prepozi􀄠iile nu pot fi separate de verb. They'll stop. but also ..... Traduce�i în limba englez�: 1. 6. school.. Hai s􀄠 mergem la plimbare. verbele cu particole adverbiale se deosebesc de verbele urmate de prepozi􀄠ii obligatorii.. L-am felicitat pentru succesul 􀄠􀄠u.

ca s􀄠 nu. unde am cump􀄠rat dou􀄠sprezece vederi. If not.(a􀄠a) cum. Când sunt obosit fac o plimbare. I’ll get for you. Conjunc􀄠iile coordonatoare nuj pot fi a􀄠ezate la începutul frazei: Dan finished his homework and went out for a walk.3.pân􀄠 când. while/as .dup􀄠 ce. Po􀄠i s􀄠 intri la doctor cu condi􀄠ia s􀄠 fii programat. he came to the door.(pentru) ca. you won’t need a doctor. c) de mod: (exactly) as. As. Fiindc􀄠 i-a pl􀄠cut rochia. unless (condi􀄠ionale) If not este opusul lui if (dac􀄠 nu): If you get sick. ALTHOUGH . If you don’t get sick. iar când este folosit unless verbul din propozi􀄠ia condi􀄠ional􀄠 este la forma pozitiv􀄠: You may see the doctor provided you have an appointment. Pozi�ie. since .. Pozi�ie. while. you’ll need a doctor. Since presupune un argument admis de interlocutor: Since you need this book. because (cauzale) As exprim􀄠 cauza..de team􀄠 s􀄠... g) consecutive: so that .3.3. (propozi􀄠ie predicativ􀄠) Remember THAT we must get there in time. Clasificare. (accentul este pe ac􀄠iunea îns􀄠􀄠i). because . wherever . in case.dac􀄠. so (familiar) . M-am dus la po􀄠􀄠􀄠.have lunch at noon.. after .though .3. sau ca sinonim al lui while: As I was crossing the street.cu condi􀄠ia..înainte ca. conjunc􀄠iile subordonatoare pot fi: 1) universale: that . provided (that) / on condition (that) as long as/so longs as . Scopul negativ este exprimat de: for fear (that) . Conjunc�iile subordonatoare (Subordinating Conjunctions) Conjunc􀄠iile suordonatoare leag􀄠 propozi􀄠iile secundare din fraz􀄠 de elementele lor regente: I went to the post office. As este folosit pentru ac􀄠iuni paralele: She wept as she spoke. (exact) cum.în timp ce.afar􀄠 dac􀄠.. even if. or + verb negativ sau neither. so/such.oriunde. Can you drink either milk or tea ? Pentru a exprima o nega􀄠ie se folose􀄠te either..dac􀄠. The best way is IF you go there yourself. if. pag: 167 Unless nu este folosit pentru a introduce propozi􀄠ii condi􀄠ionale ireale: He couldn’t have seen the doctor if he hadn’t had an appointment. e) de scop: so that. care pot introduce mai multe feluri de propozi􀄠ii dubordonate: WHETHER he will be punctual remains to be seen. am auzit pe cineva strigându-mi numele. whether . Conjunc􀄠iile coordonatoare se a􀄠eaz􀄠 între unit􀄠􀄠ile sintactice pe care le unesc: He opened the door AS WELL AS the window. You can’t see the doctor unless you have an appointment.c􀄠. I heard somebody call my name. pag: 166 9. Deoarece ai nevoie de carte. N-ar fi putut s􀄠 intre la doctor dac􀄠 n-ar fi fost programat. unless . Dup􀄠 felul propozi􀄠iilor pe care le introduc. Conjunc􀄠iile subordonatoare se a􀄠eaz􀄠 la începutul propozi􀄠iei secundare..mai (mult). she bought it. we stayed home all day.ca 􀄠i cum. (just) as . as if/as though . I can travel neither by air nor by sea. i) comparative: as.încât.2. (accentul este pe momentul ac􀄠iunii) sau succesiunea lor imediat􀄠 în timp: When she rang the bell. although (mai formal). numai dac􀄠 nu.. 9. 9. încât. 2) specializate: a) de loc: where . since. lest (formal) . de parc􀄠.de􀄠i. Dan 􀄠i-a terminat lec􀄠iile 􀄠i a ie􀄠it la plimbare.când.as . Nu po􀄠i s􀄠 intri la doctor decât dac􀄠 e􀄠ti programat. whereas (formal). (completiv􀄠 direct􀄠). 9. cu scopul ca. till/until . care poate precede sau urma propozi􀄠ia regent􀄠: AS the wether was bad. When. am s􀄠􀄠􀄠i-o iau.unde.de când. Întrebuin�area conjunc�iilor subordonatoare. motivul pentru ac􀄠iunea din propozi􀄠ia regent􀄠: As liked the dress. el a venit la u􀄠􀄠. b) de timp: when . fiindc􀄠.1. În timp ce / Pe când traversam strada. d) de cauz􀄠: as.3. cu toate c􀄠.nor + verb pozitiv: I can’t travel either by air or by sea. in order that/so (that) (mai formal) . (that) . a cump􀄠rat-o.deaorece.2.a􀄠a/astfel. f) condi􀄠ionale: if . cu condi􀄠ia ca). chiar dac􀄠. Unless este opusul lui provided / providing that (doar dac􀄠. decât. h) concesive: though. as (temporale) When indic􀄠 simultaneitatea a dou􀄠 ac􀄠iuni: When I am tired I go for a walk. 9.încât. Plângea în timp ce vorbea. before . Când ea a sunat la sonerie. WHERE I bought a dozen postcards. (propozi􀄠ie subiectiv􀄠)..3. since..

these gloves are exactly what I was looking for. 10.bright. before) 3. (even though).that. Forma�i fraze din propozi�iile urm�toare cu ajutorul conjunc�iilor din paranteze: 1. 11. 2. nefiind marcat􀄠 de categorii gramaticale. (unless).. Clasificare Cu ajutorul interjec􀄠iilor se exteriorizeaz􀄠: 1) senza�ii �i sentimente: a) bucurie: Ah ! Ooh ! Jippee ! Hurray ! (a. S􀄠 vad􀄠 dac􀄠 se afl􀄠 hârtia lor de cump􀄠􀄠􀄠tur􀄠 de la Dorna. (while). if. whereas. provided that) pag: 168 III. sentimente.. what a nice dress ! c) mirare: Oh.Baltagul) 10. (if). But he wanted to do his exam . whether). ah. they ever had. You must do.. He can't come to our party. ah.. se pot afla multe 􀄠i f􀄠pta􀄠ii ies la iveal􀄠. how beautiful she is ! e) în􀄠elegere: Aha ! (a. Afar􀄠 de asta a mai spus nu 􀄠tiu cine c􀄠 numai decât cinsti􀄠ii gospodari trebuie s􀄠 arate martorul ori artorii care s-au g􀄠sit fa􀄠􀄠 la vânzare sau la num􀄠􀄠􀄠toarea banilor.2. oh!). I can’t help you with your homework BECAUSE I’m busy right now. I can’t return it to the library yet. (since). for fear. 6. Defini�ie a) Prin interjec􀄠ie se exteriorizeaz􀄠 senza􀄠ii. He could't speak is fluently. Cathy didn’t. 4.. Dear me ! What are you doing over there ? d) admira􀄠ie: Whew !(ah. It was a very difficult exercise. 10.. But he had always worked harder. such. Completa�i spa�iile libere cu conjunc�iile potrivite ca sens din paranteze: 1. S-ar putea ca ace􀄠ti martori s􀄠 fie cu totul necunoscu􀄠i. Father has bought a violin.his brothers were. He had studied English for seven years. It is not expensive. ce cai 􀄠i ce straie. lest.. vai de mine. Interjec�ia (The Interjection) 10. I'm studying. I shall buy that watch.. Lydia liked the book SO much THAT she read it three times. You won’t understand.. ura!). b) surpriz􀄠: Oh ! Wow ! (a. (in case. he won the scholarship or not (whether. (so) 3. until).. I couldn’t understand her. She didn't really need one (although). each of them might hear his name clearly. though). Ican’t find my purse. Bob is having an exam tomorrow.. care s-au aflat de fa􀄠􀄠. Traduce�i în limba englez�: Au ajuns sara la hanul lui Domnu Vasiliu. 5. ce ru􀄠ine!): Fie upon you ! You ought to be ashamed at what you have done. You are told (exactly as).. The invigilator pronounced all the name slowly. as. Mary couldn't do it. He worked very hard. 2. A plecat devreme pentru c􀄠 nu se sim􀄠ea foarte bine 􀄠i pentru c􀄠 petrecerea era plicticoas􀄠. În sat la Suha.that) II. 􀄠i s􀄠-i r􀄠peasc􀄠 banii oilor. He listened to the invigilator carefully. EXERCISES I.. provided that). 7. Paul was not.as. Spre deosebire de conjunc􀄠iile coordonatoare. I like to listen to radio. (than.. You listen carefully. Spuneau unii 􀄠i al􀄠ii c􀄠 ar fi nevoie s􀄠 vie vreun judec􀄠tor de la târg.. 8. .she spoke very slowly. Vitoria 􀄠tia c􀄠 acolo are s􀄠 g􀄠seasc􀄠 ceva. nici Ilie Cu􀄠ui nu i-au v􀄠zut pân􀄠 atunci. s􀄠 arate ce înf􀄠􀄠􀄠􀄠are aveau. (because)... se stârnise oarecare zvoan􀄠. 􀄠i dac􀄠 gospodarii din Suha au chitan􀄠􀄠 de paralele pe care le-au dat lui Lipan. b) interjec􀄠ia este o parte de vorbire neflexibil􀄠.. 4. fie o propozi􀄠ie independent􀄠 sau o parte de propozi􀄠ie. Mary bought a new dress. pah. s􀄠 cerceteze cum a fost cu vânzarea oilor. dear ! Dear me ! Indeed ! (vai drag􀄠. (so that.1. unless).. In a way he did not really care. (although. Nu spune nimenee 􀄠􀄠 asemenea gospodari cu vaz􀄠 ar fi în stare a s􀄠vâr􀄠i o fapt􀄠 rea .. (Mihail Sadoveanu . conjunc􀄠iile subordonatoare pot fi precedate de alte conjunc􀄠ii: He left early because he wasn’t feeling very well AND because the party was boring.. Peter got good marks in his term papaers. f) dispre􀄠: Fie ! Pshaw ! What a shame! (Ptiu. Chiar dac􀄠 ar fi a􀄠a. 7.. a g􀄠sit. (such.. nici de atunci..dar e bine s􀄠􀄠􀄠i arate îndrept􀄠rile. manifest􀄠ri de voin􀄠􀄠 sau se reproduc sunete 􀄠i zgomote din natur􀄠. (supposing.he might fail to catch all the instructions. au putut s􀄠 urm􀄠reasc􀄠 pe Lipan. Din pu􀄠in. aha!): Aha. c) interjec􀄠ia poate constitui fie un element de înt􀄠rire pe lâng􀄠 o propozi􀄠ie. He would get a scholarship... 5.that).. Alice had too much to eat. într-adev􀄠r) Oh. Oh. provided. 13. Paul is keenon tennis.. dear. He plays every day (so. he wasn't feeling very well. (but).. Nici Calistrat. I haven’t finished the book.. doamne): Whew. 8.. Alan can learn how to play (so that). Într-adev􀄠r. 12.. E la în􀄠elegerea ori􀄠icui c􀄠 numai asemenea str􀄠in sau str􀄠ini. he passed the exam today (so.

lini􀄠te!): Hush! The baby’s sleeping! b) o încurajare: Cheer up! Come on! (Curaj! Haide!): Come on. dear! Oh.. te rog. how wonderfully she sings! 8. 7. Tut.. 10.1. Father is working. 11. alc􀄠tuite numai din subiect 􀄠i predicat: The children are sleeping. You'll have a good rest there. 12.. how dirty your hands are ! h) aprobare: Well done ! Congratulations ! (Foarte bine! Felicit􀄠ri!) Well done. That was a wonderful show! I hadn’t thought I would enjoy it so much! 3. Peter. prin care se solicit􀄠 o informa􀄠ie: Would you like to come to our party ? Vrei s􀄠 vii la petrecerea noastr􀄠 ? c) propozi�ii imperative. Peter has broken that window again! 12... My goodness! What dreadful weather! 8. it hurst! 2) manifest�ri de voin��: a) o rug􀄠minte. care cuprind. Unele interjec􀄠ii sunt folosite cu prec􀄠dere de b􀄠rba􀄠i: No fear ! Good lord ! Jolly good ! pe când altele sunt specifice limbajului feminin: Wow! Oh. Ooh. ce frumoas􀄠 este! 2. Defini�ie Propozi􀄠ia este unitatea de baz􀄠 a sintaxei.! You can come with us even if you are tired.0.. c) o avertizare: Look Out! Fire! (Aten􀄠ie! Foc!): Fire ! The house is on fire! 3) se reproduc sunete 􀄠i zgomote din mediul înconjur􀄠tor: Bow .2. Din punct de vedere al structurii. oh! ce p􀄠cat!): What a pity you couldn’t come! It was a good play. care transmit o informa􀄠ie: Columbus discovered America in 1492.. Columb a descoperit America în 1492. thank you". "Well.3.. o rug􀄠minte. d) propozi�ii exclamative. please. What a mess! 5. Generalit��i II. i) dezaprobare: Nonsense! What a nuisance! (Prostii ! Ce pacoste!): What a nuisance! Now I’ll have to do it all over again! j) regret: Ah! Oh! What a pity! (a!.you do look pale! 11. . don’t be afraid! You’ll manage. Întrebuin�area interjec�iilor Una 􀄠i aceea􀄠i interjec􀄠ie poate avea semnifica􀄠ii diferite. Câinii latr􀄠. there you are!" 14. care exprim􀄠 o porunc􀄠. I see".. Dear me! You do look ill!.. it’s painful ! (durere). I must be going".. Dogs bark. 15. Ssh! Grandma is sleeping. Now it's raining. "Well.. that's exactly what I needed. Peter ! You’ve passed all your exams brilliantly. k) durere: Ouch! Ow! (vai.! We’re having a holiday tomorrow! We’re going on a trip! 2. Lookout! A car is coming. . Ssh! Hush! Silance! (Sst..0. II. Grr! Isn􀄠t it cold! 9. Switch on the radio. it's paintful! 6.ham ! Miau! Beh! Bzz!): Bang! Click! Crash! 10.. aoleu!): ouch. b) propozi�ii dezvoltate (Extended Simple Sentences). Ea reprezint􀄠 cea mai mic􀄠 unitate a sintaxei care poate ap􀄠rea de sine st􀄠􀄠􀄠toare 􀄠i care comunic􀄠 o judecat􀄠 logic􀄠 sau o idee cu caracter afectiv sau voli􀄠ional. nemul􀄠umire. Clasificare 1) Din punct de vedere al scopului comunic􀄠rii. What a pity we didn't go on a picnic yesterday.. Wow. 13. . "Oh.0. Welcome hoe. my dear! II..): Oh. my leg! 2. . îndemn: Open the book! Deschide cartea... Well dome. Jippee. un îndemn: Oh! Help! (oh! Ajutor!). Ouch. 􀄠i alte . . 9.. He didn’t notice her.. care exprim􀄠 o stare afectiv􀄠 (surprindere.. 6. "Ah.. 16. dar 􀄠i: Ah. my ! Dear me! My goodness! EXERCISES I. satisfac􀄠ie etc. ah. . Deschide radioul.There's a bus coming! 10. . we’ve won the match! 4.. this icecream’s delicious! 3. 7. propozi􀄠iile se împart în: a) propozi�ii enun�iative. .. . pag: 170 Partea a II-a SINTAXA PROPOZI�IEI (The Simple Sentence) II. propozi􀄠iile se împart în: a) propozi�ii simple (Unextended Simple Sentences). Copii dorm... în func􀄠ie de context: Ah. I’ve spilt my tea! 4.wow ! Miaow! Baa! Buzz! (Ham .. here you are at last ! (bucurie).. tut! You are naughty boy! 17. . . Nu a observat-o. . isn’t she clever? 5.g) dezgust: Ugh! (îh!): Ugh. good luck!" "Oh. b) propozi�ii interogative. how attractive she is ! Oh. Mm! This cream cake's very good.. Completa�i spa�iile libere cu interjec�ii potrivite ca sens: 1. Traduce�i urm�toarele propozi�ii în limba român�: 1. pe lâng􀄠 subiect 􀄠i predicat.

II. indirect. b) se a􀄠eaz􀄠 de regul􀄠 dup􀄠 subiect. g) subiect + verb tranzitiv + complement direct + complement prepozi􀄠ional: I helped him with homework. L-au numit pre􀄠edinte. se ob􀄠in urm􀄠toarele subtipuri de propozi􀄠ii: Propozi�ia simpl�: a) subiect + verb intranzitiv: He swims.0.3. Tat􀄠l i-a dat juc􀄠ria b􀄠iatului. El înoat􀄠. El este competent.0. e) subiect + verb tranzitiv + complement direct + complement indirect: Father gave the toy to the little boy. b) Verbele intranzitive nu pot fi urmate de complemente directe. He is competent. . Verbele se împart în trei clase mari: copulative. c) Verbele tranzitive sunt verbele urmate de complemente directe. Tipuri de propozi�ii Structura propozi􀄠iilor simple 􀄠i dezvoltate poate fi detaliat􀄠 în func􀄠ie de p􀄠􀄠􀄠ile de propozi􀄠ie care urmeaz􀄠 în mod obligatoriu anumite verbe. Luând în considerare pozibilit􀄠􀄠ile de complinire verbal􀄠. cauz􀄠 etc. loc. Profesorul este aici /în clas􀄠 c) subiect + verb tranzitiv + complement direct: She has found the book.􀄠􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie: Yesterday he went to school by bicycle. Acesta nu poate fi urmat decât de un nume predicativ sau de un complement circumstan􀄠ial de loc: They are workers. aceste p􀄠􀄠􀄠i de propozi�ie pot fi identificate cu ajutorul urm􀄠toarelor caracteristici: a) prin ce p􀄠􀄠􀄠i de vorbire sunt exprimate. prepozi􀄠ional. b) se a􀄠eaz􀄠 înaintea predicatului în propozi􀄠iile enun􀄠iative 􀄠i dup􀄠 verbul auxiliar / modal în propozi􀄠iile interogative. pag: 172 b) locul pe care-l ocup􀄠 în propozi􀄠ie.0. d) subiect + verb tranzitiv + complement direct + complement direct: The man asked the boy several questions. trecerea la diateza pasiv􀄠 etc.4. El este profesor. al p�􀄠􀄠ilor de propozi􀄠ie care pot fi folosite dup􀄠 ele. Predicatul (The Predicate): a) este exprimat printr-un verb tranzitiv sau intranzitiv la un mod personal sau printr-un verb copulativ cu o complinire nominal􀄠.) 􀄠i atributul. Subiectul (The Subject): a) este exprimat printr-un grup nominal (printr-un substantiv sau substitut al acestuia. Omul i-a pus b􀄠iatului mai multe întreb􀄠ri. complemente circumstan􀄠iale (de timp. f) subiect + verb tranzitiv + complement direct + element predicativ suplimentar: They appointed him chairman. pag: 171 II. c) propozi�ii eliptice (Elliptical Simple Sentences).. c) se acord􀄠 în num􀄠r 􀄠i persoan􀄠 cu predicatul. c) are acord determinat de subiect. El înoat􀄠 în mare. a) Verbul copulativ prin excelen􀄠􀄠 este verbul be. intranzitive 􀄠i tranzitive. ele putând fi completate cu u􀄠urin􀄠􀄠: (I’ve) never heard about him. (Ea) a g􀄠sit cartea. înso􀄠it sau nu de determinan􀄠i) sau printr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠 cu func􀄠ie de subiect. mod. b) subiect + verb copulativ + nume predicativ: He is a treacher. din care lipsesc anumite p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie. În limba englez􀄠. 2) p���i secundare de propozi�ie. complementul direct. elementul predicativ suplimentar. Who is missing ? John (is missing). They are in the factory. L-am ajutat s􀄠􀄠􀄠i fac􀄠 temele. II. P���ile de propozi�ie (The Parts of the Sentence) 􀄠􀄠􀄠􀄠ile de propozi􀄠ie se clasific􀄠 în: 1) p���i principale de propozi�ie: subiectul 􀄠i predicatul. Propozi�ia dezvoltat�: a) subiect + verb intranzitiv + complement circumstan􀄠ial: He swims in the sea. c) tr􀄠􀄠􀄠turi specifice: acord. din punct de vedere al complinirii verbale. b) subiect + verb copulativ + complement circumstan􀄠ial: The teacher is here/in classroom. Ieri s-a dus la 􀄠coal􀄠 cu bicicleta.5.

Este neobi􀄠nuit ca ea s􀄠 fie atât de t􀄠cut􀄠. you. Pronumele one. they 􀄠i substantivul people se folosesc ca subiecte pentru a desemna o persoan􀄠 . construc􀄠ie adverbial􀄠 sau propozi􀄠ie subordonat􀄠 circumstan􀄠ial􀄠. particupiul (prezent sau trecut) sau forma Gerund.2. Subiectul (The Subject) 11. b) urmeaz􀄠 verbul copulativ be sau alte copulative: become. subiectul este de obicei exprimat. Studen􀄠ii se preg􀄠tesc serios ca s􀄠 promoveze examenele. b) este de obiecei mobil.1. a) este exprimat printr-un grup nominal. I left the meeting a little perturbed. they. logic al propozi􀄠iei: It ia easy to do this exercise. R􀄠ni􀄠ii au fost du􀄠i la spital. Faptul c􀄠 nu a ie􀄠it nimic din asta îl enerva. he. The woinded were taken to hopital. You must do your duty. pag: 173 11. you. he. . ca 􀄠i subiectul. Subiectul poate fi exprimat: a) printr-un grup nominal con􀄠inând un substantiv. sau un substitut al acestuia: Sutdents work hard to pass their exams. Elementul predicativ suplimentar (The Predicative Adjunct): a) este exprimat printr-un grup nominal. Everybody was present. Situa�ii speciale 11. c) nu devine subiect al propozi􀄠iei în transformarea pasiv􀄠: He was appointed chairman. b) urmeaz􀄠 grupul subiect .care anticipeaz􀄠 subiecftul real. 11. c) devine subiectul propozi􀄠iei în transformarea pasiv􀄠. Three are mising. un adjectiv sau printr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠 cu func􀄠ie nominal􀄠. Trei lipsesc. c) printr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠 subiectiv􀄠: That nothing came out of it irritated him.Complementul direct (The Direct Object): a) este exprimat. turn etc. b) printr-o construc􀄠ie cu infinitivul. printr-un grup nominal sau o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠.predicat: The boat swept close They appinted him chairman. Complementul indirect (The Indirect Object): a) este exprimat printr-un grup nominal. Defini�ie Subiectul este partea principal􀄠 de propozi􀄠ie despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului. Acest exerci􀄠iu este u􀄠or de 􀄠􀄠cut. adic􀄠 poate ocupa mai multe locuri în propozi􀄠ie.o construc�ie gerundial�: John’s / His coming late worried us. construc􀄠ie folosit􀄠 de obiecei pentru reducerea unei propozi􀄠ii subordonate subiective 􀄠i numit􀄠 subiect complex: De exemplu: .a􀄠a numitul subiect introductiv ir sau there .infinitivul cu for-to: It is unusual for her to be a quiet. Plou􀄠. Complementul circumstan�ial (The Adverbial): a) este exprimat printr-un adverb.3. d) printr-un element care nu are sens de sine st􀄠􀄠􀄠tor . Trebuie s􀄠􀄠􀄠i faci datoria. Întârzierea lui John ne-a îngrijorat. verbul englez având pu􀄠ine desinen􀄠e care s􀄠 marcheze formal persoana 􀄠i num􀄠rul (spre deosebire de limba român􀄠): I read the paper every morning.3. cu sau f􀄠􀄠􀄠 determinant. Se spune c􀄠 ea este o doctori􀄠􀄠 bun􀄠. c) nu poate fi folosit f􀄠􀄠􀄠 un complement direct. b) urmeaz􀄠 de regul􀄠 grupul subiect . chiar atunci când este impersonal sau generic.predicat. 11. adic􀄠 poate fi ad􀄠ugat sau eliminat dintr-o propozi􀄠ie f􀄠􀄠􀄠 ca ea s􀄠 devin􀄠 negramatical􀄠. Citesc ziarul în fiecare diminea􀄠􀄠. sau prin substantivul people. I gave the book to Mary. . printr-un grup nominal sau printr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠 cu func􀄠ie nominal􀄠. To􀄠i erau prezen􀄠i.nominativul cu infinitiv: She is said to be a good doctor.1 Subiectul generic poate fi exprimat prin pronumele one. b) urmeaz􀄠 complementul direct 􀄠i are prepozi􀄠ia exprimat􀄠 (to sau for). Numele predicativ (The Predicative Part of a Nominal Predicate). There are three pupils in the classroom. c) este de obicei op􀄠ional. un adjectiv sau printr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠 cu func􀄠ie nominal􀄠.: c) nu devine subiect al propozi􀄠iei în transformarea pasiv􀄠. It’s raining. Exprimarea subiectului În limba englez􀄠. Sunt trei elevi în clas􀄠.

3. a se afla. It’s cold. A scris o compozi􀄠ie interesant􀄠. Este frig. Este necesar s􀄠 porne􀄠ti imediat. Este aproape ora 􀄠ase. total golit de sesn loxical: He is clever. b) un gerund: It was no use your crying. Subiectul introductiv Unele propozi􀄠ii con􀄠in un subiect gramatical (formal) 􀄠i unul logic (real). A înc􀄠run􀄠it. It takes me half an hour to get to my office. Verbele tranzitive 􀄠i cele intranzitive formeaz􀄠 predicatul verbal clasic: Birds fly. Vrea s􀄠 vorbeasc􀄠 cu tine. Predicatul (The Predicate) 12. Ninge mult la munte. get. distan􀄠a: It’s nearly six o’clock. El este de􀄠tept. She is getting . Este un om la u􀄠􀄠. She doesn’t swim every day. când el este anticipat de un it sau there introductiv: There is a teacher in the room. It seems she has left.2. etc. P􀄠􀄠􀄠rile zboar􀄠. În stilul literar. a avea loc". pag: 175 12. He wrote an interesting essay. în cadrul predicatului nominal. He wants to speak to you.2. Nu se pot face dou􀄠 lucruri diferite în acela􀄠i timp. Defini�ie Predicatul este partea principal􀄠 de propozi􀄠ie care atribuie subiectului o ac􀄠iune. Locul subiectului în propozi�ie Subiectul este a􀄠ezat: a) înaintea verbului în propozi􀄠iile enun􀄠iative (afirmative 􀄠i negative): Mary is a good swimmer. atunci când au compliniri nominale. Este ciudat c􀄠 ea nu a acceptat invita􀄠ia noastr􀄠. grow. vremea. People drink a lot of coffee in this country. Acest num􀄠r de telefon se poate g􀄠si în cartea de telefon. a se g􀄠si. S-a întâmplat ca un b􀄠trân s􀄠􀄠􀄠i aminteasc􀄠 ceva despre ea. Pronumele it este subiect impersonal: a) al verbelor impersonale: It often rains in autumn. there este urmat 􀄠i de alte verbe. în propozi􀄠iile integorative: Can you swim ? Does she want to read this book ? c) dup􀄠 verb. În 􀄠ara noastr􀄠 se bea mult􀄠 cafea.2. turn: Her hair has turned grey. It snows a lot in the mountains. De obiecei subiectul real este anticipat prin pronumele it sau elementul there (care nu este identic cu adverbul there). precum 􀄠i de verbe copulative. Not􀄠: Când verbul be este folosit cu sensul "a exista.3. A) Verbele copulative sunt verbe care 􀄠i-au pierdut total sau par􀄠ial sensul lexical 􀄠i îndeplinesc func􀄠ia gramatical􀄠 de marc􀄠 a raportului predicativ dintre dou􀄠 nume. Predicatul nominal (the Nominal Predicate) este alc􀄠tuit din: A) un verb copulativ + B) un nume predicativ. Deseori plou􀄠 toamna.1. It’s quite far from here. Ai plâns degeaba.2. 11. mai ales happen 􀄠i occur: There happened that an old man remembered something about her.2. b) al propozi􀄠iilor prin care se exprim􀄠 timpul. 12. o stare sau o însu􀄠ire. 11. O propozi􀄠ie introdus􀄠 prin there este urmat􀄠 de obicei de alta prin care se fac preciz􀄠ri: There is a man at the door. One can find this phone number in the telephone diectory. Clasificare Func􀄠ia de predicat poate fi îndeplinit􀄠 de verbe tranzitive 􀄠i intranzitive la un mod personal. b) dup􀄠 verbul auxiliar sau modal.4. Se pare c􀄠 are dreptate. Este destul de departe de aici. el formeaz􀄠 singur predicatul propozi􀄠iei: Where is my pen? The school festival is on Saturday 2) Verbe par􀄠ial golite de sens lexical: a) verbe ale devenirii: become.în general sau un grup nedefinit de persoane: You can’t do two different things at a time.1. adev􀄠ratul subiect al propozi􀄠iei.3. Sunt câteva c􀄠􀄠􀄠i pe mas􀄠. c) o propozi􀄠ie subiectiv􀄠: It is strange that she hasn’t accepted our invitation. 2) Subiectul introductiv there este folosit în propozi􀄠iile în care subiectul real nu este definit: There are some books on the table. 12. pag: 174 11. Îmi trebuie o jum􀄠tate de or􀄠 s􀄠 ajung la serviciu. 1) It introductiv este folosit când subiectul propozi􀄠iei este: a) un infinitiv: It is necessary to start at once. 12. It seems he is right. Gramatica tradi􀄠ional􀄠 distinge mai multe clase de verbe copulative: 1) verbul be (Verb of Being).

The child got ill. c) printr-un participiu trecut: The village seemed deserted. N-am 􀄠􀄠 uit niciodat􀄠 ce a f􀄠cut pentru mine.toate cu adjective: The child fell ill. The child looked ill. coordonat cu un alt pronume personal prin intermediul conjunc􀄠iei and. b) printr-un adjectiv. I say it. Acordul în persoan� a) Când subiectul propozi􀄠iei este un pronume personal. Acordul subiectului cu predicatul (Subject . 12. verbul be prezint􀄠 cele mai multe pozibilit􀄠􀄠i combinatorii (cu oricare parte de vorbire care poate îndeplini o func􀄠ie nominal􀄠). conform regulilor de polite􀄠e. b) În propozi􀄠iile relative. d) Când subiectul propozi􀄠iei este exprimat printr-un substantiv sau pronume personal. c) Dac􀄠 îns􀄠 subiectul este exprimat printr-un alt pronume sau printr-un substantiv. . You and I ARE going to the theatre tonight. datorit􀄠 golirii sale totale de sens lexical: He is a teacher.1. You and I ARE going to the theatre tonight. c) pentru a acccentua o anumit􀄠 parte din propozi􀄠ie: NEVER shall I forget what he did for me. He is admired by his friends. seem: She seemed ill. Locul predicatului în propozi�ie De obicei predicatul este a􀄠ezat dup􀄠 subiect 􀄠i înaintea complementului: The sun was shining brightly. iar predicatul con􀄠ine un verb auxiliar sau modal: Had I time. He is very competent. c) verbe ale aparen�ei: appear. Este palid. Îmb􀄠trâne􀄠te. He DOESN�T remember a word. She IS my best friend. hold. verbul se acord􀄠 în persoan􀄠 cu substantivul sau cu pronumele personal la care se face referirea: It is he who DESERVES all the praise. pag: 177 13.unele 􀄠i cu participii trecute: He seemed impresseed. Dac􀄠 a􀄠 avea timp m-a􀄠 plimba. verbul predicativ este la persoana a III-a singular 􀄠i plural: Who IS that man ? These lessons ARE difficult. B) Numele predicativ formeaz􀄠 împreun􀄠 cu verbul copulativ predicatul propozi􀄠iei. He kept silent. stay. În unele cazuri aceast􀄠 ordine este inversat􀄠: a) în propozi􀄠iile interogative: Is Mary in the library ? b) în propozi􀄠ii condi􀄠ionale în care conjunc􀄠ia if este omis􀄠. . remain. . este I: You and I ARE going to the theatre tonight. She was eager to come. keep. Numele predicativ este exprimat: a) printr-un substantiv sau echivalent al acestuia: My nephew has become a doctor. singur sau cu o complinire: She was happy. verbul predicat sau verbul auxiliar se acord􀄠 cu pronumele personal la persoana respectiv􀄠: I AM Romanian. I should take a walk. The child felt ill. He looks pale. look. verbul se pune la persoana a III-a plural chiar dac􀄠 ultimul pronume. 13. He appeared impressed. 􀄠􀄠cea. Soarele str􀄠lucea puternic. Dintre verbele copulative. P􀄠rea bolnav􀄠. b) Verbe ale continu�rii în aceea�i stare : continue. He looked impressed. ca 􀄠i în limba român􀄠.3. Locul numelui predicativ în propozi􀄠ie este dup􀄠 verbul copulativ: Those boys are students. verbul predicat se acord􀄠 cu subiectul în persoan􀄠􀄠􀄠i num􀄠r.old.Verb Concord) În limba englez􀄠.iar altele 􀄠i cu substantive: She may turn an excellent teacher. who AM his sister. She may become an excellent teacher. pag: 176 Celelalte verbe copulative se îmbin􀄠 doar cu câteva p􀄠􀄠􀄠i de vorbire: .

2) dup􀄠 în􀄠eles. Romanul pe care-l citesc este foarte interesant. Calitatea acustic􀄠 a / Acustica s􀄠lii Palatului este foarte bun􀄠. Unele dintre substantivele invariabile la singular se acord􀄠 cu verbul la plural în anumite situa􀄠ii: 1) substantive num􀄠rabile concrete se acord􀄠 cu verbul la plural când denumesc variet􀄠􀄠i: Romanian wines ARE famous. 6) nume de jocuri: Billiards IS a game for adults. Acordul gramatical (Gramatical Concord) A. cu câteva situa􀄠ii speciale în ambele cazuri. În majoritatea basmelor. verbul se acord􀄠 cu pronumele personal cel mai apropiat: Either my mother or I AM at home in the evening. Cuno􀄠tin􀄠ele lui de englez􀄠 sunt bune. predicatul este fie numai la singular.1. Din aceast􀄠 clas􀄠 de substantive fac parte: 1) substantive care denumesc obiecte formate din dou􀄠 p􀄠􀄠􀄠i egale . Atena este capitala Greciei. 2) Unele nume de boli ca mumps se acord􀄠 cu verbul la singular sau la plural.e) Când subiectul coordonat prin either . dup􀄠 substantive invariabile la singular.(summation plurals): Where ARE my glasses ? Unde-mi sunt ochelarii ? These tights ARE too long. Ve􀄠tile sunt bune. prin folosirea unui verb auxiliar sau modal care este invaraiabil pentru persoan􀄠: Either my mother or I WILL be at home in the evening.unelte sau articole de îmbr􀄠􀄠􀄠minte . 13. iar un subiect la num�rul plural se acord� cu un verb la num�rul plural. 2) substantive nenum􀄠rabile abstracte: His knowledge of English IS good. Not􀄠: În vorbirea curent􀄠. 7) unele substantive proprii: Athens is the capital of Greece. Vinurile române􀄠ti sunt vestite. 3) Numele de 􀄠tiin􀄠e se acord􀄠 cu verbul la plural când se refer􀄠 la anumite propriet􀄠􀄠i sau la o situa􀄠ie anume: The acoustics of the Palace Hall ARE very good. Vitele pasc. construc􀄠iile ca cea de sus sunt evitate.2. Matematica este mai grea decât geografia. Acordul substantivelor variabile Regula general􀄠 a acordului în num􀄠r între subiect 􀄠i predicat în limba englez􀄠 este urm􀄠toarea: un subiect la num�rul singular se acord� cu un verb la num�rul singular. People walk in this park on . binele lupt􀄠 împotriva r􀄠ului. 5) nume de 􀄠tiin􀄠e 􀄠i obiecte de studiu: Mathematics IS more difficult than Geography. 2) alte substantive folosite numai la plural. Biliardul este un joc pentru adul􀄠i. Aceste dic􀄠ionare sunt foarte folositoare. 13. My homework for today IS difficult.or reprezint􀄠 persoane diferite. Din aceast􀄠 clas􀄠 de substantive fac parte: 1) substantive nenum􀄠rabile concrete: Butter CONTAINS animal fat. fie numai la plural. 8) adjective 􀄠i participii abstracte substantivizate: In most fairy-stories the good FIGHTS against the evil. Oreionul este o boal􀄠 infec􀄠ioas􀄠. având atât num􀄠rul singular cât 􀄠i num􀄠rul plural: The novel I’m reading IS very interesting. C. Acordul în num�r Acordul în num􀄠r se face: 1) dup􀄠 form􀄠 (acordul gramatical). care sunt variabile ca form􀄠. Temele pentru azi sunt grele. Acesta este numit în gramatic􀄠 acordul dup􀄠 form􀄠 sau acordul gramatical 􀄠i se aplic􀄠 la substantivele num􀄠rabile din limba englez􀄠. Acordul substantivelor invariabile la plural Substantivele invariabile la plural se acord􀄠 cu verbul predicat la plural. 4) numele de boli: Mumps IS infectious. These dictionaries ARE very useful. 3) substantivul news: The news IS good. Acordul substantivelor invariabile la singular În cazul substantivelor invariabile. Untul con􀄠ine gr􀄠sime animal􀄠. f􀄠􀄠􀄠 deosebire de sens: Mumps IS/ARE infectious. 3) prin atrac􀄠ie. terminate de regul􀄠 în -s:(pluralia tantum) All the valuables HAVE been locked in the safe. pag: 178 B. sau prin folosirea a dou􀄠 prepozi􀄠ii coordonate: My mother IS at home in the evening and so am I.2. Ace􀄠ti ciorapi pantalon sunt prea lungi. pag: 179 3) substantive nemarcate la plural: The cattle ARE grazing. Substantivele invariabile la singular se acord􀄠 cu verbul predicat la singular. Toate obiectele de valoare au fost încuiate în seif. dup􀄠 substantive invariabile la plural. Excep�ii.

substantivele colective: audience. any �i no. se acord􀄠 cu verbul la singular. family etc. (Substantivul family are form􀄠 de singular în aceast􀄠 propozi􀄠ie.substantive num􀄠rabile care primesc desinen􀄠a zero la plural: deer. crew.. number. 4) adjectivele sau participiile personale substantivizate: The handicapped ATTEND special schools. Alpii sunt cei mai înal􀄠i mun􀄠i din Europa. Neither of them IS right. Subiectul exprimat prin substantiv determinat de a great (a good) deal. each one. Aceste oi sau lân􀄠 foarte bun􀄠. Oaia aceasta e foarte b􀄠trân􀄠. These ARE his children. Alte situa�ii All determin􀄠 acordul la singular când folose􀄠te un substantiv nenum􀄠rabil: All the butter IS on the table. species etc. Substantivele determinate de a lot. some. Excep􀄠ii.subiectele compuse. . compu􀄠ii lui every. One DOESN�t like have one’s word doubted. 5) unele substantive proprii: The Alps ARE the highest mountains in Europe. committee. Cu pronumele nehot􀄠rât one. Pronumele none se poate acorda 􀄠i cu un verb la plural în engleza contemporana când se refera la un substantiv cu sens de plural: None of the pupils HAVE done their homework for today. Little IS knoun about Shakespeare’s life. reflexive sau posesive care se refer􀄠 la ele sunt adesea la num􀄠rul plural: Everybody was writing as fast as they could. No one had failed in their duty.Sundays. E. . 2. acordul se face la singular: Somebody HAS told me about his arrival. There IS a Japanese in the manager's office. . se acord􀄠 cu verbul predicat dup􀄠 în􀄠eles 􀄠i nu dup􀄠 form􀄠. ele fiind urmate de verbe la singular sau plural la fel ca 􀄠i celelalte substantive num􀄠rabile: There IS a German in the manager's office. species etc. crowd. . Not􀄠: 1. A great (good) many se refer􀄠 la un substantiv num􀄠rabil la plural 􀄠i se acord􀄠 cu pluralul: A great many of the students WERE present. kind.unele pronume. sort. Handicapa􀄠ii frecventeaz􀄠􀄠􀄠coli speciale.2. Japanese. .. Acordul substantivelor num�rabile cu pluralul zero Unele gramatici consider􀄠 c􀄠 substantivele num􀄠rabile cu desinen􀄠a zero la plural: sheep. Every one HAS his hobby. 􀄠i acordul la plural când determin􀄠 un substantiv num􀄠rabil: All the pupils HAVE left. (n)either. works. num􀄠rul substantivului se recunoa􀄠te dup􀄠 forma verbului predicat. Chinese. La substantive num􀄠rabile care au forma de plural identic􀄠 cu singularul (plural zero): sheep. 13. There ARE some Germans in the manager's office.substantivele care exprim􀄠 cantitatea sau felul: variety. plenty se acord􀄠 cu singularul când sunt urmate de substantive nenum�rabile 􀄠i cu pluralul când sunt urmate de substantive num􀄠rabile: There IS a lot of / plenty of bread on the table. pag: 180 A. Substantivul propriu the United States se acord􀄠 cu verbul la singular când este privit ca o unitate: The United States lies in North America. Lumea se plimb􀄠 în acest parc duminica. Acordul dup􀄠 în􀄠eles are loc la urm􀄠toarele clase de substantive: . D.. Not􀄠: Alte gramatici men􀄠ioneaz􀄠 aceste substantive în cadrul acordului gramatical. Acordul dup� în�eles (Notional concord) Acordul dup􀄠 în􀄠eles este acordul între subiect 􀄠i predicat în conformitate cu ideea de num􀄠r exprimat􀄠 de subiect. There ARE some Japanese in the manager's office. They ARE listening to the radio. care uneori este diferit􀄠 de num􀄠rul marcat format: All his family ARE at home. much �i little. These sheep give very good wool.2. deoarece înso􀄠􀄠􀄠te un substantiv nenum􀄠rabil: A great (a good) deal of the flour WAS of the best quality. Chinese. Acordul subiectelor precedate de cuantificatori Subiectul exprimat printr-un substantiv determinat de many a se acord􀄠 cu verbul predicat la singular: Many a young girl DREAMS to become a teacher. There ARE a lot of / plenty of children in the schoolyard. deoarece nu pot fi identificate ca fiind la num􀄠rul singular sau plural decât cu ajutorul contextului: This sheep is very old. dar sens de plural: To􀄠i membrii familiei sunt acas􀄠). pronumele personale. De􀄠i pronumele nehot􀄠râte con􀄠inând body sau one sunt urmate de verbe la singular. Acordul gramatical se face cu pronumele personale 􀄠i demonstrative: He IS very good at maths.

Not􀄠: Substantivele kind 􀄠i sort se acord􀄠 cu verbul la plural în engleya familiar􀄠: These kind of tools ARE very useful. Substantivele colective iau îns􀄠 form􀄠 de singular sau de plural 􀄠i se acord􀄠 cu verbul predicat la singular 􀄠i la plural respectiv. not only . În limba englez􀄠 exist􀄠 mai multe situa􀄠ii de acord prin atrac􀄠ie: A.cu form􀄠 de singular .2. (Pentru substantivele care fac parte din aceast􀄠 clas􀄠. se întâlne􀄠te uneori 􀄠i un verb la plural dup􀄠 who: Who ARE at the table ? Cine este la mas􀄠 ? 13. S􀄠 ai grij􀄠 de copii. A great number of foreign touristis HAVE visited this country this year. Acordul pronumelor interogative Pronumele which􀄠 􀄠i what sunt urmate de verbul predicativ la singular sau plural în func􀄠ie de num􀄠rul substantivului pe care îl înlocuiesc: What MAKES him behave like that ? Ce-l face s􀄠 se comporte astfel ? Which ARE yours ? Care sunt ale tale ? Pronumele interogativ who este construit de obicei cu singularul: Who IS coming to dinner ? Cine vine la cin􀄠 ? În limba vorbit􀄠. Acordul prin atrac�ie (Concord by Attraction) Conform acordului prin atrac􀄠ie. 5) propozi􀄠ii subiective: That they are leaving so early ANNOYS me.3. B.3. s􀄠 faci cump􀄠􀄠􀄠turile 􀄠i s􀄠 g􀄠te􀄠ti mâncarea este foarte obositor. Ele pot fi exprimate prin: 1) dou􀄠 substantive legate prin and: The poet and musician WAS invited to talk about his work. denumind colectivitatea ca un întreg: The committee IS made up of twenty people. 􀄠i la plural când substantivul este folosit cu sens plural: There ARE some deer at the zoo. La fel se întâmpl􀄠 cu subiectele coordonate prin neither . Either your neghbour or your friends ARE at the door. Acordul substantivelor colective Substantivele colective . kind.). Theree and three ARE six. Vindeau un material alb cu albastru. când sint folosite ca substantive num􀄠rabile. Poetul muzician a fost invitat s􀄠 vorbeasc􀄠 despre crea􀄠ia sa.but also. Romanian and Czech beer ARE lighter than British beer. Tot echipajul este / To􀄠i membrii echipajului sunt pe punte. dou􀄠 sau mai multe subiecte în raport de coordonare (subiect coodonat) se acord􀄠 cu un verb predicat la plural: Father and Mother ARE going to the theatre tonight. The variety of goods in display at the National Exhibition IS impressive. A great variety of goods ARE on sale at the Exhibition. Four times five MAKES twenty. Two kilos of apples IS all I need. Both her kindness and her competence HAVE been appreciated. Reading and writing ARE taught in the first form. 4) expresii numerice: Three and three MAKES six. La subiectele coordonate prin either . Comitetul este format din dou􀄠zeci de persoane. Acordul substantivelor exprimând cantitatea sau varietatea Substantive ca: variety. 3) dou􀄠 sau mai multe infinitive coordonate prin and: To take care of the children. pag: 181 D.2. Acordul subiectelor coordonate Conform regulii de acord gramatical. acordul cu predicatul se face îns􀄠 prin atrac􀄠ie: Either your friends or your neighbour IS at the door. Four times five MAKE twenty. C. The committee HAVE finally agreed on the agenda of the next meeting.se acord􀄠 cu verbul la plural când referirea este la membrii colectivit􀄠􀄠ii: All the crew ARE on deck. sort se acord􀄠 cu verbul la singular sau la plural în func􀄠ie de sens: The number of foreign tourists visiting Romania INCREASES every year. to do the shopping and cook the meals IS very exhausting. Sunt câ􀄠iva cerbi la gr􀄠dina zoologic􀄠.nor: . Membrii comitetului au 􀄠􀄠zut în sfâr􀄠it de acord asupra ordinii de zi a urm􀄠toarei 􀄠edin􀄠e. 2) un substantiv precedat de dou􀄠 adjective coodonate: A blue and white cloth WAS for sale. number. Five kilometres IS a short distance. Acordul subiectelor compuse Subiectele alc􀄠tuite din dou􀄠 sau mai multe elemente care formeaz􀄠 o unitate se numesc de obicei subiecte compuse 􀄠i se acord􀄠 cu verbul predicat la num􀄠rul singular. verbul predicat se acord􀄠 cu substantivul sau pronumele cel mai apropiat. E.or. Not only Paul but also his parents ARE sending you their best regards. Not�: În unele calcule aritmetice se poate folosi 􀄠i pluralului: Theree and three IS six.Acesta este la singular când substantivul este folosit cu sens de singular: There IS a deer at the zoo. E un cerb la gr􀄠dina zoologic􀄠. vezi: &2. Forty pupils MEANS a lage class.

