MINISTERUL ECONOMIEI

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ
ENERGETICĂ

Raport
privind îndeplinirea PNEE 2011-2020
PNAEE 2013-2015
PNAESR 2013-2020
și activitatea AEE

pentru anul

2014

Chișinău 2015

CUPRINS

1

2

INTRODUCERE

5

OBIECTIVELE NAȚIONALE PENTRU ANUL 2020

8

1.1

8

Obiectivele în domeniul energiei regenerabile

1.1.1 Obiective și traiectorii sectoriale aferente SER

8

1.2

Obiective cu privire la eficiența energetică

8

1.3.

Obiective cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră

10

MONITORIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ
ENERGETICĂ ÎN SECTOR

11

2.1.

Utilizarea energiei regenerabile

11

2.1.1

Ponderea energiei regenerabile în mixul de resurse energetice

11

2.1.2

Ponderea energiei regenerabile în sectorul energiei electrice

15

2.1.3 Ponderea energiei regenerabile în transporturi
2.1.4 Ponderea energiei regenerabile în consumul final de energie pentru
încălzire și răcire
2.2 Eficientizarea consumului de resurse energetice

17
20

2.2.1 Intensitatea energetică a PIB

22

2.2.2 Eficiența energetică a clădirilor
2.2.3 Reducerea pierderilor de energie electrică în rețelele de transport și
distribuție
2.2.4 Reducerea pierderilor de gaze naturale în rețelele de transport și
distribuție

24

2.2.5 Reducerea pierderilor de căldură în rețelele de transport și distribuție

28

2.3

Indicatori de performanță în domeniul eficienței energetice în
Republica Moldova
2.3.1 Indicatorii de performanță energetică în sectorul construcțiilor
(rezidențial)
2.3.2 Indicatorii de performanță energetică în sectorul public și servicii

22

26
27

29
30
32

2.3.3 Indicatorii de performanță energetică în sectorul transporturi

35

2.3.4 Indicatorii de performanță energetică în sectorul industrial

36

2.3.5 Indicatorii de performanță energetică în sectorul transformărilor
energetice

38

2.3.6 Monitorizarea economiilor de energie pe țară

40

2.4

44

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră

2

3

4

ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN ANUL 2013

45

3.1

Elaborarea cadrului juridic în domeniul EE și SER

45

3.2

Consolidarea sistemului de auditare energetică

49

3.3

Dezvoltarea bazei informaționale a AEE în domeniul EE și SER

50

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL EE ȘI SER

54

4.1

Activitatea Fondului pentru Eficiență Energetică

54

4.2

Activitatea Proiectului Energie și Biomasă

57

4.3
4.4

Activitatea Fondului de Investiții Sociale în Moldova
Activitatea Liniei de finanţare pentru eficienţa energetică în Moldova
/MoSEFF/
4.5 Activitatea Facilității de finanțare a eficienței energetice în sectorul
rezidențial din Moldova /MOREEFF/
4.6 Activitatea Fondului Ecologic Național
4.7 Implementarea proiectelor EE și SER din bugetul de stat și cel al
autorităților publice locale
4.8 Finanțarea măsurilor de EE și a proiectelor SER în anul 2014

58
60
61
63
63
66

5

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE ȘI
DEZVOLTARE A SECTORULUI PRODUCERII
COMBUSTIBILULUI DIN BIOMASĂ SOLIDĂ
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

69

6

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE
COMUNICARE ÎN DOMENIUL EE ȘI SER

78

CONCLUZII

88

ANEXE

3

ABREVIERI
AEE

Agenția pentru Eficiență Energetică

ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

APL

Autorități ale Administrației Publice Locale

BEI

Banca Europeană de Investiții

BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

CFBE

consum final brut de energie

EE

eficiență energetică

ENTSO-E

Asociația Operatorilor de Transport și Sistem European

ER

FEE

energie regenerabilă
Energie electrică produsă prin valorificarea surselor de energie
regenerabilă
Fondul pentru Eficiență Energetică

GES

gaze cu efect de seră

GIZ

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

MDRC

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

ME

Ministerul Economiei

E-SER

MoSEFF

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din
Moldova
Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în sectorul rezidențial
din Moldova
Linia de Finanțare pentru Eficiență Energetică în Moldova

PEBM

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova

PNAEE

Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice

PNAER

Planul Național de Acțiune în domeniul Energiei Regenerabile

PNEE

Programul Național de Eficiență Energetică

RE

resurse energetice

SER

surse de energie regenerabilă

SIP

sistem de ilumint public

SND

Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”

UE

Uniunea Europeană

UNIDO

Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială

USAID

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională

MIEPO
MoREEFF

4

INTRODUCERE
Promovarea eficienței energetice în condițiile Republicii Moldova este un imperativ și,
totodată, se dovedește a fi o adevărată provocare. Cu toate acestea, începând cu anul
2010, odată cu aprobarea cadrului normativ primar în domeniul eficienței energetice,
un șir de acțiuni/ activități au fost lansate având la bază intenția eficientizării
consumului de resurse energetice și valorificării potențialului regenerabil național, dar
și cultivarea, în același timp, a acestui deziderat prin educarea societății Republicii
Moldova.
Primul act normativ elaborat în baza Legii Nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la
eficiența energetică este Programul Național pentru Eficiență Energetică 2011-2020,
aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 833 din 10.11.2011. Programul respectiv vine
cu o viziune strategică, în special la capitolul eficientizare a consumului de energie,
vizând luarea de atitudine în următoarelor sectoare:
 sectorul transformărilor energetice (sectorul electroenergetic, termoenergetic,
sectorul gazelor naturale, etc.);
 sectorul industrial;
 sectorul construcțiilor;
 sectorul transporturilor;
 sectorul public.
ktep

Programul vine cu un șir de
obiective și măsuri specifice,
2000
pentru
fiecare
dintre
sectoarele menționate mai
1500
sus, astfel încât către
2318
orizontul de timp 2020 să se
1000
asigure
obținerea
unei
economii de energie de
500
aproximativ 14,2 PJ1și o
338
0
reducere a volumului de
consumul intern brut economia-țintă a
emisii de gaze cu efect de
de RE în a. 2013
PNEE pt a.2020
seră de aproximativ 760 kt
CO2. Întru atingerea țintelor
Figura 1. Analiza comparativă a consumului actual de Programului,
au
fost
resurse energetice și economiile-țintă pentru a.2020
formulate mai multe măsuri
și activități, unele din ele
fiind deja inițiate, cu plasarea acestora pe agenda autorităților în domeniu, dar și a celor
ale administrației publice locale.
2500

De menționat că, în suportul Programului, a fost elaborat și aprobat Planul național de
acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2013-2015. PNAEE fixează ținte
intermediare, și totodată, își propune atingerea acestora prin realizarea unei liste de
măsuri. Astfel, aici ar putea fi menționate:
 promovarea auditării energetice;

1

Capitolul XI. Rezultatele scontate şi indicatori de progres şi performanţă, Secţiunea 1. Rezultatele scontate, alin.1,
lit. a)
5

 promovarea acordurilor voluntare;
 crearea premizelor necesare pentru dezvoltarea pieței de servicii energetice;
 elaborarea și implementarea a diferite stimulente, instrumente financiare atât
pentru sectorul privat, cât și pentru cel public, etc.
Totodată, PNAEE stabilește și o țintă intermediară de economisire a energiei de 9%
către 2016. În valori absolute, eficientizarea pe care și-o propune Planul este de
428 ktep, cumulativ, pentru anii de gestiune 2013-2015. Realizarea obiectivelor indicate
în actul normativ urmează a fi tratate în cadrul altor rapoarte, întocmite în
conformitate cu termenii și condițiile prestabilite de legislația în vigoare.
Cu același scop, Agenția va întocmi rapoarte de progres în baza sintezelor planurilor de
acțiuni, precum și va crea o bază informațională în domeniul eficienței energetice,
materiale care vor conține informații despre implementarea acțiunilor incluse în
planurile elaborate de toți actorii responsabili.
Figura de mai sus vine să prezinte grafic economia-țintă de energie estimată pentru
anul 2020, în comparație cu consumul actual de resurse energetice primare. Stabilirea
unei astfel de ținte impune elaborarea unei liste de măsuri/ activități, cu fixarea
responsabililor și identificarea surselor financiare de acoperire. În vederea realizării și
atingerii valorilor indicate la capitolul obiective, se impune aplicarea unui mecanism de
monitorizare.
În contextul aprobării Planului Național de Acțiuni în domeniul Energiei din Surse
Regenerabile (PNAESR) pentru anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Nr. 1073 din 27.12.2013, merită a fi menționat faptul că acesta din urmă, este unul din
actele care vine cu trasarea evoluțiilor consumurilor de resurse energetice către
orizontul de timp 2020, atât pentru „scenariul de referință”, cât și pentru cel calificat
drept „scenariu de eficiență energetică”. De altfel, evoluțiile consumului aprobate de
Guvern ca și „așteptări” ori „ținte sectoriale”, sunt utilizate în prezentul Raport în
vederea comparării cu rezultatele obținute în special la capitolul eficiență energetică.
Astfel, cu referință la capitolul monitorizare și evaluare a rezultatelor implementării
PNEE, în conformitate cu prevederile art. 3 al Hotărârii Guvernului Nr. 833 din
10.11.2011, a realizărilor de pe urma implementării PNAESR, conform pct. 2 a
Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul
energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020, cât și în contextul prevederilor
art. 9, lit. s), art. 19, alin. (1) al Legii cu privire la eficiența energetică, Agenția
întocmește și prezintă Guvernului Raportul privind îndeplinirea PNEE 2011-2020,
PNAEE 2013-2015, PNAESR 2013-2020, Raportul privind activitatea sa – subiectele,
de altfel, ale prezentului document. Descrierea activităților întreprinse în anul 2014
sunt bazate pe informațiile deținute de Agenția pentru Eficiență Energetică, de datele
furnizate de părțile implicate în realizarea PNEE, PNAEE și PNAESR, precum și a
părților cointeresate. În anexă la prezentul Raport sunt atașate extrasele datelor
raportate de către toți actorii menționați mai sus vizând aportul lor la atingerea
obiectivelor naționale în materie de eficientizare a consumului de resurse energetice și
valorificare a potențialului energetic regenerabil.
Reieșind din prevederile HG 833/2011, Agenția va analiza situația curentă și tendințele
din domeniu printr-o monitorizare permanentă a tuturor acțiunilor întreprinse în
direcția respectivă – premisă pentru o evaluare corectă a implementării Programului și
Planului de acțiuni. În același timp și, după necesitate, întru atingerea țintelor actelor
6

sus-menționate se vor propune modificări la politicile promovate și la acțiunile
întreprinse – responsabilitate a autorității centrale de specialitate, și nu în ultimul rând,
a Agenției.
Astfel, în prezentul Raport sunt reflectate rezultatele activităților de implementare a
politicii de stat în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă,
realizate de către toate instituțiile cu tangențe în domeniile în cauză. Printre instituțiile
respective am putea menționa atât autoritățile publice centrale, cele locale de nivelul II
și I, instituții financiare și fonduri, linii de finanțare, donatori, etc.
Având în vedere misiunea AEE privind monitorizarea activităților realizate în sector și
acțiunile întreprinse de autoritate, este absolut necesară menționarea unui grad mai
mare de deschidere al tuturor părților chestionate față de furnizarea informației către
Agenție, comparativ cu perioadele anterioare de raportare. Astfel, anul curent cca. 86%
din solicitările AEE au fost satisfăcute. Respectiv, pentru perioadele următoare
dezideratul Agenției constă în obținerea unui flux mai mare de informații din partea
părților vizate întru asigurarea unor activități de monitorizare calitative și cu reflectarea
corespunzătoare a evoluțiilor lucrurilor în domeniul eficienți energetice și surselor de
energie regenerabilă.

7

1.

OBIECTIVELE NAȚIONALE PENTRU ANUL 2020

1.1

OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE

Conform deciziei D/2012/04/MC-EnC a Consiliului Ministerial al Comunității
Energetice, Republica Moldova și-a luat angajamentul ca până în anul 2020 ponderea
surselor de energie regenerabilă în consumul final brut de energie să constituie 17 %.
Ținta respectivă urmează a fi stabilită ca și una națională prin aprobarea noului proiecte
de Lege cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
Punerea în aplicare, ori implementarea politicii statului în domeniul energiei
regenerabile, are loc prin intermediul mai multor documente de politici, printre care
putem menționa:
 Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030;
 Legea energiei regenerabile Nr. 160-XVI din 12 iulie 2007;
 Proiectul legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile,
aprobat la data de 27 februarie 2014 în ședință de Guvern.
 Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”
 Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru
anii 2013-2020 (PNAESR), aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1073 din
27. 12. 2013.
1.1.1 OBIECTIVE ȘI TRAIECTORII SECTORIALE AFERENTE SER
În conformitate cu cadrul normativ primar și secundar sus menționat, Republica
Moldova s-a angajat, către orizontul de timp 2020, să atingă următoarele obiective
sectoriale:
 Ponderea biocombustibililor în consumul total de combustibili utilizați în
sectorul transporturilor urmează să constituie circa 10 %.
Concomitent, Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020
reiterează ținta națională globală de utilizare a energiei regenerabile de 20%, și o
completează cu una intermediară – 10% energie regenerabilă din consumul final brut
de energie către anul 2015. Strategia stabilește de asemenea ținta sectorială de
producere a energiei electrice din SER – 10 % către 2020. De menționat că, ținta
națională, privind consumul energiei electrice produse din SER, poate fi atinsă fără
aportul energiei electrice “verzi” din import.
Prin urmare, ponderea SER în consumul total de energie termică trebuie să fie
impunător în vederea atingerii țintei globale asumate/ recalculate de 17 %. Astfel,
contribuția sectorului „consum de energie termică din SER” ar trebui să reprezinte
aproximativ 28% către anul 2020.
1.2

OBIECTIVE CU PRIVIRE LA EFICIENȚA ENERGETICĂ

Promovarea eficienței energetice precum și stabilirea obiectivelor în vederea
eficientizării consumului de resurse energetice, sunt abordate în următoarele acte
normative:
 Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 20302;
2

Hotărârea Guvernului Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia Energetică a Republicii Moldova pînă în anul
2030, Monitorul Oficial Nr. 27-30 din 08.02.2013, art Nr : 146
8

 Programul național de eficiență energetică 2011-20203;
 Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 201320154 (PNAEE);
 Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 20205”.
Prin urmare, obiectivul general în domeniul eficienței energetice este stabilit în PNEE
și prevede eficientizarea consumului global de energie primară cu 20% până în anul
2020.
Planul național de acțiuni în domeniu, după cum s-a menționat anterior, vine cu o țintă
intermediară, fixată pentru anul 2016, și totodată, trasează trendul eficientizării
consumului de resurse energetice primare. În acest sens, obiectivul de reducere anuală
a consumului este 1,8 pp.
Cu referință la Strategia ”Moldova 2020”, aceasta stabilește un șir de obiective
sectoriale pentru orizonturile de timp 2015 și 2020, atât pentru sectorul
electroenergetic, cât și termoenergetic, gazelor naturale, construcțiilor, sectorul public,
etc. Țintele finale, și intermediare de altfel, sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Obiectivele SND ”Moldova 2020” privind eficiența energetică

Indicatori de monitorizare

Unitatea
de
măsură

2015

2020
cu 10

Reducerea intensității energetice
Reducerea pierderilor de energie electrică în
rețele de transport și de distribuție

până la 13

până la 11

Reducerea pierderilor de gaze naturale în
rețele de transport și de distribuție

cu 20

cu 39

cu 2

cu 5

53

45

Reducerea pierderilor de energie termică în
rețele de transport și de distribuție
Micșorarea ponderii gazelor naturale în mixtul
energetic național

%

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
(comparativ cu anul 1990)

cu 25

Reducerea consumului de energie în clădiri

cu 10

Ponderea clădirilor publice renovate

3
4
5

10

Hotărârea Guvernului Nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la aprobarea Programul naţional pentru eficienţă
energetică 2011-2020, Monitorul Oficial Nr. 197-202 din 18.11.2011, art Nr : 914
Hotărârea Guvernului Nr. 113 din 07.02.2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul
eficienţei energetice pentru anii 2013-2015, Monitorul Oficial Nr. 31-35 din 15.02.2013, art Nr : 158
Legea Nr. 166 din 11.07.2012 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare ”Moldova 2020”,
Monitorul Oficial Nr. 245-247 din 30.11.2012 art. Nr : 791
9

Analiza realizării țintelor sectoriale, globale este prezentată în Capitolul 2 al prezentului
raport. În același timp, având la bază evoluția situației pe parcursul perioadei 2009 –
2013, este prezentată linia de trend, astfel încât să fie posibilă estimarea atingerii
acesteia ori, din contra, a neatingerii unui anumit obiectiv.
Realizarea măsurilor de eficiență energetică și atingerea valorilor indicate mai sus, ar
genera economii, valoarea monetară a cărora ar constitui aproximativ 830 milioane lei
în valori curente, către anul 2020. Aceste economii pot fi canalizate spre noi investiții,
în diferite proporții, în funcție de sector. O estimare modestă sugerează că în urma
noilor investiții, rata de creștere anuală a PIB-ului pe termen mediu și lung va fi mai
mare cu cel puțin 0,2%, în comparație cu scenariul de bază, doar pe seama economiilor
obținute6.
1.3

OBIECTIVE CU PRIVIRE LA EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE
SERĂ

Programul național de eficiență energetică 2011-2020, în contextul impactului
sectorului energetic asupra mediului, stabilește o țintă de 25% reducere a volumului de
emisii de gaze cu efect de seră, față de anul de referință 1990.
Totodată, merită a fi menționat că printre obiectivele naționale în domeniul energiei
regenerabile, regăsite în Legea energiei regenerabile Nr. 160 din 12.07.2007, este
stabilită „sporirea securității ecologice, asigurarea ocrotirii sănătății populației și a
protecției muncii în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie”.
Deși formularea regăsită în Legea prenotată este una generală, fără a stabili careva ținte
cuantificabile, totuși, statul își propune valorificarea potențialului regenerabil în
condițiile unui impact minim asupra mediului înconjurător.
Bifarea realizării la acest capitol este, practic, deja asigurată, în condițiile în care anul de
referință este stabilit anul 1990. Declinul economic ce a urmat imediat după anul de
referință menționat, a rezultat într-o reducere drastică a consumului de resurse
energetice, de la 9 8927 ktep în 1990 la 2 8838 ktep în 2000, fapt ce a dus într-un final la
reduceri enorme a volumului de gaze cu efect de seră emise.

Legea Nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2020”
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=MOLDOVA&product=balances&year=1990
8 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=MOLDOVA&product=balances&year=2000
6
7

10

2.

MONITORIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ
ENERGETICĂ ÎN SECTOR

Având în vederea că ultimul an pentru care este disponibilă Balanța Energetică este
anul 2013, prezentul Raport își propune analiza situațiilor în sector, monitorizarea
realizării/ atingerii țintelor naționale globale și sectoriale în domeniile de activitate ale
AEE utilizând datele disponibile în această culegere de date statistice. Totodată,
reieșind din faptul că anul de referință utilizat la stabilirea țintelor în domeniul EE și
SER este anul 2009, trendurile prezentate în figurile de mai jos este construit utilizând
datele disponibile în Balanțele Energetice pentru întreaga perioadă 2009-2013.
De menționat că, începând cu anul 2013 culegerile de date statistice sunt elaborată
având ca și șablon structura EUROSTAT. Mai mult ca atât, odată cu modificarea
modului de prezentare a consumurilor de energie pe sectoare ale economiei naționale,
au fost revăzute și careva cifre pentru perioada precedentă. Din aceste considerente,
unii indicatori calculați și prezentați anterior de AEE au fost, de asemenea, revăzuți.
2.1

UTILIZAREA ENERGIEI REGENERABILE

2.1.1 PONDEREA ENERGIEI
RESURSE ENERGETICE

REGENERABILE

ÎN

MIXUL

DE

Dacă până în anul 2013 Balanța Energetică națională venea cu un handicap la capitolul
utilizarea biomasei în scopuri energetice, atunci în anul curent, acest neajuns a fost
parțial înlăturat prin estimarea consumurilor de deșeuri agricole în sectorul rezidențial
– rural, în special, cât și revizuirea cifrei vis-a-vis de utilizarea lemnului de foc.
Urmare acestor activități, realizarea cărora a fost posibilă datorită unor proiecte de
asistență tehnică externă de care a beneficiat Biroul Național de Statistică, ponderea
energiei regenerabile în consumul final brut de energie a crescut, înglobând practic acel
cuantum de aproximativ 8% care anul precedent a fost reflectat/ prezentat ca și „extra
biomasă”.

Ponderea energiei
produse din SER în C FE

Astfel, în figura de mai jos este prezentată evoluția ponderii energiei regenerabile în
mixul total de resurse energetice pe parcursul perioadei 2009 – 2013, în comparație cu
obiectivul asumat pentru a fi atins către orizontul de timp 2020.

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2009
2011
obiectivul

2013
2015
consum real

2017

2019
trendul

Figura 2. Ponderea energiei regenerabile în consumul final de energie
11

În conformitate cu Legea energiei regenerabile Nr. 160-XVI din 12 iulie 2007,
obiectivul naţional global pentru consumul de energie din surse regenerabile pentru
anul 2020 este stabilit la nivel de 20%. Acest nivel a devenit reper pentru politicile de
promovare a energiei din surse regenerabile la nivel de ţară. Cu toate acestea, obiectivul
indicat în Decizia Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice pentru adoptarea
Directivei 2009/28/CE, este mai mic, constituind 17%. Diferenţa dintre obiectivul
naţional şi cel calculat în baza metodologiei Comunităţii Energetice va permite
Republicii Moldova să beneficieze de transferul statistic al acestui exces.
Având însă în vedere că, Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse
regenerabile vine cu o abordare specifică la capitolul ținte sectoriale, sunt distinse 3
ținte specifice în acest sens, și anume:


SER – Î&R (energie din surse regenerabile – încălzire şi răcire),
SER – E (energie din surse regenerabile – energie electrică),
SER – T (energie din surse regenerabile - transport),

în tabelele de mai capitolele de mai jos sunt prezentate date cu referință a realizarea și
atingerea acestor ținte – în valori absolute, cât și în valori relative.
Capacitățile naționale de generare a energiei, atât termice și electrice, grupate respectiv,
sunt prezentate în tabelul generalizator de mai de mai jos.
Tip instalații

Capacități existente, MW
EE
ET

1.

Hidro (fără pompaj)

2.

Solar-fotovoltaice

3.

Eoliene

4.

Biomasă

86,871

sectorul rezidențial

28,380

sectorul public

58,491

5.

16
1,641
1,1

Biogaz

2,805
TOTAL

21,546

86,871

Valorile numerice prezentate în tabelul de mai sus vin să prezinte o situație la zi privind
capacitățile de valorificare a potențialului național regenerabil. Astfel, după cum a fost
menționat anterior, anume în perioada 2013-2014 au fost date în exploatare cele mai
multe importante centrale electrice – eoliene, fotovoltaice și pe biogaz, cu o putere
instalată cumulativă de peste 5 MW.
Cu referință la capacitățile termice, în special cele pe biomasă, inclusiv biocombustibil
solid, majoritatea dintre acestea au fost instalate în cadrul proiectelor de asistență
tehnică, precum PEBM, FISM, etc.
Merită a fi scoasă în evidență activitatea PEBM implementată de către Agenția pentru
Eficiență Energetică, care consta în subvenționarea procurării de cazane pe
biocombustibil solid pentru sectorul rezidențial și microîntreprinderile din Moldova.
Astfel, doar prin intermediul instrumentului respectiv au fost acordate 620 de subvenții
(dintre care 7 au mers către microîntreprinderile din RM), fiind instalate în acest sens
12

cazane pe brichete și pelete cu o capacitate cumulativă de peste 10 MWth. Mai multe
detalii și statistici la acest subiect sunt prezentate într-un capitol separat.
Cu referință la activitățile întreprinse pe parcursul anului de activitate 2014 putem
menționa următoarele măsuri întreprinse în acest sens, după cum urmează:
Măsuri legislative și administrative
Pe parcursul anului 2014 au fost aprobat mai multe acte normative – legi, hotărâri de
Guvern, care și-au propuse atât actualizarea unor prevederi aprobat în perioada
anterioară, crearea cadrului juridic pentru noi piețe, cât și armonizarea cadrului
normativ primar și secundar la prevederile directivelor europene aferente sectorului
energetic, fapt ce poate fi confirmat prin efortul depus în procesul de elaborare și
avizare a următoarelor documente de politici:
 Legea Nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea
cogenerării;
 Hotărârea Guvernului Nr. 4 din 14.01.2014 cu privire la aprobarea Foii de
parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova;
 Aprobarea în prima lectură a Parlamentului Republicii Moldova a Proiectului
de Lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
Toate aceste acte normative au menirea să reglementeze activitățile în domeniul
valorificării SER, prin prisma creării unor noi mecanisme de dezvoltare, de susținere a
pieței energiei regenerabile, precum și să asigure o planificare a activităților necesar de a
fi întreprinse în sectorul energetic al Republicii Moldova.
Prin urmare, atragerea investițiilor precum și creșterea ponderii energiei regenerabile
vor putea fi atinse/ realizate doar după aprobarea de către Parlament a proiectului de
Lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și dezvoltării cadrului
normativ secundar pentru implementarea legii propriu-zise.
Totodată, subiectul energiei din surse regenerabile este unul comun și pentru politicile
de mediu, aprobate și vizate de către un șir de acte. Astfel, putem menționa la acest
capitol următoarele:
 Legea Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
 Hotărîrea Guvernului Nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea
Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023;
 Hotărîrea Guvernului Nr. 1009 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea
Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul
2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;
Măsuri informative și de instruire
Instruirea părților interesate cât și a publicului larg cu privire la potențialul regenerabil
național, cu privire la proiectele de finanțare, ori pur și simplu despre rezultatele
obținute în acest domeniu a fost asigurată pe parcursul anului întreg. Totodată, părțile
interesate de subiectul respectiv au beneficiat de asistența consultativă și
informațională a reprezentanților Agenției, în special a Centrului Unic de Informare a

13

Investitorilor în domeniul EE și SER. Toate acestea au fost posibile datorită
următoarelor inițiative, evenimente, organizate atât de AEE cât și partenerii acesteia:
 organizarea, în perioada 23 – 29 iunie a Săptămânii europene a energiei
durabile (EUSEW) pentru prima dată în Republica Moldova;
 desfășurarea, în cadrul EUSEW a ediției doi a concertului alimentat de
energia solară - „Sun Dă-i Fest”. Ediția 2014 a fost organizată în cadrul
Parcului „Ștefan cel Mare și Sfânt” din centrul Chișinăului;
 organizarea mai multor vizite în Republica Polonă, atât pentru reprezentanții
mediului de afaceri – în cazul lor subiectul abordat de Misiune fiind
tehnologiile de valorificare a potențialului termic al biomasei, cât și pentru
managerii energetici raionali și câțiva reprezentanți ai structurilor de stat –
subiectul vizitei fiind tehnologiile de generare a energiei electrice din surse
regenerabile, experiența Poloniei;
 organizarea de AEE, în comun cu Proiectul UE-PNUD Energie și Biomasă
a două forumuri naționale cu privire la biomasă, în special - biocombustibilii
solizi;
 desfășurarea unei campanii ample de promovare a utilizării
biocombustibilului produs local pentru încălzirea locuințelor, care au luat
forma și s-au materializat pe parcursul lui 2014 atât în Caravane mobile,
campanii sms, distribuirea de pliante și broșuri;
 continuarea organizării, deja pe post de tradiție, a taberei de vară „Energel”,
în strânsă colaborare cu PEBM;
 desfășurarea competiției naționale Moldova Eco-Energetică, în cadrul căreia,
din 2014, sunt organizate încă două concursuri – Târgul Ideilor EcoResponsabile și Concursul Tehnologiilor/ Companiilor Eco-Responsabile.
Perioada în care au avut loc aceste inițiative este 3-5 Decembrie;
 inițierea mai multor discuții pe platforma Agenției, în cadrul unor Comisii
tehnice dedicate, în cadrul unor workshop-uri organizate în parteneriat cu
Ministerul Economiei, Institutu Național de Metrologie, Universitatea
Tehnică a Moldovei, etc. Astfel că, printre subiectele abordate în discuții fiind
atât iluminatul public exterior, potențialul de producere a biocarburanților în
Moldova, creșterea culturilor energetice, și nu numai.
Prin urmare, toate eceste evenimente au avut drept scop asigurarea unui suport
consultativ și informațional pentru părțile interesate de tehnologiile în domeniul
valorificării potențialului SER.
De menționat că, o prezentare succintă a activităților de comunicare este prezentată
într-un capitol separat al acestui Raport – Capitolul VI.
Măsuri tehnice
Implementarea diverselor măsuri are loc în mod continuu prin intermediul proiectelor
implementate cu sprijinul diverșilor donatori, cum ar fi:
 Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - Proiectul Energie și
Biomasă în Moldova,
 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare:

14 Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în Sectorul
Rezidențial din Moldova (MoREEFF),
 Linia de Finanțare pentru Eficiență Energetică în Moldova
(MoSEFF);
USAID;
Fondul pentru Eficiență Energetică;
Fondul pentru Investiții Sociale din Moldova
Fondul Ecologic de Stat;
Unitatea Consolidată de Implementare a Proiectelor de Mediu;
Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea proiectelor în
domeniul energeticii;
Unitatea de Implementare si Administrare a Proiectului Creșterii Producției
Alimentare 2KR

Rezultatele activității acestor instrumente financiare, linii de finanțare, creditare
prezentate sub aspect cantitativ și calitativ sunt prezentate în Capitolul III al
Raportului respectiv.
2.1.2 PONDEREA ENERGIEI
ENERGIEI ELECTRICE

REGENERABILE

ÎN

SECTORUL

În perioada precedentă de raportare, situația la nivel național la capitolul generare a
energiei electrice din surse regenerabile de energie, era caracterizată drept una aferentă
unei piețe în dezvoltare, unei economii care abia de a început să cunoască și să
realizeze care sunt beneficiile de pe urma valorificării potențialului regenerabil.
Realizarea acestor particularități este posibilă datorită acelei ample campanii de
comunicare focusate pe promovarea beneficiilor respective, pe promovarea
potențialului național, întreprinse odată cu lansarea și aplicarea unor instrumente de
finanțare, subvenționare, etc.
Totodată, la subiectul suportului oferit de stat investitorilor din domeniul surselor de
energie regenerabilă, pe lângă garanțiile oferite de legislația actuală privind procurarea
energiei electrice livrate în rețea, mai poate fi menționat un factor favorizat de tip
fiscal.
Astfel, unicul element favorizant de natură fiscală, valabil de la 13 ianuarie 2012 până la
31 decembrie 2015, pentru domeniul dezvoltării durabile în sectorul energetic a fost
introdus prin art.4 alin. (202) din Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în
aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2005, ediție specială). Această lege clarifică unele aspecte ce țin de punerea în
aplicare a Titlului III al Codului Fiscal, inclusiv scutirea de TVA pentru grupurile
electrogene pentru energia eoliană de la poziția tarifară ex.8502 31 000 cu capacitatea
generatorului electric mai mare de 1 MW.
Cu toate acestea, până la ziua de astăzi, la capitolul capacități industriale de generare a
energiei electrice ”verzi”, nu pot menționate decât cîteva obiective, priontre care
instalația eoliană cu puterea instalată de 1,1 MW din s. Brătușeni, r. Edineț, instalația de
cogenerare cu 2,4 MWe instalați de către ÎM „Sudzucker-Moldova”SA, parcul
fotovoltaic de la SA „Covoare” Ungheni de 0,5 MW.
De menționat că, unele din companiile respective și-au dezvoltat proiectele
investiționale chiar pe parcursul anului trecut, obținând totodată, ori inițiind procedura
15

de obținere a tarifului de la ANRE. Tarifele aprobate de ANRE producătorilor de
energie electrică din SER variază de la 1,24 lei/kWh pentru instalațiile eoliene, până la
1,88 lei/kWh pentru instalațiile PV. totodată, ar trebui menționate și 1,73 lei/kWh
pentru instalația de cogenerare pe biogaz produs din deșeuri municipale solide.

Ponderea E-SER în
CFB energie electrică

În figura de mai jos este prezentată evoluția ponderii energiei electrice produse din
SER (E-SER) în consumul final de energie electrică vizavi de obiectivul asumat de
Republica Moldova până în anul 2020. Această pondere, așa după cum a fost
menționat și mai sus, fiind asigurată de energia produsă de unitățile de generare
construite pe parcursul ultimei perioade.
13%
10%
8%
5%
3%
0%

2009

obiectivul

2011

2013
consum real

2015

2017

2019

trendul actual

Figura 3. Ponderea E-SER în CFB de energie electrică

Din figura de mai sus poate fi observat trendul ascendent al volumului de energie
electrică E-SER în consumul final de energie electrică al economiei naționale.
Totodată, având în vedere că, chiar și capacitățile disponibile astăzi, nu au avut o
durată de utilizare a puterii maxime ridicată, potențialul acestora de generare a energiei
electrice verzi în rețea este unul nevalorificat pe deplin. Printre argumentele aduse întru
confirmarea enunțului de mai sus ar fi lucrările și activitățile de testare a noilor
capacități de generare desfășurate după darea în exploatarea a unităților respective. Prin
urmare, abia perioada următoarea ne va putea vorbi despre potențialul acestor unități.
În vederea prezentării datelor pentru perioada precedentă referitoare la livrările de
E-SER în rețeaua publică, și aportul surselor pe tipuri de tehnologii, este prezentată
digrama de mai jos. Astfel, contribuția instalațiilor de cogenerare pe biogaz este una
impunătoare, având în vedere atât capacitatea acestora, în termeni de MWe instalați, cât
și specificul de funcționare al acestora. Cea mai importantă particularitate a acestor
tehnologii o reprezintă faptul că acestea nu sunt tehnologii intermitente, iar generarea
electricității de către acestea nu este condiționată de natură – activitatea solară ori a
maselor de aer.
De altfel, având în vederea particularitățile surselor intermitente, Sistemul
Electroenergetic Național ar fi supus la niște provocări mai mici dacă capacitățile de
generare nou construite, cât și cele planificate pentru a fi construite în perioada
următoare ar fi din clasa celor neintermitente – pe biogaz produs din diferite deșeuri,
de incinerare a deșeurilor municipale solide, etc. Ar exista și alte tipuri de tehnologii, cu
toate acestea, Republica Moldova nu dispune de un astfel de potențial.

16

Producție energie electrică,
mil. kWh

18
16

14
12
10
8
6
4
2
0
2009

2010

inst. pe biogaz

2011

2012

inst. solare PV

2013

2014

inst. eoliene

Figura 4. Livrările de E-SER în rețeaua publică pe tipuri de tehnologii
Mai mult ca atât, monitorizarea activității acestor capacități ne va permite estimarea
indicatorului TM specific anumitor tehnologii și, totodată, ne va confirma ori infirma
valorile indicatorului respectiv anunțate de către literatura de specialitate și mediul
academic. Un prim exercițiu în acest sens, și o primă sinteză, este prezentată în tabelul
de mai jos.
Nr. d/o

TM teoretic

TM practic

Instalații eoliene

2 500

1 400

Instalații fotovoltaice

1 300

1 100

Instalații pe biogaz

4 000

3 900

Tehnologia utilizată

[ore/an]

[ore/an]

Merită de menționat faptul că creșterea cantității de energie electrică produsă din SER
va fi observată odată cu aprobarea de către Parlament a proiectului de Lege privind
promovarea surselor de energie regenerabilă, care prevede introducerea unui nou
mecanism de promovarea a SER, și anume, tarifele feed-in și desfășurării concursurilor
pentru capacitățile scoase la licitație de către Guvern.
În vederea monitorizării situației în domeniu EE și SER, AEE a expediat, în adresa
diverselor instituții cu tangențe în domeniul respectiv, scrisori de solicitare a
informațiilor privind proiectele/activitățile implementate în acest sens. Informațiile
prezentate de către acestea sunt afișate în anexele 1-3.
2.1.3 PONDEREA ENERGIEI REGENERABILE ÎN TRANSPORTURI
Creșterea ponderii energiei regenerabile în sectorul transporturi precum și crearea
condițiilor necesare în vederea atingerii țintei de 10 % asumată de Republica Moldova,
reprezintă o adevărată provocare, și presupune un efort considerabil, ce urmează a fi
depus în acest sens.
Totodată, estimarea eforului necesar întru realizarea acestui deziderat, inclusiv sub
aspect financiar, este analizat în cadrul unui studiu elaborat în cadrul proiectului de
asistență tehnică TA-SPSP Energie furnizat de către consorțiul Exergia. Cifrele
respective sunt prezentate în unul din subcapitolele de mai jos.
17

Totodată, merită de menționat faptul că în conformitate cu prevederile Planului
național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020,
se propune ca ținta de 10 % să fie atinsă prin introducerea unor modificări la cadrul
normativ privind importul de carburanți, astfel încît toată cantitatea de carburanți ce
urmează a fi importată în țară să conțină deja o anumită cantitate de biocarburanți9.
Totodată, avînd în vedere că în Republica Moldova biocarburanți nu sunt utilizați, în
diagrama de mai jos este prezentată, ponderea energiei electrice „verzi” utilizată în
sectorul transporturi, calculată în baza datelor statistice disponibile din balanța
energetică. Astfel, ponderea E-SER consumată de transportul public electric este de
circa 0,0001 %.

Ponderea amestecului de
biocarburanți utilizați

În figura de mai jos sunt prezentate atît obiectivul asumat cu privire la energia
regenerabilă în sectorul transporturi, cât și „realizările” modeste la acest capitol.
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2009

obiectivul

0,007%
2011

2013

cons. real

2015

2017

2019

Expon. (cons. real)

Figura 5. Ponderea energiei regenerabile în CFB în sectorul transporturi
Figura de mai sus vine să mai contureze odată importanța realizării de măsuri concrete
pentru sectorul transporturi, în special sub aspectul promovării biocarburanților. Acest
lucru va fi, însă, posibil odată cu aprobarea unui cadru juridic clar de funcționare a
pieței, care, printre altele, va enunța clar orientarea Guvernului spre susținerea utilizării
acestor combustibili. Evident este faptul că doar prin consumul de energie electrică
verde de transportul public electric, realizarea acestei ținte este practic imposibilă.
Astfel, realizarea obiectivului ar fi posibilă doar în condiții de utilizare a
biocarburanților.
În acest sens, efectuarea unor studii ample privind producerea locală a biocarburanților
este mai mult decât un deziderat. Anume o astfel de analiză ne va permite
concluzionarea asupra fezabilității cultivării unor specii de plante speciale ori,
asigurarea importului a astfel de produse. De menționat că, PNAESR vine direct cu
menționarea faptului că, Guvernul va „importa ținta” vis-a-vis de acest domeniu.

9

Planul Național de Acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile (PNAESR)
18

Măsuri legislative și administrative
În conformitate cu prevederile PNEE 2011-2020, AEE urmează să elaboreze în
comun cu autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului
transporturilor un plan de acțiuni privind biomasa, care să specifice potențialul
biocarburanților.
Un prim pas în acest sens a fost efectuat prin elaborarea de către proiectul de asitență
tehnică TA-PSPS Energie, a unui studiu cu privire la „Potențialul și implementarea
biocombustibililor/ biocarburanților în RM”. Astfel, conform primelor estimări,
realizarea dezideratului stabilit în actele naționale de politici, și anume atingerea țintei
de 10% amestec de biocarburanți în volumul de combustibil utilizat în sectorul
transporturi, ar costa Republica Moldova, în anul 2020, cca. 38,6 mil. EUR.
Următorul pas necesar de a fi efectuat în această direcție ar presupune elaborarea unor
studii, care într-o abordare complexă ar răspunde la întrebările aferente dezvoltării
sectorului, și anume necesarul de a atinge ținta prin cultivarea propriilor culturi pentru
producerea bioetanolului și biodieselului, ori din contra – importul acestor amestecuri.
Un lucru este cert, atingerea țintei, indiferente de soluția identificată va presupune
careva costuri, acestea din urmă urmând a fi achitate atât de șoferii din Republica
Moldova, cât și de contribuabilii simpli – în condițiile scutirii de TVA și alte taxe la
importul de astfel de produse.
Totodată, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, urmează să vină cu
propuneri privind introducerea în cadrul normativ a unor reguli pentru importul de
pneuri de clasele C1, C2, C3, prin prisma etichetării acestora în funcție de consumul de
combustibil, clasa de zgomot, aderență pe teren umed, etc.
Așadar, odată cu implementarea activităților/măsurilor aferente sectorului
transporturilor, stipulate în programul și planurile de acțiuni sus menționate, vor fi
simțite și primele rezultate în acest sens, care vor veni să aducă la atingerea obiectivului
național de 10 %.
Măsuri tehnice
Întreprinderea unor măsuri în acest sens, a fost asigurată de Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii Drumurilor prin reabilitarea și modernizarea mai multor rețele de
transport auto și feroviar, care dețin o pondere majoră în acest sector, primul
dominând la capitolul de transport de pasageri, iar cel de-al doilea – la transportul de
mărfuri. Toate aceste măsuri contribuie la reducerea consumurilor de combustibil
utilizat în sectorul transporturilor.
În același context merită a fi menționată acordarea unui credit în valoarea de 52,5
milioane EUR de către BERD pentru sectorul transportului feroviar de pasageri și
mărfuri din Moldova. Astfel, urmare implementării acestui proiect și modernizării
materialului rulant, se va obține și o eficientizare a consumului de resurse energetice
consumate în acest sens.
Mai multe activități în această direcție sunt planificate pentru perioada următoare, și
urmează a fi întreprinse atât de MTID, cât și de AEE.

19

2.1.4 PONDEREA ENERGIEI REGENERABILE ÎN CONSUMUL FINAL
DE ENERGIE PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE
În ultima perioadă de timp valorificarea surselor de energie regenerabilă a trezit interes
pentru mai mulți consumatori de resurse energetice, care datorită creșterii continui a
tarifelor pentru energia consumată sunt impuși să caute alte alternative de alimentare
cu energie, în special în direcția încălzire și răcire. O provocare în acest sens o
constituie și modul de reflectare a volumului real de biomasă utilizată în acest scop –
una din provocările statisticii de astăzi.

Ponderea Î&R-SER
în CFB de energie termică

În figura de mai jos este prezentată ponderea energiei regenerabile în consumul final
de energie pentru încălzire și răcire în perioada anilor 2009 – 2013, precum și
obiectivul ce urmează a fi atins către orizontul de timp 2020 conform PNAESR.
30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%
2009
obiectivul

2011

2013

ponderea SER Î&R

2015

2017

2019

Expon. (ponderea SER Î&R)

Figura 6. Ponderea energiei regenerabile
în consumul final brut de energie pentru încălzire și răcire
La cele indicate în diagrama de mai sus, merită a fi menționat faptul că, trendul
ascendent obținut a rezultat de pe urma reflectării în Balanța Energetică națională a
deșeurilor din agricultură consumate de sectorul rezidențial – rural ca și combustibil.
Astfel anume datorită efortului depus și estimărilor efectuate, situația actuală la acest
capitol a luat o altă „față”.
Cu toate acestea, mediul academic din Republica Moldova este de părerea că cifrele
care se regăsesc în Balanță, totuși, sunt încă subestimate. În acest sens, pentru perioada
următoare se va considera întreprinderea de activități suplimentare întru reflectarea pe
deplin a biomasei utilizate ca și combustibil și energie.
De menționat că, tot pentru perioada următoare este planificată obținerea statisticilor
din domeniul producerii biocombustibilului solid – ceea ce la momentul actual nu se
regăsește în culegerea de statistici.

20

Măsuri informative și de instruire
În ceea ce privește asigurarea asistenței consultative și informaționale a părților
interesate în acest domeniu, putem menționa următoarele activități/evenimente,
organizate pe parcursul anului 2014, care se înscriu perfect sub politica de promovare a
consumului de resurse energetice locale/ produse locale:
 organizarea, în perioada 23 – 29 iunie a Săptămânii europene a energiei
durabile (EUSEW) pentru prima dată în Republica Moldova, cât și
organizarea în cadrul EUSEW a ediției doi a concertului alimentat de energia
solară - „Sun Dă-i Fest”. Ediția 2014 a fost organizată în cadrul Parcului
„Ștefan cel Mare și Sfânt” din centrul Chișinăului;
 organizarea de AEE, în comun cu Proiectul UE-PNUD Energie și Biomasă
a două forumuri naționale cu privire la biomasă, în special - biocombustibilii
solizi;
 desfășurarea unei campanii ample de promovare a utilizării
biocombustibilului produs local pentru încălzirea locuințelor, care au luat
forma și s-au materializat pe parcursul lui 2014 atât în Caravane mobile,
campanii sms, distribuirea de pliante și broșuri;
 desfășurarea competiției naționale Moldova Eco-Energetică, în cadrul căreia,
din 2014, sunt organizate încă două concursuri – Târgul Ideilor EcoResponsabile și Concursul Tehnologiilor/ Companiilor Eco-Responsabile.
În cadrul evenimentelor listate mai sus a fost promovat, în primul rând, conceptul de
utilizare a potențialului local de resurse energetice, fiind făcut accent pe beneficiile
acestui comportament – atât contribuție la creșterea gradului de securitate energetică a
statului, păstrarea mijloacelor financiare respective în economia națională, și nu în
ultimul rând, reducerea facturii pentru energia consumată.
Măsuri tehnice
Pe parcursul anului 2014, cu sprijinul donatorilor externi, au fost implementate mai
multe proiecte privind valorificarea SER. Printre principalele măsuri implementate în
acest sens, putem menționa: instalarea panourilor solare pentru diverse obiective în
vederea alimentării acestora cu ACM, substituirea surselor tradiționale de energie
(centralelor termice) cu cele bazate pe arderea biocombustibililor solizi, etc. Toate
acestea, în ansamblu, au contribuit la creșterea consumului de resurse regenerabile în
scopul încălzirii și răcirii.
Astfel, întru oferirea unor informații agregate cu privire la numărul activităților
implementate în sectorul SER-Î&R, am putea menționa realizarea următoarelor:

PEBM

FEE

 21 CT instalate în sectorul public, cu o
capacitate totală de aproximativ 3,76 MW
 13,51 MW instalați în sectorul rezidențial prin
activitatea implementată de AEE în
colaborare cu Proiectul
 85 proiecte inițiate și/ sau implementate în
domeniul SER în cadrul apelurilor de
propuneri de proiecte anunțate în perioada
analizată

26,8 mil. MDL
14,3 mil. MDL

201,5 mil. MDL

21

FISM

 15 proiecte inițiate și/ sau implementate în
domeniul SER

~7,8 mil. MDL

Informația de mai sus, una agregată, ne permite să obținem o imagine de ansamblu
asupra volumului de finanțări direcționate către sectorul analizat. Mai multe detalii la
activitatea fondurilor și instrumentelor de finanțare respective vom veni în capitolele
ulterioare.
De menționat că, pe lângă proiectele realizate de către proiectele de asistență tehnică
externă, au fost implementate și inițiative venite din sectorul rezidențial, cât și public,
Astfel, proiectele-model finanțate din exterior au jucat rolul care le este stabilit – cel de
impulsionare a unui anumit segment de piață, crearea cadrului de funcționare, oferirea
unui exemplu demn de urmat pentru reprezentanții celorlalte sectoare.
De altfel, un asemenea rol urmează să-l joace și sectorul public – acesta revenindu-i
prin aprobarea Programului Național de Eficiență Energetică.
2.2

EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE RESURSE ENERGETICE

În cadrul capitolului eficiență energetică, vom menționa că Republica Moldova este un
stat energofag, cu o eficiență de trei ori sub media statelor comunitare. Aceasta, este
rezultatul consumului mare, caracteristic actorilor pieței naționale care utilizează
tehnologiile vechi, utilaje și echipamente învechite și datorită ignorării subiectului
conservării energiei la toate nivelurile. Totodată, mai poate fi adăugat și lipsa
informației, ori slaba informare a societății, a sectorului privat în ceea ce privește
avantajele obținute în urma implementării măsurilor de eficiență energetică.
De menționat că pe parcursul anului 2014 au fost înaintate de către societate practici
bune în domeniu, care în tandem cu instrumentele financiare, fondurile speciale, liniile
de finanțare disponibile pe piață în prezent, ar spori numărul proiectelor și ar educa
societatea în direcția implementării unor măsuri de eficientizare a consumului. În
același context, putem menționa că pașii făcuți în domeniul respectivă a fost realizate
inclusiv cu suportul organului administrativ în domeniul eficienței energetice și a
energiei regenerabile – Agenția pentru Eficiență Energetică.
2.2.1 INTENSITATEA ENERGETICĂ A PIB
Intensitatea energetică este indicatorul cel mai sintetic care caracterizează eficiența
energetică la nivel macroeconomic. Intensitatea energetică este definită ca raportul
între consumul de energie exprimat în unități fizice și o variabilă macroeconomică
exprimată în unități monetare. La cel mai înalt nivel de agregare, nivelul economiei
naționale, se definește: intensitatea energiei primare ca raport între consumul total de
energie primară și produsul intern brut exprimat în Euro.
Atât consumul total de energie primară, cât și produsul intern brut reprezintă
informații primare publicate de Biroul Național de Statistică.
BNS publică valorile PIB calculate în lei; aceste valori au o importanță redusă în
condițiile în care sunt afectate de rata ridicată a inflației din ultimii ani și nu permit
comparații internaționale. Pentru a se elimina aceste inconveniente s-a recalculat
valoarea PIB în Euro utilizând rata oficială de schimb leu/euro publicată de BNM.
Valorile obținute pentru intensitatea energiei primare (calculate în tep/1000 euro) sunt
22

prezentate în tabelul 2. Aceste valori reflectă mai corect evoluțiile înregistrate în
economie și care ne permite estimarea unor anumite scenarii de evoluție a lucrurilor în
sectorul dat.
Tabelul 2. Analiza intensității energiei primare în RM și UE-28
Ani

2009

2010

2011

2012

Consumul de energie primară,
ktep

2409

2294

2353

2267

2318

3 904 000

4 381 000

5 044 000

5 665 000

5 972 000

0.617

0.523

0.466

0.400

0.388

0.149

0.1515

0.144

0.1432

0.141

4.14

3.45

3.23

2,79

2.75

Produsul intern brut,
mii EURO10
Intensitatea Energetică MD,
tep/1000 Euro
Intensitatea Energetică UE,
tep/1000 Euro
Raportul intensității energetice,
MD/UE

2013

tep/ 1 000 €

În figura de mai jos este prezentat trendul evoluţiei intensităţii energetice a Republicii
Moldova, calculat în baza datelor statistice disponibile pentru anii 2009 – 2013.
0.75
0.6
0.45
0.3
0.15

0
2009

2011

IE,MD tep/k€
IE,UE
Expon. (IE,UE)

2013

2015

2017

2019

țintă
Expon. (IE,MD tep/k€)

Figura 7. Intensitatea energiei primare a RM
Conform diagramei de mai sus, poate fi ușor observat că punctul de intersecție al
indicatorului IE valabil pentru Republica Moldova și cel al statelor membre al UE este
anul 2021-2022.
Măsuri legislative și administrative
Cadrul normativ a fost armonizat la prevederile directivelor UE pe parcursul anului
2014 prin elaborarea și aprobarea mai multor documente de politici.

10

http://countryeconomy.com/gdp/moldova
23

Armonizarea cadrului normativ la prevederile directivelor UE a continuat și pe
parcursul anului respectiv prin elaborarea și aprobarea mai multor documente de
politici, printre care putem menționa:Aprobarea proiectului Legii privind energia termică și promovarea
cogenerării;
Aprobarea Legii cu privire la performanța energetică a clădirilor;
Aprobarea proiectului Legii privind cerințele în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor cu impact energetic;
Aprobarea Legii privind etichetarea produselor cu impact energetic.

Aceste și alte acte sunt prezentate succint în capitolele ulterioare.
Măsuri informative și de instruire
Printre activitățile de instruire și informare organizate pe parcursul anului de activitate
2014, se regăsesc majoritatea activităților enumerate în capitolele de mai sus.
2.2.2 EFICIENȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR
Pentru a fi monitorizate consumurile de resurse energetice în clădiri au fost calculați
indicatori de EE pentru clădiri.

tep/ pers

În figura de mai jos, este prezentată evoluția consumului final de energie pentru anii
2009 – 2013 vizavi de obiectivul asumat în acest sens.
0.75
0.60

0.45
0.30
0.15
0.00
2009

2011

2013

2015

2017

2019

Consumul final brut de energie, tep/pers
țintă
Expon. (Consumul final brut de energie, tep/pers)

Figura 8. Eficiența energetică în clădiri
Conform graficului de mai sus, eficiența energetică în clădiri a înregistrat o ușoară
îmbunătățire în ultima perioadă de timp. Printre factorii care au influențat reducerea
consumului de energie putem menționa schimbările climatice din ultima perioadă
precum și creșterea tarifelor la energia termică consumată, ultimul influențând unii
consumatori să economisească energia, preponderent prin măsuri banale de
economisire, în detrimentul condițiilor normate de confort.
Merită de menționat faptul că, la calcularea indicatorilor sus menționați circa 87% din
energia termică consumată a fost supusă corecțiilor climatice, reieșind din faptul că
aceasta a fost consumată pentru încălzirea locuințelor. Celelalte 13%, fiind destinate
preparării de apă, conform abordării luate, nu sunt supuse unei asemenea corecții.
24

Măsuri legislative și administrative
În ceea ce privește măsurile/activitățile întreprinse, pe parcursul anului 2014 putem
menționa următoarele:


Aprobarea Legii privind performanța energetică a clădirilor;
Elaborarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a
proiectului Metodologiei de calculare a performanței energetice a clădirilor;
Aprobarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și
Agenția pentru Eficiență Energetică a Foii de parcurs privind implementarea
în Republica Moldova a Directivei privind performanța energetică a
clădirilor.

Toate aceste documente normative au menirea de a reglementa toate activitățile în
ceea ce privește performanța energetică a clădirilor prin prisma implementării
prevederilor Directivelor UE aferente acestui domeniu.
Măsuri informative și de instruire
Printre măsurile/activitățile organizate în vederea promovării eficienței energetice în
clădiri putem menționa următoarele:

Organizarea în parteneriat cu proiectul Technical Assistance for Capacity
Building for Sustainable Energy Management Republic of Moldova, a unui
Atelier de instruire privind Bunele practici – evaluarea economiei unui proiect
de eficiență energetică și energie regenerabilă;
Organizarea în parteneriat cu proiectul Technical Assistance for Capacity
Building for Sustainable Energy Management Republic of Moldova, a unui
Atelier de instruire privind Best practice energy efficiency measures and
methods – housing and building sector.

Toate aceste evenimente au avut drept scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la
activitățile întreprinse până la moment în această direcție, precum și întru consolidarea
capacităților locale în domeniul performanței energetice a clădirilor.
Măsuri tehnice
Dat fiind faptul că sectorul clădirilor denotă cel mai mare consum de energie, conform
balanței energetice, implementarea anumitor măsurilor/ activități în acest sens este
primordială. Astfel, pe parcursul anului 2014 au fost implementate mai multe
măsuri/activități, care sunt axate deocamdată mai mult pentru clădirile din sectorul
public, printre care putem menționa:
 Crearea și asigurarea bunei funcționări a pieței auditurilor energetice prin
autorizarea a 3 persoane fizice și 13 persoane juridice, având la baza cadrul
normativ privind auditarea energetică;
 Coordonarea în mod continuu a caietelor de sarcini privind prestarea
serviciilor de auditare energetică precum și calcularea costului estimativ a
rapoartelor de audit energetic pentru proiectele finanțate parțial sau total din
mijloacele financiare ale FEE, bugetului de stat sau a bugetelor APL;
 Aprobarea finanțării proiectelor EE și SER, pentru sectorul public, lansat de
FEE, în cazul a 85 proiecte.
Totodată, implementarea proiectelor de EE și SER în clădiri are loc și prin intermediul
partenerilor de dezvoltare cum ar fi: GIZ, MOREFF, MoSEFF, FISM, Proiectul
25

Energie și Biomasă, etc. În vederea monitorizării situației în acest sens, AEE a expediat
în adresa acestora, scrisori de solicitare a informației privind proiectele implementate în
domeniu, răspunsul cărora poate fi găsit în anexele la prezenta scrisoare.
Prin urmare, putem menționa că, cele mai multe proiecte de EE și valorificare a SER
sunt implementate în clădirile din sectorul public, fapt ce presupune, ca pe lângă
reducerea consumurilor de resurse energetice și îmbunătățirea condițiilor de confort, să
fie observată și creșterea numărului de clădiri publice renovate – una din țintele
sectoriale ale politicii naționale de eficiență energetică.
2.2.3 REDUCEREA PIERDERILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN
REȚELELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE
În ultima perioada operatorii rețelelor electrice de distribuție au înregistrat o tendință
de micșorare a cotei consumului tehnologic și a pierderilor comerciale de energie.
În conformitate cu raportul de activitate a ANRE pentru anul 2014, cele mai
semnificative diminuări a acestui parametru, atât în valori absolute cât și relative, au
fost înregistrate de S.A. RED Nord.
În ceea ce privește operatorul de transport a energiei electrice Î.S. ”Moldelectrica”
precum și ceilalți operatori ai rețelelor de distribuție, „RED Union Fenosa” Î.C.S.,
„RED Nord-Vest” S.A., putem menționa că aceștia au înregistrat de asemenea
performanțe pe acest domeniu, reușind, deja pe parcursul a mai multor ani, să mențină
acest indicator sub limitele prestabilite de ANRE.

