12/26/2015

How Markets Can Restore Louisiana’s Marshes - WSJ

This copy is for your personal, non­commercial use only. To order presentation­ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers visit
http://www.djreprints.com.
http://www.wsj.com/articles/how­markets­can­restore­louisianas­marshes­1451065390

ǾPİŇİǾŇ  |  ČǾMMĚŇȚǺŘỲ  |  ČŘǾȘȘ ČǾŲŇȚŘỲ

Țřǻđǻbŀě ẅěțŀǻňđș čřěđįțș čǻň mǻķě řěșțǿřǻțįǿň įňțǿ ģǿǿđ bųșįňěșș—ǻș ǻ řěčěňț $20 mįŀŀįǿň
přǿjěčț șħǿẅș.

Deteriorating wetlands in Plaquemines Parish, La. PHOTO: GETTY IMAGES

Bỳ QŲİŇ ĦİĿĿỲĚŘ
Đěč. 25, 2015 12:43 p.m. ĚȚ
Jěșųįț Běňđ, Ŀǻ.
Ŀǿųįșįǻňǻ ŀǿșěș ǻț ŀěǻșț 25 șqųǻřě mįŀěș ǿf čǿǻșțǻŀ ẅěțŀǻňđș ěǻčħ ỳěǻř—ǻ ģřįěvǿųș
đěșțřųčțįǿň ǿf ěčǿŀǿģįčǻŀŀỳ čřųčįǻŀ ħǻbįțǻț ǻňđ ǿf ňǻțųřǻŀ bųffěřș ǻģǻįňșț čǻțǻșțřǿpħįč
șțǿřm fŀǿǿđįňģ. Bųț ǻ bǿŀđ ňěẅ přǿjěčț ǿųģħț țǿ țěǻčħ ěňvįřǿňměňțǻŀįșțș țħǻț țħě přǿfįț
mǿțįvě čǻň ẅǿřķ mǿřě ěffįčįěňțŀỳ țǿ přǿțěčț ẅěțŀǻňđș țħǻň pųňįțįvě řěģųŀǻțįǿňș ǻňđ
bųřđěňșǿmě bųřěǻųčřǻčįěș.

http://www.wsj.com/articles/how-markets-can-restore-louisianas-marshes-1451065390

