You are on page 1of 24

2100 ØSTERBRO • KØBENHAVN

Lokal@visen.dk

LØRDAG
3. APRIL • 2010
1. ÅRGANG • UGE 13

Fra Østerbrotil Lærkevej. Næste stop 1960. Dronningen sang med,
En af de mest populære Sporvejsmuseet ved premieren på
skikkelser i TV2-serien Skjoldenæsholm på årets studenterrevy
”Lærkevej” er Sune, der Midtsjælland skruer i Grøndalscentret
spilles af Christian Tafdrup. tiden 50 år tilbage
i sæsonen 2010.
Læs side 11 Læs side 12 Læs side 16

AVISEN I DAG: 4,5 MILLIONER TIL BILISTER 4 • 133 RITTBOLIGER 6 • KIRKESIDEN 17 • ARRANGEMENTER 20 - 23

Overborgmesteren svigter Østerbro
Svigter Østerbro, siger Venstre mener, at Frank Jensen
Kultur- og Fritidsborgmester alt for dydsmønster-agtigt har
Pia Allerslev, der videre udtaler: rettet ind efter regeringen i stedet
for at forsøge at overtale rege-
I sin iver efter at tækkes utilfred- ringen til den dyrere mo-del med
se københavnske forældre vil den fuldt borede tunnel.
overborgmester Frank Jensen ”Han svigter folk på Østerbro
smadre Østerbro med ny stor totalt. Vejen kommer til at gå i
vej. ”Det er dybt usagligt, og vi terræn, og det vil smadre områ-
vil ikke være med,” siger det fuldstændigt, med talrige op-
Venstres leder, kulturborgmester og nedkørselsramper. Det vil
Pia Allerslev. svare til at flytte Bispeengbuen
Venstre har sammen med de til Østerbro. Så uanset hvor
øvrige borgerlige partier på meget vi gerne vil bidrage til at
Københavns Rådhus forladt for- finde nye daginstitutionspladser,
handlingerne med overborg- så kan vi ikke sige ja til denne
mester Frank Jensens røde fler- model, fordi folk på Østerbro
tal om en ny anlægs-pakke, også ofres.”
kaldet Kickstart København, til ”Vi synes, det er dybt usagligt, at
600 mio. kr. Frank Jensen kæder tingene
Inden forhandlingerne krævede sammen på denne måde.
Frank Jensen, at byggeri af 10- Hvorfor skal man gå ind for at
15 nye daginstitutioner i smadre Østerbro, hvis man også
København skulle kædes sam- skal være med i aftalen om dag-
men med en ny omfartsvej institutionerne? Det er dybt
mellem Helsingørmo-torvejen usagligt – og understreger, at det
og Nordhavnsområdet. skal tages med mere end et gran Se også side 3
Men problemet er blot, at Frank salt, når Frank Jensen messer løs
Jensen ikke sætter penge nok af om sit brede samarbejde,” siger
til en tunnelløsning på Østerbro. Pia Allerslev.
2 Lokal@viserne.dk Lørdag 3. April 2010

Tænkt og skrevet Kontakt os for en god pris!
Af Britta Thomsen,
MEP for Socialdemokraterne

EU og din hverd a g
Knap 60 % af danskerne valgte d. 7. juni sidste år at
bruge deres stemmeret til Europaparlamentsvalget.
Ved det seneste folketingsvalg i 2007 var det mere end
86 % af danskerne der stemte. Dette viser os tydeligt,
at danskerne ikke føler at valget til Europaparlamentet
er ligeså vigtigt for dem som de nationale valg. Det er
ikke ligeså afgørende for deres hverdag.
Med denne månedlige klumme vil jeg gerne være med
til at gøre EU og arbejdet i parlamentet mere relevant
og nærværende for din hverdag.
For Europaparlamentet spiller faktisk en meget stor
rolle. Med vedtagelsen af Lissabon-traktaten i slutning -
en af 2009 fik parlamentet mere magt og er nu, sam -
men med medlemslandenes regeringer, lovgiver på
endnu flere områder. Det betyder reelt parlamentet har
meget stor indflydelse på levevilkår for de 495 millio -
ner mennesker, der lever i de 27 EU-lande. Hvad enten
det gælder bekæmpelse af vold mod kvinder, energipri -
ser, kemikalier i børns legetøj eller infrastrukturen til
elbiler, så er det noget Europaparlamentet har stor
indflydelse på.
Lad mig her i den første klumme give to eksempler på,
hvordan jeg i mit daglige arbejde kæmper for at gøre
en konkret forskel i din hverdag.
For det første så arbejder EU lige nu på at udarbejde
nye barselsregler. I den forbindelse har jeg været med
til at presse på for, at alle kvinder i EU får ret til 20
ugers barsel med fuld løn. Samtidig mener jeg, at det
er helt vitalt, at alle fædre får ret til to ugers fædreorlov
ligeledes med fuld løn. At sikre forældre i EU bedre
barselsvilkår er vigtigt for både børns sundhed og
opvækst, men også i kampen for at få vendt den negati -
ve spiral med faldende fødselsrater i EU-landene. Det
gør en forskel i din hverdag!
For det andet så har EU netop besluttet sig for at
afsætte 59 milliarder euro - eller hvad der svarer til
440 milliarder danske kroner - over de næste 10 år til
investeringer i energiprojekter med lav CO2-udled -
ning. 2/3 af investeringerne er i reelle bæredygtige
teknologier som vindmøller og solceller. Det er en til -
trængt løftestang til den kriseramte europæiske økono -
mi, fordi det vil skabe nye grønne jobs. Men samtidig
så sikrer vi en renere luft og bekæmper klimaforan -
dringerne. Det gør en forskel i din hverdag!
EU kan virke langt væk - både mentalt og fysisk. Men
som de to eksempler illustrerer, så er EU faktisk meget
tæt på din hverdag. Alt for tæt på til at det kan betale
sig ikke at interessere sig for det og tage stilling til,
hvilken retning man ønsker at EU bevæger sig.
Lørdag 3. April 2010 Lokal@viserne.dk 3

Byen kickstartes
KICKSTART: Et flertal i Køben- hed og læring på Carlsberg- litet. Pengene til et værested –
havns Borgerrepræsentation grunden for en periode på eller et pluscenter – i Tingbjerg
mindst fem år. Københavns er et skridt på vejen.
har netop indgået en aftale om
Kommune afsætter medfinansi-
at kickstarte Københavns øko- ering til Realdania og Lokale- - I det hele taget er Kickstart
nomi. og Anlægsfonden, så det samle- København en pakke, der skal
de beløb bliver 7 mio. kr. gavne såvel beskæftigelsen og
Kickstart København er en pak-
ke af investeringer, der gavner
såvel beskæftigelsen og økono-
mien i byen som dagligdagen og
livskvaliteten for Københav-
nerne.
Kickstart København består
først og fremmest af en række
bygge- og anlægsprojekter:

• I planen ”Plads til byens børn”
etableres alt 178 nye dagsinstitu-
tionspladser i Vanløse/Brønshøj
Husum i 2010-12. Pladserne er
fordelt på tidligere vedtagne 24
vuggestuepladser og 74 børne-
havepladser i 2010 og netop
vedtagne 36 vuggestuepladser
og 44 børnehavepladser i 2012.
Pladserne etableres i Grøndals-
vænge.

• Der afsættes midler til etable-
ring og drift af et værested i
Tingbjerg for unge over 18 år.
Overborgmester Frank Jensen økonomien i byen som daglig-
• Der etableres et flydende for- udtaler i forbindelse med dagen og livskvaliteten for
eningshus i Sydhavnen, der kan Kickstart København: Københavnerne. Det er ikke
være: mindst aftalen ”Plads til byens
• Jeg glæde mig til, at de nye børn”, der skaber 4.700 flere
• klubhus for en eller flere kano- faciliteter til bevægelse, sundhed pladser i de københavnske bør-
og kajakklubber og lærings står færdig på neinstitutioner i 2013 end i dag,
Carlberg-grunden, og til at der et eksempel på. Det vil betyde,
• rammen om rekreations-, kommer mere liv i Sydhavnen at ingen skal køre mere end 4
motions- og kulturelle aktivite- med det nye flydende forenings- km. for at aflevere deres barn i
ter hus. vuggestue eller børnehaven, når
de nye institutioner står færdig.
• offentligt tilgængeligt for • Efter påske regner vi med at
lokalbefolkningen indgå en aftale om, hvordan
København bliver en tryg og
• Der etableres rekreative byrum sikker by, hvor børn og unge
med fokus på bevægelse, sund- ikke involveres i bandekrimina-
4 Lokal@viserne.dk Lørdag 3. April 2010

GF betaler
4,5 millioner
til bilisterne
i København
God og fornuftig kørsel betaler
sig. I hvert fald for de bilister, der
er forsikret i København. I disse
dage betaler GF Storkøbenhavn
nemlig 11,78 procent af forsik-
ringspræmien for 2009 tilbage i
lommerne på de gode bilister.
- I GF Forsikring har vi over hele God kørsel i København: Bilisterne har haft så få skader i 2009, at
landet gjort bilskaderne op for de i marts får penge tilbage på deres bilforsikring i GF.
2009, og vi kan endnu engang
konstatere, at bilisterne i der har kontorer i Vanløse og dige forsikringsklubber med
København hører til blandt Greve. Inden så længe kan bebo- overskudsdeling. Nybilisterne,
Danmarks bedste, siger salgs- erne i Herlev også besøge GF, der har deres helt eget skade-
chef Bastian Vegger. når forsikringsselskabet den 1. regnskab, har dog haft så mange
- I marts 2010 betaler vi 11,78 juni 2010 slår dørene op til deres skader i 2009, at de ikke får
procent af præmien for 2009 til- nye afdeling på Herlev overskud tilbage. Omvendt får
bage. Det svarer i gennemsnit til Hovedgade. de ingen ekstra regning, da GF
586 kroner til hver bilist. Man - Når princippet om overskuds- for år tilbage afskaffede mulig-
får også penge tilbage, selvom deling fungerer så godt, skyldes heden for efteropkrævning.
man har haft skader i årets løb, det nemlig, at GF Forsikring kun Årets bilforsikring i GF kan alt-
for i forsikringsklubben gælder forsikrer fornuftige bilister i for- så aldrig blive dyrere, end den
princippet om ”en for alle”. nuftige biler, fortsætter han. pris, man én gang har betalt.
Tæt på i hverdagen Lav pris fra årets start
I de seneste år har mange forsik- Overskudsdeling på bilforsi-
Men hvis bilisterne kører så
ringsselskaber centraliseret sig i godt, hvorfor så ikke bare sænke kringen har været grundideen
store kundecentre få steder i lan- prisen fra årets start? siden GF’s start tilbage i 1967.
det. GF lægger dog fortsat vægt - Vi justerer priserne løbende. GF skal ikke skabe overskud
på at have lokale kontorer, hvor Vores priser på bilforsikring er i til aktionærer, men til med-
personalet og kunderne kender forvejen blandt de laveste på lemmerne af de i alt 68 selv-
hinanden. Nærheden er en del af markedet, forklarer salgschef stændige forsikringsklubber
grundtanken i selskabet, der er Bastian Vegger. over hele landet.
bygget op om 68 selvstændige At ideen stadig er levedygtig,
forsikringsklubber. Ingen efteropkrævning vidner de seneste års tilbage-
- Kendskabet til vores kunder og På landsplan betaler GF betalinger om. Alene siden
til lokalområdet er en af årsager- Forsikring 130 millioner kroner 2003 har GF Forsikring betalt
ne til, at vi år efter år kan betale tilbage til cirka 200.000 bilk-
penge tilbage, siger Bastian
over 1 mia. kroner tilbage til
under. Som bilkunde er man
Vegger fra GF Storkøbenhavn, bilisterne.
medlem af en af de 68 selvstæn-

te fodterapeuter, og her er der

Gå på Fodcafé mange, der får behandlet deres
mere eller mindre dårlige fødder
- eller bare tager en fodbehand-
Forkælelse. Flere og flere nyder gemt væk i sko og strømper, ling, der kan give et nyt velbe-
at få behandlet deres fødder - men at fødderne er meget vigti- findende.
den nye trend er “Fodcafeer”, ge for hele vort velbefindende, Nu har Helle Gibson åbnet en
der giver en lækker behandling behøver man næppe at skrive smart fodcafé på Valby
til de dyrebare legemsdele. Der mange ord om. Langgade 64 i en butik, hvor der
er åbnet en på Valby Og lækre fødder er simpelt hen tidligere har været guldsmed.
Langgade… et must i dag - hvilket det har Men hvor den tidligere indeha-
været i Asien i evigheder. vers guld og sølv, der tændte lys
Af Finn Edvard Konstant møder man smarte i manges øjne, så er det nu den
Den har været kendt og elsket i små fodcafeer i byer som skønne behandling af fødderne,
Fjernøsten i årtier, og nu er den Beijing, Shanghai, Singapore, der får kunderne til at stråle.
også kommet til Danmark: Bangkok - ja alle de store byer i
Tendensen til at behandle sine Østen. Også amerikanerne er Fra kunst til fødder
fødder lige så godt, som man kommet med, og nu altså også Helle Gibson har tidligere arbej-
behandler sit hår og sit ansigt. Danmark. det med brugskunst og design,
For ganske vist er fødderne Her har vi jo allerede de såkald- men nu er hun sprunget ud i en
smart fodcafé, hvor der dog også
er behandling af ligtorne, fod-
vorter og andet skab, hvis det er
nødvendigt.
Ellers tilbyder hun en lækker
fodbehandling med tilhørende
fodbad og negleklip. Senere vil
hun tilbyde en afslappende,
reflexiologisk fodmassage, som
vil få alle til at glemme tid og
sted.