Ponderea pirderilor
în RET și RED

În figura de mai jos este prezentată evoluția pierderilor de energie electrică în rețelele
de transport și distribuție pe parcursul anilor 2009 – 2013 comparativ cu obiectivul
asumat în acest sens.
20%
15%
10%
5%
0%
2009

2011

2013

2015

2017

2019

obiectivul
Pierderile de energie

Figura 9. Pierderilor de energie electrică în rețelele de transport și distribuție
Conform graficului de mai sus, poate fi observat că, pe parcursul anului 2013 conform
datelor din Balanța energetică raportul 1 B pierderile de energie electrică în rețelele de
transport și distribuție au atins o pondere de 10,2 % iar menținerea tendinței actuale de
reducere a pierderilor de energie va permite atingerea obiectivului stabilit pentru anul
2020.
26

Totuși, se impune a fi menționat și faptul că sectorul respectiv este unul reglementat
de stat, de autoritatea cunoscută sub acronimul de ANRE. Astfel, Agenția respectivă
este responsabilă de stabilirea indicatorilor de performanță la capitolul pierderi de
energie electrică în sectorul transporturi și distribuție, aceste atribuții materializându-se,
de regulă, în reglementări tehnice.
Reieșind din cele expuse mai sus, în vederea obținerii unei informații mai detaliate, în
special privind cerințele impuse de ANRE la capitolul pierderi, atât pentru transportul
energiei electrice, cât și pentru distribuția acesteia, este recomandabilă accesarea paginii
web a instituției introduse și analiza rapoartelor sectoriale.
2.2.4 REDUCEREA PIERDERILOR DE GAZE
REȚELELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE

NATURALE

ÎN

ANRE este instituția responsabilă de reglementare a tuturor piețelor aferente
sectorului energetic. Prin urmare, pe lângă piața energiei electrice, și piața de gaze
naturale constituie un subiect aparte al politicilor regulatorii duse de ANRE.
Pe lângă monitorizarea și întreprinderea a diferitor tipuri de acțiuni aferente
raporturilor stabilite între operatorii de transport și distribuție a gazelor naturale, dar și
soluționarea diferitor solicitări, cereri, plângeri depuse, ANRE i s-au conferit și atribuții
vizând stabilirea de indicatori de performanță față de activitățile întreprinse în vederea
alimentării cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova. Unul dintre
indicatorii prestabiliți de ANRE, vizează, inclusiv valoarea relativă admisibilă a
pierderilor de gaze naturale la furnizarea a astfel de servicii. Situația în dinamică în
acest domeniu este reprezentată în figura de mai jos, astfel încât am putea estima, în
baza datelor înregistrate pe parcursul perioadei 2009-2013 dacă evoluția respectivă near asigura atingerea țintelor stabilite de actele normative în vigoare.
9%

6%

3%

0%
2009

2011

2013

obiectivul
tendința pirderilor de GN

2015

2017

2019

Pierderile de gaze naturale

Figura 10. Pierderilor de gaze naturale în rețelele de transport și distribuție
După cum poate fi observat de pe diagramă, pe parcursul anului 2013 a fost
înregistrată o creștere semnificativă a pierderilor de gaze la transportul și distribuția
acestora de aproximativ un procent (0,44%), de la 7,23% la 7,67%. Acțiunile
întreprinse în vederea reducerii ponderii pierderilor de gaze nu sunt suficiente. Astfel,

27

către orizontul de timp 2020 este preconizată atingerea unei ținte de 3,14% fixate drept
scop.
Rezultatul prezentat în Raportul curent este obținut în baza datelor disponibile în
Balanța Energetică a Republicii Moldova pentru anii 2010-2013.
De menționat că, consumul gazelor naturale a cunoscut o ușoară scădere pe
parcursului primelor trei trimestre ale anului trecut, în special, în rândul consumatorilor
casnici. Astfel, în condițiile în care tariful pentru gazele naturale a fost același, s-a
observat o reducere a consumului cu 6,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului
precedent. În valori monetare, această reducere a însemnat 252 milioane MDL – o
sumă destul de impunătoare.
Reducerea consumului de gaze în perioada analizată vine să confirme suplimentar
justețea și necesitatea implementării măsurilor de eficiență energetică și a proiectelor de
valorificare a potențialului regenerabil.
2.2.5 REDUCEREA PIERDERILOR DE CĂLDURĂ ÎN REȚELELE DE
TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE
Economiei Republicii Moldova îi sunt caracteristice atât un sector rezidențial
energofag consumator de energie în proporție de 45% din balanță, o industrie
consumatoare de trei ori mai multă energie pentru producerea aceluiași bun,
comparativ cu statele membre ale UE, dar și un sector termoenergetic cu restanțe la
capitolul eficiență. Spre exemplu, pierderile de energie termică sunt cuantificate la
nivelul a 14,93% - media pentru perioada analizată, acest indicator fiind într-o ușoară
scădere în 2013 comparativ cu pierderile înregistrate în anii trecuți.
Performanța energetică a acestui sector, în dinamică, atât cea stabilită drept țintă,
precum și cea înregistrată drept rezultat, sunt reprezentate grafic mai jos.
20%

15%

10%

5%

0%
2009

2011

2013

2015

2017

2019

obiectivul
Pierderile de energie termică
Expon. (Pierderile de energie termică)

Figura 11. Pierderilor de energie termică în rețelele de transport și distribuție
În conformitate cu Balanța Energetică a Republicii Moldova, anume cea pentru anul
2013, drept energie termică au fost consumate resurse în valoare de aproximativ 1003
ktep, sau cca. 43% în valori relative în consumul de energie primară.
28

Din 1003 ktep energie termică consumată, aproximativ 20% din aceasta a fost produsă
în regim de cogenerare la Centralele Electrice cu termoficare funcționale din Republica
Moldova, și anume CET 1 și CET 2 Chișinău, precum și CET Nord de la Bălți.
De altfel, serviciile publice de alimentare cu energie termică sunt asigurate de:
 2 SACET (Chișinău și Bălți)
 12 cvasi-SACET în centre raionale și suburbii ale mun. Chișinău,
printre care am putea menționa:
1. S.A. „Comgaz Plus" or. Ungheni

8. Î.M. „Reţelele Termice Ştefan- Vodă"

2. S.A. „Apă-Canal Chişinău"

9. S.A. „Reţele Termice Cahul"

3. I.M. „Termogaz" mun. Bălţi

10. Î.M. „Reţele Termice Glodeni"

4. Î.M. „Reţelele Termice Călăraşi"

11. Î.M. „Reţelele Termice Criuleni"

5. Î.M. „Servicii Publice Cimişlia"

12. Î.M. „Centrale şi Reţele Termice" or.
Orhei

6. Î.M. „Reţelele Termice" mun. Comrat
7. Î.M. „Antermo" or. Anenii-Noi

Energia termică livrată în cadrul SACET Chișinău și Bălți reprezintă 95% din totalul
energiei termice livrate centralizat în cadrul celor 14 sisteme menționate mai sus.
2.3

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI
ENERGETICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Calculul economiilor de energie finală pentru perioada 2009-2013 s-a realizat utilizând
în mod prioritar recomandările Comisiei Europene din documentul
“Recommendations on measurment and verification methods in the framework of
Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services” pentru
metoda top-down cu unele adaptări la condițiile naționale de aplicare. Prevederile
Metodologiei sus-menționate precum și principiul de calculare al economiilor de
energie, într-o abordare de sus în jos, este pus și la baza Metodologiei de calculare a
economiilor de energie pe țară – act normativ secundar pentru implementarea
legislației primare în domeniul eficienței energetice.
Indicatorii vor ilustra modul în care schimbările operate în diferite sectoare contribuie
la atingerea obiectivului național. De precizat că, având la bază abordarea de sus în jos,
principiul aplicat pentru identificarea economiilor de energie furnizează rezultate
pozitive nu doar pentru economiile efectiv obținute ca urmare aplicării unor măsuri
concrete de eficiență energetică, dar și ca urmare a schimbării comportamentului de
consum al energiei de către actorii din toate sectoarele economiei naționale. Iar la
capitolul respectiv se înscriu, totodată, și consecințele unor astfel de fenomene precum
creșterea tarifelor, costurilor la purtătorii de energie.
Evitarea înregistrării și cuantificării unor astfel de rezultate precum cele descrise de mai
sus pot fi efectuate prin schimbarea abordării menționate mai sus pe cea cunoscută
drept „de jos în sus” (En.: bottom-up).

29

2.3.1 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ ÎN SECTORUL
CONSTRUCȚIILOR (REZIDENȚIAL)
Identificarea economiilor de energie în sectorul rezidențial poate fi efectuată în baza
unor indicatori agregați, ori, din contra, în baza unor indicatori specifici. Lista
indicatorilor propuși spre calculare este prezentată mai jos.
1) Consumul de energie non-electrică al gospodăriilor în tone echivalent petrol
(tep) pe locuință, cu corecție climatică (M1)
2) Consumul de energie electrică al gospodăriilor în kWh/ tep pe locuință (M2)
3) Consumul de energie al gospodăriilor pentru încălzirea spațiului în tone
echivalent petrol (tep) pe suprafața în m², cu corecție climatică (P1)
4) Consumul de energie al gospodăriilor pentru răcirea spațiului în tone
echivalent petrol (tep) pe suprafață în m², cu corecție climatică (P2)
5) Consumul de energie al gospodăriilor în tone petrol (tep) pentru încălzirea
apei pe cap de locuitor (P3)
6) Consumul de energie electrică pentru fiecare tip de aparat în kWh/an (P4)
7) Consumul de energie electrică al gospodăriilor pentru iluminare în kWh/an
pe locuință (P5)
De menționat că, calculele pentru identificarea economiilor naționale au fost efectuate
în baza datelor disponibile.

Indicatorii disponibili în prezent

Consumul de energie non-electrică al gospodăriilor în tone echivalent petrol
(tep) pe locuință, cu corecție climatică (M1);

Sectorul
rezidențial
tep/locuință

2009

2010

2011

2012

2013

0,4502

0,4463

0,4446

0,4242

0,4521

Mii tep

Reprezentarea grafică a evoluției în sectorul rezidențial, și anume la capitolul consum
de energie termică, în tep, este prezentată mai jos. Conform graficului putem observa
un trend negativ în acest sector, care se datorează în comportamentului de consum de
energie termică al reprezentanților sectorului casnic.
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

34.2
5.1

2009

2010

7.3
2.2

2011

26.9

-2.5

2012

2013

-36.8

economii anuale

evoluția economiilor

Figura 12. Economii de energie termică aferente sectorului rezidențial
30

Conform figura 12 poate fi observat că, în perioada 2009-2012 este înregistrat un trend
negativ, astfel încât economii de energie au fost obținute practic în fiecare an, cu
excepția anului 2013, atunci când au fost înregistrate pierderi în valoare de 36,8 tone
echivalent petrol.
Imaginea de ansamblu pentru acest sector, pentru perioada analizată este reprezentată
de linia roșie, aceasta demonstrând economiile cumulative de energie. Astfel, în anul
2013, comparativ cu anul 2009, sectorul rezidențial a avut pierderi în total de 2,5 tep
energie termică.
În vederea obținerii unei imagini de ansamblu pentru acest sector, se propune spre
analiză consumul de energie electrică caracteristică acestui sector.

Consumul de energie electrică al gospodăriilor în kWh/tep pe locuință (M2);

Sectorul
rezidențial

2009

2010

2011

2012

2013

kWhel/locuință

1105

1155

1176

1196

1223

tep/locuință

0,095

0,099

0,101

0,103

0,105

Același sector rezidențial este caracterizat printr-o majorare a consumului specific de
energie electrică, ceea ce a condus la înregistrarea unor „pierderi” – evoluție observată
pentru întreaga perioada.

Mii tep

Cel mai mare aport la cumularea pierderilor în acest sector l-a adus anul 2009 – anul în
care criza gazelor naturale din acea perioadă a condus la un mai mare consum de
energie electrică. În condițiile în care numărul consumatorilor a rămas același practic, la
nivelul a 1,3 mil. apartamente, consumul specific de energie electrică per apartament a
crescut, astfel fiind obținute rezultatele arătate mai jos.
2009

2010

2011

2012

-2.5

-1.8

0
-5.1

2013
-3.8

-5
-7.7

-10

-9.6
-13.4

-15
economii anuale

evoluția economiilor

Figura 13. Economii de energie electrică în sectorul rezidențial

31

2.3.2 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ ÎN SECTORUL
PUBLIC ȘI SERVICII
Indicatori propuși spre utilizare:
1) Consumul de energie non electrică a sectorului servicii în tone echivalent petrol
(tep) pe angajat în echivalent de normă întreagă, cu corecție climatică (M3)
2) Consumul de energie electrică a sectorului servicii în kWh pe angajat în echivalent
de normă întreagă (M4)
3) Consumul de energie non electrică a sectorului public în tone echivalent petrol (tep)
pe angajat în echivalent de normă întreagă, cu corecție climatică (M3)
4) Consumul de energie electrică a sectorului public în kWh pe angajat în echivalent de
normă întreagă (M4)

Indicatorii disponibili în prezent

Consumul de energie non electrică a sectorului servicii în tone echivalent petrol
(tep) pe angajat în echivalent de normă întreagă, cu corecție climatică (M3)
Sectorul
servicii

2009

2010

2011

2012

2013

tep/angajat

0,0283

0,0467

0,0449

0,0383

0,0236

Mii tep

La capitolul consum de energie termică, în sectorul servicii, observăm un trend general
de creștere, ca urmare a unui consum specific mai redus de energie. Situația respectivă
din sector este prezentată în figura de mai jos. De menționat că, economii au fost
înregistrate per ansamblu, pe perioada analizată în valoare de 9 635 tep.
20
9.6

10

4.5

3.1

1.2

0
2009

2010

2011
-11.7

-10

2012

2013

-6.8

-12.5

-20
economii anuale

evoluția economiilor

Figura 14. Economii de energie termică aferente sectorului servicii

32

Consumul de energie electrică a sectorului servicii în kWh/tep pe angajat în
echivalent de normă întreagă (M4)
Sectorul
servicii

2009

2010

2011

2012

2013

kWhel/ angajat

426

497

513

617

514

0,0367

0,0427

0,0441

0,0531

0,0442

tep/angajat

Mii tep

Ca și în cazul sectorului rezidențial, sectorului servicii de asemenea îi este caracteristic
un trend negativ la capitolul economii de energie electrică. Acest lucru este explicat
prin creșterea consumului de energie electrică pe fundalul unui număr relativ constant
de angajați în sector – cu o medie a numărului de angajați permanent pe perioada
anlizată de 685 mii.
2009

30

2010

2011

2012

2013

-4.0

-1.0

-6.1

5.8

-5.2

-20

-11.1
-48.7

-70
-120
economii anuale

evoluția economiilor

Figura 15. Economii de energie electrică aferente sectorului servicii
În anul 2013, au fost înregistrate pierderi de energie în raport cu anul de referință 2009,
4 870 tone echivalent petrol.

Consumul de energie non electrică a sectorului public în tone echivalent petrol
(tep) pe angajat în echivalent de normă întreagă, cu corecție climatică (M3)
Sectorul
public

tep/angajat

2009

2010

2011

2012

2013

0,890

0,7388

0,7576

0,7680

0,4887

În conformitate cu actele naționale de politici în domeniul eficienței energetice,
Guvernul Republicii Moldova și-a luat angajamentul de a îmbunătăți situația la
capitolul respectiv în sectorul public, astfel încât acesta să devină un exemplu pentru
celelalte sectoare ale economiei. Primele acțiuni orientate către atingerea scopului
respectiva a fost realizat de AEE în anul 2011, odată cu Programul de implementare a
proiectelor de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă
pentru obiective publice.
Un pas secund în această direcție, de consolidare și îmbunătățire a situației în sector, a
fost întreprins odată cu crearea și asigurarea funcționalității Fondului pentru Eficiență
33

Energetică. Începând cu 2014, FEE a asigurat implementarea primelor măsuri de
îmbunătățire a eficienței energetice și proiectelor de valorificare a surselor de energie
regenerabilă în instituțiile publice.
94.6

Mii tep

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10

65.8
37.9

33.1

30.2

2009

2010

-4.7

-2.6

2011

2012

economii anuale

2013

evoluția economiilor

Figura 16. Economii de energie termică aferente sectorului public
Situația în sectorul public, la capitolul consum de energie termică a cunoscut o evoluția
pozitivă, astfel 65 000 tep fiind economiile de energie termică aferente perioadei. După
cum poate fi observat din figura 16, economii considerabile au fost obținute în 2010
comparativ cu 2009, ca mai apoi, în 2011 și 2012 să fie observat un consum mai mare.

Consumul de energie electrică a sectorului public în kWh pe angajat în
echivalent de normă întreagă (M4)
Sectorul
public

2009

2010

2011

2012

2013

kWhel/ angajat

2807

2365

2416

2447

2863

tep/angajat

0,2414

0,2034

0,2078

0,2104

0,2462

În sectorul public, la capitolul consumul de energie electrică putem observa o evoluție
ascendentă iar numărul angajaților a rămas același practic, ceea ce a condus la
înregistrarea unor „pierderi” – evoluție observată pentru întreaga perioada.
Mii tep

15
8.4

10
5

9.5

0
-5

7.6

2009

2010

-10

-1.1

-0.6

2011

2012

2013 -1.1
-8.4

economii anuale

evoluția economiilor

Figura 17. Economii de energie electrică aferente sectorului public
34

Consumul total de energie electrică și non electrică în sectorul public, precum și
numărul totală de angajați în sectorul sunt obținute din culegerile Biroului Național de
Statistică.
2.3.3 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ ÎN SECTORUL
TRANSPORTURI

Indicatori propuși spre utilizare:
1) Consumul de energie al vehiculelor rutiere în tone echivalent petrol (tep) pe
auto echivalent (M5)
2) Consumul de energie al transportului feroviar de pasageri în grame echivalent
petrol (gep) pe pasager-km (P10)
3) Consumul de energie al transportului rutier de pasageri în grame echivalent
petrol (gep) pe pasager-km (P8)
4) Consumul de energie al transportului rutier de pasageri în litri la 100 km
parcurse (A1 pentru (P8)
5) Consumul de energie al camioanelor și vehiculelor ușoare în grame echivalent
petrol (gep) pe tonă-km (P9)
6) Consumul de energie al camioanelor și vehiculelor ușoare în tone echivalent
petrol (tep) pe vehicul (A2 pentru P9)
7) Consumul de energie al transportului feroviar de pasageri în grame echivalent
petrol (gep) pe pasager-km (P10)
8) Consumul de energie al transportului feroviar de mărfuri în grame echivalent
petrol (gep) pe tonă-km (P11)
9) Ponderea transportului public în transportul terestru total de pasageri în %
(P12)

Indicatorii disponibili în prezent

Consumul de energie al vehiculelor rutiere în tone echivalent petrol (tep) pe
auto echivalent (M5)

Sectorul
transportului
tep/auto
echivalent

2009

2010

2011

2012

2013

0,4182

0,4549

0,4579

0,3778

0,4017

Situația în sectorul energetic al Republicii Moldova a înregistrat pentru perioada 2009 2013, în sectorul transporturi, atât trenduri negative precum și pozitive. Evoluțiile
negative în anul 2013 sunt cauzate de creșterea constantă a consumului de carburanți,
pe fundalul creșterii numărului de unități autoeq cu aproximativ 600 de mii.

35

Mii tep

145
120
95

113.2

70
57.1

45

24.3

20
-5

2009

2010

-30
-55

-46.7

economii anuale

2011

2012

-39.7
-53.4

2013
-35.3

evoluția economiilor

Figura 18. Economii de energie aferente sectorului transporturi
2.3.4 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ ÎN SECTORUL
INDUSTRIAL
Sectorul industrial al Republicii Moldova contribuie la formarea balanței energetice a
statului, la formarea consumului final brut, cu aproximativ 257 ktep (anul 2013), sau cu
aproximativ 11,1% în valori relative.
Analiza economiilor de energie în sectorul dat, este efectuată prin raportarea
consumului de energie la valoarea adăugată generată pe economie, în ansamblu, ori, în
cazul disponibilității datelor, raportându-se la valoarea adăugată a fiecărui sub-sector al
economiei naționale.
Pentru calculul economiilor de energie sectorul industrial s-a divizat în trei
subsectoarea în dependenț ă de consum – industria mineralelor nemetalice, industria
produselor alimentare și de tutun, și cel de-al treilea subsector fiind constituit din restul
ramurilor industriale.
Reieșind din cele expuse mai sus, economiile de energie caracteristice acestui sector
sunt reprezentate tabelar și grafic, pe subsectoare.
1. Consumul de energie al sub-sectorului industrial pe valoare adăugată brută
(tep/euro) (M8)
2. Consumul de energie al sub-sectorului industrial pe unitat de produs,
(tep/euro) (P14)

Indicatorii disponibili în prezent

Consumul de energie al sectorului industrial (minerale nemetalice) pe
valoare adăugată brută (tep/euro) (M8)

36

Sectorul
industrial
Industria minerale
nemetalice
Industria alimentară tep/euro
și de tutun
Alte industrii

2009

2010

2011

2012

2013

2,023

2,324

2,100

1,965

1,752

0,402

0,456

0,372

0,338

0,370

0,237

0,214

0,178

0,139

0,099

Mii tep

Conform datelor din tabelul de mai sus putem observa că în anul 2013 au fost
economii de energie pentru sectorul minerale nemetalice și alte industrii în valoare de
29 900 tone echivalent petrol.
30
19.7

20

10.9 11.1

10

5.6

7.3

13.7
9.0

16.0

13.9

0
2009

2010

2011

2012

2013

-10

-8.4

-12.2-10.6

-20
sub-sectorul minerale nemetalice
sub-sectorul produse alimentare și de tutun
alte subsectoare industriale

Figura 19. Economii de energie (economii anuale)
aferente sectorului industrial

Mii tep

Anii 2011 – 2013 au furnizat rezultate pozitive pentru toate sectoarele economiei
naționale. Aceasta, și alte concluzii pot fi trase analizând informația privind evoluția
economiilor cumulative de energie prezentată în figura de 20.
60

55.3

50
34.4

40
30

18.2

20
5.6

10
0
-10
-20

2009

2010
-10.6

7.0
2011-3.7

16.9

17.7

3.2
2012

8.5
2013

sub-sectorul minerale nemetalice
sub-sectorul produse alimentare și de tutun
alte subsectoare industriale

Figura 20. Economii de energie (economii cumulative)
aferente sectorului industrial
37

2.3.5 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ ÎN SECTORUL
TRANSFORMĂRILOR ENERGETICE
Sectorul transformărilor energetice nu este propus spre analiză de proiectul
Metodologiei de monitorizare și verificare a economiilor de energie, elaborată în baza
Directivei 32/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006
privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice, cu toate acestea,
indicatori de analiză a evoluției situației în sector sunt propuși de un șir de alte acte/
documente.
Astfel, printre indicatorii propuși spre analiză avem:
1. Ponderea capacităților de generare a energiei electrice din SER instalate
2. Coeficientul de utilizare a capacităților de generare a energiei electrice
instalate
3. Eficiența sectorului transformărilor energetice
4. Eficiența de generare a centralelor termice
5. Consumul specific al centralelor termice
6. Eficiența generării energiei electrice
7. Consumul specific al generării energiei electrice
8. Eficiența sistemului de transport și distribuție al energiei electrice
9. Factorul de emisii al sectorului generării energiei electrice
10. Factorul de emisii al sectorului electroenergetic
Reieșind din datele statistice disponibile în culegerile Biroului Național de Statistică, în
prezentul raport sunt analizate sub aspectul eficienței energetice astfel de sectoare
precum transportul și distribuția energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale,
eficiența generării energiei la unitățile locale de generare, etc.

Indicatorii disponibili în prezent
1. Eficiența în sectorul generare a energiei (tep)
Sectorul
transformări
energetice

2009

2010

2011

2012

2013

tep/ tep

1,300

1,243

1,226

1,236

1,237

Situația per ansamblu în acest sector este caracterizată drept una stabilă, fără a fi
înregistrate economii ori pierderi majore de energie. Acest lucru poate fi observat din
figura 21, acolo unde situația pe sector pentru întreaga perioadă este caracterizată de
economii de energie în valoare de 21 900 tone echivalent petrol.

38

tep

40
26.8

30

21.8

20

21.9

21.5

10

6.3

0
2009

2010

-3.5
2012

2011

-0.4
2013

-10

economii anuale

evoluția economiilor

Figura 21. Economii de energie aferente sectorului transformărilor energetice
2. Eficiența în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, termice și
gazelor naturale (tep)
Sectorul
T&D EE
T&D ET

tep

T&D GN

2009

2010

2011

2012

2013

51 246

52 364

50 644

49 441

49 441

42 713

50 831

43 556

44 605

44 605

46 860

48 984

45 657

43 806

43 806

Indicatorii de eficiență energetică în sectorul transport și distribuție a energiei electrice,
a energiei termice, precum și a gazelor naturale, sunt calculați în baza datelor
disponibile în balanța energetică. Reglementările în acest sector țin de competența
ANRE, iar îmbunătățirea eficienței transportului și distribuției energiei la consumatorii
finali este impusă prin deciziile și hotărârile autorității sus-menționate.

tep

Economiile de energie înregistrate în perioada analizată 2009 – 2013, după modelul
„an curent la an precedent” este prezentată grafic în figura 21. Astfel, după datele
oferite de BNS, anul 2009 a furnizat o înrăutățire a situației în fiecare sector, aceasta
fiind reparată pe parcursului perioadei imediat următoare.
60

50.2

40
20
1.6 2.5

0
-20

2009

3.4 2.1
-1.9

2010

6.4

2011

0.8-1.9 -4.1

2012

3.4

2013
-23.9

-40
sectorul energie electrică

sectorul gaze naturale

sectorul energie termică

Figura 22. Economii de energie (anuale) aferente transportului și distribuției
energiei electrice, termice și gazelor naturale
39

La o analiză în dinamică a celor petrecute în sectorul transportului și distribuției
purtătorilor de energie, observăm o mediere a situației în perioada 2009 – 2012, și
totodată, se lasă observată remedierea situației pe parcursul anului 2013. De menționat
că, anul 2013 a fost unul în care s-au înregistrat succese la capitolul eficientizare a
procesului de T&D în domeniul energiei electrice și a energiei termice.
80
60

57.0

40
20
0
-20

4.6 4.6
5.0
2.5-1.9
2010
2011

2009

5.9
2.4
0.3
2012

3.6
2013
-21.6

-40
sectorul energie electrică
sectorul energie termică

sectorul gaze naturale

Figura 23. Economii de energie (cumulative) aferente transportului și distribuției
energiei electrice, termic e și gazelor naturale
2.3.6 MONITORIZAREA ECONOMIILOR DE ENERGIE PE ȚARĂ
Informația prezentată mai sus este reprezentată, în mod agregat, în tabelul de mai jos.
După cum poate fi observat din datele de mai jos, la nivel de țară, pe parcursul
perioadei 2009 – 2013 au fost înregistrate economii în valoare de 242,384 ktep.
Subiectul motivelor înregistrării unor astfel de economii a fost discutat mai sus.
Tabelul 3. Economiile de energie înregistrate la nivel de țară
SECTOARE

2010

2011

2012

2013

economii anuale
0.016

-0.388

25.051

-40.636

-16.537

0.274

-1.593

15.463

47.410

-5.812

-3.210

57.393

Transporturi

-46.678

-3.966

113.224

-35.296

Industriei
Transformări
energetice
ECONOMII
DE
ENERGIE

-17.167

41.713

29.947

23.734

18.272

-8.687

50.091

154.733

2011

2012

2013

economii cumulative

Sectorul
rezidențial
Sectorul
servicii
Sectorul
public

-9.221

2010

-0.372

24.678

-15.927

-16.537 -16.847

-17.846

-1.802

41.503

37.791

93.414

-46.678 -53.393

57.125

24.257

21.529

-17.167

21.530

54.482

81.525

29.353

23.734

40.993

30.449

60.916

47.806

0.016

47.410

-9.221

33.415

186.681

242.384

Din datele obținute în urma agregării economiilor de energie pe sectoarele economiei
naționale, observăm o imagine generală pozitivă, economii fiind înregistrate în fiecare an
40

Mii tep

al perioadei analizate. Așadar, economii considerabile au fost obținute în anii 2011 –
2013, evoluția pe economie fiind una pozitivă pentru întreaga perioadă. Aceste economii
pot fi cauzate atât de introducerea și utilizarea unor echipamente mai performante din
punct de vedere al consumului de resurse energetice, datorită proiectelor investiționale
în eficiență energetică, dar nu în ultimul rând grație măsurilor simple de conservare și
economie de resurse aplicate pe fundalul creșterii constante a tarifului la purtătorii de
energie.
280
240
200
160
120
80
40
0
-40

242.4

186.7

33.4
2009

-9.2

50.1

2010

2011

economii anuale

154.7

2012

47.8

2013

evoluția economiilor

Figura 24. Economiile de energie înregistrate la nivel de țară
Totodată, având în vedere stabilirea unor ținte în materie de eficiență energetică de
Planul Național de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2013 – 2015,
în tabelul de mai jos sunt prezentate valorile respective. Astfel, poate fi evaluată
„realizarea” ori „îndeplinirea” obiectivelor setate pentru perioada sus-menționată.
Tabelul 4. Analiza comparativă a țintelor de eficiență energetică și a economiilor de
energie calculate
Nr.
d/o

Sectoare

Planificat pentru
2013-2015
economii de
%
energie, ktep

Economii în
perioada
2009-20132
devieri,%
ktep

Realizat în 20131
economii de
energie, ktep

1.

Transformări
energetice

57

13,4

29,3

-48,6%

60,9

2.

Industrie

43

10,0

21,5

-50%

81,5

3.

Transport

98

23,0

-35,3

-136%

24,3

4.

Public
(servicii)

37

8,6

72,8

+96,7%

91,6

5.

Casnic

193

45,0

-40,6

-121%

-15,9

428

100,0

47,8

-88,9%

242,4

TOTAL

Merită a fi precizat faptul că economiile de energie prezentate ca și „realizate” în
tabelul de mai sus au fost determinate prin utilizarea unui instrument dezvoltat în
corespundere cu Directiva 32/2006/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali
și serviciile energetice, care de altfel, urmează a fi propus spre aprobare de către
41

Agenția pentru Eficiență Energetică. În Republica Moldova, Metodologia respectivă
urmează să ia forma unei hotărâri de Guvern, conform prevederilor Legii 142/2010 cu
privire la eficiența energetică.
Cât ține de modalitatea de calculare a consumului de resurse energetice, aceasta are loc,
la moment, conform abordării „de sus în jos”, calculele pe sub-sectoare au fost
prezentate în paragrafele anterioare. Întru validarea informației obținute în modul
descris, este necesară efectuarea unor calcule de verificare, aplicând abordarea „de jos
în sus”. Aceasta din urmă constă în obținerea informației de la toate autoritățile,
instituțiile, instrumentele financiare care au finanțat sau au implementat proiecte d
eficiență energetică și/ sau de valorificare a surselor de energie regenerabilă.
Complexitatea acestui mecanism și abordări a stat la baza deciziei de a iniția activitățile
aferente stabilirii acestui sistem începând cu anul 2015.
Mai mult ca atât, merită a fi comunicat faptul că, la realizarea acestui deziderat se va lua
în considerație preluarea experienței mai multor state balcanice.
Cu referință la valorile absolute prezentate în tabel, vom comunica că, reieșind din
datele statistice disponibile la moment, este posibilă estimarea economiilor de energie
doar pentru anul 2013. Prin urmare, confirmarea sau infirmarea atingerii țintelor
stabilite pentru diferite sectoare ale economiei naționale va fi posibilă în perioada
ulterioară.
Aplicarea Metodologiei sus-descrise ne permite obținerea unei informații generale
privind evoluția lucrurilor în sectoarele economiei naționale. Spre exemplu, economii
de energie sunt observate în sectorul industrial, acolo unde se consumă mai puțină
energie decât anterior întru producerea unui și aceluiași volum de bunuri. Totodată, în
sectorul public se lasă observată o îmbunătățire a situației sub aspectul eficienței
energetice.
Aceste tendințe pozitive nu vin decât să confirme oportunitatea implementării de
proiecte EE și SER în sectoarele menționate mai sus, cât și vin să justifice
corectitudinea investițiilor avute în astfel de proiecte. Suplimentar, este evidentă și
necesitatea canalizării unui număr mai mare de resurse financiar în astfel de inițiative.
Dacă am privi și sectorul transporturilor ori cel casnic, păstrând aceeași abordare,
atunci vom observa că în sectoarele respective situația este diferită. Astfel, în condițiile
în care numărul de autovehicule ori de apartamente rămâne efectiv același, iar
consumul crește, ca și rezultat obținem un consum specific mai mare și prin urmare, o
creștere a consumului per sector – lucru reflectat în tabelul 4.
În contextul monitorizării economiilor de energie pe țară și a țintelor naționale fixate
vis-a-vis de evoluția consumurilor în sector, ținem să prezentăm informația respectivă
sub aspect grafic. Astfel, trendurile așteptate față de economia națională la capitolul
consum de resurse energetice față de scenariul „eficiență Energetică” este prezentat în
diagrama de mai jos.

42

Consumul intern brut de energie,
ktep

2800
2600
ținta
națională
de EE

2400
2200
2000
1800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

scenariul de referință

scenariul EE

consum actual

trend actual

Din imaginea de mai putem conclude asupra trendului actual în materie de consum de
resurse energetice, și totodată, este posibilă compararea acestuia cu scenariul de
eficiență energetică trasat de unul din actele naționale de politici – Planul Național de
Acțiuni în domeniul Surselor Regenerabile de Energie.
În vederea comparării situației actuale cu cea stabilită ca și așteptări este utilizat
PNAESR reieșind din faptul că actul în cauză trasează aceste două scenarii necesar de
a fi utilizate pentru comparație – „scenariul de referință” și „scenariul de eficiență
energetică”.
Cu toate că diagrama de mai sus vine să confirme necorespunderea trendului de
consum actual cu cel de eficiență energetică, totuși, se impune luarea în considerație a
mai multor factori la interpretarea informației prezentate, cum ar fi:


modificările aduse de curând la structura Balanței Energetice au „perturbat”
simțitor consumurile per sectoare cât și cel intern brut de energie, prin
introducerea unui cuantum privind utilizarea biomasei în scopuri energetice;
disponibilitatea Balanței energetice doar pentru anul 2013, situația din 2014
fiind necunoscută, deocamdată;
implementarea, la moment, a unui număr mare de proiecte de EE și SER,
care vor avea un impact asupra consumului de resurse energetice începând cu
anii ulteriori, etc.

43

2.4

MONITORIZAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

După cum a fost menționat mai devreme, ținta Republicii Moldova în materie de
reducere a economiilor de energie pe țară este de 25% reducere a emisiilor către anul
2020, și 20% în sectorul energetic, comparativ cu anul de referință 1990. Având în
vedere, însă, faptul că consumul de energie în anul de referință era unul enorm, în
comparație cu cel prezent, volumul emisiilor de gaze cu efect de seră s-a redus
respectiv.

Emisii GES, milioane tCO2

Astfel, graficul de mai jos demonstrează scara la care au fost reduse emisiile GES, ținta
națională pentru aceste emisii, precum și trendul obținut în baza anilor precedenți.
35
30
25
20

15
10
5
0
1990

1994

1998

emisii GHG

2002

2006
țintă

2010

2014

2018

tendința emisii GES

Figura 25. Emisiile GES în sectorul energetic al RM
Reieșind, însă, din competențele Agenției pentru Eficiență Energetică și ale
autorităților din domeniul protecției mediului ambiant, acest subiect este prezentat
superficial, întru înțelegerea evoluției lucrurilor în aceste două domenii conexe –
energetica și protecția mediului.
Astfel, informația cu un grad mai mare de detaliere poate fi obținut la autoritățile cu
competențe în sectorul în cauză, precum Ministerul Mediului și Oficiul Schimbarea
Climei.

44

3.

ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN ANUL 2014

3.1

ELABORAREA CADRULUI JURIDIC ÎN DOMENIUL EE ȘI SER

După cum a fost menționat mai sus, pe parcursul lui 2014 au fost elaborate un șir de
acte normative, atât primare cât și secundare. În acest context, printre legile cu
incidență în domeniul eficienței energetice, surselor de energie regenerabilă și protecției
mediului ambiant, elaborate și/ sau aprobate anul trecut, am putea menționa:
 Legea Nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea
cogenerării;
 Legea Nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
 Legea Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
 Legea Nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor;
 Legea Nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact
energetic;
 Aprobarea în prima lectură a Parlamentului Republicii Moldova a Proiectului
de Lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
Întru oferirea unei clarități privind aria ori sectorul în care intervine o anumită lege din
cele listate mai sus, în continuare este prezentat un rezumat al principiilor noului act
normativ.
Astfel, scopul Legii Nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
este instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă şi reglementarea
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, promovarea cogenerării în
baza cererii de energie termică utilă, stabilirea principiilor de desfăşurare a activităţilor
specifice sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, în condiţii de
accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu
respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului la producerea,
distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei termice.
Prezenta lege are următoarele obiective:
a. promovarea producerii de energie termică în regim de cogenerare;
b. asigurarea securităţii aprovizionării cu combustibili a sistemelor centralizate
de alimentare cu energie termică şi a siguranţei în funcţionarea sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termică;
c. asigurarea durabilităţii livrărilor de energie termică către consumatori;
d. asigurarea calităţii, fiabilităţii şi continuităţii livrărilor de energie termică către
consumatori pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere;
e. accesibilitatea tarifelor pentru consumatorii de energie termică;
f. protecţia drepturilor consumatorilor de energie termică;
g. promovarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică;
h. asigurarea transparenţei în stabilirea tarifelor la energia termică;
i.

utilizarea eficientă a resurselor energetice şi diminuarea impactului acesteia
asupra mediului înconjurător.

45

Legea Nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile
produselor cu impact energetic
Prezenta lege instituie cadrul legislativ privind cerinţele în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor cu impact energetic în scop de asigurare a liberei
circulaţii a acestor produse pe piaţa internă.
De asemenea, Legea stabileşte cerinţe pentru produsele introduse pe piaţă şi/sau puse
în funcţiune, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă, creşterea eficienţei energetice şi
a nivelului de protecţie a mediului, precum şi la sporirea securităţii furnizării energiei.
Legea Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic de funcţionare a mecanismului
de evaluare a impactului asupra mediului al unor proiecte publice şi private sau al unor
genuri de activitate planificate, pentru asigurarea prevenirii sau minimizării, la etapele
iniţiale, a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.
Obiectul prezentei legi sânt procedurile şi modalităţile aplicate în procesul de evaluare
a impactului asupra mediului al unor proiecte publice şi private sau al unor genuri de
activitate planificate care pot avea un impact semnificativ asupra mediului din
Republica Moldova sau din alte state.
Legea Nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor
Scopul prezentei legi constă în promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a
clădirilor, ţinînd cont de condiţiile climatice, de cerinţele privind climatul interior şi de
raportul cost-eficienţă.
Legea stabileşte cerinţe cu privire la:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

cadrul general pentru metodologia de calcul al performanţei energetice a
clădirilor şi a unităţilor acestora;
aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică pentru:
– clădirile noi şi noile unităţi ale clădirilor existente;
– clădirile existente şi unităţile acestora atunci cînd acestea sînt supuse
unor renovări majore;
– elementele care fac parte din anvelopa clădirii şi care au un impact
semnificativ asupra performanţei energetice a anvelopei clădirii atunci
cînd sînt modernizate sau înlocuite;
– sistemele tehnice ale clădirilor, ori de cîte ori acestea sînt instalate,
modernizate sau înlocuite;
certificarea performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor de clădiri;
inspecţia periodică a sistemului de încălzire şi a sistemului de climatizare din
clădiri;
sistemele de control independent al certificatelor de performanţă energetică şi
al rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire şi a sistemelor de
climatizare din clădiri;
planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de
energie este aproape egal cu zero.

Legea Nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic;
Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare a unor măsuri naţionale privind
etichetarea şi informaţiile standard despre produse cu impact energetic, destinate
utilizatorilor finali, în special privind consumul de energie şi, după caz, al altor resurse
46

esenţiale utilizării, precum şi informaţiile suplimentare despre produse cu impact
energetic.
Prezenta lege se aplică aparatelor de uz casnic şi altor produse cu impact energetic,
direct sau indirect, asupra consumului de energie şi, după caz, asupra altor resurse
esenţiale în timpul utilizării
Cât privește actele normative elaborate întru implementarea unor legi, pot fi enumerate
următoarele:
 HG Nr. 4 din 14.01.2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova;
 HG Nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru
anii 2014-2023 şi Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de
mediu pentru anii 2014-2023;
 HG Nr. 1009 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Republicii
Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 şi a Planului de
acţiuni pentru implementarea acesteia;
 HG Nr. 933 din 12.11.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice
şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi
standardele europene;
 HG Nr. 1003 din 10.12.2014 pentru aprobarea regulamentelor privind
cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic.
Venind cu aceeași abordare și la prezentarea conceptului unor anumite hotărâri de
Guvern, mai jos sunt oferite informații cu privire la actele normative respective.
Hotărârea Guvernului Nr. 4 din 14.01.2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova
Esenţa măsurilor propuse în Foaia de parcurs, inclusiv la nivelul sectoarelor în care
Republica Moldova deţine deja o anumită competitivitate pe plan regional, este de a
diminua necorespunderea în timp dintre oportunităţile şi provocările aduse de ZLSAC,
pe de o parte, şi natura şi termenele îndelungate ale reformelor necesare de
implementat, combinate cu necesitatea realizării pe termen scurt a politicilor şi
acţiunilor de îmbunătăţire a mediului de afaceri, a administrării vamale şi fiscale etc., pe
de altă parte.
Hotărârea Guvernului Nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru
anii 2014-2023 şi Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de mediu pentru anii
2014-2023
Obiectivul general al Strategiei rezidă în crearea unui sistem eficient de management de
mediu, care să contribuie la creşterea calităţii factorilor de mediu şi să asigure
populaţiei dreptul la un mediu natural curat, sănătos şi durabil.
Strategia își propune următoarele obiective specifice:
1.
2.

asigurarea condiţiilor de bună guvernare şi eficientizarea potenţialului
instituţional şi managerial în domeniul protecţiei mediului pentru atingerea
obiectivelor de mediu;
integrarea principiilor de protecţie a mediului, de dezvoltare durabilă şi
dezvoltare economică verde, de adaptare la schimbările climatice în toate
sectoarele economiei naţionale;
47

3.
4.
5.

sporirea nivelului de cunoştinţe privind protecţia mediului în rîndul elevilor,
studenţilor şi angajaţilor cu cel puţin 50% pînă în anul 2023 şi asigurarea
accesului la informaţia de mediu;
reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului şi
îmbunătăţirea măsurilor de prevenire a poluării mediului;
crearea sistemului de monitoring integrat şi control al calităţii mediului

Hotărârea Guvernului Nr. 1009 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Republicii
Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea acesteia
Strategia de adaptare la schimbarea climei este un document care urmează să asigure
dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova care va deveni rezilientă la
impactul schimbărilor climatice de viitor. În afară de aceasta, Strategia susţine
realizarea obiectivelor globale stabilite de Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor
Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC), la care Republica Moldova este
parte. La fel, aceasta va crea cadrul naţional strategic necesar pentru funcţionarea
mecanismului prin intermediul căruia Republica Moldova va putea beneficia de
sprijinul internaţional pentru ţările în curs de dezvoltare a Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, sprijin oferit de ţările
industrial dezvoltate.
Hotărârea Guvernului Nr. 933 din 12.11.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi
a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene
HG cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în
domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene își propune elaborarea
următoarelor acte normative:
1.
2.
3.
4.

Elaborarea Conceptului sistemului național de reglementare tehnică a
construcțiilor în conformitate cu cele mai bune practici internaționale
Elaborarea unui ghid privind abordarea bazată pe performanţă („performance
based approach”) în reglementările tehnice din domeniul construcţiilor
Perfecționarea metodologiei de elaborare a reglementărilor tehnice în
construcții
Elaborarea Codului urbanismului și construcțiilor

Hotărârea Guvernului Nr. 1003 din 10.12.2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele
de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic
HG are în suport un șir de regulamente care vin să impună cadrul juridic cu privire
la etichetarea produselor cu impact energetic, pentru o anumită listă de
electrocasnice. Printre Regulamentele sus-menționate sunt incluse:
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a uscătoarelor de
rufe de uz casnic cu tambur;
Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a aparatelor de
climatizare;
Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a cuptoarelor şi
hotelelor de bucătărie de uz casnic;
Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a lămpilor
electrice şi a corpurilor de iluminat;
Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile
maşinilor de spălat rufe de uz casnic.
48

Totodată, au fost elaborate un șir de alte hotărâri de Guvern, astfel fiind disponibile:
 Metodologia de calcul a economiilor de energie pe țară.
Calcule privind economiile de energie pe țară, obținute în baza proiectul hotărârii de
Guvern menționate mai sus, sunt prezentate în prezentul raport.
3.2. CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE AUDITARE ENERGETICĂ
Schema de audit energetic a fost introdusă oficial în Republica Moldova în anul 2012,
deși, activitatea de audit energetic a fost declarată cu câțiva ani mai devreme, prin
realizarea rapoartelor de audit energetic prin intermediul proiectelor de asistență
tehnică.
Desfășurarea activității în domeniul auditării energetice este reglementată de cadrul
normativ aferent acestui domeniu, cum ar fi:
 Regulamentul privind autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Nr. 885 din 27. 11. 2012;
 Regulamentul privind auditul energetic, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Nr. 884 din 27 noiembrie 2012;
 Metodologia de calculare a costului auditului energetic, aprobată prin
Hotărârea Guvernului Nr. 924 din 12 decembrie 2012.
În conformitate cu prevederile cadrului normativ sus menționat, prestarea unor astfel
de servicii, atunci când este intenționată aplicarea pentru finanțare la Fondul pentru
Eficiență Energetică, are loc doar de către auditorii energetici autorizați de AEE.
Odată cu aprobarea cadrului normativ sus menționat, în Republica Moldova a început
să se dezvolte piața auditorilor energetici.
Prin urmare, pe parcursul anului de activitate 2014, AEE a asigurat eliberarea actelor
permisive respective către următoarele persoane:
 13 auditori energetici persoane juridice;
 3 auditori energetici persoane fizice, în domeniul electroenergetic și
termoenergetic.
Merită de menționat faptul că prestarea acestor servicii a început intens, odată cu
lansarea de către Fondul pentru Eficiență Energetică și desfășurarea pe parcursul lui
2014, a mai multor apeluri de propuneri de proiecte pentru sectorul public – privind
reabilitarea clădirilor publice și a sistemelor de iluminat public, cât și pentru sectorul
privat – APP 4.
Prin urmare, beneficiarii urmau să depună propuneri de proiecte pentru obiective de
menire socială aflate la balanța autorităților publice centrale și locale de toate nivelele,
care urmau a fi însoțite de un raport de audit energetic, elaborat de un auditor
energetic autorizat.
În conformitate cu prevederile cadrului normativ privind reglementarea activității în
domeniul auditării energetice, elaborarea unui raport de audit energetic, presupune
parcurgerea de către beneficiari a următoarelor etape:
1. elaborarea în coordonare cu managerul energetic raional și AEE a unui caiet
de sarcini privind serviciile ce urmează a fi prestate în acest sens;
2. calcularea, de către specialiștii din cadrul AEE a costului rapoartelor de audit
energetic și expedierea acestuia beneficiarilor cu caracter de recomandare;
49

3. selectarea de către beneficiari a auditorului energetic prin aplicarea
prevederilor cadrului normativ aferent procedurii de achiziție publică.
Astfel, pe parcursul lui 2014 au fost elaborate peste 200 de rapoarte de audit energetic,
fapt dovedit prin cele 158 dosare depuse în adresa FEE în cadrul APP. 3 în vederea
accesării mijloacelor financiare pentru diverse proiecte de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă. Tot aici se înscriu și auditurile energetice
efectuate pentru o listă de 45 de instituții culturale, fiind finanțate de către Agenția
pentru Eficiență Energetică în perspectiva identificării finanțatorilor pentru pachetul
respectiv de obiective cu o menire specifică.
Mai multe detalii cu privire la activitatea Fondului pentru Eficiență Energetică, cât și
rezultatele activității acestuia, sunt prezentate mai jos.
Merită de menționat faptul că, pe parcursul anului de activitate 2014, AEE a aprobat
prin Ordinul Nr. 5 din 26 martie 2014 Șablonul raportului de audit energetic pentru
clădiri. Necesitatea acestui model a fost impusă de conjunctura creată, materializată
într-o poruncă de Guvern emisă în acest sens.
Acest șablon a fost discutat printre părțile implicate în procesul de auditare energetică,
fiind ulterior, recomandat spre utilizare de către auditorii energetici. Scopul acestui
exercițiu a constat în asigurarea unei uniformități a rapoartelor prezentate, cât și
comparabilitatea propunerilor de proiecte – lacună a I-ului apel. Întru asigurarea unei
comparabilități perfecte a proiectelor depuse, este necesară aprobarea unei Metodologii
unice de determinare a performanței energetice a unui edificiu – activitatea planificată
de către AEE și MDRC pentru anul 2015.
3.3. DEZVOLTAREA BAZEI INFORMAȚIONALE A AEE ÎN DOMENIUL
EE ȘI SER
În conformitate cu art. 9, lit. p) din Legea cu privire la eficiența energetică Nr. 142 din
02.07.2010, Agenția pentru Eficiența Energetică este responsabilă pentru elaborarea
unei baze de date în domeniul eficienței energetice și a surselor de energie regenerabilă.
Decizia AEE cu privire la această atribuție a fost de a îmbina aceste două baze de date
sectoriale într-o bază unică.

Figura 26. Structura bazei de date AEE

50

În conformitate cu structura prezentată, domeniul de eficiență energetică va fi
reprezentată de sectoarele economiei naționale definite prin prevederile Programului
național de eficiență energetică (PNEE) 2011-2020 (Hotărârea Guvernului Nr. 833 din
10.11.2011):
1. Sectorul transformărilor
3. Sectorul transporturilor;
energetice;
4. Sectorul construcțiilor;
2. Sectorul industrial;
5. Sectorul public.
În ceea ce privește sursele de energie regenerabilă, baza de date va cuprinde
modulele:
1. Energie eoliană ;
4. Energie geotermală ;
2. Energie solară ;
5. Biomasă
3. Energie hidro ;
Conceptul Bazei de Date în domeniul Eficienței Energetice (EE) și Energiei
Regenerabile (ER) urmărește crearea unui sistem unic de colectare, procesare și
actualizare continuă a datelor și informațiilor georeferențiate în domeniul EE și ER.
Multitudinea de date georeferențiate, organizate și transpuse în hărți, tabele, grafice
oferă, după caz, un tablou complex și exact pe tot lanțul valoric – de la potențialul de
EE și utilizare SER, disponibilitatea resurselor energetice, utilizarea lor pentru
conversia energiei, până la consumul final – atît în valori fizice, cât și monetare. În
baza acestor date vor fi create rapoarte și efectuate analize care să ajute la
identificarea și prioritizarea acțiunilor tuturor părților interesate: autoritățile publice
centrale și locale, partenerii de dezvoltare și investitorii.
Astfel, Baza de Date georeferențiate oferă un tablou complet cu privire la Eficiența
Energetică și Sursele de Energie Regenerabilă. Datele și informațiile sunt colectate
prin diverse metode și obținute de la autoritățile și instituțiile respective (Biroul
Național de Statistică, ministere, agenții, instituții publice, etc.), inclusiv prin cercetări
și chestionare, din rapoartele de audit energetic, certificatele de performanță
energetică a clădirilor, studii dedicate, etc.
Unul din primele produse ale BD AEE este modulul "clădiri publice", determinată ca
prioritară de către AEE, deoarece sectorul public prezintă un interes direct pentru
bugetul de stat, în ceea ce privește realizarea țintelor de economisire a energiei la nivel
național, dar și din considerentul că sectorul public urmează să demonstreze un rol
exemplar în ceea ce ține de implementarea măsurilor de EE și SER.
La momentul actual, modulul Clădiri publice reprezintă o informație agregată pentru
aprox. 5000 de clădiri din sectorul public, urmând ca și în continuare AEE să asigure
distribuirea chestionarelor necesare întru colectarea informației lipsă. În figura de mai
jos este prezentat modulul respectiv, cu informația la zi.

51

Figura 27. BD AEE: Eficiență Energetică – Modulul „Clădiri publice”
Pe parcursul lui 2014, AEE a dezvoltat, cât și a inițiat proceduri de dezvoltare a
careva module suplimentare. Astfel, printre realizările anului trecut ar putea fi
menționată elaborarea unor straturi suplimentare în Sistemul Georeferențiat de Date,
aferente Surselor de Energie Regenerabilă, în special, și anume:
1. Potențialul energetic total al biomasei;
2. Producători de biocombustibili solizi;
3. Centralele termice pe biocombustibili solizi.

a)
b)
Prezentarea grafică a straturilor respective poate fi observată în imaginea de mai jos.

c)
Figura 28. BD AEE: Surse de energie regenerabilă – Modulul „Energie din biomasă”
Straturile a) Potențialul energetic total al biomasei; b) Producători de biocombustibili solizi;
c) Centralele termice pe biocombustibili solizi

52

De menționat că, în scurt timp, urmează a fi făcute publice straturile menționate mai
sus, pentru a fi utilizate de către părțile cointeresate.
Dezvoltarea Bazei de date AEE, este una din preocupările de bază ale Agenției. Mai
mult ca atât, acțiunile respective sunt susținute și de către Ministerul Economiei.
Astfel, pentru perioada următoare sunt alocate mijloace financiare pentru dezvoltarea
anuală a câte 2 module noi. Planificările la acest capitol au loc prin dezvoltarea
Strategiei Sectoriale de Cheltuieli în sectorul energetic pentru o următorii 3 ani.
Elaborarea și ținerea unei astfel de resurse se înscrie perfect în evoluțiile curente de
digitalizare și cartografiere a informației.
Una din activitățile realizate de AEE la acest capitol, ține de lansarea activităților de
elaborarea a Atlasului Resurselor Energetice Eoliene ale Republicii Moldova. Astfel,
urmare desfășurării licitației publice în luna decembrie, anul 2014, învingător al
concursului respectiv a fost anunțată Universitatea Tehnică a Moldovei, care întru
realizarea acestui produs s-a asociat cu compania WPE și „AWS Truepower” LLC
din România și, respectiv, Spania. Livrabilul acestei activități urmează a fi predat
beneficiarului către mijlocul anului 2016.
AREE al RM urmează să prezinte informația primară cu privire la potențialul eolian
în diferite puncte ale Republicii, fiind o sursă importantă de informație pentru
investitorii în domeniul respectiv. Datele vor putea fi folosite nu doar de către
investitorii în capacități mari industriale, dar și de către investitorii mici, casnici.

53

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL EE ȘI SER

4.

În scopul implementării măsurilor de eficiență energetică (EE) și valorificare a
surselor de energie regenerabilă (SER) pentru obiective publice, private – din
sectorul industrial și rezidențial, pe parcursul anului 2014 au fost alocate mijloace
financiare impunătoare, acestea fiind valorificate prin intermediul următoarelor
instrumente/ instituții financiare:
Fondul pentru Eficiență Energetică;
Proiectul Energie și Biomasă din Moldova;
Fondul de Investiții Sociale din Moldova;
Fondul de Dezvoltare Regională din Moldova;
Fondul Ecologic Național;

De menționat că, proiecte în domeniul EE și SER sunt implementate și de către
Agențiile de Dezvoltare Internațională a unor Guverne precum cel al Germaniei,
Suediei, Statelor Unite, etc.
În acest context, în cele ce urmează se va prezenta un rezumat al activităților realizate
de către instituțiile/ organizațiile listate mai sus, totodată, cu prezentarea acestor date
și în Anexe la prezentul raport.
4.1. ACTIVITATEA FONDULUI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
În anul de gestiune 2015, de finanțare din partea Fondului pentru Eficiență
Energetică au beneficiat proiectele depuse și aprobate spre finanțare în cadrul
Apelului de Propuneri de Proiecte Nr. 1 – Sector public.
Astfel, cu referință la APP 1, merită a fi menționată aprobarea finanțării a unui număr
de 85 de proiecte, cu un buget total de 10.331.644 EURO (aprox. 201,5 milioane
MDL. Din suma respectivă, cu o componentă de grant în valoarea de 7,66 milioane
EURO (cca. 149,4 milioane MDL) urmează să vină Fondul pentru Eficiență
Energetică, iar contribuția autorităților publice locale, în acest sens, va constitui 2,7
milioane EURO (cca. 52,1 milioane MDL) ori 25,9%, în valori relative.
În contextul APP 1 ar merita a fi menționat faptul că, din numărul total de proiecte
aprobat spre finanțare, 12 au fost implementate cap-coadă. În figura de mai jos sunt
prezentate imagini de la unul din obiectivele supuse modernizării/ reabilitării termice.