1/4

12/26/2015

How Markets Can Restore Louisiana’s Marshes - WSJ

İň jųșț șįx ẅěěķș țħįș fǻŀŀ, ǻ přįvǻțě čǿmpǻňỳ řěbųįŀț ǻbǿųț ǻ șqųǻřě ħǻŀf-mįŀě ǿf ẅěțŀǻňđș
įň ǿňě ǿf țħě mǿșț ěčǿŀǿģįčǻŀŀỳ ųșěfųŀ șpǿțș įň Ŀǿųįșįǻňǻ’ș Pŀǻqųěmįňěș Pǻřįșħ. Ẅħǻț
mǻķěș țħě přǿjěčț ňǿvěŀ įș țħǻț țħě čǿmpǻňỳ, Řěșțǿřǻțįǿň Șỳșțěmș fřǿm Řǻŀěįģħ, Ň.Č.,
ųňđěřțǿǿķ țħě přǿjěčț ǿň șpěč ǻș ǻň įňvěșțměňț, ẅįțħ țħě įňțěňțįǿň ǿf șěŀŀįňģ ẅěțŀǻňđș
“mįțįģǻțįǿň čřěđįțș” țǿ mǻķě ǻ přǿfįț. Bųșįňěșșěș ẅħǿșě ǻčțįvįțįěș čǻųșě mǻřșħ
đěșțřųčțįǿň ěŀșěẅħěřě ẅįŀŀ, ųňđěř ǻ fěđěřǻŀŀỳ ěňčǿųřǻģěđ bǻřțěř șỳșțěm, bųỳ țħǿșě
čřěđįțș țǿ ǿffșěț țħě đǻmǻģě țħěỳ įňfŀįčț.
“Țħįș șħǿųŀđ bě ǻ ẅįň-ẅįň,” Ģěǿřģě Ħǿẅǻřđ, țħě ČĚǾ ǿf Řěșțǿřǻțįǿň Șỳșțěmș, țěŀŀș mě,
“ǻňđ ẅě’đ ŀǿvě țǿ čǿňțįňųě țǿ bě pǻřț ǿf șǻvįňģ Ŀǿųįșįǻňǻ’ș čǿǻșț.”
Ǻ vįșįț țǿ țħě șįțě ħěŀpș čǿňvěỳ țħě přǿjěčț’ș șčǿpě ǻňđ įțș přǿmįșě. Țħěřě’ș ǻ mįňǿř
(ǻŀmǿșț mǻķěșħįfț) ŀěvěě jųșț ǻčřǿșș fřǿm ǻ țįňỳ čǿmmųňįțỳ čǻŀŀěđ Jěșųįț Běňđ—șǿųțħ ǿf
Ǿǻķvįŀŀě (pǿpųŀǻțįǿň: 1,956), șǿųțħ ǿf Běŀŀě Čħǻșșě (pǿpųŀǻțįǿň: 12,679), șǿųțħ ǿf Ňěẅ
Ǿřŀěǻňș.
Ǿň țħě ǿțħěř șįđě ǿf țħǻț ŀěvěě șpřěǻđș ẅħǻț ųňțįŀ ǻbǿųț 1950 ẅǻș ǻ vǻșț, ųňđįșțųřběđ
čỳpřěșș șẅǻmp, ňǿųřįșħěđ fǿř čěňțųřįěș bỳ Mįșșįșșįppį Řįvěř șěđįměňț. Bųț đěčǻđěș ǿf
ŀǿģģįňģ ǻňđ đěvěŀǿpměňț (țħěřě’ș ǻ ŀǻřģě ŀěvěě ǿň țħě ǿțħěř șįđě ǿf Jěșųįț Běňđ
přǿțěčțįňģ įț fřǿm țħě řįvěř) ħǻvě ěřǿđěđ ǻňđ șțǻřvěđ țħě ẅěțŀǻňđș, čřěǻțįňģ ǻ pǿňđ ǿř
ŀǻģǿǿň ǿf ǿpěň ẅǻțěř 3 țǿ 4 fěěț đěěp.
Țħįș įș ǻ mįčřǿčǿșm ǿf țħě přǿbŀěm țħřěǻțěňįňģ țħě ẅħǿŀě Ŀǿųįșįǻňǻ čǿǻșțŀįňě. Ẅħěň
ẅěțŀǻňđș țųřň įňțǿ ǿpěň ẅǻțěř, țħě ŀǿșș ǿf ģřǻșșěș ǻňđ ňųțřįěňț-řįčħ șǿįŀ ěŀįmįňǻțěș
přįmě ǻřěǻș fǿř břěěđįňģ, șpǻẅňįňģ ǻňđ fěěđįňģ șǿmě 16% ǿf țħě ěňțįřě ňǻțįǿň’ș
fįșħěřįěș, ǻŀǿňģ ẅįțħ ẅįňțěř ħǿměș fǿř mįŀŀįǿňș ǿf ẅǻțěřfǿẅŀ, ǻňđ ħǻbįțǻț fǿř đǿżěňș ǿf
ŀǻňđ ǻňįmǻŀș șųčħ ǻș běǻvěř, mįňķ ǻňđ ǿțțěř.
Țħě șțǻțě ǿf Ŀǿųįșįǻňǻ, ẅįțħ șǿmě—bųț fǻř ŀěșș țħǻň ěxpěčțěđ—fěđěřǻŀ ħěŀp, ħǻș běěň
țřỳįňģ țǿ șțěm (ǻňđ ěvěňțųǻŀŀỳ řěvěřșě) țħįș țįđě fǿř ǻ qųǻřțěř-čěňțųřỳ. Ỳěț șųččěșșěș
ħǻvě běěň fŀěěțįňģ. Jųșț țǿ řěțǻřđ ěřǿșįǿň įș ǻ đįffįčųŀț, ěxpěňșįvě ěňģįňěěřįňģ fěǻț;
ǻčțųǻŀŀỳ řěșțǿřįňģ mǻřșħŀǻňđ įș țǿųģħěř șțįŀŀ. Ŀǿňģ-șțǻňđįňģ ģǿvěřňměňț přǿjěčțș ŀįķě
țħě Čǻěřňǻřvǿň ǻňđ Đǻvįș Pǿňđ fřěșħẅǻțěř đįvěřșįǿňș ǻřě mįŀđŀỳ șųččěșșfųŀ bųț țǿǿķ
mǿřě țħǻň ǻ đěčǻđě țǿ čǿmpŀěțě. Ǻňđ běčǻųșě țħěỳ mǿvě ẅǻțěř bųț věřỳ ŀįțțŀě șěđįměňț
fřǿm țħě Mįșșįșșįppį țǿ țħě țǻřģěțěđ ǻřěǻ, țħěįř ǿvěřǻŀŀ běňěfįțș ǻřě įňčřěǻșįňģŀỳ įň
qųěșțįǿň.
Șěvěřǻŀ přįvǻțě čǿmpǻňįěș ħǻvě đřěđģěđ șěđįměňț fřǿm břǻčķįșħ ǻřěǻș țǿ čřěǻțě ňěẅ

http://www.wsj.com/articles/how-markets-can-restore-louisianas-marshes-1451065390

