2010

SOALAN GEOGRAFI KERTAS 2 STPM 1997 - 2009
DISEDIAKAN OLEH: EN.ALIMIEN BIN MUDA
SOALAN SOALAN INI DIPECAHKAN MENGIKUT TEMA DAN TAJUK

LEEMING FELDA JERANGAU 1/1/2010

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LANDAS 21820 AJIL, HULU TERENGGANU, TERENGGANU. GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA
DISEDIAKAN OLEH: EN.ALIMIEN BIN MUDA

TAJUK: PENDUDUK DAN SUMBER 1. STPM 97/1 Jadual: Kepadatan penduduk bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1993. Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri sembilan Pahang Perak Perlis Pulau pinang Sabah Sarawak Selangor Terengganu WPKL WP Labuan MALAYSIA Kepadatan Penduduk (orang per kilometer persegi) 119 151 85 334 113 31 97 248 1117 26 14 318 66 5257 636 58

a) Berdasarkan jadual, lukis satu peta choropleth pada Peta 1 untuk menunjukkan kepadatan penduduk bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1993. [10m] b) Mengapakah kepadatan penduduk di pantai barat Semenanjung Malaysia lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri di pantai timur Semenanjung Malaysia, Sarawak, dan Sabah. [8m] c) Huraikan kesan kepadatan penduduk yang tinggal di sesuatu kawasan terhadap sumber alam. [7m] 2. STPM 97/2 a) Mengapakah Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dari negara-negara jiran? [13m] b) Jelaskan kesan kemasukan pekerja asing tersebut terhadap persekitaran bandar-bandar utama di Malaysia [12m] 3. STPM 98/1 a) Tunjukkan bagaimana kadar pertumbuhan penduduk sesebuah negara dihitung. [5m] b) Jelaskan faktor-faktor yang telah mempengaruhi pertumbuhan penduduk dunia yang pesat sejak tahun 1950 [12m] c) Huraikan kesan utama pertumbuhan penduduk yang pesat di sesebuah negara terhadap sumber alam negara berkenaan. [8m]

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

2

4. STPM 99/1 a) Huraikan maksud dan jenis-jenis sumber alam. [10m] b) Dengan merujuk kepada satu jenis sumber alam di sesebuah negara Asia Pasifik, bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerokaan dan penggunaan sumber alam tersebut. [15m] 5. STPM 99/2 Jadual: Kadar Kelahiran Kasar, Kadar Kematian Kasar, dan Kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia, 1931-1995. Kadar bagi setiap 1000 penduduk Kelahiran Kasar Kematian Kasar Pertambahan semulajadi Tahun 1931 1947 1957 1965 43.0 43.0 43.3 36.7 31.0 19.4 12.4 7.9 12.0 23.6 30.9 28.8

1975 1985 1995 31.4 31.3 26.2 6.5 5.5 4.4 24.9 25.8 21.8

a) Dengan menggunakan maklumat dalam jadual, lukiskan sebuah rajah yang sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar, kadar kematian kasar dan kadar pertumbuhan smj penduduk Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. (10M). b) Berdasarkan rajah, jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semenenjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. (15M). 6. STPM 99/5 Jadual: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995. Kumpulan Umur Lelaki Perempuan Jumlah (tahun) 1-14 3.0 3.2 3.1 15-24 5.5 5.9 5.7 25-34 6.2 4.9 5.6 35-44 3.3 2.4 2.8 45-64 1.6 1.4 1.5 65 dan lebih 0.9 1.1 1.0 a) Berdasarkan jadual, lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995. (10M) b) Berdasarkan rajah, jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. (9M) c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. (6M) 7. STPM 00/1 a) Huraikan maksud penduduk optimun. (5M) b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya migrasi penduduk dalam sesebuah negara. (10M) c) Terangkan kesan kurang penduduk yang berlaku di Malaysia. (6M)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

3

8. STPM 00/2 Jadual: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia, 1997. Kumpulan Umur Lelaki Perempuan 0-9 2612 2455 10-19 2357 2225 20-29 2017 1876 30-39 1653 1584 40-49 1168 1111 50-59 684 656 60-69 386 414 70 dan lebih. 206 261 a) Berdasarkan jadual, lukiskan rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997. (10M) b) Berdsarkan rajah, i. Jelaskan ciri-ciri penduduk Malaysia. (8M) ii. Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. (7M) 9. STPM 01/1 Rajah Model Peralihan Demografi Rajah 1 menunjukkan peringkat-peringkat demografi di sesebuah negara. Rajah 1: Peringkat-peringkat peralihan demografi

a) Huraikan peringkat-peringkat peralihan demografi tersebut (12M) b) Jelaskan bagaimana peringkat-peringkat peralihan demografi tersebut dapat mengambarkan tahap pembangunan di sesebuah negara. (13M)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

4

10.

STPM 02/1 Jadual: Jumlah penduduk dan keluasan tiap-tiap negeri di Malaysia pada tahun 1996. Negeri Penduduk Keluasan (‘000) (Km persegi) Johor 2 496.2 18 986 Kedah 1 515.9 9 426 Kelantan 1 411.1 14 983 Melaka 576.5 1 650 Negeri Sembilan 797.9 6 643 Pahang 1 213.9 35 965 Perak 2 083.3 21 005 Perlis 213.2 795 Pulau Pinang 1 209.9 1 031 Sabah 2 454.8 73 620 Sarawak 1 919.3 124 449 Selangor 2 909.7 7 956 Terengganu 948.4 12 955 WPKL 1 358.9 243 WP Labuan 67.9 91

a) Berdasarkan jadual, i. Hitung kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996 (5M) ii. Peta Koroplet (12M) b) Jelaskan mengapa kepadatan penduduk di WPKL lebih tinggi berbanding dengan negerinegeri lain di Malaysia pada tahun 1996. (6M) 11. STPM 03/1 Jadual : Keluasan Tanah Pertanian,Bilangan Penduduk dan Keluaran Bijirin Negara-negara Terpilih di Asia Pasifik Luas tnh p’tanian Bilangan Keluaran bijirin (000 km²) penduduk setahun (000 tan (juta) matrik) 9561.0 1218.0 430100 300.0 71.9 15183 1904.6 188.3 60090 181.0 10.7 3560 99.3 45.2 6676 236.8 4.8 1462 329.8 21.2 2110 676.6 44.7 21378 513.1 60.0 26426 331.7 65.3 27996

