You are on page 1of 97

Univerzitet u Niu

Fakultet zatite na radu u Niu

Predmetni nastavnik: Dr Dragan Stojiljkovi, red. prof.


Predmetni saradnik: Mr Darko Mihajlov, asistent

TEHNIKA MEHANIKA
REENI ZADACI SA VEBI
- Nerecenzirani materijal -

Ni, 2012.

STATIKA

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

REZULTANTA KOMPLANARNIH SILA


ZADATAK BR. 1

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 2

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 3

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 4

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 5

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

SISTEM KOMPLANARNIH SUELJNIH SILA


ZADATAK BR. 6

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 7

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 8

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

SISTEM KOMPLANARNIH PARALELNIH SILA


ZADATAK BR. 9

10

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 10

ZADATAK BR. 11

11

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 12

12

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

SISTEM PROIZVOLJNIH KOMPLANARNIH SILA


ZADATAK BR. 13

13

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 14

14

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 15

15

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 16

16

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 17

17

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 18

18

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 19

19

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 20

20

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 21

21

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 22

22

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 23

23

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 24

24

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 25

25

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

GRAFOSTATIKA
ZADATAK BR. 26

26

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

27

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

28

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

29

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

30

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 27

31

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 28

32

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 29

33

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

34

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 30

35

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 31

36

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 32

37

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 33

38

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

39

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 34

40

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 35
Za ramovski nosa, oblika i dimenzija prikazanih na slici, odrediti analitiki otpore oslonaca.

41

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

TEITA

42

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 36
Odrediti koordinate teita krunog luka.

43

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 37

ZADATAK BR. 38

44

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 39

45

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 40

46

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 41

47

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 42

48

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 43

ZADATAK BR. 44

49

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 45

50

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 46

51

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 47

52

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 48

53

TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

ZADATAK BR. 49

54

OTPORNOST MATERIJALA

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA


1. AKSIJALNO NAPREZANJE

56

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA


ZADATAK BR. 1

ZADATAK BR. 2

ZADATAK BR. 3

57

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 4

ZADATAK BR. 5

ZADATAK BR. 6

58

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 7

ZADATAK BR. 8

59

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA


1.2 Naponisko stanje aksijalno napregnutog tapa

60

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 9

ZADATAK BR. 10

61

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 11

62

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA


1.3 Aksijalno naprezanje - statiki neodreeni sluajevi
ZADATAK BR. 12

63

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 13

64

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

MOMENTI INERCIJE RAVNIH PRESEKA

65

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

66

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

67

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA


2. UVIJANJE (TORZIJA)

68

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 14

ZADATAK BR. 15

ZADATAK BR. 16

69

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 17

ZADATAK BR. 18

70

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 19

ZADATAK BR. 20

71

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA


ZADATAK BR. 21

ZADATAK BR. 22

ZADATAK BR. 23

72

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA


3. SAVIJANJE (FLEKSIJA)

ZADATAK BR. 24

73

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

74

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 25

75

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 26

76

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 27

77

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 28

78

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

79

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 29

80

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

81

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA


4. ELASTINE LINIJE

Za primenu Klepove metode (analitika metoda direktnog integraljenja) potrebno je:


1. Koordinatni poetak izabrati na levom kraju nosaa;
2. U svakom delu raspona u kome se menja napadni moment uzeti promenljivu (z-ai),
gde je ai leva stranica tog dela raspona;
3. Napadni moment u sledeem intervalu mora biti jednak napadnom momentu
prethodnog intervala uvean za lan koji sadri binom (z-ai).
To se za sluaj kontinualnog optereenja postie produavanjem kontinualnog
optereenja do kraja nosaa, uz istovremeno oduzimanje istog tolikog kontinualnog
optereenja;
4. Integracione konstante C1 i C2 se javljaju u delu izraza elastine linije prvog intervala,
a odreuju se iz uslova oslanjanja grede (nosaa).

82

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 30

83

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 31

84

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 32

85

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 33

86

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 34

87

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 35

88

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 36

89

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

90

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA


4.1 Elastine linije statiki neodreenih nosaa
ZADATAK BR. 37

91

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 38

92

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 39

93

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

ZADATAK BR. 40

94

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

95

TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

96