You are on page 1of 152

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

KIN NH GI PHN XNG SA CHA

.......

, Ngy.thng 11 nm 2014
PHN XNG SA CHA

NGUYN VIT TI

Phc Trnh Tp S

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

KIN NH GI NGI HNG DN

.......

, Ngy.thng 11 nm 2014
NGI HNG DN

T VN TRNG
Phc Trnh Tp S

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

MC LC
PHN I TNG QUAN ................................................................................................... 6
CHNG 1 TNG QUAN V TUYN NNG LNG ......................................... 6
1.1. V tr....................................................................................................................... 6
1.2. Mc ch ................................................................................................................ 6
1.3. Thy vn ................................................................................................................ 6
1.4. H cha ................................................................................................................. 6
1.5. Cc p chnh ........................................................................................................ 7
1.5.1.p trn ............................................................................................................. 7
1.5.2. p trn s c .................................................................................................. 7
1.5.3. Cc p ph ...................................................................................................... 7
1.6. Knh ni 2 h ........................................................................................................ 8
1.7. Knh dn ................................................................................................................ 8
1.8. Ca nhn nc ....................................................................................................... 8
1.9. ng hm dn nc ............................................................................................ 8
1.10. Ging iu p ....................................................................................................... 8
1.11. Nh van ................................................................................................................ 9
1.12. ng ng p lc ................................................................................................ 9
1.13. Nh my............................................................................................................... 9
1.14. ng hm x ..................................................................................................... 9
1.15. Knh x ................................................................................................................ 9
CHNG 2 H THNG THIT B P TRN.................................................... 10
2.1. Ca trn ............................................................................................................... 10
2.1.1. Thng s k thut........................................................................................... 10
2.1.2. Chc nng, nhim v ..................................................................................... 10
2.1.3. S khi ...................................................................................................... 10
2.1.4. Mch du v mch iu khin ....................................................................... 11
2.1.5. Cu trc PLC, tn hiu input, output. ............................................................. 20
2.1.6. Cc ch vn hnh: ..................................................................................... 21
2.1.7. Cc tn hiu Alarm v cch x l................................................................... 23
2.1.8. Ti liu tham kho v phn mm kt ni ....................................................... 29
2.2. Ca bo v cng x mc nc thp .................................................................... 30
2.2.1. Thng s k thut: ......................................................................................... 30
2.2.2. Chc nng, nhim v ..................................................................................... 30
2.2.3. Mch du v mch iu khin ....................................................................... 30
2.2.4. Cu trc PLC, cc tn hiu input, output: Tng t PLC ca trn ................ 32
2.2.5. Cc ch vn hnh ...................................................................................... 32
2.2.6. Cc tn hiu Alarm v cch x l: Tng t nh p trn. ........................... 33
2.3. Van cn cng x mc nc thp (fixed cone valve) ........................................... 33
2.3.1. Thng s k thut: ......................................................................................... 33
2.3.2. Chc nng nhim v ...................................................................................... 33
2.3.3. Mch du v mch iu khin ....................................................................... 33
2.3.4. Cu trc PLC, cc tn hiu input, output: Tng t ca trn ....................... 35
Phc Trnh Tp S

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

2.3.5. Cc ch hot ng ..................................................................................... 35


2.3.6. Cc tn hiu Alarm v cch x l: tng t p trn. .................................... 36
CHNG 3 TRM 220kV, 110kV ............................................................................ 37
3.1. Trnh vy cu to v nguyn l lm vic MC 220kV, 110kV ti trm ............... 37
3.1.1. Thng s MC 220kV ..................................................................................... 37
3.1.2 Cu to ............................................................................................................ 37
3.1.3.Nguyn l lm vic ......................................................................................... 38
3.2. Trnh by mch iu khin MC, DCL, DTD ti trm 110kV, 220kV ................ 40
3.3. Hiu c interlock ca tt c cc MC, DCL, DTD ti trm 110kV, 220kV
CHNG 4 NH MY .............................................................................................. 45
4.1. Trnh by s h thng nc cao p, nc lm mt; thng s k thut, nguyn
l lm vic ca cc thit b iu khin, gim st c trn s . ................................. 45
4.1.1. H thng nc cao p .................................................................................... 45
4.1.2. H thng nc lm mt .................................................................................. 45
4.2. Trnh by cu to, thng s k thut, nguyn l lm vic ca h thng kch t
theo s khi ........................................................................................................... 46
4.2.1. Thng s k thut........................................................................................... 46
4.2.2. S khi h thng kch t v chc nng cc khi (hnh 6.1) ..................... 48
4.2.3. Cc ch hot ng ca h thng kch t ................................................... 50
4.3. Trnh by cu to, thng s k thut, nguyn l lm vic ca h thng cung cp
ngun 110VDC, 230VAC (t Invecter) ti nh my ................................................. 51
4.3.1. Thng s k thut, nguyn l lm vic ca h thng cung cp ngun
110VDC ................................................................................................................... 51
4.3.2. Thng s k thut, nguyn l lm vic ca h thng cung cp ngun
230VAC ................................................................................................................... 54
4.4. Trnh by mng iu khin theo s khi ........................................................ 56
4.4.1. S tng qut h thng mng iu khin i Ninh .................................... 56
4.4.2. Chc nng cc PLC iu khin ...................................................................... 57
4.4.3. Chc nng cc my tnh trong h thng iu khin ...................................... 58
4.5. Trnh by s cung cp ngun 400VAC ti nh my ...................................... 59
4.5.1. Tng quan v s t dng nh my ............................................................ 59
4.6. Trnh by mch iu khin ca MC, DCL: 13,8kV; 22kV; 400VAC c ti nh
my ..61
4.6.1. Mch iu khin ni b MC 13,8 .................................................................. 61
4.6.2. Mch iu khin ni b MC 22kV ................................................................ 63
4.6.3. Mch iu khin ni b MC 0.4kV ............................................................... 65
4.7. Mch iu khin ca tc c cc ng c ph dch ti nh my .......................... 68
4.7.1. Mch iu khin h thng bm nc th ..................................................... 68
4.7.2. Mch iu khin b lc bm nc th .......................................................... 69
4.7.3. Mch iu khin h thng bm nc tun hon ........................................... 70
4.7.4. Mch iu khin bm nc sinh hot ........................................................... 73
4.7.5. Mch iu khin b lc bm nc sinh hot ................................................ 74
4.7.6. Mch iu khin bm nc r r ................................................................... 75
4.7.4. Mch iu khin bm bm du tun hon , bm du p lc cao........... 76
Phc Trnh Tp S

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

PHN II CHUYN SU ............................................................................................. 79


CHNG 1 H THNG IU TC ....................................................................... 79
1.1. Trnh by mch du iu khin; thng s k thut, nguyn l lm vic ca tng
thit b iu khin, gim st c trn h thng du iu khin, gii thch mch bm
du iu khin............................................................................................................. 79
1.1.1. Mc ch: ....................................................................................................... 79
1.1.2. Thng s k thut: ......................................................................................... 77
1.1.3. Mch du v cc thit b trn mch du: ....................................................... 87
1.2. Trnh by cu to, chc nng ca h thng iu tc theo s khi. ................ 89
1.2.1. UPC (Unit Processing Controller) ................................................................. 87
1.2.2. SPC Module (Servo Positioner Controller) ................................................... 91
1.2.3. Module TADT ............................................................................................... 92
1.2.4. Power Transducer .......................................................................................... 94
1.2.5. Thit b phn hi v tr cn gt ....................................................................... 94
1.2.6. Sensor phn hi v tr kim .............................................................................. 96
1.2.7. Sensor o p lc ct nc (502MP) .............................................................. 97
1.2.8. Cc thit b phn hi tn s t my ................................................................ 97
1.2.9. Sensor phn hi tc t my ....................................................................... 98
1.2.10. My tnh HMI .............................................................................................. 98
1.2.11. Actuator iu khin du p lc ng, m Servomotor ........................... 99
1.3. Trnh by cu to, thng s lm vic, chc nng ca tng thit b c trong h
thng iu tc .................................................................................................................
1.4. Trnh by cc ch hot ng ca h thng iu tc. .................................... 100
1.4.1. Ch c nh ............................................................................................. 100
1.4.2. Ch iu tn ............................................................................................ 101
1.4.3. Ch Jet Dispatcher .................................................................................. 101
1.5. Gii thch ngha cc thng s setting chnh ca h thng iu tc ................ 101
1.6. Trnh by cc dng s c ca h thng iu tc v cch x l. ........................ 102
1.7. Trnh by chi tit cch thay th v th nghim cc thit b chnh ca h thng
iu tc(UPC, SPC, TADT, TPA, Sensor)............................................................... 108
1.7.1. Trnh by chi tit cch thay th cc thit b chnh ca h thng iu tc (UPC,
SPC, TADT, TPA, Sensor)....................................................................................... 107
1.7.2.Trnh by chi tit cch th nghim cc thit b chnh ca h thng iu tc
(UPC, SPC, TADT, TPA, Sensor). .......................................................................... 113
1.8. Tm hiu cch s dng phn mm Tsoft phc v bo tr, x l s c h thng
iu tc. .................................................................................................................... 130
1.9. H thng ti liu v cc phn mm lin quan. .................................................. 130
1.9.1. Ti liu tham kho ....................................................................................... 130
1.9.2. Phn mm: T-Soft ..............................................................................................
CHNG 2 THIT B TH NGHIM ................................................................... 131
2.1. My o rung VM82 ........................................................................................... 131
2.1.2.Hng dn s dng ....................................................................................... 131
2.2. B to chun o lng Fluke 726 ..................................................................... 134
2.2.1.Chc nng v c tnh k thut..................................................................... 134
2.2.2. Hng dn s dng ...................................................................................... 138
Phc Trnh Tp S

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

2.3. My ghi dng sng ............................................................................................ 148


2.3.1.Chc nng v c tnh k thut..................................................................... 148
2.3.2.Hng dn vn hnh ..................................................................................... 148

Phc Trnh Tp S

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

PHN I TNG QUAN


CHNG 1: TNG QUAN V TUYN NNG LNG
D n thuc tnh Lm ng (bao gm knh dn vo, ca nhn nc, phn thng
lu ca hm dn dng) v tnh Bnh Thun (phn h lu ca hm dn dng, ng ng
p lc, nh my v cc cng trnh h lu khc).
1.1. V tr
- Cng trnh u mi nm ti im hp lu ca sng a Nhim v a Queyon,
trn quc l 20 cch thnh ph H Ch Minh 260 km v pha Ty Bc v cch thnh
ph Lt (tnh Lm ng) 45 km v pha ng Nam, ta : 110 40 VB 1080 20
KT.
- Tuyn nng lung trn sng Ly: thuc a phn huyn Bc Bnh, tnh Bnh
Thun, ta : 1080 2140 ng, 110 27 40 Bc.
- Nm cch TPHCM: 230 km trn quc l 1 v 38 km ngoi quc l 1.
1.2. Mc ch
D n thy in i Ninh l cng trnh li ch tng hp ca 2 nhim v sau:
- Cung cp in cho H thng in Min Nam. V tim nng lu tr ca p nn
d n c kh nng phi hp p ng s iu chnh cng sut theo ma gia cc nh
my thy in a Nhim, Tr An, Thc M, Hm Thun a Mi.
- Chuyn nc t lu vc sng ng Nai xung lu vc sng Ly cung cp
mt phn cho h thng thy li tnh Bnh Thun thng qua vic cung cp nc vn
hnh nh my thy in Bc Bnh.
1.3. Thy vn
a Nhim a Queyon
Hp lu
km2

1463

470

1933

km2

688

470

1158

mm

1615

1589

Dng chy trung bnh nm*

mm

686

795

730

Lu lng trung bnh


Tng lng dng chy *
L 20 nm
100 nm
1000 nm

m3/s

14,96
472
780
1450
2900

11,85
374
550
1130
2250

26,81
864
1090
1980
4100

Din tch lu vc, k c Dran


Din tch lu vc, khng k
Dran
Lng ma trung bnh nm *

106m3

* Da trn m hnh ma/dng chy


* Da trn lu lng thc o ti i Ninh
1.4. H cha
- H cha l ni tch nc phc v cho qu trnh chy my ca nh my thy
in.
- H cha Thu in i Ninh l tng hp hai h cha ring bit, h a Nhim v
h a Queyon, c to thnh bi cc p xy dng chn ngang sng a Nhim v a
Queyon cng vi bn p ph c xy dng gi cho mc nc cc h ny t
Phc Trnh Tp S

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

c MNDBT. Pha bn h a Nhim b tr 3 ca trn x l v p x cu ch cn pha


h a Queyon th b tr hng mc ca nhn nc.
- Cc thng s v h cha c m t trong bng di y:
a Nhim
aQueyon
Hp lu
Mc nc dng bnh thng

880

880

Mc nc gia cng

882,6

883,6

Mc nc cht

860

860

Din tch mt h ti MNDBT

km2

4,73

14,14

18,87

Dung tch hu ch ti MNDBT

106 m3

66,54

185,19

251,73

Dung tch cht

106 m3

26,64

41,40

68,04

Dung tch ton b ti MNDBT

106 m3

93,18

226,59

319,77

880

1.5. Cc p chnh
- p chnh dng ngn dng chy chnh ca sng to dung tch h cha.
- Cc thng s ca p:
a Nhim
a Queyon
Loi
+ li gia
+ li gia
Cao trnh nh p
m
883,7
884,3
Chiu di nh *
m
415
1752
Chiu cao ln nht
m
56
58
6 3
Khi lng p
10 m
1,63
2,22
1.5.1. p trn
- Ca van p trn dng ng v iu tit mc nc h (x nc khi c l).
- Cc thng s ca p trn:
Loi
Ca van cung , 3 ca ( H = 18,75m, W = 15 m)
Lu lng thit k

m3/s

6099 ti mc nc 880,0m

Lu lng l cc hn

m3/s

7455 ti mc nc 882,6m

1.5.2. p trn s c
- Loi: cu ch (2 khoang, mi khoang 20 m).
- Lu lng thit k l cc hn: 3176 m3/s ti mc nc 882,6 m.
- Kt cu cu ch l mt khi p bng t chng thm, v cc lp lc. N c
chc nng nh mt p dng v c h s an ton nh c p chnh v cc p ph.
- C kh nng t ph hy x nc xung h lu bo v cho cng trnh h p
khi c l ln v v x trn ht cng sut ri nhng nc l vn c v nhiu.
1.5.3. Cc p ph
p
S 1
S 2
S 3
S 4
+li
+li
+li
+li
Loi
gia
gia
gia
gia
Cao trnh nh p
m
884,3
883,7
883,7
883,7
Chiu di nh
m
1000
2000
525
185
Phc Trnh Tp S

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Chiu cao ln nht


m
16
13
30
36
6 3
Khi lng p
10 m
0,51
0,82
1,20
0,25
1.6. Knh ni 2 h
- Knh ni hai h dng dn nc t h a Nhim sang h aqueyon v ngc
li.
Chiu di
m
1600
3
Lu lng thit k
m /s
3077
Cao trnh y
m
856,8
1.7. Knh dn
Chiu di
m
1600 khng k hng mc ca ly nc
3
Lu lng thit k
m /s
55,4
Cao trnh y
m
Thay i t 856,4 n 855,9
1.8. Ca nhn nc
- L hng mc u tin ca tuyn nng lng, c dng ly nc vo ng
hm dn nc phc v cho chy my. Ngoi ra n dng chn nc khi c yu cu kim
tra bo dng ng hm, ng ng.
- Mc ch cc thit b t trong ca ly nc:
+ Li chn rc ngn gi khng cho rc bn vo ca gy h hi cho cc b phn
cng trnh turbine.
+ Ca van sa cha t ngay sau li chn rc. Ca ny ch ng khi cn sa cha
cng trnh ca ly nc v phn u ng dn.
+ Ca van vn hnh ng m hon ton cho dng chy vo ng dn.
1.9. ng hm dn nc
- Dn nc t ca nhn nc n ng ng p lc ri n ng phn phi nc
vo turbine chy my.
- ng hm p lc vi chiu di 11254 m bao gm 17 m kt cu ca ca nhn
nc.
- Loi
: c p, mt ct mng nga, v bc b tng.
- ng knh
: t 4,65 m n 4,5 m.
- Chiu di
: 11254 m.
- a cht nn
: Khong 5 km trong ct kt/bt kt v 6,2 km trong
daxit/granit.
1.10. Ging iu p
- Gii ta p lc nc trong ng ng mi khi c hin tng nc va do ct ti
hoc dng my t ngt nhm bo v ng hm dn nc, ng ng p lc v h
thng van chnh.
- B sung lng nc tc thi cho qu trnh tng ti t ngt (cho 1 t my).
- To dng chy thun t ng hm vo ng ng do thng vi kh tri.
- Cc thng s k thut chnh:
ng knh bung trn
m
28
ng knh ging
m
10
ng knh on y
m
3,5
ng knh on co hp
m
2,2
Chiu su
m
130
Cao trnh nh
m
906
Phc Trnh Tp S

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

1.11. Nh van
- Chn dng s c chy t do trong trng hp on ng ng p lc pha h lu
nh van b s c.
- Cho php kim tra ng ng p lc, m khng cn rt nc ng hm thng
lu.
- Bo v cho cc thit b pha nh my khi c trc trc h thng iu khin van
chnh, c ngha l khi dng my bt k ch no, nu van cu khng ng c khi
kim v cn gt ang m th s a tn hiu ng van bm khn cp.
- Nh Van c thit k vi mt a van ng bng i trng. a van s c m
bng h thng du p lc. Khi m van s khng b kha v khi ng th s c mt thit
b lock cht van li c iu khin bng thu lc nhm ngn nga khi c trc trc
h thng iu khin van m ra gy nguy him cho ngi v thit b. Ngoi ra, u ra
ca nh van cn c thit k mt thit b d qu tc (lu tc) bo v khi c s c
v ng ng p lc s kch hot van ng li (gi tr vt tc 80 m3/s).
1.12. ng ng p lc
- Dng dn nc t nh van v phn phi cho 2 t my vi p lc ct nc ln
cho chy my.
- Cc thng s k thut chnh:
Loi
L thin
S lng ng
1
ng knh
m
3,2
ng knh on ng nhnh
m
2250 : 1850
Chiu di
m
1818
S lng m no
ci
14
S l chui
ci
7
1.13. Nh my
Loi
H
Cao trnh sn
m
232
S t my
2
Loi tuabin
Turbine Pelton vi 6 vi phun
Cao trnh tm bnh xe cng tc
m
210
Mc nc max h lu
m
206,7
Lu lng thit k
m3/s
55,4
Ct nc thit k
m
627 (max 670, min 603)
Cng sut t my
MW
150
Vn tc quay s
Vng/pht
333
Tn s / in p/ cng sut my pht
50 Hz / 13,8 kV / 176,5 MVA
Cng sut cn cu
tn
280/20
1.14. ng hm x
Kt hp vi knh x dn nc ra h lu sau khi chy my.
Loi
Khng p, bc b tng
Mt ct
Chiu di
m
682
1.15. Knh x
Chiu di
m
214,5

Phc Trnh Tp S

10

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

CHNG 2 H THNG THIT B P TRN


2.1. Ca trn
2.1.1. Thng s k thut
a) Ca van stoplog
Kiu
: Ca thp trt thng ng
S lng
: 01 b gm 7 phn on (6 on ging nhau,
c th hon i cho nhau v 1 on trn cng c van bypass).
Chiu cao mi on
: 2,575 m
Chiu rng ca
: 15,0 m
Chiu cao ca
: 18,025 m
Loi ti nng
: Cu chn d
m kn nc cho mi on
: m cao su 3 mt pha h lu.
b) Ca van p trn
Kiu
: Ca cnh cung bng thp
S lng
: 03 ca
Chiu rng ca
: 15,0 m
Chiu cao ca
: 18,75 m
Bn knh cong ca
: 16,60 m
m kn nc cho ca
: m cao su 3 cnh
Loi ti nng
: H thng xylanh thy lc
Tc vn hnh
: 0,25 m/pht ( 10%)
Hnh trnh nng
: 16,30 m.
c) H thng thy lc nng h ca van p trn
Xy lanh thy lc
+ S lng
: 06 ci (2 ci/1ca)
+ ng knh xylanh
: 0,34 m
+ ng knh piston
: 0,18 m
+ Hnh trnh servo
: 11,25 m
+ p sut lm vic
: 210 kg/cm2
+ Tc lm vic max
: 5 mm/s.
H thng bm thy lc
+ S lng
: 6 b (2 b /1 ca)
+ Cng sut ng c bm
: 7,5 kW
+ Dung tch bn du
: 500 lt
+ Loi du s dng
: ISO VG32.
2.1.2. Chc nng, nhim v
Ca van stoplog dng kim tra, bo dng v sa cha van cung p trn.
Ca van p trn dng ng v iu tit mc nc h (x nc khi c l).
Xylanh thy lc dng nng m van cung (van cung ng bng trng lng
ca chnh n).
H thng bm thy lc dng to p lc du ng m ca van cung.
2.1.3. S khi :
S khi p trn bao gm cc khi sau:
Standby Diesel Generator (My pht Diesel d phng).
Standby Diesel Generator Automatic Control Panel (T iu khin t ng
my pht Diesel).
Power Receiving Cubicle (T phn phi ngun ba pha 400V).
DC Distribution Panel (T phn phi ngun 24VDC).
Phc Trnh Tp S

11

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Spillway Remote Control Panel (T iu khin p trn t xa).


Fuel Supply Pump Switch Box (Bm tip nhin liu cho my pht Diesel).
Flood Warning System Control Panel (H thng cnh bo l lt).
Water Measuring System Panel (H thng o lng mc nc).
Radio Link System Panel (ME2) (H thng radio).
Spillway Gate No.1 Local Control Panel.
Spillway Gate No.2 Local Control Panel.
Spillway Gate No.3 Local Control Panel.
2.1.4. Mch du v mch iu khin
2.1.4.1 Mch du
1) Cc thit b c trn mch du
(Bn v DNI_DT_SO DO DAU SPILLWAY ngy 10/04/2011).
a) Bm du 14.1; 14.2: bm du, cung cp du ng/m ca.
Cng sut bm:
7.5kW
Tc :
1450v/p
Lu lng:
15lt/p
p lc:
21MPa
b) Cng tc p lc (Pressure Switch) 21;22: gim st p lc ca bm.
Hng:
Rexroth
Loi:
HED 8 OA1X/50K14AS (max 50 bar)
HED 8 OA1X/350K14AS (max 350 bar)
Nguyn l lm vic: khi p lc lm vic thp hn hoc vt qu ngng tr s
ci t th pressure switch tc ng ng tip im 1 v 3.
+ Pmax:
23Mpa
+ Pmin:
2MPa

Hnh 2.1 Cng tc p lc


c) ng h nhit c tip im (Thermostat) 25 : gim st nhit bn du.
Hng:
Rexroth
Loi:
AB31-14/3-1A2A-TA
in p:
24VDC
Nguyn l lm vic: khi nhit vt ngng ci t th thermostat s tc
ng ng tip im 1 v 4.
+ Tmax: 700C
+ Tmin: 50C

Hnh 2.2 ng h nhit c tip im


Phc Trnh Tp S

12

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

d) Cng tc o mc du (Float Switch) 03: o mc du ti bn du.


Hng:
Rexroth
Loi:
AB31-04/0500ZL24
in p:
24VDC
Nguyn l lm vic:
+ Khi mc du bn cha thp th tip im (3, 4) ng, tip im (1, 2) m.
+ Khi mc du bn cha cao th tip im (3, 4) m, tip im (1, 2) ng.
+ Mc trn (Alarm) S1: 230cm
+ Mc di (Stop) S2: 150cm

Hnh 2.3 Cng tc o mc du


e) Van mang ti (Onload) 43, 44:

Hnh 2.4 Van mang ti


Hng:
Rexroth
Loi:
DBW B252/3156EG205N5K4
in p cun dy:
230 VAC
in tr cun dy:
1,411 k
Nguyn l lm vic:
+ Khi p lc du nh hn 21MPa v cun dy onload khng c in th du t P
ca van an ton n B ca van onload, ri t B thng qua P x v bn.
+ Khi p lc du nh hn 21MPa v cun dy onload c in th du t P ca
van an ton n B ca van onload v b chn ti y. Do khi cun dy YB c in th
van onload b y sang v tr B khng thng T, A thng P.
+ Khi p lc du qu 21MPa th van an ton s tc ng. Khi P s thng T,
du t P n T x v bn.
f) Van in t 4/3 iu khin ng m ca trn 32.
Hng:
Rexroth
Loi:
2FRM 6 B36-3X/32QRV, Z4S 6-1X/V.
in p cun dy:
230 VAC
Nguyn l lm vic:
+ Khi cha c in van nm v tr trung tnh. Khi A, B, T s thng vi nhau.

Phc Trnh Tp S

13

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Khi m ca: cunY2 c in y van sang v tr b, P thng A, B thng T.


+ Khi ng ca: cun Y1 c in y van sang v tr a, A thng T, B thng P.

Hnh 2.5 Van iu khin ng m ca trn


g) Cm van tit lu, van 1 chiu 45; 46; 47; 108; 109:
Hng:
Rexroth
Loi:
2FRM 6 B36-3X/32QRV
Z4S 6-1X/V
Nguyn l lm vic:
+ Trng hp ng: ng du i theo chiu mi tn

Hnh 2.6 Cm van tit lu 1 chiu


+ Trng hp m: ng du i theo chiu mi tn

Hnh 2.7 Cm van tit lu 1 chiu


h) B bin i p lc (Pressure Transducer) 107.1;107.2:
Hng:
Rexroth
Loi:
HM 17-1X/315-C/V0/0
Nguyn l lm vic: Chuyn i tn hiu p lc: 0 315 bar thnh tn hiu
dng: 4 - 20mA.
i) B ch th m ca

Phc Trnh Tp S

14

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 2.8 B ch th m ca
B ch th m ca Takuwa
Hng: Takuwa
Loi: TX1035-049178
Nguyn l lm vic: 1 u dy ca cun dy l xo xon c ni vi ca. Khi
ca ng hoc m cun dy s c ko ra hoc thu vo lm quay counter. Counter
lin ng vi hp gim tc 1/18 lm ng m cc tip im hnh trnh; lin ng vi
hp gim tc 16/1 a tn hiu n b chuyn i A/D, chuyn i tn hiu tng t
thnh tn hiu BCD-P 4digit with Busy sau qua b chng st ARR-1 a vo
PLC.
Cc sensor cm bin, in tr iu chnh c, cng tc hnh trnh c th thit
lp c bn trong sensor.
in tr cch in: 500VDC, 10M min
bn cch in: 500VAC trong 1 pht
Tc di chuyn: 1m/1pht
Ti trng ko dy: 39,2N
Mc chnh xc ch th: 0,2%FS
Mc chnh xc ng dy d: 0,1FS
Di o: max 20m
Di o dy: 0 14,9 m

Hnh 2.9 Cc cng tc gii hn LS1LS4


B chuyn i A/D
Phc Trnh Tp S

15

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Tc cho php: 60 r/min


Cng sut contact: 5 VA (max 50VDC, max 0,1A )
in tr contact : 150 m hoc thp hn
in p cch in contact : 20VDC, 2s
B chng st
in p cho php ln nht: 65VDC (48VAC, 50/60Hz)
in p khi ng: 85V (72 ~ 98V)
in p gii hn: 150V hoc thp hn (8x20s, 40A)
in dung in tr x: 2500V
2) Nguyn l hot ng ca mch du:
Khi nhn nt nhn Pump Start th relay 52MA c in, ng c (14.1) c in,
bm (12.1) hot ng sau khong thi gian 3s th relay 52MB c in, ng c (14.2)
c in, bm (12.2) hot ng, du t thng du qua van 1 chiu cm van an ton
(43) & (44) qua b lc (7) v thng du. Sau khong thi gian 3s cun dy Y3 ca van
onload c in y van sang v tr A thng P, B khng thng T ngn du di qua van to
p lc du h thng chun b nng ca.
a) Vn hnh m ca:
Khi nhn nt nhn Gate Raise th relay Y080 c in cun dy Y2 ca van iu
khin (32) c in y van sang v tr b (A thng P, B thng T). Du qua van iu khin
(32) cm van 1chiu v tit lu (45, 46, 47) cm van 1chiu v tit lu (108; 109)
van mt chiu (pilot check valve) vo khoang du (c ty) ca xy lanh, y pittong i
ln m ca. ng thi du t khoang du (khng c ty ) ca xy lanh x v bn du qua
van 1 chiu (38) v b lc (7).
b) Vn hnh ng ca:
Khi nhn nt nhn Gate Lower th relay Y081 c in cun dy Y1 ca van
iu khin (32) c in y van sang v tr a (A thng T, B thng P). Du qua van iu
khin (32) n iu khin van mt chiu (pilot check valve) cho php du i t B v A.
Do ca c ng bi trng lng ca: du t khoang du (khng c ty) ca xy
lanh van mt chiu (pilot check valve) cm van 1chiu v tit lu (108; 109)
cm van 1chiu v tit lu (45, 46, 47) van iu khin (32) x v bn du qua van
1 chiu (38) v b lc (7). ng thi 1 lng du t bn du qua van 1 chiu (26)
khoang du (khng c ty) ca xylanh.
2.1.4.2 Mch iu khin
1. Tm hiu s mch
a. Cch th hin bn v s nguyn l:
T iu khin ti ch
+ Ngun ti: 400V, 3 pha - 4 dy
+ Ngun cung cp cho mch chnh: 400V.
+ Ngun iu khin
Mch relay ph
:
in p 230Vac, mt pha - 2 dy.
Mch I/O ca PLC :
in p 24VDC.
+ Mu dy ngun
Ba pha:
Pha th nht :
Mu vng
Pha th hai
:
Mu xanh da tri.
Phc Trnh Tp S

16

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Pha th ba
:
Mu
Dy trung tnh:
Xanh l cy
Mt pha:
Pha th nht :
Mu
Pha th hai :
Mu vng
Dng in mt chiu
Dy dng:
Mu
Dy m:
Mu xanh da tri
Bn v s nguyn l mch iu khin ti ch p trn gm 42 trang (t E001
n E042). Cc thit b c ch thch trong phn Parts List (C001 C005).
a ch thit b trong bn v:
Mi thit b trong bn v c xc nh bi hai thng tin. Th nht l th t
trang v th hai l th t ct trong mi trang.
Mi trang ca bn v s nguyn l c chia thnh 10 ct v nh k hiu
ln lt t tri qua phi l: XA, XB,, cui cng l XJ. Cc Xj (j = A, B,,J) t ln
ng bin trn ca mi trang bn v. Nu mt thit b c b tr trong gia hai ct X j
v Xj+1 (v d gia XA v XB) th n c a ch l: E0kXj (trong k = 01, 02,,42).
V d:

Phc Trnh Tp S

17

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Relay 52C2 l mt relay ph c b tr trn trang E002. Tn ct l XI. Do vy


a ch ca relay 52C2 l: E002XI hay vit tt l 002XI.
Nu mt s kt ni bng dy dn m b gin on gia trang ny vi trang kia th
im ngt ca trang ny vi trang kia c kt ni vi nhau cng tn tn hiu km theo
ch dn v ct v trang.
V d:

y tn hiu l ngun 400VAC. T a ch 001XD n a ch 002XC c


ni bng dy dn ly ngun 400VAC cp cho ng c ca bm A. V 001XF ni bng
dy dn n 002XH ly ngun 400VAC cp cho ng c ca bm B.
Cc relay ph lun lun km theo mt bng ch thch xc nh chn ca cc
tip im ph v v tr s dng cc tip im trong bng v.
V d:

Trong bng ch thch ca relay ph cc ch ci a, b l k hiu ca tip im


thng m v tip im thng ng . Cc ch s l chn ca relay. V thng tin cui
cng l a ch t ca tip im (v d 014XC).
T iu khin t xa: Tng t t iu khin ti ch
Phc Trnh Tp S

18

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

b. Cc thnh phn c trn mch iu khin


STT
K hiu
Chc nng
MCCBM; MCCBA,B;
1
MCCB ngun ng lc
MCCBC1; MCCBC2
2 CPC1~C3
Aptomat cp ngun iu khin
3 ELCBA; CPA1~A4
Aptomat cp ngun sy, chiu sng
4 CP01, 02, D4
Aptomat lin ng cp ngun DC
5 CPD1~D3
Aptomat lin ng cp ngun DC cho PLC, rle
MCCB cp ngun cho CSV LA1 (ngun AC), CSV
6 MCCBLA1, MCCBLA2
LA2 (ngun DC)
7 52C1, 52C2
Contactor iu khin ngun DC
8 52MA, 52MB
Contactor iu khin bm
9 51GM, 51GC
Rle bo v qu dng chm t
10 ZCTM, ZCTC
Bin dng th t khng
11 CTA, CTB
Bin dng
12 VT
Bin in p
13 V
ng h in p
14 AA, AB
ng h dng in
15 TR3EA, B
MBA cho rle 3E
16 CCA, B
B bin i dng
17 27X
Rle km p
18 AB-A
19 LA1A, LA1B, LA2
Chng st van
TB1, TB2, TB3, TB11,
20
Hng kp
TB12, Y1, Y2
21 84PX
Rle trung gian gim st ngun 400V
22 84AX, 84BX
Rle trung gian gim st ngun ng lc bm A, B
23 84VX
Rle trung gian gim st ngun iu khin ca
24 FL
n hunh quang
25 TH
B iu khin nhit
26 SH
in tr sy
27 CN1
cm
28 DS1, 2
Cng tc ca
29 PS
B bin i ngun AC/DC
30 DP1
B hin th s
31 DSL
Cng tc ca
32 2TC1, C2
Rle thi gian
33 52XMA, MB
Rle trung gian iu khin bm A, B
34 52XE
Rle t gi
35 PB5E
Nt nhn Emergency Stop
36 BS1
Nt nhn khi ng bm
37 BS2
Nt nhn dng bm
38 BS3
Nt nhn nng ca
39 BS4
Nt nhn dng ca
40 BS5
Nt nhn h ca
41 BS6
Nt nhn dng ci
42 BS7
Nt nhn reset
Phc Trnh Tp S

19

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

STT
K hiu
Chc nng
43 BS8
Nt nhn test n tn hiu
44 SS1
Kha chn ch vn hnh Resting/Normal
45 COS1
Kha chn bm
46 SL1~7
n tn hiu
47 DSW1
Cng tc hin th s trt ca
48 TS1
49 BZ, CH
Chung
c. Nguyn l hot ng
- iu khin bm
+ iu kin chung
Ngun ng lc tha mn (84PX)
Ngun iu khin tha mn (84CX)
Khng tn ti Emegency Stop (5XE1)
p lc du iu khin tha mn (63XHHP)
Mc du iu khin bnh thng (33XOIL)
+ iu kin vn hnh bm A
Ngun ng lc n bm A tha mn(84AX)
Rle 3E khng tc ng (49XAP)
Bm khng b trip (30XAMCB)
+ iu kin vn hnh bm B
Ngun ng lc n bm A tha mn(84BX)
Rle 3E khng tc ng (49XBP)
Bm khng b trip (30XBMCB)
+ Vn hnh ti ch
Khi ng bm A/B:
PLC ON hoc PLC OFF (ER1 hoc ER2)
Chn khi ng bm A/B (43XAP)/(43XBP) hoc bm
A&B(43XABP)
iu kin chung tha
iu kin vn hnh bm A/B tha
Nhn nt Start (BS1) hoc Stop (BS2) khi ng/ dng bm A/B
(52MA/52MB).
Khi ng bm A&B:
PLC ON hoc PLC OFF (ER1 hoc ER2)
Chn khi ng bm A&B(43XABP)
iu kin chung tha
iu kin vn hnh bm A v B tha
C lnh khi ng bm B(30XBRE)
Bm A khi ng(52XMA)
Sau 3s khi ng bm B.
+ Vn hnh t xa
Khi ng bm A/B:
PLC ON v PLC khng OFF (ER1 hoc ER2)
Chn khi ng bm A/B (43XAP)/(43XBP) hoc bm
A&B(43XABP)
Phc Trnh Tp S

20

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

iu kin chung tha


iu kin vn hnh bm A/B tha
C lnh khi ng t PLC (Y086/Y087)
Khi ng bm A&B:
PLC ON v PLC khng OFF (ER1 hoc ER2)
Chn khi ng bm A&B(43XABP)
iu kin chung tha
iu kin vn hnh bm A v B tha
C lnh khi ng bm B(30XBRE) t PLC
Bm A khi ng(52XMA) t PLC
Sau 3s khi ng bm B.
Nu ang vn hnh m bm A b s c (30XAINT) th bm B c khi
ng
2.1.5. Cu trc PLC, tn hiu input, output.
1. Cu trc phn cng c bn ca PLC
a) POWER UNIT:
M hiu: A1S63P
Chc nng: cung cp ngun cho ton b BASE UNIT (A1S3BB).
Input: DC 24V
Output: DC 5V

Hnh 2.10 Cu trc phn cng c bn ca PLC Mitubishi


b) CPU UNIT:
M hiu: A2USCPU
Chc nng: y l b x l trung tm, l ni x l mi hot ng ca PLC, bao
gm vic thc thi chng trnh.
Trong CPU, cc b nh RAM, EEPROM u c s dng:
+ RAM: b nh d liu, dng cha d liu khi thc thi chng trnh. Ni
dung ca RAM s b mt nu ngun nui b mt
Phc Trnh Tp S

21

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ EEPROM (A2SNMCA-30KE): l b nh chng trnh c chc nng


cha tp lnh, cha chng trnh. C th xa v lp trnh bng in, tuy
nhin s ln l c gii hn.
c) I/O UNIT IN:
M hiu: A1SX42
Chc nng: x l, chuyn i cc tn hiu u vo thnh cc tn hiu s s dng
trong PLC
Tn hiu vo: 64 point
d) I/O UNIT OUT:
M hiu: A1SY42
Chc nng: bin i cc lnh mc logic bn trong PLC thnh cc tn hiu iu
khin nh ng m relay
Tn hiu ra: 64 point
e) COMMUNICATION UNIT:
M hiu: A1SJ71LR21
Chc nng: qun l chc nng giao tip, lin lc d liu iu khin gia cc PLC
S tn hiu: 32 point
2.1.6. Cc ch vn hnh:
C 2 v tr iu khin ca trn:
iu khin ti t Local Control Panel.
iu khin ti t Remote Control Panel phng iu khin trung tm.
Hp chn v tr iu khin Switch box t ti ca Local Control Panel. Switch
box trng thi m cho php iu khin ti ch, Switch box trng thi ng cho php
iu khin t xa.