Fest og polterabend
- Der er flere og flere, der har
fundet ud af, at det er herligt at
forkæle sig selv med en lækker
fodbehandling en gang i
mellem, siger Helle Gibson til
Lokalavisen.
- Det er ikke nødvendigt at have
dårlige fødder for at gå til fodbe-
handling - det kan også være ren
luksus.
- Jeg har også mange mænd, der
kommer - og flere, der starter en
festlig polterabend ved at blive
udstyret med lækre fødder, slut-
ter Helle Gibson.
Helle Gibson – har åbnet fodcafé på Valby Langgade
Lørdag 3. April 2010 Lokal@viserne.dk 5
6 Lokal@viserne.dk Lørdag 3. April 2010

133 Ritt-boliger nu på vej fotokopieret 10. jan. 2010,
oplyses, at man arbejder på at
etablere de første muslimske
plejehjem i København, Århus
Byggeri. KAB skal bygge 133 Hvem lyver, borgmesteren? og Odense. MFR`s forudsæt-
boliger – heraf 83 rækkehuse ninger er: "Professionel pleje af
Finn Rudaizky, DF har sendt personale med samme køn
i flere plan, på Vandværks- nedenstående spørgsmål til som en selv. Kønsopdelt gym-
grunden i Grøndalskvarteret Borgmester Ninna Thomsen nastik og genoptræning".
Desuden oplyses på religi-
Nu sker det: der skal foreløbig Skriftlige spørgsmål til sund- on.dk (Kristeligt Dag-blad)
bygges 133 boliger på Vand- heds- og omsorgsborgmester 9.nov. 2009, at MFR har nedsat
værksgrunden i Grøndal. 83 Ninna Thomsen (SF) omkring en arbejdsgruppe, der "skal
rækkehuse og 50 handicap-boli- evt. etablering af muslimsk pleje- undersøge muligheden for at
ger til både psykisk- og fysisk hjem i København med krav fra oprette muslimsk plejehjem i
handicappede. Muslimernes Fælles-råd om Danmark". Initiativ-tagerne til
Det er KAB, der skal bygge kønsopdelt pleje. "etnisk ressourceteam" er en
boligerne og byggedirektør Rolf Sundhedsborgmesteren har i "gruppe sundhedspersonale
Andersson oplyser, at 1. spades- medierne totalt afvist, at der er med muslimsk baggrund, der
tik til det nye byggeri bliver alle- forhandlinger og planer om etab- stiller sig til rådighed, når sund-
rede den 1. maj i år. Byggeriet lering af et muslimsk plejehjem i hedssektoren (f.eks. hospitaler
ventes at stå færdigt foråret København. eller plejehjem eller praktise-
2012. I forlængelse af BR-medlem rende læger) mangler indsigt i
Der er dels tale om en slags bil- Finn Rudaizky´s imødekomne muslimsk sygepleje og sygee-
ligboliger, dels om et nyt kon- begæring om udvidet sagsindsigt tik".
cept som KAB lancerer. Et kon- i sundheds-og omsorgsforvalt-
cept der bl.a. går ud på, at lejer- ningen om bl.a. henvendelse fra Hvad er Borgmesterens og
ne i meget høj grad selv skal Muslimernes Fællesråd med kommunens holdning til, at der
være med til at passe boligafde- ønske om muslimsk plejehjem, ønskes "kønsopdelt pleje" på
lingen. jf. forvaltningens besvarelse til kommunens plejehjem?
Boligerne bliver fra 102 til 129 Finn Rudaizky, sags.nr.: 2010- Er der fra kommunens side,
Sådan kommer boligerne på Vandværksgrunden til at se ud. Der skal bygges 83 rækkehuse med have
kvadratmeter. De fleste bliver på 14428, dokumentnr.: 2010- sagt fra med hensyn til at
eller altan til bare 6800 kr. om måneden.
102 kvadratmeter i flere plan. Til 56197 af 28. jan 2010, stilles en "kønsopdelt pleje" ikke er en
hver bolig hører en lille have Hvis dette ikke sker i nødven- byggeriet på nuværende tids- en genbrugsstation. Det var bl.a. række opklarende spørgsmål. del af kommunens tilbud?
eller en altan. Det skal dog lige digt omfang, må boligorganisa- punkt, men du kan blive skrevet derfor vi foreslog en arkitekt 1) På Muslimernes Fællesråds
tilføjes at projektet ikke er fær- tionen sætte arbejdet i gang, og på KAB's interesseliste til konkurrence for at sikre at det (MFR) hjemmeside, aftrykt og
digbehandlet i Borgerrepræsen- huslejen vil så stige. AlmenBolig+. KAB skriver så nye byggeri overholdt vores
tationen. til dig, når der er nyt om bygge- ønsker om kvalitet.
Huslejen riet.
Konceptet Vi forventer, at huslejen for et - På mig virker det som om
AlmenBolig+ er et nyt koncept, hus på 104 m2 vil blive (2010- Ingen nabohøring sagen bare skal køres igennem,
som KAB har udviklet og fået prisniveau):København og Der er ikke bare udelt begej- jeg ved ikke om alle regler er
Velfærdsministeriets (nu Inden- hovedstadsområdet 6.800 kr. pr. string blandt naboerne, overholdt, f.eks. lokalplan direk-
rigs- og Socialministeriet) god- måned Grøndalsvænge Havebolig-for- tivet, men jeg savner virkeligt
kendelse til at opføre. Der må Øvrige Danmark 6.300 kr. pr. ening. Vagn Rottbøll, der er for- reel medindflydelse, som ellers Med ekspresfart
bygges op til 2.000 boliger geo- måned mand for Grøndals Lokalråd og skulle ligge i Vanløse mod minimalstaten
grafisk fordelt på mange mindre sidder i Vanløse Lokaludvalg: Lokaludvalg i forhold til
byggerier. Målgruppen er først Lavenergihuse - Vi har jo i Vanløse Københavns Kommune. Anne Vang
og fremmest børnefamilier, der Til Lokalavisen siger byggedi- Lokaludvalgs høringssvar lagt Formanden for Vanløse Børne- og
ønsker at yde en indsats i vedli- rektør Rolf Andersson : vægt på at byggeriet, var i har- Lokaludvalg, Bent Christensen: ungdomsborgmester
geholdelsen af deres egen bolig - Der skal bygges 1000 boliger moni - Der har været høring om lokal- Københavns Kommune
og som samtidig ønsker at indgå af denne slags i Hovedstadsom- med det eksisterende byggeri, i planen, men lokalplanen fast-
i et socialt fællesskab. Også rådet og 1000 i provinsen, Grøndalsvænge, med gode byg- lægger ikke hvordan selve byg-
seniorer og andre, der har mod hvor huslejen så bliver en smule gematerialer. Så det nye byggeri geriet skal se ud. Nu har den Regeringen har en plan for
på fællesskab, er velkomne. mindre. Oveni huslejen skal så bidrog til harmoni og et godt grund ligget der så længe og Danmark, som den er i gang
Baggrunden for AlmenBolig+ lægges a conto-beløb på 400 kr. helhedsindtryk i området, som være uudnyttet – så det er rart at med at føre ud i livet – det er
er, at traditionelt nybyggeri er til varme. det er i dag. der sker noget nu. flertallets privilegium. Men det
blevet meget dyrt. Der må derfor - Der er også sat plads af til ejer- - Så kan vi jo håbe på, at der er på kanten af det uhæderlige,
tænkes i nye og utraditionelle boliger på området, siger han - Det mærkelige er jo, at der ikke også sker noget med Kedelhuse, når regeringen ikke klart fortæl-
baner både når det drejer sig om videre. Sådan at det bliver et kommer en nabohøring /lokal- når der nu er håndværkere der er ler, hvor vi er på vej hen.
byggeri og drift. blandet byggeri. Hvad der skal plan til høring, om det nye byg- i gang med at bygge. Hvordan lærere, og børnepasningen bli-
Beboerne skal i fællesskab selv ske med den fredede bygning, geri. trafikken skal afvikles må man Skattestoppet er støbt i VKO- ver tilsvarende hårdt ramt, hvis
klare renholdelse og vedligehol- Kedelhuset, blander vi os ikke i. - Da man tidligere behandlende så kigge på. Det vil nok ikke beton, og det skal finansieres. den bliver ført ud i livet. Jeg tror
delse i boligafdelingen. Det gæl- Der er i øvrigt tale om lavenergi- sagen, var der ikke konkrete teg- være smart at der er både ind- og Beskeden er, at kommunerne ikke, de københavnske forældre
der bl.a. at slå græs, klippe hæk, huse, dvs at der bliver lagt meget ninger over hvordan byggeriet udkørsel på Grøndalsvænge sagtens kan spare 10 mia. kr. på kan se for sig, hvordan folke-
feje og rydde sne. Vinduer og vægt på miljøet i det nye bygge- ville komme til at se ud, men Allé ved daginstitutionerne. effektiviseringer blandt andet skolen eller daginstitutionerne
døres beslag smøres og tagren- ri. kun markering af at der skulle Måske kan der være indkørsel ved digitalisering af dokumen- skal kunne tage ordentligt hånd
der renses af beboerne selv. Du kan ikke blive skrevet op til bygges, i stedet for etablering af ved Kedelhuset. ter, administrative effektivise- om deres børn under de vilkår.
ringer og samling af administra- Sandheden er, at det vil være
tive opgaver. Resten af pengene ødelæggende for vores vel-
skal komme fra besparelser på færdsmodel, hvis regeringens
børne- og ældreområdet. plan bliver til virkelighed.
Oversat til dansk betyder det Derimod må man tage hatten af
”fyr kernemedarbejderne og for de borgerliges evne til at sni-
find selv resten af pengene”, for ge deres udgave af velfærds-
der følger intet konkret med de samfundet ind af bagdøren. De
anviste ”effektiviseringer”. bebudede besparelser vil efter-
Kommunerne skal selv finde lade en decimeret offentlig sek-
pengene, og virkeligheden er, at tor, hvor stadig færre er tilfredse
økonomien er helt i bund. Der er med ældrepleje, børnepasning,
allerede skåret så hårdt ned på folkeskole og andre basale
helt basale velfærdsområder grundsten i velfærdssamfundet.
som børn og ældre, at konse- Og så vil vi med garanti få det
kvenserne begynder at nærme velkendte mantra at høre: så må
sig det uacceptable. Hvis det var det private jo tage over.
muligt at hente milliarder på Modellen er allerede godt i
snuptags-effektiviseringer, så gang med at gøre sin indfly-
havde kommunerne naturligvis delse gældende på sygehusom-
gjort det frem for at gennemføre rådet. Med udspillet kan man
de upopulære besparelser, som frygte, at turen nu er kommet til
de er tvunget ud i. andre områder.

