You are on page 1of 17

EGZERSZ VE KAN

Kann fonksiyonel olarak


stlendii grevler
 Akcierden dokulara O2 tanm,
 Dokudan akciere CO2 tanm,
 Sindirim organlarndan hcrelere besin

maddeleri tanm,
 Hcreden atk maddelerin bbrek, akcier,
ter bezleri v.b gibi blgelere tanm,
 Endokrin bezlerden hcrelere hormon
tanm,
 Hcrelere enzim tanm,
 PHn dzenlenmesi

 Vcut ssnn dzenlenmesi,


 Hcrelerin su younluunun

dzenlenmesi(Na++ iyonunun
younluuna gre),
 Toksik ve yabanc mikroplara kar
vcudu koruma,
 Eloktrolit dengesini dzenleme,
 Kanamay durdurma ve kan kaybn
nleme.

Kann hacim ve komposizyonu


 Kiinin vcut yaps, su miktar,

eloktrolit dengesi ve ierdii ya


miktarna ve antrenman dzeyine
gre deiiklik gsterir.
 Erkekte 75ml x vcut arl (kg)
 Bayanda 65 ml x vcut arl
(kg)dr.

Kann Komposizyonu
KAN
PLAZMA
Plazma proteinleri

Serum

Albumin
Glubulin
Fibrinojen
Phtlama faktr

Eritrosit

KAN HCRES
Trombosit

su

Lkosit
Granler Lkosit

tuz

Ntrofil
znm gaz

Agranler Lkosit
Lenfosit

Asidofil

hormonlar

Monosit
Basofil

Glikoz
Atk maddeller

KAN
Kan

Plazma
(%55-57)

Kan Hcreleri
(%43-45)

Plazma
1.Plazma Proteinler

 Albumin (%4,8)
 Globulin (%2,3)
 Fibrinojen (%0,3)

2.Besinler ve Gazlar
3.Eloktrolitler
4.Dzenleyici Maddeler
5.Nonprotein (atk) maddeler)

Kan Hcreleri
 1.Eritrositler(Alyuvarlar)
 2.Lkositler(Akyuvarlar)

 Granlositler (bazofil, asidofil, ntrofil)


 Agranlositler(Monosit, lenfosit)
 Balca ilevleri mikroorganizmalara kar

vcudu koruma, kann phtlamasn


engellemedir

 3.Trombositler (kan pulcuklar)

 Kann phtlamasnda grevlidirler.

KANSIZLIK (ANEM)
Anemiyi oluturan faktrler;
 Kan kayb,
 Kemik iliinin ykm,
 Eritrositlerin olgunlamamas,
 Eritrosit hemolizi(eritrosit hcre
zarnn yrtlmas)dr.

Anemi eitleri
 Nutritional Anemi
 Pernicious Anemi
 Eritrositlerin yetrsiz retimi sonucunda olur.

 Hemorarjik Anemi
 Hemolitik Anemi
 Eritrosit hcre zarnn olgunlamadan yrtlmasyla,

 Aplastik Anemi
 Krmz kemik ilii hcrelerinin ykm ile oluur.

 Hasta hcre anemisi


 Abnormal bir biimde hemoglobin retimi ile oluur.

Anemi ve Sporcu
 Nedenleri;

 Egzersizde kansz kalan bbrekte

doku zedelenmesine bal olarak


idrarda kan bulunmas
 Kas hcrelerinin tahribine bal
myoglobinuri
 Barsaklarda kanama ve hemoroid
 Plazma hacmi deiiklikleri
 Terle demir kayb ve
 Beslenme eksikliidir.

Antijen ve Antikor
Kan grubu Antijen tipi Antikor tipi
A
A
B
B
B
A
AB
A ve B
Antikor yok
O
Antijen Tamaz
A ve B

Kan Alp Verebilme


Dzeyleri
 Kan Grubu

A
B
AB(genel verici)
O (genel verici)

Kan alabilecei grubu


O ve A
O ve B
A,B,AB ve O
Yalnzca O

Antrenmann Kan Dolam


Sistemine Etkisi
 Kalp atm hz
 Kalp debisi
 Kalp Hipertrofisi
 Kan Volm
 Klcallanma
 Hemoglobin Miktar
 Kan basnlar

Lenfatik Sistem ve Lenf Dolam


 Lenf, lenf damarlar, lenf dokular, lenf dmleri ve

tonsil(bademcik), timus bezi ve dalak lenfatik sistemi


oluturur.
 Lenf svs ise lenf kanallarnda dolaan kanla kark
bir doku svsdr.
 Klcal damarlardan kan basnc nedeniyle tekrar
kana geri dnemeyen su ve protein gibi znm
maddeler doku svsndan lenf klcallarna geerek,
lenfatik dolam ile yeniden kana dndrlmektedir.
 Bu sistemin temel fonksiyonu dokulardan protein
ihtiva eden svy kana aktmak, sindirim sisteminden
yalarn kana geiini salamak ve lenfosit reterek
vcudun antikor sistemini oluturmaktr.

Asit Baz Dengesi, PH ve


Egzersiz
 Ph deeri H+ iyonlarn younluunu gsterir. Kann PH

7.4 tr ve bunun sabit tutulmas arttr. nk;


 Protein molekllerinin yaps,
 Enzim aktiviteleri
 Eloktrolit dalm
 Membran geirgenlii PHa baldr.
Vcutta asit-baz dengesi balca akcier ve bbreklerce
salanr.
PH ekilde korunmaya allr
-Kimyasal tamponlarla
-solunumsal tamponlarla
-bbrek fonksiyonlar

Asit Baz Dengesi, PH ve


Egzersiz
 PHn dengede tutulmas iin nemli

tamponlar;
 Hemoglobin-tampon sistemi
 Meydana gelen hidrojenin %20sini
balayarak tamponlama etkisine katk
salar.
 Bikarbonat tampon sistemi
 Fosfat-tampon sistemi