Hnh 2.11 Cc ch hot ng ca ca trn


a) iu khin ca trn ti t Local Control Panel
Vn hnh bm:
+ Chn bm: Bm A hoc bm B hoc Bm A&B
+ Khi ng/dng bm bng cch nhn nt Start/Stop.
+ Nu chn hai bm th hai bm khi ng cch nhau mt khong thi gian ngn
(3s). Nu p lc qu cao hoc mc du qu thp th bm cng t ng dng.
Vn hnh ca:
Phc Trnh Tp S

22

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Khi bm chy, p lc gia tng n tr s c th vn hnh c ca trn th n


Ready for Gate Operation sng sn sng cho vn hnh ca.
C 2 ch vn hnh ca:
+ Vn hnh ch Normal (nng/h ca bnh thng):
Cho nng/h ca bnh thng.
m ti a: 16,30m Fully Raised.
Nu ca ang nng/h m nhn Stop hoc b s c nng th ca s dng
ti v tr hin hnh.
+ Vn hnh ch Resting:
C hai trng hp trong ch ny:
Th nht: Vn hnh n v tr Resting
a cht Resting ra khi v tr chn ca, nu cht Resting v tr khng
chn th c th tin hnh nng ca.
Nu qu trnh nng ca khng b s c th ca s nng ti v tr Resting
Upper Limit ri dng ng thi n Resting Upper Limit sng.
Thc hin a cht vo v tr chn sau nhn Lower h ca. Ca h
v ti v tr cht chn v dng li, lc ny trng lng ca c ta ln cht
Resting.
Th hai: Vn hnh thot khi v tr Resting
Kim tra cht Resting ang v tr chn. Vn hnh nng ca, n v tr
Resting Upper Limit, ca dng.
a cht Resting v v tr khng chn, n Resting Pin Withdrawn sng.
Nhn nt Lower h ca, khi ca h v ti v tr Fully Lowered ca s t
ng dng kt thc qu trnh vn hnh thot khi v tr Resting.
b) iu khin ca trn ti t Remote Control Panel:
Ti phng iu khin trung tm cho php chn la tng ca vn hnh
ring l bi v mi ca c trang b cc switches chn la v cc nt nhn

ring cho n. Cch vn hnh ca cc ca hon ton ging nhau nn cc nt


nhn v cc switches cng hon ton ging nhau. Do ch cn bit cch vn
hnh ca No.1 cn ca No.2 v No.3 l tng t. C 2 ch vn hnh:
Vn hnh ch Manual:
Mun vn hnh ca No.1 ch Manual th cc Switches chn
la cc ca nn t nh sau: Ca No.1 phi chuyn sang v tr Normal,

ca No.2 v ca No.3 chuyn sang v tr OFF.


Trc tin kim tra ca khng c trong ch Resting ri mi
tin hnh vn hnh ca.
+ Vn hnh nng ca
Nhn nt Raise bm khi ng, n Pump Running v n Ready for
Gate Operation sng.
Ca nng ln t t ng thi n Raising sng nhp nhy v chung bo
lm vic.
Ca s t ng nng ln ti v tr m hon ton ri dng li.
Nu sau 70 pht m ca khng t n v tr m hon ton th ca t ng
dng.
Nu trong lc ca ang nng mun dng ca th nhn Stop.
+ Vn hnh h ca

Phc Trnh Tp S

23

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Nhn Lower bm t ng start, n Pump Runing v n Ready for


Gate Operation sng.
Ca h t t ng thi n Lowering sng nhp nhy v chung bo lm
vic.
Ca s h ti v tr Fully Lowered ri dng.
Nu sau 70 pht m ca cha t ti v tr ng hon ton th ca t ng
dng.
Trong lc ca ang h mun dng th nhn Stop.
Vn hnh ch Semi-Automatic
Trc tin ci t gi tr m ca sau kim tra ca khng trong ch
Resting. Nu tho nhn nt Start, bm bt u chy v n Pump Running sng
cng vi n Ready for Gate Operation sng, tc ca sn sng vn hnh. Nu d liu
v tr b li th qu trnh vn hnh s dng, tc dng ca v dng bm. Ngc li nu
d liu v tr khng li th b iu khin s so snh gi tr v tr ca vi gi tr setting.
C hai trng hp c th xy ra:
+ Nu v tr ca nh hn gi tr setting th ca s nng ln n khi no v tr ca
bng hoc ln hn gi tr setting th ca dng v bm dng. Nu gi tr setting ln hn
m hon ton th ca s m ti v tr m hon ton ri dng li. Nu sau 70 pht
nhng v tr ca khng t ti gi tr setting v cng khng m ti m hon ton th
ca s dng t ng v bm cng dng.
+ Nu v tr ca ln hn gi tr setting th ca s h xung n khi no v tr ca
bng hoc nh hn gi tr setting th ca dng v bm dng. Nu gi tr setting bng
0,00 m th ca s h ti v tr ng hon ton ri dng. Nu gi tr setting khc 0,00 m
v b iu khin vn cha nhn thy v tr ca nh hn hoc bng gi tr setting th ca
s dng v tr ng hon ton. Nu sau 70 pht m ca vn tho cc iu kin trn th
ca s t ng dng.
2.1.7. Cc tn hiu Alarm v cch x l
1) Cc s v ngun cung cp
S c ngun cung cp 400VAC
- Hin tng
+ in p ng h Source Voltage ti t Local Control Panel gim
thp.
+ Cc n Power, Pump A Power, Pump B Power tt nu mt ngun
400Vac.
+ n Valve Power tt.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Do ng dy cung cp chnh 22kV b s c chm t, ngn mch, rt
ch.
+ Do s c h hng MBT 22kV/400V ti p trn.
+ Do s c chm t, ngn mch mch 400V.
- X l
+ Nhn BUZZER STOP tt ci.
+ Bo t in x l nu b s c ng dy 22kV hoc s c bin th.
S c ngun 400VAC cp cho 2 ng c A&B
- Hin tng
+ n Pump A Power, Pump B Power tt.
+ Bo ci.
Phc Trnh Tp S

24

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Nguyn nhn
+ Do qu dng hay ngn mch.
- X l
+ Nhn nt BUZZER STOP tt ci.
+ Kim tra ngun 400VAC trc MCCB-M.
+ Kim tra dng in ca tng bm xc nh nguyn nhn s c v tm
cch khc phc s c.
S c ngun 400VAC cp cho ng c A hoc B
- Hin tng
+ n Pump A Power (Pump B Power) tt.
+ n Motor Breaker Trip ti t Local Control Panel ca bm s c
sng.
+ n Heavy Fault ti t Remote Control Panel sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ MCCB-A (MCCB-B) trip do qu dng hay ngn mch.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ C lp bm b s c.
+ Kim tra mch iu khin v mch ng lc ca bm s c khc phc
s c.
S c ngun 230VAC (cp cho cc relay chy ng c, cc Solenoid valve, b
chuyn i PS AC230V/DC24VDC.
- Hin tng
+ MCCB-C1 trip.
+ n Valve Power tt.
+ Bm ang chy s ngng do cc relay khi ng bm mt in.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Do qu dng hoc ngn mch 230VAC.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ C lp mch 230VAC.
+ Kim tra cc thit b sau MCCB-C1.
S c ngun DC24V
- Hin tng
+ n Control Power tt.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Ngn mch mch 24VDC.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ Kim tra tng mch sau cc MCB: CPD1, CPD2, CPD3, CPD4 xc
nh vng ngn mch ri c lp x l.
2) Cc s c dng bm
p lc du tng qu cao
- Hin tng
+ p lc du tng cao.
Phc Trnh Tp S

25

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Contactor 52MA v 52MB bt. Bm dng khn cp.


+ n Pump Running ca 2 bm tt.
+ n Abnormal High Pressure ti t Local Control Panel sng.
+ n Heavy Fault ti t Remote Control Panel sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Do kt ca hay nght mt trong cc van h thng du nhng van an ton
khng tc ng.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ Kim tra xem ca hnh trnh dch chuyn ca ca.
+ Kim tra mch du.
Mc du thp
- Hin tng
+ Mc du thng cha du gim thp
+ Contactor 52MA v 52MB bt. Bm dng khn cp.
+ n Pump Running ca 2 bm tt.
+ n Abnormal Low Oil Level ti t Local Control Panel sng.
+ n Heavy Fault ti t Remote Control Panel sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Do thng cha du b r r.
+ Do tht thot du qua h thng ng dn.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ Tm v tr r r sa cha.
+ Bm du b sung v chy bm kim tra bm v mch du lm vic
bnh thng tr li.
Relay bo v ng c tc ng (3E)
- Hin tng
+ Contactor 52MA hoc 52MB hoc c hai bt. Bm ngng khn cp.
+ n 3E ca bm s c sng. n Pump Running ca bm s c tt.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Mt pha.
+ Qu ti.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ Kim tra in p ba pha 400VAC.
+ Kim tra mch iu khin v mach ng lc bm b s c.
3) Cc s c dng ca
Mt ngun 230VAC cp cho cc cun Solenoid
- Hin tng
+ Ca dng khn cp.
+ n Valve Power ti t Local Control Panel v Remote Control
Panel tt.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
Phc Trnh Tp S

26

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ NFB CPC2 trip do qu dng hay ngn mch.


- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ Kim tra mch 230VAC sau CPC2 cp cho mch Valve.
S c PLC
- Hin tng
+ Ca dng khn cp.
+ n PLC Error ti t Local Control Panel sng
+ n Heavy Fault v PLC Error ti t Remote Control Panel sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Do li trong bn thn PLC.
- X l
+ Reset PLC
p lc du vn hnh gim t ngt
- Hin tng
+ p lc du vn hnh gim thp.
+ Ca dng khn cp.
+ n Pressure Drop ti t Local Control Panel sng.
+ n Heavy Fault ti t Remote Control Panel sng.
- Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Do nt hay b ng dn du.
- X l
+ Sa li on ng b hng.
+ Chy bm v kim tra li p lc trn ng h ti t Local Control Panel.
p lc du nng ca tng cao
- Hin tng
+ p lc du nng ca tng cao.
+ Ca dng khn cp.
+ n Abnormal Opening Pressure ti t Local Control Panel sng.
+ n Heavy Fault ti t Remote Control Panel sng.
- Nguyn nhn
+ Do kt ca hay nght van mt chiu ca ng du p lc.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ Dng bm, kim tra ca.
+ Nu ca khng b kt, kim tra valve mt chiu ca ng du p lc.
Tm v sa cha h hng.
Ca nng ln qu mc
- Hin tng
+ Ca dng khn cp.
+ n Over Raised ti t Local Control Panel sng.
+ n Heavy Fault ti t Remote Control Panel sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Do v tr tip im gii hn Fully Raised khng tc ng.
- X l

Phc Trnh Tp S

27

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.


+ Dng bm, kim tra tip im gii hn Fully Raise.
Vn hnh qu thi gian (i vi vn hnh t xa)
- Hin tng
+ Ca dng khn cp.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Trong thi gian 70 pht tnh t lc ca vn hnh nhng khng nng ti v
tr Fully Raise, hay khng h ti v tr Fully Lower do kt ca hay nght
cc valve du.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ Dng bm, kim tra li ca.
+ Kim tra cc valve du, nu nght th v sinh cho thng dn.
Li d liu v tr (i vi ch Semi-Automatic)
- Hin tng
+ Ca dng khn cp.
+ n Position Data Error sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Do b d liu v tr li.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ Kim tra b d liu v tr.
Ch Creep Control lm vic khng tt
- Hin tng
+ Ca dng khn cp, bm dng khn cp.
+ n Creep Control Error sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn
+ Do b phn hi v tr.
- X l
+ Nhn nt "BUZZER STOP" tt ci.
+ Kim tra b phn hi v tr.
4) Cc s c bo Alarm
in p ngun cung cp 400VAC gim thp
- Hin tng:
+ in p ng h Source Power ti t Local Control Panel gim xung
di 360V.
+ n Under Voltage ti t Local Control Panel sng.
+ n Light Fault ti t Remote Control Panel
+ Bo ci
- Nguyn nhn:
+ Do hin tng dao ng li.
+ Do chm t thong qua mch 400VAC
- X l:
+ Nhn nt BUZZER STOP tt ci.
+ i khi li n nh th mi c vn hnh thit b.
Phc Trnh Tp S

28

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Relay 51GM tc ng
- Hin tng:
+ n Earth Leakage ti t Local Control Panel sng.
+ n Light Fault v Earth Leakage ti t Remote Control Panel
sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn:
+ C hin tng r in mch 400V AC sau MCCB-M.
- X l:
+ Nhn nt BUZZER STOP tt ci.
+ Dng tester o nhng im nghi ng b r r. C th o t t cc t
ca ca bn cnh so snh. T xc nh c r r vng no m c lp
x l.
Relay 51GC tc ng
- Hin tng:
+ n Earth Leakage ti t Local Control Panel sng.
+ n Light Fault v Earth Leakage ti t Remote Control Panel
sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn:
+ C hin tng r in mch 230V AC sau MCCB-C1.
- X l:
+ Nhn nt BUZZER STOP tt ci.
+ OFF MCCB-C1. Kim tra vng t sau MCCB-C1 ti trc cc MCB:
CPC1, CPC2, CPC3.
+ Kim tra tng mch sau cc MCB: CPC1, CPC2, CPC3. Nu vng no b
r th c lp s cha.
ELCB A trip (cp ngun cho cc n chiu sng, sy v cm)
- Hin tng:
+ n Earth Leakage ti t Local Control Panel sng.
+ n Light Fault v n Earth Leakage ti t Remote Control Panel
sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn:
+ Ngn mch hay qu dng.
- X l:
+ Nhn nt BUZZER STOP tt ci.
+ OFF ELCBA.
+ Dng tester xc nh im ngn mch sau ELCBA.
ng truyn PLC li
- Hin tng:
+ n PLC Communication Errer ti t Local Control Panel sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn:
+ Do tn hiu truyn li.
+ Do s c ng cp truyn tn hiu.
- X l:
+ Kim tra ng cp truyn nhanh chng x l s c.
Phc Trnh Tp S

29

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Reset PLC.
Nhit du ti thng du cao
- Hin tng:
+ Nhit ti thng cha du tng cao.
+ n Abnormal High Oil Temperature ti t Local Control Panel sng.
+ n Light Fault ti t Remote Control Panel sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn:
+ Do bm du lm vic trong thi gian di.
- X l:
+ Dng bm.
+ Nhn nt BUZZER STOP tt ci.
p lc tng khng trong thi gian ci t
- Hin tng:
+ n Pressure Unrisen ti t Local Control Panel sng.
+ n Light Fault ti t Remote Control Panel sng.
+ Bo ci.
- Nguyn nhn:
+ Trong thi gian 6 giy k t khi khi ng bm nhng p lc khng tng
n gi tr cho php vn hnh ca:
+ Do r r qua cc khp ni ca ng dn du, do nt, b ng ng.
+ Do ng c bm du hot ng khng tt.
- X l:
+ Nhn nt BUZZER STOP tt ci.
+ Kim tra sa cha mch du nu s c mch du.
+ C lp bm v sa cha bm nu bm b s c.
2.1.8. Ti liu tham kho v phn mm kt ni
2.1.8.1 Ti liu tham kho:
Operation flowchart of spillway gate (Lc vn hnh ca p trn).
Outline drawing and single line diagram of local control panel for spillway
gate (Bn v phc tho v s mt si ca t iu khin ti ch ca p trn).
Schematic diagrams of local control panel for spillway gate (S nguyn l
ca t iu khin ti ch).
Outline drawings and single line diagram of remote control panel for spillway
gate (Bn v pht tho v s mt si ca t iu khin t xa ca p trn).
Schematic diagrams of remote control panel for spillway gate (S nguyn l
ca t iu khin t xa).
Single line wiring diagram for spillway (S khi ca p trn).
Outline drawings and single line diagram of power receiving cubicle for
spillway (Bn v phc tho v s mt si ca t ngun).
2.1.3.1. Phn mm kt ni:
Phn mm GX-Developer kt ni vi PLC Misubishi:
+ Sau khi ci t xong phn mm GX-Developer th c th khi ng chng
trnh bng cch vo Start / all programs / MELSOFT Application / GX Developer.
+ Sau khi vo mn hnh c bn ca GX-Developer, truy cp vo PLC tin
hnh nh sau: Vo Online / Read from PLC, xut hin ca s la chn PLC ri Click
chut vo OK, sau n ca s tip theo kch p vo biu tng ca Serial USB
v chn OK ca s cui cng kt ni vi PLC.
Phc Trnh Tp S

30

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Phn mm CX-Programmer kt ni PLC OMRON:


+ Sau khi ci t thnh cng CX-Programmer, khi ng chng trnh nh sau:
+ Vo Start / all programs / OMRON / CX-one / CX-programmer / CXProgrammer s xut hin mn hnh c bn.
+ truy cp vo PLC t mn hnh c bn click vo: PLC / Auto-Online / AutoOnline s xut hin dng ch: Do you wish transfer program from PLC after onlined
automaticaly? Chn Yes, xut hin ca s yu cu chn Port kt ni tin hnh
truy cp vo PLC.
2.2. Ca bo v cng x mc nc thp
2.2.1. Thng s k thut:
a) Ca bo v
Loi:
Ca thp trt thng ng
S lng:
01 ci
Chiu rng ca:
1,5 m
Chiu cao ca:
1,5m
m kn cho ca:
m cao su 4 cnh
Loi ti nng:
Nng bng xylanh thy lc
Mt b van kh gm:
+ Air Inlet Valve ng knh:
0,8 m
+ Air Outlet Valve ng knh:
0,2 m
b) H thng thy lc nng h ca
Xylanh thy lc
+ S lng:
01 ci
+ Hnh trnh servo:
1,520 m
+ Tc tc hnh:
0,25m/pht 10%
+ p sut lm vic:
14Mpa
H thng bm thy lc
+ S lng bm:
02 ci
+ Loi bm:
Bnh rng
+ Dung tch bn du: 200 lt
c) Li chn rc
Loi:
Ca thp c nh
S lng:
01 ci
Chiu rng li:
3,1 m
Chiu cao li:
3,1 m
Bc li:
0,15 m (tnh t tm 2 thanh lin nhau)
2.2.2. Chc nng, nhim v
Li chn rc dng ngn khng cho rc vo cng x mc nc thp.
Ca bo v dng bo v v sa cha cng x mc nc thp.
2.2.3. Mch du v mch iu khin
2.2.3.1. Mch du
1) Mch du v cc thit b c trn mch du:
a) Bm du 01; 02: bm du, cung cp du ng/m ca.
+ Cng sut:
1,5 kW
+ Tc :
1410 v/p
+ Lu lng:
2,93 lt/p
+ p lc:
13 Mpa
+ in p
400 V
Phc Trnh Tp S

31

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Tn s:
50 Hz
b) Cng tc p lc 14: gim st p lc ca bm.
+ Pmax:
14Mpa
+ Pmin:
3Mpa
c) Cng tc p lc 11: gim st p lc khoang ng, khoang m.
+ Pmax:
14Mpa
+ Pmin:
3Mpa
d) ng h nhit c tip im 15 : gim st nhit bn du.
+ Tmax:
600C
+ Tmin:
150C
e) o mc du 13: o mc du ti bn du.
f) Van mang ti 8-1:

Hnh 2.12 Van mang ti v van ng/m ca trn

Khi bm ang khi ng, cun b ca van khng c in nn ca P s thng


vi ca B, du c x v bn qua PB. Khi mang ti cun b c in, lc
ny P s thng vi A a du p lc i iu khin.
g) Van in t 4/3 iu khin ng m ca 08. (hnh v)

Khi cha c in van nm v tr nh hnh v.. Khi m ca th cun dy a


c in. Lc ny P thng B, A thng T. Khi ng ca th cun dy b c
in. Lc ny P thng A, B thng T.
2) Nguyn l hot ng ca mch du:

Khi nhn nt nhn Pump Start th relay 52MA c in, ng c (01) c


in, bm 1 hot ng sau khong thi gian ci t th relay 52MB c in,
ng c (02) c in, bm 2 hot ng, du t thng du qua van 1
chiu cm van an ton (8-1) v thng du. Sau khong thi gian ci t
cun dy YA ca van (8-1) c in y van sang v tr P thng A, B thng
T chun b nng ca.
a) Vn hnh m ca:

Khi nhn nt nhn Gate Raise th relay Y080 c in cun dy ca van


iu khin (08) c in y van sang v tr a (PB, AT). Du qua van iu
khin (08) cm van 1chiu v tit lu (07) vo khoang du (c ty)
ca xy lanh, y pittong i ln m ca. ng thi du t khoang du
(khng c ty) ca xy lanh x v bn du qua ca AT van (08) v b lc
(06).
b) Vn hnh ng ca:
Phc Trnh Tp S

32

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Khi nhn nt nhn Gate Lower th relay Y081 c in cun dy ca van


iu khin (08) c in y van sang v tr b (PA, BT). Du qua van iu
khin (08) cm van 1chiu v tit lu (07) vo khoang du (khng
c ty) ca xy lanh, y pittong i xung ng ca. ng thi du t
khoang du (c ty) ca xy lanh x v bn du qua ca BT van (08) v b
lc (06).
2.2.3.2. Mch iu khin: tng t mch iu khin ca trn
2.2.4. Cu trc PLC, cc tn hiu input, output: Tng t PLC ca trn
2.2.5. Cc ch vn hnh
Low level outlet guard gate ch c mt v tr iu khin l ti t Local Control Panel.

Hnh 2.13 Cc ch hot ng ca Low level outlet guard gate


1) Vn hnh bm: tng t nh vn hnh ca trn.
2) Vn hnh ca:
Sau khi chy bm, p lc bt u tng dn n khi n Ready for Gate Operation
sng th ca sn sng vn hnh.
a) Vn hnh nng ca
Nhn nt Raise ca t ng nng ln, n Raising sng nhp nhy ng
thi chung .
Khi ca t v tr Crock Opening vi m tng ng l 0,1 m th ca
dng li, nc c np vo ng ng.
Nu qu trnh np nc c hon thnh, tc l nc c in y ng
ng v p lc hai bn ca c cn bng.
Nhn nt Finished kt thc qu trnh np nc, n Balanced Pressure
sng.
Nhn Raise lc ny ca s m ti v tr m hon ton, tc l v tr Fully
Raised ng vi m 1,75 m ri ca t ng dng.
Kt thc qu trnh vn hnh m nng ca.
Nu cn thit nhn Stop ca s dng.
b) Vn hnh h ca
Nhn nt Lower ca h t t v n Lowering sng nhp nhy ng thi
chung .
Ca s h xung ti v tr ng hon ton ca s t ng dng, n
Palanced Pressure tt.
Kt thc qu trnh h ca.
Nhn nt Stop dng ca nu cn thit.
Phc Trnh Tp S

33

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

c) Ch Creep Control
Nu m ca ti a ( m 1,57 m) v trong thi gian di th ca c th b
trt khi v tr .
S dng ch Creep Control s khc phc c hin tng ny.
Cch hot ng nh sau:
+ Khi ca trt v v tr Creep Detected (ng vi m l 1,52 m) th switch
Creep Control tc ng chy bm nng ca ln.
+ Khi t v tr m hon ton ca t ng dng v bm dng.
2.2.6. Cc tn hiu Alarm v cch x l: Tng t nh p trn.
2.3. Van cn cng x mc nc thp (fixed cone valve)
2.3.1. Thng s k thut:
a) Van cn x y
Loi
: Van cn c nh
S lng
: 01 ci
ng knh van
: 1,22 m
Kh nng x ln nht
: 20,6 m3/s ti mc nc 880 m
C cu vn hnh
: ng m bng xylanh thy lc
b) H thng thy lc ng m van cn
Xylanh thy lc:
+ S lng : 02 ci
+ Hnh trnh servo
: 0,919 m
+ Tc vn hnh
: 0,25 m/pht 10%
+ p sut lm vic
:14 MPa.
Thng cha du
+ S lng
: 01 thng
+ Loi du s dng
: ISO VG32.
Bm du p lc
+ S lng
: 02 ci
+ Loi
: Bm bnh rng
+ p lc lm vic ln nht: 14 MPa.
2.3.2. Chc nng nhim v
Cp nc thy nng cho pha h lu p trn (Qx = 0,7 m3/s).
Lm ngp h xi nc khi x nc qua p trn.
iu chnh mc nc h cha trong thi k dng chy bnh thng.
2.3.3. Mch du v mch iu khin
2.3.3.1. Mch du
1) Mch du v cc thit b c trn mch du:
a) Bm du 1; 2: bm du, cung cp du ng/m van.
+ Cng sut:
0,55kW
+ Tc :
13950v/p
+ Lu lng:
1,06lt/p
+ p lc:
14,5 MPa
b) Cng tc p lc 18: gim st p lc ca bm.
+ Pmax = 15Mpa
+ Pmin = 3Mpa
c) Cng tc p lc 11: gim st p lc khoang ng, khoang m.
+ Pmax = 15Mpa
+ Pmin = 3Mpa
Phc Trnh Tp S

34

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

d) Cng tc p lc 19: gim st p lc bnh tch nng.


+ Pmax = 14Mpa
+ Pmin = 12,5Mpa
e) ng h nhit c tip im 25: gim st nhit bn du.
+ Tmax = 600C
+ Tmin = 150C
f) o mc du 13: o mc du ti bn du.
g) Van mang ti 20:
Khi bm ang khi ng, cun b ca van khng c in nn ca P s thng vi B,
du c x v bn qua PB. Khi mang ti cun b c in, lc ny P s thng vi A a
du p lc i iu khin.
h) Van in t 4/3 iu khin ng m fixed cone valve 8 (hnh v).

Hnh 2.14 Van iu khin ng m fixed cone valve


Khi cha c in van nm v tr nh hnh v. Khi A, B, T s thng vi nhau.
Khi m ca th cun dy a c in. Lc ny P thng B, A thng T. Khi ng ca th
cun dy b c in. Lc ny P thng A, B thng T.
i) Cm van tit lu, van 1 chiu 7; 21:
j) LSO; LSC: cng tc gii hn.
k) Van kch hot ch Accumulator 16:

Hnh 2.15 Van Accumulator


Khi ch Accumulator c kch hot, cun b van 16 s c in, ca P thng
A duy tr p lc cho h thng iu khin
2) Nguyn l hot ng:
Khi nhn nt nhn Pump Start th relay 52MA c in, ng c (1) c in, bm 1
hot ng sau khong thi gian ci t th relay 52MB c in, ng c (2) c in,
bm 2 hot ng, du t thng du qua van 1 chiu cm van an ton (20) v
Phc Trnh Tp S

35

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

thng du. Sau khong thi gian ci t cun dy YA ca van (20) c in y van sang
v tr b, P thng A, B thng T chun b m van.
c) Vn hnh m van:
Khi nhn nt nhn Valve Opening th relay Y080 c in cun dy ca van iu
khin (8) c in y van sang v tr a (PB, AT). Du qua van iu khin (8) van mt
chiu (21) (pilot check valve) cm van 1chiu v tit lu (07) vo khoang du (c
ty) ca xy lanh, y pittong sang tri m ca. ng thi du t khoang du (khng
c ty) ca xy lanh x v bn du qua ca AT van (8) v b lc (6).
d) Vn hnh ng van:
Khi nhn nt nhn Valve Stop th relay Y081 c in cun dy ca van iu
khin (8) c in y van sang v tr b (PA, BT). Du qua van iu khin (8) van mt
chiu (21) (pilot check valve) cm van 1chiu v tit lu (7) vo khoang du
(khng c ty) ca xy lanh, y pittong sang phi ng ca. ng thi du t khoang
du (c ty) ca xy lanh x v bn du qua ca BT van (8) v b lc (6).
2.3.3.2. Mch iu khin: tng t mch iu khin ca trn
2.3.4. Cu trc PLC, cc tn hiu input, output: Tng t ca trn
2.3.5. Cc ch hot ng

Hnh 2.16 Cc ch hot ng ca fixed cone valve


C 2 ch vn hnh: Manual v Automatic
1) Vn hnh ch Manual
a) Vn hnh bm: tng t p trn.
b) Vn hnh van:
M:
+ Nhn nt Open, valve bt u m, n Opening sng nhp nhy v
chung bo. Valve s t ng m ti v tr m hon ton, n Fully Opened
sng ri valve t ng dng.
+ Nhn nt Stop dng valve nu cn thit.
ng:
+ Nhn nt Close, valve bt u ng, n Closing sng nhp nhy v
chung bo. Valve t ng ng n v tr ng hon ton, n Fully Closed
sng, ch Accumulator c kch hot v valve t ng dng.
+ Nhn nt Stop dng valve nu cn.
2) Vn hnh ch Automatic
a) Ch Semi Automatic
Trc tin set gi tr m Target Position, tnh theo % ca m ti a.
Phc Trnh Tp S

36

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Sau vn hnh valve.


Nhn nt Start, bm chy. n Pump Running v n Ready for Valve
Operation sng. Nu khng c li d liu v tr th b iu khin s so snh gia m
thc t Vave Position vi gi tr ci t ti Target Position. C hai trng hp c
th xy ra.
Hoc:
Valve Position nh hn Target Position
Trng hp ny valve s t ng m n khi no Valve Positon ln hn hoc
bng Target Position th valve dng. Nu khng tho iu kin ny th valve s m
ti m ln nht v dng. Nu khng tho c hai iu kin va nu th sau mt
khong thi gian t valve s t ng dng.
Valve Position ln hn Target Position
Trng hp ny, nu Target Position bng 0% th valve s t ng ng ti khi
no ng hon ton, n Fully Closed sng v valve dng. Nu Target Postion
khc 0% th valve s t ng ng n khi no Valve Position nh hn hoc bng
Target Position th valve dng. Nu khng tho hai iu kin trn th valve s t ng
ng v v tr ng hon ton, n Fully Closed sng v ch Accumulator c
kch hot, valve dng. Nu tt c cc iu kin trn khng tho th sau mt khong thi
gian t valve s t ng dng.
Nhn nt Stop dng valve khi cn.
b) Ch Flow Control
Vn hnh bnh thng
+ Chuyn kha chn ch vn hnh Automatic Control sang v tr Flow
Control.
+ Chuyn kha chn la Water Level Data sang v tr Measuring Data.
+ Chuyn cng tc chn la Water Level Data sang v tr Left Bank hay
Right Bank (bnh thng chn v tr Left Bank).
+ Ci t gi tr lu lng x (m3/s) ti b set gi tr Target Discharge.
+ Ci t gi tr di cht ti b set gi tr Dead Band.
+ Chuyn kha Control sang v tr ON, van m ng v tr lu lng cn
x.
+ Chuyn kha Control sang v tr OFF van dng.
Vn hnh Test
+ Chuyn kha chn ch vn hnh Automatic Control sang v tr Flow
Control.
+ Chuyn kha chn la Water Level Data sang v tr Digital Switch.
+ Ci t gi tr mc nc h ti b set gi tr Water Level.
+ Ci t gi tr lu lng x (m3/s) ti b set gi tr Taget Discharge.
+ Ci t gi tr di cht ti b set gi tr Dead Band.
+ Chuyn kha Control sang v tr ON, van m ng v tr lu lng cn
x.
+ Chuyn kha Control sang v tr OFF van dng.
2.3.6. Cc tn hiu Alarm v cch x l: tng t p trn.