Figura 29. Reabilitarea anvelopei și acoperișului Centrului de Sănătate Publică din or. Orhei
O privire de ansamblu asupra amplasării geografice a proiectelor aprobate spre
finanțare în cadrul APP 1 este prezentată în figura de mai jos. Din aceasta, totodată,
poate fi observată o distribuție, practic uniformă, a proiectelor implementate de către
FEE, cu excepția zonei de N-V a Republicii, raioanele Râșcani, Fălești, Glodeni, care
s-au adeverit mai puțin active la capitolul solicitări de finanțare din partea
instrumentului financiar respectiv.
54

Figura 30. Distribuția geografică a proiectelor EE și SER
finanțate de FEE în 2014
De menționat că, prin implementarea proiectelor de eficiență energetică și
valorificare a potențialului regenerabil în cadrul APP 1, sunt estimate economii de
resurse energetice anuale de aproximativ 41.585.116 kWh, ori 3.575 tep în valori
echivalente. În valori monetare, economia respectivă ar varia, reieșind din
combustibilii utilizați, în limitele a 29,1 – 41,6 milioane MDL. Totodată, sub aspect
de mediu, impactul acestor intenții este estimat la o reducere a volumului emisiilor de
gaze cu efect de seră de cca. 8.317 tone CO2/an.
Într-o analiză neaprofundată a cifrelor menționate aduse mai sus, poate fi estimată o
eficiență a investițiilor făcute de 0,31-0,45 lei/kWh economisit, ceea ce vine să
confirme o dată în plus fezabilitatea proiectelor finanțate de Fond.
În contextul fenomenului cunoscut drept „sărăcie energetică”, ori încălzirea sub
normele sanitare prescrise de actele normative în vigoare, și prezentată grafic în
figura de mai jos, merită a fi precizat faptul activitățile de monitorizare postimplementare, ar urma să furnizeze o informație extrem de utilă în condițiile
Republicii Moldova, atât pentru confirmarea economiilor de calcul, cât și pentru
aprecierea economiilor reale la un obiect sau altul.
Mai multe date despre FEE
http://www.fee.md/index.php?l=ro

le

găsiți

pe

pagina

web

oficială:

55

a) proiecte realizate

b) proiecte în curs de realizare

Figura 31. Reprezentarea în plan geografic a investițiilor și economiilor de energie a proiectelor EE și SER

56

4.2. ACTIVITATEA PROIECTULUI ENERGIE ȘI BIOMASĂ
După cum a fost menționat anterior, Proiectul Energie și Biomasă a stabilit încă din
2012 un parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică, care a demonstrat
rezultate frumoase și palpabile inclusiv pe parcursul lui 2014. Programul implementat
de AEE și PEBM, prin abordarea sa, a vizat stimularea ambelor segmente de piață,
atât cel generator de cerere, cât și segmentul orientat pe ofertă. Printre acestea am
putea menționa comercializarea în rate a echipamentului de brichetare/ peletizare a
biomasei, cât și oferirea subvențiilor subiecților sectorului rezidențial pentru
procurarea cazanelor pe biocombustibil solid produs local.
Cu toate acestea, în prezentul Raport, Programul sus-menționat este abordat în
cadrul unui capitol separat, acolo unde se va veni cu detalii la activitățile
implementate de către Agenție.
Cât ține de activitățile proiectului realizate „în afara” parteneriatului AEE-PEBM,
vom menționa instalarea centralelor termice pe biomasă (biocombustibil solid),
finanțate în anul de gestiune 2014. Prin urmare, conform informației puse la
dispoziție, pe parcursul anului trecut de gestiune PEBM a valorificat un buget de
aprox. 1,5 milioane EURO, modernizând și dotând, în acest sens, un număr
suplimentar de 21 de obiective sociale cu cazane pe biomasă. Numărul total de
edificii conectate la CT pe biomasă a atins cifra de 144 instituții publice.
De menționat că, contribuția beneficiarilor activității 1.1 în anul 2014 a constituit cca.
230 000 EURO, sau aprox. 15,3% în valori relative. Necesarul oferirii unei contribuții
vine nu doar să mobilizeze societatea/ comunitatea în reabilitarea/ modernizarea
unui bun comun, ci mai vine cu un aport și la responsabilizarea localității față de
bunul obținut, de care au beneficiat. În acest sens, în viziunea AEE, solicitarea unei
contribuții din partea potențialilor beneficiari, indiferent despre ce fond sau linie de
finanțare ar fi vorba, este un element indispensabil pentru implementarea proiectelor.

Figura 32. Prezența PEBM în localitățile RM în anul 2014
57

În termeni monetari și într-o abordare conservativă, doar datorită intervenției din
2014 a PEBM prin construcția a 21 CT pe biocombustibil solid, într-o estimare pur
tehnică, sunt economisiți peste 1,5-2,0 milioane MDL prin substituirea
combustibilului fosil pe combustibil din biomasă (cărbune – gaze naturale). Mai mult
ca atât, sub aspect fiscal, este imperioasă aducerea cifrei de cca. 5 milioane MDL –
rulaj de mijloace financiare de pe urma procurării de biocombustibili de către
autorități, care vor rămâne în țară.
Și sub aspect de mediu, proiectele sus-menționate ar veni cu o reducere a volumului
de emisii de gaze cu efect de seră de aprox. 1 500 tone CO2/anual.
Mai multe date despre PEBM le găsiți pe pagina web indicată mai jos:
http://www.biomasa.md/
4.3.

ACTIVITATEA
MOLDOVA

FONDULUI

DE

INVESTIȚII

SOCIALE

ÎN

În perioada analizată, din mijloacele financiare ale Fondului de Investiții Sociale au
fost finanțate un număr de 15 obiecte sociale. Printre măsurile de eficiență energetică
susținute financiar de către FISM, ar putea fi menționate următoarele:
nr.
pachetului
de măsuri
1.
2.

3.

4.

descrierea măsurilor de EE
 schimbarea tâmplăriei existente din lemn
pe tâmplărie cu profil PVC
 schimbarea tâmplăriei existente pe cea din
PVC
 izolarea anvelopei clădirii
 schimbarea tâmplăriei existente pe cea din
PVC
 izolarea planșeului
 instalarea unei centrale pe biocombustibili
solizi
 reabilitarea sistemului de iluminat public
stradal cu utilizarea tehnologiei LED

beneficiarii
2 gimnazii
4 grădinițe de copii
1 gimnaziu
4 grădinițe de copii
1 școală muzicală

2 grădinițe de copii

3 sisteme de iluminat public

De menționat că intervențiile menționate mai sus au solicitat un efort financiar în
acest sens, conform unor estimări, de aproximativ 7,5 milioane MDL.
Totodată, se impune menționarea rolului FISM în implementarea proiectului privind
construcția unei grădinițe (casă pasivă) cu o capacitate de 80 de locuri, utilizând cele
mai performante tehnologii în materie de izolare a anvelopei unei construcții,
utilizarea pompelor geotermale în vederea acoperirii sarcinii termice, utilizarea
colectoarelor solare în vederea acoperirii necesarului de apă caldă menajeră, etc.
Toate aceste soluții tehnice, îmbinate și implementate în cadrul unui proiect ar veni să
asigure acea sinergie necesară întru atingerea unui consum specific sub
15 kWh/m2an. Astfel, proiectul ar putea furniza, ca și rezultat, I-a clădire publică
pasivă.
Un lucru suplimentar merită a fi adus aici, și anume faptul că realizare acestui proiect
este posibilă datorită finanțării acestuia de către mai multe părți, și anume:

5817 milioane MDL – donatori externi;
2,4 milioane MDL – Fondul pentru Eficiență Energetică;
0,6 milioane MDL – Primăria Călărași.

Astfel, prima clădire publică pasivă, înaintată spre finanțare din FEE de către Agenția
pentru Eficiență Energetică ca și proiect-pilot, poate fi construită începând cu anul
2015, odată cu desemnarea antreprenorului general.
În figura de mai jos sunt prezentate câteva imagini furnizate de către proiectantul
național care a elaborat documentația respectivă.

Sursa: Documentația de proiect elaborată de compania proiectant

Figura 33. Imagini privind conceptul grădiniței pasive din or. Călărași
Tot aici merită a fi menționat Programul de asistenţă tehnică şi financiară în baza
unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de
România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010. Astfel, în cadrul
acestui Program, ca și entitate responsabilă de pregătirea, implementarea şi
raportarea activităților întreprinse a fost desemnat Fondul de Investiții Sociale din
Moldova. Lista obiectivelor identificate și selectate la etapa respectivă ca și beneficiari
ai suportului acordat, sunt obiectul Hotărârii Guvernului Nr. 436 din 10.06.2014.
Printre lucrările planificate se regăsesc și intervenții la fațada obiectivelor, prin
prevederea termoizolării acestora, reparația sistemului intern de încălzire, etc. –
măsuri de eficientizare a consumului de resurse energetice. În tabelul de mai jos sunt
prezentate sumele alocate pe astfel de măsuri pentru fiecare din unitățile
administrative ale Republicii.
Raion
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anenii Noi
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Cantemir
Călărași

Suma alocată,
milioane MDL
10,090
3,200
9,350
15,039
11,650
15,590

Suma alocată pt
măsuri EE și conexe
8,294
2,050
6,240
14,219
5,400
10,720

% măsuri EE în
TOTAL
82.20
64.06
66.74
94.55
46.35
68.76

59

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Căușeni
Cimișlia
Criuleni
Dondușeni
Drochia
Dubăsari
Edineț
Fălești
Florești
Glodeni
Hîncești
Ialoveni
Leova
Nisporeni
Ocnița
Orhei
Rezina
Rîșcani
Sîngerei
Soroca
Strășeni
Șoldănești
Ștefan-Vodă
Taraclia
Telenești
Ungheni
UTA Găgăuzia
mun. Chișinău
Municipiul Bălți
TOTAL

9,530
16,967
11,581
7,030
12,082
5,350
11,185
11,620
12,519
7,990
20,231
15,890
10,640
23,574
5,730
19,590
9,716
6,950
10,944
14,576
13,179
8,490
13,832
2,580
10,940
13,590
9,180
1,505
4,500

4,110
5,185
10,751
6,268
9,259
3,469
8,528
6,690
9,659
6,170
2,170
5,950
3,210
2,670
3,920
13,080
4,441
2,395
3,898
7,187
6,595
7,690
9,492
2,000
6,537
9,100
4,626
380
4,500

43.13
30.56
92.83
89.16
76.63
64.84
76.24
57.57
77.15
77.22
10.73
37.44
30.17
11.33
68.41
66.77
45.71
34.46
35.62
49.31
50.04
90.58
68.62
77.52
59.76
66.96
50.39
25.25
100.00

386,410

216,853

59,63

Astfel, din cele indicate mai sus, observăm că aprox. 11,7 milioane EURO, ori 60 %
din totalul de 20,9 milioane de EURO acordați în total prin tranșa respectivă, vor fi
canalizați pentru întreprinderea unor măsuri de eficientizare a consumului de resurse
energetice și/sau măsuri conexe.
Mai multe date despre FISM le găsiți pe pagina web oficială a acestuia:
www.msif.md
4.4. ACTIVITATEA LINIEI DE FINANŢARE PENTRU EFICIENŢA
ENERGETICĂ ÎN MOLDOVA /MoSEFF/
În anul 2014, prin intermediul liniei de finanțare MoSEFF II, au fost implementate
mai multe proiecte în sectorul privat – preponderent, în sectorul industrial. Astfel, 20
întreprinderi au beneficiat de credite în condiții preferențiale/ avantajoase, cu
componentă de grant.
Majoritatea proiectelor, 65 % dintre acestea, au fost axate pe implementarea
măsurilor de eficiență energetică, precum intervenții la anvelopa clădirii,
modernizarea sistemului de iluminat interior cu utilizarea tehnologiilor LED,
60

schimbarea geamurilor și ușilor pe tâmplărie cu profil PVC, cât și soluții pentru
echipamentul industrial din dotare – schimbare cazan, schimbare linie de producere,
înlocuirea cazanului de abur, etc.
Cât privește proiectele de valorificare a potențialului regenerabil – 20% din numărul
total de proiecte, acestea au constat în special în acoperirea consumului propriu de
energie electrică al unităților industriale, de producere, prin instalarea panourilor
solare fotovoltaice. capacitatea cumulativă a acestor unități – 310 kW.
O sinteză a măsurilor de eficiență energetică și regenerabile, cu prezentarea
investițiilor cumulative în acestea, este prezentată în tabelul de mai jos.
Proiectul realizat
Măsuri EE

Nr. de
Investiția, EURO
proiecte

Energia
Reduceri
economisită/
anuale emisii
generată MWh tone CO2

13

3.752.851

11.688

2.041

Proiecte SER

4

359.111

1.682

270

Proiect mixt –
măsurii EE și soluții
SER

3

419.364

12.057

2.074

20

4.531.326

25.427

4.385

TOTAL

Este de subliniat faptul că din totalul de 4,5 milioane EURO investite în măsurile
descrise mai sus, 15% au venit ca și contribuție proprie din partea beneficiarilor. Cu
contribuții au venit însă doar 4 dintre beneficiarii liniei de finanțare MoSEFF pentru
anul 2014, valoarea acestei contribuții variind, în cazul costului total al proiectelor
implementate de către aceștia, între 5 și 41%.
Mai multe date despre proiect le găsiți pe pagina web oficială a acestuia:
http://www.moseff.org/
4.5. ACTIVITATEA FACILITĂȚII DE FINANȚARE A EFICIENȚEI
ENERGETICE ÎN SECTORUL REZIDENȚIAL DIN MOLDOVA
/MOREEFF/
Activitatea instrumentelor/ liniilor de finanțare ale Băncii Europene de Reconstrucție
și Dezvoltare în Moldova ne-a permis tragerea anumitor concluzii, atunci când este
analizat parcursul acestor finanțări. Astfel, pe lângă sublinierea unui grad mare de
asimilare pentru astfel de proiecte de către subiecții sectorului privat-industrial, cât și
rezidențial, acestea au mai conturat și o oarecare reticență inițială a acelorași subiect
pentru astfel de inițiative.
Întru confirmarea acestor momente vine MoSEFF II, care a reușit să valorifice 22
milioane EURO în doi ani de activitate, după experiența MoSEFF I care a valorificat
20 milioane EUR în ceva mai mult timp – 4 ani. În acest caz este mai mult decât
evidentă necesitatea unei perioade de „aclimatizare” și „realizare” a condițiilor de
finanțare oferite, precum și a beneficiilor de pe urma implementării măsurilor de
eficiență energetică.
După un asemenea scenariu lucrurile derulează și în cazul MOREEFF, astfel încât
reprezentanții sectorului privat atent „examinează” posibilitatea în cauză de a supune

61

bunurile imobile pe care le dețin unor intervenții de termoizolare, reabilitare termică,
etc. Printre barierele identificate la moment ar putea fi menționate:rata, relativ înaltă a băncilor comerciale la creditele luate în cadrul proiectului;
proceduri relativ complicate/ birocratice pentru obținerea unui credit;
costul ieftin al energiei la consumatorii finali;
puterea slabă de cumpărare a persoanelor fizice, etc.

Cu toate acestea, la momentul actual, conform informației oferite de MOREEFF, un
număr de 1440 împrumuturi au fost acordate de la inițierea proiectului până la ziua
de astăzi, fiind valorificate în acest sens 5,5 milioane EURO din cele 35 Milioane
EURO disponibile până în 2017. Din mijloacele respective, ca și grant au fost
acordați 1 463 183 EURO. Mai multe statistici la acest subiect sunt prezentate pe
pagina web oficială a proiectului:
http://moreeff.info/statistica-moreeff/.
Cât privește statisticile pentru anul de gestiune 2014, aceste cifre, sub formă agregată
sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Proiectul realizat
Cazane pe biomasă

Nr. de
Investiția, EURO
proiecte

Energia
Reduceri
economisită/
anuale emisii
generată MWh tone CO2

127

282.039

1.326,1

301,0

Pompe de căldură

9

30.538

192,0

43,6

Colectoare solare

5

15.569

23,3

5,3

80

851.899

3.059,8

682,0

474

1.423.381

1.549,4

351,7

2

26.989

6,3

14,4

Izolare pereți

10

533.142

1.255,7

285,0

Izolare podea

1

914

2,1

0,5

708

3.164.472

7.414,8

1.683,2

Cazane
pe
gaze
naturale
Tâmplărie cu profil
PVC
Izolare acoperiș

TOTAL

Din cele prezentate mai sus, se observă o tendință evidentă de schimbare, în special, a
geamurilor de lemn pe cele cu profil PVC. Astfel, 67% din proiectele realizate la
moment au constat în astfel de intervenții. Cu toate acestea, dezirabile ar fi proiectele
cu abordare inginerească corectă – un pachet „full” de măsuri de eficiență energetică
și câteva soluții de valorificare a potențialului regenerabil, precum ar fi pompele
geotermale, colectoarele solare, reieșind din necesități.

62

4.6. ACTIVITATEA FONDULUI ECOLOGIC NAȚIONAL
Activitatea Fondului Ecologic Național, în special proiectele finanțate de această
structură, sunt făcute publice pe pagina web a Ministerului Mediului11. Astfel, toate
inițiativele venite de la autoritățile locale și alte instituții eligibile, care vizează
realizarea unui proiect cu impact direct asupra mediului, sunt prezentate pa pagina
web indicată mai jos.
Deși marea majoritate a proiectelor finanțate au ca și scop îmbunătățirea calității
mediului ambiant prin înverzirea acestuia, soluționarea problemelor cu alimentarea cu
apă potabilă, etc., totuși, sunt implementate și proiecte de eficientizare a consumului
de resurse energetice și valorificare a potențialului regenerabil.
În acest context, vom menționare că din mijloacele financiare alocate în 2014 pentru
a fi gestionate prin Fondul Ecologic Național, în valoare de 456,498,127.90 MDL,
întru implementarea măsurilor de EE și proiectelor SER nu au fost direcționate
resurse financiare. Cu toate acestea, pe parcursul perioadei precedente, anii 20102013, în astfel de scopuri au fost valorificate 16,3 milioane MDL.
4.7. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EE ȘI SER DIN BUGETUL
DE STAT ȘI CEL AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE
Implementarea măsurilor de eficiență energetică și a proiectelor de valorificare a
potențialului regenerabil este posibilă nu doar din surse oferite de donatori, în cadrul
a diferite proiecte de asistență externă, ci și din contul mijloacelor financiare oferite
din bugetul de stat ori cele locale.
Alocarea a astfel de resurse vine să contureze odată în plus preocuparea statului de
problematica consumului rațional de energie – una din problemele de bază stabilite
pe agenda Guvernului prin aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova
2020”. Astfel că, eficiența energetică și sursele de energie regenerabile fac subiectul
unui capitol separat în acest act de politici.
Canalizarea fondurilor publice spre astfel de direcții este „impusă”, în mare măsură și
de legislația curentă a Republicii Moldova cu incidență în domeniul EE și SER. Unele
din ultimele acte care bifează la acest capitol este chiar Legea Nr. 128 din 11.07.2014
privind performanţa energetică a clădirilor, care stabilește necesitatea creării unor
Fonduri speciale întru reabilitarea clădirilor publice, în special, cât și imperativul
creării unor instrumente/ scheme de suport întru realizarea aceluiași deziderat în
sectorul rezidențial.
Revenind la subiectul subcapitolul respectiv, ținem să punctăm asupra faptului că
importanța proiectelor EE și SER a fost realizată de un șir de manageri ai localităților
din Republica Moldova. Un lucru doar ar merita de scos în evidență aici, și anume
imperativul de a implementa un proiect în acest domeniu fiind ghidat de cele mai
bune practici. Întru evitarea situațiilor când investițiile făcute ar putea fi tratate ca și
ineficiente, este necesară consultarea specialiștilor în domeniu.

http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutiisubordonate/72-fondul-ecologic-national
11

63

În acest context, menționăm una din prevederile Legii Nr. 142 din 02.07.2010 cu
privire la eficiența energetică, lit. i), conform căreia Agenția pentru eficiență
Energetică „avizează proiecte în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării
surselor regenerabile de energie, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat sau
de la bugetele locale”. De precizat însă, că din numărul total de proiecte
implementate anul trecut din bugetele locale sau cel de stat, parțial sau integral, doar
proiectele investiționale implementate de Fondul pentru Eficiență Energetică și cele
de Proiectul Energie și Biomasă, au solicitat, într-un mod sau altul, implicarea
Agenției.
Astfel, la capitolul măsuri EE și proiecte SER implementate din surse locale, cât și
din bugetul de stat, ar merita a fi menționate următoarele inițiative:
Proiect
EE&SER
Modernizarea
sistemului
de
iluminat din bd.
Dacia
Modernizarea
transportului
public
Reabilitarea SIP
Bălți
Modernizarea SIP
în mai multe
localități din RM

Beneficiar

Sursa de finanțare
Bug. de stat,
EURO

Buget local,
EURO

mun. Chișinău

1.200.000

mun. Bălți

4.600.000

mun. Bălți

cca.
1.450.000

193 proiecte12

cca
2.200.000

TOTAL

9.450.000

Economii
de energie,
MWh

Reduceri
emisii,
tCO2

665,0

328

2.404,7

1.645

3.069,7

1.973

*

Sistem de Iluminat Public

Cu toate că, inițiativele locale sunt salutate, totuși, performanța acestora ar fi una net
superioară în condițiile în care aceste ar fi ghidate de experiența unor precedente
similare. Tot în acest context, de către Agenția pentru Eficiență Energetică sunt
elaborate, sistematic, Ghiduri pe tematici diferite, întru călăuzirea autorităților publice
atunci când inițiază astfel de proiecte.
Pornind de la premiza respectivă, pe parcursul ultimilor ani au fost elaborate mai
multe materiale, anul curent însă fiind prezentate publicului următoarele:


Ghid practic privind iluminarea stradală eficientă
Ghid privind evaluarea economică a proiectelor din domeniile eficienței
energetice și energiilor regenerabile;
Ghid privind contractele de performanță energetică (inițierea elaborării
acestora în cadrul unei activități INOGATE).

Alte materiale din aceiași serie sunt planificate pentru a fi elaborate și publicate în
anul 2015.
Cît ține de fondul alocat din bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de
iluminat, transpunerea numărului acestora în plan geografic este prezentată mai jos.

12

În conformitate cu Anexa 4 la Legea bugetului de stat Nr. 339 din 23.12.2013

64

Raionul
Mun. Chișinău
UTA Găgăuzia
Anenii Noi
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Cantemir
Călărași
Căușeni
Cimișlia
Criuleni
Dondușeni
Drochia
Dubăsari
Edineț
Fălești
Florești
TOTAL

Nr. de Finanțe alocate,
proiecte
mii MDL
11
6 350
5
1 550
5
1 200
1
30
2
350
1
200
6
1 050
10
2 783,3
1
150
3
400
12
2 870
2
550
2
200
2
250
3
710
1
70
13
1 526
80
20 239,3

Raionul
Glodeni
Hînceşti
Ialoveni
Leova
Nisporeni
Ocnita
Orhei
Rezina
Riscani
Sîngerei
Soldanesti
Soroca
Stefan Voda
Străşeni
Taraclia
Teleneşti
Ungheni
TOTAL

Nr. de
proiecte
1
4
3
9
10
3
18
14
9
13
8
4
8
4
1
3
1
113

Mijloace
financiare
0
1 280
500
1 575
1 790
350
3 086,5
2 678
1 230
1 520
1 371
1 200
1 242
1 200
0
300
130
19 452,5

Figura 34. Repartizarea geografică a proiectelor de reabilitare a SIP
65

4.8. FINANȚAREA MĂSURILOR DE EE ȘI A PROIECTELOR SER ÎN
ANUL 2014
Din informațiile prezentate Agenției și sintetizate de către aceasta, în capitolele 4.1 –
4.7 sunt oferite date agregate cu privire la măsurile de eficiență energetică și
proiectele de valorificare a surselor de energie regenerabilă finanțate și
implementate pe parcursul lui 2014.
Aceste proiecte au vizat realizarea de economii de energie în sectorul public prin
reabilitarea termică a edificiilor din acest sector, prin instalarea cazanelor pe
biocombustibili solizi în instituțiile sociale, prin reabilitarea și modernizarea
sistemelor de iluminat public.
Totodată, printre proiectele de eficientizare a consumului de resurse, poate fi
menționat și proiectul realizat de către primăria municipiului Bălți care a constat în
modernizarea parcului de troleibuze.
Sectorul rezidențial a fost vizat de către linia de finanțare a BERD – MOREEFF.
Prin intermediul Liniei au fost implementate un număr de peste 700 proiecte mici și
micro. De cealaltă parte, peste 20 proiecte au fost inițiate în 2014 și finanțate prin
intermediul MoSEFF în sectorul industrial.
Astfel, numărul total și fondurile alocate întru realizarea proiectelor EE și SER în
Republica Moldova sunt prezentate mai jos, sub formă tabelară, cât și grafică.
Sector
Sectorul industrial

Nr. proiecte

Investiții, M€

Economii13, MWh

55

5,50

41.585

317

21,65

25.427

Sectorul rezidențial

1 328

4,00

7.414

TOTAL

1 400

31,0

> 74.426

Sectorul public

13

Economiile de energie sunt raportate doar la măsurile de EE implementate în sectoarele respective

66

a) proiecte implementate

b) proiecte în curs de implementare

Figura 35. Distribuția în plan geografic a proiectelor EE și SER implementate și în curs de implementare în 2014 (ca și număr)

67

a) proiecte implementate

b) proiecte în curs de implementare

Figura 36. Distribuția în plan geografic a proiectelor EE și SER implementate și în curs de implementare în 2014 (ca și economii de energie)

68

5.

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE ȘI
DEZVOLTARE
A
SECTORULUI
PRODUCERII
COMBUSTIBILULUI DIN BIOMASĂ SOLIDĂ ÎN REPUBLICA
MOLDOVA

Programul de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din
biomasă solidă în Republica Moldova are ca scop creșterea gradului de utilizare a
tehnologiilor de valorificare a surselor de energie regenerabilă – biomasă, în special, și
stimularea pieței de consum a combustibililor alternativi. Astfel, Programul își
propune furnizarea către antreprenorii locali, la costuri/ prețuri accesibile, a
echipamentului tehnologic de procesare a deșeurilor agricole. În perspectivă, ultimii
urmează să-și asume rolul de furnizori de biocombustibil acelor aproximativ 130
centrale termice instalate la instituțiile publice din mediul rural în cadrul Proiectului
Energie și Biomasă.
În contextul celor menționate mai sus, anume în cadrul componentei 2.1 sunt
prestabilite acțiuni de încurajare a utilizării, în scopuri energetice, a combustibilului
din biomasă solidă produs local cu substituirea lemnului de foc și a altor combustibili
fosili, în mare majoritate importați și utilizați la producerea energiei termice pentru
încălzirea spațiilor locative și producerea apei calde menajere. Astfel că, prin
susținerea directă a procurării de cazane pe biomasă la nivel de gospodărie casnică,
precum și a întreprinderilor din sectorul IMM, Programul își propune să stimuleze
într-un mod fezabil atât cererea pentru combustibil din biomasă cât și cea de cazane
necesare pentru utilizarea acestui tip de combustibil, ambele produse local.
Revenind la activitățile implementate în cadrul Programului sus-menționat de Agenția
pentru Eficiență Energetică, vom scoate în evidență direcțiile în care au fost
canalizate nemijlocit eforturile. Astfel, distingem:
1. Activitatea 1.2 - Acordarea în rate a echipamentului de brichetare/ peletizare
a biomasei;
2. Activitatea 2.1 - Subvenționarea procurării cazanelor pe biocombustibili solizi
pentru gospodăriile casnice și microîntreprinderile din Republica Moldova;
3. Activitatea 2.2 – Pilotarea unei tehnologii de cogenerare în sectorul agroindustrial din Republica Moldova.
Astfel, rezultatele obținute de pe urma realizării acestui Program, în special,
rezultatele anului de gestiune 2014, se vor prezenta în cele ce urmează. Cu toate
acestea, unele aspecte vor fi analizate și raportate la întreg ciclul de derulare a
proiectului.
Activitatea 1.2 - Acordarea în rate a echipamentului de brichetare/ peletizare a
biomasei
Uniunea Europeană, prin intermediul Proiectului Energie și Biomasă a sprijinit
lansarea a 16 afaceri în domeniul brichetării/ peletizării deșeurilor sectorului agroindustrial, finanțând proiecte în valoarea cumulativă de 9.801.040,00 MDL. De
menționat că, suplimentar la cele indicate, a fost estimat și numărul locurilor de
muncă create odată cu lansarea acestor activități - peste 100 de unități.
Perioada de implementare a Programului este cuprinsă între 2012 și 2014, raporturile
stabilite dintre părți fiind pe o durata de 3 ani calendaristici.

69

Instrumentul financiar de care au beneficiat antreprenorii, a constat în achiziționarea
în rate, din fonduri europene, echipamente de producere a brichetelor/peletelor și de
tocare a biomasei, acestea fiind acordate în condiții avantajoase, cu plata în rate pe
perioadă de 3 ani, în condiții precum 0% comision și scutiri fiscale și vamale la
importul acestuia - 0% TVA și fără taxe vamale.
Prin urmare, din contul mijloacelor disponibile au fost inițiate ori consolidate 16
afaceri în domeniu. Distribuția acestor în plan geografic, alături de prezentarea
întregii pieți de biocombustibili solizi – segmentul responsabil de producerea acestor
combustibili, o vedeți în figurile de mai jos.

Figura 37. Distribuția în plan geografic a
producătorilor de biocombustibil solid
De precizat că piața locală biocombustibililor solizi, în anul 2014, era estimată ca și
număr de producători, la aproximativ 120 de antreprenori, cu o capacitate medie de
producere de 1 000 tone anual per producător.
În acest sens, în piața locală erau vărsate aproximativ 120 000 tone de biocombustibil
solid, produs local. Cât valorează acest produs în valori monetare, care este valoarea
energetică a acestuia, combustibilii convenționali substituiți prin trecerea la
biocombustibili, etc., sunt date prezentate mai jos.
Capacitatea totală de producere – aprox. 120 000 t/anual
pe tipuri de biocombustibili:

86 400 t/anual – brichete;
33 600 t/anual – pelete.

70

Valoarea energetică a biocombustibilului produs – 41 500 tep /2.0%/
echivalentul în gaze naturale – 53 700 mii m3 /4.8% din GN importate/
echivalentul în cărbune – 80 000 tone /41.8% cărbunele importat/.
Reieșind din poziționarea geografică a producătorilor de biocombustibili menționați
mai sus, precum și având în vedere estimările cu privire la disponibilitatea materiei
prime în aceste regiuni – cele distinse în contextul politicii de dezvoltare regională, au
fost făcute calculele de rigoare întru determinarea gradului de valorificare a
potențialului regional în materie de producere a peletelor și/ sau brichetelor.
Astfel, figura de mai jos vine să de demonstreze nivelul incipient de dezvoltare al
acestei piețe, al acestei industrii. Rata de valorificare a potențialului de biomasă utilizat
în aceste scopuri ar fi de 8-10%, cu mici devieri de la valorile respective în diferite
regiuni ale Republicii. După cum poate fi observat din imaginea de mai jos, în partea
de nord a țării, acolo unde potențialul este unul net superior, companii cu un astfel de
gen de activitate sunt concentrate mai puțin, în comparație cu zona de centru a
statului, acolo unde observăm o productivitate ceva mai înaltă. Citind acest grafic
împreună cu imaginea prezentată anterior, se confirmă concentrarea unui număr mai
mare de companii.
În contextul subiectului abordat mai sus,
ținem să punctăm asupra necesității
revizuirii cifrei cu privire la potențialului
național de deșeuri din sectorul agroindustrial posibil de fi procesate și aduse pe
piață ca și biocombustibili solizi. Acest
deziderat, fiind unul absolut actual, ar
merita a fi pus pe Agenda instituțiilor de
resort chiar din 2015. Instituții cu
competențe în acest domeniu sunt
numeroase, iar printre principalii actori ar
urma să se regăsească atât Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare, cât și
Proiectul Energie și Biomasă – proiect cu
scopuri și ținte bine determinate și care sunt
nemijlocit legate de subtilitățile respective.

Figura 34. Gradul de valorificare a
potențialului de biomasă, per regiuni

Actualitatea efectuării acestor cercetări este
confirmată inclusiv prin prisma necesarului
de a veni cu cifre de suport noi, revizuite,
actualizate la politica statului de în domeniul
valorificării potențialului regenerabil, în
special cel de biomasă.

Revenind la subiectul finanțelor aferent acestui segment de piață, cifra de afaceri
respective ar putea fi estimată la aproximativ 240 milioane MDL. Este imperioasă
menționarea faptului că toți acești bani au rămas în economia națională, din ele fiind
achitate impozitele respective, și toate acestea vin într-un final să contribuie atât la
creșterea gradului de securitate energetică a statului, la atingerea unor ținte naționale
și onorarea a careva angajamente. Însă, tot acestea vin să contribuie la consolidarea
economiei naționale cât și la creșterea bunăstării populației – impactul social fiind un
subiect mai sensibil.
71

Activitatea 2.1 - Subvenționarea procurării cazanelor pe biocombustibili solizi
pentru gospodăriile casnice și microîntreprinderile din Republica Moldova
Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul Energie şi Biomasă, a
implementat „Programului privind comercializarea și instalarea sistemelor de
încălzire pe biomasă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire de subvenţionare a procurării cazanelor pe biomasă solidă în Republica
Moldova” în perioada 2013-2014.
La capitolul rezultate primare aferente acestei activități ar urma a fi menționată
instalarea a 620 de cazane pe biocombustibili solizi. Beneficiarii acestei activități au
primit o subvenție pentru procurarea efectuată, urmând un număr de etape descrise
de Regulamentul acestei componente.
Inițial, valoarea subvenției acordate nu putea depăși 30% din costul total al
proiectului, ori 1 000 EURO în valori monetare. Însă, la intrarea în noul an, datorită
rezultatelor modeste la capitolul „cazane subvenționate”, condițiile programului au
fost modificate, astfel pragul în valori procentuale fiind înlăturat, iar suma disponibilă
pentru fiecare beneficiar fiind ridicată la 1300 EURO.
Prin urmare, decizia respectivă, luată în luna februarie a lui 2014, precum și campania
amplă de promovare a Programului desfășurată în perioada respectivă, nu au lăsat
rezultatele mult așteptate. Graficul de mai jos vine să demonstreze cele indicate mai
sus.
1.

Cereri depuse per zi

2.

Startul Caravanei
mobile
Campania SMS

110

Decizia
CC
PEBM cu privire
la
extinderea
comp-ei 2.1

100
90
80
70

Decizia
CC
PEBM
privind
majorarea
subvenț iei la 1 300 EUR

60
50
40
30
20

10
0

2613262318 9 21 1 20111413 3 122027 3 10162412 2 18141222 9 1916
septembrie

decembrie

februari
e

aprilie

iulie

octombrie

Figura 38. Dinamica depunerii cererilor în perioada 2013-2014
Prin oferirea subvențiilor unui număr de 620 de persoane fizice, au fost valorificate în
acest sens mijloace financiare în valoarea de 14.333.094 MDL. Valoarea medie a
subvenției constituie 23.118 MDL.

72

Dacă am estima aportul acestor consumatori la creșterea economiei naționale, prin
faptul că consumă combustibili produși locali, atunci cifrele ar fi următoarele:
Puterea totală instalată

MW

13,51

Energie termică produsă

MWh

28.824

Gcal

24.783

Biocombustibili solizi consumați

tone

8.900

Valoarea monetară a biocombustibilului utilizat

MDL

17.500.000

tone

6.400

Combustibili fosili substituiți :
-

cărbune

MDL
-

gaze naturale

Reduceri emisii CO

25.500.000

3

2

mii m

3.400

MDL

22.600.000

tone CO2

5.822

Analiza informației prezentate mai sus ne permite estimarea unor economii, în valori
monetare, între 5 și 8 milioane MDL. Aceste economii merită a fi privite și sub
aspectul reducerii facturii cu cca. 23-32%, reieșind din combustibilul substituit. Un
simplu calcul, foarte conservativ, demonstrează că într-o astfel de situație, o eventuală
investiție în cazane pe biocombustibil solid, s-ar recupera aproximativ în următoarele
perioade:
tip cazan
Cazan pe brichete
Cazan pe pelete

combustibil substituit
gaze naturale
cărbune
gaze naturale
cărbune

Perioada simplă de
recuperare
5,0 ani
3,2 ani
10,5 ani
8,0 ani

Perioadele de recuperare prezentate mai sus, au fost determinate pentru o casă
individuală, cu o suprafață încălzită de aprox. 120 m2 variază mult în dependență de
prețul biocombustibilului utilizat. Cifrele estimate mai sus au fost determinate practic,
la cele mai mari prețuri de pe piață a biocombustibililor, întru identificarea variantei
celei mai pesimiste.
Prin urmare, se observă că cea mai mare perioadă de recuperare îi este caracteristică
cazanelor pe pelete, motivul fiind în costul acestor ala ziua de astăzi, având în vedere
că vin din start cu un grad de automatizare și autonomie sporit, comparativ cu
cazanele pe brichete. Astfel, în condiții de obținere a unui biocombustibil la prețuri
mai joase decât media pe piață, investiția într-un cazan pe pelete ar putea coborî chiar
și sub 8 ani.
Valorile mari ale economiilor de mai sus, însă, sunt datorate, în primul rând, costului
mare al resurselor energetice de import. Mai mult ca atât, dacă în vara anului trecut
biocombustibilii solizi „concurau” cu cărbunele de import, acesta reprezentând
primul concurent produsului local care îi punea în pericol perspectiva, atunci la ziua
73

de astăzi politica statului ucrainean a consolidat perspectivele brichetelor și peletelor,
primul având la zi un preț pe piață de aproximativ 4 000 MDL per tonă.
Într-adevăr, sistările privind exportul din partea Ucrainei îi oferă biocombustibilului
solid local timp pentru a-și câștiga proprii consumatori, fie de drept public ori privat.
Trendurile actuale observate la acest capitol vorbesc despre alegerea pieței în favoarea
produsului ecologic local.
În acest context, intervenția statului prin crearea unui laborator acreditat în scopul
asigurării calității produsului comercializat pe piață, este nu doar actuală, dar și o
necesitate critică.
Revenind la subiectul Programului implementat de AEE și a parcursului acestuia, ar
urma de precizat că primul pas efectuat, a contat în anunțarea concursului de
acreditare în cadrul Programului a furnizorilor care asamblează în Republica Moldova
cazane, care ulterior au fost oferite gospodăriilor casnice în condiţii avantajoase. La
concursul de acreditare s-au înscris întreprinderile înregistrate în Republica Moldova,
forma de proprietate integral privată, care au capacitatea de a asambla cazane pe
biomasă conform parametrilor prezentaţi în Regulamentul elaborat în acest sens.
Colectarea ofertelor pentru participarea în Programul de acreditare s-a început la 15
ianuarie 2013, astfel încât până la finele anului 2014 au fost acreditate 30 de companii.
Lista companiilor acreditate în cadrul Programului, precum și informația privind
activitatea acestora pe parcursul perioadei de implementare poate fi citită din
diagrama de mai jos.
VIADRUS
MT, LIGNI
WARME

SOLITHERM
CALDERA
3%

12%

Amber-Term

10%

DEFRO
OPOP

Termoplus
Consistcom

22%

Moldagrotehnica

15%

Darnic Gaz
Stafolet
Ecotex Prim

5%

5%

PEREKO

ORLAN
EMTAS

7%
21%

Gross&Co
altii

CB
GALMET
STRUPOVA
Figura 35. Preferințele beneficiarilor Programului de subvenționare
în materie de cazane pe biocombustibil solid

74

Întru oferirea unei informații depline cu privire la „prezența” unor anumiți furnizori
de cazane în cadrul Programului implementat de către Agenție, în diagrama de mai
jos sunt prezentate datele respective, cu indicarea numărului de cazane comercializate
de către aceștia.
De menționat că, Programul a oferit posibilitatea identificării preferințelor populației
Republicii Moldova, în materie de cazane. Astfel, printre liderii la acest capitol au fost
companiile prezente pe piață cu cazane de origine poloneză, acestea fiind descrise de
cel mai bun, practic, raport preț-calitate.
133

131

140
120

91

100
80

62

60

46
33

40
20
0

4

12

31

21
5

2

3

3

7

12 13

6

1

1

3

Figura 39. Prezența furnizorilor de cazane în Programul de subvenționare
După cum a fost menționat, puterea cumulativă a cazanelor instalate în cadrul
activității respective este de 13,51 MW capacități de generare a energiei termice.
Aceste capacități sunt distribuite neuniform în plan geografic, cu mai mare
concentrație în zona de centru a țării. Printre motivele acestei distribuții ar fi:
 localizarea furnizorilor de cazane, 100%
preponderent, în centrul țării
2.75
(Chișinău, în majoritatea cazurilor) a
80%
furnizorilor de cazane;
Nord
60%
 puterea de cumpărare mai mare a
Centru
persoanelor din zona de centru;
9.28
40%
Sud
 mobilizarea mai rapidă a persoanelor
din zona de centru în vederea
20%
depunerii dosarului în cadrul
1.47
0%
Programului, etc.
În același sens, întru oferirea informației cu
Figura 40. Distribuția capacităților
un grad mai mare de detaliere, în special la
pe regiuni, MW
capitolul capacități instalate per raion, cu
distingerea, în același timp, a preferințelor
beneficiarilor pentru cazane pe brichete ori pelete, este prezentată figura 41.

75

Raionul
Anenii Noi
Basarabeasca
Bălţi
Briceni
Cahul
Cantemir
Călăraşi
Căuşeni
Chișinău (mun.)
Cimişlia
Comrat
Criuleni
Donduşeni
Drochia
Dubasari
Edineţ
Făleşti
TOTAL

kW
173
131
174
224
326
247
428
46
6 394
239
131
358
161
102
170
270
157
9 731

brichete
7
5
4
10
13
12
17
2
263
12
2
17
2
4
8
1
4
383

pelete
2
1
3
1
3
3
3
1
15
3
1
4
1
1
11
3
56

Raionul
Floreşti
Hînceşti
Ialoveni
Leova
Nisporeni
Ocnita
Orhei
Rezina
Riscani
Sîngerei
Soldanesti
Soroca
Stefan Voda
Străşeni
Taraclia
Teleneşti
Ungheni
TOTAL

kW
214
497
356
181
86
42
775
125
176
199
112
138
105
260
72
112
329
3779

brichete
4
16
12
4
6
2
29
2
6
4
2
7
5
11
4
4
14
132

pelete
5
7
4
4
7
3
3
6
4
2
1
2
1
49

Figura 41. Distribuția pe raioane a cazanelor pe biocombustibili solizi
subvenționate în cadrul Programului
76

Sub aspect financiar, oferirea acestor subvenții a „costat” Agenția și Proiectul
Energie și Biomasă cca. 14,3 milioane MDL. Și dacă la mijlocul lui 2013, odată cu
lansarea activității respective numărul subvențiilor acordate și al mijloacelor
valorificate abia de a atins suma de 300 00 MDL, atunci în anul 2014 cuantumul
respectiv a ajuns la 14 milioane MDL.

Milioane MDL

Trendul privind valorificarea mijloacelor financiare respective corespunde în
totalitate cu cel al dosarelor depuse în cadrul Programului. Totuși, întru oferirea unei
imagini complete, inclusiv pe partea de finanțări, este prezentat graficul din figura 38.
5
4
3
2

0

iulie
august
octombrie
noiembrie
decembrie
ianuarie
februarie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

1

2013

2014

Figura 42. Parcursul oferirii subvențiilor în cadrul Programului
Valoarea medie a unei subvenții oferite în cadrul Programului constituie
23.118 MDL, alături de 22,1 kW – puterea medie a cazanelor procurate și instalate, în
condițiile în care costul total mediu al unui proiect este de aproximativ 52.780 MDL.
În același context am putea menționa că ponderea subvențiilor oferite nu depășește
valoarea de 43,8 %.
Totodată, structura cheltuielilor
suportate cu implementarea unui
proiect este prezentată în graficul
alăturat, impunându-se, ca și
pondere, atât costul cazanului
propriu-zis, cât și procurarea și
instalarea coșului de fum. În grafic,
instalarea coșului de fum cât și a
echipamentului aferent (pompe,
țevi, fitinguri, etc.) sunt prezentate
sub o categorie de cheltuieli, cu o
pondere de 38% în valoarea totală a
acestora.

8%

1%
38%

53%

Costul
cazanului
Lucrări de
instalare
Transportarea
Echipament
aferente

Figura 43. Structura costului unui proiect

Cu referință la mijloacele financiare valorificate în sumă de 14,3 Milioane MDL și
ponderea subvenției, concludem asupra unui aport al Programului la piața cazanelor
de biocombustibili și a serviciilor prestate aferente instalării, în valoarea de
aproximativ 32,6 milioane MDL.

77

6. IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI
NAȚIONALE
COMUNICARE ÎN DOMENIUL EE ȘI SER

DE

Pe parcursul anului 2014 au fost realizate mai multe acțiuni, activități, fiecare dintre
acestea având ca și scop diseminarea informației cu privire la importanța subiectului
eficienței energetice cât și a valorificării potențialului regenerabil național. Toate
aceste activități fac parte din Strategia Națională de Comunicare în domeniul
eficienței energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 833 din 10.11.2010 cu
privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020.
Unele dintre evenimentele organizate au avut Agenția pentru Eficiență Energetică ca
și organizator, în alte cazuri, acțiunile au fost organizate urmare stabilirii unor
parteneriate. Printre instituțiile/ organizațiile partenere, de regulă, au figurat:

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova;
Fondul pentru Eficiență Energetică.

Astfel, în cele ce urmează este prezentată o scurtă descriere a celor mai importante
activități realizate în contextul Strategiei naționale de comunicare. Totodată, lista
integrală a evenimentelor desfășurate este prezentată în anexă la prezentul Raport.
Lansarea Competiției Naționale MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, ediția 2014
05 martie 2014

La 5 martie 2014 Agenția pentru Eficiență Energetică a anunțat lansarea celui mai
mare concurs național de premiere a iniţiativelor de succes în domeniul eficienței
energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, Competiţia MOLDOVA
ECO-ENERGETICĂ, ediția 2014., aceasta fiind o competiţie scopul căreia este de a
susține cele mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuţia şi
consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea
tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei
energetice.
Începând cu 2012, MOLDOVA
ECO-ENERGETICĂ acorda anual
premii persoanelor şi organizaţiilor
care au avut contribuţii semnificative
în
producerea,
transmiterea,
distribuţia şi consumul eficient de
energie, în dezvoltarea şi promovarea
tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în
domeniul energiei regenerabile şi
eficienţei energetice, în această ediție
s-au înscris în concurs 65 de aplicanți.
În 2013 peste 60 de participanți s-au
înscris în competiția celor mai buni promotori ai energiei regenerabile și eficienței
energetice.
„Mecanismul actual de aprovizionare cu energie constituie unul nedurabil, de aceea e
nevoie de o paradigmă nouă în energie care va reconcilia necesitățile economice cu
dezvoltarea durabilă pentru generațiile viitoare. Republica Moldova s-a dovedit a fi o
țară foarte ambițioasă în domeniul eficienței energetice, dat fiind faptului necesității
creșterii economice prin prisma scăderii procentajului de dependență la importul de
energie cu ajutorul perfecționării modului de eficientizare și promovare prin aplicarea
78

diferitor instrumente, cum ar fi concursul de premiere MOLDOVA ECOENERGETICĂ”, a declarat la lansarea concursului Mihai Stratan, directorul Agenţiei
pentru Eficienţă Energetică.
Concursul este și în continuare deschis anual pentru instituţiile publice, reprezentanţi
ai sectorului privat, ONG-uri, fundații, grupuri de iniţiativă, mass media şi persoane
fizice care au realizat cu succes iniţiative notabile, inovative şi ambiţioase în sectorul
energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Participanţii la concurs au concurat în
2014 pentru următoarele categorii instituite:Cel Mai Bun Proiect în Energia Solară:
 Fotovoltaică
 Termică
Cel mai Bun Proiect în Energia Eoliană
Cel mai Bun Proiect în Energia Hidraulică
Cel mai Bun Proiect în Energia Geotermală
Cel Mai Bun Proiect în Bioenergie:
 Producerea biocombustibililor solizi
 Producerea biocombustibililor lichizi
 Asamblarea şi/sau instalarea echipamentelor aferente producerii de
bioenergie
 Sisteme de alimentare cu energie
 Producerea biocombustibililor gazoși
Cel Mai Bun Proiect de Eficienţă Energetică în:
 Sectorul energetic
 Sectorul construcţiilor
 Sectorul industrial
 Sectorul transporturilor
 Sectorul public
Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare:
Cea mai bună Iniţiativă Educaţională
Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor
Premiul special

Desfășurarea Caravanei de cazane pe biomasă
6 aprilie 2014 – Olănești, Ștefan Vodă
10, 17 și 22 mai – la Chișinău, Comrat și respectiv, la Bălți
Expoziţia mobilă de cazane pe
biomasă destinate gospodăriilor
casnice ce puteau fi cumpărate cu
1.300 de Euro rambursare din
fonduri europene a fost lansată la
data de 6 aprilie în raionul Ştefan
Vodă. Mii de oameni din satele
raionului au putut vedea pe viu cum
funcţionează cazanele pe biomasă şi
tipurile de biocombustibil produs în
Republica Moldova.

79

Băştinaşii raionului Ştefan Vodă, dar şi oaspeţii din raioanele limitrofe au primit din
prima sursă informaţia completă despre Programul de subvenționare a achiziţionării
cazanelor pe biomasă, au văzut oferta de cazane din cadrul programului şi au discutat
cu echipa Proiectului Energie şi Biomasă şi ai Agenţiei pentru Eficienţă Energetică
despre potenţialul energiei din biomasă pentru Republica Moldova şi valorificarea
acestuia în vederea diminuării dependenţei energetice externe.
Imediat după localitatea Olănești, a urmat capitala Republicii Moldova, mun. Comrat,
precum și mun. Bălți care de ziua orașului – în data de 22 mai.
După cum au evoluat lucrurile după realizarea acestei Caravane, poate fi confirmat
încă o dată faptul că întru obținerea unei reacții necesare din partea poporului
moldovean, este necesar de a pune în practică niște instrumente de comunicare ceva
mai complexe, astfel încât mesajul cu privire la importanța consumului rațional de
energie și a valorificării surselor de energie regenerabilă să fie însoțit de posibilitatea
„pipăirii” fizice a unui anumit produs, în cazul de față – cazanele pe biocombustibili
solizi.
Lansarea Campaniei SMS de promovare a Programului de subvenţionare a
procurării cazanelor pe biocombustibili solizi pentru gospodăriile casnice
9 Aprilie 2014
O campanie SMS de promovare a programului de
subvenţionare a costului cazanelor pe biomasă pentru
gospodării casnice şi microîntreprinderi a fost lansată de
Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă” și Agenția pentru
Eficiență Energetică, în parteneriat cu unul din operatorii de
telefonie mobilă. Mii de abonaţi din toate regiunile Republicii
Moldova au primit pe parcursul unei săptămâni informaţia
despre oferta de achiziţie a cazanelor pe biomasă cu 1.300 de
EURO rambursare din fonduri europene.
Scopul Programului a fost cel de a promova energia din biomasă în sectorul
rezidenţial şi privat şi de a diminua dependenţa energetică a Republicii Moldova.
Utilizarea energiei din biomasă aduce beneficii economice, sociale şi ecologice: sunt
lansate noi afaceri, create noi locuri de muncă, banii plătiţi pentru combustibil rămân
în Republica Moldova şi, nu în ultimul rând, se reduce volumul emisiilor de CO2.
Săptămâna Europeană a Energiei Durabile (EUSEW).
23 – 29 iunie 2014
Săptămâna europeană a energiei durabile
(EUSEW) a fost organizată pentru prima
dată în acest an în Republica Moldova de
luni, 23 iunie, până duminică, 29 iunie
2014.
Lansată în 2006, ca o inițiativă a Comisiei
Europene, EUSEW a adunat sute de
organizații și persoane fizice din Europa
pentru a răspândi cele mai bune practici, a
inspira noi idei și a contribui la realizarea

80

până în 2020 a obiectivelor UE privind clima și energia, emisia de gaze cu efect de
seră, eficiența energetică și surse de energie regenerabile.
EUSEW este compus din câteva ”Zile Energetice”, propunând activități de
prezentare a eficienței energetice și soluții pentru energia regenerabilă, cu scopul de a
răspândi cele mai bune practici și a inspira idei noi, pentru a dezvolta un mediu mai
durabil.
SUN DĂ-I FEST. Concertul alimentat de energia solară
29 iunie 2014
SUN DA-I FEST, festival de
tehnologii şi produse eco ce
culminează cu un concert de muzică
live alimentat de la energia solară.
Festivalul
încheie
seria
de
evenimente desfăşurate în perioada
23-29 iunie în cadrul Săptămânii
Europene a Energiei Durabile. SUN
DĂ-I Fest este organizat de Proiectul
UE-PNUD „Energie şi Biomasă”,
Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi FurioSnails. Festivalul SUN DĂ-I Fest este la
a doua ediţie, prima fiind organizată în 2013.
Ediţia din 2014, pe lângă concertul live cu instrumente muzicale alimentate de la
energia solară, a cuprins şi expoziţia de tehnologii şi inovaţii eco.
Participanţii la festival au văzut pe viu cum arată şi cum funcţionează tehnologiile de
energie regenerabilă (turbinele eoliene, colectoarele solare, panourile fotovoltaice,
pompele geotermale şi cazanele pe biomasă) şi au cunoscut istoriile oamenilor ce îşi
încălzesc casele cu energie geotermală şi din biomasă, ce au lumină în casă de la
energia solară şi eoliană; şi apă caldă datorită energiei soarelui.
De asemenea, tinerii entuziaşti ai energiei eco şi-au prezentat inovaţiile ce ne ajută să
producem energie curată, să reducem consumul de energie.
Vizita la tabăra de vară ”Energel”, s. Răculești, rn. Criuleni.
16 iulie, 2014
O sută de copii din clasele VII-VIII
din 13 raioane şi UTA Gagauz-Yeri
au învățat cum să producă energie
din sursele naturii și cum să o
consume eficient la Tabăra de Vară
Eco Energel, aflată la a treia ediţie.

Moldova.

Tabăra de vară este o iniţiativă a
Proiectului Energie şi Biomasă,
finanţată de Uniunea Europeană şi
co-finanţat, implementat de PNUD

În cadrul evenimentului promotorii energiei eco au împărtăşit cunoştinţele lor cu
Ambasadorul UE în R. Moldova, Pirkka Tapiola; Reprezentantul rezident permanent
81

PNUD Moldova, Nicola Harrington-Buhay; Directorul Agenţiei pentru Eficienţă
Energetică, Mihai Stratan şi copiii acestora, aflaţi în vizită la Tabăra de Vară
ENERGEL.
În perioada 8-18 iulie, în satul Răculeşti, rn. Criuleni, și-a desfăşurat activităţile cea
de-a treia ediţie a taberei de vară ENERGEL, prima având loc în vara 2012.
Tradiţional, tabăra de vară reuneşte copii din comunităţile rurale în care proiectul
instalează din fonduri europene centrale termice pe biomasă, ediţia din acest an
reunind copiii din satele în care au fost aduse tehnologii eco în perioada 2013 – 2014.
Primul Bio-forum Național
18 iulie 2014
Primul forum naţional ce reuneşte producătorii de brichete şi pelete din R. Moldova,
utilizatorii energiei din biomasă şi factorii de decizie în dezvoltarea bioenergeticii s-a
desfăşurat la Chişinău cu sprijinul Delegaţiei Uniunii Europene, în data de 18 iulie
2014, în incinta Palatului Republicii.
În mai puţin de 4 ani datorită
investiţiilor europene prin cadrul
Proiectului Energie şi Biomasă s-a
creat o cerere de combustibil din
biomasă fapt ce a condus la
lansarea a peste 100 de afaceri de
producere a brichetelor şi
peletelor.
Utilajul existent are o capacitate
de producere de aprox. 120 mii
tone anual, cantitate echivalentă cu circa 53,7 milioane m3 de gaze naturale sau 80,000
tone de cărbune.
Guvernul a aprobat reglementările tehnice pentru producerea de biocombustibil
solid, ce vor fi obligatorii din 2015, urmând a fi găsite soluţii pentru crearea
laboratoarelor de testare a calităţii biocombustibilului. Guvernul urmează să aprobe
până la sfârşitul lunii iulie Hotărârea de Guvern „Cu privire la măsurile de pregătire a
economiei naționale și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă
2014-2015”, care prevede, în premieră, o clauză expres potrivit căreia instituţiile
publice ce au instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă să achiziţioneze
combustibil din biomasă pentru sezonul de încălzire”.
Prezentarea studiului „Calitatea Corpurilor de Iluminat Stradal, Existente pe
piața Republicii Moldova”.
13 octombrie, 2014
Mai mulți reprezentanți ai instituțiilor partenere, Ministerul Economiei, Institutul
Național de Standardizare, Inspectoratul Energetic de Stat, agenți economici, societăți
civile, dar și organizații internaționale s-au întrunit în cadrul Agenției pentru Eficiență
Energetică pentru a discuta asupra rezultatelor studiului privind ”Calitatea corpurilor
de iluminat stradal, existente pe piața Republicii Moldova”.