She started looking for her glasses. V. 6.. Shakespeare's plays . Alege�i forma corect� a verbelor din parantez�. She is known to be a great opera singer. Nu se 􀄠tie niciodat􀄠. four chairs and a sofa in this room. Sau cheltuit o mul􀄠ime de bani pentru utilarea acestui laborator. 3.. 3. III. Se crede c􀄠 recolta de anul acesta va fi foarte buna. 7. My friends. but. The beginning of the story is not interesting. 9.. 6. 5. Huck and Joe decided to run away at daybreak. Gimnastica este îndr􀄠git􀄠 în România. a lot of food still left. 9.very diffivult. together with. ARE going fishing. fiind aten�i la acordul subiectelor exprimate prin substantive colective sau substantive invariabile la singular sau plural: 1. 12. . 4. Se d􀄠 de mâncare la p􀄠􀄠􀄠ri acum. 2. Completa�i spa�iile libere cu forma potrivit� a verbului be: 1. 2. Latin grammar. 2. . chiar dac􀄠 primul substantiv este la singular: Here ARE your coat and gloves.performed all over the world. ��si�i subiectele propozi�iilor de mai jos �i spune�i prin ce sunt exprimate: 1. 3.. (Is/Are) mathematics your favourite subject? 4. 8. Se spune c􀄠 vom avea o toamn􀄠 lung􀄠. 7. The future of Africa is in the hands of its own peoples. 8. as well as my brother. 5. 5. 3. a rubler and some pencils in the pencil-case.. 5. Whether she knew about it or not was what troubled him. There. Everybody says he is innocent. Familia mea const􀄠 din tata. Informa􀄠iile primite sunt favorabile. The money (is/are) on the table. Aten�ie! Când subiectele sunt legate cu ajutorul unor cuvinte ca with. 9.Neither he nor his sister HAS phoned. 7.. Statele Unite se învecineaz􀄠 cu Mexic 􀄠i Canada. There ARE a table. Who. 8. fratele meu 􀄠i mine. The poultry (is/are) fed three times a day. HAS learned to drive. 10.those girls? 4.. The local police (has/have) helped the firemen to put out the fire.eager to begin. în mod similar cu subiectele coordonate prin both . Economiile ei au fost puse la banc􀄠. 6. În aceast􀄠􀄠􀄠ar􀄠 se bea mult􀄠 bere. 4. Elevii din clas􀄠 au fost nedumeri􀄠i de întreb􀄠rile profesorului. Este mai u􀄠or s􀄠 mergi cu bicicleta când vântul bate din spate. Sunt multe familii tinere în acest bloc. I want to know if this speciess (has/have) survived. B. acordul se face cu primul element. Traduce�i urm�toarele propozi�ii. One or two children ARE still playing in the park. Who asked you that question? 6. de􀄠i în vorbirea curent􀄠 exist􀄠 tendin􀄠a de acord cu verbul la plural.. Oamenii sunt întotdeauna curio􀄠i. The romanian army (have/has) always fought for the country's independence. II. verbul este de obicei la plural. wrong. 􀄠􀄠rul ei este de culoare castanie. 10. 10. Alte situa�ii Acordul între subiect 􀄠i predicat se face prin atrac􀄠ie 􀄠i în urm􀄠toarele cazuri: 1) în propozi􀄠iile cu subiect introductiv there: THERE IS a pen. Fortunately all the crew (was/were)saved. Either you or I . one or two: More than one pupil HAS expressed his satisfaction with the new teacher. 2) în propozi􀄠ii introduse de here: HERE ARE your books and bag. To lose all ypour books looks like carelessness. mama. 2.. Neither of them. 11.and: Neither he nor his sister HAVE phoned. 4. 11. 4. Nu lua în seam􀄠 ce zice lumea. Trebuie s􀄠 fii foarte atent când conduci pe o strad􀄠 a􀄠a de aglomerat􀄠. A great number of pupils (have/has) spent their holidays in pioneers' camp. 6. 7. 11. Not􀄠: Când substantivele din enumera􀄠ie formeaz􀄠 îns􀄠 un ansamblu.. EXERCISES I. pag: 183 IV. togeter with their teacher. 3) în propozi􀄠ii interogative: Where IS my coat and hat ? 4) acordul prin atrac􀄠ie are loc 􀄠i dup􀄠: more than one. Several Chinese (have/has) contributed new data to an important piece of research. There are no sandwiches left. a lot of people on the platform. Fortunately all the crew (was/were) saved. no less than. The variety of fruit on display (attract/attracts) the customers.. Remarca�i modul de exprimare al subiectului impersonal sau generic: 1. pag: 182 My sister. There. 8. �inând seama de acordul dintre subiect �i predicat: 1.. (Was/Were) the news good? 3. 7.everybodypresent? 5. as well as. Traduce�i urm�toarele propozi�ii în limba englez�.. It is essential for us to get better results in our work. Tom.. 2.. except. Olanda se afl􀄠 în Europa de Vest.. like.

pag: 185 1) It este folosit anticipativ. 6.We know that he is our best tennis player. fier 􀄠i petrol. Care c􀄠􀄠􀄠i sunt ale tale? 10. 8. 5. 6.3. c) o propozi􀄠ie subordonat􀄠 completiv􀄠 direct􀄠: I suggest that you should. Defini�ie Complementul direct este partea secundar􀄠 de propozi􀄠ie care determin􀄠 un verb tranzitiv cu func􀄠ia de predicat în propozi􀄠ie. To􀄠i elevii sunt în clas􀄠. dup􀄠 predicatul exprimat printr-un verb tranzitiv: I drink milk every day. Poftim scrisoarea 􀄠i ochelarii. as a well as my mother. The priciples on which he worked. (be) playing in the sun. B􀄠trâna l-a recunoscut pe 􀄠ofer. 􀄠oferul a fost recunoscut de b􀄠trân􀄠. Ei sunt cei care aranjeaz􀄠 totul. Beau lapte în fiecare zi. 10. 9. b) locul în propozi􀄠ie. fiind aten�i la acordul subiectelor exprimate prin pronume sau precedate de all cu verbul predicativ din propozi�ie: 1. Dintre toate c􀄠􀄠􀄠ile pe care ni le-a ar􀄠tat am cump􀄠rat trei. 14. The cat. I-am v􀄠zut ieri. together with kittens. bunicule. (be0 eager to know you. Indicii formali ai complementului direct Indicii formali ai complementului direct sunt: a) cazul acuzativ când complementul direct este exprimat printr-un pronume personal (cu excep􀄠ia lui it) sau prin pronumele interogativ-relativ who: I haven’t seen him for a long time. Sau ei sau el a f􀄠cut asta. I saw him crossing the street = I saw that he was crossing the street. Either Jane or her sisters (wash) the dishes after lunch. Nu l-am v􀄠zut de mult. 2) nesemnificativ. as well as the way he acts. phone him at once. Eu zic 􀄠􀄠-i telefonezi imediat. 8. nu ea. 7. 9. along with his friend. b) o contruc􀄠ie complex􀄠 . Patru ori zece fac patruzeci. (be appreciated) by his fellow students. În Subcarpa􀄠i se afl􀄠 c􀄠rbune. 3. care este de obicei utilizat􀄠 pentru reducerea unei propozi􀄠ii subordonate completive directe: We know him to be our best tennis player . Either my parents or my elder brother (accompany) my younger sister to school. c) transformarea la diateza pasiv􀄠. pag: 184 14. Completa�i spa�iile libere cu forma corect� a verbelor din paranteze: 1. 8. Complementul direct exprimat prin pronume personal. Crime and Punishment (rank) among the best novels of world literature. El scrie o scrisoare. COMPLEMENTUL DIRECT (The Direct Object) 14. De blânde􀄠e 􀄠i în􀄠elegere este nevoie acum. împreun􀄠 cu familia î􀄠i petrec vacan􀄠a la mare. 14. Traduce�i urm�toarele propozi�ii în limba englez�.acuzativul cu infinitivul sau cu participiul prezent. These sort of mushrooms (be) not goos to eat. Traduce�i urm�toarele propozi�ii în limba englez�. Toat􀄠 mâncarea este în frigider. 3. o construc􀄠ie cu . 4. complementul direct poate fi: 1) anticipativ. Exprimarea complementului direct Complementul direct poate fi exprimat prin: a) un substantiv sau un echivalent al acestuia: He is writing a letter. 14. prin pronumele reflexiv 􀄠i prin pronumele reciproic prezint􀄠 unele particularit􀄠􀄠i. 2. 􀄠tim c􀄠 el este cel mai bun juc􀄠tor de tenis al nostru. 5. Cine a f􀄠cut acest lucru? 9.3. 3. Majoritatea articolelor sale sunt de critic􀄠 literar􀄠. 50 de minute e un timp scurt pentru o tez􀄠. Nici unul dintre cei doi nu mai este tân􀄠r. Of all the books they showed us we bought three. The driver was recognized by the old woman.2. pentru a introduce o propozi􀄠ie completiv􀄠 direct􀄠.1. Cineva mi-a luat umbrela din gre􀄠eal􀄠. în care complementul direct devine subiectul formal al propozi􀄠iei: The old woman recognized the driver. Dl Brown 􀄠i so􀄠ia merg de obicei la 􀄠ar􀄠. never ( miss) a basketball match. 6.1. 7. Nici unul din ei nu are drepate. Cine este? E tata 􀄠i mama. John. I saw them yesterday. VIII. VII. To treat them this way (be) unfair. Duminica. 2. Brown. Dl. 2. Num􀄠rul turi􀄠tilor români care î􀄠i petrec concediul la mare cre􀄠te în fiecare an. fiind aten�i la acordul dintre subiect �i predicat: 1. 4. 4. 7. Când este exprimat prin pronumele personal it. My father. L-am v􀄠zut traversând strada. Tell me whom you met there. Toat􀄠 lumea a sosit 􀄠i toat􀄠 lumea se simte bine. 10. 11.VI. Vinul alb 􀄠i cel ro􀄠u din România este vestit. 13. Where (be) the scissors?. Spune-mi pe cine ai întâlnit acolo. Exprimarea complementului direct prin pronumele personal it. El este de vin􀄠.

We asked him several questions. 14. complementele sunt de obicei înso􀄠ite de atribute. Anumite verbe intranzitive au dezvoltat un it. Iam pus mai multe întreb􀄠ri. He hurt himself. L-am felicitat pentru promovare.4. A f􀄠cut cerere de serviciu. Cei doi b􀄠ie􀄠i s-au ajutat (unul pe altul) s􀄠 fac􀄠 traducerea. 2) It nesemnificativ. to carry it = a învinge. to fool it = a merge pe jos. calm oneself. hand. write: I need your advice. believe. când este vorba de mai multe persoane: The children helped one another in cleaning the classroom. prevent from: We congratulated him on his promotion. strike. Ne-am distrat la cinematograf. d) Verbe tranzitive urmate de un complement direct 􀄠i un complement prepozi􀄠ional: accuse of. (El) s-a lovit.3. pag: 186 b) Verbe tranzitive urmate de dou􀄠 complemente directe: ask. verbul se comport􀄠 ca un verb tranzitiv: He lived a long and happy life. read etc. (Ea) s-a sp􀄠lat (pe sine). 14. Help yourself ! Serve􀄠te-te. a o încasa. când este vorba de dou􀄠 persoane: The two boys helped each other to do the translation.3. I consider IT important that you should tell them the truth. fiind un complement direct formal: to lord it = a o face pe st􀄠pânul. The exploresrs had to rough it when they got into the jungle. help oneself: We enjoyed ourselves at the cinema. Noaptea trecut􀄠 am visat un vis ciudat. cu diferen􀄠iere de sens: He applied himself to the task. hide. envy. 14. comb. He applied for a job. Verbe tranzitive cu un complement direct . fiind un complement direct. teach: He taugh the children arithmetic. care st􀄠 pe locul unui complement direct. Din punct de vedere al felului în care verbele tranzitive în limba englez􀄠 pot fi urmate sau nu de un complement direct exprimat prin pronume reflexiv. love. save. Copii s-au ajutat unul pe altul s􀄠 fac􀄠 cur􀄠􀄠enie acas􀄠. dance a dance. shave. need. Last night I dreamt a strange dream. Acesta este exprimat printr-un substantiv care provine din aceea􀄠i r􀄠􀄠􀄠cin􀄠 cu verbul determinat sau este înrudit semnatic cu el: smile a smile.3. congratulate on. sing a song. behave oneself. (Ea) l-a sp􀄠lat (pe el). b) prin: one another = unul pe altul / cel􀄠lalt. Consider important ca tu s􀄠 le spui adev􀄠rul. Mi-a fost greu s􀄠 le spun ve􀄠tile. He handed her the letter. Am nevoie de sfatul t􀄠u. to catch it = a o p􀄠􀄠i. He hurt her. I think IT most dangerous your climbing the mountain alone.5. În acest caz. c) Verbe tranzitive urmate de un complement direct 􀄠i un complement indirect: bring. Not�: Construc􀄠iile cu complemente interne sunt caracteristice limbii literare 􀄠i dup􀄠 cum se vede 􀄠i din exemplele de mai sus. b) verbe urmate de pronume reflexive sau personale în func􀄠ie de persoana asupra c􀄠reia se r􀄠sfrânge ac􀄠iunea verbului: She washed herself.: He gave sweets to the children. Le-a predat copiilor aritmetica. compare with. consider. Cred c􀄠 este foarte periculos s􀄠 urci muntele singur. Exploratorii au trebuit s􀄠 se descurce când au ajuns în jungl􀄠.2. offer. enjoy oneself. S-a apucat de treab􀄠. to rough it = a face fa􀄠􀄠. A tr􀄠it o via􀄠􀄠 lung􀄠􀄠􀄠i fericit􀄠. Complementul direct exprimat prin pronume reciproce Complementul direct este exprimat: a) prin pronumele reciproce each other = unul pe altul / cel􀄠lalt. Alte verbe de acela􀄠i fel sunt: dress. She washed him. lend. a se descurca. seek. ele se împart în: a) verbe urmate în mod obligatoriu de pronume reflexive. Complementul direct exprimat prin pronume reflexiv.infinitivul sau forma Gerund dup􀄠 verbe ca think. drink. Not􀄠: În limba vorbit􀄠 se tinde spre omiterea pronumelui reflexiv: She washed and dressed in a hurry. excuse oneself. find. 14. I found IT difficult to break the news. meet. give. Întrebuin�area complementelor directe Complementele directe sunt întrebuin􀄠ate dup􀄠 urm􀄠toarele clase de verbe: a) Verbe tranzitive urmate de un complement direct: seat. fight a fight / a battle. read. S-a sp􀄠lat 􀄠i îmbr􀄠cat în grab􀄠. Le-a dat copiilor dulciuri. c) verbe care pot fi urmate sau nu de pronume reflexive. laugh a laugh. I-a înmânat scrisoarea. Complementul direct intern (The Cognate Object) Exist􀄠􀄠 􀄠i unele verbe intanziive care pot avea un complement direct. (El) a lovit-o.

need\. Not�: În limba român􀄠. c) dup􀄠 verbele ca: address. I-am dat-o ei. envy. Am comunicat rezultatul experimentului tuturor celor interesa􀄠i. I gave Mary the notebook. I-a dat o carte prietenului pe care îl vizita. read etc. Not􀄠: 1. iar complementul persoanei este introdus de prepozi􀄠ia to.8. Verbele tranzitive cu dou� complemente directe Aceste verbe sunt pu􀄠ine la num􀄠r: ask. 14. Le-a predat elevilor o nou􀄠 lec􀄠ie. = a da vina pe cineva pentru ceva. primul desemneaz􀄠 o persoan􀄠 iar al doilea un obiect: He taught THE CHILDREN a new lesson. În alte cazuri aceast􀄠 ordine este obligatorie: a) când complementul indirect este urmat de o propozi􀄠ie subordonat􀄠: He gave a book to his friend who is visiting him.complement indirect: I bought the blouse for mother. b) când cele dou􀄠 complemente sunt exprimate prin pronume personale: I gave it to her. Verbele tranzitive urmate de un complement direct �i unul prepozi�ional Din aceast􀄠 clas􀄠 fac parte verbe ca: blame smb. Am nevoie de carte mâine. complementul obiectului devine subiectul propozi􀄠iei. comunicate etc. Exemplele sunt numeroase: drink. complementul persoanei este de regul􀄠 indirect. 14. Când propozi􀄠ia cu un complement direct 􀄠i unul indirect este transformat􀄠 la diateza pasiv􀄠. teach: Did she ask you any questions ? 􀄠i-a pus vreo întrebare ? Dintre cele dou􀄠 complemente directe. meet. eat. Ne invidiau pentru succesul nostru. prepozi􀄠ia to sau for este omis􀄠: I bought mother a blouse. I-am dat caietul de noti􀄠e Mariei. pag: 188 14. I gave the notebook to Mary. iar subiectul se transform􀄠 în complementul de agent: The pupils loved their teacher. este complement indirect re􀄠inut (retained indirect object). I need the book tomorrow. They envied US our success.complement indirect este folosit􀄠 deseori pentru accentuare: You must pay the money to her (not to him). Complementul direct devine subiect. Ordinea celor dou􀄠 complemente poate fi 􀄠i: verb tranzitiv + complement indirect+complement direct. ambele complemente pot deveni subiecte: Activ: They showed us the house. strike. charge . Ordinea complement direct . Locul acestor complemente directe în propozi􀄠ie este imediat dup􀄠 verbul tranzitiv. Verbele tranzitive cu un complement direct �i un complement indirect Aceste verbe sunt urmate de cele dou􀄠 complemente în ordinea complement direct . 2. iar cel indirect î􀄠i p􀄠streaz􀄠 func􀄠ia. b) The house was shown to US. înaintea complementelor circumstan􀄠iale: She speaks English well. for smth.Aceste verbe reprezint􀄠 majoritatea verbelor tranzitive din limba englez􀄠. devine: 1) We were talught a lesson. este complementul indirect re􀄠inut (retained indirect object).7. iar cel indirect î􀄠i p􀄠streaz􀄠 func􀄠ia. Direc􀄠ia dintre cele dou􀄠 variante const􀄠 în faptul c􀄠 prima accentueaz􀄠 persoana iar cea de a doua obiectul. Vorbe􀄠te bine engleze􀄠te. Transformarea pasiv�. (Vezi traducerile exemplelor de mai sus) pag: 187 Transformarea pasiv�. Am cump􀄠rat bluza pentru mama. complementul obiectului fiind re􀄠inut. Trebuie s􀄠-i pl􀄠te􀄠ti ei banii (nu lui). În acest caz. Când o propozi􀄠ie con􀄠inând un predicat exprimat printr-un verb tranzitiv 􀄠i un complement direct este transformat􀄠 la diateza pasiv􀄠.: I communicated the result of the experiment to everybody concerned. În varianta (2). Complementul direct devine subiect. The teacher was loved by his pupils. Profesorul era iubit de elevii lui. love. mai frecvent􀄠 în vorbirea curent􀄠 fiind prima. Construc􀄠iile cu dou􀄠 complemente directe au dou􀄠 transform􀄠ri pasive: He taught us a lesson. save. announce. Varianta frecvent􀄠 este (1) cu complementul personal folosit ca subiect în construc􀄠ia pasiv􀄠. Transformarea pasiv�.6. a) Pasiv: WE were shown the US. sau: 2) A lesson was taught to us. complementul direct devine subiectul diatezei pasive.

He was congratulated on his success.poate deveni subiectul formal al propozi􀄠iei: Peter promised the tickets to us. Întrebuin�area complementului indirect Complementul indirect este întrebuin􀄠at: a) dup􀄠 verbe tranzitive urmate de un complement direct 􀄠i unul indirect. hand. împreun􀄠 cu omiterea prepozi􀄠iei for: buy.: Did the doctor manage to cure the child of the child that disease ? A reu􀄠it doctorul s􀄠 vindece copilul de boala aceea ? They charged him with an important mission. owe. cure smb. to the visitors. precedat de prepozi􀄠ia to sau for: We offered flowers to our teacher. 􀄠i-a vândut ma􀄠ina vecinului. She bought books for them. She bought her brother a new shirt.poate fi complement indirect re􀄠inut: They showed the town to us. 15. Ordinea acestor complemente în propozi􀄠ie este: verb tranzitiv + complement direct + complement prepozi􀄠ional: I helped him with his homework. iar cel prepozi􀄠ional este re􀄠inut: We congratulated him on his success.of smth. She bought books for her children. 15. make. 15. refuse. promise. red. împreun􀄠 cu omiterea prepozi􀄠iei to: bring. allow. deprive smb.dup􀄠 complementul direct + prepozi􀄠ia to sau for: He sold his car to his neighbour.smb. send a postcard to me. În transformarea pasiv� a unui verb tranzitiv urmat de un complement direct 􀄠i unul prepozi􀄠ional. Defini�ie Complementul indirect este partea secundar􀄠 de propozi􀄠ie care indic􀄠 persoana (rareori lucrul) asupra 􀄠􀄠reia se resfrânge în mod indirect ac􀄠iunea verbului. We offered flowers to her. Le-a ar􀄠tat vizitatorilor clasorul. a c􀄠ror ordine poate fi schimbat􀄠. I-am trimis un mesaj.1. Exprimarea complementului indirect Complementul indirect este exprimat de regul􀄠 printr-un substantiv sau echivalent al acestuia.înaintea complementului direct. a c􀄠ror ordine poate fi schimbat􀄠. She bought a new shirt for her brother. pag: 189 c) transformarea la diateza pasiv􀄠. help smb. We sent her a message. Indicii formali ai complementului indirect Indicii formali ai complementului indirect sunt: a) cazul dativ. He showed the stamp book. order. We were promised the tickets (by Peter). f􀄠􀄠􀄠 prepozi􀄠ie: Tom sold us his car. complementul prepozi􀄠ional este a􀄠ezat imediat dup􀄠 verb: They accepted with great pleasure the invitation sent by our foreign trade company.= a acuza pe cineva de ceva.4. complementul direct devine subiectul formal al propozi􀄠iei. She ORDERED herself a new dress. reserve. save: She ORDERED a new dress for herself.with smth. b) dup􀄠 verbe ca: afford. choose. = a vindeca pe cineva de ceva. = a ajuta pe cineva cu ceva. offer. Au acceptat cu mare pl􀄠cere invita􀄠ia trimis􀄠 de întreprinderea noastr􀄠 de comer􀄠 exterior. show etc. I s-a dat o misiune important􀄠. of smth. Când complementul direct are o complinire sau este exprimat printr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠. Te rog trimite-mi o ilustrat􀄠. spare: Can you spare me a few minutes ? Îmi pute􀄠i acorda câteva minute ? Allow me to ask a question. b) dup􀄠 verbe tranzitive urmate de un complement direct 􀄠i unul indirect. give. leave. 15. The town was shown to us. Permite􀄠i-mi s􀄠 pun o întrebare. COMPLEMENTUL INDIRECT (The Indirect Object) 15.= a lipsi de cineva de ceva. A cump􀄠rat o c􀄠ma􀄠􀄠 nou􀄠 pentru fratele ei. He showed the visitors the stamp book. with smth. Mama le-a dat copiilor ni􀄠te sandvi􀄠uri. etc. 􀄠i-a comandat o rochie nou􀄠. Prepozi􀄠ia to sau for se omite: a) când complementul indirect se afl􀄠 imediat dup􀄠 verb: Mother gave the children some sandwiches. forgive.3. . do. în care complementul indirect al persoanei: . precedat de prepozi􀄠ia to sau for: Please. . când complementul indirect este exprimat printr-un pronume personal (cu excep􀄠ia lui it) sau prin pronumele interogativ-relativ who.2. To whom did you lend the tape recorder ? Cui i-ai împrumutat magnetofonul ? b) locul în propozi􀄠ie: .

S-a uitat la el. pag: 190 15. pag: 191 16. mention. prepozi􀄠ia to sau for fiind omis􀄠: I bought Hellen all the English books I saw in the bookshop. când complementul prepozi􀄠ional este exprimat prin prepozi􀄠ie plus pronume personal (cu excep􀄠ia lui it). pentru subliniere: To her. . b) înaintea complementului direct. Complementul prepozi�ional (The Prepositional Object) 16. Locul complementului indirect Complementul indirect în propozi􀄠ie este a􀄠ezat de regul􀄠: a) dup􀄠 complementul direct (+prepozi􀄠ia to sau for): He said goodbye to them. S-a privit în oglind􀄠. Transformarea pasiv� Verbele tranzitive urmate de complemente directe 􀄠i indirecte se împart în dou􀄠 mari grupe. Indicii formali ai complementului prepozi􀄠ional sunt: a) cazul acuzativ. iar complementul direct este re􀄠inut: Activ: The teacher gave the prize to Mary. The message was conveyed to them. announce. Exprimarea complementului prepozi�ional. când complementul direct este mai lung sau urmat de o propozi􀄠ie subordonat􀄠. For her children she does her best.dup􀄠 predicat când acesta este exprimat printr-un verb intranzitiv: He was talking with his friends. promise au dou􀄠 transform􀄠ri pasive.􀄠􀄠i-a prezentat so􀄠ul celor de fa􀄠􀄠. translate. 15. iar prepozi􀄠ia to nu poate fi omis􀄠: She introduced her husband to the people present. Complementul prepozi􀄠ional este exprimat prin: . relate. I-am cump􀄠rat Elenei toate c􀄠􀄠􀄠ile engleze􀄠ti pe care le-am v􀄠zut în libr􀄠rie. iar complementul indirect este re􀄠inut. Pasiv: Mary was given the prize. Transformarea mai frecvent􀄠 este cea în care complementul indirect al persoanei devine subiect. I-a explicat noul regulament / cum a ob􀄠inut informa􀄠ia. c) la începutul propozi􀄠iei. B􀄠iatul a explicat totul tat􀄠lui s􀄠u. prepozi􀄠ia r􀄠mânând ata􀄠at􀄠 de verb. Aceast􀄠 transformare este folosit􀄠 mai rar. The children were looked AFTER by their grandmother. dup􀄠 felul în care se transform􀄠 la diateza pasiv􀄠: a) Unele verbe au o singur􀄠 transformare. Asemenea verbe sunt cele de la punctul (c) cap. She looked at herself in the mirror.3. repeat.dup􀄠 complementul direct când predicatul este exprimat printr-un verb tranzitiv: Has anyone compared the translation with the original? A comparat cineva traducerea cu originalul? c) transformarea la diatez pasiv􀄠 în care unele verbe intranzitive cu prepozi􀄠ie obligatorie se comport􀄠 ca verbe tranzitive. Indicii formali ai complementului prepozi�ional. b) locul în propozi􀄠ie: . Complementul prepozi􀄠ional este partea secundar􀄠 de propozi􀄠ie care determin􀄠 predicatul propozi􀄠iei exprimat􀄠 printr-un verb tranzitiv sau intranzitiv. describe. Este posibil􀄠􀄠􀄠i transformarea: The prize was given to Mary. Ei i-am dat dic􀄠ionarul 􀄠i nu lui. urmate obligatoriu de prepozi􀄠ia to: He conveyed the message to them. Not􀄠: Complementele indirecte dup􀄠 verbele urmate obligatoriu dup􀄠 prepozi􀄠ia to nu pot fi a􀄠ezate de regul􀄠 înaintea complementelor directe. not to him. 16. communicate. explain.1. I gave the dictionary. say. pronume reflexiv sau pronume interogativ relativ who: She looked at him. etc. Defini�ie. iar elementul nominal din complementul prepozi􀄠ional devenind subiectul formal al propozi􀄠iei: Grandmother looked AFTER the children. Dar 􀄠i: She explained to him the new regulations / how she had the information. Pentru copiii ei ea face totul. A f􀄠cut cafea pentru to􀄠i.15. introduce. 16.c) dup􀄠 verbe tranzitive urmate de un complement direct 􀄠i de un complement indirect + prepozi􀄠ia to în aceast􀄠 ordine: address. iar cel indirect este re􀄠inut. tell. Vorbea cu prietenii lui. 􀄠i de la punctul a) urmate de prepozi􀄠ia for: Have you left anyfood for the others? Has anyfood been left for the others? b) alte verbe ca: give.: The boy explained everything to his father.5.4. în care complementul direct devine subiectul propozi􀄠iei pasive.6. show. în care complementul direct devine subiect.2. Le-a spus la revedere. She made coffee for all of us.

set + ON.5. . pass for. keen. insist on.angry. look at. call for. happy. overcome. concerned. aim.1. Succesul picnicului va depinde de vreme. entrust smb with smth. look for. think of. precedat􀄠 de o prepozi􀄠ie: Would they agree to start at once? Ar fi de acord s􀄠 începem imediat? He boasts of being the best football player in the school. convince smb. conceive of.angry. hint at. warn smb about smth: pag: 192 I warned him about the danger.efficient. of: Romania’s foreign trade is BASED on co-operation and equal rights. Î􀄠i caut􀄠 cravata.dependent.6. Locul complementului prepozi�ional în propozi�ie Locul complementului prepozi􀄠ional în propozi􀄠ie este de obiecei: a) dup􀄠 numele predicativ exprimat printr-un adjectiv sau participiu: She was convinced of his loyalty. b) o condtruc􀄠ie infinitival􀄠 sau gerundial􀄠. . mad.busy. long for.4. . for smth. glad. mistake smb. c) verbe tranzitive cu prepozi􀄠ie obligatorie: acquaint smb with smth. Se plângea de c􀄠ldur􀄠. horrified. I ran after them. arrange for. annoyed. (un)successful + IN. fortunate. convinced. (un)comfortable. Nimeni nu-l împiedic􀄠 pe prietenul t􀄠u s􀄠 pun􀄠 aceast􀄠 întrebarea. at. Am fugit dup􀄠 ei. advise smb. iar cel prepozi􀄠ional este re􀄠inut: They bothered HIM with silly questions. excited. d) adjective sau participii care îndeplinesc func􀄠ia de nume predicatic într-un predicat nominal. 16. argue about. annoyed. . iar prepozi􀄠ia 􀄠􀄠mâne dup􀄠 verb: A bus ran OVER the neighbour’s a dog. în cazul unui verb tranzitiv: Nobody prevents your friend from asking that question. argue with smb about smth. about smth. . Would you CARE for one of these paintings ? 􀄠iar place unul sintre aceste tablouri? She COMPLAINED of the heat. at: She is GOOD at chemistry. look afeter. upset + WITH. Întrebuin�area complementului prepozi�ional Complementul prepozi􀄠ional este întrebuin􀄠at dup􀄠: a) verbe intranzitive cu prepozi􀄠ie obligatorie: care for.afraid. lent. b) verbe intranzitive cu dou􀄠 prepozi􀄠ii: agree with smb about smth. content.a) un substantiv sau echivalent al acestuia precedat de o prepozi􀄠ie: He is looking for his tie. of smth. pleased worried + ABOUT. call on. with: He is ANGRY with your behaviour. annoyed. Se laud􀄠 c􀄠 este cel mai bun juc􀄠tor de fotbal din 􀄠coal􀄠. L-am avertizat de pericol. terrible. satisfied. 16. Tyhe neighbour’s dog was run OVER by a bus. alarmed. exhausted. exprimat printr-un verb tranzitiv. b) dup􀄠 complementul direct. worry about: The success of the picnic will DEPEND on the weather. Alte adjective 􀄠i participii urmate de aceste prepozi􀄠ii sunt: . delighted. clever. in: He is INTERESTED in astronomy. Transformarea pasiv� Unele verbe intranzitive cu prepozi􀄠ie obligatorie: agree about / on/to. Defini�ie Elementul predicativ suplimentar este partea secundar􀄠 de propozi􀄠ie care determin􀄠 atât predicatul. sick. wonder at.. HE was bethered with silly questions. speek of / about. c) o propozi􀄠ie subordonat􀄠: He boasts that he is the best football player in the school. lucky. Elementul predicativ suplimentar (The Predicative Adjunct) 17. obsessed. uneasy. bad. with smth. impatient. complain of. (un)happy. În transformarea pasiv􀄠 a verbelor tranzitive urmate de un complement direct 􀄠i de unul prepozi􀄠ional. fond. certain. look into. amused. insistent. complementul direct devine subiectul propozi􀄠iei pasive. 16. assure smb of smth. conscious. bored. urmate de o prepozi􀄠ie obligatorie: about: He was REASONABLE about her decision. furious. pleased. depend on. Elementul nominal din complementul prepozi􀄠ional devine subiectul propozi􀄠iei pasive. scared + OF. ask for. look at. (in)compatible. talk of. pag: 193 17. pleased + AT. hopeless. se comport􀄠 ca verbe tranzitive în transformarea pasiv�. glad. occupied. laugh at. warn of. delighted. persistent. run over. Era convins􀄠 de loialitatea lui. write about etc. bother smb. blame smb for smth. disaplointed. cât 􀄠i un substantiv sau înlocuitor al acestuia care are func􀄠ia de . sleep in. believe in.

Nominativ cu infinitiv: I was warned not to be late. etc.to Nominativul absolut cu -infiniti . They have named the babyDan.: Can you push the gate open ? Po􀄠i s􀄠 deschizi poarta ? They’ve painted the fence white. Înfinitivul. Push the door open. dar aceast􀄠 func􀄠ie este considerat􀄠 implicit􀄠􀄠 􀄠i nu exprimat􀄠. mad). name: The elect Mr Brown (as) chairman. proclaim. Construc􀄠iile complexe au caracter predicativ.2.Brown pre􀄠edinte. Locul elementului predicativ suplimentar Locul elementului predicativ suplimentar este dup􀄠 complementul direct exprimat printr-un substantiv sau pronume în acuzativ) care urmeaz􀄠 predicatul (exprimat printr-un verb tranzitiv): They elected him president. dup􀄠 verbe ca: boil (hard). choose. shut). open (wide). form􀄠 în -ing sau participiu trecut). Construc�iile complexe (Complex Constructions) 18. b) un adjectiv (care exprim􀄠 starea sau condi􀄠ia ca rezultat al ac􀄠iunii verbului). Forma nepersonal􀄠 a verbului func􀄠ioneaz􀄠 ca predicat al elementului nominal. Defini�ie Termenul de construc􀄠ii complexe se refer􀄠 la constuc􀄠iile infinitivale. 18. The egg was hard.3. Acuzativ cu participiu prezent: She could feel her heart beating.infinitiv . drive (crazy. Aceste construc􀄠ii sunt: pag: 194 Acuzativ cu . They nominated him President . exist􀄠 un raport predicativ implicit. break (open). bake (hard).participiu trecut Construc􀄠iile gerundiale 18. Au vopsit gardul alb.participiu prezent .2.2. participiale 􀄠i gerundiale. 􀄠tim c􀄠 ea este o actri􀄠􀄠 foarte bun􀄠. deci a unor elemente sintactice con􀄠inând predicat: We know her to be a gifted actress = We know that she is a gifted actress.infinitiv . Exprimarea elementului predicativ suplimentar Elementul predicativ suplimentar este exprimat de regul􀄠 prin: a) substantiv. the stationery to come later. green). deoarece între cei doi membri ai construc􀄠iei: elementul nominal (reprezentat de regul􀄠 printr-un acuzativ sau nominativ) 􀄠i elementul verbal (reprezentat printr-un infinitiv.2. participiul prezent 􀄠i participiul trecut formeaz􀄠 împreun􀄠 cu elementul nominal construc􀄠ii similare: Construc􀄠ii complexe cu acuzativul cu nominativul nominativul absolut Acuzativ cu infinitiv: They warned me not to be late. elect. L-au ales pe dl.participiu prezent Infinitiv cu for .participiu prezent .participiu trecut Nominativ cu . Caracterul predicativ al raportului dintre cele dou􀄠 elemente reiese din func􀄠ia acestor construc􀄠ii. deoarece formele nepersonale nu sunt marcate formal pentru redarea categoriei de persoan􀄠. push (open.1. 17.2. L-au numit pe copil Dan. 18. call. 17. Nominativ absolut cu infinitiv: He sent the books first. dup􀄠 verbe ca appoint.complement direct al predicatului: She BOILED the egg hard = She BOILED the egg. paint (white. care sunt folosite de obicei pentru reducerea unor propozi􀄠ii subordonate la p􀄠􀄠􀄠i secundare de propozi􀄠ie. de înlocuire sau reducere a unor propozi􀄠ii subordonate. wash (clean).1. Nominativ cu participiu prezent: . L-au desemnat pre􀄠edinte. Caracteristicile construc�iilor complexe 18.

Am observat c􀄠􀄠􀄠i-au dat mâna. know. I hate you to be troubled. notice: Did anyone see Mary leave the house ? A v􀄠zut-o cineva pe Mary plecând de acas􀄠 ? b) activit􀄠􀄠i mintale: think. 18. The officer ordered his soldiers to advance. the lesson can begin. Se crede c􀄠 acest col􀄠 de p􀄠mânt a fost sub ap􀄠.4. Nu-mi place s􀄠 fii deranjat. Did she mean me to go there in her place ? A inten􀄠ionat ca eu s􀄠 merg în locul ei ? d) sentimente: like. make. s-au întors acas􀄠. 18. feel. de obicei când subiectul este animat: Everyone .3. He happened to give the best solution. hear. g) verbe declarative: declare. ac􀄠iunea este v􀄠zut􀄠 în desf􀄠􀄠urare: We saw him coming (=that he was coming). pronounce. Am v􀄠zut c-a venit. 18.1. prefer: I should like them to keep their promise. Ne-au reparat 􀄠i vopsit casa. Dup􀄠 ce 􀄠i-au 􀄠􀄠cut cump􀄠􀄠􀄠turile. Acuzativ cu participiu trecut: I want this work finished quickly. Deosebirile dintre cele trei feluri de construc􀄠ii reies din modul în care este privit􀄠 ac􀄠iunea: pag: 195 a) În construc􀄠iile infinitivale ne intereseaz􀄠 ac􀄠iunea în sine. care este v􀄠zut ca încheiat: We saw him come (=that he came). they returned home. mean: She wanted me to explain the rule. b) în construc􀄠iile cu participiul în -ing. believe. imagine: They knew the man to have been very ill. A􀄠 vrea ca ei s􀄠􀄠􀄠i respecte promisiunea. suppose. c) dorin􀄠a sau inten􀄠ia: want. request. f) verbe cauzative: cause. Construc�iile cu acuzativul Construc􀄠iile cu acuzativul sunt formate dintr-un substantiv sau pronume în cazul acuzativ 􀄠i un verb la infinitiv sau participiu: care se afl􀄠 fa􀄠􀄠 de primul element într-un raport predicativ: I noticed them shake hands. Am g􀄠sit cabana p􀄠􀄠􀄠sit􀄠. get. desire. faptul petrecut. expect. Diriginta ne-a permis s􀄠 mergem la conferin􀄠􀄠. Ofi􀄠erul le-a ordonat solda􀄠ilor s� înainteze. The shopping done. the value of “y” can be found. A lot of people supposed her to be right. report. let: What makes you think so ? Ce te face s􀄠 gânde􀄠ti astfel ? Get them come as early as possible. Toat􀄠 lumea fiind prezent􀄠. allow: Our form teacher allowed us to go to the conference. 3) complement circunstan􀄠ial (nominativul absolut): Everybody being present. love. Determin􀄠-i s􀄠 vine cât mai devreme posibil. have. Nominativ absolut cu participiu prezent: The value of “x” being known. lec􀄠ia poate începe.He was noticed standing near the door. S-a întâmplat ca el s􀄠 dea cea mai bun􀄠 solu􀄠ie. dislike. order. We had our house repaired and painted. c) în construc􀄠iile cu participiul trecut.2. consider. A vrut ca eu s􀄠 explic regula. Func􀄠iile sintactice ale acestor construc􀄠ii sunt urm􀄠toarele: 1) complementul direct complex (construc􀄠iile cu acuzativul): I saw the ambulance coming. 18. he left the office. hate. 2) subiect complex (construc􀄠iile cu nominativul): This part of the land is believed to have been under the sea. ac􀄠iunea este privit􀄠 ca un rezultat: We found the log cabin deserted. watch. pag: 196 e) un ordin sau o permisiune: command. Am v􀄠zut sosind ma􀄠ina salv􀄠rii.2. 􀄠tiau c􀄠 omul a fost foarte bolnav. He was seen passing the shop. Nominativ absolut cu participiu trecut: His task performed. A fost v􀄠zut trecând prin fa􀄠a magazinului. L-am v􀄠zut venind. Acuzativul cu infinitiv Verbele trnazitive urmate de obicei de un acuzativ cu un infinitiv sunt cele care exprim􀄠: a) percep􀄠ia senzorial􀄠: see. wish. induce.3.3. Mult􀄠 lume credea c􀄠 ea are dreptate.

h) unele verbe prepozi􀄠ionale: count on. Infinitivul cu “for . c) pot fi urmate 􀄠i de propozi􀄠ii subordonate introduse de that. În vorbirea curent􀄠. They planned for her to come. Acuzativul cu infinitiv este folosit dup􀄠 verbele care exprim􀄠 o activitate mintal􀄠 mai ales în limba literar􀄠. 2.2. Nu putem a􀄠tepta s􀄠 se schimbe vremea. Not�: Exist􀄠􀄠􀄠i câteva verbe urmate de prepozi􀄠ia for.3. plan. Un acuzativ cu infinitv poate ap􀄠rea 􀄠i dup􀄠 un adjectiv sau substantiv. Este dificil ca ei s􀄠 vin􀄠. Am adus câteva reviste s􀄠 le cite􀄠ti în tren. provide.substantiv inanimat) b) I wish you to be careful (în general) I wish you would be careful (dar nu cred c􀄠 ai s􀄠 fii) c) We think him to be very loyal (în engleza literar􀄠) We think that he is very loyal. Acuzativul cu participiul prezent (The Accusative with the Present Participle) . 􀄠i de infinitivul f􀄠􀄠􀄠 to în varianta american􀄠 a limbii engleze: I helped her (to) lay the table. Verbul help este urmat de obicei de infinitivul cu to în varianta britanic􀄠. They declared the chief engineer to be a member of their committee. 18. urmat de un substantiv sau pronume în acuzativ 􀄠i de un infinitiv cu to. care pot fi folosite cu infinitivul cu for .reported him to be good for this job. Cred c􀄠 este cinstit. Not�: 1. 5) complement circumstan􀄠ial de scop: I’ve brought some magazines for you to read on the train. 4) complement prepozi􀄠ional: I would be delighted for you to meet her. etc. pray.: We cannot wait for the weather to change. (durat􀄠) 4. Am ajutat-o s􀄠 pun􀄠 masa. long. They arranged for her to come.3. c) dup􀄠 unele verbe intranzitive. L-au delcarat pe inginerul 􀄠ef membru al comitetului. ring. I believe him to be honest. 3. Cel mai bun lucru este ca el s􀄠 fie de acord cu mine. Unele verbe (cu excep􀄠ia lui want de la pct. situa􀄠ie în care el este precedat de prepozi􀄠ia for: It was UNUSUAL for him to write such a long letter. A􀄠 fi încântat s􀄠 o cuno􀄠ti. 6) complement circumstan􀄠ial consecutiv: This book is too difficult for me to read.to format din prepozi􀄠ia for. ask. imperative.To Infinitive) Construc􀄠ia Acuzativul cu infinitiv este folosit􀄠 dup􀄠 anumite clase de verbe. It was MADNESS for them to leave in such weather. De obicei el nu scria o scrisoare a􀄠a de lung􀄠. (în vorbirea curent􀄠) d) I hear him come (acum) I hear that they are away. advisable. I suppose (that) it was a mistake.to.to” (The For . subject. depend on. între folosirea acestora 􀄠i a construc􀄠iei infinitivale existând anumite deosebiri: a) He requested us to come in time (us . Este recomandabil ca el s􀄠 înve􀄠e limbi str􀄠ine. Verbele de percep􀄠ie (cu excep􀄠ia lui perceive).un substantiv animat) He requested that the meeting should begin on time. difficult etc. aceste verbe sunt de obicei urmate de o propozi􀄠ie completiv􀄠 direct􀄠 introdus􀄠 de that: I believe (that) he is honest. Presupun c􀄠 a fost o gre􀄠eal􀄠. b) dup􀄠 substantive: problem. hope. 18. To􀄠i au spus c􀄠 el este bun pentru aceast􀄠 treab􀄠. 2) nume predicativ: The best thing is for him tio agree with me. care se afl􀄠 într-un raport predicativ fa􀄠􀄠 de (pro)nume: It was difficult for him to believe such a thing. Îi venea greu s􀄠 cread􀄠 un asemenea lucru: Aceast􀄠 construc􀄠ie este întâlnit􀄠: a) dup􀄠 adjective: (it is/was) necessary.3. hape for etc. They sent for her to come. verbele let􀄠􀄠i make􀄠􀄠i verbul cauzativ have sunt urmate de infinitivul f􀄠􀄠􀄠 to: He made me lough. Printre ele se num􀄠􀄠􀄠: arrange. idea etc. telephone. I suppose it to have been a mistake. M-a f􀄠cut s􀄠 râd. wait. send. pag: 197 Infinitivul cu for . (meeting . iar infinitivul este cel al verbului be. Infinitivul cu for . easy. impossible. Aceast􀄠 carte este prea grea ca s-o citesc. Era o nebunie ca ei s􀄠 plece pe o asemenea vreme. It is difficult for them to come. wait for. A dorit ca pachetul s􀄠 fie trimis imediat.to este utilizat pentru reducerea unor propozi􀄠ii subordonate la p􀄠􀄠􀄠i principale sau secundare de propozi􀄠ie: 1) subiect real introdus de it anticipativ: It is advisable for him to learn foreign languages. 3) complement direct: He wished for the parcel to be sent at once.

nominativul cu infinitiv apare dup􀄠 verbe tranzitive care pot fi urmate de acuzativ cu infinitiv la diateza activ􀄠 cu excep􀄠ia verbelor exprimând dorin􀄠a sau inten􀄠ia 􀄠i care exprim􀄠: a) percep􀄠ia senzorial􀄠: see. suppose etc. compel. feel etc. cu aceea􀄠i diferen􀄠􀄠 de aspect (sublinierea ideei de durat􀄠. report. 18. 2) dup􀄠 verbe declarative la diateza pasiv􀄠: say. 􀄠i-a auzit numele men􀄠ionat. El p􀄠rea s􀄠 fie mul􀄠umit de aranjament.4. Am privit soarele r􀄠􀄠􀄠rind de dup􀄠 dealuri. pag: 198 18. force. catch. believe. c) verbe cauzative have 􀄠i get: I must have these shoes repaired. consider. hear. prove. turn. Her brother chanced to be there. annmounce: The old man was reported to have disappeared. b) verbe care exprim􀄠 un ordin: He ordered if finished. hear. hear. (Nominativ+infinitiv lung) b) activit􀄠􀄠i mintale: think. Construc�iile cu nominativul Construc􀄠iile cu nominativul sunt alc􀄠tuite dintr-un substantiv sau pronume în cazul nominativ 􀄠i un verb la infinitiv sau participiu prezent între care se afl􀄠 un verb la o form􀄠 personal􀄠: He happened to be a hard-working pupil. know. order. I-am auzit venind (în timp ce veneau). Nominativul cu infinitiv se folose�te dup� urm�toarele verbe: 1) dup􀄠 verbe intranzitive: seem. pe când participiul prezent prezint􀄠 ac􀄠iunea în desf􀄠􀄠urare: I heard them come. The old man was seen leaving the house. etc. understand. Copilul a fost auzit plângând. make. out care sunt perechi sinonimice: He appeared to be pleased with the arrangement.Aceasta este o construc􀄠ie asem􀄠􀄠􀄠toare cu acuzativul cu infinitiv. leave. Her brother happened to be there. certain: He is sure to think of every possible advantage. A fost v􀄠zut􀄠 plecând din birou. send: I found him mending the radio. unele construc􀄠ii cu acuzativul se transform􀄠 în construc􀄠ii cu nominativul. The baby was heard crying. catch. declare. sure. set. allow. I-am auzit venind (Au venit). c) un ordin sau o permisiune: command. We watched the sun rising from behind the hills. diferen􀄠a fiind de aspect al ac􀄠iunii verbale: folosirea infinitivului red􀄠 ac􀄠iunea ca încheiat􀄠. ea putând fi întâlnit􀄠 în vorbirea curent􀄠 (􀄠i cu alte verbe decât be): Are we supposed to do this? Trebuie s􀄠 facem asta.2. (= That means they have arrived). feel. expect. : She was seen to leave the office. The train is likely to be late. find). El a fost obligat s􀄠 ia totul de la început. Acuzativul cu participiul prezent se folose􀄠te dup􀄠: a) verbe care exprim� percep􀄠ia senzorial􀄠: see. happen. Space flights are considered to provide important scientific data. Prin trecerea predicatului de la diateza activ􀄠 la cea pasiv􀄠 (pasivizare = passivization). Construc􀄠ia Nominativul cu infinitiv dup􀄠 verbe de activitate mintal􀄠 nu este limitat􀄠 la engleza literar􀄠 (cum este Acuzativul cu infinitiv). watch. de desf􀄠􀄠urare a ac􀄠iunii). notice. 􀄠􀄠trânul a fost 􀄠􀄠zut plecând de acas􀄠. Not�: 1. 3) dup􀄠 verbul copulativ be 􀄠i unul dintre adjectivele: likely. leave. etc. S-a întâmplat ca fratele ei s􀄠 fie acolo. pag: 199 . I heard the children talking about their holidays.3. sau men􀄠ioneaz􀄠 doar ac􀄠iunea. Aceast􀄠 construc􀄠ie se folose􀄠te dup􀄠 verbele urmate la diateza activ􀄠 cu acuzativul cu participiul prezent (see. unlikely.4. have. let. I-am auzit pe copii vorbind despre vacan� �. appear. change. Este posibil ca trenul s􀄠 întârzie. Cu siguran􀄠􀄠 c􀄠 se va gândi la toate avantajele posibile.1. 18. Trebuie s􀄠-mi dau pantofii la reparat. Nominativul cu participiul prezent (The Nominative with the Present Participle) Aceast􀄠 construc􀄠ie este similar􀄠 cu Nominativul cu infinitiv.: He was compelled to start all over again. A ordonat s􀄠 fie terminat.4. She was seen crossing the street.4. 2. (= I heard them making noise while they were coming). Acuzativul cu participiul trecut (The Acusative with the Past Participle) Aceast􀄠 construc􀄠ie este întrebuin􀄠at􀄠 dup􀄠: a) verbe care exprim􀄠 percep􀄠ia senzorial􀄠: He heard his name mentioned. Astfel.: The boy was allowed to go out. S-a anun􀄠at c􀄠 b􀄠trânul a disp􀄠rut. 18. d) determinarea : cause. L-am g􀄠sit reparând radioul. Se consider􀄠 c􀄠 zborurile cosmice aduc importante date 􀄠tiin􀄠ifice. He seemed to be pleased with the arrangement. I heard them coming. b) find. B􀄠iatului i s-a permis s􀄠 ias􀄠 afar􀄠.

forma Gerund intr􀄠 în competen􀄠a unor construc􀄠ii complexe în care Gerund-ul se afl􀄠 într-un raport predicativ fa􀄠􀄠 de substantiv sau pronume: Your refusing to see him surprised everybody. his self-control having been strained to breaking point. Sim􀄠eam cum se 􀄠􀄠spândea mirosul. I couldn’t understand him acting like that.6.). urmând ca m􀄠rfurile perisabile s􀄠 fie trimise cu avionul. the family sat down round the big. era foarte fericit. b) de cauz􀄠: He felt exhausted. Textul original fiind prea greu. His hopes attained. substantive animate sau inanimate. c) de condi􀄠ie: Weather permitting.5. b) circumstan􀄠iale: She being absent..). nothing could be done = As she was absent.). 2) când substantivul este urmat de o complinire atributiv􀄠: I remember a friend of mine going on such a trip. I remember their / them saying that. Neavând nimic de spus. (= When dinner was ready. (=as his selfcontrol had been strained. Alte contruc�ii complexe Construc�ii gerundiale. the perishables to be sent by air. participiu prezent sau trecut care se afl􀄠 în raport predicativ fa􀄠􀄠 de substantiv: They forwarded the heavy equipment by sea. complementul circumstan􀄠ial indic􀄠 împrejurarea în care se petrece o ac􀄠iune . Ca determinant al verbului. Au expediat echipamentul greu cu vaporul. Refuzul t􀄠u de a-l vedea a surprins pe toat􀄠 lumea. Ele sunt caracteristice englezei scrise.. Nominativul absolut (The Absolute Nominative Construction) Nominativul absolut este întrebuin􀄠at când subiectul construc􀄠iei predicative cu infinitiv sau participiu (prezent sau trecut) este diferit de cel al propozi􀄠iei care con􀄠ine un verb predicativ. Speran􀄠ele lui fiind împlinite. he asked for a translation. (Gerund Constructions).. st􀄠teau 􀄠i se uitau unul la altul. Construc􀄠iile cu nominativul absolut sunt folosite pe plan sintactic pentru reducerea unor propozi􀄠ii subordonate circumstan􀄠iale la complemente circumstan􀄠iale: a) de timp: Dinner being ready. we shall go to the beach tomorrow. La fel 􀄠i infinitivul 􀄠i participiul. Complementele circumstan�iale (Adverbials) 19.18. A p􀄠rut surprins de faptul c􀄠 Mary nu a ar􀄠tat nici un interes pentru aceast􀄠 problem􀄠. The original text being too difficult. nothing could be done.. b) la cazul acuzativ: Did you mind him/Tom Speaking so loud ? Te-a deranjat faptul c􀄠 el / Toma a vorbit a􀄠a de tare ? Acuzativul este folosit: 1) când substantivul este animat sau inanimat: I coild sense the smell spreading. Îmi amintesc de un prieten al meu care a mers într-o astfel de excursie. Construc􀄠ia gerundial􀄠 este folosit􀄠 dup􀄠 acelea􀄠i cuvinte ca 􀄠i forma Gerund simpl􀄠.Defini�ie Complementul circumstan􀄠ial este partea de propozi􀄠ie care determin􀄠 sau modific􀄠 un verb. un adjectiv sau o întreag􀄠 propozi􀄠ie. literare.. he was perfectly happy. (= If the weather permits. 18. Not􀄠: Construc􀄠iile cu nominativul absolut se întâlnesc rar în vorbirea curent􀄠.1. în vorbire. oval dinner table. 3) în vorbire. pag: 200 19. un pronume în acuzativ: I couldn’t understand his acting like that. Not􀄠: Subiectul construc􀄠iei Nominativul absolut cu participiul prezentpoate fi anticipat de it sau there: There being nothing to say. un adverb. pentru substantive nume de persoane. sau. Nu puteam s􀄠 în􀄠eleg de ce proceda a􀄠a.. a cerut o traducere. Construc􀄠ia cu nominativul absolut con􀄠ine în structura sa un substantiv la nominativ 􀄠i un infinitiv. they sat looking at each other. Substantivul poaate fi: a) la cazul genitiv sintetic (construc􀄠ia cu genitiv e folosit􀄠 pentru substnative nume de persoane): He seemed surprised at Mary�s expresing ni interest in the subject. Construc􀄠ia gerundial􀄠 are rolul de a înlocui: a) propozi􀄠i subordonate subiective: Your trying to convince him was quite obvious = That you tried to convince him was quite obvious. Îmi amintesc c􀄠 au spus asta. Dac􀄠 partea animat􀄠 a construc􀄠iei este exprimat􀄠 printr-un pronume acesta poate fi un pronume posesiv.

formerly. There she is. They are nearly there. They went home. seldom.(Asta-i pentru tine). Altele indic􀄠 direc􀄠ia: aside. Nu locuie􀄠te departe. pentru a da for􀄠􀄠 dramatic􀄠 exprim􀄠rii. consecutive etc. adjectiv sau echivalen􀄠i ai acestora. Nu s-a dus departe. Aten�ie! Dac􀄠 subiectul în aceste expresii este exprimat printr-un substantiv 􀄠i nu printr-un pronume. . Am ajuns în sfâr􀄠it (unde trebuia). get la prezent sau imperativ (+you): Here she comes. Complementul circumstan�ial de loc (The Adverbial of Place) 19. Defini�ie.(locul. There they go. cât 􀄠i direc􀄠ia: Loc: He doesn't live far. Complementul circumstan􀄠ial indicând locul propriu-zis poate ap􀄠rea 􀄠i la începutul propozi􀄠iei.3. timpul. dac􀄠 verbul exprim􀄠 mi􀄠carea spre un loc: He went to school by bus. Not�: Unele complemente circumstan􀄠iale de loc exprimate prin adverbe de loc. Majoritatea adverbelor de loc îns􀄠 pot fi folosite pentru a exprima atât locul. de mod. pag: 202 c) durata: lately. soon. scopul.3. Uite-o! A ajuns. mai ales când este exprimat printr-o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠: Somewhere near the river the children were playing football. Defini�ie. de timp.3.1.2. pag: 201 19. yet. are loc inversiune între subiect 􀄠i predicat. Complementul circumstan�ial de timp (The Adverbial of Time) 19. Complementul circumstan􀄠ial de timp indic􀄠: a) momentul ac􀄠iunii: now.. There he is! There is your father! Here they are! Here are your glasses! 19. de cauz􀄠. come. Era aproape întuneric. punctul de plecare.2.1. Not�: Here �i there apar în câteva expresii cu verbul be: Here/there you are. (timp) Atunci când determin􀄠 un adverb. de loc): She has been working (hard) IN THE LIBRARY all day. forward.nedefinit􀄠: often. Clasificare Complementele circumstan􀄠iale în limba englez􀄠 se împart. In (bed) you get. b) un substantiv cu sau f􀄠􀄠􀄠 prepozi􀄠ie: Helen is in town for the moment. b) succesiunea de timp: afterwards. There you are. d) o propozi􀄠ie circumstan􀄠ial􀄠 de loc: We do our shopping where everybody else does. Direc�ie. today.4. direc􀄠ia sau limita unei ac􀄠iuni sau st􀄠ri. Complementul circumstan􀄠ial de loc indic􀄠 locul. They found in the reading room all the dictionaries they needed.): A taxi appeared at the corner of the street. Câteva complemente circumstan􀄠iale exprimând direc􀄠ia pot ap􀄠rea în pozi􀄠ia ini􀄠ial􀄠: a) în limbajul literar. c) un substantiv în cazul genitiv precedat de o prepozi􀄠ie: We buy bread at the baker�s. Vezi 􀄠􀄠 am dreptate (Asta înt􀄠re􀄠te ce-am spus).4. cu verbe la prezent sau Past Tense simplu: In they come ! Away they went! b) în exprimarea familiar􀄠. ca în limba român􀄠 în: complemente circumstan􀄠iale de loc. previously. Here we are. there. cauza etc. He didn't go far.. right. then. somewhere. once in a while.definit􀄠: weekly. Poftim. . circ. Complementul circumstan􀄠ial care indic􀄠 direc􀄠ia se a􀄠eaz􀄠 uneori direct dup􀄠 verb (înaintea adverbului de mod). concesive. recently. He was walking to and fro. 19.3. 19. 19. before.3. complementul circumstan􀄠ial arat􀄠 cum se prezint􀄠 o însu􀄠ire: It was nearly dark. three times a day. Aproape au ajuns. de condi􀄠ie. left. Excep�ii: Complementul circumstan􀄠ial de loc poate fi a􀄠ezat între verb 􀄠i complementul s􀄠u direct dac􀄠 complementul direct este prea lung sau este exprimat printr-o propozi􀄠ie subordonat􀄠: They took into the reading room all the dictionaries they needed. Complementul circumstan􀄠ial de loc este exprimat prin: a) un adverb sau o perifraz􀄠 advebial􀄠 de loc: She is here. nowadays. cu verbe ca go. still. indic􀄠 locul propriu-zis: here. since. d) frecven􀄠a: . Locul Complementului circumstan􀄠ial de loc este de obicei dup􀄠 predicat (+ complement direct) (+compl. (loc) They arrived half an hour later. She was been reading (a book) IN THE LIBRARY all day. eventually. de scop. usually.

He then rang again. utilizat􀄠 pentru reducerea unei propozi􀄠ii circumstan􀄠iale de timp la un complement circumstan􀄠ial de timp. Unele adverbe nedefinite de frecven􀄠􀄠 pot ap􀄠rea la începutul propozi􀄠iei: . c) o construc􀄠ie adverbial􀄠 (substantiv/numeral cu prepozi􀄠ie etc. Adverbele de frecven􀄠􀄠 nedefinit􀄠: ussualy (de obicei) always (întotdeauna). Locul Complementului circumstan�ial de timp în propozi�ie A) Majoritatea complementelor circumstan􀄠iale indicând momentul ac􀄠iunii sunt a􀄠ezate la sfâr􀄠itul propozi􀄠iei: He went to the cinema yesterday / last night. she asked me to look after the child. twice (de dou􀄠 ori) etc.3. Ordinea mai multor adverbe de frecven􀄠􀄠 definit􀄠 este de la unitatea mai mic􀄠 la cea mai mare: She phoned him hourly each day. precedat de o conjunc􀄠ie temporal􀄠: He doesn’t feel quite well when travelling by plane. Complementul circumstan􀄠ial de timp este exprimat prin: a) un adverb de timp: She arrived yesterday. sunt de obicei a􀄠ezate la sfâr􀄠itul propozi􀄠iei: The school board meets weekly/three times a week. 2) o contruc􀄠ie complex􀄠. câteodat􀄠). sau: On Sunday I’ll see you at ten o’clock. .pentru înt􀄠rire: Usually I meet her at conferences.de frecven􀄠􀄠 Verb no􀄠ional sau nume predicativ (dup􀄠 . sau: Each day she phoned him hourly. de la perioada de timp mai scurt􀄠 la cea mai lung􀄠: He was born on Monday. Nowadays �i presently ocup􀄠 de obicei pozi􀄠ia ini􀄠ial􀄠: Nowadays all children of school-age attend school in Romania. And finnaly he started banging on the door. again (din nou). pag: 203 Dac􀄠 predicatul con􀄠ine un verb auxiliar sau un verd modal. B) Complementele circumstan􀄠iale indicând succesiunea ac􀄠iunilor ocup􀄠 de obicei pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠 sau medial􀄠 în propozi􀄠ie: First he rang the bell. C) Locul complementelor circumstan􀄠iale de timp exprimate prin adverbe de frecven􀄠􀄠 (definit􀄠􀄠 􀄠i nedefinit􀄠): Adverbe care exprim􀄠 frecven􀄠a unei ac􀄠iuni în mod definit: daily (zilnic). often (adesea).4. once (odat􀄠). sometimes (uneori. câteodat􀄠)./modal Adv. never (niciodat􀄠). b) o perifraz􀄠 adverbial􀄠 de timp: They visit their grandparents from time to time.19. I played this game when a boy. Dac􀄠 verbul este folosit la diateza pasiv􀄠. Adverbele de frecven􀄠􀄠 nedefinit􀄠 se a􀄠eaz􀄠 dup􀄠 verbul be. înaintea numeralului predicativ: He is often late. but yesterday I ran into her in a department store. adverbul de frecven􀄠􀄠 nedefinit􀄠 este a􀄠ezat dup􀄠 primul auxiliar: He has never been seen like this.dac􀄠 aceasta este negativ􀄠: Generally / Normally / Usually he doesn’t drink coffee. sau : Sometimes I go for a walk in the woods. d) un substantiv cu sau f􀄠􀄠􀄠 prepozi􀄠ie introdus într-o conjunc􀄠ie temporal􀄠: While in Australia he learned English. You must always do your duty. sunt de obicei a􀄠ezate între subiect 􀄠i predicat: I often go to the theatre.4. c) un Gerund precedat de o prepozi􀄠ie: On leaving the house.. acestea sunt a􀄠ezate succesiv. 19. seldom (rar). adverbul de frecven􀄠􀄠 este a􀄠ezat dup􀄠 acesta: I have never seen her.): Tom was born in 1965. a) nominativul absolut cu participiul trecut: His homework written the boy went out to play. occasionally (uneori. Dac􀄠 într-o propozi􀄠ie apar mai multe complemente circumstan􀄠iale indicând momentul ac􀄠iunii. the 19th of February 1970. I’ll see you at ten o’clock in Sunday. Not�: Sometimes poate fi a􀄠ezat 􀄠i la începutul propozi􀄠iei: I sometimes go for a walk in the woods.2. Next he knocked on the door. 3) o propozi􀄠ie circumstan􀄠ial􀄠 de timp: He is always air sick when he travels by plane. Locul adverbelor de frecven�� în propozi�ie Situa�ia Subiect Verb aux. b) un participiu prezent sau trecut.

Verbul be + nume predicativ He is idem ca mai sus ill.timp. c) o propozi􀄠ie subordonat􀄠 circumstan􀄠ial􀄠 se a􀄠eaz􀄠 dup􀄠 un complement circumstan􀄠ial: We walked for hours where the Exhibition bad been. Aceast􀄠 ordine poate fi schimbat􀄠: a) pentru a scoate în eviden􀄠􀄠 un anume circumstan􀄠ial: Each day she phoned him hourly. She has idem ca mai sus been ill. I would idem ca mai sus eat this. Complementul circumstan�ial de mod (The Adverbial of Manner) . metimes He idem ca mai sus has time enough for his friends.be) Alte p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie Forma verbal􀄠 simpl􀄠 I never/alw ays/usuall y/rarely/s eldom/so believe them. D) Ordinea mai multor complemente circumstan􀄠iale de timp în propozi􀄠ie este urm􀄠toarea: durat􀄠 frecven􀄠􀄠 . Verb modal + Verb no􀄠ional She can idem ca mai sus forget such incidents.moment: I went to the country for a month every year during my childhood. They played very well in the match yesterday. b) construc􀄠iile adverbiale (mai lungi) sunt a􀄠ezate de obicei dup􀄠 adverbe (mai scurte): I was walking earlier in the Botanical Gardens.loc .5. pag: 204 19. E) Ordinea mai multor complemente circumstan􀄠iale diferite în propozi􀄠ie este: MOD . Verb auxiliar + verb no􀄠ional They have never/alw ays/usuall y/someti mes/rarel y/seldom seen her.

much. honestly. scarcely. 19.1. Dac􀄠 verbul este tranzitiv 􀄠i urmat de complementul s􀄠u direct.un adjectiv: He is a little TIRED. . just) preced de regul􀄠 partea de vorbire la care se refer􀄠: I simply don’t understand her behaviour. 19. a) Complementul circumstan􀄠ial de mod propriu-zise modific􀄠: . d) o propozi􀄠ie circumstan􀄠ial􀄠 de mod: He drove the car as they had toild him to.un verb: He DRIVES carefully. possibly.amplificare: absolutely. no.3. perhaps. of course.înaintea verbului (rar): She slowly drove car to the station. I can’t follow you.5.19. really.Enough se a􀄠eaz􀄠 dup􀄠 un adjectiv sau verb: This lesson is EASY enough. sau se refer􀄠 la o propozi􀄠ie întreag􀄠: Surely you aren’t ill.probabilitate: maybe. .(Very) much precede de obicei un participiu folosit predicativ: He was very much impressed. Complementele circumstan􀄠iale de mod se împart în: 1) Complementul circumstan􀄠ial de mod propriu-zis. . adverbul de mod este a􀄠ezat: . Sigur nu e􀄠ti bolnav. .un adverb: You speak too FAST. highly.de afirma􀄠ie sau nega􀄠ie: yes.5. certainly. not at all. He has enough TIME. pag: 205 Complementul circumstan􀄠ial de mod este a􀄠ezat dup􀄠 verbul be când acesta este folosit la diateza pasiv􀄠: The car was slowly driven into the garage. el apare fie înainte fie dup􀄠 acesta: He has TIME enough. Complementul circumstan�ial de mod propriu-zis poate fi exprimat prin: a) un adverb sau perifraz􀄠 adverbial􀄠 de mod: He drove slowly along the mannow road.5.cantitatea: enough. ci în cel despre Elemente independente în propozi􀄠ie. C) Circumstan􀄠ialele de mod exprimând cantitatea. barely.5. c) o construc􀄠ie gerundial􀄠 introdus􀄠 prin propozi􀄠iile by sau without: He should have finished by thanking his parents for their help. slowly. greatly. Clasificare. I can. She is quite ill. b) Cuvintele care exprim􀄠 probabilitatea. surely. preced sau urmeaz􀄠 p􀄠􀄠􀄠ile de vorbire la care se refer􀄠. a little. Defini�ie. . You must believe me simply on my word. obviously. . Not�: Neavând o leg􀄠tur􀄠 strâns􀄠 cu o anumit􀄠 parte de prepozi􀄠ie. Locul Complementului circumstan�ial de mod în propozi�ie A) Complementul circumstan􀄠ial de mod propriu-zis se a􀄠eaz􀄠 de obicei dup􀄠 verb: She drove slowly to the station yesterday. .4. afirma􀄠ia sau nega􀄠ia 􀄠in de obicei locul unei propozi􀄠ii întregi: A: Can you ski ? B: Yes. It was very kind indeed of you to come. 19. Indeed poate ap􀄠rea 􀄠i în pozi􀄠ie final􀄠: Thank you very much indeed. 19. Complementul circumstan􀄠ial de mod propriu-zise: a) modific􀄠 o parte de propozi􀄠ie. simply. quikly.5. Ele mai pot reda 􀄠i alte sensuri: . badly. really. This problem can be solved in three ways. Complementul circumstan􀄠ial de mod indic􀄠 modul în care se îndepline􀄠te o ac􀄠iune sau apare o însu􀄠ire. B) Circumstan􀄠ialele de mod int􀄠rind ideea exprimat􀄠 de verb sau de alt􀄠 parte de vorbire (acctually. unele gramatici (printre care 􀄠i cea de fa􀄠􀄠) nu analizeaz􀄠 aceste complemente în cadrul capitolului despre complemente circumstan􀄠iale. Dac􀄠 îns􀄠 enough este folosit ca atribut pe lâng􀄠 un substantiv.5.înt􀄠rire: actually.2. Dar urmeaz􀄠 un verb principal (+complementul lui direct): I like English very much. completely. b) 􀄠in locul unei propozi􀄠ii întregi. Complementul circumstan�ial de mod propriu-zis indic􀄠 felul. certainly. . în felul urm􀄠tor: . 2) Complementul circumstan􀄠ial de mod comparativ. He speaks quite rapidly. b) un substantiv sau numeral întrodus printro propozi􀄠ie: He did this by mistake.dup􀄠 complementul direct: She drove her car slowly to the station sau: . modalitatea în care decurge ac􀄠iunea sau starea: well.

d) o propozi􀄠ie circumstan􀄠ial􀄠 de mod comparativ􀄠: She cried as if she were in a terrible danger. Complementul circumstan�ial de mod comparativ este exprimat: a) printr-un substantiv sau pronume precedat de prepozi􀄠ia like: If fits you like a glove. Îl a􀄠teptau dou􀄠zeci de persoane.de rela􀄠ie My friend has read everything about the history of the Olympic games. Este o solu􀄠ie extraordinar􀄠.de cauz􀄠 She was punished because of you.consecutiv She is too young to speak. We like her very much. 20. Atributul (The Atribute) 20. John isn’t as good at maths as my older brother. I can perfectly understand her behaviour.7. un adjectiv. than: She is as old as my sister. She is barely EIGHTEEN. . . Do you agree with us enterely ? Adverbele barely. little. pag: 207 c) un substantiv în cazul genitiv: You should follow your friend�s advice. as though: She cried as if in a terrible danger. Ar trebui s􀄠 ascul􀄠i sfatul prietenului t􀄠u. . f) un participiu prezent sau trecut: They watched the rising tide. It is warmer here than it is downstairs. . quite. b) dup􀄠 complementul direct care urmeaz􀄠 unui verb tranzitiv: He speaks English an Englishman. .1. 􀄠􀄠􀄠􀄠rile cânt􀄠 în pomii de far􀄠.5.D) Circumstan􀄠ialele de mod care amplific􀄠 ideea exprimat􀄠 de verb (completely.): They often go out quiet evenings. c) un substantiv. It is warmer here than downstairs. . Complementul circumstan􀄠ial de mod comparativ se a􀄠eaz􀄠 de obicei: a) dup􀄠 verbul intranzitiv: He swims like a fish. Este un singur lucru de f􀄠cut. Loc. 20. un verb la infinitiv sau participiu prezent/trecut introduse prin as if. Casa din dreapta a fost construit􀄠 numai cu câ􀄠iva ani în urm􀄠. badly) pot ap􀄠rea înaintea verbului principal sau în pozi􀄠ie final􀄠: I badly need your advice.5. h) o perifraz􀄠 prepozi􀄠ional􀄠 sau adverbial􀄠: The house on the right was built only a few years ago. apar înaintea verbului. b) complement circumstan􀄠ial (de loc. b) un substantiv cu valoare adjectival􀄠: He attended evening classes. pag: 206 19.6. a numelui predicativ sau între dou􀄠 auxiliare: He barely HAD time to catch the bus. perfectly. he can repair all kinds of things. 19. . pronume sau numeral. not so/as.6.de împrejur􀄠ri înso􀄠itoare He took farewell tired with waiting. un adjectiv. Aici se vând alimente congelate. b) printr-un substantiv cu prepozi􀄠ie.concesiv Though not a mechanic.de scop The man started crying for help.2. timp etc. . They sell frozen foods here. 2) o parte secundar􀄠 de prepozi􀄠ie: a) complement direct sau indirect: They made an astonishing discovery. Defini�ie Atributul modific􀄠 sau determin􀄠 un substnativ sau pronume care îndepline􀄠te în propozi􀄠ie func􀄠ia de: 1) subiect: The tall boy is my brother. He came here to talk to you. 19. Exprimarea atributului Atributul poate fi exprimat printr-un adjectiv sau printr-o alt􀄠 parte de vorbire folosit􀄠 ca adjectiv: a) un adjectiv propriu-zis: That’s an extraordinary solution. o construc􀄠ie infinitival􀄠 sau gerundial􀄠 introduse prin conjunc􀄠iile as. She COULD hardly BE described as beautiful. e) un infinitiv: There is only one thing to do. He behaved as if deprived of all his rights. g) un adverb: Birds are chirping in the trees outside. Alte complemente circumstan�iale Felul complementului circumstan􀄠ial Exemplu .condi􀄠ional I couldn’t have done it without his support. Urm􀄠reau cum cre􀄠te fluxul. scarcely.de excep􀄠ie They listened to all the witnesses but one. d) un numeral: Twenty persons were waiting for him. fully. El frecventa cursul seral.

3. Monedele de argint sunt p􀄠strate aici. Elevul care va g􀄠si r􀄠spunsul corect va fi eviden􀄠iat. Atributul este a􀄠ezat dup􀄠 subiect sau alt element nominal din propozi􀄠ie. Apozi�ia dezvoltat� este mai pu􀄠in legat􀄠 de substantivul la care se refer􀄠. stars visible. he river Thames. În unele cazuri îns􀄠. 20. Chaucer. the author of Canterbury Tales. Trompa unui elefant este a􀄠a de puternic􀄠 încât poate s􀄠 ridice o buturug􀄠. extant: The story proper is much longer. Când subiectul este precedat de dou􀄠 adjective de acela􀄠i fel. Locul apozi�iei simple. 20.: Professor Smith.4.3. Atributul precede subiectul atunci când este exprimat prin p􀄠􀄠􀄠i de vorbire folosite adjectival: a) un adjectiv propriu-zis: My youngest brother became a pioneer a week ago. visited us last week. Atributele exprimate prin p􀄠􀄠􀄠i de vorbire diferite se a􀄠eaz􀄠 în ordinea: predeterminant: one. Defini�ie. un prieten de al ei.2. e) un numeral: Two men spoke at the conference. Povestea propriu-zis􀄠 este mult mai lung􀄠. 20. the town of Dublin. 20.3. iar în limba scris􀄠 se separ􀄠 prin virgul􀄠 de substantiv: Mr. fie dup􀄠 ele: a) apozi􀄠ia dezvoltat􀄠: G.i) un grup de cuvinte: He was a small and not-over-particulary-taken-care-of boy. c) în construc􀄠ii fixe tradi􀄠ionale: sum total. j) o propozi􀄠ie subordonat􀄠 atributiv􀄠: The student who will guese the right answer will be rewarded. pag: 208 b) prin adjective folosite predicativ: The firemen got into the house ablase. Apozi􀄠ia dezvoltat􀄠 poate fi uneori înso􀄠it􀄠 de un adverb care subliniaz􀄠 rela􀄠ia dintre apozi􀄠ie 􀄠i substantiv: Dan and Mary enjoyed watching the animals at the zoo. Exerci􀄠iul acesta este mai pu􀄠in dificil decât ultimul. Smith.4. Apozi􀄠ia este un atribut exprimat printr-un substnativ care explic􀄠 sau define􀄠te substantivul de lâng􀄠 care st􀄠.4. Era un b􀄠iat mic 􀄠i nu prea îngrijit. b) un demonstrativ: This exercise is less difficult than the last one. Locul atributului în propozi�ie Atributul precede de regul􀄠 cuvântul pe care îl înso􀄠ea􀄠te (atributul prepus). 20. d) un substantiv în cazul genitiv: An elephant’s trunk is so strong it can hold a log of wood. particularly the monkeys.one. Fiind în strâns􀄠 leg􀄠tur􀄠 cu substantivul pe lâng􀄠 care st􀄠. Dl. rivers navigable. obositoare. my + postdeterminant: the first three + adjectiv: I’ve read all the three historical novels he has published. proper.2. Smith. Unele atribute se pot a􀄠eza fie înaintea substantivelor. G. The Danube Delta. Pompierii au p􀄠truns în casa în fl􀄠􀄠􀄠ri.4.4. Atributul prepus. Atributul postpus.1. Apozi􀄠ia simpl􀄠 poate s􀄠 precead􀄠 sau s􀄠 urmeze substantivul: Doctor Jojnson. a friend of hers. Dou􀄠 persoane au vorbit la conferin􀄠􀄠. time immemorial. ambassador extraordinary. autorul Povestirilor din Canterbury a tr􀄠it în secolul XIV. d) dup􀄠 pronume nehot􀄠râte terminate în . profesiuni. În exprimarea oral􀄠. atributul poate ap􀄠rea dup􀄠 regentul lui (atributul postpus). ea se cite􀄠te cu o intona􀄠ie proprie.cel mai scurt 􀄠i exact r􀄠spuns. -thing: Did you find anything new ? Ai g􀄠sit ceva nou ? e) prin construc􀄠ii prepozi􀄠ionale: I like this story about flying saucers. -ible: visible stars. numiri geografice. 20. both + determinant: the. 20. b) atributele exprimate prin adjective derivate din verbe. Fratele meu cel mai mic a fost f􀄠cut pioner s􀄠pt􀄠mâna trecut􀄠. 20.body. . etc. apozi􀄠ia simpl􀄠 nu se desparte prin virgul􀄠 de acesta: Mount Everest. lived in the 14-th century. this. ne-a vizitat s􀄠pt􀄠mâna trecut􀄠.1. cel scurt este a􀄠ezat înaintea celui lung: a long tiresome voyage . Apozi�ia simpl� este exprimat􀄠 printr-un substantiv care specific􀄠 titluri. the shortest and most accurate answer . c) un substantiv: The silver coins are kept here. adjectivele exprimate prin participii trecute sau cele terminate în -able. half. The Straits of Dover. navigable rivers.3. Îmi place povestea aceasta despre farfuriile zbur􀄠toare. Lui Dan .o c􀄠􀄠􀄠torie lung􀄠. f) prin construc􀄠ii infinitivale: He had the intention to help you. Ea este de dou􀄠 feluri: apozi􀄠ia simpl􀄠􀄠􀄠i apozi􀄠ia dezvoltat􀄠.3. Am citit toate cele trei romane istorice pe care le-a publicat. când este exprimat: a) prin adjectivele: present. Apozi�ia (The Aposition) 20. Chaucer.3.4. Inten􀄠iona s􀄠 te ajute.

boys! (hai(de) b􀄠ie􀄠i! c) pozi􀄠ia medial􀄠: I really liked the show. Mr. Brown ? Îmi acorda􀄠i un moment. to begin with. denumirile. we have heard such promises before. b) probabilitate: perhaps. for example Shakespeare. Ordinea cuvintelor în propozi�ie (Word Order) 22. They really have enjoyed themselves. De fapt. pag: 209 21. Bob. 21. b) substantivele sau pronumele în cazul vocativ. Un om de cincizeci de ani. c) de leg􀄠tur􀄠 cu comunicarea anterioar􀄠: however. Brown was still very energetic. 21. b) pozi􀄠ia final􀄠: Come on.1. what a nice present! Oh.. identic ca form􀄠 cu nominativul. profesiunile. hurry up ! We are late. mai ales la maimu􀄠e. am fost fericit c􀄠 l-am cunoscut. Cuvintele �i locu�iunile parentetice Acestea pot fi: a) de afirma􀄠ie sau nega􀄠ie: certainly. In the end.5. Elementele independente (Independent Elements) 21. Pân􀄠 la urm􀄠 totu􀄠i. Apozi􀄠ia dezvoltat� poate ap􀄠rea 􀄠i înaintea substantivului: A man of fifty. indeed. 21. rostite la începutul sau sfâr􀄠itul comunic􀄠rii. surely. au ajuns la o în􀄠elegere. in fact: Perhaps he has left the town.3.􀄠i Mariei le-a pl􀄠cut s􀄠 se uite la animalele de la gr􀄠dina zoologic􀄠. Clasificare Elementele independente sunt: a) interjec􀄠iile. Defini�ie Elementele independente sunt cuvinte.6. Au existat mari scriitori englezi. Ele pot exprima: a) surpriza: Oh! b) satisfac􀄠ia. morever. they came to an understanding. I was happy I had met him. c) cuvintele 􀄠i locu􀄠iunile parentetice. my dear. Brown ? Not�: Vocativul poate fi folosit 􀄠i pentru a exprima rela􀄠ia dintre vorbitor 􀄠i ascult􀄠tor: .Sir �i Madam denot􀄠 respectul fa􀄠􀄠 de persoana c􀄠reia i se face adresarea. Titluri 􀄠i nume de profesiuni: My Lord. maybe. dl. Brown era totu􀄠i foarte energic. really. f􀄠􀄠􀄠 leg􀄠tur􀄠 gramatical􀄠 cu celelalte cuvinte din propozi􀄠ie. au rolul de a atrage aten􀄠ia persoanei respective: Bob. to tell the truth: Personally. func􀄠ia lor fiind de a da o anumit􀄠 coloratur􀄠 comunic�rii. Locul elementelor independente în propozi�ie Elemente independente pot ocupa în propozi􀄠ie: a) pozi􀄠ia ini􀄠ial􀄠: As a matter of fact. nevertheless. Your Honour. Prime Minister. mum (my). to conclude. 21. recunoa􀄠terea: Ah! c) surpriza deosebit􀄠: Wow! d) durerea: Ouch! Ow! etc. Eu personal. etc. by no means: We are very happy indeed. grupuri de cuvinte sau propozi􀄠ii subordonate care nu au leg􀄠tur􀄠 gramatical􀄠 cu celelalte p􀄠􀄠􀄠i ale propozi􀄠iei.5. gr􀄠be􀄠te-te. Generalit��i . . ce cadou gr􀄠gu􀄠! Ah.4. To be sure. therefore. you’ve made a mistake.2.4. Mr. d) cuvinte sau grupuri de cuvinte cu caracter explicativ: in my opinion. Interjec�iile Interjec􀄠iile nu au rela􀄠ii gramaticale cu celelalte cuvinte din propozi􀄠ie.0. personally. Oh. 22. however. Your Excellency. Doctor sunt folosite ca forme de adresare în stilul oficial. Adresarea direct� (Vocative) Numele unor persoane sau titlurile. Dl. ai gre􀄠it. darling. as a matter-of-fact. nu cred aceasta.Dintre vocativele folosite în vorbirea familiar􀄠 men􀄠ion􀄠m: dad(dy). Apozi􀄠ia dezvoltat􀄠 este a􀄠ezat􀄠 dup􀄠 substantivul sau echivalentul acestuia pe lâng􀄠 care st􀄠: There have been great English writers. am întârziat ! Have you got a minute. Dup􀄠 p􀄠rerea mea. de exemplu Shakespeare. that’s just what I was looking for! O! este exact ceea ce c􀄠utam. 20. In my opinion. after all. to be sure. pag: 210 21. I don’t believe that.

Limba englez􀄠 este o limb􀄠 sintetic􀄠. (subiect + predicat + compl. Niciodat􀄠 nu-l v􀄠d acolo. fiind a􀄠ezat imediat dup􀄠 verbul tranzitiv 􀄠i devenind subiectul formal al transform􀄠rii pasive. a) Activ: THE MAN killed the tiger. ne intereseaz􀄠 principiile generale care guverneaz􀄠 a􀄠ezarea cuvintelor în propozi􀄠ie 􀄠i unele situa􀄠ii speciale. substantivul man are aceea􀄠i structur􀄠 morfologic􀄠. pag: 211 În propozi􀄠iile urm􀄠toare. I walk quickly across the park every morning. (subiect + predicat + circ. iar subiectul nu este de obicei exprimat. de timp) El vorbe􀄠te bine ENGLEZE􀄠TE. (subiect + predicat + circ. Studierea ordinii cuvintelor în propozi􀄠ia în limba englez􀄠 este important􀄠􀄠􀄠i datorit􀄠 diferen􀄠elor dintre cele dou􀄠 limbi. imperative 􀄠i exclamative. (Eu) nu-l v􀄠d niciodat􀄠 acolo.subiect. func􀄠ia sa de subiect 􀄠i respectiv de complement direct în propozi􀄠ie fiind identificat􀄠 doar cu ajutorul pozi􀄠iei 􀄠i al transform􀄠rii posive. THEY are not ready yet.2. În capitolul de fa􀄠􀄠. How beatiful SHE is! .Ordinea cuvintelor în propozi􀄠ie a fost tratat􀄠 în capitolele anterioare (cap 11 . De aceea locul pe care-l ocup􀄠 cuvintele în propozi􀄠ie are un rol important în identificarea func􀄠iilor lor sintactice. 22. (subiect + predicat + circ. Pasiv: The tiger was killed BY THE MAN. Ordinea cuvintelor din limba englez􀄠 prezint􀄠 urm􀄠toarele caracteristici generale: a) Ordinea p􀄠􀄠􀄠ilor principale de propozi􀄠ie este: .1.de loc + circ. Pasiv: The man was killed BY THE TIGRER. de loc) 22.0. verbul românesc fiind marcat formal penru persoan􀄠􀄠􀄠i num􀄠r: I NEVER see him there. b) unele p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie în limba român􀄠 ocup􀄠 de obicei alte locuri decât p􀄠􀄠􀄠ile de propozi􀄠ie corespunz􀄠toare din limba englez􀄠: EVERYBODY went to see the film.0. în propozi􀄠iile interogative: Is HE an architect ? b) Ordinea obi􀄠nuit􀄠 a complementelor în propozi􀄠ie este: verb tranzitiv + complement direct } + complemente circumstan􀄠iale (de mod) verb tranzitiv (de loc) (de timp) I read the news quickly in the dining-room after dinner. (predicat + subiect + complemente) He speaks ENGLISH well. în care are func􀄠ia formal􀄠 de complement circunstan􀄠ial de agent. În capitolul urm􀄠tor se analizeaz􀄠 din nou ordinea cuvintelor în propozi􀄠ie.predicat. având foarte pu􀄠ine forme flexionare.de timp) L-am v􀄠zut asear􀄠 LA CINEMA.0. În limba român􀄠 pozi􀄠ia p􀄠􀄠􀄠ilor de propozi􀄠ie difer􀄠 de cea a cuvintelor engleze􀄠ti în dou􀄠 privin􀄠e: a) limba român􀄠 are mai multe forme flexionare decât limba englez􀄠􀄠􀄠i deci locul cuvintelor în propozi􀄠ie nu este atât de important.21) în analiza f􀄠cut􀄠 la fiecare parte de propozi􀄠ie. (subiect + predicat + complemente) Au mers to􀄠i s􀄠 vad􀄠 filmul.direct + circ.subiect . . Substantivul man este subiectul propozi􀄠iei active.de mod + compl. direct) I saw him AT THE CINEMA last night. în care ocup􀄠 pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠. Substantivul man este comoplementul direct al propozi􀄠iei active. 􀄠i subiectul logic al propozi􀄠iei pasive. în propozi􀄠iile enun􀄠iative 􀄠i exclamative: PETER likes algebra. 22.3. Studierea ordinii cuvintelor în propozi􀄠ie în limba englez􀄠 prezint􀄠 o importan􀄠􀄠 deosebit􀄠. de exemplu. b) Activ: THE TIGER killed the man. în func􀄠ie de scopul comunic􀄠rii: propozi􀄠ii enun􀄠iative.de timp + circ. interogative.predicat . (Eu) Nu-l v􀄠d acolo niciodat􀄠.

când predicatul este alc􀄠tuit din mai multe cuvinte: verb auxiliar / modal + verb no􀄠ional (o form􀄠 verbal􀄠 compus􀄠). echilibru al propozi􀄠iei): The hostess offered CAKES to all the quests in the room. d) Schimbarea ordinii normale a cuvintelor în propozi􀄠ie are dou􀄠 cauze mari: . Everything HE says is right. În al doilea caz. . subiectul se a􀄠eaz􀄠 de regul􀄠 dup􀄠 primul cuvânt din forma verbului auxiliar / modal: Hardly had THEY finished their dinner when somebody rang at the door. când predicatul este exprimat doar prin verbul no􀄠ional (o form􀄠 verbal􀄠 simpl􀄠): Rarely had HE time to wach TV. f) A􀄠ezarea în pozi􀄠ia ini􀄠ial􀄠 (pozi􀄠ia 0) a p􀄠􀄠􀄠ilor de propozi􀄠ie care nu ocup􀄠 de obicei acest loc. Ordinea subiect predicat este men􀄠inut􀄠: . On Sunday the exhibition had been open for a week. cu scopul de a le sublinia. producând de obicei inversiune între subiect 􀄠i predicat ¨NOWHERE was be better received than in his native town.par􀄠ial􀄠.total􀄠.pag: 212 c) Atributul precede de obicei partea de vorbire nominal􀄠 pe care o înso􀄠􀄠􀄠te: Old Dacian implements were found under the ruins. . 22.0. Nowhere could YOU find a better job.dac􀄠 subiectul este exprimat printr-un pronume: Here HE comes. Pozi􀄠ia diferitelor elemente sintactice în cadrul propozi􀄠iei în limba englez􀄠 poate fi prezentat􀄠 schematic astfel: Pozi􀄠ie 0 1 2 3 4 5 6 7 Partea de propozi􀄠i e (Comple ment circumst an􀄠ial de timp/Alt 􀄠 parte de vorbire pentru Subict (+ atribute) Predicat Comple ment direct Comple ment indirect/ Comple ment prepozi􀄠 ional/El ement predicat Comple ment circumst an􀄠ial de mod Comple ment circums . nu produce întotdeauna inversiune între subiect 􀄠i predicat. .4. e) Inversiunea între subiect 􀄠i predicat este: .dac􀄠 elementul subliniat se refer􀄠 la ceva men􀄠ionat anterior: Telephone numbers I can never remember.partea de propozi􀄠ie asupra c􀄠reia vorbitorul dore􀄠te s􀄠 ne atrag􀄠 aten􀄠ia este a􀄠ezat􀄠 la începutul propozi􀄠iei.parte de propozi􀄠ie mai scurt􀄠 tinde s􀄠 fie a􀄠ezat􀄠 înaintea celei mai lungi (din motive de ritm.

Three hundred people were present at the ceremony. half. f) Ordinea atributelor exprimate prin p􀄠􀄠􀄠i de vorbire diferite este: predeterminant: all.tan􀄠ial de loc (Compl ement circums tan􀄠ial de timp) sublinier e iv suplime ntar Exemplu (After dinner) She said goodnight to them quickly in the hall (after dinner) 22. this. un demonstrativ. 3) Subiectul este precedat de atribute exprimate prin p􀄠􀄠􀄠i de vorbire folosite adjectival: pag: 213 a) un adjectiv propriu-zis. d) Se a􀄠eaz􀄠 imediat înaintea substantivului adjectivele indicând: culoarea: a delicate pink vase stilul: a beatiful gothic building na􀄠ionalitatea: a cup of delicious China tea materialul: a useful platic bag. a new and useful experiment. the.: The tall man left. dac􀄠 atributul este exprimat prin dou􀄠 sau mai multe adjective: a) Dou􀄠 adjective de acela􀄠i fel se a􀄠eaz􀄠 în ordinea adjectiv mai scurt . several + adjectiv + substantiv: All the three tall men were teachers. the second + cardinal/cuantificator: two. b) Dou􀄠 adjective sunt adesea legate prin and pentru subliniere: a dark and gloomy house. These books are interesting. b) printr-un substantiv în cazul genitiv: The profesor’s lectures are very interesting. 2) Subiectul sau alt element nominal din propozi􀄠ie (alt nume) poate fi precedat sau urmat de unul sau de mai multe atribute. a LONG boring chapter. Omul a plecat. a PRETTY red flower.adjectiv mai lung: a QUIET intelligent boy. the TALLEST and most talkative girl. both + determinant. un participiu etc. This evening dress is very beautiful. În cadrul unui atribut care precede subiectul sau alt􀄠 parte nominal􀄠 de propozi􀄠ie. Pozi􀄠ia determinan􀄠ilor în cadrul grupului nominal: Grup Nominal Grup Verbal Predeterm inant Determina nt Postdeter minant Ordinal Cardinal Cuantifica . a FINE old carpet. precedând predicatul: The man has left. se pot crea urm􀄠toarele situa􀄠ii. un numeral. Reguli privitoare la ordinea cuvintelor în propozi�ie 1) Subiectul (+ atributele sale) ocup􀄠 locul 1 în propozi􀄠iile enun􀄠iative. my + postdeterminant: ordinal: the first. c) Dou􀄠 adjective diferite ca sens lexical se a􀄠eaz􀄠 înaintea substantivului în ordinea general/subiectiv specific/obiectiv: a NICE new vase.1. un substabtiv.

There are beautiful pictures in this book. Caracter verbal: The classification adopted is very simple. A scientist of world renown. sau când se face referire la ceva men􀄠ionat anterior: At eight she had been waiting for you half an hour. înaintea subiectului (+ atributele sale) se pot afla: a) complementul circumstan􀄠ial de timp care exprim􀄠 o perioad􀄠 definit􀄠 de timp: last year. 5) Unele atribute pot ap􀄠rea fie înainte. in summer. time immemorial c) prin adjective folosite predicativ: the house ablaze d) dup􀄠 pronume nehot􀄠râte terminate în -body. fie dup􀄠 substantiv: a) apozi􀄠ia dezvoltat􀄠: Henri Coand�. extant: They drove from the suburbs to the city proper. pentru subliniere: Slowly and carefully he wrote his name. c) Dac􀄠 un substantiv este înso􀄠it de mai multe adjective . on Monday. 7) În anumite situa􀄠ii subiectul ocup􀄠 locul 2 în propozi􀄠ie. e) prin construc􀄠ii prepozi􀄠ionale (substantiv + PREPOZI􀄠IE) : I’ll show you a picture of my son. de obicei în propozi􀄠ii lungi. -think: There’s nithing unusual in what he says. The people present listened to him attentively. was a great lover of nature. pag: 214 b) Atributele exprimate prin adjective derivate din verbe sau legate de acestea. yesterday. a scientist of world renown. b) 􀄠i alte p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie pot ocupa pozi􀄠ia 0. 4) Subiectul (sau alt element nominal din propozi􀄠ie) este urmat de atribute exprimate: a) prin adjectivele: present. 6) Pe locul 0 în propozi􀄠ie. -ible precede numele când se accentueaz􀄠 caracterul lor adjectival (exprimarea unei calit􀄠􀄠i) 􀄠i urmeaz􀄠 numele când se accentueaz􀄠 caracterul lor verbal: Caracterul adjectival: She is an adopted child. Henri Coand� was a great lover of nature. prin inversiune total􀄠 cu predicatul (exprimat prin verbul be sau have la Present sau Past Tense: Is HE at home ? Have YOU a dog ? sau prin inversiune par􀄠ial􀄠 cu verbul auxiliar sau modal care intr􀄠 în alc􀄠tuirea predicatului: Have YOU met him ? What can I do ? Subiectul ocup􀄠 locul 2 în propozi􀄠ie: a) în propozi􀄠ii interogative: Could you get me some fruit ? b) când subiectul logic este precedat de un subiect introductiv (it sau there): IT is unusual for him to be so silent. f) prin construc􀄠ii infinitivale: This is the question to be settled. ca de exemplu adjectivele exprimate prin participii sau adjectivele terminate în -able. . proper. (wich has been adopted) Caracterul adjectival: All the available copies were put at our disposal. iar altele îl urmeaz􀄠. -one. Pozi􀄠ia ini􀄠ial􀄠 a circumstan􀄠ialului de timp este mai rar folosit􀄠 decât pozi􀄠ia final􀄠. unele dintre ele îl preced. dense and mysterious. cu multe complemente: Yesterday she unexpectedly left for Suceava by the morning plane. Caracter verbal: All the copies avilable were put at our disposal.tor Calific Substantiv Half my The first last two working summer day months was gone. b) în construc􀄠iile fixe trandi􀄠ionale: sum total. dark. were very hot. pentru realizarea ritmului propozi􀄠iei: Before him stretched the vast forest.