Derfor er det dybt uansvarligt at Jeg har ikke lyst til at leve i et
forsøge at bilde befolkningen samfund, hvor vi gradvist udhu-
ind, at der sagtens kan findes fle- ler den offentlige velfærd med
re penge der. besparelser forklædt som pseu-
doforslag. Danskerne har krav
Alene på skoleområdet i på at få klar besked om, hvor vi
København betyder planen fx, bevæger os hen.
Her skal boligerne ligge. Grunden har ligget tom i mange år. Nu skal de fleste bygninger rives ned – undtagen det såkaldte Kedelhus, at der skal fyres omkring 270
som flere lokale kræfter håber bliver et slags multi-kulturelt hus. Det er det der ses for enden.
Lørdag 3. April 2010 Lokal@viserne.dk 7
8 Lokal@viserne.dk Lørdag 3. April 2010

Undersøgelse skal få styr på sundheden Røg fra brændeovne bliver hængende
Brug af brændeovne: Kræver parti-
kelmåling af PM2,5/PM1 i tætbe-
Sundhed. En stor national sund- til midten af april. Ved en midt- re de fremtidige indsatser på byggede boligområder!
vejstælling den 1. marts havde i sundhedsområdet. Fakta om undersøgelsen Vi oplever at Miljøstyrelsens ”Fyr
hedsundersøgelse under navnet Fornuftig”- kampagne ikke fungerer i vores boligområde, fordi kam-
gennemsnit 37, 6 % af de - Med sundhedsprofilen i hån-
’Hvordan har du det?’ skal mål- den har vi et vigtigt redskab, når Der trækkes lod om 2 x 10.000 pagnen ikke tager højde for omgivelserne. Røgen fra brændeovne, hvor
adspurgte i Københavns der fyres korrekt mm. bliver hængende i det omgivende nærmiljø, og
rette fremtidens sundhedsvæ- Kommune svaret på det meget vi skal udarbejde politikker og kr. blandt alle besvarelser.
sen. 2450 borgere i hver af de 95.000 borgere i Region luften vi indånder lugter af brændeovnsrøg. Brænderøgslugten kan vari-
omfattende spørgeskema. I alt initiativer på sundhedsområdet. ere fra en svag til en meget kraftig og grim lugt; alt efter om det er en
københavnske bydele har fået 2450 borgere i hver bydel har Det vil være til gavn for samfun- Hovedstaden fra 16 år og opef- brændeovn/brændeovnene, der bare står og ”futter” med en let hvid
tilsendt det omfattende spør- fået tilsendt spørgeskemaet. det og borgerne, der vil få et liv ter har fået tilsendt et spørges- røg/næsten usynlig røg, eller det er i optændningsfasen.
geskema. med bedre helbred og færre syg- kema. Borgerne er tilfældigt Svanemærkede brændeovne, hvor der fyres korrekt mm. forurener 100
- Jeg er utrolig glad for den store domme, siger Ninna Thomsen. udvalgt og udgør et repræsen- gange mere med fine partikler, end den fjernvarme der er til rådelighed
Den store nationale sund- opbakning og vil gerne sige tak 95.000 borgere i hele Region tativt udsnit af Regionens bor- i vores område ( Miljøstyrelsen ( 2005): Miljøprojekt nr. 1021)
hedsundersøgelse ’Hvordan har til alle de borgere, der allerede Hovedstaden og i alt 250.000 på gere. De kommunale miljøteknikere gør ikke brug af en objektiv vurdering,
landsplan har modtaget spørges- Spørgeskemaundersøgelsen er men vurderer ud fra en subjektiv vurdering ( syns-og lugtesans), og det
du det?’ skal give staten, regio- har svaret, siger sundheds- og er til trods for, at man på Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan læse føl-
nerne og kommunerne et over- omsorgsborgmester Ninna kemaet om sundhed og sund- en landsdækkende undersø-
gelse og resultat af et nationalt gende vejledning til landets kommuner:
blik over borgernes sundhed og Thomsen (SF) og understreger hedsvaner. Resultaterne af
sygdomme. Målet er en mere at de, der endnu ikke har svaret, undersøgelsen vil formentlig samarbejde mellem stat, regio- Citat 1 : ” Partiklerne anses at være hovedårsag til brænderøgens sund-
målrettet indsats for at forebyg- kan nå det endnu. Som noget nyt foreligge i slutningen af året. ner og kommuner. hedsskadelige effekter,
ge sygdomme og en bedre plan- er det også muligt at besvare SSB men også røgens øvrige toksiske komponenter fx PAH, benzen, for-
Spørgeskemaet sendes til maldehyd, acetaldehyd,
2.450 borgere pr. kommune, phenoler og cresoler spiller ind. Yderligere bidrager brændeovnene i
dog 4.500 på Frederiksberg og dag med et begrænset udslip af dioxin, som dog udgør hovedkilden til
2.450 borgere pr. bydel i dioxinudslippet herhjemme, da der nu er indført væsentligt skærpede
Københavns Kommune. krav til røgrensning fra affaldsforbrændingsanlæg” (kilde: Tænk sund-
hed ind i kommunens miljøarbejde
Citat 2 : ”Tæt på kilden kan røgens lugt og dens indhold af akutirrite-
Spørgeskemaet indeholder rende stoffer have betydning for gene-effekter hos de omkringboende.
spørgsmål om egne sundheds- Lang tids udsættelse har især betydning for øget forekomst af hjerte-
vaner, som ryge-, alkohol- og karsygdomme og luftvejslidelser, hvilket primært ses blandt ældre og
kostvaner, fysisk aktivitet, personer der i forvejen lider af luftvejs- og/eller hjertekarsygdomme.
stress, symptomer og sygdom- Forværring af disse sygdomme kan medføre en øget dødelighed i
me. befolkningen. Børn anses også for særlig følsomme individer i forbin-
delse med partikelforureningen. Endvidere er der påvist en sammen-
Spørgeskemaundersøgelsen hæng mellem luftens indhold af partikler og kræft i luftvejene.” (kil-
suppleres med data fra de cen- de:Tænk sundhed ind i kommunens miljøarbejde).
Vi har efterspurgt kommunen om partikelmåling af vores boligområde,
trale registre om fx sygehus- men dette er hidtil blevet afvist.
kontakt og diagnoser, medicin- Du kan støtte bekæmpelsen af brændeovnsforurening ved at blive med-
forbrug, kontakter til almen lem af Landsforeningen til oplysning om brænderøgsforurening
praktiserende læger og død, (LOB).Tlf.: 20 84 40 14 e-mail:braenderoeg@braenderoeg.dk.
hvilket tegner et detaljeret bil- Hjemmeside: http://www.braenderoeg.dk.Og/eller blive medlem af
lede af borgernes sundhed i facebookgruppen: ”Brændeovne: Minimér sundhedsskadelig brænde-
regionen. røgsforurening!”
LOB´s 5 råd til kommunerne:1. Før aktivt tilsyn med klager over røg-
lægning af de fremtidige spørgeskemaet elektronisk på Staten, regioner og kommuner gener 2. Benyt objektive, systematiske målinger til registrering af røgen
behandlingsbehov på hospitaler- hjemmesiden www.fcfs.dk. har igangsat en spørgeskemaun - Region Hovedstaden har fore-
3. Indfør beskyttelseszoner ved hjælp af forskrifter 4. Forbyd træfyring
ne. dersøgelse om sundhed, der skal løbig sat tre millioner kroner af i fjernvarme - og naturgasområder 5. Inddrag luftkvalitet i kommune-
Vigtigt med mange svar kortlægge danskernes sund - om året til at undersøge borger- planerne.
Stadig muligt at svare Jo flere der svarer på spørgeske- hedstilstand med henblik på at nes sundhedstilstand. Med venlig hilsen Morten og Dorte Bille Meyling,
Undersøgelsen blev skudt i gang maet, jo mere præcist kan kom- målrette sygdomsforebyggelse Astrupvej 22, 2700 Brønshøj
i starten af februar og løber frem munerne og regionerne priorite- og fremtidens hospitaler.
Lørdag 3. April 2010 Lokal@viserne.dk 9

Integrationen bliver bombet år tilbage
Monica Edelmann, lærer for
t o s p rogede på Hyltebjerg
Skole i Vanløse, står ufor-
stående over for at de
pædagogiske konsulenter
skal spares væk – Viden og
e rfaring bliver taget fra os,
siger hun

Af Jan Diament
- Det er en katastrofe.
Integrationen bliver bombet årti-
er tilbage. Funktionslærer for
tosprogede børn, Monica Edel-
mann, Sprogcentret på Hylte-
bjerg Skole i Vanløse er ikke
bange for at tage de store ord i
anvendelse når hun skal fortælle
om konsekvenserne ved at
Københavns Kommune sparer
integrationskonsulenter på sko-
lerne væk.
Som et led i en række bespa-
relser i Københavns Kommune
skal samtlige syv integrations-
konsulenter i kommunen nemlig
afskediges sammen med fire
tosprogede lærere.
- Integrationskonsulenterne eller
de pædagogiske konsulenter Lærer for tosprogede børn, Monica Edelmann: - Netop i denne tid
betyder uendeligt meget for os med bandekriminalitet og unge, der dropper ud af uddannelser er
tosprogede lærere. De er vores det vigtigt at der bliver brugt penge på integrationen. At fjerne de
sparringspartnere. Vi er helt pædagogiske konsulenter vil bombe integrationen årtier tilbage i
afhængige af dem og deres København.
viden. vide hvad der er godt og skidt og integrationsvejledere, men de
- De holdes os ajour på alle muli- hvad der virker for den enkelte. har slet ikke samme funktion
ge måder inden for området. - På den lange bane går vejen til som de pædagogiske konsulen-
Man kan sammenligne det med god og bedre integration gen- ter. De tager sig af noget af det
en kirurg, der selvfølgelig kan nem god undervisning. Fjerner praktiske, som f.eks. at sørge for
det kram han lærte for 20 år man de pædagogiske konsulen- at en elev kommer til fødselsda-
siden, men vedkommende skal ter kommer min viden som ge, at der er et godt skole-hjem
hele tiden opdateres med det lærer for tosprogede børn til at samarbejde osv. De er ikke ansat
nyeste inden for sit område. ruste – og jeg tør ikke at tænke til at fortælle klasselæreren hvor-
- Konsulenterne holder fire på hvad der vil ske på længere dan vedkommende skal under-
seminarer om året, hvor vi får et sigt. vise i dansk som andetsprog
indblik i den nyeste forskning - Netop i disse tider med bande- eller formidle forskning.
inden for sprog. Læsning m.v. kriminalitet, unge, der dropper
Derudfra kan vi så omsætte den- ud af uddannelser osv. er det vig- Ikke i et elfenbenstårn
ne viden til noget praktisk. tigt at der bliver brugt penge og Monica Edelmann fortsætter:
Konsulenterne kan se de sprog- ressourcer på dette område. Alle - De pædagogiske konsulenter
lige ressourcer. Hvis Ali og ved hvor vigtigt det er at børne- sidder jo ikke i deres elfenben-
Fatimah har svært ved at læse, så ne får en god start i skolen. stårn. De er ude og støtte os på
skal der måske tilrettelægges et - Embedsmænd og politikere skolerne så vi underviser på den
læsekursus. Det er ofte i 4. klas- henviser til, at der nu er så bedst mulige måde. Nu forudser
se, at det pludselig går den anden mange tosprogede i de køben- jeg, at vi får en undervisning på
og forkerte vej med mange havnske skoler at der ikke skal et fagligt lavere niveau. At alt det
tosprogede børn, fordi der bliver gøres noget særligt stads ud af gode, der er bygget op vil smul-
koblet flere fag på i den klasse. dem. (ca. 10.000 ud af 31.000 dre. Vi bliver bombet mange år
Så ender det næsten med at bli- elever i de københavnske skoler tilbage på integrationsområdet.
ve en selvopfyldende profeti, at er i dag tosprogede, red.) Børne- og ungdomsborgmester
eleven ikke klarer sig godt. - Men det er noget særligt at Anne Vang (S) står fast på at der
Konsulenterne samler en masse være tosproget. Det siger alle skal spares på området, mens
viden til os og spreder den på fagpersoner, og det er dem man beskæftigelses- og integrations-
skolerne. skal lytte til nu. Det er også van- borgmester Klaus Bondam har
vittigt, at Børne- og Ungdoms- været ude at sige, at det kan bli-
Skal klare sig selv forvaltningen har valgt at forde- ve for dyrt for samfundet at spa-
- Nu lægger man op til at vi skal le de besparelser der skal være i re på integrationen. Andre politi-
klare os selv ude på de enkelte år med 46 pct i kontoret for inte- kere i BR har sagt at de ønsker at
skoler, og det er ikke godt. Det gration og mangfoldighed, hvor kigge på sagen. Vi vil bringe
siger alle eksperter. Vi kommer konsulenterne hører til. Vi skal mere herom senere. Det sidste
til at handle i blinde, når vi skal holde ekstra hårdt for på dette ord i denne sag er næppe sagt.
sidde på hver vores skole og område.
handle. Der bliver ingen til at - På skolerne har vi såkaldte
10 Lokal@viserne.dk Lørdag 3. April 2010