Phc Trnh Tp S

37

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

CHNG 3 TRM 220kV, 110kV


3.1. Trnh by cu to v nguyn l lm vic MC 220kV, 110kV ti trm
3.1.1. Thng s MC 220kV
Circuit breaker type
SB 6m 245
Rated voltage(Ur)
245 kV
Rated lightning impulse withstand voltage(Up)
1050 kV
Rate frequency(fr)
50 Hz
Rate normal current
1250 A
Rate duration of short circuit(Ik)
1s
Rate short circuit breaking current(Isc)
40 kA
D.C component of the rated short circuit current
40%
First pole to clear factor
1,5
Rated pressure for interruption(Pre)
0,6 MPa
Rated supply voltage of closing and openning device 110 VDC
Rate supply frequency of charging motor
50 Hz
Mass of complete circuit breaker
2980 kg
SF6gas mass
21 kg
Rated operating sequence
O-0,3sec-CO-3min-CO
Temperature class
-100 C
Reference standard IEC 62271-100-2003. Cu to, nguyn l lm vic ca
my ct 220 kV:
3.1.2. Cu to MC 220kV
B phn dp h quang v kh SF6 (hnh 1.2-1)
H thng vn hnh c GMh: dng ng, m my ct (hnh 1.2-2)
1. B lc phn t
2. HV Trn
2.1 Van an ton x kh SF6 p lc cao
3. S cch in
4. Tip im tnh chnh
5. Tip im tnh h quang
6. hng phun
7. Tip im ng chnh
8. Tip im ng h quang
9. Bung gin n
10. HV Di
11. S
12. Thanh cch in truyn ng
13. Kh SF6
Hnh 1.2-1

14. Van np kh.


15. V
16. Trc truyn ng

Phc Trnh Tp S

38

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha


17. L xo m
18. Gi my ct

1. Trc
2. B truyn ng
3. L xo ng
4. L xo m
5. Thanh truyn ng
6. GMh vn hnh c
7. Bc lt(bc n)
Hnh 1.22 ng my ct 220 kV
3.1.3. Nguyn l hot
Tnh trng ban u: My ct ng
Tip im chnh (1) v tip im h quang (2) n khp nhau v l xo m th
c nn.
Vn hnh m gii phng l xo m di chuyn n tip im gii hn m. (
ngha l truyn tri thi cn cch ly).
3.1.3.1. Qu trnh m:
Tip im c tnh v tip im ng bt u tch ra. kh bao bc trong bung
gin n (4) v bung ph (5) gia tng p lc. Tip im h quang tip tc
mang dng in sau khi tip im chnh (1) tch ra hon ton.
Tip im ph (2) tch ra v in h quang pht sinh trong kh. p lc ca kh
bao gm trong bung gin n (4) gia tng cho n khi tip im bt ng nh
ln t c hng phun (3) . p lc trong bung gin n (4) tng do van thng kh
gia bung (4) v (5). Bung ph (5) th c trang b 1 van thng kh t
cui.
My ct m:
Khi dng l 0, h quang th c dp tt bi dng kh t bung gin n (4) v
t bung ph (5).

Phc Trnh Tp S

39

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 1.2-3

(1) Tip im chnh


(2) Tip im h quang
(3) Mi phun
(4) Bung gin n

(5) Bung gin n ph


Kh SF6 b phn ly trong qu trnh dp h quang s nhanh chng phc hi
dng phn t (SF6).

3.1.3.2. Qu trnh ng:


Qu trnh vn hnh ng th ngc li qu trnh m miu t phn trc.
Trong sut qu trnh vn hnh ng, l xo m th b nn bi l xo ng v
c gi trng thi ny cho n khi vn hnh m bi c cu cht trn vn
hnh c.

Phc Trnh Tp S

40

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

3.2. Trnh by mch iu khin MC, DCL, DTD ti trm 110kV, 220kV
3.2.1. Mch iu khin MC 220kV/110kV 1 pha
a) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin
STT
K hiu
Thng s k thut
Chc nng
1 SA1
5A, 48230VDC
Cng tc Close/Open
2 SA3
20A
Cng tc la chn Local/Remote
3 KN-A/B/C
48/110/220VDC
B m s ln ng ct
4 KA1-A/B/C
48/110/125/220VDC Rle chng gi gi
5 SB2
5A
Nt nhn Open
Rle gim st ng khng ng thi cc
6 KA5
48/110/125/220VDC
pha
7 KA4-A/B/C
48/110/125/220VDC Rle gim st tch nng l xo
8 KA2
48/110/125/220VDC Rle gim st p lc kh SF6
24230VDC
Rle thi gian ng khng ng thi cc
9 48
0,1s 10h
pha
48/110/125/220VDC
10 KM4-A/B/C
Contactor cho tch nng l xo
110/220/230VAC
11 SQ7
220VAC-50Hz
Cng tc cho mch chiu sng
12 KT-A/B/C
13 HL1
220VAC-50Hz-40W
n chiu sng
14 ST
B iu khin nhit
MCB cp ngun cho mch sy, chiu
15 QF2
220VAC
sng
48/110/125/220VDC MCB cp ngun cho ng c tch nng
16 QF1-A/B/C
115/220VAC
l xo
220V-50W+200W
17 RR1+RR2
in tr sy
115-50W+200W
18 V1, V2
Bin tr
19 YN1
Cun ng
20 Y01-Y02
Cun ct
21 SQ1, SQ2
10A
Tip im ph my ct
22 SQ3-SQ5
10A
Tip im gii hn np l xo
23 SQ4
Tip im gii hn
48/110/125/220VDC
24 M1
ng c np l xo
115/220VAC
25 SP4
Cng tc mt kh SF6
b) Nguyn l lm vic
My ct c 2 ch iu khin: Local v Remote
Ch Local
ng:
+ iu kin ng MC:
Ngun cung cp
L xo tch nng (KA4).
p lc kh SF6 (KA2).
Mch chng gi gi khng tc ng (KA1).
Kha chn ch SA3 v tr Local.
ch Local: cc DCL 232-1, 232-2, 232-3 m.
Phc Trnh Tp S

41

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Nguyn l hot ng:


Tc ng kha SA1 sang v tr C (Close), cun ng YN1 c in a lnh
i ng MC.
Sau khi my ct ng l xo ng c gii phng v cc tip im ph ca
my ct SQ1, SQ2; tip im gii hn tch nng l xo SQ3, SQ5 i trng thi
(Thng ng thng m v ngc li) cho ch th v interlock.
Tip im thng ng SQ1 m ra: c lp cun ng.
Tip im thng m SQ1 ng li: mch chng ng gi gi lm
vic (KA1) c lp mch ng.
Tip im thng ng SQ5 ng li: C lp mch ng v bo
Uncharge Spring (KA4).
Tip im thng ng SQ3 ng li: khi ng ng c tch nng
l xo M1 (KM4).
Sau khi l xo nn kt thc:
Tip im gii hn SQ3 m ra: ng c nn l xo M1 dng
(KM4).
Tip im gii hn SQ5 m ra: tr li mch ng cho ln ng tip
theo ca my ct (KA4).
ng thi khi my ct ng cun dy KN c in m s ln
ng my ct.
M:
+ iu kin m MC:
p lc kh SF6 (KA2/KA3).
Kha chn ch SA3 v tr Local.
Lnh ct my ct t SA1/SB2.
Hoc
p lc kh SF6 gim thp KA2/KA3 (Alarm)
Hoc
p lc kh SF6 (KA2/KA3).
Cc pha my ct ng khng ng thi.
+ Nguyn l hot ng:
Tc ng kha SA1 sang v tr T (Trip1)/nhn nt SB2 (Trip2) cun trip
Y01/Y02 c in a lnh i m MC.
Gim st cun ct my ct Y01/Y02 (xem thm bn v 12GTA, MK):
Khi MC ng s gim st qua tip im SQ1 thng m.
Khi MC m s gim st qua tip im SQ1 thng ng.
Ch Remote
ng:
+ iu kin ng MC:
Tng t nh ch Local.
Kha chn ch SA3 v tr Remote.
Thc hin ti phng iu khin trm (switchyard), ti t 12GTA.
ch Remote: ng cc DCL 232-1, 232-3; m 232-2 hoc ng cc
DCL 232-2, 232-3; m 232-1.
Cc iu kin chung tho.
Kho HV/MV 002 CC ti v tr HV nu dng my ct 232 ho.
Kho Lock/Test /Synch chuyn sang v tr Synch.
+ Nguyn l hot ng:
Phc Trnh Tp S

42

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Bng tay: ti t 001GTA004AR kha chn la Man/Auto/Test /Off 001CC


chuyn sang v tr Man. Theo di qu trnh trn cc ng h in p, tn s
th t pha, khi iu kin ny tha mn nhn nt 001BP ti t 001GTA004AR
ng MC hay kha ng ti phng iu khin trm.
T ng (bng b ho): ti t 001GTA004AR kha chn la
Man/Auto/Test /Off 001CC chuyn sang v tr Auto. Khi tha mn cc iu
kin ha, b ha t ng xut lnh ng MC.
Nu MC khng ng ch ha th c th thc hin ti phng iu khin
trung tm hay tc ng vo kha iu khin.
Qu trnh ng MC tng t nh vn hnh ti ch.
M:
+ iu kin m MC: tng t nh vn hnh ti ch.
+ Nguyn l hot ng:
Thc hin ti phng iu khin trm (Switchyard), ti phng iu khin
trung tm Powerhouse (Control room).
Khi bo v rle tc ng m MC.
c) Cc trng hp s c my ct.
- S c bo Pole Discrepancy.
+ Trong qu trnh ng my ct, nu c mt hoc hai pha khng ng c hay
ng chm vt qu thi gian t ca relay 48 (1s) cc tip im ph my ct
SQ1 thay i trng thi relay 48 c in relay KA5 v KA6 c in tip
im thng m ca KA5 v KA6 ng cun trip Y01 & Y02 c in rt
cht gii phng l xo m, m pha ra M khng thnh cng.
+ Trong qu trnh m nu c mt hoc hai pha khng m hoc m chm vt
qu thi gian t ca relay 48 (1s) relay 48 c in relay KA5 v KA6 c
in tip im KA5 v KA6 ng cun trp Y01 & Y02 ca pha cha m c
in tc ng m pha ra.
- S c bo Uncharge Spring.
+ Khi l xo khng nn th tip im gii hn SQ5 thng ng ng li cun
dy KA4 c in tip im thng ng ca KA4 m ra c lp mch ng
bo UNCHARGE SPRING.
- S c bo p lc kh SF6 thp.
+ Khi p lc kh SF6 thp tip im SP4 ng cun dy KA 2 c in
tip im thng ng KA2 m c lp mch ng.
+ S c ngun cung cp.
+ Khi ngun b mt th s bo trn mosaic board v my tnh iu khin ti trm.
3.2.2. Mch iu khin MC 110kV 3 pha (MC133)
a) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin
STT
K hiu
Thng s k thut
Chc nng
1 SA1
5A, 48230V
Cng tc Close/Open
2 SA3
20A
Cng tc la chn Local/Remote
3 KN
48/110/220VDC
B m s ln ng ct
4 KA1
48/110/125/220VDC Rle chng ng gi gi
5 SB2
5A
Nt nhn Open
7 KA4
48/110/125/220VDC Rle gim st tch nng l xo
8 KA2, KA3
48/110/125/220VDC Rle gim st p lc kh SF6
48/110/125/220VDC
9 KM4
Contactor cho tch nng l xo
110/220/230VAC
Phc Trnh Tp S

43

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh


STT
K hiu
10 SQ7
11 HL1

Thng s k thut
220VAC-50Hz
220VAC-50Hz-40W

12 QF2

230VAC, 50/60Hz

13 QF1

48/110/125/220VDC
110/230VAC
100/240V AC-DC

Phn Xng Sa Cha


Chc nng
Cng tc cho mch chiu sng
n chiu sng
MCB cp ngun cho mch sy, chiu
sng
MCB cp ngun cho ng c tch nng
l xo
in tr sy
ng c tch nng
Cun Trip
Cun ng

14 RR1+RR2
15 M1, M2
16 Y01, Y02
17 YN
b) Nguyn l lm vic
My ct c 2 ch iu khin: Local v Remote
Ch Local (Th nghim v sa cha)
ng:
+ iu kin ng:
Ngun cung cp .
Loxo tch nng (KA4).
p lc kh SF6 (KA2).
Rle mch chng ng gi gi khng tc ng (KA1).
Kha chn ch SA3 v tr Local.
+ Nguyn l hot ng:
Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt SA1- Close ti t iu khin ti
ch.
Cun ng YN1 c in a lnh i ng MC.
B m s ln ng MC (KN) s m s ln ng ct.
Sau khi my ct ng l xo ng c gii phng v cc tip im ph ca
my ct SQ1, SQ2; tip im gii hn tch nng l xo SQ3 i trng thi
(Thng ng thng m v ngc li) cho ch th v interlock.
Tip im thng ng SQ1 m ra: c lp cun ng.
Tip im thng m SQ1 ng li: mch chng ng gi gi lm
vic (KA1) c lp mch ng.
Tip im thng ng SQ3 ng li: khi ng ng c tch nng
l xo M1, M2 (KM4).
M:
+ iu kin m:
p lc kh SF6 (KA2/KA3).
Kha chn ch SA3 v tr Local.
Hoc
p lc kh SF6 thp(KA2/KA3)
+ Nguyn l hot ng:
Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt SA1/SB2-Open ti t iu khin
ti ch.
Cun ng Y01/Y02 c in a lnh i ct MC.
Gim st cun ct my ct Y01/Y02 (Xem bn v MK, 61LRA):
Khi MC ng s gim st qua tip im SQ1 thng m.
Khi MC m s gim st qua tip im SQ1 thng ng.
Ch Remote(Vn hnh bnh thng)
Phc Trnh Tp S

44

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Nguyn l lm vic ca ch iu khin t xa tng t nh khi vn hnh iu


khin ti ch ch khc:
Kha chn ch SA3 v tr Remote.
Thc hin ti phng iu khin trm (switchyard) v ti phng iu khin
trung tm Powerhouse (Control room)(tham kho thm bn v 70LRX004AR
sht 168, 70LRX002AR sht 37, 61LRA001AR sht 48, sht43).
3.2.3. Mch iu khin DCL 110kV, 220kV
a) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin
STT
K hiu
Chc nng
1
M
ng c
2
IAM
Aptomat cp ngun cho ng c
3
CA
Contactor cho mch m
4
CC
Contactor cho mch ng
5
Fa
Tip im gii hn m
7
Fc
Tip im gii hn ng
8
PA
Nt nhn m
9
PC
Nt nhn ng
10
MLD
Cng tc la chn Local/Remote
11
BM
Cng tc c lp mch iu khin in
12
RA
in tr
13
ESS
Thit b interlock in t
Nt nhn gii tr cho ESS dng m Lock khi a tay
14
PSS
quay vo ch vn hnh bng tay.
15
EST
Thit b interlock in t
Nt nhn gii tr cho EST dng m Lock khi thao tc
16
PST
dao tip a.
b) Nguyn l lm vic
iu khin bng tay: ti t DS 232-1.
+ Chuyn kho MLD sang v tr Local.
+ Nhn nt PSS, nu tho iu kin interlock, n L s sng, cun dy ESS c
in rt cht gii lock, a cn quay tay vo cng tc BM s m ra c lp mch iu
khin bng in cho php ng hoc m DS bng tay quay
v tr Local: ti t DS 232-1.
+ Kho MLD chuyn sang v tr Local.
+ Khi tho cc iu kin ng, nhn nt PC/PA cng tc t CC/CA c in cp
ngun cho ng c ng c quay ko cn quay ng DS, cng lc tip im thng
m ca CC/CA ng t gi ngun cho CC/CA, tip im thng ng ca CC/CA m
ra c lp mch m/ng.
+ Khi DS ng/m hon ton, tip im gii hn Fc/Fa m ra, cng tc t
CC/CA mt in ng c dng, cc tip im ph ca DS i trng thi cho ch th
v interlock, qu trnh ng/m kt thc.
v tr Remote: ti phng iu khin trm (bn v MK, 70LRX002AR sht 31B).
+ Kho MLD DS 232-1 chuyn sang v tr Remote.
+ Qu trnh thao tc ng/m c thc hin ti phng iu khin trung tm
Power house (Control room ) hoc phng iu khin trm (Switchyard).
3.2.4. Hiu c interlock ca tt c cc MC, DCL, DTD ti trm 110kV, 220kV

Phc Trnh Tp S

45

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

CHNG 4 NH MY
4.1. Trnh by s h thng nc cao p, nc lm mt; thng s k thut,
nguyn l lm vic ca cc thit b iu khin, gim st c trn s
4.1.1. H thng nc cao p
H thng nc cao p trong nh my i Ninh c dng cho mc ch chy my
v lm kn van seal trong trng hp dng my bng cch ly p lc nc trc van
cu lm kn cho seal h lu.
Nc cao p c ly t h cha thng qua ng hm dn nc ti nh van v
qua ng ng p lc sau c a vo bung phn phi cho hai t my. Vn hnh
h thng nc cao p c thc hin trong tin trnh chy v dng my.
4.1.2. H thng nc lm mt (bn v DNI_NM_HE THONG NUOC)
4.1.2.1. H thng bm nc th
1. Mc ch
H thng nc th trong nh my thu in i Ninh c dng gii nhit cho
h thng nc tun hon lm mt cc hng ca my pht.
Tng ng vi mi t my c mt h thng bm th v h b lc-trao i nhit
ring r. Ngoi ra cn c mt h bm th-b lc-b trao i nhit d phng dng khi
thay th cho 1 trong 2 b ca hai t my khi c s c hoc c yu cu a ra sc ra, v
sinh, sa cha
2. Hot ng ca bm nc th v b lc
Nc th c bm ln t h nc suction pit cao trnh EL: 201.10m (h ny
thng vi h lu qua ng 400 sau stoplog ca t my s 1) bi 2 ng c bm nc
chnh cho hai t my, cng sut ca mi bm l 73kW qua van 1 chiu ti van 1N201(2N2-01), sau i qua b lc ri ti van tay 1N2-04 (2N2-01), 1N2-05 (2N2-01)
qua b trao i nhit, qua van tay 1N2x-03 (2N2x-03) nhp chung vi nc ra b trao
i nhit standby ri thi ra sau stoplog ca t my s 2.
B lc c s dng y l b lc t hnh, n s t ng sc ra sau mt thi
gian ci t nht nh v ph thuc vo s lm vic ca bm. Nc sau khi qua b lc
s i vo b trao i nhit gii nhit cho h thng nc tun hon.
4.1.2.2. H thng bm nc tun hon
1.
Mc ch
- Cung cp nc tun hon lm mt cho cc b lm mt gi my pht gii nhit
cho gi my pht.
- Cung cp nc tun hon lm mt cho cc b lm mt du cc gi trc ca t
my.
3. Hot ng ca bm nc tun hon
- H thng nc tun hon c ly t phng x l nc cao trnh EL: 220.00
m. H thng nc ny c np y trc khi chy my, nu b tht thot hoc thiu
ht th n c b sung lin tc t hai bn nc b sung qua van mt chiu.
- H thng nc tun hon lm mt ca mi t my pht c vn hnh nh hai
bm nc tun hon (mt lm vic chnh v mt d phng).
- Nc tun hon c bm vi lu lng 600 m3/h n:
+ 03 b lm mt du hng trn.
+ 06 b lm mt gi my pht.
+ 01 b trao i nhit du hng di
+ 01 b trao i nhit du hng turbine.

Phc Trnh Tp S

46

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Lu lng ny c gim st bi cc relay lu lng t trn ng v ca


nc tun hon. Sau khi lm mt nc tun hon s tr v qua b trao i nhit vi
nc th, ti y nc tun hon c lm mt v tip tc chu trnh.
- H thng nc tun hon lm mt gi my pht c bm i lm mt vi p lc
l 2,5 bar v lu lng l 8000 lt/pht n su b lm mt gi my pht gii nhit
cho gi vo b lm mt gi v gin tip gii nhit cho cun dy stator v rotor my pht
thng qua h thng thng gi my pht. Lu lng nc ny c gim st bng relay
lu lng t trn ng v bm tun hon.
- H thng nc tun hon lm mt du hng trn c bm i lm mt vi p
lc l 2,5 bar v lu lng l 50 lt/pht n 3 b lm mt t trc tip trong ni du
hng trn nhm gii nhit cho du bi trn v lm mt segment hng trn.
- H thng nc tun hon lm mt du hng di v c bm i lm
mt vi p lc 2,5 bar v lu lng l 1150 lt/pht n b trao i nhit t ngoi
bung turbine nhm gii nhit cho du bi trn v lm mt segment hng di v
.
- Nc tun hon i n b trao i nhit lm mt du hng turbine c t
bn ngoi trong bung turbine vi lu lng l 210 lt/pht nhm gii nhit cho du bi
trn v lm mt segment hng turbine.
4.2. Trnh by cu to, chc nng ca h thng kch t theo s khi; cc ch
hot ng
4.2.1 . Thng s k thut
Gi tr nh mc:
+ in p nh mc:
220VDC
+ Dng in nh mc:
2560ADC
Gi tr cng bc, 10 giy:
+ in p nh mc:
480VDC
+ Dng in nh mc:
3560ADC
in p th nghim:
2.5kV, 50Hz, 1 pht.
1) My pht
Cng sut nh mc:
176.5 MVA
H s cng sut:
0.85
in p nh mc:
13.8 kV
Tn s nh mc:
50 Hz
Tc :
333 rpm
Cc gi tr kch t ti in p nh mc:
+ Khng ti:
1130 A, 97 V
+ Ti nh mc:
2090 A, 180 V
2) My bin p kch t
Bin th ba pha, t trong nh, lm mt t nhin.
Kiu:
Nha c
Cng sut nh mc:
1600kVA
in p nh mc:
13.8 kV / 400 V, 50 Hz.
in p test HV/LV:
38 kV / 3 kV, 50 Hz 1 pht
in p ngn mch:
6%
T u dy:
Yd5
Lm mt:
AN (lm mt t nhin)
Gim st nhit :
Alarm 130 oC, trip 140 oC.
Phc Trnh Tp S

47

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

3) B chnh lu Thyristor
iu chnh hon ton, b iu chnh 6 xung trong kt ni cu ba pha.
S lng cu:
3
T hp:
C 3 khi vn hnh, 1 cho d phng.
S lng thyristors trong mi cu: 6
Kiu thyristor:
SKT1200/16
B tn nhit:
N4/250F
in p ngc nh:
1600V
Dng in lin tc cho php
450C mi trng xung quanh:
1600A mt cu.
Kh lm mt:
580 lt / giy mi cu.
Dao cch ly cu Thyristor
Kiu:
SIRCO 6x1600
Dng in nh mc:
1600 A
Dng ngn hn:
50 kA, 1 giy
iu khin:
Bng tay.
4) Qut thng gi
2 qut cho mi cu, t trc tip trn mi b chnh lu.
D liu mt qut:
+ Qut:
SKFN4-230-01
+ Nng sut kh:
1050 m3/h 180 Pa
+ Tc :
2600 rpm
+ in p cung cp:
230 V, 50 Hz
+ Cng sut vo:
220 W.
5) Thit b dit t
My ct kch t:
CEX2560
Dng nh mc:
2560 A
in p nh mc:
600 V
Dng in hm:
19000 A
in p hm:
1500 V
iu khin:
Solenoid 110 VDC
Gii tr:
Solenoid, 2 cun mi cun 110 VDC.
Tip im dit t:
5000 A, 15 s
Dng in thng nh mc:
8000 A
Thi gian xp chng:
1 ms.
in tr dit t:
600A/US26/P
Dng in ti a:
5410 A
in p ti a:
800 V
Hp th nng lng:
1750 kJ
c tnh:
SiC, ph thuc in p.
6) Bo v qu p
Bus AC
in p nh mc:
520 VAC.
in p ngng:
1400 V.
Dng in xung:
5410 A.
Bus DC
Phc Trnh Tp S

48

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

7)

8)

9)

4.2.2.

Phn Xng Sa Cha

B trigger:
2xUST3
in p trigger:
1000 V.
Thyristor:
2xSKT1200/16
Trip relay:
RS31, 24 VDC.
Kch t ban u
Dng mi:
Khong 106 Adc
Thi gian mi:
Khong 4s.
Contactor DC:
100-D210
+ Dng nh mc:
210 A
+ iu khin:
Solenoid 110 VDC
Diode cn:
SKKD 162/16
in tr hn dng:
RL10, 0.95 Ohm, 200 kJ.
Thng in
Bin th thng:
Ba pha, cch in bng nha.
Gi tr nh mc:
175 kVA, 400/110 VAC, 50 Hz.
in p test HV/LV:
3kV/3kV, 50 Hz 1 pht
in p ngn mch:
6%
T u dy:
Yd5
Lm mt:
Kh t nhin.
Cc my ct AC
Ngun chnh:
+ Dng in nh mc:
2500 A
+ in p nh mc:
690 V
+ ng:
Solenoid 110 VDC
+ Gii tr:
Solenoid 110 VDC
Ngun thng:
+ Dng nh mc:
1250 A
+ in p nh mc:
690 V
+ ng:
Solenoid 110 VDC
+ Gii tr:
Solenoid 110 VDC.
S khi h thng kch t v chc nng cc khi (hnh 6.1)

Hnh 6.1 S khi h thng kch t


1) My ct AC
Phc Trnh Tp S

49

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Ngun cp cho thanh ci AC h thng kch t c ly t dy dn thjhb cp


ca my bin p kch t trong vn hnh bnh thng hoc t h thng t dng 400V
trong qu trnh thng in v test h thng kch t.
- C hai my ct AC (MKC02-Q01 i vi ngun chnh v MKC02-Q02 i vi
ngun thng v test) c cung cp kt ni vi ngun tng ng.
- Hai my ct ny c vn hnh mt cch t ng bi b iu khin v logic tu
thuc vo ch vn hnh.
2) Cc b chnh lu cu thyristor
- y l mt b phn quan trng nht ca h thng kch t. N c nhim v chnh
lu in p AC thnh in p DC cp dng in cho rotor ca my pht. B chnh
lu dng thyristor c iu khin bi mt b iu khin k thut s GMR3.
- C tt c 3 b cu, mi b gm 6 thyristors chnh lu ton sng. C ba b cu
lm vic song song. Nu mt trong ba cu b s c th hai cu cn li vn lm vic. Nu
hai b b s c th trip kch t.
- Mi b cu t cng vi cc thit b ph ca n trong mt t. gim st nhit
, mi cu c trang b 6 thermo-swiches cho alarm hoc trip. Ngoi ra cn c cc
cu ch mc ni tip bo v qu dng cho cc Thyristors.
3) My ct kch t CEX 2560
- My ct kch t dng ng/ct ngun mt chiu cho rotor ca my pht. My
ct kch t c 3 tip ip chnh. Hai tip im chnh thng h dng ng/ct ngun
cp cho rotor, tip im chnh th 3 l tip im thng ng. Khi my ct kch t
ng, rotor c cp ngun kch thch. Khi my ct kch t m th tip im thng
ng s ni mch rotor vi in tr dit t dit t trng cho rotor.
- My ct kch t c 2 cun ng v 2 m. Ngun cp cho cun ng/m l ngun
110VDC.
4) Mch kch t ban u
- Khi rotor quay, t trng ban u ca cc cc t cha c, do vy phi thc hin
qu trnh kch t ban u.
- c ngun kch t ban u th khng th ly ngun t my bin p kch t
c v lc ny in p my pht cha c.
- Nng lng mi kch t c ly t trm c qui 110Vdc cp cho thanh dn
DC qua diode cn MKC02-V01, in tr gii hn dng MKC02-R01 v contactor
MKC02-K01.
- Khi khi ng kch t th contactor mi ng. n 5% ca in p my pht
nh mc th cc cu thyristors bt u khi ng v tng dn n gi tr nh mc. Khi
dng in kch thch ti bus DC vt qu 10% ca dng kch t khng ti (1130 A) th
contactor mi Open.
5) B o cc tnh Rotor
- B o cc cho php thay i chiu dng in kch t. iu ny cn thit
lm cn bng s n mn chi than v vnh gp. Xoay 90o lc my pht ang dng
chuyn i cc tnh cho vnh gp.
6) Cc qut lm mt cu thyristor
B kch t lm vic cng lc c ba cu vn hnh song song. Mi cu c lm
mt cng bc bng hai qut gn trc tip bn trn mi t chnh lu. Khi kch t ON
ng thi b iu khin cng xut lnh iu khin cc qut lm mt cng lm vic.
Trong trng hp b s c mt trong ba cu th cu b s c s b kho v qut lm mt
ca cu cng b kho.
Phc Trnh Tp S

50

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

7) B iu khin
- B iu khin c cc chc nng:
- B regulator c chc nng x l tn hiu, tnh ton v a ra xung kch kch
m cc thyristors.
- B iu khin l mt b x l tch hp iu khin in p ca my pht ng b
mt pha v ba pha vi mt di tn s rng. N bao gm mt b iu khin in p hon
chnh, mch kch thch mt pha hoc ba pha, logic vn hnh v iu khin rt cn thit
cho s vn hnh chnh xc ca h thng kch t.
- H thng gm c mt b x l chnh main processor (MRB), ba b x l ph
sub-processors (card PGS, Pr.A,B,C), cc inputs v outputs ca analogue v digital, v
mt board x l cc gi tr o lng (PGS) cho cc i lng in ca my pht v cc
xung kch. M hnh regulator l m hnh iu chnh in p vi mt vng lp iu
khin in p gi l Master Control Loop v mt vng lp iu khin dng in gi l
Slave Control Loop.
- Cc my bin in o lng cch ly cc gi tr thc t (in p u cc UG,
dng in Stator IG, dng in kch thch IP, in p thyristor USYN). Cc gi tr trn
c bin i thnh in p thp v c a ti board PGS bng cable ni. Trn board
PGS cc gi tr o lng c x l bi cc sub-processors.
8) Bin th ng b
- Bin th ng b cp tn hiu ng b vi in p ant-catt ca thyristor m.
- Bin ng b c hai cun th cp. Cun th nht cp tn hiu ng b cho b
iu khin. Cun th hai cp cho mt cu chnh lu diode chnh lu ra ngun
24VDC cp cho cc Board ca b iu khin. S cp ca bin th ny ly t thanh ci
AC400V thng qua mt MCB gim st l MKC02-F09. Nu MCB ny trip th kch t
s trip.
4.2.3. Cc ch hot ng ca h thng kch t
1) Ch Voltage Regulator
B iu khin in th t ng (AVR) lun lun theo di in p u ra ca my
pht in, v so snh n vi mt in p tham chiu. N a ra nhng mnh lnh
tng gim dng in kch thch sao cho sai s gia in p o c v in p tham
chiu l nh nht. Mun thay i in p ca my pht in, ngi ta ch cn thay i
in p tham chiu ny. in p tham chiu thng c t ti gi tr nh mc khi
my pht vn hnh c lp (Isolated) hoc l in p thanh ci, in p li ti ch
vn hnh ha li (Paralled).
2) Ch Rotor Current Regulator
- B iu khin in p bng tay c kh nng iu chnh gc m thyristor bng
mt mch c lp. Trong trng hp b iu khin t ng gp s c th iu khin
bng tay phi sn sng t my tip tc vn hnh. Mt mch chuyn tip c cung
cp cho php chuyn t ch t ng sang ch bng tay m khng c s thay
i no cho b kch t.
- ch bng tay h thng kch t s iu chnh dng in rotor ca my pht
c nh theo gi tr t ca n.
- Dng in rotor trong ch ny c gii hn trong thang t: 0 Ifn n 1,2 Ifn.
Vi Ifn = 1941 A.
- Ch iu chnh dng in c thc hin trong qu trnh th nghim ngn
mch hoc qu trnh thng in. Trong qu trnh thng in h thng kch t s iu
chnh dng kch t sao cho dng in stator c nh vi gi tr set cho thng in. V850
l gi tr set kch t cho thng in.
Phc Trnh Tp S

51

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

3) Chuyn i gia ch Automatic v Manual


- S chuyn t ch automatic n ch manual c th c lm bng tay
hoc t ng. Nu b iu chnh in p b li, th b iu khin t ng chuyn sang
ch manual (chng hn gi tr thc t ca in p my pht b li).
- Vic chuyn t ch manual v ch automatic ch c th c lm bng tay.
- Nu ch vn hnh chuyn v manual th ch ny s vn gi nguyn nh
c sau khi dng my v khi khi ng li n s c chuyn v automatic bng tay.
- iu kin chuyn i gia cc ch :
+ Chuyn t ch automatic sang ch manual c th thc hin bt c thi
im no m khng cn iu kin v dng in kch thch.
+ Chuyn i t ch manual sang automatic th iu kin in p phi tha
mn trong phm vi t 90% n 110% Ugn. Vi Ugn l in p stator nh mc,
Ugn = 13,8 kV.
4) iu chnh cng sut v cng ca my pht
- Khi my pht cha pht in vo li, vic thay i dng in kch t ch thay
i in p u cc my pht.
- Tuy nhin khi my pht in c ni vo mt li c cng sut rt ln so vi
my pht, vic tng / gim dng kch thch hu nh khng lm thay i in p li.
Tc dng ca b iu p khi khng cn l iu khin in p my pht na, m l
iu khin dng cng sut phn khng (cn gi l cng sut v cng, cng sut o) ca
my pht.
- Khi dng kch thch tng, cng sut v cng tng. Khi dng kch thch gim,
cng sut v cng gim. Dng kch thch gim n mt mc no , cng sut v
cng ca my s gim xung 0, v s tng li theo chiu ngc li (chiu m) nu dng
kch thch tip tc gim thm.
- Trong ch ny h thng kch t iu chnh dng in kch thch sao cho gi
tr ca cng sut v cng n nh mt gi tr set ca n.
- Gi tr set cho ti phn khng ph thuc vo vic chn hoc cng sut v cng Q
hoc h s cng sut cos. Du ca gi tr set c th dng hoc m. Du dng c
ngha l in cm, du m ngha l in dung.
- Chuyn i gia ch iu chnh in p v iu chnh cng sut phn khng:
- Chuyn i t ch iu chnh in p sang ch iu chnh cng sut phn
khng ch cho php trong trng hp vn hnh chnh, c ngha l s iu chnh cng
sut phn khng khng th thc hin c nu my pht khng ho ng b. S iu
chnh cng sut phn khng ch c php trong ch vn hnh Automatic.
4.3.Trnh by cu to, thng s k thut, nguyn l lm vic ca h thng cung cp
ngun 110VDC, 230VAC (t Invecter) ti nh my
4.3.1. Cu to, thng s k thut, nguyn l lm vic ca h thng cung cp ngun
110VDC.
4.3.1.1. Cu to.
- Ngun cung cp cho h thng in mt chiu nh my c ly t h thng in
t dng 400VAC (AC4) bng 2 MCCB ring bit, 2 ngun ny thng qua hai b chnh
lu chnh lu thnh in p 110 VDC cung cp ln thanh ci DC kt hp vi gin
cqui sau cung cp cho ph ti. Ngun DC ny ng thi np cho gin cqui.
- n nh in p cp cho ph ti, 2 ngun sau khi qua hai h thng cu chnh
lu v ngun t gin bnh i qua b SID gm 9 diode c kha iu khin lm st p
khi c s c. Trong qu trnh vn hnh bnh thng nu h thng hai cu chnh lu b
Phc Trnh Tp S