2/4

12/26/2015

How Markets Can Restore Louisiana’s Marshes - WSJ

ẅěțŀǻňđș įň țħěįř įmměđįǻțě vįčįňįțỳ, ǻŀșǿ fįňǻňčįňģ įț (bųț ňǿț ňěčěșșǻřįŀỳ įň ǻđvǻňčě)
ẅįțħ șǻŀěș ǿf mįțįģǻțįǿň čřěđįțș. Bųț țħįș įș jųșț řěǻřřǻňģįňģ șěđįměňț țħǻț’ș ǻŀřěǻđỳ
țħěřě. Țħě Jěșųįț Běňđ přǿjěčț, bỳ čǿňțřǻșț, pįpěș įň țħě ňųțřįěňț-řįčħ, fřěșħẅǻțěř
șěđįměňț fŀǿẅįňģ fřǿm țħě ěňțįřě Mįșșįșșįppį Řįvěř bǻșįň. Țħįș įș țħě șěđįměňț țħǻț
ẅǿųŀđ ňǻțųřǻŀŀỳ řěpŀěňįșħ țħě mǻřșħ ẅěřě įț ňǿț fǿř țħě mǻň-mǻđě ŀěvěě șỳșțěm țħǻț
přǿțěčțș ħǿměș ǻňđ řįvěř čǿmměřčě.
“İț’ș ģǿǿđ țǿ ģěț įț ǿųț ǿf țħě řįvěř, řǻțħěř țħǻň ǻň ǻđjǻčěňț ŀǻķě bǿțțǿm, ẅħěřě ỳǿų ǻřě
bǻșįčǻŀŀỳ řǿbbįňģ șěđįměňțș fřǿm Pěțěř țǿ pǻỳ Pǻųŀ,” șǻỳș Pǻųŀ Ķěmp, ǻ přǿfěșșǿř ǿf
Ǿčěǻňǿģřǻpħỳ ǻňđ Čǿǻșțǻŀ Șčįěňčěș ǻț Ŀǿųįșįǻňǻ Șțǻțě Ųňįvěřșįțỳ ǻňđ ǻň ǿfțěň-čįțěđ
ěxpěřț ǿň ẅěțŀǻňđș įșșųěș. “Ǻňđ țħě řįvěř įș přǿbǻbŀỳ ǻ čŀěǻňěř șǿųřčě ǿf mǻțěřįǻŀ țħǻň,
șǻỳ, ǿffșħǿřě đřěđģįňģ, běčǻųșě įț đǿěșň’ț ħǻvě ǻŀŀ țħě șǻŀțș țħě ǿffșħǿřě șěđįměňț đǿěș.”
Țħě Jěșųįț Běňđ přǿjěčț ųșěđ 30-įňčħ pįpě țǿ țřǻňșfěř 1.3 mįŀŀįǿň čųbįč ỳǻřđș ǿf
Mįșșįșșįppį Řįvěř șěđįměňț 5 mįŀěș đǿẅňřįvěř, ųňđěřňěǻțħ ǻ șțǻțě ħįģħẅǻỳ ǻňđ řǻįŀřǿǻđ,
ǻňđ țħěňčě įňțǿ țħě ǿpěň-ẅǻțěř ŀǻģǿǿň.
İ čǻň’ț vǿųčħ fǿř țħě ǻřįțħměțįč, bųț Řěșțǿřǻțįǿň Șỳșțěm șǻỳș țħǻț įf țħě șěđįměňț ẅěřě
ŀǿǻđěđ ǿňțǿ ǻ fǿǿțbǻŀŀ fįěŀđ, țħě mųđ ẅǿųŀđ bě țǻŀŀěř țħǻň țħě Ẅǻșħįňģțǿň Mǿňųměňț.
Țħě přǿjěčț řěqųįřěđ ňěǻřŀỳ fįvě ỳěǻřș ǿf pěřmįț ǻčqųįșįțįǿň ǻňđ ěňģįňěěřįňģ pŀǻňňįňģ,
bųț țħě ǻčțųǻŀ pųmpįňģ ẅǻș ǻččǿmpŀįșħěđ fřǿm mįđ-Ǿčțǿběř țħřǿųģħ țħě ěňđ ǿf
Ňǿvěmběř. Țħě 3-fǿǿț-đěěp ŀǻģǿǿň ħǻș běčǿmě ňųțřįěňț-řįčħ ŀǻňđ 4 țǿ 8 įňčħěș ǻbǿvě
țħě ẅǻțěřŀįňě, ǻňđ 211,000 įňđįvįđųǻŀ pŀǻňțįňģș ǿf vǻřįǿųș mǻřșħ ģřǻșșěș ǻřě ňǿẅ běįňģ
ǻffįxěđ bỳ ħǻňđ.
Țħě ěňțįřě șįțě șħǿųŀđ bě ǻ țħřįvįňģ, mǿįșț-ģřěěň ěčǿșỳșțěm bỳ șpřįňģ, ǻňđ pěřħǻpș, įf
fǿřțųňě șmįŀěș, țħě 43 řěmǻįňįňģ ǻčřěș ǿf ǻđjǿįňįňģ čỳpřěșș ẅįŀŀ șěěđ ǻňđ běģįň
ěxpǻňđįňģ. Řěșțǿřǻțįǿň Șỳșțěmș șǻỳș ųpķěěp įș fųňđěđ fǿř 50 ỳěǻřș, ǻňđ țħě șįțě ẅįŀŀ bě
přǿțěčțěđ fǿřěvěř bỳ ǻ čǿňșěřvǻțįǿň ěǻșěměňț.
Ǻ Ňǿv. 12 șųřvěỳ řěpǿřțěđ 44 șpěčįěș ǿf bįřđș, įňčŀųđįňģ fǿųř bǻŀđ ěǻģŀěș, 125 șňǿẅỳ
ěģřěțș, 30 ģřěǻț ěģřěțș ǻňđ fįvě ģřěǻț bŀųě ħěřǿňș. Ǿň mỳ Đěč. 7 vįșįț, ǿňě pǻřțįčųŀǻř bǻŀđ
ěǻģŀě ẅǻș ǻŀțěřňǻțěŀỳ pěřčħįňģ, șẅǿǿpįňģ ǻňđ șǿǻřįňģ; ǻ 4-fǿǿț ģǻțǿř měǻňđěřěđ đǿẅň ǻ
čǻňǻŀ; ǻ bųŀŀ řěđfįșħ țħřǻșħěđ įň țħě șħǻŀŀǿẅș; ǻňđ ǻ đǿżěň ẅǿřķěřș įň ħįp bǿǿțș ŀǻįđ
đǿẅň, ǻbǿųț ěvěřỳ 10 fěěț, ģřǻșș pŀǻňț ǻfțěř ģřǻșș pŀǻňț įňțǿ ħǿŀěș țħěỳ ħǻđ pųňčħěđ įň
țħě ňěẅ, ẅěț șǿįŀ. Čŀěǻřŀỳ, țħįș įșň’ț ǻ đřěđģě-ǻňđ-ŀěǻvě jǿb.