angiveligt tog overpriser for dår- friheden tilbage til institutioner- undersøges af folk med en
ligt udført vedligeholdelsesar- ne og stiller forslag i faglig uddannelse som læge.
bejde for Københavns Borgerrepræsentationen om, at Hvis et barn fejler noget med
Ejendomme. muligheden for at ophæve ind- f.eks. hjertet, vil en læge få
Er udlicitering Radikale Venstre vil give frihe- købsordningen undersøges hur- Bevar lægetjek i skolerne meget hurtigere øje på det end
en god forretning? Sidste år valgte Københavns den til indkøb tilbage til institu- tigst muligt. Der er ingen idé i en en sundhedsplejerske".
Kommune at udlicitere affalds- tionerne indkøbsordning her, hvis varer- Af Cecilia Lonning (v), Medlem Venstre var rørende enige i
Af Rikke Lauritzen og Morten håndteringen i fire bydele. City ne bliver dobbelt så dyre. af Borgerrepræsentationen den melding, og det er besyn-
Kabell. Medlemmer af Renovation, der også står for Den radikale gruppeformand i derligt, at SF nu pludselig
Borgerrepræsentationen for skraldet i flere af forstæderne, København, Manu Sareen er Manu Sareen blev chokeret, da Socialdemokraterne og SF i mener, at et lægetjek ikke er
Enhedslisten vandt licitationen. Resultatet fortørnet over oplysningerne han hørte om overpriserne. København har netop fremsat et vigtig for børns sundhed.
blev en ekstraregning til de om, at københavnske daginstitu- Indkøbsordningen skulle give en forslag om at nedlægge kommu-
Venstre og lobbyisterne i Dansk københavnske skatteydere på 50 tioner gennem kommunens ind- besparelse. Det radikale gruppe- nallægeordningen og erstatte Vi mener bestemt, at det er
Industri vil gerne udlicitere millioner kroner i forhold til den købsordning er tvunget til at formand og medlem af Børne- lægerne med sundhedsplejer- udmærket, at sundhedsplejer-
noget mere. Cecilia Lonning pris, som kommunen selv kunne betale f.eks. 11 kr. for en liter og Ungdomsudvalget peger sker. Det betyder, at kommunens skerne står for de mellemlig-
påstår i Lokal@viserne 17. have udført arbejdet til. mælk, 78 kr. for tre kilo pasta og også på, at det jo ikke er et områ- børn ikke længere vil blive gende undersøgelser, men det
marts, at det vil give flere penge 56 kr. for en bakke æg. de, hvor man har for mange undersøgt af læger ved starten er absolut ønskværdigt, at
til børneområdet Og så er vi slet ikke nået til, at penge i forvejen. og slutningen af deres skoletid – kommunens børn fortsat får
tale om alle de ressourcer kom- ”Hvis børnehaven nu købte ind i undersøgelser, som i dag giver mulighed for at blive tjekket af
Det kan være svært at se, hvor- munens embedsmænd bruger på en døgnkiosk eller i delikatessen ”De seneste års oprydning i forældrene en vished for, at den højeste sundhedsfaglige
dan det kan blive billigere, når vi at lave udbudsmateriale, der skal gav priserne mening. Det ville Børne- og Ungdomsforvalt- deres børns sundhed er i orden, ekspertise i hvert fald et par
udover at betale for en ydelse leve op til sirlige regler fra både være vanvittigt, men priserne ningen har kostet hundrede af og at sygdomme og skavanker gange i løbet af deres skoletid.
også skal til at betale profitten til staten og EU. Og de ressourcer ville da være til at forstå. Men millioner, og det er ikke slut. Og bliver opdaget i tide.
et privat selskab. der efterfølgende skal bruges på det gør børnehaven jo ikke. Og så hjælper det altså ikke at beta- Venstre stemmer derfor nej til
at behandle klager fra de firma- at kommunen ligefrem tvinger le dobbeltpris for maden. Det er Et lignende forslag blev lagt i nedlæggelsen af kommunal-
Det er da også netop kommet er, der ikke vandt licitationen. institutionerne til at betale 13 kr. jo ikke raketvidenskab – det er graven af Børne- og Ung- lægeordningen og håber, at SF
frem, at private leverandører for en dåse makrel, du kan få i bare snusfornuft”. domsudvalget så sent som i juni i sidste øjeblik besinder sig og
tager overpriser når de leverer Så ja, udlicitering er en god for- supermarkedet på den anden 2009, hvor SFs medlem af finder tilbage til deres hold-
varer til børnehaver og andre retning. For Dansk Industri. siden af vejen til under det hal- udvalget dengang sagde til ning fra før valget.
kommunale institutioner. En til- Men næppe for Københavnerne ve, det er helt absurd”, siger Belingske Tidende, at "Det er
svarende sag oplevede vi sidste og vores børn. Manu Sareen. mere sikkert for børnene, at de
år, hvor et privat byggefirma Radikale Venstre vil derfor give

Store motorcykler og guld
kæder er ikke attraktivt.
Socialrådgivere på skolerne I København har vi gennem de
skal stoppe HAs ungdomsklub sidste par år haft et forsøg med
socialrådgivere på skolerne.
Børne- og ungdomsborgmester Forsøget er netop blevet evalue-
Anne Vang (S) siger i anled- ret, og det er en stor succes. Jeg
ningen af nyheden om, at Hells tror på, at socialrådigvere på
Angels åbner en klub for 14-15- skolerne er den helt rigtige løs-
årige børn: ning, fordi de kan sikre, at der
bliver taget hånd om de unge,
”Det er dybt forkasteligt og som måtte føle sig tiltrukket af
usmageligt, at Hells Angels nu det kriminelle miljø. I tæt dialog
forsøger at lokke børn på 14-15 og samarbejde med forældrene
år ud i kriminalitet. Det skal kan socialrådgiverne på skoler-
stoppes hurtigst muligt, og i det ne vise de unge, at kriminalitet
præventive arbejde spiller folke- ikke er vejen til et godt liv.
skolen og fritidsklubberne
naturligvis en stor rolle. Vi er nødt til at prioritere den
præventive indsats, så vi får sat
Vores dygtige lærere og pæda- en stopper for de kriminelle
goger skal være rollemodeller gruppers fødekæde. Det er altaf-
for de unge, der er i risiko for at gørende, hvis vi vil bandekrimi-
lade sig drage mod rocker- og naliteten til livs. Og det vil vi.
bandemiljøet. Det er vigtigt, at
vi viser de unge, at kriminalitet
ikke er den rigtige vej – der fin-
des et andet og langt bedre alter-
nativ. Der findes en bedre vej.
Lørdag 3. April 2010 Lokal@viserne.dk 11

Fra Østerbro til Lærkevej
En af de mest populære skik- huse i nr. 106 fra 1992, og indtil Statens Teaterskole og blev
kelser i TV2-serien ”Lærkevej” de i 1999 efter flere udvidelser optaget ved første forsøg.
er Sune, der spilles af Christian måtte forlade den gade, som er Nogenlunde samtidig flyttede
Tafdrup. Trods sin unge alder blevet betegnet som ”Danmarks han hjemmefra og dermed væk
har han allerede en lang og filmgade nr. 1”. fra Trianglen, men ikke fra 2100
imponerende skuespillerkarrie- Ø. En lille lejlighed i Vejrøgade
Her arbejdede Christian igen- skulle blive hans hjem de næste
re bag sig, og det hele startede nem tre år, hvor han som yngste otte år, mens han kløede på med
på Østerbro. mand gik til hånde med skuespilleriet på både film og
alt, hvad der faldt teater. Og med manuskript-
Af Alice Binns sig for. Det var skriveriet. Og med instruk-
også hos tørgerningen. Hvilet på
Zentropa i laurbærrene har han på
Står man på Trianglen, kan man Ryesgade, at intet tidspunkt. Nej, han
se den smukke ejendom på Carsten har haft travlt på både tea-
Østerbrogade, hvor den 31-årige Sonder gik ter, TV og i film, hvor de
skuespiller, Christian Tafdrup, er på udkig største roller hidtil er som
vokset op i en kernefamilie med efter en, Nick i ”Smukke Dreng” og
mor, far og lillebror. Set med der som Lars i ”Den Store Dag”
Christians øjne er Trianglen fra 2005.
også udgangspunkt for hele
hans opvækst. I Nordre Ung med de unge
Frihavnsgade ligger ”hans” Verdensberømt i
skole, som Ingrid Danmark blev Christian
Jespersen grundlagde i Tafdrup for alvor i TV2-
1894. På Blegdamsvej serien ”Lærkevej”, hvor
finder vi Remisen, hvor han spiller den noget Christian Tafdrup har boet 30 siger Christian til Lokalavisen. –
Christian gik på fritids- rodløse madkunstner år på Østerbro, og kender På Vesterbro bor en del af mine Christian Tafdrup
hjem. Sune Holm, der sam- bydelen bedre end sin egen venner, og jeg ville ind og være har blandt andet
men med sine to søs- bukselomme. For tiden har ung med de unge – ja, sådan medvirket i:
Han har stadig kontakt tre graver et lig ned i han travlt med optagelserne af tænkte jeg. Men jeg kommer
til mange af klassekam- haven til deres leje- nye afsnit af TV2’s seersucces, ofte til Østerbro, hvor jeg besø- Smukke dreng, 1993
meraterne fra dengang, de hus på ”Lærkevej”. ger mine forældre og nogle af Baby, 2003
og det er i grunden lidt Lærkevej, hvor de FOTO: TV2 klassekammeraterne fra deng- Den store dag, 2005
af en præstation, efter- er flygtet til, fordi ang. Og så når jeg skal føle mig Veninder, 2005
som Christians fritidsin- Sune har været tryg. Så vandrer jeg gennem de Nynne, 2005
teresser på et tidligt tids- lidt for tæt på det rykkede de private teltpæle til gader, som jeg kender ud og ind, Efter brylluppet, 2006
punkt skilte sig noget ud betændte miljø Istedgade. Tilbage til det tilføjer han med sit velkendte En Soap, 2006
fra vennernes. i København. Vesterbro, hvor han som barn smil, der nu er kendt langt uden Daisy Diamond, 2007
slog sine første dramatiske fol- for bydelen. I’ll come running, 2007
Først skulle han dog lige Serien blev fra det der i Teaterbutikken. Dig og mig, 2008
som alle raske knægte første af foreløbigt 10 En forelskelse, 2009
prøve talentet af i B.93, afsnit en kæmpe seer- – Efter 30 år på Østerbro måtte Lærkevej, 2009
men nåede ikke at sli- succes, og i skrivende jeg se noget andet. Der var ble-
de meget på det første stund er der ved at blive vet lidt for stille i Vejrøgade,
og hidtil eneste par fod- produceret 12 nye afsnit,
boldstøvler – eller bordtennis- som sendes på TV 2 til
battet og håndboldtøjet for den efteråret. Den har sin egen
sags skyld. Næh, det var en gan- Facebook-side med næsten - Jeg er rigtig glad for, at Enhedslisten under valgkampen
ske anden boldgade, 10-årige 30.000 fans, og et pænt Enhedslisten har fået sat et vig- holdt fast i, at Nordhavnsvejen
tigt fingeraftryk på aftalen, så vi skulle blive en boret tunnel, men
nu får nedlagt endnu et stort psy- flertallet bag aftalen valgte en
Ehl: kiatrisk bocenter fra 70’erne. I
Glad for social del af aftale, men cut and cover-løsning, som kos-
stedet for gammeldags beton- ter halvdelen:
Nordhavnsvejen blokerer for kolosser, så kan vi nu opføre
underskrift mere end 160 moderniserede, - Det er en løsning, som kom-
lyse boliger med eget bad og toi- mer til at genere Østerbroerne
Enhedslisten står udenfor let, siger socialborgmester meget, når der skal graves ren-
Kickstart København-aftalen, Mikkel Warming. der i store dele af bydelen. Og
hvor kommunen over fire år vil når aftalen skal hastes igennem
investere 496 mio. ekstra i anlæg Når Enhedslisten alligevel ikke inden påske, så er den knast så
af f.eks. institutionspladser og er med i aftalen, så handler det stor, at vi ikke kan skrive under
veje. Partiet er uenig i, hvordan om en anden del, Nordhavns- på aftalen, siger Mikkel
den nye Nordhavnsvej kommer vejen, som skal forbinde væk- Warming.
til at se ud, men er meget tilfreds stområdet omkring Nordhavn
med 34 mio. til de sindslidende: med motorvejsnettet. Her har

Christian brændte for – og hav- skulle spille trækkerdrengen antal af disse (ikke overraskende
de mere talent for, skulle det vise Nick i filmen ”Smukke Dreng”, ganske unge piger) har
sig. som Sonder havde skrevet Christian/Sune som deres helt
manuskript til og selv skulle personlige favorit.
I Københavns Kommunes fri- instruere.
tidstilbud, ”Teaterbutikken” på Mange har i øvrigt forsøgt at
Halmtorvet, fandt han sit rette At Christian Tafdrup kunne spil- finde ud af, hvilken af
element, og selv om scenen er le hovedrollen med så stor over- Danmarks i alt 214 Lærkeveje,
skrå, har han stået fast lige siden. bevisning, må tilskrives naturta- der er blevet brugt til opta-
lent, for det rå trækkerdrengs- gelserne, men her kan vi slå fast,
Smukke dreng miljø ligger lysår fra den pæne at TV-seriens parcelhusvej er ren
Tilbage til udgangspunktet, Østerbro-dreng, men heldigvis kulisse opbygget til formålet på
Trianglen, er der ikke mange gav de mange roser for præsta- den tidligere flyvestation i
stenkast hen til Ryesgade, hvor tionen hverken nykker eller for- Værløse. Så det er altså derfra,
Christian Tafdrup havde sit før- håbninger om flere store filmrol- Christian Tafdrup for tiden ven-
ste fritidsjob. Ikke som flaske- ler, før studentereksamen var i der hjem fra arbejde.
dreng i den lokale Irma, men hus.
derimod i Lars Von Triers og Og hvor hjem så er, må vi kon-
Peter Aalbæk Jensens filmsel- 22 år gammel søgte Christian på statere, at han for godt et år siden
skab Zentropa, der havde til
12 Lokal@viserne.dk Lørdag 3. April 2010

Sådan så gadebilledet ud på Vesterbrogade i København ved Hammerichsgade i 1960. Det var dengang, bilerne nummerplader fortalte om bilernes anvendelse, og hvor de hørte hjemme. Midt i billedet af fin
Chevrolet-taxa hjemmehørende i Københavns Amt eller på Frederiksberg, til højre en udlejningsvogn hjemmehørende i Hillerød!