52

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

s c hay ngun cung cp 400 VAC b gin on th gin cqui s thay th v cung cp
lin tc cho h thng.
4.3.1.2. Thng s k thut.
- Thng s ca b Charger:
- Hng sn sut: CHLORIDE.
- Loi thit b: 110VDC/148 - 320A
- S lng: 2 b.
Input:
- Ngun cung cp:
3 400V/50Hz
- Dng vo ln nht/1 pha:
81,7 A.
- Dng khi ng/ 1pha:
1225A trong 20ms.
Output:
- Thng s ngun ra:
110 VDC / 148 320 A
- Bo v dng qua charger:
125A
- Hiu sut ca charger lc y ti (+/-1%):
92%
- in p np ni (floating):
123,5 VDC
- in p np cn bng (Eqalizing):
127,9 VDC
- in p np ban u (Boost):
147,9 VDC
- in p kt thc qu trnh x:
99 VDC.
- B iu chnh in p (Dropping diode):
- in p vo ln nht:
127,9 V.
- in p ra ln nht:
121 V.
- in p bnh thng:
110 DC.
- Dng in nh mc:
160 A.
Battery:
- Loi Vented Nickel Cadmium - ALCAD LB860P.
- Battery Protection:
315A.
- Dng x ln nht:
148A.
- S lng :
87 bnh.
- Dng ngn mch:
7060 A.
- Dung lng ca Battery:
860 Ah.
- Battery autonomy :
5h.
4.3.1.2. Nguyn l lm vic.
- Nguyn tc chuyn i chnh l s dng cu chnh lu ba pha c iu khin
bin in p xoay chiu thnh ngun mt chiu. Cc thit b chnh gm c:
- Cu chnh lu dng 6 con Thyristor chnh lu t ngun 131,4 VAC sang
110VDC.
- Mt bin th chuyn i ngun 400VAC/131,4VAC cp cho cu chnh lu
Thyristor.
- B pht xung CGCH a tn hiu m cng kch cho Thyristor, n nhn tn hiu
t board iu khin CC6P.
- B iu khin CC6P l b x l chnh, mi tn hiu u c x l ti y v
iu khin cc ch vn hnh ca Charger. Ngoi ra b ny c nhim v ly tn hiu
bn pha 400VAC x l chn thi im a tn hiu cho CGCH pht xung m cng
kch cho Thyristor.
- Cc thit b bo v:
- B pht hin tn hiu chm t K100 c s dng pht hin chm t trong
ngun DC (sau Charger).
Phc Trnh Tp S

53

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Nguyn l lm vic: B K100 s o in tr cc dng vi t v bn cc m


vi t. Bnh thng in tr ny s ln hn in tr ci t. Khi xy ra s c chm t
th in tr ny nh hn in tr ci t, s a tn hiu bo chm t mch DC.
- B A1 bo v chng qu p dng bo v trong trng hp xy ra qu in p
bn pha AC, nu qu p s nh thng t in v tiu hao nng lng qua in tr.
- bo v qu dng bn pha DC, mt ch F c lp sau h thng cu chnh
lu, ch ny ch lm vic khi cng tc S1 ON CC6P nhn tn hiu gim st.
- B A446 v A46 (gm 9 con diode mc ni tip) dng bo v qu p bn pha
DC, khi A446 s iu khin m tip im K6 ra, v in p s c gim nh qua 9
con diode.
- bo v km p bn pha DC, b A01 s pht hin v a tn hiu x l cho b
iu khin CC6P.
- Nguyn l dn ca Thyristor: Tn hiu iu khin m cng kch cho Thyristor do
b pht xung CGCH thc thi. Tn hiu ng b xung s c ly t ngun 3 pha, a
vo b CC6P. B ny c nhim v ng b tn hiu xung chn la thi im a tn
hiu cho b CGCH pht xung m cng kch cho Thyristor.
- B ng b xung CC6P s chn thi im pha no ang dng nht s kch t
tn hiu 3 pha. Gi s, ti thi im t pha A ang dng nht, pha B ang m nht, b
CC6P s a tn hiu ti Thyristor ca pha A v pha B m cng kch lm cho
Thyristor dn. C nh th s hnh thnh dng in 1 chiu chy qua ph ti.
Cc ph ti h thng ngun mt chiu 110VDC
- MCCB Q001
Cp cho b Inverter.
- MCCB Q002
Cp cho ngun mi kch t t my H1.
- MCCB Q003
Cp cho ngun mi kch t t my H2.
- MCCB Q004
Cung cp cho ph ti 110VDC cc t sau:
- T 01GTA004AR.
- T 01GTA001AR.
- T 01GTA003AR.
- T iu tc.
- T AC1:
+ T iu khin ti ch bm du nng trc.
+ T iu khin ti ch bm du tun hon.
+ T iu khin Solenoid cp kh thng cho t my H1.
+ T iu khin bn tch nng h thng nc tun hon t my H1.
- MCCB Q005 Cung cp cho ph ti 110VDC cc t sau:
T 02GTA004AR.
T 02GTA001AR.
T 02GTA003AR.
T iu tc.
T AC2:
+ T iu khin ti ch bm du nng trc.
+ T iu khin ti ch bm du tun hon.
+ T iu khin Solenoid cp kh thng cho t my H2.
+ T iu khin bn tch nng h thng nc tun hon t my H2.
- MCCB Q006 Cung cp cho ph ti 110VDC cc t sau.
T iu khin ti ch my ct 931.
T iu khin ti ch dao cch ly 941-3.
T iu khin ti ch dao thng in t my H1.
Phc Trnh Tp S

54

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- MCCB Q007 Cung cp cho ph ti 110VDC cc t sau:


T iu khin ti ch my ct 932.
T iu khin ti ch dao cch ly 942-3.
T iu khin ti ch dao thng in t my H2.
- MCCB Q008 D phng.
- MCCB Q009 Chiu sng khn cp cho phng iu khin trung tm.
- MCCB Q010 Cung cp cho b Converter 1 chuyn i thnh in p 48VDC
cung cp cho h thng thng tin.
- MCCB Q011 Cung cp cho b Converter 2 chuyn i thnh in p 48VDC
cung cp cho h thng thng tin.
- MCCB Q012 Cung cp cho ph ti 110VDC cc t sau:
Cc t MV1, MV2, MV3 v MV4 thuc h thng t dng 22kV nh my.
- MCCB Q013 Cung cp cho ph ti 110VDC cc t sau.
T 00KMH001AR (Hydraulic structure control board).
T 20KKL001AR (Auxililary equipment control board).
T 20KCL002AR (LV distribution local control board).
- MCCB Q014 Cung cp cho ph ti 110VDC cc t sau:
T ti MBT T1(ngun cho cc relay ph)
T ti MBT T2.
T Protection board.
T Main distribution board 1.
T Main distribution board 2.
T AC4.
T AC3.
T AC7-1, AC7-2, AC7-3.
- MCCB Q015 D phng.
- MCCB Q016 D phng.
- MCCB Q017 D phng.
- MCCB Q018 Cp cho t MKC01 h thng kch t t my H1.
- MCCB Q019 Cp cho t MKC01 h thng kch t t my H2.
4.3.2. Cu to, thng s k thut, nguyn l lm vic ca h thng cung cp ngun
230VAC.
- H thng in 230VAC nhn ngun t h thng 110VDC (ngun t 2 b charger
v t gin bnh) sau qua b Inverter bin i t ngun in p mt chiu thnh
xoay chiu 230VAC cung cp cho ph ti.
4.3.2.1. Cu to
4.2.1.1. B Inverter (Nghch lu)
1. Tng quan
- B nghch lu bin i in p mt chiu sang in p xoay chiu vi tn s v
bin n nh cung cp cho nhng ph ti i hi ngun in c cht lng cao.
2. Cc thit b caInverter
B nghch lu 110VDC/110VAC dng 8 con Transitor nghch lu.
- Mt bin th bin i in p t 110VAC-230VAC.

Phc Trnh Tp S

55

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- B nhn tn hiu bo v, x l v sut tn hiu CISO-A160, ngun nui t


80/300VAC.
- B nhn v xut tn hiu CCOT A164 cho b x l CISO-A160.
- B pht xung BRIDGE DRIVER cho Transitor, c nhim v chn thi im
thch hp m cng kch cho Transitor.
- B A110 a tn hiu bo ngun hin c cho b A164, ng thi bo v qu p
cho INVERTER.
- B A170: nhn tn hiu t A160 chuyn i tn hiu thnh tn hiu n hin th.
3. Nguyn l lm vic ca Inverter
- Khi cha kch xung vo cc G ca Transitor, Transitor cha phn cc, lc ny
cho d c t mt in p vo Transitor th Transitor cng khng dn.Khi kch xung
in p vo Transitor, lm cho Transitor b phn cc, khi cc in tch s di chuyn
t cc N sang cc P, lm cho lp N thiu in tch, v cc in tch ca lp P (ni vi
cc dng) s c xu hng di chuyn sang lp N, hnh thnh 1 dng in i vo
Transitor.
- Nguyn l nghch lu: na chu k u, b CCOT s a tn hiu pht xung
cho BRIGDE DRIVER kch m cng cho 4 con Transitor, lc ny in p sinh ra l
55V. na chu k sau, b BRIGDE DRIVER tip tc kch m cng cho 4 con transitor
cn li, v in p sinh ra l 55V.Kt qu bin ca in p AC sinh ra l 110V, qua
bin th nh bin i in p t 110VAC thnh 230VAC cp cho cc ph ti ca
INVERTER.
- Khi c s c mt ngun DC, tn hu s c a vo b A160 bo General
Fault, ng thi relay K01 ng tip im bo INVERTER INPUT ISOLATING.
Nu xy ra qu ti lm t ch cp tn hiu cho cc board A160, A110 s lm cho K11
mt in dn n in tr R11 c a vo lm vicv nng lng b tiu tn trn
in tr ny.
4. Cc iu kin cho php Inverter vn hnh bnh thng
- Bt Disconector Switch Q11 sang v tr ON cp ngun cho ph ti ca
INVERTER.
- Chuyn cng tc S2 trn t ca Inverter sang v tr ON, Inverter s t khi ng
v hot ng sau 1 thi gian l 30s.
- Khng xy ra cc s c ca Inverter, cc s c u c Reset.
- Khi cc iu kin trn tho, n Load on Inverter sng, Inverter vn hnh bnh
thng.
Ph ti ca h thng UPS
Q001
D phng
Q002
Cp cho ph ti t my H1 gm cc t sau:
Generator gauge box 1.
T 01GTA004AR.
T 01GTA003AR.
T 01GTA005AR.
Generator teminal box 1.
Ngun cho Rle pht hin chm t MX2IPG2A trong t MKC01 ca t kch t.
Q003
Cp cho ph ti t my H2 gm cc t sau:
Generator gauge box 2.
T 02GTA004AR.
Phc Trnh Tp S

56

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

T 02GTA003AR.
T 02GTA005AR.
Generator teminal box 2.
Ngun cho Rle pht hin chm t MX2IPG2A trong t MKC01 ca t kch t.
Q004
Cp cho Router, Hup dng cho telecommunication.
Q005
Cp cho cc t.
T 00KMH001AR (Hydraulic structure control board).
T 20KKL001AR (Auxililary equipment control board).
T 20KCL002AR (LV distribution local control board).
Q006
Cp cho cc cm hai my in Espon C9100 v my fax PXVH.
Q007
Cp cho cc cm my tnh CONTROCAD/CCADS, CCC/CIS 1,
CIS 2, LSD 1, HISTORIAN/HIST 1.
Q008
D phng
4.4. H thng iu khin
4.4.1. S tng qut h thng mng iu khin i Ninh
- H thng mng iu khin i Ninh bao gm 3 cp mng chnh vi nhim v v
cch thc truyn d liu khc nhau:
- S8000
- F8000
- Ethernet (mng Office)
1. Mng S800
a. Chc nng
- Mng S8000 c chc nng truyn d liu iu khin gia cc h thng PLC v
cc my tnh nm trong h thng iu khin.
b. Cu trc lin kt
- Mng S8000 nh my i Ninh l kiu mng c thit kt theo cu trc dng
redundant ring (hay Hiper-ring) gm 2 vng truyn d liu song song vi tc truyn
l 100 Mbit/s. Trn mi vng li c 2 ng truyn d liu hot ng theo c ch d
phng cho nhau, v th cng tng thm tnh d phng v n nh cho mng S8000.
c. Phng thc giao tip: theo giao thc TCP/IP vi lp mng: 195.5.0.__.
d. Thit b truyn:
- Mng S8000 ca nh my i Ninh ang s dng cp quang vi chun multi
mode. Chun multimode thng c s dng cho truyn ti d liu trong khong cch
ngn (cn chun single mode c th dng cho khong cch hng nghn km). Gi thnh
ca si quang single mode cao hn so vi multi mode.Tuy nhin, tn hiu trong si
quang multi mode d b tn x hn, tc truyn km hn v do , khong cch
truyn cng gn hn.
- RS2-16M-2MM-SC: l thit b chuyn i tn hiu t quang sang LAN. Chun
cp quang dng cho switch RS2 ny l multimode.
- RS20-0400M2: cng l thit b chuyn i tn hiu t quang sang LAN nh
RS2-16M nhng ch c 2 port dng cho cp quang, 2 port LAN v khng c ON chc
nng Redundant Manager.
2.
Mng F8000
a. Chc nng:
Mng F8000 c chc nng kt ni cc PLC trong cng mt h thng vi nhau.
b. Cu trc lin kt:
Phc Trnh Tp S

57

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Mng F8000 c thit k theo cu trc star vi 2 knh d phng. Vi cu trc


star ny, bt k mt PLC no b li khng nh hng g n cc PLC khc trong cng
h thng.
c. Phng thc giao tip: theo giao thc TCP/IP.
d. Thit b truyn
- Cc PLC trong mng F8000 kt ni vi nhau bng cp fieldbus do nh thu
Asltom cung cp.
- Cc PLC kt ni mng F8000 bng module BEM340 vi 2 knh d phng cho
nhau.
3. Mng Ethernet (Office)
a. Chc nng:
Mng Ethernet c chc nng lin kt cc my tnh trong h thng iu khin.
b. Cu trc lin kt
Mng Ethernet c thit k theo cu trc star.
c. Phng thc giao tip: theo giao thc TCP/IP vi lp mng 10.18.190.__.
d. Thit b truyn: cp RJ45, hub, RS2-4R (chuyn i tn hiu t quang sang LAN)
v cc black box (chuyn i tn hiu t LAN sang quang).
4.4.2. Chc nng cc PLC iu khin
H thng PLC iu khin thng bao gm cc PLC sau: Cell controller-master, cell
controller-slave, IHR v Field.
1. Cell controller-master
- Kt ni tn hiu iu khin gia h thng PLC ti ch v phng iu khin trung
tm.
- Cha ton b chng trnh x l logic ca h thng PLC ti ch.
- L PLC trung gian, kt ni tn hiu iu khin ga mng S8000 v F8000.
- Bao gm cc module:
+ Module power supply: Cp ngun 24VDC cho PLC.
+ Module CPU 364: Cha software v hardware ca PLC Cell ControllerMaster.
+ Module BEM340: L module giao tip kt ni cc thit b bng ng
fieldbus.
+ Module MDL634: L module digital input vi 8 ng vo c ni trc tip
vo terminal trn module.
2. Cell controller-slave: chc nng v cu hnh tng t nh cell controller-master.
Hai PLC ny hot ng d phng cho nhau, PLC ny chy chnh th PLC kia s trng
thi standby. Khi PLC chnh gp s c th PLC standby ngay lp tc s thay th chy
chnh.
bit c PLC no chy chnh/standby ch cn nhn n RUN trn module
BEM340 ca mi PLC:
- PLC chy chnh th n RUN ny sng
- PLC chy standby th n RUN ny s nhp nhy.
3. Field controller
- Qun l cc tn hiu input / output ca h thng PLC, phc v cho h thng iu
khin v hin th vi thi gian p ng tn hiu l 50ms.
- Kt ni vi cc thit b ngoi qua ng modbus phc v cho h thng iu
khin, hin th v o lng (EVA, Chessel, PM850).
- Bao gm cc module:
+ Module power supply: cp ngun 24VDC cho PLC
Phc Trnh Tp S

58

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Module CPU 360: Cha software v hardware ca PLC field controller.


+ Module BEM340: L module giao tip kt ni cc thit b bng ng
fieldbus.

+ Module PCM300: L module c chc nng kt ni vi cc thit b bn ngoi


bng ng modbus.
+ Module MDL655: L module digital input vi 32 ng vo chia thnh 4
nhm: A, B, C, D.
+ Module MDL753: L module digital input vi 32 ng vo chia thnh 4
nhm: A, B, C, D.
+ Module ALG 223: L module analog input vi 16 ng vo l tn hiu dng 420mA.
4. IHR controller
- Chc nng: qun l cc tn hiu input / output, phc v cho h thng bo v vi
thi gian p ng tn hiu nhanh (1ms).
- Bao gm cc module:
+ Module power supply: cp ngun 24VDC cho PLC
+ Module CPU 350: Cha software v hardware ca PLC IHR controller.
+ Module BEM340: L module giao tip kt ni cc thit b bng ng
fieldbus.
+ Module MDL655: L module digital input vi 32 ng vo chia thnh 4
nhm: A, B, C, D.
4.4.3. Chc nng cc my tnh trong h thng iu khin
1. My tnh CCADS
- Cu hnh hardware, software v firmware cho cc phn cng ca h thng PLC.
- Thc hin cc chc nng: thit k, khai bo, lp trnh, maintenance.... h thng
iu khin ca nh my.
2. My tnh CIS1
- L trm server, thng chy ch Master Operational.
- Update c s d liu t my tnh CCADS n cc trm C30 khc; qun l tt c
cc trm trong C30, c th start/stop tng trm bng chc nng CCC-S (Centralog
Configuration Center - Server)
3. My tnh CIS2
- L trm server, thng chy standby cho CIS1 (Stanby - Operational).
- CIS1 v CIS2 chy d phng cho nhau, khi trm master ang chy gp s c, th
trm standby ngay lp tc thay th chy master. Hai my tnh ny c ni trc tip
vi nhau qua ng mng dual link ethernet.
- CIS2 khng c chc nng CCC-S nh CIS1.
4. My tnh Historian
- Lu tr ton b c s d liu vn hnh ca h thng iu khin.
5. My tnh LSD
- Thc hin chc nng kt ni vi mn hnh ln (LSD) hin th cc giao din
iu khin.
6. My tnh C10U1/2
- L 1 trm server thu nh, iu khin c lp. N t thu thp d liu trc tip t
PLC qua mng S8000.
- C10U1/2 khng qun l trm no, m t x l cc tn hiu iu khin v gim
st nh 1 trm iu khin t my H1/H2 ti ch.
Phc Trnh Tp S

59

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- C10U1/2 cng c chc nng historian t lu li d liu iu khin ca chnh


mnh.
7. My tnh C10SW
- Cng l 1 trm iu khin c lp vi chc nng tng t nh C10U1/2, c
kt ni trc tip v thu thp d liu t PLC iu khin trm.
8. My tnh Gateway
- Truyn d liu iu khin cho trung tm iu A0 v A2.
4.5. Trnh by s cung cp ngun 400VAC ti nh my
4.5.1. Tng quan v s t dng nh my
a. T dng nh my c ly t 3 ngun cung cp chnh
Ly ngun t cp in p 22kV sau MBT AT3 qua MC 433 cp cho thanh ci t
dng 22kV trm (C41). T thanh ci C41 qua MC 400 v DCL 400-3 a ln thanh ci
22kV nh my (C43). Nh cc MBT h p 22/0.4kV cung cp cung cp t dng
0.4kV cho ton b trm v nh my.
Ly ngun t u cc my pht qua DCL 941-3 hoc DCL 942-3 qua MBT
AXT1/AXT2 h p t 13.8kV xung cn 0.4kV cp cho t dng.
Ly t my Diesel d phng DG cng sut 1000kVA cp cho t dng 0.4kV.
b. Kt cu h thng t dng 0.4kV khi vn hnh bnh thng:
Ngun t thanh ci 22kV nh my (C43) qua MC 445 MBT AXT3
(22/0.4kV) kt hp vi MF Diesel d phng DG cung cp cho t PB qua MC
20LKA_201JA v MC 20LKA_202JA sau cung cp cho 2 t MDB1 v MDB2.
Ngun t MBT AXT1 cung cp cho t MDB1.
Ngun t MBT AXT2 cung cp cho t MDB2.
T hai t MDB1 v MDB2 ny s cung cp cho cc t t dng nh my, trm
bin p v ta nh qun l.
Ngoi ra ngun t dng ca trm c ly t cp in p 22kV trn thanh ci 22
kV trm qua my bin th AXT4 (22/0.4kV) c cng sut 200 kVA.
T thanh ci 22kV nh my, qua my ct 471 kt hp vi my bin th trung
tnh AXT5 (22/0.4kV) cung cp ngun cho h thng in t dng nh van, thy khu,
p trn v khu vn phng c x Ninh Gia.
c. Qu trnh chuyn i t dng t ng ca t dng 400V
Trong vn hnh bnh thng:
+ Thanh ci PB nhn ngun t MBT AXT3.
+ Thanh ci MDB1 v MDB2 nhn ngun t thanh ci PB.
+ T t dng AC1, AC4 nhn ngun t MDB1.
+ T t dng AC2, AC3 nhn ngun t MDB2.
+ T t dng AC5 nhn ngun t MBT AXT4.
Trng hp MBA AXT3 mt in:
+ Thanh ci MDB1: chuyn sang nhn ngun t MBA AXT1.
+ Thanh ci MDB2: chuyn sang nhn ngun t MBA AXT2.
Qu trnh chuyn i:
+ Bt MC 20LKA_201JA.
+ Bt MC 21LKA_212JA ca MDB1 v MC 22LKA_222JA ca MDB2.
+ ng MC 21LKA_211JA ca MDB1 v MC 22LKA_221JA ca MDB2.
Trng hp MBA AXT3 mt in v MBA AXT1 ang b c lp:
+ Thanh ci MDB2: chuyn sang nhn ngun t MBA AXT2.
+ T t dng AC1, AC4: chuyn sang nhn ngun t MDB2.
Qu trnh chuyn i:
Phc Trnh Tp S

60

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Bt MC 20LKA_201JA.
+ Bt MC 22LKA_222JA ca MDB2.
+ ng MC 22LKA_221JA ca MDB2.
+ T AC1: m MC 01LKA_011JA v ng MC 01LKA_012JA.
+ T AC4: m MC 20LKA_203JA v ng MC 20LKA_204JA.
Trng hp MBA AXT3 mt in v MBA AXT2 ang b c lp:
+ Thanh ci MDB1: chuyn sang nhn ngun t MBA AXT1.
+ T t dng AC2, AC3: chuyn sang nhn ngun t MDB1.
Qu trnh chuyn i:
+ Bt MC 20LKA_201JA.
+ Bt MC 22LKA_212JA ca MDB1.
+ ng MC 22LKA_211JA ca MDB1.
+ T AC2: m MC 02LKA_022JA v ng MC 02LKA_021JA.
+ T AC3: m MC 20LKA_206JA v ng MC 20LKA_205JA.
Trng hp MBA AXT3 mt in hoc MC 20LKA_201JA b s c, ng thi
MBA AXT1 v AXT2 u b mt in:
+ Khi ng DG.
+ T t dng PB nhn ngun t DG.
Qu trnh chuyn i:
+ Bt MC 20LKA_201JA.
+ Khi ng DG.
+ ng MC 20LKA_202JA.
Trng hp MBA AXT1 mt in hoc MC 21LKA_211JA b s c, ng thi
MBA AXT3 v AXT2 u b mt in:
+ Khi ng DG.
+ T t dng PB nhn ngun t DG.
Qu trnh chuyn i:
+ Bt MC 21LKA_211JA.
+ Khi ng DG.
+ ng MC 20LKA_202JA.
Trng hp MBA AXT2 mt in hoc MC 22LKA_221JA b s c, ng thi
MBA AXT3 v AXT1 u b mt in:
+ Khi ng DG.
+ T t dng PB nhn ngun t DG.
Qu trnh chuyn i:
+ Bt MC 22LKA_221JA.
+ Khi ng DG.
+ ng MC 20LKA_202JA.
Trng hp MC 21LKA_211JA v MC 22LKA_221JA b s c, ng thi
MBA AXT3 b mt in:
+ Khi ng DG.
+ T t dng PB nhn ngun t DG.
Qu trnh chuyn i:
+ Bt MC 21LKA_211JA v MC 22LKA_221JA.
+ Khi ng DG.
+ ng MC 20LKA_202JA.

Phc Trnh Tp S

61

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

4.6. Trnh by mch iu khin ca cc MC, DCL 13.8kV, 22kV v MC 0.4kV c


ti nh my.
4.6.1 Mch iu khin t iu khin ti ch my ct, dao cch ly 13,8 kV
a) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin
STT
K hiu
Chc nng
1 B02
Cng tc p lc bo p lc du cp 1
2 B03
Cng tc p lc bo p lc du cp 2
3 B08
Cng tc p lc khi ng bm
4 B09
Cng tc p lc dng bm
5 B11
ng h bo mt kh SF6
6 B13
Cng tc p lc bo p lc du cp 2
7 E61, E62
Cng tc ca
8 E65, E66
Thit b chiu sng
9 H21
Contactor ch th v tr MC
10 H22
Contactor ch th v tr DCL
11 K01
Rle trung gian ng MC
12 K02, K03
Rle chng ng gi gi
13 K06
Rle trung gian p lc du thp cp 1
14 K07, K17
Rle trung gian p lc du thp cp 2
15 K08, K18
Rle trung gian p lc kh SF6 thp cp 2
16 K21
Contactor DCL ng
17 K22
Contactor DCL m
18 K51
Contactor ng c bm du MC
19 K63, K98
Rle li ngun 3 pha
20 M22
ng c DCL
21 M51
ng c bm du p lc MC
22 P01
B m s ln ng/ct MC
23 P51
B m s ln bm du MC hot ng
24 Q12
MCB mch Trip2
25 Q13
MCB mch Close v Trip1
26 Q21
MCB mch ng c DCL
27 Q51
MCB mch ng c MC
28 Q61
MCB mch sy, chiu sng
29 R11, R12, R13
in tr cng hng st t
30 R74, R75, R76, R77, R78 in tr sy
31 S05
Cn kha vn hnh bm du
32 S09
Cht kha v tr MC m
33 S10
Kha Local/Remote
34 S11, S12
Tip im ph MC
35 S15
Nt nhn Close MC
36 S16
Nt nhn Trip MC
37 S21
Tip im hnh trnh DCL ng
38 S22
Tip im hnh trnh DCL m
39 S23
Cng tc interlock ng c (vn hnh bng tay)
40 S25
Nt nhn Close DCL
41 S26
Nt nhn Open DCL
42 S26(Q2)
Lock DCL m
Phc Trnh Tp S

62

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

STT
K hiu
Chc nng
43 T11, T12, T13
My bin in p
44 Y01
Cun ng
45 Y02, Y03
Cun Trip
46 Y25
Interlock DCL m
b) Nguyn l lm vic MC 13,8kV
MC 13,8 kV c ng/m bng du p lc. Ngun cp cho ng c bm du p
lc c ly t t AC1-400V. Ngun iu khin 110VDC cp cho mch iu khin;
230VAC cp cho mch sy, chiu sng.
MC c 2 ch iu khin: Local v Remote.
iu khin ch Local (Thc hin khi th nghim v sa cha):
ng:
+ iu kin ng:
Ngun iu khin tha mn.
Kha chn ch S10 v tr Local.
DCL tng ng 931-3(932-3) v tr m (S22).
Rle mch chng ng gi gi khng tc ng (K03).
p lc du thp cp 1(K06) khng tc ng.
p lc kh SF6 thp cp 2 (K08), (K18) khng tc ng.
Kha Lock MC v tr m c gii tr (S09).
+ Nguyn l hot ng:
Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt S15-Close ti t iu khin ti
ch.
Cun ng Y01 c in a lnh i ng MC.
Mch chng ng gi gi c lp mch ng qua K02, K03.
B m s ln ng MC (P01) s m s ln ng ct.
M:
+ iu kin m:
Ngun iu khin tha mn.
Kha chn ch S10 v tr Local.
p lc du thp cp 2 (K07)/(K17) khng tc ng.
p lc kh SF6 thp cp 2 (K08)/(K18) khng tc ng.
MC v tr ng (tip im ph S11, S12 chuyn trng thi).
+ Nguyn l hot ng:
Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt S16-Trip ti t iu khin ti ch.
Cun ng Y02/Y03 c in a lnh i ct MC.
Gim st cun ct my ct Y02/Y03:
Khi MC ng s gim st qua tip im S11, S12 thng m.
Khi MC m s gim st qua tip im S11, S12 thng ng.
iu khin ch Remote (vn hnh bnh thng)
ng:
+ iu kin ng:
Kha chn ch S10 v tr Remote.
DCL tng ng 931-3(932-3) v tr ng (S22).
+ Nguyn l lm vic: trong trng hp vn hnh bnh thng MC 13.8kV c
ng ti 2 v tr:
Bng tay: ti t 001GTA004AR kha chn la Man/Auto/Test /Off 001CC
chuyn sang v tr Man. Theo di qu trnh trn cc ng h in p, tn s
Phc Trnh Tp S

63

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

th t pha, khi iu kin ny tha mn nhn nt 001BP trn Panel iu khin


ng MC.
T ng (bng b ho): ti t 001GTA004AR kha chn la
Man/Auto/Test /Off 001CC chuyn sang v tr Auto. Khi tha mn cc iu
kin ha, b ha t ng xut lnh ng MC.
M:
+ iu kin m:
Kha chn ch S10 v tr Remote.
+ Nguyn l lm vic: Khi dng my bnh thng hoc do s c (t h thng
iu khin (NSD, QSD, ESD) hoc bo v (Master trip) s gi tn hiu i m my
ct u cc.
c) Nguyn l lm vic DCL 13,8kV
DCL c 2 ch iu khin: Local v Remote.
iu khin ch Local (Thc hin khi th nghim v sa cha)
ng:
+ iu kin ng:
Ngun ng lc v iu khin sn sng (Q21, K63).
Kha chn ch S10 v tr Local.
MC 931(932) m (S11).
DCL 931-3(932-3) ang m (S21).
Interlock ng c (vn hnh bng tay) c gii tr (S23).
Lock mch ng khi t iu khin ang m gii tr (S26).
Mch ct DCL khng tc ng (K22)
+ Nguyn l hot ng:
Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt S25-Close ti t iu khin ti
ch.
Rle K21 tc ng a ngun n ng c M22 ng DCL.
M:
+ iu kin m:
Ngun ng lc v iu khin sn sng (Q21, K63).
Kha chn ch S10 v tr Local.
MC 931(932) m (S11).
DCL 931-3(932-3) ang ng (S22).
Interlock ng c(vn hnh bng tay) c gii tr (S23).
Mch ng DCL khng tc ng (K21)
Interlock DCL khi m tc ng (Y25).
+ Nguyn l hot ng:
Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt S26-Open ti t iu khin ti
ch.
Rle K21 tc ng a ngun n ng c M22 m DCL.
Ch Remote
Vic thc hin ng-m DCL 931-3 hoc 932-3 ch c thc hin khi my ct
u cc c m. Hin ti DCL ch m c ti ch vi iu kin ngun
cung cp cho ng c truyn ng phi . Thc hin ng-m bng cc nt
nhn TO CLOSE / TO OPEN.