http://www.wsj.com/articles/how-markets-can-restore-louisianas-marshes-1451065390

3/4

12/26/2015

How Markets Can Restore Louisiana’s Marshes - WSJ

Pųbŀįșħěđ řěpǿřțș įňđįčǻțě țħǻț țħě Jěșųįț Běňđ přǿjěčț ẅįŀŀ čǿșț ǻbǿųț $20 mįŀŀįǿň, ǿř
řǿųģħŀỳ $60,000 țǿ $70,000 pěř ǻčřě: șįģňįfįčǻňțŀỳ ŀǿẅěř, bỳ fįvě fįģųřěș, țħǻň ǻppǻřěňțŀỳ
șįmįŀǻř pųbŀįč přǿjěčțș. Čǿșț čǿmpǻřįșǿňș fǿř ẅěțŀǻňđș řěșțǿřǻțįǿň ǻřě ňǿțǿřįǿųșŀỳ
đįffįčųŀț, běčǻųșě țħě ųňđěřŀỳįňģ țǿpǿģřǻpħįěș, ǻňđ țħųș țħě țěčħňǿŀǿģįčǻŀ ňěěđș ǿf țħě
přǿjěčțș, mǻỳ vǻřỳ ẅįđěŀỳ. Ňǿňěțħěŀěșș, țħě ŀěșșǿň įň ǻŀŀ țħįș įș țħǻț přįvǻțě įňčěňțįvěș
ẅǿřķ.
“İț įș řěǻŀŀỳ ģǿǿđ țǿ fįňđ přįvǻțě įňvěșțǿřș ẅħǿ ǻřě ǻbŀě țǿ đǿ șǿmě ěffěčțįvě ķįňđș ǿf
řěșțǿřǻțįǿň,” șǻỳș Mř. Ķěmp, țħě ĿȘŲ přǿfěșșǿř. “Țħě ěměřģěňčě ǿf ǻ mǻřķěț, ẅħįčħ ħǻș
ǻŀẅǻỳș běěň ǻ ħǻřđ țħįňģ țǿ přěđįčț, įș řěǻŀŀỳ ģǿǿđ ňěẅș.”
Mř. Ħįŀŀỳěř įș ẅřįțěř ǻňđ Ŀǿųįșįǻňǻ ňǻțįvě ňǿẅ ŀįvįňģ įň Mǿbįŀě, Ǻŀǻ.

Copyright 2014 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved
This copy is for your personal, non­commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright
law. For non­personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1­800­843­0008 or visit www.djreprints.com.

http://www.wsj.com/articles/how-markets-can-restore-louisianas-marshes-1451065390

4/4