Næste stoppested 1960
Museum. Sporvejsmuseet var forholdet mellem datidens parkeringspladserne var
Skjoldenæsholm på Midtsjæl- lønninger og priser, hvordan var begyndt. Vintagebil-træffene på
land skruer tiden 50 år tilbage i moden, og hvor rejste vi hen? Sporvejsmuseet finder sted lør-
sæsonen 2010. Bilen, vi drømte Rejseaktiviteterne skulle med dagene den 19. juni og 31. juli
om i 1960, var måske "Den Store tiden få stor betydning for dan- 2010. Begge dage er der musik-
Europæer" (Opel Kapitän P 2), skernes madvaner, men i 1960 alsk underholdning med genhør
det var året, da Otto Bran- var vi endnu meget forsigtige af hits fra 1960 eller de nærmes-
denburg hittede med "What do med at kaste os ud i at spise te foregående år.
you want to make those eyes at fremmedartet mad.
me for?", og det danske amatør- Sporvejsmuseet Skjoldenæs-
fodboldlandshold vandt sølv Der blev danset i omkring to holm indleder sæsonen 2010
ved olympiaden i Rom. minutter ad gangen til datidens den 24. april. Museet er derefter
hits med Connie Francis, Elvis åbent lørdage, søn- og helligda-
På sporvogns-fronten fik Presley, Brian Hyland, Brenda ge 10-17. I sommerferieperio-
Københavns sporveje leveret de Lee, Johnny and The Hurricanes den 22. juni-12. august er muse-
første eksemplarer af den mest og den unge Cliff Richard. Og så et desuden åbent på hverdage kl.
moderne sporvognstype, vi nåe- var det en verden uden mobilte- 10-17, dog er museet lukket
de at få herhjemme: lefoner og internet. mandag. Sporvejsmuseet
de tyske leddelte sporvogne, Kærestebreve blev skrevet på Skjoldenæsholm ligger ved
som hurtigt fik kælenavnet "Frk. papir og lagt i en postkasse. Jystrup omtrent midt mellem
Düsseldorf". Sporvognenes Roskilde og Ringsted.
sportsvogne! Og så fik vi Ved to lejligheder i løbet af
kvindelige sporvognskonduktø- sæsonen 2010 får Sporvejs- Læs mere om museet på
rer, de såkaldte ”spordesser”. museet besøg af ejere af biler fra www.sporvejsmuseet.dk
1960 eller tidligere, som præge- Ung sporvognspassager i 1960. Foto: Peter Mortensen.
Sporvejsmuseets udstilling for- de gadebilledet sammen med
tæller blandt andet om, hvilke sporvognene. Anglia'en med også betydeligt ældre biler, som
indenrigs- og udenrigspolitiske skrå bagrude, Opel Rekord, stadig sås i gadebilledet. Det sti-
begivenheder der fik de store Morris Minor, amerikanske gende antal privatbiler var tegn
overskrifter i aviserne. Hvordan ”flydere” med halefinner, men på øget velstand, og kampen om

De første kvindelige sporvognskonduktører blev ansat hos Københavns Sporveje for 50 år siden.
Så flot kunne man tage sig ud som nyansat ”spordesse” hos Københavns Sporveje i 1960. De kvinde - Posten som vognstyrer gav mændene aldrig fra sig. Men Sporvejsmuseet skabte ligestilling i denne
lige konduktører fik deres debut en kold martsdag, og på det tidspunkt havde man desværre glemt at henseende i 1981, da museet uddannede de første kvindelige vognstyrere. Annette Storgaard, der er
designe en uniformsfrakke til dem, så de frøs bravt i de ofte helt uopvarmede sporvogne og måtte ty til fotograferet på Sporvejsmuseet sammen med fritids-vognstyrer Finn Jørgensen, var en af dem.
deres egne overfrakker. Senere fik de dog rigtige uniformsfrakker (”kapper”) som på billedet. Foto: Erik Storgaard.
Lørdag 3. April 2010 Lokal@viserne.dk 13
14 Lokal@viserne.dk Lørdag 3. April 2010

Forhandlere der bruger
Fuld fart på salget af brugte biler brugtbilsattesten
Danmarks Automobil-
forhandler Forening, Dansk
ling gælder især førstegangskø- Bil Forhandler Union, kæder -
Brugte biler. Selvom salget af bere.
brugte biler er ved at toppe, ne CAD, Automester og en
”Vi anbefaler vores kunder at få række andre bilforhandlere
køber danskerne fortsat brugte en brugtbilsattest, fordi det er
biler i stor stil, siger landet over, som kunder.
godt at have eventuelle fejl Applus+ Bilsyn udfærdiger
Autocom.dk. Få en brugtbilsat- beskrevet i forvejen, inden bil-
test, der vurderer bilens til- brugtbilsattesterne og syner
købet,” siger Knud Nielsen, bilen samtidigt.
stand, anbefaler Danmarks DAF.
Automobilforhandler Forening
Flere køber brugtbilsattester hele finanskrisen,” slutter Arne
Salget af brugte biler går stadig ”Almindelige forbrugere kan Willerslev-Legrand.
med pedalen i bund, og det top- ikke se, om topstykket eller
per formentlig i løbet af foråret. køleren er røget sig en tur. Køber Nye biler på vej
Det forklarer internetauktions- kan blive solgt til stanglakrids, ”I 2010 regner vi med, at flere
huset Autocom.dk, som i 2009 hvis han ikke har en brugtbilsat- køber mellemstore biler som
solgte 25 procent flere brugte test at støtte sig til, og derfor Ford Focus, Peugeot 307, 407
biler på deres netauktion kræver mange et bevis for bilens og Toyota Avensis. Mange
sammenlignet med 2008, og i tilstand, inden de køber den,” brugtbilsejere kan godt huske,
2010 er der tilmeldt 30 procent siger Arne Willerslev, adm. hvad det vil sige at køre i en ny.
flere biler på deres netauktion direktør hos Applus+ Bilsyn, der Derfor vil de, i takt med en sti-
sammenlignet med 2009. desuden mener, at brugtbilsat- gende forbrugerøkonomisk
testen også gør det nemmere for positivisme, udskifte deres brug-
Små biler et hit forhandlerne at sælge en brugt te bil med en ny,” siger Morten
”På grund af den økonomiske bil med en attest. Vi har oplevet Holmsten fra Autocom.dk.
krise har der været et markant stærkt stigende interesse for
øget behov for at købe brugte vores brugtbilsattest gennem
biler. Efterspørgslen efter brugte
Også i 2010 ventes rigtig mange danskere at købe en brugt bil. Brugtbilsattesten sikrer, at købere får
biler på auktionen - især små
en uafhængig vurdering af bilens tilstand.
økonomiske driftsvenlige biler salgsdirektør hos Autocom.dk, færre bilkøb, er der et opsparet
som f.eks. folkevogns Lupo,
Peugeut 206 diesel og Toyato
Yaris -, og hos forhandlerne har
været enorm. I krisetider er det
ikke et godt signal at sende, hvis
man går i banken for at låne
Morten Holmsten.

Demo'er købes
Også Danmarks Automobil-
forhandler Forenings medlem-
mer sælger fortsat mange brugte
behov, og det kan betyde, at man
i stedet for at købe en ny bil i ste-
det investerer i en brugt,” siger
Knud Nielsen, der er formand
for DAF.
Ræs i Valby
Festival. Det ypperste inden for til byen under den Internationale Portene åbnes kl. 8 begge dage -
penge til en splinterny bil, og biler. Sikr dit køb sluttidspunkt afhænger af
derfor har flere købt en brugt.
bilverdenen kommer til Valby, Racing Festival, ’Biler og
Danmarks Automobilforhandler mængden af køreglade gæster.
når der er International Racing Racing på Carlsberg.’
Men på grund af billigere lån og ”Vi oplever en udvidet efter- Forening anbefaler, at danskere, Pris: Voksne kr. 40, børn kr. 20.
Festival på Carlsberg d. 10.-11. Det historiske Carlsberg-område
skattelettelser regner vi med, at spørgsel af brugte biler, da der skal ud at erhverve sig en Billetter kan købes ved indgang-
flere danskere i løbet af 2010 vil
april, hvor det også bliver danner rammen om begivenhe-
mange generelt endnu ikke brugt bil, også køber en brugtbil- en eller via Billetlugen. Der for-
muligt selv at få en tur i drøm- den, hvor man kan komme ud at
købe flere nye biler samt flere køber nye biler som f.eks. sattest. På den måde sikrer ventes et stort pres på indgange-
mebilen. køre i drømmebilen med en pro-
nyere brugte biler sammenlignet d e m o n s t r a t i o n s m o d e l l e r. køberne sig en uvildig vurdering ne på visse tidspunkter, men hvis
fessionel racerkører bag rattet
med de seneste to år,” siger Ovenpå en lang periode med af bilens tilstand. Denne anbefa-
Ferrari, Maserati, Mercedes eller blot beskue de mange man har købt sin billet via
SLS, Bugatti, Aston Martin og racerbiler, nye biler og vintage- Billetlugen kan man benytte
mange flere vilde biler kommer biler. ’Fasttrack’ og springe billetkøen

En Ferrari California er blot en blandt mange luksusbiler, som
indtager Carlsbergs område, når der er International Racing
Festival.
- Dette udbud af super- og racer- over. Hvis man vil ud at køre i
biler er med sikkerhed aldrig set drømmebilen på ’Monte
magen til i Danmark. Det er lyk- Carlsberg’-banen koster det eks-
kedes at blive begunstiget og til- tra.
smilet med det ypperste, som
den internationale bilverden kan Læs mere på "http://www.inter -
præstere, fortæller racerkøreren nationalracingfestival.dk"
Thorkild Thyrring, som arrange- www.internationalracingfesti -
rer festivalen. val.dk. SSB
Prins Joachim er protektor for
arrangementet, og hele over-
skuddet går til Røde Kors.