82

Evenimentul a fost deschis de
Mihail Stratan, directorul
Agenției pentru Eficiență
Energetică, care a subliniat că
efectuarea studiului prezintă
un pas important pentru
racordarea calității corpurilor
de iluminat public/exterior
existente în țara noastră la
cerințele și nevoile pieții.
În
același
timp,
IDIS
”Viitorul” alături de Agenția
pentru Dezvoltare Internațională a Germaniei (GIZ) a prezentat conceptul Ghidului
practic despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Moldovei, dezvoltat în
cadrul proiectului pilot ”Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche.”
Lansarea Concursului Tehnologiilor si Ideilor Eco-Responsabile.
28 octombrie 2014
Concursul de premiere a Companiilor Eco-Responsabile ce promovează tehnologii
inovative şi eficiente şi Târgul de finanţare a ideilor de proiecte Eco-Responsabile în
domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice au fost lansate pe 28 octombrie
în cadrul unui eveniment
public organizat la sera
ecologică din s. Oniţcani, rn.
Criuleni.
Noile concursuri sunt parte a
Competiţiei
Naţionale
Moldova Eco-Energetică.
Sera ecologică de la Oniţcani,
unde
a
fost
organizat
evenimentul de lansare a
acestor 2 concursuri noi, este
unul din cele 13 proiecte de succes desemnate câştigătoare a Competiţiei Moldova
Eco-Energetică, ediția 2014. Sera are o suprafaţă de 2 hectare şi a fost dată la cheie în
2012, tot atunci venind pe piaţa R. Moldova cu prima roadă de legume crescute în sol
protejat fără pauze sezoniere.
Târgul Ideilor Eco-Responsabile
3 decembrie 2014
10 companii și-au licitat proiectele investiționale în fața potențialilor finanțatori în
cadrul Târgului Ideilor Eco-Responsabile, ce s-a desfășoară în premieră la Chișinău,
în data de 3 decembrie, la CIE ”MoldExpo”.
Proiectele cele mai reușite au primit finanțare din partea investitorilor prezenți la
eveniment – bănci comerciale, fonduri de investiții și parteneri de dezvoltare, care au
pus la dispoziția agenților economici un fond de 100 de milioane de lei.

83

Astfel, la Târgul Ideilor
Eco-Responsabile
s-au
putut înscrie întreprinderi,
instituții de stat sau nonguvernamentale, persoane
fizice care intenționează să
realizeze sau să extindă un
proiect
în
domeniul
eficienței energetice sau a
surselor regenerabile de
energie. Înscrierea pentru
participarea la Târg a avut loc în perioada 28 octombrie – 28 noiembrie a.c.
Printre Ideile Eco-Responsabile prezentate la eveniment s-au regăsit blocuri de
apartamente energo-eficiente, un complex rezidențial energo-eficient cu 260 de case
în orașul Leova, sere hidroponice sau eficiente energetic, proiecte de creștere a
plantelor energetice, o centrală hidroelectrică pe râul Răut, o fabrică de biogaz cu
capacitatea de 1 MW, instalarea unui parc fotovoltaic cu capacitatea de 80 kW, etc.
Forumului Național Bioenergetic, ediția II
4 decembrie 2014
Zeci de companii și entuziaști ai
surselor de energie regenerabilă
au participat la cea de a doua
ediție a Bioforumului dedicată
plantelor energetice.
Bioforum-ul este parte a șirului
de evenimente
din cadrul
Competiției Naționale Moldova
Eco-Energetică, la acesta fiind
pusă în discuție experiența
României și altor țări europene în
cultivarea plantelor energetice și perspectivele lor în Moldova, evoluțiile în
înregistrarea în registrul plantelor din Moldova a salciei energetice, etc.
Viceministrul Economiei, Valeriu Triboi, s-a arătat încrezător în viitorul plantelor
energetice, având în vedere că deja există o piață de desfacere largă pentru
combustibilul din biomasă. „Deja în anul 2012, cca 4% din consumul final brut de
energie era asigurat din surse de energie regenerabilă. În anul 2014, centralele termice
pe bază de biomasă, instalate în instituțiile publice si gospodăriile individuale aveau o
capacitate totală de circa 49 MW, ceea ce reprezintă 9% din consumul final anual de
energie termică”, a declarat Valeriu Triboi în deschiderea evenimentului.
Gala de premiere Moldova ECO-Energetică.
5 decembrie 2014
Peste o mie de promotori ai energiei regenerabile şi eficienţei energetice s-au întrunit
la Gala Moldova Eco-Energetică pentru a premia noii campioni ai sectorului ecoenergetic.

84

Paisprezece (14) proiecte de succes
în utilizarea şi promovarea energiei
eco şi ai eficienţei energetice, 5
companii ce dezvoltă pe piaţa din
Republica Moldova tehnologii ecoresponsabile şi-au luat trofeele de
merit, iar o idee de proiect ecoresponsabil a beneficiat de garanţia
creditării de către o bancă
comercială, statului revenindu-i
rolul de garant al tranzacţiei.
Moldova Eco-Energetică este cel mai mare concurs de premiere a iniţiativelor de
succes în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Competiţia este la a
treia ediţie, ani în care a adunat peste 200 de proiecte de succes în domeniul energiei
regenerabile şi eficienţei energetice, dintre care 52 au fost desemnate câştigătoare.
Câştigătorii au fost selectaţi în urma unui proces complex de evaluare realizat de către
experţi independenţi din sector. Cele 11 categorii, inclusiv 12 subcategorii, ale
competiţiei reprezintă toate formele de utilizare a energiei regenerabile şi eficienţă
energetică, dar şi de promovare a acestora.
Lista învingătorilor ediției 2014, cu link-urile către prezentările video ale acestora pot
fi găsite mai jos.


Spot video competiţie;
Cel mai bun Proiect în Energia Solară:
 Fotovoltaică: Grădiniţa din s. Chişcăreni, rl Sângerei
 Termică: Centrul de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale „Tony Hawks”, Chişinău
Cel mai bun Proiect în Energia Eoliană: Elteprod SRL
Cel mai bun Proiect în Energia Geotermală: Centrul Comercial „Convel” SRL, Chişinău
Cel mai bun Proiect în Bioenergie:
 Biocombustibili solizi: Ala Gădrăuţan, s. Branişte, rl Râşcani
 Sisteme de alimentare cu energie (sector privat): Green Farm SRL
 Sisteme de alimentare cu energie (sector public): Primăria s. Calfa, rl Anenii
Noi
Cel mai bun Proiect de Eficienţă Energetică:
 În sectorul construcţii: Lucia şi Mihai Gavriliţă, com. Băcioi,mun. Chişinău
 În sectorul energetic: Apă-Canal Orhei
 În sectorul industrial: Agromaxer SRL, s. Oniţcani, rl Criuleni
Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare: Anatol Caciuc, Radio Naţional
Cea mai bună Iniţiativă Educaţională: Asociaţia de promovare a Energiei Vântului, Comrat
Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor: Cercul Tinerilor Inventatori, Chişinău
Premiul Special: Primăria s. Gaidar, UTA Gagauz-Yeri

Implementarea Strategiei Naționale de comunicare are loc nu doar prin organizarea și
desfășurarea de evenimente, ci și prin intermediul materialelor „print”, materialelor
tipărite, cât și a altor obiecte cu simbolistica respectivă. Astfel, printre obiectele de
promovare distribuite pe parcursul lui 2014, am putea menționa următoarele.

85

Pliante privind activitatea de subvenționare a cazanelor pe biocombustibili
În vederea promovării activității de subvenționare a procurării cazanelor pe
biocombustibili solizi pentru gospodăriile casnice și microîntreprinderile din
Republica Moldova, împreună cu colegii de la Proiectul Energie și Biomasă au fost
distribuite un număr de 30.000 pliante.
Acestea conțineau informație utilă cu privire la Program, condițiile și criteriile de
eligibilitate ale acestuia, modul de depunere a dosarului de participare la concurs.
Reviste Moldova ECO-Energetică, ediția 2013
Revista Moldvova ECO-Energetică, aflată la a doua
ediție, a fost elaborată după Gala de premiere Moldova
Eco-Energetică din 6 decembrie 2013 și are menirea
să prezinte istoriile de succes din cadrul Competiției
Naționale, ediția 2013. În același timp, în revistă sunt
prezentate materiale relevante, cu privire la proiectele
de eficiență energetică și sursele de energie
regenerabilă, implementate în Republica Moldova.
Scopul revistei este de a disemina publicului larg
informația cu privire la importanța Competiției
Moldova Eco-Energetică, care s-a transformat într-un
adevărat concurs de anvergură națională.
În total au fost elaborate 2.840 reviste, în limba
română și engleză.
Maiouri Polo cu imprimare „Moldova ECO-Energetică”
Maioruile au fost pregătite pentru Gala de premiere Moldova ECO-Energetică din
data de 5 decembrie 2014, fiind împărțite unui grup de studenți, voluntari, care au
contribuit la organizarea evenimentului. Numărul total al maiourilor polo cu
imprimare ”Moldova ECO-Energetică” a fost de 120 buc.
Maiouri Polo cu imprimare „Târgului Ideilor Eco-Responsabile”
Maioruile au fost pregătite pentru Concursul ”Tîrgul Ideilor Eco-Responsabile”, din
data de 3 decembrie 2014, fiind împărțite unui grup de studenți, voluntari, care au
contribuit la organizarea evenimentului. Numărul total al maiourilor polo cu
imprimare ”Tîrgul Ideilor Eco-Responsabile” a fost de 72 buc.
Diplome pentru Premianții Concursurilor
Diplomele au fost pregătite pentru a fi înmînate cîștigătorilor din cadrul Competiției
Naționale Moldova Eco-Energetică: Tîrgul Ideilor Eco-Responsabile, Concursul
Tehnologiilor Eco-Responsabile, Istoriile Eco-Responsabile. Numărul total al
diplomelor pregătite a fost de 38 buc.
Ghid privind evaluarea economică a proiectelor din domeniile EE și SER
Ghidul a fost diseminat participanților din cadrul ”Tîrgului de Idei EcoResponsabile” din data de 3 decembrie 2014 și la Bioforumul din data de 4
decembrie 2014. Numărul total pregătit pentru aceste evenimente a fost de 420 buc.

86

Trofee de premiere:
Trofeele de premiere au fost realizate pentru a desemna câștigătorii în cadrul Galei de
Premiere Moldova ECO-Energetcică, ediția 2014. În total au fost elaborate 14 trofee.
După cum a fost menționat mai sus, o listă comprehensivă a evenimentelor
petrecute de AEE, ori cu suportul acesteia, este prezentată în anexă la prezentul
raport.

87

CONCLUZII
La abordarea subiectului realizărilor anului 2014, trebuie menționat faptul că și pe
parcursul acestei perioade, un mare accent a fost pus pe transpunerea legislației
comunitare, pe crearea cadrului juridic de funcționare a mai multor pieți, în special a
celei de auditare energetică. De menționat că, pe parcursul perioadei imediat
următoare AEE urmează să întreprindă un șir de acțiuni întru crearea segmentului
responsabil de evaluarea performanței energetice a clădirilor, cât și a pieței de servicii
energetice – prestate de companiile de tip ESCo.
Deși activitățile respective nu se materializează prin eficientizarea nemijlocită a
consumului de resurse energetice, exercițiul respectiv este unul absolut necesar întru
implementarea pe deplin, pe de o parte, și calitativă, pe de altă parte, a politicii
statului în domeniul eficienței energetice, având în vedere, totodată, angajamentele
Republicii Moldova vizând armonizarea legislației naționale la cea comunitară. Mai
mult decât atât, crearea unui cadru juridic de funcționare al unei pieți de servicii
energetice ar garanta investițiile de milioane în măsuri de EE și SER atât în sectorul
public, cât și în privat. Așteptările Guvernului față de intervenția privatului în
implementarea unor astfel de proiecte și oferirea de rezultate palpabile, în acest sens,
sunt iminente.
Eficiența energetică, sub aspect practic, a fost realizată de liniile de finanțare pentru
eficiență energetică ale BERD, care țintesc în sectorul industrial și cel rezidențial, de
Fondul de Investiții Sociale în Moldova, Proiectul Energie și Biomasă, și mai nou –
Fondul pentru Eficiență Energetică. Acesta a devenit funcțional, astfel încât pe
parcursul anului trecut fiind lansate mai multe apeluri propuneri de proiecte – pentru
sectorul public și privat. Primele finanțări prin intermediul instrumentului financiar
au și fost efectuate, astfel încât 12 proiecte sunt declarate ca și finalizate în anul 2014.
Prin aceste eforturi este conturată una din prioritățile FEE, și anume cea de a crea
din sectorul public o ”istorie de succes”, un sector exemplu, în special întru educarea
sectorului privat și a societății în consumarea eficientă și rațională a resurselor
energetice.
Vorbind despre realizări și rezultate, la finele anului 2014 pot fi raportate
următoarele: din totalul de măsuri de eficientizare a consumului de resurse energetice
stabilite de Programul Național de Eficiență Energetică 2011-2020, s-a bifat în
dreptul a 53,6% dintre acestea – fiind vorba despre măsuri inițiate ori efectuate
integral. În cazul Planului Național de Acțiuni în domeniul EE, gradul de realizare al
acestuia este de aproximativ 79%. Cât privește PNAESR, păstrând aceeași abordare
descrisă mai sus, concludem asupra inițierii și/ sau realizării a 32%, în valori relative,
din măsurile stabilite de actul respectiv de politici.
Cât ține de atingerea țintelor naționale sectoriale fixate vis-a-vis de consumul de
resurse energetice și ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie,
toate calculele, precum și argumentele, interpretările de rigoare, sunt aduse pe
parcursul Raportului. În acest context este imperios necesarul de mijloace financiare
directe spre proiecte de reabilitare termică a clădirilor publice, ale fondului de clădiri
rezidențiale. O adevărată provocare, la zi, o reprezintă sectorul transporturilor și
atingerea țintelor în acest domeniu. Promovarea biocarburanților și introducerea
schemelor de sprijin pentru aceste produse este unul din subiectele de pe agenda
energetică a Guvernului.
88

Cu referință la rezultatele curente ale Agenției, pe parcursul perioadei respective
autoritatea a reușit să bifeze în rândul tuturor atribuțiilor sale, prevăzute conform
Legii Nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică și Hotărârea
Guvernului Nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenția pentru Eficiență
Energetică, începând cu participarea în activitățile de elaborare a cadrului normativ în
domeniu, expertizarea și avizarea documentelor de politici în domeniul său de
activitate, coordonarea și implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice
și energiei regenerabile, crearea unor module dedicate în baza de date a AEE,
stabilirea unu sistem de monitorizare și întreprinderea de acțiuni în acest sens,
oferirea consultațiilor necesare tuturor părților interesate, și nu în ultimul rând,
diseminarea informației necesare către toți actorii, reprezentanți ai sectorului privat și
public, prin implementarea Strategiei naționale de comunicare în domeniu eficienței
energetice, or tocmai lipsa unei comunicări eficient ar putea compromite toate
eforturile canalizate întru atingerea scopurilor și rezultatelor scontate.
Toate aceste activități implementate de AEE, luate și considerate în ansamblu cu
acțiunile realizate precum și cele ce urmează a fi realizate prin intermediul
numeroaselor proiecte/programe ale partenerilor de dezvoltare în Republica
Moldova, ar putea constitui premizele conturării unui scenariu optimist pentru
Republica Moldova, scenariu de atingere a țintelor pe care aceasta și le-a stabilit
pentru orizontul de timp 2020. Mai mult decât atât, având în vedere că, sectorul
energetic este unul din sectoarele vitale ale economiei naționale, precum și unul din
factorii care determină bunăstarea populației Republicii Moldova, măsurile focusate
pe eficientizarea lucrurilor și evoluțiilor în sector necesită și trebuie susținute în
continuare de către Guvernul Republicii Moldova. Realizarea acestui deziderat este
posibilă, însă, prin sinergizarea acțiunilor depuse de către toți actorii din domeniul
eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă.

89

Anexa 1. Realizarea Programului Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020
Măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice conform PNEE 2011-2020 (Hotărîrea Guvernului Nr. 833 din 10.11.2011)
Nr.
ms.

Articol

Măsura

Descrierea măsurilor întreprinse

Capitolul VI. Măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice
Sectorul energiei electrice

1

lit. a)

- identificarea şi stimularea investiţiilor (inclusiv a celor private) în dezvoltarea şi modernizarea CET-urilor;
- crearea unui climat investiţional atractiv;
- elaborarea unor reguli transparente şi clare privind stabilirea tarifelor pentru energia electrică şi energia
termică şi care ar permite acoperirea costurilor şi generarea profitului;

2

lit. b)

-

3

lit. c)

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a
Republicii Moldova:
Agenţia a elaborat şi a aprobat următoarele Metodologii în
domeniul energiei electrice şi energiei termice:
1. Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor
pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (aprobată
prin Hotărîrea ANRE nr. 497 din 20.12.2012).
2. Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor
reglementate de furnizare a energiei electrice (aprobată
prin Hotărîrea ANRE nr. 497 din 20.12.2012).
3. Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor
pentru serviciul de transport al energiei electrice (aprobată
prin Hotărîrea ANRE nr. 411 din 27.04.2011).
4. Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la
producerea energiei electrice, energiei termice şi la apa de
adaos (aprobată prin Hotărîrea ANRE nr. 147 din
25.08.2004).
5. Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a
tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor
(aprobată prin Hotărîrea ANRE nr. 482 din 06.09.2012).

retehnologizarea centralelor termice în centrale electrice cu cogenerare;

- acordarea priorităţii energiei electrice produsă în regim de cogenerare şi energiei electrice produsă din surse
regenerabile de energie în raport cu energia electrică importată sau produsă de centralele termoelectrice;

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a
Republicii Moldova:
Conform prevederilor art. 35, alin (3) şi art. 38, alin. (1), lit. e)
din Legea cu privire la energia electrică, nr. 124 din 23.12.2009,
operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor
electrice de distribuţiei sunt obligaţi să acorde prioritate energiei
electrice produsă în regim de cogenerare de centralele electrice
de termoficare şi energiei electrice produsă de centralele
electrice din surse regenerabile de energie la dispecerizarea

1

capacităţilor de producere a energiei electrice.
Totodată, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să
achiziţioneze în mod prioritar energia electrică produsă în regim
de cogenerare de centralele electrice de termoficare şi al energiei
electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile
de energie (art. 45 din Legea cu privire la energia electrică; art.
25, alin. (5) din Legea energiei regenerabile nr. 160 din
12.07.2007).

4

lit. d)

- crearea premiselor corespunzătoare pentru asigurarea recuperării, în termene rezonabile, prin tarif, a
capitalului investit;

5

lit. e)

- elaborarea de către autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului electroenergetic a
programului de dezvoltare a sistemului de transport a energiei electrice;
- Elaborarea şi implementarea unui cod pentru reţelele de tensiune înaltă;

6

lit. f)

-

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a
Republicii Moldova:
In conformitate cu prevederile art. 51, alin (3), lit. a) din Legea
cu privire la energia electrică, nr. 124 din 23.12.2009,
Metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate
stabilesc componenţa şi modul de calculare a nivelului de
rentabilitate determinat în funcţie de costul energiei electrice
furnizate (pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la
tarife reglementate) sau de metoda costului mediu ponderat al
capitalului (pentru activităţile reglementate de producere, de
transport sau de distribuţie a energiei electrice).Aceste metode
dc determinare a rentabilităţii sunt pe larg utilizate la nivel
mondial de către autorităţile de reglementare şi permit
recuperarea investiţiilor efectuate în termeni rezonabil şi
acoperirea riscurilor asociate activităţii investiţionale.
Institutul Na’ional de Metrologie:
INM a inițiat și efectuat 2 studii, care au avut ca scop sporirea
efecienței energetice.
1. Studiul de cercetare a cablurilor și a conductoarelor
electrice, în cadrul căruia au fost cercetate 59 tipuri de
cabluri și conductoare cu secțiunea de la 1,5 mm2 pînă
la 90 mm2, destinate utilizării în rețelele electrice de
pînă la 6,6 kV. Rezultatele studiului pot fi folosite la
alegerea cablurilor destinate utilizării în retele de
tranport și distrubuție a energiei electrice.
2. Studiu de cercetare a corpurilor de iluminat stradale,
în cadrul căruia au fost cercetate 15 tipuri de corpuri
de iluminat (LED) . Rezultatele studiului pot fi
utilizate la selecția tipurilor de corpuri de iluminat
destinate instalării în sistemele de iluminare stradale.

armonizarea standardelor tehnice naţionale cu cele ale Uniunii Europene;
promovarea utilizării tehnologiilor avansate care asigură o eficienţă sporită;

2

7

lit. g)

-

dezvoltarea şi implementarea sistemului de monitorizare a sistemului electroenergetic la nivel naţional.

Etichetarea energetică a produselor cu impact energetic
Etichetarea energetică
81

alin. 1

82

alin. 2

83

alin. 3

84

alin. 4

85

alin. 5

86

alin. 6

81

alin. 7

87

alin. 8

88

alin. 8

89

alin. 9

810

alin. 10

- armonizarea legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind etichetarea, care urmează a fi aplicate
aparatelor de uz casnic şi extinse asupra produselor cu impact energetic.
- introducerea de cerinţe potrivit cărora produsele cu impact energetic produse, montate, vîndute sau oferite
pentru cumpărare în rate pe teritoriul Republicii Moldova urmează să fie însoţite de o fişă şi o etichetă care să
conţină informaţii referitor la consumul de energie sau alte resurse esenţiale;
- elaborarea de reglementări care să specifice tipurile de produse cu impact energetic;
- elaborarea standardelor de măsurare şi metodele ce urmează a fi utilizate la stabilirea informaţiei privind
eticheta şi fişa;
- elaborarea cerinţelor privind documentaţia tehnică;
- elaborarea design-ului şi conţinutul etichetei;
- aplicarea etichetei pe produsul cu impact energetic;
- elaborarea conţinutului, forma şi alte detalii referitor la fişă;
- introducerea sistemului de etichete şi fişe referitoare la consumul energetic;
- campanii de informare şi educaţionale privind utilizarea conştientă şi responsabilă a energiei de către
utilizatorii finali;
- întocmirea de către furnizori a documentaţiei tehnice, care urmează să fie păstrată timp de 5 ani de la
fabricarea ultimului produs şi care va putea fi verificată în cadrul efectuării de inspecţii;
- plasarea pe piaţă doar a produselor cu etichete, fişe şi însoţite de documentaţia tehnică.
- obligarea furnizorilor de a pune documentaţia tehnică în format electronic la dispoziţia autorităţilor de
supraveghere a pieţei, la solicitarea acestora, în termen de 10 zile lucrătoare;
- obligarea furnizorilor de a pune etichete, fişe şi informaţii despre produsele cu impact energetic, la dispoziţia
distribuitorilor în mod gratuit;
- afişarea de către distribuitori a unei etichete corespunzătoare într-un loc vizibil şi lizibil, specificat în norme,
cu mesajul elaborat în limba oficială a ţării.
- în cazul în care produsele cu impact energetic sînt oferite spre vînzare, chirie sau cumpărare în rate prin
comandă poştală, prin catalog, prin Internet, prin telemarketing sau orice alt mijloc care exclude posibilitatea de a
vedea produsul expus, utilizatorilor potenţiali finali li se comunică informaţiile specificate pe eticheta produsului
şi în fişă anterior procurării acestuia;

-

angajarea inspectorilor pentru verificarea anuală a cel puţin trei produse expuse spre vînzare pe toată ţara;

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor:
În cadrul Agenţiei activează 12 inspectori cu competenţe în
domeniu supravegherii produselor cu impact energetic.
Totodată Agenţia planifică pentru a.2015 instruirea unui număr
mai mare de inspectori pentru supravegherea pieţei în
domeniul, respectiv pentru
2015 Agenţia
a planificat
efecturaea a 14 controale de stat în vederea controlului
produselor cu impact energetic.

3

811

alin. 11

812

alin. 12

813

alin. 13

814

alin. 14

- stabilirea, de către autoritatea publică abilitată în domeniul inspecţiei energetice a relaţiei de comunicare cu
utilizatorii finali pentru depistarea produselor cu impact energetic, consumul energetic al cărora nu corespunde
informaţiei declarate în etichetă şi fişă;
- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a mecanismului de penalizare pentru furnizorii şi
distribuitorii produsele cărora nu corespund informaţiilor din etichetă şi fişă;
- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a sancţiunilor eficiente, proporţionale şi cu efect de
descurajare pentru utilizarea contrară prevederilor legale a etichetei;
- crearea şi/sau acreditarea unui laborator sau semnarea unui acord cu un laborator existent acreditat în
Uniunea Europeană pentru executarea a minimum 3 verificări anuale a produselor cu impact energetic
comercializat pe teritoriul Republicii Moldova etc.

Proiectarea ecologică
91

alin. 1

92

alin. 2

93

alin. 3

94

alin. 4

95

alin. 5

96

alin. 6

97

alin. 7

98

alin. 8

99

alin. 9

910

alin. 10

- stabilirea cerinţelor, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, faţă de produsele cu impact energetic
pentru a fi introduse pe piaţa internă şi/sau puse în funcţiune.
- asigurarea ca produsele cu impact energetic să fie introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai dacă sînt
conforme cu procedurile adoptate şi poartă marcajul CE;
- verificarea conformităţii produsului şi, după caz, obligarea producătorului sau reprezentantului său autorizat
să retragă produsele neconforme de pe piaţă;
- obligarea importatorului să asigure marcajul CE aplicat pe produsul introdus pe piaţă sau pus în funcţiune şi
să dispună de declaraţie de conformitate şi documentaţie tehnică;
- interzicerea aplicării de marcaje susceptibile care vor induce în eroare utilizatorii prin asociere cu înţelesul sau
forma marcajului CE;
- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a procedurii de evaluare a conformităţii care va
permite producătorului să aleagă între mai multe metode de verificare a conformităţii;
- obligarea producătorului sau reprezentantului său autorizat să păstreze documentele relevante privind
evaluarea conformităţii şi declaraţiile de conformitate pentru o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat
ultimul produs de acest tip.
- obligarea producătorilor sau reprezentanţilor autorizaţi ai acestora care introduc pe piaţă şi/sau pun în
funcţiune componente şi subansambluri să furnizeze informaţiile relevante privind compoziţia materialelor,
precum şi consumurile de energie, materiale şi/sau resurse ale acestor componente şi subansambluri;
- informarea şi consultarea părţilor interesate la nivel naţional asupra procesului de elaborare şi monitorizare a
standardelor în domeniul proiectării ecologice;
-

informarea consumatorilor despre profilul ecologic al produselor şi beneficiile proiectării ecologice;

Sectorul gazelor naturale
10

11

lit. a)

lit. b)

- studierea potenţialului şi utilizarea la nivel local şi naţional a surselor regenerabile de energie pentru
producerea biogazului;

-

identificarea şi reabilitarea sau înlocuirea segmentelor de reţea cu pierderi ridicate şi în funcţie de uzură;

SA Moldovagaz:
Pe parcursul anului 2014 societățile subordonate SA
”Moldovagaz” au efectuat lucrări de reparație capitală,
reabilitare și înlocuire a unor segmente de rețele de gaze cu
lungimea totală de -20,96 km, inclusiv:

4

-

rețele de distribuție gaze - 3,06 km;
conducta magistrala de transport gaze RazdelinaiaIzmail - 11,47 km;
conducta magistrala de transport gaze AnanievTiraspolIzmail - 0,15 km;
gazoductul branșament spre SP Comrat - 6,13 km.

Consiliul raional Ștefan Vodă:
În fiecare an se examinează reţelele de gaze naturale, se verifică
utilajul în scopul nu numai a securităţii dar şi a excluderii
poluării mediului înconjurător. Au fost depistate sectoare de
reţea cu pierderi şi au fost reparate sectoare de presiune
medie şi joasă în s.Cioburciu 160 m.l.s.Ermoclia 50 m.l.s..
12

lit. c)

13

lit. d)

14

lit. e)

15

lit. f)

- stabilirea unor valori de referinţă pentru randamentul utilajului şi aparatelor de utilizare a gazelor, admise spre
utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;
- elaborarea de către autorităţile publice locale, cu suportul operatorilor din sectorul energiei termice, a
planurilor de dezvoltare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, pentru a raţionaliza furnizarea
gazelor naturale şi alimentarea cu energie termică;
- elaborarea de către autoritatea publică abilitată în domeniul inspecţiei gaze a reglementărilor privind inspecţia
periodică a echipamentelor de măsurare, a cerinţelor faţă de parametrii tehnici şi procedura de înlocuire a
acestora;
-

eliminarea subvenţionărilor încrucişate, în termen de 3 ani.

Sectorul energiei termice
16

lit. a)

- actualizarea conceptului de renovare a sistemului republican de alimentare cu energie termică în corespundere
cu exigenţele Tratatului Comunităţii Energetice;

17

lit. b)

- elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a planurilor proprii de alimentare cu energie
termică;

18

lit. c)

- crearea unui cadru legal şi instituţional transparent şi sigur pentru atragerea investiţiilor în sectorul producerii
şi alimentării cu energie termică;

19

lit. d)

-

menţinerea tarifului pentru energia termică la nivelul de recuperare a costurilor;

Consiliul raional Ștefan Vodă:
În scopul reducerii volumului de utilizare a gazelor naturale este
planificată modernizarea utilajului din CT de la LT Ştefan
Ciobanu din s.Talmaza CT de la gimnaziul din s.Cioburciu,
s.Copceac şi s.Alava. Anterior a fost modernizat utilajul de la
CT a gimnaziului din s.Semionovca ( 3 cazane) şi de la
Gimnaziul din s.Marianca de Jos- (2 cazane).

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a
Republicii Moldova:
în baza prevederilor art. 13' din Legea serviciilor publice de
gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002, actualmente sunt
în vigoare Metodologia determinării, aprobării şi aplicării
tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice şi la
apa de adaos, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 147 din 25

5

august 2004 şi Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare
a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor,
aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 482 din 06.09.2012.
Criteriile esenţiale care stau la baza calculării tarifelor conform
acestor metodologii sunt acoperirea costurilor strict necesare
pentru desfăşurarea normală a activităţii reglementate şi
efectuarea de către operator a unei activităţi eficiente şi
profitabile, ceea ce ar oferi acestuia posibilitatea de a investi în
dezvoltarea, modernizarea şi reconstrucţia capacităţilor de
producţie.
20

lit. e)

21

lit. f)

22

lit. g)

23

lit. h)

-

reformarea instituţională şi îmbunătăţirea randamentului electric şi termic al CET-urilor existente;

- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a cerinţelor de randament pentru cazanele de apă
caldă;
- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a cerinţelor de randament pentru cazanele
sistemelor descentralizate de alimentare cu energie termică.;
-

încurajarea măsurării consumurilor de energie termică şi facturării în baza consumurilor;
Consiliul raional Cimișlia:
Specialiştii Direcţiei agricultură a Consiliului raional au oferit
producătorilor agricoli sprijinul informaţional privind
profitabilitatea utilizării resturilor vegetale în scopul producerii
peleţilor şi a brichetelor.

24

lit. i)

-

promovarea producerii şi utilizării biocombustibililor solizi pentru încălzire în zonele rurale;

Consiliul raional Ștefan Vodă:
La fel în scopul reducerii considerabile a volumului de utilizare
a gazelor naturale şi în scopul securităţii energetice au fost au
fost construite în raion 16-centrale termice de biomasă , care
funcţionează pe paie balotate – 15 şi una pe peleţi. Din ele 6
grădiniţe de copii 8 – instituţii preuniversitare 1(unu) centru
comunitar de asistenţă socială şi 1Unu) edificu al primăriei din
s,Copceac.
Consiliul raional Telenești:
Deja in raion sunt funcționale 10 cazangerii care funcționează
pe bază de biocombustibil.

25

lit. j)

-

informarea consumatorilor finali privind structura costurilor în tariful pentru energia termică;

26

lit. k)

-

promovarea cogenerării prin realizarea următoarelor măsuri:
o analiza potenţialului naţional pentru aplicarea cogenerării cu randament ridicat, inclusiv a
microcogenerării cu randament ridicat;
o crearea unui cadru pentru promovarea şi dezvoltarea cogenerării cu randament ridicat a energiei
electrice şi termice;

261
262

6

o

263

o

264

o

265
266

o
o

267

o
o

268

o

stabilirea şi adoptarea în anul 2011 a valorilor de referinţă naţionale ale randamentului pentru
producerea separată a energiei electrice şi termice;
revizuirea din patru în patru ani a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producerea
separată a energiei electrice şi energiei termice;
stabilirea garanţiei de origine pentru energia electrică produsă prin cogenerare cu randament ridicat în
conformitate cu criteriile obiective, transparente şi nediscriminatorii;
facilitarea accesului la reţeaua de energie electrică produsă prin cogenerare cu randament ridicat;
crearea sistemului de monitorizare a capacităţilor de cogenerare, a combustibililor folosiţi pentru
cogenerare, precum şi a economiilor de energie primară produse prin aplicarea cogenerării în
conformitate cu metodologia elaborată în acest sens;

elaborarea de către autoritatea de reglementare a sectorului energetic a calculului energiei produse prin
cogenerare;
elaborarea de către autoritatea de reglementare a sectorului energetic a metodologiei de determinare a
randamentului procesului de cogenerare;
elaborarea de către autoritatea de reglementare a sectorului energetic a criteriilor de analiză a
potenţialelor naţionale pentru cogenerarea cu randament ridicat.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a
Republicii Moldova:
Agenţia a elaborat şi a aprobat o metodologie de calcul a
tarifelor la energia electrică produsă la CET (Metodologia
determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la producerea energiei
electrice, energiei termice şi la apa de adaos, aprobată prin
Hotărârea ANRE nr. 147 din 25 august 2004).
Prin Hotărârea nr. 495 din 17.12.2012, termenul de valabilitate
a metodologiei menţionate a fost extins până la elaborarea unei
noi metodologii. Totodată, considerăm că elaborarea unor
metodologii de determinare a randamentului procesului de
cogenerare şi a unor criterii de analiză a potenţialelor naţionale
pentru cogenerare cu randament ridicat nu ţine de competenţa
Agenţiei. Mai mult, remarcăm că atribuţiile Agenţiei în sectorul
energiei termice sunt expres stabilite în art. 9 din Legea cu
privire la energia termică şi promovarea cogenerării, nr. 92 din
29.05.2014 şi în art. 131 din Legea serviciilor publice de
gospodărie comunală, nr. 1402 din 24.10.2002.

Sectorul industriei
27

lit. a)

- elaborarea şi propunerea acordurilor voluntare pentru realizarea economiilor de energie în industrie;

28

lit. b)

- elaborarea unui program de eficienţă energetică pentru sectorul industrial;

29

lit. c)

- examinarea posibilităţii includerii schemelor de certificate albe;

- monitorizarea consumului energetic în sector;
- elaborarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a chestionarelor de eficienţă energetică;
- completarea chestionarelor de eficienţă energetică de către întreprinderile energofage la finele fiecărui an;
- informarea şi instruirea sectorului industrial privind managementul energetic;
31
lit. e)
- formarea, după caz, a managerilor energetici;
Sectorul construcţiilor
30

lit. d)

Cadrul normativ cu privire la performanţa energetică a clădirilor (autoritatea publică centrală)

7

- Elaborarea şi propunerea de către autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului
construcţiilor, spre adoptare proiectul legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor;
- Asigurarea promovării performanţei energetice a clădirilor;
Cerinţe minime de performanţă energetică (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului construcţiilor)
32

pct. 1)

33

pct. 2),
alin. 1

- elaborarea reglementărilor privind cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor şi ale elementelor
acestora;

34

alin. 2

- Stabilirea în modul prevăzut de lege şi alte acte normative a următoarelor cerinţe:

341

lit. a)

 crearea cadrului general pentru o metodologie de calcul a performanţei energetice integrate a clădirilor şi a
unităţilor acestora;

342

lit. B)

 aplicarea cerinţelor minime în cazul performanţei energetice a clădirilor noi şi a noilor unităţi ale acestora;

lit. c)

 aplicarea cerinţelor minime în cazul performanţei energetice a:
 clădirilor existente, unităţilor şi elementelor de clădire care sînt supuse unor lucrări importante de
renovare
 elementelor anvelopei clădirii cu impact semnificativ asupra performanţei energetice, atunci cînd sînt
modernizate sau înlocuite
 sistemelor tehnice ale clădirilor, ori de cîte ori acestea sînt instalate, înlocuite sau îmbunătăţite

344

lit. d)

- elaborarea planurilor naţionale pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape
egal cu zero;

345

lit. e)

- certificarea energetică a clădirilor sau a unităţilor acestora;

346

lit. f)

- inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare;

.343

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Legea nr. 128 privind performanţa energetică a clădirilor a fost
adoptată de Parlamentul Rep. Moldova pe 11.07.2014.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Reglementările tehnice privind cerinţele minime de performanţă
energetică a clădirilor şi ale elementelor acestora sunt în curs de
elaborare.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Metodologia de calcul a performanţei energetice integrate a
clădirilor şi a unităţilor acestora este în curs de elaborare.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Cerinţele minime vor fi aplicate după aprobarea Metodologiei
de calcul a performanţei energetice a clădirilor.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Cerinţele minime vor fi aplicate după aprobarea Metodologiei
de calcul a performanţei energetice a clădirilor.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Planurile naţionale pentru creşterea numărului de clădiri al căror
consum de energie este aproape egal cu zero sunt în curs de
elaborare în comun cu AEE.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Certificarea energetică a clădirilor sau a unităţilor acestora va fi
posibilă după adoptarea cadrului normativ, aflat în curs de
elaborare şi instruirea evaluatorilor energetici.
Consiliul raional Cimișlia:
Inspectarea şi monotorizarea în teritoriu a fost efectuată de
Direcţia dezvoltare teritorială din subordinea Consiliului raional
Cimişlia.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare va
fi posibilă după adoptarea cadrului normativ, aflat în curs de
elaborare şi instruirea inspectorilor a sistemelor de încălzire şi
de climatizare.

8

347

lit. g)

- instituirea sistemului de control independent al certificatelor de performanţă energetică şi al rapoartelor de
inspecţie;

348

lit. h)

- promovarea reabilitării termice a anvelopelor clădirilor şi crearea programelor de stat în acest scop;

349

alin. 3

- Examinarea şi, după caz, actualizarea periodică, la intervale care să nu depăşească cinci ani, cerinţele minime
de performanţă energetică a clădirilor, în funcţie de progresul tehnic, dar fără a se limita la proprietăţile de izolare
ale materialului de construcţie, precum şi la evoluţiile ulterioare în domeniul standardizării.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Pentru instituirea acestui sistem trebuie elaborat (preluat) un
soft, care va permite realizarea acestei acţiuni.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Se lucrează asupra elaborarea programelor de stat privind
promovarea reabilitării termice a anvelopelor clădirilor.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Actualizarea normativelor în construcţii se actualizează o dată la
cinci ani, conform prevederilor metodologice şi sunt cuprinse
în planurile tematice anuale de elaborare/actualizare a
documentelor normative.

Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea
sectorului construcţiilor)
35

pct. 3),
alin. 1

- elaborarea metodologiei de calcul a performanţei energetice a clădirilor;

36

alin. 2

- revizuirea clasificării clădirilor conform criteriilor Uniunii Europene;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor este
în curs de elaborare.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Acţiune în curs de realizare.

Clădiri noi (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului construcţiilor)
- impunerea pentru clădirile noi, înainte de începerea lucrărilor de construcţie, efectuarea unui studiu de
fezabilitate din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic, a sistemelor alternative cu eficienţă sporită: sisteme
37
descentralizate de alimentare cu energie bazate pe energie din surse regenerabile; cogenerare; sisteme de încălzire
sau de răcire centralizate sau de bloc; pompe de căldură.
Clădiri existente (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului construcţiilor)
pct. 4),
alin. 1

38

pct. 5),
alin. 1

- Stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, cerinţele minime de performanţă energetică pentru
clădiri sau o parte a acestora supuse renovărilor majore

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Acţiune în curs de realizare, bazată pe elaborarea/actualizarea
documentelor normative în acest domeniu.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Acţiune în curs de realizare, bazată pe elaborarea/actualizarea
documentelor normative în acest domeniu.

Sisteme tehnice ale clădirilor (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului construcţiilor)
391

pct. 6),
alin. 1

- Stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, cerinţe faţă de performanţa energetică globală,
instalarea şi dimensionarea, reglarea şi controlul sistemelor tehnice instalate în clădiri.

- încurajarea introducereii sistemelor inteligente de contorizare în clădirile nou-construite sau supuse
renovărilor majore;
392
alin. 2
- încurajarea, după caz, instalarea sistemelor de control activ, cum ar fi sistemele de automatizare, control şi
monitorizare a consumului de energie;
Clădiri cu consum energetic aproape egal cu zero (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului
construcţiilor)
pct. 7),
- elaborarea unui program pentru majorarea treptată a numărului de clădiri cu consumul energetic aproape de
401
alin. 1
zero în sectorul public.
- elaborarea unui plan naţional pentru majorarea treptată a numărului de clădiri, altele decît cele cu destinaţie
2
40
alin. 1
publică, cu consumul de energie aproape egal cu zero.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Acţiune în curs de realizare, bazată pe elaborarea/actualizarea
documentelor normative în acest domeniu.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Acţiune în curs de realizare, bazată pe elaborarea/actualizarea
documentelor normative în acest domeniu.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Program în curs de elaborare
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Program în curs de elaborare

9

Certificatul de performanţă energetică
41

pct. 8),
alin. 1

- eliberarea certificatului de performanţă energetică pentru clădirile sau unităţile de clădiri care sunt construite,
vîndute sau închiriate, precum şi clădirile cu o suprafaţă utilă totală de peste 500 m 2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Certificarea energetică a clădirilor sau a unităţilor cu o suprafaţă
utilă totală de peste 500 m2 va fi posibilă după adoptarea
cadrului normativ, aflat în curs de elaborare şi instruirea
evaluatorilor energetici.

Experţi independenţi autorizaţi pentru eliberarea certificatelor de performanţă energetică
42

pct. 9),
alin. 1

- Elaborarea unui regulament privind certificarea clădirilor;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Regulament în curs de elaborare..

Inspecţia sistemelor de încălzire (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului construcţiilor)

43

pct.10),
alin. 1

- Elaborarea unui regulament privind inspecţia periodică a:
a. cazanelor cu ardere de combustibil lichid sau solid convenţional şi cu putere nominală utilă de 20 kW pînă
la 100 kW;
b. cazanelor cu putere nominală utilă de peste 100 kW, caz în care inspecţia urmează a fi făcută cel puţin o
dată la fiecare 2 ani;
c. cazanelor cu combustibil gazos sau a cazanelor care utilizează alţi combustibili, situaţie în care inspecţia
poate fi efectuată mai des;
d. instalaţiilor de încălzire cu cazane cu putere nominală utilă de peste 20 kW şi cu vechime mai mare de 15
ani. Instalaţiile menţionate vor fi inspectate integral, cu recomandarea de înlocuire a cazanelor, după caz, şi
de modificare a sistemului de încălzire ori de recurgere la soluţii alternative

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Regulament în curs de elaborare.

Inspecţia sistemelor de climatizare
44

pct.11),
alin. 1

- Elaborarea măsurilor necesare pentru stabilirea unei inspecţii periodice a părţilor accesibile ale sistemelor de
climatizare cu o putere nominală utilă mai mare de 12 kW;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Pentru realizarea acestei acţiuni se elaboreză un proiect de
Regulament care va fi aprobat prin Hotărîre de Guvern.

Rapoarte privind inspecţia sistemelor de încălzire şi de climatizare
45

pct.12),
alin. 1

-

Întocmirea raportului privind rezultatele inspecţiei sistemelor de încălzire sau de climatizare;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Întocmirea raportului privind inspecţia periodică a sistemelor
de încălzire şi de climatizare va fi posibilă după adoptarea
cadrului normativ, aflat în curs de elaborare şi instruirea
inspectorilor a sistemelor de încălzire şi de climatizare.

Inspectori energetici

46

pct.13)

- Elaborarea regulamentului privind inspectarea cazanelor şi a sistemelor de climatizare;
- Autorizarea persoane fizice sau juridice în domeniul inspectării cazanelor şi a sistemelor de climatizare, de
către o comisie de certificare, în conformitate cu regulamentul aprobat de către Guvern;
- Punerea la dispoziţia publicului informaţii cu privire la formarea şi autorizarea experţilor, precum şi publicarea
pe pagina web a listei, periodic actualizată, a experţilor autorizaţi.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Regulament în curs de elaborare.

- Asigurarea instituirii unui sistem de control independent pentru certificatele de performanţă energetică şi
pentru rapoartele de inspecţie a sistemelor de încălzire şi de climatizare.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Pentru instituirea acestui sistem trebuie elaborat (preluat) un

Sistem de control
47

pct.14)

10

soft, care va permite realizarea acestei acţiuni.

Sancţiuni
48

pct.15)

- Introducerea sancţiunilor pentru încălcarea normelor de performanţă energetică a produselor cu impact
energetic.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Se elaborează modificări la Codul contravenţional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

Programul de reabilitare termică a clădirilor
49

pct.16)

- Elaborarea unui program de reabilitare a blocurilor locative multietajate, care va avea drept scop
îmbunătăţirea performanţei energetice a blocurilor existente şi reducerea consumului de energie termică.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Asupra elaborării acestui program se lucrează în comun cu
AEE.

Informarea publicului
- Informarea proprietarilor sau locatarilor clădirilor privind:
a. certificatele de performanţă energetică şi rapoartele de inspecţie, inclusiv scopul şi obiectivele acestora;
b. modalităţile rentabile de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor;
50
pct.17)
posibilităţile de valorificare a surselor de energie regenerabilă;
c. instrumentele financiare disponibile pentru sprijinirea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirii
d. instrumentele financiare disponibile pentru sprijinirea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirii
Sectorul transporturilor
51

lit. a)

52

lit. b)

53

lit. c)

531

alin. 1

532

alin. 2

533

alin. 3

534

alin. 4

535

alin. 5

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Acţiuni realizabile după instruirea evaluatorilor energetici şi a
inspectorilor a sistemelor de încălzire şi de climatizare.

- Elaborarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în comun cu autoritatea publică centrală
responsabilă pentru gestionarea sectorului transporturilor, a Planului de acţiuni privind biomasa care să specifice
potenţialul biocarburanţilor;
- importatorii de biocarburanţi vor prezenta certificatul privind compoziţia combustibilului importat şi, după
caz, a garanţiilor de origine;
-

autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului transporturilor va:

stabili, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, reguli pentru importul de pneuri C1, C2, C3;

asigura importul pneurilor cu o etichetă, indicînd clasa de eficienţă a consumului de combustibil, clasa
de zgomot exterior şi valoarea măsurată a acestuia, precum şi aderenţa pe teren umed;
cere distribuitorilor de pneuri, afişarea etichetei într-un loc vizibil şi prezentarea acesteia în momentul
vînzării;
furniza informaţii armonizate referitoare la parametrii pneurilor prin intermediul etichetării, permiţînd
utilizatorilor finali să facă o alegere în cunoştinţă de cauză la achiziţionarea de pneuri;


examina, către 1 martie 2016, necesitatea extinderii sistemului de etichetare asupra pneurilor reşapate,
necesitatea introducerii unor noi parametri ai pneurilor, precum kilometrajul etc.

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor:
Planul anual de acţiuni al Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor pentru anul 2015 prevede elaborarea
Regulamentului cu privire la etichetarea pneurilor care va
include:
a) cadrul de reglementare privind etichetarea pneurilor,
b) elaborarea și desemnarea recomandărilor pentru
autoritățile publice privind procurările de transport cu
un accent sporit asupra eficienței carburanților
consumați,
c) regulile pentru importul pneurilor conform claselor
C1, C2, C3,
d) programele pentru optimizarea circulației transportului
pe străzile centrale ale localităților,
ghidul privind procurarea unităților de transport pentru
autoritățile publice cu respectarea criteriilor de eficiență
energetică, precum și alin.2, nr.3, nr.4.

11

54

lit. d)

-

bugetul de stat va sprijini financiar programele de dezvoltare şi cercetare în domeniul biocombustibilului;

- efectuarea unei analize, referitor la posibilitatea introducerea în oraşele mari, a unor restricţii privind circulaţia
55
lit. e)
vehiculelor în anumite zile sau pe anumite străzi sau pot fi declarate zile verzi, în care să se interzică circulaţia
automobilelor;
Sectorul public (consiliile raionale şi consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia)
Consiliul raional Căușeni:
A fost angajat prin dispoziţia nr.145-p din 22.08.2012 –Pîrău
Vladimir.
Consiliul raional Anenii Noi:
A fost angajat prin dispoziţia nr.139 din 01.12.2012 – Valentin
Jizdan.
Consiliul raional Briceni:
A fost numit prin dispoziţia nr. 94 din 08.12.2011 dl
Ursachi Petru.
Consiliul raional Călărași:
A fost angajat prin contract din 01.10.2012
Veaceslav Coșcodan.

56

alin 1, lit.
a)

- angajarea unui manager energetic sau instruirea unului din angajaţi, pentru monitorizarea şi managementul
consumurilor în teritoriu;

Consiliul raional Cantemir:
Specialist principal Directia constructii,(prin cumul ) Manager
EE al raionului Cantemir -- angajat prin dispozitia 1/01p din
15.03.2013-Gandrabur Valeriu.
Consiliul raional Criuleni:
Ciubotaru Nicolae conform statelor de personal la funcţia
respectivă i sa atribuit şi funcţia de Manager Energetic.
Consiliul Raional Fălești:
În conformitatte cu dispoziţia nr. 30-c din 19.03.2014 a fost
desemnată persoana responsabilă de executarea atribuţiilor
managerului energetic- Cischevici Constantin.
Consiliul raional Florești:
A fost angajat prin dispoziţia nr. 22 conform contractului Nr
4/05-10 din 04.02.2013– Vasilasco Igor.
Consiliul raional Ialoveni:
A fost angajată in baza de contract manager energetic Luca
Eugeniu.

12

Consiliul raional Nispoeni:
A fost angajată Petru Stamate.
Consiliul raional Ocnița:
A fost angajată prin dispoziţia
Gîrtopan Marcel.

nr.145-C din 12.12.2012 –

Consiliul rational Rezina:
A fost angajată prin dispoziţia
Malanciuc Tatiana.

nr.161-C din 12.09.2012 -

Consiliul raional Rîșcani:
prin dispoziția președintelui raionului
Costețchi.

a fost numit dl Ion

Consiliul raional Taraclia:
În cadrul Cons iliului raional Taraclia funcţia de Manager
energetic a fos t întrodus ă în februarie 2013.
Consiliul raional Bălți:
Este angajată – Irina Kuznețova (dispoziţia
din 31.07.2013).

nr.152

Consiliul raional Glodeni:
în anul 2013 a fost angajată persoana în calitate de manager
energetic pentru monitorizarea și managementul consumurilor
în teritoriu.
Consiliul raional Șoldănești:
Este angajat – Iurcu Victor în baza Dispoziţia Nr. 01 din
16.01.2013.
Consiliul raional Leova:
A fost angajată prin dispoziţia
Tanurcov Ludmila.

nr.251 din 10.12.2014 –

Consiliul raional Cimișlia:
Administraţia raionului Cimişlia a contractat un manager
enegetic autorizat pentru prestarea serviciilor şi monitorizarea
măsurilor de eficienţă energetică în raionul Cimişlia.

13

Consiliul raional Dubăsari:
A fost angajat prin dispoziţia nr.173-i din 22.07.2013 Chirilov
Dorin.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Nu este angajat.
Consiliul raional Telenești:
Este angajat prin cumul un managere energetic la CR.
Consiliul raional Dondușeni:
A fost angajat prin dispoziţia
Sergiu.

nr.42-P 22.04.2013 – Liciu

Consiliul raional Soroca:
A fost angajat Idrician Stepan.
Consiliul raional Căușeni:
PLEE a raionului Căuşeni se află în proces de elaborare. În
cadrul ADR Sud a fost elaborat PREE pentru Regiunea de
Dezvoltare Sud , care cuprinde şi raionul Căuşeni.. În 2014 a
fost elaborat PLAEE pentru a.2014-2016 pentru or.Căuşeni cu
ajutorul USAID.
Consiliul raional Anenii Noi:
În perioada 04.11.2013 a fost aprobat si elaborat Programul
Local de Acţiune pentru Eficienţa Energetică -2013-2016
pentru raionul Anenii Noi.

57

lit. b)

-

elabora programele proprii de eficienţă energetică la fiecare trei ani.

Consiliul raional Briceni:
În perioada 02.12.2013 a fost aprobat si elaborat
Programul .Local de Acţiune pentru Eficienţa
Energetică -2013-2016 pentru raionul Briceni.
În perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE
pentru a.2014-2016 pentru or.Briceni cu ajutorul
USA1D.
Consiliul raional Călărași:
În perioda decembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru a.
2015-2017 pentru or.Călărași cu ajutorul USAID.
Consiliul raional Criuleni:
În perioada 10.12.2013 a fost aprobat si elaborat Programul
Local de Acţiune pentru Eficienţa Energetică -2013-2016

14

pentru raionul Criuleni.
Consiliul Raional Fălești:
Pînă la data de 01.05.2015 va fi elaborat Programul Local
pentru Eficienţa Energetică 2015-2018.
Consiliul raional Florești:
În perioada 02.12.2013 a fost aprobat si elaborat Programul
Local de Acţiune pentru Eficienţa Energetică -2013-2016
pentru raionul Floresti.
În perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru or.Floresti cu ajutorul USAID.
Consiliul raional Ialoveni:
În perioada 28.01.2014 a fost elaborat si aprobat prin deciria
presedintelui Raionului Ialoveni Planul de Actiuni pentru
Energia Durabila a Raionului Ialoveni 2014 – 2020.
Consiliul raional Nispoeni:
În perioada 02.12.2013 a fost elaborată și aprobată strategia de
dezvoltare a Raionului Nisporeni.
Consiliul raional Ocnița:
În perioada 2013 a fost elaborat Programul Local de Acţiune
pentru Eficienţa Energetică -2013-2016 pentru raionul Ocnița.
În perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru
or.Ocnița cu ajutorul (Convenția Primarilor)USAID.
Consiliul rational Rezina:
În perioada 02.12.2013 a fost aprobat si elaborat Programul
Local de Acţiune pentru Eficienţa Energetică -2013-2016
pentru raionul Rezina.
În perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru or.Rezina cu ajutorul USAID.
Consiliul raional Rîșcani:
În perioada 2013 a fost aprobat si elaborat Programul Local de
Acţiune pentru Eficienţa Energetică -2013-2016 pentru raionul
Rîșcani.
În perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru

15

a.2014-2016 pentru or.Rîșcani.
Consiliul raional Taraclia:
-26.12.2013 a fos t aprobat PLAEE 2014-2016.
Consiliul raional Bălți:
Prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/35 din
26.12.2013 a fost aprobat Programul municipal pentru
avansarea eficienței energetice în mun. Bălți în perioada 20142016.
Consiliul raional Glodeni:
a fost elaborat Programul Local pentru Eficiența Energetică.
Consiliul raional Șoldănești:
în an 2013.12.18 a fost aprobat si elaborat Programul Local de
Acţiune pentru Eficienţa Energetică 2013 - 2016 pentru raionul
Şoldăneşti.
Consiliul raional Leova:
În perioada 02.12.2013 a fost aprobat si elaborat Programul
Local de Acţiune pentru Eficienţa Energetică -2013-2016
pentru raionul Leova.
În perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru or. Leova cu ajutorul USAID.
Consiliul raional Dubăsari:
În perioada 02.12.2013 a fost aprobat si elaborat Programul
Local de Acţiune pentru Eficienţa Energetică -2014-2017
pentru raionul Dubăsari.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Au fost planificate şi efectuat rapoarte de audit energetic la 22
instituţii publice.
Consiliul raional Telenești:
Sa elaborat programul raional 2014-2016 de EE , la fel
primăria Telenești a elaborat programul propriu local de
îmbunătățire a EE.
Consiliul raional Dondușeni:
În perioada 23.05.2013 a fost aprobat si elaborat Programul

16

Local de Acţiune pentru Eficienţa Energetică -2013-2016
pentru raionul Dondușeni.
Consiliul raional Soroca:
În perioada anului 2013 a fost aprobat si elaborat Programul
Local de Acţiune pentru Eficienţa Energetică -2013-2016
pentru raionul Soroca.
În perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru or.Soroca cu ajutorul GIZ.
Consiliul raional Căușeni:
Planul Local de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice
pentru raionul Căuţeni se află în proces de elaborare.
Consiliul raional Anenii Noi:
În perioada 01.08.2014, a fost elaborat si aprobat Planul Local
de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice- 2014-2015
pentru raionul Anenii Noi.
Consiliul raional Briceni:
în perioada 08.09.2014, a fost elaborat si aprobat
Planul Local de Acţiuni în Domeniul Eficienţei
Energetice- 2014- 2015 pentru raionul Briceni.

58

lit. c)

- elabora planul de acţiuni privind eficienţa energetică pentru fiecare an cu identificarea măsurilor prioritare,
surselor de finanţare etc.;

Consiliul raional Criuleni:
În perioada 12.09.2014, a fost elaborat si aprobat Planul Local
de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice- 2014-2015
pentru raionul Criuleni.
Consiliul Raional Fălești:
Pînă la data de 01.05.2015 va fi elaborat Planul de acţiuni în
domeniul Eficienţa Energetică.
Consiliul raional Florești:
În perioada 14.07.2014, a fost elaborat si aprobat Planul Local
de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice- 2014-2015
pentru raionul Floresti.
Consiliul raional Ialoveni:
În perioada ianuarie 2015, a fost elaborat Planul Local de
Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice 2015 pentru raionul
Ialoveni.