Only by chance did I hear that they had returned from their trip. Un verb intranzitiv este urmat de complemente circumstan􀄠iale în ordinea: mod. . seldom. care este ordinea normal􀄠. often. timp: We often swim in the sea. . în modul urm􀄠tor: a) Un singur complement direct se a􀄠eaz􀄠 imediat dup􀄠 verb: I’ve left my notebook at home. iar dac􀄠 este intranzitiv. Aceste adverbe preced predicatul exprimat printr-o form􀄠 verbal􀄠 simpl􀄠: They rarely have visitors. Put on the gloves I bought you yesterday. indirect. complement direct al obiectului: He teaches THE CHILDREN mathematics. We had great fun at the party last night. 11) Verbul tranzitiv este urmat de grupul complementelor (direct. Aten�ie ! Dac􀄠 verbul tranzitiv este exprimat printr-un verb cu particul􀄠 adverbial􀄠. Pentru subliniere. dac􀄠 el este exprimat printr-un substantiv singur sau cu o complinire adverbial􀄠. 12. scarcely. timp: He waited quietly in the for an hour. de compldementul direct. hardly) 􀄠i este urmat dac􀄠 este tranzitiv.c) când o parte de propozi􀄠ie. They visit their friends very often. only then. aceste adverbe pot fi a􀄠ezate la începutul sau sfâr􀄠itul propozi􀄠iei. even less.când complementul indirect este mai lung decât cel direct: I gave the note to your deskmate. sau printr-un pronume mai lung: Put on your gloves. Verbul be este urmat de aceste adverbe la formele simple (Present. în ordinea: mod.dup􀄠 verbe urmate obligatoriu de prepozi􀄠ia to: I explained the lesson to them. never. Excep�ii: . loc. usually. Predicatul sau o parte a predicatului poate ocupa locul 1 în propozi􀄠ie. dac􀄠 el este exprimat printr-un substantiv singur sau cu o complinire. little. You can HARDLY excuse yourself for this reason. 9) Predicatul poate fi precedat de anumite complemente circumstan􀄠iale (never. nor. 􀄠i precedat de ele la formele compuse: He has OFTEN been ill. only. at no time. seldom. always.când ambele complemente sunt exprimate prin pronume: I gave it to him. neither. loc.adverbe restrictive: hardly. etc. They to go for long walks.. Past): He is OFTEN ill.adverbe de frecven�� nedefinit�: often. only with difficulty. never. sometimes. 2) între verb 􀄠i particula adverbial􀄠: pozi􀄠ie obligatorie dac􀄠 complementul direct este exprimat printr-un pronume: Put it on. Aten�ie ! Aceast􀄠 ordine este recomandat􀄠: . often they walks as far as five miles every day. de complemente circumstan􀄠iale. prin inversiune total􀄠 sau par􀄠ial􀄠 cu subiectul. complementul direct se a􀄠eaz􀄠: 1) dup􀄠 particula adverbila􀄠. sau precedate de ONLY: only by chance. he covered the tube carefully. d) Un complement direct 􀄠i unul prepozi􀄠ional se a􀄠eaz􀄠 în ordine: They compared THE FILM with the novel. în situa􀄠iile enumerate la punctul 7. pag: 216 e) Complementul direct este de asemenea urmat de elementul predicativ suplimentar: They found THE PLACE a prosperous village. . rarely. prepozi􀄠ional). c) Un complement direct 􀄠i unul indirect se a􀄠eaz􀄠 în ordinea: 1) complement direct + indirect. pag: 215 10) Predicatul este de obicei precedat de complemente circumstan􀄠iale exprimate prin: . dup􀄠 subiect: He came later. sau variant􀄠 la 1) dac􀄠 complementul direct este exprimat printr-un substantiv: Put your gloves on. în special complementul circumstan􀄠ial exprimat prin adverbe negative sau restrictive singure: scarcely. cu sau f􀄠􀄠􀄠 inversiune între subiect 􀄠i predicat: Often di they go for long walks when they were young. rarely. Pack up everything. neutr􀄠: I gave him YOUR NOTE. only by luck este a􀄠ezat􀄠 pe locul 0 pentru subliniere: Little does he realize how foolish he looks. aceast􀄠 ordine fiind uneori folosit􀄠 pentru sublinierea complementului indirect: I gave THE NOTE to your deskmate. b) Dou􀄠 complemente directe se a􀄠eaz􀄠 dup􀄠 verb în ordinea: complement direct al persoanei. only yesterday. sau verbul no􀄠ional care intr􀄠 în alc􀄠tuirea predicatului împreun􀄠 cu un verb auxiliar sau modal: He has OFTEN lent me his pen. 13) Complemente circumstan􀄠iale de mod sunt a􀄠ezat imediat dup􀄠 verbul intranzitiv sau dup􀄠 verbul tranzitiv 􀄠i complementele sale: He smiled proudly. 2) O alt􀄠 posibilitate este: verb tranzitiv + complement indirect f􀄠􀄠􀄠 to sau for + complement direct. hardly. 8) Predicatul ocup􀄠 de obicei locul 2 în propozi􀄠ie.

2 . the woman sitting next to him. fie pentru echilibrul propozi􀄠iei. 5. 1. you for half an hour. . 1968. Mai multe complemente circumstan􀄠iale de timp diferite se a􀄠eaz􀄠 în ordinea: durat􀄠 . He offered everyone flowers. Franklin Street Bucharest. Sau dac􀄠 exprim􀄠 durata: I stayed for two weeks at the seaside. four ages. 4. send your parents my regards. Înlocui�i complementele indirecte din coloana nr. doing it himself. Andrew owes Betty some monay. Ordinea subiect predicat r􀄠mâne neschimbat􀄠 dac􀄠 subiectul este exprimat printr-un pronume: Off he goes ! Lower and lowe he bend. Mai multe complemente circumstan􀄠iale de timp exprimând momentul ac􀄠iunii se a􀄠eaz􀄠 de la momentul mai precis de determinat la cel mai general: He was borne at 3. Comunic􀄠-le vestea grozav􀄠. 3. two days ago.frecven􀄠a definit􀄠: once in a while.. at 5 o’clock.12 in the afternoon on August 29th. 4.. He didn’t forget to buy his sister a ticket. Folosi�i prepozi�ia to sau for înaintea complementului indirect. I-am cump􀄠rat so􀄠ului meu o cravat􀄠 foarte dr􀄠gu􀄠􀄠.. I met my friends in a little vilage on the Black Sea Coast. He still depends. Fetch me a glass of water. She never speaks. Descrie-ne peisajul. dac􀄠 este mai scurt decât acesta: I saw them yarlier in front of the school.a) Circumstan􀄠ialul de loc se poate uneori a􀄠eaza înaintea celui de mod. Excep�ii: a) un complement circumstan􀄠ial de timp scurt se a􀄠eaz􀄠 uneori înaintea predicatului sau a verbului no􀄠ional din structura sa: you ( can) now see that you were wrong. 6. pentru a-i completa sensul: She walked to school in a hurry yesterday. her. 12 1.1 cu complemente indirecte potrivite ca sens din coloana nr. She bought her son some toys. I have written John a letter. 2. Please.. Dou􀄠 sau mai multe complemente circumstan􀄠iale de loc se a􀄠eaz􀄠 de la cel mai specific la cel mai general: He lives et 55. Traduce�i urm�toarele propozi�ii în limba englez�: 1. 3. pass me the sal. 4... 4. Please. 8. 􀄠i-o fac cadou. Do you agree. . dup􀄠 un verb tranzitiv.. They told us the news...Face�i schimb�rile necesare. dac􀄠 subiectul este exprimat printr-un substantiv: Off goes your train! Lower and lower bend the old man over the sick child. c) Complementul circumstan􀄠ial de loc se poate a􀄠eza la începutul propozi􀄠iei fie pentru subliniere.. William handed her some pictures. Completa�i spa�iile libere cu prepozi�iile care lipsesc pentru a forma complemente prepozi�ionale: 1. Tell the children this funny story. III. Te rog dictez􀄠-mi traducerea cuvintelor noi. Dac􀄠 în propozi􀄠ie apar dou􀄠 adverbe: unul de loc 􀄠i altul de direc􀄠ie adverbul de loc se a􀄠eaz􀄠 dup􀄠 cel de direc􀄠ie: the hourse jumped over the fence (direc�ie) in the garden (loc) sau la începutul propozi􀄠iei: In the garden the hourse jumped over the fence. Aceast􀄠 a􀄠ezare produce inversiune între subiect 􀄠i predicat. EXERCISES I. 2. pag: 217 15) Complementele circumstan􀄠iale de timp care ocup􀄠 pozi􀄠ia final􀄠 în propozi􀄠ie sunt cele care indic􀄠: . 6. b) un complement circumstan􀄠ial de timp se poate a􀄠eza înaintea unui circumstan􀄠ial de loc. Nu este nevoie s􀄠-mi înapoiezi cartea. The boy insisted . She waited. 7. Exemplu: Show us the album. 2.. look. Please.the book I've . 5. dup􀄠 un verb intranzitiv exprându-􀄠i calea. 2..momentul ac􀄠iunii: yesterday. not to him 6.frecven􀄠􀄠 moment: I went to the seaside for two weeks every summer during my childhood. Mother gave us some grapes. me? 5. his parents. 5. 3. I’ll soon find out the truth. Medalia de aur a fost acordat􀄠 sportivei române pentru performan􀄠a ei extraordinar􀄠. b) Circumstantialul de loc se poate a􀄠eza înaintea complementului direct. all who had come. She showed Miss Denter the album everybody in the ball. him. I promised them a dictionary.. The elderly lady. not to her. from time to time.. IV.durata acestuia: three weeks. I’ll go to the cinema by bus. this subject. 6. când complementul direct este urmat de o constrcu􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠 sau o propozi􀄠ie subordonat􀄠: I met there a boy who pretended to be a friend of yours. 3. Schimba�i ordinea complementelor. Show the album to us.. II.

6. verbe urmate de elemete predicative suplimentare: Exemplu: The best speaker was their representative. extant)? 7. (choose) 2. He is considered (be) a great scienticist. De fapt la început îl 􀄠i reformaser􀄠. XI. în construc�iile Acuzativ cu infinitiv sau Nominativ cu infinitiv: 1. tot satul ar fi 􀄠tiut c􀄠 nu e bun de armat􀄠. He comes (sometimes. 4. We had a long talk with somebody (intelligent). I am working on my graduation project (now). Aunt Mary. 2. 2. She was the winner. always). 4. inexpensive).). He is a man (handssome. (proclaim). You look tired. 5. 5. red. Era atât de mic. 7. 6. There was only one carriage in the village and that was old Tom's the baker. 9. 5. green) pag: 219 X. 6. Felurile propozi�iilor (Kinds of Sentence) 23. We bought some wine (dry. 8. dându-se jos de pe cântarul medical. the oldest historical English ballad?. He speaks English (in the classroom.). Ro􀄠u Gheorghe nu ie􀄠ise din sal􀄠. Sublinia�i apozi�iile: 1. He is said (be) the best football player of the national team. (call) 3. Yesterday I met the Smithe. ci se retr􀄠sese mai încolo. I have believed them (never). 4. We saw him leave the room. VIII.bought. especiallythe national costumes7. t􀄠cut 􀄠i trist. IX. We saw him (leave) the building. 2. He was the commander of the army (declare). Pune�i complementele circumstan�iale din paranteze la locul potrivit în propozi�ie: 1. The wisest man was their president. in dark places. 4. with strong features. beautiful. Transfera�i construc�iile Acuzativ cu infinitiv în construc�ii Nominativ cu infinitiv. The teacher asked him to explain the rule. They expected us (come) on Sunday. 5. I heard him whistle. 7. Clasificare . of your friend).0. the friends of my youth. 8. 4. She was looking at Valley (wide. Richard was their secretary. He was known to be a good doctor. Era originar de prin Banat. 5. 3. Have you read Chavy Chase. They thought him to be gifted in painting. VII. (make) They made the best speaker their representative. Ro􀄠u Gheorghe ar fi putut s􀄠 ia imediat trenul de la centrul de recrutare 􀄠i s􀄠 plece în aceeia􀄠i zi acas􀄠. 5. 3. I noticed him (leave) the house. 2. 11. The boy was given the name of William. Look at those sentences (tonight). 8. 7. London is crossed by the river Thames. Professor Jones will lecture on modern art. V. He goes to the the seaside (usually. 8. He has had his dinner (already). I considered her (be) my best friend. You can excuse yourself for that reason (hardly). Mr White was their director. We consider his methods to be very interesting. That author doesn􀄠t write true stories (actually). 10. We admired the exhibits. 10. this one is easy (enough). 3. 􀄠i în primul rând fetele. Pune�i atributele din parantez� la locul potrivit în propozi�ie: 1. I felt him (move) in the room. 1. in July). Do you know the old saying "First come. to my place). A􀄠a se face c􀄠. (elect) VI. on Saturday. întârziind cât putuse de mult în timpul îmbr􀄠catului. I can't believe that story (long. These flowers grow (rapidly. 12. Did you see her (play) this part? 3. În aceea􀄠i zi îns􀄠. se deybr􀄠case 􀄠i se prezenta􀄠e iar în fa􀄠a comisiei. Cu ochiul lui pânditor de b􀄠􀄠􀄠􀄠ean lini􀄠tit observase îns􀄠 c􀄠 nimeni nu era tent la el. (appoint) 4. They told us to wait. ci din întreaga companie. 1. 6. We expected her to speak first. 9. Have you seen the inscription (oldest. Transforma�i propozi�iile urm�toare pentru a folosi verbele din parantez�. We have often heard him (speak) like this. încât abia reu􀄠ise la recrutare s􀄠 nu fie reformat.Soldatul ce mititel) 23. There are plenty of sights in town (historical of Bra􀄠ov). first served"?. Folosi�i prepozi�ia to înaintea infintivului acolo unde este cazul. 2 That child is my son (fair-haired). 6. dup􀄠 ce mai întâi fusese amânat de dou􀄠 ori în doi ani 􀄠i dac􀄠 în satul lui acest lucru n-ar fi fost socotit drept o daovad􀄠 definitiv􀄠 de infirmitate. 3. 8. Exemplu: They knew him to be a good doctor. 􀄠i atunci se amestecase cu ceilal􀄠i care veneau la rând.. Our teacher speaks English (very well). nu numai din grupa sau din plutonul lui. The teacher wanted the pupils (listen) to his explanation. The last lesson was difficult (unusually). We advised him to take it easy. His behaviour cannot be explained (entirely). Traduce�i în limba englez�: Ro􀄠u Gheorghe este soldatul cel mai mic. 6. (Marin Preda .

Ordinea cuvintelor este astfel: (atribut +) subiect + predicat (+ complement direct) (+ complemente circumstan􀄠iale de mod. Propozi�ia negativ� (The Negative Sentence) 23. Nu i-am spus s􀄠 nu telefoneze. pag: 221 2. I did not see them. Aceasta poate fi: a) afirmativ􀄠: He speaks English well. loc. care se pot întâlni în unele opere literare. Exprimarea constras􀄠 a nega􀄠iei se mai poate face 􀄠i prin contragerea verbului auxiliar.Din punct de vedere al scopului comunic􀄠rii. He canNOT swim. I didn’t see them. timp): Little Tommy learned a poem at school yesterday. luând forma does: He does not like grapefruit. necesitând un studiu atent. cântece sau filme sunt forme incorecte din punct de vedere gramatical. 23. imp􀄠erative 􀄠i exclamative. caracteristice vorbirii necultivate sau cântecelor populare. I have NOT a new bucycle. They haven’t read the book = They’ve not read the book. 23. Exprimarea nega􀄠iei în limba englez􀄠 prezint􀄠 unele deosebiri fa􀄠􀄠 de limba român􀄠. Exprimarea sensului negativ al unei propozi􀄠ii se poate face prin: A) negarea verbului. punctua􀄠ia. pentru Past Tense. Verbul have poate forma negativul 􀄠i cu ajutorul lui do: I don’t have enough money. He doesn’t like grapefruit. nega􀄠ia not este de obicei contras􀄠: I don’t know him.2. (El) Vorbe􀄠te bine engleze􀄠te. Not�: Propozi􀄠ii ca: He ain't got nothing. Forma negativ� a verbelor Verb Ordinea cuvintelor în propozi􀄠ie Subiect Verb aux. They aren’t working = They’re not working. Statement) Propozi􀄠ia enun􀄠iativ􀄠 este utilizat􀄠 pentru transmiterea unei informa􀄠ii. Not�: Dac􀄠 un verb este urmat de un substantiv. pag: 220 Ordinea propozi�iilor în propozi�ia enun�iativ� În propozi􀄠iile enun􀄠iative. subiecte este de obicei exprimat 􀄠i precede predicatul.2. spre deosebire de limba român􀄠: I didn’t say anything to anybody. I have NOT spoken English today. auxiliarul prime􀄠te -es. se folose􀄠te verbul auxiliar do pentru prezent 􀄠i forma de Past Tense. acolo unde este posibil: He isn’t here = He’s not here. se poate folosi no.2. necesare pentru exprimarea con􀄠inutului ei specific. N-a f􀄠cut nimic ieri. Nu e nici un copil pe terenul de joc. Verbul auxiliar do este necesar pentru formarea negativului la prezent 􀄠i Past Tense 􀄠i în cazul verbului no􀄠ional do = a face: He didn’t do anything yesterday.1. Exprimarea nega􀄠iei în limba englez􀄠 se face de regul􀄠 cu ajutorul unui singur cuvânt de negare. 23. În vorbire.1.2. M-am dus în ora􀄠 ieri. O propozi􀄠ie poate con􀄠ine dou􀄠 nega􀄠ii doar dac􀄠 acestea se refer􀄠 la dou􀄠 p􀄠􀄠􀄠i diferite ale propozi􀄠ei: I didn’t tell him not to phone. I haven’t bicycle. echivalentul lui not any: I have no time. interogative. b) negativ􀄠: He doesn’t speak English well. Nu am timp. He won’t come = He’ll not come. Auxiliarul do/did + nega􀄠ia not se a􀄠eaz􀄠 între subiect 􀄠i verb.2. În vorbire. topica etc. Intona􀄠ia propozi􀄠iilor enun􀄠iative este descendent􀄠: I went to two yesterday. Aten�ie ! 1.. El nu vorbe􀄠te bine engleze􀄠te. b) Pentru formarea negativului la timpurile Present Simple 􀄠i Past Simple (care nu con􀄠in auxiliare în forma lor). verbele modale defective 􀄠i verbele no􀄠ionale la timpuri compuse formeaz􀄠 negativul prin ad􀄠ugarea nega􀄠iei not dup􀄠 primul auxiliar / modal: He is NOT an engineer. propozi􀄠iile pot fi împ􀄠􀄠􀄠ite în patru clase mari: enun􀄠iative. nega􀄠ia not este contras􀄠 în n’t care se scrie într-un cuvânt cu verbul: He isn’t an engineer.3. Fiecare clas􀄠 prezint􀄠 anumite caracteristici în ceea ce prive􀄠te intona􀄠ia. A) Negarea verbului: a) Verbele be 􀄠i have ca verbe no􀄠ionale. Propozi�ia enun�iativ� (Declarative Sentence. B) negarea altei p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie. did./ modal . 23. He didn’t have any friends in this town. Nu am spus nimic la nimeni. care este la infinitivul scurt: I do not know him. La persoana a III-a singular prezent. He should NOT have done this. She wouldn’t speak = She’d not speak. El nu are nimic. There are no children in playground.

pag: 222 B) Caracterul negativ al unei propozi􀄠ii poate fi exprimat 􀄠i prin negarea altor p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie: . continuu will be reading. Verb no􀄠ional I do la Present. should have done this.Nume Predicativ not Verb no􀄠ional/ (+alte p􀄠􀄠􀄠i de prop. have la Present. Mary would have done this. They have had been show the museum. Past Tense Simpledid He does NOT like milk. Verb no􀄠ional He is was understood. They Verb no􀄠ional + verb modal You must NOT swim.subiectul: Nobody came here yesterday. They will NOT have arrived yet. Verb no􀄠ional He has come. Past Tense I am was NOT a teacher. . Verb no􀄠ional la aspectul We are were NOT reading. la diateza pasiv􀄠 You are were NOT being followed. He has had a bicycle. la timpuri perfecte They had finished by then.) 12345 be.

. I spoke to nobody about this. scarcely. Pu􀄠ini oameni 􀄠tiu ceva despre el. anywhere.complementul (direct. aceasta atrage dup􀄠 sine inversiunea total􀄠 subiect-predicat: NEVER has he in . He never/seldom phones me. Au mâncat deja. adjective sau adverbe negative ca: ni (one). în afar􀄠 de subiect sau parte din subiect: I couldn’t see anything in the dark. barely ocup􀄠 un loc special. He is still sleeping. Ele sunt cuvinte cu sens negativ. neitherm nothing. prepozi􀄠ional): I saw nothing there. Cu verbele be. Îmi telefoneaz􀄠 uneori. Doarme înc􀄠.2. They read too many books. Neither of them knew the answer. He isn’t sleeping any longer.: None of them knew the answer. Mary is coming . I haven’t read about this any where Alteori îns􀄠 se folosesc cuvinte diferite: Afirmativ They’ve eaten already. Negativ I didn’t meet ANY friends of mine. have. seldom. Niciunul (din cei doi) nu 􀄠tia 􀄠􀄠spunsul. Ele pot fi folosite ca orice parte de propozi􀄠ie. nowhere. never etc.complementul circumstan􀄠ial: He is nowhere to be found. pah: 223 23. În consecin􀄠􀄠. He sometimes phones me. Nu mai doarme. dar: Nothing could be seen in the dark. Am întâlnit ni􀄠te prieteni de-ai mei. Nici unul dintre ei (mai mul􀄠i de doi) nu 􀄠tia r􀄠spunsul. de􀄠i forma lor nu arat􀄠 aceasta.numele predicativ: He is nothing to me. propozi􀄠iile care nu con􀄠in asemenea cuvinte nu pot avea un predicat negativ 􀄠i se construiesc cu any 􀄠i compu􀄠ii s􀄠i: He seldom speaks to anyone. Ei nu citesc prea multe c􀄠􀄠􀄠i. Mary isn’t coming euther. indirect. Nu vine nici Maria. Adjectivele little �i few 􀄠i adverbele only. Few people know anything about him. too. N-au mâncat înc􀄠. Am citit undeva despre asta. hardly. ever etc. anything. Arareori vorbe􀄠te cu cineva. Nu-mi telefoneaz􀄠 niciodac􀄠/Rar îmi telefoneaz􀄠. Sublinierea caracterului negativ al unei p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ie se face prin a􀄠ezarea ei în pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠. În majoritatea cazurilor cuvintele negative au echivalente în propozi􀄠iile afirmative: Afirmativ I met SOME frinds of mine.. Pentru negarea acestor p􀄠􀄠􀄠i de propozi􀄠ii se pot utiliza pronume. rarely. I’ve read about this SOMEWHERE. Ei citesc prea multe c􀄠􀄠􀄠i. Vine 􀄠i Maria. .4. They don’t read very many books. none. N-am întâlnit nici un prieten de-al meu. care este folosit când verbul este la forma negativ􀄠: I didn’t know anything = I knew nothing. Unele dintre aceste mijloace de exprimare a nega􀄠iei au câte un corespondent: any (one) either. Negativ They haven’t eaten yet.

3. se adaug􀄠 auxiliarul do/does respectiv forma Past Tense did: NEVER does he listen to anyone. Folosirea lui yes în limba englez􀄠 înseamn􀄠 dimpotriv􀄠 exprimarea unui dezacord: This is not a suitable dress for you. la Present sau Past Tense: Was he at home ? Era acas􀄠 ? Has she a new uniform ? Are o uniform􀄠 nou􀄠 ? b) prin inversiune subiect-verb auxiliar/modal în cazul verbelor modale defective 􀄠i al timpurilor verbale compuse: WILL THEY have arived by now ? Vor fi sosit deja ? CAN HE come at five ? Poate veni la ora cinci ? c) prin inversiune subiect .3. de auxiliarul verbului din prima propozi􀄠ie 􀄠i nega􀄠ia contras􀄠 -n’t: Have you seen Tom ? No.) This is not a suitable dress for you.5. pag: 224 23. I do. Crezi c􀄠 o s􀄠 plou􀄠 ? Cred c􀄠 nu / Sper c􀄠 nu. 4.1. NOT A GOAL did their goalkeeper miss. 23. pentru a nega o propozi􀄠ie întreag􀄠: Do you think it will rain ? I hope not. Nu este o rochie potrivit􀄠 pentru tine. Tot pentru exprimarea acordului cu o propozi􀄠ie negativ􀄠 se pot folosi 􀄠i conjunc􀄠iile neither/nor în pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠. Negarea unei propozi�ii întregi se realizeaz􀄠 cu ajutorul adverbului no sa not: Do you like him ? No. auxiliarul do adaug􀄠 -es: DOES the postman come every day ? Vine po􀄠ta􀄠ul în fiecare zi ? Forma interogativ􀄠 a verbelor Ordinea cuvintelor în propozi􀄠ie Verb Verb Subiect Verb no􀄠ional Alte p􀄠􀄠􀄠i de auxiliar/modal propozi􀄠ie 12345 be. Adverbul not este folosit dup􀄠 câteva verbe principale (think. Propozi�ia interogativ� (The Interrogative Sentence) Propozi􀄠ia interogativ􀄠 este folosit􀄠 pentru a cere o informa􀄠ie de la interlocutor.Nu m􀄠 pricep la gr􀄠din􀄠rit. este.verb auxiliar/modal: HARDLY could he talk about that subject. 2.verb auxiliar do / did la timpul Present Simple. Niciodat􀄠 nu ascult􀄠 de nimeni. it is. Acordul vorbitorului cu un enun􀄠 afirmativ se face cu ajutorul adverbului too a􀄠ezat la sfâr􀄠itul propozi􀄠iei. Neither(Nor) am I/ I'm not neither -. I haven’t. în pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠 (+inversiune) I like English. sau so. precedate de un verb negativ: I'm not good at gardening. Not�: 1. la Present Past Tense Are Were you in the classroom? Have Had you a dictionary? . 3. hope. Acordul unei persoane cu o propozi􀄠ie negativ􀄠 se exprim􀄠 în limba englez􀄠 cu ajutorul adverbnului negativ no 􀄠i a unui r􀄠spuns scurt (spre deosebire de limba român􀄠 unde se folose􀄠te da. Nu i-a sc􀄠pat nici o minge portarului lor. Dac􀄠 verbul este la Present sau Past Simple. too. Con􀄠inutul interogativ al propozi􀄠iei este exprimat de regul􀄠 prin forma interogativ􀄠 a verbului. (So do I). respectiv Past Simple al verbelor principale: DO YOU understand me now ? 􀄠􀄠 în􀄠elegi acum ? DID THEY understand me yesterday ? M-au în􀄠eles ei ieri ? La persona a III-a singular prezent.2. Nu este o rochie potrivit􀄠 pentru tine. have. expect) la timpul Present sau Past Simple. urmate de un verb afirmativ+subiect sau either/or în pozi􀄠ie final􀄠. 􀄠i mie. Cu greu vorbea despre acel subiect. 23. Da nu este. Niciodat􀄠 nu era punctual. Adverbul negativ no este de obicei înso􀄠it de un subiect exprimat prin pronume . Ba da. Cu verbele no􀄠ionale are loc inversiunea par􀄠ial􀄠 subiect . No it isn't. Nici eu. / I think not. Îmi place engleza. Yes.time. Interogativul verbelor se formeaz􀄠: a) prin inversiune subiect-predicat în cazul verbelor be 􀄠i have folosite ca verbe no􀄠ionale.

Verb no􀄠ional la aspectul continuu : Present Continuous Are they reading? now? Past Continuous Were they reading? at this time yesterday? Present Perfect Continuous Have they been living in Deva for a long time? Future Perfect Continuous Will they have been playing all day? Verb no􀄠ional la diateza pasiv􀄠: Present Is Are everything the clothes prepared? being washed Past Was Were America the classrooms discovered being cleaned by Columbus? when you came? Present Perfect Have the visitors been shown the new exhibits? Past Perfect Had the school been built by 1970? Future Perfect Will the baby have been washed by then? Perfect Conditional Would this have been done if they had had the money for it? 12345 Verb no􀄠ional la timpuri perfecte Present Perfect Have they finished already? Past Perfect Had they written to you? Future Perfect Will they have arrived yet? Perfect .

alternative 􀄠i disjunctive. I haven’t.3. If you see some children in the playground. Aceast􀄠 form􀄠 este caracteristic􀄠 exprim􀄠rii familiare. 􀄠tii s􀄠 schiezi ? Da. Aten�ie ! 1. Anyone can do this. pag: 226 23. come and tell me. Se pot formula întreb􀄠ri 􀄠i despre situa􀄠ii negative. În acest loc inversiunea are loc între subiect . vino 􀄠i spune-mi. ceea ce rezult􀄠 în propozi􀄠ii interogativ negative. Po􀄠i s􀄠 iei orice carte vrei. o confirmare a întreb􀄠rii sale: E adev􀄠rat c􀄠 a fost cineva acolo ? Dori􀄠i ni􀄠te ceai ? Prin propozi􀄠iile interogative se pot formula mai multe feluri de întreb􀄠ri: generale. pentru a reda sentimentul pozitiv al vorbitorului. Oricine poate 􀄠􀄠 fac􀄠 acest lucru.3. no 􀄠i a compu􀄠ilor lor în propozi􀄠iile afirmative.3. Any 􀄠i compu􀄠ii lui pot fi folosi􀄠i 􀄠i în propozi􀄠ii afirmative cu sensul de oricine. come and tell me. any.verb auxiliar / modal. con􀄠inutul lor interogativ fiind indicat doar de semnul întreb􀄠rii 􀄠i intona􀄠ia ascendent􀄠 You saw him?Yes. 3. exprimat de regul􀄠 prin Yes / No + pronume + verb auxiliar / modal: Can you ski ? Yes I can. 2. orice. ea face corp comun cu auxiliarul: Won’t Tom do it ? N-a s􀄠 fac􀄠 Tom asta ? 23.3. Folosirea formelor afirmative în întreb􀄠ri: Was there someone there ? Would you like some tea ? indic􀄠 orietarea pozitiv􀄠 a întreb􀄠rii. Se g􀄠se􀄠te peste tot / oriunde. Dac􀄠 vezi vreun copil pe terenul de sport. I did.2. Have you written to him ? No. Întreb􀄠rile generale se refer􀄠 la predicat 􀄠i a􀄠teapt􀄠 un r􀄠spuns scurt afirmativ sau negativ. Some este folosit în contexte în care se folose􀄠te de obicei any.4. oriunde: You can take any book you like. negative 􀄠i interogative Propozi􀄠ia . Intona􀄠ia acestor întreb1ri este ascendent􀄠: Did you talk to him last night ? Yes. fiind folosit􀄠 sau când vorbitorul a􀄠teapt􀄠 un 􀄠􀄠spuns afirmativ: You live here ? (Tu locuie􀄠ti aici ?) sau pentru exprimarea surprinderii: You paid a fine ? Ai pl􀄠tit (într-adev􀄠r) amend􀄠 ? Folosirea lui some. I did. iar ordinea cuvintelor este: auxiliarul/modal + subiect + verb no􀄠ional (+ complemente): Will you be seeing them tommorrow ? Îi întâlne􀄠ti mâine. nu i-am scris. Dac􀄠 vezi ni􀄠te copii pe terenul de sport. 􀄠tiu. vino 􀄠i spune-mi. Some 􀄠i compu􀄠ii lui se transform􀄠 în any 􀄠i compu􀄠ii lui în propozi􀄠ii condi􀄠ionale pentru a reda sentimentul negativ al vorbitorului: If you see any children in the playground. În propozi􀄠iile interogative se folosesc în general acelea􀄠i pronume adjective sau adverbe ca 􀄠i în propozi􀄠iile negative. Take anything you like. iar nega􀄠ia not se a􀄠eaz􀄠 dup􀄠 subiect: WILL TOM not do it ? Când se folose􀄠te forma contras􀄠 -n’t. Întreb􀄠rile generale p􀄠streaz􀄠 uneori forma propozi􀄠iilor enun􀄠iative. vorbitorul a􀄠teptând un r􀄠spuns afirmativ. I-ai scris ? Nu. speciale. Ia tot/orice dore􀄠ti. You can get it anywhere.Conditional Would they have done this? Verb no􀄠ional la: Do you like this? Present Simple Does this belong to you? Past Simple Did everybody come in time? Verb no􀄠ional + Verb modal Can Should she she speak have come English? too? pag: 225 23.

Have you got any books? Ai vreo carte? I’ve got something. I haven’t got anything. He is nowhere to be found. . +no + (compu􀄠ii) Verb negativ + any + (compu􀄠ii) Verb interogativ + any + (compu􀄠ii) I’ve got some books. Nu am nimic. Nu am nimic. Nu v􀄠d pe nimeni.afirmativ􀄠 Propozi􀄠ia negativ􀄠 Propozi􀄠ia interogativ􀄠 Verb afirmativ + some (compu􀄠ii) Verb afirm. I haven’t got any books. I’ve got no books. He isn’t anywhere to be found. Nu am nici o carte. I don’t see anyone/anybody. Nu am nici o carte. Nu e nic􀄠ieri de 􀄠􀄠sit. Am ni􀄠te c􀄠�􀄠i. Nu e nic􀄠ieri de 􀄠􀄠sit. Can you see anyone/anybody? Vezi pe cineva? It must be somewhere. I see no one/nobody. Am ceva. I’ve got nothing. Nu v􀄠d pe nimeni. Trebuie s􀄠 fie undeva. Has he got anything? Are (el) ceva? I see someone/somebody 􀄠􀄠d pe cineva.

5. În aceast􀄠 situa􀄠ie nu mai are loc inversiunea subiect . prin reluarea. în final a verbului auxiliar/modal 􀄠i a subiectului exprimat prin pronume.How pentru indicarea modului: How did you get this ? Cum ai ob􀄠inut asta ? .3.How old pentru indicarea vârstei: How old are you ? Câ􀄠i ani ai ? .6. ordinea cuvintelor fiind: a) cuvânt interogativ (+compliniri) + be/have (Present/Past simple) + subiect (+complemente): WHAT has he in his hand ? Ce are în mân􀄠 ? WHERE were they last night ? Unde au fost asear􀄠 ? b) cuvânt interogativ (+compliniri) + auxiliar/modal + subiect _ verb no􀄠ional (+complemente): HOW MANY postcards have you written today ? Câte vederi ai scris azi ? c) cuvânt interogativ (+compliniri) + predicat (+complemente) când cuvântul interogativ este subiectul propozi􀄠iei interogative. iar la timpurile Present Simple 􀄠i Past Simple nu se mai folose􀄠te auxiliarul do: HOW MANY PUPILS have written to you ? Câ􀄠i elevi 􀄠i-au scris ? WHAT happened ? Ce s-a întâmplat ? WHO rings you up every day ? Cine î􀄠i telefoneaz􀄠 în fiecare zi ? În toate cele trei cazuri cuvântul interogativ ocup􀄠 pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠. iar ultima descendent􀄠: Did you talk to Peter. Întreb􀄠rile speciale sunt introduse.7. hasn’t he ? Tata 􀄠i-a pierdut cheile. Întreb􀄠rile speciale formuleaz􀄠 întreb􀄠ri despre o anumit􀄠 parte de propozi􀄠ie 􀄠i a􀄠teapt􀄠 un 􀄠􀄠spuns definit referitor la aceasta: When did they arrive ? Last night.How much pentru indicarea cantit􀄠􀄠ii: How much rice did you buy ? Cât orez au cump􀄠rat ? How much did it cost ? Cât a costat ? pag: 227 .How many pentru indicarea num􀄠rului: How many quests did you have last night ? Câ􀄠i musafiri ai avut asear􀄠 ? .predicat sau subiect auxiliar. iar predicatul sau o parte a lui precede de obicei subiectul.Can this be found anywhere? Se g􀄠se􀄠te asta undeva? 23. de pronume. nu-i a􀄠a ? Father has lost his keys.When / what time pentru indicarea momentului: When did they arive ? Când au sosit? What time did you get up ? La ce or􀄠 te-ai sculat ? .3. adjective sau adverbe interogative: .negativ􀄠 contras􀄠: Tom can answer now. În vorbire. dup􀄠 cum urmeaz􀄠: a) Enun􀄠 pozitiv + form􀄠 interogativ . legate prin conjunc􀄠ia or: Did you see a film or a play last night ? Ai v􀄠zut un film sau o pies􀄠 de teatru asear􀄠 ? Prima sau primele alternative au o intona􀄠ie ascendent􀄠.How long pentru indicarea duratei: How long did you stay there ? Cât (timp) ai stat acolo ? .Where pentru indicarea locului: Where did you find this ? Unde ai g􀄠sit asta ? . la forma interogativ􀄠 sau interogativ . nu-i a􀄠a ? . 23.negativ􀄠. prepozi􀄠ia se a􀄠eaz􀄠 la sfâr􀄠itul întreb􀄠rii: Who are you looking at ? 23.  John or Mary about it ? Întreb􀄠rile alternative au structura fie a unor întreb􀄠ri generale: Did you go there by bus or by tram ? fie a unor întreb􀄠ri speciale: How did you get there: by bus or by tram ? În consecin􀄠􀄠 ordinea cuvintelor în întreb􀄠rile alternative este aceea􀄠i ca în întreb􀄠rile generale sau speciale.Who pentru fiin􀄠e: Who is coming ? Cine vine ? Whose is the book ? A cui este cartea ? . Întreb�rile alternative se refer􀄠 la una dintre dou􀄠 sau mai multe alternative. Întreb�rile disjunctive cer r􀄠spuns sau confirmare la un enun􀄠 pozitiv sau negativ. can’t he? Toma poate s􀄠 􀄠􀄠pund􀄠 acum.3.Which pentru a indica alegerea sau preferin􀄠a dintre dou􀄠 sau mai multe persoane sau obiecte: Which of these books do you want ? Pe care dintre aceste c􀄠􀄠􀄠i o vrei ? . O excep􀄠ie o constituie situa􀄠iile în care cuvântul interogativ este precedat de o prepozi􀄠ie: At whom are you looking ? La cine te ui􀄠i ? construc􀄠ie caracteristic􀄠 englezei literare.What pentru obiecte: What subject do you like best ? Ce obiect de studiu î􀄠i place cel mai mult ? . Ordinea cuvintelor în întreb�rile speciale Cuvintele interogative ocup􀄠 pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠 în întreb􀄠rile speciale. Când au sosit ? Asear􀄠.Why pentru indicarea cauzei: Why are you late ? De ce ai întârziat ? Intona􀄠ia întreb􀄠rilor speciale este descendent􀄠: What are you doing now ? I’m reading.How far pentru indicarea distan􀄠ei: How far did he run ? Cât de departe a alergat ? .

pag: 228 Întreb�ri speciale Situa􀄠ie Cuvânt interogativ +complinire Verb auxiliar/mod al Subiect Verb ac􀄠ional + complinire Prepozi􀄠ie Cuvântul interogativ= subiectul propozi􀄠iei Who came yasterday? What is going on there? How many are present? Which books have been chosen? Cuvântul interogativ= alt􀄠 parte de propozi􀄠ie decât subiectul Who did you see? What is your name? What/Wher e do children/you like/live? When will they be brought? How are you going to do it? Why do they like him? Which book has he chosen? What colour is the material? How old are you? How long have they studied English? How much does this cost? How far can you run? Cuvântul interogativ= pronume interogativ + prepozi􀄠ie What is he speaking about? What were they looking at? Who does he take after? .

nu este. isn’t it?E frig afar􀄠 nu-i a􀄠a ? printr-un r􀄠spuns afirmativ sau negativ: Yes it is / No. don’t you ? Trebuie s􀄠 fii acolo la ora 9. este. hadn’t you ? Mai bine ai r􀄠mâne.4. Particularit􀄠􀄠i ale întreb􀄠rilor disjunctive Întrebarea disjunctiv􀄠 care con􀄠ine forma I am se termin􀄠 cu aren’t: I am efficient. nu-i a􀄠a ? He used to go finishing in summer. S􀄠 ne oprim acum. Let Mary do it./ Nu. care coincide cu infinitivul scurt al verbelor. Propozi�ia imperativ� Propozi􀄠ia imperativ􀄠 exprim􀄠 un ordin. doesn’t he ? Fiecare participant trebuie s􀄠 completeze un formular. have they ? N-au sosit înc􀄠. pronumele personal în acuzativ este de obicei contras în vorbire: Let us stop now = Let’s stop now.1. didn’t he ? Obi􀄠nuia s􀄠 mearg􀄠 la pescuit vara. nu-i a􀄠a ? Dac􀄠 subiectul din prima parte a întreb􀄠rii disjunctive este un pronume sau adjectiv nehot􀄠rât.4. nu-i a􀄠a ? They haven’t come yet. dac􀄠 vorbitorul nu a􀄠teapt􀄠 un r􀄠spuns real. it is. Imperativul are o singur􀄠 form􀄠. a III-a singular 􀄠i plural . isn’t it ? Yes. nu-i a􀄠a ? You’d beter stay. we sau they dup􀄠 sens: Each participant has to fill in a form. won’t they ? To􀄠i vor fi încânta􀄠i. it isn’t. o rug􀄠minte. S􀄠 intre. 23. diateza activ􀄠. o confirmare sau negare real􀄠 a celor spunse: It is cold outside. nu-i a􀄠a ? c) Enun􀄠 pozitiv + forma interogativ􀄠 : He comes here every day. un îndemn. aren’t ? Sunt eficient. caracteristic􀄠 exprim􀄠rii familiare: Don’t let’s stop! b) cu auxiliarul do: Let’s not stop! 􀄠􀄠 nu ne oprim! pag: 230 Formele imperativului Persoana a II-a singular 􀄠i plural Write! Don’t write! Persoana I plural Let us/Let’s write! Let’s not write! Celelalte persoane: I singular. La persoana I plural. Da. nu-i a􀄠a ? Everybody will be delighted. utilizat􀄠 pentru persoana a II-a singular 􀄠i plural: Read the lesson ! Cite􀄠te / Citi􀄠i lec􀄠ia ! La persoana I 􀄠i a III-a singular 􀄠i plural. does he ? Cine vine pe-aici în fiecare zi ? Intona􀄠ia întreb􀄠rilor disjunctive este: . 􀄠􀄠 fac􀄠 Maria asta. Let them come in.Who did you send for? What has the man shown interest in? What will the scientist work on? What is the weather like? What does he look like? b) Enun􀄠 negativ + forma interogativ􀄠: You don’t watch TV every night. wouldn’t you ? Ai prefera s􀄠 pleci nu-i a􀄠a ? 23. pronumele din partea a doua este he. nu-i a􀄠a ? A􀄠a e. pag: 229 . she.ascendent􀄠 dac􀄠 el solicit􀄠 un r􀄠spuns. nu-i a􀄠a ? Observa􀄠i întreb􀄠rile disjunctive con􀄠inând verbe modale: You have to be there at nine. ideea de imperativ este exprimat􀄠 prin construc􀄠ia let + substantiv/pronume personal în acuzativ + infinitiv scurt al verbului no􀄠ional: Let me try. aspectul simplu. nu-i a􀄠a ? You’d rather go. ci doar o confirmare formal􀄠 a enun􀄠ului s􀄠u: The weather is lovely today.descendent􀄠. Forma verbal� caracteristic􀄠 propozi􀄠iilor imperative este modul imperativ. o interdic􀄠ie etc. Ce vreme frumoas􀄠 e azi. Forma negativ􀄠 a imperativului se construie􀄠te cu verbul auxiliar do + nega􀄠ia not: Do not read the Lesson ! Nu citi(􀄠i) lec􀄠ia ! Don’t read the Lesson ! Nu citi(􀄠i) lec􀄠ia ! Do not let Mary do it ! 􀄠􀄠 nu fac􀄠 Maria asta ! Don’t let Mary do it ! S􀄠 nu fac􀄠 Maria asta ! La persoana I plural sunt posibile dou􀄠 forme: a) cu auxiliarul do. do you ? Nu te ui􀄠i la televizor în fiecare sear􀄠. S􀄠 încerc 􀄠i eu.

Out with it! 􀄠􀄠-i drumul! 3) propozi􀄠ii con􀄠inând verbe modale. Fac eu asta.4. 23. Intona􀄠ia ascendent􀄠 este întrebuin􀄠at􀄠 pentru exprimarea unei invita􀄠ii sau a unei rug􀄠min􀄠i: Sit down. v􀄠 rog. folosite pentru a exprima: . 2) propozi􀄠ii eliptice: The sal. b) propozi􀄠ii imperative cu subiect se construiesc de asemenea cu imperativul. .2. tu adu farfuriile.o diferen􀄠iere: You bring the plates.Let me/him/her/them write! Don’t let me/him/her/them write! 23. Pentru formulare politicoas􀄠. c) propozi�ii imperative cu let. Nu deschide fereastra.iritarea vorbitorului: You mind your own business. când imperativul este adresat oric􀄠rei persoane dintr-un grup: Somebody clean the blackboard. Give me that book. Mary and you bring the glasses. Stai jos. forma afirmativ􀄠 sau negativ􀄠. Vezi-􀄠i de treaba ta. Sarea. 􀄠i se refer􀄠 la persoana a II-a singular sau plural. Intona􀄠ia descendent􀄠 este folosit􀄠 pentru exprimarea unui ordin: Close your book.4 Exist􀄠 mai multe mijloace de înt􀄠rire 􀄠i de formulare politicoas􀄠 a propozi􀄠iilor imperative. Tu s􀄠 nu ridici geamantanul (acela)! c) Propozi􀄠iile imperative la persoana I 􀄠i a III-a singular 􀄠i plural se construiesc cu ajutorul verbului let. urmat de un substantiv sau pronume în acuzativ 􀄠i de infinitivul scurt al verbului de conjugat: Let me do it. (Hai ) s􀄠 mergem la plimbare. insisten􀄠􀄠. Aceast􀄠 form􀄠 este utilizat􀄠 în special pentru exprimarea unor ordine sau interdic􀄠ii: Don’t park here! Nu parca􀄠i aici. Te rog vorbe􀄠te mai încet. Forma negativ􀄠 a propozi􀄠iilor imperative de tipul a) 􀄠i b) se construie􀄠te cu ajutorul lui do not (don’t): Don’t open the window. . care da propozi􀄠iilor imperative aspectul unor întreb􀄠ri disjunctive: Let’s watch the TV programme shall we ? Haide s􀄠 urm􀄠rim programul la televizor. Din punct de vedere al structurii.un ordin: You are to be back at seven. La persoana I plural. Everybody write their names. a􀄠ezat la începutul sau mai frecvent la sfâr􀄠itul propozi􀄠iei imperative: Switch on the lights. Not�: O alt􀄠 posibilitate de exprimare a unu i îndemn este prin întreabrea how/what about + gerund What about going for a walk? d) Alte construc􀄠ii cu valoare de imperativ sunt: 1) construc􀄠ii impersonale: No parking! Parcarea interzis􀄠. D􀄠-mi cartea aceea. aceast􀄠 construc􀄠ie exprim􀄠 de obicei un îndemn: Let us go for a walk. To􀄠i s􀄠􀄠􀄠i scrie numele. utilizat pentru nominalizare: Bob and Cathy come here. propozi􀄠iile imperative pot fi împ􀄠􀄠􀄠ite în: a) propozi􀄠ii f􀄠􀄠􀄠 subiect. Maria. Intona�ia propozi􀄠iilor imperative depinde de sensul lor. Don’t you lift that case. Let’s go for a walk.un pronume nehot􀄠rât.un substantiv. 􀄠􀄠 vin􀄠 acum. 􀄠i tu Petre adu paharele. . Peter. La persoana a II-a singular. de la un grad mai redus la un grad mai înalt de polite􀄠e. Trebuie s􀄠 te duci s-o vezi. prezen􀄠a sa indicând: . . d) alte construc􀄠ii cu valoare de imperativ.4. Aprinde lumina. Închide cartea! Don’t look at your deskmate! Nu te uita la vecinul de banc􀄠! 23.3. Turn the volume up. Wet paint ! Proasp􀄠t vopsit. La persoana a III-a. care dau propozi􀄠iilor imperative aspectul unor întreb􀄠ri generale: Will you answer the door. se întrebuin􀄠eaz􀄠: . No (unauthorized) entry! Intrarea interzis􀄠 (persoanelor neautorizate). te rog. will you ? Vrei s􀄠 dai volumul mai tare ? . te rog.un sfat / o necesitate imediat􀄠: You must see that film! Trebuie s􀄠 vezi / vede􀄠i filmul acesta! You must go and see her. please.4. . subiectul este you accentuat. se a􀄠eaz􀄠 verbul do înaintea imperativului: Do speak more quietly. subiectul fiind îns􀄠 men􀄠ionbat. (Hai ) s􀄠 mergem la plimbare. Cineva s􀄠􀄠􀄠tearg􀄠 tabla.cuvântul please. a) propozi􀄠ii imperative f􀄠􀄠􀄠 subiect se construiesc cu modul imperativ.will you / would you în pozi􀄠ie final􀄠 + please la final. please ? Vrei s􀄠 r􀄠spunzi la u􀄠􀄠. Bob 􀄠i Cati s􀄠 vin􀄠 aici. please. Let them come now. Park over there! Parca􀄠i acolo.construc􀄠iile shall me ? 􀄠i will you ? în pozi􀄠ie final􀄠. Pentru int􀄠rire. b) propozi􀄠ii imperative cu subiect. Trebuie s􀄠 ve întoarce􀄠i la ora 􀄠apte. subiectul poate fi: .

