You are on page 1of 1

BH Mobile

Zahtjev za posebne i dodatne usluge

Broj:
Datum:
Ovla{tena osoba:
Prodajno mjesto:

1. OP]I PODACI O PRETPLATNIKU


Ime i prezime pretplatnika/naziv firme, kontakt telefon:
Pretplatni~ki broj /i mati~ni broj (pravno lice):
Vrsta zahtjeva

Obrazloenje

Promjena u nazivu pretplatnika


Promjena pretplatni~kog broja
Privremeno isklju~enje pretplatni~kog broja
Ponovno uklju~enje pretplatni~kog broja
Prijenos pretplatni~kog odnosa
Promjena paketa usluga
Raskid pretplatni~kog odnosa
Promjena adrese
Promjena adrese za slanje ra~una
Objedinjavanje priklju~aka pod isti ID
Prelazak na prepaid uslugu
Promjena usluge fiksna - mobilna
Promjena 061 NAJ BROJA

Umjesto 061/

je 061/

Umjesto 061/

je 061/

Ostalo
2. DODATNE USLUGE (aktiviranje/deaktiviranje)
A

MMS

Zabrana prikaza broja pozivaoca (CLIR)

Dodatni broj za faks


Detaljni izvje{taj za doma}i i me|unarodni saobra}aj - jednokratno

Servis govornih poruka V:box

Detaljni izvjetaj za me|unarodni saobra}aj - mjese~no

Prijenos podataka i faksa (DATA/FAX)

Detaljni izvje{taj za doma}i i me|unarodni saobra}aj - mjese~no

Dodatni broj za prijenos podataka - DATA


GPRS Active

Detaljni izvje{taj za doma}i i me|unarodni saobra}aj


putem e-maila: ______________________________
Prvi MOJ 061 NAJ BROJ: 061/ ______________

Zabrana za informacije

GPRS Smart (uklju~eno 3 MB)


GPRS MAX (uklju~eno 15 MB)

Drugi MOJ 061 NAJ BROJ: 061/ ______________

Dodatno obrazloenje ako je potrebno:


3. PRILOZI:
Lista <Izbor DVA MOJA NAJ BROJA>*

*obavezan prilog ako se radi o registraciji i/ili promjeni


NAJ BROJA istovremeno za vi{e od jednog TRENDI/TRIJUMF broja
Potpis
L.K.
Pe~at (Pravno lice)

Broj:
Datum:
Ovla{tena osoba:
Prodajno mjesto:
Kontakt telefon: