You are on page 1of 4

RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE

LA TESTELE INIŢIALE, LA DISCIPLINA MATEMATICĂ,
CLASA a VI-a C, ÎN ANUL ŞCOLAR 2015/2016

Obiective:
 cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor în momentul începerii noului an şcolar;
 realizarea de către profesor a diagnozei şi prognozei pentru etapa următoare;
 cunoaşterea de către elevi şi părinţi a nivelului de la care elevii pornesc în următoarea
etapă de studiu;
 cunoaşterea de către profesor a măsurii în care elevii sunt capabili să-şi însuşească
noţiunile ce urmează a le fi predate, să-ţi formeze competenţele specifice disciplinei;
 elaborarea unui plan de măsuri coerent care să armonizeze relaţia competenţe
specifice aşteptate/ conţinuturi atât la nivelul clasei, dar şi individualizat.
Etape:

stabilirea competenţelor al căror grad de realizare urmează a fi urmărit prin testare;
stabilirea conţinuturilor aferente competenţelor urmărite;
stabilirea corelaţiei competenţe/conţinuturi evaluate;
stabilirea corelaţiei competenţe/ itemi;
stabilirea condiţiilor în care va avea loc testarea: data, timpul alocat, punctajul
acordat, forma de notare etc.;
elaborarea şi redactarea itemilor;
realizarea baremului de evaluare şi notare;
corectarea şi notarea testelor;
realizarea statisticilor, stabilirea concluziilor, a măsurilor de remediere şi a planurilor
individualizate de învăţare acolo unde este cazul;
comunicarea rezultatelor şi concluziilor elevilor, părinţilor şi dirigintelui clasei.

Competenţe urmărite:
Clasa a VI-a:

1

C1. C2.total elevi Nr. Transformarea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare la perimetre . C4. 2 şi 5. Utilizarea operaţiilor şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numrere naturale şi raţionale pozitive. C3.49 . Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale. C6. Rezultate obţinute: Clasele VI C NOTE OBŢINUTE Clasa VII A Nr. Identificarea şi utilizare noţiunilor specifice teoriei mulţimilor. rezolvarea problemei obtinute şi interpretarea rezultatului C5. Transpunerea unor situaţii problemă în limbaj matematic/limbajul ecuaţiilor. ari. Utilizarea de algoritmi pentru divizibilitatea cu 10. volume utilizând transformarea convenabilă a unităţi de măsură .elevi testaţi 26 21 Note obţinute Media 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 7 1 5 1 3 1 5 14 1 5 15 11 10 1 2 5 1 0 1 1 REPREZENTAREA GRAFICĂ A REZULTATELOR 2 3.

99 4-4. E L E V7 I VI C 6 5 4 Column2 3 2 1 NOTA 0 1-1.99 5-5.49 3 10 .99 6-6.N R.99 2-2.99 7-7.99 MEDIA CLASEI V A – 3.99 8-8.99 3-3.99 9-9.

 Asigurarea motivaţiei învăţării.  Dezvoltarea gândirii analitice. reflexive prin rezolvarea mai multor situaţii-problemă. a deficienţelor în învăţare. cât şi în evaluare astfel încât elevii să se implice mai mult în propria formare. cât şi la formularea răspunsurilor. totuşi la itemii de la Partea a II-a elevii au întâmpinat dificultăţi.  Inventarierea permanentă a greşelilor tipice.Concluzii:  Deşi testul elaborat a fost abordabil de către un elev de clasa a VI-a. Profesor. comunitate.  Rezolvarea de probleme de calcul numeric folosind noţiunile de matematică şi fizică. ceea ce reflectă faptul că elevii folosesc într-o măsură inacceptabil de mică nivelurile cognitive superioare. profesori) şi acţiunea comună pentru remedierea situaţiei elevilor cu deficit în învăţare. elevi.  Asigurarea condiţiilor pentru stoparea unor rămâneri în urmă prin tutorat între elevi.  Diversificarea metodelor şi tehnicilor folosite la clasă de către profesor.  Subiectele care necesită elaborare deosebita sunt rezolvate în proporţie mică. Măsuri de remediere:  Responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali (părinţi. garant al unei implicări mai puternice în învăţare .  Nu s-au constatat greşeli tipice. atât în predare.  Educarea elevilor în spiritul creşterii interesului propriu faţă de învăţare şi educaţie. ȋn jurul notelor de 4-5. 9 sau 10.  Nici un elev nu a obţinut nota 7.  Curba lui Gauss prezintă maxime în zona centrală. a tuturor factorilor perturbatori şi găsirea celor mai adecvate mijloace de înlăturare a lor. 8.  Mediile clasei relevă faptul că majoritatea elevilor au toate noţiunile elementare învăţate în clasele anterioare.  Neatenţie atât la cerinţele itemilor.  Discutarea cu părinţii în vederea implicării lor în pregătirea copiilor pentru şcoală. Dorneanu Constantin Bogdan 4 .