The secretary will type the report [tomorrow. b) în alte forme nespecifice.? 3. 9. That man is our teacher. 3...negative în care vorbitorul a􀄠teapt􀄠 acordul interlocutorului cu cele spuse de el: Hans’t she improved! Nu-i a􀄠a c􀄠 a f􀄠cut progrese! Isn’t he clever! Nu-i a􀄠a c􀄠-i de􀄠tept! c) interjec􀄠ii: Hush! ���! Dear me! Vai de mine! EXERCISES I. They will arrive tomorrow.1.Would you answer the door.. I listene to the radio in the morning. 16. 15. 13. wonder 􀄠i adjective sau adverbe: kind. 1. This report was typed yesterday. 8.. off.. precedate de parte de propozi􀄠ie despre care se exprim􀄠 exclama􀄠ia. He got up late yesterday. I write to her every week. kindly etc. în construc􀄠ii interogative sau afirmative: Do you mind changing seats ? Te superi dac􀄠 schimb􀄠m locurile ? Would you mind changing seats ? Te superi dac􀄠 schimb􀄠m locurile ? Will you be so kind as to have a look at these papers ? Vrei s􀄠 fii a􀄠a de dr􀄠gu􀄠 s􀄠 te ui􀄠i la aceste lucr􀄠ri ? I wonder if you would kindly read this application. pag: 232 23. They came early. 15.. 9. Exemplu: They played football [in the park. there.. . ? 2. predicatul 􀄠i subiectul fiind neexprimate: What a wonderful voice (she has)! Ce voce minunat􀄠! How true (this is)! Cât de adev􀄠rat! 23. 23. II. He teaches English in this school. He goes to work by bus. He can swim.. 12. His car is [blue]. away. I do my homework in the evening. They have been here a [week]. nemul􀄠umirea. He is working [ on his thesis now]. . They are going to visit the Zoo.5. They were playing tennis.. (Aceasta ocup􀄠 totdeauna pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠). She needs help. în care are loc inversiunea subiect-predicat dac� subiectul este exprimat printr-un substantiv: Here you are/Here it is (Poftim) dar: There goes the last bus.. în: a) construc􀄠ii specific exclamative. [Father's car] broke down yesterday.. te rog.5. Intona􀄠ia propozi􀄠iilor exclamative este descendent􀄠: How interesting this book is ! Ce interesant􀄠 este aceast􀄠 carte ! 23. He wants the [red] pencil. Completa�i urm�toarele întreb�ri disjunctive: 1. The pupils met [their teacher] in front of the school. He did his work [carefully..] 5. + subiect + predicat (+complemente).] 7.5. satisfac􀄠ia. 7. Propozi�ia exclamativ� Propozi􀄠ia exclamativ􀄠 exprim􀄠 o gam􀄠 larg􀄠 de st􀄠ri afective: surprinderea. He told me something. [Two] pupils are absent today.] 4.3. 16. 14.] 3. You haven’t finished yet. [The students in this class] work very hard. Propozi􀄠iile exclamative propriu-zise sunt cele introduse de what (+adjectiv) + substantiv sau de how + adjectiv / adverb: What (interesting) stories he knows ! Ce povestiri (interesante) 􀄠tie! How well he remembers everything! Ce bine î􀄠i aminte􀄠te totul! Aceste propozi􀄠ii au form􀄠 afirmativ􀄠. The meeting began at five o’clock sharp. 20.] A: Where did they play football? B: In the park. S-a dus 􀄠i ultimul autobuz! b) propozi􀄠ii interogativ . This is a Dacia car. / how. The jurnalist spoke [about peace and disarmament].5. They are waiting [in the other room.2. 2.. 5. 6. Propozi�ii exclamative cu form� nespecific� sunt exclama􀄠ii exprimate prin: a) propozi􀄠ii enun􀄠iative: Her acting was perfect! Interpretarea ei a fost perfect􀄠! You are a liar! 􀄠􀄠ti un mincinos! Not�: O categorie aparte o formez􀄠 propozi􀄠iile introduse de here. 10... 17. The last lesson was [very difficult. He has a sister. What wonderful people they met in their trip! Ce oameni minuna􀄠i au întâlnit în excursie! (What. 13. Trece�i urm�toarele propozi�ii la forma negativ�: 1. 14. Uneori propozi􀄠iile exclamative sunt eliptice. He is [ten years old. 19. 18. ? 4. . etc. She has lost her pencil. 12..verbe ca mind. 4. dispre􀄠ul etc. Peter reads in the library.. They postponed their trip [because of the weather].] 2. III. 10 . There are many pictures in this book. The teacher will talk [to our parents] tomorrow. 11. Ordinea cuvintelor este: subiect + predicat + etc. 6. please ? Vrei s􀄠 r􀄠spunzi la u􀄠􀄠. 11. Formula�i întreb�ri la care p���ile de propozi�ie scrise cursiv s� fie r�spunsuri.8.

Don’t waste your time. Trebuie s􀄠-i telefonezi. She has a new pen. Exprima�i urm�toarele comenzi într-un mod mai politicos.0. Folosi�i mai multe variante: 1. 10. fiind constituit􀄠 din dou􀄠 sau mai multe propozi􀄠ii.? 11. sau poate fi în anumite rela􀄠ii cu anumite propozi􀄠ii.. E mult􀄠 vreme de când nu l-am v􀄠zut. John doesn't know the truth.? 13. 6. 1. A: Are they still eating? B: No.. Raporturile sintactice dintre propozi􀄠iile unei fraze sunt acelea􀄠i ca 􀄠i dintre p􀄠􀄠􀄠ile unei . Cu greu putea s􀄠 vad􀄠 ceva în camera întunecoas􀄠. N-a fost plecat mult􀄠 vreme.1. They works very hard. De la cine ai primit pachetul? 4.. They obtain good results at the Games. Keep quiet.. (Eugen Barbu -. Many top athlets compete in the Games. The Games are very well-organized. 2.2.. 5. dar nimeni nu putea suferi ca altul s􀄠 i-o ia înainte. They sometimes see each other. 2.? 5. 5. Ei nu mai sunt aici. What an important event the Olympic Games are! How important the Olympic Games are! 1. Se duc la meci. He shouldn't behave like this. Nici unul din cei doi n-a în􀄠eles despre ce vorbeai.. You'd rather not say anything... 6. Anyone can do this translation. Luca sim􀄠i dup􀄠 un timp. 12. III. Drive more slowly. He did too many exercises yesterday. The Olympic Stadium is huge.?8.. 7.. III. 8. They've already seen that film. We'd better wait for her. Everybody in this class plays football well.. Pentru propozi􀄠iile din cadrul unei fraze se folose􀄠te termenul clause. Nici unuia dintre ei nu i-a pl􀄠cut spectacolul. nu-i 􀄠􀄠a? 6. They are still eating. Take the dog for a walk. N-ai fost niciodat􀄠 la galeriile de art􀄠.0. 7. They'll find him. Generalit��i III. Trece�i urm�toarele propozi�ii la interogativ �i negativ sub form� de dialog: Model.Unsprezece) pag: 235 Partea a III-a SINTAXA FRAZEI (The compound and complex sentence) III. You can do this translation. There are some people in the street.. 5. . He lives a long way from his friends. Tom whispered something to his brother. 7.. They come from long distances.? 6.0. 13. Comenta�i asupra jocurilor olimpice folosind propozi�ii exclamative: Exemplu: The Olympic Games are an important event. Nu-mi place acest actor 􀄠i nici prietenului meu nu-i place.. Iat􀄠 de ce. ea este întotdeauna de sine st􀄠􀄠􀄠toare. You have a new dress. 8. Fraza este unitatea sintactic􀄠 superioar􀄠 propozi􀄠iei. Vrei s􀄠 fii a􀄠a de dr􀄠gu􀄠􀄠 s􀄠 cân􀄠i un cântec? 9... 8.. Don’t sing in this room. 3.. 3.? IV. VIII Antrenorul 􀄠tia c􀄠 nu exist􀄠 nimic mai bun când vrei s􀄠-l înve􀄠i pe om ceva decât s􀄠-l ambi􀄠ionezi. . 11.. Sintaxa propozi􀄠iei studiaz􀄠 propozi􀄠ia privit􀄠 independent de leg􀄠tura cu alte propozi􀄠ii.0. Sintaxa frazei studiaz􀄠 felul cum se unesc propozi􀄠iile pentru a alc􀄠tui fraze. 9. a􀄠a cum simte înv􀄠􀄠􀄠torul care 􀄠i-a câ􀄠tigat încrederea elevilor s􀄠i. 9. se ar􀄠ta interesat de aceste jocuri. 4. . 2. raporturile care se stabilesc între aceste propozi􀄠ii în cadrul frazei. You will explain that tomorrow. Millions of people watch the Games on televisoan. They aren't. Chiar "Le 􀄠tie" alt􀄠 data atât de refractar. Unitatea de baz􀄠 a sintaxei este propozi􀄠ia..? 10. 6. Aten�ie! În limba englez􀄠 nu exist􀄠 un cuvânt special pentru fraz􀄠. VI. 14. The Romanian representatives are well-trained.. Propozi􀄠ia poate fi de sine st􀄠􀄠􀄠toare: She is a teacher. they aren't. They didn't have a good time at the party. c􀄠 se terminase cu indisciplina. 4... 3. Hai s􀄠 ne întoarcem. a􀄠a cum se întâmpl􀄠 de obicei cu to􀄠i oamenii. Don’t make so much noise.. There are a lot of participants in the Olympic Games. He never used to wear a hat. 2. V. They shoul have left earlier. Thee is an atmosphere of goodwill and co-operation during the Games. 8.. de la o vreme...Mary sent the letter yesterday. Sentence poate însemna atât fraz􀄠 cât 􀄠i propozi􀄠ie independent􀄠 (care nu face parte dintr-o fraz􀄠).3. Traduce�i în limba englez�: 1.. Open the door. nu-i a􀄠a? 5. 4..? 14. Be careful. 10. eating any longer. VII.. începuse s􀄠 promit􀄠 mici premii celor mai buni executan􀄠i ai exerci􀄠iilor necesare antrenamentului.. 10. intrând în alc􀄠tuirea unei fraze: She became a teacher when she was twenty three.? 9. 􀄠􀄠-l pui s􀄠 se întreac􀄠 cu al􀄠ii dac􀄠 e nevoie.? 7.? 12. S􀄠 las radioul aprins sau s􀄠-l sting? 7. 3. Premiile nu erau mare lucru...

Propozi􀄠iile dintr-o fraz􀄠 sunt legate între ele: . nor subliniaz􀄠 caracterul negativ al ambelor propozi􀄠ii.. Both Peter and Ann have won prizes. (Compara􀄠i cu o conjunc􀄠ie subordonatoare. iar pentru propozi􀄠ii negative: d) (and) neither/nor e) neither. care poate fi precedat􀄠 de alt􀄠 conjunc􀄠ie: He went home because he was tired AND because it was late).. în sensul c􀄠 sunt fie toate principale fie toate subordonate aceluia􀄠i element regent. pag: 236 24.raporturi de coordonare între propozi􀄠iile de acela􀄠i fel. În cadrul frazei.2. Coordonarea copulativ� (Copulative Coordination) Propozi􀄠iile coordonate prezentate de vorbitor ca asociate se numesc copulative. (he) bought a tie and (he) paid for it at the cash desk. Coordonarea disjunctiv� (Disjunctive Coordonation) Raportul de coordonare disjunctiv􀄠 se stabile􀄠te între propozi􀄠ii coordonate care sunt prezentate de .0. pag: 237 c) not only. b) Both. .. Frazele prin coodonare. not only poate fi a􀄠ezat în pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠. Conjunc􀄠iile copulative sunt: a) and. nor. Compara􀄠i: She didn’t eat and she didn’t drink. Coordonarea se poate realiza atât asindetic. coordonarea în fraz􀄠. prin simpla al􀄠turare a propozi􀄠iilor coordonate. În al doilea caz. înaintea ultimei propozi􀄠ii: Phone him at once. dar: She neither ate nor drank anything.. se numesc complex sentences. producând inversiune între subiect 􀄠i predicat: Not only did he read the whole poem. Coordonarea Coordonarea este raportul dintre dou􀄠 sau mai multe unit􀄠􀄠i sintactice care stau pe acela􀄠i plan. 24. propozi􀄠iile aflate în raport de coordonare sunt pe acela􀄠i plan.propozi􀄠ii: ..1.asindetic: f􀄠􀄠􀄠 ajutorul unui cuvânt de leg􀄠tur􀄠. b) both.. iar frazele prin subordonare. Felul coordon�rii Dup􀄠 natura raportului dintre elementele pe care le leag􀄠. subiectul din a doua (a treia etc. and.cu ajutorul unor conjunc􀄠ii (coordonatoare sau subordonatoare). e) Neither. poate fi: copulativ􀄠. alc􀄠tuite din dou􀄠 sau mai multe propozi􀄠ii principale.. Identitatea raporturilor existente în cadrul propozi􀄠iei 􀄠i al frazei face ca în studierea celor dou􀄠 unit􀄠􀄠i sintactice s􀄠 se întâlneasc􀄠 categorii similare: subiectului din propozi􀄠ie îi corespunde în fraz􀄠 propozi􀄠ia subiectiv􀄠. but he also translated part of it.. (and) neither / nor did he send in his paper. ca 􀄠i în propozi􀄠ie. conjunc􀄠ia apare de regul􀄠 o singur􀄠 dat􀄠.. d) Nor/neither este folosit când prima propozi􀄠ie este negativ􀄠. pronume sau adjective relative sau interogative. a) And poate lega dou􀄠 sau mai multe propozi􀄠ii. . De dou􀄠 sau mai multe propozi􀄠ii coordonate prin and au acela􀄠i subiect. invite him to the conference and ask him to be punctual.. disjunctiv􀄠􀄠􀄠i adversativ􀄠. Pentru înt􀄠rire. sau pentru coordonarea a dou􀄠 subiecte având acela􀄠i predicat: He both speaks and writes two foreign languages. but also. formate din una sau mai multe propozi􀄠ii principale 􀄠i una sau mai multe propozi􀄠ii secundare. but also.raporturi de subordonare între propozi􀄠ii dependente unele de altele. Folosirea lui neither. complementului direct.) propozi􀄠ie este de obicei omis: He went into the shop. propozi􀄠ia completiv􀄠 direct􀄠 etc. Fraza prin coordonare (The Compound Sentence) 24. se numesc compound sentences în limba englez􀄠. c) not only. cât 􀄠i prin conjunc􀄠ii coordonatoare specifice. and sunt folosite pentru coordonarea a dou􀄠 propozi􀄠ii având acela􀄠i subiect.4. 24.4.. III. 24.3. Dac􀄠 predicatele din propozi􀄠iile coordonatoare con􀄠in acela􀄠i verb auxiliar. adverbe relative sau adverbe cu valoare de conjunc􀄠ie. nor sunt folosite 􀄠i împreun􀄠 pentru a nega dou􀄠 propozi􀄠ii legate prin and.. Nor/neither cere inversiune între subiect 􀄠i predicat / verb auxiliar 􀄠i poate fi precedat de and: He did not come to the symposium.. el se omite împreun􀄠 cu subiectul: I’ve been wainting and (I’ve been) wondering where you are.. Conjunc􀄠iile copulative se a􀄠eaz􀄠 întotdeauna la începutul propozi􀄠iilor pe care le introduc 􀄠i nu pot fi precedate de alte conjunc􀄠ii: I liked tea and my sister likes milk.

Coordonarea disjunctiv􀄠 se stabile􀄠te de obicei între dou􀄠 alternative. pot fi propozi􀄠ii principale în fraz􀄠 sau subordonate propozi􀄠iei principale în fraz􀄠. and the nurse said: Get back into bed. pag: 238 La coodonarea adversativ􀄠.. Acestea sunt legate de obicei prin conjunc􀄠ia adversativ􀄠 but: They would like to come but they are too busy.5. în func􀄠ie de momentul nara􀄠iunii. raportul de excludere reciproc􀄠 fiind mai pu􀄠in evident: You may either read a book. watch TV or listen to the radio. iar în propozi􀄠iile în care se exclud ambele alternative. Conjunc􀄠iile subordonatoare se a􀄠eaz􀄠 de regul􀄠 la începutul propozi􀄠iei secundare. 25. No sooner had they reached home than is stoped raining. spre deosebire de limba român􀄠.Nu 􀄠i-e bine? Nu 􀄠tia. propozi􀄠iile adversative neputându-􀄠i schimba locul între ele 􀄠􀄠􀄠􀄠 a se modifica sensul: He is elderly but (he) (is) energetic..1.. unde timpurile pot alterna: Everybody was home. The noise of curtain rings being pulled aside. Excep�ie: enumer􀄠rile de ac􀄠iuni în stilul narativ se pun la acela􀄠i timp gramatical: prezent.. Coordonarea adversativ� (Adversative Coordination) Propozi􀄠iile coordonate care se opun una alteia f􀄠􀄠􀄠 a se exclude se numesc adversative. în func􀄠ie de inten􀄠ia vorbitorului: I went to the seaside last yesr AND I’ll go there again next year.vorbitor ca excluzându-se una pe alta într-o m􀄠sur􀄠 mai mare sau mai mic􀄠. (j. Conjunc􀄠iile disjunctive sunt: or 􀄠i either. dintre care una este preferat􀄠 întrun anumit moment.. Fraza prin subordonare (The complex Sentence) Subordonarea este raportul sintactic existent între doi termeni dintre care unul îl determin􀄠 pe cel􀄠lalt. Ele se clasific􀄠 în func􀄠ie de propozi􀄠iile pe care le introduc. Raportul disjunctiv se apropie de cel copulativ 􀄠i în cazul a dou􀄠 propozi􀄠ii. Mama îl s􀄠rut􀄠. Welcome. depinde de el din punct de vedere gramatical. (J.The Portrait of the Artist as a Young Man) To􀄠i erau acas􀄠. Tata îl întreab􀄠 ce note a ob􀄠inut. where I had bought the dress (propozi􀄠ie secundar􀄠 fa􀄠􀄠 de 1 dar regenta lui 3) 3. Zgomote de bun venit.. 24. Joyce . care la rândul lor. b) un element wh-. pag: 239 a) Conjunc􀄠iile subordonatoare circumstan􀄠iale sunt cel mai important mijloc de indicare a subordon􀄠rii în fraz􀄠. Father asked him what marks he had got. Propozi􀄠iile subordonate sunt legate de propozi􀄠iile lor regente prin: a) conjunc􀄠ii subordonatoare circumstan􀄠iale.. Past Tense sau viitor.nor.or. cu un verb la forma afirmativ􀄠. este alc􀄠tuit􀄠 din: 1. His bed was hot and his face and body were hot. Patul lui dogore􀄠te 􀄠i fa􀄠a 􀄠i trupul îi dogoresc. Zgomote. .6. neither.Portretul artistului în tinere􀄠e) 25. He asked me (propozi􀄠ia principal􀄠) 2. Zgomotul inelelor de perdea trase de-a parte. Exist􀄠 îns􀄠􀄠 􀄠i situa􀄠ii în care coordonarea disjunctiv􀄠 leag􀄠 trei sau mai multe propozi􀄠ii. I was wearing (propozi􀄠ie subordonat􀄠 fa􀄠􀄠 de 2). Alternativa preferat􀄠 este de obicei men􀄠ionat􀄠 întâi: Shall we go for a walk or shall we watch TV ? Ad􀄠ugarea lui either înaintea primei alternative indic􀄠 de regul􀄠 excluderea ambelor alternative. Sora îl întreab􀄠: . Aceasta poate precede sau urma propozi􀄠ia regent􀄠. The nurse asked him: Are you all right ? He didn’t know.Bag􀄠-te înapoi în pat. Joyce . Noises. Unele conjunc􀄠ii subordonatoare sunt alc􀄠tuite din dou􀄠 elemente: o conjunc􀄠ie care apare de regul􀄠 în propozi􀄠ia subordonat􀄠􀄠􀄠i un adverb care apare în propozi􀄠ia regent􀄠 (correlative subordinators): He was so ill that they took him to hospital. Fraza: He asked me where I bought the dress I was wearing. Este în vârst􀄠 dar plin de energie. c) that d) inversiune. 24. Folosirea timpurilor în frazele prin coordonare În frazele prin coordonare se pot utiliza orice timpuri verbale. Mother kissed him.. Noises of welcome. dar (este) în vârst􀄠. 􀄠i sora zise: . dac􀄠 nu este necesar a se opta pentru o singur􀄠 alternativ􀄠. Raporturile într-o fraz􀄠 de subordonare (Complex Sentence) se stabilesc între propozi􀄠iile secundare sau subordonare (Subordinate Clauses) 􀄠i propozi􀄠iile lor regente (main Clauses). Bine-ai venit. interdependen􀄠a dintre cele dou􀄠 propozi􀄠ii este mai mare decât la coordonarea copulativ􀄠􀄠 􀄠i cea disjunctiv􀄠.

is well founded. b) construc􀄠ii participiale. . .Infinitive Nominal Clauses) pot îndeplini func􀄠ia de: . 25. which.complement direct: I don’t like lying to people. pag: 240 . C) propozi􀄠iile circumstan􀄠iale. . he has often written about it. . .sunt folosite ca marc􀄠 a subordon􀄠rii în: . Propozi�iile subordonate introduse de that (That Clauses) Propozi􀄠iile subordonate introduse de taht pot îndeplini mai multe func􀄠ii pe lâng􀄠 elementele lor regente.nume predicativ: To be a doctor is to be very hard working.apozi􀄠ie: Your opinion. . subiective.Propozi􀄠iile subordonate temporale. .în propozi􀄠ii relative: This is the place where I first saw her. A. .compement prepozi􀄠ional: I’m proud of being her pupil. whatever.apozi􀄠ie: His present job. whom/whose. a) Construc􀄠iile infinitivale (to . requires a great deal of work. . B) Propozi􀄠iile relative. cauz􀄠 fa􀄠􀄠 de elemetele lor regente: You’ll hear all about it when he comes.pronume interogative sau relative: who. Lydia liked the book so much that she read it three times. You’ll hear all about it if you want to. condi􀄠ionale 􀄠i concesive apar de obicei în pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠: As the weather was bad. 25. Clasificarea propozi�iilor subordonate O clasificare func􀄠ional􀄠 a propozi􀄠iilor subordonate este în: A) propozi􀄠ii subordonate introduse de that. cauzale (introduse de as/since). condi􀄠ie. Conjunc􀄠iile subordonatoare pot fi precedate de alte conjunc􀄠ii.subiect: That he answered so well surprised everybody. however. whichever. loc. how. Reducerea propozi�iilor subordonate Propozi􀄠iile subordonate pot fi reduse de obicei la construc􀄠ii cu verbe la forme nepersonale: a) construc􀄠ii infinitivale. care îndeplinesc func􀄠ia unor complemente circumstan􀄠iale de timp. În consecin􀄠􀄠. . You’ll hear all about it where you go.subiect: For him to come so late is unbelievable. .propozi􀄠ii interogative indirecte: I don’t know who was there. b) Construc􀄠iile participiale (ing-Nominal Clauses) pot îndeplini func􀄠ia de: . Elementele wh.2.adverbe relative: where. whenever. when. that things will improve. b) Elementele wh .nume predicativ: His hobby is collecting Romanian stamps. why.subiect: Helping people in need is the main duty of the Red Cross. Dac􀄠 o propozi􀄠ie subordonat􀄠 are acela􀄠i subiect (􀄠i verb auxiliar) ca 􀄠i propozi􀄠ia sa regent􀄠. spre deosebire de conjunc􀄠iile coordonatoare: He left early because he wasn’t feeling very well AND because the party was boring. c) Conjunc􀄠ia that este folosit􀄠 pentru introducerea mai multor tipuri de propozi􀄠ii subordonate. . ele se împart în propozi􀄠ii subordonate completive directe.complement direct: I knew that she was right.reprezint􀄠: . Propozi􀄠iile introduse de because 􀄠i propozi􀄠iile consecutive ocup􀄠 de regul􀄠 o pozi􀄠ie final􀄠 în fraz􀄠: I can’t help you with your homework because I’m busy right now. I’m sure she was right.nume predicativ: The belief is that things will improve. acesta trebuie men􀄠ionat: Though he has never been to this twn.complement direct: I like everyone to be punctual. being secretary of the sports club. . În vorbire. what. conjunc􀄠ia that este adesea omis􀄠: I knew she was right. . care îndeplinesc func􀄠iile unui grup nominal. That nu poate fi omis când propozi�ia este subiectiv�: THAT he was so ill alarmed her.apozi􀄠ie: His desire to become a veterynary doctor was finally fulfilled.complement prepozi􀄠ional: I’m glad to be of help.compu􀄠ii acestora: whoever. wherever. we stayed home all day.complement prepozi􀄠ional: I’m sure that they were right. . I couldn’t understand her. putând avea func􀄠ia de: .3. Although she spoke very spoke very slowly. care se comport􀄠 func􀄠ional ca ni􀄠te adjective atributive: The man who waved to us was my uncle.

see. hear. perfectul compus este mia frecvent: 􀄠tiam c􀄠 ea a trimis scrisoarea. He had menioned (that) they were away. suppose. iar Past Pense (ac􀄠iuni simultane) se traduce . Nu cred c􀄠 inten􀄠ioneaz􀄠 s􀄠 se întoarc􀄠 pân􀄠 mâine. în propozi􀄠ia completiv􀄠 se poate folosi viitorul (spre deosebire de celelalte propozi􀄠ii subordonate): I know that he will come tomorrow. He had menioned (that) she had sent the letter. Exist􀄠 câteva reguli generale de coresponden􀄠􀄠 a timpurilor care se aplic􀄠 în principal la propozi􀄠ia completiv􀄠 direct􀄠: Regula I. în propozi􀄠ia completiv􀄠 se poate folosi orice timp cerut de logica enun􀄠ului: I know she has sent the letter.predicative. Regula III. Raportul logic stabilit între timpul predicatului din propozi􀄠ia principal􀄠/regent􀄠􀄠􀄠i timpul predicatului din propozi􀄠ia subordonat􀄠 este exprimat pe plan sintactic printr-o anumit􀄠 concordan􀄠􀄠 sau coresponden�􀄠 a timpurilor verbale folosite în cele dou􀄠 propozi􀄠ii. understand say: I think he will come in time. Dac􀄠 verbul propozi􀄠iei principale este la un timp trecut. Noi 􀄠tiam / El men􀄠ionase c􀄠 ea a trimis / trimisese scrisoarea.m. know.4. Propozi�ia completiv� direct� (The Direct Object Clause) 25. Aten�ie! Nu folose􀄠te conjunc􀄠ia that dup􀄠: I wish. Noi 􀄠tiam / El men􀄠ionase c􀄠 ea ne va ajuta. Ne-a spus c􀄠 a în􀄠eles tot. believe. remember. Regula IV. Cred c􀄠 o s􀄠 vin􀄠 la timp. 􀄠tiu c􀄠 va veni mâine. 􀄠tiu c􀄠 el va dirija concertul de disear􀄠. Conjunc􀄠ia that este deseori omis􀄠 în engleza familiar􀄠 dup􀄠 verbe ca: think. pag: 242 Aten�ie! la traducerea în limba român�! Past Perfect (pentru exprimarea anteriorit􀄠􀄠ii) se poate traduce prin mai-mult-ca-perfectul. Noi 􀄠tiam / El men􀄠ionase c􀄠 ei sunt / erau pleca􀄠i din ora􀄠.4. We knew (that) they were away. I’d rather. Dac􀄠 verbul propozi􀄠iei principale este la viitor. Conjunc􀄠ia that trebuie p􀄠strat􀄠 când propozi􀄠iile sunt lungi 􀄠i au multe complemente circumstan􀄠iale: I don’t suppose that he indends to return until tomorrow. Când verbul din propozi􀄠ia principal􀄠 este la prezent. I’d sooner: I wish you could find out the truth. Îl voi informa c􀄠 am nevoie de raportul lui mâine. 􀄠􀄠 dori s􀄠 po􀄠i afla adev􀄠rul. în propozi􀄠ia completiv􀄠 se poate folosi orice timp afar􀄠 de viitor: I shall inform him that i need his report tomorrow. Dac􀄠 verbul propozi􀄠iei principale este la un timp prezent (present. I know they came yesterday.3. 􀄠tiu c􀄠 ei au venit ieri. 􀄠tiu c􀄠 ea a expediat scrisoarea.1. pag: 241 25. numit􀄠 în limba englez􀄠 Sequence of Tenses (Coresponden􀄠a Timpurilor). Cred c􀄠 o s􀄠 vin􀄠 la timp. I know he will conduct the concert tonight. imagine. I suppose he will come in time. He had menioned (that) she would help us. S􀄠 nu ui􀄠i c􀄠 trebuie s􀄠 plec􀄠m în jurul orei 11. We knew (that) she would help us.4. apozi􀄠ionale etc. sau Present Perfect. Present Perfect). He told us he had understood everything. L-am întrebat dac􀄠 a în􀄠eles intruc􀄠iunile.2.4. Coresponden�a timpurilor Folosirea timpurilor verbale în propozi􀄠ia completiv􀄠 direct􀄠 este mai strict􀄠 în limba englez􀄠 decât în limba român􀄠. Propozi􀄠iile enun􀄠iative 􀄠i interogative trecute la vorbirea indirect􀄠 sunt de asemenea completive direecte: We asked him whether he had understood the instructions. Regula II. verbul propozi􀄠iei subordonate trebuie de asemenea s􀄠 fie la un timp trecut: We knew (that) she had sent the letter.4. Propozi􀄠ia completiv􀄠 direct􀄠 îndepline􀄠te rolul de complement direct al predicatului din propozi􀄠ia regent􀄠: Remember that we have to leave by 11:00 a.4. 25. 25. 25.

Mi-am dat seama c􀄠 este din America de Sud. Am crezut c􀄠 vor veni mai târziu.în trecut: 1. Folosirea subjonctivului în propozi􀄠ia completiv􀄠 direct􀄠: a) Dup􀄠 verbe ca ask. Cred c􀄠 are dreptate. I think I have met her before. pag: 243 b) completivele directe dup􀄠 verbe ca know. Excep�ii la regula IV: Fac excep􀄠ie de la coresponden􀄠a timpurilor trecute completivele directe care exprim􀄠: a) fapte cu valabilitate general􀄠. 􀄠􀄠 dori/A􀄠 fi dorit/ca ea s􀄠 fie aici cu noi. Ni s-a spus c� Shakespeare este cel mai mare scriitor englez. Regula V. 2. posterioritate Present/Present Perfect Future Future Present Past Tense/Past Perfect Future-in-the-Past Se poate observa paralelismul între timpurile prezente ale indicativului (Present. Cred c􀄠 am întâlnit-o. 􀄠􀄠pitanul ordon􀄠 / a ordonat ca echipajul s􀄠 p􀄠􀄠􀄠seasc􀄠 vasul. arrange. I thought I had met her before. urge. Un paralelism similar exist􀄠 între viitor 􀄠i viitor . verbul din subordonata completiv􀄠 se pune la subjonctivul prezent analitic should + infintiv: The captain orders that the crew should abandon ship. Folosirea timpurilor dup􀄠 verbul wish: Verbul wish este urmat de: a) Past Tense. sau fa􀄠􀄠 de o situa􀄠ie de mai lung􀄠 durat􀄠: He wishes/wished he lived in the country. anterioritate Present/Present Perfect/ Future Present Perfect Past Tense/Past Perfect Past Perfect 2. adev􀄠ruri (considerate) absolute: We were told that Shakespeare is the greatest English writer. pentru a exprima regretul fa􀄠􀄠 de o ac􀄠iune nerealizat􀄠 în prezent: I wish(ed) she were/was here with us. order. I think they will come later. suggest. Am crezut c􀄠 are dreptate. Present Perfect) utilizate pentru exprimarea unor ac􀄠iuni prezente 􀄠i timpurile trecute (Past Tense. b) Subjonctivul prezent sintetic este folosit în varianta american􀄠 a limbii engleze 􀄠i uneori în limba englez􀄠 scris􀄠: The captain ordered that the crew abandon ship. regret care presupun adev􀄠rul complementului direct. Regula VI. I thought he was right. 3. Coresponden􀄠a între timpurile din propozi􀄠ia principal􀄠􀄠􀄠i din completiva direct􀄠 (Sequence of Tenses): Raportul ac􀄠iunii din propozi􀄠ia subordonat􀄠 fa􀄠􀄠 de ac􀄠iunea din principal􀄠 Timpul predicatului din principal􀄠 Timpul predicatului din subordonat􀄠 1. think. hope. simultaneitate Present/Present Perfect/Future Present Tense Past Tense/Past Perfect Past Tense 3. Am crezut c􀄠 o mai întâlnisem. I thought they would come later. acesta fiind adev􀄠rat 􀄠i în momentul vorbirii: I realized he is a South American. I think he is right. Ar dori/Ar fi dorit . propose.de obicei prin prezent: 􀄠tiam c􀄠 ei sunt pleca􀄠i din ora􀄠. demand. realize. require. Past Perfect) întrebuin􀄠ate pentru redarea unor ac􀄠iuni trecute. Cred c􀄠 vor veni mai târziu. believe.

she persuaded me that she couldn’t go.2. At the last moment. Sper c􀄠 va veni la timp. Dup􀄠 anumite verbe. sau o rug􀄠minte politicoas􀄠: I wish you would speak louder.5. viitor) când are sensul de a spera: I wish he will come in time = I hope he will come in time. She hasn’t decided which of these ties he wants to buy. sau cu complementul direct. În ultimul moment. Nu-mi place ca el s􀄠 ne telefoneze a􀄠a de des. Aten�ie! Wish urmat de o completiv􀄠 direct􀄠 se traduce în limba român􀄠 prin condi􀄠ional + subjonctiv: I wish she were here = 􀄠􀄠 dori ca ea s􀄠 fie aici. Po􀄠i s􀄠 fii sigur c􀄠 î􀄠i va 􀄠ine promisiunea. Am fi dorit ca ea s􀄠 fi venit cu noi. ea a fost încântat􀄠 c􀄠 nu putea s􀄠 mearg􀄠. Nu sunt sigur care cravat􀄠 vrea s-o cumpere. În ultimul moment. pentru a exprima regretul fa􀄠􀄠 de o ac􀄠iune nerealizat􀄠 în trecut: We wish(ed) she had joined us. pag: 244 25. La fel: I’d rather he worked harder = A􀄠 prefera ca el s􀄠 munceasc􀄠 mai mult. 􀄠􀄠 prefera ca el s􀄠 vin􀄠 mâine. Vreau s􀄠 vorbesc cu el. 25. 􀄠􀄠 întreb care cravat􀄠 vrea s-o cumpere. ea m-a convins c􀄠 nu putea s􀄠 mearg􀄠. Reducerea propozi�iei completive directe Propozi􀄠ia completiv􀄠 direct􀄠 poate fi înlocuit􀄠 de o construc􀄠ie infinitival􀄠 când subiectul ei identic cu subiectul din propozi􀄠ia regent􀄠: I want to talk to him. At the last moment. she was delighted that she couldn’t go. în care caz se folose􀄠te construc􀄠ia Acuzativ + infinitiv: I want her to talk to the child. I’d sooner he would come tomorrow. I wished she had been with us = A􀄠 fi dorit ca ea s􀄠 fi fost cu noi. 􀄠􀄠 prefera ca el s􀄠 munceasc􀄠 mai mult. ea mi-a amintit c􀄠 nu putea s􀄠 mearg􀄠. Vreau ca ea s􀄠 vorbeasc􀄠 cu copilul. Prive􀄠te la cine a venit. she reminded me that she couldn’t go.înso􀄠ite sau nu de prepozi􀄠ii: Look at what she has bought. (accentul cade pe ac􀄠iunea de telefoane).4.3. 􀄠􀄠 dori ca el s􀄠 vin􀄠 la timp dar nu cred c􀄠 o va face. Aten�ie! Verbul wish este urmat de verbe la indicativ (prezent. Dup􀄠 unele verbe se poate folosi o construc􀄠ie gerundial􀄠 în locul celei infinitivale. I’d sooner: I’d rather he worked harder. b) Past Perfect. prepozi􀄠ia completiv􀄠 prepozi􀄠ional􀄠 poate fi anticipat􀄠 de pronumele it. etc. În propozi􀄠ia completiv􀄠 prepozi􀄠ional􀄠. I’d sooner he worked harder. Nu-mi place c􀄠 ne telefoneaz􀄠 a􀄠a de des. În ultimul moment. I’d rather he would come tomorrow. Regula VI se aplic􀄠􀄠􀄠i la I’d rather. I’d rather he had made more efforts to improve. Propozi�ia completiv� prepozi�ional� 25. c) Would + infinitiv pentru a exprima o dorin􀄠􀄠 pentru o ac􀄠iune viitoare (care nu are 􀄠anse de a se realiza): I wish he would come in time (but I don’t think he will).5.5. Nu s-a hot􀄠rât care cravat􀄠 vrea s-o cumpere. Look where he is going. Look at who has come. 25. 􀄠􀄠 dori/v-a􀄠 ruga s􀄠 vorbi􀄠i mai tare. Prive􀄠te la ce-a cump􀄠rat. . Prive􀄠te unde se duce. care îndepline􀄠te rolul de complement prepozi􀄠ional formal în propozi􀄠ia regent􀄠: You may rely upon it that he will keep his promise.5. Dar: I don’t like him to ring us to often.5.1. prepozi􀄠ia se omite: a) când prepozi􀄠ia completiv􀄠 este introdus􀄠 prin that: At the last moment. I’d sooner he had made more efforts to improve. 􀄠􀄠 prefera ca el s􀄠 fi f􀄠cut mai multe eforturi pentru a se perfec􀄠iona. 25. b) dup􀄠 anumite verbe 􀄠i adjective: I wonder which of these ties he wants to buy. I’m not sure which of these ties he wants to buy. Aceast􀄠 propozi􀄠ie este introdus􀄠 de elemente wh. (accentul este pe subiectul completive).􀄠􀄠 locuiasc􀄠 la 􀄠ar􀄠. pentru a sublinia leg􀄠tura dintre cele dou􀄠 ac􀄠iuni (􀄠i nu dintre subiecte): I don’t like his ringing us up so often.

Este pu􀄠in probabil c􀄠 ei au vorbit / vor vorbi despre asta. be disappointed. Pe când infinitivul scoate în relief ac􀄠iunea care a avut loc : Mi-a p􀄠rut r􀄠u c􀄠􀄠􀄠i-a vândut ma􀄠ina. etc. b) anterioritate: Past Perfect sau should + infinitiv perfect: I was sorry they had sold their car. pag: 246 25. attract. amaze. 25. b) la Present Perfect / Past Tense sau should + infinitiv perfect pentru exprimarea unei ac􀄠iuni anterioare celei din principal􀄠: I’m surprised that he has accepted their offer.5. Mi-a p􀄠rut r􀄠u c􀄠􀄠􀄠i-a vândut ma􀄠ina. b) modul subjonctiv. discourage. embrarrass.6. b) unor adjective ca: likely. Locul propozi�iei subiective în fraz� Pozi􀄠ia normal􀄠 a propozi􀄠iei subiective este dup􀄠 propozi􀄠ia regent􀄠.: That she hasn’t written yet amazes me.pag: 245 25. scare. În propozi􀄠iile completive prepozi􀄠ionale se aplic􀄠 coresponden􀄠a timpurilor: We agreed upon it that it had been a misunderstanding.2. În engleza literar􀄠. propozi􀄠ia subiectiv􀄠 fiind anticipat􀄠 de pronumele introductiv-anticipativ it cu func􀄠ie de subiect formal al regentei: It is important that you should do your homework carefully. . appear. I’m amazed that they should bring the children here for the summer. trouble etc. A) Modul indicativ: a) Un timp prezent în regent􀄠 poate fi urmat de orice timp în propozi􀄠ie subiectiv􀄠: It is unlikely that they have talked/will talk about this.1. We agreed upon it that she would apologize. confuze. Este ciudat ca ei s􀄠 ajung􀄠 înaintea noastr􀄠. possible. I’m surprised that he should have accepted their offer. certain. Am fost dezam􀄠git c􀄠 au venit a􀄠a de târziu. Propozi􀄠ia subiectiv􀄠 apare dup􀄠 sau înaintea: a) verbelor seem. s􀄠vâr􀄠it: It is strange that they arrived before us. relieve. Este important s􀄠􀄠􀄠i faci temele cu grij􀄠.4. presupunere: It is strange that should arrive before us. Folosirea subjonctivului arat􀄠 c􀄠 ac􀄠iunea este v􀄠zut􀄠 ca o idee. clear. Dup􀄠 construc􀄠iile la un timp prezent exprimând sentimente: be sorry. We agreed upon it that he was right. 􀄠􀄠 surprinde c􀄠 a refuzat oferta noastr�. alarming. Am c􀄠zut de acord c􀄠 a fost o neîn􀄠elegere. Am c􀄠zut de acord c􀄠 el are dreptate.: It’s possible that the tourists have arrived. important.6. propozi􀄠ia subiectiv􀄠 ocup􀄠 uneori pozi􀄠ie ini􀄠ial􀄠: That he has refused our offer amazes me.6. se aplic􀄠 coresponden􀄠a timpurilor trecute: a) simultaneitatea: Past Tense sau should + infinitiv: I was disappointed they were so late.6. Folosirea timpurilor în propozi�ia subiectiv� În propozi􀄠ia subiectiv􀄠 se poate folosi: a) modul indicativ. Am c􀄠zut de acord c􀄠 ea î􀄠i va cere scuze. turn out: I seemed that he was wrong. be surprised / astonished / amazed. În toate cazurile folosirea subjonctivului accentueaz􀄠 ideea: Mi-a p􀄠rut r􀄠u c􀄠􀄠􀄠i-au putut vinde ma􀄠ina. Folosorea timpurilor în propozi􀄠ia subiectiv􀄠 depinde 􀄠i de timpul verbului din propozi􀄠ia regent􀄠. verbele din propozi􀄠ia completiv􀄠 pot fi puse: a) la prezentul indicativ sau subjonctivul should + infintiv pentru exprimarea unor ac􀄠iuni simultane: I’m amazed that they bring the children here for the summer. Propozi�ia subiectiv� (The Subject Clause) 25. I was disappoited they should be so late. c) a unor verbe tranzitive exprimând st􀄠ri suflete􀄠ti: alarm. E ciudat c􀄠 au ajuns înaintea noastr􀄠. 25.3. Folosirea indicativului arat􀄠 c􀄠 ac􀄠iunea din propozi􀄠ia subiectiv􀄠 este v􀄠zut􀄠 ca un fapt real. Sunt uimit c􀄠􀄠􀄠i aduc aici copiii vara. I was sorry they should have sold their car. change. Dac􀄠 verbul din principal􀄠 este la un timp trecut. 􀄠􀄠 surprinde faptul c􀄠 a acceptat ofetta lor. true.

2) Adeseori construc􀄠ia infinitival􀄠 este înlocuit􀄠 de o construc􀄠ie gerundial􀄠: To live near school is an advantage for him. splendid. Este posibil ca ea s􀄠-mi telefoneze disear􀄠. Folosirea subjonctivului în toate aceste propozi􀄠ii exprim􀄠 ac􀄠iunea ca o idee. 3) Propozi􀄠ia subiectiv􀄠 mai poate fi înlocuit􀄠􀄠􀄠i de nominativul absolut + participiul prezent: Everything going wrong alarmed them. Not�: În engleza american􀄠. b) subiectul generic sau nedefinit al propozi􀄠iei subiective este subîn􀄠eles: It is good to be careful. necessary. Construc􀄠ia infinitival􀄠 poate fi 􀄠i infinitivul cu for . A fost dr􀄠gu􀄠 din partea ta s� ne aju􀄠i. pag: 248 . It was alarming that Mary should study until midnight.b) Un timp trecut este urmat tot de un timp trecut. inevitable.to.4. Faptul c􀄠 totul mergea prost i-a alarmat. vital se folose􀄠te subjonctivul prezent analitic cu should: It is / was necessary that he should find a solution immediately. Faptul c􀄠 locuie􀄠te lâng􀄠􀄠􀄠coal􀄠 este un avantaj pentru el. conform coresponden􀄠ei timpurilor trecute: It was a surprise that he had phoned. It is my intention to do it. It’s not easy trying to persuade her. presupunere. 2) pentru anterioritate: Past Perfect sau should + infinitiv perfect: It was strange that they had arrived before us. It was a surprise that he behaved like that. important. s􀄠vâr􀄠it. Este inten􀄠ia mea s􀄠 fac acest lucru. verbul din propozi􀄠ia subiectiv􀄠 se pune. Este / Era necesar ca el s􀄠 g􀄠seasc􀄠 imediat o solu􀄠ie. It was a surprise that he would come. it is probable.la Present Perfect / Past Tense sau should + infinitiv perfect: It is gratifying that he waited until the train arrived. pe când indicativul exprim􀄠 ac􀄠iunea ca un fapt real.Past Tense sau should + infinitiv: It was alarming that Mary studied until midnight. Reducerea propozi�iei subiective. essential. gratifying. B) Modul subjonctiv: a) În propozi􀄠iile subiective introduse de is is/ was advisable. Nu este u􀄠or s􀄠 încerci s􀄠 o convingi. surprising. se folose􀄠te should + infinitiv: Is it possible that I should see you this evening ? Este posibil s􀄠 te v􀄠d disear􀄠 ? 25. 2) anterioritatea . se întrebuin􀄠eaz􀄠 subjonctivul prezent analitic cu may / might: It is possible that she may phone me tonight. Subjonctiv: Era cioudat ca ei s􀄠 fi ajuns înaintea noastr􀄠. For + pronume se omite dac􀄠 în􀄠elesul reiese din context: It is easy for us to say no. alarming. b) Dup􀄠 it is possible. It is gratifying that he should have waited until the train arrived. pentru a exprima: 1) simultaneitatea = la prezent sau subjonctiv should + infinitiv: It is splendid that the children go to bed early. desirable. 1) Propozi􀄠ia subiectiv􀄠 poate fi redus􀄠 la o construc􀄠ie infinitival􀄠 dac􀄠: a) propozi􀄠ia principal􀄠 con􀄠ine un substantiv sau pronume care poate fi subiect al infinitivului: It was kind of you to help us.6. Indicativ: Era ciudat c􀄠 ei au ajuns înaintea noastr􀄠. annoying. este preferat subjonctivul prezent sintetic la forma afirmativ􀄠: It is/was necessary that he find a solution immediately. La forma interogativ􀄠 îns􀄠. Modul indicativ sau subjonctiv: a) Dup􀄠 construc􀄠ii exprimând sentimente sau mirarea: it is strange. It was strange that they should have arrived before us. Ambele construc􀄠ii pot fi anticipate de pronumele it: It’s not easy to try to persuade her. It is splendid that the children should go to bed early. b) Dac􀄠 construc􀄠iile de mai sus sunt la Past Tense. Este bine s􀄠 fii atent. right. Living near school is an advantage for him. (Ne) este u􀄠or s􀄠 spunem nu. imperative. în propozi􀄠ia subiectiv􀄠 se întrebuin􀄠eaz􀄠: pag: 247 1) pentru simultaneitate .

when.4. Problema era c􀄠 erau în ora􀄠. Propozi􀄠ia relativ􀄠 restrictiv􀄠 este introdus􀄠 prin pronume relative: who. Propozi􀄠iile relative se împart în: A) propozi􀄠ii relative restrictive. Folosirea timpurilor: a) Orice timp poate urma unui prezent în regul􀄠: The important fact is that he was born in this town. what.1. C) propozi􀄠ii apozi􀄠ionale. what. 25. The store where I buy groceries is across the street. Înghe􀄠ata care are ciocolat􀄠 în ea cost􀄠 mai mult. Adverbele relative where �i when sunt deseori întrebuin􀄠ate pentru introducerea propozi􀄠iilor relative în loc de prepozi􀄠ie + pronume relativ: The store in which I buy groceries is across the street. The problem was that they were in town. that 􀄠i prin adverbe relative: where. Propozi􀄠ia predicativ􀄠 este folosit􀄠 dup􀄠 verbul capulativ be. Propozi􀄠ia predicativ􀄠 poate fi redus􀄠 la o construc􀄠ie gerundial􀄠: That is learning by doing.8. 25. 25. adjectivele relative which.8. The important fact is that he has written about it.25.7.7. Propozi􀄠iile relative sunt introduse de pronumele relative who. Dac􀄠 complementul este prepozi􀄠ional. Autobuzul care merge la gar􀄠 opre􀄠te la col􀄠. limitând în􀄠elesul unui nume de regent􀄠. why. Propozi�ia relativ� descriptiv�. Problema era c􀄠 telefonaser􀄠.1. Studen􀄠ii care a􀄠teapt􀄠 afar􀄠 sunt turi􀄠ti.2. Propozi�ia relativ� restrictiv� este esen􀄠ial􀄠 pentru în􀄠elesul propozi􀄠iei regente 􀄠i nu se se desparte prin virgul􀄠 de aceasta. 25. which. Faptul important este c􀄠 s-a n􀄠scut în acest ora􀄠. care introduce numai propozi􀄠ii relative restrictive. Oamenii care a􀄠teapt􀄠 afar􀄠 sunt turi􀄠ti.2. Sportul care îmi place este fotbalul. pag: 249 Pronumele relativ that.8.8. Faptul important este c􀄠 volumul va fi publicat în curând. Arta înseamn􀄠 a înv􀄠􀄠a f􀄠când.3. Magazinul în care cump􀄠r coloniale este vizavi. cu func􀄠ia de apozi􀄠ie a unui nume din regent􀄠. Problema era c􀄠 vor veni a doua zi. 25. Propozi􀄠ia relativ􀄠 descriptiv􀄠 nu este esen􀄠ial􀄠 pentru în􀄠elesul . iar propozi􀄠ia se a􀄠eaz􀄠 la sfâr􀄠itul propozi􀄠iei relative: The sport I am fond OF is football. cât 􀄠i pentru obiecte (who este îns􀄠 preferat dup􀄠 substantivul people 􀄠i pronumele those): The students that are waiting outside are tourists. when etc. Pronumele relativ este de obicei omis când substantivul pe care-l determin􀄠 propozi􀄠ia relativ􀄠 poate fi complement direct al predicatului din relativ􀄠: I liked THE FILM we saw yesterday. B) propozi􀄠ii relative descriptive. care aduc explica􀄠ii suplimentare despre un element nominal de regent􀄠. Magazinul unde cump􀄠r coloniale este vizavi. se aplic􀄠 coresponden􀄠a timpurilor în trecut: The problem was that they had phoned. The problem was that tthey would come the next day. Mi-a pl􀄠cut filmul pe care l-am v􀄠zut ieri. poate fi folosit ca subiect atât pentru persoane. that se omite. dar that este mult mai frecvent: The icecream which has chocolate in it costs more.7. The icecream that has chocolate in it costs more. The bus that goes to the station stops at this corner. Propozi�iile relative (Relative Clauses) 25. Which este uneori folosit ca subiect pentru obiecte. The important fact is that the book will be soon published. b) Dup􀄠 un verb trecut. Faptul important este c􀄠 a scris despre el. whose 􀄠i adverbele relative where. which 􀄠i that (numai relativa restrictiv􀄠).8. 25. Propozi�ia predicativ� (The Predicative Clause) 25. The people who are waiting outside are tourists.7.3.

în func􀄠ie de inten􀄠ia vorbitorului. c) Propozi􀄠ia apozi􀄠ional􀄠 poate fi redus􀄠􀄠 􀄠i la un nominativ absolut : This is our way.9. was wrong. Nu 􀄠tiu motivul pentru care a plecat a􀄠a de gr􀄠bit. el va fi exprimat printr-un acuzativ în propozi􀄠ia apozi􀄠ional􀄠 în construc􀄠ia Infinitivul cu for-to: Our hope for him to return soon is faint. 25. pe care l-am cump􀄠rat acum dou􀄠 luni. before. b) dac􀄠 propozi􀄠ia principal􀄠 nu con􀄠ine un asemenea cuvânt. Nici n-au apucat s􀄠 se urce în tren c􀄠 a 􀄠i plecat. request se folose􀄠te subjonctivul analitic exprimat prin should + infinitiv: The chairman’s REQUEST that he afternoon session should be postponed was accepted. Nici n-apuc􀄠 s􀄠 termine de mâncat o pr􀄠jitur􀄠 c􀄠􀄠􀄠i începe alta. mother giving intructions and we following them propozi􀄠iile circumstan􀄠iale (Adverbial Clauses) Propozi􀄠iile subordonate circumstan􀄠iale sunt de mai multe feluri: 25. Propozi�ia circumstan�ial� de timp (The Adverbial Clause of Time) 25. No sooner had they got on the train than it left. c) dac􀄠 subiectul contruc􀄠iei infinitivale nu este exprimat în propozi􀄠ia regent􀄠.propozi􀄠iei regente. Cererea pre􀄠edintelui ca 􀄠edin􀄠a de dup􀄠amiaz􀄠 s􀄠 fie amânat􀄠 a fost acceptat􀄠. are loc inversiune între subiect 􀄠i verbul auxiliar.7.9.9. propozi􀄠iile apozi􀄠ionale îndeplinesc func􀄠ia de apozi􀄠ii pe lâng􀄠 substantive din regent􀄠 ca opinion. Tocmai a telefonat colegul t􀄠u de banc􀄠. Propozi􀄠ia relativ􀄠 poate fi redus􀄠 la: a) o apozi􀄠ie. care poate fi un substantiv. 25. Propozi�ia apozi�ional� este de obicei introdus􀄠 de: when. Folosirea timpurilor în propozi�ia circumstan�ial� de timp . adjectiv sau participiu singur sau cu o complinire. Our new TV set. Echipele selectate pentru olimpiad􀄠 poart􀄠 uniforme speciale. which we bought two month ago. Cel mai bun lucru pe care-l ai de f􀄠cut este s􀄠-i urmezi sfatul. how.8. while. whether. fiind general sau nehot􀄠rât. 25. frightens me. Propozi􀄠ia apozi􀄠ional􀄠 poate fi redus􀄠: a) la o construc􀄠ie infinitival􀄠 sau gerundial􀄠 . no sooner (de-abia) pot 􀄠i ele introduce propozi􀄠ii temporale. Ad􀄠ugând informa􀄠ii suplimentare 􀄠i putând fi omis􀄠 f􀄠􀄠􀄠 ca sensul s􀄠 fie afectat. Ideea lui. where. el este prezent sub forma acuzativ în construc􀄠ia infinitivul cu for-to.8. Trebuie rezolvat􀄠 problema privitoare la modul cum va fi expediat􀄠 marfa. (Subiectul propozi􀄠iei reduse este de obicei un pronume sau substantiv din propozi􀄠ia regent􀄠): The teams playing in the Olympics wear special uniforms. after. independent de verbul din principal􀄠: I showed him the dress I’ll wear at the school festival tomorrow.8. They had no sooner got on the train than it left. since etc. is very good. suggestion.8. fact 􀄠i se construiesc cu indicativul: I don’t know the REASON why he left in such a hurry. excuse. sau printr-un posesiv (acuzativ + gerund): My impression. as soon as. doubt. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 de timp este introdus􀄠 de conjunc􀄠iile: when. why. Televizorul nostru cel nou. whenever. pag: 250 b) la o construc􀄠ie infinitival􀄠 activ􀄠 cu un sens pasiv: This is not a thing to play with.9. Acesta nu este un lucru cu care s􀄠 te joci. until/till. His idea. În propozi􀄠iile atributive apozitive pe lâng􀄠 substantive ca wish. 25. E slab􀄠 speran􀄠a ca el s􀄠 se întoarc􀄠 în curând. has just phoned. 25. I-am ar􀄠tat rochia pe care o voi purta mâine la serbarea 􀄠colar􀄠. Hardly �i scarcely sunt urmate de conjunc􀄠iile when. 25. de a face totul singur. as. idea.8. al c􀄠rui nume nu mi-l amintesc niciodat􀄠. relativa descriptiv􀄠 se desparte prin virgul􀄠 de propozi􀄠ia regent􀄠: Your deskmate. scarcely.6. când subiectul ei este generic sau nedefinit sau când el este prezent în propozi􀄠ia regent􀄠: The question of how to send the goods has to be settled.1. Folosirea timpurilor în propozi�iile relative În propozi􀄠iile relative se poate folosi orice timp. Echipele care joac􀄠 la olimpiad􀄠 poart􀄠 uniforme speciale. Dac􀄠 adverbele de mai sus ocup􀄠 primul loc în propozi􀄠ie. question. Hardly has he finished eating a cake when he begins another. whose name I can never remember.2. to do everything by himself. sau este subîn􀄠eles. The teams selected the Olympics wear special uniforms.5. recommendation. iar no sooner de than: He has hardly finished eating a cake when he begins another. Not�: Adverbele hardly. problem. pentru întârire. of Peter’s enjoying himself. m􀄠 însp􀄠imânt􀄠. reason. este foarte bun.8. that. impression. The best thing for you to do is to follow his advice.

(when = at that moment) Am pl􀄠tit pentru materiale când le-a livrat întreprinderea. / Am 􀄠􀄠 te ajut când am s􀄠-mi termin lec􀄠iile. Conjunc􀄠ia since cere folosirea lui Present Perfect în propozi􀄠ia principal􀄠 pentru a indica perioada de timp pân􀄠 la (sau eventual 􀄠i în) momentul prezent. Unui viitor în regent􀄠 îi corespunde un prezent în temporal􀄠.Un timp prezent în regent􀄠 este urmat de un timp prezent în circumstasn􀄠iala de timp: When I have some days off. Not�: Datorit􀄠 sensului. She had given him your message before you arrived. it was raining heavily. He rang up all his friends after he had returned from the trip. (them = after) Am pl􀄠tit pentru materiale dup􀄠 ce le-a livrat întreprinderea. pentru exprimarea simultaneit􀄠􀄠ii: When I left for school this morning. we’ll go for a walk. Te voi ajuta de îndat􀄠 ce îmi voi fi terminat lec􀄠iile. În mod similar. b) succesiunea imediat􀄠 a celor dou􀄠 ac􀄠iuni: When Peter returned from school. pentru a exprima simultaneitatea ac􀄠iunilor: While you are getting ready. ploua cu g􀄠leata. be. Când am plecat la 􀄠coal􀄠 azi de diminea􀄠􀄠. Cu verbe care indic􀄠 durata (ex. when este urmat de Past Tense pentru a indica: a) simultaneitatea ac􀄠iunilor din cele dou􀄠 propozi􀄠ii: We paid for the materials when the company delivered them. I go to the mountains. verbul din circumstan􀄠iala de timp este la Past Tense: I would try to call on you before you went away.: live. his mother cooked dinner. În timp ce te preg􀄠te􀄠ti. Spre deosebire de conjunc􀄠iile de mai sus. Ea i-a transmis / îi transmisese masajul t􀄠u înainte s􀄠 sose􀄠ti tu. I’ll help you as soon as I have finished my homework. Te voi ajuta îndat􀄠 ce îmi voi (fi) termina(t) lec􀄠iile. stay. Au ie􀄠it din clas􀄠 de îndat􀄠 ce / imediat dup􀄠 ce 􀄠i-au terminat lucr􀄠rile. I’ll make a telephone call. Aten�ie! la traducerea acestor propozi􀄠ii! În limba român􀄠 se folose􀄠te viitorul în temporal􀄠. I told you I would call on you when I had some spare time. I’ll be waiting right here when you come out the examination room. He didn’t leave until he had received a definite answer. Te voi a􀄠tepta chiar aici când vei ie􀄠i din sala de examen. vom face o plimbare. pe când în limba englez􀄠 numai Past Tense sau Past Perfect: 􀄠i-am spus c􀄠 voi trece pe la tine de îndat􀄠 ce voi fi terminat cartea. after poate fi urmat de Past Tense sau de Past Perfect. Când verbul din propzi􀄠ia regent􀄠 este la modul condi􀄠ional. A􀄠 încerca s􀄠 trec pe la tine înainte s􀄠 pleci în ora􀄠. When este urmat de Past Perfect pentru a ar􀄠ta c􀄠 ac􀄠iunea din subordonata de timp o precede pe cea din principal􀄠: We paid for the materials when the company had delivered them. pag: 252 Nu a plecat pân􀄠 nu a primit un r􀄠spuns precis. Dup􀄠 ce se va termina filmul. Since we’ve been living here we have visited the Art Galleries several times. Acelea􀄠i reguli sunt valabile 􀄠i când predicatul propozi􀄠iei regente este la viitor în trecut: I told you I would call on you as soon as had finished the book. 􀄠i Past Perfect pentru exprimarea unei ac􀄠iuni anterioare celei din principal􀄠: They left the clasroom as soon as they had finished their papers. merg la munte. Before permite folosrea lui Past Tense sau a lui Past Perfect în propozi􀄠ia principal􀄠 înso􀄠it􀄠 de o subordonat􀄠 temporal􀄠 la Past Tense: She gave him your message before you arrived. folosirea lui Past Perfect subliniaz􀄠 anterioritatea ac􀄠iunii. am s􀄠 dau un telefon. (when = as soon as) Când Petre s-a întors de la 􀄠coal􀄠. Aten�ie! la diferen􀄠a dintre român􀄠􀄠􀄠i englez􀄠. untill / till pot fi urmate de Past Tense sau de Past Perfect în subordonata de timp: He didn’t leave until he received a definite answer. mama sa a preg􀄠tit masa. own) since poate fi urmat de acest timp 􀄠i în propozi􀄠ia temporal􀄠: Since we came to this town we have visited the Art Galleries several times. În toate cele trei cazuri. pentru a exprima anterioritatea ac􀄠iunii din circumstan􀄠iala de timp fa􀄠􀄠 de ac􀄠iunea din propozi􀄠ia principal􀄠: He rang up all his friends after he returned from the trip. Când am câteva zile libere. 􀄠i un prezent sau Present Perfect pentru anterioritate: After the film is over. Un predicat la un timp trecut în propozi􀄠ia principal􀄠 cere Past Tense în propozi􀄠ia temporal􀄠. . 􀄠i-am spus c􀄠 voi trece pe la tine când voi avea pu􀄠in timp liber.

1. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 de mod comparativ􀄠 este introdus􀄠 de conjunc􀄠iile as. În propozi􀄠iile circumstan􀄠iale de mod comparative. He bought the house unrepaired and unpainted.12. his friends came to celebrate. se folosesc construc􀄠ii gerundiale: I swiched off all the lights before going to bed. it become a Roman province. . I went to the cinema.12. such sau the same pot anticipa conjunc􀄠ia as: The film is not as good as you thought. întâlneam oameni ospitalieri. Am stins toate luminile înainte s􀄠 merg la culcare. adjectiv sau participiu. Propozi􀄠ia temporal􀄠 poate fi înlocuit􀄠􀄠 􀄠i de o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠: After Dacia’s defeat by the Romans. 􀄠ara a devenit o provincie roman􀄠. Propozi�ia circumstan�ial� de mod propriu-zis� (The Adverbial Clause of Manner) Aceasta este introdus􀄠 de (exactly) as. Se deosebe􀄠te de tine la dispozi􀄠ie. Am cântat mai bine decât a cântat el. De când locuim aici. we met hopitable people. exprimat printr-un pronume sau substantiv în cazul genitiv sau acuzativ: pag: 253 After his passing all his exams. 25. Mergând spre 􀄠coal􀄠 l-am întâlnit pe profesorul de englez􀄠. his friends came to celebrate. Totdeauna cânt􀄠 când se b􀄠rbiere􀄠te. b) o construc􀄠ie gerundial􀄠. Dup􀄠 conjunc􀄠iile care pot fi folosite 􀄠i ca prepozi􀄠ii. They heard such a noise as they had never heard before. pronumele personale sunt în cazul acuzativ: I sang better than he did. after sau berfore poate avea 􀄠i un subiect diferit de cel din propozi􀄠ia regent􀄠.10. Propozi�ia circumstan�ial� de loc (The Adverbila Clause of Place) 25. Reducerea propozi�iei circumstan�iale de timp Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 de timp poate fi redus􀄠 la o contruc􀄠ie format􀄠 dintr-o conjunc􀄠ie de timp 􀄠i un substantiv. his friends came to celebrate. Wherever we went. Circumstan􀄠iala de loc este de obicei înlocuit􀄠 de un adverb de loc sau de o contruc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠: Would you please put those books in their right place? We met hospitable people everywhere. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 de mod propriu-zis􀄠 poate fi redus􀄠 la: a) un participiu prezent sau trecut când subiectul participiului este subiectul sau complementul predicatului din propozi􀄠ia regent􀄠: He came to us smiling. Cuvintele as. am vizitat Galeriile de Art􀄠 de mai multe ori.3.11. Construc􀄠ia gerundial􀄠 introdus􀄠 de on. Conjunc􀄠ia as este precedat􀄠 în regent􀄠 de un adjectiv la gradul pozitiv sau de un substantiv. He left for school the same time as I did. his friends came to celebrate. Dup􀄠 înfrângerea Daciei de c􀄠tre romani. care poate fi prezent􀄠 sau perfect􀄠: Walking to school. 􀄠􀄠i vrea v􀄠 rog s􀄠 pune􀄠i 􀄠􀄠􀄠􀄠ile înapoi / unde le este locul. than. Filmul nu este atât de bun cât ai crezut. Having done my homework. as if. Seam􀄠􀄠􀄠 cu tine prin faptul c􀄠􀄠􀄠i petrece timpuil liber citind. Dup􀄠 ce Tom / el 􀄠i-a luat toate examenele.De când am venit în acest ora􀄠. Afeter Tom passing all his exams. Va face exact cum i-ai spus.10. A cump􀄠rat casa nereparat􀄠􀄠􀄠i nev􀄠ruit􀄠. am vizitat Galeriile de Art􀄠 de mai multe ori. dup􀄠 o prepozi􀄠ie: He resembles you in spending jhis spare time reading. After him passing all his exams. pag: 254 Conjunc􀄠ia than este precedat􀄠 de un adjectiv la gradul comparativ care se afl􀄠 în propozi􀄠ia regent􀄠: He was older than we had expected. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 de loc este introdus􀄠 de adverbele where. so. 25. verbul poate fi omis. wherever 􀄠i se construie􀄠te cu orice timp: Would you please put those books back where they belong. A plecat la 􀄠coal􀄠 la aceea􀄠i or􀄠 la care am plecat 􀄠i eu. Se îndreapt􀄠 spre noi zâmbind. Propozi�ia circumstan�ial� de mod comparativ� (The Adverbial Clause of Comparison) 25. m-am dus la cinema. c) prepozi􀄠ie + substantiv: He differs from you in disposition. as though. al c􀄠rui subiect este subiectul din propozi􀄠ia regent􀄠: He always sings while shaving. After Tom’s passing all his exams. Conjunc􀄠ia poate fi omis􀄠 înaintea construc􀄠iei participiale. 25.10. El era mai în vânrst􀄠 decât crezusem. 25. cum nu mai auziser􀄠 niciodat􀄠. Oriunde mergeam. (just) as 􀄠i se construie􀄠te cu orice timp cerut de logica enun􀄠ului din principal􀄠: He will do just as you told him. Au auzit un asemenea zgomot. În acest caz.1. 25. prietenii au venit s􀄠-l s􀄠rb􀄠toreasc􀄠. Terminându-mi lec􀄠iile / Dup􀄠 ce mi-am f􀄠cut lec􀄠iile. I met my English teacher.9.2.

Am cântat mai bine decât el. as. cu atât se pl􀄠ceau mai mult. She behaved as if in search of something. He behaves / behaved as if he had been here (but je hasn ‘t / hadn’t). s-a dus la culcare devreme.13. I got up at ten this morning because I hadn’t been able to sleep all night. Verbul nu poate fi omis decât dac􀄠 este be sau dac􀄠 atât regenta cât 􀄠i subordonata con􀄠in acela􀄠i verb: She Speaks English better than him (Than he speaks it). 􀄠i cu Past Tense (simultaneitate) sau Past Perfect (anterioritate) pentru a exprima o compara􀄠ie imaginar􀄠. Ea vorbe􀄠te engleze􀄠te mai bine decât el. Compara􀄠iile reale se traduc în român􀄠 prin indicativ. (It’s cloudy). Folosirea timpurilor în propozi�iile comparative Propozi􀄠iile comparative introduse de as. ireal􀄠: He talks / talked as if he were a teacher (but he isn’t / wasn’t). (dup􀄠 un verb prezent sau trecut) se contruiesc cu indicativul preznet sau viitor pentru exprimarea unei compara􀄠ii reale: It looks as if he has been here. (and he has). dar: She speaks English better than she writes it.1. În propozi􀄠ia comparativ􀄠 de tipul cu cât. he went to bed early. un participiu sau de o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠: She behaved as though angry. He was as busy as you are going to be. Propozi􀄠ia comparativ􀄠 eliptic� este mai frecvent􀄠 decât cea în care verbul este exprimat. Propozi�ia circumstan�ial� cauzal� (The Adverbila Clause of Reason) 25. 25. He was admired as a man of character. Participiul poate face parte dintr-un nominativ absolut: The wather being unsettled. Ea vorbe􀄠te limba englez􀄠 mai bine decât scrie. altul în propozi􀄠ia comparativ􀄠). pag: 255 Se purta de parc􀄠 ar fi fost sup􀄠rat􀄠. ea poate fi înlocuit􀄠 de un infinitiv (cu sau f􀄠􀄠􀄠 to): He did nothing more than (to) sign his name. cu atât vei ob􀄠ine rezultate mai bune. the better results you will get. She behaved as if seeking encouragement. Deoarece Dan este cam uituc. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 cauzal􀄠 este introdus􀄠 de conjunc􀄠iile because. se folosesc de regul􀄠 viitorul în principal􀄠􀄠􀄠i prezentul în comparativ􀄠: The harder you work. I got up at ten this morning because today is Sunday. Azi diminea􀄠􀄠 m-am sculat la ora zece pentru c􀄠 azi e duminic􀄠. sau: Part Tense + Past Tense: The more frecvently they met.3. Se purta de parc􀄠 ar fi fost ame􀄠it􀄠. Dac􀄠 propozi􀄠ia comparativ� este introdus􀄠 de than. Deoarece nu se sim􀄠ea bine. as though.2. cele ireale prin condi􀄠ional: Se pare c􀄠 a fost aici.. She behaved as though dazed. precedate de articolul hot􀄠rât the. N-a f􀄠cut nimic altceva decât s􀄠􀄠􀄠i semneze numele. Se purta de parc􀄠 ar fi c􀄠utat ceva. Circumstan􀄠iala cauzal􀄠 poate fi redus􀄠 la un participiu.13. 25.12. 25. we postponed our trip. 25. substantiv sau o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠: Feeling unwell. ne-am amânat c􀄠􀄠􀄠toria. Se purta de parc􀄠 ar fi avut nevoie de o încurajare. He was as busy as him son is now. He was as busy as a man could be.13. Cu cât se întâlneau mai des. his wife gave him a list. than se construiesc cu orice timp condi􀄠ionat logic de predicatul propozi􀄠iei principale: He was as busy as we had thought. the more they liked each other. since 􀄠i se construie􀄠te cu orice timp condi􀄠ionat logic de verbul din principal􀄠: Since Dan often forgets things. . care se contruie􀄠te în limba englez􀄠 cu ajutorul a dou􀄠 adjective sau adverbe la comparativ (unul în propozi􀄠ia regent􀄠.cu atât. dar: Se poart􀄠 de parc􀄠 ar fi fost aici. It looks as if it is going to rain. Azi diminea􀄠􀄠 m-am sculat la ora zece pentru c􀄠 n-am putut dormi toat􀄠 noaptea. Propozi􀄠iile comparative introduse de as if..I sang better than him.2.12. Vremea fiind instabil�. Cu cât vei munci mai mult. Era admirat fiind un om de caracter. Propozi􀄠ia comparativ􀄠 poate fi înlocuit􀄠 de un adjectiv. adjectiv. so􀄠ia lui i-a dat o list􀄠.

I should apologize. what would you do? Presupunând c􀄠 ai fi profesor. provided (that) / so long as / on condition that. what would you have done ? 􀄠􀄠 presupunem c􀄠 ea ar fi avut dreptate. . have found a solution. post these letters for me. in case.care poate fi înlocuit de o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠: In such unsettled weather we had to postpone our trip. I would go to the beach. Suppose se folose􀄠te mai ales cu propozi􀄠ii condi􀄠ionale de tipul 2 􀄠i 3: Suppose you were a teacher. Look at the map otherwise you will lose your way. will . could sau should: Were I in your position. De obicei propozi􀄠ia condi􀄠ional􀄠 urmeaz􀄠 propozi􀄠ia regent􀄠. M-am bucurat s􀄠-i v􀄠d. Dac􀄠 a􀄠 avea zi liber􀄠 mâine. o condi􀄠ie ireal􀄠 prezent􀄠 sau viitoare. pag: 256 25. ce ai fi f􀄠cut (atunci)? Unless (condi􀄠ie negativ􀄠) este mai frecvent în propozi􀄠iile condi􀄠ionale de tipul 1.1. pag: 257 25. Dac􀄠 propozi􀄠ia cauzal􀄠 are acela􀄠i subiect cu propozi􀄠ia regent􀄠. Ordinea propozi�iilor. I’ll forgive you provided you tell the truth. Compara􀄠i: I won’t say anything if he doesn’t bring up the matter himself. Dac􀄠 ar veni (cumva) mai devreme. profesorul o 􀄠􀄠se􀄠te întodeauna. Vom pleca mâine dac􀄠 va fi vreme bun􀄠. 􀄠i este urmat de un verb la forma afirmativ􀄠. Am s􀄠 te iert cu condi􀄠ia s􀄠-mi spui adev􀄠rul. într-un moment viitor: If I had the day off tomorrow. Propozi􀄠ia condi􀄠ional􀄠 poate fi introdus􀄠􀄠􀄠i de alte cuvinte de leg􀄠tur􀄠. Dac􀄠 vremea ar fi fost mai bun􀄠.14. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 condi􀄠ional� este introdus􀄠 de conjunc􀄠iile: if.14. 􀄠i propozi􀄠ia principal􀄠 sau regent􀄠 (main Clause) care exprim􀄠 rezultatul sau efectul condi􀄠iei.tipul 2.14. În cazul verbelor no􀄠ionale se folose􀄠te should / would + infinitivul: Should he come earlier. care se refer􀄠 la: . care exprim􀄠 o situa􀄠ie anticipat􀄠 sau posibil􀄠: . Conjunc􀄠iile in case 􀄠i provided sunt întrebuin􀄠ate mai ales cu propozi􀄠ii condi􀄠ionale de tipul 1: In case I see him. 􀄠􀄠 fi plecat lunea trecut􀄠. ce-ai face ? Suppose she had been right. the teacher always finds it. . Folosirea lui unless înt􀄠re􀄠te nega􀄠ia (if not este neutru). mi-a􀄠 cere scuze. Dac􀄠 a􀄠 fi în locul t􀄠u. we could go for a walk. I won’t say anything unless he brings up the matter himself. apar uneori propozi􀄠ii condi􀄠ionale în care ordinea subiect-verb auxiliar este inversat􀄠. have. cele dou􀄠 propozi􀄠ii sunt desp􀄠􀄠􀄠ite prin virgul􀄠: If you go out. Pe a􀄠a o vreme instabil􀄠.tipul 3. 􀄠􀄠ie􀄠elul a fost certat pentru c􀄠 a ie􀄠it afar􀄠 în ploaie.într-un moment viitor: We’ll leave tomorrow if the weather is good. N-am s􀄠 spun nimic dac􀄠 naduce el vorba.o situa􀄠ie imaginar􀄠. Propozi�ia circumstan�ial� condi�ional� (The Adverbial Clause of Condition) Frazele condi􀄠ionale sunt formate din dou􀄠 feluri de propozi􀄠ii: propozi􀄠ia subordonat􀄠 condi􀄠ional􀄠 (if Clause) referitoare la condi􀄠ia care face posibil􀄠 îndeplinirea ac􀄠iunii din principal􀄠. I’ll give him your message. se poate folosi o construc􀄠ie gerundial􀄠: The little boy was scolded for going out in the rain. Dac􀄠 vremea ar fi mai bun􀄠. N-am s􀄠 spun nimic decât dac􀄠 aduce el vorba. we could go to the theatre.14. m-a􀄠 duce la plaj􀄠. 25. am putea merge la teatru. am putea face o plimbare. Mi-a fost ru􀄠ine c􀄠 au vorbit a􀄠a. they’ll give you a prize). Aceasta se întâmpl􀄠 de regul􀄠 când propozi􀄠ia condi􀄠ional􀄠 con􀄠ine be. Exist􀄠 trei tipuri de mari propozi􀄠ii condi􀄠ionale: . cu referire la o situa􀄠ie imaginar􀄠 sau contrar􀄠 realit􀄠􀄠ii într-un moment trecut: If the weather had been better. he might. Dup􀄠 o propozi􀄠ie. Dac􀄠 a􀄠 fi 􀄠tiut despre aceast􀄠 problem􀄠.în general: If I make a mistake. (= If you find the correct answers. În caz c􀄠-l v􀄠d. În engleza literar􀄠. Look at the map or else you will lose your way.tipul 1. am s􀄠-i transmit mesajul t􀄠u. Dac􀄠 fac vreo gre􀄠eal􀄠. Dac􀄠 o preced􀄠.2. o condi􀄠ie ireal􀄠 trecut􀄠.o situa􀄠ie improbabil􀄠. care se transform􀄠 într-un infinitiv cu for-to când cele dou􀄠 subiecte sunt diferite: I was ashamed for them to speak like that. poate ar fi g􀄠sit o solu􀄠ie. I would have left last Monday. iar conjunc􀄠ia if este omis􀄠. 25. a trebuit s􀄠 ne amân􀄠m c􀄠􀄠􀄠toria. . ea poate fi redus􀄠 la un infinitiv: I was glad to see them. contrar􀄠 unei realit􀄠􀄠i prezente: If the weather were better (right now). Had he known about this matter. situa􀄠ii în care î􀄠i pierde forma de propozi􀄠ie condi􀄠ional􀄠: Find the corect answer and they’ll give you a prize. o condi􀄠ie real􀄠 viitoare sau general􀄠. Condi􀄠ia negativ􀄠 este introdus􀄠 de unless. suppose / supposing (that). .3.

6. he’ll come today.tip 2 (condi􀄠ie contrar􀄠 realit􀄠􀄠ii prezente) cu tip 3 (ac􀄠iune nerealizat􀄠 în trecut): If she were a better singer. . 25.14. . M􀄠 voi duce s􀄠 înot dac􀄠 apa va fi cald􀄠. B) Dac􀄠 verbul din regent􀄠 e la viitorul în trecut. 3 Condi􀄠ional trecut Past Perfect I would have spoken to Ann if I had seen her yesterday. A􀄠 fi vorbit cu Ana dac􀄠 a􀄠 fi v􀄠zut-o ieri. în condi􀄠ional􀄠 se folose􀄠te: . If he wasn’t here yesterday. Go and buy tickets if you want to see the play.14. indicativul viitor 􀄠i condi􀄠ionalul prezent 􀄠i trecut apar doar în propozi􀄠iile principale: 1. he went for a walk. 24. 25. Timpurile folosite în frazele condi􀄠ionale sunt urm􀄠toarele: Tipul de propozi􀄠ie condi􀄠ional􀄠 Timpul în propozi􀄠ia principal􀄠 Timpul în propozi􀄠ia condi􀄠ional􀄠 1 Viitor/Prezent/Imperativ Prezent I’ll go swimming if the water is warm. posibil􀄠. În limba englez􀄠 poat ap􀄠rea 􀄠i combina􀄠ii între cele trei tipuri de fraze condi􀄠ionale: . . deoarece folosirea timpurilor difer􀄠 în cele dou􀄠 limbi: în român􀄠 se folose􀄠te viitorul în propozi􀄠ia condi􀄠ional􀄠 de tip 1 􀄠i modul condi􀄠ional atât în propozi􀄠ia principal􀄠 cât 􀄠i în condi􀄠ional􀄠. A promis c􀄠 ne va scrie dac􀄠 va avea timp. Dac􀄠 n-ar fi avut un accident. Dac􀄠 se sim􀄠ea obosit. 3. care exprim􀄠 o condi􀄠ie 􀄠i un rezultat real în trecut: If he felt tired. 25.14. If he wasn’t here yesterday. If he were to come. pag. pe când în englez􀄠. cite􀄠te-le din nou. pentru a exprima un grad mare de incertitudine. care se refer􀄠 la o condi􀄠ie real􀄠. Not�: În limba englez􀄠 se poate folosi viitorul dup􀄠 if doar când propozi􀄠ia subordonat􀄠 este completiv􀄠 direct􀄠 (nu condi􀄠ional􀄠): I don't know if he will come.you. anun􀄠􀄠-m􀄠 imediat. n-ar fi în spital acum.tip 1 (condi􀄠ia real􀄠) cu tip 2 (ac􀄠iune ireal􀄠): If you have a few hours to spare. în propozi�ia condi􀄠ional􀄠. Dac􀄠 au câteva ore libere. read them again. 2.Past perfect pentru a exprima o ac􀄠iune anterioar􀄠 celei din regent􀄠: He promised he would write to us if he had finished his work.5. a􀄠 fi foarte fericit. Dac􀄠 ar veni cumva. tell him to come today. ar fi participat la festival. Dac􀄠 pleci în ora􀄠. A promis c􀄠 ne va scrie dac􀄠􀄠􀄠i va fi terminat lucrul. he wouldn’t be in hospital now. pune te rog aceste scrisori la po􀄠􀄠􀄠 pentru mine. Aten�ie! A) În frazele condi􀄠ionale de tipul 1.14. 2 Condi􀄠ional prezent Past Tense She would go on a trip if she were on holiday. she would have participated in the festival. va veni ast􀄠zi. pentru exprimarea unei condi􀄠ii trecute 􀄠i a unui rezultat prezent: If you haven’t understood the instructions.Past Tense + Past Tense. Ea s-ar duce în excursie dac􀄠 ar fi în vacan􀄠􀄠. Dac􀄠 n-a foat aici ieri. spune-i s􀄠 vin􀄠 ast􀄠zi. f􀄠cea o plimbare. let me know at once. Dac􀄠 n-a foat aici ieri. Dac􀄠 se întâmpl􀄠 s􀄠 prime􀄠ti ve􀄠ti de la ea. . I would be very happy. I would invite you to the cinema. o situa􀄠ie pu􀄠in probabil􀄠: If you should get any news from her. Dac􀄠 ar fi o cânt􀄠rea􀄠􀄠 mai bun􀄠. Dac􀄠 n-ai în􀄠eles instruc􀄠iunile. te-a􀄠 invita la cinema.7. se mai pot folosi: . A teacher is always happy if his pupils work hard.9. Should + infinitivul poate fi folosit în propozi􀄠iile condi􀄠ionale de tipul 1 􀄠i 2 iar were to + infinitivul în propozi􀄠iile condi􀄠ionale de tipul 2.4.Viitor / prezent / imperativ în propozi􀄠ia principal􀄠 + Present Perfect / Past Tense. . 258 25. Traducerea propozi�iilor condi�ionale din limba român􀄠 în limba englez􀄠 prezint􀄠 de obicei dificult􀄠􀄠i. 25. Nu 􀄠tiu daca va veni.8.14.Past Tense pentru exprimarea simultaneit􀄠􀄠ii: He promised he would write to us if he had the time.14.tip 3 (condi􀄠ie ireal􀄠 în trecut) cu tip 2 (rezultatul condi􀄠iei în prezent): If he hadn’t had an accident.

Poate c􀄠 ar fi luat examenul dac􀄠 ar fi rezolvat toate problemele. Au plecat devreme ca s􀄠 nu fie obosi􀄠i a doua zi. Dac􀄠 vre􀄠i s􀄠 a􀄠tepta􀄠i un moment. când cele dou􀄠 propozi􀄠ii au acela􀄠i subiect: Born in an earlier century. ar fi fost un mare explorator. Dac􀄠 judec􀄠m dup� aparen􀄠e cred c􀄠 spune adev􀄠rul. cu valoarea de verb modal “a voi”: If you will wait a moment. . I’ll give him a list in case he should forget what to buy. viitor sau imperativ): I must give him a list so that he won’t forget what to buy. se întrebuin􀄠eaz􀄠 conjunc􀄠ia so that 􀄠i mai ales in order that. 25. let me know at once.14. Dac􀄠 s-ar fi n􀄠scut în alt secol. Propozi􀄠iile de scop negative sunt introduse de so that.15.11. v􀄠 voi aduce cartea de care ave􀄠i nevoie. urmat􀄠 de Present / Past Tense sau should + infinitiv: I’ll give him a list in case he forgets what to buy. apare uneori inversiune între subiect 􀄠i verbul auxiliar.cu would / could + infinitiv dup􀄠 un verb la un timp trecut: I gave her the key so that she could get in. Ideea de scop negativ poate fi exprimat􀄠􀄠􀄠i în propozi􀄠ii cu verbul la afirmativ. Without them I would have lost my way.in case. in order that.1. viitor sau imperativ: I’ll send the letter airmail so that he will get it right away. Un prezent. (voi) trimite scrisoarea par avion ca s-o primeasc􀄠 imediat. 􀄠􀄠􀄠􀄠 ei m-a􀄠 fi r􀄠􀄠􀄠cit. am putea merge la 􀄠ar􀄠 la sfâr􀄠itul s􀄠pt􀄠mânii. v􀄠 voi fi recunosc􀄠tor. Circumstan􀄠iala condi􀄠ional􀄠 poate fi redus􀄠 la: a) un participiu sau adjectiv. caracteristic􀄠 englezei familiare.2. b) un participiu absolut. I would be very happy.15.10. Could / might + infinitivul (prezent sau perfect) se folose􀄠te în frazele condi􀄠ionale de tipul 2 sau 3 în locul auxiliarului should / would + infinitivul (prezent sau perfect) când este implicat􀄠 o nuan􀄠􀄠 modal􀄠: If the weather were fine. I’ll bring you the book you need. She might have passed the exam if she had solved all the problems.will / can + infinitiv dup􀄠 un verb la prezent. Ar mâhnio dac􀄠 ai vorbi a􀄠a. c) o construc􀄠ie infinitival􀄠 (subiect indentic sau nedefinit): It would hurt her to talk like that. Acestea sunt introduse de conjunc􀄠iile: . iar would în cele de tipul 2. de might / should + infintiv: I lent Dan the dictionary so that he might do the translation. Aceast􀄠 construc􀄠ie este folosit􀄠 pentru a exprima o rug􀄠minte politicoas􀄠: If you will / would go this for me. Dac􀄠 ave􀄠i / a􀄠i avea amabilitatea s􀄠 face􀄠i aceasta pentru mine. 􀄠􀄠􀄠􀄠 ei m-a􀄠 fi r􀄠􀄠􀄠cit. I-am împrumutat dic􀄠ionarul lui Dan ca s􀄠􀄠􀄠i fac􀄠 traducerea. A) Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 de scop introdus􀄠 de so that. Were he to come. we could go to the country over the weekend. când subiectul este general sau nedefinit: Judging by appearances.14. . We would be delighted if you would accept our invitation. B) În engleza literar􀄠. Am fi încânta􀄠i dac􀄠 a􀄠i voi s􀄠 accepta􀄠i invita􀄠ia noastr􀄠. Trebuie s􀄠-i dau o list􀄠 ca s􀄠 nu uite ce s􀄠 cumpere. iar un timp trecut. Will poate fi utilizat în condi�ionalele de tipul1. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 de scop este introdus􀄠 de so that. .12. formal) introduc propozi􀄠ii de scop cu sens negativ (dar cu verbul la forma afirmativ􀄠). 25. iar if se omite: Should you get any news. un order that 􀄠i that (formal). he would have been a great explorer. viitor sau imperativ în regent􀄠 este urmat de may sau mai rar de shall + infinitiv în circumstan􀄠iala de scop: Open the window so that she may get some fresh air. pag: 259 25. Send the letter airmail so that he can get it right away. Deschide fereastra ca s􀄠 poat􀄠 respira / s􀄠 respire pu􀄠in aer curat. for fear that �i lest (învechit. They want(ed) to leave early for fear they would be tired the next day.for fear (that) + should / would + infinitiv: They want(ed) to leave early for fear they should be tired the next day. dup􀄠 un verb la un timp trecut: They left early so that they wouldn’t be tired the next day. In case. Dac􀄠 ar fi vreme frumoas􀄠.15. sau would / should not + infinitiv.14. 25. se construie􀄠te cu: . 25. urmate de will not + infinitiv (dup􀄠 un verb la prezent.În engleza literar􀄠. Propozi�ia circumstan�ial� de scop (The Adverbial Cloause of Purpose) 25. I-am dat cheia ca s􀄠 poat􀄠 intra. d) o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠: But for them I would have lost my way. she must be telling the truth. I shall be most grateful.

3. are loc inversiune între subiect 􀄠i predicat: So difficult was the exercise. de fapt subordonat􀄠. So este urmat. aparent principale. It was hot so we opened all the windows. 25.17.15. I would still try to help him. Timpurile verbale folosite în circumstan􀄠iale concesive sunt timpurile prezente 􀄠i trecute ale indicativului: . ca înlocuitor al lui lest. He went to the park in order to listen to the band concert. I’ll do it this way. b) infinitivul cu for-to. pag: 260 Not�: In case este folosit în engleza familiar􀄠. A vorbit destul de rar ca s􀄠 poat􀄠 fi în􀄠eles. no matter. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 concesiv􀄠 poate avea 􀄠i forma unei propozi􀄠ii. exprimat􀄠 prin: a) un imperativ: Laugh as much as you like. Era cald. 􀄠􀄠 fie 􀄠i cel mai lene􀄠 om din lume 􀄠i tot a􀄠 încerca s􀄠-l ajut. Cafeaua era prea fierbinte ca s-o pot bea. Aceste propozi􀄠ii sunt introduse de conjunc􀄠ia that porecedat􀄠 în regent􀄠 de so. Pune􀄠i-v􀄠 hainele ca s􀄠 fi􀄠i gata. în regent􀄠 .16.1878 war for independence. Am s􀄠-l primesc oricine ar fi.17. sau on purpose pentru a sublinia ideea de scop: He went to the park so as to listen to the band concert. 􀄠i-a dus copiii în parc s􀄠 asculte fanfara. 􀄠􀄠a de greu a fost exerci􀄠iul. c􀄠 nimeni n-a putut s􀄠-l fac􀄠. Adeseori. Predicatul propozi􀄠iei consecutive este la orive timp cerut de logica enun􀄠ului: He did his job so well that they promoted him. Românii au luptat în r􀄠zboiul 1877-1878 pentru (a dobândi) independen􀄠􀄠. când subiectul ei este identic cu cel din propozi􀄠ia regent􀄠: He went to the park to listen to the band concert. În acest caz.-lest + should + infinitiv: He took a taxi lest he shopuld miss the train. be he who may.16. in order. even if / though. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 concesiv􀄠 este introdus􀄠 de: though. that nobody could do it. S-a dus în parc s􀄠 asculte fanfara. such: sau de conjunc􀄠ia so (that).1878 war to get their independence. 25. whereas (formal). b) so as to + infinitiv: Put on your coats so as to be ready. Propozi�ia circumstan�ial� concesiv� (The Adverbial Clause of Concession) 25. Pentru subliniere. however (+adjectiv / adverb). 􀄠􀄠i f􀄠cea a􀄠a de bine serviciul încât l-au promovat. Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 de scop poate fi redus􀄠 la: a) o construc􀄠ie infinitival􀄠. It was so hot that we opened all the windows. b) imperativ cu let: Let him be the laziest fellow in the world. pe când such este urmat de un (adjectiv +) substnativ. a􀄠a c􀄠 am deschis toate ferestrele. c) Construc􀄠ia infinitival􀄠 poate fi redus􀄠 la o construc􀄠ie prepozi􀄠ional􀄠: The Romanians fought in the 1877 . Era a􀄠a de cald încât am deschis toate ferestrele. infinitivul este precedat de so as. 25. Poart􀄠-te în a􀄠a fel încât s􀄠 fii admirat.17.1. The Romanians fought in the 1877 . whoever. când subiectele sunt diferite: He took his children to the park for them to listen to the band concert. 25. c) o construc􀄠ie infinitival􀄠: He talked slowly enought to be understood.17. Râzi cât ai vrea. c) subjonctiv sintetic: I’ll receive him. although (mai formal). eu am s􀄠 fac a􀄠a. A luat un taxi ca s􀄠 nu piard􀄠 trenul.3.16.16. pag: 261 25. He did his job so well that I’ll never forget him. 􀄠�i f􀄠cea a􀄠a de bine serviciul încât nu-l voi uita niciodat􀄠.3. S-a dus în parc pentru a asculta fanfara. Când subiectul propozi􀄠iei regente este acela􀄠i cu cel al propozi􀄠iei consecutive.1. whaterver. 25. de un adjectiv sau de adverb.2. 25. It was such a hot day that we opened all the windows.2. Era o zi a􀄠a de fierbinte încât am deschis toate ferestrele.care a ie􀄠it din uz. circumstan􀄠iala consecutiv􀄠 poate fi înlocuit􀄠 de infinitivul cu for-to: The coffee was too hot for me to frink. Propozi�ia circumstan�ial� consecutiv� (The Adverbial Clause of Result) 25. Dac􀄠 cele dou􀄠 propozi􀄠ii au subiecte diferite. aceasta poate fi redus􀄠 la: a) as to + infinitiv când propozi􀄠ia consecutiv􀄠 este anticipat􀄠 de such sau so: Behave in such a way as to be admired. conjunc􀄠ia so se a􀄠eaz􀄠 uneori la începutul circumstan􀄠ialei consecutive.

Ne-a asigurat asear􀄠 c􀄠 te va aa􀄠tepta pân􀄠 te vei întoarce. I (answer) that I (meet) her at Foyots on Thursday at half-past twelve. 10. Tom a vizitat expozi􀄠ia ca s􀄠 le poat􀄠 povesti prietenilor despre ea. Va veni de îndat􀄠 ce-􀄠i va termina treaba. De􀄠i / Cu toate c􀄠 nu a studiat muzica la 􀄠coal􀄠. 16. I (be) startled when the bill of fare ( be) brought for the prices (be) a great deal higher than I (anticipate). he plays the piano very well. 4. Propozi􀄠ie concesiv􀄠 poate fi redus􀄠 la: a) un participiu. I (answer). Chiar dac􀄠 admited explica􀄠ia lui. We went on the picnic [in spite of the heavy rain]. 7. 9. el cânt􀄠 foarte bine la pian. He is a kind man with all his faults. 5. We saw interesting things everywhere. 15. 8. 24-25 I. 10. I would have forgotten about the meeting. De􀄠i nu se sim􀄠ea foarte bine. În limba român􀄠. he continued his work. Dac􀄠 el ar fi aici. 10. Tata a cump􀄠rat o ma􀄠in􀄠 veche. con􀄠inând de obicei cuvând all: He is a kind man for all his faults. 7. [But for her. Dan a spus c􀄠-i place s􀄠 studieze gramatiica. May / might + infinitivul este folosit în propozi􀄠iile concesive pentru a exprima o presupunere: Whoever may / might come. but not one that (excite) a sudden and devastating passion at first sight. Tata propune s􀄠 fim gata pe la oa 12. 5. De􀄠i obosit􀄠. Although he is not a professional. pe când may/might + infintiv se traduc prin condi􀄠ional: Oricine ar veni. E ciudat c􀄠 încearc􀄠 s􀄠 telefoneze la aceast􀄠 or􀄠 târzie. he plays the piano very well. Transfoma�i p���ile de propozi�ie scrise cursiv în propozi�ii subordonate: Ce se afla intre paranteze drepte sunt par􀄠ile scrise cursiv 1. c) o construc􀄠ia prepozi􀄠ie. Duminica trecut􀄠 am stat acas􀄠 pentru c􀄠 a fost vreme rea. show him in. the hostess served refreshements. 2. 3. 6. Ea va veni mâine acas􀄠 daca 􀄠i-a terminat examenele. and presently I (receive) fromher another letter saying that she (pass) through Paris and (like) to have a chat with me.Though he has never studied music. He is a kind man in spite of his faults. he plays the piano very well. He speaks [like a native]. She (be) not so young as I (expect) and in appearance imposing rather than attractive. 8. 6. Azi diminea􀄠􀄠 secretara a ajuns la birou mai devreme decât de . (Al)though he had been playing fotball all morning. I (know) exactly how much money I (have) and if the bill (come) to more I (make up) my mind that I (put) my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it (be) picked. I first met her twenty years ago when I (live) in Paris. 11. She (be) in fact a woman of forty . De􀄠i / Cu toate c􀄠 nu este profesionist. 13.11. we made a fire. Pune�i verbele din parantez� la forma potrivit�: 1. nu era obosit. She also (give) me the impression af having more teeth than (be) necessary for any practical purpose. III. she continued her work. b) un participiu absolt. 3. The green dress costs [ as much as the red dress]. 9. 8. She had read a book of mine and (write) to me about it. 4. (Al)though he was not feeling very well. A􀄠 fi trecut pe la ea dac􀄠 mi-ar fi spus unde locuie�te. 14. Este un om bun cu toate / în ciuda defectelor lui. ne-ar putea ajuta.a charming age. 13. adjectiv sau substantiv: Though tired. You can rely [on his help]. Then the only thing to do (be) to leave my watch and say I (come) back and pay later. de􀄠i prietenii lui l-au sf􀄠tuit s􀄠 nu o fac􀄠. el cânt􀄠 foarte bine la pian. Mary a plecat în grab􀄠. comportarea lui nu poate fi scuzat􀄠. 11. 6. This is the reason [for his early arrival]. I-am promis Paulei c􀄠 o voi ajuta când am s􀄠 m􀄠 întorc din vacan􀄠􀄠. 2. [Her being late] amazes me. Exerci�ii cap. Traduce�i în limba englez�: 1. Even though he did not study music in school. He lost his way [because of thick fog]. 􀄠i-a continuat lucrul. He went to the post offiice[ in order to buy some stamps]. 3. 14. thanking her. când subiectul este nedefinit: Even admittin his explanation. Muzica pe care am ascultat-o asear􀄠 era de George Enescu. 12. 7. [The weather being so cold]. pofte􀄠te-l în􀄠untru. 12. De􀄠i / Cu toate c􀄠 n-a studiat niciodat􀄠 muzica. el cânt􀄠 foarte bine la pian. 12. he wasn’t very tired. his behaviour cannot be excused. 2. [Following the dance]. The books [on my desk ] have to be returned to the library. A fost a􀄠a de frig în ultima vreme încât au înghe􀄠at râurile. de team􀄠 s􀄠 nu întârzie. De􀄠i jucase fotbal toat􀄠 diminea􀄠a. indicativul din propozi􀄠ia concesiv􀄠 se traduce tot prin indicativ. We were astinished [at his behaviour]. Este un om bun cu toate / în ciuda defectelor lui. 􀄠i-a continuat munc􀄠. 9. I (have) a tiny apartment in the Latin Quarter and I (earn) barely enough money to keep body and soul together. Este un om bun cu toate / în ciuda defectelor lui. II. Of course it (be) awkward if she (have) not money enough either to pay the bill. 5.

