OBJEKTIF KURSUS

Mengenalpasti kedudukan ilmu usul fiqh berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain Menganalisis kehujahan al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan qiyas. Menganalisis alat-alat yang diperlukan untuk mengistinbat hukum syarak daripada al-Quran dan al-Sunnah Mengaplikasikan kaedah-kaedah yang dipelajari untuk mengistinbat hukum

PENILAIAN KURSUS
Kuiz Ujian Pertengahan Peperiksaan Akhir JUMLAH 10% 30% 60% 100%

TOPIK PERKULIAHAN
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7 : Pengenalan Ilmu Usul Fiqh : Hukum syarak dan pembahagiannya : Al-Quran : Al-Sunnah : Al-Amr & al-Nahy : Al- Am & al-Khas : Al-Mutla & al-Muqayyad

TOPIK PERKULIAHAN
Minggu 8 Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11 Minggu 12 Minggu 13 Minggu 1 : Aljmal & albayyan : Al- ant q & al- afhum : afhum al- ukhalafah

: Al-Ijmac : Al-Qiyas : Masalik al-cIllah : lang aji

RUJUKAN
y al-Amidiyy, Sayf al-Din, Abu al-Hasan cAli ibn Muhammad. y

y y y

t.th. al-Ihkam fi usul al-ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah al-Asnawiyy, Jamal al-Din cAbd al-Rahim. t.th. Nihayat alsul sharh minhaj al-wusul. Kaherah: Matbacat Muhammad cAli al-Subayh al-Ghazzaliyy, Abu Hamid Muhammad. 1322H. alMustasfa. Kaherah: Matbacat al-Amiriyyah Zuhayr, Muhammad Abu al-Nur. T.th. Usul al-fiqh. Kaherah: Dar al-Tacrif al-Zuhayliyy, Wahbah. 1986. Usul al-fiqh al-Islamiyy. Beirut: Dar al-Fikr al-Mucasir

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.