Negara

China Filifina Indonesia Kampuchea Korea Selatan Laos Malaysia Mynmar Thailand Vietnam

Berdasarkan jadual: a) Hitung keluaran bijirin setahun perkapita bagi setiap negara tersebut. [6M] b) Hitung kepadatan penduduk bagi negara-negara tersebut. [6M] c) Huraikan corak taburan penduduk dan keluaran bijirin di negara-negara berkenaan. [13M]

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

5

12.

STPM 04/1 a) Nyatakan 3 jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan 3 jenis yang tidak boleh diperbaharui. [5m] b) Jelaskan mengapa sumber alam yang boleh diperbaharui memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. [8M) c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. [12M] STPM 04/2 Jadual 1 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun1900 hingga 1990. Jadual 1: Penduduk di Wilayah-wilayah Terpilih di Dunia 1900-1990 (juta org) Wilayah Tahun 1900 1930 1950 1970 1990 Afrika 120 155 200 344 648 Amerika Latin 63 109 163 283 448 Amerika Utara 81 135 167 228 276 Asia 915 1072 1376 2056 3108 Eropah 423 532 576 705 786

13.

a) Berdasarkan jadual 1,lukiskan graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayahwilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990. [8] b) Berdasarkan graf garis yang anda lukis pada soalan (a), i) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat. [2] ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. [6] c) Pilih sebuah negara di Asia. Jelaskan kesan pertambahan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut? [9] 14. STPM 05/1 Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran pendudukdi negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996. Negara Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 Brunei 52.9 25.0 Kemboja 51.0 38.2 Indonesia 52.0 27.3 Malaysia 44.1 25.5 Myanmar 43.0 28.8 Filipina 50.0 31.2 Singapura 45.5 13.4 Thailand 46.0 18.1 Vietnam 38.0 2839 a) Berdasarkan jadual 1, kenal pasti tiga buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga 1996. (3m) b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara. (10m) c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara. (12m)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

6

15. STPM 06/1 Jadual 1 menunjukkan jumlah penduduk dan keluasan setiap negeri di Malaysia pada tahun 2000. Jadual : Jumlah penduduk dan keluasan setiap negeri di Malaysia pada tahun 2000. Negeri Penduduk Keluasan (km per segi) Johor 2,565,701 18,986 Kedah 1,572,107 9,426 Kelantan 1,289,199 14,983 Melaka 602,867 1,650 Negeri Sembilan 830,080 6,643 Pahang 1,231,176 35,965 Perak 2,030,382 21,005 Perlis 198,335 795 Pulau Pinang 1,225,501 1,031 Sabah 2,449,389 73,620 Sarawak 2,012,616 124,449 Selangor 3,947,527 7,956 Terengganu 879,691 12,955 WPKL 1,297,526 243 WP Labuan 70,517 91 a) Berdasarkan jadual 1, lukis peta koroplet yang menunjukkan kepadatan penduduk mengikut negeri di Malaysia pada peta 1 yang disediakan pada halaman 7. (10m) b) Merujuk kepada negara Malaysia, jelaskan lima kesan terhadap sumber alam akibat tumpuan penduduk di sesebuah kawasan. (15m) 16. STPM 07/01 a) Apakah yg dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa? (3m) b) Nyatakan empat contoh aliran migrasi a/b pada masa ini. (4m) c) Huraikan faktor yang menggalakkan migrasi a/b pada masa ini. (10m) d) Jelaskan kesan migrasi a/b pada masa ini terhadap negara penerima. (8m) 17. STPM 07/02 a) Apakah yg dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk? b) Huraikan ciri penduduk sebuah negara dalam konteks model peralihan demograf NSM. (10m) c) Jelaskan masalah kependudukan yg dihadapi oleh sesebuah NSM. (10m) 18. STPM 08/1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pola taburan penduduk? (5m) (b) Huraikan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. (10m) (c) Jelaskan kesan taburan penduduk yang padat dan tidak padat terhadap eksploitasi sumber alam di Malaysia. (10m

19. STPM 08/2 (a) Nyatakan satu contoh sumber alam yang terdapat dalam setiap kompenen alam sekitar biosfera, litosfera, hidrosfera, dan atmosfera. (4m) (b) Huraikan mengapa sumber air permukaan yang bersih penting kepada kehidupan manusia. (8m)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

7

(c) Jelaskan bagaimana pertumbuhan penduduk yang pesat di sesebuah kawasan boleh menjejaskan bekalan sumber air bersih di kawasan berkenaan. (13m) 20.STPM 09/1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penduduk sebagai sumber manusia? (5m) b) Huaraikan faktor yang mempengaruhi kualiti sumber manusia di sesebuah negara. (10m) c) Bagaimanakah penduduk di sesebuah kawasan boleh mempengaruhi perubahan alam sekitar fizikalnya? (10m) 21. STPM 09/2 Jadual di bawah menunjukkan bilangan penduduk di bandar utama terpilih di Malaysia pada tahun 1991 dan 2000.
Bandar Kuala Lumpur Johor Bahru Alor Setar Kota Baharu Seremban Kuantan Ipoh Kangar Shah Alam Kuala Terengganu Bilangan penduduk ('000) Tahun 1991 Tahun 2000 1145 1306 442 642 164 186 235 252 193 291 202 289 469 536 49 54 158 314 228 256

a) Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, hitung peratusan perubahan bilangan penduduk bandar terpilih di Malaysia antara tahun 1991 dengan tahun 2000. (5m) b) Kenal pasti bandar yang mengalami peratusan perubahan bilangan penduduk tertinggi, dan jelaskan faktor yang mempengaruhinya. (10m) c) Huraikan kesan pertumbuhan penduduk bandar yang pesat terhadap alam sekitar bandar. (10m) STPM 2010 ???????? a)………………………………………………………………………………………………….. b)…………………………………………………………………………………………………. c)………………………………………………………………………………………………….