Tid, sted og pris
Har du en nyhed eller debatindlæg Den 10.-11. april på Carlsberg.
LOKAL@VISEN.dk
Lørdag 3. April 2010 Lokal@viserne.dk 15
16 Lokal@viserne.dk Lørdag 3. April 2010

Trier, posttakster og klimaet –
Dronning Margrethe sang ligesom Michael Jackson vil bli-
ve mindet i et stort dansenum-
mer.
med i Grøndal Centret Her skal kort fremhæves tre
præstationer, alle fra 2. akt:
Alexander Rohdes dans, der
Af Kaare Vissing den 20. marts, idet såvel dron- ikke lod legendariske Michael
ning Margrethe som de konge- Jackson noget efter; charmeren-
Siden 1924 har foreningen ligt majestaitiske acteurs gerne de Janni Nielsen i rollen som
Kongelig Mayestaits Acteurs ville fejre 50-årsjubilæet for hen- den kiksede Conny i fitness-
skabt rammerne om opførelsen des optagelse i foreningen. nummeret Stripness; og endelig
af Studenterrevyen, hvor adskil- Studenterrevyen har til titlen på Theis Josef Maslak med den
lige senere berømtheder har haft årets forestilling pillet syv pas- pågående ”Ligestilles med
deres scenedebut, bl.a. forfatter- sende bogstaver ud af sig selv: Dronningen”. Under gallafore-
ne Leif Panduro og Klaus ”Stueren” – hvorfor man kan stillingen var dette nummer sær-
Rifbjerg, samt skuespillerne gisne, om den tidligere statsmi- ligt dristigt, idet han længst
Jytte Abildstrøm, Ghita Nørby, nister Poul Nyrup Rasmussen muligt fremme på scenen nær-
Pernille Schrøder og Jan har været medforfatter. I så fald mest skrålede sit krav om at vil-
le ligestilles med dronningen,
som da sad bare et par meter fra
ham på første række – så det
nummer var usædvanligt stærkt
på dagen. Men dronning
Margrethe, der har stået model
til et og andet gennem årene, og
som er ydmyg og venlig af sind,
klarede også den prøve. Og så
var det såmænd hende, der tog
den samlede revys største kegler,
da hun mod slutningen af 1. akt
blev inviteret op på scenen, hvor
præsidenten for Kongelig
Mayestaits Acteurs, Søren
Thorborg, holdt festtale for hen-
de og overrakte hende blomster
– hvorefter hun sang med på for-
eningens sang med et så befrien-
de og afslappet humør, at selv
den mest robuste republikaner
måtte blive ganske royal.
Studenterrevyen ”Stueren” spil-
ler frem til den 10. april på nær
Dronning Margrethe ankom til Grøndal Centret med skomager - søndag den 28. marts og påsken
drenge, så hun blev modtaget med paraply. 1.-5. april, kl. 16.00 på lørdage
og kl. 19.30 på hverdage. I
Gintberg. er han skjult under pseudonym i øvrigt henvises til Lokal@viser-
Ud over at Studenterrevyen alle programmet. Årets revy tager en nes spalte ”Det sker” under
dage har haft bud og bid til hele lang række aktuelle emner op ”Arrangementer”. Billetter kan
Danmark & Omegn, har den de såsom indvandrerpolitik, Afgha- købes via billetnet.dk eller via
seneste år været en lokal begi- nistan, ligestilling, Lars von studenterrevyen.dk.
venhed, idet den finder sted,
hvor Brønshøj, Vanløse og
Nordvest mødes, nemlig på Det
Danske Teaters lille scene i
Grøndal Centret, Hvidkildevej
64.
Paradoksalt nok har den oprør-
ske revy haft godt tag i landets
royale familie, der i modsætning
til så mange andre på bjerget har
en befriende evne til at kunne
grine ad sig selv.
Allerede i 1960 overværede
dronning Margrethe – dengang
”bare” en 20-årig nyudsprunget
student og tronfølger – sin første
Studenterrevy. Og det gjorde
hun så talentfuldt, at arrangører-
ne prompte optog hende som
livsvarigt medlem af foreningen
Kongelig Mayestaits Acteurs
ved det efterfølgende nachspiel.
I den forløbne uge havde man så
premiere på årets Studenterrevy Præsidenten for Kongelig Mayestaits Acteurs, Søren Thorborg,
torsdag den 18. marts, og sågar med sin usædvanligt scenevante gæst, dronning Margrethe, der
endda gallaforestilling lørdag sang med på foreningens sang, så det var en fornøjelse.

Skaterne springer ud

Alting springer ud i denne tid – Erantis og Vintergæk pibler op af jorden. Et sikkert forårstegn er også ska -
terne. De har taget den nye skaterbane på Jyllingevej til sig og hver dag – efter skoletid – drøner de frem
og tilbage i den rene forårs-kådhed.Banen er faktisk ikke officielt indviet endnu. Det bliver den først lidt
længere henne på foråret. Der vil også senere blive sat projektører op så ungerne kan bruge den i de lune
sommeraftner. JD
Lørdag 3. April 2010 Lokal@viserne.dk 17

Kirkesiden Præstetanker...
Malene Flensborg, Sognepræst,
Margrethekirken.

Døden er kun et komma...
ven: ”Jeg behøver en at tale med ... det er kernen i påskens budskab: Døden er ikke et punktum, for
Kan man være discipel anno 2010? som er gået vejen, for jeg er først
lige begyndt!”
der er noget, som kommer efter.
Når vore kære dør, søger de fleste af os ind i kirken for her at bli -
Åndelige oplevelser kan blive ve mødt med et ritual, som tager sorgen og modløsheden alvorligt,
begyndelsen på personlig- Tilbage til mesterlære men som samtidig indeholder håb og glæde.
hedsdannelse. Det konklu- - At være discipel er at lære gen- For her hører vi den opstandelsesberetning, som er så essentiel for
d e rede et kursus for fri- nem brug og praksis. Det er ikke påskens og det kristne budskab. Her sættes det i tale, som vi så
kirkelederei weekenden. klasseundervisning, men mes- inderligt håber; nemlig at døden ikke har det sidste ord. At vore
terlære i hverdagen, i det virkeli- kære ikke forsvinder ud i den blå luft. At der er et liv efter døden.
Kirken er mere end et serviceor- ge liv. Disciple er mennesker i Påskens beretning om Jesu død og opstandelse rummer netop det -
gan – det er på en måde et udvi- proces. Der er at vokse op til te håb – et håb, som rækker ud over døden. Jesus døde på korset
klingscenter. For kirken har nog- modenhed og kan sammenlig- langfredag, men han genopstod påskemorgen. Han sprængte
le idealer, som den gerne ser nes med et barns udvikling. Hvis dødens rammer. Han gjorde døden til et komma.
medlemmerne leve op til. man som 13årig sjasker med Der er intet liv uden død, men der er heller ingen død uden liv. Det
Ligesom Jesu disciple i sin tid maden som en baby bliver for- kan vi tro på, fordi Jesus banede vejen for os. Beretningen om hans
fulgte sin Mester. ældrene bekymrede! Tonny opstandelse viser os, at efter døden kommer opstandelsen til det
Det synspunkt er fremherskende Jacobsen ser den øgede indivi- evige liv i Gudsriget, hvor vi får lov til at sætte vores livs punktum.
i danske frikirker. 130 frikirkele- dualisme som en barriere for Glædelig påske.
dere mødtes i weekenden til en menneskers personlighedsud-
kursusdag i Mariager med tema- vikling.
et: At gøre søgere til disciple. - Børn og unge har lært, at rela-
Formålet var at gøre kirken til et tion er ”indtil videre”, fordi
miljø, der hjælper mennesker i mange af dem er vokset op i
en proces, hvor personligheden skilsmissehjem. Kent Jakobsen
præges af de kristne værdier. pinsekirker og 110 frikirker i vendigvis deres tro på Gud med derimod er optimist på dansker-
- Folk er søgende, men de har sammenslutningen FikirkeNet etik eller en bestemt tros ind- nes vegne. Det er blevet nemt at
ikke en pind forstand på, hvad fortsatte med at tage pulsen på hold. Åndelige oplevelser hæng- dele hverdagsagtige åndelige
det vil sige at følge Jesus. I den dansk åndelighed: er ikke nødvendigvis sammen oplevelser med hinanden:
proces er gudstjenester ikke nok, - Danskerne tror på en kristen- med en ændret livsstil, sagde - Der er en søgen efter åndelige
indledte Jürgen Galonska, præst dom der er renset for troen over- han. Kent Jacobsen er forstander realiteter i en fragmenteret ver-
i den ny Citykirken i Århus. naturlige indhold. De er blevet for Mariager Højskole, der hører den. Denne søgning er koblet
mere troende de senere år, men under pinsekirkerne i Danmark med en længsel efter relationer.
Troen bør have indhold troen er overfladisk og selektiv. spurgte, hvad ordet ”discipel” Det er kirkens mulighed, slutte-
Tonny Jacobsen, formand for 50 Danskerne forbinder ikke nød- egentlig dækker og citerede en de han. /KPresse

En anden virkelighed
Haderslev ”råber” fra tagene Men hvorfor så bruge hele tre
seminarer på stiftsdagen til kom-
Folkekirke Folkekirken skal munikation?
ikke bare prædike ved - Det er en udfordring, hvordan
højmesse, men bruge alle vi kan blive endnu bedre til at
platforme til at sprede formulere en anden virkelighed
glædens budskab, lyder det end det billede af kirken, som
fra Haderslev Stift før ofte portrætteres i medierne.
festdag med 500 kirke- Og det ser ud til at mange er eni-
ledere. ge med provsten. Omkring 500
præster, provster og andre kirke-
Folkekirken er en alle tiders suc- folk har tilmeldt sig stiftsdagen,
ces. Folk ved det bare ikke. der løber af stabelen i
Denne provokerende udtalelse Katedralskolen i Haderslev den
kommer fra provst Børge Munk 20. marts. Der er lagt op til fest,
Povlsen, der står som tovholder der forventes, at ”boble over
for en stiftsdag i Haderslev Stift med ideer og forslag til, hvordan
på lørdag. Overskriften er ”Råb vi hjemme i sognene kan række
det fra tagene!” den store glæde, der skal være
- Selv om Folkekirken ofte får for hele folket, videre til dem, vi
dårlig presse – når der vises tv- nu hver især bor imellem”, lyder
indslag fra en gudstjeneste med indbydelsen.
tre-fire gamle damer i en halv- Derfor skal der ”råbes fra tage-
tom kirke – så er Folkekirken ne”, fra alle kirkens platforme -
faktisk en kolossal succes, fast- dåb, begravelser og bryllupper,
slår han og begrunder med at par babysalmesang, minikonfir-
hurtige tal: Over 80 pct. er stadig mandforløb og konfirmations-
medlem af Folkekirken, over 90 liver konfirmeret. Og mellem 25 afsæt i Folkekirken – inkl. kultu- forberedelse, koncerter og
pct. ønsker en kirkelig begra- og 35 pct. af al mødevirksom- relle arrangementer. Kig bare i møder.
velse og over 70 pct. af de unge hed i en given kommune har et den lokale ugeavis, foreslår han. /KPresse

else, hvor præsten var den age-
Gellerup rykker sammen om alteret rende, der stod som på en scene
– hvad enten vedkommende
Der er gået ”indretnings- øvrige præster og menighedsråd befandt sig ved alteret, på prædi-
revolution” i Gellerup kirke er arkitekterne bag det, nogle kestolen eller ved døbefonten.
ved Århus. kunne kalde en kirkelig indret- Menigheden vendte alle ansig-
ningsrevolution. terne den samme vej – mod
Farvel til prædikestol såvel som præsten – hvilket kunne give
alter i den kendte form - og god- Ny måde at tænke på indtryk af, at menigheden ude-
dag til nærvær og menigheds- Selv om Gellerup Kirke er en lukkende var passivt modtagen-
fællesskab. I Gellerup Kirke skal meget moderne kirke, bygget i de.
en større ”ommøblering” flytte 1976, har indretningen været - Med den nye indretning tyde-
fokus væk fra de professionelt forholdsvis klassisk. Med liggør vi, at vi som menighed er
udøvende. omflytningen er der grundigt gang stående omkring alterbord i et gudstjenestefejrende fælles-
- Vi har med den omfattende rådet bod på dette. I dag vender og døbefont, hvormed der også skab, hvor Jesus Kristus er fæl-
ændring af kirkerummet ønsket alle stole fronten mod kirkerum- er der fri adgang til alteret. lesskabets centrum, og hvor vi
at skabe et rum, der viser os at mets midte, og det store, rek- Prædikestolen er stiftet ud med alle bærer med på gudstjenesten,
fællesskabets kerne er Kristus tangulære og massive alter er en læsepult i gulvniveau og forklarer Anette Bennedsgaard.
og ikke de ansatte, så vi langt skiftet ud med et lavere, ovalt døbefonten har fået en central Nogle af kirkegængerne er dog
højere grad sætter fokus på det bord, der er flyttet ind i midten af placering i kirkerummet. kritiske til ændringen.
væsentlige: Mødet med Gud, kirkerummet. Eksempelvis kan man ikke
mødet med Kristus. Sådan siger Knæfaldet er i den forbindelse Fokus på fællesskabet længere ”gemme sig på bageste
sognepræst Anette Benneds- fjernet, hvilket betyder at man - Den tidligere stoleopstilling række”.
gaard, der sammen med kirkens fremover står op og holder alter- lagde op til en hierarkisk forstå- /KPresse
18 Lokal@viserne.dk Lørdag 3. April 2010