Phc Trnh Tp S

64

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

4.6.2 MC 22kV (MV2)


1) Thng s k thut
Hng ch to:
Schneider
Loi:
DM1W
S pha:
3 pha
in p nh mc:
24kV
Dng in nh mc :
630A
Tn s nh mc
:
50/60Hz.
Dng chu ngn mch nh mc: 12,5kA
Thi gian ngn mch duy tr:
1s
Dng chu ngn mch nh:
31,5kA
Chu trnh vn hnh:
O 0,3min CO 3min CO
in p iu khin:
220Vac/110Vdc
2) Mch iu khin
a) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin
STT K hiu
Thng s k thut
Chc nng
75-150A/5-5A/30VA1 T1, T2, T3 0,5/7,5VA-5P10; 5VA- My bin dng in
5P15/ARM3/N2F
2
Q4
NC45N; 1P; 2A
MCB cp ngun cho mch sy
3
Q5
NC45N; 2P; 10A
MCB cp ngun cho mch iu khin
4
Q6
NC45N; 2P; 10A
MCB cp ngun cho ng c tch nng
5
Q7
NC45N; 2P; 10A
MCB cp ngun cho rle Spam
6
O
Type-50(3R+2key) Kha interlock
7
EH1
220VAC, 50W
in tr sy
8
H21
10-24kV
n cao p
9
Y01
110VDC
Cun m
10
YF1
110VDC
Cun ng
11
KN1
110VDC
Rle chng ng gi gi
12
M1
110VDC
ng c tch nng
13
Q3.1
3P
Dao ni t
V=24-250VDC
V= 100-240VAC, 50Hz
14
F1
Rle Sepam
MES114+ACE949-2CCA12
15
Q1
SF6, 3P, 630A
My ct
16
K1, K2
110VDC
Rle trung gian
17
SLR
110VDC
Cng tc la chn Local-Remote
18
1S1
1NO; Green
Nt nhn Close
19
1S2
1NC+1NO; Red
Nt nhn Open
Green(led; 2420
H1
n hin th trng thi
120VAC/DC)+ZBVG39
Red(led; 2421
H2
n hin th trng thi
120VAC/DC)+ZBVG49
b) Nguyn l lm vic ca mch iu khin:
My ct c 2 ch iu khin: Local v Remote
Ch Local
Phc Trnh Tp S

65

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

ng:
iu kin ng:
+ Ngun iu khin tha mn.
+ Kha chn ch SLR v tr Local.
+ Khng xut hin li t bo v rle (O2-T20).
+ Rle mch chng ng gi gi khng tc ng (KN1).
+ My ct ang m (Q1).
+ Kha bo dng, sa cha gii tr (SE).
Nguyn l hot ng:
+ Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt 1S1-Close ti t iu khin ti
ch.
+ Cun ng YF1 c in a lnh i ng MC.
+ Mch chng ng gi gi c lp mch ng qua KN1.
M:
iu kin m:
+ My ct ang ng (Q1).
+ Kha chn ch SLR v tr Local.
Nguyn l hot ng:
+ Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt 1S2-Open ti t iu khin ti
ch.
+ Cun ct Y01 c in a lnh i ct MC.
+ ng c tch nng l xo M1 hot ng.
+ Gim st cun ct my ct Y01:
Khi MC ng s gim st qua tip im Q1 thng m.
Khi MC m s gim st qua tip im Q1 thng ng.
Ch Remote
Nguyn l lm vic ca ch iu khin t xa tng t nh khi vn hnh iu
khin ti ch ch khc:
Kha chn ch SLR v tr Remote.
Thc hin ti phng iu khin trung tm Powerhouse (Control room) hoc t
bo v rle.
ng:
+ Thc hin lnh ng t phng iu khin trung tm, rle K1 c in a
lnh n mch iu khin.
M:
+ Thc hin lnh m t phng iu khin trung tm, rle K2 c in a lnh
n mch iu khin.
+ Lnh m t rle Spam do bo v tc ng.
+ Lnh m t TU thanh ci 22kV (nh my hoc trm) do s c v p.
4.6.3 MC 0.4kV (My ct 20LKA_201JA T PROTECTION BOARD)
1) Thng s k thut
Hng ch to:
Schneider
Loi:
NW32H1/NW16H1
S pha:
3 pha
in p nh mc:
690V
Dng in nh mc :
3200A/1600A
Tn s nh mc:
50/60Hz.
Dng chu ngn mch nh mc: 65KA
Phc Trnh Tp S

66

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Thi gian ngn mch duy tr:


1s
Chu trnh vn hnh:
O 0,3s CO 3min CO
in p iu khin:
220Vac/110Vdc
2) Mch iu khin
a) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin
STT
K hiu
Thng s k thut
Chc nng
MCB cp ngun 110VDC cho mch iu
1
12Q0
2P, 20A
khin t Protection Board
MCB cp ngun 110VDC cho mch iu
2
12Q1, 12Q2
2P, 2A
khin INCOMING.1 FROM AXT3
MCB cp ngun 110VDC cho mch iu
3
22Q1, 22Q2
2P, 2A
khin INCOMING.2 FROM STANBY
DIESEL GENERATOR
MCB cp ngun 110VDC cho mch iu
4
32Q1, 32Q2
2P, 2A
khin OUTGOING TO MDB1
MCB cp ngun 110VDC cho mch iu
5
32Q1, 32Q2
2P, 2A
khin OUTGOING TO MDB2
12ADM,
6
125VDC
B ngun
22ADM,
Cng tc la chn ch LOCAL7
12S1, 22S1
3 Pole
REMOTE
8
12S2, 22S2
1N/C+1N/O, RED Nt nhn OFF
9
12S3, 22S3
1N/O, GREEN
Nt nhn ON
12FU1~3,
10
1 Pole, 2A
Cu ch cho mch hin th ngun u vo
22FU1~3
Cu ch pha s cp my bin in p
11 12FU4, 22FU4
3 Pole, 2A
12PT1, 22PT1
12FU5~7,
Cu ch pha th cp my bin in p
12
1 Pole, 4A
22FU5~7
12PT1, 22PT1
13
12H1, 22H1
230VAC, RED
n hin th ngun pha L1
14
12H2, 22H2
230VAC, RED
n hin th ngun pha L2
15
12H3, 22H3 230VAC, YELLOW n hin th ngun pha L3
16
12H4, 22H4
110VDC, GREEN n hin th my ct trng thi OFF
17
12H5, 22H5
110VDC, RED
n hin th my ct trng thi ON
18
12H6, 22H6 110VDC, YELLLOW n hin th my ct trng thi TRIP
19
12S0, 22S0
1N/C+1N/O, RED Nt nhn khn cp
AC:100-415V, 10%
20 12PM, 22PM
B hin
DC: 100-300V, c/w
12CT1-12CT3, 3000/5A, cls 0.5/1/3,
21
My bin dng in
22CT1-22CT3
15/20/30
3P, 400/220VAC,
22
12PT,22PT1
My bin in p
100VA, 50Hz
12KC, 12KO,
110VDC,
23
Cng tc t
22KC, 22KO
3N/O+2N/C
3P/4W, (400/230 with
24
12F1, 22F1
Rle in p
N), Type :C
25
12ROF
110VDC, 4COS,
Rle trung gian
Phc Trnh Tp S

67

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh


STT

K hiu

Thng s k thut
14PIN
110VDC, 4COS,
14PIN

26

22ROF

27

32ADM,
42ADM

125VDC

28

32FU4

3 Pole, 2A

29

32FU5~7

1 Pole, 4A

Phn Xng Sa Cha


Chc nng
Rle trung gian
B ngun
Cu ch pha s cp my bin in p
32PT1
Cu ch pha th cp my bin in p
32PT1

7POS(OFF, L130
32S4
N,L2N,L3-N,L1Cng tc la chn in p
L2,L2-L3,L1-L3)
3P, 400/220VAC,
31
32PT1
My bin in p
100VA, 50Hz
3P/4W, (400/230 with
32
32F1
Rle in p
N), Type :C
3P/4W, input=0150VAC,
33
32F2
B bin i in p
V.Aux:110VDC,
output=4-20mA
b) Nguyn l lm vic ca mch iu khin
My ct 400V c hai ch iu khin: Local v Remote.
iu khin Local
ng
iu kin chung:
+ Ngun iu khin tha mn.
+ Kha chn ch 12S1 v tr Local.
+ MC 20LKA_202JA ang v tr: Disconnected(CD2) hoc [Test(CT2) v
khng v tr Connected(CE2)] hoc my ct ang v tr m (OF3) hoc MC
20LKA_201JA ang v tr Test(CT1).
+ My ct khng b Trip(SDE1).
+ Nt nhn 12S0 (Emergency Stop) c gii tr.
+ My ct ang v tr m (OF1).
+ My ct sn sng ng PF (my ct m, khng b kha v l xo tch
nng ).
Nguyn l hot ng:
+ Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt 12S3-ON ti t iu khin ti
ch.
+ Cun ng XF c in a lnh i ng MC.
+ Rle 12ROF c in, mch ct sn sng lm vic.
M
iu kin m:
+ Ngun iu khin tha mn.
+ Kha chn ch 12S1 v tr Local.
+ MC 20LKA_202JA ang v tr: Disconnected(CD2) hoc [Test(CT2) v
khng v tr Connected(CE2)] hoc my ct ang v tr m (OF3) hoc MC
20LKA_201JA ang v tr Test(CT1).
Phc Trnh Tp S

68

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ My ct khng b Trip(SDE1).
+ Nt nhn 12S0 (Emergency Stop) c gii tr.
+ My ct ang v tr ng (12ROF).
Nguyn l hot ng:
+ Khi tha mn cc iu kin trn nhn nt 12S2-OFF ti t iu khin ti
ch.
+ Cun ng MX c in a lnh i ct MC.
+ Rle 12ROF mt in, c lp mch ct.
iu khin Remote
4.7 iu kin lin ng: tng t iu khin ti ch v tn hiu in p t h thng
iu khin.
4.8 iu khin ng/ct: Lnh ng/ct t phng iu khin trung tm (12KC,
12KO).
4.7. Trnh by mch iu khin ca tt cc ng c ph dch c ti nh my.
4.7.1 Mch iu khin h thng bm nc th:
(Bn v Local Control Panel & Sequence Circuit Diagram For Raw Cooling Water
Pump)
1) Thng s k thut:
+ Cng sut:
68kW.
+ S lng:
03 (02 chnh, 01 d phng).
+ Ngun cung cp:
T AC3
+ Loi ng c:
Xoay chiu 3 pha, in p 400V.
+ Dng in:
134A.
+ Lu lng max:
300 l/s.
a) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin:
STT
K hiu
Chc nng
1
F1~F5, F7
Cu ch
2
SP
Nt nhn Stop
3
ST
Nt nhn Start
4
TR1
Rle trip
5
M1
Rle trung gian iu khin ng c M1
6
WR1
Rle nc ln du
7
PTR
Rle trip bm
8
LLR
Rle mc thp
9
TH1
Rle nhit bm
10
COS
Kha la chn ch iu khin Loacl/Remote
11
TIM
Rle thi gian iu khin bm t xa
12
TD
Rle thi gian gim st mc nc b thp
13
ASM3
Rle gim st nhit bm
14
SARI2-1
Rle gim st nc ln du
2) Nguyn l lm vic:
a) iu kin chung:
+ Du bi trn ca bm khng b ln nc (WR1).
+ Bm khng b qu nhit (TH1).
+ Khng c cc s c v in (TR1).
+ Mc nc di h khng thp (LLR).
b) Nguyn l hot ng:
Bm nc th c 2 ch vn hnh: Local v Remote
Phc Trnh Tp S

69

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Ch Local:
+ Kha COS ti t Unit RCWP/LCP v tr Local.
+ Bm hot ng bng cch nhn nt ST1/SP1(Start/Stop) ti Unit
RCWP/LCP.
+ Rle M1 c in a tn hiu iu khin n contactor 45KM ti AC3 (bm
1) v cho ch th trng thi bm.
Ch Remote:
+ iu kin chung tha.
+ Kha COS ti t Unit RCWP/LCP v tr Remote.
+ Bm hot ng theo tn hiu chy my hoc lnh iu khin t phng iu
khin trung tm.
Khi c tn hiu Start cun dy SET c in ng tip im SET cp
in cho relay thi gian TIM . Sau 8s relay thi gian TIM c in, tip im ca TIM
ng li cp in cho cun dy M1 contactor 45KM ng ng c bm hot
ng. Khi , tip im M1 ng li n RUN sng.
Khi c tn hiu Stop cun dy Reset c in m tip im SET relay
thi gian TIM mt in tip im ca n m ra, mt ngun i n cun dy M1
(45KM) contactor 45KM m ra, ng c bm dng.
4.8 Cc s c lm dng bm:
+ Khi c s c ngn mch trong ng c,relay TR1 tc ng, lm qu nhit
relay 45KF tc ng.
+ Khi mc nc trong h suction pit gim thp qu mc (LLR tc ng).
4.7.2 Mch iu khin b lc h thng bm nc th:
(Bn v Local Control Panel For Raw Cooling Water Strainer) Equipped on Strainer
1) Thng s k thut:
a) ng c b lc:
+ Ngun cung cp:
T AC3
+ Cng sut:
0,22kW, 3 pha.
+ Loi ng c:
Xoay chiu 3 pha, in p 400V.
+ Dng in:
0,62A.
+ Dng khi ng:
2,3A.
b) ng c van x y:
+ Cng sut:
6W, 1 pha.
+ Loi ng c:
Xoay chiu 1 pha, in p 100V.
+ Dng in:
0,37A.
+ Dng khi ng:
0,73A.
a. Cc thnh phn chnh ca mch iu khin:
STT
K hiu
Chc nng
1
MCCB1
MCCB cp ngun tng
2
ELB1
CB cp ngun ng c b lc M
3
MCB2
MCCB Cp ngun cho ng c van x y MV
4
THR
Rle nhit
5
CP1, CP2
Aptomat cp ngun cho MV v mch iu khin
6
F1~F4
Cu ch
7
TR
My bin p
8
T1
Rle thi gian iu khin khi ng b lc
9
T2
Rle thi gian kim tra thi gian ng/m van x y
Phc Trnh Tp S

70

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

STT
K hiu
Chc nng
10
T11
Rle thi gian iu khin sc ra b lc
11
T12
Rle thi gian kt thc ra
12
T13
Rle thi gian chnh p cao
13
R01, R02
Rle trung gian MV m/ng hon ton
14
R03A, R03B
Rle trung gian qu ti M
15
R04A, R04B
Rle trung gian chnh p trc v sau b lc
16
R05
Rle trung gian van x y khng bnh thng
17
R06
iu khin b lc bng tay
18
R07
iu khin van x y bng tay
19
R08
iu khin sc ra b lc
20
R09
iu khin kt thc sc ra
21
R10
iu khin MV
22
MS
iu khin M
23
COS
Kha chn ch Auto/Local
b. Nguyn l lm vic:
C 2 ch vn hnh: Local v Auto.
Ch Local:
+ ng c khng b qu ti (qu nhit)
+ Nt la chn ch COS v tr Local.
+ Nhn nt PBL1/PBL2 ti t LCP Start/Stop b lc.
+ Nhn nt PBL3/PBL4 ti t LCP Close/Open van x y.
+ C th ng/m van x y bng tay.
Ch Auto:
+ ng c khng b qu ti (qu nhit)
+ Nt la chn ch COS v tr Auto.
+ Khi bm nc th a vo lm vic th b lc c a vo lm vic sc
ra sau thi gian ci t 50 pht (T11), ng thi van x y cng m ra x bn. Khi
van x y m hon ton, ng c van x dng nh tip im hnh trnh OLS. Sau thi
gian sc ra 10 pht (T12), ng c sc ra dng, van x y cng ng li. Van x
y dng nh tip im SLS. Kt thc chu trnh lm vic.
+ Nu trong qu trnh vn hnh, nc qu bn vt qu gi tr ci t 0.3bar
(DPS) th ng c sc ra v van x y cng c a vo lm vic sau 5s (T1) cho
n khi p lc nh hn gi tr ci t.
Cc cnh bo v bo v:
+ ng c b lc qu ti (R03A, R03B).
+ Chnh lch p lc trc v sau b lc cao (R04A, R04B).
+ Van x y khng bnh thng (R05).
4.7.3 Mch iu khin h thng bm nc tun hon:
(Bn v Local Control Panel & Sequence Circuit Diagram For Close Cycle Cooling
Water Pump).
a) Thng s k thut:
+ Ngun cung cp:
T AC3
+ Cng sut:
75k W.
+ Dng in:
136 A.
+ Tc nh mc
1485 v/ph
+ Lu lng bm:
166,7 l/ph.
+ Tn s
50 Hz
Phc Trnh Tp S

71

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Chiu cao ct nc
25 m
b) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin:
STT
K hiu
Chc nng
1
MCB
MCB cp ngun cho mch iu khin
2
005R1
Khi ng bm
3
005R2
Dng bm
4
005R3
S c in bm 1
5
005R4
S c in bm 2
6
R/S
Rle trung gian khi ng/dng bm
7
TIM
Rle thi gian khi ng/dng bm
8
No1/No2
Cng tc la chn bm d phng
9
Local/Off/Remote Cng tc lu chn ch vn hnh bm
10
Start/Stop
Nt nhn khi ng/dng bm
11
007R1
Lnh Start bm 1
12
007R2
Lnh Stop bm 1
13
007R3
Bm 1 b s c in
14
007R4
Lnh Start bm 2
15
007R5
Lnh Stop bm 2
16
007R6
Bm 2 b s c in
17
007R7
iu khin t xa bm 1 t GCB
18
007R8
iu khin t xa bm 2 t GCB
c) Cc tn hiu Input/Output ca PLC:
STT
a ch
Chc nng
1
I0.0
Lnh khi ng bm t ULCB(1)
2
I0.1
Lnh dng bm t ULCB(1)
3
I0.2
Chn bm 1 lm bm d phng
4
I0.3
Chn bm 2 lm bm d phng
5
I0.4
Cng tc la chn bm 1 ch REMOTE
6
I0.5
Cng tc la chn bm 1 ch OFF
7
I0.6
Cng tc la chn bm 1 ch LOCAL
8
I0.7
Lnh Start bm 1 bng tay
9
I1.0
Lnh Stop bm 1 bng tay
10
I1.1
Bm 1 b s c in
11
I1.2
Cng tc la chn bm 2 ch REMOTE
12
I1.3
Cng tc la chn bm 2 ch OFF
13
I1.4
Cng tc la chn bm 2 ch LOCAL
14
I1.5
Lnh Start bm 2 bng tay
15
I2.1
Lnh Stop bm 2 bng tay
16
I2.1
Bm 2 b s c in
17
Q0.0
Lnh Start bm 1
18
Q0.1
Lnh Stop bm 1
19
Q0.2
Bm 1 b s c in
20
Q0.3
Lnh Start bm 2
21
Q0.4
Lnh Stop bm 2
22
Q0.5
Bm 2 b s c in
23
Q0.6
iu khin t xa bm 1 t GCB
24
Q0.7
iu khin t xa bm 2 t GCB
Phc Trnh Tp S

72

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

d) Nguyn l lm vic:
C 2 ch lm vic: Local v Remote.
Ch Local:
Khi ng bm 1
+ iu kin:
Nt la chn ch LOCAL/OFF/REMOTE ti t CCCWP LCP v
tr Local (I0.6)
Bm 1 ang dng (M0.6).
+ Nguyn l vn hnh:
Khi tha mn cc iu kin trn.
Nhn nt Start ti t LCP Start bm 1 (I0.7).
PLC xut lnh khi ng bm 1 (M0.5, Q0.0).
Dng bm 1
+ iu kin:
Nt la chn ch LOCAL/OFF/REMOTE ti t CCCWP LCP v
tr Local (I0.6)
+ Nguyn l vn hnh:
Khi tha mn cc iu kin trn.
Nhn nt Stop ti t LCP Stop bm 1 (I1.0).
PLC xut lnh dng bm 1 (M0.6, Q0.1).
Ch Auto:
Khi ng khi bm 1 lm vic chnh
+ iu kin:
Nt la chn ch LOCAL/OFF/REMOTE ti t CCCWP LCP v
tr REMOTE (I0.4).
Bm 1 khng v tr d phng (I0.2).
Bm 1 ang dng (M0.6).
+ Nguyn l vn hnh:
Khi tha mn cc iu kin trn.
C lnh khi ng/dng bm 1 t ULCB (I0.0, I0.1).
PLC xut lnh khi ng bm 1 (M0.5, Q0.0).
Khi ng khi bm 1 lm vic d phng
+ iu kin:
Nt la chn ch LOCAL/OFF/REMOTE ti t CCCWP LCP v
tr REMOTE (I0.4).
Bm 1 lm vic d phng (I0.2).
Bm 2 b s c v in (I2.1).
Bm 1 ang dng (M0.6).
+ Nguyn l vn hnh:
Khi tha mn cc iu kin trn.
C lnh khi ng/dng bm 1 t ULCB (I0.0, I0.1).
PLC xut lnh khi ng bm 1 (M0.5, Q0.0).
Dng bm 1
+ iu kin:
Nt la chn ch LOCAL/OFF/REMOTE ti t CCCWP LCP v
tr REMOTE (I0.4).
Hoc
Phc Trnh Tp S

73

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Bm 1 b s c v in (I1.1).
+ Nguyn l vn hnh:
Khi tha mn cc iu kin trn.
C lnh dng bm 1 t ULCB (I0.1).
PLC xut lnh dng bm 1 (M0.6, Q0.1).
4.7.4 Mch iu khin h thng bm nc sinh hot
(Bn v Local Control Panel & Sequence Circuit Diagram For Service Water Pump).
a) Thng s k thut
4.8 Ngun cung cp:
T AC3
4.9 Cng sut:
22kW.
4.10
Loi ng c:
Xoay chiu 3 pha, in p 400V.
4.11
Dng in:
43A.
4.12
Lu lng max ca bm: 36m3/h.
b) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin
STT
K hiu
Chc nng
1
MCB1
MCB cp ngun tng
2
MCB2, MCB3
MCB cp ngun cho mch iu khin
3
LR
Mc nc b cp thp
4
HLR
Mc nc b thu cao
5
LLR
Mc nc b thu thp
6
EPR
Mc nc b thu ht
7
FLR
Mc nc b thu y
8
HTR1
Nhit bm 1 cao
9
HTR2
Nhit bm 2 cao
10
EF1
S c in bm 1
11
EF2
S c in bm 2
12
WPR1/ WPR2
Bm chm 1 thm nc
13
CR1/CR2
Bm 1/Bm 2 Start/Stop
14
TR1/TR2
Bm 1/Bm 2 Trip
15
GCB
n tn hiu
c) Nguyn l lm vic
4.13
C 2 ch lm vic: Local v Remote.
4.14
iu kin chung:
+ Mc nc b thu cao (HLR) tc ng b thu ht nc.
+ Bm 1/2 khng b s c v in (TR1).
+ Mc nc b cp thp (LR) tc ng nc b cp.
Ch Local:
+ Nt la chn ch LOCAL/OFF/AUTO v tr Local.
+ Nhn nt ST/SP ti t LCP Start/Stop bm 1/bm 2.
+ Cc rle CR1/CR2 c in a tn hiu Start/Stop bm 1/bm 2.
Ch Auto:
4.15
Chn bm 1 lm bm chnh (v tr 2):
+ Nt la chn ch LOCAL/OFF/AUTO v tr Auto.
+ Rle mc nc b thu thp (LLR) b thu ht nc s gi tn hiu khi ng
bm 1.
+ Nu bm 1 b s c v in th s t ng khi ng bm 2 (TR1).
+ Cc rle CR1/CR2 c in a tn hiu Start/Stop bm 1/bm 2.
Phc Trnh Tp S

74

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

4.16 Chn bm 2 lm bm chnh (v tr 1):


+ Nt la chn ch LOCAL/OFF/AUTO v tr Auto.
+ Rle mc nc b thu thp (LLR) b thu ht nc s gi tn hiu khi ng
bm 2.
+ Nu bm 2 b s c v in th s t ng khi ng bm 1 (TR2).
+ Cc rle CR1/CR2 c in a tn hiu Start/Stop bm 1/bm 2.
4.7.5 Mch iu khin b lc h thng bm nc sinh hot
(Bn v Local Control Panel For Service Water Strainer) Equipped on Strainer.
a) Thng s k thut
4.8 ng c b lc:
+ Ngun cung cp:
T AC3
+ Cng sut:
0,1kW, 3 pha.
+ Loi ng c:
Xoay chiu 3 pha, in p 400V.
+ Dng in:
0,36A.
+ Dng khi ng:
1,3A.
4.9 ng c van x y:
+ Cng sut:
3W, 1 pha.
+ Loi ng c:
Xoay chiu 1 pha, in p 100V.
+ Dng in:
0,19A.
+ Dng khi ng:
0,3A.
b) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin
STT
K hiu
Chc nng
1
MCCB1
MCCB cp ngun tng
2
ELB1
CB cp ngun ng c b lc M
3
MCB2
MCCB Cp ngun cho ng c van x y MV
4
THR
Rle nhit
5
CP1, CP2
Aptomat cp ngun cho MV v mch iu khin
6
F1~F4
Cu ch
7
TR
My bin p
8
T1
Rle thi gian kim tra thi gian ng/m van x y.
10
T11
Rle thi gian iu khin sc ra b lc
11
T12
Rle thi gian kt thc ra
13
R01, R02
Rle trung gian MV m/ng hon ton
14
R03A, R03B
Rle trung gian qu ti M
15
R04A, R04B
Rle trung gian chnh p trc v sau b lc
16
R05
Rle trung gian van x y khng bnh thng
17
R06
iu khin b lc bng tay
18
R07
iu khin van x y bng tay
19
R08
iu khin sc ra b lc
20
R09
iu khin kt thc sc ra b lc
21
R10
iu khin MV
22
MS
iu khin M
23
COS
Kha chn ch Auto/Local
c) Nguyn l lm vic
C 2 ch vn hnh: Local v Auto.
Ch Local:
+ ng c khng b qu ti (qu nhit)
Phc Trnh Tp S

75

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Nt la chn ch COS v tr Local.


+ Nhn nt PBL1/PBL2 ti t LCP Start/Stop b lc.
+ Nhn nt PBL3/PBL4 ti t LCP Close/Open van x y.
+ C th ng/m van x y bng tay.
Ch Auto:
+ ng c khng b qu ti (qu nhit)
+ Nt la chn ch COS v tr Auto.
+ Khi bm nc th a vo lm vic th b lc c a vo lm vic sc
ra sau thi gian ci t 5 pht (T11), ng thi van x y cng m ra x bn. Khi
van x y m hon ton, ng c van x dng nh tip im hnh trnh OLS. Sau thi
gian sc ra 10 pht (T12), ng c sc ra dng, van x y cng ng li. Van x
y dng nh tip im SLS. Kt thc chu trnh lm vic.
+ Nu trong qu trnh vn hnh, nc qu bn vt qu gi tr ci t 0.3bar
(DPS) th ng c sc ra v van x y cng c a vo lm vic sau 5s (T1) cho
n khi p lc nh hn gi tr ci t.
Cc cnh bo v bo v:
+ ng c b lc qu ti (R03A, R03B).
+ Chnh lch p lc trc v sau b lc cao (R04A, R04B).
+ Van x y khng bnh thng (R05).
4.7.6 Mch iu khin h thng bm nc r r
(Bn v Local Control Panel & Sequence Circuit Diagram For Dewatering Pump).
a) Thng s k thut:
+ Cng sut:
5,5kW.
+ S lng:
02 (01 chnh, 01 d phng).
+ Ngun cung cp:
T AC3
+ Loi ng c:
Xoay chiu 3 pha, 400V.
+ Dng in:
134A.
+ Lu lng bm:
102 m3/h.
+ Ct nc:
10m.
b) Cc thnh phn chnh ca h thng iu khin:
STT
K hiu
Chc nng
1
F1~F4, F7~F10
Cu ch
2
SP
Nt nhn Stop
3
ST
Nt nhn Start
4
Local/Off/Local Auto
Cng tc la chn ch
5
TR1, TR2
Rle trip
6
M1, M2
Contactor
7
WR1, WR2
Rle bm nc ln du
8
SARI2-1
B nc ln du
9
ASM3-1
B nhit b
10
PTR1, PTR2
Rle trip bm
11
R11, R12
Rle t ng
12
R1, R2
Rle khi ng bm 1, bm 2 tun t
13
R3, R4
Rle mc nc cao
14
LLR, HLR
Rle mc thp/ mc cao
c) Nguyn l lm vic
4.7 iu kin vn hnh:
+ Du bi trn ca bm khng b ln nc (WR1).
Phc Trnh Tp S

76

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Bm khng b qu nhit(TH1).
+ Khng c cc s c v in(TR1).
+ Mc nc di h khng thp(LLR).
4.8 Nguyn l hot ng:
Bm nc th c 2 ch vn hnh: bng tay v t ng
Ch t ng
+ Nt Local/Off/Local Auto ti t LCP v tr Local Auto.
+ Chuyn kha la chon bm No.1 hoc No.2 lm bm chnh.
+ Bm s hot ng theo tn hiu t cm bin mc (Q1~Q4) nh sau:
Mc nc Q2: bm c chn khi ng.
Mc nc Q3: bm th 2 tip tc khi ng.
Mc nc Q4: bo mc nc qu cao.
Mc nc Q1: bm dng.
Ch bng tay
+ Nt Local/Off/Local Auto ti t LCP v tr Local.
+ Nhn nt ST1/ST2 khi ng bm 1/bm 2.
+ Nhn nt SP1/SP2 dng bm 1/bm 2.
4.7.7 Mch iu khin h thng bm du tun hon , bm du p lc cao:
(Bn v Thurst Oil Circulating Pump, High Pressure Oil Pump, Generator Guage
Control Box)
a) Thng s k thut
H thng bm du tun hon :
+ Cng sut:
18,5kW.
+ Ngun cung cp:
T AC1
+ Loi ng c:
Xoay chiu 3 pha, 400V.
H thng bm du p lc cao:
+ Cng sut:
11kW.
+ Ngun cung cp:
T AC1
+ Loi ng c:
Xoay chiu 3 pha, 400V.
b) Cc thnh phn chnh trn mch iu khin (tng t cho 2 h thng)
STT
K hiu
Chc nng
1
PL1, PL2, Pl3
n hin th
2
43THO
Cng tc la chn ch
3
3-88THO-ON
Nt nhn ON
4
3-88THO-OFF
Nt nhn OFF
5
88THOX
Rle khi ng/dng bm
6
88THOCX
Rle khi ng bm ch t ng
7
88THOTX
Rle dng bm ch t ng
8
36RTX
Rle s c v in ca bm
c) Nguyn l lm vic (tng t cho 2 h thng)
Bm du tun hon trc c 2 ch hot ng: Local v Remote
Ch Local
+ Cng tc 43THO chuyn sang v tr Local.
+ Bm khng c cc s c v in.
+ Khi ng/dng bm bng cch nhn nt 3-88THO-ON/3-88THO-OFF trn
THO(t iu khin ti ch).
Ch Remote
+ Cng tc 43THO chuyn sang v tr Local.
Phc Trnh Tp S

77

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Bm khng c cc s c v in.
+ Khi ng/dng bm bng cch nhn nt Start/Stop ti t 12GTA
PHN II PHN O TO CHUYN SU: H THNG IU TC
1. H THNG IU TC
1.1 Trnh by mch du iu khin; thng s k thut, nguyn l lm vic ca
tng thit b iu khin, gim st c trn h thng du iu khin, gii thch
mch iu khin bm du iu tc.
1.1.1 Mc ch:
H thng du iu tc cung cp du p lc cao i iu khin theo yu cu lm
vic ca t my. iu khin ng m van cu, van kim, cn gt, van bypass, seal vn
hnh, van x kh, van x nc ng ng. H thng du p lc lm vic vi p sut
trong khong 51,2 bar n 64 bar.
1.1.2 Thng s k thut:
1.1.2.1 H thng bm du iu tc:
ng c bm du:
+ S lng: 02 b
+ ng c 3 pha, 400VAC, 22kW, tc 1500v/ph
+ Bm du: loi bnh rng, c trang b van mang ti, van 1 chiu, van an ton, 1
b lc cho mi bm c t ng ht v nm trong thng cha du x
(151KI/152KI).
Thng cha du x:
+ Th tch bn du x: 2153 lt
+ Th tch du thng cha 800 lt, c tnh du ISO VG 46.
+ Cc thit b trn h thng thy lc:
Cm bin chuyn i tn hiu nhit du thnh tn hiu in 150MR.
Nhit k theo di nhit du 150LT.
Cm bin nc ln trong du 151MW.
Rle mc du 151SN, 152SN, 153SN.
B th 150FJ.
B lc 150SP v rle p lc vi sai 150FI.
Thc o mc du 150LN.
1.1.2.2 Bn du p lc:
Chiu cao 5145mm, ng knh 1000mm.
p sut lm vic bnh thng 51,2~64bar.
Tng th tch 2900 lt.
Cc thit b trn h thng thy lc:
+ Thc o mc du trong bn 130CR.
+ Rle mc du 130MN.
+ Van an ton 130VQ.
+ Van soleniod 130EL t ng np kh cho bn du p lc.
+ ng h ch th p lc du 130LP.
+ Rle p lc du 130MP.
+ Tip im mc du (bng c kh).
+ Cm bin v tr van cch ly m 131FC.
+ Cm bin v tr van cch ly ng 132FC.
1.1.2.3 Van cu, van seal, van bypass, van x kh:
Cc thng s k thut van cu, van seal:
Phc Trnh Tp S

78

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

ng knh ng vo
1700 mm
Ct nc tnh cao nht
670 m (ct nc thit k)
Lu lng x qua van
27,7 m3/s
p sut th ca thn van
1155 mWC
p sut th ca rotor van
1005 mWC
p sut th kn ca m kn vn hnh
670 mWC
p sut th kn ca m kn sa cha
670 mWC
Cc thng s k thut van bypass, van x kh:
ng knh ng vo
50 mm
ng knh ng ra
50 mm
p lc du ca servo
51- 64 bar
p lc nc qua thn van
67,73 77,54 bar
Cc thit b trn h thng thy lc:
+ Cng tc gii hn v tr van cu ng 502FC.
+ Cng tc gii hn v tr van cu ang m 503FC.
+ Cng tc gii hn v tr van cu ang ng 504FC.
+ Cng tc gii hn v tr van cu m 505FC.
+ Van phn phi iu khin bng c ng m seal vn hnh 511DR.
+ Cm bin v tr van bypass ng 510FC.
+ Cm bin v tr van bypass m 511FC.
+ Rle p lc gim st p lc van seal sa cha 535SP.
+ Rle p lc gim st p lc van seal vn hnh 540SP.
+ Cm bin v tr van seal vn hnh 515FC.
+ ng h p lc nc sau van cu 502LP.
+ B bin i p lc nc sau van cu 501MP, 502MP.
+ ng h p lc nc trc van cu 501LP.
+ B lc 510FI v cm bin p lc vi sai 510SP.
+ Cm bin v tr van x kh ng 410FC.
+ Cm bin v tr van x kh m 411FC.
1.1.2.4 Kim phun, cn gt
Cc thng s k thut kim phun:
ng knh ng vo
399 mm
ng knh ming phun
282 mm
ng knh tia nc
236.9 mm
ng knh piston ca kim
275 mm
Hnh trnh ca kim
251 mm
Th tch khoang m
399 mm3
Th tch khoang ng
399 mm3
p lc bnh thng
51-64 bar
p lc th
150 bar
Cc thng s k thut cn gt:
ng knh piston
90 mm
Hnh trnh piston
66 mm
Cc thit b trn h thng thy lc:
+ ng h p lc gim st p lc ng/m 06 kim phun.
+ B bin i v tr cn gt s 1 (201MM-1).
+ B bin i v tr cn gt s 2 (202MM-1).
Phc Trnh Tp S

79

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ B bin i v tr cn gt s 3 (203MM-1).
+ B bin i v tr cn gt s 4 (204MM-1).
+ B bin i v tr cn gt s 5 (205MM-1).
+ B bin i v tr cn gt s 6 (206MM-1).
+ B bin i v tr kim phun s 1 (201MM-2).
+ B bin i v tr kim phun s 2 (202MM-2).
+ B bin i v tr kim phun s 3 (203MM-2).
+ B bin i v tr kim phun s 4 (204MM-2).
+ B bin i v tr kim phun s 5 (205MM-2).
+ B bin i v tr kim phun s 6 (206MM-2).
1.1.2.5 Mch du v cc thit b trn mch du:
a) Van mang ti 150DR, 153DR, 154DR, 150EM:
Van 150DR l van 3/2, mt u tc ng bng l xo c th iu chnh c,
mt u bng du p lc.
Van 153DR, 154DR l loi seat valve cartridge 2 ng, c cu to ging nh 1
xylanh thu lc 2 u c iu khin bi 2 ng du p lc, trong c 1 u
thng vi ng du x, khi u ny thng p lc u bn kia v x du v bn du
x, c iu khin bi van 150DR.
Van 150EM l van in 4/2 t ly p lc du t ng 12 mc ni tip vi van
mang ti c kh 150DR. Trong hot ng bnh thng, van in t s mang ti trc
khi p lc h thng gim. Van mang ti c kh c dng d phng trong trng hp
van in t khng hot ng.
Gi tr setting cho 2 van mang ti nh sau:
+ 150DR : 63.05 64.35 bar
+ 150EM: 62.70 64.20 bar
Hot ng ca van mang ti :
+ Du p lc c duy tr p lc trong phm vi lm vic cho php 51,2 - 64
bar v ch th qua ng h p lc ti ng ra ca van mang ti.
+ Khi p lc ca h thng du gim n gi tr m p lc ti u tc ng bng
l xo ca van 150DR thng c p lc ca du iu khin lm thng ng du
t van tit lu 150DP-1 qua van 150DP-2 n tc ng seat valve cartridge. Tuy p
lc du 2 bn bng nhau, nhng do ng du t van 150DR c din tch tip xc
ln hn cng thm p lc ca l xo, thng c p lc ch, ngt ng du thng
vi ng du x lm du c bm ln cung cp cho ng du iu khin.
+ Khi p lc ln hn p lc ca l xo tc ng ngt ng du qua van 150DR
lm cho du bn van 153DR thng vi ng x v x du v bn du x.
b) Van cch ly bn du p lc 130EM, 130RI.
C nhim v cch ly bn du p lc trong trng hp dng my, gi du p
lc trong bn du p lc. Nu khng thit k van cch ly ny th khi dng my lu,
du s r r v bn du x, lm cho cc relay mc du tc ng khng iu kin
i khi ng my, ng thi thi gian np kh cho bn du rt lu chm thi gian ln
my.
Cu to gm 2 van 130EM tc ng bng in hoc bng tay, van 130RI tc
ng bng du p lc, tr n van ny c gn b tip im gii hn tn hiu v tr.
+ 131FC: isolating valve v open
+ 132FC: islolating valve v tr close.