IV. C.am dat peste o scrisoare care mi-a de􀄠teptat amintirea unei întâmpl􀄠ri ciudate. Mucal􀄠 îi spuse unde i-ar putea g􀄠si. . prin urmare s􀄠-i trimit 􀄠ie tablouri în acest scop. A􀄠tept un r􀄠spuns al t􀄠u ca s􀄠􀄠􀄠tiu ce fac. cerând îngrijiri mari. c􀄠ci m􀄠 tr􀄠gea pe sfoar􀄠. de n-ar fi decât 􀄠apte ani de când s-a petrecut. despre care mi-ai scris mai de mult. D. Se împrumuta de bani. rezultatul fiind pe deplin mul􀄠umitor..1. c􀄠 vine mâine 􀄠i eu a􀄠teptam zadarnic. Folosirea timpurilor în vorbirea direct􀄠 nu este afectat􀄠 de timpul predicatului din propozi􀄠ia principal􀄠: He is saying -I’ll see him tomorrow. daca navea. poate avea loc inversiune între subiect 􀄠i predicat când subiectul este exprimat printr-un substantiv.I’ve just arrived.I’ve just arrived.1. Enun􀄠ul reprodus îndepline􀄠te func􀄠ia de propozi􀄠ie completiv􀄠 direct􀄠 a predicatului din propozi􀄠ia principal􀄠. Îi c􀄠utase toat􀄠 diminea􀄠a. f􀄠􀄠􀄠 s􀄠 aib􀄠 aerul c􀄠 o face. Octav B􀄠ncil􀄠. zâmbind 􀄠i i-am spus s􀄠 fie pe pace. ne opream 􀄠i ceream informa􀄠ii.Unde este Dan? 26. Lâng􀄠 el. m-a􀄠 sim􀄠i cuprins de îndoial􀄠. Trec􀄠torii ie􀄠􀄠􀄠i la plimbare la ora unsprezece scoteau batistele 􀄠i le puneau la nas. dar el min􀄠i c􀄠 nu-l interesau. Apoi nu se prea 􀄠inea dec uvânt. Îns􀄠􀄠􀄠to􀄠irea mea se f􀄠cea cu anevoin􀄠􀄠. în fine. Fusesem greu bolnav în Bucure􀄠ti 􀄠i m􀄠 întorceam la Berlin. 26. precum sunt lucruri vie􀄠uite despre care ne întreb􀄠m dac􀄠 n-au fost vis. Bietul doctor! Am dat din umeri . 􀄠tiu c􀄠 e􀄠ti foarte ocupat ca întotdeauna. acum e gata complet. “Where is Dan ? M-a întrebat: .obicei. He has said -I’ll see him tomorrow. . iar verbul este la Present saau Past Tense Simple: Tom said. intercalat􀄠 sau dup􀄠 completiva direct􀄠.I met her last night. cel pu􀄠in pentru mine ca executor. spre deosebire de limba român􀄠: He asked me. Sunt opt zile de când 􀄠i-am trimis o scrisoare prin care te rugam s􀄠-mi raspunzi dac􀄠 persoana ce voia s􀄠 cumpere tablouri de la mine. nu 􀄠tiu ce vor zice criticii de toat􀄠 mâna.3. E cam mult de când nu ma 􀄠tiu nimica despre tine. I can come with you Tom said.. Secretarul urcase sc􀄠rile de fier 􀄠i era apoape s􀄠 nu-i observe. Ar fi trecut pe al􀄠turi dac􀄠 nu ar fi auzit glasul gros al lui Sandu. (Eugen Barbu . Toat􀄠 lumea 􀄠tie c􀄠 domnul Pantelimon î􀄠i reparase vechea-i ma􀄠in􀄠 "Topolino". care st􀄠tuse cinci ani pe butuci 􀄠i c􀄠 nu era duminic􀄠. Oriunde ne duceam. Tabloul t􀄠u cu Ceahl􀄠ul.1. Al t􀄠u cu toat􀄠 dragostea. I can come with you.2. Am terminat portretul d-rei Cirea􀄠a 􀄠i sunt foarte mul􀄠umit. La plecare doctorul m-a sf􀄠tuit s􀄠 ma feresc pân􀄠􀄠􀄠i de cele mai u􀄠oare eforturi. Ceilal􀄠i sunt cu to􀄠ii s􀄠􀄠􀄠to􀄠i. dar: I can come with you said Tom. Acestea se introduc de obicei prin virgul􀄠􀄠 􀄠i sunt încadrate între ghilimele. umplea rezervorul cu benzin􀄠􀄠􀄠i f􀄠cea un tur la volan prin centru. a􀄠 cred c􀄠 într-adev􀄠r am visat numai sau c􀄠 am citit-o ori auzit-o demult. La asta m􀄠 gândeam deun􀄠zi seara când r􀄠􀄠􀄠􀄠ind printre hârtiile mele ca s􀄠 􀄠􀄠d ce se mai poate g􀄠si de ars . Îmi f􀄠􀄠􀄠duia de exemplu.hârtiile încurc􀄠 . . .Unsprezece) B. despre care î􀄠i scrisesem c􀄠 e în lucru. Iubite Ghi􀄠􀄠. scrie-ne 􀄠i nou􀄠 câteva rândui 􀄠i ne spune cum te afli 􀄠i ce mai faci. Vorbirea direct� (Direct Speech) 26. Barbu--Unsprezece). A. Vorbirea direct���i indirect� (Direct and Indirect Speech) Exist􀄠 dou􀄠 posibilit􀄠􀄠i de redarea a spuselor cuiva: prin vorbire direct􀄠􀄠􀄠i indirect􀄠. ca s􀄠 fie v􀄠zut. Vizante f􀄠cea semne cunoscu􀄠ilor cu mâna. . În vorbirea direct􀄠 se reproduc întocmai cuvintele persoanei care le-a rostit.I met her last night. dac􀄠 echipa juca în alt ora􀄠 s􀄠 lipseasc􀄠. Cu excep􀄠ia pozi􀄠iei ini􀄠iale. (Mateiu Caragiale . Iubite Ghi􀄠􀄠.1. La început 􀄠i chiar tot timpul cât mi-a stat disperasem c􀄠 nu voi putea-o face bine din cauza unei vioiciune ce o caracterizeaz􀄠. (E. a trecut tot necazul. Dar. Propozi􀄠ia principal􀄠 poate ap􀄠rea înainte. 17. totu􀄠i când este chip. Eu sunt mai bine de cînd am fost la Teohari.Remember) pag: 264 26. 26. Ma􀄠inu�a arunca gaze de-ai fi spus c􀄠 deasupra ora􀄠ului plutea un val de cea􀄠􀄠 artificial􀄠. Octav B􀄠ncil􀄠. mai persist􀄠 în dorin􀄠a sa 􀄠i dac􀄠. I can come with you he said. a􀄠a de ciudat􀄠 c􀄠. Era în 1907. Sunt vise ce parc􀄠 le-am fi tr􀄠it cândva 􀄠i undeva. E.1.

26. imperativ􀄠. schimbarea pronumelor 􀄠i adverbelor determinative nu mai este necesare. I said. au loc anumite schimb􀄠ri atât în propozi􀄠ia principal􀄠 cât 􀄠i în completiva direct􀄠. Tom. Vorbire indirect􀄠: Alice is telling Tom she will help him if she can. I’ll come here tomorrow. Dac􀄠 predicatul din propozi􀄠ia principal􀄠 este la prezent. timpul din propozi􀄠ia redat􀄠 în vorbirea indirect􀄠 (completiva direct􀄠) r􀄠mân􀄠 neschimbat.1. Propozi􀄠ia reprodus􀄠 îndepline􀄠te de asemenea func􀄠ia de completiv􀄠 direct􀄠 a predicatului din propozi􀄠ia principal􀄠. o a treia persoan􀄠 red􀄠 spusele cuiva. 26. interogativ􀄠. Dac􀄠 actul de vorbire are loc 􀄠i este reprodus în accea􀄠i zi. exclamativ􀄠. I said I thought we should leave immediately. A. . Diana. Dac􀄠 predicatul propozi􀄠iei principale este la un timp trecut: Past Tense. Alice has said to Tom. Contextul 􀄠i momentul vorbirii indirecte indic􀄠 schimb􀄠rile necesare: The teacher said. Modific􀄠rile sunt de dou􀄠 feluri: A) generale. Diana: Paul said that I was right. . The teacher told Tom to bring his paintings to school in two days time. Pronumele personal.4.m.I’ve just arrived. caracteristice fiec􀄠rui tip de propozi􀄠ie: enun􀄠iativ􀄠.I met her last night. Past Perfect. I’ll help you if I can.2. 26. Pronumele r􀄠mâne neschimbat când vorbitorul î􀄠i reproduce propriile lui cuvinte: I think we should leave immediately.3. Astfel: this devine that this devine those here devine there today devine that day yesterday devine the day before tomorrow devine the next / following day next week devine the previous week / the week before Schimbarea adverbelor de loc 􀄠i timp nu are loc în mod automat. I’ll help you if I can.3. deoarece în􀄠elesul lor este acela􀄠i fa􀄠􀄠 de momentul prezent: Dan: They said on the radio this morning that British steel workers are planning a trade-union meeting tomorrow. 26. Pot ap􀄠rea îns􀄠􀄠􀄠i cazuri ca: You are right. timpurile verbale din enun􀄠ul reprodus devin 􀄠i ele trecute.3. Adjectivele / pronumele demonstrative sau adverbele din completiva direct􀄠 r􀄠mân de asemenea neschimbate: Alice has said. B) specifice.2. pag: 266 Alice is saying to Tom. said Paul. Future -inthePast.He said -I’ll see him tomorrow.3. Aceast􀄠 schimbare a timpurilor este . Vorbirea indirect� (Indirect / Reported Speech) În vorbirea indirect􀄠.3. procedeul frecvent utilizat în coversa􀄠ie. You should have asked me first. Present Perfect sau viitor. bring your paintings here the day after tomorrow. ele sunt înlocuite numai dac􀄠 rela􀄠ia dintre momentul vorbirii indirecte 􀄠i momentul vorbirii directe nu mai este aceea􀄠i: 7 : 00 a.3. care afecteaz􀄠 orice fel de enun􀄠 reprodus. Alice has told Tom she will help him if she can. John suggested meeting Peter at the station the next day. Folosirea timpurilor în vorbirea indirect� 26. f􀄠􀄠􀄠 a reproduce totdeauna întocmai cuvintele sale: John said to Peter. Modific�rile generale se refer􀄠 la: persoan􀄠. În ceea ce prive􀄠te adverbele de timp. Pronumele / adjectivele demonstrative 􀄠i adverbele de loc 􀄠i timp ce indic􀄠 apropierea sunt înlocuite cu altele care exprim􀄠 dep􀄠rtarea. determinan􀄠i 􀄠i timpuri verbale. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirect� (Change form Direct to Indirect Speech) Cândva spusele cuiva sunt trecute de la vorbirea direct􀄠 la cea indirect􀄠. reflexiv 􀄠i posesiv se schimba dup􀄠 în􀄠eles: persoana I 􀄠i II-a devin de obicei persoana a III-a: Tom said to Mary. Tom : They said on the radio yesterday that British steel workers are planning a trade-union meeting today. Alice has promised she will come here tomorrow.5. Tom told Mary that she should have asked him first. Shall I meet you at the station tomorrow ? John suggested that he should meet Peter at the station the next day. pag: 265 26. 26. Radio-news report: British steel workers are planning a rade-union meeting tomorrow.3.

He asked his wife is she would give him something to eat. Excep�ii: Past Simple poate r􀄠mâne neschimbat pentru: a) ac􀄠iuni repetate în trecut: Harry said. 26. Past Perfect devin Past Perfect.3. nu se supun acestei reguli. un obicei sau o caracteristic􀄠 a subiectului. we shall (+infinitiv) devine: he. Past Simple devine Past Perfect Simple În vorbirea indirect􀄠: Mother said. Mr Brown said to his wife will you give me something to eat ? Mr Brown told his wife that he had been very busy that day. Excep�ii: a) când prezentul nedefinit exprim􀄠 o ac􀄠iune repetat􀄠. Present simple devine de obicei Past Simple în vorbirea indirect􀄠: Doris said. Schimbarea timpurilor în completiva direct􀄠 se aplic􀄠 la propozi􀄠iile enun􀄠iative. Frank said he was going to buy a new car the following year and added he would buy a Dacia car. Doris said she had many friends. they. Past Tense. deoarece nu con􀄠in un verb la o form􀄠 personal􀄠: Mrs Brown said to her husband. c) enun􀄠uri redate în vorbirea indirect􀄠 imediat dup􀄠 rostirea lor (în aceea􀄠i zi): Paul said. deoarece ea are loc dinspre prezent spre trecut sau dinspre trecut spre un timp 􀄠i mai trecut: Present devine Past Tense.3. d) când între predicatele din principal􀄠􀄠􀄠i completiva direct􀄠 nu exist􀄠 un raport de anterioritate: He said. un adev􀄠r absolut. George said that he goes to the seaside every summer. Future devine Future-in-the-Past. Excep�ie: Coresponden􀄠a timpurilor nu se aplic􀄠 în cazul în care ac􀄠iunea e viitoare 􀄠i momentul vorbirii indirecte. Present Perfect. I invited all my friend to my birthday parties when I was young. O ac􀄠iune viitoare este exprimat􀄠 în vorbirea indirect􀄠 în modul urm􀄠tor: will (+infinitiv) devin: would (+infinitiv) would (+infinitiv) devin: would (+infinitiv) I. Frank said I shall buy a Dacia car. timpul nu se schimb􀄠: The teacher said. pag: 267 b) când vorbirea direct􀄠 exprim􀄠 un fapt universal valabil. Be careful! Don’t drive so fast! Mrs Brown told her husband to be careful and not to drive so fast.8. Prezentul continuu se transform􀄠 de obicei în Past Tense continuu: I’m reading. Tom hurt himself. dup􀄠 un verb la un timp trecut. I’ll take up engineering after graduation. George said he’ll take up engineering after graduation. b) exprimarea unui fapt: The children asked. Mr Brown said to his wife How hungry I am. I have many friends. Water boils at 100Celsius. I haven’t saved enough money. George said that he went to the seaside every summer. he said that Sadoveanu was the greatest writer of his . Mr Brown said to his wife I’ve been very busy today. I’m going to buy a new car next year.7. he can’t buy a pair of skis as he hasn’t saved enough money. exclamative 􀄠i interogative. Propozi􀄠iile imp􀄠erative. would (+infintiv) am / is / are going to (+infinitiv) devin: was / were going to (+infinitiv) Frank said. Harry said he invited all his friends to his birthday parties when he was young.3. Sadoveanu was the greatest writer of his time. Conform regulilor de coresponden􀄠􀄠 a timpurilor. 26. Were there any animals on the farm ? The children asked if there were any animals on the farm. timpul poate r􀄠mân􀄠 neschimbat dac􀄠 ac􀄠iunea are acela􀄠i caracter 􀄠i în momentul prezent (momentul vorbirii indirecte): George said I go to the seaside every summer.6. c) când con􀄠inutul enun􀄠ului este valabil 􀄠i în momentul vorbirii: George said I can’t buy a pair of skis now. care devin infinitive în vorbirea indirect􀄠. Mother said that Tom had hurt himself. The teacher said that water boils at 100Celsius. Paul said he played football this morning. george said. 26. I played football this morning. He exclaimed that he was very hungry. He said he was reading. nu numai în momentul vorbirii directe: George said.denumit􀄠 back-shift în limba englez􀄠.

B. Când îns􀄠 must exprim􀄠 o obliga􀄠ie. exclamativ􀄠. Our neighbour told us he had met our father when he was living in Bra�ov. Dac􀄠 este urmat de un complement indirect. iar verbul ocup􀄠 pozi􀄠ia ini􀄠ial􀄠: Cathy said she didn’t understand the lesson. Father said. iar enun􀄠ul reprodus se introduce prin conjunc􀄠ia that: . need. Cele de tipul 1 devin identice ca form􀄠 cu condi􀄠ionalele de tipul 2: He said. Could I use your pen ? George asked me if he could use my pen. Propozi�iile enun�iative (Declarative Sentence) Verbul say este caracteristic vorbirii directe. ca would. Semnele cit􀄠rii sunt omise în vorbirea indirect􀄠. He said he had been able to swim when it was fine.3. Past Tense Continuous devine în principiu Past Perfect Continuous. My friend told me he saw a good film last night. interogativ􀄠. He asked me if I could lend him my dictionary. la punctua􀄠ie. ought to.3. He added he had not been allowed to go into the water alone when he was a child. Schimbarea are loc doar când acest timp se refer􀄠 la o ac􀄠iune terminat􀄠: He said. în func􀄠ie de sens: Harry said. will devine would. În mod similar. Verbele modale se schimb􀄠 în felul urm􀄠tor: may devine might.10. pag: 269 În vorbirea indirect􀄠. The children said they must buy mother a present for her birthday. The typist complained that the mechanic could fix her typewriter but he wouldn’t. should. g) în propozi􀄠iile condi􀄠ionale de tipul 2: Harry said.time. ele r􀄠mân neschimbate în vorbirea indirect􀄠: We must buy Mother a present for her birthday. f) în propozi􀄠iile circumstan􀄠iale de timp. Aten�ie! În general must se men􀄠ine în vorbirea indirect􀄠. could. he told me I would hurt myself if was not careful. He said I couldn’t go into the water alone when I was a child. sau sunt deja la trecut sau condi􀄠ional. pag: 268 26. 26. He added he couldn’t go into the water alone when he was a child. h) dup􀄠 wish. dar în practic􀄠 r􀄠mâne adesea neschimbat. had better. I would go to the museum if it was open. el poate deveni would have to sau had to. You ought to help your parents. The teacher told Tom he ought to help his parents. În celelalte cazuri se întrebuin􀄠eaz􀄠 tell + complement indirect: Cathy told the teacher she didn’t understand the question. I must go to school now. You’ll hurt yourself if you are not careful.12. could este men􀄠inut în vorbirea indirect􀄠: George asked. can devine could: The typist said. i saw good film last night. Father said he would have to go a conference the next day.9. Cathy said to her teacher. dac􀄠 nu se produce confuzie cu privire la momentele celor dou􀄠 ac􀄠iuni: My friend said to me.3. would rather. please ? He said I could swim when it was fine. might �i used to (numai Past Tense). Modific􀄠rile specifice se refer􀄠 la verbele care trebuie folosite în fiecare fel de propozi􀄠ie reprodus􀄠 (enun􀄠iativ􀄠. I must go to a conference tomorrow.3. the children said. He asked me to lend him my dictionary. Harry said he would go to the museum if it was open. the teacher said. Harry said he had to go to school immediately. 26. Dac􀄠 verbele modale exprimate în vorbire direct􀄠 nu au forme pentru trecut. Propozi􀄠ia regent􀄠 circumstan􀄠ialei de timp poate fi de asemenea men􀄠inut􀄠 la Past Tense sau deveni Past Perfect: Our neighbour told us he met our father when he was living in Bra�ov. 26. Tom. Frazele condi􀄠ionale de tipul 2 􀄠i 3 nu se schimb􀄠 în vorbirea indirect􀄠. e) în vorbire. verbul say urmeaz􀄠 de obicei cuvintele reproduse: I don’t understand the question.11. cu sau f􀄠􀄠􀄠 complement indirect. it is time: It’s time you finished your papers. We were thinking of moving house but have changed our minds. imperativ􀄠). The teacher told the pupils it was time they finished their papers. The mecanic can fix my typewriter but he won’t. He said that they had been thinking of moving house but had changed their minds. He said he could swim when it was fine. the teacher said. ordinea cuvintelor etc. ca de exemplu must. se p􀄠streaz􀄠 de regul􀄠 say când complementul indirect nu este men􀄠ionat. sau men�inut / schimbat în func􀄠ie de sens: He said Could you lend me your dictionary.

26. pag: 270 De asemenea: I said. În consecin􀄠􀄠 forma interogativ􀄠 a verbului devine afirmativ􀄠 sau negativ􀄠: subiectul precede predicatul. acesta este p􀄠strat în vorbirea indirect􀄠: How do you spell this word ? the teacher has asked. He answered in the negative. În unele situa􀄠ii. Dac􀄠 în vorbirea direct􀄠 propozi􀄠ia interogativ􀄠 este o întrebare special􀄠 . He denied it. The children invited their teacher to their meeting. Yes. ele devin propozi􀄠ii enun􀄠iative. verbul auxiliar do este omis. adic􀄠 dac􀄠 ea începe cu un pronume. c) o invita􀄠ie: Would you attend our meeting ? The children said to their teacher. the doctor said. În mod similar. Yes. întreb􀄠rile începând cu shall I / we se transform􀄠 diferen􀄠iat în vorbire indirect􀄠. Yes 􀄠i no sunt exprimate în vorbirea indirect􀄠 cu ajutorul unui subiect 􀄠i verb auxiliar: Is this device safe ? Yes. No. Helen asked (me) why Tom was angry. Peter wants to know where he lives. Fred said. Peter. No. He said. în func􀄠ie de sensul întreb􀄠rii. Yes. He said. You’d better stay in bed for a few days. inquire etc. Tommy asked his sister wheter she was going to the theatre or not. He answered in the affirmative. wonder. The teacher told Mary to copy the lesson. He refused. Why is Tom angry ? Helen said to me. He agreed. Bob asked me to serve the coffee. Helen wondered why Tom was angry. a) o întrebare despre o ac􀄠iune viitoare: Will you sing in the choir tomorrow ? He said . devenind: a) o întrebare despre o ac􀄠iune viitoare: would + infinitiv: Shall I see you tomorrow ? Bob said. Whether este folosit în mod obligatoriu pentru redarea în vorbirea indirect􀄠 a întreb􀄠rilor alternative: Are you going to the theatre or to the cinema ? Tommy said to his sister. sau prin înlocuirea cu verbe de afirmare sau negare: He said. Când propozi􀄠iile interogative sunt redate în vorbirea indirect􀄠. The children asked their teacher to their meeting. He said. Mary. o comand􀄠: Copy the lesson. Bob . I’m sorry I’m late. d) un ordin. how much este subiectul propozi􀄠iei interogative. He said. se men􀄠ine ordinea cuvintelor din vorbirea direct􀄠: Laura says. Bob asked if I could serve the coffee.I’ve just arrived. Propozi�iile interogative Dac􀄠 Verbul din principal􀄠 este say. În cazul unor întreb􀄠ri generale. spusele cuiva nu pot fi reproduse în vorbirea indirect􀄠. în func􀄠ie de sens: Paula said. want to know. Întreb􀄠rile generale începând cu will / would / could you se transform􀄠 în vorbirea indirect􀄠 în mod diferen􀄠iat. iar semnul întreb􀄠rii se transform􀄠 în punct: Peter is saying Isn’t Bob coming ? Peter is saying Where does he live ? Peter wants to know if Bob is not coming. How many arrived last night ? Laura wants to know how many (people) arrived last night. Excep�ie: Când un cuvând interogativ: who. acesta trebuie înlocuit cu verbe ca: ask. He is asking whether we have been to Suceava. leg􀄠tura între propozi􀄠ia principal􀄠􀄠 􀄠i completiva direct􀄠 se face cu ajutorul conjunc􀄠iei if sau whether: He is saying Have you been to Suceava? He is asking if we have been to Suceava. He accepted. The teacher has asked how we spell this word. What’s the matter ? I asked (him) what was the matter. Fred said (that) he had just arrived. He said.13. what. adjectiv interogativ. b) o rug􀄠minte. The man asked if the device was safe and the mechanic replied that it was. ci trebuie parafrazate.3. No. cerere: Could you serve the coffee ? Bob said. He asked me if I would sing in the choir the next day. Tommy asked his sister wheter she was going to the theatre or to the cinema.

pentru redarea propozi􀄠iilor exclamative în vorbirea indirect􀄠: What a delicious cake! the quest said. b) cererea unui sfat: should + infinitiv: Shall I buy the long dress. Patricia offered to bring me my glasses. Denise suggested having a snack.wanted to know if he would see me the next day. Good morning! She said. He gave an exclamation of surprise / disgust. She called me a liar. Sunt posibile mai multe transform􀄠ri. semnul exclam􀄠rii din vorbirea direct􀄠 nu mai este necesar: What a funny joke! he said. He said admiringly that she had sung beautifully. How beautifully she sang! He said. în func􀄠ie de natura exclama􀄠iei: a) Exclama􀄠ii începând cu what(a). They greeted me / wished me a good morning. Denise suggested that they should have a snack. Predicatul propozi􀄠iei exclamative se supune coresponden􀄠ei timpurilor fa􀄠􀄠 de un predicat trecut în propozi􀄠ia principal􀄠. When will they leave? He wanted to know where we had been. se transform􀄠 în completive directe Exclimed that it was very kind of him to help! mother said.. Alice asked her mother if she should buy the long dress. c) o ofert􀄠: offer + infinitiv lung: Shall I bring you your glasses ? Patricia said. He said admiringly that she was pretty.. He exclaimed that they would have a delightful trip. He wanted to know when they would leave. Liar! She thanked me. She wished me a happy new year. Where have you been? He said. how. Thank you... b) Exclama􀄠ii ca Oh! Ah! Ugh! devin: He exclaimed with surprise / disgust. say admiringly. What a delightful trip we’ll have! He exclaimed that she had sung beautifully. Well done! She said. He remarked that she had sung beautifully. remark. Damn it! They said. În func􀄠ie de sens se întrebuin􀄠eaz􀄠 diverse verbe (+ adverbe de mod) ca: exclaim. The old woman complained that she was very tired. The qest said asmiringly that the cake was delicious. mother? Alice said. observe. complain. etc.. He remarked that she was pretty. Observa􀄠i de asemenea: She said. d) o sugestie: suggest + Gerund / should + infinitiv: Shall we have a snack? Denise said. pag: 271 Schimb􀄠rile de timp în propozi􀄠iile interogative au loc la fel ca 􀄠i în cele enun􀄠iative: He said. Propozi�iile exclamative Propozi􀄠iile exclamative devin propozi􀄠ii enun􀄠iative în vorbirea indirect􀄠. say scornfully. etc. He said.14. He congratulated me. He swore. He exclaimed that it was a funny joke. He said admiringly that they would have a delightful trip. How tired I am! the old woman said. shout. 26. How pretty she is! He said. În consecin􀄠􀄠. He wanted to know what Tom was doing.3. . He exclaimed that she was pretty.. Mother exclaimed that it was very kind of him to help them. He said. What is Tom doing ? He said. A happy new year! He said. etc.

Nick suggested that they should watch TV. în func􀄠ie de sens: Officer to soldiers: Clean the barracks! The officer ordered his soldiers to clean the barracks. 2. . It. în vorbirea indirect􀄠 se folose􀄠te verbul be: Helen said. started. shall be skiing. 6. o rug􀄠minte (ask. 14. 10. have been looking. has been snowing. 4. Tommy was told to go to bed. have 15. vocative. You will be told what time the bus leaves. It was raining when I looked out of the window. 1. Aceste verbe sunt urmate în mod obligatoriu de complemente indirecte sau prepozi􀄠ionale. Nick said. b) negative: He said . It looks like rain. I have been lent this book by the form teacher.. had been living. It often rains in autumn. În consecin􀄠􀄠. Dac􀄠 exclama􀄠ia în vorbirea direct􀄠 nu con􀄠ine un verb la un timp personal. had been. does the train leave. Vorbirea indirect� liber� Acesta reprezint􀄠 un stadiu intermediar între vorbirea direct􀄠􀄠􀄠i indirect􀄠􀄠􀄠i este utilizat􀄠 frecvent în stilul narativ. rained yersterday too. It is raining. IV. came. vor fi ad􀄠ugate: Give me my ball! the little boy shouted. It had rained when I went out. has been. Teacher to Tom: (You shouls) go to the doctor . a pronumelor 􀄠i adverbelor ca 􀄠i în vorbirea indirect􀄠. Peter. The soldiers were ordered to stand to attention. have you been looking.cu ajutorul verbului be to. Propozi�iile imperative În vorbirea indirect􀄠. The little boy shouted at the bigger to give him his ball. b) ordinul este precedat de o propozi􀄠ie temporal􀄠 sau condi􀄠ional􀄠: He said. Imperativele exprimând un ordin în general se pot transforma în vorbire indirect􀄠􀄠􀄠i: . have you heard. 8. Aceast􀄠 form􀄠 este adeseori folosit􀄠 în literatur􀄠 pentru exprimarea gândurilor unui personaj. met. 16. drives. propozi􀄠iile imperative defin infinitive: a) afirmative: He said. Dac􀄠 ele nu men􀄠ionate în vorbirea direct􀄠. urge). 17. 11. Mother to Ann: Pass me the salt.4. They were promised new bicycles. 12. dar propozi􀄠ia principal􀄠 este de obicei omis􀄠􀄠􀄠i se p􀄠streaz􀄠 unele forme din vorbirea direct􀄠: propozi􀄠ii interogative. It is raining. 9. 2. command). am looking. leaves. was going out.3. verbul he thought este de obicei mai potrivit decât he said în asemenea cazuri. He has been appointed president. What a lovely present! Helen exclaimed that the present was lovely. is. arrived. 4. I've just spoken. spoke. The carpenter will be paid for his work. ring me up. order. asked/had asked. 1. Se caracterizeaz􀄠 prin schimbarea timpurilor.cu ajutorul lui should: The Captain ordered that the sailors should clean the deck. 6. will you ? Mother asked Ann to pass her the salt. Let’s watch TV. He said that if she came we were to ring him up. is. etc. lent. 5. advise. 6. III. 8. 7. Dac􀄠 verbul din principal􀄠 este la diateza pasiv􀄠. We'll go for a walk when the rain has stopped. shall have skied. 11. 8. came. 9. If she comes. un sfat (warn. shall go. Nick suggested that they watch TV. What about watching TV? Nick suggested watching TV. .He remarked that they would have a delightful trip. The teacher advised Tom to go to the doctor. I have been given a good dictionary. It has rained. Cheia exerci�iilor Cap. 3.15. Imperativul pentru persoana I plural (let�s + infinitiv) exprim􀄠 de obicei o sugestie 􀄠i se exprim􀄠 în vorbirea indirect􀄠 prin verbul suggest + Gerund / completiv􀄠 direct􀄠 introdus􀄠 de that: Nick said. Verbul din propozi􀄠ia principal􀄠 (say. 8. 12. The pupils were asked several questions. request. 7. It has been raining since you came. blew./ 26. în special când: a) verbul din principal􀄠 este la prezent: He says. did you coma. It had been raining for a long time. 10. have. 8. 7. complementul indirect nu mai este necesar: Go to bed! they said to Tommy. (în engleza american�). întreb􀄠ri disjunctive etc. 10. is he driving. VERBUL II. 1. Sit down. pag: 272 26. 4. 1. are you doing. 9. are you doing. The singer will be offered flowers. am having. 13. We shan't go for a walk unless it stops raining. It will be raining when you come back from your office. 5. 2. 5. was walking. tell) se înlocuie􀄠te cu un verb care exprim􀄠 un ordin (tell. Don’t interrupt the speaker please. recommand). rang. Do the next exercise! He says that we are to do the next exercise. It is going to rain today. They are being shown the museum.

V. 1. This matter must be looked into. 2. This bed has not been slept in. 3. The children were well
looked after. 4. The dog was run over by a bus. 5. You will be laughed at if you wear this dress. 6.
Empty bottles must not be thrown away. 7. This glass ha not been drunk out of. 8. I was taken on by his
behaviour. 9. Every moment must be accounted for. 10. She doesn't like to be stared at.
VII. 1. It is advisable that you be/should be there at eight o'clock sharp. 2. They require that the enemy
troops be/should be withdrawn from their territory. 3. Why should we do this? 4. His wish that we
should become teachers has been fulfilled. 5. Come what may, FU start the engine. 6. I wish you would
be quieter. 7. I wish they were here now. 8. I wish they had attended the conference. 9. What would you
do if they offered you this job? 10. If anyone should call for her, tell them she is away. 11. Mother gave
me some money so that I might buy the dictionary I needed. 12. I'll give you his phone number so that
you may ring him up. 13. He worked very hard for fear he should fail the exam. 14. However late it may
be, ring me up. 16. No matter how many mistakes he might have made, his paper is the best in the class.
VIII. 1. to become; 2. come; 3. to revise*4. wait; 5. cross; 6. to repeat; 7. wait; 8. to return; 9. to
compare; 10. to understand; 11. to compete; 12. to say; 13. try; 14. to hear.
IX. 1. from leaving; 2. of studying; 3. about losing; 4. in posting; 5. on doing; 6. at finding; 7. to
receiving; 8. on getting; 9. on having played; 10. of having driven.
X. 1. me/my reading; 2. him/his coming; 8. me for interrupting you/my interrupting you; 4. her/her
wearing; 5. them/their making; 6. us/our coming; 7. you/your going out; 8. her/her acting; 9. them/their
playing; 10. him/his pretending; 11. you/your trying; 12. us/
our working.
XI. 1. to give. 2. meeting. 8. interrupting. 4. to talk. 5. to give. 6. leaving. 7. cycling. 8. to walk. 9. to
wake. 10. to tell. 11. walking. 12. selling, working, writing. 18. to make. 14. to write. 16. singing. 16. to
hear. 17. cutting. 18. to go 19. walking, travelling. 20. to go. 21. to see. 22. seeing. 23. smoking. 24. to
smoke.
XII. 1. following. 2. followed. 8. interesting. 4. interested. 5. frozen. 6. freezing. 7. riding. 8. exported.
9. importing, exporting. 10. tired. 11. tiring. 12. accused. 13. accusing. 14. baked. 15. expected. 16.
astonishing. 17. lost. 18. frightened. 19. frightening. 20.
dried. 21. crowded.
XIII. 1. Books borrowed from the library must be returned in time. 2. The windows of the drawingroom
opened on to a terrace overlooking the sea. 8. Hearing, footsteps, he turned with a start. 4. AU
long known objects are dear to us. 5. He kept silent, as if puzzled by my behaviour. 6. Having completed
her piece of work, she rose to switch of f the machine. 7. Then he was gone, the dog following. 8. He
practised every day, his principle being that practice makes perfect. 9. The child stopped crying. 10. He
stopped to help the old woman. 11. One of the reasons for her having read the book so many times had
been to learn the new words. 12. He coughed to draw the attention of the audience, 18. I'm sorry to
have disturbed you while working. 14. His voice began to tremble with emotion. 16. I promised to obey
my parents. 16. I saw her weep(ing). 17. I'm sorry I didn't mean to hurt you. 18. Nobody is to blame. 19.
This problem is too difficult for us to solve. He denies having been there.
XIV. 1. may leave. 2. may have heard. 3. must have gone. 4. must not play. 5. couldn't have forgotten.
6. should see. 7. could repair. 8. must be true. 9. should have
written. 10. had to take.
XV. 1. Will you fetch me the newspaper, please. 2. Shall I buy some bananas? You'd rather buy some
oranges. 3. Would you sign in the register, please. 4. Could you help me with my luggage? 5. Would
you like a cup of coffee? No, thank you. I'd like a cup of tea. 6. She can't speak English yet, but she will
be able to do so in a few years' time. 7. He could have learned the poem but he wouldn't. 8. The sky
might clear up later. 9. May I borrow this book? I used to go swimming every day when I was younger.
10. I used to go swimming every day when I was younger. 11. They may have won the match, but I'm
not sure. 12. He should/ought to have left earlier. Then he would have caought the train. 13. There is a
good concert on TV. You shouldn't miss it. 14. Peter is absent today. He must be ill. 15. You mustn't
play in the middle of the road. 16. He can't/couldn't have been out of town last week. I met him several
times. 17. He went to bed at eight o'clock last night. He must have been very tired. 18. The children
were allowed to go out when the rain stopped. 19. How dare he say such a thing? 20. You needn't have
taken your umbrella; it had stopped raining.
Cap. 2. SUBSTANTIVUL
I.1. School begins in September. 2. "We go swimming on Sunday(s). 3. Mr Brown is an MP. 4. On July
4th every year the Americans celebrate Independence Day. 5. The Danube flows into the Black Sea. 6.

Dr. Ionescu consults the pupils every Monday. 7. Spain borders on France. 8. The Chinese, the
Vietnamese and the Japanese live in Asia. 9. The Intercontinental Hotel in Bucharest is next to the
National Theatre. 10. 'Hard Times' is a novel by Dickens. 11. We study English and Russian at school.
12. The Conference for Peace and Security in Europe was held in Helsinki in 1976.
II. schoolboys, masterpieces, brothers-in-law, fathers-in-law, headmasters, milkmen, women dentists,
postmen, blackboards, sons-in-law, passers-by, bedrooms, car races, lookers-on, men singers, merry-gorounds,
horse races, forget-me-nots, footsteps, firemen.
III. 1. books, shelves. 2. toys. 3. men, tourists. 4. children, stories. 5. watches. 6. lice, insects. 7. cliffs. 8.
leaves. 9. geese. 10. potatoes. 11. feet. 12. women, housewives. 13. mice.
IV. 1. hundreds. 2. hundred. 3. million. 4. million. 6, thousands. 6. thousands. 7. dozen. 8. dozen. 9.
dozens. 10. feet. 11. foot.
V. a) stimuli, phenomena, desiderata, addenda, larvae, bases, analyses, crises, criteria; b)campuses,
viruses, encyclopedias, villas, museums, albums, gymnasiums, electrons, sopranos; c) syllabuses,
geniuses/ genii, formulas/formulae, curriculums/curricula, symposiums/symposia, indexes/indices,
automatons/automata, plateaus/plateaux, tempos/ tempi
VI. 1. sheet. 2. bars. 3. loaf, loaves. 4. piece/stick. 5. piece. 6. piece. 7. pair. 8. piece/ item. 9.
piece/item. 10. piece. 11. piece. 12. head.
VII. 1. The news I have received is interesting. 2. I packed my luggage last night. 3. We are going to
publish all the information necessary to the candidates. 4. His know-ledge of history is remarkable. 5.
I've bought some fruit and some cakes. 6. Have you done your homework?
IX. 1. Where are the tongs? 2. Many thanks. 3. E very means has been tried/ All means have been tried.
4. The Army Headquarters was/were near London 5. Physics is his favourite subject. 6. We caught three
big trout. 7. A book on Romanian fresh-water fishes has just been published. 8. He has brown hair. 9.
She has a few grey hairs. 10. Give me two loaves (of bread) please. 11. She has made great progress in
learning English. 12. These are the minutes of the meeting.
XI. My dear uncle Ghi􀄠􀄠,
A thousand thanks for your friendly card. As soon as I get the author's copies from the Academy, I shall
send you a copy of my work on the Black Sea.
We are having an unpleasant winter, my wife and I both being ill.
But our dear Tofu is strong and I am very pleased to hear his voice over the telephone.
Gr. Antipa
XII. 1. daughter; 2. lady; 8. niece; 4. aunt; 5. mother; 6. sister; 7. hen; 8. hind; 9. girl; 10. wife; 11.
woman; 12. queen.
XIII. 1. boy-friend; girl friend; 2. he-goat; she-goat; 3. male student; female student; 4. Tom cat; Tibby
cat; 5. Jack-ass; Jenny ass; 6. male frog; female frog.
XIV. 1. This is my neighbour' car. 2. This is Lily's doll. 8. This is Dick's bicycle. 4. This is my cousin's
stamp book. 5. This is Mr White's umbrella. 6. This is Lawrence and Paul's electric train. 7. These are
Peter's and Mary's bicycles.
XVI. 1. My cousins' house is large. 2. The ladies' hats are very pretty. 8. The pupils' uniforms are blue.
4. The women's work is very much appreciated. 5. The workers' life is much better today. 6. The teacher
praised the students' work. 7. Where are the children's clothes? 8. The babies' food is in the fridge.
XVII. 1. Mary is David's sister. 2. The pages of the book have numbers. 8. What is your brother's
hobby? 4. This is a woman's hat. 5. What's the favourite sport of this boy? 6. The roof of the shed was
blown off by the wind. 7. That is Alice's pencil-box. 8. Ladies' hats are very pretty this year. 9. This is
the room of my brother and sister. 10. Where are the girls' blouses? 11. Dickens' novels are very
interesting. 12. The house is at a mile's distance. 18. Have you read yesterday's paper?
XIX. 1. I bought a dog for Mike. 2. He gave some presents to Tom. 3. I chose a nice present for my
sister. 4. Mary showed her composition to the teacher. 5. They sent a parcel to their parents. 6. Did you
make this cardigan for Helen? 7. Did he give a bunch of flowers to his mother? 8.1 ordered a lemonade
for my sister.
XX. a) 1. The 12th Party Congress has taken decisions of great importance for our people and our
country's progress. 2. Have you read yesterday's newspaper? 3. After a moment's thought, the pupil
answered all my questions perfectly. 4. The jury handed rewards to all the winners of the competition. 6.
We had a very good time at the party of my friend's sister. 6. I think I have taken somebody else's hat. 7.
The pen is Bob's. 8. What do you know about the climate of this country? 9. The teacher spoke for more
than an hour about the climate of this country. 10. The pupils offered a bunch of flowers to their teacher.

11. We'd better meet at Mary's. 12. The printing of this book meant an important success.
b) 1. Our most modern poetess spoke about her latest volume of poems. 2. You will be accompanied by
my son and daughter. 8. I don't know who acts the princess. 4. I haven't seen my aunt and uncle for a
few months. 5. Her youngest niece is the heiress of the house. 6. My neighbour left the door open and
forgot about it.
Cap. 8. ARTICOLUL
IV. 1. -, the, the. 2. -. 3. -. 4. -. 5. the. 6. – the, -. 7. -, - 8. the. 9. - the, the. 10. the,-, -. 11. - , -. 12. the.
13. a. 14. a/the, a. 15. the, the, -. 16. the. 17. an. 18. a. 19.-. 20. the, the. 21. a. 22. -. 23. the, an, -.
VII. A. 1. What a beautiful day! 2. A dozen needles costs a penny. 3. You must speak in a louder voice.
4. Did you come by bus? 5. How many times a week do you have Physics? 6. The Danube crosses
several European countries. 7. The People's Republic of Bulgaria is /lies to the south of the Socialist
Republic of România. 8. Honey is sweet. 9. My friend is spending her holiday at the seaside. 10. All the
pupils came to the school festival. 11. Children like games very much.
B. 1. Pens, pencils, rubbers, glue and ink are on sale at the stationer's. 2. Where is the pen I bought
yesterday? 3. I like symphonic music. 4. I like the music composed/ written for the piano. 6. We study
the history of the Romanian people at school. 6. We also study world history. 7. In Canada there are
two official languages: English and French. 8. The Romanian language is a Romance language. 9. The
press, radio and television have a major educa􀄠ional role in România.
C. 1. Where are your people? Grandpa is in bed, grandma is in the kitchen, mother is at school and
father is at work. 2. I generally go home by bus, but sometimes I go by tram. 8. I can never sleep in the/a
car or on the/a train. 4. Mother often wakes up in the night to feed the baby. 6. I don't like to go out at
night. 6. What time do you have lunch? 7. I usually have lunch at noon/at 12 o'clock. 8. Have you
finished preparing (the) lunch? 9. I had to stay in bed for a week last year when I had (the) flu.
1. His shoes ____ 2. Her hat ____ 3. Their hats ____ 4. ____. its nest 5. Her dress ____. 6. His eyes
____. 7. Their books ____. 8. Its tail ____. 9. Their ears ____. 10. Her brother ____.
IX. 1. each 2. either 3. every 4. either 5. each 6. each 7. «very 8. each 9. either 10. either, both 11. each
13. either 18. every, each 14. each.
XI. "Why do people sleep at night?" "But when do you sleep, Darie?"
"Also at night. But I wouldn't sleep at all, especially in the summertime/in (the) summer," "And what
would you do?"
"I would lie down in the grass. But I would lie down on my back.
I'd keep my eyes open. If I could stop blinking, I wouldn't blink at all, I'd look at the stars. And, looking
at them, I'd imagine I was free."
"Lie down in the grass now. Look at the stars now, Darie, and imagine now whatever you want to
imagine."
I do as the wind is telling me. I lie down in the grass. I put both my arms under my head. I look at the
sky. It seems motionless, but I know it isn't. Nothing ever keeps still. The whole sky, what you can see
of it and what you can't, with its stars, those that can be seen and those that can't, comes from
somewhere. From where? I don't know. I’ll ask the grass. She doesn't know either. I stretch out my
hands, I stop the wind in his gentle run. I ask him. "I don't know, Darie." "Does anyboy in this world
know?" "Nobody knows, Darie." Now, I say to myself, now I shan't ask anyone. I shall look at the sky. I
start to look at it.
Cap. 4. NUMERALUL
III. 1. The 24th of January, and the 23rd of August are national days of our people. 2. Open the book at
page 48 and read chapter 15 again. 3. I live at no. 49, Spiru Haret street. 4. How old are you? I am 12.
(years old) 6. At half past two I’ll get on bus no. 331 and go to visit the exhibition. 6. How much is a
pair of shoes? 7. I've bought butter, a dozen of eggs and a kilo of flour. 8. We have the long break
between ten minutes to ten and ten past ten. 9. I have been waiting for you for more than half an hour.
10. I dialled double five, seven, nine, two, four, and then I waited. 11. I think they left by the 6.30 train.
12. The 12th Congress of the Romanian Communist Party took place in November 1979.
Cap. 5. PRONUMELE
I. 1. her. 2. yours. 8. your, mine. 4. your 5. our 6. his 7. his. 8. theirs. 9. mine. 10. hers.
II. 1. I told it to them. 2. I wrote it to her. 3. I sent it to him. 4. I bought them for her. 5.1 gave them to
him. 6.1 explained it to him. 7. I showed it to them. 8. I asked him about it.
III. 1. him. 2. we. 3. them 4. he 5. it 6. it 7. her 8. us.
IV. 1. who 2. - 3. who 4. who 5. - 6. who 7. who 8. which/that

V. Biric􀄠 and Polina stayed behind. They put their sickles over their shoulders and made for Tudor 􀄠􀄠
losu's land. On the way Polina told him again they could not reach an agreement with ver father if
they stayed and waited for him to make it up to them. She knew him better than that. The land must be
taken by force. Biric􀄠 answered that you could take anything by force, say a horse, a cart, a cow; you
take it by force and carry it away with you. But you can't take land. You need papers at the notary's
office for the land and only then you can say it is yours. Telling her this, Biric􀄠 made her realize what a
fool she had been to imagine he hadn't thought of their situation from all possible angles. Polina
answered she knew more about legal papers than he thought. What she knew was that if you made use
of one thing for several years, and afterwards you brought witnesses that the thing had been yours for so
many years, you could obtain papers saying that it was yours even if the other person did not want you
to. Biric􀄠's face lightened and he said with great wonder and admiration that she was some woman.
Polina blushed when she heard him praise her and answered that she no longer hoped to find any
understanding from her father. They shouldn't waste their good intentions on him. When she was a
young girl, he hadn't bought her anything, not a stitch of clothing; she used to come bare-footed to the
village dance. Biric􀄠 himself knew the story well enough. He ought to understand there was nothing else
to do about the matter. They walked silently for a long time and he ,answered only later. He told her that
her father could sue him and take him to court. A trial might turn out bad. Polina interrupted him by
saying he wouldn't dare do such a thing. She had married and had a right to the land she had worked on.
And if her father wanted a trial, she would take care to make him sorry he had wanted it.
Cap. 6. ADJECTIVUL
I.1. the best. 2. longer, shorter. 3. the longest. 4. warmer, warmer. 5. many 6. the most popular 7. as
beautiful as 8. warm, more beautiful 9. the worst 10. the most interesting.
II. 1. the better 2. fewer and fewer 3. the latter 4. elder 5. the next.
III. 1. Have you read Marin Preda's last novel? 2. Did it seem more interesting than his other novels? 3.
11 was by far the most pleasant holiday we spent at the seaside. 4. They study more and more and get
better and better results. 5. The more attentive he was the fewer mistakes he made. 6. Have you met her
elder brother? 7. Your dress is more modern than mine. 8. Which is the farthest/furthest planet?
Cap. 7. ADVERBUL
I.1. Peter works slowly. 2. Ann dances well. 3. Our teacher speaks English fluently. 4. He acts badly. 6.
Doris works hard. 6. Nick swims fast. 7. Mother types carefully. 8. Father drives carelessly. 9. He
teaches intelligently. 10. He speaks optimistically. 11. He eats noisily. 12. Paul listens attentively. 13. He
speaks sensibly. 14. Diana runs quickly.
II. 1. She works very hard at school. 2. He dug deep in the ground. 3 He was rightly considered the best
pupil in the class. 4 I can hardly see your face in the dark. 6 The train arrived late. 6. He was deeply
moved by her kindness. 7. He guessed the answer right / He rightly guessed the answer. 8. Birds fly
high. 9.I haven't seen him lately. 10. He is highly appreciated for his work. 11. He is closely related to
me. 12. Take it easy! 13. We are mostly out on Sundays. 14. It is nearly midnight. 15. What is troubling
you most? 16. He is right at the top. 17. Open your mouth wide.
Cap. 8. PREPOZI􀄠IA
I. 1. at; on. 2. in, in. 3. round; into. 4. for. 5. in, on, to. 6. from, to. 7. to, on. 8. at, at. 9. at. 10. past, in.
11. out of. 12. up, into. 13. in. 14. against. 15. across.
II. 1. from, to. 2. in, at. 8. on. 4. at, at. 5. in. 6. on. 7. in. 8. by, 9. over. 10. for. 11. in. 12. until. 13. in,
in. 14. at.
III. 1. What are you looking at? 2. He is looking out of the window. 3. Who are you waiting for? 4.
What's the time by your watch? 5. Let's go for a walk. 6. He has been in hospital for two weeks. 7. What
are you afraid of? He is always kind to his patients. 8. Fm grateful to him for the favour he has done to
me. 9.I congratulated him on his success. 10. He was shivering with cold. 11. Don't lie to me. 12. In the
morning they walked about/round town, in the afternoon they stayed at home. 13. The course lasted for
a whole month. 14. They set off towards the river. 15. The meeting began at eleven o'clock in the
morning and lasted until two o'clock in the afternoon/and ended at two o'clock in the afternoon. 16. He
was away during his holiday. 17. They travelled as usual. 18. He is delivering a lecture on contemporary
art. 19. The picture was painted in oil not in water-colours. 20. There is a good programme on television
tonight.
Cap. 9. CONJUNC􀄠IA
III. In the evening they reached Mr Vasiliu's inn. Vitoria knew she would find some-thing there. And
indeed she did. In the village of Suha people were talking. They said a judge from the city should come

12. And then he had mixed with the others whose turn was next. 9. VIII. somebody said the honourable men should produce the witness or witnesses who had been present at the sale and at the counting of the money. None of them is right. There is the letter and your glasses. 2. 6. Ro􀄠u Gheorghe was the shortest soldier. You have never been to the Art Galleries. Tell them/Let them know the great piece of news. I don't like this actor and neither does my friend. stepping off the medical weighing scales. VII. 8. Neither of them is very young. 10. 11. ranks 8. has 6. 8. are 10. misses 4.but it was good for them to claim their rights. 11. 1. Grandpa. 3. 7. am 7. Her savings have been put into the bank. Ro􀄠u Gheorghe had not left the room. he had noticed that nobody paid him any attention. is 2. Don't take into account what people say. 6. It is he who is to blame. Mr Brown. Cap. 6. The gold medal was awarded to the Romanian athlete for her extraordinary performance. People are always inquisitive. 1. These witnesses might be totally unknown. is 6. 1. my brother and I. have 2. It is they who arrange everything. accompanies 6. Even so. 1. are 7. They're going to the match. Everyone / Every-body has arrived and everyone / everybody is enjoying themselves. You could learn a lot from a little Information and the evil doers would 'be found. 11. You must be very careful when you drive in such a busy street. 3. 11. You must ring him up. but in the entire company. silent and sad. mother. is. not only in his group or platoon. It is easier to ride your bike when the wind blows from behind. Fifty minutes is a short time for a term-paper. is. Her hair is chestnut-brown. 4. puttind off for as long as he could the time to get dressed again. aren't they? 6. 23 FELURILE PROPOZI􀄠IILOR VII. have you? 6. 2. 10. He could hardly see anything in the . together with his family. There are a lot of young families in this block of flats. 4. Cap. Either they or he has done it. You needn't return this book to me. 10. 5. But the same day. Neither of them understood what you were talking about. Romanian red and white wines are famous. but had gone back. 6. 1. 7. 2. 12. are. The class were puzzled by the teacher's questions. 14-22 III. have 8. Neither Calistrat. attracts IV. 12. Who have you received/did you receive that parcel from? 4. 1. iron and oil in the Sub-carpathians. Will you be so kind as to sing a song for us? 9. 1. Which books are yours? 10. are 3. The number of Romanian tourists who spend their holidays at the seaside increases every year. Let's turn back. My family consists of father. is 6. He was so short that at recruitment he had hardly managed to escape being sent back home. 3. With the watchful eyes of a quiet Banat man. It is believed that this year's crop will be very good. are VI. Four times ten make / makes forty. 6. 6. Besides. has 9. You can never tell. they had to say what they looked like and how their horses and clothes were. Who has done this? 9. 7. 8. after his application had been withheld twice in two years. 8. 2. The information received is favourable. and whether the honourable men from Suha had a receipt for the money they had given to Lipan. 4. 5. Please dictate to me the translation of the new words. 7. All the food is in the fridge. They say we'll have a long autumn. Shall I leave the radio on or turn it off? 7. was 3. 3. They drink a lot of beer in this country. 8. could have followed Lipan and stolen the money for the sheep. Gymmastics is very popular in România. 6. the whole village would have known he was not good for the army. have. wash 7. Kindness and understanding is what is needed row. 1. The poultry are being fed now. It's a long time since I last saw him. 2. 4. is 10. It was obvious that only such a stranger or strangers who had been there. is 9. 11-13 II. 1. usually spends his holidays at the seaside. and if people in his village had not thought this was a certain proof of infirmity. 3. the girls first of all. The Netherlands lie in western Europe. 2. V. not she. All the pupils are in the class-room. Who is it? It's your father and mother. 14. 13. Cap. shall we? 8. Ro􀄠u Gheorghe could have taken a train from the recruitment centre immediately and left for home the same day. He came from Banat. I offer it to you as a present. 4. 9. I bought a very nice tie for my husband. is 8. A lot of money has been spent on equipping this laboratory. 4. are 4. are 5. III. 5. The United States borders on Mexico and Canada. XI. They aren't here any longer/They are here no longer. None of them liked the show. to see whether the bill for their sale at Dorna could be found. In fact they had rejected him at first. Mr Brown and his wife usually go to the country on Sundays. He wasn't away long. Nobody said such important men could commit an evil deed . nor Ilie Cu􀄠ui had seen them before or since.to investigate how things had been with the sale of the sheep. is 2. And so. Describe this landscape to us. were 5. had undressed and had appeared before the commission again. Someone has taken my umbrella by mistake. There are coal. Most of his articles are oft literary criticism.