17

Consiliul raional Nispoeni:
Planul de acțiuni in elaborare.
Consiliul raional Ocnița:
A fost elaborat si aprobat Planul Local de Acţiuni în Domeniul
Eficienţei Energetice- 2014-2015 pentru raionul Ocnița.
Consiliul raional Rezina:
În perioada 08.09.2014, a fost elaborat si aprobat Planul Local
de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice- 2014-2015
pentru raionul Rezina.
Consiliul raional Rîșcani:
În perioada 2014, a fost elaborat si aprobat Planul Local de
Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice- 2014-2015 pentru
raionul Rîșcani.
Consiliul raional Taraclia:
26.12.2013 a fos t elaborat PLEE 2014-2015.
Consiliul raional Bălți:
Prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/59 din 27.03.2014
a fost aprobat Planul
municipal de acţiuni pentru
îmbunătăţirea efecienţei energetice pentru anul 2014.
Consiliul raional Glodeni:
a fost elaborat Planul de acțiuni în domeniul Eficiența
Energetică.
Consiliul raional Șoldănești:
În an 2014.11.20, a fost elaborat si aprobat Planul Local de
Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice 2014-2015 pentru
raionul Şoldăneşti.
Consiliul raional Leova:
În perioada 08.09.2014, a fost elaborat si aprobat Planul Local
de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice- 2014-2015
pentru raionul Leova.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Anual ,se precizează planurile investiţionale inclusiv referitor la
izolarea termică a clădirilor.

18

Consiliul raional Telenești:
Pentru anul 2014 sa elaborat program anul de EE.
Consiliul raional Dondușeni:
În perioada 25.07.2014, a fost elaborat si aprobat Planul Local
de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice- 2014-2015
pentru raionul Dondușeni.
Consiliul raional Soroca:
În perioada anului 2014, a fost elaborat si aprobat Planul Local
de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice- 2014-2015
pentru raionul Soroca.
Consiliul raional Căușeni:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Anenii Noi:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Briceni:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea
AEE.
Consiliul raional Călărași:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.

59

lit. d)

- elabora la finele fiecărui an un raport referitor la măsurile de eficienţă energetică întreprinse, expediindu-l
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică;

Consiliul raional Cantemir:
Actiunea se executa in mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Criuleni:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul Raional Fălești:
Rapoartele se prezintă la solicitările AEE.
Consiliul raional Florești:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Ialoveni:
Acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Nispoeni:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.

19

Consiliul raional Ocnița:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Rezina:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Rîșcani:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Taraclia:
acţiunea s e execută în mod continuu la s olicitarea AEE.
Consiliul raional Bălți:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Glodeni:
raportul anual nu a fost elaborat din cauza că nu a fost
prezentat modelul raportului de către AEE. Conform legislației
raportul anual se elaborează după formulare elaborate de AEE.
Consiliul raional Șoldănești:
La solicitarea AEE se prezintă raportul anual privind măsurile
de eficenţă energetică întreprinse.
Consiliul raional Leova:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Dubăsari:
Acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
La solicitare.
Consiliul raional Dondușeni:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.

60

lit. e)

- elaborarea şi ţinerea bazei de date a surselor existente de energie din localitate, a furnizorilor şi a consumurilor
de energie în sectorul public;

Consiliul raional Soroca:
acţiunea se execută în mod continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Căușeni:
Consiliul raional Căuşeni elaborează baza informatională de
date pentru sectorul public, care va fi complectată periodic în
măsura datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu

20

perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Anenii Noi:
Consiliul raional Anenii Noi a creat o baza informatională de
date pentru sectorul public, fiind complectată periodic în
măsura datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Briceni:
Consiliul raional Briceni a creat o baza informaţională
de date pentru sectorul public, fiind complectată
periodic în măsura datelor din teritoriu. în prezent
datele sint interne cu perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Călărași:
Consiliul raional Călărași a creat o baza informatională de date
pentru sectorul public, fiind complectată periodic în măsura
datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Cantemir:
Consiliul raional Cantemir a creat o baza informatională de date
pentru sectorul public, fiind complectată periodic în măsura
datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Criuleni:
Consiliul raional Criuleni a creat o baza informatională de
date pentru sectorul public, fiind complectată periodic în
măsura datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul Raional Fălești:
În anul 2015 va fi implementată baza de date cu privire la
sursele de energie existente şi consumul de energie.
Consiliul raional Florești:
Consiliul raional Floresti a creat o baza informatională de date
pentru sectorul public, fiind complectată periodic în măsura
datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Ialoveni:

21

Consiliul raional Ialoveni a creat o baza informatională de date
pentru sectorul public, fiind complectată periodic în măsura
datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Nispoeni:
Consumurile de energie sint monitorizate și analizate periodic.
Consiliul raional Ocnița:
Consiliul raional Ocnița a creat o baza informatională de date
pentru sectorul public, fiind complectată periodic în măsura
datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Rezina:
Consiliul raional Rezina a creat o baza informatională de date
pentru sectorul public, fiind complectată periodic în măsura
datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Rîșcani:
Consiliul raional Rîșcani a creat o baza informatională de date
pentru sectorul public, fiind complectată periodic în măsura
datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Bălți:
Primăria mun. Bălți a creat o baza informatională de date
pentru sectorul public, fiind complectată periodic în măsura
datelor din teritoriu.
Consiliul raional Glodeni:
a fost creată baza de date a surselor existente de energie din
localitate, a furnizorilor și consumurilor de energie în sectorul
public.
Consiliul raional Șoldănești:
De către Consiliul raional Şoldăneşti este creată o baza de date
a surselor existente de energie pentru sectorul public, fiind
complectată periodic în măsura datelor din teritoriu.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Parţial

22

Consiliul raional Telenești:
Este o bază de date raională a tuturor cazangeriilor la APL
și instituțiile bugetare.
Consiliul raional Dondușeni:
Consiliul raional Dondușeni a creat o baza informatională de
date pentru sectorul public, fiind complectată periodic în
măsura datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Soroca:
Consiliul raional Soroca a creat o baza informatională de date
pentru sectorul public, fiind complectată periodic în măsura
datelor din teritoriu. În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Căușeni:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă, .
Consiliul raional Anenii Noi:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă, .

61

lit. f)

- informarea persoanelor fizice şi juridice referitor la bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă, etc.

Consiliul raional Briceni:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice
referitor la bunele practici, costurile şi beneficiile
echipamentelor şi utilajelor eficiente, surselor de
energie regenerabilă.
Consiliul raional Călărași:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă, .
Consiliul raional Cantemir:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă.
Elaborarea unui Model-chestionar pentru partichipare la

23

diferite programe si proecte pentru promovarea EE
valorificarii surselor regenerabile.

si a

Consiliul raional Criuleni:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă, .
Consiliul Raional Fălești:
au fost informate persoanele fizice şi juridice de bunele practici,
costurile şi beneficiile echipamentelor şi utilajelor eficiente,
surselor de energie regenerabilă prin intermediul ziarului „Patria
Mea”
Consiliul raional Florești:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă .
Consiliul raional Ialoveni:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă.
Consiliul raional Nispoeni:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă, .
Consiliul raional Ocnița:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă.
Consiliul raional Rezina:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă.
Consiliul raional Rîșcani:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă.

24

Consiliul raional Bălți:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă.
Consiliul raional Glodeni:
au fost informate persoanele fizice și juridice de bunele practici,
costurile și beneficiile echipamentelor și utilajelor eficiente,
surselor de energie regenerabilă.
Consiliul raional Șoldănești:
Prin intermediu publicaţiilor periodice şi a adunărilor
asociaţiilor de locatari se informează persoanele fizice şi juridice
referitor costurile şi beneficiile echipamentelor şi utilajelor
eficiente, surselor de energie regenerabilă.
Consiliul raional Leova:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă, .
Consiliul raional Cimișlia:
La solicitare au fost oferite consultaţii de către specialiştii
Direcţiei agricultură a Consiliului raioal Cimişlia. Deasemenea
au fost distribuite broşuri şi materiale informative despre
programele de acordare a finanţării pentru utilizarea
combustibilului din surse de energie regenerabilă.
Consiliul raional Dubăsari:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă.
Consiliul raional Telenești:
Sunt anunțate și informate populația raionului a. e. și APL
despre noutățile in domeniu ?EE și proiectele în derulare pin
saitul raional, prin presa locală , și prin BCIS.
Consiliul raional Dondușeni:
Periodic se informează persoanelor fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă.

25

Consiliul raional Soroca:
Periodic se informează persoanele fizice şi juridice referitor la
bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi
utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă.
Consiliul raional Căușeni:
Vizită de studiu cu tematica,,Development opportunieties for
inovative RES techologies in Moldova” în Republica Polonia,
în perioada 18-20noiembrie 2014.

62

lit. g)

-

colaborarea şi efectuarea schimbului de experienţă cu omologii lor din alte state, etc.

(Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort)

Consiliul raional Cantemir:
Participarea Managerului EE al raionului Cantemir la worcshop
in Development opportunities for innovative RES
Tehnologies in Moldova . or.Liublin,Polonia . 18-20noembrie
2014.
Consiliul raional Glodeni:
colaborarea și schimb de experiență cu omologii din alte
raioane.
Consiliul raional Cantemir:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Căușeni:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.

-

alin. 2

- sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile;

Consiliul raional Anenii Noi:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.

26

Consiliul raional Briceni:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru
Eficienţă Energetică şi alte autorităţi publice centrale
de resort sprijinesc APL prin promovarea eficienţei
energetice şi a valorificării surselor regenerabile,
oferind consultare, ajutor la îndepli nirea formularelor
pentru proiecte, informarea cetăţenilor, chestionare de
monitorizare, etc.
Consiliul raional Călărași:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Cantemir:
200 pleante cu tematica-,,cumparati-va cazan pe biomasa pentru
casa si 30% din cheltueli vor fi rambursate din fondul
europene”-printre APL1,agenti economici,fizici si a..
Consiliul raional Criuleni:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul Raional Fălești:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Florești:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,

27

chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Ialoveni:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Nispoeni:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Ocnița:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Rezina:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Rîșcani:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Taraclia:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă

28

Energetică ş i alte autorităţi publice centrale de res ort
sprijinesc APL prin promovarea eficienţei energetice şi a
valorificării s urs elor regenerabile, oferind cons ultare, ajutor
la îndeplinirea formularelor pentru proiecte, informarea
cetăţenilor, ches tionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Bălți:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Șoldănești:
Promovarea eficienţei energetice şi a valorificării surselor
regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc. Este susţinuntă de către
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică.
Consiliul raional Leova:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Dondușeni:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Soroca:
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi alte autorităţi publice centrale de resort sprijinesc
APL prin promovarea eficienţei energetice şi a valorificării
surselor regenerabile, oferind consultare, ajutor la îndeplinirea
formularelor pentru proiecte, informarea cetăţenilor,

29

chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul raional Căușeni:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Căuşeni în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul raional Anenii Noi:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Anenii Noi în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul raional Briceni:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis
consiliului raional Briceni în a.2012 „Ghidul de
Eficienţă Energetică şi Resursele regenerabile” .
Consiliul raional Călărași:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raionalCălărași în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
63

alin. 2, lit.
a)

- elaborarea ghidului privind eficienţa energetică destinat autorităţilor administraţiei publice locale cu formelestandard ale programelor şi ale planurilor de acţiuni de eficienţă energetică;

Consiliul raional Cantemir:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Cantemir în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile.
Consiliul raional Criuleni:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Criuleni în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul Raional Fălești:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Făleşti în a.2013 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile” .
Consiliul raional Florești:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Rezina în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul raional Ialoveni:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului

30

raional Ialoveni în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul raional Nispoeni:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliilor
raionale în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi Resursele
regenerabile”.
Consiliul raional Ocnița:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Ocnița în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul raional Rezina:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Rezina în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul raional Rîșcani:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Rîșcani ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi Resursele
regenerabile”.
Consiliul raional Taraclia:
Ghidul es te elaborat de către AEE s i trans mis cons iliului
raional Rezina în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică
şi Res urs ele regenerabile”.
Consiliul raional Șoldănești:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Şoldăneşti în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul raional Leova:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Leova în a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Agennția de Dezvoltare Regională Nord:
- S-a lucrat la elaborarea drafturilor inițiale ale Ghidului practic
despre iluminatul stradal eficient în localitățile rurale ale RM,
elaborat în cadrul proiectului-pilot: ”Iluminare stradală eficientă

31

în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca din sursele
Guvernului German. Proiectul Ghidului practic, cu includerea
propunerilor parvenite din partea AEE finalizat și prezentat in
cadrul evenimentului "Tirgul ideilor ECO Responsabile" din
03.12.2014, iar ulterior examinat de către AEE.
- Studiul privind identificarea formelor fezabile de CIC dintre
Tătărăuca Veche și satele învecinate, elaborat de către IDIS
„Viitorul” în perioada anului 2014 este finalizat si aprobat.
Consiliul raional Dondușeni:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Dondușeni în a.2013 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul raional Soroca:
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis consiliului
raional Sorocaîn a.2012 ,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi
Resursele regenerabile”.
Consiliul raional Căușeni:
Cursuri de dezvoltare profesională în 2014:Atelier de
lucru/masă rotundă în cadrul ,, Săptămîna europeană a energiei
durabile-EUSEW 2014” Eficienţa energetică în spitale –
schimb
de
experienţă,or.Orhei-26.06.2014;
Cursul EUREM Manager Energetic European în cadrul
Centrului de Formare Cuntinuă de la Camera de Comerţ şi
Industrie a Republicii Moldova
perioada 22.09.201422.06.2015; Atelierul de lucru nr.5 ,, Planificarea regională în
sectorul EE a clădirilor publice”în cadrul ADR Sud-10.12.2014.
64

lit. b)

- instruirea managerilor energetici privind elaborarea programelor şi planurilor de acţiuni de eficienţă
energetică;

Consiliul raional Anenii Noi:
Cursuri de dezvoltare profesională:
-

-

-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.I , perioada de la
25.09.2012 pînă la 27.09.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea
Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;

32

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.III , perioada de
la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
- Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013;
- Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada
29.01.2013;
- Agenţia de Dezvoltare Regională Centru - ,,Contextul
planificării şi programării regionale.Situaţia curentă
în Eficienţa Energetică în clădirile publice” perioada
februarie -decembrie2013 şi 30.04.2014, 24.06.2014,
08.12.2014
-

Consiliul raional Briceni:
Cursuri de dezvoltare profesională.
Consiliul raional Călărași:
Cursuri de dezvoltare profesională:
-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.I , perioada de la
25.09.2012 pînă la 27.09.2012;

-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea
Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.III , perioada de
la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de

-

-

-

33

-

calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013;
Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada
29.01.2013;

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru - ,,Contextul
planificării şi programării regionale.Situaţia curentă în Eficienţa
Energetică în clădirile publice” perioada februarie decembrie2013 şi 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014
Consiliul raional Cantemir:
Cursuri de dezvoltare profesionala:
Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru Eficienţă
Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de calculare a costului
Auditului Energetic”, perioada 23.01.2013.
Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică,
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Depunerea dosarului
pentru finanţare din mijloacele Fondului pentru Eficienţa
Energetică”, perioada 29.01.2013.
Agentia de Dezvoltare Sud- Instuirea,,Eficienta Energetica si
energia Regenerabila.24.06.2013; 20.02 2014
Agentia de Dizvoltare Centru-Atelier de lucru ,,Eficienta
energetica in spitale –schimb de experinta” or Orhei
26.06.2014.
USAID Proectulde Sustinere a Autoritatilor Locale din
Moldova.
,,Eficienta energetica si energia regenerabila ‚prin intermediul
Proectului de sustinere A Autoritatilor Locale din Moldova 2021 febuarie 2014. Proectul Energie si Biomasa in Moldova
Participarea in procesul de creare in raionul Cantemir a
Parteneriatelor Publice Private(PPP). 16.12.2014 masa
rotunda cu persoanele cointeresate.
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European din
15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM
Consiliul raional Criuleni:

34

Cursuri de dezvoltare profesională:
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.I , perioada de la
25.09.2012 pînă la 27.09.2012;
- Academia de Administrare Publică pe lîngă
Preşedintele Republicii Moldova – ,,Cursuri de
perfecţionare a funcţionarilor publici debutanţi”
perioada de la 15.10.2012 – 26.10.2012;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
- Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea
Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.III , perioada de
la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
- Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013;
- Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada
29.01.2013;
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru - ,,Contextul
planificării şi programării regionale.Situaţia curentă în Eficienţa
Energetică în clădirile publice” perioada februarie decembrie2013 şi 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014
-

Consiliul Raional Fălești:
Cursuri de perfecţionare profesională
- Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013;
- Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică -

35

-

,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada
29.01.2013;
cursuri destinate managerilor energetici din Consiliile
Raionale a RM ,,EUREM - Manager energetic
European – seminar de instruire “Development
opportunities for innovative RES technologies in
Moldova” petrecut în or. Liublin Republica Polonia
noiembrie 2014.

Consiliul raional Florești:
Cursuri de dezvoltare profesională:
-

-

-

-

-

-

-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.I , perioada de la
25.09.2012 pînă la 27.09.2012;
Academia de Administrare Publică pe lîngă
Preşedintele Republicii Moldova – ,,Cursuri de
perfecţionare a funcţionarilor publici debutanţi”
perioada de la 15.10.2012 – 26.10.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea
Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.III , perioada de
la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013;
Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada

36

29.01.2013;
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru - ,,Contextul
planificării şi programării regionale.Situaţia curentă în Eficienţa
Energetică în clădirile publice” perioada februarie decembrie2013 şi 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014.
Consiliul raional Ialoveni:
Cursuri de dezvoltare profesională:
Curs EUREM Manager Energetic European din 15.09.2014
- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie a RM.
Consiliul raional Nispoeni:
Cursuri de dezvoltare profesională: Agenţia de Dezvoltare
Regională Centru - ,,Contextul planificării şi programării
regionale.Situaţia curentă în Eficienţa Energetică în clădirile
publice” perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014.
Consiliul raional Ocnița:
Cursuri de dezvoltare profesională:
-

-

-

-

-

-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.I , perioada de la
25.09.2012 pînă la 27.09.2012;
Academia de Administrare Publică pe lîngă
Preşedintele Republicii Moldova – ,,Cursuri de
perfecţionare a funcţionarilor publici debutanţi”
perioada de la 15.10.2012 – 26.10.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea
Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.III , perioada de
la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada

37

23.01.2013;
Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada
29.01.2013;
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord - ,,Contextul planificării
şi programării regionale.Situaţia curentă în Eficienţa Energetică
în clădirile publice” perioada februarie -decembrie2013 şi
30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014.
-

Consiliul raional Rezina:
Cursuri de dezvoltare profesională:
-

-

-

-

-

-

-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.I , perioada de la
25.09.2012 pînă la 27.09.2012;
Academia de Administrare Publică pe lîngă
Preşedintele Republicii Moldova – ,,Cursuri de
perfecţionare a funcţionarilor publici debutanţi”
perioada de la 15.10.2012 – 26.10.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea
Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.III , perioada de
la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013;
Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada
29.01.2013;

38

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru - ,,Contextul
planificării şi programării regionale.Situaţia curentă în Eficienţa
Energetică în clădirile publice” perioada februarie decembrie2013 şi 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014.
Consiliul raional Rîșcani:
Cursuri de dezvoltare profesională:
-

-

-

-

-

-

-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.I , perioada de la
25.09.2012 pînă la 27.09.2012;
Academia de Administrare Publică pe lîngă
Preşedintele Republicii Moldova – ,,Cursuri de
perfecţionare a funcţionarilor publici debutanţi”
perioada de la 15.10.2012 – 26.10.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea
Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.III , perioada de
la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013;
Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada
29.01.2013;

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru - ,,Contextul
planificării şi programării regionale.Situaţia curentă în Eficienţa
Energetică în clădirile publice” perioada februarie decembrie2013 şi 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014.

39

Consiliul raional Bălți:
Cursuri de dezvoltare profesională organizate de Academia de
Administrare Publică de pe lîngă Președintele RM în colaborare
cu GIZ
-„Dezvoltarea regională”, în perioada 07-11.04.2014;
Seminar
«Развитие
навыков
органов
местной
администрации в сфере разработки проектов с внешним
финансированием» din 22.07.2014;
În cadrul proiectului STATUS (Agendele strategice teritoriale
pentru sistemele urbane ale orașelor mici și mijlocii), cofinanțat
de Programul Transnațional pentru Europa și Sud-East,în
perioada 20.09.2014, 09.10.2014, 26.11.2014.
Consiliul raional Șoldănești:
Cursuri de dezvoltare profesională:
-

-

-

-

-

-

-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.I , perioada de la
25.09.2012 pînă la 27.09.2012;
Academia de Administrare Publică pe lîngă
Preşedintele Republicii Moldova – ,,Cursuri de
perfecţionare a funcţionarilor publici debutanţi”
perioada de la 15.10.2012 – 26.10.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea
Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.III , perioada de
la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013;
Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă

40

Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada
29.01.2013;
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru - ,,Contextul
planificării şi programării regionale.Situaţia curentă în Eficienţa
Energetică în clădirile publice” perioada februarie decembrie2013 şi 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014.
Consiliul raional Dubăsari:
Cursuri de dezvoltare profesională:
Academia de Administrare Publică pe lîngă
Preşedintele Republicii Moldova – ,,Cursuri de
perfecţionare a funcţionarilor publici debutanţi”
perioada de la 20.10.2014 – 31.10.2014;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
- Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă;
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru - ,,Contextul
planificării şi programării regionale.Situaţia curentă în Eficienţa
Energetică în clădirile publice” perioada februarie decembrie2013 şi 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014.
-

Consiliul raional Soroca:
Cursuri de dezvoltare profesională:
-

-

-

-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.I , perioada de la
25.09.2012 pînă la 27.09.2012;
Academia de Administrare Publică pe lîngă
Preşedintele Republicii Moldova – ,,Cursuri de
perfecţionare a funcţionarilor publici debutanţi”
perioada de la 15.10.2012 – 26.10.2012;
Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.II , perioada de
la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea

41

Ghidului de Informare în Eficienţa Energetică şi
Energia Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică - ,,Atelierul de
instruire a formatorilor în domeniul managementului
energetic pentru sectorul public” şed.III , perioada de
la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
- Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru
Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013;
- Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Depunerea dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”, perioada
29.01.2013;
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru - ,,Contextul
planificării şi programării regionale.Situaţia curentă în Eficienţa
Energetică în clădirile publice” perioada februarie decembrie2013 şi 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014.
Consiliul raional Căușeni:
În proces de elaborare, baza de date se completează la apariţia
datelor din teritoriu.

65

lit. c)

-

crearea unei baze de date standard pentru monitorizarea şi eficientizarea consumurilor de energie în teritoriu;

66

lit. d)

- reexaminarea regulilor privind achiziţiile publice obligînd autorităţile administraţiei publice locale să adopte
decizii de achiziţii publice reieşind din criteriile de eficienţă energetică;

67

lit. e)

- elaborarea şi publicarea unui ghid care va fi utilizat de autorităţile administraţiei publice locale pentru evaluare
la organizarea licitaţiilor publice, la acordarea contractelor de executare a lucrărilor publice, a contractelor de
furnizare şi/sau de prestare a serviciilor publice etc.;

68

lit. f)

-

introducerea şi susţinerea unor programe privind îmbunătăţirea iluminatului stradal;

Consiliul raional Cantemir:
Programului Regional Sectorial pe domeniul Eficienta
Energetica in Cladirile Publice pina in anul 2020.
Baza----ADR-sud,,Modernizareaserviciilor publice locale”.
Consiliul raional Leova:
Cursuri de dezvoltare profesională:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European din
septembrie2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Căușeni:
Masa rotundă cu tematica ,,Impementarea Achiziţiilor Publice
Durabile
în
Republica
Moldova”la
CIE,,MOLDEXPO”,29.01.2015.

Consiliul raional Căușeni:

42

Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic privind
îmbunătăţirea iluminatului stradal pentru a.2014: Reparaţia
sistemului de iluminare stradală din or. Căuşeni-100.00 mii lei,
Construcţia sistemului de iluminare stradală în s.Ursoaia, rl
Căuşeni-77,4 mii lei,Construcţia
sistemului de iluminare
stradală în s.Hagimus, rl Căuţeni-200.00 mii lei,Iluminarea
străzilor din or.Căinari,rl Căuşeni-150.00 mii lei, Iluminarea
stradală , inclusiv proiectare în com.Baimaclia, rl Căuşeni-48.0
mii lei,Reparaţia capitală a sistemului de iluminare stradală din
or. Căuşeni (str.C.Stere, A.Donici, Gh.Asachi)-21.0 mii lei.
Consiliul raional Anenii Noi:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic privind
îmbunătăţirea iluminatului stradal pentru a.2014:
Bugetul local – 1618,0 mii lei;donatori-1090,0 mii lei.
Consiliul raional Cantemir:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic privind
îmbunătăţirea iluminatului stradal pentru a.2014:
Bugetul local – 750 mii lei.
Consiliul raional Criuleni:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic privind
îmbunătăţirea iluminatului stradal pentru a.2014.
Consiliul Raional Fălești:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic privind
îmbunătăţirea iluminatului stradal pentru a. 2013-2014:
Total - 375 mii lei, inclusiv: Bugetul local – 125mii lei , Buget de
stst - 250 mii lei.
Consiliul raional Nispoeni:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic privind
îmbunătăţirea iluminatului stradal pentru a.2014:
Bugetul local – 1 820 000 mii lei;donatori-7600,0 mii lei.
Consiliul raional Ocnița:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei

43

energetice fezabile din punct de vedere economic
îmbunătăţirea iluminatului stradal pentru a.2014:
Bugetul local – 426795 mii lei;donatori-780000 mii lei.

privind

Consiliul raional Rezina:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic privind
îmbunătăţirea iluminatului stradal pentru a.2014:
Bugetul local – 527,4 mii lei;donatori-7600,0 mii lei.
Consiliul raional Șoldănești:
Proiecte finanţate în domeniul eficienţei energetice fezabile din
punct de vedere economic privind îmbunătăţirea iluminatului
stradal în an. 2014 au fost valorificate 2872 mii lei.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Anual se execută. Numai în anul 2014 sau executat lucrări în
sumă de 2307,6 mii lei în 8 localităţi . Cu lămpi LED 36.
Consiliul raional Soroca:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic privind
îmbunătăţirea iluminatului stradal pentru a.2014:
Bugetul de Stat –1250,0 mii lei.
Consiliul raional Căușeni:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 a fost implementat - 1 proiect
în domeniul EE: ,,Efecientizarea energetică a gimnaziului ,,Ioan
Vodă” din s. Hagimus, rl Căuşeni”.

69

lit. g)

-

introducerea şi susţinerea unor programe privind reabilitarea clădirilor proprietate publică şi de menire socială;

Consiliul raional Anenii Noi:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 3
proiecte în domeniul EE:
- or.Anenii Noi - Spitalul raional Anenii Noi- finalizat
a.2014
Grădiniţa de copii s. Speia – în proces de finalizare
pentru a.2015
- Grădiniţa de copii s. Varniţa – în proces de finalizare
pentru a.2015
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat de
FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 12 proiecte în

44

domeniul EE- L/T „ A. Puşchin” Anenii Noi, Gimnaziul
Botnăreşti, Grădiniţa de copii s.Zoloteivca, Grădiniţa de copii
Hîrbovăţ, Grădiniţa de copii Roşcani, L/T ,,A. Straistă „ Anenii
Noi ,L/T ,,I Creangă „ Hîrbovăţ
Grădiniţa de copii
s.Geamăna. Gimnaziul Delacău, Complex cportiv s. Puhâceni,
Gimnaziul Ţînţăreni, Gimnaziul Zoloteivca.
Consiliul raional Călărași:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 4
proiecte în domeniul EE:
- o.Călărași, Liceul V. Alecsandri finalizat - 2014
- s. Sipoteni Liceul M. Eminescu finalizat -2014
- s. Săseni Grădinița de copii finalizat - 2014
- s. Bravicia Grădinița de copii finalizat - 2014
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate -5 proiecte
domeniul EE- Spitalul raional o. Călărași, Gimnaziul
Dereneu, Grădinița de copii Guguță o. Călărași, Grădinița
copii s. Sadova, Gumnaziul s. Pitușca.

de
în
s.
de

Consiliul raional Cantemir:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2012-2013 au fost inaintate 2 proecte:
- Sat.Cociulia,liceul teoretic V.Hanganu. n-a fost
acceptat de FEE
- s.Tiganca ,grad de copii- in proces de finalizare 2015
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013 pina in prezent au fost iniţiate 13 proecte in domeniul EE:
Edificiul
Consiliul
raional
Cantemir,s.Hanasani-gr.de
copii,gimnaziul M.Eminescu,liceu M.Eminescu.s.Baimaclia,
Gr.de copii-Cirpesti,Gimnaziul Stoianovca,gr.de copiiChioselia,Liceul
s.Ciobalaccia,-liceul,edificiul
primariei
Ciobalaccia,gimnaziul,,L.Chirieac”-s..Antonesti
,Spitalul
raional-bloc Terapie,Gotesti-gr. De copii N.4,gr de copii N.2Cantemir
Agentia de Dizvoltare Sud-Participarea consiliului raional
Cantemir la identificarea a 3 concepte de proect posibile
Cu urmatoarele tipuri de institutii:
- IMSP ,,SPITALUL RAIONAL CANTEMIR”,Bloc
Chirurgie.

45

Primaria com.Sadic,gimnaziul,,Nicolai Sulac”.
Primaria com .Baimaclia,gradinita de copii.
Consiliul raional Criuleni:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 3
proiecte în domeniul EE:
- LT „Ion Sîrbu” s. Măşcăuţi, r-nul Criuleni
- Gimnaziul Drăsliceni, r-nul Criuleni
- LT „Boris Dînga”, or Criuleni
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat de
FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 17 proiecte în
domeniul EE-Şcola primară „Haralambie Corbu” s. Dubăsarii
Vechi, Şcoala primară Criuleni, LT Mălăieştii Noi, LT
Măgdăceşti, LT „Mihai Stratulat” com Boşcana, LT „Nicolae
Donici” s. Dubăsarii Vechi, LT Cimişeni, Gimnaziul „Mihai
Eminescu” s. Jevreni, Gimnaziul s. Işnovăţ, Gimnaziul Izbişte,
IMSP Centrul Medicilor de Familie or Criuleni, Şcoala sportivă
Drăsliceni, Grădiniţa de copii „Prichindel” s. Hruşova,
Grădiniţa de copii Răculeşti, Grădiniţa de copii s. Cruglic,
Grădiniţa de copii s. Măşcăuţi, IMSP Spitatlul raional Criuleni.
Consiliul Raional Fălești:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP-3), iniţiat de
FEE în perioada anului 2014 au fost iniţiate 10 proiecte în
domeniul EE: L.T. Mihai Eminescu or. Făleşti; L.T. din s.
Pîrliţa; gimnaziul din s. Obreja Veche; gimnaziul din s. Călugăr;
gimnaziul din s. Bocani; gimnaziul din s. Pruteni; gradiniţa de
copii din s. Obreja Veche; casa de cultură din s.Bocani; L.T. din
s. Catranăc; gradiniţa de copii din s. Catranîc. Conform
rezultatelor evaluării, în luna decembrie au fost acceptate spre
finanţare L.T. Mihai Eminescu din or. Făleşti şi L.T. din s.
Pîrliţa.
Consiliul raional Florești:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 5
proiecte în domeniul EE:
-s.Cuhurestii de Sus- Gradinita de copii - finalizat a.2013
-s.Gura Cainarului –Gradinita de copii – finalizat a.2013
-s.Izvoare –Gradinita de copii – finalizat a.2013
-s.Stefanesti –Gradinita de copii – finalizat a.2013

46

-s.Prodanesti –Gimnaziul – finalizat a.2013,
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat de
FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 7 proiecte în
domeniul EE:
- Spitalul raional Floresti
- L/T „Miron Costin” din or.Floresti
- Casa de cultura s.Pragila r-ul Floresti
- Gradinita „Voinicel” din Floresti
- L/T s.Prodanesti r-ul Floresti
- L/T s.Stefanesti r-ul Floresti
- Gimnaziu din s. Pragila.
Consiliul raional Ialoveni:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 2
proiecte în domeniul EE:
- s. Cigirleni. Raionul Ialoveni, Gradinita de Copii.
- s. Rusastii Noi . Raionul Ialoveni, Liceul Teoretic.
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat de
FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate
- 6 proiecte în domeniul EE
- L/T s.Puhoi r. Ialoveni,
- Grădiniţa de copii nr.2 „Alunelu” s. Rezeni r. Ialoveni,
- L/T „Ion Pelivan” s. Rezeni r. Ialoveni,
- Grădiniţa de copii s. Tipala r. Ialoveni,
- L/T s.Tipala r. Ialoveni,
- Grădiniţa de copii nr.1 „Andries” o. Ialoveni r. Ialoveni.
Consiliul raional Nispoeni:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 3
proiecte în domeniul EE: Și 2 proiecte SER finanțate de
PNUD Gimnaziul din s. Ciorești r-n. Nisporeni L/T ,,
Prometeu,, din s. Grozești Grădinița de copii ,, Povestea,, Din
or. Nisporeni.

47

În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat de
FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 14 proiecte - L/T
,,Mircea Eliade,,. L/T ,,Ștefan Cel Mare,, Gimnaziul ,,M.
Eminescu,, din or. Nisporeni. L/T
,,A.Cel Bun,, din
s.Vărzărești. L/T Seliște. L/T ,,Bulicanu,,din s. Boldurești. Și
gimnazele din s. Ciutești, gim.s. Bălănești, gim.s. Soltănești,
gim.s. Șîșcani, gim. s.Brătuleni, gim.s. Zberoaia, gim.s. Iurceni,
ginm.s. Valea Trestieni. gim.s. Cristești.
Consiliul raional Ocnița:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 iniţiat de FEE, au
fost depuse - 7 proiecte în domeniul EE:
- or.Ocnița- Liceul teoretic Mihail Sadoveanu- (etapa II)
- or. Ocnița- grădinița Ghiocel (respins)
- s. Bîrnova- primaria Bîrnova (respins)
- rs. Bîrnova –gimnaziul Bîrnova(etapa II)
- s. Sauca – gimnaziul P. Zadnipru (etapaII)
- s. Sauca – Casa de cultură (etapa II)
- s. Sauca – Primăria Sauca (respins)
Programul UE prin intermediul PNUD:
- s. Hadarauți – grădinița (cazan pe biomasă-realizat
2014).
Fondul FISM:
- Ilumunarea stradală cu LED, or. Ocnița (realizat în
2014)
Convenția Primarilor:
- Casa de cultură or. Ocnița (cazan pe biomasă- realizat
în 2014);
- Planul SEAP(realizat 2014).
Consiliul raional Rezina:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 6
proiecte în domeniul EE:
- or.Rezina- Spitalul raional Rezina- finalizat a.2014
- or.Rezina, Azilul de bătrîni – în proces de finalizare
pentru a.2015
- r.Rezina, Grădiniţa de copii s.Ignăţei – finalizat 2014
- r.Rezina, liceul ,,I.Creangă” s.Cuizăuca - în proces de
finalizare pentru a.2015
- r.Rezina, gimnaziul s.Saharna-Nouă - în proces de
finalizare pentru a.2015

48

r.Rezina, Casa de Cultură s.Lalova - în proces de
finalizare pentru a.2015
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat de
FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 9 proiecte în
domeniul EE- L/T s.Echimăuţi, Gimnaziul Solonceni,
Grădiniţa de copii s.Pripiceni, Grădiniţa de copii nr.2 or.Rezina,
Grădiniţa de copii nr.5 or.Rezina, L/T ,,Al.cel Bun”Rezina ,L/T
,,I.Sîrbu”s.Ignăţei, Primăria s.Cuizăuca, Grădiniţa de copii
s.Pereni din r.Rezina.
-

Consiliul raional Rîșcani:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat de
FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 11 proiecte în
domeniul EE- grădinița de copii nr. 10 or. Rîșcani, gimnaziile
Aluniș, Gălășeni, ”Gh. Rîșcanu” or. Rîșcani, liceul teoretic ”D.
Cantemir” or.Rîșcani, l.t”C. Popovici” Nihoreni, lt ”E. Coșeriu
” Mihăileni, Centrul de sănătate Publică Rîșcani, CS Costești,
IMSP ”Spitalul raional Rîșcani”, Centrul de reabilitare
Renaștere.
Consiliul raional Taraclia:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect -1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada 2013-2014 au fos t aprobate s i s e afla
inimplementare 4 proiecte în domeniul EE:
- or.Taraclia, Liceul Teoretic „Ivan Vazov”, în proces
de implementare
- or.Taraclia, Gradiniţa de copii № 2, în proces de
implementare
- or.Taraclia, caminul Univers itatii de Stat “ Gheorge
Ţamblac”, în proces de împlementare
- s .Valea Perjei, Liceul Teoretic „Hris to Botev”, în
proces de împlementare.
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect -3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în perioada 2014 au fos t iniţiate pro iecte
7 proiecte:
-

Şcoala de Mis erii din s .Ciumai. Aprobat s pre
finantare
Gradinita
de Copii s .Ciumai.Aprobat
s pre
finantare.
Spitalul
Raional
Taraclia.
Elaborarea

49

-

documentatiei pentru etapa 2.
Gradinita de copii s .Ciumai. Documente depus
e pentru Etapa 2.
Liceul Teoretic s .Ciumai. Documente depus e pentru
Etapa 2.
Gradinita de copii s .Valea Perjei. In proces
de elaborarea documentatiei pentru Etapa 2.
Liceul Teoretic s .Corten. In proces de elaborarea
documentatiei pentru Etapa 2.

Gradinita de copii s .Corten. In proces de elaborarea
documentatiei pentru Etapa 2.
Consiliul raional Șoldănești:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect iniţiat de FEE, în
perioada a.2013-2014 au fost implementate - 5 proiecte în
domeniul EE:
- sat. Răspopeni Liceu teoretic în proces
- sat. Olișcani Casa de cultură
în proces
- sat. Șestaci
Grădinița de copii în proces
- sat. Glingeni Grădinița de copii în proces
- or. Șoldănești Spital raional
în proces
Consiliul raional Leova:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 3
proiecte în domeniul EE:
- r.Leova,s. Cazangic, Grădinița de copii– în proces de
finalizare pentru a.2015
- r.Leova,s.Covurlui, Grădinița de copii– în proces de
finalizare pentru a.2015
- r.Leova,s.Filipeni,Grădinița de copii-în proces de
finalizare a.2015
Consiliul raional Dubăsari:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE a fost implementat 1 proiect în domeniul EE:
- s. Ustia- gimnaziul Ustia- în proces de finalizare
pentru a. 2015
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat de
FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 3 proiecte în
domeniul EE- L/T s. Doroţcaia; L/T ,,Ion Creangă” s. Coşniţa

50

;L/T ,,Vlad Ioviţă”s.Cocieri,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
În contextul realizării acestei acţiuni, au fost elaborate 3
Programe regionale sectoriale (PRS) în domeniul eficienţei
energetice a clădirilor publice pentru Regiunile de Dezvoltare
Nord, Centru şi Sud. PRS - urile reprezintă nişte documente de
planificare şi programare strategică de nivel regional care au
fost elaborate în strictă conformitate cu prevederile
documentelor naţionale. Proiectele documentelor au fost
elaborate cu suportul Agenţiei de Cooperare Internaţională a
Germaniei, în cadrul Grupurilor de Lucru Regionale Sectoriale
în componenţa cărora intră reprezentanţi ai: MDRC,
Ministerului Economiei, Agenţiei pentru Eficienţa Energetică,
managerii energetici ai raioanelor din componenţa regiunilor
respective, precum şi reprezentanţii agenţiilor de dezvoltare
regională. De asemenea, documentele au fost aprobate în cadrul
Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare.
Scopul final al activităţilor realizate este identificarea unui
portofoliu de proiecte, care ar contribui la realizarea
obiectivelor naţionale de eficienţă energetică a clădirilor publice.
Astfel, în cadrul şedinţei Comisiei interministeriale cu privire la
evaluarea Conceptelor de proiecte posibile în cadrul proiectului
„Modernizarea serviciilor publice locale”, domeniul de intervenţie 2
”Planificarea şi programarea regională” au fost selectate 12 proiecte
prioritare care urmează a fi dezvoltate pe parcursul anului 2015,
iar ulterior va fi identificată
sursa de finanţare pentru
implementarea acestora.
Consiliul raional Soroca:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 9
proiecte în domeniul EE:
- or. Soroca – IPLT ”I. Creangă” , va fi finnalizat 2015;
- or. Soroca - IPLT ”C:Stere”, va fi finnalizat 2015;
- s. Baxani, iluminare stradală, finalizat 2014
- s. Bulbocii Noi, iluminare stradală, finalizat 2014
- s. Racovăț, iluminare stradală, finalizat 2014
- s. Schineni, iluminare stradală, finalizat 2014
- s. Vasilcău, iluminare stradală, în proces de
implementare
- s. Volovița, iluminare stradală, în proces de

51

-

70

lit. h)

-

implementare
-s. Alexandru cel Bun, iluminare stradală, în proces de
implementare.

susţinerea construcţiei de clădiri pasive sau cu un consum energetic redus sau aproape de zero;
Consiliul raional Căușeni:
În perioada 2013-2015- au fost iniţiate şi vor fi fimalizate
următoarele obiecte :,,Construcţia sistemelor de apeduct din
s.Ciufleşti „, Reconstrucţia şi extensiunea sistemului de
alimentare cu apă potabilă din s.Cîrnăţenii, Reconstrucţia
apeductului din s.Copanca,etapa II, Alimentaţia cu apă potabilă
a populaţiei din parte de Sud –Est a s.Fîrlădeni , Construcţia
reţelelor de apeduct, s.Grădiniţa, Construcţia sistemului de
aprovizionare cu apă s.Plop Ştiubei, Reconstrucţia sistemului
de aprovizionare cu apă potabilă s.Ucrainca, Forarea sondei
arteziene din s.Tocuz ,rl Căuţeni fiind finantate de Fondul
Naţional Ecologic.

71

lit. i)

-

îmbunătăţirea sistemelor de tratare şi alimentare cu apă potabilă;

Consiliul raional Anenii Noi:
În perioada 2013-2015- au fost iniţiate lucrări de construcţie a
staţiei de epurare a apelor uzate din Speia, Merenii Noi,
Ţînţăreni se preconizeza finisarea proiectului dat în a.2015 fiind
finantat de Fondul Naţional Ecologic
Consiliul raional Călărași:
În perioada 2013-2014 în s. Onișcani a fost dat în expluatare
sistem de canalizare a apelor uzate cu stație de epurare. Proiect
finanțat de Ministerul de Externe al Republicii Polone și Fondul
ecologic Național
Consiliul raional Criuleni:
În perioada 2013-2015- au fost iniţiate lucrări de construcţie a
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare şi reconstrucţia
fîntînii arteziene din com Hîrtopul Mare,turnul de apă şi
sistemul de alimentare cu apă din s. Izbişte, sistemul de
alimentare cu apă din s. Jevreni, construcţia staţii de epurare din
Măgdăceşti, sistemul de evacuare a apelor uzate din s
Porumbeni com Paşcani, proiectarea şi construcţia unei fîntîni
arteziene din s porumbeni, construcţia colectorului de
canalizare din com Răculeşti, construcţia sistemului de
canalizare din s Zăicana.
Consiliul Raional Fălești:
La compartimentul dat în anul 2014 de către Consiliul raional

52

Făleşti au fost valorificate 18966 mii lei.
Consiliul raional Nispoeni:
În perioada 2013-2015- au fost iniţiate lucrări de construcţie a
apeductului ,,Prut-Nisporeni
Consiliul raional Ocnița:
În or. Ocnița funcționează stații de epurare modernă cu debit
de prelucrare a 300m3/zi, iar capacitatea maxima acestor stații
este de 1000m3/zi, ce permite încadrarea în necesarul
proiectului. Celelalte zone rurale ce nu pot fi conectate fizic la
rețeaua de canalizare centrală vor construi sisteme separate de
epurare a apelor uzate.
Consiliul raional Rezina:
În perioada 2013-2015- au fost iniţiate lucrări de construcţie a
staţiei de epurare a apelor uzate din or.Rezina, se preconizeza
finisarea proiectului dat în a.2015 fiind finantat de Fondul
Naţional Ecologic
Consiliul raional Rîșcani:
În perioada 2013-2014- au fost iniţiate lucrări de extindere,
construcţie a sistemului de alimentare cu apă și calalizare în
satele Șaptebani, Gălășeni, Corlăteni fiind finantat de Fondul
Naţional Ecologic
Consiliul raional Taraclia:
De catre Fondului Ecologic National a fos t aprobat
proiectul de s chimbarea pompelor in or,Taraclia. Proiectul
are ca s cop reducerea cons umului de energie electrica.
Consiliul raional Glodeni:
Au fost efectuuate lucrări de construcție a apeductului din s.
Cobani. Din Bugetul de stat au fost efectuate lucrări la
apeductul din s. Limbenii Vechi, s.Ciuciulea, s.Cajba. Din
Bugetul raional au fost efectuate lucrări de construcție a
apeductului din or.Glodeni.
Consiliul raional Șoldănești:
În perioada an. 2011-2015- au fost efectuate lucrări la instalaţiile
de purificare în or. Şoldîneşti cu reconstrucţia reţelelor şi
instalaţiilor în sumă de 13 ml 449 mii lei fiind finanţat de
Fondul Naţional Ecologic inclusiv şi contribuţia Consiliului

53

raional Şoldăneşti.
Consiliul raional Leova:
În perioada 2013-2015- au fost iniţiate lucrări de construcţie a
staţiei de epurare a apelor uzate din or. Leova, se preconizeza
finisarea proiectului dat în a.2015 fiind finantat de Fondul
Naţional Ecologic.
- -Construcția apeductului magestral cu conectare
temporarăor. Leova-s.Hănăsănii Noi;
- -Constructia apeductului magestral s.Filipenis.Romanovca;
- -Constructia apeductului magestral or. Leova-s.Sirmas.Tomai-s.Tochile Raducani-s.Sarata Razesti;
- -Constructia apeductului , relele interioare a s.Sarata
Rezesti;
- -Constructia apeductului , relele interioare a
s.Borogani;
- -Extinderea relelelor de apeduct si canalizare a
s.Cneazevca;
- -Constructia apeductului , relele interioare a s. Saratica
Noua;
- -Constructia apeductului , relele interioare a s.Tomaiul
Nou;
- -Constructia apeductului , relele interioare a s.
Vozniseni;
- -Constructia apeductului , relele interioare a s. Troian;
- -Constructia apeductului, relele interioare a s.Troita;
Consiliul raional Dubăsari:
În perioada 2012-2014- au fost iniţiate lucrări de construcţie
reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate din s.
Marcăuţi, s. Holercani, fiind finantat de Fondul Naţional
Ecologic

72

lit. j)

-

utilizarea, după caz, a surselor regenerabile de energie pentru încălzirea obiectelor sociale etc.;

Consiliul raional Soroca:
Proiecte de alimentare cu apă potabilă:
or. Soroca, s. Hristici și s.Rublenița - în curs de implementare;
s.Regina Maria, s. Egoreni, s. Zastînca – proiecte implementate.
Consiliul raional Căușeni:
În perioada a.2014 au fost realizate urmatoarele obiecte în
cadrul proiectului,,Energie şi Biomasă” PNUD-Moldova şi UE
în mediul rural:Centrală termică pe biomasă la gimnaziul din
s.Tănătari Noi ,rl Căuşeni, Centrală termică pe biomasă la

54

gimnaziul din s. Ciufleşti, rl Căuşeni,Centrala termică pe
biomasă la grădiniţa de copii,,Viorica” din s.Cîrnăţenii Noi, rl
Căuşeni.
Consiliul raional Anenii Noi:
În perioada a.2014-2015 au fost elaborate
şi iniţiate
urmatoarele proiecte în cadrul ,,Utilizarea Eficientă a
Combustibilului Solid din Biomasa” cu susţinerea grupului
Moldo-japonez 2KR pentru 1 localităţi : s.Maximovca.
Consiliul raional Cantemir:
În a.2012 au fost elaborate şi finalizate 3 proiecte în cadrul
programului ,,Utilizarea Eficientă a Combustibilului Solid din
Biomasa”:
s.Tiganca-gr de copii,gimnaziul-pe biomasa(baloti de pae)
s Antonesti-gimnaziul- baloti de pae
s .Costangalia-gimnaziul –peleti.
Consiliul raional Criuleni:
În perioada a.2014-2015 au fost elaborate
şi iniţiate
urmatoarele proiecte în cadrul ,,Utilizarea Eficientă a
Combustibilului Solid din Biomasa” cu susţinerea grupului
Moldo-japonez 2KR pentru 2 localităţi : s. Măşcăuţi com
Răculeşti.
Consiliul raional Nispoeni:
În perioada a.2014- au fost efectuate proiecte în cadrul
,,Utilizarea Eficientă a Combustibilului Solid din Biomasa” cu
susţinerea de către PNUD.
Consiliul raional Ocnița:
În perioada a.2012-2015 au fost elaborate
şi iniţiate
urmatoarele proiecte în cadrul ,,Utilizarea Eficientă a
Combustibilului Solid din Biomasa”: cu susţinerea UE si
PNUD s.Hădărăuți, USAID or. Ocnița Casa de cultură.
Consiliul raional Rezina:
În perioada a.2014-2015 au fost elaborate
şi iniţiate
urmatoarele proiecte în cadrul ,,Utilizarea Eficientă a
Combustibilului Solid din Biomasa” cu susţinerea grupului
Moldo-japonez 2KR pentru 3 localităţi : s.Cuizăuca, s.Mateuţi,
s.Ignăţei r.Rezina.

55

Consiliul raional Taraclia:
În cadrul proiectului ,,Energie ş i Biomas ă din Moldova”
in 2014 au fos t implimentate proiectele:
- Şcoala de Mis erii, s .Ciumai
- Gradinita de copii s .Novos iolovca
- Gradinita de copii s . Cealic
- Gradinita de copii s .Cairaclia
Consiliul raional Șoldănești:
În perioada an. 2011 - 2014 au fost elaborate şi implementate
proiecte privind utilizarea surselor regenerabile de energie
pentru încălzirea gimnaziilor din s. Vadul-Raşcov, Climăuţii de
jos, Cuşmirca, Şestaci, Parcani susţinut de PNUD.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Se utilizează panouri voltaice pentru încălzirea apei menajere
la 3 instituţii preşcolare şi în s. Slobozia pentru iluminarea
stradală. (sistem solar de iluminare stradală).
Capitolul VII. Măsuri sectoriale şi intersectoriale pentru promovarea eficienţei energetice
Secţiunea 1.Cadrul legal pentru promovarea eficienţei energetice
73

alin. 2

74

alin. 4

75

alin. 6

- Elaborarea Planului Naţional de Acţiuni pentru Eficienţa Energetică la fiecare 3 ani, de către Agenţia pentru
Eficienţă Energetică;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică va stabili indicatorii de eficienţă energetică şi reperele sau/şi va alinia
indicatorii existenţi la cei stabiliţi în Uniunea Europeană;
-

Revizuirea Standardelor naţionale prin prisma celor aplicabile în Uniunea Europeană.

Secţiunea 2. Crearea capacităţilor instituţionale
Consiliul Raional Fălești:
În conformitatte cu dispoziţia nr. 30-c din 19.03.2014 a fost
desemnată persoana responsabilă de executarea atribuţiilor
managerului energetic.
76

pct. a)
alin. 1

- Angajarea de către autorităţile administraţiei publice locale în corespundere cu legislaţia în vigoare, a
managerilor energetici din rîndul persoanelor cu studii superioare în domeniul energetic, care să fie responsabili
de planificarea şi monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi valorificare a
surselor regenerabile de energie în teritoriu;

Consiliul raional Nispoeni:
De la 04/12/2013 Consiliul raional Nisporeni angajat
managerul energetic.
Consiliul raional Glodeni:
în anul 2013 a fost angajată persoana în calitate de manager
energetic pentru monitorizarea și managementul consumurilor
în teritoriu.

56

Consiliul raional Cimișlia:
A fost contractat un manager energetic autorizat, care să fie
responsabili de acordarea suportului în planificarea şi
monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi valorificare a surselor regenerabile de energie în
teritoriu.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Nu este angajat.
Consiliul raional Telenești:
Este angajat un managere energetic prin cumul.
Consiliul Raional Fălești:
Pînă la data de 01.06.2015 va fi elaborat Programul Local
pentru Eficienţa Energetică.
Consiliul raional Glodeni:
A fost elaborat Programul Local pentru Eficiența Energetică.
77

78

alin. 2

alin. 3

79

alin. 4

80

alin. 5

81

pct. b),
alin. 1

- Elaborarea Programelor locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice la fiecare trei ani şi planurilor anuale de
acţiuni privind implementarea măsurilor de eficienţă energetică, de către Managerii energetici, cu suportul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică;

- Efectuarea de către Managerii energetici a cel puţin o dată pe an analiza consumului de energie în teritoriu în
vederea determinării eventualelor intervenţii pentru eficientizarea consumurilor de energie respective, în
conformitate cu formularele standard elaborate de către autoritatea publică abilitată;

Consiliul raional Ștefan Vodă:
Program separat nu a fost întocmit dar a fost ca o parte
componentă la Programul de dezvoltare social –economic
2012-2015.
Consiliul raional Telenești:
Sa elaborat programul raional 2014-2016 de EE , la fel
primăria Telenești a elaborat programul propriu local de
îmbunătățire a EE.
Consiliul raional Glodeni:
A fost efectuată analiza consumului de energie în teritoriu.
Consiliul raional Telenești:
Se va petrece în anul 2015.

- Elaborarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a Ghidului privind eficienţa energetică destinat
sectorului public;
- Organizarea cursurilor şi instruirilor pentru managerii energetici de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
- Oferirea de către autoritatea publică abilitată a consultaţiilor şi instruirilor managerilor energetici, angajaţi în
alte sectoare decît cel public, în cazul întreprinderilor şi societăţilor comerciale ce vor adopta decizii de angajare a
managerilor energetici;
- Asigurarea de către Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică, a creării unui
sistem de audit energetic, de înaltă calitate, conceput pentru identificarea măsurilor potenţiale de îmbunătăţire a

57

82

alin. 4

eficienţei energetice, desfăşurat în mod independent, pentru toţi consumatorii finali, inclusiv consumatorii casnici
şi comerciali mici şi consumatorii industriali mari şi mici;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică va crea şi ţine registrul auditurilor şi a auditorilor energetici autorizaţi.

83

alin. 5

-

Publicarea listei auditorilor energetici autorizaţi pe pagina Internet a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică;

Consiliul raional Ștefan Vodă:
Este oportună urgentarea acţiunii.

- Stabilirea de către Ministerul Economiei a cazurilor în care auditul energetic este obligatoriu, precum şi sursele
de finanţare ale acestora;
- Inspectarea cazanelor şi a sistemelor de climatizare de către inspectori calificaţi, persoane fizice sau juridice
pct. c),
autorizate.
85
alin. 1
- Actualizarea şi publicarea periodică a listei inspectorilor energetici pe pagina Internet a autorităţii publice
responsabile pentru inspectarea instalaţiilor energetice;
- Realizarea, de către experţi independenţi autorizaţi de comisia de certificare, a Certificării clădirilor şi
elaborării recomandărilor, în conformitate cu prevederile unui regulament privind certificarea clădirilor, aprobat
pct. d),
86
de către Guvern;
alin. 1
- Publicarea pe pagina Internet a autorităţii publice abilitate a listei experţilor independenţi autorizaţi de comisia
de certificare;
- Autorizarea de către Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare a instalatorilor de cazane şi
pct. e),
87
sobe mici pe bază de biomasă şi de sisteme fotovoltaice solare şi termice solare, în baza unui regulament privind
alin. 1
certificarea instalatorilor de cazane aprobat de Guvern;
Secţiunea 3. Societăţi de servicii energetice (ESCO)
84

alin. 6

- Crearea de către Ministerul Economiei a condiţiilor pentru dezvoltarea societăţilor de servicii energetice prin
stabilirea unor stimulente economice;
Secţiunea 4. Parteneriat public-privat
88

alin. 1

- Crearea de către Ministerul Economiei a condiţiilor necesare pentru desfăşurarea parteneriatului public-privat;
- Sporirea gradului de informare a populaţiei la nivel local cu privire la opţiunile şi specificul mecanismelor
89
alin. 1
parteneriatului public-privat;
- Instituirea unui cadru legislativ adecvat.
Secţiunea 5. Acorduri voluntare
- Elaborarea şi propunerea de către Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică a
acordurilor voluntare pentru industriile energofage.
Secţiunea 6. Certificate albe şi alte instrumente de piaţă
90

alin. 1

- Efectuarea unei analize, după caz, de către Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, a posibilității introducerii schemei de certificate albe în scopul încurajării economiilor de energie;
- Examinarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică, a rentabilității impunerii societăţilor de distribuţie
92
alin. 2
obligaţia de a realiza în fiecare an un volum fix de economii energetice.
Secţiunea 7. Fondul pentru Eficienţă Energetică
91

alin. 1

93

alin. 1

- Crearea de către Ministerul Economiei, prin hotărîre de Guvern, Fondul pentru Eficienţă Energetică prevăzut
în Legea energiei regenerabile.