Phc Trnh Tp S

80

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 1.1 Vam cch ly bn du p lc


Hot ng:
Lc dng my: Khi c tn hiu dng my n giai on 6 kim ng, 6 cn gt
ng, van cu ng th c lnh Oil Station Stopping, solenoid 130EM c in, tc
ng lm thng ng du t (C-B) du p lc n tc ng van 130RI, lc ny c 2
bn ca van u l du p lc bng nhau, nhng do b mt tip xc bn ng du t
solenoid ti ln hn ng du trc tip t bn du p lc nn thng bn kia i tc
ng ngt ng du t bn du p lc v bn du x, do cch ly bn du p lc.
Lc chy my: Khi khi ng t my, c tn hiu chy bm du iu tc, p
lc tng ln n v tr relay p lc 150SP-7 (62 bar), s a tn hiu n van
solenoid 130EM c in, tc ng theo chiu ngc li lm thng ng du t (C A), du t van 130RI v ng x, du bn kia c p lc tc ng lm thng ng
du t bn du p lc vi du i iu khin.
Trong qu trnh chy my m solenoid 130EM khng m, lc ta s tc ng
m bng tay ngay ti solenoid.
Trong qu trnh dng my, khi c tn hiu Oil Station Stopping, nu mc
du gim di ngng relay p lc 130SN -3 (812 mm), th lc ny c lnh Start
bm d phng, nng mc du ln n v tr 130SN -3, ri sau mi dng bm
du p lc lm vic chnh, bm d phng ri mi a tn hiu i ng van cch ly
bn du p lc. Trng hp khi t my ang hot ng, m mc du gim n v tr
mc 130SN -5 (600 mm), th bm d phng s chy a mc du v li mc
130SN -3 (812 mm) ri mi dng.
c) H thng phn phi du:
Van solenoid 154EM
+ Thng s k thut:
Hng ch to: Rexroth
in p: U= 110VDC
Dng in: I= 0,27A
Cng sut: P= 30 W
in tr : R= 407 Ohm
+ Nguyn l hot ng:
Van solenoid 154EM iu khin ng cn gt (khi vn hnh bnh thng
cun solenoil lun c in) v van 155DR phn phi du iu khin ng cn gt khn
cp.
Trn trc t my c gn mt l xo vi Cam 160DT (c th iu chnh
c) v cc cm bin tc (161MV, 162MV, 163MV). Bnh thng tc
Phc Trnh Tp S

81

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

ca turbine n nh, th lc ly tm cha tc ng l xo, nhng khi tc t n


gi tr vt tc, lc ny lc ly tm sinh ra ln lm vng l xo tc ng vo cam van
160DT lm cho ng du p lc iu khin van 155DR v bn x, di tc ng ca
l xo lm thng ng du p lc iu khin cn gt thng v bn du x, nn du mt
p lc i tc ng ng cn gt khn cp. Ngoi ra tn hiu t cc cm bin tc s
a tn hiu i trip my.

Hnh 1.2: Van 154EM v 155DR


Khi xy ra s c thuc nhm s c phn c, a tn hiu lm mt in
solenoid 154EM, lm thng ng du c p n van 155DR. Tuy p lc 2 bn
van 155DR bng nhau nhng c thm l xo lm thng ng du p lc i tc
ng converter valve cho cn gt, lm du cho iu khin servo cn gt thng v
ng x, khi du mt p lc th cn gt ng bng nng lng ca l xo .
Van solenoid 510EM (iu khin ng m van cu 511ZM, 512ZM).
+ Thng s k thut:
Hng ch to: Rexroth
in p: U= 110VDC
Dng in: I= 0,27A
Cng sut: P= 30 W.
in tr : R= 407 Ohm
+ Nguyn l hot ng:
Khi chy my: Khi khi ng t my, khi c tn hiu m van cu, s
c tn hiu a n van solenoid 510EM c in, tc ng lm thng ng du
t (P-A). Khi du iu khin tc ng vo ca X van 510DR ngt ng
du x AB v thng, ng thi du iu khin vo ca X v an 501VT thng
ng du (B A) i iu khin m van cu.
Khi dng my bnh thng hoc s c: khi c tn hiu ng van cu,
s c tn hiu l m m t i n van solenoid 510EM, tc ng lm thng ng
du t (A-T). Khi du iu khin tc ng vo ca X van 510DR mt p
lc nn ca A thng B x v thng du, ng thi du iu khin vo ca X
van 501VT cng mt p nn van 501VT kha ng du iu khin. Lc
ny du p lc iu khin s vo khoang ng servo van cu thc hin ng
van cu.

Phc Trnh Tp S

82

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 1.3: Van 510EM v 510DR


Van solenoid 410EM (iu khin van x kh)
+ Thng s k thut:
Hng ch to: ATOS
in p: U= 110VDC
Dng in: I= 0,55A
in tr: R= 200 Ohm

Hnh 1.4 Van 410EM


+ Nguyn l hot ng:
Khi c tn hiu m van x kh, cun solenoid van 410EM mt in lm
ca P thng A, B thng T, du iu khin i m van x kh.
Khi c tn hiu ng van x kh, cun solenoid van 410EM c in lm
ca P thng B, A thng T, du iu khin i ng van x kh.
Van solenoid 512EM (iu khin van Bypass 510VE).
+ Thng s k thut
Hng ch to: ATOS
in p: U= 110VDC
Dng in: I= 0,55A
in tr: R= 200 Ohm

Phc Trnh Tp S

83

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 1.5 Van 512EM


+ Nguyn l hot ng
Khi c tn hiu ng van bypass, cun solenoid van 512EM mt in lm
ca P thng A, B thng T, du iu khin i ng van bypass.
Khi c tn hiu m van bypass, cun solenoid van 512EM c in lm
ca P thng B, A thng T, du iu khin i m van bypass.
Van Solenoid 511EM (iu khin van seal vn hnh).
+ Thng s k thut
Hng ch to: ATOS
in p: U= 110VDC
Dng in: I= 0,55A
in tr: R= 200 Ohm

Hnh 1.6 Van 511EM


+ Nguyn l vn hnh
Khi c tn hiu ng van seal, cun solenoid van 511EM mt in lm
ca P thng A, B thng T, ca X van c 511DR mt p lm ca P thng B i ng
van seal.
Khi c tn hiu m van seal, cun solenoid van 511EM c in lm ca P
thng B, A thng T, ca X van c 511DR c p lm ca A thng B v du iu khin
i vo khoang m servo 501ZM m van seal.
Van Actuator cho iu khin kim phun
+ Thng s k thut
Hng Neyrpic
Loi ED-25
in tr cun dy: 2 0,25 Ohm
in p: U=12VDC
Dng in max: 6A
Phc Trnh Tp S

84

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 1.7 Van Actuator cho iu khin kim phun


+ Nguyn l vn hnh
Khi I = 2,7A th accuator v tr trung tnh.
Khi I < 2,7A th lc l xo s thng lc ht ca cun dy nn A thng T, P
thng B.
Khi I > 2,7A th lc ht ca cun dy s thng lc l xo nn P thng A, B
thng R.
Van Actuator cho iu khin cn gt.
+ Thng s k thut
Hng Neyrpic
Loi ED-12
in tr cun dy: 5 0,25 Ohm
in p: U= 12VDC
Dng in max: I=3A
+ Nguyn l vn hnh: Van lm vic da trn nguyn l lc ht ca cun dy,
lc ca l xo v p lc du iu khin.
ng cn gt: Khi c tn hiu ng cn gt, van solenoid 154EM s mt
in, lm thng ng du c p n van 155DR. Tuy p lc 2 bn van 155DR
bng nhau nhng c thm l xo lm thng ng du p lc i tc ng converter
valve cho cn gt, lm du cho iu khin servo cn gt thng v ng x, khi du
mt p lc th cn gt ng bng nng lng ca l xo .
M cn gt: Khi c tn hiu m cn gt, van solenoid 154EM s c in
ngt ng du i iu khin ng cn gt t van 155DR. Van 201EB-1 s tr v v tr
gia v khi c tn hiu m cn gt cun solenoid van 201EB-1 c in thng ca PA i
m cn gt.

Hnh 1.8 Van Actuator cho iu khin cn gt


Phc Trnh Tp S

85

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

1.1.3 Gii thch mch iu khin bm du iu tc.


1) Thng s k thut
ng c bm du:
+ S lng: 02 b
+ ng c 3 pha, 400VAC, 22kW, tc 1500v/ph
+ Bm du: loi bnh rng, c trang b van mang ti, van 1 chiu, van an ton, 1
b lc cho mi bm c t ng ht v nm trong thng cha du x
(151KI/152KI).
+ Ngun cung cp: T AC1/AC2.
Thng cha du x:
+ Th tch bn du x: 2153 lt
+ Th tch du thng cha 800 lt, c tnh du ISO VG 46.
+ Cc thit b trn h thng thy lc:
Cm bin chuyn i tn hiu nhit du thnh tn hiu in 150MR.
Nhit k theo di nhit du 150LT.
Cm bin nc ln trong du 151MW.
Rle mc du 151SN, 152SN, 153SN.
B th 150FJ.
B lc 150SP v rle p lc vi sai 150FI.
Thc o mc du 150LN.
2) Cc thnh phn chnh ca mch iu khin:
STT
K hiu
Chc nng
1
3Q1, 3Q2
MCCB cp ngun cho mch lc
2
3Q3, 3Q4, 3Q5, 3Q6
MCB cp ngun cho mch iu khin
3
3T1, 3T2
My bin in p cp ngun cho mch iu khin
4
3F1, 3F2
Rle nhit
5
5KM1, 5KM2
Contactor
6
3M1, 3M2
ng c bm
7
4KA1, 4KA3
Rle gim st ngun iu khin
8
4K1, 4K3
Rle thi gian
9
4KA4, 4KA5
Rle delay mc du thp
10
4KA6, 4KA7
Rle qu ti
11
4KA2
Rle mc du thp
12
4KA8
Rle li (bo ci)
13
5S1
Nt nhn dng an ton
14
5S2
Kha chn ch vn hnh
15
5S3, 5S4
Nt nhn Stop
16
5S5, 5S6
Nt nhn Start
17
5KM1, 5KM2
Contactor khi ng bm
18
6KA1, 6KA3
Dng t xa
19
6KA2, 6KA4
Khi ng t xa
3) Nguyn l hot ng:
C 2 ch vn hnh: Local v Remote.
a) Ch Local:
iu kin lin ng:
+ Ngun iu khin tha mn (n 4H1A).
+ Kha Safety Stopped Button 5S1 v tr ON
+ Kha la chn ch Local/Remote 5S2 v tr Local.
Phc Trnh Tp S

86

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Bm khng vn hnh ch Remote (6KA1)


+ ng c khng qu ti (4K1).
+ Mc du khng thp (4KA2).
Nguyn l vn hnh:
+ Nhn nt 5S5/5S3(5S6/5S4) START/STOP bm ti t iu khin ti
ch.
b) Ch Remote:
iu kin lin ng:
+ Ngun iu khin tha mn (n 4H1A).
+ Kha Safety Stopped Button 5S1 v tr ON
+ Kha la chn ch Local/Remote 5S2 v tr Remote.
+ ng c khng qu ti (4K1).
+ Mc du khng thp (4KA2).
Nguyn l vn hnh:
+ Kha la chn ch Local/Remote 5S2 v tr Remote.
+ Chn bm chnh v bm d phng ( MMI hoc CR).
+ Bm s vn hnh theo trnh t chy my (6KA1, 6KA2).

Phc Trnh Tp S

87

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

1.2 Trnh by cu to, chc nng ca h thng iu tc theo s khi.


H thng iu tc ti Nh my thy in i Ninh gm nhng b phn chnh theo
s cu to tng qut sau y:
Speed measurements
COM N

ALSTOM P320 Or Others PLC

HMI
T ADT
Speed
Tachometer

UNIT FREQUENCY
COM HMI

SPEED SENSOR 1

n F

T SLG (UPC)

CH sensor

TPA

WIRED OUTPUTS
(Faults , indicators etc.)

COM POS N

n F

SPEED thresholds
OUTPUTS

SPEED SENSOR 3
n F

WIRED INPUTS
(Circuit breaker etc.)

n F

SPEED SENSOR 2

1 to 12
T SLG (SPC)
POSITIONNER

T SLG (SPC)
POSITIONNER

SPEED
GOVERNOR

N12
SERVOMOTOR
ACTUATOR
NORMAL SENSOR

Hnh 1.9 S cu to tng qut h thng iu tc Nh my thy in i Ninh


1.2.1 UPC (Unit Processing Controller)
1.2.1.1 Chc nng:
Module UPC l b x l trung tm ca h thng iu tc; UPC c chc nng thu
thp d liu, x l v xut tn hiu iu khin n cc SPC thng qua ng truyn
Fieldbus; UPC giao tip vi h thng iu khin t my thng qua ng truyn
Modbus v cc tn hiu Digital Input, Digital Output.
1.2.1.2 Cu to mt trc ca UPC

Hnh 1 .10 - Mt trc ca UPC


Phc Trnh Tp S

88

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

1.4.1.1. ngha ca cc n LED mt trc ca UPC


STT
Tn n LED
Ch th trng thi
POWER
Mu - ch th trng thi ngun cung cp ca UPC
1
RUN
Mu xanh- ch trng thi UPC ang lm vic
2
Mu xanh- ch th trng thi UPC ang lm vic
UPC ACTIVE
chnh, LED ny lun sng khi h thng lm vic
3
bnh thng
Mu - ch trng thi h thng iu tc b
MAJOR
4
s c nng
Mu cam- ch trng thi h thng iu tc b
MINOR
5
s c nh
Sng- nhp nhy mu xanh, ch trng thi giao tip
FIELDBUS
6
vi SPC tt
Sng- nhp nhy mu xanh, ch trng thi UPC ang
REDUNDANCY
ch d phng, trong vn hnh bnh thng LED
7
ny lun tt
Sng, nhp nhy mu xanh- ch trng thi giao tip
CONTROL SYSTEM
8
vi h thng iu khin tt
Sng, nhp nhy mu xanh- ch trng thi giao tip
IHM
9
vi mn hnh tt
Sng, nhp nhy mu xanh- ch trng thi ang giao
PC
tip vi my tnh Maintenance tt, trong vn hnh
10
bnh thng LED ny lun tt
ACK
11
L nt nhn Reset s c
1.2.1.3 Chc nng cc Rack mt sau ca UPC

SPC
UPC

Hnh 1.11 - Mt sau ca UPC


STT
Tn cc Rack
Kt ni vi cc thit b
REDUNDANCY
Khng s dng
1
FIELDBUS
Ni vi SPC
2
L cng J45 dng ni vi my tnh
REMOTE PC
3
Maintenance
Gm 1 cng RS485 dng giao tip vi h thng
CONTROL SYSTEM
iu khin thng qua ng truyn Modbus,
4
cng J45 khng s dng
HMI
L cng RS232 dng ni vi mn hnh HMI
5
L cng RS485 dng ni vi Sensor tc
SPEED SENSOR
6
MV161
L cng RS485 dng ni vi PT ly tn hiu
P.TRANSFORMER
7
tn s
Phc Trnh Tp S

89

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Ni vi cc tn hiu Digital Input


Ni cc tn hiu Digital Output
Ni vi cc tn hiu Analogue Inputs (tn hiu
10 ANALOGUE INPUTS
ct nc, phn hi cng sut)
Ni vi ngun cung cp 110 VDC
11 DC INPUT
Ngun 24 VDC xut ra t UPC cp cho cc LED
12 DC OUTPUT 24 VDC
tn hiu
1.2.2 SPC Module (Servo Positioner Controller)
1.2.2.1 Chc nng:
Nhn tn hiu phn hi v tr ca Servomotor t Sensor, x l tn hiu v gi n
Board x l trung tm UPC, thc hin iu khin v tr Servomotor (Deflector hoc
Needle) theo gi tr t trc nhn t UPC.
1.2.2.2 Cc ch th mt trc ca SPC (Hnh 1.12)
8
9

DIGITAL INPUTS
DIGITAL OUTPUTS

Hnh 1.12 - Cu to mt trc ca SPC


STT
Tn n LED
Ch th trng thi
1
POWER
Mu - ch th trng thi ngun cung cp ca SPC
2
RUN
Mu xanh- ch trng thi SPC ang lm vic
Sng, mu xanh- ch th trng thi ng truyn
3
FIELDBUS S ACTIVE Fieldbus Standby ang lm vic, h iu tc
i Ninh LED ny lun tt
Mu xanh- ch trng thi ang c xut tn hiu i
4
ACTUATOR ON
iu khin Actuator
Mu - ch trng thi SPC b s c nng.
5
FAULT
Mu cam- ch trng thi SPC b s c nh.
Mu xanh, nhp nhy- ch trng thi SPC giao tip
6
FIELDBUS N
vi h thng tt
Sng, mu xanh- ch trng thi lm vic ca
7
FIELDBUS S
ng truyn Fieldbus Standby, trong vn hnh
bnh thng LED ny lun tt
1.2.2.3 Chc nng cc Rack mt sau ca SPC (Hnh 1.13)

STT
Tn Rack
1
REDUNDANCY
2
FIELD
Phc Trnh Tp S

Hnh 1.13 - Mt sau ca SPC


Kt ni vi cc thit b
Khng s dng
Ni cp Fieldbus
90

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh


3
4
5
6

POSITION SENSOR 1
POSITION SENSOR 2
ANALOGUE OUTPUT
DIGITAL INPUT/OUTPUT

SETTING

ALSTOM ACTUATOR

3A/6A
SPC ADRESS
SPC

Phn Xng Sa Cha


Ni vi Sensor v tr
Khng s dng
Khng s dng
Ni vi cc tn hiu Digital In/Out
Trong vn hnh bnh thng cc Switch ny
lun t v tr OFF
Ni vi tn hiu p iu khin Actuator
Chn gii hn dng iu khin Actuator;
i vi iu khin cn gt chn 3A, i vi
iu khin kim chn 6A
L Switch dng t a ch cho SPC theo
quy tc s nh phn 6 bit nh bng di y
Trng thi ca cc Switch t 1-6
1
2
3
4
5
6
OFF
OFF OFF OFF
OFF
ON
OFF
OFF OFF OFF
ON
OFF
OFF
OFF OFF OFF
ON
ON
OFF
OFF OFF ON
OFF
OFF
OFF
OFF OFF ON
OFF
ON
OFF
OFF OFF ON
ON
OFF
OFF
OFF OFF ON
ON
ON
OFF
OFF ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF ON
OFF
ON
OFF
OFF
OFF ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF ON
ON
OFF
OFF

SPC1
SPC2
SPC3
SPC4
10
SPC5
SPC6
SPC7
SPC8
SPC9
SPC10
SPC11
SPC12
1.2.3 Module TADT
1.2.3.1Chc nng:
o tc my pht t Sensor tc 162MV v 163MV, xut tn hiu ch th tc
ti h thng iu khin (dng Analogue 4-20 mA tng ng 0-333 rpm), a ra cc
ngng tc phc v cho h thng iu khin dng Digital Output.
1.2.3.2 Ch th ca cc LED mt trc ca Module TADT (Hnh 1.14)

Hnh 1.14 - Ch th mt trc ca TADT


STT
Tn n LED
Ch th trng thi
Mu - ch th trng thi Module TADT ang c cp
1
POWER
ngun, b ngun bn trong lm vic bnh thng
2
RUN
Mu xanh- ch trng thi TADT ang lm vic
Mu - ch trng thi TADT b s c nng.
3
FAULT
Mu cam- ch trng thi TADT b s c nh.
4
CH1
Khi t my ang chy: nhp nhy mu xanh, ch th ang
Phc Trnh Tp S

91

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

nhn tn hiu t Sensor 162MV tt.


Khi t my ang dng: sng mu xanh.
Khi t my ang chy: nhp nhy mu xanh, ch th ang
5
CH3
nhn tn hiu t Sensor 163MV tt.
Khi t my ang dng: sng mu xanh.
6
MMI
Mu xanh, nhp nhy- ch th ang giao tip tt vi MMI
Mu xanh, nhp nhy- ch th ang giao tip tt vi my
7
PC
tnh Maintenance
8
ACK
L nt nhn Reset s c
1.2.3.3 Chc nng cc Rack mt sau ca TADT (Hnh 1.15)

Hnh 1.15- Mt sau ca TADT


Kt ni vi cc thit b
Khng s dng
Khng s dng
L cng J45 dng ni vi my tnh maintanance
Gm 1 cng RS485 v 1 cng J45, hin ti khng
CONTROL SYSTEM
4
s dng
HMI
L cng RS232 dng ni vi mn hnh HMI
5
L cng RS485 dng ni vi cc Sensor tc
SPEED SENSOR
6
MV162, MV163
DIGITAL INPUTS
Ni vi cc tn hiu Digital Input
7
DIGITAL OUTPUTS
Ni cc tn hiu Digital Output
8
Ni vi cc tn hiu Analogue Inputs, hin ti
ANALOGUE INPUTS
9
khng s dng
DC INPUT
Ni vi ngun cung cp 110 VDC
10
Ngun 24 VDC xut ra t UPC cp cho cc LED
DC OUTPUT 24 VDC
11
tn hiu
1.2.4 Power Transducer
STT
Tn cc Rack
REDUNDANCY
1
FIELDBUS
2
REMOTE PC
3

Phc Trnh Tp S

92

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 1.16- Mt trc ca Power Transducer


Chc nng: phn hi tn hiu cng sut t my cho h thng iu tc.
Nguyn tc lm vic: nhn tn hiu vo t PT v CT ca my pht bin i
thnh tn hiu dng gi n UPC (4-20 mA tng ng vi cng sut t my l: -30183
MW).
1.2.5 Thit b phn hi v tr cn gt
Thit b phn hi v tr cn gt nc gm c 2 b phn sau:
- Cam: thit b gn trn trc cam v xoay quanh trc khi Servo iu khin ng
m cn gt di chuyn.
- Sensor v tr: cha trong cng mt hp vi cam v c gn i in vi b
mt cam.
1.2.5.1 Cam (Hnh 1.17)

Phc Trnh Tp S

93

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

R1
1

2
3
4

70

R7,

R1
0

5
6
7

1 8

Hnh 1.17- Khong cch ti mt im trn b mt cam n tm cam


- Thng s k thut ca cam:
V tr
A (mm)
B (mm)
R (mm)
(o)
Rn= A2 B 2 (mm)
1
45,96
38,57
60
0
0
2
50,22
29,00
58
2
10
3
52,62
19,15
56
4
20
4
53,18
9,38
54
6
30
5
49,24
8,68
50
10
50
6
45,10
16,42
48
12
60
7
39,84
23,00
46
14
70
- R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7: khong cch t tm ca cam n cc im 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7.
- A, B: l khong cch t mt im trn b mt cam n trc cam theo hng A,
B.
- R: chnh lch bn knh ti mt im so vi im s 1.
- (o): Gc quay ca cam khi quay t im s 1 n 1 im.
- Cam c hnh trnh quay l 180 tng ng vi m cn gt t 0100 %.
- Khi cam quay 1 gc 180 th bn knh thay i l: 0,2 x 18 = 3,6 (mm).
1.2.5.2 Sensor
Sensor cn gt ang s dng l loi: XS2-M/XS4-P18AB120 c khong cch o
l Sn = 0,8.8 mm, c gi tr phn hi tng ng vi 4-20 mA v c ng c tuyn
sau y (Hnh 1.18):
- Da vo ng c tnh Sensor xc nh c cc s liu lin quan:
Thng s
Khong cch (mm)
Gi tr phn hi (mA)
Gi tr khong cch v dng

7-7,5

tng ng

5,6

16-16,5

Phc Trnh Tp S

94

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 1.18 - c tuyn Sensor cn gt


1.2.6 Sensor phn hi v tr kim
- Loi: MTS; Temposonic; G series; GH0030MR021 A0; 4-20 mA.
1,61mA

Nam chm

21,5 mA

x
0 mm

74+251=325 mm

74 mm

414,5 mm

- Thng s k thut:
Tng chiu di o khong cch ca Sensor kim phun: 414,5 mm.
Ti v tr
x=0
gi tr phn hi dng in l 1,61 mA.
Ti v tr
x = 414,5
gi tr phn hi dng in l 21,5 mA.
- V gia khong cch nam chm vi b mt Sensor v gi tr phn hi dng
in ca Sensor c s tuyn tnh vi nhau nn ng c tnh Sensor l dng ng
thng c dng phng trnh: y = ax + b.
Vi:
y
: gi tr phn hi dng in (mA).
x
: v tr ca nam chm trn Sensor (mm).
Thay cc gi tr ti v tr x = 0; x = 414,5 ta c:
x = 0; y = 1,61
1,61 = 0a + b
b = 1,61 (mA).
x = 414,5; y = 1,61
21,5 = 414,5a + 1,61
a = 0,048 (mA/mm)
Vy phng trnh ng c tuyn Sensor c dng : y = 0.048x + 1,61
- Khi kim phun i t v tr m hon ton n v tr ng hon ton th
hnh trnh c kh Servo dch chuyn 251 mm, v tr nam chm cch b mt Sensor
khong 74 mm (m hon ton) v 74 + 251 = 325 mm (ng hon ton).

Phc Trnh Tp S

95

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 1.19 - c tuyn Sensor kim


- Da vo v tr khong cch nam chm v theo phng trnh ng thng c
tuyn Sensor: y = 0,048x + 1,61 thit lp c bn tnh sau y:
Thng s
Khong cch (mm)
Gi tr phn hi (mA)
0
1,61
5,162
Gi tr khong cch v dng in 74
74 + 251 = 325
17,21
tng ng
414,5
21,5
1.2.7 Sensor o p lc ct nc (502MP)
1.2.7.1 Chc nng
o p lc ct nc tnh ton cao ct nc.
1.2.7.2 Thng s k thut :
- Loi
: E913 Pressure Transmitter.
- Hng sn xut
: BOURDON- HEANNI.
- p lc o
: 0-100 bar.
- Ngun cung cp
: 11-40 VDC (thc t ang dng ngun 24 VDC).
- Tn hiu Analogue
ng ra
: 4-20 mA (tng ng vi ng vo p lc l 0100
bar).

Hnh 1.20- Sensor p lc nc


1.2.8 Cc thit b phn hi tn s t my
1.2.8.1 Bin th phn hi tn s my pht
- Chc nng
: phn hi tn s ca in p u cc my pht.
Phc Trnh Tp S

96

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh


- Thng s k thut
Loi
S cp
Th cp
Cng sut

Phn Xng Sa Cha


:
: TRANSFORMATEUR B 25315B.
: 0100 VAC; 2050 Hz.
: 050 V; 2050 Hz; dng nh mc 10 mAAC.
: 0.5 VA.

Hnh 1.21- S my bin th tn hiu tn s


1.2.9 Sensor phn hi tc t my
- Chc nng: phn hi tc t my gm Sensor tc v bnh rng.
Bnh rng gn trn trc my; s lng rng l 16.
Sensor: gn c nh trn gi hng tua bin, khe h nh nht gia b
mt Sensor v bnh rng l 4 mm, ngun cung cp l 24 VDC.

Hnh 1.22- S nguyn l Sensor tc


- Nguyn tc lm vic: khi trc my quay s lm cho khe h gia b mt Sensor
v bnh rng thay i, khi khe h gia b mt Sensor 4 mm th Sensor s a ra 01
tn hiu dng xung.
- Tn s xung ti ng ra Sensor tng ng vi tc t my l n (rpm) c
tnh theo cng thc sau:
f

nx16
(Hz)
60

- Tn s xung ti ng ra Sensor khi t my t tc nh mc


(n = 333.3 rpm) l:
f

Phc Trnh Tp S

333.3x16
88.88 (Hz)
60

97

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

1.2.10 My tnh HMI


1.2.10.1 Chc nng:
- L mn hnh giao tip gia ngi s dng v h thng iu tc.
1.2.10.2 Thng s k thut c bn:
- Phn cng:
Loi: GOV 1120T (Fanless Touch Panel Computer with 12.1 TFT LCD),
s dng Flashcard.
Ngun cung cp: 24 VDC.
- Cc phn mm ci t:
H iu hnh: Window CE.
Cc phn mm ng dng ca h thng iu tc (IHM Application).
1.2.11 Actuator iu khin du p lc ng, m Servomotor
1.2.11.1 S nguyn l (theo hnh)

Hnh 1.23- S nguyn l


Actuator iu khin kim (Double-Acting ED) - cn gt (Single-Acting ED)
1.2.11.2 Cu to
Cc thnh phn chnh
1. V nam chm in
2. Cun dy
3. Np cun dy
4. Li di chuyn
5. Thn van phn phi
6. Slide van
7. L xo tr v
8. Tm g
Cc b phn chi tit
11. Bulong nh v Actuator
12. Bulong nh v nam chm in
13. Bulong nh v np
14. Bulong nh v b dn hng l xo
15. Dn hng l xo
16. Thanh y
17. Gii hn v tr Stop ca thanh y
18. Hp ni dy

1.2.11.3 Thng s k thut ca Actuator iu khin cn gt


Phc Trnh Tp S

98

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Mc
Hnh trnh

Thng s
Gi tr
Hnh trnh bnh thng
2.5 mm
Nh sn xut
MECALECTRO
Loi
B825DB41F
in p nh mc
12 V
Coil
in p cch in
600 V
Cun dy
Class F (155 C max)
in tr 20 C
4.75 0.25
Cng sut nh mc 45 C 46 W, U 19 V, I 2.45 A
Gii hn dng ng
1.2 A 0.2
Dng in vn hnh khi
V tr cn bng
1.7 A 0.2
khng p lc
Gii hn dng m
2.3 A 0.2
Openings: P, A, B, T, R, L
160 bar
p lc Max
Opening V
0 bar
p lc Min
Governing
0 bar
1.2.11.4 Thng s k thut ca Actuator iu khin kim (ED25)
Mc
Thng s
Gi tr
Hnh
trnh
di
Hnh trnh bnh thng
5 mm
chuyn
Nh sn xut
MECALECTRO
Loi
B834B41F
in p nh mc
12 V
in p cch in
600 V
Coil
Cun dy
Class F (155 C max)
in tr 20 C
2 0.25
Cng sut nh mc 45
126 W, 19.7 V, I= 6.4 A
C
Gii hn dng ng
3.0 A 0.2
Dng in vn hnh
V tr cn bng
3.8 A 0.2
khi khng p lc
Gii hn dng m
4.6 A 0.2
Openings: P, A, B, T, R, L 160 bar
p lc ti a
Opening V
0 bar
1.4 Trnh by cc ch hot ng ca h thng iu tc.
1.4.1 Ch c nh
1.4.1.1 Ch c nh cng sut
Khi nhn lnh t mt gi tr cng sut t h thng iu khin hoc ti MMI t
iu khin ti ch, UPC s thu thp cc d liu v tnh ton ri a tn hiu n cc
SPC i iu khin ng hoc m cc kim, cn gt ng thi nhn tn hiu phn hi
cng sut t u cc my pht, tn hiu phn hi ny c so snh vi gi tr t ban
u. Nu gi tr phn hi khng bng gi tr t th b iu tc s tip tc gi lnh i
iu khin tng hoc gim m kim, cn gt n khi hai gi tr ny cn bng th
ngng iu chnh. Mc nh khi MC u cc ng vo b iu tc t ng chuyn sang
ch LOAD.
1.4.1.2 Ch c nh m
Tng t nh ch c nh cng sut, ch ny b x l UPC s nhn mt
gi tr t l m ca kim (%) trong di t 0- 100%. UPC tnh ton ri xut lnh n
cc SPC iu khin ng m kim, cn gt. Tn hiu phn hi t m kim s c
Phc Trnh Tp S

99

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

so snh vi gi tr m kim t ban u, nu cha cn bng th s tip tc i iu


chnh n khi 2 gi tr m ny cn bng th ngng.
Hai ch ny hot ng c lp nhau, khi chn ch LOAD th vi cng
sut t no s c m kim tng ng. Cn khi chn ch OPENING th khi
t mt gi tr m no s cho ra cng sut tng ng.
1.4.2 Ch iu tn
Khi ON chc nng iu tn t my ln, b iu tc s iu chnh tn s t my
trong khong 0,2Hz ( 49.8 50.2 Hz). Nu tn s vt ra khi khong ny, BT s
thc hin iu khin ng-m kim, cn gt thay i cng sut ko tn s v trong
khong trn.
Khi t my ang pht c nh cng sut, nu tn s vt ra ngoi gi tr ci t ti
[ ISO_FTH (49.5), + ISO_FTH(50.5)]. B iu tc s t ng iu tn ko tn s
v trong khong (49.5 50.5) Hz.
1.4.3 Ch Jet Dispatcher
nng cao hiu sut ca turbine, b iu tc c thm ch Jet Dispatcher,
ch ny th s lng kim hot ng theo tn hiu lu lng ca turbine. Ngha l ng
vi mt lu lng no ca turbine th s c s kim m tng ng. C th iu chnh
m 2, 3 hoc 4, 5, 6 kim ty theo lu lng t.