Bellahøj Hvad synes du om
din Matas?
Campingplads Matas beder kunderne give

lukker karakter til den lokale butik.
Matas opfordrer kunderne til via
Københavns Kommunes eneste internettet at give deres mening
campingplads, Bellahøj Cam- til kende om deres oplevelse af
ping, lukker. Det skulle være så den enkelte Matas butik. Denne
godt som sikkert. Der har i kundetilfredshedsundersøgelse
mange år været problemer giver butikskæden nyttig infor-
omkring bade- og toiletforhol- mation om, hvad kunderne
dene på pladsen, der ellers har en synes om besøget i Matas.
unik beliggenhed, kun ti minut- Butikschefen i den lokale Matas
ters kørsel fra Rådhuspladsen. forklarer: "Vi sætter stor pris på,
Kommunen begrunder også at vores kunder giver sig tid til at
lukningen med , at den ikke kan Campingpladsen på Bellahøj lukker. Kommunen mener ikke at den fortælle os, hvordan de konkret
løbe rundt rent økonomisk. kan køre rundt rent økonomisk. Hvad der så skal se med området oplever netop vores butik. Jo fle-
Forpagteren af pladsen står ufor- vides ikke. Der er tale om fredet område, men der vil fortsat være re kunder, der gør det, jo mere
stående, for han har foreslået at marked to gange om året. nøjagtigt et billede får vi af såvel
kommunen kan låne de mellem vores styrker som de områder,
to og fem millioner kroner det ker, men det er endnu et eksem- Campingpladsen var kun for hvor vi kan forbedre os ".
vil koste at skaffe ordentlige pel på at vi ikke bliver hørt i udenbys folk. Nu skal besøgen- Hver gang kunderne har hand-
bade- og toiletforhold. Han har lokaludvalget, sagde Vagn de til København længere væk let, bliver de på kassebonen
også tilbudt at bygningerne bli- Rottbøll fra lokaludvalget. fra byen, f.eks. til Nærum. Der opfordret til at udfylde et skema
ver revet ned og at han så opfø- Fra andre sider var der tilfreds- har også været snak om at eta- på www.matas.dk, hvor de ind-
rer nogle nye toiletter og bade- hed med at man nu slipper for blere en campingplads i taster butiksnummeret for den
vogne. Han fortæller, at der alle- campere der kører ad Ørestaden. Men det er indtil pågældende butik.
rede er 500 gæster, der har Hvidkildevej. Helt præcist hvad videre ikke blevet til noget. Der Kunderne bliver bedt om at sva-
booket sig ind for denne sæson. området nu skal bruges til vides er kun mulighed for overnatning re på spørgsmål inden for områ-
Sagen var oppe at vende på ikke. Der er tale om et fredet med autocampere på CityCamp derne: Kundebetjening, indret-
Vanløse Lokaludvalgs sidste område, så det er vel begrænset ved Fisketorvet. Andre campis- ning, sortiment samt generelt
møde, hvor der både var undren hvad området kan bruges til. Der ter må tage på vandrehjem eller indtryk.
og til dels tilfredshed med vil dog fortsat blive holdt benytte en af shelterne på De svar, der hidtil er kommet
lukningen. Bellahøj Marked nogle gange Kalvebod Fælled. ind, viser, at kunderne - på en
- Jeg er ked af at høre at den luk- om året på området. JD skala fra 1 til 5 - i gennemsnit
giver Matas butikkerne en sam-
let karakter på 4,2.
De kunder, der svarer på under-
Har du ondt i fødderne, kan
søgelsen, deltager i lodtrækning-
en om en kurv med varer til vær- du ikke tænke på andet....
di af 1.000 kr. Matas udtrækker
en vinder hver måned, der får gå til akupunktur
besked via e-mail.
Undersøgelsen foretages i de
253 fællesejede Matas butikker Akupunktøren.dk i Vanløse
og kan findes på:
www.matas.dk/ktu. 3874 2000

Til køb hos een af Vinder af krydsen uge 11
avisens annoncører. B. Andersen
Indsend din løsning til:
Louis Piosgade
Lokalaviserne 2450 Kbh. SV
Jyllingevej 55 - 57 • 2720 Vanløse

SENEST 6/4 2010 Navn________________________________________________
HUSK!
-kun een løsning Adresse_______________________________Postnr_______
Se selv efter om du
har vundet, TLF:________________
og kontakt os på 3879 3400
Lørdag 3. April 2010 Lokal@viserne.dk 19
morsom, når man tager den af berømtheder, der i takt med glorværdige aktive karriere lød
alvorligt. tidens stil forlangte, at den nye det samstemmende i de danske
LOKAL Heldige var de tilskuere, der
oplevede Michael Rohde som
unge mand sagde De til sine
etablerede klubkkammerater.
aviser.
Om karriereforløbet har Rohde
den uforlignelige ener på grøns- Og det gjorde han så. engang sagt:
Redigeret af Flemming Nielsen S P O RT væren, hvor han ophøjede sim-
pelt boldspil til sublim kunst.
Og lykkelige blev de drenge, der
Man var høflig dengang.
Han blev hurtigt accepteret af
datidens koryfæer.
”Det var en anden epoke med
en anden spillestil og en anden
holdning til tingene...”

Der var engang
senere kunne profitere af fod- Ingen nævnt – mange glemt. Han sagde også:
boldprofessorens kolossale På banen havde han de spille- ”Vi havde bedre tid i gamle
viden og evne til at videregive mæssige kvalifikationer, og dage, hvor klubberne var vort
den – og begejstre. uden for var han en mester i andet hjem. Her tilbragte vi det
I en tid, hvor idræt og fodbold- diplomati med sund og udviklet meste af fritiden, fordi der gan-
Historien om en legende – Det ønskede at give ham det sid- sidste fløjt med ubønhørlige spil i særdeleshed er under lup sans for, hvornår han kunne ske enkelt ikke var penge til de
Østerbros største navn – ste opmuntrende klap på skul- krav til spillernes moralske og og konstant udsat for kritik på snakke, og hvornår det var klo- tilbud ungdommen har i dag.”
B.93’eren Michael Rohde – drene, inden han sammen med fysiske udfoldelser. grund af krav og modkrav hus- gere at holde kæft i de såkaldt Det er rundt regnet 35 år siden,
Elsket af tilhængere frygtet af andre idoler som Fritz Tarp, mål- Ingen anden dansk fodboldspil- ker man vemodigt ”den gamles” voksnes muntre lag. de ord faldt i et avis-interwiev
modstandere. manden Svend Jensen, Poul ler kunne som ”Mikkel Ræv” visdomsord: I 1915 trak Michael Rohde for med den ”gamle.”
Zølck, Kaj Uldaler og Poul dengang trylle og lege med en ”Når man har levet et liv i spor- første gang i Dansk Boldspil Om fodboldspillet og udvikling-
Der var engang... Jensen skulle i gang med ugens fodbold og kaste sig ud i de mest tens forunderlige verden, kan det Unions røde landsholdsdragt. en sagde han bl. a.
Sådan begynder alle gode histo- festlige fodbold-show i overraskende og fantasifulde aldrig gå helt galt. Østerbro havde fået endnu en af ”Spillet er blevet kedeligt i takt
rier – også den om fortidens København. detaljer samtidig med, at han Han begyndte at levet sit sports- bydelens elskede drenge aner- med, at det er blevet hurtigere.
uforglemmelige fodboldikon på Michael Rohde gik billedlig talt udførte et kæmpearbejde og lige liv som 13 årig. kendt. Kun de færreste er boldsikre nok
Østerbro B.93’eren Michael i folk ”med træsko på,” som som historiens Røde Pimpernel I den lille forlængst opløste Når B.93 spllede i Københavns til at honorere de belastende
Rohde. man sagde dengang. var ”her der og allevegne” – et Fælledklub Lydia optrådte han i Idrætspark – navnet på Parken krav det øgede tempo stiller til
Han ”var til” dengang, da det for Et andet charmerende træk: forbillede for enhver ung spiller, sine første fodboldstøvler. den gang – snurrede tælleappa- dem,” var hans opfattelsde.
en fodboldknægt med ambitio- Berømmelsen gik ham ikke til der drømte om at brillere på top- Lydia trænede på raterne. Og så pegede han på spillernes
ner ikke bare var nok at blive hovedet. plan. Blegdamsfælleden i nærheden Vekslende kasserere talte efter fysik.
medlem af en storklub i dansk hver hjemmekamp små formuer Men som sagt:
fodbold. op. Det er 35 år siden.
Og DET var B.93 i de gode Herr Rohde og co. sørgede for Den gang efterlyste han styrke
gamle dage, da mesterskaber og velstandstider og god under- af overkroppen:
pokaler blev vundet på stribe, og holdning ”De træner den for lidt,” hævde-
en halv flaske brændevin koste- I den gamle klubs annaler er de de han. ”Det er ikke nok, at have
de 3,65 kr. mange og store bedrifter i forti- et par solide ben og kan løbe
Michael Rohde var i en tid med den nævnt med glæde og slet hurtigt på dem. Vi havde i de
et andet verdensbillede med skjult beundring. gode gamle dage eksempelvis to
andre normer og værdier et idol Unge B.93’ere, der er blevet boksebolde i det røde klubhus,
for ungdommen – elsket, beund- meget ældre, taler forsat med og dem tampede vi løs på, til de
ret, respekteret, dyrket. glød i stemmen om en interna- hang i laser. Men de blev aldrig
Hans eventyrlige karriere var tional kamp, da sejrsvante eng- fornyet. Synd og skam. Træning
værd at kopiere. lændere fra Huddersfield var på med boksebold giver kraft og
I flere end tyve år havde han besøg i København. smidighed i arme og overkrop.
brilleret på B93’ sejrsvante De kom udelukkende for at give Før i tiden dyrkede vi også bryd-
champagnehold. de stakkels danske amatører en ning, og så sluttede vi træningen
Det var i de tider, hvor klubber- lærestreg og give danskerne en af med kastebold – en slags
ne gennemgående levede et opvisning i effektivt gallerispil. håndboldspil med en meget stor
sundt liv uden af være belastede Men: og tung bold. Den slags supple-
af nutidens skræmmende løn- En lille mand og en stor spiller i menter til den almindelige fod-
budgetter. samme person demonstrerede boldtræning kendes ikke mere.”
Men det er en anden historie. med charmende elegance, at Well:
Den aktuelle handler om tiden, ”hvor der er vilje er der også en I dag er den fysiske træning på et
hvor holdningen i den gamle vej.” niveau, Michael Rohde sand-
klub ikke var til at tage fejl af: B.93 vandt 4-3 i kraft af Michael synligvis ville have elsket.
Med stolthed blev der sagt: Rohdes geniale indslag. Men det kan vi desværre af
B.93’er er ikke noget man bliver ”Hans bedste kamp i karrieren,” naturlige grund ikke få svar på.
– det er noget man ER. blev holdkammeraten festlige Hans slutbemærkning ”den
Det kan diskuteres, hvad der er Poul Zølck citeret for i en fjern gang” til udviklingen:
højest – Rundetårn eller et tor- fortid efter Michaels fire sco- ”Man kan ikke sammenligne
densskrald. ringer. fodbold i min tid og nu.
Men blandt fodboldhistorikere Men sådan var han jo – overras- Der er sket så meget, og alt har
er der enighed om, at Michael kelsernes mand. ændret sig totalt i samfundet.
Rohde er den største i B.93’s Han nægtede altid, at acceptere Hver tid har sin stil og indstilling
absolut fascinerende fodboldhis- en opgave som uløselig. til, hvordan man får mest ud af
torie som spiller, men ikke I flere end tyve år var han med i de individuelle og kollektive
mindst som træner, ungdomsle- racet. investeringer.
der og inspirator Hans fysik var imponerende. Kun én ting er sikkert:
i tiden, der fulgte. Og han blev aldrig sat ud af spil- Fodboldspillet er fortsat verdens
40 gange spillede Michael let af de muskelskader, der i bedste, og mest leg – det er en
Rohde på landsholdet i en svun- moderne topfodbold – og fod- sport der gør drenge til mænd og
den tid, hvor der var længere bold i det hele taget - er tilbage- mænd til drenge.”
mellem de internationale opga- vendende
ver end i dag. I to perioder var han dog væk fra Tekst:
Og han markede sig fra ”start til fodboldbanerne. Flemming Nielsen
mål” på grund af sin noble Der var i den forbindelse nær-
optræden og iøjnefaldende mest landesorg på Østerbro og Med dyb respekt fra ”gammel”
sportslige færdigheder som en af omegn i 1918, da han brækkede B.93’er med teknemmelighed
de populæreste skikkelser dansk benet i en landskamp mod over at have haft Michael
idræt har fostret. Sverige på Råsunda i Rohde som læremester.
Herr Rohde, som vi drenge kald- Stockholm.
te ham, var respekteret af alle - Da Michael Rohde stoppede sin
publikum, presse, kammerater
og modstandere.
Den type er sjælden i det moder-
ne samfund.
Kort sagt:
Michael Rohde var en markant
personlighed i dansk fodbold..
Samtidig var han folkets mand. Han solede sig – ganske natur- Han var en beundringsværdig af et vandhul, der hed ”Gåsen.”
Når han i sine store dage kom fra ligt – i dens glans. sportsmand i ordets ædleste Men der var efter hans smag for
B.93’s anlæg med det gamle Men han holdt hovedet koldt betydning. mange pauser i spillet, fordi det
charmerende røde klubhus i med begge ben på jorden, og Alle hans senere elever lagde tog tid at ”fiske” bolden op, når
engelsk stil og satte kursen mod han havde altid et opmuntrende ikke skjul på, at de gerne ville den røg i søen, så i 1908 tog lille
Idrætsparken med små spænsti- ord ”i lommen” til mindre dygti- være ”en af Rohdes drenge.” Michael turen fra Fælleden over
ge og fjedrende skridt, den kraf- ge og mindre feterede kammera- Men det var ikke let at blive det. Øster Alle og blev medlem af
tige ryg let svajet og den karak- ter. For han krævede mere af sine B.93.
teristiske næse lidt i vejret, som Medgang og modgang tog han unge spillere end boldmæssige En uforglemmlig epoke i dansk
om han vejrede byttet, var der med samme glade smil, og ing- færdigheder. fodbold og i B.93 i særdeleshed
altid en bølgende hale af beun- en idrætsstjerne har vel som Hos herr Rohde fik man andre var langsomt ved at tage form.
drende – unge og ældre – efter Michael Rohde understreget, at værdier at tumle med end de Konturerne var der allerede i
ham. fodboldspillet den gang var en sportslige. 1911 -. Det er næste år kun 100
”Kongen af Østerbro” havde sit leg samtidig med, at det var hård Eksempelvis lærte man, at legen år siden – da Michael Rohde
brogede følge hver gang. ubarmhjertig kamp fra første til med bolden er bedst og mest som 17-årig fik debut på et hold
20 Lørdag 3. April 2010
Arrangementer

