You are on page 1of 1

I'VE GOT A FEELING (Bassline)

As recorded by Beatles
1

P = 95

H 44

Gtr I
T
A
B

H
T
A
B

H
T
A
B

13

H W
T
A
B

16

H cV
V
T
A
B

24

H V V
u
T
A
B

20

V V l V l V V V

H V
T
A
B

V
5

cV
V

V
u

V V
u

V cV
u V

V
u

V cV
uV

V
u

cV
V
0

5 7

5 7

cV
V
0

V V V V V V V
u
7

cV
V

cV
V
7

V V V V V V V V
u
7

5 7

5 7

5 7

V k j
u
5

Generated using the Power Tab Editor by Brad Larsen. http://powertab.guitarnetwork.org

V
0

V V V
u u

V
u

cV
V
0

V k j
u

V V V V V l V V
u

V V V V V V l V V

V V V
u u

V cV
u V

V
u

V
0

V
0

V
7

V
0

V
7