TAJUK: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR (PERTANIAN) 1. STPM 99/3 a) Jelaskan mengapa sumbangan sektor pertanian kepada KDNK kasar dan tenaga buruh merosot semenjak tahun 1970. (15m) b) Mengapakah sektor pertanian penting di Malaysia. (10m) 2. STPM 00/4 Pilih satu sistem pertanian di sebuah Negara Asia Tenggara.

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

8

a) Huraikan ciri-ciri dan masalah-masalah yang dihadapi oleh system pertanian tersebut. (13m) b) Jelaskan kesan pertanian terhadap sumber alam dan persekitaran fizikal di Negara tersebut. (12) 3. STPM 06/2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? (5m) b) Dengan merujuk kepada negara Malaysia, i. Jelaskan lima kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian, (10m) ii. Huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. (10m) 4. STPM 08/3 (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan bioteknologi pertanian? (5m) (ii) Huraikan kebaikan penggunaan bioteknologi pertanian terhadap sektor pertanian pada masa ini. (8m) (iii) Jelaskan mengapa sektor pertanian di Malaysia perlu terus dimajukan. (12m) STPM 2010???? a)…………………………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………………………. c)…………………………………………………………………………………………………………. PERIKANAN 1. STPM 97/4 Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana Negara Asia Pasifik, a) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam (12m) b) Huraikan masalah-masalah yang dialami dan yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. (13m) 2. STPM 01/5 Jadual: Tangkapan ikan laut mengikut peralatan di Malaysia, 1987- 1990 (tan) Tahun 1987 1988 1089 1990 peralatan Pukat tunda 44561 444139 503515 576223 Pukat tarik 225716 189641 172608 189019 Puka hanyut 60961 64741 75366 87019 Lain-lain 47037 39504 39052 36109 a) Hitungkan peratus perubahan jumlah tangkapan ikan mengikut peralatan antara tahun 1989 dengan 1990. (5m) b) Graf garis : jumlah tangkapan ikan laut mengikut peralatan (10m) c) Huraikan usaha-usaha yang dijalankan untuk memajukan sektor perikanan di Malaysia. (10m) 3. STPM 02/2 Malaysia a) Jelaskan mengapa kegiatan akuakultur semakin penting di Negara ini. (13m) b) Bincangkan 3 kesan positif dan 3 kesan negetif akibat penggunaan teknologi moden dalam kegiatan perikanan negara ini. (12m)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

9

4. STPM 04/3 Dengan merujuk sebuah Negara di Asia Pasifik, a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut (12) b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya (13m) 5. STPM 07/03 a) i) Nyatakan lima kawasan perikanan laut di Malaysia. (5m) ii) Huraikan kepentingan industri perikanan kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. (10m) iii) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan di pinggir pantai boleh menjejaskan sumber perikanan laut di Malaysia. (10m) 6. STPM 09/3 Jadual di bawah menunjukka jumlah pengeluaran akuakultur terpilih di Malaysia pada tahun 2002, 2004, dqn 2006.

Tangki simen Kandang

980 402

1 671 395

1 867 383

i) Berdasarakan maklumat dalam jadual dinatas, lukis graf garis untuk menunjukkan jumlah pengeluaran akualkultur terpilih di Malaysia pada tahun 2002, 2003, dan 2006. (9m) ii) Huraikan lima kepentingan akuakultur kepada pembangunan negara. (10m) iii) Jelaskan tiga masalah yang dihadapi dalam memajukan aktiviti akuakultur di Malaysia. (6m) STPM 2010???? a)………………………………………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………………………………………… c)…………………………………………………………………………………………………………

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

10

PERHUTANAN 1. STPM 97/5 a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. (15m) b) Bincangkan kesan penyahhutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan (10m) STPM 02/7 Dengan merujuk sebuah Negara Asia Tenggara a) Nyatakan 4 jenis hasil daripada sumber hutan yang terdapat di negara tersebut (5m) b) Jelaskan mengapa penyahhutanan berlaku di negara tersebut (8m) c) Huraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan hutan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Negara tersebut (12m) STPM 05/2 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara, a) Jelaskan mengapa aktiviti pembalakan dijalankan dengan giat di negara tersebut (9m) b) Jelaskan kesan aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar fizikal di negara tersebut (8m) c) Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa untuk mengurangkan kesan aktiviti terhadap alam sekitar fizikal di negara tersebut. (8m)

2.

3.

STPM 2010??? a)…………………………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………………………. c)………………………………………………………………………………………………………….