94

alin. 3

- Ministerul Economiei:

58

a) elaborarea Regulamentului şi Manualului Operaţional al fondului;
b) identificarea donatorilor pentru suplinirea fondului cu mijloace financiare;
c) instruirea capacităţilor pentru piaţa internă care să servească scopurilor fondului;
d) colaborarea cu fondul în vederea verificării calităţii şi monitorizării instalărilor de echipamente şi utilaje;
e) informarea publicului larg despre posibilităţile de finanţare oferite de fond.
- Fondul pentru Eficiență Energetică va:
a. promova proiecte investiţionale în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de
energie;
b. acorda asistenţă tehnică pentru elaborarea de proiecte în domeniul eficienţei energetice şi valorificării
surselor regenerabile de energie;
95
alin. 4
c. acorda asistenţă financiară proiectelor;
d. contribui financiar direct;
e. acţiona în calitate de agent sau mediator pentru celelalte surse de finanţare;
f. asigura garanţii depline sau parţiale în cazul finanţării de către bănci;
g. acorda asistenţă în identificarea combinaţiei optimale de finanţare a proiectelor.
Secţiunea 8. Contorizarea şi prezentarea informaţiei privind consumul de energie

96

pct. 1),
alin. 1

97

pct. 2),
alin. 1

971

alin. 2

98

alin. 3

99

alin. 4

- Asigurarea de către Furnizorii de energie, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil
din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale, dotarea cu contoare
individuale, care reflectă consumul real şi timpul efectiv de utilizare a consumatorilor finali de energie electrică,
gaze naturale, servicii de încălzire şi/sau răcire şi apă caldă menajeră centralizată.
- Emiterea facturilor, de către Operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizori, în baza consumului real de energie,
prezentate în mod clar şi uşor de înţeles.
- Punerea, de către Operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizori, la dispoziţia consumătorilor finali, într-o
formă clară şi uşor de înţeles, următoarele informaţii:
a. preţurile reale curente şi consumul real de energie;
b. comparaţiile între consumul curent de energie al consumatorului final şi consumul pentru aceeaşi perioadă
a anului anterior, preferabil sub formă grafică;
c. ori de cîte ori este posibil şi util, comparaţiile cu un utilizator mediu de energie normalizat sau etalonat, din
aceeaşi categorie de consum;
d. informaţiile de contact ale organizaţiilor consumatorilor şi agenţiilor relevante, inclusiv adresele de site-uri
web, unde se pot obţine informaţii privind măsurile de îmbunătăţire a consumului de energie profiluri
comparative ale utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective pentru echipamentele de utilizare a
energiei.
- Specificarea, de către Furnizorii de energie electrică, în factura emisă spre plată sau într-o anexă la aceasta
următoarele:
a. informaţii cu privire la ponderea fiecărei surse de energie în structura generală a combustibilului pentru
anul precedent;
b. surse de referinţă care să conţină informaţii privind impactul activităţii asupra mediului.
- Întocmirea de către Autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului energetic, unei liste
standard a surselor de combustibil, în ordine descrescătoare, care va fi inclusă de furnizori în factură sau în
materiale promoţionale.

Consiliul raional Ștefan Vodă:
În raion la 100 % sunt instalate contoare de eficienţă consumul
de energie electrică, gaze naturale, apă potabilă. Avem o singură
CT de 8 mwt/h care furnizează energie termică la 2 instituţii şi
bloc locativ . Toate dispun de evidenţă individuală.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Se emit în mediu stabilit.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Se execută întocmai numai fără comparaţie cu perioada
precedentă.

59

- Întocmirea de către Furnizori şi punerea la dispoziţia autorităţii publice centrale responsabile pentru
gestionarea sectorului energetic un portofoliu al structurii combustibilului în corespundere cu lista standard
naţională.
- Autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului energetic urmează să:
a. Facă recomandări furnizorilor şi operatorilor reţelelor de distribuţie cu privire la conţinutul informaţiei în
101
alin. 6
cauză;
b. Facă verificarea anuală a corectitudinei informaţiei prezentate pentru a evita dublarea acesteia;
c. publice informaţii prezentate de furnizori pe pagina Internet pentru a fi accesibilă tuturor consumatorilor.
Secţiunea 9. Tarife şi facturare
100

alin. 5

102

pct. 1),
alin. 1

- Asigurarea eliminării, de către Autoritatea publică responsabilă pentru stabilirea tarifelor la energie, a
stimulentelor în ceea ce priveşte tarifele de transport şi distribuţie care conduc la creşterea nejustificată a
volumului energiei distribuite sau transportate.

103

alin. 2

- Elaborarea şi introducerea de către Autoritatea publică responsabilă pentru stabilirea tarifelor la energie, a
tarifului binom care permite ajustarea sarcinii, în funcţie de necesităţi şi permite furnizorului să-şi acopere
costurile, indiferent de consum.

104

alin. 3

105

alin. 4

- Înlocuirea, reglementării curente bazată pe costul serviciului, în scopul promovării eficienţei la nivelul de
furnizare, cu una bazată pe promovare, care va oferi stimulente operatorilor pentru reducerea costurilor de
producere şi sporirea eficienţei energetice.
- Examinarea de către Autoritatea publică responsabilă pentru stabilirea tarifelor la energie, a posibilității
introducerii preţului-plafon, inclusiv următoarele măsuri pe tip de energie:
a. energia electrică:
 stimulente (preţ plafon/reglementarea venitului) pentru energia electrică;
 factorul X întru promovarea eficienţei energetice şi reducerii costurilor;
b. gaze naturale:
 tarif binom;
 preţ plafon/reglementarea venitului pentru energia electrică;
 factorul X pentru promovarea eficienţei energetice şi reducerii costurilor;
c. energia termică:
 stabilirea metodologiei de calcul a preţurilor la energia termică şi facturare pentru producătorii şi
distribuitorii de energie termică nelicenţiaţi, cu obligativitatea facturării în bază de consum pentru toate
sistemele centralizate de alimentare cu căldură;
 introducerea tarifului binom similar celui aplicat pentru energia electrică, care să includă o componentă

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a
Republicii Moldova:
Masurile respective sunt neavenite, deoarece astfel de
„stimulente" nu sunt incluse în structura tarifelor de transport şi
distribuţie.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a
Republicii Moldova:
Conform prevederilor Metodologiilor de calculare, aprobare şi
ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei
electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei
electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 497 din 20.12.2012
pot fi calculate tarifele de tip monom cât şi tarifele de tip binom
la energia electrică furnizată consumatorilor finali. De
menţionat totuşi că, aplicarea tarifelor de tip binom necesită
renegocierea puterilor contractate şi eforturi majore de
informare a consumatorilor.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a
Republicii Moldova:
Metodologiile tarifare în baza cărora se calculează tarifele în
sectoarele reglementate de ANRE (piaţa energiei electrice, piaţa
gazelor naturale şi aprovizionarea centralizată cu energie
termică) au la bază principiile reglementării stimulatorii şi
prevăd aplicarea factorilor de eficienţă.

60

pentru energie (lei/Gcal) şi alta pentru sarcina maximală comandată şi măsurată (lei/Gcal, oră);
 aplicarea factorului X pentru furnizorii de căldură doar în cazul în care aceştea au obţinut recuperarea
financiară.

106

pct. 2),
alin. 1

- Examinarea, de către Autoritatea publică responsabilă pentru stabilirea tarifelor la energie, şi recomandarea
furnizorilor posibilitatea introducerii metodelor de facturare, cum ar fi plata în avans cu rabat, plăţi lunare în rate
egale etc.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a
Republicii Moldova:
Măsurile menționate nu corespund principiilor tarifare stabilite
în conformitate cu legislația în vigoare și nici practicilor tarifare
aplicate în Republica Moldova.

Capitolul VIII. Acces la informație și sensibilizarea publicului
- Asigurarea informării,de către Ministerul Economiei, în mod transparent şi pe scară largă, a tuturor părţilor
interesate privind cadrul instituţional, legal şi financiar existent sau planificat pentru atingerea obiectivelor şi
ţintelor naţionale de economisire a energiei.
- Prezentarea de către Autorităţile de resort, a informaţiilor suficiente cu privire la măsurile de îmbunătăţire a
eficienţei energetice, consumul comparativ de energie pe grupuri de consumatori finali, tehnologiile noi şi
108
alin. 2
caracteristicile tehnice ale acestora în vederea ajutării consumătorilor finali să adopte, în cunoştinţă de cauză,
decizii care influenţează consumul individual de energie.
Implementarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a Strategiei naţionale de comunicare în domeniul
109
alin. 3
eficienţei energetice.
- Crearea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi administrarea paginei consumatorului.
- Publicarea de către AEE a informaţiei privind:
a) preţurile pentru energie şi consumurile pe sectoare;
b) analiza comparativă, în formă de grafice, a consumului de energie de către consumatorii finali pentru anul
110
alin. 4
curent şi cel precedent;
c) consumurile ponderate de energie pe grupuri de consumători;
d) ghidurile consumatorilor, cu indicarea datelor de contact, inclusiv a paginilor electronice ale organizaţiilor
pentru protecţia consumatorilor, ale agenţiilor învestite cu funcţii în domeniile energeticii sau ale altor autorităţi
similare care pot prezenta informaţii cu privire la măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
- Publicarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a studiilor de caz privind bunele practici naţionale şi
internaţionale în domeniul eficienţei energetice;
111
alin. 5
- Colaborarea şi efectuarea schimbului de informaţii în domeniul eficienţei energetice şi a surselor de energie
regenerabilă, a Agenţia pentru Eficienţă Energetică cu autorităţile competente ale altor state.
Capitolul X. Proceduri de monitorizare, evaluare şi raportare
107

112

alin. 1

alin. 2

- Întocmirea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a rapoartelor de progres în baza sintezelor planurilor
de acţiuni;
- Crearea unei baze informaţionale în domeniul eficienţei energetice care va conţine informaţii despre
implementarea acţiunilor incluse în planurile de acţiuni elaborate de toţi actorii responsabili.

61

Anexa 2. Realizarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Eficienţei Energetice pentru anii 2013-2015
Măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice conform PNAEE 2013-2015 (Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 07.02.2013)
Nr.
ms.

Articol

Măsura

Descrierea măsurilor întreprinse

Titlul III, Cap. III. Măsuri privind creşterea eficientei energetice în sectoarele de consum final și economii de energie
primară
Secţiunea 1. Măsuri privind creşterea eficientei energetice în sectorul transformărilor energetice
1

pct. 1

11

Acțiunea 1)

12

Acțiunea 2)

13

Acțiunea 3)

14

Acțiunea 4)

Elaborarea Programelor proprii de eficienţă energetică în transportul şi distribuţia energiei electrice
- Elaborarea de către Operatorii reţelelor de distribuţie, în conlucrare cu Ministerul Economiei şi Agenţia
pentru Eficienţă Energetică, a programelor proprii de eficienţă energetică pentru reducerea pierderilor în
reţelele electrice de distribuţie.
- Elaborarea de către Ministerul Economiei, a unui program de dezvoltare a sistemului de transport al
energiei electrice.
- Aprobarea programelor proprii de eficienţă energetică, de către operatori, și transmiterea lor către Agenţiei
pentru Eficienţă Energetică.

- Includerea în Programe măsurilor de eficienţă energetică care urmează a fi întreprinse, costul estimativ şi
sursa de acoperire, termenul de executare şi economiile de energie prognozate pe întreaga perioadă a
programului.

Consiliul Raional Ștefan Vodă:
Este în proces de executie. Izolarea termică a pereţilor
exteriori şi schimbarea ferestrelor şi uşilor la întrare la
următoarele instituţii:
La grădiniţa de copii din s.Talmaza – 2185 mii lei
La grădiniţa de copii din sCopceac – 2012,66 mii lei
La grădiniţa de copii din s.Festeliţa – 2058,0 mii lei
La grădiniţa de copii din s.Cioburciu- 372,005
TOTAL – 6627,715 mii lei .
Sumele indicate mai cuprind şi alte lucrări de reparaţii
(pardosele, tencuieli interioare ect)la grădiniţele din
localităţile nominalizate. Lucrările de izolare termică şi
schimbarea ferestrelor vor asigura o economie de energie
termică de 739728,0 – 900000 kwh/an.

15

2

Acțiunea 5)

- Completarea și prezentarea de către Operatori, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, o dată la 3 ani,
formularele-standard cu date referitoare la consumul de energie.

pct. 2

- Evidenţa consumului de gaze naturale la consumatorii finali;
- Elaborarea şi implementarea unui plan privind instalarea echipamentelor de măsurare a consumului de
gaze naturale pentru consumatorii casnici, cu implementarea tehnologiilor moderne.

SA Moldovagaz:
- La data de 01 ianuarie 2015 nivelul de contorizare a
consumatorilor casnici din Republica Moldova a
atins 94,1 %, crescînd cu 0,32 % fața de anul 2013.
- În anul 2014 SA ”Moldovagaz” a început studiul și

1

încercările respective ale contoarelor de uz casnic cu
ultrasunet, care sunt dotate cu GSM modem pentru
transmiterea datelor la distanță și cu valvă de
închidere, care permite întreruperea livrării gazelor
naturale de la distanță consumatorilor ce încalcă
clauzele contractuale.
Totodată este de menționat că, în rezultatul verificării
metrologice reglementare (o dată la cinci ani) a contoarelor
din sectorul casnic, la 23 291 locuri de consum acestea au
fost înlocuite cu contoare noi moderne cu caracteristici
metrologice sustenabile, (ca rezultat parcul contoarelor
exploatate s-a înnoit cu 3,8 %). Măsura dată este legată de
ineficiența reparației contoarelor rebutate (caracteristicile
metrologice reduse s-au epuizate datorată învechirii fizice și
morale) sau imposibilitatea reparației acestora din cauza
lipsei pieselor de schimb pentru anumite modele sau mărci
ale contoarelor.
3

31

pct. 3

Acțiunea 1)

-

Crearea cadrului normativ şi a sistemului de monitorizare pentru sectorul termoenergetic:

- crearea unei baze de date şi a unui atlas cu reflectarea potenţialului de generare a energiei termice, inclusiv
din surse de energie regenerabilă, precum şi a capacităţilor de instalare în teritorii;

32

Acțiunea 2)

- elaborarea legii cu privire la energia termică, cu transpunerea parţială a directivei privind cogenerarea.
Transpunerea directivei în cauză presupune şi modificări la Legea nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu
privire la energia electrică;

33

Acțiunea 3)

-

34

Acțiunea 4)

- actualizarea Hotărîrii Guvernului nr. 189 din 20 februarie 2003 „Despre aprobarea Concepţiei privind
renovarea sistemului republican de alimentare cu căldură”;

35

Acțiunea 5)

elaborarea cadrului normativ secundar privind cogenerarea;

- elaborarea unei baze de date pentru monitorizarea consumurilor de energie termică şi evaluarea investiţiilor
necesare în domeniul termoenergetic;

Consiliul raional Glodeni:
În parcursul anului 2014 a fost întreprinse măsuri de către
CR Glodeni și managerul energetic în cadrul acestuia pentru
a informa pe APL-uri și Operatori rețelelor de distribuție a
energiei în r-nul Glodeni despre necesitatea prezentării

2

informației necesare pentru elaborarea unei baze de date și
respectiv a solicita informația respectivă. În finele a fost
creată baza de date consumului de energie termică și
electrică în clădirile publice și serviciile publice (iluminarea
stradală), reeșind din informația prezentată.
36

4

41

Acțiunea 6)

pct. 4

Acțiunea 1)

-

introducerea schemelor de sprijin pentru energia produsă în regim de cogenerare.

Programe proprii de eficienţă energetică în sectorul termoenergetic:

- modernizarea şi reconstrucţia a 69 km de reţele termice magistrale şi de distribuţie care au trecut termenullimită de exploatare de 25-30 de ani (207 km pînă în anul 2020);

42

Acțiunea 2)

- modernizarea a 26 km de reţele termice din interiorul cartierelor din surse proprii şi 235 km din investiţii
externe (86 km din surse proprii şi 725 km din investiţii externe pînă în anul 2020);

43

Acțiunea 3)

- schimbarea izolaţiei termice pentru 18 km de reţele termice subterane şi în canale de trecere (39,0 km pînă
în anul 2020);

44

Acțiunea 4)

-

45

Acțiunea 5)

- modernizarea staţiilor de pompare a reţelelor termice magistrale (înlocuirea pompelor de reţea la staţia de
pompare nr. 8 în 2012 (0,9 mil. lei) şi reconstrucţia staţiei de pompare ПНСП-5 în 2014 (0,62 mil. lei, din care
0,32 mil. lei – surse proprii ale S.A. „Termocom”);

Acțiunea 6)

- instalarea a 1643 (143 din surse proprii ale furnizorului) punctelor termice individuale pentru fondul locativ
din Chişinău pe durata Planului naţional (total – 4928 pînă în 2020, din care 428 din surse proprii ale
furnizorului).
- eliminarea a 364 de puncte termice centrale şi a 204 km reţele de apa caldă menajeră către anul 2020;

46

instalarea robinetelor sferice pentru închidere pe reţelele termice magistrale şi din interiorul cartierelor;

Consiliul municipal Bălți:
A fost elaborat Programul local în domeniul Eficienței
Energetice pentru anul 2014, unde este prevăzut și sectorul
termoenergetic.
Consiliul raional Glodeni:
A fost elaborat Programul local în domeniul Eficienței
Energetice pentru anul 2014, unde este prevăzut și sectorul
termoenergetic.
SA „Termocom”:
Modernizarea și reconstrucția a 10.61 km de rețele termice
magistrale și de distribuție.
SA „Termocom”:
Modernizarea a 12.55 km de rețele termice din interiorul
cartierelor din surse proprii.
SA „Termocom”:
Schimbarea izolației termice pentru 12.93 km de rețele
subterane și canale de trecere.
SA „Termocom”:
Instalarea a 2476 un. Robinete sferice pentru închiderea pe
rețele termice magistrale și din interiorul cartierelor.
SA „Termocom”:
Includerea în lista principalelor priorități pe termen scurt
modernizarea a trei stații de pompare principale SP8, SP12,
SP13 precum și construcția celei dea doua linie de legătură
spre CET-2 cu construcția unei noi stații de pompare în
baza obiectivului de modernizare și dezvoltare SACET
(2014-2016) elaborat de către Sweco Internațional AB
(suiedia).
SA „Termocom”:
- Instalarea a 10 puncte termice individuale.
- Includerea în lista principalelor priorități pe termen
scurt modernizarea a trei stații de pompare
principale SP8, SP12, SP13 precum și construcția

3

47

Acțiunea 7)

-

automatizarea sistemului de alimentare cu energie termică („LOVATI” şi „MONITOR”);
modernizarea echipamentelor electrice ale SA „Termocom”;
modernizarea instalaţiei de distribuţie 6 kV la ST 15, SP 12, ST500 şi SP15;
înlocuirea celulelor cu întrerupătoare de circuit cu ulei pe celule cu întrerupătoare cu vid la SP10;
centrala termică Sud, SP3, reconstrucţia instalaţiei de distribuţie de 0,4 kV.
Împlementarea în total, pînă în anul 2020, a 22 de proiecte.

celei dea doua linie de legătură spre CET-2 cu
construcția unei noi stații de pompare în baza
obiectivului de modernizare și dezvoltare SACET
(2014-2016) elaborat de către Sweco Internațional
AB (suiedia).
SA „Termocom”:
- Modernizarea instalației de distribuție 6 kV la
SP12.
- Reconstrucția cablului de tensiune înaltă ce
alimentează centrala termică com. Durlești.
- Montarea convertizoarelor de fregvență la
pompele de rețea la centralele termice Bubuieci,
Stăuceni, Ciorescu, Grătiești, Durlești.

Secţiunea 2. Măsuri privind creşterea eficientei energetice în sectorul industrial
5

51

pct. 5

Acțiunea 1)

Modernizarea şi renovarea sectorului industrial:

- monitorizarea continuă a consumului de energie şi a parametrilor tehnologici cu sisteme de măsurare şi
control performante;

52

Acțiunea 2)

-

retehnologizarea liniilor de producere cu tehnologii noi şi performante, cu consum redus de energie;

53

Acțiunea 3)

-

automatizarea proceselor industriale;

54

Acțiunea 4)

-

reducerea pierderilor de căldură;

55

Acțiunea 5)

-

utilizarea resurselor energetice secundare în procesele tehnologice;

56

Acțiunea 6)

- instalarea echipamentelor performante pentru producerea energiei termice şi reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră şi noxe;

57

Acțiunea 7)

- eficientizarea instalaţiilor de iluminat; asigurarea unui iluminat de calitate la locurile de muncă în funcţie de
cerinţele specifice ale proceselor tehnologice;

Acțiunea 8)

- dimensionarea motoarelor electrice şi utilizarea unor dispozitive moderne de pornire, control şi reglaj al
motoarelor;

Acțiunea 9)

-

58
59

implementarea unor instalaţii locale de cogenerare cu costuri scăzute;

CET-2:
În cadrul SA „CET-2” în perioada 2013-2015 au fost
implementate și dezvoltate sistemul automatizat de
monitorizare a parametrilor tehnologici și sistemul
automatizat de monitorizare a energiei.

Ministerul Finanțelor:
Au fost înlocuite lămpile cu incandescenţă,
econome de modelul ELMOS şi LED.

cu lămpi

Consiliul Raional Ștefan Vodă:
Au fost schimbate două cazane cu un randament de 58% pe
două cazane cu un randament de 90% la gimnaziul din

4

s.Marianca de Jos şi trei cazane la CT de le gimnaziul
s.Semionovca.
În anul 2015-2016 vor fi schimbate cazanele de la CT a
gimnaziului din s.Copceac (produse de or.Ciadîr-Lunga.
510

Acțiunea 10)

-

reabilitarea şi înlocuirea cazanelor cu randamente scăzute;
Ministerul Finanțelor:
Au fost întreprinse măsuri de pregătirea sistemului termoenergetic pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015.

511

Acțiunea 11)

-

izolarea termică a conductelor de abur şi apă caldă;

512

Acțiunea 12)

-

trecerea de la încălzirea cu energie electrică la cea pe bază de combustibil sau biocombustibil;

CET-2:
În cadrul SA „CET-2” conform planurilor anuale de măsuri
de eficiență energetică în perioada 2013-2015 au fost
efectuate lucrări de înlocuire a izolației termice a agregatelor
de cazane, turbinelor de abur, 250 m de conductă a apei de
rețea în și circa 300 m de conductă de abur a grupurilor
energetice.

Ministerul Finanțelor:
A fost construit holul la intrarea în clădirea administrativă
care a dus la conservarea aerului cald din clădire. Au fost
reparate ferestrele PVC 2070*2070.

513

Acțiunea 13)

-

reabilitarea termică a clădirilor administrative şi a spaţiilor de producere;
instalarea geamurilor Low-E, uşilor, izolarea podelelor, pereţilor, tavanelor, pardoselii etc.;

Consiliul Raional Fălești:
ÎCS „MarthaTex” SRL prin intermidiul MoSEFF a îniţiat
implementarea proiectului de termoizolare a clădirii şi
schimbul giamurilor în sumă de 80040 euro. Pe parcursul
anului 2014 au fost valorificaţi 40000 euro.
Consiliul raional Telenești:
Cu suportul FEE la 4 obiecte administrative sa reabilitat
clădire din punct de vedere de EE, izolarea anvelopei,
instalarea geamurilor low-e, instalarea cazanelor eficiențe
pe biomasă.

514

Acțiunea 14)

-

instalarea echipamentului de control, evidenţă şi măsurare;

515

Acțiunea 15)

-

instalarea echipamentului de recuperare a căldurii în sistemele de ventilare;

516

Acțiunea 16)

-

restabilirea sistemelor de comprimare a aerului;

5

517

Acțiunea 17)

-

instalarea colectoarelor solare, a pompelor de căldură etc.;

518

Acțiunea 18)

-

instalarea sistemelor de absorbţie sau de răcire prin evaporare;

519

Acțiunea 19)

-

6

pct. 6

Introducerea sistemului de management energetic şi a bunelor practici în sectorul industriei:

61

Acțiunea 1)

introducerea sistemelor de management energetic.

Acțiunea 2)

63

Acțiunea 3)

- implementarea proiectelor de eficienţă energetică în urma introducerii SME: contorizare, reabilitarea şi
înlocuirea cazanelor, reglarea arderii, izolarea ţevilor pentru circularea apei calde, proiectarea eficientă, sisteme
eficiente de răcire, schimbătoare de căldură, optimizarea sistemelor de aer comprimat etc.;
- acordarea asistenţei tehnice externe pentru dezvoltarea şi implementarea SME şi a altor proiecte de
eficienţă energetică;

64

Acțiunea 4)

-

7

pct. 7

Dezvoltarea pieţei serviciilor energetice pentru sectorul industrial:

71
72

Acțiunea 1)
Acțiunea 2)

solare pentru

CET-2:
În cadrul SA „CET-2” în perioada 2013-2014 a fost
implementat un sistem de management al energiei în baza
Standardului SM SR ISO 50001.

- instruirea personalului întreprinderilor privind implementarea sistemului de management energetic
conform ISO 50001 şi optimizarea sistemului energetic;
- implementarea SME în conformitate cu ISO 50001 la întreprinderile din sectorul industrial şi alţi
consumatori de energie mari;

62

Consiliul raional Telenești:
La 2 obiecte
sau
instalat baterie
aprovizionare cu apă menajeră.

CET-2:
În cadrul SA „CET-2” în perioada 2013-2014 a fost
implementat un sistem de management al energiei în baza
Standardului SM SR ISO 50001.
CET-2:
Pentru implementat sistemului de management al energiei în
baza Standardului SM SR ISO 50001, SA „CET-2” a
beneficiat de suport din partea UNIDO prin intermediul
„Oficiul Schimbarea Climei” în cadrul proiectului
„Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin
îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul industrial din
Moldova”.

diseminarea şi promovarea rezultatelor implementării SME şi a bunelor practici.

- instruiri pentru experţii naţionali, inclusiv lecţii practice la locul de muncă cu antrenarea experţilor
internaţionali;
- asistenţă tehnică întreprinderilor acordată de către experţii naţionali care au absolvit cu succes instruirile
oferite de programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industriei.

Secţiunea 3. Măsuri privind creşterea eficienţei energetice în sectorul construcţiilor
8

pct. 8

Elaborarea cadrului legal cu privire la performanţa energetică a clădăriilor:

81

Acțiunea 1)

- lansarea Liniei de creditare pentru sectorul rezidenţial în valoare de 35 mil. euro pentru proiectele de
eficienţă energetică în sectorul rezidenţial;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:

6

82

Acțiunea 2)

-

elaborarea planului pentru adaptarea standardelor UE în domeniul performanţei energetice a clădirilor;

83

Acțiunea 3)

-

instruirea şi autorizarea specialiştilor pentru certificarea energetică a clădirilor;

84

Acțiunea 4)

- instruirea şi autorizarea a 50 de specialişti pentru inspectarea periodică a sistemelor de încălzire şi
climatizare;

85

Acțiunea 5)

-

86

Acțiunea 6)

- inspectarea a 100 de sisteme de încălzire şi climatizare (sisteme de încălzire cu P>20 kW si climatizare cu
P>12 kW).

9

pct. 9

eliberarea a 500 de contracte de performanţă energetică;

Promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero;

Linie de creditare lansată în cadrul programului MoREFF,
care a fost realizată integral.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
În acest sens a fost semnată o Foaie de parcurs pentru
implementarea în Republica Moldova a Directivei europene
privind performanţa energetică a clădirilor, care a fost
reactualizată după adoptarea Legii nr. 128 din 11.07.2014
privind performanţa energetică a clădirilor. De asemenea a
fost adoptată Hotărîrea de Guvern nr. 933 din 12.11.2014,
care conţine un Plan de acţiuni privind armonizarea
reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în
domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene
pentru anii 2014-2020.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Această acţiune ţine de competenţa Agenţiei de Eficienţă
Energetică (AEE).
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Această acţiune ţine de competenţa Agenţiei de Eficienţă
Energetică.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Această acţiune va fi realizabilă după instruirea specialiştilor
pentru certificarea energetică a clădirilor.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
Această acţiune va fi realizabilă după instruirea pentru
inspectarea periodică a sistemelor de încălzire şi climatizare.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
În acest sens se elaborează Planul naţional pentru creşterea
numărului de clădiri al căror consum de energie este
aproape egal cu zero, în comun cu AEE.

Secţiunea 4. Măsuri privind creşterea eficienţei energetice în sectorul public

7

Consiliu raional Căușeni:
În cadrul consiliului raional Căușeni funcția de Manager
energetic a fost introdusă în 2012.
Consiliul raional Anenii Noi:
În cadrul Consiliului raional Anenii Noi funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2012.
Consiliul raional Basarabeasca:
În cadrul Consiliului raional Basarabeasca funcţia de
Manager energetic a fost întrodusă la sfîrsitul 2014.
Consiliul raional Briceni:
In cadrul Consiliului raional Briceni funcţia de
Manager energetic a fost întrodusă în 08.12.2011.
Consiliul raional Călăraș:
În cadrul Consiliului raional Călărași funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2012.
10

pct. 10

Introducerea Managementului energetic la nivelul autorităţilor publice locale.

Consiliul raional Criuleni:
În cadrul Consiliului raional Criuleni funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2012
Consiliul Raional Fălești:
Funcţia de manager energetic a fost instituită la data de
19.03.2014.
Consiliul raional Florești:
În cadrul Consiliului raional Florești funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2012.
Consiliul raional Ialoveni:
În cadrul Consiliului raional Ialoveni funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2014.
Consiliul raional Nisporeni:
În cadrul Consiliului raional Nisporeni funcţia de Manager
energetic a fost introdusă în 2013.
Consiliul raional Ocnița:
În cadrul Consiliului Raional Ocnița a fost angajat specialist
la funcţia de Manager energetic în 2012.

8

Consiliul raional Rezina:
În cadrul Consiliului raional Rezina funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2012.
Consiliul raional Rîșcani:
În cadrul Consiliului raional Rîșcani funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2012.
Consiliul raional Taraclia:
În cadrul Consiliului Raional Taraclia funcția de Manager
energetic a fost introdusă în februarie 2013.
Consiliul municipal Bălți:
În cadrul Primăriei municipiului Bălți funcţia de manager
energetic a fost întrodusă în 2012.
Consiliul raional Șoldănești:
În cadrul Consiliului raional Şoldăneşti funcţia de manager
energetic a fost inclusă în an. 2012.
Consiliul raional Leova:
În cadrul Consiliului raional Leova funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2012.
Cnsiliul raional Dubăsari:
În cadrul Consiliului raional Dubăsari funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2013.
Consiliul raional Ștefan Vodă:
Nu este angajată persoana în funcţie de manager enrgetic.
Consiliului raional Dondușeni:
În cadrul Consiliului raional Dondușeni funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2013.

101

Acțiunea 1)

- elaborarea softului de monitorizare a consumurilor de energie pentru autorităţile publice locale (consiliile
raionale, municipale şi UTA Găgăuzia);
- elaborarea manualului de utilizare a softului;

Cosiliul raional Soroca:
În cadrul Consiliului raional Soroca funcţia de Manager
energetic a fost întrodusă în 2013.
Consiliu raional Căușeni:
Va crea o baza informatională de date în domeniul EE și
SER a proiectelor implimentate și inițiate din sectorul
public. În prezent datele sînt interne cu perspectiva de date
deschise.

9

Consiliul raional Anenii Noi:
Consiliul raional Anenii Noi a creat o bază informațională
de date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
inițiate din sectorul public.În prezent datele sînt interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Briceni:
Consiliul raional Briceni a creat o baza informaţională
de date în domeniul EE și SER a proiectelor
implimentate și initiate din sectorul public.în prezent
datele sint interne cu perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Călăraș:
Consiliul raional Călărași a creat o bază informațională de
date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
inițiate din sectorul public.În prezent datele sînt interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Cantemir:
Consiliul raional Cantemir a creat o baza informațională de
date pentru sectorul public, fiind complectată periodic în
măsura datelor din teritoriu. În prezent datele sînt interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Criuleni:
Consiliul raional Criuleni a creat o baza informațională de
date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
inițiate din sectorul public.În prezent datele sînt interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul Raional Fălești:
La Consiliul raional Făleşti este în proces de implementare a
unei baze informaţionale locale în domeniul EE şi SER la
obiectele instituţiilor publice şi social-culturale. La moment
monitorizarea consumului de energie se efectuază prin
informaţia primita de la APL-uri şi Operatori de distribuire.
Consiliul raional Florești:
Consiliul raional Floresti a creat o baza informațională de
date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
initiate din sectorul public.În prezent datele sînt interne cu
perspectiva de date deschise.

10

Consiliul raional Ialoveni:
Consiliul raional Ialoveni a creat o baza informatională de
date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
initiate din sectorul public.În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Ocnița:
Managerul energetic al Consiliului Raional Ocnița a creat o
baza informatională de dateîndomeniul EE și SER a
proiectelor implimentate și initiate din sectorul public. În
prezent datele sint interne cu perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Rezina:
Consiliul raional Rezina a creat o baza informatională de
date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
initiate din sectorul public.În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Rîșcani:
Consiliul raional Rîșcani a creat o baza informatională de
date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
initiate din sectorul public.În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul raional Taraclia:
Există baza de date a consumurilor de energie pentru
instituții publice din raion.
Consiliul municipal Bălți:
Primăria mun. Bălți a creat o baza informatională de date în
domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și initiate
din sectorul public.
Consiliul raional Glodeni:
Monitorizarea consumului de energie se efectuiază prin
informația primita de la APL-uri și Operatori de distribuire.
Consiliul raional Șoldănești:
Consiliul raional Şoldăneşti a creat o baza informațională de
date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
initiate din sectorul public.
Consiliului raional Dondușeni:

11

Consiliul raional Dondușeni a creat o baza informatională
de date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
initiate din sectorul public.În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Cosiliul raional Soroca:
Consiliul raional Soroca a creat o baza informatională de
date în domeniul EE și SER a proiectelor implimentate și
initiate din sectorul public.În prezent datele sint interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliu raional Căușeni:
Este angajat – Pîrău Vladimir (dispoziţia nr.145-C din
22.08.2012).
Consiliul raional Anenii Noi:
Este angajat – Valentin Jizdan
01.11.2012).

(dispoziţia

nr.139 din

Consiliul raional Basarabeasca:
Este angajat – Jardan Gheorghe.
Consiliul raional Briceni:
Este numit – Ursachi Petru (dispoziţia nr. 94 din 08.
12.2011).
102

Acțiunea 2)

-

angajarea managerilor energetici în 32 de consilii raionale, UTA Găgăuzia şi 2 municipii;

Consiliul raional Călăraș:
Este angajat - Veaceslav Coșcodan în bază de contract.
Consiliul raional Cantemir:
Este angajat prin cumul Manager Energetic al raionului
Cantemir- Valeriu Gandrabur . Dispozitia 1/01p din
15.03 2013.
Consiliul raional Criuleni:
Ciubotaru Nicolae conform statelor de personal la funcţia
respectivă i sa atribuit şi funcţia de Manager Energetic.
Consiliul Raional Fălești:
În conformitatte cu dispoziţia nr. 30-c din 19.03.2014 a fost
desemnată persoana responsabilă de executarea atribuţiilor
managerului energetic – Cuschevici Constantin.
Consiliul raional Florești:

12

Este angajat – Vasilasco Igor (dispoziţia nr. 22 conform
contractului Nr 4/05-10 din 04.02.2013)
Consiliul raional Ialoveni:
Este angajată – Luca Eugen (in baza de contract).
Consiliul raional Nisporeni
Este angajată – Stamate Petru.
Consiliul raional Ocnița:
A fost angajat în funcția de manager energetic raional d-ul
Gîrtopan Marcel prin dispoziția nr.145 din 12.12.2012.
Consiliul raional Rezina:
Este angajată - Malanciuc Tatiana (dispoziţia nr.161-C din
12.09.2012).
Consiliul raional Rîșcani:
Este angajat – Ion Costețchi prin dispoziția președintelui
raionului.
Consiliul raional Taraclia:
A fost angajat Camenscic Evghenii în funcție de Manager
energetic pe data de 01.02.2013.
Consiliul municipal Bălți:
Este angajată – Irina Kuznețova (dispoziţia
din 31.07.2013).

nr.152

Consiliul raional Glodeni:
de la începutul anului 2013 a fost angajat managerul
energetic.
Consiliul raional Șoldănești:
Este angajat – Iurcu Victor în baza Dispoziţia Nr. 01 din
16.01.2013.

Consiliul raional Leova:
Este angajată – Tanurcov Ludmila (dispoziţia nr.251 din
10.12.2014).

13

Consiliul raional Cimișlia:
Contractarea serviciilor de consunltanţă în domeniul
eficienţei energetice.
Cnsiliul Raional Dubăsari:
Este angajat – Chirilov Dorin (dispoziţia
122.07.2013).

nr.173-i din

Consiliul Raional Ștefan Vodă:
Nu este în raionul Ştefan Vodă.
Consiliul raional Telenești:
A fost angajat prin cumul șl manager energetic la CR.
Consiliului raional Dondușeni:
Este angajat – Liciu Sergiu (dispoziţia
22.04.2013).

nr.42-P din

Cosiliul raional Soroca:
Este angajat – Idrician Stepan.
Consiliul raional Căușeni:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 22.09.2014- 22.06.2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Anenii Noi:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
103

Acțiunea 3)

-

instruirea a 35 de manageri energetici;

Consiliul raional Briceni:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic
European din 15.09.2014- mai 2015, realizat de
Camera de Comerţ şi Industrie a RM.
Consiliul raional Călăraș:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Cantemir:
Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru

14

Eficienţă Energetică - ,,Prezentarea Metodologiei de
calculare a costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013.
Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică,
Fondul pentru Eficienţă Energetică - ,,Depunerea dosarului
pentru finanţare din mijloacele Fondului pentru Eficienţa
Energetică”, perioada 29.01.2013;
Proiectul Energie și Biomasa in Moldova
Participarea in procesul de creare în raionul Cantemir a
Parteneriatelor Publice Private(PPP). 16.12.2014 masa
rotunda cu persoanele cointeresate.
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic
European din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de
Comerţ şi Industrie a RM.
Consiliul raional Criuleni:
Atelierul de instruire a formatorilor în domeniul
managementului energetic pentru sectorul public” şed.I ,
perioada de la 25.09.2012 pînă la 27.09.2012 ,şed.II ,
perioada de la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012; şed.III ,
perioada de la 29.11.2012 pînă la 01.12.2012;
Consiliul Raional Fălești:
Camarea de Comerţ şi Industrie a iniţiat în perioada
15.09.2014 – mai 2015, cursuri pentru managerii energetici
din Consiliile Raionale a RM ,,EUREM - Manager energetic
European”.
Consiliul raional Florești:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Ialoveni:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Nisporeni
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European

15

din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM. Finanțat de GIZ.
Consiliul raional Ocnița:
Cursului EUREM Manager Energetic European din
15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Rezina:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Rîșcani:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Șoldănești:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Leova:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din septembrie 2014- mai 2015, realizat de Camera de
Comerţ şi Industrie a RM.
Cnsiliul Raional Dubăsari:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 11.10.2013- 11.02.2014, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Telenești:
Managerul energetic a primit instruire la organizat la AEE,
tematica ”implementarea sistemului de management
energetic”.
Consiliului raional Dondușeni:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 25.07.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.

16

Cosiliul raional Soroca:
Iniţierea Cursului EUREM Manager Energetic European
din 15.09.2014- mai 2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.
Consiliul raional Căușeni:
15-16.04.2014,,Vizita în teren a experţilor naţionali şi
internaţiomali la LT,,Meşterul Manole” din s. Sălcuţa, rl
Căuşeni;
26.06.2014
Atelier
de
lucru/masă
rotundă,,Efecienţa energetică în spitale-schimb de
experienţă”, în cadrul ,,Săptămîna europeană a energiei
durabile-EUSEW 2014”, or.Orhei,10.12.2014 Atelierul de
lucru nr.5 ,,Planificarea regională în sectorul EE a clădirelor
publice” ADR Sud.
Consiliul raional Anenii Noi:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Centru.

104

Acțiunea 4)

- organizarea periodică a cursurilor de instruire şi perfecţionare a managerilor energetici angajaţi în cadrul
consiliilor raionale, municipale şi UTA Găgăuzia;

Consiliul raional Basarabeasca:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Sud.
Consiliul raional Briceni:
In anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire
şi perfecţionare a managerilor energetici - în perioada
- 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR
Centru.
Consiliul raional Călăraș:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Centru.
Consiliul raional Cantemir:
Agentia de Dezvoltare Sud- Instuirea,,Eficienta Energetica
și energia Regenerabila 24.06.2013; 20.02 2014
Agentia de Dizvoltare Centru-Atelier de lucru ,,Eficiență
energetică în spitale –schimb de experinta” or Orhei
.26.06.2014.
USAID Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din
Moldova

17

,,Eficienta energetica și energia regenerabilă ‚prin
intermediul Proiectului de susținere a Autorităților Locale
din Moldova 20-21 febuarie 2014
Consiliul raional Criuleni:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Centru.
Consiliul Raional Fălești:
În anul 2014 de catre ADRNord au fost organizate 3 cursuri
de instruire şi perfecţionare a managerilor energetici.
Consiliul raional Florești:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Centru.
Consiliul raional Nisporeni
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Centru.
Consiliul raional Ocnița:
În anul 2014 au fost organizate cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici în diverse domenii:
ADR Nord, Convenția Primarilor, USAID.
Consiliul raional Rezina:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Centru.
Consiliul raional Rîșcani:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Nord.
Consiliul municipal Bălți:
Pe parcursul anului 2014 au fost organizate cursuri de
instruire şi perfecţionare a managerilor energetici de către
ADR Nord.

18

Consiliul raional Șoldănești:
În perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către ADR Centru au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici.
Cnsiliul Raional Dubăsari:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Centru.
Consiliului raional Dondușeni:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici de către - ADR Nord.
Cosiliul raional Soroca:
În anul 2014 au fost organizate 3 cursuri de instruire şi
perfecţionare a managerilor energetici – în perioada 30.04.2014, 24.06.2014, 08.12.2014 de către - ADR Centru.
Consiliul raional Căușeni:
Formularul-standard pentru programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice şi planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice de către AEE în a.
2012, după care ne conducem, în proces de elaborare.

105

Acțiunea 5)

- elaborarea şi aprobarea structurii şi formularului-standard pentru programele locale de îmbunătăţire a
eficienţei energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice;

Consiliul raional Anenii Noi:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Consiliul raional Basarabeasca:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Consiliul raional Briceni:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularulstandard pentru programele locale de îmbunătăţire a
eficienţei energetice şi planurile locale de acţiune în

19

domeniul eficienţei energetice de către AEE în a.
2012, după care ne conducem.
Consiliul raional Călăraș:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Consiliul raional Cantemir:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Elaborarea unui Model-chestionar pentru participare la
diferite programe și proecte pentru promovarea EE și a
valorificării surselor regenerabile.
Consiliul raional Criuleni:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Consiliul Raional Fălești:
Pînă la data de 01.05.2014 va fi elaborat şi aprobat structura
şi formularul-standart pentru programele locale de
îmbunătăţire a EE .
Consiliul raional Florești:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conduce.
Consiliul raional Ialoveni:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul

20

eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Consiliul raional Nisporeni
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Consiliul raional Ocnița:
Este elaborat structura şi formularul-standard pentru
programele locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi
planurile locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice
de către AEE în a. 2012, după care ne conducem.
Consiliul raional Rezina:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Consiliul raional Rîșcani:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Consiliul raional Taraclia:
Este elaborat și aprobat structura și formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătățire a eficienței
energetice și planurile locale de acțiune în domeniului
eficienței energetice de către AEE în a. 2012 după care ne
conducem.
Consiliul municipal Bălți:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE.

21

Consiliul raional Șoldănești:
Sa creat şi aprobat structura şi formularul-standard pentru
programele locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi
planurile locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice
de către AEE în a. 2012, după care ne conducem.
Consiliul raional Leova:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.
Consiliul raional Telenești:
Sa primit de la AEE formulare standard p/u programe
locale de EE.
Consiliului raional Dondușeni:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2013, după care ne
conducem.
Cosiliul raional Soroca:
Este elaborat şi aprobat structura şi formularul-standard
pentru programele locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul
eficienţei energetice de către AEE în a. 2012, după care ne
conducem.

106

Acțiunea 6)

- elaborarea şi aprobarea programele locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice;

Consiliul raional Căușeni:
- PLAEE-2013-2016 ; -în proces de elaborare
- PLEE- 2014-2015;- în proces de elaborare
- PLAEE pentru or.Căuşeni s-a elaborat cu
ajutorul USAID
PREE pentru Regiunea de Dezvoltare Sud care cuprinde şi
rl Căuşeni este elaborat. de către ADR Sud.
Consiliul raional Anenii Noi:
- perioada 04.11.2013 a fost aprobat și elaborat
PLAEE-2013-2016 ;
- perioada 01.08.2014, a fost elaborat și aprobat

22

PLEE- 2014-2015;
Consiliul raional Briceni:
In perioada 2013 a fost aprobat si elaborat PLAEE2013-2016 ;
In perioada2014, a fost elaborat și aprobat PLEE2014-2015;
In perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE
pentru or.Briceni cu ajutorul USAID
Consiliul raional Călăraș:
Perioda decembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru
or.Călărași cu ajutorul USAID.
Consiliul raional Criuleni:
- perioada 02.12.2013 a fost aprobat si elaborat
PLAEE-2013-2016 ;
perioada 08.09.2014, a fost elaborat și aprobat PLEE2014-2015;
Consiliul Raional Fălești:
Pînî la data de 01.05.2015 vor fi elaborate PLEE şi PLAEE.
Consiliul raional Florești:
- perioada 02.12.2013 a fost aprobat și elaborat
PLAEE-2013-2016 ;
perioada 08.09.2014, a fost elaborat și aprobat
PLEE- 2014-2015;
Perioda 09.2014 -02.2015 a fost elaborat PLAEE pentru
or.Floresti ajutorul USAID.
Consiliul raional Ialoveni:
Perioada ianuarie 2015 a fost elaborat PLAEE pentru
Raionul Ialoveni.
Consiliul raional Nisporeni
În curs de elaborare și colectarea datelor.
Consiliul raional Ocnița:
În perioada anului 2013 a fost elaborat PLAEE-2013-2015;
În perioada anului 2013, a fost elaborat PLEE- 2014-2015;

23

Consiliul raional Rezina:
- perioada 02.12.2013 a fost aprobat și elaborat
PLAEE-2013-2016 ;
perioada 08.09.2014, a fost elaborat și aprobat
PLEE- 2014-2015;
Perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru
or.Rezina cu ajutorul USAID.
Consiliul raional Rîșcani:
- perioada 02.12.2013 a fost aprobat și elaborat
PLAEE-2013-2016 ;
perioada 08.09.2014, a fost elaborat și aprobat
PLEE- 2014-2015;
Perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru
or.Rîșcani.
Consiliul raional Taraclia:
- 26.12.2013 a fost aprobat PLAEE 2014-2016
- 26.12.2013 a fost elaborat PLAEE 2014-2015
Consiliul municipal Bălți:
- prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/35
din 26.12.2013 a fost aprobat Programul municipal
pentru avansarea eficienței energetice în mun. Bălți
în perioada 2014-2016.
- prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/59
din 27.03.2014 a fost aprobat Planul municipal de
acţiuni pentru îmbunătăţirea efecienţei energetice
pentru
anul
2014.
Plan municipal de acţiuni pentru îmbunătăţirea
efecienţei energetice pentru anul 2015 se află în
stadiu de elaborare și va fi finalizat în luna martie
anului curent.
Consiliul raional Glodeni:
au fost elaborate PLEE și PLAEE.
Consiliul raional Șoldănești:
- în perioada 02.12.2013 a fost aprobat și elaborat
PLAEE-2013-2016 ;
în perioada 08.09.2014, a fost elaborat și aprobat PLEE-

24

2014-2015;
Consiliul raional Leova:
- perioada 02.12.2013 a fost aprobat și elaborat
PLAEE-2013-2016 ;
perioada 08.09.2014, a fost elaborat și aprobat
PLEE- 2014-2015;
Perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE pentru
or.Leova cu ajutorul USAID.
Consiliul raional Cimișlia:
Planul strategic de dezvoltare socio-economică a raionului
Cimişlia 2013-2020, obiectivul strategic nr 4. Protecţia
mediului înconjurător, eficienţă energetică și utilizarea
energiilor regenerabile, prevede acţiuni pentru realizarea
măsurii 4.5 Măsuri de eficienţă energetică și energie
regenerabilă.
Cnsiliul Raional Dubăsari:
perioada 15.10.2013 a fost aprobat și elaborat PLAEE2014-2017 ;
Agenția de Dezvoltare Regională Nord:
La data de 13.11.2014 a fost lansat procesul de elaborare a
Programelor și Planurilor EE raionale, în cadrul
implementării post implementare a proiectului pilot:
”Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”,
finanțat din sursele Guvernului German prin intermediul
GIZ. CR Soroca a beneficiat de suport consultativ și
asistență tehnică din partea ADR Nord şi GIZ la elaborarea
capitolului de EE a clădirilor publice din SDSE raională.
Consiliul raional Telenești:
Sa elaborat programul raional de EE și planul local
pentru anul 2014.
Cosiliul raional Soroca:
- În decembrie 2013 a fost aprobat și elaborat
PLAEE-2013-2016 ;
În august 2014, a fost elaborat și aprobat PLEE2014-2015;
- Perioda septembrie 2014 a fost elaborat PLAEE

25

pentru or.Soroca cu ajutorul GIZ
Consiliul raional Căușeni:
Acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Anenii Noi:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Basarabeasca:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Briceni:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Călăraș:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Cantemir:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Criuleni:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
107

Acțiunea 7)

- elaborarea de către consiliile raionale, municipale și UTA Găgăuzia a rapoartelor anuale în baza
formularului elaborat de Agenţia pentru Eficienţa Energetică;

Consiliul Raional Fălești:
Rapoartele se prezintă la solicitarea AEE.
Consiliul raional Florești:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Ialoveni:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Nisporeni
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Ocnița:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Rezina:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Rîșcani:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.

26

Consiliul raional Taraclia:
Acțiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul municipal Bălți:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Glodeni:
Raportul anual nu a fost elaborat din cauza că nu a fost
prezentat modelul raportului de către AEE. Conform
legislației raportul anual se elaborează după formulare
elaborate de AEE.
Consiliul raional Șoldănești:
Rapoartele anuale se execută continuu la solicitarea AEE.
Consiliul raional Leova:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Cnsiliul Raional Dubăsari:
acţiunea se execută la solicitarea AEE.
Consiliul Raional Ștefan Vodă:
Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice este ca parte
componentă a programului raional de dezvoltare socialeconomică.
Consiliului raional Dondușeni:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.
Cosiliul raional Soroca:
acţiunea se execută continuu la solicitarea AEE.

108

Acțiunea 8)

- elaborarea şi adoptarea planurilor de acţiuni pentru o energie durabilă pentru oraşele care au aderat la
Convenţia primarilor.

Consiliul raional Căușeni:
În perioada, august-septembrie a. 2014 or.Căuşeni a fost
adoptat și aprobat planul de acţiune pentru o energie
durabilă pentru oraşele care au aderat la Convenţia
primarilor.
Consiliul raional Briceni:
în perioada a. 2014 or. Briceni, a fost adoptat și
aprobat Planul de acţiune pentru o energie durabilă
pentru oraşele care au aderat la Convenţia primarilor.

27

Consiliul raional Florești:
În perioada, august-septembrie a. 2014 or.Floresti , a fost
adoptat și aprobat planul de acţiune pentru o energie
durabilă pentru oraşele care au aderat la Convenţia
primarilor.
Consiliul raional Ialoveni:
In perioada ianuarie a 2014 a fost elaborata și aprobata
Planul de Actiuni pentu Energie Durabila a Raionului
Ialoveni.
Consiliul raional Ocnița:
În perioada anului 2012 or.Ocnița a aderat la Convenția
Primarilor, iar în 2014 a fost adoptat și aprobat planul de
acţiune pentru o energie durabilă pentru oraş.
Consiliul raional Rezina:
În perioada, august-septembrie a. 2014 or.Rezina, a fost
adoptat și aprobat planul de acţiune pentru o energie
durabilă pentru oraşele care au aderat la Convenţia
primarilor.
Consiliul municipal Bălți:
Prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/62 din
26.12.2013 a fost aprobat Planul de actiuni privind energie
durabila mun. Balti pina la anul 2020 .
Consiliul raional Șoldănești:
În anul 2014 or.Şoldăneşti, a fost adoptat planul de acţiune
pentru o energie durabilă pentru oraşele care au aderat la
Convenţia primarilor.
Consiliul raional Leova:
În perioada, august-septembrie a. 2014 or.Leova, a fost
adoptat și aprobat planul de acţiune pentru o energie
durabilă pentru oraşele care au aderat la Convenţia
primarilor.
Consiliul raional Cimișlia:
Aderarea Consiliului raional Cimişlia la Conveţia primarilor.

28

11

pct. 11

Eficientizarea consumului de energie în sectorul public.
Consiliul raional Căușeni:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013-2014 a fost implementat - 1
proiect în domeniul EE:
- ,,Efecientizarea energetică a gimnaziului ,,Ioan
Vodă” din s.Hagimus, rl Căuşeni –în proces de
finalizare
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
de FEE, în perioada a.2014 au fost depuse 18 propuneri
iniţiale de proiect, care au fost acceptate la etapa I.

111

Acțiunea 1)

-

implementarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice;

Consiliul raional Anenii Noi:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 3
proiecte în domeniul EE:
- or.Anenii Noi - Spitalul raional Anenii Noifinalizat a.2014
Grădiniţa de copii s. Speia – în proces de
finalizare pentru a.2015
- Grădiniţa de copii s. Varniţa – în proces de
finalizare pentru a.2015
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 12 proiecte în
domeniul EE- L/T „ A. Puşchin” Anenii Noi, Gimnaziul
Botnăreşti, Grădiniţa de copii s.Zoloteivca, Grădiniţa de
copii Hîrbovăţ, Grădiniţa de copii Roşcani, L/T ,,A. Straistă
„ Anenii Noi ,L/T ,,I Creangă „ Hîrbovăţ Grădiniţa de
copii s.Geamăna. Gimnaziul Delacău, Complex cportiv s.
Puhâceni, Gimnaziul Ţînţăreni, Gimnaziul Zoloteivca.
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-5 (APP.5) iniţiat
de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 1 proiecte în
domeniul EE- Extinderea sistemului de iluminat stradal s.
Speia.
Consiliul raional Basarabeasca:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 2proiecte în
domeniul
EEor.Basarabeasca-LT,,MVGogol,,
s.Iordanovca-ghimnaziu gradinita.
Consiliul raional Briceni:

29

În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect –I (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a. 2013-2014 au fost implementate – 9
proiecte în domeniul EE:
Pr. Grimăncăuţi- gradiniţa de copii, finalizat în a.
2014;
- Pr. Grimăncăuţi- casa de cultura, finalizat în a.
2014;
- Pr. Cotiujeni- casa de cultură, finalizată în a. 2015;
- Pr. Larga- complexul sportiv, finalizat în anul 2014;
- Pr. Pererita- gimnaziul, finalizat în a. 2014;
- Pr. Corjeuţi- grădiniţa de copii, finalizat în a. 2014;
- Pr. Briceni- Şcoala muzicală, finalizată în a. 2014;
- Pr. Grimăncăuţi- cazangeria gradiniţa de copii,
finalizat în a. 2014;
Consiliul raional Călăraș:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 4
proiecte în domeniul EE:
- o.Călărași, Liceul V. Alecsandri finalizat - 2014
- s. Sipoteni Liceul M. Eminescu finalizat -2014
- s. Săseni Grădinița de copii finalizat - 2014
- s. Bravicia Grădinița de copii finalizat – 2014
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate -5 proiecte în
domeniul EE- Spitalul raional o. Călărași, Gimnaziul s.
Dereneu, Grădinița de copii Guguță o. Călărași, Grădinița
de copii s. Sadova, Gumnaziul s. Pitușca.
-

Consiliul raional Cantemir:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2012-2013 au fost inaintate 2
proecte:
- Sat.Cociulia,liceul teoretic V.Hanganu. n-a fost
acceptat de FEE
- s.Tiganca ,grad de copii- in proces de finalizare
2015
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013 pina in prezent au fost iniţiate
13 proecte in domeniul EE:
Edificiul Consiliul raional Cantemir,s.Hanasani-gr.de
copii,gimnaziul M.Eminescu,liceu .Eminescu.

