You are on page 1of 11

PERBEZAAN PERSPEKTIF TAMADUN ISLAM DAN BARAT

Tokoh islam berpendapat bahawa tamadun lain selain Islam yang dihasilkan oleh
manusia tidak mampu melahirkan tamadun dan agama yang syamil dan kamil. Islam
merupakan satu-satunya agama yang dapat mewujudkan tamadun dan peradaban
yang sebenar. Pembangunan insan yang kamil dan bermanfaat kepada masyrakat telah
ditekankan didalam al-Quran. Sayyid Qutb yang merupakan salah satu tokoh Islam
telah melihat bahawa tamadun Barat sebenarnya hanya mambawa kepada kehancuran
manusia. Sebagaimana teori evolusi Charles Darwin yang jelas menunjukkan kesan
negatif terhadap ketamadunan umat manusia.

“Man is seen as an autonomous being brought by accidents of natural selection,
aster of his own destiny, at least for those who believe in free will, and lord of the
earth and the whole natural enviroment”-Seyyed Hussein Nasr. Terdapat hubungan
yang erat antara konsep ketamadunan dan konsep manusia yang digambarkan oleh
beliau.

Walaupun tamadun Islam dan tamadun Barat mempunyai beberapa persamaan dari
segi pencapaian material, namun demikian terdapat satu perbezaan yang ketara di
mana tamadun Islam mementingkan aspek keagamaan khususnya dari segi spiritual
dan akhlak.

Ibn Khaldun. ilmu pengetahuan. Jurji Zaidan.(1921 .T dan realiti yang diciptakan iaitu makhluk.Takrifan tamadun dapat difahami dengan jelas seandainya kita mendalami pelbagai sudut pandangan daripada tokoh-tokoh Islam dan juga Barat. Ismail Al-faruqi. Tauhid ialah identiti tamadun Islam yang mengaitkan segala unsurnya lalu mewujudkan suatu wadah yang kukuh yang bergelar tamadun . seni bina termasuk bidang sains seperti arithmetik.( 732H . kimia. Antara pandangan ilmiah mengenai tamadun Islam dan tamadun Barat adalah seperti berikut : TAMADUN ISLAM 1.808H ) Tamadun ialah pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam bidang ekonomi.( 1861 .W. seni bina dan seni muzik serta nyanyian. algebra. geometri. 2. 3. perubatan serta puisi dan pengajian Islam. manusia atau lebih tepat sekali ialah hamba Allah. politik.1941 ) Tamadun ialah sistem pentadbiran negara Islam yang termask bandar-bandar Islam serta terdapat susun lapis masyarakat.1986) Tamadun merupakan sesuatu yang diasaskan atas tauhid iaitu pengiktirafan mengenai dua realiti yang menciptakan iaitu Allah S. sosial. Selain itu terdapat pencapaian yang merangkumi bidang sains.

J. Tamadun juga satu kumpulan pemikiran daripada pelbagai manifestasi serta satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab dalam pembentukan institusi poliktik. TAMADUN BARAT 1. 3. Tamadun merupakan sejenis kebudayaan yang berkembang di kota. moral dan agama. Haas dan Lecky Tamadun Eropah berasal daripada tamadun Yunani dan Rom yang bermatlamatkan kebendaan semata-mata. 2. Arnold Toynbee. Malah istilah tamadun sendiri berasal dari istilah din yang bermaksud satu cara hidup atau kehidupan beragama. kesusasteraan.4.K Fiebleman Tamadun ialah kepandaian mengeksploitasi material oleh masyarakat iaitu proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikan barang baru bagi keperluan tertentu. Syed Muhammad Naquib Al-attas Tamadun merujuk kepada keadaan kehidupan insan yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Dr. .

Seni . perindustrian. Kehidupan ekonomi . tarikh al- masyarakat manusia disesebuah hadharah al-islamiah fi al-saq (Jamal kawasan. Kota . Masyarakat .karya . lukisan iv.wujudnya bahasa atau beberapa vi. bahasa seumpama dengan sistem tulisan tersendiri. al-din al-surur). Negara . PERSPEKTIF ISLAM Karya-karya . Berikut merupakan ringkasan yang telah dibuat bagi memudahkan kita untuk lebih memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai perbandingan konsep dan perspektif tamadun Islam dan Barat : i. Ilmu .wujudnya penempatan islami (Jurji Zaidan). maka jelaslah terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-dua tamadun Islam dan tamadun Barat. Ilmu .wujudnya organisasi dan institusi sosial yang baik serta iv.bandar ke arah lebih positif dan sempurna iii. khat. Negara .Berdasarkan definisi melalui pemikiran daripada beberapa tokoh tersebut. sains.tarikh al-tamaddun al- i. ii.perdagangan dan v. Kota .pendidikan.kehidupan sosial yang teratur dan baik vii.pemerintahan teratur iii. intelektual sistematik v.peningkatan kualiti kehidupan ii.wujudnya daya kekreatifan yang tinggi seperti seni. PERBEZAAN CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT . Seni . PERSPEKTIF BARAT Karya. sastera dan sebagainya.seni bina.

5. . Hal ini disebabkan ciri-ciri khusus yang menjadi prinsip dalam tamadun Islam seperti yang berikut : 1. Tetap dan anjal Islam tidak pernah berubah dari segi tujuan dan matlamat pembinaan manusia. 3. tetapi anjaldari sudut cara dan teknik perlaksanaannya. Rabbaniyyah Sumber naqli dijadikan sumber asasi. Universal Merupakan tamadun sejagat kerana dimiliki oleh sesiapa sahaja dan tidak bersifat eksklusif kepada satu-satu bangsa.T. Perbezaan antara tamadun Islam dan tamadun Barat. Syumul (menyeluruh) Milik semua orang yang berpegang teguh pada ad-din.W. disamping tidak menafikan kepentingan sumber akli 2. Takamul (saling melengkapi) Tamadun Islam menerima mana-mana unsur luar yang positif dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. dengan berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah sehingga wujudnya sebuah masyarakat yang hidup dengan aman dan harmoni. 4.Tamadun Islam merupakan sebuah tamadun yang dibina atas dasar takwa dan keredhaan Allah S.

TAMADUN ISLAM Mencakupi seluruh kehidupan. Melihat perkara keduniaan bentuk Konsep kesepaduan pembangunan berkait rapat & dengan kerohanian. Bersifat PERBEZAAN Kedudukan agama TAMADUN BARAT Agama adalah sebahagian daripada kebudayaan. Agama Segala pembaharuan. ‘flexible’ dan tidak rigid. Perbezaan ciri-ciri tamadun Islam dan tamadun Barat TAMADUN ISLAM Mengaitkan kota atau CIRI-CIRI TAMADUN BARAT Hidup menetap membawa bandar Kehidupan kepada sebagai tempat kelahiran bandar . semata-mata. Islam menolak konsep pengawalan ‘matlamat menghalalkan cara’ walaupun mementingkan hanya dicorak untuk aspek kehidupan dunia semata-mata. Segala menghalalan kemajuan mementingkan keuntungan kemajuan. Berpegang kepada konsep ‘matlamat Konsep kemajuan oleh cara’.

bebas bagi Masing-masing memilih peranan sebagai anggota masyarakat bertamadun. Dicipta dalam memenuhi yang keperluan mampu memberi kesan terhadap perubahan Sistem tulisan kehidupan. hidup bermasyarakat untuk Islam juga persamaan menekankan taraf Organisasi sosial antara menggunakan yang manusia saling melengkapi. Islam menekankan aspek tertentu. Contohnya. Mereka terpaksa begantung diantara sesama manusia. satu ama Mempercayai Allah S.W sebagai Dan poltisme (percaya banyak kepercayaan tuhan) dan unsur-usur alam rasul utasan-Nya merupakan akidah yang kepercayaan.W. merekodkan kearah lebih baik dalam sesuatu kehidupan manusia boleh simbol-simbol dipercepatkan.bermulanya tamadun Proses penyebaran Islam dan seterusnya negara.A. Melambangkan baik suatu yang khusus dalam suatu setiap masyarakat merupakan kewajipan inividu. mengelak benar Menjalankan tugas dengan malapetaka. lain disembah bagi Contohnya.T memenuhi keperluan hidup. Terdapat pelbagai jenis bagi yang maha Esa dan Nabi Agama Muhammad S. Pengkhususan pekerjaan mereka pekerjaan yang Pekerjaan dibahagikan mengikut kategori seperti . Lahir apabila keadilan dalam kehidupan.

Sains dan teknologi terkenal dengan teknologi pembinaan. petani. Aspek-aspek yang bertamadun sebagai akhlak juga tidak pernah contoh. tamadun Mesopotamia dalam bidang astronomi terusan.dan berlaku mobiliti sosial. tentera dan Terdapat ramai hamba. da pembinaan . artisan. Menjadi intelektual dari tokoh ukuran dalam kalangan menentukan bangsa-bangsa umat islam. tamadun Mesir yang diabaikan.

.

.

W sepanjang hidup baginda perlu dijadikan contoh dan ikutan bagi setiap orang Islam. Sebagai contoh. . berasaskan tiga perkara iaitu : 1. Ijtihad -Kesungguhan para ulama ketika membuat keputusan terhadap sesuatu persoalan yang belum dinaskan secara qat’i (sama ada dalam al-Quran atau as-Sunnah).PERBEZAAN SUMBER TAMADUN ISLAM DAN BARAT TAMADUN ISLAM Sumber tamadun Islam terbahagi kepada tiga iaitu : SUMBER KHUSUS 1. dadah dan lain-lain TAMADUN BARAT Manakala tamadun Barat pula. 2.W dalam bahasa arab. Al-Quran -Perkataan Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad S. SUMBER AM 3. Berlandaskan pemikiran dan logik akal manusia.A. perkataan dan keperibadian Nabi Muhammad S. 3.A. As-Sunnah -Segala perbuatan. dipindahkan secara mutawatir dan ibadah terhadap sesiapa yang membacanya. 2. Yakin dan percaya dengan apa yang dapat dilihat oleh pancaindera. hukum rokok. Kebendaan (keinginan nafsu).