Få krogen i drømmepartneren
Livsstil. Danmarks førende da- havner i ”venne-zonen”? Score-
tingcoach, Anders Tryka, holder
foredrag i Valby Kulturhus om
flirt - og hvordan du holder fast
og datingcoach Anders Tryka
holder foredrag i Valby
Kulturhus om netop dette, hvor
han giver en række gyldne råd
Fakta
om foredragsrækken og
i drømmepartneren efter det til, hvad du helt konkret kan Anders Tryka
første møde. gøre, hvis du vil gå fra ”zoro” til
”hero” på rekordtid ved det før- ”Hvordan snører du sæk-
De fleste af os har oplevet at gå ste møde og den første vigtige ken, når du har mødt din
hjem fra et møde med en poten- date. Med andre ord: Deltag i drømmepartner?” er tredje
tiel partner, uden at der kommer dette foredrag, hvis du vil med foredrag i en serie af tre,
mere ud af det - selv om vi mås- ud på halvanden times intens og Danmarks førende datingco - hvor Anders Tryka sætter
ke endda har udvekslet telefon- interaktiv opdagelsesrejse i kun- ach, Anders Tryka, giver gode fokus på kunsten at opnå
numre. For langt de fleste kom- sten at snøre sækken! råd i Valby Kulturhus om kun - social og romantisk succes
mer der i bedste fald et venskab sten at holde fast i drømme - hos det modsatte køn samt
ud af det, og det holder sjældent Konkrete guldkorn partneren efter det første møde. på flirtens tre faser: Før,
særlig længe, hvis den ene parts Helt konkret vil du blive ført ind ladet energi i dine samtaler. Du under og efter det magiske Forestillingen DEMO(N)CRACY i Prøvehallen stiller bl.a.
intentioner er mere end venskab. bag nogle af de mest effektive vil blandt andet forlade rummet møde, der måske fører til spørgsmålstegn ved menneskets autoritetstro, og hvad der spiller
Har du også prøvet det og und- kommunikative værktøjer til at med en konkret forståelse for,
forelskelse og kærlighed. ind i politiske beslutninger.
ret dig over, hvorfor du alt for tit skabe og videreføre en positivt hvordan du til hver en tid holder
en berigende samtale kørende,
hvilke signaler 95 pct. af alle
Anders Tryka er Danmarks
førende datingcoach. Han er
32 år, internationalt certifi-
Demokrati på vrangen
mennesker udsender, når de ger- stemmer og lukrerer på vælger-
ceret ICC-coach og NLP Premiere. I påsken er der tanke-
ne vil have dig til at handle, og nes autoritetstro – og gerne stik-
Master Practitioner hos vækkende teater i Prøvehallen,
hvordan du får din samtalepart- når forestillingen DEMO(N)CRA- ker en løgn for at opnå gevinst.
ner til ubevidst at forstå din inter- Steve Linder. I 2007 stiftede
Anders Tryka firmaet CY stiller skarpt på embedsmis- Skuespiller og fysisk komiker
esse. Du vil også få konkret ind- Lars Ingar Lundin indtager sce-
Powerful Connections (nu brug og politikere, der jagter
sigt i gode tips og tricks til dine stemmer for enhver pris. nen og fortæller med krop og
næste dates, så du kan gøre op Powerful Attraction), der til-
byder workshops, foredrag mimik – og i samspil med lyd-
med fortiden og blive klar til at collage og lysdesign - om demo-
og coaching. Anders Tryka “Hvis jeg så forestillingen to
skabe fantastiske rammer for dit gange, ville jeg blive sindssyg.” kratiets bagside. Komikeren og
næste parforhold. er en flittig brugt kilde i
pressen og har bl.a. været Sådan sagde en tilskuer, der komponisten Glenn Ziqver
med i Singleliv (Kanal 4) og overværede forestillingen Xavier har instrueret forestilling-
Tid, sted og pris DEMO(N)CRACY under ind- en.
Tirsdag den 6. april kl. 19:30 i Zulu Lovecamp (TV2
Zulu). I 2008 udkom hans studeringen. I påsken får Valbys
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4- Tid, sted og pris
første e-bog ”Powerful teatergængere mulighed for at
8. Gratis adgang. Foredraget teste, hvordan de reagerer på den 31. marts til 2. april kl. 20 og
henvender sig primært, men ikke Game – Strategies of a
Highly Succesful Pickup færdige forestilling, når The 3.-4. april kl. 17 i Prøvehallen,
udelukkende, til singler i alderen Porcelænstorvet 4, Valby. Pris
Artist.” Shortman Comedy Theatre spil-
20-40 år ler i Prøvehallen. 40 kr. Billetter kan reserveres
SSB på shortman.show@gmail.com
Forestillingen handler om
demokrati, og det der ligner. Det eller tlf. 28 92 67 42.
er en fysisk fortælling om politi- SSB
keren, der kæmper for at få

Kom og vær med
Ældre i Bevægelse i Valby holder skovtur og julefrokost. Har du
københavnertræf torsdag den 8. tid 2x3 timer om ugen, så har du
mulighed for at komme i god
april, for alle Ældre i Bevægelses
form på en sjov måde. Vi laver
foreninger i København. Alle er konditionstræning, folkedans,
velkomne til at møde op. linedans og anden form for
Træffet finder sted i Valby- bevægelse til musik. Vi arbejder
Hallerne, Jul. Andersens Vej 3 fra med strækøvelser, balance,
afspænding, badminton og
10-13.
anden form for boldspil.
Vi er en selvstændig forening Yderligere oplysninger:
der modtager offentlig støtte. Vi Formand Svend Erik Schou tele -
holder årlig generalforsamling, fon 36462782
Lørdag 3. April 2010 21
Arrangementer
Kære fucking
dagbog
mobning, moderæs, nedtur på
druk, stoffer og cutting - og den
forløsende optur til sidst. Trods
alt!
Tid, sted og pris
8. april kl. 14-16 på Vigerslev
Bibliotek, Kirsebærhaven 23,
Værker af
Foredrag. Mød forfatter Henrik
List og 18-årige Sandra
Frederiksen på Vigerslev
Realisme så det batter
’Kære fucking dagbog’ er skre-
vet som Kats dagbog, men byg-
Valby. Billetter kan hentes gra -
tis på biblioteket eller reserve -
res på telefon 82552200.
Arrangementet er et samarbej -
hjerneskadede
Bibliotek, hvor de fortæller om ger i virkeligheden på interviews de mellem Kirsebærhavens sko - Den 26. marts til 6. april udstiller work, kultegninger og digte.
romanen ’Kære fucking dag- med fem teenagepiger, som le og Vigerslev bibliotek. Alle er Prøvehallen værker skabt af Foreningen HjerneSagen hen-
bog’, der går helt tæt på nuti- velkomne. hjerneskadede. De fleste har sol- vender sig til mennesker ramt af
Henrik List fulgte, fra de var 13
dens subkulturer og at være til 16-17 år. SSB sikken som motiv - blomsten er blodprop eller blødning i hjer-
ung i 00’erne. Han fik også lov til at læse piger- nemlig logo for den private nen, deres pårørende og andre
landsdækkende forening interesserede.
Kom og oplev forfatteren HjerneSagen, der står for udstil-
Henrik List og 18-årige Sandra lingen. Solsikkerne udfolder sig Medlemsudstillingen vil blive
Frederiksen, når de fortæller om i et utal af former, og ved siden fulgt op af en kunstklub -
romanen ’Kære fucking dag- af værkerne kan man læse en læs mere på hjemmesiden
bog’ på Vigerslev Bibliotek. beskrivelse af kunstneren bag. www.hjernesagen.dk.
Sandra Frederiksen er en af de De udstillede værker er akrylma-
piger, som bidrog til bogen, der lerier, papircollage, batik, patch- SSB
foregår i det sidste halve år før
Ungdomshuset på Jagtvej 69
blev ryddet og revet ned i marts
2007.

Ung i oo’erne
De to vil fortælle om bogen,
punk, hip hop, technotrampere,
miljøet omkring Ungeren og
meget, meget mere – og svare på
spørgsmål om ’Kære fucking
dagbog’ og nutidens subkulturer
generelt.
Romanen handler om den 15-
MAIL årige københavnerpige Kats liv i
forstadsdanmark og på storby-
nes egne dagbøger - så realis-
men er total. Det er en hårdtslå-
Foredrag på Vigerslev Bibliotek
om romanen ’Kære fucking dag -
ens sorte asfalt i 00’erne. Den ende roman i dagbogsform, bog’, som er blevet til i et sam -
beskriver Kats problemer med skrevet i pigens og hendes gen- arbejde mellem forfatteren
sin skilsmisseramte mor, sin erations eget autentiske slang og Henrik List og fem teenagepiger.
psykisk syge far, sin irriterende subkulturelle sprog. Læs og se
lillebror, veninderne, drengene, mere på www.kaerefuckingdag-
intrigerne, kærlighedslivet, bog.dk.

Lokalavisen 2100 ØSTERBRO• annoncer 3879 3400
22 Lørdag 3. April 2010
Arrangementer

Har du en nyhed eller debatindlæg
Lokal@visen.dk

Kunstneren Søren Parmo inviterer søndag indenfor i sit atelier.
Her et af hans farvestrålende billeder.

Kunstner åbner sit atelier
Ord på kunsten. Kunstneren Parmo initiativet.
Søren Parmo åbner søndag igen Han tilføjer:
sit atelier op for publikum. Hør - Derfor åbner jeg nu en søndag,
ham her fortælle om sin kunst. hvor de folk, som ikke har tid i
deres travle hverdag, har mulig-
Så sker det igen: Kunstneren hed for at kigge indenfor.
Søren Parmo inviterer søndag d. Alle er velkomne, og der er gra-
28. marts atter dørene op til sit tis kaffe på kanden, lyder opfor-
atelier i Sydhavnen. Her bliver dringen fra Søren Parmo.
mulighed for en snak med
kunstneren - om kunsten. Tid og sted
- Folk syntes, det er en god ide. Kunstneren Søren Parmo slår
De gange jeg nu har haft dørene dørene op til sit atelier. Søndag
åbne, er der kommet mange d. 28. marts kl. 14.00 - 17.00.
mennesker. Mange giver udtryk P. Knudsens Gade 29.
for, at de længe har haft ønske Fri entré.
om at komme ind og se, hvad CC
jeg laver, begrunder Søren
Lørdag 3. April 2010 23
24 Lørdag 3. April 2010