2. the one who did it. 26. so that I can know what to do. if it not were only seven years since it happened. Everybody knew Mr. 7. 5. once |so stubborn. Beside him. that the indiscipline was over.papers mix things up . I do not know what all the critics will have to say. There are certain dreams that we seem to have lived somewhere and some time just as there are things we have lived which make us wonder if they were not a dream. VORBIREA DIRECT􀄠􀄠􀄠I INDIRECT􀄠 VI. showed interest in these games. Cirea􀄠a's portrait and I am very pleased with it. Mr Brown told us that he went swimming every day when he was a child. when you wanted to teach a man something. The little car burnt up so much petrol that you would have thought a wave of artificial fog flowed over the city. Vizante waved to the people he knew.I came upon a letter which reminded me of a strange story. I have finished Mrs. I had been seriously ill in Bucharest and I had returned to Berlin. I felt desperate that I would not be able to paint her well enough because of a certain liveliness which is characteristic of her. Mucal􀄠 had told him where he might find them. at least for me.C.completely satisfactory. to tell us how you are and what you are doing. 4. I would feel very much in doubt. or that I had read it or heard it long ago. but nobody could stand someone else being ahead of him.dark room. The teacher asked the pupils whether they had understood the lesson or not. 24 . 11. . 10. VIII. For instance. Pantelimon had repaired his old car. The teacher explained that wood floats on water. He would have walked by. than to make him ambitious. Octav B􀄠ncil􀄠 D. a 'Topolino'. Now at last my troubles are over and the result is . searching through my papers to see what was to be burned . 8. but he had lied. Poor doctor! I had shrugged my shoulders. It is a long time since I last heard from you. had climbed up the iron stairs and almost did not notice them. Dearest Ghi􀄠􀄠.Y. Cap. The clerk advised us to read the instructions carefully before opening the box. saying he was not interested. consequently. which had been left under repair for five years. After a while Luca felt. and told him not to worry. The others are all well. He had been looking for them all morning. E. George apologized. Even 'Knowall. It is eight days now since I sent you a letter in which I asked you to let me know whether the person who wanted to buy paintings from me. the doctor had advised me to avoid even the slightest exertion. This is the reason why he had begun to promise small prizes to those who performed best the drills necessary to their training.W. 3. It was in 1907. Mother reminded me not to forget about my U. is still willing to do so and whether. My recovery proceeded slowly. I should send you any pictures to/for this purpose. People out for a walk at eleven in the morning took out their handkerchiefs and shielded their noses with them. I am looking forward to your answer. With all my love. He wondered if he would manage / be able to go away over the weekend. 14. I know you are very busy as you always are. He wanted to know why my friends had left so early. The prizes did not amount to much. 13. so strange that. but write us a few lines when you can. I would believe that I had only dreamed about it. requiring intensive care. The pupil asked the headmaster when he should/must come to his office. and even all the time she sat for me. 6. driving so that people could see him. if he had not heard Sandu's thick voice. smiling. At first. saying that it was his fault. like the teacher who has gained his pupils' trust. she would tell me she was coming the next day and I would wait in vain because she was deceiving me.Y. Then she did not keep her word. I have been feeling better since I went to. which I had informed you was still being worked on. Octav B􀄠ncil􀄠 C. When I left. He borrowed money if he did not have any. he filled his tank with petrol and made a tour of the city. B. make him compete with others if necessary. as usually happens with all people. 9. The secretary asked if she must / had to type all the reports. This is what I was thinking of yesterday evening when. Dearest Ghi􀄠􀄠. The doctor told us that nobody could / was allowed to speak to the patient until the next day. meeting. about whom you wrote to me some time ago. Your painting of Mount Ceahl􀄠u. 1.Teohari. Cap.25 SINTAXA FRAZEI IV. is now completely ready. The teacher wanted to know who had taken part in the Maths competition. and that he missed none of the Sundays when the football team played in another town. 12. The secretary of the U. without looking like doing it. A. The coach knew there was nothing better. The old man told us that he never locked / locks the back door.

1972. he had spent al evening talking with his parents. Kruisinga E. Bucure􀄠ti. Bucure􀄠ti. Criteriul semantic / pag: 005 0. 1979. A Practical English Grammar. A Handbook of Present-Day English. Leech G.D.0.P. Gramatica limbii engleze. GENERALIT��I / pag: 005 0. Dimitriu C. Paraschiv answered her that he had been busy. as if I hadn't known. 16. Bob suggested going for a walk / they should all go for a walk. 19. 1969.. Explica�ii gramaticale pentru cursurile intensive postuniversitare de limba englez�. Aspects of Modality in English. as if I hadn't been there with you and Mangîru.2. A Modern English Grammar. Bucure􀄠ti. The old woman said she wished the children were not making so much noise. volume II. English Phonetics and Phonology. 1979. Nicolescu Adrian. A Grammar of Spoken English. Retinschi Sanda. He told me. Bucure􀄠ti. Utrecht.P. TUB.D. Levi􀄠chi Leon.S.2. Longman. Little Tommy wanted to know if pioneers must / have to wear uniforms. we have to fight against an injustice. that is. The Transformational Syntax of English. Criteriul morfologic / pag: 006 . OUP. 1980. Gramatica limbii engleze.S. Third Edition. Longman.. Cambridge University Press.. Criterii utilizate în definirea p���ilor de vorbire / pag: 005 0. Svartvik J.. Tendin�e în limba englez� contemporan�. Gramatica limbii engleze. 1962. 18. Banta􀄠 Andrei. Martinet A.. Junimea. A Grammar of Contemporay English Longman. TUB. Ed. London. 1970. Bucure􀄠ti... Limba român� contemporan�. 1976. the girl came to the gate. Cornilescu Alexandra. Morfologia �i sintaxa / pag: 005 0.R. 15.. A Descriptive Grammar of English..G. 1978.. Preda Ioan. Blandford.. TUB. * * * Limba englez�. Zandvoort R.V. English Accidence and Syntax..2. Leech G. Gramatica limbii române. 1963. Schibsbye Knud. 1978. Gramatica limbii române explicat�. OUP. Bîr􀄠 Elena. Bucure􀄠ti.. And as I was saying. 􀄠􀄠descu Alice. A Communicative Grammar of English. 1966. how you had repaired the arena. Bucure􀄠ti.D. Bucure􀄠ti. E. London. Ed.W. Longman. Bucure􀄠ti. VIII. The guests thanked the hostess and said (that) the party had been a great success. He wished Mary good night and advised her to have a good rest. Lectures in English Morphology. "And why does he want to fire Mangîru?" I asked him when he had finished. A. Quirk Randolph. Bucure􀄠ti.. Palmer Harold 􀄠i F. B. Quirk Randolph. Ia􀄠i. E..2. 2-nd Edition. Gramatica limbii engleze.1. he rushed into my office and said. Robu Vladimir. Thomson A. Exerci�ii pentru admiterea în înv���mîntul superior. Though it was late. E. Levi􀄠chi Leon. Ed.P. how you had fought with the tramps to make them work. Greenbaum S. I let him talk. Iordan lorgu. TUB. 1969.J. Chi􀄠oran D. 1978. London. London. Cambridge." "What injustice?" I asked him. 1922. Academiei R. 1978. Bibliografie selectiv� Academia R. Bucure􀄠ti. You are a man just as he likes. yes sir. London 1973... London. "Pussy dear. Morfologia. CUPRINS Cuvânt înainte / pag: 003 PARTEA I MORFOLOGIA 1.1. 1971. And he told me in a few words that Mangîru wanted to fire you because the football team had lost a match in I-don't-know-what-place where you had gone. Greenbaum S. TUB. Bucure􀄠ti. about their marriage. Catedra de limba 􀄠i literatura englez􀄠 a Facult􀄠􀄠ii de limbi str􀄠ine a Universit􀄠􀄠ii din Bucure􀄠ti. To the girls question he answered that they had talked about the two of them.. She exclaimed with disgust that the smell was very bad.R. Editura 􀄠tiin􀄠ific􀄠. TUB. 1979. Kemink and Zoon. 1967.They said they would have been in time if they had caught the bus. 1978. 􀄠tiin􀄠ific􀄠. A University Grammar of English. 􀄠tiin􀄠ific􀄠.. 1978.D.P. 􀄠tef􀄠nescu Ioana. A Handbook of English Grammar. J. 17. 1957. Bucure􀄠ti. Second Edition. But she asked him why he had not come earlier. 20. E.. Bucure􀄠ti. wondering how he had found out all those things. Svartvik.

3. Func􀄠ia sintactic􀄠 a verbelor / pag: 007 1.10.1.9.2. Apectul / pag: 025 1.Form􀄠 / pag: 025 1. Viitorul Continuu / pag: 028 .4.4.7.5.10. Întrebuin􀄠are / pag: 010 1.3.13.3. Întrebuin􀄠are / pag: 018 1.1.10.5.4.2.8.9. Criteriul sintactic / pag: 006 1.2.6. Form􀄠 / pag: 021 1.10. VERBUL / pag: 006 1.5. Be to / pag: 023 1.1. Structura morfologic􀄠 / pag: 007 1.3.6.15 Ac􀄠iuni viitoare dintr-o perspectiv􀄠 trecut􀄠 / pag: 024 1.9. Mai mult ca perfectul / pag: 020 1.9.9.9.7.8. Prezentul simplu / pag: 024 1.8.6. Pronun􀄠are 􀄠i ortografie / pag: 011 1.2.10.2. Form􀄠 / pag: 020 1.9.7.2.3.1. Prezentul simplu + continuu + verbe de mi�care / pag: 024 1. Verbe neregulate / pag: 012 1.11. Defini�ie / pag: 006 1.6. Întrebuin􀄠are / pag: 022 1.4.2. Ortografie / pag: 026 1. Viitorul cu going to / pag: 023 1.9. Perfectul prezent / pag: 018 1.12 Defini􀄠ie / pag: 024 1.9.2.1. Defini􀄠ie / pag: 009 1.9.1. Timpul trecut simplu / pag: 011 1. Clasificare / pag: 007 1.3. Întrebuin􀄠area aspectului continuu / pag: 026 1.10.7. Pronun􀄠are 􀄠i ortografie / pag: 009 1. Form􀄠 / pag: 011 1.6.10.9.2.9. Categoriile gramaticale ale verbului / pag: 008 1. Întrebuin􀄠are / pag: 024 1.6. Timpul / pag: 008 1. Defini􀄠ie / pag: 025 1.2.6. Prezentul continuu / pag: 023 1.9. Timpul prezent simplu / pag: 009 1.9.4.10.6. Defini􀄠ie / pag: 020 1.1. Prezentul continuu / pag: 026 1.6.5.5. Sensul lexical al verbelor / pag: 007 1.4.9.8.5. Past Tense Continuu / pag: 027 1. Defini􀄠ie / pag: 018 1. Defini􀄠ie / pag: 011 1.9. Opozi􀄠ia durativ-non durativ / pag: 025 1. Aspectul continuu . Întrebuin􀄠are / pag: 016 1. Be about to / pag: 023 1.8.2.9.3. Traducerea lui Past Tense / pag: 017 1.9.10. Întrebuin􀄠are / pag: 020 1. Defini􀄠ie / pag: 021 1. Mijloace de exprimare a viitorului / pag: 021 1. Prezentul continuu + adeverbele de timp / pag: 023 1.6.2.5. Întrebuin􀄠are / pag: 023 1.3.10. Form􀄠 / pag: 018 1.10.5.7.3. Form􀄠 / pag: 009 1.8.14 . Form􀄠 / pag: 024 1. Verbe de activitate / pag: 025 1.0.7.1.2. Verbe cu sens lexical redus / pag: 007 1.

.16.13. May/might + infinitiv / pag: 040 1.12.13.Would + Infinitiv / pag: 041 1. Should + Infinitiv / pag: 039 1.Subjonctivul analitic / pag: 038 1.11.17.10.17.17.3.12.4. Defini􀄠ie / pag: 044 1.Modul subjonctiv / pag: 036 1.7. Mai mult ca perfectul continuu / pag: 031 1.3.10.1.16.6.11.15.13. Participiul în -ing / pag: 045 1.Subjonctiv sau Indicativ / pag: 041 1.13.3.15.11.17. Forma în -ing / pag: 044 1.3.14.13.5.Caracteristici adjectivale / pag: 045 1. Be + participiul trecut / pag: 033 1.11.15.3. Traducerea formelor la aspectul continuu / pag: 028 1.16.10.6 Get/become + participiul trecut / pag: 034 1. Conjugarea unui verb la diateza pasiv􀄠 / pag: 033 1. Diateza / pag: 033 1.16.3. Caracteristici substantivale / pag: 043 1.1.16.2.12. Traducere / pag: 044 1.16.1 Caracteristici verbale / pag: 046 1. Aspectul perfectiv .13.15.13.11. Întrebuin􀄠are / pag: 048 1.2.14.Subjonctivul II trecut / pag: 038 1.5. Persoana �i Num�rul / pag: 035 1.13. Verbe care nu pot fi folosite la aspectul continuu / pag: 029 1.Defini􀄠ie / pag: 036 1. Caracteristici substantivale / pag: 042 1.1. Întrebuin􀄠area subjonctivului analitic / pag: 039 1. Defini􀄠ie / pag: 033 1.2 Caracteristici verbale / pag: 043 1.13. Caracteristici verbale / pag: 042 1. Modul indicativ / pag: 036 1.5. Subjonctivul sintetic / pag: 036 1.11. Diateza pasiv􀄠 / pag: 033 1.11.2.13 Întrebuin􀄠area / pag: 030 1.13.8.17.1 Formele infinitivul / pag: 042 1.4.4.14.1.17.13.13.4.13.9.4.14.17.Diateza activ􀄠 / pag: 033 1.5. Infinitivul / pag: 042 1. Gerund / pag: 046 1.16. Func􀄠ii sintactice / pag: 046 1. Folosirea infinitivului cu to / pag: 050 .Traducerea construc􀄠iilor pasive / pag: 035 1.2.11. Traducere / pag: 046 1.11.15.8. Formele nepersonale ale verbului / pag: 042 1.11. Aspectul perfectiv .6.16.7.15.1.13.10.10. Întrebuin􀄠area diatezei pasive / pag: 034 1. Complementul de agent / pag: 034 1. Infinitivul cu to 􀄠i Gerund / pag: 050 1.Defini􀄠ie / pag: 030 1. Subjonctivul trecut / pag: 037 1. Traducere / pag: 050 1.10.10.10.13.11. Modul / pag: 036 1.14. Formele nepersonale / pag: 042 1.10. Viitorul perfect continuu / pag: 032 1.14. Subjonctivul prezent / pag: 037 1.13.11. Could + Infinitiv / pag: 041 1.9.2.aspectul continuu / pag: 031 1.6. Caracteristici substantivale / pag: 047 1. Caracteristici verbale / pag: 045 1.

6. Caracteristici verbale / pag: 053 1.19.4.20.5. Pluralul regulat al substantivelor / pag: 074 2.4.18.5. Might / pag: 061 1. Caracteristici / pag: 056 1. Clasificarea substantivelor num􀄠rabile / pag: 073 2.19. Folosirea formei Gerund / pag: 050 1. could / pag: 060 1.3.3.8.5.17.8. Asem􀄠􀄠􀄠ri de sens / pag: 052 1. Defini�ie / pag: 071 2. Genul substantivelor / pag: 086 2.4.20.4.20. Ortografia pluralului regulat / pag: 074 2. Ought to / pag: 064 1.18. Will/Would / pag: 058 1.Have / pag: 057 1. Must.19.18.7.2.2.3. Genul substantivelor nume de persoane / pag: 086 2.1.2. Folosirea stilistic􀄠 a categoriei gramaticale a genului / pag: 087 .17.3.19.20. Clasificare / pag: 071 22.19. Caracteristicile verbelor modale / pag: 059 1.3. Be / pag: 057 1.1.18.2.11.4.8.7. Dare / pag: 067 Exerci􀄠ii / pag: 067 2. Have to.2.1 Defini􀄠ie / pag: 053 1.2.20.4.4. Shall. Forme participiale folosite adjectival / pag: 053 1. Be to / pag: 066 1. Formarea pluralului substantivelor num􀄠rabile / pag: 074 2.19. Formarea substantivelor / pag: 071 2. Can.20.5.19. Substantive num􀄠rabiile / pag: 073 2.3.20.7. Do / pag: 058 1.1.8. Clasificarea substantivelor dup􀄠 ideea de gen / pag: 086 2.4.6.4. Gerund sau Infinitiv / pag: 051 .1.1.3.18.2.20. Substantivul / pag: 071 2.4. Grad de individualizare / pag: 072 2. Will. Verbele modale / pag: 059 1. Caracteristici adjectivale / pag: 053 1.3.Defini􀄠ie / pag: 059 1.20.5.4.18.9. Participiul Trecut / pag: 053 1.2.19.18. Conjugarea verbului CALL / pag: 055 1.20.17. Verbele auxiliare / pag: 056 1.2 Forme contrase / pag: 056 1.3.3. Udes to / pag: 066 1. Pluralul neregulat al substantivelor / pag: 075 2.19. Substantive nenum􀄠rabile / pag: 079 2.6. Num􀄠rul substantivelor invariabile / pag: 081 2.7.18.10.3.20.9. Traducere / pag: 054 1. Func􀄠ii sintactice / pag: 054 1.4.1. Genul substantivelor nume de obiecte / pag: 087 2.Shall/Should / pag: 057 1.6.May/Might / pag: 058 1.3. May. Let / pag: 058 1.19. Should pag: 064 1.3. Num�rul suibstantivelor / pag: 073 2. Defini􀄠ie / pag: 086 2.3. Genul substantivelor nume de animale / pag: 087 2.6.7.20.9. Need / pag: 062 1.1. Would / pag: 065 1.

ARTICOLUL �I AL�I DETERMINAN�I/ pag: 097 3. Cazul substantivelor / pag: 088 2.1.9. Numeralul cardinal / pag: 122 4.10. Func􀄠iile articolului nehot􀄠rât / pag: 105 3.9. Numeralul ca determinant. Misiunea articolului / pag: 111 Al􀄠i determinan􀄠i / pag: 112 3.3.10.3.4. Întrebuin􀄠are / pag: 112 3.10.8. Defini􀄠ie / pag: 088 2.7. Postdeterminan􀄠ii / pag: 099 3.3. Adjectivul negativ / pag: 117 Exerci􀄠ii / pag: 118 4. Întrebuin􀄠are / pag: 116 3.5. Categoria numeralului în gramatica tradi􀄠ional􀄠 / pag: 122 4. Forma / pag: 115 3.2.1.5.2. Adjectivul demonstrativ / pag: 112 3. Referin􀄠 􀄠 unic􀄠 / pag: 101 3.2.1.2. Articolul nehot�rât / pag: 105 3.5. în gramatica structuralist􀄠 / pag: 122 4.5.1.6. Categoria determinarii/ pag: 097 3.2.7.4.1.4. Articolul zero / pag: 106 3.4.3.5.3.2. Numele proprii 􀄠i referin􀄠a unic􀄠 / pag: 102 3.8.3.2.10.4. Cazul acuzativ/ pag: 089 2. Articolul / pag: 101 3.5. Func􀄠iile articolului zero / pag: 107 3. Adjectivul interogativ / pag: 115 3.5.2.1.5.1.1.2.8.2.5. Întrebuin􀄠are / pag: 114 3. Defini􀄠ie / pag: 097 3. Defini􀄠ie / pag: 106 3. Referin􀄠􀄠 individual􀄠 / pag: 101 3. Numeralul / pag: 121 4.1.1. Form􀄠 / pag: 116 3.10. Defini􀄠ie / pag: 116 3.1. Determinan􀄠ii propriu-zi􀄠i / pag: 097 3.9.2.2. Adjectivul posesiv / pag: 113 3.3.4.1. Adjectivul nehot􀄠rât / pag: 116 3.8.2.5. Cazul nominativ / pag: 089 2. Form􀄠 / pag: 113 3. Articolul hot�rât / pag: 102 3.6.3. Defini􀄠ie / pag: 101 3. Clasificare / pag: 122 4.7.1.3. Defini􀄠ie / pag: 112 3.3.4.1. Form􀄠 / pag: 112 3. Defini􀄠ie / pag: 115 3.2.2. Cazul dativ / pag: 090 2.2. Cazul vocativ/ pag: 093 Exerci􀄠ii/ pag: 093 3. Defini􀄠ie / pag: 113 3.2. Cazul genitiv/ pag: 090 2.3. Form􀄠 / pag: 122 . Forma articolului nerot􀄠rât / pag: 105 3. Predeterminan􀄠ii / pag: 098 3. Întrebuin􀄠are / pag: 115 3.5.1.9. Defini�ie / pag: 121 4. Forma articolului hot􀄠rât / pag: 102 3.7.1.2.2.1.3.1. Func􀄠iile articolului hot􀄠rât / pag: 102 3.2.

2.3. Pronumele personal / pag: 132 5. Întrebuin􀄠area pronumelui relativ / pag: 139 5.12. Numeralul multiplicativ / pag: 128 4. Categoria persoanei la pronumele personal / pag: 132 5.9.6.11.3. Numeralul ordinal / pag: 125 4. Defini􀄠ie / pag: 138 5.1.3. Pronumele de înt􀄠rire / pag: 136 5. Clasificarea pronumelui / pag: 131 5.5. 10. Pronumele reflexiv / pag: 135 5. Categoriile gramaticale ale pronumelui / pag: 130 5.1.1. Formarea superlativului absolut / pag: 145 6. Defini�ie / pag: 143 6.4.4.6. Rolul de substitut al pronumelui / pag: 130 5.6. Compara�ia neregulat� a adjectivului / pag: 145 6.4. Numeralul frac�ionar / pag: 126 4. Compara􀄠ia sintetic􀄠 / pag: 144 6. Locul adjectivului în propozi􀄠ie / 148 Exerci􀄠ii / pag: 148 .10. Pronumele posesiv / pag: 137 5. Pronumele negativ / pag: 141 Exerci􀄠ii / pag: 141 6.11. Întrebuin􀄠are / pag: 128 4.3.7.3. Form􀄠 / pag: 127 4. Categoriile gramaticale ale pronumelui reflexiv / pag: 135 5.6. Adjectivul / pag: 143 6.1. Defini�ie / pag: 129 5. Întrebuin􀄠are / pag: 127 4.2. Compara�ia adjectivelor / pag: 143 6.7. Întrebuin􀄠are / pag: 126 4. Func�iile sintactice ale pronumelui / pag: 132 5.4.11.5.10.7.1.4.3.7.2.2.7.10.3.4. Form􀄠 / pag: 125 4.7.Defini􀄠ie / pag: 140 5. Numeralul colectiv / pag: 127 4.6.3. Compara􀄠ia analitic􀄠 / pag: 145 6.2.9. Numeralul distributiv / pag: 128 4.6.7.1.2.6. Locul pronumelui relativ / pag: 139 5. Formarea comparativului �i superlativului / pag: 144 6.1 Forma / pag: 126 4. Categoria cazului la pronumele personal / pag: 134 5. Înt􀄠rirea comparativului adjectivului / pag: 146 6. Func􀄠iile sintactice ale adjectivului / pag: 147 6.8.6. Întrebuin􀄠are / pag: 140 5.3.6. Întrebuin􀄠are / pag: 124 4.8.3.2.3. Pronumele / pag: 129 5.7. Func􀄠iile sintactice ale pronumelui personal / pag: 134 5.4. Pronumele nehot�rât / pag: 140 5.5.2.2.6.1. Categoria num􀄠rului la pronumele personal / pag: 134 5.4.2. Pronumele interogativ / pag: 137 5.5. Categoria genului la pronumele personal / pag: 133 5. Numeralul adverbial / pag: 128 Exerci􀄠ii / pag: 129 5. Pronumele relativ / pag: 138 5.1. Întrebuin􀄠area pronumelui reflexiv / pag: 135 5.5.1. Formarea comparativului de egalitate 􀄠i inferioritate / pag: 145 6.2.1 Form􀄠 / pag: 128 4.

3.1.6. Clasificare / pag: 165 9.3. Prepozi􀄠ii urmate de substantive cu articol / pag: 157 8. Compara􀄠ia neregulat􀄠/ pag: 154 7.6. Prepozi􀄠ii urmate de substantive nearticulate / pag: 157 8. Locu􀄠iuni adverbiale / pag: 149 7. Verbe precedate de prepozi􀄠ii / pag: 157 8. Defini�ie / pag: 156 8.1.2.2.7. Defini�ie / pag: 165 9. Clasificarea adverbului / pag: 152 7. Pozi􀄠ie / pag: 165 9.0. Forma adverbului / pag: 150 7.3. Cuvinte cu prepozi􀄠ii obligatorii pag: 157 8. Defini�ie / pag: 149 7.2.5.3. Adverbe de loc / pag: 152 7.6.3.3.2. Întrebuin�are / pag: 169 Exerci�ii / pag: 169 Partea aII-a Sintaxa propozi�iei II.1.2.5. Clasificare / pag: 168 10. Paralelisme între Prepozi�ia în lima român���i în limba englez� / pag: 162 8. Gradul superlativ / pag: 153 7.6.2. Modific�ri de ortografie / pag: 150 7.5.2. Prepozi􀄠ii cu acuzativ / pag: 157 8. Prepozi�ia / pag: 156 8.7.1. Locu�iuni �i contruc�ii adverbiale / pag: 149 7.7.1.2.3.2.6. Întrebuin􀄠are / pag: 166 9. Adverbul / pag: 149 7. Generalit􀄠􀄠i / pag: 170 II. Locul particolelor adverbiale în propozi􀄠ie / pag: 163 Exerci􀄠ii / pag: 164 9. Adverbe de timp / pag: 152 7.2.4.3. Întrebuin􀄠are / pag: 165 9.7.1.4. Pozi􀄠ie / pag: 167 Exerci􀄠ii / pag: 167 10.1. Întrebuin􀄠area particolelor adverbiale / pag: 163 8.2.5. Conjunc�iile subordonatoare / pag: 165 9.2. Clasificare / pag: 170 . Adverbe de mod / pag: 152 7.1. Gradul comparativ / pag: 153 7.3. Clasificare / pag: 166 9. Diferen�e între Prepozi�ia în limba român���i în limba englez� / pag: 163 8. Caracteristici ale prepozi�iilor / pag: 157 8. Locul prepozi�iilor / pag: 158 8. Defini􀄠ie / pag: 170 II.0.3.2. Rela�ii exprimate de prepozi�ii / pag: 159 8.3.5.0.1.1 Defini�ie / pag: 168 10.3.2.2.2.7. Construc􀄠ii adverbiale / pag: 149 7. Adverbe speciale / pag: 154 Exerci􀄠ii / pag: 156 8.2. Interjec�ia / pag: 168 10.2.2. Compara�ia adverbului / pag: 153 7.2.5.1.4.1. Conjunc�iile coordonatoare / pag: 165 9.2.2. Particole adverbiale / pag: 163 8. Conjunc�ia / pag: 165 9.

1.3.1. Clasificare / pag: 175 12. Complementul direct exprimat prin pronume reciproc / pag: 185 14. Complementul direct exprimat prin pronume personal / pag: 184 14.3.0. Acordul subiectului cu predicatul / pag: 176 13.2. P􀄠􀄠􀄠ile de propozi􀄠ie / pag: 171 11. Predicatul verbal / pag: 176 12. Indicii formali ai complementului direct / pag: 184 14.2. Defini�ie / pag: 190 16. Transformarea pasiv� / pag: 192 17. Complementul prepozi�ional / pag: 190 16. Predicatul / pag: 175 12. Întrebuin�are / pag: 191 16.2. Subiectul impersonal / pag: 174 11.4.2.2.5. Subiectul / pag: 173 11. Întrebuin�are / pag: 185 14. Locul predicatului în propozi�ie / pag: 176 13. Subiectul introductiv / pag: 174 11.2.4 Subtipuri de propozi􀄠ii / pag: 171 II. Verbe tranzitive cu un complement direct / pag: 186 14.1.3. Indicii formali ai complementului prepozi�ional / pag: 191 16.1.3.6. Predicatul nominal / pag: 175 12.2. Elementul predicativ suplimentar / pag: 193 17. Acordul în persoan� / pag: 177 13.2. Defini�ie / pag: 184 14.2.5. Complementul direct / pag: 182 14.2.3.1.II.1.2.0. Defini�ie / pag: 188 15.4.5. Exprimarea subiectului / pag: 173 11.3.3.3.2.7. Acordul prin atrac􀄠ie / pag: 181 Exerci􀄠ii / pag: 182 14. Verbe tranzitive cu dou� complemente directe / pag: 186 14.5.3.Locul subiectului în propozi�ie / pag: 174 12. Verbe tranzitive urmate de un complement direct 􀄠i un complement indirect / pag: 187 14.3. Acordul gramatical / pag: 177 13. Defini�ie / pag: 173 11.3.3. Subiectul generic / pag: 173 11.1.2.1.8.6. Acordul în num�r / pag: 177 13. Exprimarea complementului direct / pag: 184 14. Verbe tranzitive urmate de un complement direct �i un complement prepozi�ional / pag: 188 15.0. Complementul indirect / pag: 188 15.2.1. Transformarea pasiv�/ pag: 190 16.2. Indicii formali ai complementului indirect / pag: 188 15. Exprimarea complementului prepozi�ional / pag: 191 16. Defini�ie / pag: 175 12.1. Acordul dup􀄠 în􀄠eles / pag: 179 13.4.3. Exprimarea elementului predicativ suplimentar / pag: 193 .4. Întrebuin�are / pag: 189 15. Exprimarea complementului indirect / pag: 189 15.3. Situa�ii speciale / pag: 173 11. Locul complementului indirect / pag: 190 15. Timpuri de propozi􀄠ii / pag: 171 II.1.6. Defini�ie / pag: 193 17. Complementul direct exprimat prin pronume reflexiv / pag: 185 14.3. Locul complementului prepozi�ional / pag: 192 16.1.

Locul apozi􀄠iei simple/ pag: 208 20.2. Defini�ie/ pag: 206 20.4. Clasificare/ pag: 200 19. Apozi�ia/ pag: 208 20.3.2. Exprimarea complementului circumstan􀄠ial de loc/ pag: 201 19.1. Nominativul absolut / pag: 199 18.4.1.2.1. Caracteristicile contruc�iilor complexe/ pag: 194 18. Locul atributului/ pag: 207 20.1. Complemente circumstan�iale/ pag: 200 19.2.5. Asem􀄠􀄠􀄠ri între construc􀄠iile complexe / pag: 194 18.3. Apozi􀄠ia simpl􀄠/ pag: 208 20.5.3.3.5.2. Atributul prepus/ pag: 207 20.5.4.17.5.6.3.4. Atribute ce pot avea ambele pozi􀄠ii/ pag: 208 20. Locul apozi􀄠iei dezvoltate/ pag: 208 21.2. Contruc�ii complexe / pag: 193 18.4.3. Nominativul cu participiul prezent / pag: 198 18.3.3.4. Atributul/ pag: 206 20.2.1. Construc�iile cu nominativul / pag: 198 18.3.1. Caracteristici predicative / pag: 194 18. For + infinitivul / pag: 196 18. Exprimarea atributului/ pag: 206 20.3.3. Func􀄠iile sintactice / pag: 195 18. Locul elementului predicativ suplimentar / pag: 193 18.4. Defini􀄠ie/ pag: 204 19.3.4. Defini�ie / pag: 193 18.1. Apozi􀄠ia dezvoltat􀄠/ pag: 208 20. Deosebiri între construc􀄠iile complexe / pag: 194 18. Complementul circumstan�ial de timp/ pag: 201 19.3.2.6. Complementul circumstan�ial de mod/ pag: 204 19.1.3. Elemente independente/ pag: 209 21. Alte construc�ii complexe/ pag: 199 19.4.1.5. Locul complementului complementului circumstan􀄠ial de mod propriu-zis/ pag: 204 19. Atributul postpus/ pag: 207 20.5.4.5. Locul complementului circumstan􀄠ial de timp/ pag: 202 19.2.3.5.7. Complementul circumstan􀄠ial de mod comparativ/ pag: 205 19.3.3.2. Alte complemente circumstan􀄠iale/ pag: 206 20.4.4.2. Construc�iile cu acuzativul / pag: 195 18. Clasificare/ pag: 204 19. Exprimarea complementului circumstan􀄠ial de mod/ pag: 204 19.4.2.4.4. Locul complementului circumstan􀄠ial de loc/ pag: 201 19. Defini􀄠ie/ pag: 208 20.3.1 Defini�ie/ pag: 200 19.5. Nominativ cu infinitiv / pag: 198 18.1.3. Defini􀄠ie/ pag: 201 19.2. Defini�ie/ pag: 209 21. Complementul circumstan􀄠ial de mod propriu-zis/ pag: 204 19.5.1.4.2. Acuzativul cu participiul prezent / pag: 197 18.6. Defini􀄠ie/ pag: 200 19. Acuzativul cu participiul trecut / pag: 197 18.2.3. Locul complementului de mod comparativ/ pag: 205 19. Acuzativul cu infinitiv / pag: 195 18. Complementul circumstan�ial de loc/ pag: 200 19.2. Exprimarea complementului circumstan􀄠ial de timp/ pag: 202 19.4.3. Clasificare/ pag: 209 .

Reguli privitoare la ordinea cuvintelor în propozi�ie/ pag: 212 Exerci�ii/ pag: 217 23.2.5. Propozi�ia enun�iativ�/ pag: 219 23.fraza/ pag: 235 III. Propozi􀄠ii interogativ-negative/ pag: 225 23. Propozi�ia imperativ�/ pag: 229 23. Propozi􀄠iile exclamative propriu-zise/ pag: 232 23.0.1.4. Felul coordon�rii / pag: 236 24.3.4. Adresarea direct�/ pag: 209 21.5. Exprimarea nega􀄠iei/ pag: 220 23. Întreb􀄠ri generale/ pag: 225 23.4.0. Structura propozi􀄠iei imperative/ pag: 230 23. Propozi􀄠iile exclamative cu form􀄠 nespecific􀄠/ pag: 232 Exerci􀄠ii/ pag: 232 PARTEA A TREIA Sintaxa frazei III.2. Importan􀄠a studierii ordinii cuvintelor/ pag: 210 22.4. Folosirea timpurilor în frazele prin coordonare / pag: 238 25.2.0. Propozi�ia interogativ�/ pag: 223 23.3. Întreb􀄠ri disjunctive/ pag: 227 23.1.3.2. Întreb􀄠ri alternative/ pag: 227 23.1. Propozi􀄠ia .3.3.0.5.4.0.1.1. Coordonarea copulativ� / pag: 236 24.2. Pozi�ia p���ilor de propozi�ie/ pag: 212 22.3.0. Felurile propozi�iilor/ pag: 219 23.2. Fraza prin coordonarea / pag: 238 . Cuvintele �i Locu�iunile parentetice/ pag: 210 21.7.21.0. Caracteristici generale ale ordinii cuvintelor in limba englez􀄠/ pag: 211 22.2. Generalit��i/ pag: 210 22.3. Intona􀄠ia/ pag: 232 23.1.5.2.3. Ordinea cuvintelor în propozi�ie 22. Raporturile sintactice / pag: 235 III.6. Coordonarea adversativ� / pag: 237 24.0.4. Folosirea pronumelor 􀄠i adjectivelor în propozi􀄠ii interogative/ pag: 225 23. Mijloace de înt􀄠rire sau de formulare politicoas􀄠/ pag: 231 23.3.1.4.4. Doua nega􀄠ii într-o propozi􀄠ie/ pag: 220 23.1. Clasificare/ pag: 219 23.2.2.5. Negarea unei propozi􀄠ii întregi/ pag: 223 23. Fraza prin coordonare / pag: 236 24.0.2.0.4.4. Forma verbal􀄠/ pag: 229 23. Defini􀄠ie / pag: 235 III.3.4. Propozi�ia negativ�/ pag: 220 23.1.3.5. Propozi�ia exclamativ�/ pag: 231 23.4.3.0. Legarea propozi􀄠iilor / pag: 235 24. Întreb􀄠ri speciale/ pag: 226 23. Compara􀄠ia cu limba romana/ pag: 211 22. Exprimarea sensului negativ/ pag: 220 23.3. Coordonarea disjunctiv� / pag: 237 24.2. Sublinierea caracterului negativ/ pag: 223 23. Interogativul verbelor/ pag: 224 23.6. Coordonare-Defini�ie / pag: 236 24. Intona􀄠ia propozi􀄠iei imperative/ pag: 230 23.2. Locul elementelor independente/ pag: 210 22.5. Generalit􀄠􀄠i/ pag: 235 III. Interjec�iile/ pag: 209 21.5.3.3.3.6.

2.14. Folosirea timpurilor în Propozi􀄠ia relativ􀄠/ pag: 249 25. Folosirea timpurilor în Propozi􀄠ia apozi􀄠ional􀄠/ pag: 250 25.6.7.5.2. Propozi􀄠ia relativ􀄠 descriptiv􀄠/ pag: 249 25. Prin ce se introduce/ pag: 255 25. Prin ce se introduce/ pag: 250 25.5.14.11.14.6.8. Locul propozi􀄠iei subiective în fraz􀄠/ pag: 246 25. Propozi�ia subiectiv�/ pag: 245 25. Prin ce se introduce / pag: 244 25.1. Propozi�ia circumstan�ial� de mod comparativ�/ pag: 253 25. Reducerea propozi􀄠ei apozi􀄠ionale/ pag: 250 25. Propozi�ia circumstan�ial� de timp/ pag: 250 25.2. Reducerea propozi􀄠iei completive directe / pag: 244 25.12.1 Rolul completivei directe / pag: 240 24.3.8.14.6. Reducerea propozi􀄠iei circumstan􀄠iale cauzale/ pag: 255 25.2. Propozi􀄠ia relativ􀄠 restrictiv􀄠/ pag: 248 25.4.10.5.4. Propozi�ia circumstan�ial� condi�ional�/ pag: 255 25. Traducerea propozi􀄠iei circumstan􀄠iale de mod comparativ􀄠/ pag: 254 25.8.1. Alte timpuri folosite în propozi􀄠iile condi􀄠ionale/ pag: 257 25.3.2.4.4. Traducerea propozi􀄠iilor condi􀄠ionale/ pag: 257 25. Felurile propozi􀄠iilor relative/ pag: 248 25. Clasificarea propozi�iilor subordonate / pag: 239 25. Folosirea timpurilor/ pag: 251 25.1.9.3.5.6. Prin ce se introduce Propozi􀄠ia relativ􀄠/ pag: 248 25.4. Prin ce se introduce/ pag: 248 25.10. Propozi�iile relative/ pag: 248 25.3. Folosirea timpurilor/ pag: 257 25.3. Legarea propozi�iilor subordonate / pag: 238 25.8.12.7. Propozi�ia completivo-direct� / pag: 240 25.4.1.13. Propozi􀄠ia apozi􀄠ional􀄠/ pag: 250 25. Prin ce se introduce/ pag: 253 25.13. Reducerea propozi􀄠iei circumstan􀄠iale de loc/ pag: 253 25. Locul propozi􀄠iilor circumstan􀄠iale condi􀄠ionale/ pag: 257 25. Omiterea propozi􀄠iei / pag: 244 25.10.13.8.9.2. Omiterea conjunc􀄠iei "that" / pag: 241 25. Tipuri de condi􀄠ii/ pag: 256 25.14.3.12.5.9. Coresponden􀄠a timpurilor / pag: 241 25. Prin ce se introduce Propozi􀄠ia circumstan􀄠ial􀄠 condi􀄠ional􀄠/ pag: 256 25. Propozi�ia circumstan�ial� de mod propriu-zis�/ pag: 253 25.25.4. Anticiparea completivei prepozi􀄠ionale prin "it"/ pag: 244 25.14.9.2.8.2.2. Reducerea propozi􀄠iei relative/ pag: 249 25. Folosirea timpurilor în Propozi􀄠ia subiectiv􀄠/ pag: 246 25. Reducerea propozi􀄠iei subiective/ pag: 247 25.4.3.1.4.8.3.3.1.14. Propozi�ia completiv� prepozi�ional� / pag: 244 25. Propozi􀄠ia interogastiv􀄠 în vorbirea indirect􀄠 este completiv􀄠 direct􀄠 / pag: 240 25. Folosirea timpurilor în condi􀄠ional􀄠 dup􀄠 viitorul-în-trecut/ pag: 258 .8. Reducerea propozi􀄠iei circumstan􀄠iale de timp/ pag: 252 25.8.8. Folosirea timpurilor/ pag: 254 25. Reducerea propozi�iilor subordonate / pag: 240 25.5.7.14.6.1. Prin ce se introduce/ pag: 253 25. Propozi�ia predicativ�/ pag: 248 25. Propozi�ia circumstan�ial� de loc/ pag: 253 25.7.12.1. Coresponden􀄠a timpurilor în completiva prepozi􀄠ional􀄠 / pag: 245 25.2.1. Folosirea timpurilor/ pag: 248 25.1.8.4.6.7. Propozi�ia circumstan�ial� cauzal�/ pag: 255 25.6. Reducerea propozi􀄠ei predicative/ pag: 248 25.4.2. Prin ce se introduce/ pag: 245 25.5.5.9.7.

3. Locul 􀄠i Func􀄠ia sintactic􀄠 a enun􀄠ului în vorbirea direct􀄠/ pag: 264 26.2. Could/Might + infinitiv/ pag: 258 25. Propozi�ia circumstan�ial� consecutiv�/ pag: 260 25.14.12.3.25.14.17. Folosirea timpurilor/ pag: 262 Exerci􀄠ii/ pag: 262 26. Propozi�ia circumstan�ial� concesiv�/ pag: 261 25. Prin ce se introduce/ pag: 260 25.9.15.2.3. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirect�/ pag: 265 26. Reducerea propozi􀄠iei circumstan􀄠iale condi􀄠ionale/ pag: 258 25.6. Predicatul-Verbe modale/ pag: 268 26.3.3.16.3.3.1. Frazele condi􀄠ionale/ pag: 268 26.11.1. Propozi�ia circumstan�ial� de scop/ pag: 259 25.3.3.1.14.12. Vorbirea direct���i indirect�/ pag: 264 26. Vorbirea indirect�/ pag: 264 26. Propozi􀄠ii exclamative/ pag: 271 26.3. Adverbele de timp/ pag: 265 26.17.3.4. Predicatul la un timp trecut/ pag: 266 26. Prin ce se introduce/ pag: 261 25.3. Folosirea timpurilor/ pag: 264 26.3.8. Combina􀄠ii între cele trei tipuri de propozi􀄠ii circumstan􀄠iale condi􀄠ionale/ pag: 258 25.4. Defini􀄠ie/ pag: 264 26. Reducerea propozi􀄠iei circumstan􀄠iale consecutive/ pag: 261 25.15. Folosirea timpurilor/ pag: 260 25.3.1. Predicatul-ac􀄠iune viitoare/ pag: 267 26.10.15. Vorbirea direct�/ pag: 264 26. Propozi􀄠ii enun􀄠iative/ pag: 268 26.2.3.7.2.1.16. Pronumele/adjectivul demonstrativ/ pag: 265 26. Should + infinitiv/ pag: 258 25. Prin ce se introduce/ pag: 259 25.3. Reducerea propozi􀄠iilor circumstan􀄠iale concesive/ pag: 261 25.5. Reducerea propozi􀄠iei circumstan􀄠iale de scop/ pag: 260 25.15.1.2. Propozi􀄠ii interogative/ pag: 269 26.3.3. Predicatul-Past Tense Continuous/ pag: 268 26.17.14. reflexiv 􀄠i posesiv/ pag: 265 26.2.3.9. Will în propozi􀄠ii circumstan􀄠iale condi􀄠ionale/ pag: 258 25.16.8. Predicatul la un timp prezent/ pag: 265 26.13.16.14.15.11.10. Pronumele personal.1. Predicatul-Past simple/ pag: 267 26.3.14. Folosirea timpurilor/ pag: 259 25. Propozi􀄠ii imperative/ pag: 272 26.1.3. Predicatul la prezentul simplu/ pag: 266 26.1.17. Vorbirea indirect� liber�/ pag: 272 Exerci􀄠ii/ pag: 273 Cheia exerci�iilor/ pag: 275 Bibliografie/ pag: 285 Cuprins/ pag: 286 .