PERLOMBONGAN 1. STPM 98/4 Dengan merujuk sebuah negara di Asia Tenggara yang telah anda kaji a) Nyatakan galian-galian yang dilombong di negara itu .(5m) b) Huraikan sumbangan aktiviti perlombonagan kepada ekonomi dan penduduk negara itu . (10m) c) Jelaskan kesan negatif aktiviti perlombongan terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan (10m) 2. STPM 00/4 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik, a) Huraikan sumbangan aktiviti perlombongan petroleum kepada pembangunan sosial dan ekonomi di kawasan sekitar. {12m} b) Jelaskan kesan pengeluaran pelbagai sumber tenaga terhadap alam sekitar .{13m}

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

11

3. STPM 03/4 Jadual : Pengeluaran Beberapa Jenis Mineral di Malaysia pada Tahun 1993 dan 1997 Jenis mineral Bijih timah Tembaga Bijih besi Kaolin Petroleum mentah Pengeluaran (tan metrik) 1993 1997 10,338 5,070 100,129 80,675 245,849 258,587 209,562 187,411 30,583 33,327

a) Berdasarkan jadual,lukiskan sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan perubahan pengeluaran beberapa jenis mineral di Malaysia pada tahun 1993 dan 1997.{11m} b) Berdasarkan graf bar yang anda lukis pada soalan (a),huraikan sebab-sebab berlakunya perubahan dalam pengeluaran mineral di Malaysia pada tahun 1993 dan 1997 .{6m} c) Jelaskan kesan-kesan industri perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal di Malaysia .{8m} 4. STPM 06/3 Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih, a) Huraikan 4 ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. (9M) b) Jelaskan 5 kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (10m) c) Nyatakan 3 kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. (6m) 5. STPM 09/3 @ i) Nyatakan tiga mineral sumber tenaga (3m) ii) Huraikan sumbangan industri perlombongan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. (12m) iii) Jelaskan bagaimana aktiviti perlombongan dan pemprosesan mineral sumber tenaga menjejaskan kualiti alam sekitar di Malaysia. (10m) STPM 2010????? a)………………………………………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………………………………………… c)…………………………………………………………………………………………………………

PERINDUSTRIAN] 1. STPM 97/3

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

12

a) Apakah faktor-faktor yang menjanakan perkembangan pesat sector industri pembuatan di negaranegara Asia Pasifik pada masa ini .{12m} b) Mengapakan negara-negara Asia Pasifik perlu bekerjasama untuk terus meningkatkan kemajuan di sektor industri pembuatan .{13m}

2.

STPM 98/2 Jadual:Malaysia – KDNK mengikut sektor bagi tahun 1990 dan tahun 2000 Sektor KDNK

1990 2000 Pertanian,perhutanan dan perikanan 14829 20820 Perlombongan 7668 8910 Perkilangan 21381 58010 Pembinaan 2788 5470 Perkhidmatan 33465 70720 Jumlah 80151 136930 a) Hitung peratusan sumbangan setiap sektor ekonomi kepada KDNK kasar .{5m} b) Pilih sektor yang paling pesat berkembang,dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor berkenaan .{12m} c) Huraikan kesan perkembangan sektor berkenaan terhadap kualiti alam sekitar Malaysia. (8m) 3. STPM 99/4 Pilih sebuah Negara di Asia Tenggara a) Huraikan ciri-ciri umum perkembangan industri perkilangan di negara tersebut.[12m] b) Nyatakan kepentingan sektor perkilangan dalam kemajuan ekonomi negara tersebut.[5m] c) Huraikan 4 daripada langkah-langkah yang telah di ambil bagi mengimbangkan taburan industri perkilangan di negara tersebut.[8m] 4. STPM 01/6 Jadual:Nilai eksport mengikut sektor di Malaysia Pada tahun 1980,1992, dan 1998(RM juta) 1980 . Pertanian Perlombongan Perkilangan 11505 92147 6319 1992 1998

15999 15987 12408 14529 70932 229436

a) Berdasarkan jadual,lukis graf bar tang sesuai untuk membandingkan nilai eksport mengikut sektor di Malaysia pada tahun 1980,1992, dan 1998. [10m] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a). i)Nyatakan pola perubahan eksport mengikut sektor pada tahun 1980,1992, dan 1998. [5m] ii)Jelaskan sebab-sebab berlakunya perubahan yang ketara dalam sektor perkilangan.[10m] 5.STPM 02/3 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara, a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap sektor industri pembuatan. [8m] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. [10m]

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

13

c) Nyatakan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan pembuatan tersebut itu .[7m]

6.STPM 04/4 Dengan merujuk contoh-contoh di Malaysia, a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan-kawasan kurang maju dilaksanakan. [10m] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. [6m] c) Huraikan langkah-langkah yang telah di ambil oleh Malaysia untuk mengurangkan percemaran alam sekitar akibat industri parkilangan .[9m] 7. STPM 06/4 Jadual 2 menunjukkan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut industri asal bagi negara Malaysia pada tahun 2000. Jadual 2: KDNK Malaysia mengikut industri asal pada tahun 2000. Industri asal RM (juta) Pertanian, perhutanan, ternakan, dan perikanan 18,154 Perlombongan dan kuari 13,907 Pembuatan/Perkilangan 69,867 Pembinaan 6,996 Perkhidmatan 109,734 JUMLAH 218,658 a) Berdasarkan jadual 2, lukis satu caratai pai untuk menunjukkan sumbangan setiap industri asal kepada KDNK Malaysia pada tahun 2000. (10m) b) Nyatakan 6 jenis industri perkhidmatan di Malaysia. (3m) c) Jelaskan 6 kepentingan industri perkhidmatan kepada ekonomi Malaysia. (12m) 8. STPM 2007/04 a) Jelaskan mengapa industri pembuatan di Malaysia cenderung untuk bertumpu di bandar raya utama dan kawasan sekitarnya sahaja. (10m) b) Nyataka jenis industri yg sesuai ditempatkan di kawasan luar bandar di Malaysia. (5m) c) i) Huraikan kesan aktiviti perindustrian terhadap persekitaran fizikal. (6m) ii) Apakah cadangan anda untuk mengurangkan kesan aktiviti perindustrian terhadap persekitaran fizikal? (4m) 9.STPM 09/4 a) Nyatakan tiga produk industri kecil dan sederhana (IKS) di Malaysia. (3m) b) Mengapakah IKS menjadi semakin penting di Malaysia. (12m) c) Huraikan masalah yang dihadapi dalam memajukan IKS di Malaysia (10m) STPM 2010??? a)………………………………………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………………………………………… c)…………………………………………………………………………………………………………

