You are on page 1of 2

DECIZIA NR.28/4.09.

2013 de sancționare disciplinară
(avertisment scris)

Având în vedere prevederile contractului colectiv de muncă / regulamentului intern /
contractului individual de muncă – fișa postului, cu privire la respectarea regulilor de disciplină a
muncii, precum și răspunderea salariaților în cazul în care săvârșesc abateri disciplinare ;
Având în vedere faptul că salariatul a luat la cunoștință în data de 01.01.2013 despre
obligațiile care îi revin în acest sens, precum și faptul că la data de 01.09.2013, salariata Verdeş
Ancuţa Elena a săvârșit abaterea disciplinară constând în utilizarea trepiedului si sistemului topo
gps1200 în scop personal, fără o autorizare din partea conducerii societăţii, în acest sens.
Văzând faptul că fapta constituie abatere disciplinară, deoarece salariata Verdeş Ancuţa
Elena a încălcat cu vinovăție prevederile art. 8 din fișa postului, precum și prevederile Codului
muncii.
În temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, reprezentantul legal al S.C.
GEOCAD S.R.L.,
DECIDE
Art.1.

(1)D-na

Verdeş

Ancuţa

Elena,

având

ocupaţia

de

inginer

geodez

în

cadrul S.C. GEOCAD S.R.L se sancţionează disciplinar, cu avertisment scris.
Art.2.

(1)Motivul

de

fapt

al

sanctionarii

disciplinare

il

constituie

neindeplinirea atributiilor de serviciu/nerespectarea normelor de conduita in unitate, si
anumea interzicerea salariaţilor de a folosi aparatura societăţii în scop personal.
(5) In stabilirea sancţiunii disciplinare au fost avute in vedere comportarea generală in
serviciu

a

salariatului

şi

eventualele

sancţiuni

disciplinare

suferite

anterior

de

către acesta.
Art.3. – Motivul de drept al aplicării sancţiunii disciplinare il constituie art. 247-252
din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, in special art. 248 alin. (1) lit. a) din Codul
muncii.

4. Totolici Andreea Data comunicarii: 05/09/2013 Semnaturi de luare la cunostinta: Verdeş Ancuţa Elena . – (1) Compartimentul Resurse Umane si Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii. la Tribunalul Vaslui. REPREZENTANłI LEGALI ANGAJATOR. Art. 5. – Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile de la comunicare.Art. (2) Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.