30

s.Baimaclia, Gr.de copii-Cirpesti, Gimnaziul
Stoeanovca,gr.de copii-Chioselia,Liceul s.Ciobalaccia,liceul,edificiul primariei Ciobalaccia, gimnaziul
,,L.Chirieac” -s.Antonesti ,Spitalul raional-bloc Terapie,
Gotesti-gr. De copii N.4, gr de copii N.2- Cantemir.
Agentia de Dizvoltare Sud-Participarea consiliului raional
Cantemir la identificarea
a 3 concepte de proect
posibile (CPP)
Cu urmatoarele tipuri de institutii:
- IMSP ,,SPITALULRAIONAL CANTEMIR”,
Bloc Chirurgie.
- Primaria com.Sadic,gimnaziul,,Nicolai Sulac”.
Primaria com .Baimaclia,gradinita de copii.
Consiliul raional Criuleni:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 3
proiecte în domeniul EE:
- LT „Ion Sîrbu” s. Măşcăuţi, r-nul Criuleni
- Gimnaziul Drăsliceni, r-nul Criuleni
- LT „Boris Dînga”, or Criuleni
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 17 proiecte în
domeniul EE-Şcola primară „Haralambie Corbu” s.
Dubăsarii Vechi, Şcoala primară Criuleni, LT Mălăieştii Noi,
LT Măgdăceşti, LT „Mihai Stratulat” com Boşcana, LT
„Nicolae Donici” s. Dubăsarii Vechi, LT Cimişeni,
Gimnaziul „Mihai Eminescu” s. Jevreni, Gimnaziul s.
Işnovăţ, Gimnaziul Izbişte, IMSP Centrul Medicilor de
Familie or Criuleni, Şcoala sportivă Drăsliceni, Grădiniţa de
copii „Prichindel” s. Hruşova, Grădiniţa de copii Răculeşti,
Grădiniţa de copii s. Cruglic, Grădiniţa de copii s. Măşcăuţi,
IMSP Spitatlul raional Criuleni.
Consiliul Raional Fălești:
Pe parcursul anului 2014 au fost implementate proiecte de
conservare a energiei termice în clădirile publice, prin
schimbarea geamurilor și uşilor exterioare
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP-3) iniţiat
de FEE, în perioada anului 2014 au fost iniţiate 10 proiecte
în dominiul EE; LT Mihai Eminescu or. Făleşti, LT s.
Pîrliţa, Gimnaziul s. Obreja Veche, Gimnaziul s. Bocani,

31

Gimnaziul s. Pruteni, Gimnaziul s. Călugăr, LT s. Catranîc,
grădiniţa de copii din s. Catranîc, Casa de cultură din s.
Bocani, Grădiniţa din s. Obreja Veche.
Consiliul raional Florești:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate -5
proiecte în domeniul EE:
- s.Cuhurestii de Sus- Gradinita de copii - finalizat
a.2013
- s.Gura Cainarului –Gradinita de copii – finalizat
a.2013
s.Izvoare –Gradinita de copii – finalizat a.2013
s.Stefanesti –Gradinita de copii – finalizat a.2013
- s.Prodanesti –Gimnaziul – finalizat a.2013
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 7
proiecte în domeniul EE:
- Spitalul raional Floresti
- L/T „Miron Costin” din or.Floresti
- Casa de cultura s.Pragila r-ul Floresti
- Gradinita „Voinicel” s.Bahrinesti
- L/T s.Prodanesti r-ul Floresti
- L/T s.Stefanesti r-ul Floresti
- Gimnaziu din s. Pragila
Consiliul raional Ialoveni:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 2
proiecte în domeniul EE:
-

s. Cigirleni. Raionul Ialoveni, Gradinita de Copii.
s. Rusastii Noi . Raionul Ialoveni, Liceul Teoretic.

În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate
-

6 proiecte în domeniul EE

-

L/T s.Puhoi r. Ialoveni,

-

Grădiniţa de copii nr.2

„Alunelu” s. Rezeni r.

32

Ialoveni,
-

L/T „Ion Pelivan” s. Rezeni r. Ialoveni,

-

Grădiniţa de copii s. Tipala r. Ialoveni,

-

L/T s.Tipala r. Ialoveni,

-

Grădiniţa de copii nr.1 „Andries” o. Ialoveni r.
Ialoveni.

Consiliul raional Ocnița:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 iniţiat de FEE,
au fost depuse - 7 proiecte în domeniul EE:
- or.Ocnița- Liceul teoretic Mihail Sadoveanu- (etapa
II)
- or. Ocnița- grădinița Ghiocel (respins)
- s. Bîrnova- primaria Bîrnova (respins)
- rs. Bîrnova –gimnaziul Bîrnova(etapa II)
- s. Sauca – gimnaziul P. Zadnipru (etapaII)
- s. Sauca – Casa de cultură (etapa II)
- s. Sauca – Primăria Sauca (respins)
Programul UE prin intermediul PNUD:
- s. Hadarauți – grădinița (cazan pe biomasă-realizat
2014).
Fondul FISM:
- Ilumunarea stradală cu LED, or. Ocnița (realizat în
2014)
Convenția Primarilor:
- Casa de cultură or. Ocnița (cazan pe biomasărealizat în 2014);
- Planul SEAP(realizat 2014).
Consiliul raional Rezina:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 6
proiecte în domeniul EE:
- or.Rezina- Spitalul raional Rezina- finalizat a.2014
- or.Rezina, Azilul de bătrîni – în proces de
finalizare pentru a.2015
- r.Rezina, Grădiniţa de copii s.Ignăţei – finalizat
2014
- r.Rezina, liceul ,,I.Creangă” s.Cuizăuca - în proces

33

-

de finalizare pentru a.2015
r.Rezina, gimnaziul s.Saharna-Nouă - în proces de
finalizare pentru a.2015
r.Rezina, Casa de Cultură s.Lalova - în proces de
finalizare pentru a.2015

În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 9 proiecte în
domeniul EE- L/T s.Echimăuţi, Gimnaziul Solonceni,
Grădiniţa de copii s.Pripiceni, Grădiniţa de copii nr.2
or.Rezina, Grădiniţa de copii nr.5 or.Rezina, L/T ,,Al.cel
Bun”Rezina,L/T ,,I.Sîrbu”s.Ignăţei, Primăria s.Cuizăuca,
Grădiniţa de copii s.Pereni din r.Rezina.
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-5 (APP.5)
iniţiat de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 3
proiecte în domeniul EE- Extinderea sistemului de iluminat
stradal a.or.Rezina, Iluminatul stradat s.Cuizăuca, Iluminatul
stradal s.Pripiceni-Răzeşi.
Consiliul raional Rîșcani:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 11 proiecte în
domeniul EE- grădinița de copii nr. 10 or. Rîșcani,
gimnaziile Aluniș, Gălășeni, ”Gh. Rîșcanu” or. Rîșcani,
liceul teoretic ”D. Cantemir” or.Rîșcani, l.t”C. Popovici”
Nihoreni, lt ”E. Coșeriu ” Mihăileni, Centrul de sănătate
Publică Rîșcani, CS Costești, IMSP ”Spitalul raional
Rîșcani”, Centrul de reabilitare Renaștere.
Consiliul raional Taraclia:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în perioada 2013-2014 au fost aprobate și
se afla in implementare 4 proiecte în domeniul EE:
- or.Taraclia, Liceul Teoretic „Ivan Vazov”, în
o proces de implementare
- or.Taraclia, Gradiniţa de copii № 2, în proces
de implementare
- or.Taraclia, caminul Universitatii de Stat “
o Gheorge Ţamblac”, în proces de
împlementare
- s.Valea Perjei, Liceul Teoretic „Hristo Botev”, în
proces de împlementare.

34

Consiliul municipal Bălți:
În perioada anilor 2013-2014
au fost implementate
proiecte în domeniul EE:
- Reconstrucția sistemului iluminatului stradal (în
proces de realizare);
- Troleibuzele pentru mun. Bălți;
- Termoizolarea pereților la grădinița de copii nr. 43
(în proces de realizare).
De asemenea în cadrul îmbunătăţirea efecienţei energetic a
fondului locativ a municipiului Bălți a fost effectuate lucrări
de reparație a acoperișurilor, reparația și înlocuirea
ferestrelor, foilor de uși în locuri de uz comun.
Consiliul raional Glodeni:
în parcursul anului 2013 au fost implementate proiecte de
conservarea energiei termice în clădirile publice
Consiliul raional Șoldănești:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect iniţiat de FEE,
în perioada an. 2013 - 2014 au fost implementate - 5
proiecte în domeniul EE:
- sat. Răspopeni Liceu teoretic în proces
- sat. Olișcani Casa de cultură
în proces
- sat. Șestaci
Grădinița de copii în proces
- sat. Glingeni Grădinița de copii în proces
- or. Șoldănești Spital raional
în proces
Consiliul raional Leova:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 3
proiecte în domeniul EE:
- r.Leova,s. Cazangic, Grădinița de copii– în proces
de finalizare pentru a.2015
- r.Leova,s.Covurlui, Grădinița de copii– în proces
de finalizare pentru a.2015
- r.Leova,s.Filipeni,Grădinița de copii-în proces de
finalizare a.2015
În cadrul Proiectului de Energie și Biomasă, finanțant de
catre PNUD Moldova, a fost realizat PPP ,,Dezvoltarea
infrastructurii termoenergetice pe biomasă”,în cadrul caruia
a fost construite 19 centrale termice pe biomasă.

35

Consiliul raional Cimișlia:
În cadrul apelului propunerilor de proiecte – 3 (APP.1)
iniţiat de FEE, în anul 2014 au fost elaborate şi înaintate 2
proiecte:
- Reabilitarea anvelopei clădirii administrative a
Consiliului raional Cimişlia, prin schimbarea uşilor
şi ferestrelor;
- Reabilitarea cădirii Liceului Teoretic „M.
Eminescu”.
În cadrul apelului de proiecte a programului
"Sprijinirea oraşelor Parteneriatului estic în punerea în
aplicare a planurilor de acţiune pentru energie durabilă în
cadrul Pactului primarilor” a fost elaborat şi înaintat
proiectul "Promovarea eficienţei energetice prin instalarea
unui sistem de panouri solare la Spitalul raional Cimişlia”.
Nota conceptuală a fost selectată în prima etapă a
concursului, proiectul final nu a trecut a 2 etapă de selecţie.
Cnsiliul Raional Dubăsari:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE a fost implementat 1 proiect în domeniul EE:
- s. Ustia- gimnaziul Ustia- în proces de finalizare
pentru a. 2015
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3 (APP.3) iniţiat
de FEE, în perioada a.2014 au fost iniţiate - 3 proiecte în
domeniul EE- L/T s. Doroţcaia; L/T ,,Ion Creangă” s.
Coşniţa ;L/T ,,Vlad Ioviţă”s.Cocieri,
Consiliul Raional Ștefan Vodă:
Au fost implementate în sumă totală de 12348,4 mii lei la
10 obiective.
Consiliul raional Telenești:
A fost depuse în anul 2014 15 idei de proiecte la Apelul
3 FEE din care au trecut prima etapă 10 proiecte , la
moment sunt depuse la etapa 2 deja 3 proiecte.
Cosiliul raional Soroca:
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1 (APP.1) iniţiat
de FEE, în perioada a.2013-2014 au fost implementate - 9
proiecte în domeniul EE:

36

-

or. Soroca – IPLT ”I. Creangă” , va fi finnalizat
2015;
or. Soroca - IPLT ”C:Stere”, va fi finnalizat 2015;
s. Baxani, iluminare stradală, finalizat 2014
s. Bulbocii Noi, iluminare stradală, finalizat 2014
s. Racovăț, iluminare stradală, finalizat 2014
s. Schineni, iluminare stradală, finalizat 2014
s. Vasilcău, iluminare stradală, în proces de
implementare
s. Volovița, iluminare stradală, în proces de
implementare
-s. Alexandru cel Bun, iluminare stradală, în proces
de implementare.

Consiliul raional Căușeni:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local - 1800,0 mii lei;donatori10889,0 mii lei.
Consiliul raional Anenii Noi:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local - 1618,0 mii lei;donatori1090,0 mii lei.

112

Acțiunea 2)

- finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice fezabile din punct de vedere economic, tehnic şi
ecologic;

Consiliul raional Basarabeasca:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local - 1800,0 mii lei;donatori10889,0 mii lei.
Consiliul raional Călăraș:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local - 1743,958 mii lei;donatori5639,747 mii lei.
Consiliul raional Criuleni:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local - 2016,0 mii lei;donatori5231,0 mii lei.

37

Consiliul raional Florești:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit: Bugetul local - 1650,0 mii lei; donatori9889,0 mii lei.
Consiliul raional Ialoveni:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local – 294,7 mii lei; donatori11171,5 mii lei.
Consiliul raional Ocnița:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru a.
2014 a constituit:
- Contribuția pentru iluminarea stradală a orașului
Ocnița- 426795 lei.
- Contribuția pentru Casa de cultură or. Ocnița100000 lei.
Contribuția pentru Liceul teoretic M sadoveanu or. Ocnița –
610000 lei.
Consiliul raional Rezina:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local - 1800,0 mii lei;donatori10889,0 mii lei.
Consiliul raional Taraclia:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local - 3640 mii lei;donatori 10752,0 mii lei.
Consiliul municipal Bălți:
Finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice
fezabile din punct de vedere economic pentru anul 2014 a
constituit:
- Reconstrucția sistemului iluminatului stradal:
- bugetul local – 1 813,00 mii $;
- Troleibuzele pentru mun. Bălți:

38

-

donatori – 4,6 mln €;
Termoizolarea pereților la grădinița de copii nr. 43:
bugetul local – 306,00 mii MDL;
donatori – 994,00 mii MDL.

Consiliul raional Glodeni:
pe parcursul anului au fost finanțate unele proiecte pentru
conservarea energiei termice, care au fost fezabile din punct
de vedere economic, ethnic și ecologic.
Consiliul raional Șoldănești:
Finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice
fezabile din punct de vedere economic pentru a.2014 a
constituit:
Bugetul local - 147 523 lei;
Donatori
- 754 379 lei
Consiliul raional Leova:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local - 1597,725 mii lei;donatori4947,275 mii lei, investiție privată-9511,911 mii lei.
Consiliul Raional Ștefan Vodă:
Toate proiectele împlementate au fost argumentate din
punct de vedere economic tehnic şi ecologic insă în practică
nu s-a atins gradul asteptat de economie prin urmare şi
ecologic (CO2).
Consiliul raional Telenești:
Sunt în derulare 4 proiecte la Apelul 3 al FEE sare sunt
spre finalizare suma e de 5,9 mil.lei.

113

Acțiunea 3)

-

asigurarea consumului raţional de energie în ţară;

114

Acțiunea 4)

-

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cosiliul raional Soroca:
Finanţarea proiectelor (obiectelor) în domeniul eficienţei
energetice fezabile din punct de vedere economic pentru
a.2014 a constituit:Bugetul local - 1888323mii lei; donatori7234095,0 mii lei.
Consiliul raional Taraclia:
Energie care va fi economisita (de calcul) – 1597
MWh/an.
Consiliul raional Anenii Noi:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,

39

emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 1,075 tCO 2
.

Consiliul raional Basarabeasca:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 0,75 tCO 2.
Consiliul raional Călăraș:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce cu 280,0tCO2
.

Consiliul raional Cantemir:
Conform proiectelor care vor fi implimentate și initiate în
a.2015 emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 0,85
tCO2.
Consiliul raional Florești:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 1,075 tCO 2
.

Consiliul raional Ialoveni:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 2,38 tCO 2.
Consiliul raional Nisporeni
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 675,75
tCO2.
Consiliul raional Ocnița:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 0,7 tCO 2.
Consiliul raional Rezina:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 1,075 tCO 2.
Consiliul raional Rîșcani:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 1,075 tCO2.
Consiliul raional Taraclia:
Se preconizeaza reducerea egala cu – 629 t/an.

40

Consiliul municipal Bălți:
Conform proiectelor implimentate în anul 2014, emisiile de
gaze cu efect de seră se vor reduce la 2 087 tCO 2.
Consiliul raional Șoldănești:
Conform proiectelor implimentate în a.2014, emisiile de
gaze cu efect de seră se vor reduce la 597,49 tCO 2.
Cnsiliul Raional Dubăsari:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 158.762
tCO2.
Consiliul Raional Ștefan Vodă:
Datorită faptului că au fost implementate proiectele
nominalizate s-a obţinut o reducere de gaze cu efect de seră
cu 126,1 tone CO2 /an.

12

pct. 12

121

Acțiunea 1)

Optimizarea sistemului public de iluminare stradală.

-

elaborarea propunerilor pentru restricţionarea lămpilor incandescente în sectorul public;

Cosiliul raional Soroca:
Conform proiectelor implimentate și initiate în a.2014,
emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce la 0,355 tCO 2.
Consiliul Raional Ștefan Vodă:
În program este planificată instalarea corpurilor de iluminare
pentru iluminarea străzilor din localităţi. Însă în ultimii ani
APL de ambele niveluri întreprind masuri concrete de
instalare a corpurilor de iluminat eficiente. În s. Slobozia au
fost instalat sistem fotovalţia de iluminare stradală cu
panouri şi corpuri efeciente. În anul 2014 au fost instalate
corpuri eficiente de iluminare stradală LED 36 în 8(opt)
localităţi în sumă totală de 2307,6 mii lei inc. s .Talmaza –
205,7 mii lei, Cioburciu – 399,7 mii lei, Crocmaz – 567,6 mii
lei, Răscăieţi - 196,0 mii lei şi s. Purcari 198,7 mii lei,
Marianca de Jos – 2707,Olăneşti – 273,1 mii lei, Volintiri –
196,1 mii lei În anul curent 2015 va mai fi implementat un
proiect de iluminare stradală la fel cu corpuri de iluminat de
tip LED 36 şi LED 49 în trei localităţi Ermoclia, Popeasca
şi Feşteliţa.
Consiliul raional Căușeni:
Au fost elaborate propuneri pentru restricţionarea lămpilor
incandescente
în
sectorul
public
pentru
localităţile:or.Căuşeni,
or.Căinari,
s.Ursoaia,

41

s.Hagimus,s.Baimaclia.
Consiliul raional Anenii Noi:
Au fost elaborate propuneri pentru restricţionarea lămpilor
incandescente în sectorul public pentru localităţile: Calfa,
Şerpeni, Gura – Bîcului, Puhaceni, Teliţa. Cobusca Nouâ,
Floreni, Ţînţăreni Zoloteivca, Hîrbovăţ , Speia, Delacău.
Consiliul raional Basarabeasca:
Au fost elaborate propuneri pentru restricţionarea lămpilor
incandescente în sectorul public pentru localităţile: Buşăuca,
Păpăuţi, Pecişte, Mateuţi, Otac, Trifeşti, Chiduleni, Meşeni,
Cogîlniceni, Sîrcova, Lalova.
Consiliul raional Criuleni:
Au fost elaborate propuneri pentru restricţionarea lămpilor
incandescente în sectorul public pentru localităţile:
Dolinnoe, Işnovăţ, Hîrtopul Mare, Măşcăuţi, or Criuleni.
Consiliul raional Florești:
Au fost elaborate propuneri pentru restricţionarea lămpilor
incandescente în sectorul public pentru localităţile: Izvoare,
Frumusica, Trefanesti, Marculesti, Bahranesti, Pragila.
Consiliul raional Rezina:
Au fost elaborate propuneri pentru restricţionarea lămpilor
incandescente în sectorul public pentru localităţile: Buşăuca,
Păpăuţi, Pecişte, Mateuţi, Otac, Trifeşti, Chiduleni, Meşeni,
Cogîlniceni, Sîrcova, Lalova.
Consiliul raional Rîșcani:
Au fost elaborate propuneri pentru restricţionarea lămpilor
incandescente în sectorul public pentru localităţile: Hiliuți,
Aluniș, Gălășeni, Grinăuți, Petrușeni, Pîrjota, Șaptebani.
Consiliul raional Glodeni:
a fost recomadată schimbarea lămpilor incandescente pe
lămpi cu LED.
Consiliul raional Șoldănești:
Sau elaborat propuneri pentru restricţionarea lămpilor
incandescente în sectorul public pentru localităţile: sat.
Climăuții de jos și Cot, Cotiujenii Mari, Glingeni,
Răspopeni, Rogojeni, Sămășcani, Com. Vadul-Rașcov,

42

Fuzăuca.
Cosiliul raional Soroca:
Au fost elaborate propuneri pentru restricţionarea lămpilor
incandescente în sectorul public pentru localităţile: s. Baxani,
s. Bulbocii Noi, s. Racovăț,
s. Schineni, s. Vasilcău, s. Volovița s. Alexandru cel Bun.
Consiliul raional Căușeni:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Consiliul raional Anenii Noi:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).

122

Acțiunea 2)

- reflectarea acestei măsuri în programele locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice;

Consiliul raional Basarabeasca:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Consiliul raional Criuleni:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Consiliul Raional Fălești:
Măsurile acestea vor fi reflectate în PLEE și PLAEE.
Consiliul raional Florești:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de

43

acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Consiliul raional Ialoveni:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Consiliul raional Nisporeni
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Consiliul raional Ocnița:
În programlul local de îmbunătăţire a eficienţei energetice și
planul local de acţiune în domeniul eficienţei energetice sînt
stipulate masuri de implimentare a iluminatului public
(sectorul serviciilor publice).
Consiliul raional Rezina:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Consiliul raional Rîșcani:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Consiliul raional Glodeni:
Măsurile acestea sunt reflectate în PLEE și PLAEE.
Consiliul raional Șoldănești:
Conform programului local de îmbunătăţire a eficienţei
energetice și planurile locale de acţiune în domeniul

44

eficienţei energetice este stipulată masuri de implimentare a
iluminatului public.
Consiliul raional Telenești:
Sunt redactate în programul raional de EE pe trei ani
măsuri de organizare a iluminatului stradal.
Consiliului raional Dondușeni:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Cosiliul raional Soroca:
În conformitate cu p.5.2 a programele locale de
îmbunătăţire a eficienţei energetice și planurile locale de
acţiune în domeniul eficienţei energetice este stipulată
masuri de implimentare a iluminatului public (sectorul
serviciilor publice).
Consiliul raional Anenii Noi:
În perioada 2014-2015 au fost efectuate auditarea energetică
a sistemelor de iluminat în localităţile Calfa-3km, Gura –
Bîcului – 6km Puhaceni 6,5km Teliţa -2,4km.

123

Acțiunea 3)

-

auditarea energetică a sistemelor de iluminat existente;

Consiliul raional Basarabeasca:
În perioada 2014-2015 nu fost efectuate auditarea energetică
a sistemelor de iluminat.
Consiliul raional Criuleni:
În perioada 2014-2015 au fost efectuate auditarea energetică
a sistemelor de iluminat în localităţile com. Drăsliceni, com.
Hrușova, s. Mașcăuți, s. Măgdăcești.
Consiliul Raional Fălești:
pe parcursul anului 2014 nu a fost elaborat nici un raport de
audit energetic pentru sestemele de iluminat existent din
cauza lipsei beneficiarilor acestora.
Consiliul raional Ialoveni:
În perioada 2013-2014 au fost efectuate auditarea energetică
a sistemelor de iluminat în localităţile Rezeni , Cigirleni.
Consiliul raional Nisporeni

45

Nu sau făcut.
Consiliul raional Ocnița:
În perioada 2014-2015 au fost efectuate auditarea energetică
a sistemelor de iluminat în or. Ocnița, or. Otaci, s. Clocușna,
s. Ocnița.
Consiliul raional Rezina:
În perioada 2014-2015 au fost efectuate auditarea energetică
a sistemelor de iluminat în localităţile Rezina-4 km,
Cuizăuca-4 km, Trifeşti- 3 km, Pripiceni – 3 km.
Consiliul raional Taraclia:
A fost elaborat Audit Energetic pentru sistem de
iluminare stradala a or.Taraclia în noiembrie-decembrie
2014.
Consiliul municipal Bălți:
În perioada 2013-2014 au fost efectuată inventarierea
sistemului de iluminat stradal de mun. Bălți.
Consiliul raional Glodeni:
pe parcursul anului 2014 nu a fost elaborat nici un raport de
audit energetic pentru sestemele de iluminat existent din
cauza lipsei beneficiarilor acestora.
Consiliul raional Șoldănești:
În anul 2014 au fost efectuate audite energetice a sistemelor
de iluminat în localităţile Glingeni, Răspopeni, VadulRaşcov.
Cnsiliul Raional Dubăsari:
În perioada 2013-2014 au fost efectuate auditarea energetică
a sistemelor de iluminat în localitatea s. Marcăuţi, și s.
Oxentea.
Cosiliul raional Soroca:
În perioada 2014 a fost efectuată auditarea energetică a
sistemelor de iluminat în or. Soroca.
124

Acțiunea 4)

-

înlocuirea corpurilor de iluminare existente cu altele eficiente;

Consiliul raional Căușeni:
În perioada 2014 au fost implementate următoarele

46

proiecte:,,Reparaţia capitală a sistemului de iluminare
stradală din or.Căuşen (str.C. Stere, A.Donici, Gh.Asachi)”21.00 mii lei,,,Iluminatul strazilor din or. Căinari”- 150,00mii
lei, ,,Construcţia sistemului de iluminare stradală din
s.Ursoaia, rl. Căuşeni”-77,44 mii lei, ,,Construcţia sistemului
de iluminare stradală în s.Hagimus, rl Căuşeni”-200.00 mii
lei, Reparaţia sistemului de iluminare stradală din
or.Căuşeni-100.00 mii lei.
Consiliul raional Anenii Noi:
În perioada 2014 au fost înlocuite corpuri de iluminare
exestente cu cele eficiente în 12 localităţi : Calfa, Şerpeni,
Gura – Bîcului, Puhaceni, Teliţa. Cobusca Nouâ, Floreni,
Ţînţăreni Zoloteivca, Hîrbovăţ, Speia, Delacău tip
ECONOM.
Consiliul raional Cantemir:
În perioada 2014 au fost înlocuite corpuri de iluminare
exestente cu cele eficiente în 5 localităţi : s.Toceni - 105
buc , tip-ECONOM, s.Victorovca – 8 buc, tip LED, tipECONOM-40, s.Haragis – 10 buc, tip LED,tipECONOM20 buc.,s.Sadic tip LED-30.buc,tip ECONOM
60 buc, s. Larguta 25-buc.tip LED , 53 buc tip ECONOM.
Consiliul raional Criuleni:
În perioada 2014 au fost înlocuite corpuri de iluminare
exestente cu cele eficiente în 12 localităţi: s. Mălăieştii Noi,
Boşcana, Coşerniţa, Drăsliceni, Hîrtopul Mare, Hruşova,
Jevreni, Măşcăuţi, Micleşti, Oniţcani, Răculeşti, Zăicana.
Consiliul Raional Fălești:
Au fost înlocuite 285 de lămpi tip ECONOM în or. Făleşti,
și 64 de lămpi tip ECONOM în s. Călineşti.
Consiliul raional Nisporeni
Iluminarea străzilor din satele Bărboieni, Brătuleni ,Bursuc,
Ciutești, Cristești, Soltănești, Șișcani, Vărzărești, Vânători,
Zberoaia.
Consiliul raional Ocnița:
În perioada 2014 au fost înlocuite corpuri de iluminare
exestente cu cele eficiente în or. Ocnița : 25Wt-51buc,
60Wt-119 buc, 100Wt-26 buc.

47

Consiliul raional Rezina:
În perioada 2014 au fost înlocuite corpuri de iluminare
exestente cu cele eficiente în 15 localităţi : Rezina- 115 buc ,
tip LED, Saharna – 12 buc, tip LED, s.Buciuşca – 20 buc,
tip LED, s.Lalova- 45 buc, tipLED, Buşăuca- 56 buc, tipLED, Păpăuţi- 66 buc,tip-ECONOM, Pecişte- 44 buc.tipLED, Mateuţi- 46 buc, tip-ECONOM, Otac-23 buc.,tipECONOM, Trifeşti- 45 buc, tip-LED, Ghiduleni-30 buc,
tip-ECONOM, Meşeni- 40 buc, tip- ECONOM,,
Cogîlniceni- 40 buc,tip-ECONOM, Sîrcova-60 buc, tipLED, Lalova- 30 buc,tip-ECONOM.
Consiliul raional Rîșcani:
În perioada 2014 au fost înlocuite corpuri de iluminare
exestente cu cele eficiente în 8 localităţi.
Consiliul raional Glodeni:
pe parcursul anului corpurile de iluminat au fost înlocuite în
două localități.
Consiliul raional Șoldănești:
În perioada 2014 au fost înlocuite corpuri de iluminare
exestente cu cele eficiente de tip-ECONOM în localităţile:
Climăuții de jos și Cot, Cotiujenii Mari, Glingeni,
Răspopeni, Rogojeni, Sămășcani, Com. Vadul-Rașcov,
Fuzăuca.
Consiliul raional Telenești:
In or. Telenești sau înlocuit parțial iluminarea stradală cu
lămpi eficiente energetic.
Cosiliul raional Soroca:
În perioada 2014 au fost înlocuite corpuri de iluminare
exestente cu cele eficiente în 7 localităţi: tip LED și tipECONOM: s. Baxani, s. Bulbocii Noi, s. Racovăț,
s. Schineni, s. Vasilcău, s. Volovița s. Alexandru cel Bun.

125

Acțiunea 5)

-

monitorizarea consumului de energie după realizarea proiectelor în domeniul iluminatului stradal

Consiliul raional Căușeni:
În mod continuu are loc monitorizarea efecientei energetice
a consumului de energie în domeniul iluminatului stradal.

48

Consiliul raional Anenii Noi:
În mod continuu are loc monitorizarea efecientei energetice
a consumului de energie în domeniul iluminatului stradal,
conform estimărilor consumul de energie electrică se va
reduce la 25%.
Consiliul raional Cantemir:
În mod continuu are loc monitorizarea efecientei energetice
a consumului de energie în domeniul iluminatului stradal,
conform estimărilor consumul de energie electrică se va
reduce la 30%.
Consiliul raional Criuleni:
În mod continuu are loc monitorizarea efecientei energetice
a consumului de energie în domeniul iluminatului stradal,
conform estimărilor consumul de energie electrică se va
reduce la 30%.
Consiliul Raional Fălești:
De comun cu APL I se duce evidenţa consumului de
energie.
Consiliul raional Nisporeni
În mod continuu are loc monitorizarea efecientei energetice
a consumului de energie în domeniul iluminatului stradal,
conform estimărilor consumul de energie electrică se va
reduce la 22 %.
Consiliul raional Ocnița:
În mod continuu are loc monitorizarea efecientei energetice
a consumului de energie în domeniul iluminatului stradal,
conform estimărilor consumul de energie electrică se va
reduce la 35%.
Consiliul raional Rezina:
În mod continuu are loc monitorizarea efecientei energetice
a consumului de energie în domeniul iluminatului stradal,
conform estimărilor consumul de energie electrică se va
reduce la 35%.
Consiliul raional Rîșcani:
În mod continuu are loc monitorizarea efecientei energetice
a consumului de energie în domeniul iluminatului stradal,
conform estimărilor consumul de energie electrică se va
reduce la 35%.

49

Consiliul raional Glodeni:
După realizarea proiectelor existente în domeniul
iluminatului stradal consumul de energie este monitorizat.
Consiliul raional Șoldănești:
Se execută monitorizarea consumului de energie în
domeniul iluminatului stradal, conform estimărilor
consumul de energie electrică se va reduce la 28%.
Cosiliul raional Soroca:
În mod continuu are loc monitorizarea efecientei energetice
a consumului de energie în domeniul iluminatului stradal,
conform estimărilor consumul de energie electrică se va
reduce la 30%.
Secţiunea 5. Măsuri privind creşterea eficientei energetice în sectorul transporturilor
13

pct. 13

Promovarea eficienţei energetice în sectorul transportului terestru.

131

Acțiunea 1)

-

132

Acțiunea 2)

- elaborarea și desemnarea recomandărilor pentru autorităţile publice privind procurările de transport cu un
accent sporit asupra eficienţei carburanţilor consumaţi;

133

Acțiunea 3)

-

134

Acțiunea 4)

- elaborarea programelor pentru optimizarea circulaţiei transportului pe străzile centrale ale localităţilor;
- elaborarea ghidului privind procurarea unităţilor de transport pentru autorităţile publice cu respectarea
criteriilor de eficienţă energetică.

elaborarea şi adoptarea cadrului de reglementare privind etichetarea pneurilor;

elaborarea regulilor pentru importul pneurilor conform claselor C1, C2, C3;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
în Moldova:
Planul anual de acțiuni al Ministerului Trasporturilor și
Infrastructurii Drumurilor pentru anul 2015 prevede
elaborarea Regulamentului cu privire la etichetarea pneurilor
care va include:
- cadrul de reglementare privind etichetarea
pneurilor;
- elaborarea și desemnarea recomandărilor pentru
autoritățile publice privind procurările de trensport
cu un accent sporit asupra eficienței carburanților
consumați;
- reguli pentru importul pneurilor conform clasei
C1, C2, C3;
- programele
pentru
optimizarea
circulației
transportului pe străzile centrale ale localităților;
- ghidul privind procurarea unităților de transport cu
respectarea cerintelor de eficiență energetică.
Consiliul Raional Ștefan Vodă:
În cadrul întreprinderilor SRL Ştefan Vodă – Gaz Filiala
Ştefan Vodă RED Centru toate mijloacele de transport
funcţionează pe baza de gaze naturale. Treptat se instalează
utilaj de utilizarea gazelor naturale și la mijloacele de
transport din sectorul particular și a altor agenţi economici.
În or. Ştefan Vodă au fost construite două staţii de

50

alimentare a unităţilor de transport cu gaze naturale.
Secţiunea 6. Măsuri orizontale și intersectoriale
Actualizarea și adoptarea cadrului legal care să asigure implementarea Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire
14
pct. 14
la eficienţa energetică.
- actualizarea şi adoptarea cadrului legal care să asigure implementarea Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu
141
Acțiunea 1)
privire la eficienţa energetică;
- actualizarea Programului naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020, în funcţie de progres, aşa cum
142
Acțiunea 2)
prevede capitolul I al acestuia;
- adaptarea standardelor europene care să asigure buna implementare a Legii nr. 142 şi a Directivei privind
143
Acțiunea 3)
eficienţa energetică;

144

Acțiunea 4)

- consolidarea capacităţilor instituţionale din sectorul energetic în vederea elaborării şi implementării
politicilor în domeniul eficienţei energetice;

145

Acțiunea 5)

- implementarea strategiei de comunicare în domeniul eficienţei energetice: ateliere de lucru, conferinţe,
expoziţii, manuale și broşuri etc.;

146

Acțiunea 6)

-

15

pct. 15

Promovarea societăţilor de servicii energetice.

151

Acțiunea 1)

152

Acțiunea 2)

153

Acțiunea 3)

154

Acțiunea 4)

155

Acțiunea 5)

16

pct. 16

161

Acțiunea 1)

Consiliul raional Cimișlia:
Participarea specaliştilor Consiliului raional Cimişlia la
şedinţele grupului de lucru pentru Planificare regională în
sectorul eficienţă energetică în regiunea sud, organizate de
ADR Sud cu suportul GIZ.

sprijinirea liniilor de creditare pentru sectorul industrial lansate de BERD;

- elaborarea regulamentului privind societăţile de servicii energetice;
- asigurarea de către societăţile de servicii energetice a unui nivel mai avansat de întreţinere şi funcţionare a
sistemelor energetice;
- garantarea de către societăţile de servicii energetice, în sectorul privat, a calității implementării proiectelor,
buna funcţionare şi întreţinerea corespunzătoare a sistemelor energetice;
- contribuirea societăţilor de servicii energetice, în sectorul public, la reducerea pierderilor de energie în
sistemul de iluminat, reţelele de alimentare cu căldură, clădiri etc.;
- elaborarea pachetului de documente necesare semnării contractului de performanţă energetică (contractmodel, acte suplimentare necesare);
- identificarea şi informarea potenţialelor beneficiari de servicii privind etapele și avantajele contractelor de
performanţă energetică;
- instruirea și consilierea potenţialelor prestatori de servicii energetice (companii de construcţii, companii de
proiectare, companii de producere şi instalare a tehnologiilor eficiente etc.);
- înaintarea propunerilor de modificare a cadrului legal existent ce vizează procedura achiziţiilor publice în
vederea eliminării barierelor în calea dezvoltării pieţei societăţilor de servicii energetice;
Etichetarea produselor cu impact energetic și crearea cadrului privind proiectarea ecologică.
Crearea cadrului legislativ și normativ pentru produsele cu impact energetic, inclusiv:
- elaborarea Legii privind etichetarea produselor cu impact energetic şi a reglementărilor tehnice cu
transpunerea actelor delegate şi a directivelor implementatoare relevante ale UE;

51

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor:
În anul 2014 Agenţia a efectuat 34 controale de stat în
vederea corespunderii cerinţelor prescrise sau declarate a
produselor cu impact energetic unde prin 30 de controale
de stat au fost depistate neconformităţi.
Încălcări depistate:
162

Acțiunea 2)

- verificarea agenţilor economici privind respectarea cerinţelor de etichetare a produselor cu impact
energetic.
- efectuarea a cel puţin 1 vizită lunară la diferite magazine şi/sau puncte de distribuţie pentru verificarea
existenţei etichetei şi a informaţiilor cu caracter energetic;

-

Lipsa instrucţiunilor de exploatare.
Marcare necorespunzătoare.
Lipsa informaţiei în limba de stat.
Lipsa certficatelor de conformitate.

Pentru încălcările depistate agenţii economici resposabili au
fost sancţionaţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

163

Acțiunea 3)

-

164

Acțiunea 4)

- identificarea posibilităţilor de introducere a facilităţilor fiscale şi vamale pentru produsele cu impact
energetic cu eficienţă energetică înaltă (clasele A+++ - A);
- Majorarea taxelor de import pentru produsele energofage;

165

Acțiunea 5)

-

166

Acțiunea 6)

167

Acțiunea 7)

17

pct. 17

- stabilirea cerinţelor de performanţă energetică pentru instalaţiile și echipamentele produse şi/sau importate
în Republica Moldova;
- majorarea anuală a taxelor la importul lămpilor incandescente cu 20% anual şi aplicarea taxei zero pentru
lămpile eficiente;
Crearea condiţiilor pentru promovarea auditului energetic.

171

Acțiunea 1)

-

şcolarizarea şi autorizarea a 100 de auditori energetici (30 în anul 2013; 30 în anul 2014; 40 în anul 2015);

172

Acțiunea 2)

-

crearea registrului electronic și pe suport de hîrtie pentru auditările energetice;

173

Acțiunea 3)

-

crearea registrului electronic și pe suport de hîrtie pentru auditorii energetici;

174

Acțiunea 4)

-

testarea, după caz, a produselor cu impact energetic într-un laborator acreditat din UE;

Testarea produselor se va efectua după intrarea în vigoare a
art.13 pct.3 al Legii 44 din 27.03.2014 privind etichetarea
produselor cu impact energetic.
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor:
Nu au fost efectuate testări în laboratoare acreditate din UE.

elaborarea cadrului normativ privind proiectarea ecologică;

realizarea auditărilor energetice pentru sectorul public;

Consiliul raional Cimișlia:
Realizarea auditurilor energetice pentru proiectele înaintate
la FEE pentru:
- Clădirea administrativă a Consiliului raional
Cimişlia;

52

-

175

Acțiunea 5)

-

Clădirea Liceului Teoretic „M. Eminescu”.

elaborarea ghidurilor pentru toate sectoarele economii naţionale.

53

Anexa 3. Realizarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Energiei din Surse Regenerabile pentru anii 2013-2020
Capitolul IV. ACŢIUNI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNI
ÎN DOMENIUL ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU ANII 2013-2020
4.1. Sinteza tuturor politicilor şi acţiunilor vizînd promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
Nr.
d/
o

Denumirea şi referinţa
acţiunii

Tipul
acţiunii*

1.

Obiectivul naţional global
privind energia regenerabilă

2.

Monitorizarea
îndeplinirii Reglementare
obiectivului naţional global
privind energia regenerabilă
Legi, strategii, planuri şi programe
Legea nr. 124-XVI din 23 Reglementare
decembrie 2009 cu privire la
energia electrică

3.

Reglementare

4.

Legea energiei regenerabile nr.
160-XVI din 12 iulie 2007

Reglementare

5.

Proiectul legii cu privire la
energia termică

Reglementare

Rezultate preconizate**

Grupul şi/sau activitatea vizat(ă)
***

Obiective: stabilirea şi acţiuni ulterioare
Sporirea producerii de energie din Producătorii de energie electrică
surse regenerabile în vederea regenerabilă,
îndeplinirii obiectivului naţional producătorii/importatorii/furnizorii
global
de biocarburanţi

Acţiune
existentă
sau
planificată

Data începerii
şi data
finalizării
acţiunii

Existentă

2013-2020

Realizarea obiectivului/intervenţii
corectoare

Operatorii relevanţi, Biroul Naţional
de Statistică

Planificată

2013-2020

Crearea
cadrului
pentru
promovarea energiei din surse
regenerabile
Principiul
dispecerizării
prioritare
şi
achiziţionării obligatorii a energiei
din surse regenerabile în energie
electrică
Crearea cadrului pentru dezvoltarea
energiei din surse regenerabile
Principiul dispecerizării prioritare şi
achiziţionării obligatorii a energiei
din surse regenerabile în energie
electrică,
tarife
pentru
biocarburanţi
Crearea cadrului pentru dezvoltarea
energiei din surse regenerabile –
încălzire şi răcire
Principiul dispecerizării prioritare şi
achiziţionării obligatorii a energiei
din surse regenerabile – încălzire şi
răcire

Producătorii de energie din surse
regenerabile, operatorul de transport
şi de sistem, operatorii reţelei de
distribuţie, furnizorii de energie
electrică

Existentă

2013-2020

Producătorii de energie din surse
regenerabile, operatorul de transport
şi de sistem, operatorii reţelei de
distribuţie, furnizorii de energie
electrică/termică/biocarburanţi

Existentă

2013-2020

Producătorii energiei din surse
regenerabile – încălzire şi răcire,
operatorul de transport şi de sistem,
operatorii reţelei de distribuţie,
furnizorii de energie termică

Planificată

2013-2014

Măsuri întreprinse

Consiliul raional
Telenești:
S-au deschis 2
lini de producere a
biocarburanților.

IS Moldelectrica:
Participarea la
elaborarea.

1

6.

Proiectul
legii
privind
promovarea utilizării energiei
din surse regenerabile

Reglementare

Crearea cadrului pentru dezvoltarea
energiei din surse regenerabile în
vederea îndeplinirii obiectivului
naţional

7.

Strategia
energetică
a
Republicii Moldova pînă în
anul 2030, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 102
din 5 februarie 2013
Programul naţional pentru
eficienţă energetică 20112020, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 833 din 10
noiembrie 2011

Reglementare

Crearea cadrului şi asigurarea
condiţiilor
stabile
pentru
dezvoltarea energiei din surse
regenerabile

Reglementare

Stabilirea principiului priorităţii
energiei din surse regenerabile, a
utilizării
energiei
din
surse
regenerabile
la
încălzirea
locuinţelor, informării publicului

Planul naţional de acţiuni în
domeniul eficienţei energetice
pentru
anii
2013-2015,
aprobat
prin
Hotărîrea
Guvernului
nr. 113 din 7
februarie 2013
Sistem de monitorizare a
implementării
Planului
Naţional de acţiuni în
domeniul energiei din surse
regenerabile, pentru anii 20132020, inclusiv măsuri şi
instrumente individuale
(raportarea anuală/lunară de
către Agenţia pentru Eficienţă
Energetică )
Programe
locale
pentru
eficienţă energetică
(Legea nr. 142 din 2 iulie 2010
cu
privire
la
eficienţa
energetică,
Hotărîrea
Guvernului nr. 833 din 10
noiembrie 2011 „Cu privire la

Reglementare

Planificarea activităţilor în sectorul
de
eficienţă
energetică
şi
promovarea dezvoltării producerii
de energie electrică, termică şi de
răcire pe bază de energie din surse
regenerabile
Acţiuni ulterioare implementării
Planului Naţional de acţiuni în
domeniul energiei din surse
regenerabile pentru anii 2013-2020

8.

9.

10.

11.

Tehnică

Reglementare

Program
pentru
promovarea
eficienţei energetice şi dezvoltării
energiei regenerabile la nivel local

Producătorii de energie din surse
regenerabile, operatorul de transport
şi de sistem, operatorii reţelei de
distribuţie, furnizorii de energie
electrică/termică/combustibil
Factorii interesaţi din sectorul
energetic

Planificată

2013-2014

Existentă

2013-2020

Investitorii,
întreprinderile,
consumato-rii,
Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică,
Agenţia
Naţională pentru Reglementare în
Energetică, operatorul de transport şi
de sistem, operatorii reţelei de
distribuţie,
Investitorii,
întreprinderile,
consumatorii,
Agenţia
pentru
Eficienţă Energetică

Existentă

2013-2020

Existentă

2013-2020

Agenţia pentru Eficienţă Energetică

Planificată

2014-2020

Autorităţile administraţiei publice
locale, generatorii de energiee din
surse
regenerabile,
manageri
energetici, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică

Planificată
pentru o
perioadă de
3 ani

2013-2020

IS Moldelectrica:
Participarea la
elaborarea.

Consiliul raional
Căușeni:
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa.
Energetică -20132016 pentru raionul

2

Programul naţional pentru
eficienţă energetică 20112020”)

Căuşeni, în proces
de elaborare.
În perioda
septembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru
or.Căuşeni cu
ajutorul USAID.
Consiliul raional
Anenii Noi:
În perioada
04.11.2013 a fost
aprobat si elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
-2013-2016 pentru
raionul Anenii Noi.
Consiliul raional
Basarabeasca:
În perioada
02.12.2013 a fost
aprobat si elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
-2013-2016 pentru
raionul Rezina.
În perioda
septembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru
or.Rezina cu
ajutorul USAID
Consiliul raional

3

Briceni:
In perioada
02.12.201302.04.2014 a fost
aprobat si
elaborat
Programul Local
de Acţiune pentru
Eficienţa
Energetică -20132016 pentru
raionul Briceni în
perioda
septembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2014-2016
pentru or.Briceni
cu ajutorul
USAID.
Consiliul raional
Călărași:
În perioda
decembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2015-2017 pentru
or.Călărași cu
ajutorul USAID.
Consiliul raional
Criuleni:
În perioada
10.12.2013 a fost
aprobat si elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
-2013-2016 pentru
raionul Criuleni.

4

În perioada
12.09.2014, a fost
elaborat si aprobat
Planul Local de
Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice- 20142015 pentru raionul
Criuleni.
Consiliul raional
Fălești:
Pînă la data de
01.05.2015 va fi
elaborat Programul
Local de Acţiune
pentru Eficienţa
Energetică 20152018.
Consiliul raional
Florești:
În perioada
02.12.2013 a fost
aprobat si elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
-2013-2016 pentru
raionul Floresti.
În perioda
septembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru
or. Floresti cu
ajutorul USAID
În perioada
08.09.2014, a fost
elaborat si aprobat
Planul Local de

5

Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice 20142015 pentru raionul
Floresti.
Consiliul raional
Ialoveni:
În perioada
28.01.2014 a fost
aprobat si elaborat
Planul de actiuni
pentru Energia
Durabila a
Raionului Ialoveni
2014 – 2020.
Consiliul raional
Nisporeni:
Programul în curs
de elaborare.
Consiliul raional
Ocnița:
În perioada 2013 a
fost elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
-2013-2016 pentru
raionul Ocnița.
În perioda
septembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2014-2020 pentru
or.Ocnița cu
ajutorul USAID
(Convenția
Primarilor).

6

Consiliul raional
Rezina:
În perioada
02.12.2013 a fost
aprobat si elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
-2013-2016 pentru
raionul Rezina.
În perioda
septembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru
or.Rezina cu
ajutorul USAID
Consiliul raional
Rîșcani:
În perioada
02.12.2013 a fost
aprobat si elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
2013-2016 pentru
raionul Rîșcani.
În perioda
septembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru
or.Rîșcani .
Consiliul raional
Taraclia:
26.12.2013 a fost
aprobat PLAEE
2014-2016.

7

Consiliul
municipal Bălți:
În perioada
26.12.2013 a fost
aprobat Programul
municipal pentru
avansarea eficienței
energetice în mun.
Bălți în perioada
2014-2016.
Consiliul raional
Șoldănești:
În an 2013.12.18 a
fost aprobat si
elaborat Programul
Local de Acţiune
pentru Eficienţa
Energetică 2013 2016 pentru raionul
Şoldăneşti.
Consiliul raional
Leova:
În perioada
02.12.2013 a fost
aprobat si elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
-2013-2016 pentru
raionul Leova.
În perioda
septembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru
or.Leova cu ajutorul
USAID

8

Consiliul raional
Cimișlia:
Acţiunile pentru
realizarea măsurilor
de eficienţă
energetică şi energie
regenerabilă sunt
stabilite în Planul
strategic de
dezvoltare socioeconomică a
raionului Cimişlia
2013-2020.
Consiliul raional
Dubăsari:
La data de
15.10.2013 a fost
aprobat si elaborat
Programul raional
pentru Eficienţa
Energetică -2014201 pentru raionul
Dubăsari.
Agennția de
Dezvoltare
Regională Nord:
- La şedinţa CRD
Nord
din
19.02.2014
a
fost
aprobat
Programul sectorial
regional (PRS) în
domeniul EE a
clădirilor publice
pentru RDN
- La şedinţa CRD
Nord
din
06.06.2014 s-a
prezentat

9

raportul privind
procesul
de
implementare a
PRS
în
domeniul EE a
clădirilor publice
pentru RDN.
- S-au efectuat, de
către GL 12
vizite în teren în
scopul elaborării
Conceptelor de
proiect viabile
(CPV).
Consiliul raional
Ștefan Vodă:
Compartiment al
programului de
dezvoltare socialeconomic pe
perioada 2012-2015
aprobat prin decizia
Consiliului raional
nr 2/3 din 29 martie
2013.
Consiliul raional
Telenești:
Sa elaborat
programul raional
2014-2016 de EE ,la
fel primăria
Telenești a elaborat
programul propriu
local de
îmbunătățire a EE
Consiliul raional
Dondușeni:
În perioada

10

24.01.2014 a fost
aprobat si elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
-2013-2016 pentru
raionul Dondușeni.
Consiliul raional
Soroca:
În perioada anului
2013 a fost aprobat
si elaborat
Programul Local de
Acţiune pentru
Eficienţa Energetică
-2013-2016 pentru
raionul Soroca.
În perioda
septembrie 2014 a
fost elaborat
PLAEE pentru
a.2014-2016 pentru
or.Soroca.
12.

Planuri locale de acţiuni
pentru eficienţă energetică
(Legea nr. 142 din 2 iulie
2010cu privire la eficienţa
energetică,
Hotărîrea
Guvernului nr. 833 din 10
noiembrie 2011 „Cu privire la
Programul Naţional pentru
Eficienţă Energetică 20112020”)

Reglementare

Întreprinderea de măsuri şi acţiuni
în perioada următoare, avînd un
deviz de cheltuieli determinat.

Autorităţile administraţiei publice
locale, generatorii energiei din surse
regenerabile, managerii energetici,
Agenţia pentru Eficienţă Energetică

Planificată,
anual

2013-2020

Consiliul raional
Căușeni:
Planul Local de
Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice- 20142015 pentru raionul
Căuşeni, în proces
de elaborare.
Consiliul raional
Anenii Noi:
În perioada
01.08.2014, a fost
elaborat și aprobat
Planul Local de
Acţiuni în

11

Domeniul Eficienţei
Energetice- 20142015 pentru raionul
Anenii Noi.
Consiliul raional
Briceni:
In perioada
07.08.2014, a fost
elaborat si
aprobat Planul
Local de Acţiuni
în Domeniul
Eficienţei
Energetice-20142015 pentru
raionul Briceni.
Consiliul raional
Fălești:
Va fi elaborat si
aprobat Planul
Local de Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice- 20152016 pentru raionul
Rezina
Consiliul raional
Ialoveni:
În perioda ianuarie
2015 a fost elaborat
PLAEE pentru
a.2015 pentru
Raionului Ialoveni.
Consiliul raional
Nisporeni:
În perioada 2013 a
fost elaborată
strategia raionului
Nisporeni în care

12

sunt incluse și
obective de eficiență
energetică.
Consiliul raional
Ocnița:
În perioada 2014, a
fost elaborat Planul
Local de Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice- 20142015 pentru raionul
Ocnița.
Consiliul raional
Rezina:
În perioada
08.09.2014, a fost
elaborat si aprobat
Planul Local de
Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice- 20142015 pentru raionul
Rezina.
Consiliul raional
Rîșcani:
În perioada
08.09.2014, a fost
elaborat si aprobat
Planul Local de
Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice- 20142015 pentru raionul
Rîșcani.
Consiliul raional
Taraclia:
-26.12.2013 a fost
aprobat PLEE

13

2014-2015.
Consiliul
municipal Bălți:
În perioada
27.03.2014 a fost
aprobat Planul
municipal de acţiuni
pentru
îmbunătăţirea
efecienţei energetice
pentru anul 2014.
Consiliul raional
Șoldănești:
În an 2014.11.20, a
fost elaborat si
aprobat Planul
Local de Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice 20142015 pentru raionul
Şoldăneşti.
Consiliul raional
Leova:
În perioada
08.09.2014, a fost
elaborat si aprobat
Planul Local de
Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice- 20142015 pentru raionul
Leova.
Consiliul raional
Dubăsari:
La data de
15.10.2013 a fost
aprobat si elaborat
Programul raional

14

pentru Eficienţa
Energetică -2014201 pentru raionul
Dubăsari.
Consiliul raional
Ștefan Vodă:
Un program
strategic pe perioada
de 2012-2020 nu
este insă se
precizează anual din
Programul
nominalizat.
Consiliul raional
Telenești:
Pentru anul 2014
sa elaborat planul
anual de EE.
Consiliul raional
Dondușeni:
În perioada
25.07.2014, a fost
elaborat si aprobat
Planul Local de
Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice- 20142015 pentru raionul
Dondușeni.
Consiliul raional
Soroca:
În perioada anului
2014, a fost elaborat
si aprobat Planul
Local de Acţiuni în
Domeniul Eficienţei
Energetice- 20142015 pentru raionul

15

Soroca.
13.

Proiectul legii cu privire la
performanţa energetică a
clădirilor

Reglementare

14.

Legislaţie secundară cu privire
la cerinţele minime de
performanţă energetică a
clădirilor

Reglementare

15.

Autorităţile
administraţiei
publice locale – semnatari ai
Convenţiei primarilor

Reglementare

Cadru
pentru
îmbunătăţirea
performanţei energetice a clădirilor,
inclusiv promovarea sistemelor
descentralizate de furnizare a
energiei (energie electrică, încălzire
şi răcire) în baza surselor
regenerabile (în special, generarea
în baza energiei solare)

Cadru
pentru
îmbunătăţirea
performanţei energetice a clădirilor,
inclusiv promovarea sistemelor
descentralizate de furnizare a
energiei (energie electrică, încălzire
şi răcire) în baza surselor
regenerabile (în special, generarea
în
baza
energiei
solare),
determinarea cerinţelor minime
faţă de cota energiei din surse
regenerabile pentru clădirile noi şi
pentru cele în curs de renovare
Plan de acţiuni în domeniul
energiei durabile cu introducerea de
stimulente financiare, fiscale etc. în
vederea promovării energiei din
surse
regenerabile
la
nivel
local/regional

Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor,
Agenţia
pentru
Eficienţă Energetică, consumatori,
autorităţile administraţiei publice
locale, proprietarii clădirilor

Planificată

2013-2014

Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor,
Agenţia
pentru
Eficienţă Energetică , consumatorii,
autorităţile administraţiei publice
locale, proprietarii clădirilor

Planificată

2014

Autorităţile administraţiei publice
locale, investitorii energiei din surse
regenerabile, consumatorii

Existentă şi
planificată

2013-2020

Consiliul raional
Telenești:
Cu suportul FEE la
4 obiecte
administrative sa
reabilitat din punct
de vedere de EE,
izolarea anvelopei,
instalarea
geamurilor low-e,
instalarea cazanelor
eficienți pe biomasă.
La 2 obiecte sau
instalat baterie
solare pentru
aprovizionare cu
apă menajeră.
Ministerul
Dezvoltării
Regionale și
Construcțiilor:
Normativele în
construcții, care
stabilesc cerinţele
minime de
performanţă
energetică a
clădirilor sunt în
curs de elaborare.
Consiliul
municipal Bălți:
În perioada
26.12.2013 a fost
aprobat Planul de
actiuni privind
energie durabila
mun. Balti pina la
anul 2020.
16

Consiliul raional
Cimișlia:
Consiliul raional
Cimişlia a aderat la
Convenţia
primarilor prin
semnarea adeziunii
la data de 26 iunie
2014.
Consiliul raional
Telenești:
Pentru anul 2014
sa elaborat planul
raional anual de
EE.
Proceduri administrative
16.
Introducerea
calendarului
estimativ pentru determinarea
cererilor de planificare şi
construcţie

Reglementare
administrativă

Termene
explicite
pentru
gestionarea cererilor de planificare
şi construcţie
Stimularea atractivităţii Republicii
Moldova în calitate de platformă şi
locaţie pentru producerea energiei
din surse regenerabile
Asigurarea deschiderii autorităţilor
administraţiei publice centrale şi
locale faţă de investitori
Reglementarea
procedurii
de
schimbare a destinaţiei unui teren
agricol

17.

Introducerea
fiscale şi vamale

facilităţilor

Reglementare
fiscală

18.

Introducerea unor norme
clare cu privire la schimbarea
destinaţiei terenurilor agricole.
(modificarea Codului funciar
nr. 828-XII din 25 decembrie
1991)
Introducerea
procedurilor
administrati-ve
(certificare,
autorizare şi acordare de
licenţe) pentru centralele care
produc
energie
pentru

Reglementare
administrativă

19.

Reglementare
administrativă

Cadru pentru construirea şi
funcţionarea
instalaţiilor
de
încălzire/răcire pe bază de surse
regenerabile

Producătorii de energie din surse
regenerabile, operatorul reţelei de
transport şi de sistem, operatorul
reţelei de distribuţie, autorităţile
administraţiei publice locale
Investitorii în domeniul producerii
energiei din surse regenerabile

Planificată

2014

Planificată

2014

Investitorii şi producătorii în
domeniul producerii energiei din
surse regenerabile

Planificată

2014

Producătorii de energie din surse
regenerabile, operatorul reţelei de
transport şi de sistem, operatorul
reţelei de distribuţie, autorităţile
administraţiei publice locale

Planificată

2014

IS Moldelectrica:
In proces de
realizare.

17

20.

21.

22.

23.

24.