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

14

PERKHIDMATAN 1. STPM 97/6 a) Mengapakah Bandar-bandar besar memerlukan system pengangkutan awam yang cekap (13m) b) Apakah kesan kemajuan system pengangkutan tersebut terhadap lingkungan pengaruh bandar (12m) 2. STPM 00/6 Dengan merujuk sebuah negara di Asia Pasifik yang telah anda kaji, a) Jelaskan bagaimana industri pelancongan dimajukan di negara tersebut (12m) b) Huraikan kesan –kesan positif dan negetif pewrkembangan industeri pelancongan terhadap negara tersebut (13m) 3. STPM 02/4 Dengan merujuk mana –mana negara di Asia tenggara , a) Nyatakan 3 kawasan perlancongan (3) b) Pilih satu kawasan perlancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a),huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan perlancongan tersebut (7) c) Jelaskan sumbangan sektor perlancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara (9) d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan ditempat anda dapat di majukan (6m) 4. STPM 03/2 a) Jelaskan faktor-faktor geografi fizikal yang mempengaruhi perkembangan pesat industri pelancongan di rantau Asia Pasifik.[9m] b) Terangkan sumbangan sektor pelancongan kepada sektor ekonomi sesebuah negara.[8m] c) Huraikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sektor pelancongan terhadap persekitaran fizikal dan manusia sebuah negara.[8m] 5. STPM 03/6

a) Berdasarkan peta, nyatakan jenis-jenis jalan perhubungan yang boleh digunakan oleh penduduk di kawasan Muara Biru.[4m] b) Berdasarkan peta,jelaskan halangan-halangan utama yang boleh menyebabkan jaringan jalan raya yang baik sukar dibina di kawasan Muara Biru. (13m) c) Huraikan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh penduduk di kawasan Muara Biru akibat kekurangan kemudahan pengangkutan. (8m)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

15

6. STPM 04/7 Jadual 3 menunjukkan kemasukan pelancong dari negara ASEAN dan negara-negara lain ke Malaysia dari tahun 1980-2000 Jadual 3:Bilangan Kemasukan Pelancong dari Negara ASEAN dan negara-negara lain ke Malaysia dari tahun 1980-2000 Negara asal pelancong Bilangan pelancong (000) 1980 1985 1990 1995 Negara ASEAN 1616.9 2449.0 5461.2 5467.5 Negara-negara lain 683.1 651.0 1938.8 2032.5

2000 8325.0 4175.0

a) Berdasarkan jadual 3,lukiskan graf bar bagi menunjukkan jumlah kemasukan pelancong dari negara-negara ASEAN dan negara-negara lain ke Malaysia dari tahun 1980-2000[10] b) Pilih sebuah negara ASEAN, huraikan faktor-faktor yang menggalakkan perkembangan industri pelancongan di negara tersebut.[8] c) Huraikan kesan pembangunan industri pelancongan terhadap penduduk di kawasan sekitarnya.[7] 5. STPM 05/3 Jadual 2 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. Jadual 2: komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. Item Perbelanjaan RM Juta Peratus Penginapan 30009.4 32.8 Membeli belah 2119.4 23.1 Makanan dan Minuman 1789.4 19.5 Pengangkutan domestik 1073.5 11.7 Lawatan ke tempat yang menerik 385.3 4.2 Hiburan 458.7 5.0 Lain-lain 339.5 3.7 Jumlah 9174.9 100.0 a) Berdasarkan jadual 2, lukis cartai pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. (7m) b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. (10m) c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. (8m) 6. STPM 05/4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan ketersampaian tempat sesebuah kawasan? (5m) b) Jelaskan kesan ketersampaian tempat yang rendah terhadap kedudukan socialekonomi penduduk sesebuah kawasan. (10m) c) Jelaskan kepentingan pengangkutan jalan raya dalam pembangunan luar Bandar. (10m)

7. STPM 08/4

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

16

(a) Jelaskan mengapa pengangkutan udara semakin penting di rantau Asia Pasifik. [12] (b) Merujuk kepada sebuah Negara di asia tenggara, jelaskan bagaimana pengangkutan udara dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi Negara tersebut. [13]

STPM 2010???? a)………………………………………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………………………………………… c)………………………………………………………………………………………………………… TAJUK: TRANFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 1. STPM 97/7 Jadual :Bilangan penduduk bandar di wilayah-wilayah utama dunia dari tahun 1950 hingga 2025 Wilayah Tahun 1950 1970 1990 2025 Afrika 32.9 981.8 228.9 957.9 Amerika Latin 67.7 162.9 325.5 662.1 Amerika Utara 106.1 1967.2 206.8 297.8 Asia 230.8 494.5 927.5 2399.9 Eropah 289.9 441.0 577.9 758.6 a) Berdasarkan jadual, lukis graf garis untuk menggambarkan trend pertambahan penduduk luar bandar di wilayah-wilayah utama dunia dari tahun 1952-2025. [8m] b) Berdasarkan graf yang telah anda lukis,jelaskan perbezaan trend pembandaran antara wilayahwilayah tersebut. [10m] 2. STPM 98/3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan bandar raya primat? [5m] b) Dengan memberikan contoh-contoh,jelaskan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat. [12m] c) Huraikan punca-punca utama pencemaran udara di kawasan bandar raya primat. [8m]

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

17

3.

