P. 1
14 Masalik Al-'Illah (Part 1)

14 Masalik Al-'Illah (Part 1)

|Views: 550|Likes:

More info:

Published by: Mohd Asri Silahuddin on Apr 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

MASALIK

CILLAH AL-

PENDAHULUAN
Takrif illah pada bahasa
Setiap yang memberi esan terhadap sesuatu dengan ewujudannya ( ) setiap penya it yang kerana tu u menimpa seseorang i ata an cill manusia itu terkesan engan penyakit terse ut engan perpin a an aripa a kea aan si at kepa a sakit Berulang-ulang an erterusan. Ini iam il aripa a perkataan calal bacda al-nahl ( ) iaitu sentiasa erulang-alik untuk minum ari semasa ke semasa

PENDAHULUAN
Pa a istila a li usul Sifat yang mem awa kenal kepa a ukum (al-wasf al-mucarrif li al-hukm)

Sifat mema ukkan se agai cillah agi peng araman meminum arak

Sifat itu erfungsi se agai pengenal iaitu tan a (alcalamah) kepa a peng araman agi ilakukan qiyas setiap perkara yang mema ukkan seperti pera an anggur

PENDAHULUAN
Illah rukun yang paling penting se a agian esar ulama usul fiq maz a Hanafi menganggap ia satu-satunya rukun qiyas Qiyas yang erpaksikan kepa a cillah satusatu kae a agi meneruskan kesinam ungan ukum- ukum tekstual kepa a kes-kes kontemporari

PENDAHULUAN
Tidak cukup bagi enye purnakan proses pengistinbatan itu dengan mendakwa sifat tertentu sebagai cillah tetapi ia mesti dibuktikan kelayakannya

De ga kata lai , esti ada dalil da h jjah ya g e j kka sifat i i diak i leh syarak sebel diteri a sebagai cillah nas, ijmac ata pun secara istin at yang kese ua ini dikenali dengan masalik al-cillah

TAKRIF MASALIK AL- ILLAH
Masalik merupakan kata jamak daripada perkataan maslak yang bererti jalan. Masalik al-cillah = jalan atau cara untuk mengenal cillah

TAKRIF MASALIK AL- ILLAH
Terba agi kepada mustanbatah
cIllah

al-mansusah

dan

al-

mansusah = cillah ukum itu dikesan melalui nas itu sendiri al-nass, al-ima dan alijmac cIllah mustanbatah = cillah yang diketa ui melalui istinbat mujta id daripada ukum asal al-munasabah, al-sabr wa al-taqsim, al-shabah, al-dawaran, al-tard dan tanqih al-manat

AL-NASS
Lafaz yang difa ami melalui ba asa Arab daripada alQuran dan al-Sunna ba awa sesuatu sifat (wasf) yang tertentu itu sebagai cillah bagi ukum yang tertentu

Terba agi kepada dua

Al-Qati

Al-Zahir

Pembahagian al-nass
Al-Qati Lafaz yang terdapat dalam al-Quran atau al-Sunna yang bertujuan anya untuk dilakukan taclil (al-mawducah li al-taclil) Ct lafaz :

,

dan

Perkataan diletakkan khusus sebagai taclil termasuk dalam kategori nas yang putus mengetepikan kebarangkalian yang lain daripada taclil

Pembahagian al-nass
Al-Zahir Lafaz daripada al-Quran ataupun alSunnah yang menunjukkan kepada cillah tetapi wujud keberangkalian yang jauh selain daripada taclil

Cth :

,

dan

Pembahagian al-nass
Huruf al-lam di atas, zahir dalam pentaclilan hukum iaitu mengingati llah (s. .t) bukan qatic kerana
Digunakan untuk tujuan yang lain selain daripada taclil seperti menerangkan akibat (bayan al-caqibah) Ada juga huruf al-lam yang menunjukkan milik (li al-milk)

AL-IMA
Pengiringan hukum kepada sifat yang jika ia (sifat) atau seumpamanya bukan untuk taclil, nescaya (pengiringan itu) jauh (daripada taclil)
Melihat kepada definisi di atas, terdapat dua bentuk pengiringan hukum kepada sifat
Sifat itu sendiri Yang seumpama sifat ( ).

AL-IMA

Sifat (al-wasf) iaitu al-tawaf diiringi dengan hukum iaitu suci (al-taharah) jika al-tawaf tidak disertakan dengan hukum iaitu suci nescaya soalan yang dikemukakan itu tidak berjawab dan ini jauh daripada Nabi Muhammad (s.a.w)

AL-IMA

Sifat(al-wasf) iaitu hutang diiringi dengan hukum (wajib melangsaikan hutang) nazir sifat iaitu puasa nazar sama kedudukannya dengan hutang kerana ia juga perjanjian yang perlu ditunaikan jika hutang yang merupakan cillah kepada hukum iaitu wajib bayar, maka begitu juga dengan nazar. Dalam hal ini, nazir sifat ( ) dan nazir hukum ( ) diketahui menerusi qiyas ke atas hutang (sifat) yang wajib dibayar (hukum)

AL-IMA
Hadis di atas memberikan jawapan kepada soalan yang ditanya. Jika pengiringan hukum ke atas sifat tidak menunjukkan nazir sifat sebagai cillah bagi nazir hukum, nescaya soalan yang dikemukakan itu tiada jawapan dan sia-sia soalan tersebut. Keadaan ini tidak harus berlaku kerana ia melewatkan keterangan daripada waktu ia diperlukan( )

AL-IJMA
Kesepakatan ahl hall wa al-caqd yang mengiktiraf qiyas sebagai salah satu sumber perundangan bahawa sesuatu sifat itu cillah bagi sesuatu hukum
Bersepakat bahawa cillah anak lelaki seibu sebapa didahulukan ke atas anak lelaki sebapa dalam penerimaan harta pusaka ialah anak lelaki seibu sebapa mewakili kedua-dua pihak iaitu ibu dan bapa diperluaskan melalui proses qiyas pada wilayah dalam perkahwinan dengan cillah yang sama

AL-MUNASABAH
Pada bahasa keserasian Pada istilah Keadaan sifat yang mendatangkan kemanfaatan kepada manusia dan menolak kemudharatan daripada mereka kata terbitan daripada yang bermakna kesesuaian dan

Contoh
Perbuatan membunuh dengan niat dan sengaja satu sifat yang difikirkan oleh akal yang waras akan membawa maslahah = memelihara jiwa manusia jika dikenakan bunuh balas (qisas) kerana seseorang yang ingin membunuh tidak akan melakukan perbuatan itu jika mengetahui akan dibunuh balas

Cara al-Munasabah Berperanan Sebagai Illah
Apabila diperaku oleh al-Sharic terealisasi dengan mendatangkan furuc (cabang) fiqh yang sabit dengan sifat al-munasabah semata-mata dan bukan nas atau al-ima
al-Sharic mengambil kira nawc sifat pada nawc hukum al-Sharic mengambil kira nawc sifat pada jenis hukum al-Sharic mengambil kira jenis sifat pada nawc hukum al-Sharic mengambil kira jenis sifat pada jenis hukum

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->