încălzire şi răcire, precum şi
pentru infrastructura asociată
de transport şi distribuţie
Revizuirea cadrului general de
autorizare,
în
scopul
simplificării şi coordonării
acestuia
cu
procedurile
administrative
şi
de
planificare, facilitînd astfel
accesul la reţeaua de energie
electrică şi termică produsă
din surse regenerabile
Introducerea procedurilor
administrative (certificare,
autorizare) în vederea aplicării
pentru procesul transformării
biomasei în biocarburanţi sau
alte produse energetice
Simplificarea procedurilor
administrative pentru
generarea energiei din surse
regenerabile – energie electrică
în ceea ce priveşte autorizarea,
certificarea şi licenţierea,
inclusiv pentru instalaţiile mici
de generare a energiei din
surse regenerabile în vederea
urgentării acestor procese
Introducerea schemelor de
autorizare/calificare pentru
instalatorii de cazane şi cazane
mici pe bază de biomasă,
sisteme fotovoltaice şi termice
solare, sisteme geotermice de
mică adîncime şi pompe de
căldură
Elaborarea
şi
publicarea
orientărilor pentru procedurile
de certificare, autorizare şi
licenţiere
a
investitorilor
energiei din surse regenerabile

Reglementare
administrativă

Cadru pentru construcţia şi
funcţionarea
instalaţiilor
de
încălzire/răcire şi energie electrică
pe bază de surse regenerabile

Producătorii de energie din surse
regenerabile, operatorul reţelei de
transport şi de sistem, operatorul
reţelei de distribuţie, autorităţile
administraţiei publice locale

Planificată

2014

Reglementare
administrativă

Cadru pentru construcţia şi
operarea
instalaţiilor
care
transformă
biomasa
în
biocarburanţi sau în alte produse
energetice

Producătorii
de
biocarburanţi,
operatorul reţelei de transport şi de
sistem,
operatorul
reţelei
de
distribuţie, autorităţile administraţiei
publice locale

Planificată

2014

Reglementare
administrativă

Inlăturarea barierelor din calea
investiţiilor în energie din surse
regenerabile

Producătorii de energie din surse
regenerabile, operatorul reţelei de
transport şi de sistem, operatorul
reţelei de distribuţie, autorităţile
administraţiei publice locale

Planificată

2014-2020

Reglementare
administrativă

Cerinţe clare pentru producătorii
energiei din surse regenerabile.faţă
de echipament

Producătorii
de
energie
electrică/termică
din
surse
regenerabile,
autorităţile
administraţiei
publice
locale,
persoanele fizice/juridice, investitorii
în surse regenerabile, consumatorii,
producătorii de echipament, Agenţia
pentru Eficienţă Energetică
Furnizarea de informaţii
Orientări clare şi transparente Producătorii de energie din surse
pentru certificare, autorizare şi regenerabile, operatorul reţelei de
acordare
de
licenţe
pentru transport şi de sistem, operatorul
investitorii în energie din surse reţelei de distribuţie, autorităţile
regenerabile
administraţiei publice locale, organul

Planificată

2014

Planificată

2014

Reglementare
administrativă

18

25.

Elaborarea şi implementarea
unui Plan de comunicare
pentru
Agenţia
pentru
Eficienţă Energetică

Fără caracter
normativ

Instrumente eficiente utilizate
pentru diseminarea informaţiei
către diferite grupuri-ţintă
Ajustarea mesajului pentru fiecare
grup-ţintă
Planificarea
bugetului
pentru
măsurile propuse

26.

Lansarea
linei
„verzi”
gestionată de Agenţia pentru
Eficienţă Energetică

Fără caracter
normativ

Diseminarea informaţiilor despre
tarife,
standarde,
tehnologii
competitive în domeniul energiei
din surse regenerabile

27.

Actualizarea permanentă a
paginii web a Agenţiei pentru
Eficienţă Energetică

Fără caracter
normativ

Diseminarea
public

28.

Organizarea
evenimentelor/conferinţelor/seminarelor

Fără caracter
normativ

Diseminarea informaţiilor către
public şi grupurile-ţintă individuale

informaţiilor

către

central
de
specialitate
al
administraţiei publice în domeniul
energetic
Producătorii
de
energie
electrică/termică
din
surse
regenerabile,
producătorii
de
biocarburanţi,
autorităţile
administraţiei
publice
locale,
persoanele fizice/juridice, investitorii
în energie din surse regenerabile,
consumatorii
Producătorii
de
energie
electrică/termică
din
surse
regenerabile,
producătorii
şi
importatorii
de
biocarburanţi,
autorităţile administraţiei publice
locale, persoanele fizice/juridice,
investitorii în energie din surse
regenerabile, consumatorii
Producătorii
de
energie
electrică/termică
din
surse
regenerabile,
producătorii
si
importatorii
de
biocarburanţi,
autorităţile administraţiei publice
locale, persoanele fizice/juridice,
investitorii în energie din surse
regenerabile, consumatorii
Producătorii
de
energie
electrică/termică
din
surse
regenerabile,
producătorii
şi
importatori
de
biocarburanţi,
autorităţile administraţiei publice
locale, persoanele fizice/juridice,
investitorii în energiei din surse
regenerabile, consumatorii

Existentă şi
planificată1

2013-2020

Existentă

2013

Existentă

2013-2020

Existentă şi
planificată

2013-2020

Consiliul raional
Telenești:
Sunt anunțate și
informate populația
raionului a. e. și
APL despre
noutățile in
domeniu EE și
proiectele în
derulare pin saitul
raional, prin presa
locală , și prin BCIS.

Notă:
Actualmente se realizează Planul comunicaţiilor pentru anul 2013, care anual se va actualiza şi revizui.
19

29.

Diseminarea
materialelor
promoţionale
despre
dezvoltarea/promovarea
energiei din surse regenerabile
de către Agenţia pentru
Eficienţă Energetică

Fără caracter
normativ

Informarea grupurilor-ţintă

Producătorii
de
energie
electrică/termică
din
surse
regenerabile,
producătorii
şi
importatorii
de
biocarburanţi,
autorităţile administraţiei publice
locale, persoanele fizice/juridice,
investitorii în energie din surse
regenerabile, consumatorii

Existentă şi
planificată

2013-2020

Consiliul raional
Căușeni:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 300
buc.
Consiliul raional
Anenii Noi:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 300
buc.
Consiliul raional
Basarabeasca:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
20

directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 50 buc.
Consiliul raional
Briceni:
Distribuire
pliante, primite în
cadrul seminarilor
organizate de
AEE şi dir.
Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane
interesante în
domenitil
eficienţei
energetice)- 250
buc.
Consiliul raional
Călărași:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 500
buc.
Consiliul raional

21

Cantemir:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 200
buc.

Consiliul raional
Criuleni:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 300
buc.
Consiliul raional
Fălești:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de

22

instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 350
buc.
Consiliul raional
Florești:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 500
buc.
Consiliul raional
Ialoveni:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 100
buc.
Consiliul raional
Nisporeni:
Distribuire pliante,

23

primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 200
buc.

Consiliul raional
Ocnița:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
APL II, directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice).
Consiliul raional
Rezina:
Distribuire pliante
Scrieți la ce
evenimente au fost
distribuite tipuri de
materiale (ghiduri
etc) și numărul lor
distribuite.
Consiliul raional
Rîșcani:

24

Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice).
Consiliul
municipal Bălți:
În cadrul Zilelor
Energiei Durabile în
mun. Bălți au fost
distribuite materiale
metodice de
propagare şi
popularizare despre
conservarea energiei
cît și despre
promovarea energiei
din surse
regenerabile
(pleante, broşuri) în
cadrul acțiunilor
Convenției
Primarilor.
Consiliul raional
Șoldănești:
Pentru informare au
fost distribuire
pliante, primite în
cadrul seminarilor
organizate de AEE
către APL I,
directori de

25

instituţii, licee,
gimnazii, persoane
cointeresante în
domeniul eficienţei
energetice, total 500 pliante.
Consiliul raional
Leova:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice).
Consiliul raional
Cimișlia:
Specialiştii Direcţiei
agricultură a
Consiliului raional
au oferit
producătorilor
agricoli sprijinul
informaţional
privind
profitabilitatea
utilizării resturilor
vegetale în scopul
producerii peleţilor
şi a brichetelor.
Consiliul raional
Dubăsari:
Distribuire pliante,
primite în cadrul

26

seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 300
buc.
Agenția de
Dezvoltare
Regională Nord:
- 24.09.2014 Masa rotundă
organizată de
Agenţia de
Eficiență
Energetică
- „Oportunităţi
investiţionale în
sectorul
EE”,
proiectul
Biomasa din RM
în cadrul Zilelor
RDN.
- 24.09.2014 Expoziţia de
produse ecoenergetice
organizataă de
proiectul
Biomasa din
RM.
- Din sursele
Guvernului
German în
contextul
implementării
post
implementare a

27

proiectului:
„Iluminare
stradală în
comuna
Tătărăuca
Veche, raionul
Soroca” a fost
desfășurată
campania de
informare și
conștientizare
pentru populația
com. Tătărăuca
Veche.
Consiliul raional
Dondușeni:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante
în domeniul
eficienţei
energetice)- 300
buc.
Consiliul raional
Soroca:
Distribuire pliante,
primite în cadrul
seminarilor
organizate de AEE
şi dir. Energie şi
Biomasă, (APL I,
directori de
instutuţii publice,
persoane interesante

28

în domeniul
eficienţei
energetice)- 500
buc.
30.

Elaborarea instrucţiunilor cu
privire
la
tehnologiile,
echipamentul şi sistemele de
randament
înalt
pentru
utilizarea energiei electrice,
încălzire şi răcire din surse
regenerabile

Fără caracter
normativ

Cadru
transparent
pentru
investitorii energiei din surse
regenerabile

31.

Publicarea listei instalatorilor
autorizaţi/calificaţi

Fără caracter
normativ

Accesul investitorilor la lista de
instalatori autorizaţi/ calificaţi

32.

Mediatizarea evenimentelor din
sectorul energiei din surse
regenerabile

Fără caracter
normativ

Articole în presa scrisă, spoturi TV
şi radio şi informaţii plasate pe
web.

33.

Cursuri de instruire pentru
autorităţile
administraţiei
publice locale, agenţiiile de
dezvoltare
regională
şi
managerii energetici

Fără caracter
normativ

Dezvoltarea
instituţionale

34.

Elaborarea
şi
publicarea
cerinţelor tehnice pentru

Tehnică

Energie electrică şi energie termică - racordarea la reţea
Cerinţe clare şi transparente pentru Producătorii de energie electrică din
generarea intermitentă
surse intermitente

capacităţii

Producătorii
de
energie
electrică/termică
din
surse
regenerabile,
autorităţile
administraţiei
publice
locale,
persoanele fizice/juridice, investitorii
în energie din surse regenerabile,
consumatorii,
producătorii
de
utilaje/echipamente
Producători
de
energie
electrică/termică
din
surse
regenerabile,
autorităţile
administraţiei
publice
locale,
persoanele fizice/juridice, investitorii
în energie din surse regenerabile,
consumatorii,
producătorii
de
utilaje/echipamente, Agenţia pentru
Eficienţă Energetică
Producătorii
de
energie
electrică/termică din energie din
surse regenerabile, producătorii de
biocarburanţi,
autorităţile
administraţiei
publice
locale,
persoanele fizice/juridice, investitorii
în energie din surse regenerabile,
consumatorii
Autorităţile administraţiei publice
locale, persoanele fizice/juridice,
agenţiile regionale de dezvoltare,
managerii energetici

Planificată

2014-2020

Planificată

2014-2020

Planificată

2014-2020

Planificată

2014-2020

Existent –
pe pagina

2014

Consiliul raional
Telenești:
Managerul energetic
a primit instruire la
organizat la AEE,
tematica
”implementarea
sistemului de
management
energetic”.

29

generarea
intermitentă
a
energiei din surse regenerabile

35.

Elaborarea şi introducerea
unor principii cuprinzatoare
pentru
metodologia
de
calculare a costului de
racordare la reţea

Reglementare

36.

Finalizarea cadrului pentru
dispecerizarea prioritară a
energiei electrice produsă din
surse regenerabile
Elaborarea unor norme clare
în legislaţia secundară cu
privire
la
delimitarea
priorităţilor de dispeceri-zare,
definirea situaţiilor cînd ar
putea fi limitată utilizarea
energiei electrice din surse
regenerabile

Reglementare

37.

Introducerea
normelor
obligatorii de achiziţionare de
energie electrică regenerabilă
în mod prioritar de la
furnizorii locali de energie
electrică
Introducerea priorităţilor de
generare
între
diferite
tehnologii de producere a
energiei din surse regenerabile
şi tehnologiile convenţionale,

Reglementare

38.

Reglementare

Facilitarea accesului transparent şi
nediscriminatoriu la reţea pentru
energie din surse regenerabile

Producătorii de energie din surse
regenerabile, operatorul reţelei de
transport şi de sistem, operatorul
reţelei de distribuţie

Dispecerizarea prioritară a energiei regenerabile
Crearea
cadrului
pentru Producătorii de energie electrică din
promovarea instalaţiilor energiei surse regenerabile, operatorul reţelei
electrice din surse regenerabile, de transport şi de sistem
conform
directivelor
Uniunii
Europene

Comercializarea
Achiziţionarea
obligatorie
a Producătorii/furnizorii de energie
cantităţii totale de energie electrică electrică, furnizorii de energie
din surse regenerabile de către electrică regenerabilă
furnizorii locali
Pierderi minime de producere a
energiei din surse regenerabile în
caz de impunere a anumitor limitări

Producătorii energiei din surse
regenerabile, operatorul reţelei de
transport şi de sistem

de Internet
a
operatorulu
i reţelei de
transport şi
de sistem
Planificată
– urmează
a
fi
aprobată
legislaţia
secundară
Planificată

2014

Planificată

2014

Existentă

2013-2020

Planificată

2014

IS Moldelectrica:
În proces de
realizare.

30

39.

40.

41.

respectiv
între
diferite
tehnologii de producere a
energiei din surse regenerabile
Desemnarea
furnizorului
central de energie electrică

Introducerea responsabilităţii
de estimare şi echilibrare
pentru furnizorul central de
energie electrică din surse
regenerabile intermitente
Elaborarea
registrului
electronic pentru garanţiile de
origine

42.

Modificarea şi completarea
regulamen-tului
privind
garanţiile de origine

43.

Regulament pentru licitarea
capacităţilor de generare a
energiei electrice din surse
regenerabile

Reglementare
Instituţională

Furnizorul central de energie Participanţii
de
pe
piaţă Planificată
electrică va funcţiona ca un organ (producătorii, furnizori), operatorul
unic
care
îşi
va
asuma reţelei de transport şi de sistem,
responsabilitatea diferenţelor dintre operatorul reţelei de distribuţie,
volumele prognozate şi volumele Agenţia
Naţională
pentru
efective de producere intermitentă Reglementare
în
Energetică,
din surse regenerabile pentru a furnizorul central de energie electrică
permite generatorilor energiei din (urmează să fie determinat)
surse
regenerabile
să-şi
îndeplinească obligaţia faţă de
furnizorii de energie electrică
Reglementare
Reducerea riscului la care sînt Producătorii de energie electrică din Planificată
expuşi generatorii energiei electrice surse regenerabile, operatorul reţelei
din
surse
regenerabile
la de transport şi de sistem, operatorul
îndeplinirea contractului faţă de reţelei de distribuţie, furnizorul
furnizorii de energie electrică
central de energie electrică
Tehnică
Facilitarea funcţionării sistemului Producătorii de energie din surse Planificată
de garanţii de origine prin regenerabile, operatorul reţelei de
intermediul gestionării documente- transport şi de sistem
lor electronice în locul utilizării
documentelor pe suport de hîrtie
Reglementare
Facilitarea funcţionării sistemului Producătorii de energie din surse Planificată
de garanţii de origine, introducerea regenerabile, operatorul reţelei de
unor audituri finale în locul transport şi de sistem
efectuării auditurilor lunare
Introducerea
prevederilor
în
domeniul energiei din surse
regenerabile pentru încălzire şi
răcire
Mecanisme de sprijin pentru promovarea energiei din surse regenerabile – energie electrică, energie
din surse regenerabile –încălzire şi răcire şi energie din surse regenerabile în transporturi
Reglementare
Încurajarea producerii energiei Investitorii/producătorii
Planificată
electrice din surse regenerabile

2014

IS Moldelectrica:
Nu sa executat.

2014

2014

IS Moldelectrica:
-În proces de
realizare.

2014

2014

31

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Introducerea unui plafon de
volum pentru două perioade:
2013-2015 şi 2016-2020 în
sectorul de generare a energiei
electrice din surse regenerabile
Elaborarea cadrului legislativ
şi de reglementare pentru
promovarea energiei din surse
regenerabile – încălzire şi
răcire
Implementarea stimulentelor
fiscale, inclusiv scutiri fiscale,
împrumu-turi/credite
avantajoase/preferenţiale etc.
pentru instalaţiile mici de
producere a energiei din surse
regenerabile
Elaborarea cadrului legislativ
şi de reglementare pentru
promovarea energiei din surse
regenerabile în transporturi.
Scheme voluntare

Tehnică

Considerarea restricţiilor reţelei de
transport
Impactul economic planificat şi
estimat asupra consumatorului final

Producătorii de energie electrică din
surse regenerabile, Agenţia Naţională
pentru Reglementare în Energetică,
consumatorii

Planificată

2014

Reglementare

Încurajarea generării de energie
termica din surse regenerabile

Producătorii de energie termică din
surse regenerabile, consumatorii

Planificată

2014

Reglementare
financiară

Stimulente pentru investiţii în
instalaţii mici de producere a
energiei din surse regenerabile

Producătorii de energie electrică din
surse regenerabile, consumatorii

Planificată

2014-2020

Reglementare

Stabilirea cotelor naţionale privind
amestecul de biocarburanţi
Impunerea obligaţiilor importatorilor/furnizorilor cu privire la
energia din surse regenerabile în
transport
Penalităţi impuse importatorilor/furnizorilor care nu se
conformează cerinţei stipulate mai
sus
Reglementarea
criteriilor
de
durabilitate

Furnizorii/producătorii/importatorii
de combustibili

Planificată

2014

Măsurile de realizare a obiectivului
naţional a energiei din surse
regenerabile
în
transport,
întreprinderea contramăsurilor
Îmbunătăţirea
eficienţei
în
transporturi

Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii Drumurilor

şi

Planificată

2014-2020

publice

Planificată

2014-2020

Monitorizarea conformităţii Reglementare
cu obligaţiile introduse vizînd
energia din surse regenerabile
în transporturi
Întreprinderea de măsuri Administrativă
orizontale
pentru
îmbunătăţirea
eficienţei
transportului
urban
şi
transportului public rutier

Autorităţile
locale

administraţiei

Consiliul raional
Telenești:
Pe parcursul panului
2014 sau făcut 4
modificări ale
rutelor suburbane
din teritoriu pentru
eficientizare surselor

32

și comoditatea
pasagerilor.
50.

Elaborarea şi introducerea
regulilor tehnice şi tarifelor
pentru racordarea la reţea a
instalaţiilor de biogaz
Determinarea
condiţiilor
pentru licenţiere şi pentru
achiziţionarea
biogazului
produs din surse regenerabile
în vederea injectării acestuia în
reţea

Reglementare

52.

Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare –
linia de credit II MoSEFF

Financiară

53.

Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare –
linia de credit MoREFF

Financiară

51.

Reglementare

Biogaz
Introducerea cadrului normativ Producătorii de biogaz, operatorul
pentru dezvoltarea componentei de reţelei
de
transport
şi
de
biogaz
sistem/operatorul
reţelei
de
distribuţie a reţelei de gaze naturale
Asigurarea condiţiilor şi a cerinţelor Producătorii de biogaz, furnizorii de
pentru licenţierea şi achiziţionarea gaze naturale
biogazului produs din surse
regenerabile

Proiecte şi studii în sectorul energiei din surse regenerabile
MoSEFF asigură o linie de credit în
Investitorii, întreprinderile,
valoare de 22 milioane de euro
consumatorii
combinată cu componenta de grant
în mărime de 5-20% pentru
creditarea
companiilor
din
Moldova prin intermediul băncilorpartenere ale Băncii Europene
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
în vederea susţinerii eficienţei
energetice şi investiţiilor în energia
regenerabilă

MoREFF asigură o linie de credit
în valoare de 35 milioane de euro
combinată cu componenta de grant
în mărime de 20%, 30%, 35%
pentru creditarea companiilor din
Moldova prin intermediul băncilorpartenere ale Băncii Europene
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
în vederea susţinerii eficienţei
energetice şi investiţiilor în energia
regenerabilă în sectorul rezidenţial

Investitorii, consumatorii

Planificată

2017

Planificată

2014

Existentă

2012
şi
continuare

în

Existentă

2012
şi
continuare

în

Consiliul raional
Fălești:
ÎCS „MarthaTex”
SRL prin
intermidiul
MoSEFF a îniţiat
implementarea
proiectului de
termoizolare a
clădirii şi schimbul
giamurilor în sumă
de 80040 euro. Pe
parcursul anului
2014 au fost
valorificaţi 40000
euro.

33

54.

Programul Naţiunilor Unite
pentru
Dezvoltare

„Proiectul Energie şi Biomasă
din Moldova”

Financiară

Bugetul total al proiectului
constituie 14.56 milioane euro, din
care Comisia Europeană a alocat
14 milioane euro şi PNUD
Moldova – 560 000 euro
Asigurarea unui sistem realizabil şi
durabil de furnizare a energiei în
localităţile rurale cu o posibilitate
mare de replicare şi extindere
Campanie de informare în masă în
zonele rurale, motivare sporită
pentru utilizarea eficientă a
biomasei

Întreprinzătorii, sectorul privat,
autorităţile administraţiei publice
locale, funcţionarii publici, profesorii,
operatorii cazanelor alimentate cu
baloturi de paie, furnizorii de
combustibil, elevii

Existentă

2011-2014

Consiliul raional
Căușeni:
În cadrul proiectului
,,Energie şi Biomasă
din Moldova” in
mediul rural, cu
suportul finanaciar
PNUD Moldova şi
UE au fost realizate
3proiecte:Gimnaziul
s.Tănătarii Noi;
Gimnziul s.Ciufleşti;
Grădiniţa de copii
,,Viorica”
s.Cîrnăţenii Noi,
rl.Căuşeni.
Consiliul raional
Anenii Noi:
În cadrul
proiectului ,,Energie
şi Biomasă din
Moldova” in a.2012
au fost implimentate
proiectele:s.Zoloteivca –
gimnaziu,
s.Hîrbovăţ – scoală
primară, s.Calfa –
grădiniţa de copii,
s.Varniţa - grădiniţa
de copii.
Consiliul raional
Basarabeasca:
În cadrul
proiectului ,,Energie
şi Biomasă din
Moldova” in a.2013
au fost implimentate
proiectele:sIordanovca-

34

Gimnaziugradiniță,anul2014
or.BasarabeascaL.T,,Gogol.
Consiliul raional
Briceni:
În cadrul proiectului
„energie şi biomasă
din -Moldova” în a.
2013 au fost
implementate
proiectele: Primăria
Coteala - casa de
cultură, primpria
Girmănăuţi – casa
de cultură.
Consiliul raional
Călărași:
Încadrul
„Proiectului Energie
şi Biomasă din
MoldovaӔn 2014 au
fost implementate
proiecte la Grădinița
de copii s.Hîrbovăț,
Grădinița de copii s.
Săseni.
Consiliul raional
Cantemir:
În a.2012 au fost
elaborate şi
finalizate 3 proiecte
în cadrul
programului
,,Utilizarea Eficientă
a Combustibilului
Solid din Biomasa”:
s.Tiganca-gr de
copii,gimnaziul-pe

35

biomasa(baloti de
pae).
s Antonestigimnaziul- baloti de
pae.
s.Costangaliagimnaziul –peleti.
Consiliul raional
Criuleni:
În cadrul proiectului
,,Energie şi Biomasă
din Moldova” in
a.2014 au fost
implimentate
proiectele:- com
Bălţata- gimnaziu.
2010 com Hîrtopul
Mare-gimnaziu.
În proces de
implimentare com
Răculeşti-gimnziu, s.
Măşcăuţi-şcoala
primară
Consiliul raional
Fălești:
În cadrul proiectului
,,Energie şi Biomasă
din Moldova” in
a.2012-2013 au fost
implimentate
proiectele:
Gimnaziul din s
Horeşti, gimnaziul
din s. Bocahi,
gimnaziul din s.
Pruteni, L.T. din s.
Năvîrneţ, LT din s.
Mărăndeni,
grădiniţa de copii

36

din s. Mustiaţa.
Consiliul raional
Florești:
În cadrul proiectului
,,Energie şi Biomasă
din Moldova” in
a.2012 au fost
implimentate
proiectele:
- s.Cuhurestii de
Sus- Gradinita
de copii.
- -s.Gura
Cainarului
Gradinita de
copii
- -s.Izvoare
Gradinita de
copii.
- -s.Stefanesti
Gradinita de
copii.
- -s.Prodanesti
Gimnaziul.
Consiliul raional
Ocnița:
În cadrul proiectului
,,Energie şi Biomasă
din Moldova” in
a.2013-2014 au fost
implimentate
proiectul:
- s.Hădărăuți
grădiniţă
(cazan pe
biomasă
70kW).
Consiliul raional
Rezina:
37

5 obiecte enumerați obiectele
și localitățile.
Consiliul raional
Rîșcani:
În cadrul proiectului
,,Energie şi Biomasă
din Moldova” in
a.2012 au fost
implimentate
proiectele:
Borosenii Noi
gimnaziu,
Mihăileni liceu și
grădiniță, Aluniș,
gimnaziu și
grădinița, Gălășeni,
gimnaziu și
grădiniță, Șaptebani
gimnaziu,
Druruitoarea Nouă
grădinița, Știubeieni
grădinița.
Consiliul raional
Taraclia:
În cadrul
proiectului
,,Energie şi
Biomasă din
Moldova” in
2014 au fost
implimentate
proiectele:
- -Şcoala de
Miserii s.
Ciumai,
- - Gradinita de
copii
- s.Novosiolovca,

38

- Gradinita de
copii s.Cealic,
- - Gradinita de
copii s.Cairaclia.
Consiliul raional
Leova:
În cadrul Proiectului
de Energie și
Biomasă, finanțant
de catre PNUD
Moldova, a fost
realizat PPP
,,Dezvoltarea
infrastructurii
termoenergetice pe
biomasă”,în cadrul
caruia a fost
construite 19
centrale termice pe
biomasă.
Consiliul raional
Cimișlia:
În anul 2014, în
raionul Cimişlia
proiectul a fost
realizat pentru
instituţia publică
Gimnaziul Gradişte.
Valoarea investiţiei
a fost de 2,5 mln lei.
Consiliul raional
Dubăsari:
În cadrul proiectului
,,Energie şi Biomasă
din Moldova” in
a.2014 a fost
implimentat
proiectul:instalarea
cazangeriei pe

39

biomasă primăria s.
Ustia.

55.

Fondul
pentru
energetică

eficienţă

Financiară

Finanţarea proiectelor eligibile în
domeniul eficienţei energetice şi
energiei din surse regenerabile
Acordarea de garanţii pentru
împrumuturile oferite de instituţiile
financiare şi de creditare pentru
proiectele menite să sporească

Producătorii de energie din surse
regenerabile şi biocarburanţi, în
special, cei mici
Autorităţile administraţiei publice
locale, alte organizaţii interesate

Existentă

2013-2020

Consiliul raional
Ștefan Vodă:
În perioada 20122013 au fost
construite 12
centale termice pe
biomasă din care 11
finanţate prin
PNUD în sumă de
12964,14 mii lei. În
total in raion avem
16 centrale termice
care funcţioneayă pe
biomasă (paie
balotate, rumeguş
ect) in sumă totală
de 16095,28 mii lei.
Consiliul raional
Soroca:
În cadrul proiectului
,,Energie şi Biomasă
din Moldova” in
a.2012 au fost
implimentate
proiectele:
- s.Echimăuţi –liceu
, s.Sîrcova –
gimnaziu-grădiniţă,
s.Ţareuca –
gimnaziu şi grădiniţa
de copii, s.Ţahnăuţi
–gimnaziu.
Consiliul raional
Căușeni:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2013-

40

eficienţa energetică şi utilizarea
energiei din surse regenerabile
Finanţarea asistenţei tehnice, după
caz,
pentru
implementarea
proiectelor eligibile

2014 a fost
implementat - 1
proiect în domeniul
EE:
- Gimnaziul ,,Ioan
Vodă”,s.Hagimu
s, rl Căuşeni.
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2014,
etapa I, au fost
iniţiate - 18
proiecte în
domeniul EE:
Grădiniţa de copii,
s.Zaim, Clădirea
Consiliului raional
Căuşeni, Grădinişa
decopii nr.7
or.Căuşeni,
LT,,MeşterulManole
” s.Sălcuţa, LT,,A.
Mateeveci”
or.Căinari,
Centrulcomunitar,,C
asa unde mă simt
copil”, s.Taraclia,
Gimnaziul.
,,Alexandru Sturza”,
s.Ucrainca,
Gimnaziul ,,Ion
Ungureanu
„s.Opaci, Azilul de
bătrîni” s.Tănătari,
Grădiniţa de copii
s.Baccialia,
Grădiniţa de copii
s.Coşcalia, IMSP
Spitalul raional

41

,,Ana şi Alexandru”,
Grădiniţa de copii
nr.2, or. Căuşeni,
Grădiniţa de copii
nr.4, or.Căuşeni,
Gimnaziul
s.Coşcalia,
LT,,M.Eminescu”,
or.Căuşeni,
LT,,A.Puşkin”,
or.Căuşeni,
Grădiniţa de copii
nr.6, or. Căuşeni.
Consiliul raional
Anenii Noi:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 au fost
implementate - 3
proiecte în
domeniul EE:
- or.Anenii Noi Spitalul raional
Anenii Noifinalizat a.2014
- Grădiniţa de copii
s. Speia – în
proces de
finalizare pentru
a.2015
- Grădiniţa de copii
s. Varniţa – în
proces de
finalizare pentru
a.2015
În cadrul Apelului
de Propuneri de

42

Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2014 au
fost iniţiate - 12
proiecte în
domeniul EE-- L/T
„ A. Puşchin”
Anenii Noi,
Gimnaziul
Botnăreşti,
Grădiniţa de copii
s.Zoloteivca,
Grădiniţa de copii
Hîrbovăţ, Grădiniţa
de copii Roşcani,
L/T ,,A. Straistă „
Anenii Noi ,L/T ,,I
Creangă „ Hîrbovăţ
Grădiniţa de copii
s.Geamăna.
Gimnaziul Delacău,
Complex cportiv s.
Puhâceni,
Gimnaziul
Ţînţăreni,
Gimnaziul
Zoloteivca.
Consiliul raional
Basarabeasca:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 au fost
implementate - 2
proiecte în
domeniul EE:
sBașcalia-grădinița
de copii
s.iordanovca-

43

Gimnaziu-gradinitaambele țn proces de
finalizare pentru
anul 2015.
Consiliul raional
Briceni:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect –I (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a. 20132014 au fost
implementate – 9
proiecte în
domeniul EE:
Pr. Grimăncăuţigradiniţa de copii,
finalizat în a.
2014;
Pr. Grimăncăuţicasa de cultura,
finalizat în a.
2014;
Pr. Cotiujeni- casa
de cultură,
finalizată în a.
2015;
Pr. Largacomplexul sportiv,
finalizat în anul
2014;
Pr. Pereritagimnaziul,
finalizat în a.
2014;
Pr. Corjeuţi-

44

grădiniţa de copii,
finalizat în a.
2014;
Pr. Briceni- Şcoala
muzicală,
finalizată în a.
2014;
Pr. Grimăncăuţicazangeria
gradiniţa de copii,
finalizat în a.
2014;
Pr. Cotiujenicazangeria casa de
cultură, finalizată
în a. 2015;
În drul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a. 2014
au fost iniţiate –
13 proiecte:
-

-

-

Pr.Bogdaneţti,
grădiniţa de
copii;
Pr. Drepcăuţi,
complex
sportiv;
Pr. Sl. Şireuţi,
gradinita de
copii;
Pr. Sl. Şireuţi,
casa de
cultură;
Pr. Mihaileni,
casa de
cultură;

45

Pr. Şirăuţi,
gradinita de
copii;
Pr. Lipcani, casa de
cultură;
-

Consiliul raional
Călărași:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 au fost
implementate - 4
proiecte în
domeniul EE:
- o.Călărași,
Liceul V.
Alecsandri
finalizat - 2014
- s. Sipoteni
Liceul M.
Eminescu
finalizat -2014
- s. Săseni
Grădinița de
copii finalizat 2014
- s. Bravicia
Grădinița de
copii finalizat 2014
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2014 au
fost iniţiate -5
proiecte în
domeniul EE46

Spitalul raional o.
Călărași, Gimnaziul
s. Dereneu,
Grădinița de copii
Guguță o. Călărași,
Grădinița de copii s.
Sadova, Gumnaziul
s. Pitușca.
Consiliul raional
Cantemir:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20122013 au fost
inaintate 2 proecte:
- Sat.Cociulia,lice
ul teoretic
V.Hanganu. n-a
fost acceptat de
FEE
- s.Tiganca ,grad
de copii- in proces
de finalizare 2015
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2013
pina in prezent au
fost iniţiate 13 proecte in
domeniul EE:
Edificiul Consiliul
raional
Cantemir,s.Hanasa
ni-gr.de
copii,gimnaziul
M.Eminescu,liceu

47

M.Eminescu.s.Bai
maclia, Gr.de copii
Cirpesti, Gimnaziul
Stoeanovca,gr.de
copii Chioselia,
Liceul
s.Ciobalaccia,liceul,edificiul
primariei
Ciobalaccia,gimnaz
iul,,L.Chirieac”s..Antonesti
,Spitalul raionalbloc Terapie,
Gotesti-gr. De copii
N.4,gr de copii N.2Cantemir.
Consiliul raional
Criuleni:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 au fost
implementate - 3
proiecte în
domeniul EE:
- LT „Ion Sîrbu”
s. Măşcăuţi, rnul Criuleni
- Gimnaziul
Drăsliceni, r-nul
Criuleni
- LT „Boris
Dînga”, or
Criuleni
În cadrul Apelului
de Propuneri de

48

Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2014 au
fost iniţiate - 17
proiecte în
domeniul EE-Şcola
primară
„Haralambie
Corbu” s. Dubăsarii
Vechi, Şcoala
primară Criuleni,
LT Mălăieştii Noi,
LT Măgdăceşti, LT
„Mihai Stratulat”
com Boşcana, LT
„Nicolae Donici” s.
Dubăsarii Vechi, LT
Cimişeni, Gimnaziul
„Mihai Eminescu”.
Consiliul raional
Fălești:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP-3),
iniţiat de FEE în
perioada anului
2014 au fost iniţiate
10 proiecte în
domeniul EE: L.T.
Mihai Eminescu or.
Făleşti; L.T. din s.
Pîrliţa; gimnaziul
din s. Obreja Veche;
gimnaziul din s.
Călugăr; gimnaziul
din s. Bocani;
gimnaziul din s.
Pruteni; gradiniţa de
copii din s. Obreja
Veche; casa de
cultură din s.Bocani;

49

L.T. din s. Catranăc;
gradiniţa de copii
din s. Catranîc.
Conform
rezultatelor
evaluării, în luna
decembrie au fost
acceptate spre
finanţare L.T. Mihai
Eminescu din or.
Făleşti şi L.T. din s.
Pîrliţa.
Consiliul raional
Florești:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 au fost
implementate - 5
proiecte în
domeniul EE:
- s.Cuhurestii de
Sus- Gradinita de
copii - finalizat
a.2013
- s.Gura Cainarului
–Gradinita de
copii – finalizat
a.2013
- s.Izvoare –
Gradinita de copii
– finalizat a.2013
- s.Stefanesi
Gradinita de copii
– finalizat a.2013
s.Prodanesti –
Gimnaziul –
finalizat a.2013.
Consiliul raional

50

Ialoveni:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 au fost
implementate - 2
proiecte în
domeniul EE:
- s. Cigirleni.
Raionul
Ialoveni,
Gradinita de
Copii.
- s. Rusastii Noi .
Raionul
Ialoveni, Liceul
Teoretic.
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2014 au
fost iniţiate
- 6
proiecte
în
domeniul EE:
-

-

-

L/T s.Puhoi
r. Ialoveni,
Grădiniţa de
copii
nr.2
„Alunelu” s.
Rezeni
r.
Ialoveni,
L/T
„Ion
Pelivan”
s.Rezeni
r. Ialoveni,
Grădiniţa de
copii s.Tipala

51

-

r. Ialoveni,
L/T s.Tipala
r. Ialoveni,
Grădiniţa de
copii
nr.1
„Andries” o.
Ialoveni r.
Ialoveni.

Consiliul raional
Nisporeni:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 au fost
implementate - 3
proiecte în
domeniul EE: Și 2
proiecte SER
finanțate de PNUD
Gimnaziul din s.
Ciorești r-n.
Nisporeni
L/T ,, Prometeu,,
din s. Grozești
Grădinița de copii ,,
Povestea,, Din or.
Nisporeni
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2014 au
fost iniţiate - 14
proiecte - L/T
,,Mircea Eliade,,.
L/T ,,Ștefan Cel
Mare,, Gimnaziul
,,M. Eminescu,, din
52

or. Nisporeni. L/T
,,A.Cel Bun,, din
s.Vărzărești. L/T
Seliște. L/T
,,Bulicanu,,din s.
Boldurești. Și
gimnazele din s.
Ciutești, gim.s.
Bălănești, gim.s.
Soltănești, gim.s.
Șîșcani, gim.
s.Brătuleni, gim.s.
Zberoaia, gim.s.
Iurceni, ginm.s.
Valea Trestieni.
gim.s. Cristești.
Consiliul raional
Ocnița:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 iniţiat de
FEE, au fost
depuse - 7 proiecte
în domeniul EE:
- or.OcnițaLiceul teoretic
Mihail
Sadoveanu(etapa II)
- or. Ocnițagrădinița
Ghiocel
(respins)
- s. Bîrnovaprimaria Bîrnova
(respins)
- rs. Bîrnova –
gimnaziul
Bîrnova(etapa
II)

53

- s. Sauca –
gimnaziul P.
Zadnipru
(etapaII)
- s. Sauca – Casa
de cultură (etapa
II)
- s. Sauca –
Primăria Sauca
(respins).
Consiliul raional
Rezina:
APP.1 - 6 obiecte,
APP.3 - 8 obiecte
APP.5 - 3 obiecte
enumerați obiectele
și localitățile.
Consiliul raional
Rîșcani:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2014 au
fost iniţiate - 11
proiecte în
domeniul EEgrădinița de copii
nr. 10 or. Rîșcani,
gimnaziile Aluniș,
Gălășeni, ”Gh.
Rîșcanu” or.
Rîșcani, liceul
teoretic ”D.
Cantemir”
or.Rîșcani, l.t”C.
Popovici” Nihoreni,
lt ”E. Coșeriu ”
Mihăileni, Centrul

54

de sănătate Publică
Rîșcani, CS
Costești, IMSP
”Spitalul raional
Rîșcani”, Centrul de
reabilitare
Renaștere.
Consiliul raional
Taraclia:
În cadrul Apelului
de
Propuneri de
Proiect-1
(APP.1) iniţiat de
FEE, în perioada
2013-2014 au
fost aprobate si
se afla in
implementare 4
proiecte în
domeniul EE:
- or.Taraclia,
- Liceul Teoretic
- „Ivan Vazov”,
- în proces de
- implementare
or.Taraclia,
Gradiniţa de
copii № 2, în
proces de
implementare
or.Taracli
a,
- caminul
Universitatii
de Stat “
Gheorge
Ţamblac”, în
proces de
împlementare
55

-

-

-

-

-

-

-

-

-s.Valea
Perjei, Liceul
Teoretic
„Hristo
Botev”, în
proces de
împlementare.
În cadrul
Apelului de
Propuneri de
Proiect-3
(APP.3) iniţiat
de FEE, în
perioada 2014
au fost iniţiate
proiecte 7
proiecte:
Şcoala de
Miserii din
s.Ciumai.
Aprobat spre
finantare
Gradinita de
Copii
s.Ciumai.Apro
b at spre
finantare.
Spitalul
Raional
Taraclia.
Elaborarea
documentatiei
pentru etapa 2.
-Gradinita de
copii s.Ciumai.
Documente
depuse pentru
Etapa 2.
-Liceul
Teoretic
s.Ciumai.
56

Documente
depuse pentru
Etapa 2.
-

-

-

-

-Gradinita de
copii s.Valea
Perjei. In
proces de
elaborarea
documentatiei
pentru Etapa
2.
-Liceul
Teoretic
s.Corten. In
proces
deelaborarea
documentatiei
pentru Etapa
2.
Gradinita de
copii s.Corten.
In proces de
elaborarea
documentatiei
pentru Etapa
2.

Consiliul raional
Șoldănești:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect iniţiat de
FEE, în perioada
a.2013-2014 au fost
implementate - 5
proiecte în
domeniul EE:
- sat.RăspopeniLice
u teoretic
57

în proces
- sat. Olișcani
Casa de cultură
în proces
- sat. Șestaci
Grădinița de copii
în proces
- sat. Glingeni
Grădinița de copii
în proces
- or. Șoldănești
Spital raional
în proces.
Consiliul raional
Leova:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 au fost
implementate - 3
proiecte în
domeniul EE:
- r.Leova,s.
Cazangic,
Grădinița
de copii–
în proces
de
finalizare
pentru
a.2015
- r.Leova,s.
Covurlui,
Grădinița
58

de copii–
în proces
de
finalizare
pentru
a.2015
r.Leova,s.F
ilipeni,Gră
dinița de
copii-în
proces de
finalizare
a.2015

-

Consiliul raional
Dubăsari:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 a fost
implementat - 1
proiect în domeniul
EE:
- S. Ustiagimnaziul
Ustia - în
proces de
finalizare
pentru
a.2015
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2014 au
fost iniţiate proiecte în
domeniul EE- L.T.
Ion Creangă s.

59

Coşniţa; L.T.
Doroţcaia
s.Doroţcaia; L.T.
Vlad Ioviţă s.
Cocieri.
Consiliul raional
Telenești:
Sunt finanțate 4
proiectesunt
instalate 2 linii de
produce a
biocombustibili
(peleți/brichete) și
care funcționează
prin PPP.
Consiliul raional
Soroca:
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1)
iniţiat de FEE, în
perioada a.20132014 au fost
implementate - 6
proiecte în
domeniul EE:
- or.RezinaSpitalul raional
Rezinafinalizat a.2014
- or.Rezina,
Azilul de
bătrîni – în
proces de
finalizare
pentru a.2015
- r.Rezina,
Grădiniţa de
copii s.Ignăţei
– finalizat

60

2014
- r.Rezina, liceul
,,I.Creangă”
s.Cuizăuca - în
proces de
finalizare
pentru a.2015
- r.Rezina,
gimnaziul
s.SaharnaNouă - în
proces de
finalizare
pentru a.2015
- r.Rezina, Casa
de Cultură
s.Lalova - în
proces de
finalizare
pentru a.2015
În cadrul Apelului
de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3)
iniţiat de FEE, în
perioada a.2014 au
fost iniţiate - 9
proiecte în
domeniul EE- L/T
s.Echimăuţi,
Gimnaziul
Solonceni, Grădiniţa
de copii s.Pripiceni,
Grădiniţa de copii
nr.2 or.Rezina,
Grădiniţa de copii
nr.5 or.Rezina, L/T
,,Al.cel
Bun”Rezina,L/T
,,I.Sîrbu”s.Ignăţei,
Primăria s.Cuizăuca,
Grădiniţa de copii

61

s.Pereni din
r.Rezina.
56.

Elaborarea unei evaluări a
necesităţii de extindere a
infrastructurii de gaze naturale
în
vederea
conectării
producătorilor de biogaz

Cercetare

Facilitarea integrării gazului produs
din surse regenerabile în reţea

Producătorii de biogaz, operatorul
reţelei
de
transport
şi
de
sistem/operatorul
reţelei
de
distribuţie ai reţelelor de gaze
naturale

Planificată

2016

57.

Elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru proiectele
energiei din surse regenerabile
– energie electrică pentru
încălzire şi răcire în regiunile
selectate ale ţării

Cercetare

Institutul de Energetică al Academiei
de Ştiinţe al Moldovei, Universitatea
Tehnică a Moldovei, consultanţii
locali şi străini, Agenţia pentru
Eficienţă Energetică

Planificată

2014-2018

58.

Elaborarea unui studiu privind
potenţialul eolian şi solar

Cercetare

Mijloacele Fondului eficienţei
energetice vor fi utilizate pentru
elaborarea studiilor de prefezabilitate
pentru
proiectele
energiei din surse regenerabile –
energie electrică pentru încălzire şi
răcire identificată
Atlasul potenţialului eolian
Atlasul potenţialului solar

Planificată

2014

59.

Ajustarea
Atlasului
potenţialului eolien şi a
Atlasului potenţialului solar

Cercetare

Decizii argumentate
Sporirea interesului din partea
investitorilor în domeniul energiei
regenerabile

Planificată

2014-2020

60.

Elaborarea unui studiu de
fezabilitate privind terenurile
potrivite şi tipurile de culturi
pentru Moldova

Cercetare

Decizii
argumentate
investitori în biomasă

Planificată

2014-2018

61.

Elaborarea unui studiu de
fezabilitate
pentru
conversiunea CET-urilor pe
bază de cărbune în CET-uri
pe bază de biomasă

Cercetare

Planificată

2016

62.

Elaborarea unui studiu de
fezabilitate pentru utilizarea
energiei din biomasă în alte
sectoare

Cercetare

Întocmirea informaţiei de fond
tehnice şi financiare vizînd
optimizarea
procesului
de
combustie
Asigurarea transparenţei pentru
investitorii în CET-uri pe bază de
biomasă
Utilizarea eficientă a biomasei
Asigurarea transparenţei pentru
investitorii în biomasă, energie şi
alte sectoare

Institutul de Energetică al Academiei
de Ştiinţe al Moldovei, Universitatea
Tehnică a Moldovei, Agenţia pentru
Eficienţă Energetică, consultanţii
locali şi străini
Institutul de Energetică al Academiei
de Ştiinţe al Moldovei, Universitatea
Tehnică a Moldovei, Agenţia pentru
Eficienţă Energetică, consultanţii
locali şi străini
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Institutul de Energetică
al Academiei de Ştiinţe al Moldovei,
Universitatea Tehnică a Moldovei,
Agenţia pentru Eficienţă Energetică,
consultanţii locali şi străini
Institutul de Energetică al Academiei
de Ştiinţe al Moldovei, Universitatea
Tehnică a Moldovei, Agenţia pentru
Eficienţă Energetică, consultanţii
locali şi străini
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Institutul de Energetică
al Academiei de Ştiinţe al Moldovei,
Universitatea Tehnică a Moldovei,

Planificată

2016

pentru

Consiliul raional
Leova:
Elaborarea studiului
de fezabilitate

62

Agenţia pentru Eficienţă Energetică,
consultanţii locali şi străini

privind stabilirea
unui parteneriat
public-privat pentru
Dezvoltarea
infrastructurii
termoenergetice pe
biomasă în raionul
Leova.

* Indicaţi dacă măsura este (predominant) de reglementare, financiară sau fără caracter normativ (soft measures – de exemplu, campania de informare).
**Rezultatul preconizat este o modificare comportamentală, putere instalată (MW; t/an), energie produsă (ktep)?
***Care sînt persoanele vizate: investitori, utilizatori finali, administraţii publice, planificatori, arhitecţi, instalatori etc.? sau care este activitatea/sectorul vizat(ă): producerea
de biocarburanţi, utilizarea gunoiului de grajd în scopuri energetice etc.)?

63

Anexa 4. Lista evenimentelor organizate și co-organizate de către Agenţia pentru Eficiență Energetică pe parcursul anului 2014
Nr.

1.

2.

Data
desfăşurării

17 ianuarie 2014

18 ianuarie 2014

Locul desfăşurării
AEE
mun. Chișinău,
str. Alecu Russo 1, bloc A1,
Etajul 10, MD-2068
AEE
Mun. Chișinău,
str. Alecu Russo 1, bloc A1,
Etajul 10, MD-2068
ME
mun. Chișinău,
Piața Marii Adunări
Naționale 1
ME
mun. Chișinău,
Piața Marii Adunări
Naționale 1

Beneficiarul /
Organizatorul

Tematica

AEE/UTM

Ședința Comună cu Universitatea Tehnică din Moldova cu scopul de
încheiere a unui parteneriat

AEE

Prima ședință a Comisiei Tehnice pentru efectuarea auditului
energetic a Casei Guvernului, în cadrul căreia a fost discutat planul
de acțiuni si șablonul de audit energetic, care urmează a fi
implementat

3.

24 ianuarie 2014

ME/PEBM

4.

5 martie 2014

5.

29.05 – 01.06
2014

Republica Polonia

AEE

6.

23-29 iunie 2014

mun. Chișinău,
Parcul Stefan cel Mare si
Sfânt

AEE

AEE/ME

Ședința Consiliului Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, în
cadrul căreia au fost prezentate realizările PEBM în perioada
ianuarie-decembrie 2013
Lansarea Competiției Naționale Moldova Eco-Energetică, în cadrul
unei conferințe de presă, organizate în incinta Ministerului
Economiei
Efectuarea unei vizite de studiu în Republica Polonia, cu scopul
valorificării experienței pozitive în domeniul eficientei energetice si
valorificării surselor de energie regenerabile.
Desfășurarea Săptămânii Europene a Energiei Durabile, cu
organizarea expozițiilor în domeniul eficientei energetice si surselor
de energie regenerabilă

1

7.

29 iunie 2014

mun. Chișinău,
Parcul Stefan cel Mare si
Sfânt

8.

16 iulie 2014

S. Răculești, rn. Criuleni

AEE/PEBM

9.

18 iulie 2014

Palatul Republicii,

AEE/PEBM

10.

15 septembrie
2014

ME

ME/AEE

AEE

AEE

ME

ME/AEE

11.
12.

13 octombrie
2014
17 octombrie
2014

AEE

13.

28 octombrie
2014

s. Onițcani, rl. Criuleni

AEE/PEBM

14.

24-25 noiembrie
2014

AEE,

AEE

15.

24-28 noiembrie
2014

Republica Polonia

AEE

16.

3 decembrie 2014

MoldExpo

AEE

17.

4 decembrie 2014

MoldExpo

AEE

Desfășurarea Sun Dă-i Fest – Concertul din aer liber, alimentat de
instalații fotovoltaice, cu ocazia încheierii Săptămânii Europene a
Energiei Durabile
Vizita la Tabăra de Vară ”Energel” din satul Răculesti, raionul
Criuleni
Organizarea primului Bioforum din Republica Moldova, care a
reunit producătorii de brichete și pelete din Republica Moldova.
Ședința Consiliului de Coordonare Moldova Eco-Energetică, în
cadrul căreia au fost prezentate proiectele, care s-au înscris la Ediția a
IV-a a Competiției
Prezentarea Rezultatelor Studiului ”Calitatea Corpurilor de Iluminat
Stradal, existente pe piața Republicii Molodova”
Ședința Consiliului de Coordonare Moldova Eco-Energetică, în
cadrul căreia au fost aprobați câștigătorii competiției, ediția 2014
Lansarea Concursului Tehnologiilor si Ideilor Eco-Responsabile, în
cadrul unui eveniment public, organizat în sera din s. Onițcani, rl.
Criuleni.
Organizarea cursurilor de instruire în domeniul efectuării auditului
energetic
Efectuarea vizitei de studiu în Republica Polonia, cu participarea
oamenilor de afacere din Republica Moldova, pentru preluarea
experienței în dezvoltarea bioenergiei
Desfășurarea Tîrgului Ideilor Eco-Responsabile, în cadrul căruia au
fost prezentate cele mai reușite idei în domeniul eficientei energetice
si surselor de energie regenerabile
Desfășurarea celei de-a doua ediții a Bioforumului, dedicată plantelor
energetice, cu participarea, cu participarea mai multor companii din
domeniu

2

18.

5 decembrie 2014

19.

10 decembrie
2014

Palatul National de Operă
si Balet ”Maria Bieșu”
AEE
mun. Chișinău,
str. Alecu Russo 1, bloc A1,
Etajul 10, MD-2068

AEE

Desfășurarea Ceremoniei de premiere Moldova Eco-Energetică,
Ediția 2014.

AEE

Desfășurarea Atelierului de lucru cu tematica: ”Criterii de durabilitate
pentru Biocarburanti”

3

Anexa 5. Agenția pentru Eficiență Energetică sub aspectul „Resurse umane”
Statele de personal ale Agenției pentru Eficiență Energetică în anul 2014 reprezintă un
număr de 11 unități de personal, dintre care:
a) Semestrul I:
 10 posturi ocupate,
 1 post vacant.
b) Semestrul II:
 5 posturi ocupate,
 6 posturi vacante.
Acestea sunt distribuite după cum urmează:
1. funcționari publici de conducere:
 Semestrul I – 4 persoane sau 40 %;
2.

 Semestrul II– 4 persoane sau 80 %.
funcționari publici de execuție:
 Semestrul I – 6 persoane sau 60 %,
 Semestrul II – 1 persoană sau 20 %.

Pe grupe de vârstă:
Vârsta
până la 25 de ani
între 25 - 40 ani
între 41 – 56f/61b ani
peste 57f/62b ani

Semestrul I
0 persoane
8 persoane
1/1 persoane
0 persoane

Semestrul II
0
3 persoane
1/1 persoane
0

Pe sexe:
a) Semestrul I:
 8 bărbați (80,00%);
 2 femei (20,00%).
b) Semestrul II:
 4 bărbați (80,00%);
 1 femei (20,00%).
Pe profesii:
a) Semestrul I:
 economişti: 2 (20.00 %);
 ingineri: 6 (60,00 %);
 jurişti: 2 (20,00%).
b) Semestrul I:
 economişti: 2 (40.00 %);
 ingineri: 2 (40,00 %);
 jurişti: 1 (20,00%).

6
5
4

ingineri

3

economiști

2

juriști

1
0
Semestrul I

Semestrul II

Figura 1. Structura AEE pe profesii

Structura resurselor umane ale Agenției în anul 2014
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Numar total angajați
Numar total funcții publice
Funcționari publici
Posturi Vacante
Personal contractual
Personal cu merite deosebite
Semestrul I

Semestrul II

Date privind personalul Agenției pentru Eficiența Energetică la 31.12.2014
Tabel de personal 1
Vechimea în
muncă
1-5

Personal de
conducere
3

Personal de
execuţie
-

6- 15

-

-

-

> 15

1

1

2

Total
3

Tabel de personal 2
Vechimea în serviciul
public
< 1 debutanţi

Personal de
conducere
-

Personal de
execuție
-

1- 3 tineri specialişti

4

-

4

4-15

0

1

1

> 15

-

-

-

Total
-

Tabel de personal 4

Feminin

Personal de
conducere
0

Personal de
execuţie
1

Masculin

4

0

Gen

Total
1
4

Tabel de personal 5
Anul

Personal de
conducere

Personal de
execuţie

Total

2014

4

1

5

2013

4

5

9

2012

4

7

11

2011

4

7

11

Anexa 6. Balanța energetică a Republicii Moldova, anii 2009 – 2013, [ktep]
2009

2010

2011

2012

2013

Production

472

466

458

447

283

From other sources

252

259

213

209

161

Imports

1709

1804

1904

1708

1924

Exports

15

18

13

27

34

Bunkers

0

0

0

0

-9

-8

51

-15

23

-7

Stock changes

2409

2561

2547

2407

2318

Transfer

0

0

0

0

0

Statistical differens

2

-1

1

3

0

TRANSFORMATION

461

472

440

420

454

Electricity plants

342

349

327

304

1

DOMESTIC SUPPLY

CHP plants

0

0

0

0

301

Heat plants

119

123

114

116

126

Blast furnace

0

0

0

0

0

Gas works

0

0

0

0

0

Cock/Patent fuel (BKB) plants

0

0

0

0

0

Oil refineries

0

0

0

0

9

Electricity, CHP and heat plants

0

0

0

0

11

Pumped storagr plants

0

0

0

0

3

Other energy ing. own use

0

0

0

0

1

143

152

140

138

146

1798

1912

1966

1849

2061

INDUSTRY

208

250

255

238

257

Iron and steel

0

0

0

0

0

Chemical and petrochemical

3

3

4

4

5

Non-ferroues metals

0

0

0

0

0

Losses
FINAL CONSUMPTION

Non-metallic minerals

82

97

104

88

114

Transport equipment

0

0

0

0

5

Machinery

4

5

5

5

0

Mining and quarrying

2

2

2

2

3

68

90

88

90

98

Paper, pulp and print

3

3

3

3

2

Wood and wood products

6

6

7

8

6

Construction

4

8

7

7

5

Textile and leather

6

6

6

6

6

Food and tobacco

Non-specified
TRANSPORT
Domestic aviation

29

29

28

26

13

292

358

381

369

586

14

13

13

15

13

Road

258

330

355

335

556

Rail

14

14

13

15

9

Pipeline transport

5

1

5

6

7

Domestic navigation

0

0

0

0

0

Non-specified

1

1

1

2

1

OTHER

1270

1297

1317

1231

1176

Residential

907

944

963

886

857

Commercial and public services

292

273

277

278

255

21

32

38

36

33

272

240

238

243

222

52

54

50

48

64

0

0

0

0

0

Non-specified

18

27

26

18

0

NON ENERGY USE

33

28

18

11

8

in industry/transfer/energy

0

0

0

0

0

of which feedstocks

0

0

0

0

0

in transport

0

0

0

0

0

in other

0

0

0

0

0

Commercial
Public services
Agriculture / Forestry
Fishing