STPM 99/7 Jadual: Indeks pencemaran udara dan saiz penduduk bandar di beberapa buah bandar di Malaysia pada 20 Oktober 1997 Bandar Saiz Penduduk Purata indeks pencemaran udara harian 8.00am 11.00am 5.00pm 17 18 19 39 41 43 60 62 69 71 75 72 101 99 97 217 214 204 111 116 115 87 89 87 56 49 50 57 56 55 601 612 581 24 25 27

Kangar 43834 Seberang Perai 164444 Klang 56401 Kuala Lumpur 468841 Melaka 368379 Alor Setar 1145342 Ipoh 113752 Johor Baharu 441703 Jerantut 15811 Kota baharu 234581 Kuching 277905 Kota Kinabalu 160184 Nota : Indeks Pencemaran Udara 0-5 : Baik 51-100 : Sederhana 101-200 : Tidak Sihat 201-300 : Sangat Tidak Sihat 301-400 : Berbahaya a) Bincangkan pengaruh saiz penduduk bandar terhadap tahap pencemaran udara di bandar-bandar di Malaysia. [15m] b) Jelaskan kesan pencemaran udara terhadap penduduk bandar. [10m] 4. STPM 00/7 Peta: Taburan bandar-bandar di Asia Tenggara a) Berdasarkan pada peta, namakan 5 bandar di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada 1 juta orang. [5m] b) Mengapakah penduduk tertumpu di bandar-bandar utama Asia Tenggara. [10m] c) Ulaskan masalah alam sekitar yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. [10m] STPM 01/3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar? [5m] b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. [10m] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut. [10m] STPM 02/5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembandaran? [5m] b) Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara,jelaskan mengapa bandar baru perlu ditubuhkan. [10m]

5.

6.

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

18

c) Huraikan kesan-kesan yang dialami oleh penduduk yang tinggal di kawasan yang sedang mengalami proses pembandaran yang pesat di sebuah negara di Asia Tenggara. [10m]

7.

STPM

03/5 Jadual : Bilangan penduduk beberapa buah bandar terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahin 1997 Bandar Alor Setar Ipoh Klang KL Seremban Melaka Johor Baharu Kuantan Kuala Terengganu Kota Bharu Bil. Penduduk (‘000) 164 488 368 1145 193 113 441 201 228 234

a) Berdasarkan jadual,lukiskan sebuah peta simbol berkadar yang sesuai untuk menunjukkan saiz penduduk bandar terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 1997 . {12m} b) Berdasarkan peta yang anda lukis pada soalan (a) , jelaskan mengapa saiz penduduk bandar di sesetengah kawasan lebih besar berbanding dengan kawasan lain. {7m} c) Huraikan kesan yang timbul akibat proses perbandaran yang pesat terhadap persekitaran fizikal bandar-bandar di Malaysia . {6m} 8. STPM 04/05 Jadual 2 menunjukkan KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1995. Jadual 2:KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1995. Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor Terengganu WPKL KDNK perkapita (RM) 5661 3447 2207 4784 4956 4222 4330 3700 6304 5195 4920 8454 7804 9495

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

19

a) Berdasarkan jadual 2,lukiskan peta koroplet untuk menunjukkan KDNK per kapita bagi negerinegeri di Malaysia pada tahun 1995 .{9m} b) Berdasarkan peta koroplet yang anda lukis pada (a),jelaskan mengapa wujud ketakseimbangan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia .{8m} c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan luar bandar di Malaysia .{8m} 8. STPM 05/5 Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik, a) Nyatakan tiga buah bandar raya metropolitan (3m) b) Nyatakan mengapa Bandar raya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. (12m) c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh Bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. (10m) 9. STPM 06/5 Jadual 3 menunjukkan bilangan penduduk Bandar-bandar utama di Malaysia pada tahun 1991 dan tahun 2000. Jadual 3: Bilangan penduduk Bandar-bandar utama di Malaysia pada tahun 1991 dan tahun 2000. Bandar utama Penduduk (‘000) 1991 2000 Ampang Jaya 290 475 Geogertown 220 181 Ipoh 469 574 Johor Bahru 442 631 Klang 368 632 Kota Bharu 235 252 Kota Kinabalu 160 305 Kuala Lumpur 1145 1298 Kuala Terengganu 228 255 Kuantan 202 289 Kuching 278 424 Petaling Jaya 351 438 Sandakan 157 275 Seremban 193 291 Shah Alam 158 320 Subang Jaya 79 423 Taiping 200 199 Tawau 125 214 Berdasarkan Jadual , a) Senaraikan 8 buah Bandar utama mengikut bilangan penduduk secara hierarki pada tahun 1991 dan tahun 2000. (8m) b) Huraikan 3 faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Klang. (12m) c) Nyatakan 5 masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. (5m) 10. STPM 07/5 a) Takrifkan tranformasi desa. (5m) b) Huraikan faktor yg mempengaruhi tahap pembangunan sesebuah kawasan l/b di Malaysia. (10m)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

20

c) Jelaskan bagaiman aktiviti ekonomi desa boleh menjejaskan kualiti alam sekitar. (10m)

11. STPM 07/6 Jadual di bawah menunjukkan aras pembandaran negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000.

a) Berdasarkan maklumat dlm jadual di atas, lukis satu gambarajah yg sesuai yg dapat menunjukkan aras pembandaran bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. (10m) b) Jelaskan mengapa aras pembandaran negeri-negeri di Malaysia berbeza. (10m) c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal akabat proses pembandaran yg pesat dan tidak terkawal di Malaysia. (5m) STPM 08/3 (atau) (b) (i) apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan? (5m) (ii) Jadual di bawah menunjukkan KDNK per kapita beberapa negara di asia Tenggara pada tahun 1978 dan 1999. KDNK per kapita KDNK per kapita Negara (US Dollar) (US Dollar) 1978 1999 Indonesia 360 580 Loas 100 280 Malaysia 1090 3400 Filifina 510 1020 Singapura 3290 29610 Thailand 490 1960 Vietnam 170 370 Berdasarkan jadual di atas, lukis gambarajah yang sesuai untuk menunjukkan KDNK per kapita bagi negeri-negeri di Asia Tenggara pada tahun 1999. (10m) (iii) Mengapakah KDNK per Kapita berbeza antara negara-negara di Asia Tenggara? (10m)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