S kim

Lu lng (m3/s)

Cng sut (MW)

0 7.73

0 41.28

0 11.00

41.28 58.74

11.00 14.00

58.74 74.76

14.00 18.99

74.76 101.41

18.99 28.5

101.41 153

1.5 Gii thch ngha cc thng s setting chnh ca h thng iu tc.


- Cc thng s setting chnh UPC
Stt

Bin

Tn tn hiu

Loi tn
hiu

Thng
s ci
t

Intd_BP

Permanent droop Interconnected

Analogic

0.04

Isol_BP

Permanent droop - Isolated

Analogic

0.01

3
4

VT_ITA0
VT_ITA1

Default insensitivity (Norm)


Insensitivity with R4 (Norm)

Analogic
Analogic

0.01
0.004

LO_DEM

Opening limit on start up

Analogic

0.14

LO_RABT

Analogic

0.03

VT_SRA

Closing limit opening


Closing speed threshold
(Norm)

Analogic

0.9

Phc Trnh Tp S

100

Gii thch
dc tn s khi t
my ha li
dc tn s khi t
my cp cho ti c
lp
Deadbank tn s
Gii hn lu lng
nc x qua tuabin
khi khi ng 6 kim
Khi tc t 90%
tc nh mc b
iu tc a ra gii

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

LO_RPLI

FREQ_REF

10
11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

21

22

23

24

Fallback limit opening


Frequency main reference
(Hz)
Measurement number by
period

Phn Xng Sa Cha

Analogic

Analogic

50

hn mi cho lu
lng nc x qua
tuabin l 3%
Gii hn lu lng
d phng cho
m kim
Tn s t my

Chu k o lng
tc (xung)
Tn s xung ng
Sens. freq. at nominal
FG2_FRN
Analogic 88.889 vi tc nh mc
speed(Hz)
t my
Cng sut max ng
Max unit power (MW) (max
PW_MAX
Analogic
153
ct nc max
head)
(627m)
Cng sut min ng
IN_PW_LV Power Input low value (MW) Analogic -30.6
vi dng 4mA
Cng sut max ng
IN_PW_HV Power Input high value (MW) Analogic 183.6
vi dng 20mA
Cng sut ng vi
Power value for 4mA output
OU_PW_4
Analogic
0
dng ouput
(MW)
transducer 4mA
Cng sut ng vi
Power value for 20mA output
OU_PW_20
Analogic
153
dng ouput
(MW)
transducer 20mA
Gii hn cng sut
LW_LIM
Power limitation (MW)
Analogic
154
cho 6 kim
Ct nc nh
CH_NOM
Nominal Head (m)
Analogic
627
mc(thit k)
CH_REPLI
Head - Fallback value (m)
Analogic
627
Ct nc d phng
JD_PILIN
Pilote injector number
Analogic
1
S kim chnh
Ngng lu lng
chuyn t 2-3 kim
2<->3 inj. flow threshold
JD_QE1
Analogic 0.27
khi vn hnh ch
(norm)
jetdispatcher
(0,27xQ)
Ngng lu lng
chuyn t 3-4 kim
3<->4 inj. flow threshold
JD_QE2
Analogic 0.384 khi vn hnh ch
(norm)
jetdispatcher
(0,384xQ)
Ngng lu lng
chuyn t 4-5 kim
4<->5 inj. flow threshold
JD_QE3
Analogic 0.489 khi vn hnh ch
(norm)
jetdispatcher
(0,489xQ)
Ngng lu lng
chuyn t 5-6 kim
5<->6 inj. flow threshold
JD_QE4
Analogic 0.663 khi vn hnh ch
(norm)
jetdispatcher
(0,663xQ)
FG2_PRD

Phc Trnh Tp S

Analogic

101

16

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

25

FG_DIFMX

Max FG1/2 freq. difference


(Hz)

Analogic

26

FG_DISC

Freq. min discrepancy


detect(Hz)

Analogic

20

27

FG_TDEM

Speed appearance time delay


(s)

Analogic

60

28

FG_SLDF

No speed threshold (Norm)

Analogic

0.05

29

IN_AM_LV

Head/Upst. Input low val. (m) Analogic


Head/Upst. Input high val.
(m)

30 IN_AM_HV

Analogic

- Cc thng s setting chnh TADT


Stt

1022

Thng s
ci t

Bin

Tn tn hiu

TC3_FRN

Nominal freq. channel 3


(Hz)

Analogic

88.8889

FR_NOM

Nominal frequency (Hz)

Analogic

50

VT_VN

Nominal speed (Rpm)

Analogic

333.333

VT20

Speed for 20mA on


SA1(Norm)

Analogic

2.005

VT4

Speed for 4mA on


SA1(Norm)

Analogic

SV_SD2

Threshold fall value SV2


(Norm)

Analogic

0.1

SV_SD3

Threshold fall value SV3


(Norm)

Analogic

0.3

SV_SD4

Threshold fall value SV4


(Norm)

Analogic

0.5

SV_SD5

Threshold fall value SV5


(Norm)

Analogic

0.9

SV_SM10

Threshold rise value


SV10 (Norm)

Analogic

1.11

Loi tn
hiu

7
8

9
10

11

B iu tc chn
la 1 trong 2 tn
hiu tn s t sensor
hoc t PT (ly tn
s cao khi vn
hnh)
sai lch gia 2
tn s (sensor v
PT)
T khi nhn tn hiu
R0 vi thi gian t
l 60s tc nhn
v < 5% tc nh
mc i dng h
thng iu tc
Chiu cao ct nc
vi dng 4mA
Chiu cao ct nc
vi dng 20mA
Gii thch

Tn s xung nh mc
ng vi tc nh
mc
Tn s nh mc t
my
Tc nh mc t
my
% tc nh mc
tng ng vi ng ra
analog l
20mA(666,666 vng/p)
% tc nh mc
tng ng vi ng ra
analog l 4mA(0
vng/p)
Ngng tc tc ng
thng c
Ngng tc cho
thng c tc ng bng
tay
Ngng tc tc ng
thng in
Ngng tc a h
thng kch t vo lm
vic
Ngng tc ng vt
tc in(110% tc
nh mc)

- Cc thng s setting chnh SPC1


Phc Trnh Tp S

102

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh


Stt

Bin

Tn tn hiu

RTA

Electrical zero

SE1_GAI

Servomotor sensor 1 Gain

SE1_OFF

Servomotor sensor 1 Offset

DIT_AMP

Dither effect amplitude

TRK_THR

Tracking error threshold


(alarm)

TRK_TIM

Tracking error detect


time(s)

Phn Xng Sa Cha


Loi tn
hiu

Thng s
ci t

Gii thch

Ngng dng v tr
cn bng so vi dng
Analogic
0.45
nh mc actuator
(Vi kim phun=0.45
x6A)
Mi quan h gia %
Analogic
0.000117 m v Raw value
l ng thng
y(%)=ax+b vi a:
gain, x: raw value; b:
offset
SPC nhn gi tr phn
hi t sensor (4Analogic 1.06682
20mA) nhng SPC
xc nhn servo v tr
no ch da vo gi tr
raw value (0-10000)
tng ng vi dng
phn hi
Bin rung ca
Analogic
0.3
actuator vi kim
=0.3x6A
Nu sau 100s k t khi
Analogic
0.05
xut tn hiu iu
khin m sai s gia
gi tr phn hi v gi
Analogic
100
tr ci t>5% i bo
alarm

1.6 Trnh by cc dng s c ca h thng iu tc v cch x l.


1.6.1. Tn hiu phn hi v tr nm ngoi vng Setting
- Mc s c
: Minor Fault.
- Hin tng :
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: SPCn-SAT-Saturation
(n=112).
+ Trn Module SPC tng ng: n LED Fault sng mu cam.
- Nguyn nhn: tn hiu phn hi v tr ca kim hoc cn gt tng ng nm
ngoi vng gi tr ci t trc.
+ i vi cn gt: do hot ng lu ngy cht cn gt b cong, bc lt cht
cn gt b mn; hp cha Sensor b m t, Cam trong hp Sensor b r st, cc im
ni tn hiu tip xc khng tt.
+ i vi kim phun: Sensor phn hi sai, cc im tip xc ca mch ni tn
hiu khng tt, Sensor b m.
- X l: kim tra theo cc nguyn nhn d on, x l hoc thay th cc thit b
h hng; chnh nh li thng s phn hi.
1.6.2. Mt tn hiu tn s t PT
- Mc s c
: Minor Fault.
Phc Trnh Tp S

103

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Hin tng :
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: Loss V1.
+ Trn Module UPC: LED Minor Fault sng mu cam.
- Nguyn nhn: UPC khng nhn c tn hiu tn s cp t PT u cc my
pht do h mch tn hiu, hng bin th ly tn hiu tn s ti t iu tc, hng ng vo
tn s ti Module UPC.
- X l: kim tra Rack ni tn hiu PT, cc im ni ti terminal trn ton b
mch cp tn hiu, kim tra bin th ly tn hiu tn s; thay th cc thit b hng.
1.6.3. Mt tn hiu phn hi cng sut
- Mc s c
: Minor Fault.
- Hin tng :
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: Powrer Measurement.
+ Trn Module UPC: LED Minor Fault sng mu cam.
+ H thng iu tc t ng chuyn t Load Setpoint sang Opening Setpoint
(thy c ti h thng iu khin).
- Cc nguyn nhn: h mch tn hiu phn hi cng sut, hng b bin i
cng sut, hng ng vo Analogue trn Module UPC.
- X l: kim tra dng phn hi cng sut, cc im ni tn hiu, b bin i
cng sut TPA; kim tra ng vo phn hi cng sut ca UPC; thay th cc thit b h
hng.
1.6.4. Mt tn hiu phn hi ct nc
- Mc s c : Minor Fault.
- Hin tng :
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: Head Measurement.
+ Trn Module UPC: LED Minor Fault sng mu cam.
- Cc nguyn nhn: h mch tn hiu phn hi ct nc, Sensor p lc 502MP
b hng, hng ng vo Analogue trn Module UPC, cc im ni ca mch tn hiu tip
xc khng tt.
- X l: kim tra dng phn ct nc, cc im ni tn hiu, Sensor p lc
502MP; kim tra ng vo phn hi ct nc; thay th thit b h hng.
1.6.5. Cn gt m qu thi gian
- Mc s c: Minor Fault.
- Setting: nu sau 5 s m gi tr t v gi tr phn hi lch nhau qu 10 %.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: SPCn- Tracking Error
(n=712).
+ Trn Module UPC: LED Minor Fault sng mu cam.
+ Trn Module SPC tng ng: LED Fault sng mu cam.
- Cc nguyn nhn: mch phn hi lm vic sai, b s c ng du
iu khin (nght du, mt p lc iu khin), mt tn hiu iu khin Actuator,
Actuator b s c.
- X l: kim tra dng phn hi m, cc im ni tn hiu phn hi, hp cha
Sensor cn gt; mch du iu khin, ch cc van tit lu ng du x; tn hiu iu
khin Actuator, in tr cun dy Actuator, ng ra iu khin Actuator ti SPC tng
ng; thay th thit b h hng.
1.6.6. Kim phun m qu thi gian
- Mc s c: Minor Fault.
Phc Trnh Tp S

104

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Setting: nu sau 100 s m gi tr t v gi tr phn hi lch nhau qu 5 %.


- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: SPCn-Tracking Error (n=16).
+ Trn Module UPC: LED Minor Fault sng mu cam.
+ Trn Module SPC tng ng: LED Fault sng mu cam.
- Cc nguyn nhn: mch phn hi lm vic sai; b s c ng du
iu khin (nght du, mt p lc iu khin); mt tn hiu iu khin Actuator,
Actuator b s c.
- X l: kim tra dng phn hi m, cc im ni tn hiu phn hi; mch
du iu khin, ch cc van tit lu ng du x; tn hiu iu khin Actuator, in
tr cun dy Actuator, ng ra iu khin ca SPC tng ng.
1.6.7. Sai lch ln gia hai tn hiu tn s
- Mc s c: Minor Fault.
- Setting: nu gi tr ca tn hiu tn s t PT v t Sensor 161MV lch nhau
hn 20 Hz th a ra Alarm.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: Difference Frequency.
+ Trn Module UPC: LED Minor Fault sng mu cam.
- Cc nguyn nhn: mt trong hai tn hiu tn s lm vic khng ng, h mch
mt trong hai tn hiu, PT hoc Sensor 161MV b hng.
- X l: kim tra cc im ni trn mch tn hiu tn s, Sensor 161MV, bin
th cch ly ly tn hiu tn s; thay th thit b h hng.
1.6.8. S c ng truyn Modbus gia UPC v h thng iu khin
- Mc s c: Minor Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: Modbus.
- Cc nguyn nhn: cc thit b ca ng truyn Modbus t h thng iu tc
n h thng iu khin lm vic khng n nh, h mch ng truyn, b Converter
RS232/RS484 ti t iu khin b s c.
- X l:
+ Kim tra cc im ni dy ca ng truyn Modbus, b Converter
RS232/RS484.
+ Reset b Converter RS232/RS484 bng cch OFF/ON ngun.
1.6.9. Mt tn hiu tn s t Sensor 161MV
- Mc s c: Minor Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: Loss V3.
+ Trn Module UPC: LED Minor Fault sng mu cam.
- Nguyn nhn: UPC khng nhn c tn hiu tn s t Sensor 161MV do h
mch tn hiu, hng Sensor, hng ng vo tn s ny ti UPC.
- X l: kim tra Rack ni tn hiu Sensor, cc im ni ti terminal trn ton b
mch cp tn hiu, kim tra Sensor; thay th cc thit b nu pht hin h hng.
1.6.10. Mt ng thi 02 tn hiu tn s
- Mc s c: Major Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: Loss V1-V3.
+ Trn Module UPC LED Major Fault sng mu .
+ T my Quick Shut Down.
Phc Trnh Tp S

105

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Nguyn nhn: mt ng thi 02 tn hiu tn s t PT v t Sensor 161MV.


- X l: kim tra ton b mch cp tn hiu tn s; ng vo tn s
ca Module UPC; thay th thit b h hng.
1.6.11. Mt tn hiu phn hi v tr kim, cn gt
- Mc s c: Major Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: SPC SE-Mea (Servomotor
Position Measurement).
+ Trn Module SPC tng ng: LED Fault sng mu .
+ Trn Module UPC: LED Major Fault sng mu .
+ T my Quick Shut Down.
- Cc nguyn nhn: h mch tn hiu Sensor v tr, Sensor b hng, ng vo tn
hiu v tr ca SPC tng ng b hng.
- X l: kim tra mch dng phn hi v tr, cc im ni trn mch phn hi v
tr ca SPC tng ng; thay th thit b h hng.
1.6.12. SPC b hng nng
- Mc s c: Major Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: SPC Major Fault.
+ Trn Module SPC tng ng: LED Fault sng mu .
+ Trn Module UPC: LED Major Fault sng mu .
+ T my Quick Shut Down.
- Cc nguyn nhn: mt ngun 110 VDC, b s c bn trong Module SPC.
- X l: kim tra ngun 110 VDC cung cp cho SPC, kim tra ngun 24 VDC
ca Module SPC; thay th nu Module ny b h hng.
1.6.13. Mt kt ni gia UPC v SPC
- Mc s c: Major Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: Communication Error.
+ Trn Module SPC tng ng: LED Fault sng mu .
+ Trn Module UPC: LED Major Fault sng mu .
+ T my Quick Shut Down.
- Cc nguyn nhn: lng cp kt ni Fieldbus gia UPC v SPC, hng ng vo,
phn mm lm vic khng n nh.
- X l: kim tra cc Rack ni Fieldbus gia UPC v SPC, gia cc SPC vi
nhau; ln lt OFF cc MCB cp ngun 110 VDC cho cc Module SPC v UPC, sau
ON ln lt Reset h thng; thay th thit b nu pht hin h hng.
1.6.14. UPC b hng nng
- Mc s c: Major Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: UPC Major Fault.
+ Trn Module UPC: LED Major Fault sng mu .
+ T my Quick Shut Down.
- Cc nguyn nhn: b mt ngun cung cp, hng bn trong Module UPC.
- X l: kim tra ngun cung cp v cc hin tng trn Module UPC;
nu khng c hin tng bt thng th OFF/ON ngun cung cp cho UPC
Reset; thay th UPC mi nu b hng.
1.6.15. Khi ng qu thi gian
Phc Trnh Tp S

106

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Mc s c: Major Fault.
- Setting: sau khi h thng iu tc nhn c tn hiu khi ng 120 s (ON tn
hiu R0), nu tc t my khng t gi tr tc 10 % nh mc s a ra tn hiu
UPC Major Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: UPC Major Fault.
+ Trn Module UPC: LED Major Fault sng mu .
+ Tc t my khng tng khi c lnh khi ng h thng iu tc.
+ T my Quick Shut Down.
- Cc nguyn nhn: b hng bn trong UPC, s c trn mch du dn n
khng m c kim v cn gt (h thng du khng p lc m, mt ngun Solenoid
154EM, r du trn cm van ca b bo v vt tc).
- X l: kim tra UPC, kim tra mch du iu khin, mch phn hi tn s;
thay th thit b h hng.
1.6.16. Li cu hnh thng s ca h thng iu tc
- Mc s c: Major Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TSLG ti t iu tc: UPC Configuration;
SPC1SPC12: Configuration; UPC Major Fault.
+ Trn Module UPC: LED Major Fault sng mu .
+ T my Quick Shut Down.
- Cc nguyn nhn: li chng trnh.
- X l: Download Parameter lu d phng vo UPC; sau khi Download xong
c th cn cc SPC bo li, Reset SPC b bo li bng cch OFF ngun cung cp sau
ON li.
1.6.17. Mt mt tn hiu tn s ca TADT
- Mc s c: Minor Fault.
- Hin tng:
+ Ch th trn giao din TADT ti t iu tc: Loss V1 hoc Loss V3.
+ Trn Module TADT: LED Minor Fault sng mu cam.
- Cc nguyn nhn: hng Sensor tc 162MV hoc 163MV, h mch trn
ng truyn tn hiu tn s, Module TADT b hng.
- X l: kim tra tnh trng lm vic ca mch tn hiu tn s v Module TADT;
x l hoc thay th thit b h hng.
1.6.18. Mt ng thi 02 tn hiu tn s ca TADT
- Mc s c: Major Fault.
- Hin tng:
+ Hin th trn mn hnh TADT: Loss V1, Loss V3.
+ Trn Module TADT: LED Major Fault sng mu .
+ T my Quick Shutdown.
- Cc nguyn nhn: hng Sensor tc 162MV v 163MV, h mch trn
ng truyn tn hiu tn s, Module TADT b s c.
- X l: kim tra tnh trng lm vic ca mch tn hiu tn s v
Module TADT; x l hoc thay th thit b h hng.

Phc Trnh Tp S

107

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

1.7 Trnh by chi tit cch thay th v th nghim cc thit b chnh ca h thng
iu tc(UPC, SPC, TADT, TPA, Sensor)
1.7.1 Trnh by chi tit cch thay th cc thit b chnh ca h thng iu tc
(UPC, SPC, TADT, TPA, Sensor).
1.7.1.1 Thay th Module SPC
1. Cng tc chun b
- Chun b Module SPC d phng t cc Switch chn la mt sau ging
Module SPC cn thay th trong h thng iu tc.
- Chun b cc dng c ngh cn thit phc v cng tc thay th.
2.

iu kin thc hin

- T my dng hon ton v c n ng phn c (xem phiu n ng phn


c t my theo ph lc nh km).
3.

Trnh t thc hin

Bc 1. OFF ngun cung cp ca SPC cn thay th.


Bc 2. Tho cc Rack ni pha sau ca SPC cn thay.
Bc 3. M 4 vt nh v Module SPC trn t.
Bc 4. Tho Module SPC t pha trc.
Bc 5. Lp Module SPC d phng v ni cc Rack vo ng v tr.
Bc 6. ON ngun cung cp cho SPC va thay; nhn nt ACK trn
Module UPC Reset h thng; kim tra tt c cc tn hiu Fault c gii tr.
Bc 7. Thc hin ng, m kim hoc cn gt ng vi SPC va thay kim tra
tnh trng lm vic; cch ng m th nghim xem mc II.
Ch : SPC t ng cu hnh thng s bi UPC khi ON ngun cung cp.
1.7.1.2 Thay th Module UPC
1. Cng tc chun b
- Chun b Module UPC d phng c Download Application.
- My tnh Maintenance ca h thng iu tc.
- Cc dng c ngh cn thit phc v cng tc thay th v th nghim.
2. iu kin thc hin
- T my dng hon ton v c n ng phn c (xem phiu n ng phn
c t my theo ph lc nh km).
3. Trnh t thc hin
Bc 1. OFF ton b ngun 110 VDC cung cp cho h thng iu tc.
Bc 2. Tho cc Rack ni pha sau ca UPC, sau tho UPC hng ra khi h
thng iu tc.
Bc 3. Lp Module UPC d phng v ni cc Rack vo ng v tr.
Phc Trnh Tp S

108

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Bc 4. ON ngun 110 VDC cung cp cho h thng iu tc.


Bc 5. Thc hin Download Parameter mi nht ca h thng iu tc; cch
thc hin xem mc 2.2.
Bc 6. Kim tra v so snh ton b thng s Setting ca h thng sau khi
Download Parameter vi bng thng s trc .
Bc 7. Nhn nt ACK trn Module UPC Reset h thng.
Bc 8. Kim tra trng thi cc n LED trn Module ch th OK.
Bc 9. iu khin ng m tt c cc kim v cn gt bng ch Manual
kim tra tnh trng lm vic ca Module va thay; cch thc hin xem mc II.
Bc 10. Gii ta n ng v chy th nghim t my theo tng mc cng sut
kim tra tnh trng lm vic ca h thng.
1.7.1.3 Thay th Module TADT
1. Cng tc chun b
- Chun b Module TADT d phng c Download Application.
- My tnh Maintenance ca h thng iu tc.
- Cc dng c ngh cn thit phc cng tc thay th v th nghim.
2. iu kin thc hin
- T my dng hon ton v c n ng phn c (xem phiu n ng phn
c t my theo ph lc nh km).
3. Trnh t thc hin
Bc 1. OFF ngun 110 VDC cung cp cho Module TADT.
Bc 2. Tho cc Rack ni pha sau ca TADT, sau tho TADT hng
ra khi h thng iu tc.
Bc 3. Lp Module TADT d phng v ni cc Rack vo ng v tr.
Bc 4. ON ngun 110 VDC cung cp cho h thng iu tc.
Bc 5. Thc hin Download Parameter mi nht ca Module TADT; cch thc
hin xem mc IV.3.
Bc 6. Nhn nt ACK trn Module TADT Reset h thng.
Bc 7. Kim tra v so snh thng s sau khi Download Parameter vi bng
thng s gc.
Bc 8. Xc nhn trng thi cc LED trn Module TADT ch th OK.
Bc 9. M phng tn hiu ca cc ng vo tn s.
- Kim tra ch th tn s v tc t my ti mn hnh iu tc v h thng iu
khin.
- Kim tra cc ngng tn s tc ng ng vi cc gi tr t.

Phc Trnh Tp S

109

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

1.7.1.4 Thay th b phn hi cng sut TPA


1. Cng tc chun b
- Chun b Module Power Transducer d phng c Download thng s v
th nghim vi kt qu lm vic tt.
- Cc dng c ngh, my o cn thit phc v cho vic thay th.
2. iu kin thc hin
- T my dng hon ton.
3. Trnh t thc hin
Bc 1. OFF ngun cung cp cho Module Power Transducer bng cch OFF
Q3.
Bc 2. Tho cc Rack ni vi Module TPA, sau tho Module TPA hng ra
khi h thng iu tc.
Bc 3. Lp Module TPA d phng v ni cc Rack vo ng v tr.
Bc 4. ON ngun cung cp cho TPA va thay.
Bc 5. Khi ng t my v pht cng sut theo tng mc kim tratnh
trng lm vic ca Module va thay.
- So snh ch th cng sut ca h thng iu tc v cng t vision t my bit
tnh trng lm vic ca Module mi thay.
- o dng phn hi ti ng ra ca Module TPA v so snh vi gi tr tnh ton
nh gi.
1.7.1.4 Thay th sensor
a) Hng dn thay Sensor cn gt (hng dn c th i vi t my H1)
1. Cng tc chun b
Chun b y cc vt t, dng c ngh, ti liu nh sau:
- Sensor phn hi v tr cn gt c th nghim vi kt qu tt.
- My tnh Maintenance ca h thng iu tc.
- Bng v h thng iu tc.
- S h thng du iu tc.
- Cc dng c ngh cn thit phc v cng tc thay th v th nghim.
2. iu kin thc hin
T my H1 dng hon ton v tha mn cc n ng an ton sau y:
- OFF cc Switch cp ngun cho cc Solenoid: 154EM, 510EM, 511EM,
512EM, 410EM (thc hin ti t 150CR).
- OFF ngun hai bm du iu tc.
- ng cc van: 1D64-06, 1D64-04, 1N67-03, Maintenance Seal valve.
- M van: 1D64x-02, 1D64x-04, 1N67x-03.
- Lock Servo van cu bng bulong.
Phc Trnh Tp S

110

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

3. Trnh t thc hin


Bc 1. Kim tra iu kin an ton.
Bc 2. Lp c nh Sensor vo hp cha Sensor vi khe h ca Sensor v b
mt Cam khong 02 mm (dng thc nht kim tra khe h).
Bc 3. u cc dy tn hiu ca Sensor ti hp cha Sensor.
Bc 4. Kim tra tn hiu phn hi v tr ca Sensor.
- Dng Miliampere kp o dng phn hi ca Sensor, gi tr ng nm trong
khong 5.5-7.5 mA.
- Gi tr Raw Value hin th ti h thng iu tc khong 1000-2000; nhn nt
ACK trn Module UPC s Reset c tn hiu Major fault do mt tn hiu phn hi ca
Sensor cn thay th.
Bc 5. Lp np hp cha Sensor v lm kn.
Bc 6. Chnh nh cc thng s phn hi v tr ca Sensor mi thay.
Bc 7. Thc hin theo mc VI.
b) Hng dn thay Sensor kim
1. Cng tc chun b
Chun b y cc vt t, dng c ngh, ti liu nh sau:
- Sensor phn hi v tr cn kim c th nghim vi kt qu tt.
- My tnh Maintenance ca h thng iu tc chnh nh thng s sau khi
thay th.
- Bng v h thng iu tc.
- S h thng du iu tc.
- Cc dng c ngh cn thit phc v cng tc thay th v th nghim.
2. iu kin thc hin
T my H1 dng hon ton v tha mn cc n ng an ton sau y:
- OFF cc Switch cp ngun cho cc Solenoid: 154EM, 510EM, 511EM,
512EM, 410EM (thc hin ti t 150CR).
- OFF ngun hai bm du iu tc.
- ng cc van: 1D64-06, 1D64-04, 1N67-03; Maintenance Seal Valve.
- M van: 1D64x-02, 1D64x-04, 1N67x-03.
- Lock Servo van cu bng bulong.
3. Trnh t thc hin
Bc 1. Kim tra iu kin an ton.
Bc 2. Thay th Sensor.
- nh du v tho cc u dy tn hiu Sensor ti hp ni dy Senor kim cn
thay th trong bung tua bin.
- Tho ng v hp cha cp tn hiu ca Sensor.
Phc Trnh Tp S

111

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Tho Sensor c ra khi v tr v lp Sensor mi vo v tr.


- Thc hin lm kn cho Sensor va thay th.
Bc 3. u cp tn hiu cho Sensor
- Lun cp tn hiu ca Sensor vo ng v hp cha cp.
- Ni cp tn hiu Sensor ti hp ni dy.
Bc 4. Kim tra tn hiu phn hi ca Sensor sau khi u dy
- Dng Miliampere km kim tra dng phn hi v xem tn hiu phn hi ti
mn hnh ca t iu tc; tn hiu phn hi l tt nu:
+ Reset c Major Fault ca UPC v SPC tng ng.
+ Nu kim ang ng hon ton th dng phn hi khong 18 mA v Raw
Value khong 9000.
+ Nu kim ang m hon ton th dng phn hi khong 4,5 mA v Raw
Value khong 550.
Bc 5. Chnh nh v th nghim Sensor sau khi thay th
- Thc hin theo mc VI.
c) Hng dn thay Sensor p lc (v d thay cho t my H1)
1. Cng tc chun b
Chun b y cc vt t ngh phc v thay th v th nghim:
- Chun b Sensor p lc d phng c th nghim.
- Chun b cc dng c ngh phc v cng tc thay th v th nghim.
2. iu kin thc hin
- T my H1 dng hon ton.
- ng van 1N67-06 (cp nc p lc cho 502MP; 502LP).
3. Trnh t thc hin
Bc 1. Kim tra iu kin an ton.
Bc 2. X p lc cp cho Sensor 502MP bng cch ni dy x p lc vo van
502PP3 sau m nh van x cho n ng h p lc 502LP ch 0 bar.
Bc 3. Tho Rack ni tn hiu ti Sensor 502MP.
Bc 4. Tho Sensor 502MP hng.
Bc 5. Lp Sensor mi vo v tr va tho; ch vic lm kn trong
qu trnh lp t Sensor mi.
Bc 6. Gn Rack ni tn hiu cho Sensor va thay.
Bc 7. Kim tra tn hiu phn hi
- Dng Miliampere kp kim tra dng phn hi ca Sensor; gi tr ng xp x 4
mA, ti t iu tc ch ct nc khong 01-02 m; khng xut hin Alarm v ct nc
ti mn hnh iu tc.
Phc Trnh Tp S

112

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Nu gi tr phn hi cha ng th iu chnh cho ng: thc hin bng cch


vn nt Access to Adjustmens ca Sensor.
Bc 8. Gii ta cc n ng v kt thc cng tc.
d) Hng dn thay Sensor tn s
1. Cng tc chun b
- Chun b Sensor tn s c th nghim vi kt qu lm vic tt.
- Cc dng c ngh, my o cn thit phc v cho vic thay th.
2. iu kin thc hin
- T my dng hon ton.
3. Trnh t thc hin
Bc 1. OFF ngun cung cp cho Sensor
- OFF ngun Module TADT nu thay Sensor 162MV, 163MV.
- OFF ngun Module UPC nu thay Sensor 161MV.
Bc 2. Thay th Sensor hng bng Sensor d phng.
Bc 3. ON ngun cho Module OFF v Reset h thng.
1.7.2 Trnh by cch th nghim cc thit b chnh ca h thng iu tc(UPC,
SPC, TADT, TPA, Sensor)
1.7.2.1 Download Application cho Module UPC
Download Application cho Module UPC l np chng trnh iu khin ca h
thng iu tc ang lu d phng trong my tnh vo b nh ca
Module UPC.
1. Cng tc chun b
Chun b y cc vt t dng c ngh nh sau:
- Module UPC d phng cn Download Application.
- My tnh Maintenance ca h thng iu tc; file Application version
V1[1].03.01.
2. iu kin thc hin
- T my dng hon ton v c n ng phn c.
3. Trnh t thc hin
Tin hnh theo trnh t cc bc c th nh sau:

Bc 1. Ni my tnh vi h thng iu tc bng cp Ethernet i km vi my


tnh.

Bc 2. Chy chng trnh T-soft.


Bc 3. M Project c cha file Application version V1[1].03.01 cn Download
vo Module UPC

Phc Trnh Tp S

113

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Vo Menu ProjectOpenchn file daininh0608.tsoftnhp OK, khi


thy gc tri ca mn hnh Tsoft c hin ch daininh0608 th thc hin cc bc
tip theo.

Bc 4. Kt ni my tnh Maintenance vi h thng iu tc


- Vo Menu ConnectionNormal, n lc ny my tnh c kt ni vi h
thng iu tc.

Bc 5. Chn mc truy xut


- Vo Menu SystemAccessStartUp.
- Nhp Password cho mc truy xut StartUp.

Bc 6. Chn ch vn hnh l Maintenance/Download


- Vo Menu Operating modeMaintenancechn TSLGN0.
- M Menu MaintenanceDownload, ca s sau y s xut hin:

- Nhp OK xc nhn tip tc qu trnh Download, my tnh Maintenance t


ng Disconnect vi UPC v thng tin sau y xut hin:

Bc 7. Connect tr li
- M Menu ConnectionStartNormal, thng tin sau y xut hin:

- Nhp OK tip tc thc hin qu trnh Download.

Bc 8. Chn ng dn cha file Application (Daininh V1[1].03.01)


- Ca s Download Application xut hin nh sau:

Phc Trnh Tp S

114

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- T v tr Select application to download: chn ng dn n file c tn


daininh V1[1].03.01.

Bc 9. Nhp OK tin hnh Download; khi tin trnh thc hin Download
s ch th trn thanh Progress Bar; trong sut qu trnh Download c vi thng bo xut
hin trn mn hnh nh sau:
- Thng tin bo b nh h thng c xo thnh cng (xo hon ton
Application c trong b nh h thng chun b cho vic np chng trnh mi); nhp
OK tip tc qu trnh.

- Thng tin bo Download thnh cng; nhp OK tip tc qu trnh.

- Thng bo Card s c t li nhng gi tr ban u (Reinitialized); nhp OK


tip tc qu trnh.

Phc Trnh Tp S

115

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Ngay sau khi qu trnh x l i qua ht nhng bc ny, chng trnh


ng dng mi c Download v Save vo Module UPC.

Bc 10. Disconnect gia my tnh Maintenance v h thng iu tc


- Vo Menu ConnectionStopNormal Disconnect T-sotf vi h thng
iu tc, vic thc hin Download kt thc.

Bc 11. OFF/ON ngun cp cho UPC Reset chng trnh.


Bc 12. Nhn nt ACK Reset h thng.
Bc 13. Download Parameter mi nht cho h thng iu tc.
Bc 14. Nhn nt ACK Reset h thng.
Bc 15. Kim tra ton b Application c Download vo h thng iu tc
- Ghi th ca mt bin bt k sau xem Properties ca file va ghi s th
hin version hin ti ca UPC v cc SPC (phin bn ang s dng l 1.03.01).

Phc Trnh Tp S

116

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

1.7.2.2 Download Parameter cho UPC v cc SPC


Cng vic Download Parameter nhm mc ch np cc thng s ang lu d
phng trong my tnh vo b nh ca cc Module UPC, SPC; cc bc sau y ch
trnh t Download Parameter cho UPC, SPC t my H1; i vi t my H2 thc hin
tng t.

1. Cng tc chun b
Chun b y cc vt t dng c ngh nh sau:
- My tnh Maintenance ca h thng iu tc c file Parameter cn Download.
- Cp kt ni ca my tnh Maintenance vi h thng iu tc.

2. iu kin thc hin


- T my H1 dng hon ton.

3. Trnh t thc hin


Bc 1. Ni my tnh vi h thng iu tc bng cp Internet i km vi my
tnh.

Bc 2. Chy chng trnh Tsoft.


Bc 3. M Project c cha file Parameter cn Download
- Vo Menu ProjectOpenchn ng dn cha file
GOVERNORH1.tsoftnhp OK.

Bc 4. Kt ni my tnh Maintenance vi h thng iu tc bng ch


Normal v chn mc truy xut l Starup
- Vo Menu ConnectionNormal.
- Vo Menu SystemAccessStarup.
- Nhp Password tng ng ca mc truy xut Starup.
- Nhp OK.

Bc 5. Chn Configuration cho UPC


- Vo Menu ConfigurationParameterTSLGN0.

Phc Trnh Tp S

117

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Xut hin giao din nh sau:

Phc Trnh Tp S

118

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Bc 6. Chn ng dn cha file Parameter cn Download


- Vo Menu
nh hnh di y:

ParameterOpenchn

file

Parameter

cn

Download

- Nhp OK hin th cc thng s ca file Parameter chn.

Bc 7. Download Parameter vo b nh ca UPC v cc SPC


- T giao din hin th thng s, tip tc vo Menu Parameter chn Validate
all parameter; khi , ton b thng s bt u c Download vo h thng iu tc,
thi gian Download ton b thng s khong 05 pht.

Phc Trnh Tp S

119

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Khi s xut hin cu hi Save to Flash ?.


- Nhp OK; n lc ny ton b thng s ca UPC v cc SPC c lu vo
trong b nh Flash ca tng Module.

Bc 8. Nhn nt ACK trn Module UPC Reset h thng.


Bc 9. Kim tra ton b thng s ca h thng iu tc xc nhn vic
Download thnh cng.