21

12. STPM 08/6 (a) Namakan tiga jenis bandar. [3] (b) Huraikan peranan bandar dalam membantu pembangunan di Malaysia.[10] (c) Jelaskan masalah yang dihadapi oleh sesebuah bandar sebagai akibat proses pembandaran yang pesat. [12]

13. STPM 09/6 a) Pada peta asia Tenggara yang disediakan , tandai dan namakan tiga bandar raya primat di Asia Tenggara. (3m) b) huraikan faktor yang mempengaruhi pembentukan bandar raya primat. (10m) c) Jelaskan impak bandar raya primat terhadap penduduk dan alam sekitarnya. (12m) STPM 2010??? a)………………………………………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………………………………………… c)………………………………………………………………………………………………………… TAJUK:GLOBALISASI DAN KERJASAMA SERANTAU STPM 97/3 RUJUK TAJUK PERINDUSTRIAN 1. STPM 98/5 Terdapat sebuah pakatan kerjasama antara negara-negara di rantau Asia Tenggara. a) Sebutkan nama pakatan kerjasama itu dan negara-negara yang menganggotainya. [5] b) Mengapakah pada pendapat anda,negara-negara tersebut perlu bekerjasama antara satu sama lain. [20] 2. STPM 99/6 a) Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara. [13] b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. [12] 3. STPM 00/6 Jadual: nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN (juta US$) pada tahun 1990 dan 1996 Negara 1990 1996 Brunei 1131 1700 Indonesia 4420 12600 Malaysia 16509 37200 Filipina 2198 7000 Singapura 23605 72200 Thailand 7764 19900 jumlah 55627 150600 a) Berdasarkan jadual, lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai dagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [10] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a), huraikan keadaan perdangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan1996. [6] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. [9]

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

22

4. STPM 01/7 a) Dengan menggunakan peta, label dan namakan tiga pakatan segi tiga pertumbuhan di ASEAN. [6m] b) Pilih satu pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah anda namakan pada soalan (a), dan huraikan kelebihan bandingan setiap wilayah yang terlibat dalam pakatan tersebut. [9m] c) Berdasarkan pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah anda pilih pada soalan (b),huraikan aktiviti yang dijalankan secara kerjasama di wilayah-wilayah tersebut. [10m]

5

STPM

02/6 Jadual: nilai perdagangan malaysia dengan negara asean pada tahun 1996. Negara Import (AS$ juta) Eksport (AS$ juta) Indonesia 782.0 655.0 Filipina 271.0 536.0 Singapura 5347.0 8156.0 Thailand 1352.0 1842.0 JUMLAH 7752.0 11189.0

a) Berdasarkan jadual, I. hitung peratusan bagi eksport dan import Malaysia dengan negara ASEAN pada tahun 1996 [5m] II. lukiskan carta pai untuk membandingkan nilai eksport dan nilai import Malaysia dengan negara ASEAN pada tahun 1996.Lengkapkan carta pai anda dengan tajuk dan petunjuk. [14m] b) Nyatakan tiga faedah yang diperolehi oleh Malaysia hasil daripada penglibatannya dalam pakatan ASEAN. [6m] 6. STPM 05/6 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)? (6m) b) Namakan 4 negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. (4m) c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. (15m) 7. STPM 07/7 a) Apakah yg dimaksudkan dengan globalisasi ekonomi? (5m) b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi serantau diperlukan. (10m) c) Huraikan kesan positif dan negatif globalisasi ekonomi. (10m) 8. STPM 08/7 (a) Namakan 5 syarikat multinasional di malaysia, dan nyatakan aktiviti utama syarikat tersebut. [5] (b) Jelaskan bagaimana syarikat multinasional yang anda pilih dalam(a) diatas menyumbang kepada pembangunan sesebuah Negara.[10] (c) huraikan kesan negative yang diterima oleh sesebuah Negara membangun sebagai akibat dasar pembangunan yang terlalu bergantung pada syarikat multinasional. [10] 9. STPM 09/7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) (5m) b) Huraikan perbezaan ciri keanggotan antara APEC dengan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). (10m) c) Jelaskan bagaimana APEC dapat memberikan manfaat kepada negara anggotanya. (10m)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

23

STPM 2010???? a)………………………………………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………………………………………… c)………………………………………………………………………………………………………… TAJUK:DAMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSAN 1. STPM 98/8 a) Apakah yang di maksudkan dengan pembangunan berterusan (lestari).[5M] b) Jelaskan bagaimana pembangunan pertanian boleh menjejaskan alam sekitar fizikal di satu-satu kawasan tropika lembab.[10M] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negetif pembangunan pertanian terhadap alam sekitar.[10M] 2. STPM 01/4 a) Apakah yang di maksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air.[5M] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air.[10M] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti air.[10M] 3. a) b) c) STPM 04/6 Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global.[8M] Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.[10M] Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global.[7M]

4. STPM 05/7 Dengan merujuk kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia, a) Nyatakan 4 jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan. (5M) b) Jelaskan kesan negetif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. (10m) c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. (10m) 5. STPM 06/7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? (6m) b) Jelaskan 5 langkkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. (10m) c) Huraikan bagaimanakah masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. (10m)

6. STPM 07/8 a) Apakah yg dimaksudkan dengan pembangunan lestari? (5m) b) Huraikan prinsip-prinsip utama pembangunan lestari. (10m) c) Huraikan usaha yg dijalankan oleh Malaysia untuk mencapai matlamat pembangunan lestari. (10m) 7. STPM 08/7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan? [5] (b) Huraikan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam menjadi semakin penting pada masa ini. [10] (c) Jelaskan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam yang dilaksanakan di Malaysia. [10]