Phc Trnh Tp S

120

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

1.7.2.3 Download Parameter cho Module T-ADT


Cng tc chun b v trnh t thc hin ging nh Download Parameter cho UPC
v cc SPC nhng c sa i vi thao tc ti Bc 5, c th nh sau:

- Vo Menu ConfigurationParameterTADT1 chn Download


cho Module TADT.

thng s

- Vo Menu ParameterOpenchn file: chn ng dn cha file


cn Download.

thng s

- Nhp OK.
1.7.2.4 Truy xut thng s cho b phn hi tn hiu cng sut
a) Kt ni vi b Transducer cng sut lu thng s d phng
Cng tc chun b: my tnh Maintenance ca h thng iu tc, cp
kt ni vi Module Power Transducer.
iu kin thc hin: t my dng hon ton.
Trnh t thc hin:
Bc 1. Kt ni my tnh vi b Transducer cng sut bng ch Device
programming
- Kt ni my tnh iu tc vi b Power Transducer bng cp ni i km.
- Chy phn mm ARDITEM SuperVISION 5.05X; khi s xut hin giao
din:

Phc Trnh Tp S

121

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Chn thit b cn kt ni l TRM3, sau nhp NEXT, xut hin giao din
nh sau:

- Chn ch kt ni l Device programming, sau nhp NEXT, xut hin


giao din sau:

Phc Trnh Tp S

122

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Bc 2. Chn ng dn v t tn file lu thng s vo my tnh


- Nhp SAVE chn ng dn lu thng s vo my tnh, khi s
xut hin giao din nhp tn file nh sau:

- t tn file, sau nhp VALIDATE lu.


b) Kt ni vi b Transducer cng sut np thng s cho b Transducer
cng sut
Cng tc chun b: my tnh Maintenance ca h thng iu tc c cha file
Parameter cn np cho Power Transducer, cp kt ni vi Module Power Transducer.
iu kin thc hin: t my dng hon ton.
Phc Trnh Tp S

123

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Trnh t thc hin:


Bc 1. Kt ni my tnh vi b Transducer cng sut bng ch
Device programming tng t bc 1 ca mc 4.1
Bc 2. Chn ng dn cha flie thng s d phng ang lu trong my tnh
v ghi bng thng s ny vo TPA.
- Nhp OPEN m ng dn n ni lu file thng s d phng, chn file
thng s cn s dng bng cch Highlight ln file cn chn.

- Nhp VALIDATE xc nhn vic chn file.


- Nhp SEND chun b ghi thng s vo Power Transducer; khi s xut
hin thng bo nh sau: Write this parameter in device?.

Phc Trnh Tp S

124

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Nhp Yes xc nhn mun np thng s vo TPA; khi thng s


s bt u c ghi vo TPA cho n khi vic ghi thng s hon thnh s
xut hin thng bo End of operation.

- Nhp OK kt thc qu trnh ghi thng s vo TPA.


Bc 3. Kim tra v so snh thng s trong TPA sau khi Load thng s v bng
thng s ng xc nhn vic Download thng s thnh cng.
Bc 4. M phng cc mc cng sut v xem hin th ti h thng iu tc.
Bc 5. Khi ng t my v pht cng sut theo tng mc kim tra
tnh trng lm vic ca Module sau khi np thng s
- So snh ch th cng sut ca h thng iu tc v cng t vision t my
bit tnh trng lm vic ca Module mi thay.
Phc Trnh Tp S

125

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- o dng phn hi ti ng ra ca Module TPA v so snh vi gi tr tnh ton


nh gi.
1.7.2.5 Chnh nh thng s cho kim v cn gt
a) Nguyn tc chnh nh thng s phn hi v tr cho kim v cn gt
- Do nguyn tc iu khin v tr ca h thng iu tc l iu khin hi tip
vng kn. Khi cn iu khin kim hay cn gt n mt gi tr t trc, h thng iu
tc xut lnh iu khin Actuator i ng hoc m cho n khi no t gi tr cn
xc lp s a Actuator v v tr trung tnh.
- trnh trng hp khoang m ca Servo lun thng vi h thng du
p lc do b vt l hoc khng t c gi tr xc lp 100 % m do ht hnh
trnh c kh ca Servo. Do , phi chnh nh sao cho ch th m l 100 % khi hnh
trnh c kh thc t ch khong 99,8 %.
- Khi cn ng Servo v 0 % phi bo m Servo ng ht hnh trnh c kh khi
nhn gi tr t 0 %. Do , phi chnh nh sao cho khi Servo ng ht hnh trnh
c kh th ch th khong 0,3 %.
- tha mn cc yu cu trn th gi tr phn hi v thng s chnh nh phi
tha mn nh s di y:

= 0.3 % hnh trnh c kh


1. iu kin thc hin
- thc hin lp t Sensor mi hon chnh: kim tra s b kt qu u ni tt,
cc hp lm kn thc hin xong.
- Khu vc bung tua bin iu kin an ton thc hin th nghim.
2. Trnh t thc hin
Bc 1. Chun b mch iu khin Solenoid 154EM
- Cp ngun + 110 VDC n v tr X1-1 t 150CR bng cch Jumper cc
terminal X1/45-X1/50.
- Kim tra mch iu khin 154EM tt bng cch ON Switch s 2 (hng kp X1
t 150CR) v xc nhn Solenoid 154EM c in, sau OFF Switch s 2.
- Ti h thng iu tc, kt ni my tnh Maintenance vi h thng iu tc v
m cc giao din cn thit phc v th nghim.
Bc 2. Ni my tnh Maintenance vi t iu tc bng cp Ethernet i km.
Phc Trnh Tp S

126

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Bc 3. Chy chng trnh Tsoft.


Bc 4. Vo Menu ProjectOpenchn file GOVERNORH1.tsoft nhp OK,
khi thy gc tri ca mn hnh Tsoft c hin ch GOVERNORH1 th thc hin cc
bc tip theo.
Bc 5. Vo Menu ConnectionNormal; n lc ny, my tnh c
kt ni vi h thng iu tc.
Bc 6. Chn mc truy xut t my tnh Maintenance: vo Menu System
AccessStartUp hoc Alstom.
Bc 7. Nhp Password cho mc truy xut tng ng.
Bc 8. Chn ch vn hnh l Local-Manual: vo Menu Operating
modeLocal-Manualchn TSLGN0.
Bc 9. M mn hnh hin th gi tr phn hi dng in v Raw Value: vo Menu
ViewInput/Output.

Hnh 20- Giao din hin th dng phn hi v tr v gi tr Raw


Bc 10. Chn hin th cc thng s th nghim: vo Menu ViewGraph, chn
hin th nhng bin sau y ca SPC cn chnh nh:
SE_POS (Servomotor position).
ACT_CTR (Actuator output control).

Phc Trnh Tp S

127

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

SE1_RAW (Main servomotor raw sensor).

Hnh 5- Giao din th nghim


Bc 11. Ghi nhn cc gi tr ca cc bin: RTA, Kp.
Bc 12. Kch hot SPC cn chnh nh thng s: vo Menu Viewchn Mode
Local/Manualnhn ON bn cnh SPC cn chnh nh.
Bc 13. Chy bm du p lc
- Chuyn nt Remote/Local trn t iu iu khin bm sang v tr Local.
- Chy bm 01 bm du v theo di ng h p lc, khi p lc ln 60 bar th
thc hin cc bc tip theo.
Bc 14. M van cch ly ca h thng du iu tc (ch thc hin bc ny khi
mun p lc du iu khin n nh).
- M van tay cch ly bn du 1D64-06.
- Tc ng m van cch ly bng tay; xc nhn van cch ly 130RI m tt
bng cch quan st ti giao din Hydrolic View ca h thng iu khin.
Bc 15. Tc ng Solenoid 154EM cho php m cn gt (ch thc hin bc
ny khi mun iu khin cn gt)
- ON Switch s 2 (hng kp X1 t 150CR) v xc nhn Solenoid 154EM
c cp in (LED trn Solenoid sng).

- Kim tra van 154EM lm vic tt bng cch o p lc ti v tr 155pp1: p lc


bng 0 bar khi 154EM tc ng tt.
Phc Trnh Tp S

128

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Ti h thng iu tc, thc hin iu khin v chnh nh thng s hin th


m kim (cn gt):
Bc 16. iu khin cng bc ng hon ton Servo v ly gi tr phn hi khi
Servo ng ht hnh trnh c kh:
- Thay i gi tr Kp = 0; RTA = -1; i cho n khi gi tr ca bin SE1_RAW
n nh, xc nhn Servomotor ng ht hnh trnh c kh ti
bung tua bin,
xc nhn p lc ng bng p lc h thng (64 bar), p lc m bng 0 bar.
- Ghi nhn gi tr Raw v dng phn hi v tr ti thi im ny (xem gi tr ny
l: SE1_RAW_closing).
Bc 17. iu khin cng bc m hon ton Servomotor v ly gi tr phn hi
khi Servomotor m ht hnh trnh c kh
- Thay i gi tr Kp = 0; RTA = 1; i cho n khi gi tr ca bin SE1_RAW
n nh; xc nhn Servomotor m ht hnh trnh c kh, p lc ng l 0 bar, p lc
m l 64 bar.
- Ghi nhn gi tr Raw v dng phn hi v tr (xem gi tr ny l:
SE1_RAW_opening ).
Bc 18. Tnh ton cc gi tr cn hiu chnh (SE1-Gain, SE1-OFF) v nhp
thng s mi
- Cc thng s SE1-Gain, SE1-OFF ca cn gt c tnh theo cc
cng thc sau:
SE1-Gain = 1/(( SE1_RAW opening -) (SE1_RAW closing )).
SE1_OFF = - (( SE1_RAW closing - )* SE1_GAI ).
- Cc thng s SE1-Gain, SE1-OFF ca kim c tnh theo cc cng thc nh
sau:
SE1_GAI = 1/((SE1_RAW opening +) (SE1_RAW closing + )).
SE1_OFF = - (( SE1_RAW closing + )* SE1_GAI ).
Ch : = 2040.
- Nhp cc gi tr SE1-Gain, SE1-OFF va tnh ton c vo cc
tng ng ca SPC ang chnh nh.
- Tr li gi tr ban u cho cc thng s RTA; Kp trong Parameter ca SPC
ang chnh nh.
Bc 19.

Kim tra kt qu chnh nh

- Set m: 100 % Enter; i cho n khi gi tr phn hi v tr n nh th


ghi nhn gi tr phn hi.
- Set m: 0 % Enter; i cho n khi gi tr phn hi v tr n nh th ghi
nhn gi tr phn hi.
Bc 20.

nh gi kt qu chnh nh

Kt qu chnh nh l tt nu tha mn:


- Gi tr phn hi khi Set m 0 % xp x 0,3 %.
Phc Trnh Tp S

129

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Gi tr phn hi khi set m 100 % xp s 99,8 %, p lc m nh hn


p lc h thng.
Nu kt qu chnh nh tt th kt thc th nghim v thc hin bc
tip
theo. Nu kt qu chnh nh cha tt th thc hin li cc bc 18, 19, 20; trong bc
18 thay i gi tr tnh li cc h s SE1-Gain, SE1-OFF.
Bc 21.

Kt thc th nghim

- Thc hin tr li cc n ng t my nh trc khi chnh nh.


- Tr li mch ti t 150CR nh trc khi chnh nh.
Ch :
Khi thc hin chnh nh cn gt, kim no th cc thng s c chn trn cc
SPC tng ng.
SPC1SPC6 : tng ng vi cc kim s 16.
SPC7SPC12 : tng ng vi cc cn gt s 16.
Khi thc hin cho t my H2 th cc van cn n ng c s 2
ng trc thay v s 1; V d: van 1D64x-02 thay bng van 2D64x-02.
1.8. Tm hiu cch s dng phn mm Tsoft phc v bo tr, x l s c h thng
iu tc
1.9. H thng ti liu v cc phn mm lin quan
1.9.1. Ti liu tham kho
- Governor Instruction Operation Manual.
- Governor Instruction for Commissioning.
- Governor Cubicle-Wiring Diagram.
- NEYRPIC T.SLG Description/ Installation/ Maintenance Manual.
- NEYRPIC T.SLG-SPC Module Description/ Installation/ Maintenance
Manual.
- NEYRPIC TADT Operation Auxiliary Tachometric System.
- NEYRPIC T.SLG- IHM User Guider.
- NEYRPIC T.SLG- Tsoft User Guider.
- Bng v h thng du iu tc.
1.9.2. Phn mm: T-Soft

Phc Trnh Tp S

130

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

CHNG 2 THIT B TH NGHIM


2.1. My o rung VM82
2.1.1. Chc nng v c tnh k thut
1. Chc nng: o rung, o vn tc, o gia tc
2. c tnh k thut
- Tn my
: Vibration Meter VM-82.
- M s
: 34495469.
- Tn nh sn xut
: RION Co., Ltd.
- Nc sn xut
: Nht Bn.
- Ngun cung cp
: IEC R6P batteries (x4) (size AA) .
- Chc nng v thang o:
Acceleration
: 1, 10, 100, 1000 m/s2.
Velocity
: 10, 100, 1000 mm/s.
Displacement : 0.1, 1, 10, 100 mm.
- Hin th
: S, trn mn hnh LCD.
- chnh xc
: ACC: 3Hz n 1kHz.
VEL: 10Hz n 1kHz.
DIS : 10Hz - 500Hz.
- nhy
: 5.1mV/m/s2 3% 80Hz, 230C ( u d PV-57A).
- Trng lng
: Xp x: 320g (including 4 managanese battries).
- Nhit hot ng
: Accelerometer: -20 n + 70 0C, max. 90% RH.
Main unit
: -10 n + 500C, max. 90% RH.
- Kch thc
: HxWxD = 167.5 x 76 x 35 (mm).
2.1.2. Hng dn s dng
1. Gii thch cc k hiu
a. Mt trc my o
- Input connector: Kt ni u PV-57A.
- Display(LCD): Mn hnh hin th.
- Measurement mode selector: Chn la ch o (ACC/VEL/DISP).
- Level range selector: Chn di o.
- Backlight swicth: n mn hnh.
- Setting panel cover: Np y cc nt iu khin.
- Carrying strap: Dy cm my o.
- Frequency range selector: Chn la di tn s.
- Display characteristics selector: Chn c tnh hin th (RMS/EQ PEAK/EQ PP).
- Measurement/setting mode selector: Chn ch o lng/ci t (thi gian v
nhy).
- Setting item selector: Chn h thng ci t.
- Recall button: Hin th gi tr lu trong b nh.
- Numerical setting buttons: Chnh sa cc thng s: ngy, gi, nhy.

Phc Trnh Tp S

131

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 3.2 Mt trc my o

b. Bn phi my o.

Phc Trnh Tp S

132

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

c.

Phn Xng Sa Cha

Hnh 3.3 Bn phi my o


Interface connector(I/O): cng I/O kt ni vi my vi tnh hoc my in.
Interface selector(SERIAL,CP-10,CP-11): Cng chn la kt ni vi my in hoc
my vi tnh.
AC output connector: output gi tr AC ng vi gi tr o lng (max: 1V).
DC output connector: output gi tr DC ng vi gi tr o lng (max: 1V).
External power supply connector: cp ngun cho my o bng adapter NC-34
hoc NC-98 series.
Connector cover: np che cc cng kt ni.
Bn tri my o.

Hnh 3.4 Bn tri my o


- Hold button: gi gi tr ang o hin ti.
Phc Trnh Tp S

133

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Store button: lu cc gi tr hin th hin ti vo b nh.


- Power switch: cng tt ngun my o.
2.1.2 Hng dn s dng my VM-82
Bc1. u u jack cm dy d vo v tr Input connector v u d (PV-57A)
vo v tr cn o ca thit b (ng c, my pht, my bin th...).
Bc2. Bt ngun bng nt POWER.
Bc3. Kim tra pin: ch th trn mn hnh vi biu tng.
Flashing

Pin s dng
tt
Pin
yu
Cn thay pin
Bc4. o rung.
- Chn nhy: 5.1mV/m/s2.
- Chn n v o (mm) bng nt ACC/VEL/DISP.
- o cho ng c: chn tn s 10Hz ti 500Hz bng nt FREQ RANGE.
- o cho my pht: chn tn s 3Hz ti 500Hz bng nt FREQ RANGE. .
Bc5. o vn tc:
- Chn nhy: 5.1mV/m/s2.
- Chn n v (mm/s) bng nt ACC/ VEL/ DISP .
- o cho my pht: chn tn 3Hz ti 1kHz bng nt FREQ RANGE .
Bc6. o gia tc:
- Chn nhy: 5.1mV/m/s2.
- Chn n v (m/s2) bng nt: ACC/ VEL/ DISP.
Bc7. Cch c:
- Sau 1 khong thi gian n nh c gi tr ln nht, nh nht trong dy dao ng
ca thit b.
Trong qu trnh o ta chn thang o cho ph hp vi gi tr o bng nt
LEVEL/ RANGE.
2.2. B to chun o lng Fluke 726
2.2.1.
Chc nng v c tnh k thut
1. Chc nng (table 1):
- Chc nng o lng:
+ o in p mt chiu
+ o dng in mt chiu
+ o tn s
+ o nhit
+ o in tr
+ o xung
+ o p sut (phi c module)
- Chc nng to chun:
+ To ngun in p mt chiu
+ To ngun dng in mt chiu
+ To ngun tn s
+ To ngun in tr
+ To ngun xung
+ To ngun tn hiu in t l vi p sut ca u d p sut
Phc Trnh Tp S

134

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ To ngun tn hiu in t l vi nhit ca u d nhit

2. c tnh k thut
- o v pht p DC:

- o v pht dng DC:

o in tr:

Pht in tr:

Phc Trnh Tp S

135

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- Nhit , cp nhit in tr:

- o tn s:

- Pht tn s:

- RTD
Phc Trnh Tp S

136

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

- c v pht xung:

- o p sut:

- Hin th (kim/s): s
- Nhit :
+ Vn hnh: -100C ~ 500C
+ Bo qun: -200C ~ 700C
- m:
+ 90%(10 to 300C)
+ 75%(30 to 400C)
+ 45%(40 to 500C)
+ 35%(50 to 550C)
+ Uncontrol < 100C
- Ngun cung cp: 4 AA batteries.
- Trng lng: 650g
- Kch thc: 96 x 200 x 47 (mm).
- Thit b i km:
+ TL75 series test leads (red, black).
+ AC72 alligator clips (red, black).
+ Stackable alligator cliptest leads (red, black).
+ 726 Product Overview Manual.
+ 725/726 CD ROM.
+ u o nhit .
Phc Trnh Tp S

137

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

2.2.2. Hng dn s dng


1. Cc ng vo v ra:

Hnh 3.6 Cc ng vo v ra
S

Tn

Din gii

Cng kt ni vi
module p sut

Kt ni my o n module p sut hoc PC cho iu


khin t xa chui kt ni

2, 3

L cm o in
p v dng in

L cm o in p, dng in, ngun cung cp


cho mt mch kn, in tr HART, kim tra cc tip
im

V tr kt ni vi
thit b o nhit

5, 6

L cm pht v
o in p, xung, tn
s, in tr

Phc Trnh Tp S

Thit b u cui ca b nhit in dng o hoc


m phng

L cm pht hoc o in p, in tr, xung in,


tn s v cm bin in tr v nhit

138

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh


L cm pht v
o dng mA

7, 8

Phn Xng Sa Cha


L cm pht v o dng v s dng 3 dy v 4 dy
cho vic o cm bin in tr v nhit

2. Cc phm chc nng:

Hnh 3.7 Cc phm chc nng


S
1
2

Din di

hiu
Nt tt m ngun.

Bt tt cc chc nng o lng in p, dng in, mch vng v sai s


o lng hin th mn hnh trn
Chn chc nng o p sut mn hnh trn. Nhn phm nhiu ln

chn n vi o p sut khc nhau. p sut s v zero khi nhn phm


duy tr trong 3 giy.

Kch hot cng tc kim tra.

n chiu sng mn hnh.

Chn tn s pht hoc o.

Chn xung pht hoc o.

Phc Trnh Tp S

139

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh


S

Phn Xng Sa Cha


Din di

hiu

Ly li gi tr pht trong b nh di pht 100% v t n nh l gi tr


8

pht. Nhn v gi lu li gi tr pht di pht 100%. Kt thc


menu cu hnh.

Gi tr ng ra tng ln 25%.

10

Gi tr ng ra gim xung 25%.


Ly li t b nh 1 gi tr pht di pht 0% v t n nh mt gi tr

11

pht. Nhn v gi lu li gi tr pht di pht 0%. Nhn v gi khi


ngun ln nhn ra phn mm ca my. Phn mm ny c hin th
trn mn hnh khong 1 giy sau khi khi ng.
bin i t 0% - 100% - 0% vi s lp li chm; bin i t 0%

12

- 100% - 0% vi s lp li nhanh; bin i trong 25% giai on.


Dng cho b truyn ng xung v b m.
Tng hoc gim mc pht. La chn s 2, 3, 4 dy. Dng phm di

13

chuyn nhng phn cn ci t khi ci t my o. Di chuyn qua trnh


n c cu hnh sn.

14

Lu v ly li nhng ci t v d liu. ENTER c dng trong nhng


trnh n cu hnh sn.

15

Dng vo v iu hnh nhng trnh n cu hnh sn.

16

Chn chc nng o v pht.

17

18

19

20

La chn chc nng o v to nhit. Nhn lp li chn cht cn o


cho ph hp, theo bng hng dn bn di.
Cng tc dch chuyn gia chc nng pht V, mA hoc m phng mA.
Chn in tr 250 m khi pht dng mA.
La chn chc nng o v pht b cm bin nhit. Nhn lp li theo
chu k chn loi RTD. La chn dng in tr.
La chn chc nng o v pht p sut. Nhn lp li chn n v p
sut.

3. Cch s dng

Phc Trnh Tp S

140

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

3.1 o cc thng s in (Upper Display)


(o dng v p u ra cc b bin i tn
hiu, cc modul p lc).
3.1.1. o dng in mt chiu
- Bm phm

la chn chc

nng o dng in mt chiu, chc nng


LOOP khng dng.
- Cm 2 u que o vo 2 cc o
dng in bn phi ca b to chun
o lng FLUKE 726.

Hnh 3.8 o dng in v

- Ni tip 2 u cn li ca que o vi

in p (Upper Display)

mch in cn o dng in sao cho


chiu dng in i t que sang que
en.
- c gi tr hin th trn mn hnh ti
chc nng o lng
3.1.2. o in p mt chiu
- Bm phm

la chn chc

nng o in p mt chiu, chc nng


LOOP khng dng.
- Cm 2 u que o vo 2 cc o in
p bn phi ca b to chun o
lng FLUKE 726.
- Ni 2 u cn li ca que o vi
mch in cn o in p sao cho que
vo im c in th cao hn.
- c gi tr hin th trn mn hnh ti
chc nng o lng

Phc Trnh Tp S

141

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

3.2 o cc thng s in (Lower Display)


3.2.1. o in tr
- Nu cn bm phm
chn
chc nng o in tr.
- Cm 2 u que o vo 2 cc o in
tr bn tri trn ca b to chun o
lng FLUKE 726.
- Bm phm
la chn chc
nng o in tr.
- Ni 2 u cn li ca que o vo 2
im cn o trn in tr.
- c gi tr hin th trn mn hnh ti
chc nng o lng.
3.2.2. o tn s

Hnh 3.9 o dng in,


in p, tn s, in tr (Lower
Display)

- Nu cn bm phm
chn
chc nng o tn s.
- Cm 2 u que o vo 2 cc o in
p bn tri trn ca b to chun o
lng FLUKE 726.
- Bm phm
la chn o tn
s.
- Ni 2 u cn li ca que o vo 2
im cn o tn s.
- c gi tr hin th trn mn hnh ti
chc nng o lng.
3.2.3. o in p hoc dng in mt
chiu
- Nu cn bm phm
chn
chc nng o in p.
- Cm 2 u que o vo 2 cc o tn
s bn tri trn ca b to chun o
lng FLUKE 726.
- Bm phm
la chn o in
p hoc dng in.
- Ni 2 u cn li ca que o vo 2
im cn o in p hoc ni tip 2 que
o vi mch cn o dng in.
- c gi tr hin th trn mn hnh ti
chc nng o lng.

3.3 o nhit
3.3.1. o nhit cp nhit
- S kt ni cp nhit vi b to chun o lng FLUKE 726.
Phc Trnh Tp S

142

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 3.10 S kt ni o nhit cp nhit


Ch : Nu thit b o v cp nhit c cm vo nhit khc nhau th ch 1
pht hoc lu hn kt ni cp nhit.
- Kt ni cp nhit vi s dng gic cm mini TC.
- La chn n v o gia 0C v 0F th s dng Configuration Menus.
- Nu cn thit bm phm
chuyn sang ch o lng.
- Bm phm
hin th mn hnh TC. Tip tc bm phm ny la chn
loi cp nhit ph hp (c thm ti Manual).
- c gi tr nhit hin th trn mn hnh.
3.3.2. o nhit RTD
- S kt ni u dy RTD vi b to chun o lng FLUKE 726:

Hnh 3.11 S kt ni o nhit RTD


- Nu cn thit bm phm
chuyn sang ch o lng.
- Bm phm
la chn mn hnh RTD.
- Bm phm
hoc
la chn kt ni theo kiu 2, 3 hoc 4 dy.
- Kt ni nhit in tr RTD theo s nh hnh 5.
- c gi tr nhit hin th trn mn hnh.
3.4 o p lc
- S kt ni o p lc

Phc Trnh Tp S

143

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 3.12 S kt ni o p lc
Kt ni module o p lc ca thit b o theo s .

Bm phm
o cn thit.

, thit b o s t ng chuyn sang ch o p lc vi thang

a gi tr ca module p lc v gi tr zero bng cch bm phm


trong 3 giy.

v gi

Mun thay i n v o th bm phm


la chn n v o thch hp.
c gi tr p lc hin th trn mn hnh.
3.5 o dng cho mt mch kn (dng o dng cc b bin i tn hiu)
S kt ni

Hnh 3.13 S kt ni o dng cho mt mch kn


Kt ni Fluke 726 vi b bin i tn hiu nh hnh v.

Bm phm
la chn chc nng o dng in, chc nng LOOP hin ra v
mt ngun 24V bn trong c cung cp.

Phc Trnh Tp S

144

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

c gi tr hin th trn mn hnh ti chc nng o lng.


3.6 To ngun dng mt chiu
S kt ni chn ca b to chun o lng FLUKE 726.

Hnh 3.14 S kt ni thit b ch to ngun dng mt chiu


Ni u kim tra ti u mA (Cc pha bn tri)

Nu cn, bm phm
chuyn sang ch pht ngun.
Bm phm
chuyn sang ch dng in. iu chnh gi tr dng
in pht dng phm
hoc .
3.7 To ngun p mt chiu, tn s, in tr
S kt ni chn ca b to chun o lng FLUKE 726:

Hnh 3.15 S kt ni thit b ch to ngun p mt chiu, tn s, in tr


Hnh 8 S kt ni thit b ch to ngun p mt chiu, tn s, in tr

Ni cc u kim tra theo s trn.

Nu cn, bm phm
chuyn sang ch pht ngun.
Bm phm
chn chc nng pht in p 1 chiu, phm
nng pht tn s, phm
chn ch pht in tr.
iu chnh gi tr in p, tn s, in tr pht dng phm
iu chnh v tr con tr dng phm hoc .
3.8 To ngun dng m phng (4 - 20)mA cho b bin i tn hiu
S kt ni chn ca b to chun o lng FLUKE 726:

Phc Trnh Tp S

145

chn chc
hoc

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Hnh 3.16 S kt ni thit b ch to ngun dng m phng (4-20)mA


Ni cc u kim tra theo s trn.
Nu cn, bm phm
chuyn sang ch pht ngun.
Bm phm
cho n khi c 2 k hiu mA v SIM hin th.
iu chnh v tr con tr dng phm
hoc .
3.9 To tn hiu in t l vi nhit u d (m phng cp nhit)
S kt ni

Hnh 3.17 S kt ni m phng


Gn u cp nhit bng gic cm mini TC, kt ni nh trn s trn.

Nu cn, bm phm

Phc Trnh Tp S

chuyn sang ch ngun pht.

146

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Bm phm
la chn mn hnh TC. Nhn tip tc la chn cp nhit
ph hp.
iu chnh gi tr nhit dng phm
hoc
, bm phm v thay
i v tr con tr.
3.10 To tn hiu in t l vi nhit u d (m phng RTDs)
S kt ni

Hnh 3.18 S kt ni m phng RTD theo kt ni 3, 4 dy


Nu cn, bm phm
chuyn sang ch ngun pht.
Bm phm
la chn mn hnh RTD.
iu chnh gi tr, dng phm
hoc
, bm phm v thay i v tr
con tr.
Ch : Cc 3W, 4W ch s dng ch o lng, khng m phng c.
3.11 To tn hiu in t l vi u d p lc (m phng p lc)
Kt ni theo s trn.

Hnh 3.19 S kt ni m phng p lc


Phc Trnh Tp S

147

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Bm phm
, thit b o s t ng chuyn sang ch o p lc vi thang
o cn thit.
a gi tr ca module p lc v gi tr zero, gi tr zero s ph thuc vo loi
module.
To p lc ca ng p vi ngun p cc mc c hin th trn mn hnh. Nu

mun, tip tc bm phm


la chn n v.
2.3. My ghi dng sng
2.3.1. Chc nng v c tnh k thut
1. Tn thit b
: OSCILLOSCOPE SCOPIX II OX 7104.
2. M s
: E28.
3. Nc sn xut
: METRIX, FRANCE.
4. Nm sn xut
:
5. Ngy nhn thit b
: 07/2009.
6. Thng s k thut
- Ngun cung cp
: 98 ~ 264 VAC, 50/60Hz.
- Chc nng
: o in p DC.
: o in p AC (RMS).
: o dng in ampare kp.
: o in tr.
: o t in.
: Test diode.
: o nhit .
- Thang o
: Max.input voltage: 1000 Vrms, 1400 Vdc, with
HX0030 probe.
- Hin th (Kim, s)
: LCD.
- chnh xc
: Level of Fundamental: 2%.
: Level of Harmonics: 3%.
: Harmonics Distortion: 4%.
- Trng lng
: 1.9 kg.
- Kch thc
: 265 x 195 x 56 mm.
- Thit b i km
: u d Probix 1/10 (HX0030).
: Adapter Probix BNC (HX0031).
: Adapter Probix 4 mm (HX0033).
: Cp 4 mm.
: Cp Ethernet (HX0040).
: Cp RS232 (HX0042).
: Operating manual on CD-ROM.
: Programming manual on CD-ROM.
: Cc sc (battery charger).
: Pin Ni-MH: 9.6V, 3.5Ah.
2.3.2. Hng dn vn hnh
1. Lu
iu kin s dng:
-

S dng trong nh.

cao nh hn 2000m so vi mc nc bin.

Phc Trnh Tp S

148

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

Nhit mi trng t 0oC n 40oC.

m di 80%.

Ngun cp: 98 n 264VAC, 50/60Hz.

2. c im cc u d
2.1. u d HX0030-1/10
-

u d ny c trang b 1 n LED v 3 nt nhn:


+ Nt nhn A, B dng thay i nhy ca u d.
+ Nt nhn cn li ON/OFF n LED.

Measurement categories: 600V CAT III, 1000V CAT II.

Cp chnh xc: 1% (VDC).

Bandwidth: DC at 250 MHz.

Khi kt ni u d ny vo knh ch1 ca my th mn hnh s hin th nh


sau:

2.2. u d HX0031: Probix BNC adapter


-

u d HX0031 l mt b adapter BNC kt ni vi tn hiu o thng qua cc


dy BNC.

Measurement categories: 600V CAT III, 1000V CAT II.

Cp chnh xc: 1% (VDC).

Bandwidth: 250 MHz.

Khi kt ni u d HX0031 vo knh ch1 ca my th mn hnh s hin th


nh sau:

Phc Trnh Tp S

149

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

2.3. u d HX0033: Probix banana adapter 4 mm


-

u d HX0033 l mt b adapter s dng cc dy kt ni vi cc phch cm


gi l banana plugs (phch cm n hi).

Measurement categories: 600V CAT III, 1000V CAT II.

Cp chnh xc: 1% (VDC).

DERATING: 20 dB/decade for F > 100 kHz.

Khi kt ni u d HX0033 vo knh ch1 ca my th mn hnh s hin th


nh sau:

3. Hng dn s dng my SCOPIX II OX 7104


a)

Kt ni ngun v khi ng my

Cm cc sc ca my o vo my o v cm vo ngun in xoay chiu tn


s 50Hz c cp in p trong di cho php t 98 n 264V.

Kim tra cc n Power v n Charger ca cc sc sng.

Nhn nt khi ng my v i cho qu trnh khi ng khong 10s n 20s


mi c hon thnh.

b)
-

Kt ni u d v ly tn hiu vo my o
Nu s dng u d HX0030-1/10 th phi thc hin thm thao tc iu chnh
u d nh sau:

Phc Trnh Tp S

150

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

+ Ly tn hiu 3V-1kHz pht ra t my o cp cho u d.


+ Nhn phm SCOPE chn ch OSCILLOSCOPE.
+ Vo menu: Vert chx Sensitivity/Coupling. Trong mc Coupling
chn DC, mc bw limit chn no hoc 5kHz. Sau nhn OK. (x = 1, 2, 3, 4
l knh tng ng ni vi u d).
+ Vo menu: Vert chx Vertical scale. Trong mc Coefficient/Measure
Unit ta chn x10. Nhn OK.
+ Nhn phm RUN/HOLD dng sng hin th ln mn hnh.
+ Dng cc phm sau y iu chnh nhy ngang v dc sao cho dng
sng hin th ln mn hnh c r:

+ iu chnh bulong trn u d sao cho dng sng hin th trn mn hnh c
cnh ngang bng phng.
+ Kt thc vic iu chnh u d, remove u d khi tn hiu 3V-1kHz.
-

Ni u d n tn hiu cn o.
trnh b in git hoc chm chp chy n chng ta phi kt ni u d cho
ng nh hnh1 sau:

Hnh1.
+ Phi ni mass ca u d vi mass ca tn hiu.
+ u cn li ni n tn hiu cn o.
-

Nhn phm SCOPE chn ch OSCILLOSCOPE.

Vo menu: Vert chx Sensitivity/Coupling. mc Coupling v mc


bw limit chn la kiu tn hiu v di tn s cho ph hp vi tn hiu cn
o.

c)

Hin th dng sng ln mn hnh

Phc Trnh Tp S

151

Hunh Vn Quy

Cng Ty Thy in i Ninh

Phn Xng Sa Cha

S dng cc phm nh trnh by mc 2.2, iu chnh nhy ph hp


vi tn hiu o tn hiu c hin th ln mn hnh khng b nhiu.

Nu mun dng sng trn mn hnh ng yn chng ta nhn phm


RUN/HOLD 1 ln na. Nhn ln k tip th dng sng li c hin th.

Nu mun lu dng sng hin ti trn mn hnh chng ta vo menu:


Memmory Trace Save .REC, nhp tn file vo Filename ri nhn
COPY. Tn file c ti a l 20 k t.

Mun m dng sng lu chng ta vo menu: Memmory Trace


Recall .RECri chn file c ui .REC. Trong Destination chng ta chn
Trace2, 3 hoc 4 ri chn COPY. Lu chng ta khng chn Trace1
m file lu.

d)

Tt my o

Trc tin chng ta nhn phm RUN/HOLD my o dng vic d sng.

Off ngun tn hiu cn o.

Remove u d khi tn hiu v my o. Chng ta nn tho u d ly tn


hiu trc khi tho dy mass sau remove u d khi my o.

Tt ngun my o. Nhn gi phm khi ng khong 3-5s n khi thy n


mu vng ca nt nhn khi ng ngun tt th bung tay nu khng my s
khi ng li.

Phc Trnh Tp S

152

Hunh Vn Quy