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

24

8. STPM 09/8 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air. (5m) b) Jelaskan bagaimana proses pembandaran yang pesat di bandar utama di Malaysia telah menyebabkan kualiti sumber air. (10m) c) huraikan bagaimana kemerosoyan kualitinsumber air ini dapat diatasi. (10m)

STPM 2010???? a)………………………………………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………………………………………… c)………………………………………………………………………………………………………… TAJUK: KAJIAN LUAR 1. STPM 97/8 Melalui perhatian anda di lapangan a) Huraikan aktiviti ekonomi di kawasan itu. [8m] b) Jelaskan kesan aktiviti ekonomi tersebut terhadap kualiti alam sekitar di kawasan itu. [9m] c) Cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan kemerosotan kualiti alam sekitar di kawasan itu. [8m] STPM 98/7 Berdasarkan satu kajian luar bagi mana-mana kawasan yang telah anda lakukan, a) Terangkan bagaimana kajian luar itu dijalankan [5m] b) Pilih satu jenis kegiatan manusia,dan huraikan bagaimana kegiatan tersebut mengakibatkan perubahan terhadap alam sekitar fizikal kawasan itu. [12m] c) Huraikan langkah-langkah yang telah dan boleh diambil untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan manusia di kawasan itu. [8m] STPM 99/8 Dengan berdasarkan kajian luar bagi mana-mana satu kawasan yang telah anda lakukan, a) Pilih satu kegiatan ekonomi dan sediakan satu laporan kajian tentang bagaimana kegiatan tersebut telah mengakibatkan perubahan alam sekitar fizikal kawasan tersebut. [16m] b) Kenal pasti langkah-langkah yang telah dan yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif yang berlaku di kawasan tersebut. [9m] STPM 00/8 Berdasarkan kajian luar di sebuah kawasan luar bandar yang telah anda jalankan a) Huraikan corak perubahan landskap budaya di kawasan tersebut yang sedang mengalami proses perindustrian yang pesat. [15m] b) Jelaskan kesan proses perindustrian yang pesat di kawasan itu terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. [10m] c) Huraikan kesan pertumbuhan penduduk bandar yang pesat terhadap kualiti udara bandar-bandar di wilayah tersebut. [7m] STPM 01/8 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong [9m] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut [8m]

2.

3.

4.

5.

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

25

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut[8m]

6. STPM 02/8 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut [9] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan kemanusian mempengaruhi pertanian dikawasan tersebut [8] c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal dikawasan tersebut [8] 7. STPM 03/8 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi mana-mana kawasan, a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannyn tehadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan. [13m] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a)terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya. [12m] 8. STPM 04/8 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda lakukan di sebuah bandar kecil a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut [9m] b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut.(8m) c) Nyatakan langkah-langkah yang telah dialami oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi kebersihan persekiran fizikal di bandar tersebut. [8m] 9. STPM 05/8 Berdasrkan kajian lapangan yang telah anda jalankan di suatu kawasan pertanian, a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian lapangan itu. (5m) b) Bincangkan peranan aktiviti pertanian dalam kegiatan ekonomi kawasan tersebut. (10m) c) Huraikan langkah-langkah yang dijalankan oleh penduduk setempat untuk memulihara persekitaran fizikal kawasan tersebut. (10m) 10. STPM 06/8 Berdasarkan satu kajian lapangan yang telah anda jalankan di sebuah kawasan bandar yang berhampiran dengan tempat kediaman anda. a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang anda jalankan. (5m) b) Jelaskan bagaimana aktiviti-aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar setempat. (12m) c) Cadangkan 4 langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan tersebut. (8m) 11. STPM 07/3 (atau) b) Berdasarkan kajian luar yg telah anda lakukan di sebuah kawasan perindustrian, i) namakan kaw perindustrian yg dikaji, (1m) ii) huraikan lima aktiviti perindustrian di kaw kajian, (10m) iii) nyatakan kaedah kajian yg anda gunakan untuk mendapatkan data tentang ciri-ciri aktiviti perindustrian tersebut, dan (2m) iv) jelaskan kepentingan aktiviti perindustrian itu kepada penduduk di kawasan kajian. (12m)

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

26

12. STPM 08/5 Merujuk kepada sebuah bandar kecil di Malaysia yang telah anda kaji, (a)Lukis satu peta lakar yang menunjukkan taburan pelbagai jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan disepanjang jalan raya utama di bandar tersebut, [7] (b)Huraikan peranan bandar kecil tersebut dengan menyatakan kaedah penyelidikan yang digunakan, [12] (c)Huraikan impak alam sekitar yang timbul sebagai akibat aktiviti ekonomi di Bandar kecil yang telah anda kaji itu. [6]

13. STPM 09/5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kawasan desa yang sedang mengalami perubahan, a) Namakan kawasan kajian anda. (1m) b) Nyatakan tujuan kajian anda, (2m) c) Huraikan kaedah kajian yang digunakan untuk mencapai tujuan kajian anda, (2m) d) Jelaskan empat bukti yang menunjukkan bahawa kawasan desa tersebut telah mengalami kemajuan, (8m) e) Huraikan tiga kesan transformasi desa terhadap alam sekitar fizikal kawasan kajian , dan (6m) f) Huraikan tiga langkah bukan perundangan untuk mengatasi kesan terhadap alam sekitar fizikal kawasan kajian. (6m) STPM 2010???? a)………………………………………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………………………………………… c)…………………………………………………………………………………………………………

ALIMIEN MUDA:SMK LANDAS HULU TERENGGANU

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful